Strusshamn menighet. Årsmelding. Visjon. Strusshamn menighet er et felleskap der du møter Jesus og medmennesker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strusshamn menighet. Årsmelding. Visjon. Strusshamn menighet er et felleskap der du møter Jesus og medmennesker"

Transkript

1 Årsmelding Strusshamn menighet 2013 Visjon Strusshamn menighet er et felleskap der du møter Jesus og medmennesker

2 Strusshamn menighetsråd Menighetsrådet har hatt 11 møter i av møtene var tilegnet vurdering av planer for hhv Diakoni, Trosopplæring og Visjon/Strategi. Vi har behandlet 58 saker. Av saker som har vært behandlet er bl.a.; - Oppfølgning av frivillige medarbeidere og Gudstjeneste-team - Prosjekt Menighetsutvikling, evaluering av planer og utprøving av tiltak - Ungdomsarbeidet og Givertjenesten - Medarbeider-samling og Menighetsmøte Menighetsrådet består av følgende medlemmer: Leder Frode Eriksen Nestleder Nina Follesøy Kasserer Nils Arne Sæbø Sekretær Serine Ødejord (p.t. permisjon fra vervet i i menighetsrådet) Representant og leder i Trond Thorsen Fellesrådet Medlem Lene Dåvøy (p.t. permisjon fra vervet i i menighetsrådet) Sokneprest Michal Møkster Varamedlemmer; Irene Kjeilen (fast oppmøte) Reidar Fjellhaug (fast oppmøte) Linda Guttormsen Sissel Halsne Juvik Herborg Sygnabere Styremedlem i Askøy Aldersheim; Elisabeth Aasen er menighetens representant i styret.

3 Gudstjenester Søndagsgudstjenesten er menighetens viktige samlingspunkt. Vi har i 2013 opplevd gudstjenestene som gode og varierte. Menigheten har en kjerne som møter trofast til gudstjenesten. Gudstjenesten har ofte mange deltakere knyttet til dåp og konfirmasjon. Det er viktig at forkynnelse og sang er tilpasset ulik bakgrunn og forventning hos deltakerne. Som eksempel skal storfamiliedagene være en gudstjeneste med forkynnelse og sang tilpasset barne-familier. Det er også viktig å vektlegge fellesskapet i etterkant av gudstjenestene. Derfor har det vært servert kirkekaffe etter alle gudstjenester. Etter Storfamilie-Gudstjenestene har vi hatt middag. Dette er godt og populært miljøtiltak. En ekstra takk til alle som har bidratt med dette. Det ovennevnte er viktige elementer i menigheten s visjon; Strusshamn menighet er et felleskap der du møter Jesus og medmennesker. I denne sammenheng må betydning av Gudstjeneste- team understrekes. Det setter en viktig ramme rundt gudstjenesten, preget av engasjerte deltakere som sammen med prest/kantor mer tydelig kan synliggjøre vår visjon. Menighetsrådet ønsker å være aktiv i planlegging og evaluering av Gudstjenestene. Et fast punkt på møteagendaen er omtale/kort evaluering av Gudstjenesten. I denne sammenheng er det viktig at vi får gitt ut informasjon om Gudstjenester, aktiviteter, oppsett av team m.m. Vi har i 2013 benyttet halvårsplaner/foldere for «det som skjer» i Kirken samt informert via menighetsblad og nett-sider. Aktuelle saker Prosjekt Menighetsutvikling; Strusshamn Menighet er en av fire menigheter i Bjørgvin som deltar i prosjekt Menighetsutvikling. Vi vil følge et program som skal gå over 3 år hvor vi nå er i den siste delen av prosjektet. Hensikten er å få større fokus og bevisstgjøring mht hva som er menigheten egentlige funksjon og hensikt. I 2013 har vi brukt tid på å evaluere resultat av spørre-undersøkelser og intervjuer; hva betyr dette for oss. På menighetsmøtet 21/2 ble rapport fremlagt og diskutert. Basert på rapport satte vi opp følgende områder som vi ønsker vi å arbeide videre med: Hvordan tar vi imot nye / besøkende til menigheten vår? Møte og involvere! Fokus på ungdomsarbeidet! Sang og musikk i Gudstjenesten Styrking av søndagsskolen Øket og ny fokus på «Familiegudstjenesten» Tilbud til «voksne» (utover Gudstjenesten) Misjon og utadrettet virksomhet

4 presentere menigheten utad misjonsprosjekt Vi har videre arbeidet med menighetens virksomhetsplaner, dvs Diakoniplan, Dåpsopplæringsplan/Trosopplæringsplan, ungdomsarbeidet samt vår visjon og strategi. Vi har deltatt på 2 «dialogkonferanser» i dvs felles-seminar med de andre menighetene i prosjektet, hvor man utveksler prosjekterfaringer. Lørdag 24/8 var menigheten representert med «stand» på Kleppestø senter. Her delte vi ut vår aktivitetsbrosjyre, inviterte (med løpeseddel) til storfamiliedag dagen etter samt informerte om ungdomsarbeidet inkludert G19. Det var en positiv opplevelse med gode tilbakemeldinger fra mange av dem vi møtte. Styrings-gruppe som skal forberede arbeidet med aktuelle oppgaver og involvere menigheten i de ulike stadier av programmet er Janne Steimler, Johannes Kyte, Ove Steffensen, Nils Arne Sæbø, Anne Helene Gjengedal, Hanne Zimmermann Ølberg, Michal Møkster og Frode Eriksen. Ungdomsarbeidet Givertjenesten Det har vært jobbet med strategi for ungdomsarbeidet på Askøy. Det er etablert et ungdomsteam som består av Irene Kleppe Birkeland, Anita Skjæveland (kateket), Arve Haugland og en stilling som ungdomsprest - delt mellom Peter Johansen og Hanne Zimmermann Ølberg. Det er i tillegg nedsatt et Ungdomsutvalg med representanter for hver av de fem menighetene på Askøy. Vår representant er Marthe Kyte. Sammen skal de ovennevnte hjelpe, drøfte og planlegge ungdomsarbeidet på Askøy. Frivillige i hver menighet skal være med å drive de tilbud som utvalget og teamet i samarbeide med menighetsrådene kommer frem til. På menighetsmøte 21/2 ble status for arbeidet presentert. Det er utarbeidet en egen folder «Strategiplan for ungdomsarbeidet på Askøy». For å finansiere ungdomsarbeidet har menighetene på Askøy som mål å samle inn kr ,- per år. Dette skal brukes til egne leirer, sende unge på kurs og leirer utenfor Askøy, diverse materiell, noter, bøker, aktivitetsutstyr samt servering og reiseutgifter. Strusshamn Menighets mål-andel er kr ,- pr år. Pr tid mottar vi ca 65 /år fra faste givere. Vi må intensivere arbeidet med givertjeneste. Det settes opp budsjett som skal godkjennes av en styringsgruppe bestående av bl.a. lederne i menighetsrådene. Det er ungdomsarbeider og ungdomspresten som disponerer inntektene. Frivillige medarbeidere I Strusshamn har vi ca. 60 frivillige medarbeidere. Det er alt fra medlemmer/ledere i ulike lag, kor og grupper til alle som er med og hjelper til under gudstjenesten og i diakonal tjeneste. Uten dette arbeidet ville det ikke vært noe menighetsarbeid i vår menighet. At det er så mange som er med i dette arbeidet gjør at vi får en levende menighet og mange føler et eierskap til menigheten.

5 Gudstjenesteteam Vi har nå 8 team i menigheten, med 5-8 medlemmer på hvert team. Oppgavene er motiverende. Vi ønsker at flere blir med! Erfaringene viser at dette har vært meget positivt for Gudstjenestearbeidet i menigheten. Det har ført til mer levende og varierte gudstjenester, og de faste menighetsmedlemmene har fått større involvering i gudstjenesten. Alle medlemmer av Team var invitert til «Medarbeider-samling» og Menighetsmøte 21/2. Ved storfamiliedager blir det vanligvis servert middag til menigheten. Det er egne team som sørger for middagene. Det er et heller stort løft å planlegge og gjennomføre et middagsarrangement for nærmere personer. Vi trenger flere team for å fordele oppgaven med middagslaging, slik at hvert team får kun et middagsarrangement/år. Som alternativ kan vi arrangere enklere måltid; lunsj / kirkekaffe. I tillegg har vi «middag på en hverdag», som har blitt arrangert i sammenheng med samlinger for «Superkids». Det er spesielt positivt at vi med arrangementet kan samle mange familier i kirken og samtidig være en praktisk støtte i en hektisk hverdag. Dette er et viktig bidrag for å nå unge familier. Middagen er for alle. Noen andre saker; a) I sammenheng med utvidelse/nybygg av kirken, påtok menigheten seg en større forpliktelse mht å skaffe penger til utrustning av menighetsavdelingen (menighetsstue og menighets-sal). Betaling av denne sum har fått stor oppmerksomhet og fokus de siste år. Ved utløpet av 2013 var beløp inndekket. Menigheten får dermed større armslag til å yte mer støtte til organisasjoner/prosjekter og egne aktiviteter. b) Betalingsterminal som alternativ til å gi kontanter er fortsatt en prøveordning. For 2013 gav terminalbruk ca 10 i netto bidrag til de totale «kollekt-inntekter». c) Stiftelsen Ask Bo og Omsorgsenter har i 2013 drevet 47 sykehjemsplasser, alle med enerom og 8 eldreboliger. Kultur og aktivitetsavdelingen arrangerer faste aktiviteter med ukentlig bingo, sittedans og andakter / gudstjenester. Det er også arrangert felles påskesamlinger og adventsamlinger for beboere og ansatte i samarbeid med diakon. I 1921 besluttet de tre menighetene Askøy (nå Strusshamn), Tveit og Ask at de sammen ville etablere et aldershjem. I 1922 ble et stort landsted på Ask innkjøpt til dette formål og tatt i bruk som aldershjem. Ask bo- og omsorgssenter er en ideell, diakonal stiftelse som er forpliktet på den norske kirkes lære. Institusjonen er den eldste på Askøy. Stiftelsen ledes av et styre, med representanter fra alle de fem menighetene, de ansatte, beboerne og en representant oppnevnt av politikerne i Askøy Kommune. Diakonen i Askøy har også plass i styret. Frode Eriksen Strusshamn Menighetsråd

