Sameiermøte 2011 Sameiet Drammensvn. 68

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sameiermøte 2011 Sameiet Drammensvn. 68"

Transkript

1 Sameiermøte 2011 Sameiet Drammensvn. 68

2 2 STYRETS OPPGAVER -styret skal lede selskapet i samsvar med lov, vedtekter og vedtak i årsmøtet -treffe vedtak i alle saker med mindre beslutningsmyndigheten gjennom lov eller vedtekter er flyttet til årsmøtet -behandle budsjett og foreta nødvendige reguleringer av felleskostnader -anvise fakturaer til betaling -treffe beslutninger om bruk av midler til vedlikehold og bomiljøtiltak -behandle overdragelser og utleie/bruksoverlating i henhold til selskapets vedtekter -behandle klagesaker -avholde styremøter ihht. Lovbestemmelser og for øvrig etter behov -føre protokoll fra styremøter Henvendelser fra beboerne om boligen skal som hovedregel rettes direkte til styret i selskapet.

3 3 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2011 Ordinært sameiermøte i, avholdes torsdag 31. mars kl hos Skauan/Stark, Drammensveien 68, 5. etasje. oppgang A. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Valg av sekretær og en eller to sameiere til å underskrive protokollen C) Opptak av navnefortegnelse D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn 2. ÅRSBERETNING FOR ÅRSREGNSKAP FOR BUDSJETT 2011 A) Vedtak ordinært driftsbudsjett 2011, inkl. Husleieøkning. B) Vedtak om ekstrainnkalling. C) Presentasjon av 10 års vedlikeholdsplan. 5. INNKOMNE FORSLAG A) Utbygging av loftet! Avklaring av muligheter, forslag blir lagt frem. B) Etablering av heis i oppgang A. 6. VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av styreleder for 1 år B) Valg av 2 styremedlemmer for 1 år C) Valg av 2 varamedlemmer for 1 år Oslo, 20. mars 2010 Styret i Morten Yggeseth Knut Skauan Tor M. Tørstad Sameieren har rett til å møte ved fullmektig.

4 TILLITSVALGTE ÅRSBERETNING FOR 2010 Siden forrige ordinære sameiermøte, 28. April 2010, har sameiets tillitsvalgte vært følgende: STYRET Leder Knut Skauan Drammensveien 68 4 Styremedlem Kristoffer Vestre Drammensveien 68 Styremedlem Morten Yggeseth Drammensveien 68 Styremedlem Tor M. Tørstad Drammensveien 68 VARAMEDLEMMER TIL STYRET Varamedlem Rita Frändberg Drammensveien 68 Varamedlem Morten Yggeseth Drammensveien 68 Siden Kristoffer Vestre flyttet utenlands i september har Morten Yggeseth trådt inn som styremedlem i hans sted. GENERELLE OPPLYSNINGER OM SAMEIET Sameiet har ingen ansatte. REGNSKAPSFØRSEL OG REVISJON Regnskapsførselen er i henhold til kontrakt utført av HBRI AS v/ingeborg Bækken, tlf , Sameiets revisor er Deloitte AS. EIENDOMMEN Eiendommen Drammensveien 68, g.nr 211, b.nr 77 i Oslo, er et eierseksjonssameie som er oppdelt i 18 eierseksjoner (15 sameiere). Sameiet er registrert i Brønnøysund med organisasjonsnummer Med eierseksjon forstås sameieandel i bebygd eiendom med tilknyttet enerett til bruk av bolig eller annen bruksenhet i eiendommen. Styret er ikke kjent med at det ytre miljøet forurenses i vesentlig grad. Sameiets eiendommer inkl. stallbygningen er fullverdiforsikret i NEMI FORSIKRING ASA med polisenummer 7891 Det er ikke registrert eierskifter i 2010 Det har vært avholdt 2 dugnader i perioden: 1 på våren og 1 på høsten. Det har vært avholdt 13 styremøter i perioden i tillegg til styreinterne konsultasjoner på mail og pr. telefon.

