Referat. fra. Sentralstyrets møte hotell Park Inn Oslo, Øvre Slottsgate 2 C

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat. fra. Sentralstyrets møte 21.3. 2012. hotell Park Inn Oslo, Øvre Slottsgate 2 C"

Transkript

1 Den norske legeforening Sekretariatet 12/69 Fullført og godkjent den Referat fra Sentralstyrets møte hotell Park Inn Oslo, Øvre Slottsgate 2 C Til stede fra sentralstyret: sekretariatet:. President Hege Gjessing, Trond Egil Hansen, Cecilie Risøe, Kjell Vikenes, Kirsten Toft, Johan Torgersen, Kari Sollien, Jon Helle, Marit Halonen Christiansen. Generalsekretær Geir Riise. Avdelingsdirektørene Bjarne Riis Strøm, Anne Kjersti Befring, Herborg Bryn, Erling Bakken. I tillegg møtte fra sekretariatet i hele eller deler av møtet: Terje Sletnes, Knut Braaten, Gorm Hoel, Lisbet Kongsvik, Lars Duvaland, Kari Jussie Lønning, Hanne Riise-Hanssen, Audun Fredriksen. Referent: Odvar Brænden. Forfall: Johan Torgersen hadde forfall fra kl Akademikernes ledelse ved Knut Aarbakke og Tove Storrødvann møtte og redegjorde for strategi og handlingsplan for Akademikerne. Revisor møtte sentralstyrets medlemmer i forkant av behandlingen av regnskapene. I Politikk og strategimøte Politikk- og strateginotater: Notat 1: Høringer og annen informasjon fra Stortinget 12/1196 Notat 2: Månedens mediebilde Notat 3: Kommunikasjonsplan - 12/1226 Rapporteringer og kommentarer:

2 2 Omlegging av turnustjenesten møter om praktisk gjennomføring Høring i Kontroll- og konstitusjonskomiteen sykehusenes ressurssituasjon Møte i Regionsutvalg Midt-Norge Arbeidsgruppe om arbeidstid for ansatte i særlig uavhengige stillinger oppnevnt av Arbeidsdepartementet Akademikerne representert med Frode Solberg, sekretariatet Tvist om hjelpeplaner ved OUS uttak av stevning Orienteringssaker: Referat fra Forskningsutvalgets møte /6178 Årsberetning fra styret i Foreningen for utgivelse av Norsk legemiddelhåndbok Aktivitetsplan sekretariatet 12/1129 Årsmelding for Den norske legeforenings fond for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet SAK innholdsprosjekt bevilgning Brev til orientering - Forslag om endring av Legeforeningens lover ved innføring av spesifikke bestemmelser om samhandling med spesialitetskomiteene 12/436 II Beslutningsmøte Sak 47/12 Landsstyremøtet helsepolitisk debatt (11/ ) Landsstyremøtenes helsepolitiske debatt er en viktig arena for landsstyrerepresentantene og foreningen til å fremme sine synspunkter overfor rikspolitikere og media. Dette året har vært preget av ny fastlegeforskrift og omstillinger i sykehus. I tillegg er Legeforeningen i ferd med å ferdigstille statusrapport om forebyggende og helsefremmende arbeid. Det blir i år to separate helsepolitiske debatter; en om forebygging og en om fastlegeordningen. I tillegg vil Omstillinger i sykehus blir tema under Sak 9 Aktuelle tema. Den praktiske gjennomføringen av den helsepolitiske debatten de to siste år har fått positive tilbakemeldinger, selv om man ønsket at landsstyrerepresentantene skulle slippe noe mer til. Det planlegges derfor at de to helsepolitiske debattene vil bli lagt opp på samme måte som i fjor, men med økt vekt på tilbakemeldingene fra landsstyret. En profesjonell møteleder vil bli engasjert for å lede debattene. Begge debattene vil finne sted torsdag Sak 48/12 Høring Forslag til endringer i tobakksskadeloven (12/ ) Helse- og omsorgsdepartementet hadde bedt om innspill til ny tobakksskadelov. Høringen inneholder forslag om en rekke endringer i tobakksskadeloven, herunder forskrifter for å begrense ungdoms tilgang til

3 3 tobakk, utvide de tobakksfrie arenaene i samfunnet og styrke vernet mot passiv røyking. Alle organisasjonsleddene støtter forslagene i høringsnotatet, men ønsker på noen områder en mer ambisiøs tobakksforebyggende politikk. Utkast til høringsuttalelse godkjennes med noen endringer. Presidenten gis fullmakt til å godkjenne høringsuttalelsen før den oversendes Helseog omsorgsdepartementet. Sak 49/12 Høring Forslag til endring av forskrift om sikkerhetsbestemmelser til lov om organisert kampaktivitet som tillater knockout (11/ ) Kulturdepartementet hadde sendt Legeforeningen forslag til endring av forskrift om sikkerhetsbestemmelser til lov om organisert kampaktivitet som tillater knockout. Forskriftsendringen innebærer at Godkjenningsnemnda for organisert kampaktivitet som tillater knockout gis mandat til å kunne dispensere fra aldersbestemmelsene, basert på søknad fra utøver med støtte fra sitt forbund. Dagens aldersgrense er 34 år. Forslaget er initiert av Norges kampsportforbund. Norsk idrettsmedisinsk forening og Norsk nevrologisk forening har avgitt høringsuttalelse i saken. Det fremkom ingen uenighet mellom foreningene. På bakgrunn av disse uttalelsene fraråder Legeforeningen på det sterkeste at godkjenningsnemnda på grunnlag av søknad kan gi individuell dispensasjon for utøvere over 34 år. Utkast til høringsuttalelse godkjennes og oversendes Kulturdepartementet. Vedlegg 1. Sak 50/12 Høring Utkast til forskrift om virksomhetsovergripende behandlingsrettede helseregistre i formaliserte arbeidsfellesskap (11/ ) Helse- og omsorgsdepartementet hadde sendt på høring «Forslag til forskrift om virksomhetsovergripende behandlingsrettede helseregistre i formaliserte arbeidsfellesskap». Forskriften åpnet for at helsepersonell på nærmere angitte vilkår kan ha felles pasientjournalsystem i arbeidsfellesskap. Sekretariatet hadde utarbeidet et utkast til høringssvar der det var foreslått å støtte forslaget, med noen merknader. Utkast til høringsuttalelse godkjennes og oversendes Helse- og omsorgsdepartementet. Vedlegg 2. Sak 51/12 Policynotat om reservasjonsrett (11/ ) Sentralstyret har ønsket å drøfte hvilken betydning personlige samvittighetsgrunner kan tilegges i forbindelse med leger yrkesutøvelse.