6 Menighetspedagog Samarbeid kirke-skole/barnehage 5. klassene i menigheten får alle besøk av kateket eller menighetspedagog med kurset Vandring gjennom Bibelen, i alt fire undervisningstimer i hver klasse. For skoleåret 2013/14 fikk bare Hetlevik besøk høsten -13, mens Kleppe, Strusshamn, Kleppestø og Follese skole alle har avtaler om besøk i vårsemesteret. Kurset gir oversikt over bibelhistorien og er nøye tilpasset skolens RLE-undervisning. Skolene får hver et klassesett av boka «Bibelen en vandring gjennom den store fortellingen». Gjennom dette arbeidet treffer vi i praksis over 100% av kirkens medlemmer på alderstrinnet, og skolene er godt fornøyd med metoden og innholdet i opplegget. Follese (en klasse), Strusshamn (to klasser) og Kleppe (tre klasser) skole besøkte også kirken og hadde kirkevandring med sine tredjeklasser. Prest, kirketjener, organist og menighetspedagog/kateket tar elevene med på en guidet tur i kirke og på gravplass. Dette tilbudet blir godt mottatt av elever og lærere, og elevene er godt forberedt og motivert når de kommer. Strusshamn skole hadde skolegudstjeneste både før påske og i adventstiden i Sokneprest og kateket samarbeidet med lærere og elever om å forberede disse. 7 barnehager kom til kirken før jul, fordelt på tre barnehagegudstjenester. En måtte melde avbud pga vær og føre. I tillegg var det tre gudstjenester i Lillebror barnehage på Juvik. Trosopplæring: Utsendelse av gaver til alle døpte barn fortsatte i Gavene blir sendt til kontaktfadder i forkant av dåpsdagen. Barn som er døpt andre steder og ikke har kontaktfadder, får også disse dåpsgavene, så langt som vi greier å spore dem opp ved hjelp av kirkens medlemsregister. Ved 1 års dåpsdag sendes en plakat med aftenbønn. Ved 2 år sendes ut en spisebrikke og ved 3 år sendes ut en CD. Menighetspedagogen sørger for stoff til familiesiden i menighetsbladet, og ser på dette som en del av trosopplæringen. Babysang i Erdal kirke hadde to fulltegnede grupper både vår og høst, og mange av dem som deltok, tilhører Strusshamn menighet. Oppslutning om fireårsgudstjenestene viste en gledelig økning fra året før. Vel 40 % av døpte fireåringer fikk sin kirkebok. Til vårens gudstjeneste fikk de aller fleste fireåringer i år besøk med invitasjon om høsten noe færre. Også til seksårsgudstjenesten 29. september, profilert som høsttakkefest, var det godt frammøte. Med god hjelp av noen søndagsskoleledere ble det arrangert gudstjenesteverksted dagen i forveien. Her fikk barna møte presten og øve på prosesjon og noen av sangene til gudstjenesten. Det ble sendt ut en tydelig invitasjon med god informasjon til foreldre, og responsen på dette var god.15 barn møtte.

7 Det ble arrangert i alt 9 storfamiliedager med middag etter gudstjenesten. Erfaringen fra disse er at det er vanskelig å samle barnefamilier til gudstjeneste hvis det ikke er et kor med, eller grupper av barn er særskilt invitert. Korene engasjerer både barn og foreldre, og i tillegg til de jevnlige øvelsene gir de et stort løft både musikalsk og tallmessig til familiegudstjenestene. Ved andre gudstjenester har det så godt som alltid vært tilbud om søndagsskole. Seks personer (Hildegunn Øpstad, Linda Guttormsen, Ingvill Augestad Syversen, Gerd Kleppe, Pia Arnesen og Anne-Helene Gjengedal) har delt på oppgaven med å holde søndagsskole. Oppmøtet er høyst uforutsigbart, og mange barn er bare innom en enkelt gang, men dette tilbudet er viktig for mange. Søndagsskolelederne har også oppgaver i forbindelse med fire- og seksårsdager, sammen med teamene, ved bl.a. å registrere barna som kommer. En del av arbeidet som omfatter barn og ungdom, er det ikke naturlig å dele opp i lokale enheter i hver menighet. Både babysang-, speider- og Tensing-arbeidet, lederkurs for fjorårskonfirmanter mm er derfor også en del av Strusshamn menighet sitt arbeid og ansvar. Annet Til klokkerdelen av stillingen ligger bl.a. å administrere fordeling av team på gudstjenestelisten og sørge for at gudstjenester blir rett annonsert i lokalavisen og på nettsidene. Som ansatt har jeg vært med i styringsgruppa til Strusshamn menighet sitt menighetsutviklingsprosjekt Strusshamn februar 2014 Anne-Helene Gjengedal, menighetspedagog

8 Strusshamn Superkids Strusshamn Superkids har hatt nok et år med gode samlinger og stabilt oppmøte. Det er fortsatt i all hovedsak barn under skolealder som deltar, og da sammen med foreldrene eller andre foresatte. Dette er noe av det som har blitt kjennemerket med Superkids; fokus på familiene, fokus på lek og glede, og fokus på tydelig Bibel-formidling på samlingene annenhver onsdag. Det er et mål at Superkids skal være en arena hvor både trofaste kirkegjengere og de som ikke har så nær tilknytning til kirken kan kjenne seg velkommen. Det møter i gjennomsnitt 25 barn og voksne på Superkids i Strusshamn kirke. Innhold og aktiviteter har vært uendret ifht tidligere - det vil si korøvelse, litt hobbyaktiviteter/påskeverksted, baking, dans, film, og - ikke minst - mye mat! Vi har også dette året avsluttet med kveldsmat sammen ca annenhver gang, og det setter både små og store pris på! Våren 2013 sang vi på familiegudstjeneste i Strusshamn kirke 2 ganger, og på basar for NMS. Vi valgte også å "ta opp igjen tråden" med egne foreldresamlinger parallelt med korøvelsen 2 ganger dette vårsemesteret. Temaene går på folkehelse og folkeopplysning, nesten i samme ånd som tidligere tiders potetprester! Den ene gangen hadde vi besøk av en lege som snakket om "Feber, snått og tårer - når er det farlig?", og den andre gangen en erfaren pedagog som kom med tips ifht barneoppdragelse. Foreldrene gir inntrykk av at de verdsatte disse uformelle samlingene. Høsten 2013 deltok vi på julemesse på Ravnanger sammen med Kleppe Yngste Røster, vi sang i Strusshamn kirke på gudstjeneste, og på julemesse her også. Vi synes også det er kjekt å være del av "middag-på-en-hverdag" som arrangeres hvert semester. Marian Guddal Hansen og Susanne Eriksen sluttet som ledere i Superkids sommeren Heldigvis kom det nye ledere til; Karoline Eriksen og Ane Selina Vatnedalen har vært med som ledere fra august 2013, og har tatt en vesentlig del av ansvaret for korøvelsene mm. Også dette året er det på sin plass å rette en stor takk til kirkekontor og menighet for både praktisk hjelp og stor velvilje overfor Superkids. Takk også til Wise Men som oppmuntret oss med økonomisk støtte i form av en helt uventet gavesjekk som vi mottok, og som trofast tilbyr seg å lage middag til oss på vår årlige juleavslutning. Det er plass til flere i Superkids, både deltakere, foreldre og ledere. Oppgaven er stor og velsignelsen ennå større. Hildur Alice Sandvoll Strusshamn Superkids

