RAPPORT FORPROSJEKT "NASJONALT SENTER FOR UNIVERSELL UTFORMING"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAPPORT FORPROSJEKT "NASJONALT SENTER FOR UNIVERSELL UTFORMING""

Transkript

1 RAPPORT FORPROSJEKT "NASJONALT SENTER FOR UNIVERSELL UTFORMING" Høgskolen i Gjøvik August 2007

2 Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 SAMMENDRAG... 3 AKTIVITETER I FORPROSJEKTET OG RESULTATER... 5 DELMAL 1 SENTERETS FUNKSJON, ORGANISERING OG INNHOLD AVKLARE SENTERETS FUNKSJON, ORGANISERING OG INNHOLD... 5 Visjon: Velferd og lønnsomhet for alle... 5 Organisering av et fremtidig senter... 5 Oppgaver... 6 Målgruppe AVKLARE RESSURSER OG UTREDE MULIGHETER FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID VED HIG AVKLARE TIDSPERSPEKTIV... 7 DELMÅL 2 VURDERE DEN FAGLIGE PLATTFORMEN - AKTIVITETER STRATEGIDEBATTER FoU UNIVERSELL UTFORMING I VÅRE GRUNNUTDANNINGER STUDENTPROSJEKTER EGEN UTDANNING I UNIVERSELL UTFORMING... 9 DELMÅL 3 NASJONALE OG INTERNASJONALE KOMPETANSEMILJØER - AKTIVITETER NETTSØK - LTFTERATURSTUDIER KONFERANSER/SEMINARER...11 DELMAL 4 HIG SOM UTSTILLINGSVINDU - AKTIVITET INTEGRERE UNIVERSELL UTFORMING I HØGSKOLENS PLANER FOR CAMPUSUTVIKLING KONKLUSJON

3 Innledning Høgskolen i Gjøvik har på oppfordring fra Husbanken sett på mulighetene til å etablere et nasjonalt senter for universell utforming med fokus på utdanning og kobling til næringslivet i regionen og nasjonalt. Med denne bakgrunnen søkte høgskolen i oktober 2006 om økonomisk støtte til et forprosjekt som skulle se på mulighetene til å etablere et nasjonalt senter for Universell utforming på HiG. Forprosjektet ble støttet med kr fra Husbanken og kr fra Gjøvik og omegn boligbyggelag, Hamar og omegn boligbyggelag og Lillehammer boligbyggelag. Forprosjektet startet i januar 2007 med en arbeidsgruppe bestående av: Prosjektleder Astrid Stadheim, avdeling for Ingeniørfag Førstelektor Frode Volden, avdeling for informatikk og medieteknikk Høgskolelærer Siv Sønsteby Nordhagen, praksiskoordinator Arbeidsgruppen har hatt 18 møter. Arbeidsgruppen har hatt to møter med ansatte på høgskolen, to møter med høgskolestyret, to møter med ledergruppen, ett møte med boligbyggelagene på Gjøvik, Lillehammer og Hamar samt gjennomført en workshop med næringslivet. I tillegg har arbeidsgruppen sammen med dekanene hatt møte med Deltasenteret. Prosjektleder og andre i arbeidsgruppen har holdt fem foredrag om universell utforming: Rotary avd. Gjøvik 24. mai 2007 jubileumsfeiring av ingeniørutdanningene på HiG 31. mai 2007 samarbeidspartnere i Uniska ( Universitetsalliansen indre Skandinavia ) 1. juni 2007 Norsk ergonomiforening, seminar om UNIVERSELL UTFORMING, Oslo 05. juni Deltasenteret, "Hvordan skal universell utforming bli et tema i høyere utdanning innen IKT?" Oslo 14. juni I tillegg har prosjektleder vært intervjuet av NRK Østnytt og Oppland Arbeiderblad i forbindelse med høgskolens satsning på universell utforming. Avisen 'Tilgjengelighet - Universell utforming" er en utgivelse som distribueres i Dagbladet 2. juli hvor Høgskolen i Gjøvik har en halv side om sin satsning på universell utforming, Dekan ved avdeling for ingeniørfag og prosjektleder er også blitt intervjuet og filmet i forbindelse med Husbankens roadshow. Sammendrag Arbeidsgruppen har fra januar 2007 jobbet med et forprosjekt som har hatt i oppgave å se på mulighetene til å etablere et senter for universell utforming på Høgskolen i Gjøvik. Forprosjektet er nå avsluttet og ut fra signaler som har kommet fra næringslivet i regionen, høgskolestyret, ledelsen og fagmiljøene anbefaler prosjektets arbeidsgruppe at Høgskolen i Gjøvik skal gå videre med et hovedprosjekt. 3

4 Begrepet universell utforming kommer i økende grad inn i samfunnsdebatten, godt støttet av lovverket. Plan og bygningsloven, antidiskrimineringsloven og ny lov om offentlige anskaffelser er eksempler på lover og forskrifter som vi og våre studenter må forholde oss til. Med utgangspunkt i at HiG er en utdannings- og forskningsinstitusjon vil arbeidet fremover bære preg av det. HiG er en relativt liten og oversiktlig institusjon noe som gjør arbeidet med universell utforming lettere ved at fagmiljøene kjenner hverandre og er i stand til å kommunisere på tvers. Tverrfaglig samarbeid er et viktig punkt siden universell utforming ikke er et fag, men består av elementer fra flere fagretninger. Ved å etablere et senter vil HiG bidra med spredning av samfunnsnyttig kunnskap. HiG ønsker å uteksaminere studenter med kunnskap om universell utforming og få til et bedre og mer fleksibelt læringsmiljø. Som en følge av dette, ønsker HiG å skape et image om "høgskolen som gjør det rette". I forlengelsen av disse målene kan man skape nye kontakter i næringslivet og slik få flere prosjekter. For å få til et barrierefritt læringsmiljø, må høgskolen arbeide med kompetanseheving hos egne ansatte. I tillegg må HiG også arbeide med kompetanseheving omkring inkluderende læringsmiljø. Høgskolen ønsker å bli et "fyrtårn " i forhold til det fysiske miljøet på campus og et samarbeid med huseiere må etableres. For å bidra med spredning av "det glade budskap", anbefaler arbeidsgruppen at begrepet universell utforming blir berørt i alle utdanningene på HiG. Høgskolen bør arbeide for at så mange som mulig av studenters og egne prosjekter har universell utforming som et bærende prinsipp eller i stor grad har universell utforming som et tema eller forutsetning. Arbeidsgruppen har håp om at arbeidet med universell utforming vil føre til nye studier eller oppgradering av "gamle" studier til studier med nytt innhold eller ny vinkling. Ved å utvikle kurs, arrangere fagdager eller konferanser som har fokus på universell utforming, ser arbeidsgruppen mulighetene for å nå ut til eksterne miljøer hvor det er behov for kompetanseheving i forhold til lovverk, nye forskrifter og lignende. Høgskolen må jobbe med nettverksbygging og slik bli en ressurs for det lokal /regionale og nasjonale næringslivet. I møtet med det lokale næringslivet ble dette sett på som en viktig oppgave for et eventuelt senter. Et senter foreslås etablert som en prosjektorganisering med en liten fast stab. Arbeidsgruppen har to forslag til ledelse. 1. Faglig/administrativ leder ( 100 %) og en informasjonsmedarbeider (50 %) 2. Faglig ansvarlig (20 %) og daglig leder (100 %) Senteret vil ha en styringsgruppe bestående av representanter fra Husbanken, Deltasenteret, brukerrepresentanter, lokalt næringsliv og ansatte ved høgskolen. Utfordringen for et senter vil være i forholdet til næringslivet og dets forventninger. Næringslivet er opptatt av hva slags nytte de kan ha av et senter og hvilke fordeler de vil få hvis de går inn med økonomisk støtte. Ekstern finansiering er imidlertid nødvendig for finansiering av senteret og for senterets legitimitet. 4

