Referat. fra. Sentralstyrets møte hotell Park Inn Oslo, Øvre Slottsgate 2 C

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat. fra. Sentralstyrets møte 21.3. 2012. hotell Park Inn Oslo, Øvre Slottsgate 2 C"

Transkript

1 Den norske legeforening Sekretariatet 12/69 Fullført og godkjent den Referat fra Sentralstyrets møte hotell Park Inn Oslo, Øvre Slottsgate 2 C Til stede fra sentralstyret: sekretariatet:. President Hege Gjessing, Trond Egil Hansen, Cecilie Risøe, Kjell Vikenes, Kirsten Toft, Johan Torgersen, Kari Sollien, Jon Helle, Marit Halonen Christiansen. Generalsekretær Geir Riise. Avdelingsdirektørene Bjarne Riis Strøm, Anne Kjersti Befring, Herborg Bryn, Erling Bakken. I tillegg møtte fra sekretariatet i hele eller deler av møtet: Terje Sletnes, Knut Braaten, Gorm Hoel, Lisbet Kongsvik, Lars Duvaland, Kari Jussie Lønning, Hanne Riise-Hanssen, Audun Fredriksen. Referent: Odvar Brænden. Forfall: Johan Torgersen hadde forfall fra kl Akademikernes ledelse ved Knut Aarbakke og Tove Storrødvann møtte og redegjorde for strategi og handlingsplan for Akademikerne. Revisor møtte sentralstyrets medlemmer i forkant av behandlingen av regnskapene. I Politikk og strategimøte Politikk- og strateginotater: Notat 1: Høringer og annen informasjon fra Stortinget 12/1196 Notat 2: Månedens mediebilde Notat 3: Kommunikasjonsplan - 12/1226 Rapporteringer og kommentarer:

2 2 Omlegging av turnustjenesten møter om praktisk gjennomføring Høring i Kontroll- og konstitusjonskomiteen sykehusenes ressurssituasjon Møte i Regionsutvalg Midt-Norge Arbeidsgruppe om arbeidstid for ansatte i særlig uavhengige stillinger oppnevnt av Arbeidsdepartementet Akademikerne representert med Frode Solberg, sekretariatet Tvist om hjelpeplaner ved OUS uttak av stevning Orienteringssaker: Referat fra Forskningsutvalgets møte /6178 Årsberetning fra styret i Foreningen for utgivelse av Norsk legemiddelhåndbok Aktivitetsplan sekretariatet 12/1129 Årsmelding for Den norske legeforenings fond for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet SAK innholdsprosjekt bevilgning Brev til orientering - Forslag om endring av Legeforeningens lover ved innføring av spesifikke bestemmelser om samhandling med spesialitetskomiteene 12/436 II Beslutningsmøte Sak 47/12 Landsstyremøtet helsepolitisk debatt (11/ ) Landsstyremøtenes helsepolitiske debatt er en viktig arena for landsstyrerepresentantene og foreningen til å fremme sine synspunkter overfor rikspolitikere og media. Dette året har vært preget av ny fastlegeforskrift og omstillinger i sykehus. I tillegg er Legeforeningen i ferd med å ferdigstille statusrapport om forebyggende og helsefremmende arbeid. Det blir i år to separate helsepolitiske debatter; en om forebygging og en om fastlegeordningen. I tillegg vil Omstillinger i sykehus blir tema under Sak 9 Aktuelle tema. Den praktiske gjennomføringen av den helsepolitiske debatten de to siste år har fått positive tilbakemeldinger, selv om man ønsket at landsstyrerepresentantene skulle slippe noe mer til. Det planlegges derfor at de to helsepolitiske debattene vil bli lagt opp på samme måte som i fjor, men med økt vekt på tilbakemeldingene fra landsstyret. En profesjonell møteleder vil bli engasjert for å lede debattene. Begge debattene vil finne sted torsdag Sak 48/12 Høring Forslag til endringer i tobakksskadeloven (12/ ) Helse- og omsorgsdepartementet hadde bedt om innspill til ny tobakksskadelov. Høringen inneholder forslag om en rekke endringer i tobakksskadeloven, herunder forskrifter for å begrense ungdoms tilgang til

3 3 tobakk, utvide de tobakksfrie arenaene i samfunnet og styrke vernet mot passiv røyking. Alle organisasjonsleddene støtter forslagene i høringsnotatet, men ønsker på noen områder en mer ambisiøs tobakksforebyggende politikk. Utkast til høringsuttalelse godkjennes med noen endringer. Presidenten gis fullmakt til å godkjenne høringsuttalelsen før den oversendes Helseog omsorgsdepartementet. Sak 49/12 Høring Forslag til endring av forskrift om sikkerhetsbestemmelser til lov om organisert kampaktivitet som tillater knockout (11/ ) Kulturdepartementet hadde sendt Legeforeningen forslag til endring av forskrift om sikkerhetsbestemmelser til lov om organisert kampaktivitet som tillater knockout. Forskriftsendringen innebærer at Godkjenningsnemnda for organisert kampaktivitet som tillater knockout gis mandat til å kunne dispensere fra aldersbestemmelsene, basert på søknad fra utøver med støtte fra sitt forbund. Dagens aldersgrense er 34 år. Forslaget er initiert av Norges kampsportforbund. Norsk idrettsmedisinsk forening og Norsk nevrologisk forening har avgitt høringsuttalelse i saken. Det fremkom ingen uenighet mellom foreningene. På bakgrunn av disse uttalelsene fraråder Legeforeningen på det sterkeste at godkjenningsnemnda på grunnlag av søknad kan gi individuell dispensasjon for utøvere over 34 år. Utkast til høringsuttalelse godkjennes og oversendes Kulturdepartementet. Vedlegg 1. Sak 50/12 Høring Utkast til forskrift om virksomhetsovergripende behandlingsrettede helseregistre i formaliserte arbeidsfellesskap (11/ ) Helse- og omsorgsdepartementet hadde sendt på høring «Forslag til forskrift om virksomhetsovergripende behandlingsrettede helseregistre i formaliserte arbeidsfellesskap». Forskriften åpnet for at helsepersonell på nærmere angitte vilkår kan ha felles pasientjournalsystem i arbeidsfellesskap. Sekretariatet hadde utarbeidet et utkast til høringssvar der det var foreslått å støtte forslaget, med noen merknader. Utkast til høringsuttalelse godkjennes og oversendes Helse- og omsorgsdepartementet. Vedlegg 2. Sak 51/12 Policynotat om reservasjonsrett (11/ ) Sentralstyret har ønsket å drøfte hvilken betydning personlige samvittighetsgrunner kan tilegges i forbindelse med leger yrkesutøvelse.

4 4 Sentralstyret ønsket videre behandling av de prinsipielle spørsmål som kan reises knyttet til legers yrkesutøvelse, etikk og hvordan samvittighetsgrunner skal vektlegges. Tidligere standpunkter knyttet til henvisning opprettholdes. Sekretariatet hadde foreslått at det ble lagt opp til en bred høring i organisasjonen i 2013 og behandling i landstyret, på bakgrunn av innstilling fra en arbeidsgruppe. Pasienters rettigheter må oppfylles. Leger har i dag en reservasjonsrett - også reservasjonsplikt - i visse spørsmål. Legeforeningen ønsker en levende debatt om viktige etiske spørsmål, noe som er viktig for god pasientbehandling. Det nedsettes en arbeidsgruppe som skal vurdere hvordan viktige overbevisningsgrunner kan balanseres mot samfunnets forventning og pasientens rettigheter til behandling i helsetjenesten. Mandat og sammensetning fremmes på neste sentralstyremøte. Innstillingen sendes på bred høring i organisasjonen med sikte på behandling i landsstyremøte i Sentralstyret opprettholder tidligere standpunkt om at fastlegene må ivareta sin portnerfunksjon ved henvisning av listepasienter med mindre det allerede foreligger en avtalefestet ordning lokalt (overgangsordning). 2. avsnitt ble vedtatt mot en stemme. Mindretallet stemte for følgende formulering: Sentralstyret støtter en reservasjonsadgang i viktige moralske/eksistensielle spørsmål og som samtidig på en smidig og god måte ivaretar pasientenes lovmessige rett til aktuelle helsetjenester. Sak 52/12 Høring Forslag til endringer i kreftregisterforskriftens regler om behandling av opplysninger (11/ ) Helse- og omsorgsdepartementet hadde lagt frem forslag om endringer kreftregisterforskriftens regler om behandling av opplysninger om personer som har deltatt i program for tidlig diagnose eller kontroll for konkret kreftsykdom (kreftscreening). Etter dagens forskrift skal personopplysninger ved negativt funn slettes etter at opplysningene er kvalitetssikret. Dette skal skje senest seks måneder etter innsamlingen av opplysningene med mindre den registrerte har samtykket i at opplysningene registreres permanent. Departementet hadde foreslått å endre forskriften slik at sletting kun kan skje dersom den registrerte har reservert seg mot registrering av opplysningene. Utkast til høringsuttalelse godkjennes og sendes til Helse og omsorgdepartementet. Vedlegg 3. Sak 53/12 Bistandsprosjekt II Prosjekt Bistand Privat Praksis (07/ )

5 5 Det var fremlagt rapport fra bistandsprosjekt II og forslag til tiltak. Utgangspunktet for prosjektene hadde vært at etterspørselen etter juridiske tjenester over tid hadde vært stadig økende, og etterspørselen fra privatpraktiserende leger særlig stor. Det ble den etablert et prosjekt som skulle fremme forslag om fremtidige modeller for finansiering av juridiske tjenester for næringsdrivende medlemmer. Prosjektet hadde fått navnet Bistandsprosjekt II og var en fortsettelse av Bistandsprosjekt I som var etablert i Prosjektgruppen har bestått av medlemmer fra AF, PSL, Of og Ylf. Hovedkonklusjonene var at omfanget av juridiske tjenester i det vesentlige bør opprettholdes på det nivå som beskrives i Bistandsprosjekt I, dvs dagens nivå. Det er videre et klart behov for å tilføre ressurser til sekretariatet når antallet medlemmer øker, for å kunne opprettholde nivået i bistanden. Selv om etterspørselen etter juridisk bistand er særlig høy fra privatpraktiserende leger, kom prosjektgruppen til at solidaritetsprinsippet og hensynet til en samlet forening tilsier at finansieringen skjer gjennom en generell økning av kontingenten og at midlene øremerkes juridisk bistand. Sentralstyret slutter seg til sekretariatets tilrådning om å styrke ressursinnsatsen til medlemsbistand gjennom mårettet styring av kontingentmidler til denne oppgaven. Sak 54/12 Høring Forslag til endringer i Helseforetaksloven (11/ ) Helse- og omsorgsdepartementet sendte forslag til endringer i Helseforetaksloven på høring. Legeforeningen sender selvstendig høringssvar. Høringen inneholdt forslag til endringer basert på erfaringer med helseforetaksmodellen i praksis. Endringene er ment å gi et mer helhetlig bilde av helseforetaksmodellen. Blant annet foreslås økt synliggjøring av den politiske styringen, utvidede organisatoriske muligheter for underliggende enheter og lovfesting av krav om internrevisjon i de reginale helseforetakene. I forslaget til uttalelse støttes flere av forslagene. Det pekes på forholdet mellom RHFenes oppgaver og nasjonal helsepolitikk, herunder behovet for en nasjonal sykehusplan. Det pekes også på utfordringene med åpningen for internrevisjonens innsyn i alle dokumenter, uten at formålet med innsynet presiseres. Utkast til høringsuttalelse godkjennes og sendes Helse- og omsorgsdepartementet. Vedlegg 4. Sak 55/12 Policynotat om arbeidsmiljø (11/ ) Sekretariatet hadde fremlagt justert utkast til policynotat om arbeidsmiljø etter intern høringsrunde.