5 5 BALKONGENE Styret har mottatt tilbud på utskifting av balkonger 10 stk. totalt for kr ,- inkl. mva. Finansiering kan enten gjøres med ekstrainnkalling eller over salg av loftet. KJELLEREN Fuktsaneringsarbeidet i kjelleren er ferdig. Avtalen med Mycoteam, om jevne kontroller i forhold til soppangrep, fortsetter som tidligere år. Plante Expo leier fortsatt bod i kjelleren. Vedlagt årsberetningen finner man en oversikt over bodfordelingen i kjelleren (og også loftet) i hht hvilke boder som tilhører hvilken eierseksjon, slik det ble tinglyst FYRINGSANLEGG Har fungert tilfredstillende 2010/2011 mens 2009/2010 var et kranglete år. ANTENNER PÅ TAKET Arbeidene med antenner på taket ble ferdigstilt på slutten av året. Leieinntektene har vi fått siden april Styret har fått målt strålingsnivået i gården. Målingen viser lave verdier, langt under de fastsatte grenseverdier. Myndighetenes grenseverdi for elektrisk feltstyrke fra GSM 900 er 41 V/m. Alle målte verdier ligger fra ca. 6% av grenseverdien eller lavere. Målingene ble foretatt både i fellesrom (loft, trappeoppganger) og i Tørstads leilighet i 5. etasje og inkluderte totalverdien fra alle EMF-kilder i området og ikke bare fra anlegget på loftet. Man kan si at strålingen fra omkringliggende antenner og egne strålekilder (PC, tlf etc) utgjør en større strålefaktor enn anlegget på loftet. BRANNSIKRING Brannsikringen vi har blitt pålagt er blitt utredet av konsulent og priser er blitt hentet inn og det er inngått avtale med 1 stk. entreprenør som skal utføre dette iløpet av første halvår fakturering av kostnader til den enkelte sameiers dører vil bli sendt den enkelte. LOFTET eventuell UTBYGGING Se egen utredning - utleveres på sameiermøtet. For styret er det viktig at vi en gang for alle tar et endelig standpunkt mht utbygging av loftet, slik at dette ikke blir en evig tilbakevendende sak. Styret har valgt å be firmaet De forenede Snekkere komme med et totaltilbud/utredning samtidig som vi har inngått en avtale om at de får jobben med å bygge ut loftet hvis sameiermøtet sier ja til utbygging. Dette har vi gjort ut fra flere hensyn: Det er mange useriøse og få skikkelige firmaer som bygger ut loft, vi får gjort et grundig forarbeid som vi ellers ikke ville hatt muligheter til og vi får en totalentreprise både mht til loft og heis. Hvis sameierne sier ja til utbygging av loftet betyr det at flere små utbedringsprosjekter løses samtidig: vi får nye tak og takrenner da man under byggingen vil fjerne tak og legge nytt. (Både taket mot bakgården og takrennene er modne for utskifting!). Ønsker man heis så blir heiskostnadene lavere. Balkongutbedringene vil bli betalt av overskuddet av

6 loftsalget. En oppgradering av vann- og avløpsrør kan bli nødvendig. Maling av fellesvinduer mot bakgården blir lettere/billigere å gjennomføre i og med at man kan benytte anledningen når det allerede er stillas der. På den negative siden må nevnes at utbyggingen vil ta ca 1 år og at bodarealet på loftet krympes. Men alle som har bod på loftet vil fortsatt få det. 6 HJEMMESIDE Styret minner igjen om hjemmesiden, og styret tar gjerne imot innspill på informasjon etc. som sameierne mener bør være på hjemmesiden. DUGNADER Styret vil nok en gang minne om viktigheten av at alle møter opp og tar i et tak når dugnad er tillyst. Alle har vi et felles ansvar for å holde gården i orden. Minst en person fra hver eierseksjon bør stille. Har man ingen mulighet skal man enten skaffe en stedfortreder eller varsle styret i god tid og få tildelt oppgaver man kan gjøre alene på et annet tidspunkt. Det er styrets ansvar å fordele oppgavene; derfor kan man ikke bare sette i gang på egen hånd uten å varsle styret på forhånd. Straffegebyr for ikke å stille er kr. 500,-. Dugnaden er også et viktig sosialt møtested for sameierne hvor vi også drøfter aktuelle temaer. STALLEN Har fortsatt samme leietager og hans kontrakt går ut i oktober 2012 eller vil bli reforhandlet i god tid før utløp. Leieprisen indeksreguleres. Det ble byttet ut vinduer og dører i fasaden til stallen noe som bidro til en stor nivåheving av leieobjektet, noe vi vil få igjen for i neste forhandling. Reparasjon av fasade og maling evalueres ut ifra om det blir salg av loft eller ei. FLYTTING Styret skal alltid varsles ved endringer i leieforhold eller ved salg av leiligheter i sameiet. Det har kommet nye leietagere inn i B oppgangen i 5 etg. Siden forrige sameiermøte har Plante Expo gitt opp virksomheten sin her og flyttet i september 2010 til Majorstua, etter 21års drift i gården. Nye leietagere, som tok over i februar 2011, er et håndverksfirma, Paalerud & Kahlbom AS. De skal bruke lokalene som showroom, butikk og kontorer. De omsetter blant annet parkett. Khai Dagligvare har også gitt opp virksomheten sin og leid ut lokalene til Sjarmtrollet s Dyr og utstyr som er en butikk for hunderekvisita. De flyttet inn 1. oktober 2010.