5 I møtet med Deltasenteret, ble det opplyst om at det er lite konkret satsning innenfor utdanningsinstitusjonene på universell utforming. Noen få fagmiljøer innenfor transport og arkitektur (NTNU) og uteområder (UMB) tilbyr etterutdanninger. Innenfor ingeniørfag er det lite som rører seg i utdanningsnorge. Høgskolen i Gjøvik har derfor alle muligheter for å være i front i forhold til andre utdanningsinstitusjoner på dette området. Det er blant annet stor mangel på kompetanse innenfor Helseteknologi/Sykepleieteknologi og IICT koblet opp mot universell utforming. Deltasenteret mente at høgskolen kunne bli en inkubator i forhold til oppbygging av denne spesialkompetansen. Deltasenteret har etablert et stort nettverk nasjonalt og internasjonalt og synes at høgskolens satsning er så god at de vil jobbe med å få høgskolen inn som deltaker i de store internasjonale nettverkene. Aktiviteter i forprosjektet og resultater Delmål 1 Senterets funksjon, organisering og innhold 1.1 Avklare senterets funksjon, organisering og innhold Visjon : Velferd og lønnsomhet for alle Arbeidsgruppen og Høgskolen i Gjøvik ønsker med sitt senter for universell utforming å bidra til at kunnskap om praktisk realisering av ideologien spres. Vi ønsker å integrere ideologien på alle nivåer i vårt undervisningstilbud og bidra til at alle studenter og ansatte ved HiG innehar kunnskaper om hvordan man arbeider med universell utforming i praksis. HIG vil utvikle et læringsmiljø, i fysisk forstand så vel som sosialt og kulturelt, som er mest mulig barrierefritt og inkluderende. Dette vil være et redskap for å forklare og hjelpe andre med å arbeide med universell utforming. Høgskolen vil gjennom kontakt med næringslivet og andre samfunnsaktører drive forskning og utvikling som bidrar til et bedre tilrettelagt samfunn for alle. Organisering av et fremtidig senter Arbeidsgruppen er delt i synet på ledelsesstruktur. Arbeidsgruppen opererer med to modeller: 1. faglig ansvarlig og daglig leder eller 2. faglig/administrativ leder og en informasjonsmedarbeider. Det er enighet om at et senter skal være en prosjektorganisasjon hvor delprosjektene vil variere i størrelse og innhold. Eksempler på delprosjekter kan være: Prosjekt 1: Fysisk læringsmiljø ved HIG Høgskolens fysiske miljø skal i samarbeid med Statsbygg oppgraderes etter prinsipper for universell utforming. LMU har universell utforming som førende prinsipp i sitt arbeid Prosjekt 2: Barrierefritt lærinosmiliø Arbeide for kompetanseheving omkring inkluderende læringsmiljø 5

6 Kompetanseoppbygging av egne ansatte Utvikling av nettbaserte forelesninger Prosjekt 3: Informasjons spredning Inkludere universell utforming i alle våre utdanninger Nettverksdannelse Ressurs for lokalt/regionalt næringsliv Prosjekt 4: Nyutvikling av kunnskap/kompetanse Våre prosjekter har universell utforming som førende prinsipp Studentprosjekter hvor universell utforming er tema Initiere / være pådriver for å få forskningsprosjekter Utvikle og selge kurs Senteret bør sitte på egne insentivmidler for å sette i gang og styre prosjektene. Det er etter prosjektgruppens mening et avgjørende poeng at senteret organiseres som en egen "avdeling" og ikke under en av de eksisterende avdelingene. Dette fordi senteret skal jobbe tverrfaglig og skal oppfattes som det, utad og blant egne ansatte. Styringsgruppe Faglig ansvarlig Daglig leder eller : r i Faglig adm leder Info. medarb Prosjekt I Prosjekt 2 Prosjekt 3 Prosjekt 4... Senterets leder rapporterer til styringsgruppen som skal bestå av representanter fra eksterne miljøer, brukerorganisasjoner samt representanter fra ansatte på HiG. Oppgaver Senterets hovedoppgave vil være å bidra til spredning av kunnskapen om universell utforming. Det gjelder i forhold til produksjon av studenter som vet hva og hvordan i 6

7 forhold til universell utforming. Senteret skal bidra til et bedre og mer fleksibelt læringsmiljø og aktivt bidra til flere prosjekter (FoU) som igjen vil øke kontaktflaten mot næringslivet. Et senter skal: være strategisk samarbeidspartner for næringslivet og samfunnsaktører som ønsker å arbeide ut fra prinsippet om universell utforming være nettverksbygger jobbe med å få universell utforming inn i alle utdanninger ved høgskolen jobbe med oppstartprogram, tverrfaglig universell utforming for 1. årsstudentene jobbe med få universell utforming som førende prinsipp i studentprosjektene utvikle campus til et "et fyrtårn for fysisk miljø" og dermed skape et image om "høgskolen som gjør det rette". initiere og være pådriver i forhold til forskning og utvikling drive informasjonsarbeid formidle kunnskaper og kompetanse til næringslivet, samfunnsaktører og egne ansatte utvikle og selge kurs arrangere fagdager, seminarer og lignende. Målgruppe Målgruppen til senteret er næringslivet og fagmiljøer som vil jobbe med universell utforming. Det faglige fokuset skal være på utdanning og forskning, samt prosjekter i form av oppdrag, bachelor- og masteroppgaver. 1.2 Avklare ressurser og utrede muligheter for tverrfaglig samarbeid ved HiG Ideen om et senter for universell utforming er forankret i høgskolen styre, ledelse og blant faglig ansatte. Alle fagmiljøene har vært informert og involvert og de har fått komme med innspill og tanker om deres egen rolle i et framtidig senter. Enkelte fagmiljøer har i flere år jobbet med temaer som hører inn under universell utforming, men har brukt andre begreper. Dette gjelder særlig fagmiljøer innen medieteknologi og sykepleie. Bevisstheten rundt dette temaet har allikevel ikke vært god nok til at denne kunnskapen har blitt et bærende prinsipp. Fagmiljøene har denne våren blitt utfordret til å legge inn prinsippene om universell utforming i sine emnebeskrivelser og studieplaner samt å tenke tverrfaglig. Denne prosessen er godt i gang og fra høsten vil de første studentene lære om universell utforming. Siden koblingen mot næringslivet skal være en bærende faktor, er fagmiljøene utfordret på å finne samarbeidspartnere i næringslivet og slik opparbeide et nettverk med eksterne aktører med felles forståelse for universell utforming. 1.3 Avklare tidsperspektiv 7

