Referat fra styremøte for OSO Barnevern Nord-Norge 10 og 11. februar 2015, Radisson Blue hotell, Bodø.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra styremøte for OSO Barnevern Nord-Norge 10 og 11. februar 2015, Radisson Blue hotell, Bodø."

Transkript

1 Referat fra styremøte for OSO Barnevern Nord-Norge 10 og 11. februar 2015, Radisson Blue hotell, Bodø. Sted og tid: Radisson Blue Hotell, Bodø, februar kl februar 2015 kl Deltakere: Medlemmer Fra kommunene Hugo Thode Hansen (Rådmann Harstad), Gunnhild Masterbakk (Barnevernsleder Astafjord bvn.tj/salangen), Erna Bakken (Barnevernsleder Sør-Varanger), Wenche Figenschow (Rådgiver forebyggende barnevern Tromsø, møtte for Elizabeth Kræmer ), John-Arvid Heggen (Kommunalsjef Vefsn), Tone Hilde Birkelund (Barnevernleder Bodø), Kari Mortensen (Barnevernleder Vesterålen barnevern, nytt medlem etter Bente Sundsfjord (Barnevernsleder Gildeskål)), Steinar Sørensen (Rådmann Evenes) møtte kun 11.februar pga møtekollisjon Forfall: Jens Betsi (Rådmann Vadsø), Anne Sivertsen(Nordkapp), Elizabeth Kræmer ( Barnevernleder Tromsø), Einar Pedersen (Rådmann Kåfjord), Bjørn Atle Hansen (Rådmann Alta) forfall pga uvær.. Fra Bufetat Region nord Bente Henriksen, avdelingsdirektør Inntak og fosterhjemsrekruttering Kristin Presteng, avdelingsdirektør Omsorg for og behandling av ungdom Bente Wistven, Kommunikasjonssjef Laila Krogh, leder Fagteam Sortland Margrethe Grinaker Berle, leder Fagteam Bodø Forfall: Pål Christian Bergstrøm, regiondirektør (sykt barn) Erik Jarle Jakobsen, leder Fagteam Tromsø (syk) Svein Klemetsen, leder fagteam Finnmark (innstilt fly pga uvær) Observatører med tale og forslagsrett Silja Eriksen, fagansvarlig barnevern Fylkesmannen i Troms Randi Gundersen, seksjonsleder, Fylkesmannen i Nordland møtte den Lise Tymi, seniorrådgiver, Fylkesmannen i Nordland møtte den 11.2 Sylvi Hjelle, seniorrådgiver KS Nord-Norge

2 Forfall: Linda Kråkenes, Seksjonsleder Fylkesmannen i Finnmark Veronika Løveng-Hansen,( møtekollisjon) Thomas Johansen, (innstilt fly pga uvær) Landsforeningen for barnevernsbarn: Gjesteinnledere: v/ Jørn Thomas Martinsen, seniorrådgiver Statens Barnehus Bodø Grethe Andreassen, Prosjektleder Samhandling = forebygging i Vesterålen, Willy Lichtwarck, professor UiN Møteledelse: Hugo Thode Hansen Sekretariat: Sylvi Hjelle, seniorrådgiver KS Sak 01/15 Gjennomførte Dialogmøter med kommunene v/ Ordfører og rådmann i Nordland, Troms og Finnmark høsten Oppsummering fra de tre møtene.( se eget saksframlegg) OSO Barnevern tar tilbakemeldingene fra Dialogmøtene med kommunene i Nordland, Finnmark og Troms til orientering. Med bakgrunn i tilbakemeldingen vil OSO Barnevern prioritere arbeidet med følgende tema: 1. Gråsoner vedrørende ansvar, barnevern/helse/psykiatri/andre OSO barnevern vil igangsette et arbeid der representanter for de ulike parter + FM inviteres med. Målsetting: Klargjøre aktuelle gråsoneområder, sammenfatte dette og bringe aktuelle problemstillinger frem for Bufetats ledelse og KS Rådmannsutvalg og fylkesstyrer. 2. Kommunesamarbeid omkring barnevern. Drøfte ulike samarbeidsmodeller/former, herunder erfaringer og utfordringer. 3. Fokusere og drøfte utfordringer for barnevernet i forhold til økt antall saker med bakgrunn i nye landsmenn og nye kulturer i kommuner og institusjoner. Sak 02/15 Orientering fra Bufetat vedrørende bl.a. Vedtatte endringer vedrørende Nasjonalt inntaksteam (NIT), regional organisering av fosterhjemtjenesten og regionalt inntaksarbeid og utfasing av råd og veiledning. v/bente Henriksen, avdelingsdirektør Inntak og fosterhjemsrekruttering Bufetat region nord.