6 6 Forslaget til Legeforeningens policynotat om arbeidsmiljø godkjennes med noen endringer. Presidenten gis fullmakt til å godkjenne endelig policynotat. Sak 56/12 Høring - NOU 2011: 18 Struktur for likestilling (12/ ) Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) hadde sendt NOU 2011: 18 Struktur for likestilling på høring. Frist for innsending av høringssuttalelsen var En foreløpig høringssuttalelse ble oversendt BLD innen fristen, dog slik at det var tatt forbehold om endringer som følge av sentralstyrebehandlingen. Sekretariatets utkast til høringsuttalelse var basert på innspill fra relevante organisasjonsledd og sekretariatets vurderinger. Utkast til høringsuttalelse godkjennes med en del endringer og oversendes Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Vedlegg 5. Sak 57/12 Høring - Forskrift om oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer (folkehelseforskriften) (11/ ) Helse- og omsorgsdepartementet hadde sendt forskrift om oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer på høring. Sekretariatet hadde fremlagt utkast til høringsuttalelse som var basert på innspill fra relevante organisasjonsledd. Utkast til høringsuttalelse godkjennes og oversendes Helse- og omsorgsdepartementet. Vedlegg 6. Sak 58/12 Høring Forslag til revidert fastlegeforskrift (11/ ) Sekretariatet fremla utkast høringsuttalelse til revidert fastlegeforskrift. Saken hadde vært på høring i organisasjonsleddene. Det hadde kommet 32 innspill fra organisasjonsleddene i tillegg til en rekke innspill fra allmennlegeutvalg og enkeltmedlemmer. Innspillene fremførte omfattende kritikk av reguleringsforslagene. De fleste høringsinstansene var positive til målsettingene for utvikling av fastlegeordningen, men svært kritiske til virkemiddelbruken. En gjennomgående tilbakemelding var at forskriftsregulering var uegnet som virkemiddel for detaljert styring av fastlegenes oppgaver og ansvar. Summen av nytt ansvar og nye oppgaver vil føre til kapasitetsbrist og mindre tid til pasientbehandling. Sentralstyret vurderte den situasjonen forslagene hadde skapt som svært alvorlig. Utkast til høringsuttalelse godkjennes med enkelte endringer og oversendes Helse og omsorgsdepartementet. Vedlegg 7.

7 7 Sak 59/12 Høring - Forslag til endring i psykisk helsevernloven (12/ ) Legeforeningen hadde fra Helse- og omsorgsdepartementet mottatt til høring forslag til endringer i psykisk helsevernloven, særlige regler for gjennomføring av psykisk helsevern i regionale sikkerhetsavdelinger, Høringsdokumentet innebar forslag om et nytt kapittel 4A med 14 bestemmelser. Forslaget går i hovedsak ut på en utvidet adgang til å utføre sikkerhetstiltak i regionale sikkerhetsavdelinger, og hjemmel for å etablere en enhet med særlig høyt sikkerhetsnivå innenfor en av de regionale sikkerhetsavdelingene, med særlige regler om sikkerhetstiltak. Formålet med forslaget er å sørge for tilstrekkelig sikkerhet for pasienter, medpasienter og personell i regionale sikkerhetsavdelinger, herunder i enhet med særlig høyt sikkerhetsnivå. Bestemmelsene skal også ivareta samfunnsvernet. Helse- og omsorgsministeren hadde besluttet at ordinær høringsfrist fravikes og var satt til tre 3 uker. Begrunnelsen er at Stortinget bør gis mulighet til å vedta nødvendige lovendringer før sommeren, slik at eventuelle vedtatte endringer kan tre i kraft før dom mot terrorsiktede etter hendelsen 22. juli 2011 faller. Dette satte begrensninger for den interne fristen og dermed omfanget av høringsuttalsen. Med utgangspunkt i tre interne høringsuttalelser hadde sekretariatet utarbeidet et utkast til høringsuttalelse. Utkast til høringsuttalelse godkjennes og oversendes til Helse- og omsorgsdepartementet. Vedlegg 8. Sak 60/12 Revidert mandat for Forskningsutvalget (11/ ) Forskningsutvalget hadde fremsatt forslag til revidert mandat for Legeforeningens forskningsutvalg. Sak 61/12 (12/ ) Nytt mandat for Forskningsutvalget godkjennes. Mandatet trer i kraft umiddelbart. Utvalgets nåværende medlemmer sitter ut denne funksjonsperioden og frem til Ny funksjonsperiode på 4 år starter Høring - Kreft, kirurgi og transplantasjonsklinikken (KKT)s forslag til forskningsstrategi og handlingsplan Legeforeningen hadde mottatt et forslag til forskningsstrategi og handlingsplan fra Kreft, kirurgi og transplantasjonsklinikken (KKT) ved Oslo universitetssykehus. Forskningsstrategien var sendt til relevante organisasjonsledd for innspill. Utkast til høringsuttalelse var utarbeidet på bakgrunn av dette og foreslås oversendt KKT klinikken. Utkast til høringsuttalelse godkjennes og oversendes Kreft, kirurgi og transplantasjonsklinikken ved Oslo universitetssykehus.

8 8 Vedlegg 9. Sak 62/12 Policynotat - Satsingsområde 2; IKT for trygg behandling (12/ ) Sentralstyret hadde vedtatt at det som ledd i gjennomføringen av Legeforeningens satsingsområde 2; Bedre IT-verktøy for trygg pasientbehandling skulle utformes et policynotat. Det var utformet utkast til policynotat, som fremlegges for kommentar før utkastet sendes på høring. Utkast til policynotat omarbeides i tråd med de kommentarer som fremkom i møtet. Endret notat godkjennes av presidenten før det sendes på intern høring i organisasjonen. Sak 63/12 Høring - Kodeverk for laboratorietjenestene (12/ ) Fra Helsedirektoratet hadde Legeforeningen mottatt utkast til nytt kodeverk for laboratorietjenestene. Utkastet bygger på en revisjon av Norsk enhetlig kodeverk for laboratoriefagene (NEKLAB). Foreningens interne høringsinstanser hadde en rekke innvendinger og forslag til endringer og suppleringer i kodeverket. Det var utarbeidet utkast til høringsuttalelse. Sak 64/12 (12/ ) Utkast til høringsuttalelse godkjennes og sendes Helsedirektoratet. Vedlegg 10. Høring Rapporten om Evaluering av ordningen med behandlingsreiser til utlandet Fra Helsedirektoratet hadde Legeforeningen mottatt rapporten Evaluering av ordningen med behandlingsreiser til utlandet. Ordningen var i 2011 evaluert av SINTEF Teknologi og samfunn på oppdrag fra Helsedirektoratet. Helsedirektoratet hadde fått i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å gjennomføre en høringsrunde av rapporten. Målsettingen med rapporten har vært å undersøke hvorvidt ordningen med behandlingsreiser til utlandet er i overensstemmelse med formålet slik det er bestemt av Stortinget. Sekretariatet fremla utkast til høringsuttalelse. Utkast til høringsuttalelse godkjennes og oversendes Helsedirektoratet. Vedlegg 11. Sak 65/12 Innspill Forskningsmelding 2013 (12/ ) Kunnskapsdepartementet hadde åpnet for innspill til ny Forskningsmelding Et utkast til innspill, basert på innspill fra Forskningsutvalget, ble utarbeidet av sekretariatet og var sendt på intern høringsrunde til utvalgte organisasjonsledd.

9 9 Utkast til innspill til Forskningsmelding 2013 godkjennes og sendes Kunnskapsdepartementet. Sak 66/12 Oppnevning Brukerforum forskrivnings- og ekspedisjonsstøtte (FEST) (12/ ) Fra Statens legemiddelverk (SLV) hadde Legeforeningen mottatt invitasjon til å oppnevne fem leger til brukerforum for SLVs Forskrivnings- og ekspedisjonsstøtte (FEST), som er utviklet for ereseptprogrammet. Forumet skal gi tilbakemelding til SLV om hvilken informasjon som er viktigst å motta ved forskrivning av legemidler. SLV hadde i samråd med Norsk forening for allmennmedisin foreslått deltagere til forumet. Sak 67/12 (12/ ) Som Legeforeningens representanter i Legemiddelverkets brukerforum for FEST oppnevnes: Ole Andreas Bjordal Sveinung Gangstø Bent Larsen Thomas Rolfsen Lars Wefring. Legeforeningen forutsetter at Legemiddelverket dekker representantenes kostnader forbundet med arbeidet i forumet, herunder praksiskompensasjon. Når eresept etter hvert også tas i bruk i sykehus bør brukerforumet etter Legeforeningens syn også inkludere sykehusleger, og foreningen vil ta initiativ overfor SLV vedrørende dette. Oppnevning av medlemmer i styret for Kvalitetsforbedringsfond III for perioden Valgperioden for styret for Kvalitetsforbedringsfond III (og styringsgruppen for NOKLUS) utløpt Legeforeningen skal oppnevne tre representanter. Lederen har tradisjonelt vært generalsekretæren. Foreningen har ellers vært representert ved presidenten og en laboratoriemedisiner. Det foreslås nå at den tredje representanten er en allmennlege slik at legekontorene og den største brukergruppen til NOKLUS er representert. Som leder og Legeforeningens medlemmer av styringsgruppen for Den norske legeforenings fond for kvalitetsforbedring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus i perioden oppnevnes: generalsekretær Geir Riise, leder president Hege Gjessing AFs leder Trond Egil Hansen

10 10 Sak 68/12 Søknad om støtte til Vossakurset 2012 (12/ ) Det forelå søknad om garanti for dekning av underskudd på kr til det 41. kurset i frakturbehandling - Vossakurset. Kurset er obligatorisk, og går over fem dager. Det gis en garanti på inntil kr fra Utdanningsfond I til dekning av underskudd i forbindelse med Vossakurset Det bør i fremtiden vurderes å innarbeide ev forventet underskudd for Vossakurset i budsjettet for Utdanningsfond I. Sak 69/12 Landsstyresak Godkjenning av Den norske legeforenings regnskap for 2011 (11/ ) Regnskapene for 2011 for Den norske legeforening med underliggende fond ble lagt frem. De regnskap hvor sentralstyret har den endelige godkjenningen legges frem som egen sak (sak 70/12 (4.02)). Regnskapene for Den norske legeforening godkjennes lagt frem for landsstyret. Det innarbeides enkelte mindre endringer i teksten til regnskapet. Sak 70/12 Landsstyresak Godkjenning av regnskaper for 2011 til landsstyrets orientering (11/ ) Regnskapene for 2011 for de stiftelser hvor sentralstyret har endelig godkjenning, ble lagt frem. Saken omfatter regnskapene for følgende stiftelser: Caroline Musæus Aarsvolds fond Johan Selmer Kvanes legat til forskning og bekjempelse av sukkersyke Legeforeningens Legat for leger og deres etterlatte som har kommet i uforskyldt nød Trelasthandler A. Delphin og hustrus legat til bekjempelse av astmatisk bronkitt Regnskapene for Caroline Musæus Aarsvolds fond, Johan Selmer Kvanes legat til forskning og bekjempelse av sukkersyke, Legeforeningens Legat for leger og deres etterlatte som har kommet i uforskyldt nød samt Trelasthandler A. Delphin og hustrus legat til bekjempelse av astmatisk bronkitt, godkjennes og legges frem for landsstyret til orientering. Sak 71/12 Landsstyresak Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap for Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP) for 2011