8 Høgskolen ser for seg at et hovedprosjekt vil gå over tre år. Etter tre år skal et senter være etablert på Høgskolen i Gjøvik. Delmål 2 Vurdere den faglige plattformen - aktiviteter 2.1 Strategidebatter Arbeidsgruppen har arrangert to møter med høgskolens ledelse og studieprogramansvarlige (15. januar og 30. mars). På disse møtene ble det diskutert hva høgskolens satsning skal være og slik få en felles forståelse for hva høgskolen vil med et senter. Dette har vært konstruktive møter og entusiasmen har vært stor. Ideologien universell utforming er lite kontroversiell og det er lett for å få aksept for at dette er riktig å gjøre. Vi ser imidlertid at man ofte i praksis tar relativt lite hensyn til dette idealet når bygg skal planlegges og nye tjenester skal utvikles. Vi tror at dette i stor grad skyldes at kunnskapen om universell utforming ennå ikke er integrert i tankesettet til de som er involvert i design og planlegging av omgivelsene. Denne ubevisste formen for kunnskap, er man nå blitt enige om at skal bevisstgjøres blant faglig ansatte slik at studentene har denne ideologien "mellom ørene" når de kommer ut i arbeidslivet. Høgskolen hadde 19. januar et møte med Gjøvik, Lillehammer og Hamar boligbyggelag. Disse tre boligbyggelagene støtter forprosjektet økonomisk og er derfor viktige samarbeidspartnere. Boligbyggelagene var opptatt av å få konkretisert hva de kan få ut av et samarbeid og ulike forslag ble drøftet. Arbeidsgruppen arrangerte 16. februar en workshop hvor temaet var " Hvordan bruke universell utforming til økt velferd og økt lønnsomhet". De inviterte var representanter fra næringslivet i regionen samt ansatte fra Husbanken. Ønsket med denne workshopen var å høre hva næringslivet ønsker å bruke et eventuelt senter til og hvilke behov de selv har for å få realisert universell utforming. En kort oppsummering fra dette møtet ble: høgskolen må sørge for å utdanne studenter med universell utforming-ballast næringslivet trenger strategiske samarbeidspartnere - nettverk næringslivet ønsker å bruke studenter i prosjekter høgskolen må "misjonere" universell utforming-budskapet og alminneliggjøre begrepet høgskolen må ha fokus på at universell utforming er lønnsomt Den 15. mai hadde høgskolen møte med Deltasenteret v/ Håkon Aspelund og Toril Laberg. Høgskolen informerte om sine planer og Deltasenteret fortalte om sin rolle som høringsinstans og nettverksbygger. Deltasenteret var positive til høgskolens satsning og ønsker å være en medspiller i prosessen med etablering av et senter. 2.2 FoU Høgskolen har i dag et nettverk med aktører fra næringslivet samt offentlig sektor hvor fellesnevneren er universell utforming. Nettverket består av ulike utdanningsinstitusjoner som NINU og UMB, samt nasjonale aktører som Husbanken, Statens byggtekniske etat, Miljøverndepartementet, Deltasenteret, ulike brukerorganisasjoner, Statens kartverk mfl. samt Vestre Toten kommune, Gjøvik kommune og Oppland fylke. Nettverket har bidratt til at høgskolen har fått flere ulike utviklingsoppdrag. 8

9 Kompetansen på Universell utforming ønsker vi å forsterke ytterligere ved å satse på forskning innenfor universell utforming. Høgskolen har i dag høyt kvalifiserte fagmiljøer som ønsker å jobbe med forskningsoppgaver relatert til universell utforming. Dette gjelder spesielt innenfor ingeniørfagene (bygg, teknologidesign og elektro), men også innenfor geomatikk (GIS). På avdeling for informatikk og medieteknikk har høgskolen godkjent Master i "Brukersentrert mediedesign". Denne masteren ønsker man å spisse ennå mer mot universell utforming og fagmiljøet håper at en eventuell videre satsning på universell utforming kan brukes til dette arbeidet. 2.3 Universell utforming i våre grunnutdanninger I møtet med seksjonsledere ble det flertall for at universell utforming skal være et element i alle de studieretninger og fag hvor det er naturlig at temaet kommer inn. Denne våren har flere emner blitt oppgradert for å gi plass til universell utforming. Håpet er at universell utforming blir integrert i flere fag i årene framover. Universell utforming er ikke tenkt som et eget fag da man mener at nytteverdien blir større hvis det blir integrert i flere emner som en naturlig del av et studium. 2.4 Studentprosjekter I møtet med næringslivet var det flere som ytret ønske om å bruke studenter til ulike prosjekter. Det ble nevnt at bacheloroppgaver som studentene i 3. klasse gjennomfører, er interessant for næringslivet. I tillegg er det nå en bred oppfatning om at alle bachelor- og masteroppgaver hvor det er naturlig, skal ha universell utforming som førende prinsipp. 2.5 Egen utdanning i Universell utforming Arbeidsgruppen anbefaler ikke å lage egen utdanning "Universell utforming". Som nevnt i Kap. 2.3 er ikke universell utforming er et eget fag, men heller en ideologi som favner flere fagområder. Universell utforming bør derfor integreres i alle grunnutdanningene. I stedet ser arbeidsgruppen det mer aktuelt å satse på å utvikle nye etter- og videreutdanninger hvor prinsippet om universell utforming er et bærende element, enten alene eller kombinert med andre fag. Høgskolen har i to år tilbydt etterutdanningskurset "Universell utforming 10 sp". Dette er et kurs som har hovedvekt på utendørsområder i forhold til synshemmede og bevegelseshemmede. Tilsvarende kan man f. eks utvikle kurs innenfor IKT, elektro osv. Master i "Brukersentrert mediedesign" er godkjent av NOKUT. Fagmiljøet ønsker å spisse denne ennå mer mot universell utforming for å synliggjøre prinsippet bedre og imøtekomme endrede krav i forhold til lov og forskrifter. Delmål 3 Nasjonale og internasjonale kompetansemiljøer - aktiviteter 3.1 Nettsøk - litteraturstudier 9

10 Selv om få utdanningsmiljøer har utdanninger som spesifikt fokuserer på UU, er det relativt mange utdanningsmiljøer i Norden som har UU som en del av diverse utdanninger. I følge en undersøkelse gjennomført av fra Nordic School of Public Health, Gøteborg, tilbyr 10 (av 21) universiteter og 7 (av 31) høyskoler UU-kurs på en eller flere av sine utdanninger. I denne undersøkelsen fremheves for øvrig Finland som det skandinaviske landet med best utviklet fagmiljø på området. Det Finske "design for all" nettverket blir fremhevet som en meget god ressurs. For en oversikt over konkrete kurs som tilbys henvises det til rapporten : Training in Design for All/Universal Design in the Nordic Countries Education and Internasjonalt Etter mye søk på nettet kan man konkludere med at det ikke er mange utdanninger som har universell utforming som hovedtema og overskrift. Tematikken er imidlertid implementert i ulike studier og da særlig i arkitekt og produktdesignstudier. Også teknologiutdanninger i (telekom og Internett) nevner ofte UU-temaer i sine utdanningsløp. Det vi ofte finner spesielt ved universiteter i USA er imidlertid egne sentere som arbeider med UU-tematikk, og som er bidragsyter i diverse utdanninger. Et godt eksempel på et slikt senter finner vi ved University of North Carolinia. Deres "Center for Universal Design" er et innflytelsesrikt miljø også internasjonalt når det gjelder Universell Utforming, og de ofte refererte 7 prinsippene for Universell Utforming er formulerte i dette fagmiljøet. Senteret bidrar i diverse utdanningsløp og i andre sammenhenger der det undervises i universell utforming, men synes ikke å ha egne utdanningsløp. Et annet lignende miljø fra USA det kan være verdt å nevne er Trace senteret ved University of Wisconsin- Madison. Dette er et universitetssenter som har arbeidet med tilgjengelighet av teknologi siden det ble etablert i Trace-senteret var tidlig svært sentrale omkring utvikling av metoder for å gjøre Internett tilgjengelig for funksjonshemmede. Trace senteret tilbyr for øvrig diverse fjernundervisningskurs i "accessability". I Storbritannia finner vi UU relaterte utdanninger (da knyttet til begrepet "design for all"), ved flere universitet. Et av disse er Loughborough University. Deres Ergonomics & Safety Research Institute (ESRI) tilbyr kurs under på universitetes Ergonomistudier, og har et PhD program hvor flere studenter arbeider med UU tematikk. University of Salford, Storbritania, har utdanninger i "design for alle", primært gitt som fjernundervisning. Programmene. Universitetet tilbyr utdanninger helt opp til mastergrad. Følgende kurs inngår I denne fjernundervisningspakken: Design in the Built Environment (30 credits) Designing for Accessibility and Inclusiveness (30 credits) Construction and Legislative Processes (30 credits) Access Auditing and Consultancy (30 credits) Optional Independent Module (30 credits) Research Dissertation (60 Credits) 10