3 Vedr. Utfasing av ikke lovpålagte oppgaver: Tidligere oppnevnt arbeidsgruppe gis med bakgrunn i behov som fremkom av spørreundersøkelse utført høsten 2014, i oppdrag å utforme en plan for behov av nødvendig kompetanse til barnevernstjenester som ønsker dette. Målsettingen skal være at kommunene etter at Bufetat har faset ut ikke lovpålagte oppgaver, gis mulighet til å kunne skaffe seg et tiltaksapparat som kan sikre et kvalitetsmessig godt tjenestetilbud. Sak 03/15 Omorganisering av OSO Barnevern i Nordland, Troms og Finnmark til et felles OSO barnevern Nord-Norge. Fremtidig organisering, representasjon og finansiering ( se eget saksfremlegg) 1. Som leder for OSO Barnevern Nord-Norge fram til høsten 2015 velges Bjørn Atle Hansen, Rådmann i Alta. Som nestledere velges: (1)Steinar Sørensen, rådmann i Evenes, (2) Hugo Thode Hansen, rådmann i Harstad. 2. OSO Barnevern Nord-Norge opprettholder den samme representasjon som i de tidligere OSO Barnevern Nordland, Troms og Finnmark. Det samme gjelder de tiltredende observatører. Sak 04/15 Informasjon fra Statens Barnehus Bodø v/ Jørn Thomas Martinsen, seniorrådgiver Statens Barnehus Bodø Informasjonen tas til orientering Sak 05/15 Kompetanseutvikling i samarbeid med R-BUP sør-øst. v/kristin Presteng, Avdelingsdirektør behandling og omsorg for ungdom Bakgrunn for saken: Bufetat Region Nord har etablert et samarbeid med R-BUP sør-øst for utvikling og etablering av overgangsprogram for ungdom og deres familier etter avslutning av institusjonsopphold.

4 For å sikre en god overgang er det avgjørende at Bufetat og kommune jobber tett sammen. Behandlingen inne på institusjonen overføres til hjemmet og bør ivaretas av ansatte både fra Bufetat og kommunen. Bufetat, region nord ønsker å starte programmet som et pilotprosjekt i utvalgte områder i regionen, og har gjennom Norsk Forskningsråd blitt tildelt 8 millioner som R-BUP sør-øst kvalitets sikrer gjennom pågående forskning. OSO Barnevern finner det planlagte overgangs og forebyggende prosjektet for ungdom og deres familier og samarbeidet mellom Bufetat, Kommunene og R-Bup sør-øst interessant. OSO Barnevern tar informasjonen vedrørende prosjektet til orientering, og ber om bli holdt løpende informert om prosjektet. Sak 06/15 Kompetansekartlegging i kommunene i Nord-Norge Bakgrunn for saken: Med tanke på utfasing av ikke lovpålagte oppgaver fra Bufetat til kommunene, og at kommunene derved selv skal ta ansvaret for å iverksette tiltak og oppfølging, ønsker OSO Barnevern en oversikt over Kompetansenivået i kommunebarnevernet. Aktuelle problemstillinger vil kunne være: «Hvilken kompetanse finnes i kommunebarnevernet i dag? Hvordan samarbeider kommunene i forhold til kompetanse, og hvordan sikrer vi kompetanseoverføring fra Bufetat til kommunene?» En samlet oversikt over kompetanse bør inneholde hvilken opplæring, kunnskapsbaserte metoder og kartleggingsverktøy som de ansatte i kommunebarnevernet har. Kan OSO Barnevern kjøpe tjenester til å foreta en slik kartlegging? 1. For å sikre et kvalitativt godt barnevern i Nord-Norge ønsker OSO Barnevern å skaffe oversikt over kompetansebehov og eksisterende kompetansetilbud i/til kommunebarnevernet i våre kommuner. 2. Med bakgrunn i at Fylkesmennene skal bistå Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet i utvikling, utprøving og opplæring av ansatte i kommunale barneverntjenester om metodikk i undersøkelsessaker, anmodes Fylkesmennene om å gi OSO Barnevern en orientering om status for dette arbeidet på neste møte. Samtidig ønskes informasjon om opplæringsvirksomhet tidligere år, samarbeid med regionale kunnskapssentre og hva som foreslås for 2015 når det gjelder karleggings kompetanse. 3. For øvrig sees vedtaket i denne sak i sammenheng med vedtak i sak 2/15.