11 11 (12/ ) Årsberetning og regnskap for Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger for 2011 ble lagt frem for oversending til landsstyret. Sykehjelps- og pensjonsordningen for legers styres årsberetning og regnskap for 2011 tas til orientering og legges fram for landsstyret til godkjenning. Sak 72/12 Legeforeningens økonomi per februar 2012 (12/ ) Legeforeningens regnskap per februar 2012 ble presentert. Regnskapet per februar 2012 tas til etterretning. Sak 73/12 Oppnevning av arbeidsgruppe for å gjennomgå spesialforeningsstrukturen ( /1069) Behandlingen av to søknader om godkjenning av spesialforeninger innenfor det radiologiske fagfeltet ble utsatt i sentralstyrets møte den Sentralstyret ba om at det til neste møte ble fremlagt forslag om oppnevning av en arbeidsgruppe som skal vurdere foreningsstrukturen i relasjon til kriteriene i lovene for opprettelse av spesialforeninger, og eventuelt utarbeide utkast til retningslinjer for sentralstyrets videre arbeid med godkjenning av spesialforeninger. Arbeidsgruppen skal også vurdere om det er hensiktsmessig og nødvendig med lovendringer. Sekretariatet hadde fremmet forslag om arbeidsgruppens sammensetning. 1. Det nedsettes en arbeidsgruppe som skal vurdere foreningsstrukturen i relasjon til kriteriene i lovene for opprettelse av spesialforeninger, og eventuelt utarbeide utkast til retningslinjer for sentralstyrets videre arbeid med godkjenning av spesialforeninger. Arbeidsgruppen skal også vurdere om det er hensiktsmessig og nødvendig med lovendringer. 2. Arbeidsgruppen sammensettes av 5 medlemmer, hvorav 4 oppnevnes etter forslag fra hver av følgende foreninger; Norsk forening for allmennmedisin, Norsk indremedisinsk forening, Norsk kirurgisk forening og Norsk radiologisk forening. Arbeidsgruppen ledes av Svein Aarseth i Oslo legeforening. Presidenten gis fullmakt til å oppnevne medlemmene på grunnlag av forslagene fra de nevnte organisasjonsledd. Utgiftene, anslått til ca kr , belastes sentralstyrets dirsposisjonskonto. Sekretariatet yter nødvendig bistand etter generalsekretærens beslutning. Sak 75/12 Godkjenning av navneendring for Norsk idrettsmedisinsk forening - NIMF

12 12 12/ NIMF hadde orientert Legeforeningen om at spesialforeningen hadde vedtatt å skifte navn til Norsk forening for idrettsmedisin og fysisk aktivitet. Endret navn for spesialforeningen Norsk forening for idrettsmedisin og fysisk aktivitet godkjennes. Sak 76/12 Forskningsinstituttet 20 år Forskningsinstituttet fyller 20 år i 2012 Som gave til Forskningsinstituttet bevilges kr Gaven belastes sentralstyrets disposisjonskonto. Sak 77/12 Legeforeningens årsmelding for 2011 (11/ ) Sekretariatet la frem utkast til årsmelding for Legeforeningen for Utkastet til årsmelding godkjennes med noen midre endringer. Årsmeldingen fremlegges for behandling på landsstyremøtet i mai Som vedlegg inntas oversikt over behandlingen av vedtak, herunder oversendelsesvedtak fattet på landsstyremøtet i Hege Gjessing Trond Egil Hansen Cecilie Risøe Kjell Vikenes Kirsten Toft Johan Torgersen Kari Sollien Jon Helle Marit Halonen Christiansen

13 13 Vedlegg 1. Sak 49/12 (1.03) Kulturdepartementet Deres ref.: Vår ref.: 11/6474 Dato: Høring - forslag til endring av forskrift om sikkerhetsbestemmelser til lov om organisert kampaktivitet som tillater knockout Høringsdokumentet har vært sendt til relevante foreningsledd i Legeforeningen, og høringssvaret er behandlet av Legeforeningens sentralstyre. Legeforeningen har i en rekke sammenhenger vært kritisk til lovendringer som lemper på sikkerhetskrav i idretter som har som mål å slå knockout på motstanderen. Forslag til endring av forskrift om sikkerhetsbestemmelser til lov om organisert kampaktivitet som tillatter knockout, er intet unntak. De siste årene har det vært rettet fokus mot den såkalte økte tryggheten for utøvere som driver aktivitet der knockout er tillatt. Dette står imidlertid i sterk kontrast til nyere medisinsk forskning. I en nylig omfattende forskningsartikkel var alder en helt tydelig prediktor for dårligere nevropsykologisk funksjon på sikt. Jo eldre personen var på skadetidspunktet, jo dårligere var prognosen for kognitiv funksjon (1). En lignende studie utført på ungdommer bekrefter disse funnene; de eldste ungdommene hentet seg dårligere og langsommere inn etter hodeskaden, sammenliknet med de yngre ungdommene (2). I denne studien var det heller ingen sammenheng mellom egenrapporterte plager etter skaden og grad av nevropsykologiske utfall. Videre er Kronisk traumatisk encephalopati en kjent langtidskonsekvens av gjentatte hodeskader. Kronisk traumatisk encephalopati gir tap av hukommelse og kognisjon, og kan gi depresjon, suicidalatferd, svekket impulskontroll, aggressivitet, parkinsonisme og, i sluttstadiet, demens. Forlengelse av aktiv boksekarriere gir betydelig økt risiko for både gjentatte knockouts, og for gjentatte mindre hodeskader, og mye tyder på at kronisk traumatisk encephalopati er mer vanlig hos kontaktsportutøvere, enn hva man tidligere har antatt (3). Det er også sterke holdepunkter for at det først og fremst er gjentatte skader som gir økt fare for utvikling av denne tilstanden, selv der skadene ikke er kraftige nok til å gi bevissthetstap (knockout) (3). I tillegg vet vi at de fleste hodeskadene, og de mest alvorlige skadefølgene, først ytrer seg mange år etter at karrieren er tilbakelagt (4), og det finnes per i dag ingen måte å forutse hvilke utøvere dette gjelder. At man på bakgrunn av søknad vil skulle kunne plukke ut hvem som tåler ytterligere hodeskader etter fylte 34 år har således ingen dokumentasjon i relevant litteratur, og vil kun gi de aktuelle utøverne en falsk trygghet. Hverken MR-undersøkelser, nevropsykologiske tester eller noen andre undersøkelsesmetodikk vil, så langt Legeforeningen kjenner til, kunne predikere hvilke utøvere som egner seg til videre nedslagning. Når man vet at risikoen for varige hjerneskader øker betraktelig med antall aktivitetsår, og med økende alder, vil Legeforeningen på det sterkeste fraråde at Godkjenningsnemda på grunnlag av søknad kan gi individuell dispensasjon for utøvere over 34 år.

14 14 Med hilsen Geir Riise generalsekretær Jorunn Fryjordet avdelingsdirektør Saksbehandler: Sara Underland Mjelva Kilder 1. Senathi-Raja D, Ponsford J, Schönberger M. Impact of age on long-term cognitive function after traumatic brain injury. Neuropsychology May;24(3): Field M, Collins MW, Lovell MR, Maroon J. Does age play a role in recovery from sportsrelated concussion? A comparison of high school and collegiate athletes. J Pediatr May;142(5): Stern RA, Riley DO, Daneshvar DH, Nowinski CJ, Cantu RC, McKee AC. Long-term consequences of repetitive brain trauma: chronic traumatic encephalopathy. PM R Oct;3(10 Suppl 2):S Gavett BE, Stern RA, McKee AC. Chronic traumatic encephalopathy: a potential late effect of sport-related concussive and subconcussive head trauma. Clin Sports Med Jan;30(1):

15 15 Vedlegg 2. Sak 50/12 (2.01) Helse- og omsorgsdepartementet Deres ref.: Vår ref.: 11/6400 Dato: Høring - Utkast til forskrift om virksomhetsovergripende behandlingsrettede helseregistre i formalisert arbeidsfellesskap Det vises til ovennevnte høring, og vi takker for anledningen til å uttale oss. Legeforeningen støtter i hovedsak forskriftens intensjoner om effektiv og oppdatert informasjonsflyt mellom formaliserte arbeidsfellesskap. Dette gir i noen sammenhenger utgangspunkt for bedre medisinsk vurderingsgrunnlag og økt pasientsikkerhet. Det kan imidlertid skape visse utfordringer i forholdet til taushetsplikten som det må tas høyde for. Det er positivt at man med forskriftsforslaget møter behovet for å formalisere felles pasientjournalsystem for leger i arbeidsfellesskap på legesentre. Med forskriften vil man også kunne etablere felles journalsystem i arbeidsfellesskap på tvers av ulike virksomheter. Vi antar at dette særlig vil ha betydning for samarbeid mellom helseforetak og kommuner, som intermediæravdelinger og lokalmedisinsk sentre. Legeforeningen er i utgangspunktet positiv til slike ordninger om det samtidig innrettes slik at taushetsplikten kan overholdes. Forskriften kan anses å supplere den nylig vedtatte helseinformasjonssikkerhetsforskriften på viktige områder. Med forskriften åpnes for at større grupper personer kan få tilgang til pasientopplysninger. Dette er i seg selv en potensiell risiko for personvernet. Det er således svært viktig at løsningene som etablereres på en fullgod måte hindrer at informasjonen havner hos flere enn de som trenger den i behandlingene eller hos uvedkommende. Det er avgjørende at pasientene kan ha tillit til at de opplysninger de gir i fortrolighet, ikke havner hos andre personer enn det som er forutsatt. Det er et krav at arbeidsfellesskapet utad tydelig fremstår som en enhet. For eksempel vil dette være tilfellet om man har felles lokaler, felles mottak, ekspedisjon/resepsjon, at det er etablert et driftssamarbeid etc., men uten at noen momenter alene er avgjørende. Legeforeningen finner det hensiktmessig at det ikke oppstilles absolutte vilkår for hva som skal til for at kravet til formalisert arbeidsfellesskap er oppfylt, men at det avgjørende må være hvordan enheten totalt sett er egnet til å bli oppfattet. Når legesentre etablerer felles journalsystem må det kunne forutsettes at det er adgang til å følge opp innkommende informasjon for oppfølging av pasienter, selv om fastlegen skulle være fraværende. De fleste journalsystemer (EPJ) har ordninger for fraværsassistent - en overføring av innkommende post til en annen lege. Dette er i stigende grad en nødvendighet for å sikre forsvarlig oppfølgning i lengre fraværsperioder. Mange legesentre har etablert slike ordninger. Også pasienter til leger i solopraksis må kunne bli fulgt opp på en tilsvarende betryggende måte når legen er fraværende over tid. De tekniske mulighetene for fraværsassistentordninger vil bli bedre, og gi mulighet for slike løsninger. Kravet om at virksomhetene tydelig må fremstå som en enhet kan isolert sett skape