11 3.2 Konferanser / seminarer Arbeidsgruppen har deltatt på følgende konferanser/seminarer: : Seminaret "Universell utforming. Rehabilitering av bygg" i regi av NAL : Nasjonale konferanse 'Inkluderende læringsmiljø" : Seminar "Med søkelys på eldre og bolig" i regi av NBBL Seminar "Tilgjengelighet for alle". Scandic Hamar i samarbeid med Norges Handikapforbund og Gjøvik kommune : Seminar om Universell utforming i regi av Norsk Ergonomiforening Seminar "IKT og UNIVERSELL UTFORMING" i regi av Deltasenteret Annet Høgskolen, Gjøvik kommune og Husbanken arrangerte en studentkonkurranse mai. Temaet var gågaten i Gjøvik og tilgjengelighet for alle. 5 grupper deltok med en jury bestående av sjefsarkitekt Inge Willumsen fra Husbanken, arkitekt Knut Reiten fra Marshall/Jacobsen og Reiten AS, prosjektleder for sentrumsprosjektet Roy Fossum, leder av sentrumsforeningen Roger Hansen, landskapsarkitekt Kjersti Meland fra Feste Lillehammer AS og prosjektleder Astrid Stadheim fra Høgskolen i Gjøvik. Vinnerutkastet var imponerende og konkurransen var vellykket på alle måter. Delmål 4 HiG som utstillingsvindu - aktivitet 4.1 Integrere universell utforming i høgskolens planer for campusutvikling Høgskolen i Gjøvik ønsker å bli et utstillingsvindu i forhold til universell utforming. Både utomhusområder, bygningsmassen og læringsmiljøet ønsker man å ta tak i og jobbe aktivt med å utvikle. Høgskolen har søkt KD om midler "utenfor ramme for 2008" for å realisere disse planene. Statsbygg er kontaktet og har vist interesse for prosjektet. Siden Høgskolen i Gjøvik også leier lokaler av Industribygg som er eid av Gjøvik kommune, må også kommunen involveres i dette prosjektet. Det nye servicebygget eller G-bygget, er analysert mht. universell utforming og resultatene derfra bør ligge til grunn for rette opp feil og unngå nye tilsvarende uheldige løsninger. En gruppe studenter er i gang med å se på skilting, både utendørs og innomhus og resultatet skal bli nye informasjonstavler og skilting etter gjeldende prinsipper for universell utforming. Høgskolen har også satt i gang en prosjektgruppe som skal jobbe med høgskolens websider som skal tilfredsstille WAI-standarden. 11

12 Konklusjon Arbeidsgruppen i forprosjektet anbefaler Høgskolen i Gjøvik å fortsette arbeidet med å etablere et senter for universell utforming ved å etablere et hovedprosjekt over tre år. Det er begrunnet i at næringslivet i regionen, høgskolestyret, ledelsen og faglig ansatte, har gitt signaler om at de ønsker at høgskolen skal satse på universell utforming. Et senter vil ha en stor samfunnsmessig betydning da denne kompetansen vil komme "alle" til gode ved at et senter vil være koblet mot eksterne miljøer og bedrifter som i dag er med på å forme våre omgivelser og produkter. Universell utforming er et stort satsningsområde i Norge og ved å etablere et nasjonalt kompetansesenter som er knyttet til en utdanningsinstitusjon, vil man kunne få til en symbioseeffekt hvor kompetanse og næringsliv blir knyttet sammen, og hvor begge parter kan dra nytte av hverandre. Arbeidsgruppen anbefaler at et senter skal være prosjektorganisert. Deltasenteret, som er en avdeling under Helse- og sosialdirektoratet, blir ofte brukt som høringsinstans. De støtter høgskolen i arbeidet og vil gjerne være med på å drive prosessen fram til et senter er oppe og går. 12

Praktisk akademisk utdanning i Gjøvik KOMSAM tre? Dekan Rune Strand Ødegård

Praktisk akademisk utdanning i Gjøvik KOMSAM tre? Dekan Rune Strand Ødegård Praktisk akademisk utdanning i Gjøvik KOMSAM tre? Dekan Rune Strand Ødegård Høgskolen i Gjøvik ca. 2000 studenter teknologi media - helse HiG ING Avdeling for ingeniørfag IMT Avdeling for informatikk og

Detaljer

Prosjektet er skalerbart og vil kunne utvikles over tid med opp til 140 studieplasser i utdanningene avhengig av antall nye studier.

Prosjektet er skalerbart og vil kunne utvikles over tid med opp til 140 studieplasser i utdanningene avhengig av antall nye studier. Prosjektbeskrivelse SAK (samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon) som verktøy til utvikling av veien til Norges fremste industrinære kunnskapstilbyder 1. Innledning Det er igangsatt mange initiativ med

Detaljer

Foto: Thnkstock. Foto: Elin Iversen. NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet Vedtatt Foto: Maxime Landrot/NTNU

Foto: Thnkstock. Foto: Elin Iversen. NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet Vedtatt Foto: Maxime Landrot/NTNU Foto: Elin Iversen Foto: Thnkstock NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet Vedtatt 20.12.2016 Foto: Maxime Landrot/NTNU Innhold Forord av Prorektor for nyskaping Toril A. Nagelhus Hernes 4 NTNUs

Detaljer

Nye NTNU Norges største universitet - veien dit og mulighetene fremover

Nye NTNU Norges største universitet - veien dit og mulighetene fremover Nye NTNU Norges største universitet - veien dit og mulighetene fremover Professor Are Strandlie, HiG Medlem i HiG-styret siden 2007 Teknologi- og Polymerdagene 23/09/2015 HiG 3500 studenter Foto: Espen

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no Høgskolen i Lillehammer Strategisk plan 0-05 hil.no Strategisk plan for høgskolen i lillehammer 0-05 De fire sektormålene er fastsatt av Kunnskapsdepartementet (KD). Virksomhetsmålene er basert på vedtak

Detaljer

Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis

Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis Presentasjon 112-dagen, København. 11.februar 2013 Kenneth Pettersen, senterleder SEROS Senter for risikostyring og samfunnssikkerhet http://seros.uis.no

Detaljer

NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet

NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet Vedtatt av rektor 20.12.2016 1 Innhold NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet... 3 Visjon... 3 3 hovedmål... 3 Hovedmål 1 NTNU skal bidra til samfunnsutvikling,

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015 Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015 Vedtatt i avdelingsstyret den dato, år. 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en anerkjent handelshøyskole med internasjonal akkreditering.

Detaljer

UiBs Etter- og videreutdanningstilbud skal ha bredde, oppfattes relevant og bidra til innovasjon

UiBs Etter- og videreutdanningstilbud skal ha bredde, oppfattes relevant og bidra til innovasjon UiBs Etter- og videreutdanningstilbud skal ha bredde, oppfattes relevant og bidra til innovasjon UiB skal være en aktiv bidragsyter i det samfunnsoppdraget etter- og videreutdanning (EVU) representerer.

Detaljer

09/10 Sak 1. Status pilotprosjekt teknologi. Møtedato 20.08.09.

09/10 Sak 1. Status pilotprosjekt teknologi. Møtedato 20.08.09. 09/10 Sak 1. Status pilotprosjekt teknologi. Møtedato 20.08.09. 1. Bestilling Vi ønsker derfor at du lager et kortfattet notat ( 2-3 sider, + evt. vedlegg ) om hva som er gjort så langt faglig og med hensyn

Detaljer

K2 Universell utforming mot nye høyder Fylkes- og kommunerettet arbeid med universell utforming

K2 Universell utforming mot nye høyder Fylkes- og kommunerettet arbeid med universell utforming K2 Universell utforming mot nye høyder Fylkes- og kommunerettet arbeid med universell utforming 2014 2015 Sluttrapport Prosjekt: Innlandet universelt utformet 2025 - felles strategi for Hedmark og Oppland

Detaljer

Overgang fra videregående skole til høyere utdanning. For studenter med nedsatt funksjonsevne

Overgang fra videregående skole til høyere utdanning. For studenter med nedsatt funksjonsevne Overgang fra videregående skole til høyere utdanning For studenter med nedsatt funksjonsevne Overgang fra videregående skole til høyere utdanning For studenter med nedsatt funksjonsevne Elinor J. Olaussen

Detaljer

Avdeling for helse- og sosialfag. Strategisk plan

Avdeling for helse- og sosialfag. Strategisk plan Avdeling for helse- og sosialfag Strategisk plan 2013-2016 Vedtatt i avdelingsstyret 16.01.2013 INNHOLD Innledning... 3 Høgskolen i Østfolds verdigrunnlag... 3 Studiested Fredrikstads visjon... 3 1 Utdanning...