5 Sak 07/15 Samhandling = forebygging i Vesterålen et spennende prosjekt rundt Vesterålskommunenes felles Barnevern. v/ Grethe Andreassen, Prosjektleder. Informasjonen fra prosjektet tas til orientering. Sak 08/15 «Interkommunalt samarbeid i barnevernet - på godt og vondt! -erfaring av det interkommunale barnevernet på Ytre Helgeland (2013). Det nye barnevernet, - hva krever det av oss?» v/ Willy Lichtwarck, professor UiN Informasjonen tas til orientering. Sak 09/15 Eventuelt Sak: Private aktører i Fosterhjemsarbeidet følger ikke lovverket. Forslag: Gunnhild Masterbakk OSO Barnevern peker på nødvendigheten av at regelverk som bl.a. fastslår kommunenes myndighetsutøvelse i forhold til etablering av fosterhjem blir overholdt av alle parter, private, Bufetat og kommunene. Bufetat region nord tar med i sitt Nyhetsbrev som sendes kvartalsvis til lederne i Bufetat og kommunene i landsdelen, informasjon om at OSO Barnevern har drøftet problemstillingen. Det presiseres viktigheten av at regelverk og lovverk følges, samt utøvelse av tett og godt samarbeid fra alle parter til beste for barna. Sak 10/15 Barnevern er ønsket som referansegruppe sammen med KS Rådmannsutvalg i Nordland for prosjektet: «Systematisk evaluering av tiltak i barnevernet». Styret for OSO Barnevern Nord-Norge stiller seg positiv til å delta i referansegruppe for FoU prosjektet «Systematisk evaluering av tiltak i barnevernet.

Sammen om et godt barnevern

Sammen om et godt barnevern Sammen om et godt barnevern - veileder til inngåelse av lokale samarbeidsavtaler mellom kommunalt og statlig barnevern Innhold Forord 3 1. Om veilederen 4 2. Samarbeidet mellom kommunalt og statlig barnevern

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes ordfører snarest på tlf. 77 18 92 02 / 99 50 61 96. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon.

Eventuelt forfall må meldes ordfører snarest på tlf. 77 18 92 02 / 99 50 61 96. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon. Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 05.09.2013 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes ordfører snarest på tlf. 77 18 92

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag 21. september og torsdag 22. september 2011 (lunsj til lunsj).

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag 21. september og torsdag 22. september 2011 (lunsj til lunsj). Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: G-2015, Nesna Dato: 21.09.2011 22.09.2011 Tidspunkt: Fra kl. 13:00 første dag til ca. kl. 14:00 andre dag Det innkalles herved til møte i Styret

Detaljer

Onsdag den 21.juni ( umiddelbart etter Representanskapsmøtet)

Onsdag den 21.juni ( umiddelbart etter Representanskapsmøtet) Samarbeid er vår styrke Til: Helgeland Regionråd ÅRSMØTE Bedrift: Adresse Postadresse: Deres ref: Vår ref: She Dato: 11. juni 2012 Det innkalles til ordinært årsmøte 2012 i Helgeland Regionråd. Sted :

Detaljer

Innkalling til møte i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i Ofoten regionråd Innkalling til møte i Ofoten regionråd torsdag 19.05.11, kl. 10:00 Kommunestyresalen, Ballangen rådhus Orienteringssaker Prosjektet Framsynt Tilsyn v/ass. fylkesmann Ola Bjerkaas og prosjektleder Kjell

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Møterom I, Rådhus 2, Sortland Dato: 28.03.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Møterom I, Rådhus 2, Sortland Dato: 28.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Møterom I, Rådhus 2, Sortland Dato: 28.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf. 76 11 15 00 til sekretær Siv M. Reinholtsen eller