4 4 Sentralstyret ønsket videre behandling av de prinsipielle spørsmål som kan reises knyttet til legers yrkesutøvelse, etikk og hvordan samvittighetsgrunner skal vektlegges. Tidligere standpunkter knyttet til henvisning opprettholdes. Sekretariatet hadde foreslått at det ble lagt opp til en bred høring i organisasjonen i 2013 og behandling i landstyret, på bakgrunn av innstilling fra en arbeidsgruppe. Pasienters rettigheter må oppfylles. Leger har i dag en reservasjonsrett - også reservasjonsplikt - i visse spørsmål. Legeforeningen ønsker en levende debatt om viktige etiske spørsmål, noe som er viktig for god pasientbehandling. Det nedsettes en arbeidsgruppe som skal vurdere hvordan viktige overbevisningsgrunner kan balanseres mot samfunnets forventning og pasientens rettigheter til behandling i helsetjenesten. Mandat og sammensetning fremmes på neste sentralstyremøte. Innstillingen sendes på bred høring i organisasjonen med sikte på behandling i landsstyremøte i Sentralstyret opprettholder tidligere standpunkt om at fastlegene må ivareta sin portnerfunksjon ved henvisning av listepasienter med mindre det allerede foreligger en avtalefestet ordning lokalt (overgangsordning). 2. avsnitt ble vedtatt mot en stemme. Mindretallet stemte for følgende formulering: Sentralstyret støtter en reservasjonsadgang i viktige moralske/eksistensielle spørsmål og som samtidig på en smidig og god måte ivaretar pasientenes lovmessige rett til aktuelle helsetjenester. Sak 52/12 Høring Forslag til endringer i kreftregisterforskriftens regler om behandling av opplysninger (11/ ) Helse- og omsorgsdepartementet hadde lagt frem forslag om endringer kreftregisterforskriftens regler om behandling av opplysninger om personer som har deltatt i program for tidlig diagnose eller kontroll for konkret kreftsykdom (kreftscreening). Etter dagens forskrift skal personopplysninger ved negativt funn slettes etter at opplysningene er kvalitetssikret. Dette skal skje senest seks måneder etter innsamlingen av opplysningene med mindre den registrerte har samtykket i at opplysningene registreres permanent. Departementet hadde foreslått å endre forskriften slik at sletting kun kan skje dersom den registrerte har reservert seg mot registrering av opplysningene. Utkast til høringsuttalelse godkjennes og sendes til Helse og omsorgdepartementet. Vedlegg 3. Sak 53/12 Bistandsprosjekt II Prosjekt Bistand Privat Praksis (07/ )

5 5 Det var fremlagt rapport fra bistandsprosjekt II og forslag til tiltak. Utgangspunktet for prosjektene hadde vært at etterspørselen etter juridiske tjenester over tid hadde vært stadig økende, og etterspørselen fra privatpraktiserende leger særlig stor. Det ble den etablert et prosjekt som skulle fremme forslag om fremtidige modeller for finansiering av juridiske tjenester for næringsdrivende medlemmer. Prosjektet hadde fått navnet Bistandsprosjekt II og var en fortsettelse av Bistandsprosjekt I som var etablert i Prosjektgruppen har bestått av medlemmer fra AF, PSL, Of og Ylf. Hovedkonklusjonene var at omfanget av juridiske tjenester i det vesentlige bør opprettholdes på det nivå som beskrives i Bistandsprosjekt I, dvs dagens nivå. Det er videre et klart behov for å tilføre ressurser til sekretariatet når antallet medlemmer øker, for å kunne opprettholde nivået i bistanden. Selv om etterspørselen etter juridisk bistand er særlig høy fra privatpraktiserende leger, kom prosjektgruppen til at solidaritetsprinsippet og hensynet til en samlet forening tilsier at finansieringen skjer gjennom en generell økning av kontingenten og at midlene øremerkes juridisk bistand. Sentralstyret slutter seg til sekretariatets tilrådning om å styrke ressursinnsatsen til medlemsbistand gjennom mårettet styring av kontingentmidler til denne oppgaven. Sak 54/12 Høring Forslag til endringer i Helseforetaksloven (11/ ) Helse- og omsorgsdepartementet sendte forslag til endringer i Helseforetaksloven på høring. Legeforeningen sender selvstendig høringssvar. Høringen inneholdt forslag til endringer basert på erfaringer med helseforetaksmodellen i praksis. Endringene er ment å gi et mer helhetlig bilde av helseforetaksmodellen. Blant annet foreslås økt synliggjøring av den politiske styringen, utvidede organisatoriske muligheter for underliggende enheter og lovfesting av krav om internrevisjon i de reginale helseforetakene. I forslaget til uttalelse støttes flere av forslagene. Det pekes på forholdet mellom RHFenes oppgaver og nasjonal helsepolitikk, herunder behovet for en nasjonal sykehusplan. Det pekes også på utfordringene med åpningen for internrevisjonens innsyn i alle dokumenter, uten at formålet med innsynet presiseres. Utkast til høringsuttalelse godkjennes og sendes Helse- og omsorgsdepartementet. Vedlegg 4. Sak 55/12 Policynotat om arbeidsmiljø (11/ ) Sekretariatet hadde fremlagt justert utkast til policynotat om arbeidsmiljø etter intern høringsrunde.