16 16 usikkerhet f eks hva gjelder solopraksiser, og det er derfor viktig at rekevidden av nettopp dette vilkåret blir grundig belyst. Forskriften søker å klargjøre ansvaret for partene, og forutsetter at det foreligger en avtale mellom dem om å etablere et felles behandlingsrettet helseregister / journalsystem. Det er noe uklart hvordan den foreslåtte ansvarsfordelingen vil slå ut i praksis. Det må legges inn begrensninger for å ivareta hensynet til personvern og taushetsplikt, når flere personer vil få teknisk mulighet til å se journalopplysninger, eksempelvis ved interkommunale legevaktssystemer. Legen må ha mulighet til å overholde taushetsplikten, noe som er en forutsetning for pasientens tillit til legen og til systemet. Pasientene må kunne betro seg til legen i trygg forvissing om at informasjonen forblir hos legen. Pasienten må kunne ha tillit til at pasientopplysninger ikke havner hos uvedkommende. Det er i dette lys avgjørende at tilgangskontrollen er god, slik at kun personer som har legitim rett til journalopplysninger får dette og at det er mulig å skjerme informasjon som av pasienten oppleves som forbeholdt en enkelt lege. God differensiering og sporing vil også bedre pasientenes sikkerhet for at opplysninger ikke leses av uvedkommende. Det bør utvikles en såkalt differensiert journal. Dette innebærer at det finnes egne rom i journalen hvor legen kan nedtegne journalnotater som bare han/hun kan lese. Departementet drøfter om det skal være én databehandlingssansvarlig i arbeidsfellesskapet, eller om dette ansvaret skal påhvile alle virksomhetene. Selv om Legeforeningen ser en viss fare for utvanning av ansvar ved at det åpnes for at det avtales ordninger der alle virksomhetene i arbeidsfellesskapet skal være behandlingsansvarlige, støtter vi departementets forslag om at dette må kunne avtales. En forutsetning vil jo være at det blir inngått avtaler om ansvaret, der ansvaret blir tydeliggjort, og i de enheter man velger at alle virksomhetene skal sitte med databehandlingsansvar må det antas at dette også best samsvares med realitetene i fellesskapet. Hva gjelder samtykkeproblematikken støtter Legeforeningen departementets vurderinger. Selv om det uansett følger av bakgrunnslovgivningen, bør det av pedagogiske årsaker fastslås uttrykkelig i forskriftsteksten 7 at pasientene har rett til å reservere seg mot at opplysninger gis videre. Generelt er det en bekymring om ordningen i tilstrekkelig grad vil ivareta pasientenes behov for sikkerhet og integritet. Trygghet for dette er spesielt viktig når flere ulike instanser bruker samme journal. Vi har notert oss departementets uttalelser om at krav og prinsipper i eksisterende regelverk vil gjelde fullt ut for helseregistre som etableres etter foreliggende forskrift, og deler disse vurderingene. Vi oppfordrer likefullt departementet til å vurdere om det bør inntas mer uttrykkelige bestemmelser om dette direkte i forskriftsteksten, jf eksempelvis avsnittet over og vårt forslag om at en bestemmelse om pasientens rett til å reservere seg bør inntas direkte i forskriften. Hva gjelder opphør av virksomhetene er det foreslått at det formaliserte arbeidsfellesskapet opphører når en eller flere av deltakerne trekker seg fra samarbeidet. Legeforeningen stiller spørsmålstegn ved hensiktmessigheten av at arbeidsfellesskapet uten videre i disse situasjoner skal anses opphørt. Enkelte arbeidsfellesskap med felles journal vil kunne ha mange deltakere, og det er ikke gitt at det fremstår naturlig at arbeidsfellesskapet opphører, selv om en enkelt aktør trekker seg ut. En konsekvens av at en databehandlingsansvarlig trekker seg fra fellesskapet, vil derimot naturlig være at øvrige parter må revidere sine avtaler. At avtaleforholdet skal revideres vil antakelig følge direkte av kontraktsforholdet. En mulig løsning dersom man uansett finner det hensiktmessig å regulere opphør i forskriften, er at bestemmelsen i 8 opprettholdes, men med en tilføyelse om med mindre annet er bestemt i avtalen, jf 4. For øvrig kunne det vært hensiktmessig om departementet hadde utdypet ytterligere og gitt flere eksempler på aktuelle løsninger for journalhåndtering ved arbeidsfellesskapets opphør, for slik å gi mer veiledning til de som skal inngå avtaler om dette.

17 17 På samme måte som helseinformasjonssikkerhetsforskriften bygger foreliggende forskrift på at en rekke forutsetninger er oppfylt, men som helsetjenesten så langt ikke fullt ut er i stand til å fylle. Dette dreier seg om særlig to forhold; 1. oppgaver og roller knyttet til databehandlingsansvarlige i virksomhetene. 2. videreutvikling av EPJ-systemene som muliggjør oppfyllelse av myndighetskravene i et mer teknisk perspektiv. Oppgavene som hviler på databehandlingsansvarlige er svært omfattende og krever dedikert personell til denne funksjonen, både ved fastlegekontorene og i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene. Mange allmennleger, bedriftsleger, sykehjemsenheter, andre kommunale enheter og avtalespesialister er små, og noen opplever stadig skifte av personell. Kravene er dels tekniske og dels operasjonelle, og man burde kunne vurdere et nærmere samarbeid med dataleverandørene for å utvikle fellesløsninger for noen av de omtalte kravene. Dette er oppgaver som må finansieres ved statlige overføringer til kommuner, helseforetak, privatpraktiserende spesialister, private sykehus og fastleger. Avslutningsvis bør det vurders om og hvordan det ved tilrettelegging for felles behandlingsrettede helseregistre kan skapes mulighet til studier som både kan omhandle kvalitetssikkerhet og forskning. Med hilsen Den norske legeforening Geir Riise Generalsekretær A Anne Kjersti Befring DD Direktør For Jus og arbeidsliv Saksbehandler: Aadel Heilemann

18 18 Vedlegg 3. Sak 52/12 (2.03) Helse og omsorgsdepartementet Sendt kun pr. e-post: post Deres ref.: Vår ref.: 11/6454 Dato: Høring - endringer i kreftregisterforskriftens regler om behandling av opplysninger (kreftscreening) Vi viser til oversendelse fra Helse- og omsorgsdepartementet av 21. desember 2011 med høringsbrev og høringsnotat vedrørende forslag om endringer i kreftregisterforskriften. Det følger av gjeldende forskrift 1-2, 3.ledd at ved negativt funn kan direkte personidentifiserende opplysninger bare registreres permanent etter samtykke fra den det gjelder. Etter forskriftens 1-9, 2.ledd følger det at opplysningene skal slettes senest 6 mnd etter innsamling med mindre den registrerte har samtykket i at opplysningene registreres permanent. Departementet foreslår å endre samtykkekravet for registrering av negative funn, til en reservasjonsrett for kvinnene. Dette innebærer at ansvaret for å avklare spørsmålet om opplysningene kan lagers eller ikke overføres fra den som samler inn opplysningene til den som avgir opplysningene. Legeforeningen støtter forslaget til endringer i kreftregisterforskriften. Legeforeningen vil likevel bemerke: Legeforeningens mener som utgangspunkt at det skal gjelde et samtykkekrav ved registrering av personidentifiserbare opplysninger. Dette er hovedregelen i norsk og internasjonal lovgivning, og unntaket fra dette utgangspunktet må begrunnes særskilt etter en avveining av de personvermessige og samfunnsmessige hensyn. Det er viktig for tilliten til de ulike registrene at de personvernmessige hensyn ivaretas godt. Departementets argumenterer for endringene i forskriften ved å vise til at registrering av negative funn har en vesentlig betydning for drift og administrasjon av screeningprogrammene, så vel som programmenes verdi som grunnlag for forskning og styring, planlegging, evaluering og kvalitetssikring av tjenesten. Legeforeningen er enig i at det er viktig å ha opplysninger både om de personer som får påvist kreft og de som ikke får påvist kreft i screeningen. Dette gir verdifull epidemiologisk kunnskap både generelt om kreft i befolkningen og om den spesifikke kreftsykdommen. Legeforeningen stiller likevel spørsmål ved departementets vurderinger knyttet til samtykke som grunnlag for registrering. Utgangspunktet for drøftingen er viktigheten av fullstendighet og kvalitet i registerdata for de formål screeningprogrammene har, samt de generelle utfordringer knyttet til samtykke som vilkår for registrering. I tillegg viser man til at det i praksis har vist seg problematisk å skille mellom tilfeller der den undersøkte ikke har samtykket til permanent registrering av personopplysninger og tilfeller der rutinene for innhenting av samtykke har sviktet. Det er klart at kravet om å innhente samtykke kan være krevende, og det fordrer for det første at det er praktisk mulig å innhente samtykke, og at man har gode rutiner for å sikre seg at det faktisk foreligger et samtykke. I disse tilfellene møter kvinnene opp til screening hos helsepersonellet, de er dermed

19 19 fysisk til stede og i stand til å motta informasjon om registrering og spørsmål om de ønsker å samtykke til dette. Forholdene bør dermed ligge godt til rette for å oppfylle samtykkekravet, forutsatt at det foreligger gode rutiner for innhenting og registrering av at samtykke er gitt. Departementet har ikke foretatt noen vurderinger av gjeldende rutiner og hvordan disse eventuelt kan forbedres for å gjøre innhentingen av samtykket mer effektivt og sikkert. Det kan synes som innføring av reservasjonsrett anses enklere enn å ta tak i disse problemstillingene. Legeforeningen støtter likevel endringene under tvil, og viser til at reservasjonsretten gir kvinnen mulighet til å ivareta sine interesser. En klar forutsetning er at hver enkelt får informasjon om retten, det er ikke tilstrekkelig med generell informasjon på nettsider eller plakater på undersøkelsstedet. Videre må det være enkelt å reservere seg og gode rutiner for registrering av reservasjonen. Legeforeningen er kjent med at kreftregisteret har registrert opplysninger om negative funn uten samtykke i en årrekke. Datatilsynet har pålaget registeret å innhente samtykke fra samtlige registrerte kvinner innen mars Foreligger ikke samtykke innen fristen vil opplysningene måtte slettes jfr gjeldende forskrift. Legeforeningen er opptatt at av det iverksettes tiltak som sikrer at disse opplysningene fortsatt kan lagres og brukes. Dette er avgjørende for den videre drift, kvalitetssikring og evaluering. Erfaring viser at generell informasjon og brev med forespørsel om samtykke ikke er et særlig effektivt virkemiddel for å få tilbakemelding fra de registrerte. For å sikre at de kvinner som ønsker å samtykke til lagring faktisk gjør dette, må ytterligere tiltak iverksettes, og det må gis tilstrekkelig tid til å få sikret opplysningene. Et tiltak vil kunne være at alle som innkalles til nye undersøkelser bes om å samtykke til at opplysningene som allerede er registeret kan lagres i registeret. Dette krever ressurser, og det er viktig at departementet setter Kreftregisteret i stand til å benytte seg av de virkemidler som er nødvendig i dette arbeidet. Med hilsen Den norske legeforening Geir Riise Generalsekretær Anne Kjersti Befring Direktør avdeling for Jus og Arbeidsliv Dokumentet er godkjent elektronisk