Detaljer

Videreutvikling av kvalitetsutviklingsprogrammet i tråd med Prop.106 L

Videreutvikling av kvalitetsutviklingsprogrammet i tråd med Prop.106 L Høringsnotat Videreutvikling av kvalitetsutviklingsprogrammet i tråd med Prop.106 L Organisering av tjenestetilbudet i Bufetat Status: Høringsdokument v. 1.0 Utsendt: 6. mai 2014 Høringsfrist: 2. juni

Detaljer

Møteinnkalling. 20. november 8-15.30 Thon Hotell Nordlys Bodø Fellesmøte med USAM

Møteinnkalling. 20. november 8-15.30 Thon Hotell Nordlys Bodø Fellesmøte med USAM Møteinnkalling Vår ref. 2014/196 506 108 Referent/dir.tlf.: Linn Gros, 75 51 29 28 Sted/Dato: Bodø, 1.10.2014 Møtetype: Møte i Høgskolesamarbeidet (HSAM) Møtedato: 13. oktober 2014 kl 11.30-15.30 Møtested:

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Saksframlegg. Interkommunalt barnevern Knutepunkt Sørlandet.

Saksframlegg. Interkommunalt barnevern Knutepunkt Sørlandet. Søgne kommune Arkiv: 026 Saksmappe: 2014/1203-2174/2015 Saksbehandler: Elin Synnøve Stavenes Dato: 19.01.2015 Saksframlegg Interkommunalt barnevern Knutepunkt Sørlandet. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 8/15

Detaljer

Vedlegg 1 til årsrapport 2014 Vedlegget består av en samelet oversikt over de om lag 200 oppdrag og tiltak gitt direktoratet til utførelse i 2014.

Vedlegg 1 til årsrapport 2014 Vedlegget består av en samelet oversikt over de om lag 200 oppdrag og tiltak gitt direktoratet til utførelse i 2014. Vedlegg 1 til årsrapport 2014 Vedlegget består av en samelet oversikt over de om lag 200 oppdrag og tiltak gitt direktoratet til utførelse i 2014. Hovedmål 1 Referanse Oppdrag Status Merknad Utarbeide

Detaljer

Sør-Troms regionråd. Forfall:

Sør-Troms regionråd. Forfall: Gratangen Harstad Ibestad Kvæfjord Lavangen Salangen Skånland MØTEREFERAT Sør-Troms regionråd Møte i Sør-Troms regionråd Dato Møte nr. Vår ref. Antall sider Kl 10.00-15.00 08/13 Trine-Lise W. Fossland

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Hattfjelldal Kulturstue Dato: 09.09.2015 Tidspunkt: 12:00 16:00.

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Hattfjelldal Kulturstue Dato: 09.09.2015 Tidspunkt: 12:00 16:00. Hattfjelldal kommune Side 1 av 56 Møtebok for Utvalg: Kommunestyret Møtested: Hattfjelldal Kulturstue Dato: 09.09.2015 Tidspunkt: 12:00 16:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Sølvi Andersen

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 27. februar 2015 kl 10:00-14:00 Formannskapssalen Rådhuset Narvik

INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 27. februar 2015 kl 10:00-14:00 Formannskapssalen Rådhuset Narvik 23. februar 15 INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 27. februar 2015 kl 10:00-14:00 Formannskapssalen Rådhuset Narvik Til: Leder Tore Nysæter, nestleder Tor Asgeir Johansen,

Detaljer

SAKSKART REGIONRÅDSMØTE, 22. MARS 2013. Formannskapssalen, Tromsø kommune

SAKSKART REGIONRÅDSMØTE, 22. MARS 2013. Formannskapssalen, Tromsø kommune SAKSKART REGIONRÅDSMØTE, 22. MARS 2013. Formannskapssalen, Tromsø kommune Postadresse: Gateadresse: Org.nummer: Telefon / fax: E-post: Bank / post: Postboks 6900 Rådhusgata 2 NO 940 101 808 MVA 777 90

Detaljer

Gjennomføringsplan 2015

Gjennomføringsplan 2015 Gjennomføringsplan 2015 Mars 2015 Innholdsfortegnelse Side Innledning 3 Rusmiddelforebygging som en del av folkehelsearbeidet Oversiktsarbeid identifisere folkehelseutfordringer 4 Ungdata 4 Planlegging