6 6 Forslaget til Legeforeningens policynotat om arbeidsmiljø godkjennes med noen endringer. Presidenten gis fullmakt til å godkjenne endelig policynotat. Sak 56/12 Høring - NOU 2011: 18 Struktur for likestilling (12/ ) Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) hadde sendt NOU 2011: 18 Struktur for likestilling på høring. Frist for innsending av høringssuttalelsen var En foreløpig høringssuttalelse ble oversendt BLD innen fristen, dog slik at det var tatt forbehold om endringer som følge av sentralstyrebehandlingen. Sekretariatets utkast til høringsuttalelse var basert på innspill fra relevante organisasjonsledd og sekretariatets vurderinger. Utkast til høringsuttalelse godkjennes med en del endringer og oversendes Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Vedlegg 5. Sak 57/12 Høring - Forskrift om oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer (folkehelseforskriften) (11/ ) Helse- og omsorgsdepartementet hadde sendt forskrift om oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer på høring. Sekretariatet hadde fremlagt utkast til høringsuttalelse som var basert på innspill fra relevante organisasjonsledd. Utkast til høringsuttalelse godkjennes og oversendes Helse- og omsorgsdepartementet. Vedlegg 6. Sak 58/12 Høring Forslag til revidert fastlegeforskrift (11/ ) Sekretariatet fremla utkast høringsuttalelse til revidert fastlegeforskrift. Saken hadde vært på høring i organisasjonsleddene. Det hadde kommet 32 innspill fra organisasjonsleddene i tillegg til en rekke innspill fra allmennlegeutvalg og enkeltmedlemmer. Innspillene fremførte omfattende kritikk av reguleringsforslagene. De fleste høringsinstansene var positive til målsettingene for utvikling av fastlegeordningen, men svært kritiske til virkemiddelbruken. En gjennomgående tilbakemelding var at forskriftsregulering var uegnet som virkemiddel for detaljert styring av fastlegenes oppgaver og ansvar. Summen av nytt ansvar og nye oppgaver vil føre til kapasitetsbrist og mindre tid til pasientbehandling. Sentralstyret vurderte den situasjonen forslagene hadde skapt som svært alvorlig. Utkast til høringsuttalelse godkjennes med enkelte endringer og oversendes Helse og omsorgsdepartementet. Vedlegg 7.

7 7 Sak 59/12 Høring - Forslag til endring i psykisk helsevernloven (12/ ) Legeforeningen hadde fra Helse- og omsorgsdepartementet mottatt til høring forslag til endringer i psykisk helsevernloven, særlige regler for gjennomføring av psykisk helsevern i regionale sikkerhetsavdelinger, Høringsdokumentet innebar forslag om et nytt kapittel 4A med 14 bestemmelser. Forslaget går i hovedsak ut på en utvidet adgang til å utføre sikkerhetstiltak i regionale sikkerhetsavdelinger, og hjemmel for å etablere en enhet med særlig høyt sikkerhetsnivå innenfor en av de regionale sikkerhetsavdelingene, med særlige regler om sikkerhetstiltak. Formålet med forslaget er å sørge for tilstrekkelig sikkerhet for pasienter, medpasienter og personell i regionale sikkerhetsavdelinger, herunder i enhet med særlig høyt sikkerhetsnivå. Bestemmelsene skal også ivareta samfunnsvernet. Helse- og omsorgsministeren hadde besluttet at ordinær høringsfrist fravikes og var satt til tre 3 uker. Begrunnelsen er at Stortinget bør gis mulighet til å vedta nødvendige lovendringer før sommeren, slik at eventuelle vedtatte endringer kan tre i kraft før dom mot terrorsiktede etter hendelsen 22. juli 2011 faller. Dette satte begrensninger for den interne fristen og dermed omfanget av høringsuttalsen. Med utgangspunkt i tre interne høringsuttalelser hadde sekretariatet utarbeidet et utkast til høringsuttalelse. Utkast til høringsuttalelse godkjennes og oversendes til Helse- og omsorgsdepartementet. Vedlegg 8. Sak 60/12 Revidert mandat for Forskningsutvalget (11/ ) Forskningsutvalget hadde fremsatt forslag til revidert mandat for Legeforeningens forskningsutvalg. Sak 61/12 (12/ ) Nytt mandat for Forskningsutvalget godkjennes. Mandatet trer i kraft umiddelbart. Utvalgets nåværende medlemmer sitter ut denne funksjonsperioden og frem til Ny funksjonsperiode på 4 år starter Høring - Kreft, kirurgi og transplantasjonsklinikken (KKT)s forslag til forskningsstrategi og handlingsplan Legeforeningen hadde mottatt et forslag til forskningsstrategi og handlingsplan fra Kreft, kirurgi og transplantasjonsklinikken (KKT) ved Oslo universitetssykehus. Forskningsstrategien var sendt til relevante organisasjonsledd for innspill. Utkast til høringsuttalelse var utarbeidet på bakgrunn av dette og foreslås oversendt KKT klinikken. Utkast til høringsuttalelse godkjennes og oversendes Kreft, kirurgi og transplantasjonsklinikken ved Oslo universitetssykehus.