Detaljer

Oslofjordalliansen - pilotprosjekt innen teknologi

Oslofjordalliansen - pilotprosjekt innen teknologi Oslofjordalliansen - pilotprosjekt innen teknologi anne kari botnmark 1 Dagens Vedtak Målsettinger pilotprosjekt teknologi Prosesser og prosjekter Organisering av prosjektet Økonomi Utfordringer og oppgaver

Detaljer

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Saksfremlegget bygger på Fellesstyrets styringsdokument for samorganisering og samlokalisering Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø-

Detaljer

Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: E: W: Høringsuttalelse Høring - Innspill til stortingsmelding om humaniora

Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: E: W:  Høringsuttalelse Høring - Innspill til stortingsmelding om humaniora Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring - Innspill til stortingsmelding om humaniora Dato: 20.05.2016 2016001177 Høringsuttalelse Innspill

Detaljer

Universell utforming som strategi i kommunene Ressurskommuner

Universell utforming som strategi i kommunene Ressurskommuner Universell utforming som strategi i kommunene Ressurskommuner Tiltak K1. 1 i Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet 2009-2013 Norge universelt utformet 2025 Nasjonal

Detaljer

Oslofjordalliansen pilotprosjekt teknologi. Anne Kari Botnmark prosjektleder

Oslofjordalliansen pilotprosjekt teknologi. Anne Kari Botnmark prosjektleder 2010 Oslofjordalliansen pilotprosjekt teknologi Anne Kari Botnmark prosjektleder Målsettinger- pilotprosjekt teknologi Oslofjorden teknologiutdanning vil bli Norges fremste industrinære kunnskapstilbyder

Detaljer

Arbeidsplan for NRØA for Vedtatt av NRØA 6. juni 2016, ajourført , justert

Arbeidsplan for NRØA for Vedtatt av NRØA 6. juni 2016, ajourført , justert Arbeidsplan for NRØA for 2016-2020 Vedtatt av NRØA 6. juni 2016, ajourført 21.09.16, justert 18.10.16 Universitets- og høgskolerådet vedtok 21. januar 2015 en ny strategi for UHR for 2015-2019 med følgene

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015 Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen Verdier: Menneskeverd Likeverd Medvirkning Virksomhetsidé drive forskningsbasert

Detaljer

2. Fra samarbeid til samhandling med næringsliv

2. Fra samarbeid til samhandling med næringsliv Prosjektbeskrivelse SAK (samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon) som verktøy til utvikling av veien til Norges fremste industrinære kunnskapstilbyder 1. Innledning Det er igangsatt mange initiativ med

Detaljer

1. Visjon Verdier Formål og profil Dimensjon 1 - Kunnskap om og for velferdssamfunnet... 6

1. Visjon Verdier Formål og profil Dimensjon 1 - Kunnskap om og for velferdssamfunnet... 6 Strategi 2024 Høringsutkast Høringsfrist: 7. april 2017 kl 12.00 En del innspill er innarbeidet i teksten. Noen generelle kommentarer/merknader til foreliggende versjon: IT/digitalisering som mål eller

Detaljer

Ny veileder for lys i læringsmiljø. Adm. direktør Petter N. Haug, Lyskultur

Ny veileder for lys i læringsmiljø. Adm. direktør Petter N. Haug, Lyskultur Adm. direktør Petter N. Haug, Lyskultur Lyskultur Formål: Norsk kunnskapssenter for lys Visjon: Lyskultur skal være den integrerende organisasjon på området lys og belysning i Norge med status som premissgiver

Detaljer

Handlingsplan for mangfold og likestilling 2011-2012 - Godkjent i Hovedarbeidsmiljøutvalget 10.06.2011

Handlingsplan for mangfold og likestilling 2011-2012 - Godkjent i Hovedarbeidsmiljøutvalget 10.06.2011 Handlingsplan for mangfold og likestilling 2011-2012 - Godkjent i Hovedarbeidsmiljøutvalget 10.06.2011 INNHOLD 1. Innledning... 1 2. Hovedformål... 2 3. Delmål... 2 4. Prioriterte områder og tiltaksplan...

Detaljer

En arena for kompetanseheving og innovasjon. Søknad om tilskudd til forprosjekt.

En arena for kompetanseheving og innovasjon. Søknad om tilskudd til forprosjekt. Saknr. 15/7116-2 Saksbehandler: Turid Lie En arena for kompetanseheving og innovasjon. Søknad om tilskudd til forprosjekt. Innstilling til vedtak: Fylkesrådet ser positivt på at næringslivet i Hamarregionen

Detaljer

Konkurransen utfordrer universitetene og høyskolenes fagportefølje og struktur. Studentene, offentlig virksomhet og næringsliv

Konkurransen utfordrer universitetene og høyskolenes fagportefølje og struktur. Studentene, offentlig virksomhet og næringsliv Konkurransen utfordrer universitetene og høyskolenes fagportefølje og struktur. Studentene, offentlig virksomhet og næringsliv stiller også stadig større krav til kompetansetilbydere. Rundt Oslofjorden

Detaljer

Strategisk plan 2014-2017

Strategisk plan 2014-2017 Strategisk plan 2014-2017 Visjon Høgskolen i Nesna skal være attraktiv, dynamisk og relevant for regionen. Virksomhetsidé Høgskolen i Nesna er en selvstendig høgskole som, alene og i samarbeid med andre

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi NOTAT Til: Avdelingsstyret Dato: 17.09.08 Fra: Dekan Saksbehandler: Gunnhild Oftedal Sak: 22/08 Endring av fremtidig satsningsområde Forslag til vedtak:

Detaljer

Politisk dokument FOU-basert utdanning

Politisk dokument FOU-basert utdanning Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument FOU-basert utdanning Studentaktiv forskning er avgjørende for å sikre en forskningsbasert utdanning

Detaljer

Presentasjon for NID 16.01.06 Nyskapingsprogrammet Innovasjon for alle, v/prosjektleder Onny Eikhaug

Presentasjon for NID 16.01.06 Nyskapingsprogrammet Innovasjon for alle, v/prosjektleder Onny Eikhaug Presentasjon for NID 16.01.06 Nyskapingsprogrammet Innovasjon for alle, v/prosjektleder Onny Eikhaug Universal design is the design of products and environments to be usable by all people, to the greatest

Detaljer

Tilstede: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa.

Tilstede: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa. 1 Fusjon HiG, HiÅ, HiST, NTNU Referat fra Styringsgruppas møte 18.03.2015 Tilstede: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa. Dessuten møtte: Trond Singsaas og Martha

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning.

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. STRATEGIPLAN 2012 2016 er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. Strategiplan 1 I 2016 er kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, utdanning og formidling

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR AITEL 2011 2015

STRATEGISK PLAN FOR AITEL 2011 2015 STRATEGISK PLAN FOR AITEL 2011 2015 Vedtatt i avdelingsstyret 10. desember 2010 1 Misjon, visjon og satsingsområder AITeL skal tilby de beste kandidater innenfor IKT til privat og offentlig virksomhet.

Detaljer

Strategisk plan 2010-2015

Strategisk plan 2010-2015 Strategisk plan 2010-2015 STRATEGISK PLAN 2010-2015 Vedtatt av Høgskolestyret 17.06.09 I Visjon Framtidsrettet profesjonsutdanning. II Virksomhetsidé gi forskningsbaserte fag- og profesjonsutdanninger

Detaljer

Universell Utforming Lindesnesregionen: Prosjektene: Tilgjengelighet i skjærgården i Mandal Tilgjengelighet fra hei til sjø

Universell Utforming Lindesnesregionen: Prosjektene: Tilgjengelighet i skjærgården i Mandal Tilgjengelighet fra hei til sjø Universell Utforming Lindesnesregionen: Prosjektene: Tilgjengelighet i skjærgården i Mandal Tilgjengelighet fra hei til sjø Rapport for Prosjektåret 2008 (pr 01.11.08) Kommunene Mandal, Lindesnes, Marnardal,

Detaljer

Arbeidsgruppe for teknologi v/roger Midtstraum (leder)

Arbeidsgruppe for teknologi v/roger Midtstraum (leder) 1 av 5 Dato Til: Kopi til: Fra: Gruppe for faglig organisering Medlemmer i arbeidsgruppe for teknologi Arbeidsgruppe for teknologi v/roger Midtstraum (leder) Høringsuttalelse 16. juni 2015 ble det gjennomført

Detaljer

Godt gjenkjennbar internasjonal modell.