Detaljer

Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1. Styre, råd utval m v Møtestad Møtedato Styret Sandnessjøen 02-03 Februar

Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1. Styre, råd utval m v Møtestad Møtedato Styret Sandnessjøen 02-03 Februar Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1 Styre, råd utval m v Møtestad Møtedato Styret Sandnessjøen 02-03 Februar Sak nr. 02/11 Referatsaker Vedtak - Sertifiseringskurs i offentlige anskaffelser Nohr-Con AS

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtedato: 18.06.2014 Møtested: Harstad Rådhus Formannskapssalen Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer

Detaljer

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Arkiv: Dato: ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET INNSTILLING TIL... Administrasjonens innstilling: rådmann kommunalsjef/direktør... Saksutredning Hensikt

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Rus, fattigdom og bolig Sarpsborg kommune 24.1.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6 4 REVISJONSKRITERIER...7

Detaljer

Styresak 45-2015 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013:

Styresak 45-2015 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013: Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Nils B. Normann, 75 51 29 00 Bodø, 17.4.2015 Styresak 45-2015 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013: Revisjon av tverrgående prosesser

Detaljer

Sak Tema Oppfølging 1 Orientering om bakgrunn og mandat v/ Nina Føreland organisasjonssjef SSHF.

Sak Tema Oppfølging 1 Orientering om bakgrunn og mandat v/ Nina Føreland organisasjonssjef SSHF. OSS Overordnet Strategisk Samarbeidsutvalg Prosjekt kompetanseoverføring, møte 1 Sted Blått møterom 2 etg Adm.bygget, SSK Dato/tid 15.02.13, kl 09.00-12.00 Deltakere Tilstede: SSHF: Anne-Brit Riiser, prosjekteder

Detaljer

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Sjumilssteget Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Innledning på workshops for tverrfaglig samarbeid Finnsnes, Harstad, Tromsø, Sørkjosen Innledning Fylkesmannen startet i fjor en satsing

Detaljer

Årsmelding og Regnskap 2010. Handlingsplan 2009

Årsmelding og Regnskap 2010. Handlingsplan 2009 Årsmelding og Regnskap 2010 Handlingsplan 2009 1 Innledning Salten Regionrådet kan ved utgangen av 2010 se tilbake på 21 år som samarbeidsorgan mellom kommunene i Salten. Hele tiden har målsettingen vært,

Detaljer

Rådmannsutvalget 30. august 2013

Rådmannsutvalget 30. august 2013 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 30. august 2013 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 15:00 Møteleder: Hans Henrik Thune referent: Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig

Detaljer

Kompetanse 2015-18. Rådmannens innstilling 26. februar 2015

Kompetanse 2015-18. Rådmannens innstilling 26. februar 2015 Kompetanse 2015-18 Rådmannens innstilling 26. februar 2015 Du kan ikke lære et menneske noe, du kan bare hjelpe det l å oppdage det i seg selv. Galileo Galilei (1564 1642) 1. Innledning... 2 2. Kompetanse...

Detaljer

Regional handlingsplan for kompetanse 2012 vår 2013

Regional handlingsplan for kompetanse 2012 vår 2013 Regional handlingsplan for kompetanse 2012 vår 2013 VISJON RKK skal være inspirerende, nyskapende og målrettet i forhold til kommunenes arbeid for å skape kompetente medarbeidere og regional kompetanseutvikling

Detaljer

KOMMUNEREFORMEN - OPPFØLGING I RINGERIKE KOMMUNE

KOMMUNEREFORMEN - OPPFØLGING I RINGERIKE KOMMUNE KOMMUNEREFORMEN - OPPFØLGING I RINGERIKE KOMMUNE Arkivsaksnr.: 14/2628 Arkiv: 026 &23 Saksnr.: Utvalg Møtedato 118/14 Kommunestyret 25.09.2014 Forslag til vedtak: 1. Ringerike kommune er positiv til å

Detaljer

Styremøte Innkalling med sakspapirer

Styremøte Innkalling med sakspapirer Styremøte Innkalling med sakspapirer Dato: 14. februar 2007 Kl.: 10.00 til ca. 14.00 Sted: Linken Forskningsparken Møtesenter AS, Sykehusveien 23, Tromsø Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår

Detaljer