7 EKSTRAORDINÆRE VEDLIKEHOLDSPROSJEKTER 7 Det ble skiftet ut vinduer og dører i stallen, noe som økte verdien av objektet, men det gjenstår fortsatt å fikse opp pussen på fasaden og siden av bygget. Forslag til prioriterte vedlikeholdsprosjekter i 2011 Inngjerding av søppelkasser Styret foreslår å sette igang bygging av tak og sidevegger til søppelkassene nå som vi har fåt ettablert vårt søppelbeholderbehov siden butikken er leid ut. Vi har også mulighet for å samarbeide med naboen om dette. Forslag til prosjekter som bør avventes inntil situasjonen med loftet er avklart. Reparasjoner av tak mot gårdsplassen og takrenner samme sted. Maling av fellesvinduer mot bakgården Utskifting av balkonger ANDRE KOSTNADER Kommunale avgifter Vann- og avløpsavgiften har ingen økning mens renovasjonsavgiften øker med 8,9%. Øvrige kostnader Når det gjelder de øvrige kostnadene i budsjettet har styret regnet med en generell prisstigning. Eiendeler og gjeld omsetning og takster Sameierne får tilsendt skjema med oppstilling over den enkelte seksjons andel av sameiets inntekter, utgifter, gjeld og eiendeler. Ligningsverdien får den enkelte oppgitt på ligningskontoret. REGNSKAPET FOR 2010 Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av sameiets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Informasjon om sameiets forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsberetningens punkter om kostnadsutvikling og budsjett for Årsregnskapet for 2010 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Det bekreftes herved at forutsetningen om fortsatt drift er til stede. Årets resultat var et underskudd på kr ,- dette er trukket fra opptjent egenkapital. INNTEKTER Inntektene var i 2010 kr ,- Dette er i tråd med budsjett.

8 KOSTNADER Kostnadene var i 2010 totalt kr ,-, av dette utgjorde vanlige driftsutgifter, (til vaktmester, fyring, TV, Alarm div. små vedlikehold og reparasjon) kr ,-. Av ekstraordinære utgifter har vi hatt følgende: Konsulent-tjeneste og brannrapport - kr ,-, Pussing og tetting av vegger i kjeller ,- og utskifting av vinduer og dører i stallen ,-. 8 Revisors honorar for regnskapsåret 2010 er for revidering av selskapets regnskap og formuesforvaltning. Revisjonshonoraret fremkommer som egen post i resultatregnskapet. Forøvrig vises til de enkelte tallene i regnskapet og den regnskapsmessige oversikt som fremkommer under noter til regnskapet. Styret er ikke kjent med hendelser etter som påvirker regnskapet i vesentlig grad. INNTEKTS- OG KOSTNADSBUDSJETT FOR ÅR 2011 Styrets forslag til styringsbudsjett fro 2010 er basert på: Kostnadsbusjett Forventet ordinære driftskostnader på kr ,- Kostnadene til Kabel-TV, alarm og vaktmester/trappevask/fyringsvakt har en svak økning. Mens økningen i husleien skyldes hovedsakelig de økte kostnadene til fyring. Ekstraordinære vedlikeholdskostnader utgjør kr ,- Brannsikrings tiltak og utbedring av søppelstativ. Inntektsbudsjett Totale driftsinntekter er kr ,- dvs. en økning i forhold til Dette skyldes justering av fellesutgifter for å reflektere faktiske kostnader, økte leieinntekter fra stallen samt leieinntekter fra Netel for antenner på taket. Sameiernes innbetaling er kr ,- dvs. en økning i forhold til ,- i Øvre inntekter beløper seg til kr ,- dvs. en reduksjon i forhold til Noe som skyldes 1,5 års innbetaling fra Netel i 2010 Styrets kommentarer til styringsbudsjettet for Sameiernes ordinære månedlige innbetaling for 2011 er økt i forhold til Inntektsbudsjettet tilfredsstiller sameiets krav til dekning av ordinære driftsutgifter. Sameiets kapital øremerket ordinær drift er tilfredsstillende. Ekstraordinære vedlikeholdsprosjekter vil tære på vedlikeholdsfondet, men vil kunne finansieres gjennom oppsparte midler. Vedlagt følger budsjett for 2011.

9 VALG 9 Styrets forslag til nytt styre for ettårsperioden 2011/2012 er: Styreleder Styremedlem Styremedlem Varamedlem Varamedlem Knut Skauan Tor M. Tørstad Morten Yggeseth Rita Frändberg Tryggve Øglænd Oslo, 20. mars 2011 I styret for Morten Yggeseth Knut Skauan Tor M. Tørstad

10 Note 10 RESULTATREGNSKAP Regnskap 2010 Regnskap 2009 Budsjett 2010 Budsjett 2011 DRIFTSINNTEKTER Innkrevde felleskostnader Dugnadsgebyrer Leieinntekter Ekstra innbetaling Ekstra innbetalt for renovasjon SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Konsulenthonorarer Ekstra ordinært vedlikehold Drift og vedlikehold Kontingenter Forsikringer Kommunale avgifter Energi/fyring Kabel TV Alarm Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTN DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKT/KOSTNAD Finansinntekter Finanskostnader RES. FINANSINNT/KOSTN ÅRSRESULTAT Overføringer Fra opptjent egenkapital Til annen egenkapital

11 11 BALANSE pr OMLØPSMIDLER Restanser felleskostnader Kundefordringer Forskuddsbetalt TVavgift og skadedyravtale/kortsiktig fordring Driftskonto OBOS Sparekonto OBOS SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Opptjent egenkapital GJELD KORTSIKTIG GJELD Forskudd felleskostnader Leverandørgjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GELD Pantstillelse 0 0 Garantiansvar 0 0 OSLO, STYRET FOR SE DRAMMENSVEIEN 68 Morten Yggeseth Knut Skauan Tor M. Tørstad