20 20 Helse- og omsorgsdepartementet Vedlegg 4. Sak 54/12 (2.05) Sendt pr epost: Høring forslag til endringer i Helseforetaksloven, Legeforeningens innspill Det vises til høring fra Helse- og omsorgsdepartementet av vedr forslag til endringer i Helseforetaksloven. Høringsnotatet har vært forelagt relevante organisasjonsledd i Den norske legeforening, og kommentarer fra disse er lagt til grunn ved utarbeidelse av denne høringsuttalelsen, som også er behandlet av Legeforeningens sentralstyre. 1. Planlagt gjennomgang og evaluering av helseforetaksmodellen I Nasjonal helse- og omsorgsplan legges opp til en større evaulering av helseforetaksmodellen, både en ekstern, uavhengig kartlegging av de regionale helseforetakenes roller, funksjoner og ressursbruk, og en evaluering av styrenes rolle. Denne gjennomgangen skal gjøres i inneværende stortingsperiode. De foreslåtte endringene i Helseforetaksloven gjøres uavhengig av den planlagte evalueringen/gjennomgangen. Legeforeningen ser frem til denne kartlegging og evaluering og påfølgende modelldiskusjon. Selv om helseforetaksmodellen som sådan ikke er tema for denne høringen, vil Legeforeningen likevel uttrykke noen overordnede observasjoner som berører innrettingen av den kommende evalueringen. Legeforeningen mener foretaksmodellen preges generelt av top-down styring, lange beslutningslinjer, manglende (stedlig) ledelse og mangelfull involvering av ansatte i budsjett- og omstillingsprosesser. Vi mener statens overordnede styringsrolle bør tydeliggjøres og at handlingsrommet på foretaks- og sykehusnivå bør økes, i tråd med den opprinnelige intensjonen bak sykehusreformen. Evalueringen bør derfor være bredere enn det legges opp til i St.meld. nr. 16 ( ). Hele styringslinjen bør belyses, herunder statens dobbeltrolle som både eier og myndighet. 2. Forslag til endringer i Helseforetaksloven Legeforeningen vil i det følgende kommentere utvalgte forslag til endringer. 2.1 Synliggjøring av departementets styring av helseforetakene Legeforeningen har forståelse for behovet for synliggjøring av den politiske styringen av helseforetakene, og antar at det vil være hensiktsmessig i forhold til hele helseforetaksmodellen. Det fremgår ikke tydelig av dagens helseforetakslov at ansvaret for gjennomføringen av den overordnede nasjonale helsepolitikken i stor grad er lagt til og skal skje på overordnet nasjonalt nivå gjennom blant annet overordnede prioriteringer. Det kan også anses som et behov å synliggjøre tildeling av bevilgning som et styringsverktøy. I tillegg til de foreslåtte endringer i helseforetaksloven, som i stor grad er en kodifisering av dagens praksis, mener Legeforeningen at Stortinget og Regjeringen må ta et overordnet, nasjonalt, politisk ansvar for politikken knyttet til spesialisthelsetjenesten, og at dette blant annet bør skje gjennom en nasjonal sykehusplan. Legeforeningen ville se det som naturlig at en slik nasjonal sykehusplan ble forankret i Helseforetaksloven.

Deres ref.: Vår ref.: 14/3158 Dato:

Deres ref.: Vår ref.: 14/3158 Dato: Styrene i: Lokalforeningene Yrkesforeningene Fagmedisinske foreninger Norsk medisinstudentforening Regionsutvalg Eldre legers forening Deres ref.: Vår ref.: 14/3158 Dato: 07.08.2014 Intern høring - Landsstyresak

Detaljer

Saksbehandler: Mari Kristine Rollag Arkiv: G10 &13 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Mari Kristine Rollag Arkiv: G10 &13 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Mari Kristine Rollag Arkiv: G10 &13 Arkivsaksnr.: 14/9416-2 Dato: 28.10.14 HØRING - FORSKRIFT OM TILGANG TIL HELSEOPPLYSNINGER MELLOM VIRKSOMHETER â INNSTILLING TILBYSTYREKOMITÉ

Detaljer

Ot.prp. nr. 51 ( )

Ot.prp. nr. 51 ( ) Ot.prp. nr. 51 (2008-2009) Tilgang til behandlingsrettede helseregister på tvers av virksomhetsgrenser Kari Sønderland Ekspedisjonssjef Helse- og omsorgsdepartementet Formålet med lovforslaget Fjerne regelverksmessige

Detaljer

Formidling av pasientinformasjon ny lovgivning (i forbindelse med pasientbehandling) NSH

Formidling av pasientinformasjon ny lovgivning (i forbindelse med pasientbehandling) NSH Formidling av pasientinformasjon ny lovgivning (i forbindelse med pasientbehandling) NSH 4.9. 2009 Kari Sønderland Ekspedisjonssjef Helse- og omsorgsdepartementet Lovendring 19.6. 2009 Åpner for tilgang

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN

REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN Godkjent 27. august 2015 REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN Dato: Torsdag 18. juni 2015 kl. 10.00 16.00 Møtested: Deltakere: Referent: Legenes Hus Kari Sollien Ivar Halvorsen Egil Johannesen

Detaljer

Referat. fra. Sentralstyrets møte Soria Moria Hotell, Oslo

Referat. fra. Sentralstyrets møte Soria Moria Hotell, Oslo Den norske legeforening Sekretariatet 16/219 Fullført og godkjent den 31.5.2016 Referat fra Sentralstyrets møte 23.5.2016 Soria Moria Hotell, Oslo Til stede fra sentralstyret: Marit Hermansen, Jon Helle,

Detaljer

Referat. fra. Sentralstyrets møte 16.6.2015. Legenes hus, Oslo

Referat. fra. Sentralstyrets møte 16.6.2015. Legenes hus, Oslo Den norske legeforening Sekretariatet 15/32 Fullført og godkjent den XX.2015 Referat fra Sentralstyrets møte 16.6.2015 Legenes hus, Oslo Til stede fra sentralstyret: Fravær: Hege Gjessing, Jon Helle, Marit

Detaljer

HVEM ER JEG OG HVOR «BOR» JEG?

HVEM ER JEG OG HVOR «BOR» JEG? DISCLAIMER HVEM ER JEG OG HVOR «BOR» JEG? INFORMASJONSSIKKERHET Konfidensialitet Sikre at informasjon bare er tilgjengelig for de som skal ha tilgang Integritet Sikre informasjon mot utilsiktet eller

Detaljer

Høringssvar på forslag til forskrift om endring av forskrift 29. juni 2007 nr. 742 om genetisk masseundersøkelse

Høringssvar på forslag til forskrift om endring av forskrift 29. juni 2007 nr. 742 om genetisk masseundersøkelse Helse og Omsorgsdepartementet Postbok 8011 Dep 0030 Oslo Kvinne- og barneklinikken Vår ref.: Deres ref.: Saksbeh.: Dato: 200903103-/ 11.4.2011 Oppgis ved all henvendelse Høringssvar på forslag til forskrift

Detaljer

Høring - NOU 2009:14 - Et helhetlig diskrimineringsvern. Det vises til brev fra Barne- og likestillingsdepartementet datert 26. juni 2009 m/ vedlegg.

Høring - NOU 2009:14 - Et helhetlig diskrimineringsvern. Det vises til brev fra Barne- og likestillingsdepartementet datert 26. juni 2009 m/ vedlegg. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO Deres ref Vår ref Dato 200902447 200903653-/OTF 12.01.2010 Høring - NOU 2009:14 - Et helhetlig diskrimineringsvern Det vises

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: 13/500 Dato:

Deres ref.: Vår ref.: 13/500 Dato: Styrene i: Lokalforeningene Yrkesforeningene Fagmedisinske foreninger Norsk medisinstudentforening Regionsutvalg Spesialforeninger Spesialitetskomiteer Deres ref.: Vår ref.: 13/500 Dato: 22.02.2013 Intern

Detaljer

Det fremgår av høringsbrevet at: "Formålet med lovforslagene er å fjerne

Det fremgår av høringsbrevet at: Formålet med lovforslagene er å fjerne HELSETILSYIIET tilsyn med sosial og helse Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep L 0030 OSLO DERES REF: / YOUR REF: 200804460-/BA VAR REF: / OUR REF: 2008/1582 II PBØ DATO: / DATE: 13. januar

Detaljer

Høring - NOU 2009:14 Et helhetlig diskrimineringsvern

Høring - NOU 2009:14 Et helhetlig diskrimineringsvern Høring - NOU 2009:14 Et helhetlig diskrimineringsvern Bergen bystyre behandlet saken i møtet 071209 sak 239-09 og fattet følgende vedtak: Bergen bystyre vil gi følgende uttalelse til NOU 2009:14 Et helhetlig

Detaljer

Referat. fra. Sentralstyrets møte 19.5. 2014. Soria Moria hotell og konferansesenter, Oslo

Referat. fra. Sentralstyrets møte 19.5. 2014. Soria Moria hotell og konferansesenter, Oslo Den norske legeforening Sekretariatet 14/25 Fullført og godkjent den 28. mai 2014 Referat fra Sentralstyrets møte 19.5. 2014 Soria Moria hotell og konferansesenter, Oslo Til stede fra sentralstyret: Hege

Detaljer

Referat. fra. Sentralstyrets møte 25.8.2015. Legenes hus, Oslo

Referat. fra. Sentralstyrets møte 25.8.2015. Legenes hus, Oslo Den norske legeforening Sekretariatet 15/33 Fullført og godkjent den 29.8.2015 Referat fra Sentralstyrets møte 25.8.2015 Legenes hus, Oslo Til stede fra sentralstyret: Hege Gjessing, Marit Halonen Christiansen,

Detaljer

Det må etableres gode og fremtidsrettede helseregistre som gir formålstjenlig dokumentasjon til kvalitetsforbedrende arbeid og forskning.

Det må etableres gode og fremtidsrettede helseregistre som gir formålstjenlig dokumentasjon til kvalitetsforbedrende arbeid og forskning. Policydokument nr. 3/2011 Etablering og bruk av helseregistre Legeforeningen arbeider for å bedre kvaliteten i helsetjenesten og for en helsetjeneste som er mest mulig lik for alle. Bruk av valide og kvalitetssikrede

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet, Postboks 8011, Dep, 0030 OSLO. Oslo, 28. april 2014. Reservasjonsrett for leger ref. 14/242, høringsuttalelse

Helse- og omsorgsdepartementet, Postboks 8011, Dep, 0030 OSLO. Oslo, 28. april 2014. Reservasjonsrett for leger ref. 14/242, høringsuttalelse Helse- og omsorgsdepartementet, Postboks 8011, Dep, 0030 OSLO Oslo, 28. april 2014 Reservasjonsrett for leger ref. 14/242, høringsuttalelse Vi har fulgt med på og vært sterkt involvert i hendelsene forrige

Detaljer

MOTTATT 1 3 OKT2011 DET KONGELIGE HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENT. Helsedirektoratet Postboks 7000 St. Olavs plass 0130 OSLO.