Godt gjenkjennbar internasjonal modell. 1. K1: Smal fakultetsstruktur Dette konseptet forutsetter et lite antall fakulteter fire i tallet, pluss Vitenskapsmuseet. Fakultetene vil ha innbyrdes ulik størrelse, men generelt være store avdelinger.

Detaljer

Kompetanseprogrammet om universell utforming for politikere og ansatte i fylkeskommuner og kommuner - innen plan - og bygningslovens virkeområde

Kompetanseprogrammet om universell utforming for politikere og ansatte i fylkeskommuner og kommuner - innen plan - og bygningslovens virkeområde Kompetanseprogrammet om universell utforming for politikere og ansatte i fylkeskommuner og kommuner - innen plan - og bygningslovens virkeområde K5 Norge universelt utformet 2025 Samarbeidsprogram et tiltak

Detaljer

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016 Side 1 av 5 Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012- Innhold 1. Verdigrunnlag og visjon... 1 2. Formål... 1 3. Hovedmål for perioden... 2 4. Satsingsområder for perioden... 2 4.1 Utdanning...

Detaljer

Velkommen til Østfold og Høgskolen i Østfold! OFA-TEK seminar 3. 4. nov. 2011 Prorektor Hans Blom

Velkommen til Østfold og Høgskolen i Østfold! OFA-TEK seminar 3. 4. nov. 2011 Prorektor Hans Blom Velkommen til Østfold og Høgskolen i Østfold! OFA-TEK seminar 3. 4. nov. 2011 Prorektor Hans Blom 1 Dette vil jeg snakke om: Studiesteder og studier ved HiØ Samarbeid ned NCE Smart Energy Markets og Inspiria

Detaljer

Strategi. for lavenergiprogrammet

Strategi. for lavenergiprogrammet 2013 2015 Strategi for lavenergiprogrammet Papirbredden 2. Foto: FutureBuilt strategi 2013-2015 Bakgrunn Lavenergiprogrammet ble etablert i 2007 og har siden starten jobbet med mange ulike prosjekter som

Detaljer

Oslofjordalliansen - pilotprosjekt innen teknologi

Oslofjordalliansen - pilotprosjekt innen teknologi Oslofjordalliansen - pilotprosjekt innen teknologi anne kari botnmark 30.09.08 1 Vedtak Styret anbefaler at Oslofjordalliansen videreutvikles som strategisk institusjonelt samarbeid mellom UMB, HiBu, HiØ

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

Hvordan støtter tter Husbanken arbeidet med universell utforming?

Hvordan støtter tter Husbanken arbeidet med universell utforming? Hvordan støtter tter Husbanken arbeidet med universell utforming? overarkitekt Seksjon for bolig- og miljøkvalitet Husbanken region Midt-Norge Husbanken; 6 trinn mot UU 1. Utvikle kunnskap 2. Bygge bevissthet

Detaljer

Planprogram for Regional plan for kompetanse og næringsutvikling

Planprogram for Regional plan for kompetanse og næringsutvikling Saknr. 12/11896-26 Saksbehandler: Ingrid Lauvdal Planprogram for Regional plan for kompetanse og næringsutvikling Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med følgende forslag

Detaljer

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Føringer i fusjonsplattformen Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Høy kvalitet Våre studenter skal oppleve undervisning, læring og læringsmiljø med høy kvalitet og høye kvalitetskrav. Utdanningene

Detaljer

Innspill til faglig organisering ved NTNU

Innspill til faglig organisering ved NTNU Arkivsak-dok. 201515797-2 Saksbehandler Mari Grut Saksgang Møtedato Fylkesutvalget 2015-2019 12.01.2016 Innspill til faglig organisering ved NTNU FYLKESRÅDMANNENS INNSTILLING: Fylkesutvalget vedtar følgende

Detaljer

PROTOKOLL - Styremøte nr. 6/2012

PROTOKOLL - Styremøte nr. 6/2012 PROTOKOLL - Styremøte nr. 6/2012 Tid: Fredag 16. november kl. 09:00 15:00 Sted: Høgskolen i Gjøvik (møterom Ørneredet/ 3. etasje) Tilstede: Ingegerd Palmér, styreleder Wenche Aamodt Furuseth, ekstern representant

Detaljer

Hva lærer de? (Ref #1109)

Hva lærer de? (Ref #1109) Hva lærer de? (Ref #1109) Søknadssum: 370000 Varighet: Toårig Kategori: Fritt forsøk Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Høgskulen i Sogn og Fjordane, biblioteket / 974246724 Boks 133 6851 Sogndal

Detaljer

Oslofjordalliansen - Pilotprosjekt teknologi. Budsjettforslag 2010 UTKAST til styringsgruppen 13. okt

Oslofjordalliansen - Pilotprosjekt teknologi. Budsjettforslag 2010 UTKAST til styringsgruppen 13. okt Oslofjordalliansen - Pilotprosjekt teknologi Budsjettforslag 2010 UTKAST til styringsgruppen 13. okt 1. Bakgrunn Pilotprosjekt teknologi er opprettet august/september 08 etter styresak i Oslofjordalliansens

Detaljer

Strategi 2024 Høringsutkast

Strategi 2024 Høringsutkast Strategi 2024 Høringsutkast Høringsfrist: 7. april 2017 kl 12.00 1. Visjon... 3 2. Verdier... 4 3. Formål og profil... 5 4. Dimensjon 1 - Kunnskap om og for velferdssamfunnet... 6 5. Dimensjon 2 - Tverrfaglig

Detaljer

Fakultet for kunstfag

Fakultet for kunstfag Fakultet for kunstfag 2015-2019 Fakultetets overordnede visjon Visjon og profil Fakultet for kunstfag skal levere betydelige bidrag til utviklingen av kunstfagene innen undervisning, forskning og kunstnerisk

Detaljer

ENTREPRENØRSKAP INN I STUDIENE. Studiedirektør Ole-Jørgen Torp

ENTREPRENØRSKAP INN I STUDIENE. Studiedirektør Ole-Jørgen Torp ENTREPRENØRSKAP INN I STUDIENE Studiedirektør Ole-Jørgen Torp 1 Tanker om hvordan UMBs satsing på entreprenørskap kan realiseres på utdanningssiden 3 Utvikling av studiekvalitet Utdanningsløpene Studieplanene

Detaljer

Handlingsplan for Utdanningsutvalget 2017 (vedtatt )

Handlingsplan for Utdanningsutvalget 2017 (vedtatt ) Handlingsplan for Utdanningsutvalget 2017 (vedtatt 07.04.2017) Kilde illustrasjon: NOKUT-konferanse om kvalitet i høyere utdanning 2015 (19.-20. Mai, Bergen) Fusjon til Nord universitet 1. Avklare og implementere

Detaljer

Sluttrapport. Forstudie gjennomført av Anne Britt Svensrud og Siri Steinsrud Hamarregionen Utvikling Siri Steinsrud

Sluttrapport. Forstudie gjennomført av Anne Britt Svensrud og Siri Steinsrud Hamarregionen Utvikling Siri Steinsrud Sluttrapport Forstudie - Etablering av et lokalt etter- og videreutdanningstilbud på høgskolenivå i Hamarregionen innen økonomi- og forvaltningsfag, + eventuelt andre fagområder. Forstudie gjennomført

Detaljer

U-vett Universitetets videre- og etterutdanning. Sammendrag av strategi- og handlingsplan for perioden