12 NOTE: 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 12 Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk i små foretak. Inntektsføring av innkrevde felleskostnader skjer månedlig. NOTE: 2 INNKREVDE FELLESKOSTNADER Seksjonsutgifter/oppvarming og vaktm Kabel-TV Alarm SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER NOTE: 3 ANDRE INNTEKTER Leieinntekt stallen Leieinntekt fra Antenne på taket Leieinntekt fra Plante-Expo i kjelleren SUM ANDRE INNTEKTER NOTE: 4 REVISJONSHONORAR Revisjonshonoraret er på kr ,- og er i sin helhet knyttet til revisjon. NOTE: 5 KONSULENTHONORAR Er i sin helhet betalt for å dekke brannkonsulent for kr ,50,- NOTE: 6 EKSTRAORDINÆRE UTGIFTER Utskifting av vinduer og dører i stallen Pussing av kjellervegger SUM KOMMUNALE AVGIFTER NOTE: 7 DRIFT OG VEDLIKEHOLD Drift/vedlikehold bygninger Drift/vedlikehold elektro Drift/vedlikehold Fyringsanlegg Kostnader dugnader SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD NOTE: 8 KOMMUNALE AVGIFTER Vann- og avløpsavgift Feieavgift Renovasjonsavgift SUM KOMMUNALE AVGIFTER

13 NOTE: 9 ENERGI / FYRING Elektrisk energi Olje SUM ENERGI / FYRING NOTA: 10 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Container Skadedyr/soppkontroll -757 Verktøy og redskaper -449 Driftsmatriell Lyspærer og sikringer -463 Vaktmestertjenester Renhold av firmaer Snørydding Kontor kostnaer Porto -924 Bank og kortgebyr -240 SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER NOTE: 11 FINANSINNTEKTER Renter av driftskonto OBOS 71 Renter bank Renter av for sent innbetalte felleskostnader SUM FINANSINNTEKTER

14 14 Vedtekter for sameiet Drammensveien 68 1 Eiendommen Drammensvn. 68 består av 13 boligseksjoner og 5 næringseksjoner. Sameiet har til formål å ivareta sameirnes fellesinteresser og administrasjonen av eiendommen, gnr. 211, bnr. 77 i Oslo kommune, med fellesanlegg av enhver art. Eiendommen Drammensveien 68 ligger i sameie mellom eierne av de 18 eierseksjoner som bebyggelsen av eiendommen er oppdelt i. Seksjonenes prosentvise eierandel er som følger: Seksjon nr % Forretning Drammensveien Seksjon nr % Forretning Drammensveien Seksjon nr % Forretning Bjørn Farmannsgate Seksjon nr % Forretning Bjørn Farmannsgate Seksjon nr % Bolig/portal Seksjon nr % Bolig B oppgang 1 etg. Seksjon nr % Bolig B oppgang 2 etg. Seksjon nr % Bolig oppgang A 2 etg. nord Seksjon nr % Bolig oppgang A 2 etg. sør Seksjon nr % Bolig B oppgang 3 etg. Seksjon nr % Bolig oppgang A 3 etg. nord Seksjon nr % Bolig oppgang A 3 etg. sør Seksjon nr % Bolig B oppgang 4 etg. Seksjon nr % Bolig oppgang A 4 etg. nord Seksjon nr % Bolig oppgang A 4 etg. sør Seksjon nr % Bolig B oppgang 5 etg. Seksjon nr % Bolig oppgang A 5etg. nord Seksjon nr % Bolig oppgang A 5 etg. sør Til sammen % Tomten og de deler av bebyggelsen som ikke er omfattet av seksjoner med enerett til bruk, er fellesarealer. Denne avtale er bindenden for alle nåværende og fremtidige seksjonseiere og kan ikke endres uten at seksjonseiere som berøres av endringen samtykker i det. 2 Seksjonen kan ikke skilles fra deltagerinteressen i sameiet. Hver sameier har hjemmel i sin seksjon med rett til bruk, av den leilighet eller det næringslokale som er knyttet til bruksenheten. Hver sameier plikter å overholde bestemmelsene som følger av oppdelings-begjæringen, lov om eierseksjoner, disse vedtekter samt generelle ordensregler fastsatt av sameiermøtet. Bruksenheten og fellesarealet bare nyttes i samsvar med formålet, og må ikke nyttes slik at det er til unødig eller urimelig ulempe for brukerne av de øvrige seksjonene. Felles-anleggene må ikke nyttes slik at andre brukeere unødig eller urimelig hindre i den bruk anleggene som er avtalt eller forutsatt. Både utvendige og innvendige bygningsmessige forandringer eller installasjoner skal meldes til styret. Ledninger, rør og lignende nødvendige installasjoner kan føres gjennom bruksenheten hvsi det ikke er til vesentlig ulempe for sameieren. Sameieren skal gi adgang til bruksenheten for nødvendig ettersyn og vedlikehold av installasjonene.