9 Konfirmantåret 2012/13 Konfirmantene i Strusshamn kirke hadde innskrivingsgudstjeneste oktober 2012, og begynte konfirmantundervisningen etter nyttår. Presentasjonsgudstjenestene var i januar. De fikk Bibelen 2011 skoleutgave. Konfirmasjonsgudstjenestene i Strusshamn var 7., 8., 14., og 15. september Milkere og andre ungdommer var med under sermonien sammen med representanter fra MR. Som også sørget for vel avviklet parkering. Konfirmantåret bestod av 7 undervisningssamlinger i kirken fra januar til august (5 for KRIK-,Ten-Kafè- og Tensingkonfirmanter), 8 gudstjenester, leir/konfirmantdager, Kirkens nødhjelps fasteaksjon og Roadservise. Konfirmantene hadde 4 forskjellige undervisningsalternativ; Alternativ 1: «S-konfirmant» (standardkonfirmant). Her måtte de gå på alle 7 undervisningssamlingene. Alternativ 2: «Ten-sing konfirmant». I tillegg til å være med i Askøy sitt Ten-sing kor «Teasing» hver onsdag, måtte de være på 5 undervisningssamlinger i kirken. Alternativ 3: «Tenkafè-konfirmant». I tillegg til å være med på Tenkafè minst 12 ganger, måtte de være på 5 undervisningssamlinger i kirken. Alternativ 4 & 5: «KRIK-konfirmant». Her kunne de velge enten KRIK-Follese eller KRIK-Kleppestø (oppmøte minst 12 ganger). I tillegg til å gå på KRIK, måtte de være på 5 undervisningssamlinger. Det er obligatorisk for KRIK-konfirmantene å delta på KonfAction, en KRIK-leir i Bø i Telemark. Konfirmantene hadde 5 forskjellige leirtilbud, eller mulighet for å velge konfirmantdager: De kunne velge mellom Påskeleir i Etne i regi av Normisjon, Pinseleir, Sommerleir 1, Sommerleir 2, Konf.Action eller Konfirmantdager. KonfAction er utelukkende for KRIK- Konfirmanter. Det var fra hele øyen 70 som valgte konfirmantdager der de også var på gospelkonsert. Vi ønsker å prioritere at så mange som mulig blir med på leir. Vi ønsker også å la alle følge hele undervisningen. De fleste deltok som ministranter i gudstjenesten. Det var 128 konfirmanter som hører til menigheten og som skulle vært integrert enda bedre. Hovedansvar for undervisningen: Anita Skjæveland Michal Møgster Disse har hjulpet til på undervisningen 2013: Ove Steffensen, Jørgen Løchen,Torbjørn Ek, en runde med alle grupper ;Håkon Vinnem. Milkere har hatt to ganger praskis. Sokneprest Michal fast på 2 grupper, Anita kateket alle 4. Anita Skjæveland

10 Ungdomsarbeidet Ungdomsarbeid generelt: Ungdomsteamet består av en ungdomsarbeider i 100% stilling, to ungdomsprester som deler en 100% stilling, og en kateket i 100% stilling. Ungdomsutvalget består av en representant fra hver menighet. Ungdomsutvalg I arbeidet mot å få opp ungdomsarbeid i hver enkelt menighet på Askøy, har vi opprettet et ungdomsutvalg med en representant fra hver menighet som ungdomsteamet møter hver måned. Sammen har vi utrettet en strategiplan for ungdomsarbeidet på Askøy, som vi sammen med menighetsrådene og frivillige vil jobbe sammen med for å oppnå. Representantene er: Strusshamn: Marte Kyte Herdla: Jonas Bratli Ask: Therese W. Breivik Tveit: Stein Eilertsen Erdal: Lars Martin Woll Skotnes (trakk seg fra vervet 12. jan. 2014) MILK I september 2013 startet lederkurset for dem som ble konfirmert høsten 2013 i kirkene på Askøy. Vi bruker KFUK KFUM sitt lederkurs, MILK. Det meldte seg 26 deltakere fra starten, og i dag er det 20 deltakere. 4 fra Erdal, 3 fra Tveit, 13 fra Strusshamn, 0 fra Ask, og 0 fra Herdla. MILK kurset består av 8 undervisningssamlinger, 1 MILK-helg, 1 felleshelg med MILK og LED og praksis. Praksisen for MILKerne består av å være med som leder på en av Askøys egne konfirmantleirer og å hjelpe til med 2 konfirmantsamlinger i egen menighet. MILKerne hjelper også til på G:19. Her har de faste oppgaver enten som «velkomstpersonell» eller som «kafèpersonell». Etter endt kurs og praksis får deltakerne utdelt kursbevis på G: 19. I høst deltok deltakerne også på Impuls på Sotra 19. Oktober. Hanne Zimmermann Ølberg er hovedansvarlig for MILK. Peter Johansen og Irene Kleppe Birkeland er med på to MILK-samlinger hver mens Anita Skjæveland har vært med på alle samlingene før jul og ingen etter jul. De frivillige lederne er: Håkon Vinnem, Torbjørn Ek, Ingvild Heggholmen, Sander Tangset og Hanna Haugland. I tillegg har vi med LED-ledere: Vegard Nyhammer Olsen, Peter Sæle, Line Banki Engevik, og Lars Martin Skotnes. LED LED er et helt nytt lederkurs for de som har gått på MILK, og for de som har lyst til å lære enda mer om kristentroen, og om det å være en leder. Dette lederkurset startet i september 2013, og har 17 deltakere. 3 fra Ask, 4 fra Erdal, 5 fra Strusshamn og 4 fra Tveit. Undervisningsmaterialet vi bruker heter «Loved i praksis» og er hentet fra Acta, nordmisjonens ungdomsavdeling. Led-kurset består av 7 undervisningssamlinger, 1 LED-helg, 1 felleshelg med MILK og LED, og praksis. Praksisen på LED-kurset består i å hjelpe til på G:19 (her blir de utfordret på å være med å lede gudstjenesten, ha vitnesbyrd, og lage i stand bønnevandringen), bli med på konfirmantleir 2014, og være med i et kristent barne- eller ungdomsarbeid på Askøy. Etter endt kurs og praksis får deltakerne utdelt kursbevis på G: 19. Irene Kleppe Birkeland er hovedansvarlig for LED. Hanne Zimmermann Ølberg og Peter Johansen er med på 2 samlinger hver. De frivillige lederne er Torbjørn Ek og Håkon Vinnem. Ledersamlinger For å ta vare på lederne i ulike kristne barne- og ungdomsarbeid på Askøy, innkaller vi dem til ledersamlinger. I 2013 arrangerte vi 2 ledersamlinger. En forberedende ledersamling for alle som skulle være med som ledere på konfirmantleir 2013, og en fest i etterkant hvor vi

11 takket for innstasen. Alle var også invitert på nyttårsfest eller nyttårsleir der vi ville sponse turen for alle lederne. Askøy Ten-Sing:Teasing Høsten 2013 tok Peter R. Johansen over som kirkens representant i Ten-Sing, og styret foretok en omorganisering. Anja Jakobsen er fremdeles hovedleder, Henny Skaaland er ny styreleder, Jack Birkenes kasserer, og Lizzie-Ann Brandt er dirigent. Peter har vært til stede omtrent annen hver øvelse, og dessuten har Hanne Zimmermann Ølberg, Morten Lystrup og Harald Forland hatt andakter på omgang. Styret har uttrykt ønske om en tydelig kristen profil, og å få på plass andaktsholdere har derfor vært kjærkomment. Det har i høst vært forsøkt månedlige samlinger med tilbud om band, drama og media. Dette har vært gjennomført med vekslende hell. Mangel på kompetente ledere til disse seminarene ser ut til å være hovedutfordringen. Det har også vært stor utskiftning av deltakere, med spesiell vekt på tilfang av yngre medlemmer, og en del har møtt opp meget trofast. Konserthelgen i Tveit kirke desember var en meget positiv erfaring med mange gode tilbakemeldinger. Nesten 100 mennesker var samlet til konserten, og dette gav koret nytt mot for Tensing er åpent for alle på Askøy, men har flest medlemmer fra Erdal og Strusshamn. Askøy Ten-Kafè Ten-Kafè har i 2013 gått fra å ha samling hver fredag til å samles annenhver fredag fra Pga. oppussing i Kleppe bedehus har de vært i Haugland bedehus. Antall besøkende har i gjennomsnitt vært på rundt 15 stk. De har et tett samarbeid med KRIK- Kleppestø. Marit Roseth Belt, Torbjørn Ek og Marte Kyte er sentrale ledere på tenkafè. Kirkelig ansatte hjelper til med andakter når de blir spurt. KRIK-Follese samles annenhver fredag, i partallsuker, kl De møtes først i gymsalen på Follese barneskole hvor de har aktiviteter, før de går videre til Follese bedehus hvor de har leker, fellesskap og andakt. Det møter i gjennomsnitt ca. 20 stk hver gang. Dette er for 8. klasse og oppover. Kontaktperson er Sander Tangset. Ansatte fra kirken har bidratt med andakter. KRIK-Kleppestø bestemte i 2013 seg for å ha samlinger hver tredje fredag. Samlingene har vært i gymsalen på Kleppestø barneskole fra kl De prøvde også et nytt konsept som de kalte for KRIK-kvelder. På KRIK-kveldene har de, etter å ha hatt aktiviteter, gått hjem til leder, Marte Kyte. Der har de hatt litt mat og annet sosialt. Det møter i gjennomsnitt ca. 15 stk hver gang. KRIK-Kleppestø er for ungdom fra 8. klasse og oppover, og kontaktperson er Marte Kyte. Ansatte fra kirken har bidratt med andakter. Fra 2014 vil KRIK Kleppestø øke samlingene til 3 samlinger i måneden. Mediagruppen Høsten 2012 startet Håkon Andersen og Nils Arne Sæbø opp en mediagruppe som holder til i Strusshamn kirke. I 2013 har de hatt samlinger hver tirsdag fra kl Det møter mellom 5-10 ungdommer her gang. Dette arbeidet fortsetter i «Happening» Lørdag 30. november arrangerte Strusshamn menighet sin «happening», nemlig en konsert med bandet TV EXPERIENCE. Arrangementet var planlagt gjennom en planleggingsgruppe bestående av Marte Kyte, Nils Arne Sæbø, Håkon Andersen, Trond Håkon Sandvoll, Irene Kleppe Birkeland, og 3 MILKere. Arrangementet var godt planlagt, men dessverre kom det bare til konserten. Arrangementet er evaluert i menighetsrådet.