U-vett Universitetets videre- og etterutdanning. Sammendrag av strategi- og handlingsplan for perioden U-vett Universitetets videre- og etterutdanning Sammendrag av strategi- og handlingsplan for perioden 2008 2010 Utfordringene og fremtidige handlingsvalg De mest sentrale utfordringene for U-vett er -

Detaljer

Organisering - styring

Organisering - styring Organisering - styring Ansatt rektor, ekstern styreleder, fem ansatte dekaner. Tre studiesteder Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap (970 studenter) Avdeling for helsefag (615 studenter) Avdeling

Detaljer

Om forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning

Om forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning NOTAT Til Styrene ved høgskolene i Buskerud, Vestfold og Østfold og UMB Fra Oslofjordalliansens pilotprosjekt teknologi Kopi Alliansekoordinator Fred Nilsson Dato 26.04.2011 Saknr HiVe 2008/645-51 Notat

Detaljer

Oslofjordalliansens teknologiprosjekt - på vei til å bli Norges fremste industrinære kunnskapstilbyder innen teknologi

Oslofjordalliansens teknologiprosjekt - på vei til å bli Norges fremste industrinære kunnskapstilbyder innen teknologi Oslofjordalliansens teknologiprosjekt - på vei til å bli Norges fremste industrinære kunnskapstilbyder innen teknologi Anne Kari Botnmark Prosjektleder 6. sept 2012 faggruppesamling Kongsberg Universitetet

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Vitensenteret helse og teknologi innovativ læringsarena for tverrfaglig samarbeid

Vitensenteret helse og teknologi innovativ læringsarena for tverrfaglig samarbeid Vitensenteret helse og teknologi innovativ læringsarena for tverrfaglig samarbeid Janne Dugstad Optiker Daglig leder Stipendiat 24.10.2014 HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD PROFESJONSHØGSKOLEN 1 Utgangspunkt

Detaljer

Strategisk plan 2013 2016

Strategisk plan 2013 2016 Strategisk plan 2013 2016 Strategisk plan 2013 2016 ble vedtatt av høgskolestyret 15.03.2013. Planen er revidert og godkjent av rektor 05.02.2015. Endringene skyldes tilpasning til ny mal fra KD jf. Tildelingsbrev

Detaljer

FS-135/2013 Spørsmål om utarbeiding av profilfilm for NMBU

FS-135/2013 Spørsmål om utarbeiding av profilfilm for NMBU FS-135/2013 Spørsmål om utarbeiding av profilfilm for NMBU Møtedato: 25. oktober 2013 Saksansvarlig: Mette Risbråthe Saksbehandler: Mette Risbråthe Etter avtale med Fellesstyrets leder legges saken fram

Detaljer

Universell utforming

Universell utforming Universell utforming UU er utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming Samfunnsstrategi

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE. Høringsuttalelse fra Norsk Studentunion HØRINGSSVAR TIL FORSLAG OM ETABLERING AV SENTRE. Norsk Studentunion

HØRINGSUTTALELSE. Høringsuttalelse fra Norsk Studentunion HØRINGSSVAR TIL FORSLAG OM ETABLERING AV SENTRE. Norsk Studentunion -STIFTET 1936 - HØRINGSUTTALELSE Norsk Studentunion Storgata 19, 0184 Oslo TLF: 22044950 Fax: 22244247 E-mail: @nsu@nsu.no WEB: WWW.NSU.NO HØRINGSSVAR TIL FORSLAG OM ETABLERING AV SENTRE FOR FREMRAGENDE

Detaljer

Pilotprosjekt teknologi -Arbeidsgruppe utdanning Referat møte 28.01.09 kl 10-15 HiØ Sarpsborg

Pilotprosjekt teknologi -Arbeidsgruppe utdanning Referat møte 28.01.09 kl 10-15 HiØ Sarpsborg Pilotprosjekt teknologi -Arbeidsgruppe utdanning Referat møte 28.01.09 kl 10-15 HiØ Sarpsborg Til stede Terje Karlsen HiØ, Fred Nilsson HiBu, Tor Anders Nygaard UMB IMT, Per Øhlckers HVE, Sigridur Sigurdsveinsdottir

Detaljer

Styreseminar Rekruttering til teknologistudiene. Vidar Thue-Hansen

Styreseminar Rekruttering til teknologistudiene. Vidar Thue-Hansen Styreseminar 29.8-30.8 2007 Rekruttering til teknologistudiene Vidar Thue-Hansen Rekruttering til Teknologistudier ved UMB Ingeniørfaglige studier som bygger på realfag (jfr ansvarsområdet til Råd for

Detaljer

Strategiplan Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved NTNU

Strategiplan Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved NTNU Strategiplan: Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved NTNU 2009-2013 1 Strategiplan Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved

Detaljer

Protokoll styremøte nr. 7/2011

Protokoll styremøte nr. 7/2011 Protokoll styremøte nr. 7/2011 Tid: Torsdag 10. november kl. 10:00-14:00. Etterfølgende seminar om PIU til kl 15:15 Sted: Ørneredet (3. etasje G-bygget, HiG) og Laboratorium for universell utforming, Mustad

Detaljer

over i satser frem V

over i satser frem V Vi satser fremover Trondheim Økonomiske Høgskole Trondheim Økonomiske Høgskole (TØH), som i dag er en avdeling under Høgskolen i Sør-Trøndelag, ble opprinnelig etablert i 1967. Avdelingen representerer

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge. Samfunnsforankring

Høgskolen i Sørøst-Norge. Samfunnsforankring Høgskolen i Sørøst-Norge Samfunnsforankring 2017-2021 A Ringerike Rauland Notodden Kongsberg Drammen Bø Vestfold Porsgrunn B HSN strategi for regional forankring Den norske regjeringens ambisjon om at

Detaljer

Informasjonsmøte. Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 5. juni - Gardermoen INNOVASJONS- MILJØER

Informasjonsmøte. Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 5. juni - Gardermoen INNOVASJONS- MILJØER Informasjonsmøte Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 5. juni - Gardermoen INNOVASJONS- MILJØER Program 10.00-10.30 Kaffe og frukt 10.30-11.45 Gjennomgang av tjenesten og utlysningen v/ Per Øyvind

Detaljer

MatematikkMOOC Holmenseminaret 31.08.2015

MatematikkMOOC Holmenseminaret 31.08.2015 MatematikkMOOC Holmenseminaret 31.08.2015 Trond Ingebretsen Direktør Senter for IKT i utdanningen ti@iktsenteret.no Matematikk og arealforståelse i en mer motiverende og relevant kontekst(?) iktsenteret.no/ressurssamling/filmer-ikt-i-praksis

Detaljer

Høringsuttalelse til Universitets- og fusjonsprosjektet fra Norsk Sykepleierforbund (NSF) ved Høgskolen i Telemark.

Høringsuttalelse til Universitets- og fusjonsprosjektet fra Norsk Sykepleierforbund (NSF) ved Høgskolen i Telemark. 1 Høgskolen I Telemark Høringsuttalelse til Universitets- og fusjonsprosjektet fra Norsk Sykepleierforbund (NSF) ved Høgskolen i Telemark. Høringsuttalelsen omhandler følgende delprosjekt: Delprosjekt

Detaljer

Vil vil ikke! Kunnskapsutvikling om høyere utdanning og studenter med funksjonsvansker. Sissel Horghagen og Eva Magnus

Vil vil ikke! Kunnskapsutvikling om høyere utdanning og studenter med funksjonsvansker. Sissel Horghagen og Eva Magnus Vil vil ikke! Kunnskapsutvikling om høyere utdanning og studenter med funksjonsvansker Sissel Horghagen og Eva Magnus Karin sa: Vi må jo jobbe litt ekstra (hørselshemmede), men det har vi jo gjort hele

Detaljer

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen forslag foreligger!