MOTTATT 1 3 OKT2011 DET KONGELIGE HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENT. Helsedirektoratet Postboks 7000 St. Olavs plass 0130 OSLO. MOTTATT 1 3 OKT2011 DET KONGELIGE HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENT HELSEDIREKTORATET Helsedirektoratet Postboks 7000 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår ref Dato 10/2494 200800923-/OS 10.10.2011 Uttalelse

Detaljer

Referat. fra. Sentralstyrets møte 3.6.2013. Rica Hotel Alta

Referat. fra. Sentralstyrets møte 3.6.2013. Rica Hotel Alta Den norske legeforening Sekretariatet 13/119 Fullført og godkjent den 11.6.2013 Referat fra Sentralstyrets møte 3.6.2013 Rica Hotel Alta Til stede fra sentralstyret: Hege Gjessing, Trond Egil Hansen, Cecilie

Detaljer

Prop. 2 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Oppheving av lov om forbud mot profesjonell boksing

Prop. 2 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Oppheving av lov om forbud mot profesjonell boksing Prop. 2 L (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Oppheving av lov om forbud mot profesjonell boksing Tilråding fra Kulturdepartementet 3. oktober 2014, godkjent i statsråd samme

Detaljer

Høring - NOU 2009:14 Et helhetlig diskrimineringsvern

Høring - NOU 2009:14 Et helhetlig diskrimineringsvern Høring - NOU 2009:14 Et helhetlig diskrimineringsvern Komite for finans behandlet saken i møtet 021209 sak 148-09 og avga følgende innstilling: Bergen bystyre vil gi følgende uttalelse til NOU 2009:14

Detaljer

Sak Forslag om opprettelse av Fagutvalg for utdanningsleger i de fagmedisinske foreningene (Fuxx)

Sak Forslag om opprettelse av Fagutvalg for utdanningsleger i de fagmedisinske foreningene (Fuxx) Landsstyret Deres ref.: Vår ref.: 17/826 Dato: 10.05.2017 Sak 12.2 - Forslag om opprettelse av Fagutvalg for utdanningsleger i de fagmedisinske foreningene (Fuxx) Landsstyret besluttet i 2005 å forbedre

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN. 29. august 2013

REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN. 29. august 2013 Godkjent 19. september 2013 REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN 29. august 2013 Dato: 29. august 2013 kl. 10.00 17.00 Møtested: Deltakere: Referent: Forfall: Trondheim Trond Egil Hansen, leder

Detaljer

Lagring av advarsler i personalmapper - Datatilsynets veiledning

Lagring av advarsler i personalmapper - Datatilsynets veiledning DET KONGELIGE ARBEIDSDEPARTEMENT Se vedlagte adresseliste Deres ref Vår ref 201002004-/ISF Dato 1 7 2010 Lagring av advarsler i personalmapper - Datatilsynets veiledning Arbeidsdepartementet mottok nylig

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 1611/14 Arkivsaksnr.: 14/444-1 RESERVASJONSRETT FOR FASTLEGER - FORSLAG TIL UTTALELSE FRA GAUSDAL KOMMUNE

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 1611/14 Arkivsaksnr.: 14/444-1 RESERVASJONSRETT FOR FASTLEGER - FORSLAG TIL UTTALELSE FRA GAUSDAL KOMMUNE Saksframlegg Ark.: Lnr.: 1611/14 Arkivsaksnr.: 14/444-1 Saksbehandler: Lars Erik Lunde RESERVASJONSRETT FOR FASTLEGER - FORSLAG TIL UTTALELSE FRA GAUSDAL KOMMUNE Vedlegg: Høringsnotat fra Helsedirektoratet

Detaljer

Nr. Vår ref Dato I - 2/2013 13/1641 28.05.2013

Nr. Vår ref Dato I - 2/2013 13/1641 28.05.2013 Rundskriv Nr. Vår ref Dato I - 2/2013 13/1641 28.05.2013 LEDERANSVARET I SYKEHUS 1. INNLEDNING Sykehusets hovedoppgaver er å yte god pasientbehandling, utdanne helsepersonell, forskning og opplæring av

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE- RITUELL OMSKJÆRING AV GUTTER

HØRINGSUTTALELSE- RITUELL OMSKJÆRING AV GUTTER Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 dep 0030 Oslo postmottak@hod.dep.no Vår ref. Deres ref. Dato: 11/887-15-HW 200800877-/KJJ 03.10.2011 HØRINGSUTTALELSE- RITUELL OMSKJÆRING AV GUTTER Likestillings-

Detaljer

Ref. nr.: Saksnr.: 14/1665 Dato:.12.14

Ref. nr.: Saksnr.: 14/1665 Dato:.12.14 Helse- og omsorgsdepartementet Statsråd: Bent Høie KONGELIG RESOLUSJON Ref. nr.: Saksnr.: 14/1665 Dato:.12.14 Forskrift om endringer i forskrift 15. juni 2001 nr. 635 om svangerskapsavbrudd (abortforskriften)

Detaljer

Side 1 av 5. Storgata 38 0182 Oslo. Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep. 0030 Oslo

Side 1 av 5. Storgata 38 0182 Oslo. Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep. 0030 Oslo Side 1 av 5 Mental Helse Storgata 38 0182 Oslo 1. oktober 2013 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep. 0030 Oslo HØRINGSSVAR: FORSLAG TIL NY PASIENTJOURNALLOV OG NY HELSEREGISTERLOV Generelt:

Detaljer

Vedlegg 1 tidligere vedtak i saken. Styrevedtak i Vestre Viken: Styrets vedtak 25. august 2010, sak 97/10:

Vedlegg 1 tidligere vedtak i saken. Styrevedtak i Vestre Viken: Styrets vedtak 25. august 2010, sak 97/10: Vedlegg 1 tidligere vedtak i saken Styrevedtak i Vestre Viken: Styrets vedtak 25. august 2010, sak 97/10: Styret for Vestre Viken HF tar den fremlagte endelige rapporten fra Konsernrevisjonen i Helse Sør-

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 13/01090 Dato for kontroll: 04.12.2013 Rapportdato: 22.05.2014 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Drammen Helsehus Sted: Drammen Utarbeidet av: Camilla Nervik Grete Alhaug Marius Engh

Detaljer

Vedtekter for Helse Øst RHF Fastsatt ved kgl. res. 31. august 2001

Vedtekter for Helse Øst RHF Fastsatt ved kgl. res. 31. august 2001 Vedtekter for Helse Øst RHF Fastsatt ved kgl. res. 31. august 2001 1 Navn Det regionale helseforetakets navn er Helse Øst RHF. 2 Eier Helse Øst RHF eies fullt ut av Den norske stat. 3 Helse Øst RHF. Ansvarsområde

Detaljer

Sak 13 Etterutdanning for leger med spesialistgodkjenning Rapport

Sak 13 Etterutdanning for leger med spesialistgodkjenning Rapport Til Landsstyret Deres ref.: Vår ref.: 14/5023 Dato: 08.04.2016 Sak 13 Etterutdanning for leger med spesialistgodkjenning Rapport Landsstyret vedtok i 2013 at Legeforeningen skulle arbeide for å styrke

Detaljer

Høring: NOU 2016:16 - Ny barnevernslov - Sikring av barnets rett til omsorg og beskyttelse

Høring: NOU 2016:16 - Ny barnevernslov - Sikring av barnets rett til omsorg og beskyttelse v4-29.07.2015 Returadresse: Helsedirektoratet, Pb. 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norge HDIR Innland 21500822 Barne- og likestillingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO Deres ref.: 16/2961-9 Vår

Detaljer

ASA 4301 Avtale om økonomiske vilkår for allmennleger med kommunal fastlegeavtale og legespesialister med avtalepraksis (statsavtalen)

ASA 4301 Avtale om økonomiske vilkår for allmennleger med kommunal fastlegeavtale og legespesialister med avtalepraksis (statsavtalen) A-rundskriv nr.: A/2-2017 Dokument nr.: 14/00959-30 Arkivkode: G21 Dato: 28.06.2017 Saksbehandler: Anne Tøndevold Til: Kommunen ASA 4301 Avtale om økonomiske vilkår for allmennleger med kommunal fastlegeavtale

Detaljer

Justis- og beredskapsdepartementet Innvandringsavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo, 3. september 2014

Justis- og beredskapsdepartementet Innvandringsavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo, 3. september 2014 Justis- og beredskapsdepartementet Innvandringsavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo, 3. september 2014 Høring om endringer i utlendingsforskriften - varig ordning for lengeværende barn og begrunnelse

Detaljer

Høring - Forslag til endringer i forskrift nr 1378 om leges melding til politiet om unaturlig dødsfall og lignende

Høring - Forslag til endringer i forskrift nr 1378 om leges melding til politiet om unaturlig dødsfall og lignende DEN NORSKE LEGEFORENING Helse og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep. 0030 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 08/2576 Dato: 22.08.2008 Høring - Forslag til endringer i forskrift 211200 nr 1378 om leges melding

Detaljer

Sak 21 - Forslag om supplering av alle hovedspesialiteters regelverk ledererfaring og/eller lederutdanning tellende som del av spesialistutdanningen

Sak 21 - Forslag om supplering av alle hovedspesialiteters regelverk ledererfaring og/eller lederutdanning tellende som del av spesialistutdanningen Landsstyret Deres ref.: Vår ref.: 11/291 Dato: 15.04.2011 Sak 21 - Forslag om supplering av alle hovedspesialiteters regelverk ledererfaring og/eller lederutdanning tellende som del av spesialistutdanningen

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Bjørn Lie Arkiv: G64 14/489-3 Dato:

Saksframlegg. Saksb: Bjørn Lie Arkiv: G64 14/489-3 Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Bjørn Lie Arkiv: G64 14/489-3 Dato: 03.02.2014 HØRING - RESERVASJONSORDNING FOR FASTLEGER - FORSLAG - RESERVASJON MOT Å HENVISE TIL ABORT Vedlegg: Høringsnotat Sammendrag:

Detaljer

Høringssvar forskrift om styringssystem i helse- og omsorgstjenesten

Høringssvar forskrift om styringssystem i helse- og omsorgstjenesten Høringssvar forskrift om styringssystem i helse- og omsorgstjenesten Helse Nord RHF viser til Helse- og omsorgsdepartementets høringsbrev og -notat av 30.10.2015, om forslag til forskrift om styringssystem

Detaljer

Vedtekter for Helse Stavanger HF Fastsatt i stiftelsesmøte 5. desember 2001

Vedtekter for Helse Stavanger HF Fastsatt i stiftelsesmøte 5. desember 2001 Vedtekter for Helse Stavanger HF Fastsatt i stiftelsesmøte 5. desember 2001 1 Navn Helseforetakets navn er Helse Stavanger HF 2 Eier Helse Stavanger HF eies fullt ut av Helse Vest RHF. 3 Hovedkontor Helse

Detaljer

Rettslig regulering av helseregistre

Rettslig regulering av helseregistre Rettslig regulering av helseregistre HEL-8020 Analyse av registerdata i forskning 27. april 2016 Juridisk rådgiver Heidi Talsethagen SKDE Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering/ FIKS Felles innføring

Detaljer

Lov om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp (pasientjournalloven)

Lov om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp (pasientjournalloven) Lov om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp (pasientjournalloven) Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1.Lovens formål Formålet med loven er at behandling av helseopplysninger skal skje

Detaljer

Høringssak: Endringer i helsepersonelloven - Endring av advarselsbestemmelsen og ny bestemmelse om rett til begrenset tilbakekall av autorisasjon m.v.

Høringssak: Endringer i helsepersonelloven - Endring av advarselsbestemmelsen og ny bestemmelse om rett til begrenset tilbakekall av autorisasjon m.v. Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep. 0030 Oslo Deres ref.: 200700960/KJJ Vår ref.: 07/1212 Dato: 23.5.2007 Høringssak: Endringer i helsepersonelloven - Endring av advarselsbestemmelsen og

Detaljer

Legeforeningens organisasjon og sekretariatet

Legeforeningens organisasjon og sekretariatet Legeforeningens organisasjon og sekretariatet Fra tillitsvalgt til leder - Opplæring Modul 1 Grunnleggende tillitsvalgtopplæring 13.januar YLF styremedlem Den norske legeforening Legeforeningens organisasjon

Detaljer

Saksbehandler: rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold HØRING - RESERVASJONSORDNING FOR FASTLEGER. Hjemmel: Side 1 av 8

Saksbehandler: rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold HØRING - RESERVASJONSORDNING FOR FASTLEGER. Hjemmel: Side 1 av 8 Arkivsaksnr.: 14/112-2 Arkivnr.: G21 &13 Saksbehandler: rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold HØRING - RESERVASJONSORDNING FOR FASTLEGER Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Lunner kommunestyre støtter

Detaljer

Innst. 174 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:158 S ( )

Innst. 174 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:158 S ( ) Innst. 174 S (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Dokument 8:158 S (2010 2011) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

// ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET /

// ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / // ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep. 0030 Oslo Deres ref :Vår ref 11/12990 Saksb A. Magnussen Dato: Høring Anerkjennelse av farskap

Detaljer

Legeforeningens organisasjon og sekretariatet

Legeforeningens organisasjon og sekretariatet Legeforeningens organisasjon og sekretariatet Fra tillitsvalgt til leder - Modul 1 Helse Midt Advokat/ spesialrådgiver Den norske legeforening Legeforeningens organisasjon Stiftet 6. juli 1886 Faget, kvalitet

Detaljer

Avtalen omfatter også bestemmelser om driftstilskudd for legespesialister med avtalepraksis med de regionale helseforetakene.

Avtalen omfatter også bestemmelser om driftstilskudd for legespesialister med avtalepraksis med de regionale helseforetakene. AVTALE MELLOM STATEN VED HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET, KS OG DE REGIONALE HELSEFORETAKENE PÅ DEN ENE SIDEN OG DEN NORSKE LEGEFORENING PÅ DEN ANDRE SIDEN OM ØKONOMISKE VILKÅR FOR ALLMENNLEGER MED KOMMUNAL

Detaljer

Eks7. Pics. Adressater i henhold til liste. Helseforskningslovens virkeområde

Eks7. Pics. Adressater i henhold til liste. Helseforskningslovens virkeområde Eks7 Pics DET KONGELIGE HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENT Adressater i henhold til liste Deres ref Vår ref Dato 201001748 27.08.2010 Helseforskningslovens virkeområde Helse- og omsorgsdepartementet har ved

Detaljer

Høringssvar - Forslag til ny pasientjournallov og ny helseregisterlov

Høringssvar - Forslag til ny pasientjournallov og ny helseregisterlov Vår dato Vår referanse 15.10.2013 13/00959-2 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Deres dato: Deres referanse 13/2992 Saksbehandler: Caroline Ringstad Schultz Høringssvar - Forslag

Detaljer

Protokoll fra møte i Statens seniorråd

Protokoll fra møte i Statens seniorråd Protokoll fra møte i Statens seniorråd Dato: 03. desember Klokkeslett: 09.00-16.00 Sted: Hotel Bristol Til stede: Wenche Frogn Sellæg, Carl I. Hagen, Rita Lekang, Hans Olav Tungesvik, Liv Thun, Ole Mathis

Detaljer

Høringsuttalelse - Styrking av pasienters, brukeres og pårørendes stilling i tilsynssaker m.m.

Høringsuttalelse - Styrking av pasienters, brukeres og pårørendes stilling i tilsynssaker m.m. Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref.: 12/4879 Vår ref.: 12/10040-2 Saksbehandler: Nina Cecilie Dybhavn Dato: 29.01.2013 Høringsuttalelse - Styrking av pasienters, brukeres

Detaljer

Sunndal kommune ved oppvekst- og omsorgsutvalget avgir slik høringsuttale til høringsdokumentet "Forslag til ny folkehelselov":

Sunndal kommune ved oppvekst- og omsorgsutvalget avgir slik høringsuttale til høringsdokumentet Forslag til ny folkehelselov: Sunndal kommune Arkiv: 113 Arkivsaksnr: 2009/988-13 Saksbehandler: Kari Thesen Korsnes Saksframlegg Utval Oppvekst- og omsorgsutvalget Utval ssak Møtedato Forslag til ny folkehelselov - høringsuttale Rådmannens

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet Kultur- og kirkedepartementet. Deres ref Vår ref Dato 200605006-/EMK 09.01.2007

Helse- og omsorgsdepartementet Kultur- og kirkedepartementet. Deres ref Vår ref Dato 200605006-/EMK 09.01.2007 Helse- og omsorgsdepartementet Kultur- og kirkedepartementet De regionale helseforetakene Alle kommunene Alle fylkeskommunene Deres ref Vår ref Dato 200605006-/EMK 09.01.2007 Forholdet mellom lovbestemt

Detaljer

HØRING OM RESERVASJONSORDNING FOR FASTLEGER

HØRING OM RESERVASJONSORDNING FOR FASTLEGER Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO HVA-14/1295-4 9004/14 04.02.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for levekår / 18.02.2014 Stavanger

Detaljer

Det vises til høringsnotat om fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten. LHL har følgende innspill og konkrete merknader.

Det vises til høringsnotat om fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten. LHL har følgende innspill og konkrete merknader. Helse og omsorgsdepartementet postmottak@hod.dep.no Dato: 12. september 2014 Det vises til høringsnotat om fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten. LHL har følgende innspill og konkrete merknader.

Detaljer

Høringsuttalelse - Utkast til standard for tjenestebasert adressering del 3: Tjenestetyper

Høringsuttalelse - Utkast til standard for tjenestebasert adressering del 3: Tjenestetyper Byrådssak 1133 /17 Høringsuttalelse - Utkast til standard for tjenestebasert adressering del 3: Tjenestetyper KRTO ESARK-03-201700052-42 Hva saken gjelder: Direktoratet for e-helse har sendt utkast til

Detaljer

Referat. fra. Sentralstyrets møte Legenes hus, Oslo

Referat. fra. Sentralstyrets møte Legenes hus, Oslo Den norske legeforening Sekretariatet 15/26 Fullført og godkjent den 21.1.2015 Referat fra Sentralstyrets møte 14.1.2015 Legenes hus, Oslo Til stede fra sentralstyret: Hege Gjessing, Jon Helle, Marit Halonen

Detaljer

Høring - NOU 2016:25 - Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten

Høring - NOU 2016:25 - Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten v4-29.07.2015 Returadresse: Helsedirektoratet, Pb. 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norge HDIR Innland 21971935 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref.: 16/6520 Vår ref.:

Detaljer

5-7fiSDEPARTEMENT. 23 N11117nng. Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO. Avp/K0N-rfpc14: / ". Obk NR ARKIVK-UDE:

5-7fiSDEPARTEMENT. 23 N11117nng. Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO. Avp/K0N-rfpc14: / . Obk NR ARKIVK-UDE: DET KONGELIGE HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENT Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO 5-7fiSDEPARTEMENT SAKSPM 23 N11117nng Avp/K0N-rfpc14: / ". Obk NR ARKIVK-UDE: Deres ref Vår ref 200904400

Detaljer

Helsedirektorartet viser til ovennevnte høring datert 11. januar 2011.

Helsedirektorartet viser til ovennevnte høring datert 11. januar 2011. ij Helsedirektoratet Helse- og omsorgsdepartementet Deres ref.: Saksbehandler: KSG Vår ref.: 11/192 Dato: 08.04.2011 Høringsuttalelse fra Helsedirektoratet - Forslag til endringer i forskrift om genetisk

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 13/4846-2.10.2015 Spørsmål om plikt til å bistå pasienter med administrering av legemidler som pasientene på egen hånd har finansiert 1. Innledning Det har i media vært

Detaljer

Referat. fra. Sentralstyrets møte 11.11.2014. Legenes hus, Oslo

Referat. fra. Sentralstyrets møte 11.11.2014. Legenes hus, Oslo Den norske legeforening Sekretariatet 14/38 Fullført og godkjent den 19.11.2014 Referat fra Sentralstyrets møte 11.11.2014 Legenes hus, Oslo Til stede fra sentralstyret: Hege Gjessing, Jon Helle, Synnøve

Detaljer

POLITIET KRIPOS HØRINGSUTTALELSE FORSLAG TIL KRAV OM POLITIATTEST FOR PERSONELL I DEN KOMMUNALE HELSE OG OMSORGSTJENESTEN

POLITIET KRIPOS HØRINGSUTTALELSE FORSLAG TIL KRAV OM POLITIATTEST FOR PERSONELL I DEN KOMMUNALE HELSE OG OMSORGSTJENESTEN POLITIET KRIPOS Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep. 0030 OSLO NCIS Norway Deres referanse: Vår referanse: Sted, dato 15/3138 2015/02632 Oslo, 18.12.2015 HØRINGSUTTALELSE FORSLAG TIL KRAV

Detaljer

Oppfølging av kontroll med lokale kvalitetsregistre - Vurdering av helsepersonelloven 26

Oppfølging av kontroll med lokale kvalitetsregistre - Vurdering av helsepersonelloven 26 Datatilsynet Postboks 8177 Dep 0034 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 12/5062-3 Saksbehandler: Elisabeth Sagedal Dato: 18.12.2012 Oppfølging av kontroll med lokale kvalitetsregistre - Vurdering av helsepersonelloven

Detaljer

Helsepersonells taushetsplikt og plikten til å medvirke ved kontroll etter ligningsloven

Helsepersonells taushetsplikt og plikten til å medvirke ved kontroll etter ligningsloven Skattedirektoratet Postboks 9200 Grønland 0134 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/1258 SL JGA/MAV 04.02.2015 Helsepersonells taushetsplikt og plikten til å medvirke ved kontroll etter ligningsloven Departementet

Detaljer

Orkdal kommune. Plan og forvaltning. Høring - Reservasjonsordning for fastleger. Vedtak i Kommunestyre Helse og omsorgsdepartementet

Orkdal kommune. Plan og forvaltning. Høring - Reservasjonsordning for fastleger. Vedtak i Kommunestyre Helse og omsorgsdepartementet Side 1 av 6 Orkdal kommune Plan og forvaltning Saksansvarlig Toril Mesteig, tlf. 72483165 Vår dato 10.04.2014 Deres dato Vår referanse 2014/711 3 Deres referanse Helse og omsorgsdepartementet Postboks

Detaljer

Høringssvar - lov og forskrifter om gjennomføring av rusomsorgen. Helsedirektoratet viser til departementets høringsbrev av 30. januar 2015.