12 G:19 Ungdomsgudstjenestene våre har, siden vi startet opp, vært regelmessig 1 gang i måneden. Bortsett fra sommermånedene. Vi har arbeidet oss frem til en fast ramme på gudstjenesten og har i dag en kjerne på rundt 60 ungdommer. Gjennomsnittlig oppmøte på G:19 var i stk. Målgruppen er ungdom mellom år og det er viktig for ungdomsteamet at G:19 fortsetter å være både for og av unge. Ungdommene som er involvert i G:19 møter kl for å spise pizza sammen, og har et sosialt samvær før gudstjenesten. Vanligvis er det ca. 30 ungdommer som har en oppgave på G:19 hver gang. Kl. 18:30 møtes alle for gjennomgang av gudstjenesten og bønn. Kirkekafèen etter gudstjenesten er blitt et viktig sosialt sted for prat, lek og moro. Fra høsten 2013 hadde vi ikke anledning til å ha et fast evaluering- og planleggingsmøte lenger. Dermed bestemte vi oss for å ha semesterlanlegging i stedet. På den måten planlegger vi lengre frem i tid og deler inn i grupper med gruppeledere som har ansvar for sine områder. F.eks Lyd/rigge-gruppe, G:19-TV, Kafè, lovsangsteam, forbedere, ML (møteledere/medliturger). Vi har fått spørsmål fra ungdommene om vi kan ha G:19 oftere. Dette synes vi er helt fantastisk, og vil prøve dette mellom januar og mars Irene Kleppe Birkeland v/ungdomsteamet

13 Askøy kirkekor Askøy kirkekor øver i Strusshamn kirke hver onsdag fra 19:30 til 21:30. I 2013 hadde koret til sammen 35 vanlige øvelser. I tillegg hadde koret bl.a. en øvingsdag i Førde sammen med Førde og Dale kyrkjekor. Dette i forbindelse med en tur i september, da 50 sangere (11 fra Askøy kirkekor) dro til Helsinki for å være med på en framføring av Mozarts Requiem, sammen med 150 finske sangere! Dette ble en flott tur, med tid til både shopping, sightseeing, sang og konsert. Korene fra Norge sang også ved en svensk gudstjeneste i den gamle byen Borgå. Mozarts Requiem vil bli framført i Erdal og Åsane kirker høsten 2014, med dirigent fra Finland, så det er bare for nye sangere å henge seg på! Kirkekoret var i 2013 to ganger på Kleppestø Sykehjem, der vi holdt en sangstund/konsert for beboerne. Dette var kjekt og meningsfullt syntes sangerne, og sikkert noe vi vil gjenta. Gudstjenestene i kirkene på Askøy er noe koret prøver å prioritere, og koret deltok på 5 gudstjenester fordelt på 3 av Askøy-kirkene. I tillegg sang koret på en sangkveld i Erdal og den årlige julekonserten i Strusshamn. Koret trenger nye medlemmer, så kom og prøv en onsdag, for å se om dette er noe for deg! Kantor Gerd Inger Eide Yddal er dirigent for koret. Styret har i 2013 hatt følgende sammensetning: Leder: Anne Borghild Andersen Sekretær: Sissel Halsne Juvik Kasserer: Gunvor Sagstad Styremedlem: Anne Helene Gjengedal Anne Borghild Andersen Askøy kirkekor

14 Diakonen Askøy har 100 % diakonstilling stilling betalt av fellesrådet. I 2013 hadde undertegnede 80 % stilling som soknediakon på Askøy og 20 % stilling som diakon på Lindrende enhet på Helsetunet. Denne 20 % tjenesten ble betalt av Askøy kommune. Ragnhild Tangen fortsatte derfor i et vikariat som diakoniarbeider i Askøy i 20 % stilling. Diakonien er helt avhengig av frivillige medarbeidere, og i dette arbeidet er bl. a. diakoniutvalgene svært viktige. Diakoniutvalget i Strusshamn består av: Adelheid Larsen Astrid Strand, Kjersti Godø Johannessen, Linda Guttormsen, Mona Løchen (leder for utvalget) Diakonen er med i utvalget når det er mulig/ønskelig og ønsker å være en fagperson og inspirator for det arbeidet utvalget gjør. I høst var diakonen og utvalget sammen i møte med menighetsrådet. Vi gikk gjennom diakoniplanen og denne er nå revidert. Soknediakonens arbeid på Askøy vil alltid være en blanding av enkelttjenester i de forskjellige menighetene og tiltak som dekker alle menighetene på Askøy. Av tjenester som Strusshamn menighet blir betjent med kan jeg nevne følgende: Tilbud om gudstjenester spesielt tilrettelagt for psykisk utviklingshemmede, 4 ganger i Gudstjenestene holdes i Småkirken i Erdal, med kirkekaffe som et viktig innslag etter gudstjenesten. Diakoniutvalget i Strusshamn er med i en turnus sammen med de andre diakoniutvalgene på Askøy og tar ansvar for det praktiske rundt en av disse gudstjenestene. For denne gruppen arrangerte vi også en adventsfest i Strusshamn kirke. Det var svært god oppslutning og mange gode tilbakemeldinger fra hjelpere og pårørende. Det var den felles arbeidsgruppen for diakoniutvalgene på Askøy som inviterte til dette med god hjelp fra medlemmene i de ulike utvalgene. Sorggruppe, som startet i januar og gikk fram til mai. Sorggruppen er et samarbeid mellom Kommunehelsetjenesten, Psykisk helsetjeneste og kirken. Psykiatritjenesten gav i vår beskjed om at dette ble siste sorggruppen de ble medarrangør av. Nedskjæringer og økte arbeidsoppgaver var begrunnelsen. Vi startet ny sorggruppe i november. Holder til i kirkestuen i Strusshamn kirke. I tillegg til undertegnede er Hanna Zimmermann Ølberg med som gruppeleder. I sørgesamtalen får alle etterlatte boken Alt har sin tid, av Per Anders Nordengen, Denne er kjøpt inn av midler fra et legat, kr og penger gitt fra menighetsrådene på Askøy. Vi kjøpte inn nye bøker i februar og tror de vil holde til ut på høsten Det er svært gode tilbakemeldinger fra de som mottar denne boken. Diakoniutvalgene i Askøy har alle en representant i en arbeidsgruppe, AU, hvor vi har hovedfokus på menighetenes besøkstjeneste/ nye besøkere, i tillegg til å være et samlende utvalg for diakonien på Askøy. I oktober inviterte vi diakoniutvalgene til en inspirasjonssamling i Tveit kirke og der ble vi enig om å ha tilsvarende samlinger, kombinert med mulighet for diakoniutvalgsmøter, en gang vår og en gang høst. AU hadde 4 samlinger i Mona Løchen er menighetens representant. Soknediakonen er Askøy sin representant i et prostidiakoniutvalg. Utvalget har 4-6 møter i året.

15 3 mandags ettermiddager/kvelder i november arrangerte vi PREP kurs, kommunikasjonskurs for par. Kurset fikk økonomisk støtte fra Barne- og familiedirektoratet. Vi leier inn eksterne foredragsholdere, og med en pris på 1500 kr pr. par ligger vi langt under andre organisasjoner som tilbyr tilsvarende kurs, tar. 13 par deltok på kurset. Tilbakemeldinger fra deltakerne er svært positive. Utvalget arrangerte også en temakveld om sorg i november Diakonen og diakonimedarbeideren er med og planlegger og organisere formiddagstreffene i Strusshamn kirke. Vi har treff 1. mandag hver måned hele året, minus sommermånedene juli og august. Forsøker å ha et variert program, med lav terskel, men alltid med forkynnelse og en klar profil. Vi har en fast stab med trofaste frivillige medhjelpere. Har fast skysstilbud fra Flagget. En frivillig henter varene på Spar Follese. Vi forsøker å tenke litt langsiktig og har dette året også hatt med noen frivillige som har vært inne på enkelte arrangement. I desember har vi adventsamling i kirken og middag. Til dette arrangementet inviterer vi spesielt beboerne på helsetunet. Omsorgsboligene på Flagget får besøk av kirken 2 g i måneden. En torsdag er det gudstjeneste og en torsdag er det sosial samling. Da er det høytlesing, sang, samtale, utlodning og kaffe og vafler. Disse samlingene er det Astrid Fosse og Jorun Sandøy som har ansvaret for. I høst startet vi semesteret på Flagget med tur til Herdla kirke. Der hadde vi gudstjeneste og matservering etterpå. Et svært populært tiltak. Diakonens arbeidstid brukes til hjemmebesøk, samtaler, sjelesorg, institusjonsbesøk, andakter og soknebud. Noen av dem som får besøk følges opp over år, andre trenger støtte i en begrenset periode av livet. Askøy kommune er en vekst kommune, og vokse gjør også de diakonale utfordringene på Askøy. Ensomhet og manglende tilhørighet som en av de tyngste diakonale utfordringene vi står overfor i vår tid. Fellesskapsbyggende arbeid er en måte å møte denne utfordringen på. Dette er den største lokale utfordringen for diakonien i menigheten. Jannicke Monstad Hana Soknediakon