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen forslag foreligger! Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen forslag foreligger! Struktur på planprosessen Arbeidet med planen har vært delt inn i følgende fem faser/delprosjekter: 1. Statusbeskrivelse som grunnlag for

Detaljer

Kan en privat høyskole noen gang bli tildelt et Senter for fremragende utdanning (SFU)? Direktør Terje Mørland, NOKUT

Kan en privat høyskole noen gang bli tildelt et Senter for fremragende utdanning (SFU)? Direktør Terje Mørland, NOKUT Kan en privat høyskole noen gang bli tildelt et Senter for fremragende utdanning (SFU)? Direktør Terje Mørland, NOKUT Innhold 1. SFU-ordningen og resultatene så langt 2. Hva skal til for å bli et SFU?

Detaljer

«Til barns beste» Strategisk plan. Dronning Mauds Minne Høgskole. for barnehagelærerutdanning DMMH

«Til barns beste» Strategisk plan. Dronning Mauds Minne Høgskole. for barnehagelærerutdanning DMMH «Til barns beste» Strategisk plan Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning DMMH Foreliggende plan gjelder fram til 2025 Vedtatt i styremøte 2. mai 2012 Endret i styremøte 3. november 2014

Detaljer

Sivilingeniørutdanning i Bergen Master i fagområde / Sivilingeniør

Sivilingeniørutdanning i Bergen Master i fagområde / Sivilingeniør Avdeling for Ingeniør- og økonomifag ved Høgskolen i Bergen (HiB) Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Bergen (UiB) Norges Handelshøyskole (NHH) Sivilingeniørutdanning i Bergen

Detaljer

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I BERGEN 3 INNLEDNING Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig

Detaljer

MBA i økologisk økonomi

MBA i økologisk økonomi NO EN MBA i økologisk økonomi Er du opptatt av miljø- og samfunnsansvar? Ønsker du økt kompetanse innenfor miljø- og samfunnsansvarlig økonomi? Vil du helst ha mulighet til å kombinere studier og jobb?

Detaljer

Felles fagmøte Ingeniørfaglig innføring/samfunnsfag

Felles fagmøte Ingeniørfaglig innføring/samfunnsfag 15.9.2011 Til utdanningsinstitusjoner som gir treårig bachelorutdanning i ingeniørfag Invitasjon Ny rammeplan for ingeniørutdanning: Felles fagmøte Ingeniørfaglig innføring/samfunnsfag tirsdag 25.10. onsdag

Detaljer

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden.

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden. Strategi 2016-2020 Vedtatt av styret for UiA, 20. juni 2016 Visjonen: Samskaping av kunnskap Strategien og samfunnsoppdraget Læring og utdanning for framtiden UiA skal styrke koblingen mellom utdanning,

Detaljer

:PULS - mandat og strategi

:PULS - mandat og strategi :PULS - mandat og strategi 2016-2018 :PULS Navn og mandat Pedagogisk utviklings og læringssenter (Tidligere: Program for undervisning læring og studiekvalitet) Hovedoppgaver er å bidra til å opprettholde

Detaljer

Maria Hoff Aanes, Statssekretær, BLD. Ord: ca 1900

Maria Hoff Aanes, Statssekretær, BLD. Ord: ca 1900 1 Innlegg på konferansen Du skal få en dag i mårå Universell utforming erfaringer utfordringer og løsninger. 24.10.13, kl 09.40, Scandic Hotell, Vangsveien 121, Hamar Maria Hoff Aanes, Statssekretær, BLD.

Detaljer

Strategisk plan 2013 2016

Strategisk plan 2013 2016 Visjon Strategisk plan 2013 2016 Kompetanse for et bærekraftig og trygt samfunn! Virksomhetsidé Høgskolen i Gjøvik (HiG) skal bidra til et bærekraftig og trygt samfunn gjennom utdanning, forskning og formidling

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Orientering Dato:

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Orientering Dato: Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Orientering Dato: 13.06.12 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor O-sak HS-O-10/12 Rektor Orienterer Utdanningsrelaterte saker Søkertall De aller fleste studieprogram

Detaljer

Kompetansetiltak i klyngen. Tine Viveka Westerberg Kompetanserådgiver Norges Rederiforbund

Kompetansetiltak i klyngen. Tine Viveka Westerberg Kompetanserådgiver Norges Rederiforbund 1 Kompetansetiltak i klyngen Tine Viveka Westerberg Kompetanserådgiver Norges Rederiforbund 2 Hvorfor er bedriftene så opptatt av kompetanse i vår næring? Konkurransefortrinnet til Norge er utelukkende

Detaljer

SFU-søknad fra Institutt for fysikk og teknologi. Professor Bjørn Tore Hjertaker

SFU-søknad fra Institutt for fysikk og teknologi. Professor Bjørn Tore Hjertaker SFU-søknad fra Institutt for fysikk og teknologi Professor Bjørn Tore Hjertaker Institutt for fysikk og teknologi i et nøtteskall Subatomær fysikk Romfysikk Teori, energi og prosessteknologi Akustikk Optikk

Detaljer

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing.

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Studieprogram M-TRISSTY, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:43 Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge - Nye digitale læringsformer i høyere utdanning

Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge - Nye digitale læringsformer i høyere utdanning Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Ledelsesstab Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Vår ref. 14/03543-4 Deres ref. 14/3274 1 Dato 03.10.2014 Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge

Detaljer

Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon. Handelshøgskolen

Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon. Handelshøgskolen Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon 2018 Handelshøgskolen I Programmets navn Bokmål: Mastergradsprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Mastergradsprogram i økonomi og administrasjon

Detaljer

Ny rammeplan for ingeniørutdanning med internasjonalt semester

Ny rammeplan for ingeniørutdanning med internasjonalt semester Ny rammeplan for ingeniørutdanning med internasjonalt semester Dr. ing. Mette Mo Jakobsen Seniorrådgiver UHR uhr@uhr.no www.uhr.no Internasjonalisering NOKUTs evaluering www.uhr.no uhr@uhr.no Intensjon

Detaljer

Meningsfull matematikk for alle

Meningsfull matematikk for alle Meningsfull matematikk for alle et samspill mellom praksis, utvikling og forskning Visjon og strategier 2015 2020 Matematikksenteret Innhold Visjon 4 Samfunnsoppdrag 6 Mål 6 Strategier på utøvende nivå

Detaljer

2. Etablering av arbeidsgruppe for utredning av PhD i anvendt IKT. 3. Felles fagseminar for de tre IKT tunge teknologiavdelingene ved høgskolene

2. Etablering av arbeidsgruppe for utredning av PhD i anvendt IKT. 3. Felles fagseminar for de tre IKT tunge teknologiavdelingene ved høgskolene MØTE I FAGGRUPPEN FOR IT I OSLOFJORDALLIANSEN Onsdag 13. april, kl 10:00 13:00, Høgskolen i Vestfold Tilstede: Olaf Hallan Graven (HiBu), Gunnar Syrrist (HiBu), Noureddine Bouhmala (HiVe), Thomas Nordli

Detaljer

Universitetskommunen Trondheim 3.0

Universitetskommunen Trondheim 3.0 Universitetskommunen Trondheim 3.0 Avtale mellom Trondheim kommune og NTNU Kunnskap for en bedre verden - innovasjon, omstilling og digitalisering i offentlig sektor Med denne avtalen skal Trondheim kommune

Detaljer

Arbeidsplan for NRØA for Vedtatt av NRØA 6. juni 2016, ajourført

Arbeidsplan for NRØA for Vedtatt av NRØA 6. juni 2016, ajourført Arbeidsplan for NRØA for 2016-2020 Vedtatt av NRØA 6. juni 2016, ajourført 21.09.16 Universitets- og høgskolerådet vedtok 21. januar 2015 en ny strategi for UHR for 2015-2019 med følgene fire mål med tilhørende

Detaljer

Sentral handlingsplan 2013

Sentral handlingsplan 2013 Sentral handlingsplan 2013 per 07.11.12 Basert på vedtak og innspill i styremøte den 30.oktober 2012 og tidligere vedtatt strategisk plan Strategisk plan for HiL 2012 2015. (Basert på styrets behandling

Detaljer