8 8 Vedlegg 9. Sak 62/12 Policynotat - Satsingsområde 2; IKT for trygg behandling (12/ ) Sentralstyret hadde vedtatt at det som ledd i gjennomføringen av Legeforeningens satsingsområde 2; Bedre IT-verktøy for trygg pasientbehandling skulle utformes et policynotat. Det var utformet utkast til policynotat, som fremlegges for kommentar før utkastet sendes på høring. Utkast til policynotat omarbeides i tråd med de kommentarer som fremkom i møtet. Endret notat godkjennes av presidenten før det sendes på intern høring i organisasjonen. Sak 63/12 Høring - Kodeverk for laboratorietjenestene (12/ ) Fra Helsedirektoratet hadde Legeforeningen mottatt utkast til nytt kodeverk for laboratorietjenestene. Utkastet bygger på en revisjon av Norsk enhetlig kodeverk for laboratoriefagene (NEKLAB). Foreningens interne høringsinstanser hadde en rekke innvendinger og forslag til endringer og suppleringer i kodeverket. Det var utarbeidet utkast til høringsuttalelse. Sak 64/12 (12/ ) Utkast til høringsuttalelse godkjennes og sendes Helsedirektoratet. Vedlegg 10. Høring Rapporten om Evaluering av ordningen med behandlingsreiser til utlandet Fra Helsedirektoratet hadde Legeforeningen mottatt rapporten Evaluering av ordningen med behandlingsreiser til utlandet. Ordningen var i 2011 evaluert av SINTEF Teknologi og samfunn på oppdrag fra Helsedirektoratet. Helsedirektoratet hadde fått i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å gjennomføre en høringsrunde av rapporten. Målsettingen med rapporten har vært å undersøke hvorvidt ordningen med behandlingsreiser til utlandet er i overensstemmelse med formålet slik det er bestemt av Stortinget. Sekretariatet fremla utkast til høringsuttalelse. Utkast til høringsuttalelse godkjennes og oversendes Helsedirektoratet. Vedlegg 11. Sak 65/12 Innspill Forskningsmelding 2013 (12/ ) Kunnskapsdepartementet hadde åpnet for innspill til ny Forskningsmelding Et utkast til innspill, basert på innspill fra Forskningsutvalget, ble utarbeidet av sekretariatet og var sendt på intern høringsrunde til utvalgte organisasjonsledd.

9 9 Utkast til innspill til Forskningsmelding 2013 godkjennes og sendes Kunnskapsdepartementet. Sak 66/12 Oppnevning Brukerforum forskrivnings- og ekspedisjonsstøtte (FEST) (12/ ) Fra Statens legemiddelverk (SLV) hadde Legeforeningen mottatt invitasjon til å oppnevne fem leger til brukerforum for SLVs Forskrivnings- og ekspedisjonsstøtte (FEST), som er utviklet for ereseptprogrammet. Forumet skal gi tilbakemelding til SLV om hvilken informasjon som er viktigst å motta ved forskrivning av legemidler. SLV hadde i samråd med Norsk forening for allmennmedisin foreslått deltagere til forumet. Sak 67/12 (12/ ) Som Legeforeningens representanter i Legemiddelverkets brukerforum for FEST oppnevnes: Ole Andreas Bjordal Sveinung Gangstø Bent Larsen Thomas Rolfsen Lars Wefring. Legeforeningen forutsetter at Legemiddelverket dekker representantenes kostnader forbundet med arbeidet i forumet, herunder praksiskompensasjon. Når eresept etter hvert også tas i bruk i sykehus bør brukerforumet etter Legeforeningens syn også inkludere sykehusleger, og foreningen vil ta initiativ overfor SLV vedrørende dette. Oppnevning av medlemmer i styret for Kvalitetsforbedringsfond III for perioden Valgperioden for styret for Kvalitetsforbedringsfond III (og styringsgruppen for NOKLUS) utløpt Legeforeningen skal oppnevne tre representanter. Lederen har tradisjonelt vært generalsekretæren. Foreningen har ellers vært representert ved presidenten og en laboratoriemedisiner. Det foreslås nå at den tredje representanten er en allmennlege slik at legekontorene og den største brukergruppen til NOKLUS er representert. Som leder og Legeforeningens medlemmer av styringsgruppen for Den norske legeforenings fond for kvalitetsforbedring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus i perioden oppnevnes: generalsekretær Geir Riise, leder president Hege Gjessing AFs leder Trond Egil Hansen

10 10 Sak 68/12 Søknad om støtte til Vossakurset 2012 (12/ ) Det forelå søknad om garanti for dekning av underskudd på kr til det 41. kurset i frakturbehandling - Vossakurset. Kurset er obligatorisk, og går over fem dager. Det gis en garanti på inntil kr fra Utdanningsfond I til dekning av underskudd i forbindelse med Vossakurset Det bør i fremtiden vurderes å innarbeide ev forventet underskudd for Vossakurset i budsjettet for Utdanningsfond I. Sak 69/12 Landsstyresak Godkjenning av Den norske legeforenings regnskap for 2011 (11/ ) Regnskapene for 2011 for Den norske legeforening med underliggende fond ble lagt frem. De regnskap hvor sentralstyret har den endelige godkjenningen legges frem som egen sak (sak 70/12 (4.02)). Regnskapene for Den norske legeforening godkjennes lagt frem for landsstyret. Det innarbeides enkelte mindre endringer i teksten til regnskapet. Sak 70/12 Landsstyresak Godkjenning av regnskaper for 2011 til landsstyrets orientering (11/ ) Regnskapene for 2011 for de stiftelser hvor sentralstyret har endelig godkjenning, ble lagt frem. Saken omfatter regnskapene for følgende stiftelser: Caroline Musæus Aarsvolds fond Johan Selmer Kvanes legat til forskning og bekjempelse av sukkersyke Legeforeningens Legat for leger og deres etterlatte som har kommet i uforskyldt nød Trelasthandler A. Delphin og hustrus legat til bekjempelse av astmatisk bronkitt Regnskapene for Caroline Musæus Aarsvolds fond, Johan Selmer Kvanes legat til forskning og bekjempelse av sukkersyke, Legeforeningens Legat for leger og deres etterlatte som har kommet i uforskyldt nød samt Trelasthandler A. Delphin og hustrus legat til bekjempelse av astmatisk bronkitt, godkjennes og legges frem for landsstyret til orientering. Sak 71/12 Landsstyresak Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap for Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP) for 2011