16 DIAKONIUTVALGET Diakoniutvalget har i 2013 hatt denne sammensetningen: Adelheid Larsen Astrid Strand Kjersti Godø Johannessen Mona Løchen (leder for utvalget) Møtevirksomhet. Det har vært avholdt 5 ordinære møter. I tillegg har leder deltatt i 4 møter i arbeidsutvalget for diakoniutvalgene på Askøy. 17. september var det et møte med Menighetsrådet hvor diakoniplanen var hovedsak. 14. oktober var det et fellesmøte for diakoniutvalgene i Tveit kirke hvor etterlatte etter selvmord var tema. Leder for foreningen LEVE, Linda Amundsen, informerte og innledet tilsamtale. Gudstjenester Diakoniutvalget har vært med å forberede og deltatt i 3 gudstjenester Gudstjeneste tilrettelagt for utviklingshemmede Temagudstjeneste ifb. med fasteaksjon Nord/sør-gudstjeneste, diakoniens dag Middag på en hverdag Det ble i 2013 gjennomført 3 middager, 2 vinter/vår og en høst. Superkids deltok på to av disse. Samarbeidet mellom diakoniutvalget og menighetsrådets representant fungerer godt. Det har vært tilfredsstillende fremmøte (opptil 60 personer) og god stemning på middagene. Mat til konfirmanter Også i 2013 sto diakoniutvalget ansvarlig for mat til konfirmantene, og mange enkeltpersoner deltok aktivt i dette arbeidet. Fordi all konfirmantundervisning skjedde på ettermiddagen, fikk alle konfirmantene servert vafler. Andre arrangementer 6. mai deltok utvalget i et arrangement i Strusshamn kirke i samarbeid med den kulturelle spaserstokken, Strusshamn skole og Formiddagstreffet. 2. desember arrangerte AU adventsfest for mennesker med psykisk utv.hemming, og diakoniutvalget deltok. Det ble servert middag, det var musikk, sang, åresalg med mer, og arrangementet ble godt mottatt. Julegaveaksjon Også i 2013 satte utvalget igang innsamling av julegaver til Kirkens Bymisjon. Utvalget var i kontakt med KB om type gaver og hvordan de ønsket å få dem levert. KB ga svært god tilbakemelding på dette tiltaket. Diakoniplan Diakoniplan for ble ferdigstilt og vedtatt av Menighetsrådet i september Mona Løchen Leder for diakoniutvalget i Strusshamn

17 Kirkeringen Kirkeringen har pr. i dag 11 medlemmer. Møtene holdes i menighetsstuen ca. en gang pr. måned kl I 2013 har vi hatt 7 møtekvelder og 3 tilstellinger : 1.mars : Kvinnenes internasjonale bønnedag, 24. September Tefest, 30. November Julemesse. Kirkeringens ønske er å lage gode møteplasser i kirken, kjøpe diverse utstyr som er tjenlig for driften, være tilstede i menigheten og skape trivselsmiljø. Året 2013 har kirkeringen kjøpt : Nytt kaffeservise, planter til atriumrommet, betalt en part av den nye oppvaskmaskinen, nye dåpskluter og diverse kjøkkenutstyr eks. takke, mikser, nye kaffekanner. Fra nyttår har vi satset på grovkjøkkenet med en del hyller, fryser, en part av det store kjøleskapet. Kirkerommene er ofte utleid til forskjellige arrangement og må derfor utrustet til diverse bruk. Vi ønsker flere medlemmer, så ta kontakt på kirkekaffen der en eller flere av oss er tilstede. Kom også gjerne med ideer og ønsker for menigheten. Pengene får vi inn på Julemessen, tefesten, lynutl. på møtene og utleie av dåpskjole. Aslaug Strand Kirkeringen BØNN OG LOVSANG I KIRKESTUEN! Også dette året har vi hatt «Bønne -og Lovsangs-kvelder» i Kirkestuen/Menighetssalen hver 14. dag. Møtene har vært annonsert i Askøyværingen, gjennom kirkens kunngjøringer og via mail og facebook. Samlingene er preget av et nært og godt fellesskap, der vi spiser kveldsmat sammen, deler Guds Ord, synger, og ber for og med hverandre. Gruppens mål og hensikt er å tilbe og lovsynge Jesus og å be for Askøy og for menighetene på øyen. Antall frammøtte har variert, med et gjennomsnitt på personer. Disse kommer fra ulike sammenhenger, både fra vår menighet, Misjonskirken, bedehus både her og på Sotra. I februar (2014) stod vi som arrangør av en tema-helg i kirken, der vi fokuserte på «Lovsangens og tilbedelsens plass i menigheten». Med oss denne helgen var Ola Ohm og Magnhild Mo. De deltok også i søndagens gudstjeneste. Tilbakemeldingene på helgen har vært svært gode, og vi satser på en liknende helg til høsten. For Lovsangsgruppen, Berit Eriksen og Hildur Alice Sandvoll

18 Fasteaksjon Kirkens Nødhjelp avholder hvert år en landsomfattende aksjon siste tirsdag før palmesøndag. Det er denne aksjonen som er fasteaksjonen. Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2013 hadde som motto «SAMMEN FORANDRE» Kirkens Nødhjelps fasteaksjon har som mål å samle inn penger til dem som trenger det mest, og å forandre årsaker til nød gjennom beslutningspåvirkning. Aksjonen har vært arrangert siden Pengene som samles inn går til Kirkens Nødhjelps arbeid over hele verden. Aksjonen ble arrangert 19. mars. Også denne gang var det konfirmantene i menigheten som var bøssebærere. Konfirmantene ble sendt ut lokalt fra sine bygder. Både medlemmer i menigheten og konfirmantforeldre organiserte kjøring, baking av boller og organisering av bøsser. I tillegg arrangerte Diakoniutvalget egen utlodning samt at offer ved KN dagen går til aksjonen. Ved årets aksjon kom det inn kr ,- (inklusive basar og kollekt ved KN dagen). Historikk / trend; Innsamlet beløp inklusive basar og kollekt ved KN dagen Antall konfirmanter Halvor Ramberg Innsamlingsleder

19 Prestetjenesten Gudstjenestene i Strusshamn kirke utgjør en vesentlig del av prestetjenesten i Strusshamn. I tillegg kommer begravelser og bryllup. Prestene på Askøy har også Gudstjenester i de andre kirkene enn der en er fast annsatt. Dette er berikende for både menigheter og prester. Presten tjenestegjør også ved eldreinstitusjonene i menigheten.i alt ganger i måneden på Kleppestø sykehjem. Den ene gangen med andakt og den andre med Nattverdsgudstjeneste. En gang i måneden har en NattverdsGudstjeneste på Kleppestø omsorgsboliger. Disse tjenesten er i samarbeid med Sognepresten i Erdal. I tillegg er en engang i måneden på flagget omsorgsboliger. Der er det NattverdsGudstjeneste annenhver måned. Tjenesten på institusjonene innebærer også besøk og samtaler med beboere som ønsker det. Presten er også med i en vakt turnus for hele Vest Hordland Prosti. Da kan det være utrykninger med dødsbudskap el. I hele 2013 var alle prestestillingene på Askøy besatt. Ungdomsprest stillingen er organisert på den måten at Hanne Zimmermann Ølberg og Peter R. Johansen deler sognepreststillingen på Tveit og ungdomsprest stillingen. I tillegg til Sogneprest Michal Møgster, har følgende gjort tjeneste i Strusshamn kirke: Egil Hjortland, Erling Kopperud,Johnny Leikvoll,Peter Ekerhovd-Ottersen,Arthur Pilskog, Hanne Zimmermann Ølberg, Harald Forland, Astrid Marie Haugland,Ronny Heimli,Tor Dag Kjosavik,Helge Unneland, Peter R. Johansen og Godtfred Haugland. Gudstjenesteliv og Statistikk Søndagens Gudstjeneste er det viktigeste åndelige og sosiale samlingspunktet i menigheten. Det er det allmen enighet om. I 2012 innført menigheten en ny liturgi i Gudstjenesten. Menighetene måtte utifra et tilsendt materiale selv utarbeide ny Liturgi utifra en rekke valgmuligheter. Dette året har vi kunne brukt den nye liturgien i de ordinære Gudstjenestene. Et av prinsippene i den nye Gudstjenesteordningen er involvering. Dvs. at flere skal få ta del i Gudstjenesten. Gudstjenesteteamene har mer planmessig tatt del i Gudstjenestene, og dette synest nå å ha fått sin form. Askeonsdag var det Gudstj. Som innledelse til fastetiden. Kirkekoret var med. I denne Gudstj. Var det skriftemål og nattverd. 17.mai hadde Sognepresten en appell som ble avsluttet med en salme og Fader Vår ved minnesteinen etter kransepåleggingen. Strusshamn musikk forening spilte til salmene, og barnetoget var også tilstede. Kr.himmelfartsdag var det Gudstjeneste på Mizpa, med nattverd. Allehelgensdag ble de nærmeste pårørende til de som ble begravet fra Strusshamn menighet invitert. I år var diakon Jannicke Hana predikant. Den 20.januar og 10.Nov. hadde vi invitert femti års konfirmanter til Gudstjeneste. De som ble invitert i januar var blitt konfirmert i Mange var takknemlig for dette. Vi har hatt i alt 10 StorfamilieGudstjenester. På to av dem delte vi ut fire års bok, og en var spesielt for 6 åringene med utdeling av bok. Her hadde vi et Gudstjenestverksted på lørdag, med relativt god oppslutning. Koret på sporet har tatt del i en Gudstj. og Super kids på to. Til Storfamiliegudstjenestene kommer det ofte ikke så mange barn som en skulle ha ønsket, unntatt de som en inviterer eller innvolverer. Vi har i alt åtte konfirmasjonsgudstjenester, fordelt på to helger. Dette gjør vi for at det skal bli relativt god plass og at konfirmantene med sine nærmeste skal få en positiv opplevelse. En har hatt som prinsipp å ha nattverd og dåp annenhver søndag. I ferietiden er det gudstj. Annenhver søndag en periode, og da har en både dåp og nattverd hver søndag. Av og til kan