15 3 Fellesutgifter er utgifter ved eiendommen som ikker er knyttet til den enkelte bruksenhet. Denne avgift fastsettes av styret til dekning av eiendommensn fellesutgifter, som omfatter for eksempel eiendomsskatt, forsikringer, utvendig vedlikehold, gårdsbestyrer, gårdslys, diversen omkostninger, ekstraordinære omkostninger og lignende. Disse utgifter fordeles mellom sameierne i henhold til sameierbrøken. I tilfelle hertil blir renter og avdrag på fellesgjeld å utligne forholdmessig på sameierne etter eierandelen. 4 Overfor tredje mann er sameierne proratarisk ansvarlig etter eierandelne, jfr. eierseksjonslovens Innvendig vedlikehold av egen seksjon, påhviler fullt ut for egen regning den enkelte sameier. Innvendige vann- og avløpsledninger omfattes av vedlikeholdspliketn til og med forgreiningspunktet inn til seksjonen, og elektriske ledninger til og med seksjonens sikringsboks. D.v.s. alt arbeid som må foretas innenfor leilighetens dører, balkongrekkverk og vinduer og vinduskarmer samt maling og vedlikehold av disse enligt sameiets manual. Dersom en sameier unnlater å foreta det vedlikehold som er nødvendig for å bevare eiendommens vedi eller å avverge ulemper, kan sameierne sørge for vedlikehold for vedkommendes regning. Dersom vedkommende ikke frivillig refunderer sameiet ugifter til vedlikehlold som er utført for vedkommendes regning gjelder vedtektenes 15. Skyldes et nødvendig vedlikeholdsarbeid lekkasjer som ingen er ansvarlig for, blir dette dog å utligne proratarisk på samme måte som utvendig vedlikehold av eiendommen. Sameiet plikter å tegne forsikring for slike skader. 6 Sameiermøtet vedtar avsetning til fond til dekning av fremtidige vedlikeholdsutgifter, påkostninger eller andre fellestiltak på eiendommen. De beløp seksjnene skal innbetale til fondet innkreves i den månedlige betaling til dekning av fellesutgiftene. 7 Erverer og leier av seksjon må meldes til styret for registrering. 8 Sameiene som deres hustander og eventuelle leieboere (fremleietaker) plikter å følge vanlige husordensregler for leiegårder og vise vanlig hensyn til de øvrige beboere av eiendommen. Spesielle husordensregler kan vedtas av sameiermøtet med 2/3 flertall. 9 En sameier kan fritt overdra sin seksjon med tilhørende rettigheter og fropliktelser etter denne avtale, ved overdragelse, pantsettelse eller på annen måte. Ved overdragelse, utleie samt fremleie av leiligheten må forretningsfører underrettes. 10 Sameiermøtet er sameiets øverste organ. Ordinært sameiermøte holdes hvert år innen utgangen av mars måned. Ekstraordinært sameiermøte skal holdes når styret finner det nødvendig, eller når sameiere med minst en tiendedel av stemmene krever det og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet. Styret og forretningsfører har plikt til å være til stede på sameiermøtet, med mindre det foreligger gyldig forfall. Husstandensmedlem fra hver seksjon har rett til å være til stede på sameiermøtet og til å uttale seg. Innkalling til sameiermøtet skjer skriftlig med minst 8 og høyst 20 dagers varsel. Ekstraorndinært sameiermøte kan, om det er nødvendig, innkalles med kortere frist som likevel skal minst 3 dager. I sameiermøtet har sameierne stemmerett, med en stemme for hver seksjon. Sameierne har rett til å møte ved fullmektig, som må ha skriftlig, datert fullmakt. 15

16 Det ordinære sameiermøtet skal behandle: Årsregnskap - Styrets årsberetning - Styrets regnskapsoversikt for foregående kalenderår til eventuelt godkjenning - Valg av styremedlemmer - Andre saker som er nevnt i innkallingen - Div. saker som sameierne ønsker behandlet og som gitt beskjed om i forvei - Møtet skal protokollføres 13 Sameiet skal ha et styre på 3 sameiere som skal bestå av en leder, og to andre medlemmer med varamedlemmer som velges av sameiermøtet med alminnelig flertall. Styrets leder velges særskilt. Styremedlmmer tjenestegjør i et år og det samlede styre innehar sameiets signatur. Kun fysiske personer kan være styremedlemmer. 14 Sameiermøets kompetanse skal sørge for vedlikehold og drift av eiendommen, og ellers sørge for forvaltningen av sameiets anliggender i samsvar med lov, vedtekter og vedltak i sameiermøtet. Styret har herunder i samsvar med lov om eierseksjoner å treffe alle bestemmelser som ikke i loven eller vedtektene er lagt til sameiermøtet. Styret er beslutningsdyktig nårmer enn halvparten av medlemmene er til stede. Vedtak treffes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet gjør formannens stemme utslaget. 15 Hvis en sameier ikke betaler den av sameiet fastsatte husleie til dekning av ytelser som sameiet utligner på den enkelte sameier, eller påannen måte vesentlig misligholder sine forpliktelser ovenfor de øvrige sameierne, kan vedkommende med minst 3 måneders skriftlig varsel pålegges å flytte og selge seksjonen. Medfører sameierens oppførsel fare for ødeleggelse eller vesentlig forringelse av eiendommen eller er sameiers oppførsel til alvorlig plage eller sjenanse for eiendommens øvrige brukere, kan sameiets styre kreve fravikelse av seksjonen etter tvangsfullbyrdelsesloven. 16 Utskifting av vinduer og dører, oppsetting av markiser, endring av fasadekledning, endring av utvendige farger samt innvendige felles arealer skal foretas etter sameiets manual. Hvis det søkes om endring av ikke uvesentlig betydning for de øvrige sameiere, skal styet forelegge spørsmål for sameiermøetet til avgjørelse. 17 Endringer i sameiets vedtekter skal besluttes av sameiermøtet med minst to tredjedelser av de angitte stemmer. 18 Tvistemål mellom sameierne hører under Oslo husleierett, jfr. eierseksjonsloven. 19 For så vidt ikke annet følger av disse vedtekter, eller når vedtektene strider mot eierseksjonsloven, gjelder reglene i lov om eierseksjoner av 27. Mai Oslo, Drammensveien