11 11 (12/ ) Årsberetning og regnskap for Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger for 2011 ble lagt frem for oversending til landsstyret. Sykehjelps- og pensjonsordningen for legers styres årsberetning og regnskap for 2011 tas til orientering og legges fram for landsstyret til godkjenning. Sak 72/12 Legeforeningens økonomi per februar 2012 (12/ ) Legeforeningens regnskap per februar 2012 ble presentert. Regnskapet per februar 2012 tas til etterretning. Sak 73/12 Oppnevning av arbeidsgruppe for å gjennomgå spesialforeningsstrukturen ( /1069) Behandlingen av to søknader om godkjenning av spesialforeninger innenfor det radiologiske fagfeltet ble utsatt i sentralstyrets møte den Sentralstyret ba om at det til neste møte ble fremlagt forslag om oppnevning av en arbeidsgruppe som skal vurdere foreningsstrukturen i relasjon til kriteriene i lovene for opprettelse av spesialforeninger, og eventuelt utarbeide utkast til retningslinjer for sentralstyrets videre arbeid med godkjenning av spesialforeninger. Arbeidsgruppen skal også vurdere om det er hensiktsmessig og nødvendig med lovendringer. Sekretariatet hadde fremmet forslag om arbeidsgruppens sammensetning. 1. Det nedsettes en arbeidsgruppe som skal vurdere foreningsstrukturen i relasjon til kriteriene i lovene for opprettelse av spesialforeninger, og eventuelt utarbeide utkast til retningslinjer for sentralstyrets videre arbeid med godkjenning av spesialforeninger. Arbeidsgruppen skal også vurdere om det er hensiktsmessig og nødvendig med lovendringer. 2. Arbeidsgruppen sammensettes av 5 medlemmer, hvorav 4 oppnevnes etter forslag fra hver av følgende foreninger; Norsk forening for allmennmedisin, Norsk indremedisinsk forening, Norsk kirurgisk forening og Norsk radiologisk forening. Arbeidsgruppen ledes av Svein Aarseth i Oslo legeforening. Presidenten gis fullmakt til å oppnevne medlemmene på grunnlag av forslagene fra de nevnte organisasjonsledd. Utgiftene, anslått til ca kr , belastes sentralstyrets dirsposisjonskonto. Sekretariatet yter nødvendig bistand etter generalsekretærens beslutning. Sak 75/12 Godkjenning av navneendring for Norsk idrettsmedisinsk forening - NIMF

12 12 12/ NIMF hadde orientert Legeforeningen om at spesialforeningen hadde vedtatt å skifte navn til Norsk forening for idrettsmedisin og fysisk aktivitet. Endret navn for spesialforeningen Norsk forening for idrettsmedisin og fysisk aktivitet godkjennes. Sak 76/12 Forskningsinstituttet 20 år Forskningsinstituttet fyller 20 år i 2012 Som gave til Forskningsinstituttet bevilges kr Gaven belastes sentralstyrets disposisjonskonto. Sak 77/12 Legeforeningens årsmelding for 2011 (11/ ) Sekretariatet la frem utkast til årsmelding for Legeforeningen for Utkastet til årsmelding godkjennes med noen midre endringer. Årsmeldingen fremlegges for behandling på landsstyremøtet i mai Som vedlegg inntas oversikt over behandlingen av vedtak, herunder oversendelsesvedtak fattet på landsstyremøtet i Hege Gjessing Trond Egil Hansen Cecilie Risøe Kjell Vikenes Kirsten Toft Johan Torgersen Kari Sollien Jon Helle Marit Halonen Christiansen

13 13 Vedlegg 1. Sak 49/12 (1.03) Kulturdepartementet Deres ref.: Vår ref.: 11/6474 Dato: Høring - forslag til endring av forskrift om sikkerhetsbestemmelser til lov om organisert kampaktivitet som tillater knockout Høringsdokumentet har vært sendt til relevante foreningsledd i Legeforeningen, og høringssvaret er behandlet av Legeforeningens sentralstyre. Legeforeningen har i en rekke sammenhenger vært kritisk til lovendringer som lemper på sikkerhetskrav i idretter som har som mål å slå knockout på motstanderen. Forslag til endring av forskrift om sikkerhetsbestemmelser til lov om organisert kampaktivitet som tillatter knockout, er intet unntak. De siste årene har det vært rettet fokus mot den såkalte økte tryggheten for utøvere som driver aktivitet der knockout er tillatt. Dette står imidlertid i sterk kontrast til nyere medisinsk forskning. I en nylig omfattende forskningsartikkel var alder en helt tydelig prediktor for dårligere nevropsykologisk funksjon på sikt. Jo eldre personen var på skadetidspunktet, jo dårligere var prognosen for kognitiv funksjon (1). En lignende studie utført på ungdommer bekrefter disse funnene; de eldste ungdommene hentet seg dårligere og langsommere inn etter hodeskaden, sammenliknet med de yngre ungdommene (2). I denne studien var det heller ingen sammenheng mellom egenrapporterte plager etter skaden og grad av nevropsykologiske utfall. Videre er Kronisk traumatisk encephalopati en kjent langtidskonsekvens av gjentatte hodeskader. Kronisk traumatisk encephalopati gir tap av hukommelse og kognisjon, og kan gi depresjon, suicidalatferd, svekket impulskontroll, aggressivitet, parkinsonisme og, i sluttstadiet, demens. Forlengelse av aktiv boksekarriere gir betydelig økt risiko for både gjentatte knockouts, og for gjentatte mindre hodeskader, og mye tyder på at kronisk traumatisk encephalopati er mer vanlig hos kontaktsportutøvere, enn hva man tidligere har antatt (3). Det er også sterke holdepunkter for at det først og fremst er gjentatte skader som gir økt fare for utvikling av denne tilstanden, selv der skadene ikke er kraftige nok til å gi bevissthetstap (knockout) (3). I tillegg vet vi at de fleste hodeskadene, og de mest alvorlige skadefølgene, først ytrer seg mange år etter at karrieren er tilbakelagt (4), og det finnes per i dag ingen måte å forutse hvilke utøvere dette gjelder. At man på bakgrunn av søknad vil skulle kunne plukke ut hvem som tåler ytterligere hodeskader etter fylte 34 år har således ingen dokumentasjon i relevant litteratur, og vil kun gi de aktuelle utøverne en falsk trygghet. Hverken MR-undersøkelser, nevropsykologiske tester eller noen andre undersøkelsesmetodikk vil, så langt Legeforeningen kjenner til, kunne predikere hvilke utøvere som egner seg til videre nedslagning. Når man vet at risikoen for varige hjerneskader øker betraktelig med antall aktivitetsår, og med økende alder, vil Legeforeningen på det sterkeste fraråde at Godkjenningsnemda på grunnlag av søknad kan gi individuell dispensasjon for utøvere over 34 år.

14 14 Med hilsen Geir Riise generalsekretær Jorunn Fryjordet avdelingsdirektør Saksbehandler: Sara Underland Mjelva Kilder 1. Senathi-Raja D, Ponsford J, Schönberger M. Impact of age on long-term cognitive function after traumatic brain injury. Neuropsychology May;24(3): Field M, Collins MW, Lovell MR, Maroon J. Does age play a role in recovery from sportsrelated concussion? A comparison of high school and collegiate athletes. J Pediatr May;142(5): Stern RA, Riley DO, Daneshvar DH, Nowinski CJ, Cantu RC, McKee AC. Long-term consequences of repetitive brain trauma: chronic traumatic encephalopathy. PM R Oct;3(10 Suppl 2):S Gavett BE, Stern RA, McKee AC. Chronic traumatic encephalopathy: a potential late effect of sport-related concussive and subconcussive head trauma. Clin Sports Med Jan;30(1):

15 15 Vedlegg 2. Sak 50/12 (2.01) Helse- og omsorgsdepartementet Deres ref.: Vår ref.: 11/6400 Dato: Høring - Utkast til forskrift om virksomhetsovergripende behandlingsrettede helseregistre i formalisert arbeidsfellesskap Det vises til ovennevnte høring, og vi takker for anledningen til å uttale oss. Legeforeningen støtter i hovedsak forskriftens intensjoner om effektiv og oppdatert informasjonsflyt mellom formaliserte arbeidsfellesskap. Dette gir i noen sammenhenger utgangspunkt for bedre medisinsk vurderingsgrunnlag og økt pasientsikkerhet. Det kan imidlertid skape visse utfordringer i forholdet til taushetsplikten som det må tas høyde for. Det er positivt at man med forskriftsforslaget møter behovet for å formalisere felles pasientjournalsystem for leger i arbeidsfellesskap på legesentre. Med forskriften vil man også kunne etablere felles journalsystem i arbeidsfellesskap på tvers av ulike virksomheter. Vi antar at dette særlig vil ha betydning for samarbeid mellom helseforetak og kommuner, som intermediæravdelinger og lokalmedisinsk sentre. Legeforeningen er i utgangspunktet positiv til slike ordninger om det samtidig innrettes slik at taushetsplikten kan overholdes. Forskriften kan anses å supplere den nylig vedtatte helseinformasjonssikkerhetsforskriften på viktige områder. Med forskriften åpnes for at større grupper personer kan få tilgang til pasientopplysninger. Dette er i seg selv en potensiell risiko for personvernet. Det er således svært viktig at løsningene som etablereres på en fullgod måte hindrer at informasjonen havner hos flere enn de som trenger den i behandlingene eller hos uvedkommende. Det er avgjørende at pasientene kan ha tillit til at de opplysninger de gir i fortrolighet, ikke havner hos andre personer enn det som er forutsatt. Det er et krav at arbeidsfellesskapet utad tydelig fremstår som en enhet. For eksempel vil dette være tilfellet om man har felles lokaler, felles mottak, ekspedisjon/resepsjon, at det er etablert et driftssamarbeid etc., men uten at noen momenter alene er avgjørende. Legeforeningen finner det hensiktmessig at det ikke oppstilles absolutte vilkår for hva som skal til for at kravet til formalisert arbeidsfellesskap er oppfylt, men at det avgjørende må være hvordan enheten totalt sett er egnet til å bli oppfattet. Når legesentre etablerer felles journalsystem må det kunne forutsettes at det er adgang til å følge opp innkommende informasjon for oppfølging av pasienter, selv om fastlegen skulle være fraværende. De fleste journalsystemer (EPJ) har ordninger for fraværsassistent - en overføring av innkommende post til en annen lege. Dette er i stigende grad en nødvendighet for å sikre forsvarlig oppfølgning i lengre fraværsperioder. Mange legesentre har etablert slike ordninger. Også pasienter til leger i solopraksis må kunne bli fulgt opp på en tilsvarende betryggende måte når legen er fraværende over tid. De tekniske mulighetene for fraværsassistentordninger vil bli bedre, og gi mulighet for slike løsninger. Kravet om at virksomhetene tydelig må fremstå som en enhet kan isolert sett skape

Referat. fra. Sentralstyrets møte 19.10 2011. Legenes hus, Oslo

Referat. fra. Sentralstyrets møte 19.10 2011. Legenes hus, Oslo Den norske legeforening Sekretariatet 11/52 Fullført og godkjent den 20.10. 2011 Referat fra Sentralstyrets møte 19.10 2011 Legenes hus, Oslo Til stede fra sentralstyret: sekretariatet:. President Hege

Detaljer

Referat. fra. Sentralstyrets møte 14.-16.11. 2011. Soria Moria hotell og konferansesenter og Legenes hus, Oslo

Referat. fra. Sentralstyrets møte 14.-16.11. 2011. Soria Moria hotell og konferansesenter og Legenes hus, Oslo Den norske legeforening Sekretariatet 11/53 Fullført og godkjent den 22.11. 2011 Referat fra Sentralstyrets møte 14.-16.11. 2011 Soria Moria hotell og konferansesenter og Legenes hus, Oslo Til stede fra

Detaljer

Referat. fra. Sentralstyrets møte 15.2. 2012. Legenes hus, Oslo

Referat. fra. Sentralstyrets møte 15.2. 2012. Legenes hus, Oslo Den norske legeforening Sekretariatet 12/68 Fullført og godkjent den 21.2. 2012 Referat fra Sentralstyrets møte 15.2. 2012 Legenes hus, Oslo Til stede fra sentralstyret: sekretariatet:. President Hege

Detaljer

Utkast til høringssvar til HOD forslag til endringer i helseforetaksloven

Utkast til høringssvar til HOD forslag til endringer i helseforetaksloven Utkast til høringssvar til HOD forslag til endringer i helseforetaksloven 1. Innledning Det vises til høringsnotat av desember 2011, samt brev av 22. desember 2011, med høringsfrist til 20. mars 2012.

Detaljer

HØRING Forslag til forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter

HØRING Forslag til forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter Helse- og omsorgsdepartementet HØRING Forslag til forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter 19. september 2014 Høringsfrist 14. november 2014 1 Helse- og omsorgsdepartementet HØRING:

Detaljer

Høring Forslag til forskrift om kjernejournal

Høring Forslag til forskrift om kjernejournal Helse- og omsorgsdepartementet Sendt kun pr. e-post: postmottak@hod.dep.no Deres ref.: 12/878 Vår ref.: 13/432 Dato: 10.04.2013 Høring Forslag til forskrift om kjernejournal Legeforeningen viser til høring

Detaljer

Helsedirektoratets innspill til revidering av fastlegeforskriften

Helsedirektoratets innspill til revidering av fastlegeforskriften Unntatt offentlighet jf. offl. 14.1 Dato: 13.5.2011 Helsedirektoratets innspill til revidering av fastlegeforskriften Helsedirektoratet Postboks 7000 St. Olavs plass 0130 Oslo Tlf; 810 20 500 1 1 Innledning

Detaljer

Helsetilsyn med legevirksomhet. - Veileder i tilsynssaker

Helsetilsyn med legevirksomhet. - Veileder i tilsynssaker Helsetilsyn med legevirksomhet - Veileder i tilsynssaker 2011 2011 1 Forsidefoto: Colourbox Forord og om målet med veilederen Samfunnet har gjennom lovgivning stilt en rekke krav til leger og annet helsepersonells

Detaljer

Samhandlingsreformen -

Samhandlingsreformen - Samhandlingsreformen - Lovpålagte samarbeidsavtaler mellom kommuner og regionale helseforetak/helseforetak Nasjonal veileder Helse- og omsorgsdepartementet 1 2 I n n h old Innledning 3 1 Lovgrunnlaget

Detaljer

Innhold. Presidenten har ordet...6

Innhold. Presidenten har ordet...6 Innhold Presidenten har ordet...6 1 Etikk...9 1.1 Sentralstyret og arbeidet med medisinsk-etiske spørsmål...9 1.2 Legeforeningens og Legemiddelindustriforeningens (LMI) råd for legemiddelinformasjon...9

Detaljer

Referat. fra. Sentralstyrets møte 15.9. 2014. Legenes hus, Oslo

Referat. fra. Sentralstyrets møte 15.9. 2014. Legenes hus, Oslo Den norske legeforening Sekretariatet 14/36 Fullført og godkjent den 1.10. 2014 Referat fra Sentralstyrets møte 15.9. 2014 Legenes hus, Oslo Til stede fra sentralstyret: Hege Gjessing, Jon Helle, Kari

Detaljer

Høringsnotat - endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og implementering av pasientrettighetsdirektivet

Høringsnotat - endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og implementering av pasientrettighetsdirektivet Høringsnotat - endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og implementering av pasientrettighetsdirektivet 1 Innhold 1 Innledning... 7 2 Innledning... 10 3 Kort om pasient- og brukerrettigheter og utformingen

Detaljer

FORSLAG TIL ENDRING AV ARBEIDSMILJØLOVEN. Etter regjeringsskiftet er det foretatt vesentlige endringer i arbeidsmiljøloven.

FORSLAG TIL ENDRING AV ARBEIDSMILJØLOVEN. Etter regjeringsskiftet er det foretatt vesentlige endringer i arbeidsmiljøloven. 1 FORSLAG TIL ENDRING AV ARBEIDSMILJØLOVEN Innledning Etter regjeringsskiftet er det foretatt vesentlige endringer i arbeidsmiljøloven. De første endringene ble vedtatt kort etter regjeringsskiftet. Endringene

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. HØRING Forslag til ny pasientjournallov og ny helseregisterlov

Helse- og omsorgsdepartementet. HØRING Forslag til ny pasientjournallov og ny helseregisterlov Helse- og omsorgsdepartementet HØRING Forslag til ny pasientjournallov og ny helseregisterlov 28. juni 2013 1 2 Helse- og omsorgsdepartementet HØRING: FORSLAG TIL NY PASIENTJOURNALLOV OG NY HELSEREGISTERLOV

Detaljer

for pasientskader. Komiteen støtter departementets forslag om at pasientskadeloven også skal gjelde apotekene. Møte torsdag den 5. april kl.

for pasientskader. Komiteen støtter departementets forslag om at pasientskadeloven også skal gjelde apotekene. Møte torsdag den 5. april kl. 2001 Em. 5. april Pasientskadeloven 383 Møte torsdag den 5. april kl. 18 President: G u n n a r S k a u g Dagsorden (nr. 30): 1. Innstilling fra sosialkomiteen om lov om erstatning ved pasientskader mv.

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Presidenten har ordet.7

Innholdsfortegnelse. Presidenten har ordet.7 Innholdsfortegnelse Presidenten har ordet.7 1 Etikk... 8 1.1 Prinsipp- og arbeidsprogrammet... 8 1.1.1 Styrke etikkundervisning i grunn-, videre- og etterutdanning... 8 1.1.2 Arbeide for at legers samhandling

Detaljer

Kvalitet, kompetanse og samarbeid i Barnevernstjenesten

Kvalitet, kompetanse og samarbeid i Barnevernstjenesten Kvalitet, kompetanse og samarbeid i Barnevernstjenesten Hemne Kommune Februar 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden august 2010

Detaljer

Legeforeningens veileder for Praksiskonsulentordningen (PKO) i Norge

Legeforeningens veileder for Praksiskonsulentordningen (PKO) i Norge Legeforeningens veileder for Praksiskonsulentordningen (PKO) i Norge April 2014 Legeforeningens veileder for Praksiskonsulentordningen (PKO) i Norge April 2014 1 Presidentens forord Praksiskonsulenter

Detaljer

Innhold. Presidenten har ordet...7

Innhold. Presidenten har ordet...7 Innhold Presidenten har ordet...7 1 Etikk...8 1.1 Prinsipp- og arbeidsprogrammet...8 1.1.1 Styrke etikkundervisning i grunn-, videre- og etterutdanning...8 1.1.2 Øke legers bevissthet om de etiske sidene

Detaljer

Deres referanse Vår referanse Dato 201000282 2009/03244-12 008 4. mai 2010

Deres referanse Vår referanse Dato 201000282 2009/03244-12 008 4. mai 2010 Det kongelige justis- og politidepartement Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 201000282 2009/03244-12 008 4. mai 2010 Vi viser til Justisdepartementets høringsbrev av 15. desember

Detaljer

Rapport. Kartlegging og vurdering av Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS (Temark) Bø/Oslo, 26. juni. 2012

Rapport. Kartlegging og vurdering av Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS (Temark) Bø/Oslo, 26. juni. 2012 Kartlegging og vurdering av Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS (Temark) Bø/Oslo, 26. juni. 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammendrag og forslag til tiltak... 3 1.1. Avgrensninger i prosjektets mandat...

Detaljer

Presidenten har ordet... 6. 2.3 Forhandlinger om lønns- og arbeidsvilkår for fastlønte leger... 12

Presidenten har ordet... 6. 2.3 Forhandlinger om lønns- og arbeidsvilkår for fastlønte leger... 12 Innhold Presidenten har ordet... 6 1 Etikk... 8 1.1 Prinsipp- og arbeidsprogrammet... 8 1.2 Sentralstyret og arbeidet med medisinsk-etiske spørsmål... 8 1.3 Legeforeningens og Legemiddelindustriforeningens

Detaljer

Innst. 137 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Dokument 8:24 S (2011 2012)

Innst. 137 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Dokument 8:24 S (2011 2012) Innst. 137 S (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Dokument 8:24 S (2011 2012) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

1ste delrapport fra prosjektet: Evaluering av omstillingsprosessen i Helse Sør-Øst RHF

1ste delrapport fra prosjektet: Evaluering av omstillingsprosessen i Helse Sør-Øst RHF - Åpen 1ste delrapport fra prosjektet: Evaluering av omstillingsprosessen i Helse Sør-Øst RHF Utvidet opptaksområde. Forutsetningene for omstillingsprogrammet. Sluttrapport arbeidspakke 1 Forfatter Tarald

Detaljer

Forvaltningsansvaret for de regionale komitéene for medisinsk forskningsetikk

Forvaltningsansvaret for de regionale komitéene for medisinsk forskningsetikk Forvaltningsansvaret for de regionale komitéene for medisinsk forskningsetikk Statskonsult rapport 2007:13 Forord Statskonsult har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet utredet forvaltningsansvaret for

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

Styrearbeid i regionale helseforetak

Styrearbeid i regionale helseforetak Veiledning Styrearbeid i regionale helseforetak God rolleforståelse og god rolleutøvelse Veilederen gir en kort orientering om styrearbeid i regionale helseforetak, og er ment som et bidrag til styrenes

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 28. mai 2014 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen. Tid:

Detaljer

Diskrimineringsjuss i PRAKSIS

Diskrimineringsjuss i PRAKSIS P R A K S I S Diskrimineringsjuss i PRAKSIS Innhold Forord 7 Sammendrag 9 Kapittel 1 13 Innledning 1.1. Ombudets lovgrunnlag 14 1.2. Ombudets rettslige verktøy 14 Kapittel 2 17 Dokumentasjon av egne saker

Detaljer