20 det skje at en har både dåp og nattverd samme søndag ellers også. Dette skyldes alltid at det er andre ting en må ta hensyn til. Statistikken viser stor stabilitet fra det ene året (2012) til det neste (2013). Antall deltagere på Gudstj. viser en stor oppgang i forhold til året før. Dette skyldes at vi hadde to skolegudstjenester og noen barnehagegudstjenester. Antallet nattverdsgjester, og gj.sn. nattverds gjester ved hver Gudstj. ligger omtrent på samme nivå som året før. I dette ligger også nattverd ved stabsgudstjenester, der vi bruker å være 12 deltagere i tillegg til at også institusjonene er med. G19,Gudstjeneste av og for ungdom i Erdal kirke, er satt opp en gang i måneden. Denne ser nå ut til å ha funnet sin form. Dette er for hele Askøy. Tallet på konfirmanter holder seg relativt høyt. Utgangspunktet for konfirmasjonstiden er dåpen. Vil en ta del i konfirmasjon handlingen forutsetter det dåp. I og med at flere ikke blir døpt som barn, så har vi nå hvert år konfirmanter som ønsker å bli døpt. Tallet på konfirmanter er en gledelig utfordring. Med utgangspunkt i folketallsøkningen i Sognet i årene fremover vil det være et sterkt incitament for mer ressurser. Trosopplæringen vil begynne å fases inn i inneværende år og da vil konfirmasjonstiden bli en del av menighetens trosopplæring. Prosjekt menighets utvikling har vist seg å ha en betydelig interesse og synest å ha gitt et visst fornyet engasjement i kirken. Spesielt var det mange som viste interesse for tidslinjen, historien til menigheten. Det å ha et blikk for historien gjør at en kan lære seg selv og den sammenhengen en lever i og kjenne og få en dypere kunnskap om det samme emnet. Prosjektet og ikke minst prosessen har virket inspirerende. Verdt å merke seg er at flere har etterspurt undervisningskvelder for voksne, og mer barne og ungdoms arbeid. I året som har gått har nok organisering av Kirken etter at kirken har opphørt å være statskirke (f.o.m d.å.) vært noe i fokus. Lokalt har en vel ikke merket den store endringsiveren. Særlig takknemlighet rettes til alle frivillige,fra de store synlige oppgavene, til de små, som ikke er så godt synlige. Menighetsrådet har en stor oppgave i det å følge opp disse og gi nødvendig opplæring og veiledning. Så la oss ta med dette ordet fra Herrens apostel. 1Tim 1.7: For Gud ga oss ikke en ånd som gjør motløs, vi fikk ånden som gir kraft,kjærlighet og visdom. Michal Møkster Sokneprest Strusshamn Menighet Nøkkel-tall se vedlegg

Diakoniplan for Tveit menighet 2012 2015.

Diakoniplan for Tveit menighet 2012 2015. Diakoniplan for Tveit menighet 2012 2015. Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for

Detaljer

Diakoniplan for Tveit menighet

Diakoniplan for Tveit menighet Diakoniplan for Tveit menighet Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet"

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette er ment som et relativt

Detaljer

Årsmelding. Strusshamn menighet. Strusshamn menighet er et felleskap der du møter Jesus og medmennesker. Visjon

Årsmelding. Strusshamn menighet. Strusshamn menighet er et felleskap der du møter Jesus og medmennesker. Visjon Årsmelding Strusshamn menighet 2014 Visjon Strusshamn menighet er et felleskap der du møter Jesus og medmennesker Strusshamn menighetsråd Menighetsrådet har hatt 10 møter i 2014. Vi har behandlet 68 saker.

Detaljer

DIAKONIPLAN 2014-2018 Revisjon av plan 2009-2013

DIAKONIPLAN 2014-2018 Revisjon av plan 2009-2013 1 DIAKONIPLAN 2014-2018 Revisjon av plan 2009-2013 INNLEDNING I 2007 vedtok Kirkerådet ny Plan for diakoni. Planen trådte i kraft 01.01.08. Definisjonen i planen gir uttrykk for ønsket retning i det diakonale

Detaljer

Årsmelding. Strusshamn menighet. Strusshamn menighet skal være et inkluderende felleskap der du møter Jesus og medmennesker.

Årsmelding. Strusshamn menighet. Strusshamn menighet skal være et inkluderende felleskap der du møter Jesus og medmennesker. Årsmelding Strusshamn menighet 2011 Visjon Strusshamn menighet skal være et inkluderende felleskap der du møter Jesus og medmennesker Strusshamn menighetsråd Menighetsrådet har hatt 11 møter i 2011. Vi

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2013-2016. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

Årsmelding 2013 Menighetens årsmøte 16. mars 2014. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.

Årsmelding 2013 Menighetens årsmøte 16. mars 2014. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede. Årsmelding 2013 Menighetens årsmøte 16. mars 2014. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.» Først vil vi takke alle medarbeidere, frivillige og ansatte, som

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2011 2013. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Forslag Diakoniplan Erdal Menighet

Forslag Diakoniplan Erdal Menighet Kirkemøtet har vedtatt en definisjon på diakoni: Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Hva - og for hvem? De som er født i 2000, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2014 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

Konfirmant 2010. Sommerleir på Kongshaug. Påskeleir på Kvamskogen. KRIK konfaction. Roadservice DEN NORSKE KIRKE. Se hva det er på side 8

Konfirmant 2010. Sommerleir på Kongshaug. Påskeleir på Kvamskogen. KRIK konfaction. Roadservice DEN NORSKE KIRKE. Se hva det er på side 8 Roadservice Se hva det er på side 8 Konfirmant 2010 Her kommer en brosjyre med informasjon om konfirmant på Askøy 2010. Les den og finn ut om du vil være konfirmant i en av kirkene på Askøy. Vi håper du

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Årsmelding. Strusshamn menighet. Innledning

Årsmelding. Strusshamn menighet. Innledning Årsmelding Strusshamn menighet 2009 Innledning Visjon Med nytt kirkebygg og arrangementer som Gledens uke, allsangkonsert og oppstart av et nytt barnekor kan vi se tilbake til et begivenhetsrikt år for

Detaljer

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede. Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.» Først vil vi takke alle medarbeidere, frivillige og ansatte, som

Detaljer

Overskriften i visitasmeldingen er: Hva er det å være kirke på Askøy? Og her kommer altså fasiten.

Overskriften i visitasmeldingen er: Hva er det å være kirke på Askøy? Og her kommer altså fasiten. VISITASFOREDRAG PÅ ASKØY 10. MAI 2015 Kjære menigheter! Takk for flotte dager her på Askøy. Jeg er imponert over det jeg har sett og hørt om arbeidet i Strusshamn, Erdal, Tveit, Ask og Herdla. Jeg er stolt

Detaljer

Trosopplæring Olsvik menighet

Trosopplæring Olsvik menighet Trosopplæring Olsvik menighet Arbeidsmåter 0-4 år Trygghet og tro 4-6 år Tro og opplevelse 7-9 år Opplevelse og kunnskap 10-13 år Kunnskap og fellesskap 14 år KonQirmasjon Mitt valg og min vei 15-18 år

Detaljer

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Sak 1: Virksomhetsplan kapittel 2.2: Diakoni omsorg og samfunnsengasjement Innspill som fremkom under behandling

Detaljer

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 Konfirmant 2013 -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 KONFIRMANTÅRET 2012/2013 VELKOMMEN TIL ETT SPENNENDE ÅR! Kristen tro og kirken

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015

Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015 Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015 Overordnet mål / visjon: Tilhørighet, tro og tjeneste Østenstad menighet har vedtatt følgende som sine overeordnede mål/ visjoner

Detaljer

Konfirmant 2014. Informasjonsbrosjyre om konfirmasjonstiden i kirkene på Askøy www.kirken-askoy.no

Konfirmant 2014. Informasjonsbrosjyre om konfirmasjonstiden i kirkene på Askøy www.kirken-askoy.no Konfirmant 2014 Jesus sier: Følg meg! Informasjonsbrosjyre om konfirmasjonstiden i kirkene på Askøy www.kirken-askoy.no DEN NORSKE KIRKE Askøy kirkekontor Lyngneset 26 5302 Strusshamn Konfirmant 2014?

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Plan for diakoni Orkanger menighet. Tiltak Målsetting Gjennomføring Evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig

Plan for diakoni Orkanger menighet. Tiltak Målsetting Gjennomføring Evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig NESTEKJÆRLIGHET Hilsen til jubilanter på 75-, 80-, 85-, 90-, 95-årsdag og alle dager deretter. Vise omsorg og omtanke. Bokgave ved: - 75: Gode ord på vandringen - 80: Syng Med - deretter blomster Til åremålsdager

Detaljer

Årsmelding for Ask menighet 2012

Årsmelding for Ask menighet 2012 Årsmelding for Ask menighet 2012 Ask menighetsråd har hatt følgende sammensetning i 2012: Leder: Nestleder: Sekretær: Medlem: Medlem: Medlem: Sokneprest medlem: 1. varamedlem: Anja Helen Nilsen 2. varamedlem:

Detaljer

KONFIRMANT 2016. Informasjon om konfirmasjonstiden i Tanum kirke. Dette heftet tilhører: www.tanum-menighet.no

KONFIRMANT 2016. Informasjon om konfirmasjonstiden i Tanum kirke. Dette heftet tilhører: www.tanum-menighet.no KONFIRMANT 2016 Informasjon om konfirmasjonstiden i Tanum kirke Dette heftet tilhører: www.tanum-menighet.no 1 INFORMASJON TIL KONFIRMANTER OG FORESATTE Undervisningsgrupper Konfirmantene møter til fire

Detaljer

Hva betyr kirken for deg?

Hva betyr kirken for deg? Hva betyr kirken for deg? Kirken/menigheten på Nykirke finner du: I kirken (selvsagt!), på bedehuset og i kirkestua. Noen ganger også på skøytebanen, i akebakken eller ved bålplassen.. Vi ønsker at kirken

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Innhold. Hvem er Gud?

Innhold. Hvem er Gud? Konfirmasjon i kirka? Kanskje har dere allerede snakket om dette hjemme etter at dere fikk Den Norske Kirkes informasjonsbrosjyre; Konfirmant 2016 i posten. Den er ment til informasjon, og som et utgangspunkt

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

konfirmant I KIRKENE PÅ ASKØY DEN NORSKE KIRKE Askøy kirkekontor Lyngneset 26 5302 Strusshamn ERDAL ASK STRUSSHAMN

konfirmant I KIRKENE PÅ ASKØY DEN NORSKE KIRKE Askøy kirkekontor Lyngneset 26 5302 Strusshamn ERDAL ASK STRUSSHAMN konfirmant ERDAL STRUSSHAMN ASK TVEIT HERDLA I KIRKENE PÅ ASKØY DEN NORSKE KIRKE Askøy kirkekontor Lyngneset 26 5302 Strusshamn Konfirmant 2016? Lurer du på om du skal konfirmere deg? Om du skal velge

Detaljer

Konfirmantåret 2015/2016

Konfirmantåret 2015/2016 Konfirmantåret 2015/2016 Skjold menighet Hvem er jeg? Er det som skjer bare tilfeldigheter? Har noen skapt jorden? Finnes det en Gud? Men hvorfor skjer det så mye vondt da? Hva er egentlig konfirmasjon?

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Diakoniplan for Tjøme og Hvasser menigheter 2014-2016

Diakoniplan for Tjøme og Hvasser menigheter 2014-2016 Diakoniplan for Tjøme og Hvasser menigheter 2014 2016 Visjonen for Den norske kirkes diakonale tjeneste: Guds kjærlighet til alle mennesker og alt det skapte, virkeliggjort gjennom liv og tjeneste. Diakoni

Detaljer

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 PRESENTERES PÅ MENIGHETSMØTE 22. februar 2015. RÅD OG UTVALG Sammensetningen av menighetsrådet i år 2011: Medlemmer: Medlemmer: Brigt Inge Lie Anne Mette Strand Jorunn Eldbjørg

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Kirke. flere. for. Den norske kirke Greverud menighet

Kirke. flere. for. Den norske kirke Greverud menighet Kirke for flere Den norske kirke Greverud menighet Kirke for flere Greverud kirke har en ny visjon: «Kirke for flere». På en måte er denne visjonen allerede virkeliggjort. De senere årene har stadig flere

Detaljer

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Medarbeidere Hege Kateket Birgitte Ungdomsleder Bente Diakon (vikar) Benedicte Diakon Per Kristian Kapellan Thomas Sokneprest + en hel gjeng frivillige

Detaljer

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14 Konfirmanthefte Bugården menighet 2013-14 1 Kjære konfirmanter, foreldre og foresatte! Velkommen til konfirmantåret 2013-14 i Bugården menighet! Her har vi samlet en del nyttig informasjon om året som

Detaljer

Du er med dette invitert til å være

Du er med dette invitert til å være Du er med dette invitert til å være i Skedsmo kirke! Hva er konfirmasjonen? Konfirmasjonen er et undervisningstilbud som avsluttes med en forbønnsgudstjeneste. Ordet konfirmasjon kommer av det latinske

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Askøy kirkekontor Lyngneset 26 5302 Strusshamn

DEN NORSKE KIRKE Askøy kirkekontor Lyngneset 26 5302 Strusshamn ERDAL STRUSSHAMN ASK TVEIT HERDLA DEN NORSKE KIRKE Askøy kirkekontor Lyngneset 26 5302 Strusshamn Konfirmant 2015? Lurer du på om du skal konfirmere deg? Om du skal velge kirkelig, humanistisk eller om

Detaljer

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO Men Jesus kalte dem til seg og sa: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem». LUKAS 18,16 VÅR VISJON: Vi ønsker å se mennesker

Detaljer

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016 Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016 Medarbeidere Hege Kateket Elise Trosopplæringsmedarbeider Birgitte Ungdomsleder Benedicte Diakon Per Kristian Kapellan Thomas Sokneprest + en hel

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Lørdag 31. januar kl. 11:00-14:00 Uke: 6 Kreativ lørdag Diakoniutvalget i Glemmen og Gamle Glemmen inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2015

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2015 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2015 TUNHEIM KFUK/KFUM TANUM MENIGHET Barn 0-8 år Dåp/dåpssamtale Velkommen til dåp! Når vi bærer et barn til dåp, blir vi minnet om at ingen kan bære seg

Detaljer

GUDS RIKE ER NÆR Program for 1. halvår 2015

GUDS RIKE ER NÆR Program for 1. halvår 2015 GUDS RIKE ER NÆR Program for 1. halvår 2015 Hei! Dette er Hamar normisjons program for første halvår 2015. Enten du er kjent med denne type program fra før, eller det er nytt for deg, så oppfordrer vi

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2015 2015 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2011

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2011 28. Årsstatistikk for Den norske kirke 20 Opplysninger om soknet. Kommunenummer 2 Fellesrådets navn SOLA KIRKELIGE FELLES Soknets navn.2 TANANGER SOKN Soknets adresse.3 Postboks 20 Navn skjemaansvarlig.

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2016 2016 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.1, 4.januar 2015 Hei alle venner av Narvik Misjonskirke! Godt nyttår til deg og dine! Vi lever i en tid der teknologien utfordrer oss på den måten at arbeid og hvile flyter

Detaljer

Til konfirmanter og foresatte i Aksdal kyrkje 2014-2015!

Til konfirmanter og foresatte i Aksdal kyrkje 2014-2015! Til konfirmanter og foresatte i 2014-2015! Konfirmasjonstiden står for døren og vi er veldig glad for at dere har valgt konfirmasjon i i Førresfjorden menighet! Det er mye som skal skje før selve konfirmasjonsdagen,

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2013 Spørsmål og svar for deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2013 Spørsmål og svar for deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2013 Spørsmål og svar for deg som vurderer å konfirmeres i kirken I denne brosjyren håper vi å gi deg svar på noen av de spørsmålene du har om konfirmasjon i kirken. 1

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN!

INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN! KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN! Har du tenkt på konfirmasjon?! Ett år igjen Noen har kanskje bestemt seg for lenge siden? Andre synes det er vanskelig å bestemme seg. Ungdomstiden er

Detaljer

Diakoniplan 2013 for Rygge prestegjeld

Diakoniplan 2013 for Rygge prestegjeld Diakoniplan 2013 for Rygge prestegjeld Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling som uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for

Detaljer

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2012 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR AVERØYKONFIRMANTER

INFORMASJONSHEFTE FOR AVERØYKONFIRMANTER INFORMASJONSHEFTE FOR AVERØYKONFIRMANTER Velkommen som konfirmant! Å bli konfirmert betyr å bekrefte eller stadfeste noe. Du får lov til å stadfeste dåpen din og bekrefte tilhørighet til Gud eller kirken,

Detaljer

KONFIRMANT - JEG??? Velkommen som konfirmant i Tananger Menighet. Husk å meld deg på innen 22.juni 2012 Påmelding skjer på nettsiden vår.

KONFIRMANT - JEG??? Velkommen som konfirmant i Tananger Menighet. Husk å meld deg på innen 22.juni 2012 Påmelding skjer på nettsiden vår. KONFIRMANT - JEG??? Velkommen som konfirmant i Tananger Menighet Informasjon om konfirmantåret 2012-2013 i Tananger menighet Husk å meld deg på innen 22.juni 2012 Påmelding skjer på nettsiden vår. Tananger

Detaljer

Årsstatistikk for Den norske kirke 2009 Veiledning til utfylling av skjemaet

Årsstatistikk for Den norske kirke 2009 Veiledning til utfylling av skjemaet Årsstatistikk for Den norske kirke 2009 Veiledning til utfylling av skjemaet Skjemaet fokuserer på kirkelig tjenesteproduksjon og aktivitet i soknet. Opplysninger om årsstatistikken fylles ut av menighetsrådets

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

Vi kan tilby et spennende opplegg som vi tror vil falle i smak hos de fleste. Ta en kikk og se om dette er noe for deg.

Vi kan tilby et spennende opplegg som vi tror vil falle i smak hos de fleste. Ta en kikk og se om dette er noe for deg. Kan du tenke deg å være konftrrnanc i Loddefjord menighet! Vi kan tilby et spennende opplegg som vi tror vil falle i smak hos de fleste. Ta en kikk og se om dette er noe for deg. HVORFOR KONFIRMANT? Det

Detaljer

Bardu menighet. Mål og virksomhetsplan. Overordnet mål: Å gjøre Kristus kjent, trodd, elsket og etterfulgt

Bardu menighet. Mål og virksomhetsplan. Overordnet mål: Å gjøre Kristus kjent, trodd, elsket og etterfulgt Bardu menighet Mål og virksomhetsplan 2012 Overordnet mål: Å gjøre Kristus kjent, trodd, elsket og etterfulgt Vedtatt av Bardu menighetsråd den 24. august 2011 1 MENIGHETENS EN LEVENDE MENIGHET ÅPEN FOR

Detaljer

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse!

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! Har du tenkt på konfirmasjon?! Ett år igjen Noen har kanskje bestemt seg for lenge siden? Andre synes

Detaljer

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l.

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. vi må vite om) Fars fulle navn Adresse Postnr. Poststed Konfirmant 2013 Mobil Fasttlf. Epost (viktig!) Mors fulle navn Adresse Postnr.

Detaljer

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL Vi vil med denne brosjyren invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg i Sviland kapell. Vi kan tilby et spennende og lærerikt år med mange

Detaljer

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD 2 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI AT NYE MENNESKER SKAL KOMME TIL

Detaljer

Lokal plan for InTro: trosopplæringen i Nittedal og Hakadal menighet (0-18 år)

Lokal plan for InTro: trosopplæringen i Nittedal og Hakadal menighet (0-18 år) Lokal plan for InTro: trosopplæringen i Nittedal og Hakadal menighet (0-18 år) Visjon: Den kristne tro som orienteringspunkt og ressurs i livet, i møte med naturen, og i fellesskap med andre. Øvre målsetninger:

Detaljer

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte.

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. KONFIRMANT 2015-16 Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. Dere skal ha mottatt informasjon om konfirmasjon fra Den norske kirke sentralt i posten. Her kommer litt mer informasjon

Detaljer

Lokal diakoniplan for Lura menighet

Lokal diakoniplan for Lura menighet Lokal diakoniplan for Lura menighet Utarbeidet høsten 2010 LOKAL DIAKONIPLAN FOR LURA KIRKE INNHOLD Den lokale plan er delt inn i 3 deler. Første del sier noe om mål og hva diakoni er. Del to er en fargerik

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Babysang Barnesanger, rim, regler, sangleker og små danser. Etter sangstunden er det tid for stell, mat og prat. Fredager

Detaljer

Om arbeidet i 2013. Styret. Styrets sammensetning: Styrets arbeid. Hjemmeside. Aktiviteter. Julemesse

Om arbeidet i 2013. Styret. Styrets sammensetning: Styrets arbeid. Hjemmeside. Aktiviteter. Julemesse Årsmelding for 2013 Bakgrunn Før jul i 2010 vedtok menighetsrådet i Øvre Rælingen Menighet å legge ned alt arbeidet i Blystadlia, og å si opp leien av lokalet Kirkestua i sokkelen til høyblokka i Blystadlia.

Detaljer

Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2009 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2009 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2009 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

Askøy kirkelige fellesråd

Askøy kirkelige fellesråd Askøy kirkelige fellesråd Arkivsak 08/00010 Dato: 23.02.2010 Arkivsak-navn: Årsrapporter 2007 og videre Saksbehandler: Geir Viksund Dokumentnavn: Årsrapport 2009 Dokumentnummer: 08/00010-004 Løpenummer:

Detaljer

Årsmelding 2015 Haukås Nærkirke

Årsmelding 2015 Haukås Nærkirke Årsmelding 2015 Haukås Nærkirke Vår visjon: Vi bygger kirke! Ungdomskoret på adventskonserten Vi tror at vår visjon også er Guds visjon for arbeidet på Haukås. Gud bygger sin kirke, vi er hans medarbeidere.

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Diakoniplan 2015 for Rygge prestegjeld

Diakoniplan 2015 for Rygge prestegjeld Diakoniplan 2015 for Rygge prestegjeld Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling som uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for

Detaljer

MEDLEM I HAMAR NORMISJON?

MEDLEM I HAMAR NORMISJON? Kjære leser! Enten du er kjent eller ukjent med Hamar Normisjon, ønskes du velkommen til å være med og bygge fellesskap som betyr noe for deg. Vi tror at gode fellesskap gir noe tilbake til den enkelte,-

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR 2013 ASKØY KIRKELIGE FELLESRÅD. Kirkeformål: Administrasjon, kirker og kirkegårder. ÅRET 2013 I KORTE TREKK

ÅRSRAPPORT FOR 2013 ASKØY KIRKELIGE FELLESRÅD. Kirkeformål: Administrasjon, kirker og kirkegårder. ÅRET 2013 I KORTE TREKK ÅRSRAPPORT FOR 2013 ASKØY KIRKELIGE FELLESRÅD Kirkeformål: Administrasjon, kirker og kirkegårder. ÅRET 2013 I KORTE TREKK Askøy kirkelige fellesråd sitt arbeidsområde og ansvar er knyttet opp mot Kirkeloven

Detaljer

TIL HØST- KONFIRMANTER 2015 MED FORESATTE

TIL HØST- KONFIRMANTER 2015 MED FORESATTE Side 1 TIL HØST- KONFIRMANTER 2015 MED FORESATTE Da er vi godt i gang med konfirmasjonsforberedelsene. Vi håper du har hatt det fint i høst og vi gleder oss til å bli bedre kjent i løpet av våren. UNDERVISNING

Detaljer

Informasjonshefte for Trondenes-konfirmanter 2014/2015 TRONDENES- KONFIRMANT 2014/2015

Informasjonshefte for Trondenes-konfirmanter 2014/2015 TRONDENES- KONFIRMANT 2014/2015 TRONDENES- KONFIRMANT 2014/2015 INFORMASJONSHEFTE FOR FORELDRE OG KONFIRMANTER I TRONDENES SKOLEÅRET 2014/2015 Velkommen til konfirmasjonstida i Trondenes menighet år 2014/2015 Hjertelig velkommen som

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Gudstjenester i Norheim menighet:

Gudstjenester i Norheim menighet: MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c, 5542 Karmsund Postadresse: Pb 1230, 5508 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@

Detaljer

I denne brosjyren finner du spørsmål og svar for deg som vurderer å konfirmeres i kirken.

I denne brosjyren finner du spørsmål og svar for deg som vurderer å konfirmeres i kirken. Velkommen til i Kråkerøy menighet 2013-2014 I denne brosjyren finner du spørsmål og svar for deg som vurderer å konfirmeres i kirken. Kråkerøy menighet, Kråkerøyveien 148, 1675 Kråkerøy tlf: 69 38 28 28,

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 42 ETTERLYSNING! Har noen sett/lånt vår skotskrutede trillebag. Sist sett på kjøkkenet i menighetssalen. Den frakter ukentlig matvarer mellom Rema og kirken og er dypt

Detaljer

Vedtak om lokal grunnordning

Vedtak om lokal grunnordning Vedtak om lokal grunnordning STRUSSHAMN SOKN Forslag til ordning for hovedgudstjeneste lokal grunnordning Strusshamn menighetsråd; 26/06, 12/09 og 17/10-2012. Presentasjon og høring på Menighetsmøte onsdag

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 SYKKYLVEN SOKNERÅD Sykkylven sokneråd bestod av følgende: Sokneprest: Helge Standal Leder: Svein Erik Kampenes Nestleder: Tove Aarsnes Skauvik Sekretær:

Detaljer

2014 / 201 2014 / 20 5

2014 / 201 2014 / 20 5 Konfirmant i Moss 2014 / 2015 Kenneth Stensrud Alle 14-åringer i hele landet har fått heftet «Konfirmant 2015» i posten. Heftet inneholder generell informasjon om konfirmasjonstiden i Den norske Kirke.

Detaljer

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l.

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. vi må vite om) Fars fulle navn Adresse Postnr. Poststed Konfirmant 2012 Mobil Fasttlf. Epost (viktig!) Mors fulle navn Adresse Postnr.

Detaljer

Stavern menighetsråd REFERAT

Stavern menighetsråd REFERAT Stavern menighetsråd REFERAT Møtested: Kirkestuen Møtedato: TIRSDAG 050313 Møtetid: Kl. 1900 Saksliste 02/13 Til stede på møtet: Kari Dahle Halvorsen, Nils Bondevik Haga, Stig Olav Skeie, Kristi Marie

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet. Oppklart! Trillebagen som ble lyst savnet i forrige nyhetsbrev har kommet til rette. Takk!

Nyhetsbrev for Glemmen menighet. Oppklart! Trillebagen som ble lyst savnet i forrige nyhetsbrev har kommet til rette. Takk! Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 43 Oppklart! Trillebagen som ble lyst savnet i forrige nyhetsbrev har kommet til rette. Takk!:) KOMMENDE UKE Søndag 18. oktober kl. 11.00 KORSVEI - Østfold Søndag 18.10

Detaljer

Lokal diakoniplan. Sverresborg menighet. Sverresborg menighets visjon: Nær og hellig. Visjonen for Den norske kirkes diakonale tjeneste:

Lokal diakoniplan. Sverresborg menighet. Sverresborg menighets visjon: Nær og hellig. Visjonen for Den norske kirkes diakonale tjeneste: Lokal diakoniplan Sverresborg menighet Sverresborg menighets visjon: Nær og hellig Visjonen for Den norske kirkes diakonale tjeneste: Guds kjærlighet til alle mennesker og alt det skapte, virkeliggjort

Detaljer