17 17 Husordensregler Drammensveien 68 YTRE ORDEN - Gårdsplass, portrom, trappegang, trappeposer, korridorer, felleskjeller og loftsrom må ikke belemres med gjenstander tilhørende beboerne, så som kasser, bohave, sportsartikler, barnevogner eller lignende. Brannbalkonger må ikke belemres med gjenstander som hindrer passage. Biler, sykler eller kjøretøy må ikke plasseres på gårdsplass i annet en sykkelsstall. Det er forbudt å slå ball eller spille fotball på gårdsplassen. - Enhver forurensing av gårdsplass, portrom og overnevnte fellesrom er forbudt. Hunder må ikke luftes på gårdsplass, for have eller innenfor gårdens område. Alt avfall skal legges i dertil bestemte beholder. Ethvert søl omkring søpelbeholderne må unngås. Søler du - så rydd opp etter deg. - Banking og lufting av tøy, møbler, tepper, sengeklær, m.v. må kun foregå på gårdsplass eller annen av styret anvist plass og dertil bestemte tider. Risting av tepper og tøy fra vinduer og balkonger er forbudt. På søndager og helligdager bør tøy ikke henge ut til tørk. - Uten styrets skriftlige samtykke er det forbudt å anbringe plakater og oppslag av enhver art på eiendommen, likeså å bemale vinduer eller vegger, sette opp skilter, montrer, automater, flaggstenger, antenner etc. eller sette opp skilt eller plakater innenfor vinduene i leiligheten, untatt er forretningene. - Beboere plikter å holde porten stengt hele døgnet. - Fellesrom som tørkeloft benyttes av leieboerne i tur og orden etter styrets nærmere bestemmelser. Alle fellesrom, trapperepser og korridorer skal av leieboerne rengjøres i tur og orden etter styrets bestemmelser, om ikke styret selv sørger for disse arbeider mot fordelning av utgiftene. Tøy som er så vått at det drypper, må ikke henges på loftet. Bruk av bart lys eller fyrstikker er forbudt i kott, på loft og i kjeller. - Om sommeren plikter leiebeboerne å la vinduene i sine kjellerboder stå åpne til gjennomlufting, hvis vinduene utvendig er forsvarlig på nettingtråd. I den kalde årstid må alle kjellervinduer og dører være forslarlig lukket. Skal brensel om vinteren bringes i kjeller, må samtlige dører lukkes mellom hver vendig - for å ungå - utøy i kjelleren. Eieren/ leieren plikter å holde de rom hvor det er vann- ledningsrør og avløpsrør så oppvarmet at frysing unngås. Knuste vindusruter i kjeller eller loftsbod plikter eieren/leieren omgående å erstatte med nye. Bohave lagres i loft- eller kjellerbod (ikke utenfor vinduene). Sykler/ ski som ikke benyttes over sesongen settes i bodene. Lyspærer i oppgangen skiftes ved samarbeid etasjevis/felleskjøp av pærer. Lagres ved i kjelleren, må stablene isloers med sten eller annet effektiv isolasjon - som ikke trekker fuktighet - gis en klaring på minst 10 cm. fra vegger, gulv/tak. Våt ved må tørkes ute før den lagres i kjelleren. INDRE ORDEN - Enhver plikter å påse at leiligheten brukes slik at det ikke oppstår unødvendig eller urimelig ulemper eller ubehag for andre leieboere. Det må tas tilbørlig hensyn til voksne og barns hvile og søvn ettermiddag og aften. - Det tillates vanlige typer vaskemaskiner anvendt i bad, når lysverkets o.a. forskifter for installasjon følges. På kjøkken kan vaskemaskin monteres i henhold til gjeldende forskrifter. - Vinduene i oppgangen må ikke stå åpne om natten, heller ikke i regn og blåst. Om en beboer finner det nødvendig å sette opp et vindy i trapp eller korridod, pliker denn å påse at det blir lukket. Det er forbudt å lufgte gjennom entré og kjøkkendører.