Høringssvar - lov og forskrifter om gjennomføring av rusomsorgen. Helsedirektoratet viser til departementets høringsbrev av 30. januar 2015. Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 15/1080-3 Saksbehandler: Vårin Hellevik Dato: 04.05.2015 Høringssvar - lov og forskrifter om gjennomføring av rusomsorgen

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 07/ AKL

Vår ref. Deres ref. Dato: 07/ AKL Arbeids- og inkluderingsdepartementet v/integrerings- og mangfoldsavdelingen Postboks 8019 Dep 0030 OSLO Vår ref. Deres ref. Dato: 07/1509-2-AKL 01.11.2007 HØRING - OM INNFØRING AV AKTIVITETS- OG RAPPORTERINGSPLIKT

Detaljer

Uttalelse om endringer i byggesaksforskriften regler om et register for seriøse foretak innenfor bygg og anlegg

Uttalelse om endringer i byggesaksforskriften regler om et register for seriøse foretak innenfor bygg og anlegg Kommunal- og moderniseringsdepartementet Deres ref. Vår ref. Dato 17/2419-6 17/00144 29.08.2017 Uttalelse om endringer i byggesaksforskriften regler om et register for seriøse foretak innenfor bygg og

Detaljer

Dokumenttype: Instruks Dokumenteier: Styret Godkjent av: Styret

Dokumenttype: Instruks Dokumenteier: Styret Godkjent av: Styret 1. Formål Formålet med styreinstruksen er å gi retningslinjer for styrets arbeidsform, styremøtenes innhold og gjennomføring samt å fungere som en rettesnor for styremedlemmene og daglig leder når det

Detaljer

Møtesaksnummer 43/09. Saksnummer 09/41. Dato 25. august Kontaktperson Ånen Ringard. Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd

Møtesaksnummer 43/09. Saksnummer 09/41. Dato 25. august Kontaktperson Ånen Ringard. Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd Møtesaksnummer 43/09 Saksnummer 09/41 Dato 25. august 2009 Kontaktperson Ånen Ringard Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd Bakgrunn Dette notatet gir en oppdatering og status for

Detaljer

Betydningen av personvern i helsesektoren. Cecilie L. B. Rønnevik, seniorrådgiver Tromsø 16. juni 2009

Betydningen av personvern i helsesektoren. Cecilie L. B. Rønnevik, seniorrådgiver Tromsø 16. juni 2009 Betydningen av personvern i helsesektoren Cecilie L. B. Rønnevik, seniorrådgiver Tromsø 16. juni 2009 Hva er egentlig person(opplysnings)vern? Den enkeltes rett til å ha kontroll med egne personopplysninger

Detaljer

LOVENDRINGSFORSLAG. FORSLAG OM Å LEGGE NED REGIONSUTVALGENE

LOVENDRINGSFORSLAG. FORSLAG OM Å LEGGE NED REGIONSUTVALGENE Den norske legeforening her Deres ref.: Vår ref.: Dato: 30.1.2013 LOVENDRINGSFORSLAG. FORSLAG OM Å LEGGE NED REGIONSUTVALGENE Styret i Oslo legeforening har i styremøte 25. januar vedtatt å foreslå at

Detaljer

Høringsnotat. Helse- og omsorgsdepartementet

Høringsnotat. Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat om forslag til endringer i lov 28. februar 1997 om folketrygd og enkelte andre endringer som følge av henvisning fra psykolger Høringsfrist: 10. september 2013

Detaljer

VEDTEKTER FOR HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF

VEDTEKTER FOR HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF 1 VEDTEKTER FOR HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF Den 13.12.2001 ble det avholdt stiftelsesmøte for Helse Nordmøre og Romsdal HF som er et helseforetak i medhold av Lov om Helseforetak av 15.06.2001 nr. 93

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 SAK NR 005-2013 REVIDERTE INSTRUKSER FOR STYRETS REVISJONSUTVALG OG KONSERNREVISJONEN HELSE SØR-ØST Forslag til vedtak: 1.

Detaljer

Møtesaksnummer 28/ mai Dato. Karianne Johansen. Kontaktperson i sekretariatet. Oppdatering av tidligere saker. Sak

Møtesaksnummer 28/ mai Dato. Karianne Johansen. Kontaktperson i sekretariatet. Oppdatering av tidligere saker. Sak Møtesaksnummer 28/08 Dato Kontaktperson i sekretariatet 05. mai 2008 Karianne Johansen Sak Oppdatering av tidligere saker Dette notatet gir en oppdatering og status for saker som er behandlet i Rådet.

Detaljer

Styresaknr. 4/06 REF: 2003/000424

Styresaknr. 4/06 REF: 2003/000424 Styresaknr. 4/06 REF: 2003/000424 VEDTEKTSENDRINGER Saksbehandler: Rolf Jensen Dokumenter i saken: Ikke trykt vedlegg : Helse Nords styresaker 84-2005, 112-2005 Tryktvedlegg: Oppdaterte vedtekter for Nordlandssykehuset

Detaljer

Styresak. Gunn Hilde Naaden Hirsch. Styresak 85/15 Regional internrevisjon av bierverv

Styresak. Gunn Hilde Naaden Hirsch. Styresak 85/15 Regional internrevisjon av bierverv Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 14.10.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Gunn Hilde Naaden Hirsch Styresak 85/15 Regional internrevisjon av bierverv Arkivsak 81 2015/193/012

Detaljer

Sak Drøftingssak: Nasjonale kompetansetjenester i spesialisthelsetjensten innspill til nytt rundskriv

Sak Drøftingssak: Nasjonale kompetansetjenester i spesialisthelsetjensten innspill til nytt rundskriv Møtesaksnummer 10/11 Saksnummer 2011/52 Dato 13. januar 2011 Kontaktperson Ånen Ringard Sak Drøftingssak: Nasjonale kompetansetjenester i spesialisthelsetjensten innspill til nytt rundskriv Bakgrunn Nasjonale

Detaljer

Høring om forslag til endringer i spesialisthelsetjenesteloven og helse- og omsorgstjenesteloven oppnevning av kontaktperson m.m.

Høring om forslag til endringer i spesialisthelsetjenesteloven og helse- og omsorgstjenesteloven oppnevning av kontaktperson m.m. v2.2-18.03.2013 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 13/5822-8 Saksbehandler: Nina Cecilie Dybhavn Dato: 21.10.2013 Høring om forslag til endringer i spesialisthelsetjenesteloven

Detaljer

Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m

Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m. 30.04.2012 Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Saksnr. Sakstittel Vedtak

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 22/11 Oppfølging og risikovurdering av eiers samlede styringsbudskap 2011

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 22/11 Oppfølging og risikovurdering av eiers samlede styringsbudskap 2011 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 22/11 Oppfølging og risikovurdering av eiers samlede styringsbudskap 2011 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Midt-Norge RHF 3.februar 2011 22/11

Detaljer

RETNINGSLINJER VEDRØRENDE HELSEFORETAKENES FORHOLD TIL GAVER, STIFTELSER OG LEGATER

RETNINGSLINJER VEDRØRENDE HELSEFORETAKENES FORHOLD TIL GAVER, STIFTELSER OG LEGATER RETNINGSLINJER VEDRØRENDE HELSEFORETAKENES FORHOLD TIL GAVER, STIFTELSER OG LEGATER I. GENERELL DEL 1. 1 Bakgrunn Foretaksmøtet ba 24. februar 2008 de regionale helseforetakene om å utarbeide retningslinjer

Detaljer

Høringsuttalelse - endring i forskrifter m.v for å gi fastleger reservasjonsadgang

Høringsuttalelse - endring i forskrifter m.v for å gi fastleger reservasjonsadgang Sakspapir Høringsuttalelse - endring i forskrifter m.v for å gi fastleger reservasjonsadgang - Dokumentinformasjon: Saksbehandler: Liv Stette ArkivsakID: 12/1493 Tlf: 70 16 20 13 JournalID: 14/16369 E-post:

Detaljer

Datatilsynet slutter seg til en tilnærming hvor kjernejournalen gradvis innføres.

Datatilsynet slutter seg til en tilnærming hvor kjernejournalen gradvis innføres. Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 200902492-/STL 11/00288-2 /MOF 5. april 2011 Kommentarer til forprosjektrapport om nasjonal

Detaljer

Utkast til revidert instruks til styret i Helse XX RHF om samarbeidet med universiteter og høyskoler (revidert 2012)

Utkast til revidert instruks til styret i Helse XX RHF om samarbeidet med universiteter og høyskoler (revidert 2012) Utkast til revidert instruks til styret i Helse XX RHF om samarbeidet med universiteter og høyskoler (revidert 2012) Vedtatt av foretaksmøtet i Helse XX RHF, dato xx.xx.xx 1. Formål Formålet med instruksen

Detaljer

Helseopplysninger på tvers - rammer for deling og tilgang HelsIT. 15. oktober 2014 Marius Engh Pellerud

Helseopplysninger på tvers - rammer for deling og tilgang HelsIT. 15. oktober 2014 Marius Engh Pellerud Helseopplysninger på tvers - rammer for deling og tilgang HelsIT 15. oktober 2014 Marius Engh Pellerud Hva er personvern? 18.06.2014 Side 2 Retten til privatliv Selvbestemmelse Rett til å vite og forstå

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Postmottak HOD

DRAMMEN KOMMUNE. Postmottak HOD DRAMMEN KOMMUNE Postmottak HOD Vår referanse 08/15717/6/TORLOB Arkivkode G00 Deres referanse Dato 12.01.2009 SVAR - HØRING - TILGANG TIL BEHANDLINGSRETTEDE HELSEREGISTRE PÅ TVERS AV VIRKSOMHETSGRENSER

Detaljer

1 Innledning og bakgrunn. 2 Problemstilling. 3 Gjeldende rett

1 Innledning og bakgrunn. 2 Problemstilling. 3 Gjeldende rett Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...1 1 Innledning og bakgrunn...2 2 Problemstilling...2 3 Gjeldende rett...2 3.1 Overenskomst om felles nordisk arbeidsmarked for visse yrkesgrupper innen helsevesenet

Detaljer

Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015

Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015 Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015 Styresak 46-2015/3 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2013. Dokument

Detaljer

Velkommen som tillitsvalgt! - Legeforeningens organisasjon og sekretariatet

Velkommen som tillitsvalgt! - Legeforeningens organisasjon og sekretariatet Velkommen som tillitsvalgt! - Legeforeningens organisasjon og sekretariatet Modul 1 Grunnleggende tillitsvalgtopplæring Avd. dir. Lars Duvaland, Jus og arbeidsliv Den norske legeforening Legeforeningens

Detaljer

Høringssvar: Forslag til forskrift om Norsk helsearkiv og Helsearkivregisteret

Høringssvar: Forslag til forskrift om Norsk helsearkiv og Helsearkivregisteret c Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep. 0030 Oslo Vår ref.: 2014/4 Deres ref.: 13/443 Dato: 25.03.2014 Høringssvar: Forslag til forskrift om Norsk helsearkiv og Helsearkivregisteret Bioteknologinemnda

Detaljer

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM VERKSEMDOVERGRIPANDE, BEHANDLINGSRETTA HELSEREGISTRE I FORMALISERTE ARBEIDSFELLESSKAP - HØYRING

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM VERKSEMDOVERGRIPANDE, BEHANDLINGSRETTA HELSEREGISTRE I FORMALISERTE ARBEIDSFELLESSKAP - HØYRING HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga Administrasjonsseksjonen Arkivsak 201113409-2 Arkivnr. 420 Saksh. Heggøy, Brit Mari Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 22.02.2012-23.02.2012 FORSLAG TIL FORSKRIFT

Detaljer

Vi viser til brev av 7. november 2016 fra Barne- og likestillingsdepartementet hvor NOU 2016:16 Ny barnevernslov sendes ut på høring.

Vi viser til brev av 7. november 2016 fra Barne- og likestillingsdepartementet hvor NOU 2016:16 Ny barnevernslov sendes ut på høring. Datatilsynet Barne- og likestillingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 16/2961 16/01783-2/EOL 30.01.2017 Datatilsynets høringsuttalelse - Ny barnevernslov - Barne-

Detaljer

Se liste over adressater HØRING - UTKAST TIL NY STANDARDAVTALE FOR FORSKNINGS- OG UTREDNINGSOPPDRAG

Se liste over adressater HØRING - UTKAST TIL NY STANDARDAVTALE FOR FORSKNINGS- OG UTREDNINGSOPPDRAG Se liste over adressater Deres ref Vår ref Dato 201101045 18.02.2011 HØRING - UTKAST TIL NY STANDARDAVTALE FOR FORSKNINGS- OG UTREDNINGSOPPDRAG 1. Allmennhetens tillit til forsknings- og utredningsbasert

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. Føretak: Helse Vest RHF Dato: 17.08.2011

Styresak. Forslag til vedtak. Føretak: Helse Vest RHF Dato: 17.08.2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 17.08.2011 Sakhandsamar: Hans K. Stenby Saka gjeld: Samhandlingsreformen - høring forslag til forskriftsendringer og nye forskrifter Arkivsak

Detaljer