18 - Dyr må ikke holdes i leiligheten uten styrets samtykke og etter forutgpende høringsrunde. Det må ikke ligge ut mat til duer eller katter i fellesarealer eller gårdsplass. - Mellom kl og kl skal det være ro i leiligheten. I denne tid må det ikke musiseres eller nyttes radio/tv som generer naboer. Skal der ved spesielle anledninger mussiseres eller drives selskaplighet i leiligheten utover denne tid, skal innehaveren av de tilstøtende leiligheter underrettes på forhånd. Det må ikke musiseres eller drives musikkøvelser mer enn til sammen 3 timer daglig. Høytalere må generelt instiles slik at de ikke generer naboene. Musikk- og sangundervisning er ikke tillat uten styrets skriftlige samtykke og etter høringsrunde blandt beboerne. - Som husordensregler gjelder også de særskildte instrukser som til enhver til er gitt eiendommen for behandling av teknisk utstyr, som sentralvarmeanlegg, elekstrisk vaskeri, vannklosetter, kjøleskap, fellesantenne og lignende. 18 DUGNADSARBEID - Sameierne/ beboerne pliker i den utstrekning det på sameiermøtets besluttes dugnad, å utføre dette. Hvis en sameier som ha rdugnadsplikt ikke kan utføre dugnadsarbeide har styret rett til å utligne et beløp for vedkommende som utgjør dennes andel av arbeidet. Generalforsamlingen fastsetter timepris ved dugnadsarbeide. - NB! Eieren/Leieren blir erstatningspliktig for enhver skade som oppstår som følge av overtredelser av husordensregler eller annen mangel på aktsomhet. Han/hun er også ansvarlig for at slike husordensregler blir oversendt av han/hennes husstand, fremleietagere eller andre personer som han/husn har gitt adgang til leiligheten eller eiendommen for øvrig. (Husleielovens paragraf 20-21). DISSE HUSORDENSREGLER ER FASTSATT I HENHOLD TIL SAMEIEAVTALEN FOR DRAMMENSVEIEN 68. FORMÅLET MED BESTEMMELSENE ER Å VERNE OM- OG BEVARE SAMEIERNES EGNE VERDIER. Vedtatt på konstituerende sameiemøte

19 19 OVER KJELLER- OG LOFTSBODER FORDELT PÅ EIERE e;er =nglysing pr 8. desember 1971 SEKSJON NR. KJELLERBOD NR. LOFTSBOD NR. 1 Ingen Ingen 2 6 Ingen 3 Ingen Ingen 4 Ingen Ingen Ingen Ingen Ingen

20 20

Sameiermøte 2010 Sameiet Drammensvn. 68

Sameiermøte 2010 Sameiet Drammensvn. 68 Sameiermøte 2010 Sameiet Drammensvn. 68 www.dv68.no 2 STYRETS OPPGAVER -styret skal lede selskapet i samsvar med lov, vedtekter og vedtak i årsmøtet -treffe vedtak i alle saker med mindre beslutningsmyndigheten

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Sameiet Trondheimsveien 43 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

Til seksjonseierne i Valdresgata 16 S/E

Til seksjonseierne i Valdresgata 16 S/E 1 Valdresgt 16 S/E Til seksjonseierne i Valdresgata 16 S/E Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser

Detaljer

Til seksjonseiere i Valdresgata 16 sameie

Til seksjonseiere i Valdresgata 16 sameie 1 Valdresgata 16 S/E Til seksjonseiere i Valdresgata 16 sameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Til beboerne i Sameiet Nedre Singsakerslette

Til beboerne i Sameiet Nedre Singsakerslette Til beboerne i Sameiet Nedre Singsakerslette Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Til beboerne i Frydenhagen Sameie

Til beboerne i Frydenhagen Sameie 1 Frydenhagen Sameie Til beboerne i Frydenhagen Sameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til seksjonseier i Sameiet Lilleborg C2

Til seksjonseier i Sameiet Lilleborg C2 1 Sameiet Lilleborg C2 Til seksjonseier i Sameiet Lilleborg C2 Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets formelle årsberetning og regnskap for 2012. Som vedlegg

Detaljer

Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Frydenhagen Sameie Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Til seksjonseierne i Kjørbo Vest Sameie

Til seksjonseierne i Kjørbo Vest Sameie SIDE 1 Til seksjonseierne i Kjørbo Vest Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 Ordinært sameiermøte i, avholdes torsdag 23. april 2009, kl. 19.00 i Samlingssalen, Kjelsås skole. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

Til seksjonseierne i Frydenhagen Sameie

Til seksjonseierne i Frydenhagen Sameie 1 Frydenhagen Sameie Til seksjonseierne i Frydenhagen Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Røa Boligsameie Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i

Detaljer

Til seksjonseierne i Kiellands Hus Sameie

Til seksjonseierne i Kiellands Hus Sameie 1 Kiellands Hus Sameie Til seksjonseierne i Kiellands Hus Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2012

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2012 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2012 Ordinært sameiermøte i Sameiet Tærudparken 1, avholdes torsdag 26.04.2012, kl. 18.00 på Fagerborg Hotel, Lillestrøm TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Til seksjonseierne i Mortensrud Bs

Til seksjonseierne i Mortensrud Bs 1 Mortensrud Bs Til seksjonseierne i Mortensrud Bs Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

6. FORSLAG A) Reviderte husordensregler B) Innkommet forslag fra seksjonseier Jan Ulleberg, Midtåsen 54B

6. FORSLAG A) Reviderte husordensregler B) Innkommet forslag fra seksjonseier Jan Ulleberg, Midtåsen 54B INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2011 Ordinært sameiermøte i Øvre Ljan Boligsameie III, avholdes torsdag 10. mars 2011, kl. 1800 i Nordstrand Eldresenter, Poppelstien 6. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1.

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET

VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET Skullerudhøgda I, Skullerudveien 65 95, Oslo Vedtatt i sameiermøte 29.mars 2000 i medhold av lov om eierseksjoner 23.mai 1997 nr.31 1 NAVN OG FORMÅL Sameiet Skullerudhøgda

Detaljer

Vedtekter for Eierseksjonssameiet Sentrumskvartalet, Sandefjord.

Vedtekter for Eierseksjonssameiet Sentrumskvartalet, Sandefjord. Vedtekter for Eierseksjonssameiet Sentrumskvartalet, Sandefjord. Vedtatt i sameiermøte den 11. april 2002 i medhold av lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr. 31 med endringer vedtatt i sameiermøte 29.3.2011.

Detaljer

Til beboerne i Heimdalsgata 4 borettslag

Til beboerne i Heimdalsgata 4 borettslag 1 Heimdalsgata 4 borettslag Til beboerne i Heimdalsgata 4 borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

VEDTEKTER FOR BISLET BOLIGSAMEIE V

VEDTEKTER FOR BISLET BOLIGSAMEIE V VEDTEKTER FOR BISLET BOLIGSAMEIE V Vedtatt i sameiermøte den 24. mars 1998 i medhold av lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr. 31 (erstatter tidligere vedtekter, senest endret 25. mars 2014). 1 NAVN,

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET PARKGÅRDEN SE

VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET PARKGÅRDEN SE VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET PARKGÅRDEN SE Vedtatt i sameiermøte den 28. april 1999 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 Endret i sameiemøte 11.05.04 Endret i sameiemøte 17.03.05

Detaljer

Til andelseierne i Heimdalsgata 4 borettslag

Til andelseierne i Heimdalsgata 4 borettslag 1 Heimdalsgata 4 borettslag Til andelseierne i Heimdalsgata 4 borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET VERKET FELT 4

VEDTEKTER FOR SAMEIET VERKET FELT 4 VEDTEKTER FOR SAMEIET VERKET FELT 4 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 Vedtatt 05.10.11, endret 10.10.12 Sist endret på sameiermøte 31.03.14 1. Navn / formål / eiendommen Sameiets navn

Detaljer

Sameiet Kystad Terrasse

Sameiet Kystad Terrasse Sameiet Kystad Terrasse Innkalling til Årsmøtet 2008 I Byåsen Kirke (Tidligere Halset Kirke) onsdag 22.04.2008. kl. 19.00 1. Konstituering. - Valg av møteleder - Godkjenning av innkalling - Godkjenning

Detaljer

Vedtekter. for eierseksjonssameiet Tulipanhagen I. eiere og hjemmelshavere til disse eiendommene.

Vedtekter. for eierseksjonssameiet Tulipanhagen I. eiere og hjemmelshavere til disse eiendommene. Vedtekter for eierseksjonssameiet Tulipanhagen I Vedtatt i sameiermøte den xx. måned 201x i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 3. 1 NAVN OG FORMÅL Sameiets navn er eierseksjonssameiet Tulipanhagen

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 Ordinært sameiermøte i, avholdes onsdag 21. mars 2007, kl. 18:00 i salgslokalet i A7, Messepromenaden 2. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

Til andelseierne i Pilestredet Park 11-13 Brl

Til andelseierne i Pilestredet Park 11-13 Brl 1 Pilestredet Park 11-13 Brl Til andelseierne i Pilestredet Park 11-13 Brl Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

Innkalling til Sameiermøte 9. april 2013 kl. 1800. - registrering fra kl. 1730 i Ragnhild Schibbyes vei 40 -

Innkalling til Sameiermøte 9. april 2013 kl. 1800. - registrering fra kl. 1730 i Ragnhild Schibbyes vei 40 - Innkalling til Sameiermøte 9. april 2013 kl. 1800 - registrering fra kl. 1730 i Ragnhild Schibbyes vei 40 - Kjære beboer! Oslo, 12. mars 2013 Vi ønsker deg velkommen til ordinært Sameiermøte. Innkallingen

Detaljer

Til andelseierne i Haugerudhagan Borettslag. Velkommen til generalforsamling.

Til andelseierne i Haugerudhagan Borettslag. Velkommen til generalforsamling. 1 Haugerudhagan Borettslag Til andelseierne i Haugerudhagan Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer