Sameiermøte 2011 Sameiet Drammensvn. 68

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sameiermøte 2011 Sameiet Drammensvn. 68"

Transkript

1 Sameiermøte 2011 Sameiet Drammensvn. 68

2 2 STYRETS OPPGAVER -styret skal lede selskapet i samsvar med lov, vedtekter og vedtak i årsmøtet -treffe vedtak i alle saker med mindre beslutningsmyndigheten gjennom lov eller vedtekter er flyttet til årsmøtet -behandle budsjett og foreta nødvendige reguleringer av felleskostnader -anvise fakturaer til betaling -treffe beslutninger om bruk av midler til vedlikehold og bomiljøtiltak -behandle overdragelser og utleie/bruksoverlating i henhold til selskapets vedtekter -behandle klagesaker -avholde styremøter ihht. Lovbestemmelser og for øvrig etter behov -føre protokoll fra styremøter Henvendelser fra beboerne om boligen skal som hovedregel rettes direkte til styret i selskapet.

3 3 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2011 Ordinært sameiermøte i, avholdes torsdag 31. mars kl hos Skauan/Stark, Drammensveien 68, 5. etasje. oppgang A. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Valg av sekretær og en eller to sameiere til å underskrive protokollen C) Opptak av navnefortegnelse D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn 2. ÅRSBERETNING FOR ÅRSREGNSKAP FOR BUDSJETT 2011 A) Vedtak ordinært driftsbudsjett 2011, inkl. Husleieøkning. B) Vedtak om ekstrainnkalling. C) Presentasjon av 10 års vedlikeholdsplan. 5. INNKOMNE FORSLAG A) Utbygging av loftet! Avklaring av muligheter, forslag blir lagt frem. B) Etablering av heis i oppgang A. 6. VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av styreleder for 1 år B) Valg av 2 styremedlemmer for 1 år C) Valg av 2 varamedlemmer for 1 år Oslo, 20. mars 2010 Styret i Morten Yggeseth Knut Skauan Tor M. Tørstad Sameieren har rett til å møte ved fullmektig.

4 TILLITSVALGTE ÅRSBERETNING FOR 2010 Siden forrige ordinære sameiermøte, 28. April 2010, har sameiets tillitsvalgte vært følgende: STYRET Leder Knut Skauan Drammensveien 68 4 Styremedlem Kristoffer Vestre Drammensveien 68 Styremedlem Morten Yggeseth Drammensveien 68 Styremedlem Tor M. Tørstad Drammensveien 68 VARAMEDLEMMER TIL STYRET Varamedlem Rita Frändberg Drammensveien 68 Varamedlem Morten Yggeseth Drammensveien 68 Siden Kristoffer Vestre flyttet utenlands i september har Morten Yggeseth trådt inn som styremedlem i hans sted. GENERELLE OPPLYSNINGER OM SAMEIET Sameiet har ingen ansatte. REGNSKAPSFØRSEL OG REVISJON Regnskapsførselen er i henhold til kontrakt utført av HBRI AS v/ingeborg Bækken, tlf , Sameiets revisor er Deloitte AS. EIENDOMMEN Eiendommen Drammensveien 68, g.nr 211, b.nr 77 i Oslo, er et eierseksjonssameie som er oppdelt i 18 eierseksjoner (15 sameiere). Sameiet er registrert i Brønnøysund med organisasjonsnummer Med eierseksjon forstås sameieandel i bebygd eiendom med tilknyttet enerett til bruk av bolig eller annen bruksenhet i eiendommen. Styret er ikke kjent med at det ytre miljøet forurenses i vesentlig grad. Sameiets eiendommer inkl. stallbygningen er fullverdiforsikret i NEMI FORSIKRING ASA med polisenummer 7891 Det er ikke registrert eierskifter i 2010 Det har vært avholdt 2 dugnader i perioden: 1 på våren og 1 på høsten. Det har vært avholdt 13 styremøter i perioden i tillegg til styreinterne konsultasjoner på mail og pr. telefon.

5 5 BALKONGENE Styret har mottatt tilbud på utskifting av balkonger 10 stk. totalt for kr ,- inkl. mva. Finansiering kan enten gjøres med ekstrainnkalling eller over salg av loftet. KJELLEREN Fuktsaneringsarbeidet i kjelleren er ferdig. Avtalen med Mycoteam, om jevne kontroller i forhold til soppangrep, fortsetter som tidligere år. Plante Expo leier fortsatt bod i kjelleren. Vedlagt årsberetningen finner man en oversikt over bodfordelingen i kjelleren (og også loftet) i hht hvilke boder som tilhører hvilken eierseksjon, slik det ble tinglyst FYRINGSANLEGG Har fungert tilfredstillende 2010/2011 mens 2009/2010 var et kranglete år. ANTENNER PÅ TAKET Arbeidene med antenner på taket ble ferdigstilt på slutten av året. Leieinntektene har vi fått siden april Styret har fått målt strålingsnivået i gården. Målingen viser lave verdier, langt under de fastsatte grenseverdier. Myndighetenes grenseverdi for elektrisk feltstyrke fra GSM 900 er 41 V/m. Alle målte verdier ligger fra ca. 6% av grenseverdien eller lavere. Målingene ble foretatt både i fellesrom (loft, trappeoppganger) og i Tørstads leilighet i 5. etasje og inkluderte totalverdien fra alle EMF-kilder i området og ikke bare fra anlegget på loftet. Man kan si at strålingen fra omkringliggende antenner og egne strålekilder (PC, tlf etc) utgjør en større strålefaktor enn anlegget på loftet. BRANNSIKRING Brannsikringen vi har blitt pålagt er blitt utredet av konsulent og priser er blitt hentet inn og det er inngått avtale med 1 stk. entreprenør som skal utføre dette iløpet av første halvår fakturering av kostnader til den enkelte sameiers dører vil bli sendt den enkelte. LOFTET eventuell UTBYGGING Se egen utredning - utleveres på sameiermøtet. For styret er det viktig at vi en gang for alle tar et endelig standpunkt mht utbygging av loftet, slik at dette ikke blir en evig tilbakevendende sak. Styret har valgt å be firmaet De forenede Snekkere komme med et totaltilbud/utredning samtidig som vi har inngått en avtale om at de får jobben med å bygge ut loftet hvis sameiermøtet sier ja til utbygging. Dette har vi gjort ut fra flere hensyn: Det er mange useriøse og få skikkelige firmaer som bygger ut loft, vi får gjort et grundig forarbeid som vi ellers ikke ville hatt muligheter til og vi får en totalentreprise både mht til loft og heis. Hvis sameierne sier ja til utbygging av loftet betyr det at flere små utbedringsprosjekter løses samtidig: vi får nye tak og takrenner da man under byggingen vil fjerne tak og legge nytt. (Både taket mot bakgården og takrennene er modne for utskifting!). Ønsker man heis så blir heiskostnadene lavere. Balkongutbedringene vil bli betalt av overskuddet av

6 loftsalget. En oppgradering av vann- og avløpsrør kan bli nødvendig. Maling av fellesvinduer mot bakgården blir lettere/billigere å gjennomføre i og med at man kan benytte anledningen når det allerede er stillas der. På den negative siden må nevnes at utbyggingen vil ta ca 1 år og at bodarealet på loftet krympes. Men alle som har bod på loftet vil fortsatt få det. 6 HJEMMESIDE Styret minner igjen om hjemmesiden, og styret tar gjerne imot innspill på informasjon etc. som sameierne mener bør være på hjemmesiden. DUGNADER Styret vil nok en gang minne om viktigheten av at alle møter opp og tar i et tak når dugnad er tillyst. Alle har vi et felles ansvar for å holde gården i orden. Minst en person fra hver eierseksjon bør stille. Har man ingen mulighet skal man enten skaffe en stedfortreder eller varsle styret i god tid og få tildelt oppgaver man kan gjøre alene på et annet tidspunkt. Det er styrets ansvar å fordele oppgavene; derfor kan man ikke bare sette i gang på egen hånd uten å varsle styret på forhånd. Straffegebyr for ikke å stille er kr. 500,-. Dugnaden er også et viktig sosialt møtested for sameierne hvor vi også drøfter aktuelle temaer. STALLEN Har fortsatt samme leietager og hans kontrakt går ut i oktober 2012 eller vil bli reforhandlet i god tid før utløp. Leieprisen indeksreguleres. Det ble byttet ut vinduer og dører i fasaden til stallen noe som bidro til en stor nivåheving av leieobjektet, noe vi vil få igjen for i neste forhandling. Reparasjon av fasade og maling evalueres ut ifra om det blir salg av loft eller ei. FLYTTING Styret skal alltid varsles ved endringer i leieforhold eller ved salg av leiligheter i sameiet. Det har kommet nye leietagere inn i B oppgangen i 5 etg. Siden forrige sameiermøte har Plante Expo gitt opp virksomheten sin her og flyttet i september 2010 til Majorstua, etter 21års drift i gården. Nye leietagere, som tok over i februar 2011, er et håndverksfirma, Paalerud & Kahlbom AS. De skal bruke lokalene som showroom, butikk og kontorer. De omsetter blant annet parkett. Khai Dagligvare har også gitt opp virksomheten sin og leid ut lokalene til Sjarmtrollet s Dyr og utstyr som er en butikk for hunderekvisita. De flyttet inn 1. oktober 2010.

7 EKSTRAORDINÆRE VEDLIKEHOLDSPROSJEKTER 7 Det ble skiftet ut vinduer og dører i stallen, noe som økte verdien av objektet, men det gjenstår fortsatt å fikse opp pussen på fasaden og siden av bygget. Forslag til prioriterte vedlikeholdsprosjekter i 2011 Inngjerding av søppelkasser Styret foreslår å sette igang bygging av tak og sidevegger til søppelkassene nå som vi har fåt ettablert vårt søppelbeholderbehov siden butikken er leid ut. Vi har også mulighet for å samarbeide med naboen om dette. Forslag til prosjekter som bør avventes inntil situasjonen med loftet er avklart. Reparasjoner av tak mot gårdsplassen og takrenner samme sted. Maling av fellesvinduer mot bakgården Utskifting av balkonger ANDRE KOSTNADER Kommunale avgifter Vann- og avløpsavgiften har ingen økning mens renovasjonsavgiften øker med 8,9%. Øvrige kostnader Når det gjelder de øvrige kostnadene i budsjettet har styret regnet med en generell prisstigning. Eiendeler og gjeld omsetning og takster Sameierne får tilsendt skjema med oppstilling over den enkelte seksjons andel av sameiets inntekter, utgifter, gjeld og eiendeler. Ligningsverdien får den enkelte oppgitt på ligningskontoret. REGNSKAPET FOR 2010 Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av sameiets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Informasjon om sameiets forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsberetningens punkter om kostnadsutvikling og budsjett for Årsregnskapet for 2010 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Det bekreftes herved at forutsetningen om fortsatt drift er til stede. Årets resultat var et underskudd på kr ,- dette er trukket fra opptjent egenkapital. INNTEKTER Inntektene var i 2010 kr ,- Dette er i tråd med budsjett.

8 KOSTNADER Kostnadene var i 2010 totalt kr ,-, av dette utgjorde vanlige driftsutgifter, (til vaktmester, fyring, TV, Alarm div. små vedlikehold og reparasjon) kr ,-. Av ekstraordinære utgifter har vi hatt følgende: Konsulent-tjeneste og brannrapport - kr ,-, Pussing og tetting av vegger i kjeller ,- og utskifting av vinduer og dører i stallen ,-. 8 Revisors honorar for regnskapsåret 2010 er for revidering av selskapets regnskap og formuesforvaltning. Revisjonshonoraret fremkommer som egen post i resultatregnskapet. Forøvrig vises til de enkelte tallene i regnskapet og den regnskapsmessige oversikt som fremkommer under noter til regnskapet. Styret er ikke kjent med hendelser etter som påvirker regnskapet i vesentlig grad. INNTEKTS- OG KOSTNADSBUDSJETT FOR ÅR 2011 Styrets forslag til styringsbudsjett fro 2010 er basert på: Kostnadsbusjett Forventet ordinære driftskostnader på kr ,- Kostnadene til Kabel-TV, alarm og vaktmester/trappevask/fyringsvakt har en svak økning. Mens økningen i husleien skyldes hovedsakelig de økte kostnadene til fyring. Ekstraordinære vedlikeholdskostnader utgjør kr ,- Brannsikrings tiltak og utbedring av søppelstativ. Inntektsbudsjett Totale driftsinntekter er kr ,- dvs. en økning i forhold til Dette skyldes justering av fellesutgifter for å reflektere faktiske kostnader, økte leieinntekter fra stallen samt leieinntekter fra Netel for antenner på taket. Sameiernes innbetaling er kr ,- dvs. en økning i forhold til ,- i Øvre inntekter beløper seg til kr ,- dvs. en reduksjon i forhold til Noe som skyldes 1,5 års innbetaling fra Netel i 2010 Styrets kommentarer til styringsbudsjettet for Sameiernes ordinære månedlige innbetaling for 2011 er økt i forhold til Inntektsbudsjettet tilfredsstiller sameiets krav til dekning av ordinære driftsutgifter. Sameiets kapital øremerket ordinær drift er tilfredsstillende. Ekstraordinære vedlikeholdsprosjekter vil tære på vedlikeholdsfondet, men vil kunne finansieres gjennom oppsparte midler. Vedlagt følger budsjett for 2011.

9 VALG 9 Styrets forslag til nytt styre for ettårsperioden 2011/2012 er: Styreleder Styremedlem Styremedlem Varamedlem Varamedlem Knut Skauan Tor M. Tørstad Morten Yggeseth Rita Frändberg Tryggve Øglænd Oslo, 20. mars 2011 I styret for Morten Yggeseth Knut Skauan Tor M. Tørstad

10 Note 10 RESULTATREGNSKAP Regnskap 2010 Regnskap 2009 Budsjett 2010 Budsjett 2011 DRIFTSINNTEKTER Innkrevde felleskostnader Dugnadsgebyrer Leieinntekter Ekstra innbetaling Ekstra innbetalt for renovasjon SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Konsulenthonorarer Ekstra ordinært vedlikehold Drift og vedlikehold Kontingenter Forsikringer Kommunale avgifter Energi/fyring Kabel TV Alarm Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTN DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKT/KOSTNAD Finansinntekter Finanskostnader RES. FINANSINNT/KOSTN ÅRSRESULTAT Overføringer Fra opptjent egenkapital Til annen egenkapital

11 11 BALANSE pr OMLØPSMIDLER Restanser felleskostnader Kundefordringer Forskuddsbetalt TVavgift og skadedyravtale/kortsiktig fordring Driftskonto OBOS Sparekonto OBOS SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Opptjent egenkapital GJELD KORTSIKTIG GJELD Forskudd felleskostnader Leverandørgjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GELD Pantstillelse 0 0 Garantiansvar 0 0 OSLO, STYRET FOR SE DRAMMENSVEIEN 68 Morten Yggeseth Knut Skauan Tor M. Tørstad

12 NOTE: 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 12 Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk i små foretak. Inntektsføring av innkrevde felleskostnader skjer månedlig. NOTE: 2 INNKREVDE FELLESKOSTNADER Seksjonsutgifter/oppvarming og vaktm Kabel-TV Alarm SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER NOTE: 3 ANDRE INNTEKTER Leieinntekt stallen Leieinntekt fra Antenne på taket Leieinntekt fra Plante-Expo i kjelleren SUM ANDRE INNTEKTER NOTE: 4 REVISJONSHONORAR Revisjonshonoraret er på kr ,- og er i sin helhet knyttet til revisjon. NOTE: 5 KONSULENTHONORAR Er i sin helhet betalt for å dekke brannkonsulent for kr ,50,- NOTE: 6 EKSTRAORDINÆRE UTGIFTER Utskifting av vinduer og dører i stallen Pussing av kjellervegger SUM KOMMUNALE AVGIFTER NOTE: 7 DRIFT OG VEDLIKEHOLD Drift/vedlikehold bygninger Drift/vedlikehold elektro Drift/vedlikehold Fyringsanlegg Kostnader dugnader SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD NOTE: 8 KOMMUNALE AVGIFTER Vann- og avløpsavgift Feieavgift Renovasjonsavgift SUM KOMMUNALE AVGIFTER

13 NOTE: 9 ENERGI / FYRING Elektrisk energi Olje SUM ENERGI / FYRING NOTA: 10 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Container Skadedyr/soppkontroll -757 Verktøy og redskaper -449 Driftsmatriell Lyspærer og sikringer -463 Vaktmestertjenester Renhold av firmaer Snørydding Kontor kostnaer Porto -924 Bank og kortgebyr -240 SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER NOTE: 11 FINANSINNTEKTER Renter av driftskonto OBOS 71 Renter bank Renter av for sent innbetalte felleskostnader SUM FINANSINNTEKTER

14 14 Vedtekter for sameiet Drammensveien 68 1 Eiendommen Drammensvn. 68 består av 13 boligseksjoner og 5 næringseksjoner. Sameiet har til formål å ivareta sameirnes fellesinteresser og administrasjonen av eiendommen, gnr. 211, bnr. 77 i Oslo kommune, med fellesanlegg av enhver art. Eiendommen Drammensveien 68 ligger i sameie mellom eierne av de 18 eierseksjoner som bebyggelsen av eiendommen er oppdelt i. Seksjonenes prosentvise eierandel er som følger: Seksjon nr % Forretning Drammensveien Seksjon nr % Forretning Drammensveien Seksjon nr % Forretning Bjørn Farmannsgate Seksjon nr % Forretning Bjørn Farmannsgate Seksjon nr % Bolig/portal Seksjon nr % Bolig B oppgang 1 etg. Seksjon nr % Bolig B oppgang 2 etg. Seksjon nr % Bolig oppgang A 2 etg. nord Seksjon nr % Bolig oppgang A 2 etg. sør Seksjon nr % Bolig B oppgang 3 etg. Seksjon nr % Bolig oppgang A 3 etg. nord Seksjon nr % Bolig oppgang A 3 etg. sør Seksjon nr % Bolig B oppgang 4 etg. Seksjon nr % Bolig oppgang A 4 etg. nord Seksjon nr % Bolig oppgang A 4 etg. sør Seksjon nr % Bolig B oppgang 5 etg. Seksjon nr % Bolig oppgang A 5etg. nord Seksjon nr % Bolig oppgang A 5 etg. sør Til sammen % Tomten og de deler av bebyggelsen som ikke er omfattet av seksjoner med enerett til bruk, er fellesarealer. Denne avtale er bindenden for alle nåværende og fremtidige seksjonseiere og kan ikke endres uten at seksjonseiere som berøres av endringen samtykker i det. 2 Seksjonen kan ikke skilles fra deltagerinteressen i sameiet. Hver sameier har hjemmel i sin seksjon med rett til bruk, av den leilighet eller det næringslokale som er knyttet til bruksenheten. Hver sameier plikter å overholde bestemmelsene som følger av oppdelings-begjæringen, lov om eierseksjoner, disse vedtekter samt generelle ordensregler fastsatt av sameiermøtet. Bruksenheten og fellesarealet bare nyttes i samsvar med formålet, og må ikke nyttes slik at det er til unødig eller urimelig ulempe for brukerne av de øvrige seksjonene. Felles-anleggene må ikke nyttes slik at andre brukeere unødig eller urimelig hindre i den bruk anleggene som er avtalt eller forutsatt. Både utvendige og innvendige bygningsmessige forandringer eller installasjoner skal meldes til styret. Ledninger, rør og lignende nødvendige installasjoner kan føres gjennom bruksenheten hvsi det ikke er til vesentlig ulempe for sameieren. Sameieren skal gi adgang til bruksenheten for nødvendig ettersyn og vedlikehold av installasjonene.

15 3 Fellesutgifter er utgifter ved eiendommen som ikker er knyttet til den enkelte bruksenhet. Denne avgift fastsettes av styret til dekning av eiendommensn fellesutgifter, som omfatter for eksempel eiendomsskatt, forsikringer, utvendig vedlikehold, gårdsbestyrer, gårdslys, diversen omkostninger, ekstraordinære omkostninger og lignende. Disse utgifter fordeles mellom sameierne i henhold til sameierbrøken. I tilfelle hertil blir renter og avdrag på fellesgjeld å utligne forholdmessig på sameierne etter eierandelen. 4 Overfor tredje mann er sameierne proratarisk ansvarlig etter eierandelne, jfr. eierseksjonslovens Innvendig vedlikehold av egen seksjon, påhviler fullt ut for egen regning den enkelte sameier. Innvendige vann- og avløpsledninger omfattes av vedlikeholdspliketn til og med forgreiningspunktet inn til seksjonen, og elektriske ledninger til og med seksjonens sikringsboks. D.v.s. alt arbeid som må foretas innenfor leilighetens dører, balkongrekkverk og vinduer og vinduskarmer samt maling og vedlikehold av disse enligt sameiets manual. Dersom en sameier unnlater å foreta det vedlikehold som er nødvendig for å bevare eiendommens vedi eller å avverge ulemper, kan sameierne sørge for vedlikehold for vedkommendes regning. Dersom vedkommende ikke frivillig refunderer sameiet ugifter til vedlikehlold som er utført for vedkommendes regning gjelder vedtektenes 15. Skyldes et nødvendig vedlikeholdsarbeid lekkasjer som ingen er ansvarlig for, blir dette dog å utligne proratarisk på samme måte som utvendig vedlikehold av eiendommen. Sameiet plikter å tegne forsikring for slike skader. 6 Sameiermøtet vedtar avsetning til fond til dekning av fremtidige vedlikeholdsutgifter, påkostninger eller andre fellestiltak på eiendommen. De beløp seksjnene skal innbetale til fondet innkreves i den månedlige betaling til dekning av fellesutgiftene. 7 Erverer og leier av seksjon må meldes til styret for registrering. 8 Sameiene som deres hustander og eventuelle leieboere (fremleietaker) plikter å følge vanlige husordensregler for leiegårder og vise vanlig hensyn til de øvrige beboere av eiendommen. Spesielle husordensregler kan vedtas av sameiermøtet med 2/3 flertall. 9 En sameier kan fritt overdra sin seksjon med tilhørende rettigheter og fropliktelser etter denne avtale, ved overdragelse, pantsettelse eller på annen måte. Ved overdragelse, utleie samt fremleie av leiligheten må forretningsfører underrettes. 10 Sameiermøtet er sameiets øverste organ. Ordinært sameiermøte holdes hvert år innen utgangen av mars måned. Ekstraordinært sameiermøte skal holdes når styret finner det nødvendig, eller når sameiere med minst en tiendedel av stemmene krever det og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet. Styret og forretningsfører har plikt til å være til stede på sameiermøtet, med mindre det foreligger gyldig forfall. Husstandensmedlem fra hver seksjon har rett til å være til stede på sameiermøtet og til å uttale seg. Innkalling til sameiermøtet skjer skriftlig med minst 8 og høyst 20 dagers varsel. Ekstraorndinært sameiermøte kan, om det er nødvendig, innkalles med kortere frist som likevel skal minst 3 dager. I sameiermøtet har sameierne stemmerett, med en stemme for hver seksjon. Sameierne har rett til å møte ved fullmektig, som må ha skriftlig, datert fullmakt. 15

16 Det ordinære sameiermøtet skal behandle: Årsregnskap - Styrets årsberetning - Styrets regnskapsoversikt for foregående kalenderår til eventuelt godkjenning - Valg av styremedlemmer - Andre saker som er nevnt i innkallingen - Div. saker som sameierne ønsker behandlet og som gitt beskjed om i forvei - Møtet skal protokollføres 13 Sameiet skal ha et styre på 3 sameiere som skal bestå av en leder, og to andre medlemmer med varamedlemmer som velges av sameiermøtet med alminnelig flertall. Styrets leder velges særskilt. Styremedlmmer tjenestegjør i et år og det samlede styre innehar sameiets signatur. Kun fysiske personer kan være styremedlemmer. 14 Sameiermøets kompetanse skal sørge for vedlikehold og drift av eiendommen, og ellers sørge for forvaltningen av sameiets anliggender i samsvar med lov, vedtekter og vedltak i sameiermøtet. Styret har herunder i samsvar med lov om eierseksjoner å treffe alle bestemmelser som ikke i loven eller vedtektene er lagt til sameiermøtet. Styret er beslutningsdyktig nårmer enn halvparten av medlemmene er til stede. Vedtak treffes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet gjør formannens stemme utslaget. 15 Hvis en sameier ikke betaler den av sameiet fastsatte husleie til dekning av ytelser som sameiet utligner på den enkelte sameier, eller påannen måte vesentlig misligholder sine forpliktelser ovenfor de øvrige sameierne, kan vedkommende med minst 3 måneders skriftlig varsel pålegges å flytte og selge seksjonen. Medfører sameierens oppførsel fare for ødeleggelse eller vesentlig forringelse av eiendommen eller er sameiers oppførsel til alvorlig plage eller sjenanse for eiendommens øvrige brukere, kan sameiets styre kreve fravikelse av seksjonen etter tvangsfullbyrdelsesloven. 16 Utskifting av vinduer og dører, oppsetting av markiser, endring av fasadekledning, endring av utvendige farger samt innvendige felles arealer skal foretas etter sameiets manual. Hvis det søkes om endring av ikke uvesentlig betydning for de øvrige sameiere, skal styet forelegge spørsmål for sameiermøetet til avgjørelse. 17 Endringer i sameiets vedtekter skal besluttes av sameiermøtet med minst to tredjedelser av de angitte stemmer. 18 Tvistemål mellom sameierne hører under Oslo husleierett, jfr. eierseksjonsloven. 19 For så vidt ikke annet følger av disse vedtekter, eller når vedtektene strider mot eierseksjonsloven, gjelder reglene i lov om eierseksjoner av 27. Mai Oslo, Drammensveien

17 17 Husordensregler Drammensveien 68 YTRE ORDEN - Gårdsplass, portrom, trappegang, trappeposer, korridorer, felleskjeller og loftsrom må ikke belemres med gjenstander tilhørende beboerne, så som kasser, bohave, sportsartikler, barnevogner eller lignende. Brannbalkonger må ikke belemres med gjenstander som hindrer passage. Biler, sykler eller kjøretøy må ikke plasseres på gårdsplass i annet en sykkelsstall. Det er forbudt å slå ball eller spille fotball på gårdsplassen. - Enhver forurensing av gårdsplass, portrom og overnevnte fellesrom er forbudt. Hunder må ikke luftes på gårdsplass, for have eller innenfor gårdens område. Alt avfall skal legges i dertil bestemte beholder. Ethvert søl omkring søpelbeholderne må unngås. Søler du - så rydd opp etter deg. - Banking og lufting av tøy, møbler, tepper, sengeklær, m.v. må kun foregå på gårdsplass eller annen av styret anvist plass og dertil bestemte tider. Risting av tepper og tøy fra vinduer og balkonger er forbudt. På søndager og helligdager bør tøy ikke henge ut til tørk. - Uten styrets skriftlige samtykke er det forbudt å anbringe plakater og oppslag av enhver art på eiendommen, likeså å bemale vinduer eller vegger, sette opp skilter, montrer, automater, flaggstenger, antenner etc. eller sette opp skilt eller plakater innenfor vinduene i leiligheten, untatt er forretningene. - Beboere plikter å holde porten stengt hele døgnet. - Fellesrom som tørkeloft benyttes av leieboerne i tur og orden etter styrets nærmere bestemmelser. Alle fellesrom, trapperepser og korridorer skal av leieboerne rengjøres i tur og orden etter styrets bestemmelser, om ikke styret selv sørger for disse arbeider mot fordelning av utgiftene. Tøy som er så vått at det drypper, må ikke henges på loftet. Bruk av bart lys eller fyrstikker er forbudt i kott, på loft og i kjeller. - Om sommeren plikter leiebeboerne å la vinduene i sine kjellerboder stå åpne til gjennomlufting, hvis vinduene utvendig er forsvarlig på nettingtråd. I den kalde årstid må alle kjellervinduer og dører være forslarlig lukket. Skal brensel om vinteren bringes i kjeller, må samtlige dører lukkes mellom hver vendig - for å ungå - utøy i kjelleren. Eieren/ leieren plikter å holde de rom hvor det er vann- ledningsrør og avløpsrør så oppvarmet at frysing unngås. Knuste vindusruter i kjeller eller loftsbod plikter eieren/leieren omgående å erstatte med nye. Bohave lagres i loft- eller kjellerbod (ikke utenfor vinduene). Sykler/ ski som ikke benyttes over sesongen settes i bodene. Lyspærer i oppgangen skiftes ved samarbeid etasjevis/felleskjøp av pærer. Lagres ved i kjelleren, må stablene isloers med sten eller annet effektiv isolasjon - som ikke trekker fuktighet - gis en klaring på minst 10 cm. fra vegger, gulv/tak. Våt ved må tørkes ute før den lagres i kjelleren. INDRE ORDEN - Enhver plikter å påse at leiligheten brukes slik at det ikke oppstår unødvendig eller urimelig ulemper eller ubehag for andre leieboere. Det må tas tilbørlig hensyn til voksne og barns hvile og søvn ettermiddag og aften. - Det tillates vanlige typer vaskemaskiner anvendt i bad, når lysverkets o.a. forskifter for installasjon følges. På kjøkken kan vaskemaskin monteres i henhold til gjeldende forskrifter. - Vinduene i oppgangen må ikke stå åpne om natten, heller ikke i regn og blåst. Om en beboer finner det nødvendig å sette opp et vindy i trapp eller korridod, pliker denn å påse at det blir lukket. Det er forbudt å lufgte gjennom entré og kjøkkendører.

18 - Dyr må ikke holdes i leiligheten uten styrets samtykke og etter forutgpende høringsrunde. Det må ikke ligge ut mat til duer eller katter i fellesarealer eller gårdsplass. - Mellom kl og kl skal det være ro i leiligheten. I denne tid må det ikke musiseres eller nyttes radio/tv som generer naboer. Skal der ved spesielle anledninger mussiseres eller drives selskaplighet i leiligheten utover denne tid, skal innehaveren av de tilstøtende leiligheter underrettes på forhånd. Det må ikke musiseres eller drives musikkøvelser mer enn til sammen 3 timer daglig. Høytalere må generelt instiles slik at de ikke generer naboene. Musikk- og sangundervisning er ikke tillat uten styrets skriftlige samtykke og etter høringsrunde blandt beboerne. - Som husordensregler gjelder også de særskildte instrukser som til enhver til er gitt eiendommen for behandling av teknisk utstyr, som sentralvarmeanlegg, elekstrisk vaskeri, vannklosetter, kjøleskap, fellesantenne og lignende. 18 DUGNADSARBEID - Sameierne/ beboerne pliker i den utstrekning det på sameiermøtets besluttes dugnad, å utføre dette. Hvis en sameier som ha rdugnadsplikt ikke kan utføre dugnadsarbeide har styret rett til å utligne et beløp for vedkommende som utgjør dennes andel av arbeidet. Generalforsamlingen fastsetter timepris ved dugnadsarbeide. - NB! Eieren/Leieren blir erstatningspliktig for enhver skade som oppstår som følge av overtredelser av husordensregler eller annen mangel på aktsomhet. Han/hun er også ansvarlig for at slike husordensregler blir oversendt av han/hennes husstand, fremleietagere eller andre personer som han/husn har gitt adgang til leiligheten eller eiendommen for øvrig. (Husleielovens paragraf 20-21). DISSE HUSORDENSREGLER ER FASTSATT I HENHOLD TIL SAMEIEAVTALEN FOR DRAMMENSVEIEN 68. FORMÅLET MED BESTEMMELSENE ER Å VERNE OM- OG BEVARE SAMEIERNES EGNE VERDIER. Vedtatt på konstituerende sameiemøte

19 19 OVER KJELLER- OG LOFTSBODER FORDELT PÅ EIERE e;er =nglysing pr 8. desember 1971 SEKSJON NR. KJELLERBOD NR. LOFTSBOD NR. 1 Ingen Ingen 2 6 Ingen 3 Ingen Ingen 4 Ingen Ingen Ingen Ingen Ingen

20 20

VEDTEKTER FOR SAMEIET GEILENESET.

VEDTEKTER FOR SAMEIET GEILENESET. VEDTEKTER FOR SAMEIET GEILENESET. Gnr. 8, bnr. 460 i Ulstein kommune. 1. Navn, forretningskontor og formål. Sameiets navn er Sameiet Geileneset. Sameiet har forretningskontor i Ulstein. Sameiet består

Detaljer

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Frysjaveien 1, 3 og 5

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Frysjaveien 1, 3 og 5 VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Frysjaveien 1, 3 og 5 tilpasset og vedtatt i ekstraordinært sameiermøte den 27.11.2000 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31. Sist endret 27.04.2011 1

Detaljer

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Skullerudhøgda II Boligsameie

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Skullerudhøgda II Boligsameie VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Skullerudhøgda II Boligsameie Tilpasset og vedtatt i sameiermøte den 23. mars 1999 i medhold av Lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31. Endret på ekstraordinært sameiermøte

Detaljer

Vedtekter for Eierseksjonssameiet Bjerregaardsgate 29

Vedtekter for Eierseksjonssameiet Bjerregaardsgate 29 Vedtekter for Eierseksjonssameiet Bjerregaardsgate 29 tilpasset og vedtatt i sameiermøte den 21. april 1999 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 Sist endret på ordinært sameiermøte 21.

Detaljer

Bruksenheten må ikke nyttes slik at det er til unødig eller urimelig ulempe for brukerne av de øvrige seksjoner.

Bruksenheten må ikke nyttes slik at det er til unødig eller urimelig ulempe for brukerne av de øvrige seksjoner. VEDTEKTER FOR SAMEIET TORSHOV KV. X Vedtatt i sameiermøte første gang den 1.12.1988, endret den 8. juni 1998 i medhold av Lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr. 31 og sist endret på årsmøte i sameiet

Detaljer

KJELSÅSHAUGEN BOLIGSAMEIE

KJELSÅSHAUGEN BOLIGSAMEIE KJELSÅSHAUGEN BOLIGSAMEIE VEDTEKTER S. 6091 c:\fab\frode beyer files\kjelsåshaugen bs\vedtekter husorden hms\6091 kjelsåshaugen boligsameie - vedtekter.doc KJELSÅSHAUGEN BOLIGSAMEIE Kjelsåshaugen Boligsameie

Detaljer

VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET OLAV NYGARDS VEG 212-214-216

VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET OLAV NYGARDS VEG 212-214-216 VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET OLAV NYGARDS VEG 212-214-216 Vedtatt i sameiemøte den 26. april 1999 i medhold av lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr 31 7 endret på sameiemøte 15. april 2008 7 endret på

Detaljer

1. Hvilket boligsameie disse vedtekter gjelder for

1. Hvilket boligsameie disse vedtekter gjelder for 1. Hvilket boligsameie disse vedtekter gjelder for 2. Sameiernes fysiske rådighet 3. Sameiernes rettslige rådighet 4. Fellesutgifter 5. Vedlikeholdsfond 6. Ansvar for sameiets forpliktelser 7. Ettersyn

Detaljer

V E D T E K T E R FOR. SAMEIET NORDRE SKRENTEN 1 Org. Nr. 975 473 201. 1 Formål. 2 Sameier fysisk råderett. 3 Sameier rettslig råderett

V E D T E K T E R FOR. SAMEIET NORDRE SKRENTEN 1 Org. Nr. 975 473 201. 1 Formål. 2 Sameier fysisk råderett. 3 Sameier rettslig råderett V E D T E K T E R FOR SAMEIET NORDRE SKRENTEN 1 Org. Nr. 975 473 201 Reviderte vedtekter vedtatt på ordinært sameiermøte 22.04.03, sist endret 21.04.05, sist endret på ordinært årsmøte 30.04.2012. Sameiet

Detaljer

Sameievedtekter Endret siste gang på sameiermøte 03.04.2001 Endret siste gang på sameiermøte 23.04.2012

Sameievedtekter Endret siste gang på sameiermøte 03.04.2001 Endret siste gang på sameiermøte 23.04.2012 Sameievedtekter Endret siste gang på sameiermøte 03.04.2001 Endret siste gang på sameiermøte 23.04.2012 VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET HAUKÅSEN IV 1. EIENDOMMEN - FORMÅL Eierseksjonssameiet (heretter kalt

Detaljer

Vedtekter for Strandliveien Boligsameie. Vedtatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31

Vedtekter for Strandliveien Boligsameie. Vedtatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31 Vedtekter for Strandliveien Boligsameie Vedtatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31 1. EIENDOMMEN - FORMÅL Eierseksjonssameiet (heretter sameiet) omfatter gnr 40 bnr

Detaljer

Vedtekter for Sameiet Lunden 7-17

Vedtekter for Sameiet Lunden 7-17 Vedtekter for Sameiet Lunden 7-17 Vedtatt i sameiermøte den 08.04.1999 Endret på sameiermøte den 04.04.2005 Endret på sameiermøte den 04.04.2006 Endret på sameiermøte den 11.04.2007 Endret på sameiermøte

Detaljer

VEDTEKTER. for. Eierseksjonssameiet Brinken 9-13

VEDTEKTER. for. Eierseksjonssameiet Brinken 9-13 VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Brinken 9-13 tilpasset og vedtatt i sameiermøte den 16. juni 2011 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 1 Eiendommen - formål Eierseksjonssameiet (heretter

Detaljer

Vedtekter for Sameiet Lørenplatået, Oslo Org.nr. 992 104 104 Sist endret i sameiermøte 29.04.2015.

Vedtekter for Sameiet Lørenplatået, Oslo Org.nr. 992 104 104 Sist endret i sameiermøte 29.04.2015. Vedtekter for Sameiet Lørenplatået, Oslo Org.nr. 992 104 104 Sist endret i sameiermøte 29.04.2015. 1 Navn, forretningskontor, formål, antall seksjoner Eierseksjonssameiets navn er Sameiet Lørenplatået

Detaljer

Vedtekter 20.04.07 rev 01.

Vedtekter 20.04.07 rev 01. Aasebryggene Vedtekter 20.04.07 rev 01. VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET Gnr.13 bnr. 1702 Vedtatt i sameiermøte Den 20 April 2007 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 1 NAVN, FORRETNINGSKONTOR

Detaljer

DØNSKITOPPEN BOLIGSAMEIE Stiftet 13. juni 1984 V E D T E K T E R

DØNSKITOPPEN BOLIGSAMEIE Stiftet 13. juni 1984 V E D T E K T E R DØNSKITOPPEN BOLIGSAMEIE Stiftet 13. juni 1984 V E D T E K T E R Sist endret 19. april 2012 1 Boligsameiets navn er Dønskitoppen Boligsameie. Det består av 65 eierseksjoner på eiendommen gnr. 80, bnr.

Detaljer

V E D T E K T E R F O R SAMEIET BRINKEN I OSLO

V E D T E K T E R F O R SAMEIET BRINKEN I OSLO V E D T E K T E R F O R SAMEIET BRINKEN I OSLO (vedtatt på ordinært sameiemøte 10.03.99) (endret på ordinært sameiemøte 24.03.04) (endret på ordinært sameiermøte 16.04.15) Eiendommen Brinken, gnr. 231,

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Blakstadlia Boligsameie

VEDTEKTER FOR. Blakstadlia Boligsameie VEDTEKTER FOR Blakstadlia Boligsameie Vedtatt på konstituerende sameiermøte den 30. oktober 1997 Endret og revidert etter fullmakt fra ordinært årsmøte 20. April 1999 iht. Eierseksjonsloven 23. mai 1997.

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET PARKGÅRDEN SE

VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET PARKGÅRDEN SE VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET PARKGÅRDEN SE Vedtatt i sameiermøte den 28. april 1999 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 Endret i sameiemøte 11.05.04 Endret i sameiemøte 17.03.05

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET LAURA GUNDERSENSGT. 4, OSLO

VEDTEKTER FOR SAMEIET LAURA GUNDERSENSGT. 4, OSLO VEDTEKTER FOR SAMEIET LAURA GUNDERSENSGT. 4, OSLO Vedtatt i konstiturende sameiemøte 29. april 1985, endret i ordinært sameiemøte 29. april 1993, endret i ordninært sameiemøte 6. april 1995 endret i ordinært

Detaljer

VEDTEKTER. for VELHAVEN BOLIGSAMEIE. Adresse: Pilestredet Park 22, 0176 OSLO

VEDTEKTER. for VELHAVEN BOLIGSAMEIE. Adresse: Pilestredet Park 22, 0176 OSLO VEDTEKTER for VELHAVEN BOLIGSAMEIE Adresse: Pilestredet Park 22, 0176 OSLO fastsatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31 Vedtatt 25.9.2003 Revidert 14.5.2013 1 Eiendommen

Detaljer

VEDTEKTER FOR SOLSIDEN 4 BOLIGSAMEIE

VEDTEKTER FOR SOLSIDEN 4 BOLIGSAMEIE VEDTEKTER FOR SOLSIDEN 4 BOLIGSAMEIE (fastsatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr 31) 1 Eiendommen formål Eierseksjonssameiet (heretter kalt "Sameiet") omfatter de

Detaljer

2 Rettslig rådighet En boligseksjon består av en sameieandel i eiendommen med enerett til bruk av en tilhørende leilighet med garasjeplass og bod.

2 Rettslig rådighet En boligseksjon består av en sameieandel i eiendommen med enerett til bruk av en tilhørende leilighet med garasjeplass og bod. VEDTEKTER FOR SAMEIET VESTSIDEN 1 Vedtatt av sameiermøtet 13.april 2010 samt endret i ekstraordinært sameiemøte 18. november 2010. Siste endring i sameiemøte 6. april 2011 (Husordensreglene) 1 Om sameiet

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET

VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET Skullerudhøgda I, Skullerudveien 65 95, Oslo Vedtatt i sameiermøte 29.mars 2000 i medhold av lov om eierseksjoner 23.mai 1997 nr.31 1 NAVN OG FORMÅL Sameiet Skullerudhøgda

Detaljer

(Revidert på Sameiets årsmøte den 26.april 2001 i samsvar med reglene i lov av 23. mai 1997 nr. 31.)

(Revidert på Sameiets årsmøte den 26.april 2001 i samsvar med reglene i lov av 23. mai 1997 nr. 31.) 1. VEDTEKTER 1 NAVN OG FORRETNINGSKONTOR Sameiets navn er Sameiet Kurlandsåsen med forretningskontor i Lørenskog. Sameiet består av 108 boligseksjoner, 1 garasjeseksjon (seksjon 109) med 88 garasjer og

Detaljer

SAMEIET STRAEN TERRASSE VEDTEKTER

SAMEIET STRAEN TERRASSE VEDTEKTER SAMEIET STRAEN TERRASSE VEDTEKTER Av 23.10.2000 1. Definisjoner Sameiet Straen Terrasse består av 85 seksjoner, på til sammen 8.854m2, av eiendommen gnr. 59, bnr. 1635 i Stavanger kommune, med totalt areal

Detaljer

VEDTEKTER for Sameiet Nordre Jarlsberg Brygge Utsikten Trinn 1 (Vedtatt i ekstraordinært sameiermøte 15. oktober 2012)

VEDTEKTER for Sameiet Nordre Jarlsberg Brygge Utsikten Trinn 1 (Vedtatt i ekstraordinært sameiermøte 15. oktober 2012) VEDTEKTER for Sameiet Nordre Jarlsberg Brygge Utsikten Trinn 1 (Vedtatt i ekstraordinært sameiermøte 15. oktober 2012) 1 NAVN, EIENDOMMEN, M.V. Eierseksjonssameiets navn er Sameiet Nordre Jarlsberg Brygge

Detaljer

Sameiermøte 2010 Sameiet Drammensvn. 68

Sameiermøte 2010 Sameiet Drammensvn. 68 Sameiermøte 2010 Sameiet Drammensvn. 68 www.dv68.no 2 STYRETS OPPGAVER -styret skal lede selskapet i samsvar med lov, vedtekter og vedtak i årsmøtet -treffe vedtak i alle saker med mindre beslutningsmyndigheten

Detaljer

VEDTEKTER for Ullernparken Boligsameie 1 NAVN, FORRETNINGSKONTOR OG FORMÅL

VEDTEKTER for Ullernparken Boligsameie 1 NAVN, FORRETNINGSKONTOR OG FORMÅL VEDTEKTER for Ullernparken Boligsameie Vedtatt på ordinært sameierøte 14.04.86 Endret i sameiermøte 30.06.1993 Revidert i sameiermøte den 11. mars 1999 Endret ved presisering av 3 i sameiermøte 20. april

Detaljer

SAMEIET Aadnøygaarden VEDTEKTER

SAMEIET Aadnøygaarden VEDTEKTER SAMEIET Aadnøygaarden VEDTEKTER Av 05.05.2003 1. Definisjoner Sameiet Aadnøygaarden består av 39 seksjoner, 36 boligseksjoner og 3 næringsseksjoner, på til sammen 3.810 kvm, av eiendommen gnr. 59, bnr.

Detaljer

V E D T E K T E R. Boligsameiet Bera Midtre

V E D T E K T E R. Boligsameiet Bera Midtre V E D T E K T E R For Boligsameiet Bera Midtre 1. Navn: Sameiets navn er Boligsameiet Bera Midtre. 2. Eiendommen Eiendommen gnr. 117 bnr. 908 i Drammen ligger i sameie mellom eierne av de 120 eierseksjoner

Detaljer

Vedtekter for Sameiet Trondheimsveien 43 Vedtatt på sameiermøtet 29. februar 2012

Vedtekter for Sameiet Trondheimsveien 43 Vedtatt på sameiermøtet 29. februar 2012 Vedtekter for Sameiet Trondheimsveien 43 Vedtatt på sameiermøtet 29. februar 2012 1 Eiendommen -formål Eierseksjonssameiet (heretter Sameiet) omfatter gnr 229 bnr 174 i Oslo med påstående bygninger. Sameiet

Detaljer

VEDTEKTER for SOLHAVEN BOLIGSAMEIE. Pilestredet Park 28, 0176 OSLO

VEDTEKTER for SOLHAVEN BOLIGSAMEIE. Pilestredet Park 28, 0176 OSLO VEDTEKTER for SOLHAVEN BOLIGSAMEIE Adresse: Pilestredet Park 28, 0176 OSLO fastsatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31 1 Eiendommen -formål Eierseksjonssameiet (heretter

Detaljer

VEDTEKTER SAMEIET FRØLICH HAGE

VEDTEKTER SAMEIET FRØLICH HAGE VEDTEKTER FOR SAMEIET FRØLICH HAGE Endret senest 15.03.2016 1. Navn / formål / eiendommen Sameiets navn er Sameiet Frølich Hage, beliggende på eiendommen gnr. 13 bnr. 205 i Nittedal Kommune. Sameiet består

Detaljer

VEDTEKTER FOR HYTTESAMEIET FUNKELIA III. Vedtatt i sameiermøte Den 28. mars 2015 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr.

VEDTEKTER FOR HYTTESAMEIET FUNKELIA III. Vedtatt i sameiermøte Den 28. mars 2015 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. VEDTEKTER FOR HYTTESAMEIET FUNKELIA III Vedtatt i sameiermøte Den 28. mars 2015 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 1. NAVN OG OPPRETTELSE Sameiets navn er Hyttesameiet Funkelia III og

Detaljer

VEDTEKTER For Kornmoenga Sameie 3

VEDTEKTER For Kornmoenga Sameie 3 VEDTEKTER For Kornmoenga Sameie 3 Vedtatt ved seksjonering i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31 Sist endret av sameiermøte 14.4.2016 1. EIENDOMMEN FORMÅL Eierseksjonssameiet (heretter kalt

Detaljer

VEDTEKTER. for KIRKERUDBAKKEN SAMEIE

VEDTEKTER. for KIRKERUDBAKKEN SAMEIE VEDTEKTER for KIRKERUDBAKKEN SAMEIE Disse vedtektene bygger på sameiekontrakt (tinglyst i 1993) og skjøte (tinglyst i 1976). Vedtektene er vedtatt på sameiermøtet den 25.04.07 og endret på sameiermøtet

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET SCHWEIGAARDSGATE 54

VEDTEKTER FOR SAMEIET SCHWEIGAARDSGATE 54 VEDTEKTER FOR SAMEIET SCHWEIGAARDSGATE 54 Vedtekter av 26.08.82 endret i medhold av lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr 31 til nye vedtekter 28. april 2003 Tilføyelse nytt tredje ledd 2 den 27. april

Detaljer

(Revidert på Sameiets årsmøte den 26.april 2001 i samsvar med reglene i lov av 23. mai 1997 nr. 31.)

(Revidert på Sameiets årsmøte den 26.april 2001 i samsvar med reglene i lov av 23. mai 1997 nr. 31.) 1. VEDTEKTER 1 NAVN OG FORRETNINGSKONTOR Sameiets navn er Sameiet Kurlandsåsen med forretningskontor i Lørenskog. Sameiet består av 108 boligseksjoner, 1 garasjeseksjon (seksjon 109) med 88 garasjer og

Detaljer

Sist endret ved ordinært sameiermøte torsdag 14. april 2011

Sist endret ved ordinært sameiermøte torsdag 14. april 2011 VEDTEKTER for SAMEIET WESTYE EGEBERGS GATE 2 Sist endret ved ordinært sameiermøte torsdag 14. april 2011 SAMEIEKONTRAKT Underskrevne sameiere i Westye Egebergsgt.2 i Oslo er enige om at følgende regler

Detaljer

VEDTEKTER FOR LINDELEIKEN BOLIGSAMEIE

VEDTEKTER FOR LINDELEIKEN BOLIGSAMEIE LBS Lindeleiken boligsameie Haugjordet 4-18 1336 Sandvika www.lindeleiken.no styret@lindeleiken.no VEDTEKTER FOR LINDELEIKEN BOLIGSAMEIE Vedtatt i sameiermøte den 31. mars 1998 i medhold av lov om eierseksjoner

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET

VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 NAVN OG FORMÅL Sameiets navn er Haakon den Godes vei 16. HAAKON DEN GODES VEI 16 Vedtatt i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31.

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET HERREGÅRDSVEIEN 8 A OG B

VEDTEKTER FOR SAMEIET HERREGÅRDSVEIEN 8 A OG B VEDTEKTER FOR SAMEIET HERREGÅRDSVEIEN 8 A OG B Vedtatt i sameiemøtet den 21. mars 2000 i medhold av lov om eierseksjoner av 23.mai 1997 nr. 31 Endret i sameiemøte 18.04.02 Endret i sameiemøte 24.04.03

Detaljer

VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET MELLOMVEGEN 33

VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET MELLOMVEGEN 33 1. Eierseksjonssameiet VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET MELLOMVEGEN 33 Sameiets navn er Boligsameiet Mellomvegen 33. Sameiet består av eiendommen gnr 200 bnr 809 i Tromsø kommune. Sameiet består av 61 seksjoner,

Detaljer

Vedtekter for Øvre Tåsen Boligsameie

Vedtekter for Øvre Tåsen Boligsameie ØVRE TÅSEN BOLIGSAMEIE Vedtekter for Øvre Tåsen Boligsameie Vedtatt på sameiermøte 28.april 1999 i medhold av Lov om eierseksjoner (Eierseksjonsloven) av 23.mai 1997 nr. 31, i kraft 1.januar 1998. Denne

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMBO BOLIGSAMEIE

VEDTEKTER FOR SAMBO BOLIGSAMEIE 1 VEDTEKTER FOR SAMBO BOLIGSAMEIE Vedtektene ble vedtatt på konstituerende sameiermøte 07.10.83 og sist endret 30.04.2009 i samsvar med reglene i lov av 23.mai 1997 nr. 3, på årsmøtet 27.04.2011 og på

Detaljer

*************************************************************

************************************************************* ************************************************************* Vedtekter for Wessel Parkeringssameie vedtatt på konstituerende sameiermøte den 24. juni 2008 1. Sameiets navn Sameiets navn er Wessel Parkeringssameie.

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE Del 2 Vedtekter Rev. 05.05.12. Sameiet LERVIG MARITIM A Breivikveien 17 4014 Stavanger. Org. Nr. 885 195 822

INFORMASJONSHEFTE Del 2 Vedtekter Rev. 05.05.12. Sameiet LERVIG MARITIM A Breivikveien 17 4014 Stavanger. Org. Nr. 885 195 822 INFORMASJONSHEFTE Del 2 Vedtekter Rev. 05.05.12 Sameiet LERVIG MARITIM A Breivikveien 17 4014 Stavanger Org. Nr. 885 195 822 KAP. 1 Navn og formål 1-1 Navn Sameiets navn er Sameiet Lervig Maritim A. Sameiet

Detaljer

UTKAST TIL VEDTEKTER FOR SAMEIET RYDBERGSGATE 7

UTKAST TIL VEDTEKTER FOR SAMEIET RYDBERGSGATE 7 UTKAST TIL VEDTEKTER FOR SAMEIET RYDBERGSGATE 7 Utarbeidet den 09.09.14 1 Navn, forretningskontor og formål Eierseksjonssameiets navn er Sameiet Rydbergsgate 7. Sameiet omfatter 17 boligseksjoner i eiendommen,

Detaljer

Utarbeidet i medhold av lov om eierseksjoner av 23. Mai 1997 nr. 31 og tidligere lov av 4. Mars 1983 nr. 7. Vedtatt på konstituerende møte den

Utarbeidet i medhold av lov om eierseksjoner av 23. Mai 1997 nr. 31 og tidligere lov av 4. Mars 1983 nr. 7. Vedtatt på konstituerende møte den 1/5 VEDTEKTER FOR GNR. 20, BRNR. 564- EINERVEIEN 2 BOLIGSAMEIE Utarbeidet i medhold av lov om eierseksjoner av 23. Mai 1997 nr. 31 og tidligere lov av 4. Mars 1983 nr. 7. Vedtatt på konstituerende møte

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET PIR 5 EIENDOMMEN GNR 15 BNR 1529 I TROMSØ KOMMUNE

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET PIR 5 EIENDOMMEN GNR 15 BNR 1529 I TROMSØ KOMMUNE SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET PIR 5 EIENDOMMEN GNR 15 BNR 1529 I TROMSØ KOMMUNE 1 NAVN Sameiets navn er Eierseksjonssameiet Pir 5. 2 EIENDOMMEN Bebyggelsen på eiendommen gnr 15 bnr 1529 i Tromsø

Detaljer

VEDTEKTER FOR GRANLY BOLIGSAMEIE 1406 SKI. Fastsatt av sameiermøtet 16.04.2007 Endret på ordinært sameiermøte 25.03.2015

VEDTEKTER FOR GRANLY BOLIGSAMEIE 1406 SKI. Fastsatt av sameiermøtet 16.04.2007 Endret på ordinært sameiermøte 25.03.2015 VEDTEKTER FOR GRANLY BOLIGSAMEIE 1406 SKI Fastsatt av sameiermøtet 16.04.2007 Endret på ordinært sameiermøte 25.03.2015 1 Sameiets navn er GRANLY BOLIGSAMEIE. Sameiet består av eiendommen gnr. 129, bnr.

Detaljer

UTKAST (med forbehold om endringer) VEDTEKTER. Nordviken rekkehus trinn 2

UTKAST (med forbehold om endringer) VEDTEKTER. Nordviken rekkehus trinn 2 UTKAST (med forbehold om endringer) VEDTEKTER for eierseksjonssameiet Nordviken rekkehus trinn 2 1 Sameiets navn Eierseksjonssameiet (heretter sameiet) sitt navn er Nordviken rekkehus trinn 2. 2 Eiendommen

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653 1 Sameiet Rosenborggaten 15 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 158 417 2 203 906 2 233 524 2 141 952 Andre inntekter

Detaljer

Boligsameiet Fagerheimgaten 18

Boligsameiet Fagerheimgaten 18 VEDTEKTER FOR SAMEIET FAGERHEIMGATEN 18 Vedtatt i sameiermøte 26.02.2002 i medhold av lov om eierseksjoner av 23.05.97, nr. 31, med endring vedtatt på ord sameiermøte 25.02.14 1 Navn, forretningskontor

Detaljer

VEDTEKTER FOR BISLET BOLIGSAMEIE V

VEDTEKTER FOR BISLET BOLIGSAMEIE V VEDTEKTER FOR BISLET BOLIGSAMEIE V Vedtatt i sameiermøte den 24. mars 1998 i medhold av lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr. 31 (erstatter tidligere vedtekter, senest endret 25. mars 2014). 1 NAVN,

Detaljer

D Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn Det ble foreslått å godkjenne den måten generalforsamlingen var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt.

D Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn Det ble foreslått å godkjenne den måten generalforsamlingen var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Treschowsgt. Terrasse D A/S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Møtedato:

Detaljer

V E D T E K T E R. For. Sameiet Vormsund Brygge

V E D T E K T E R. For. Sameiet Vormsund Brygge V E D T E K T E R For Sameiet Vormsund Brygge Fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet. Justert avsnitt 9.2. vedtatt av sameiemøtet 25. april 2016. 1 Navn Sameiets navn er Sameiet Vormsund Brygge.

Detaljer

for Sameiets navn er Sameiet Beito Apartments II. Sameiet er opprettet ved oppdelingsbegjæring tinglyst 19.09.02.

for Sameiets navn er Sameiet Beito Apartments II. Sameiet er opprettet ved oppdelingsbegjæring tinglyst 19.09.02. V E D T E K T E R for Sameiet Beito Apartments II (opprinnelige vedtekter vedtatt 24.03.03, endret i sameiermøte 05.04.06 i samsvar med reglene i lov av 23. mai 1997 nr 31, gjeldende fra 01.01.02) 1 Navn

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET JENS OLSENSGT. 6 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 819 OG 2224 I TROMSØ KOMMUNE

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET JENS OLSENSGT. 6 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 819 OG 2224 I TROMSØ KOMMUNE 1 NAVN SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET JENS OLSENSGT. 6 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 819 OG 2224 I TROMSØ KOMMUNE Sameiets navn er Eierseksjonssameiet Jens Olsensgt. 6 2 EIENDOMMEN Bebyggelsen på eiendommen

Detaljer

V E D T E K T E R. for. Boligsameiet Åsen Hageby (org. nr. )

V E D T E K T E R. for. Boligsameiet Åsen Hageby (org. nr. <organisasjonsnummer>) V E D T E K T E R for Boligsameiet Åsen Hageby (org. nr. ) Vedtektene er fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet. Sist endret 14.04.16 1. Navn 1-1 Navn og opprettelse Sameiets

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKITUNET BOLIGSAMEIE. Vedtatt på konstituerende sameiermøte 19.02.2008. Sist revidert 2. mars 2016. 1. Navn

VEDTEKTER FOR SKITUNET BOLIGSAMEIE. Vedtatt på konstituerende sameiermøte 19.02.2008. Sist revidert 2. mars 2016. 1. Navn VEDTEKTER FOR SKITUNET BOLIGSAMEIE Vedtatt på konstituerende sameiermøte 19.02.2008 Sist revidert 2. mars 2016 Boligsameiets navn er Skitunet Boligsameie 1. Navn 2. Hva sameiet omfatter Eierseksjonssameiet

Detaljer

Utkast til vedtekter for SAMEIET HEIMHUG. Gnr.: 21 bnr.:8 i Bergen Kommune

Utkast til vedtekter for SAMEIET HEIMHUG. Gnr.: 21 bnr.:8 i Bergen Kommune Utkast til vedtekter for SAMEIET HEIMHUG Gnr.: 21 bnr.:8 i Bergen Kommune 1 Navn Sameiets navn er SAMEIET HEIMHUG og omfatter 3 bygningsrekker bestående av totalt 18 rekkehus/eierseksjoner med adresse

Detaljer

VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET MARIES VEI

VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET MARIES VEI VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET MARIES VEI Vedtatt i konstituerende sameiermøte 19.03.2013 med senere endringer Sist endret i ordinært sameiermøte 12.04.2016 1. Navn Boligsameiets navn er Boligsameiet Maries

Detaljer

Boligsameiet Fearnleysgate 2B - Vedtekter pr 2/5-2012 VEDTEKTER

Boligsameiet Fearnleysgate 2B - Vedtekter pr 2/5-2012 VEDTEKTER s1 VEDTEKTER for Boligsameiet Fearnleysgate 2 B Vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 10/12-1975, med senere endringer, senest i ekstraordinært sameiermøte 2/5-2012 1. Sameiets betegnelse og regelgrunnlag

Detaljer

VEDTEKTER. for SAMEIET ELVEHAVN BRYGGE J OG K

VEDTEKTER. for SAMEIET ELVEHAVN BRYGGE J OG K VEDTEKTER for SAMEIET ELVEHAVN BRYGGE J OG K Vedtatt på sameiermøte 30.09.2004 1 Navn Sameiets navn er Sameiet Elvehavn Brygge J og K. 2 Hva sameiet omfatter Sameiet består av 67 eierseksjoner i eiendommen

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER. for. Boligsameiet Sognsveien 4

SAMEIEVEDTEKTER. for. Boligsameiet Sognsveien 4 SAMEIEVEDTEKTER for Boligsameiet Sognsveien 4 Vedtatt på ordinært sameiermøte 12.04.11. (Erstatter vedtekter av 03.04.2003.) 1 «Boligsameiet Sognsveien 4» Sameiets navn er «Boligsameiet Sognsveien 4».

Detaljer

VEDTEKTER FOR VESLETJERNET SAMEIE

VEDTEKTER FOR VESLETJERNET SAMEIE 1. NAVN OG OPPRETTELSE VEDTEKTER FOR VESLETJERNET SAMEIE Vedtatt i sameiermøte den 19.06.2013 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 rev. 3.07.2014 Tilføyelse pkt. 2, 3. avsnitt (p-plasser).

Detaljer

Sameiet St. Olav. Forslag til. Vedtekter. Med endringer av 19.06.90, 13.12.90, 23.04.96, 24.04.02 og 20.06.06

Sameiet St. Olav. Forslag til. Vedtekter. Med endringer av 19.06.90, 13.12.90, 23.04.96, 24.04.02 og 20.06.06 Sameiet St. Olav Forslag til Vedtekter Med endringer av 19.06.90, 13.12.90, 23.04.96, 24.04.02 og 20.06.06 1. Sameiets navn Sameiets navn er St. Olav. 2. Sameiets gjenstand Gjenstand for sameie er eiendommen

Detaljer

Vedtekter for Boligsameiet Åsheim Skog

Vedtekter for Boligsameiet Åsheim Skog Vedtekter for Boligsameiet Åsheim Skog org.nr. 983 836 658 Vedtektene er vedtatt på konstituerende sameiermøte den 4. september 2001 og siste endring av vedtektene er fra sameiermøte 02.03.2011. Disse

Detaljer

Boligsameiet Lunderåsen

Boligsameiet Lunderåsen Ordinært sameiermøte i Boligsameiet Lunderåsen 2013 Tid: Torsdag 25. april 2013, kl 19.00 Sted: Vesterskaun skole www.boligsameiet-lunderasen.no Innkalling til ordinært sameiermøte 2013 i Tid: Torsdag

Detaljer

Vedtekter for Akersbakken 39

Vedtekter for Akersbakken 39 Vedtekter for Akersbakken 39 Vedtekter for eierseksjonssameiet vedtatt i sameiermøte den 5. mai 2004 i medhold av lov om eierseksjoner 23. Mai 1997 nr. 31 1 NAVN, FORRETNINGSKONTOR OG FORMÅL Boligsameiet

Detaljer

Vedtekter for Oksval II Sameie. 1. Vedtatt på konstituerende generalforsamling 25. mars 1985. 2. Revidert på ekstraordinært sameiermøte 5.

Vedtekter for Oksval II Sameie. 1. Vedtatt på konstituerende generalforsamling 25. mars 1985. 2. Revidert på ekstraordinært sameiermøte 5. Vedtekter for Oksval II Sameie 1. Vedtatt på konstituerende generalforsamling 25. mars 1985 2. Revidert på ekstraordinært sameiermøte 5. sept 1989 3. Revidert på sameiemøte 17. april 2002 4. Revidert på

Detaljer

Vedtekter for Sameiet Wessel Atrium Org nr. 992 02 3384

Vedtekter for Sameiet Wessel Atrium Org nr. 992 02 3384 Vedtekter for Sameiet Wessel Atrium Org nr. 992 02 3384 Vedtatt på konstituerende sameiermøte 17. oktober 2007 i medhold av lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr. 31 Sist endret på sameiermøte 14. april

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR PARKGÅRDEN SE

HUSORDENSREGLER FOR PARKGÅRDEN SE HUSORDENSREGLER FOR PARKGÅRDEN SE 1. INNLEDNING 1.1. For at beboerne skal sikres ro og orden, er enhver sameier og beboer ansvarlig for at bestemmelsene i denne husorden overholdes. 1.2. Hovedregelen er

Detaljer

VEDTEKTER FOR OKSVAL II SAMEIE

VEDTEKTER FOR OKSVAL II SAMEIE VEDTEKTER FOR OKSVAL II SAMEIE 1. VEDTATT på konstituerende generalforsamling 25. mars 1985 2. REVIDERT på ekstraordinært sameiermøte 5.september 1989 3. REVIDERT på ordinært sameiermøte 17. april 2002

Detaljer

Vevelstadåsen Boligsameie

Vevelstadåsen Boligsameie V E D T E K T E R (vedtatt 08.03.99) (Endret 1, 5, 15, 16, 17 og 18 i sameiermøte 19. april 2010) (Endret 11 og 17, 20 flyttet fra 18 og nye 16 og 19 i sameiermøte 15. mars 2011) 1 Sameiets navn er "Vevelstadåsen

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 203 906 2 219 400 2 366 556 2 233 524 Andre inntekter 3 1 813 438 879 514 0

Detaljer

UTKAST TIL V E D T E K T E R FOR KRUTTVERKET BOLIGSAMEIE B8-1. fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet

UTKAST TIL V E D T E K T E R FOR KRUTTVERKET BOLIGSAMEIE B8-1. fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet UTKAST TIL V E D T E K T E R FOR KRUTTVERKET BOLIGSAMEIE B8-1 fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet 1. Navn og opprettelse 1.1 Sameiets navn er Kruttverket B8-1 Boligsameie. Sameiet er opprettet

Detaljer

Vedtekter for Skogen boligsameie

Vedtekter for Skogen boligsameie 1 Navn og forretningssted Vedtekter for Skogen boligsameie Vedtatt av ordinært sameiermøte 25. mars 2015 Boligsameiets navn er Skogen boligsameie, stiftet den 21. juni 1983 med forretningssted i Oslo.

Detaljer

Vedtekter for Sameiet og Interesselaget Kringkollen 1 (heretter kalt sameiet). Revidert utgave etter årsmøtet 26.04.2012

Vedtekter for Sameiet og Interesselaget Kringkollen 1 (heretter kalt sameiet). Revidert utgave etter årsmøtet 26.04.2012 Vedtekter for Sameiet og Interesselaget Kringkollen 1 (heretter kalt sameiet). Revidert utgave etter årsmøtet 26.04.2012 1 Samtlige eiere utgått fra Kringkollen Borettslag 1, under gnr 163 bnr 11, Bøler,

Detaljer

VEDTEKTER for SELJEVEIEN 23 OG 27 BOLIGSAMEIE PÅ FRYDENBERG. Seljeveien 23 og 27, 0575 OSLO

VEDTEKTER for SELJEVEIEN 23 OG 27 BOLIGSAMEIE PÅ FRYDENBERG. Seljeveien 23 og 27, 0575 OSLO Arkiv 423.2 VEDTEKTER for SELJEVEIEN 23 OG 27 BOLIGSAMEIE PÅ FRYDENBERG Adresse: Seljeveien 23 og 27, 0575 OSLO fastsatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31 1 Navn Sameiets

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET STRANDVEIEN 134 EIENDOMMEN GNR 119 BNR 3785 I TROMSØ KOMMUNE

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET STRANDVEIEN 134 EIENDOMMEN GNR 119 BNR 3785 I TROMSØ KOMMUNE SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET STRANDVEIEN 134 EIENDOMMEN GNR 119 BNR 3785 I TROMSØ KOMMUNE 1 NAVN Sameiets navn er Strandveien 134. 2 EIENDOMMEN Bebyggelsen på eiendommen gnr 119 bnr 3785 er

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET ROSENBORG PARK B1

VEDTEKTER FOR SAMEIET ROSENBORG PARK B1 VEDTEKTER FOR SAMEIET ROSENBORG PARK B1 Vedtatt på ekstraordinært sameiermøte 24. august 2009. 1. NAVN OG FORMÅL Sameiets navn er Sameiet Rosenborg Park B1. Sameiet består av leiligheter og fellesareal,

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2014 2013 2014 2015 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 21 058 596 20 704 596 21 058 940 21 414 000 Innbetalinger

Detaljer

UTKAST (med forbehold om endringer) SAMEIEVEDTEKTER. Nordviken leilighetsbygg C/D, Gnr. X Bnr. Y i Hamar

UTKAST (med forbehold om endringer) SAMEIEVEDTEKTER. Nordviken leilighetsbygg C/D, Gnr. X Bnr. Y i Hamar UTKAST (med forbehold om endringer) SAMEIEVEDTEKTER for eierseksjonssameiet Nordviken leilighetsbygg C/D, Gnr. X Bnr. Y i Hamar 1 Sameiets navn Eierseksjonssameiet (heretter sameiet) sitt navn er Nordviken

Detaljer

V E D T E K T E R. for. Sameiet Spinnerikroken 10 og 12 (org. nr. )

V E D T E K T E R. for. Sameiet Spinnerikroken 10 og 12 (org. nr. <organisasjonsnummer>) V E D T E K T E R for Sameiet Spinnerikroken 10 og 12 (org. nr. ) Vedtektene er fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet, sist endret på ekstra ordinært sameiermøte 17.04.2012

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER for Holthagan boligsameie

SAMEIEVEDTEKTER for Holthagan boligsameie SAMEIEVEDTEKTER for Holthagan boligsameie 1. Navn Sameiets navn er Holthagan boligsameie. 2. Innledende bestemmelser 2.1. Formål Boligsameiets formål er å ivareta og koordinere sameiernes felles interesser

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET K1 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 2334 I TROMSØ KOMMUNE

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET K1 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 2334 I TROMSØ KOMMUNE SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET K1 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 2334 I TROMSØ KOMMUNE 1 NAVN Sameiets navn er Boligsameiet K1. 2 EIENDOMMEN Bebyggelsen på eiendommen gnr 200 bnr 2334 er oppdelt i følgende

Detaljer

VEDTEKTER FOR HELSET BOLIGSAMEIE. Vedtatt på sameiermøte 22. april 1998. Sist endret på sameiermøte 16. mars 2009 og 18. mars 2014.

VEDTEKTER FOR HELSET BOLIGSAMEIE. Vedtatt på sameiermøte 22. april 1998. Sist endret på sameiermøte 16. mars 2009 og 18. mars 2014. VEDTEKTER FOR HELSET BOLIGSAMEIE Vedtatt på sameiermøte 22. april 1998. Sist endret på sameiermøte 16. mars 2009 og 18. mars 2014. 1. INNLEDNING Eiendommen gnr. 116, bnr. 42, er i overensstemmelse med

Detaljer

Utkast til vedtekter for Sameiet Storgt. 51 Org.nr:

Utkast til vedtekter for Sameiet Storgt. 51 Org.nr: Ut 1 av 6 Utkast til vedtekter for Sameiet Storgt. 51 Org.nr: Vedtektene er fastsatt i forbindelse med seksjonering i [ ] 2014, i medhold av lov om eierseksjoner av 12. september 2009 nr. 93. 1 Eiendommen

Detaljer

Vedtekter BOLIGSAMEIET FRYDENDAL SØNDRE

Vedtekter BOLIGSAMEIET FRYDENDAL SØNDRE Adresse Vedtekter BOLIGSAMEIET FRYDENDAL SØNDRE 1. Sameiets navn er "BOLIGSAMEIET FRYDENDAL SØNDRE". Sameiet består av 120 seksjoner i blokk, oppført på gnr. 14, bnr. 5 i Asker. Oppdelingsbegjæring for

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET SANDAKERVEIEN 10B

VEDTEKTER FOR SAMEIET SANDAKERVEIEN 10B VEDTEKTER FOR SAMEIET SANDAKERVEIEN 10B Vedtatt i sameiermøte den 26. april 2001 i medhold av lov om eierseksjoner 23.mai 1997 nr. 31. Endret på sameiermøte den 21. april 2004 og den 20. april 2005. 1

Detaljer

VEDTEKTER for Sameiet Elveparken Vest 1

VEDTEKTER for Sameiet Elveparken Vest 1 VEDTEKTER for Sameiet Elveparken Vest 1 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 Vedtatt på konstituerende sameiermøte 23.04.2012 Endret 10.04.2013 1 NAVN OG FORMÅL Sameiets navn er Sameiet

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 594 247 17 925 999 20 624 507 20 617 436 Andre inntekter 3 385 927 324 738

Detaljer

S A M E I E V E D T E K T E R F O R SAGBO BOLIGSAMEIE 1. SAMEIETS NAVN HVA SAMEIET OMFATTER

S A M E I E V E D T E K T E R F O R SAGBO BOLIGSAMEIE 1. SAMEIETS NAVN HVA SAMEIET OMFATTER S A M E I E V E D T E K T E R F O R SAGBO BOLIGSAMEIE 1. SAMEIETS NAVN HVA SAMEIET OMFATTER Sameiets navn er Sagbo Boligsameie, og er en direkte fortsettelse av Sagbo Borettslag. Sameiet omfatter eiendommen

Detaljer

VEDTEKTER. for STEINSVIKHAGEN SAMEIE. 1. Navn.

VEDTEKTER. for STEINSVIKHAGEN SAMEIE. 1. Navn. VEDTEKTER for STEINSVIKHAGEN SAMEIE Sameiets navn er: Steinsvikhagen Sameie. 1. Navn. 2. Hva sameiet omfatter. Sameiet består av de respektive bruksenheter (seksjoner) i eiendommen gnr. 120, bnr. 435 og

Detaljer

Vedtekter for Eierseksjonssameiet Sentrumskvartalet, Sandefjord.

Vedtekter for Eierseksjonssameiet Sentrumskvartalet, Sandefjord. Vedtekter for Eierseksjonssameiet Sentrumskvartalet, Sandefjord. Vedtatt i sameiermøte den 11. april 2002 i medhold av lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr. 31 med endringer vedtatt i sameiermøte 29.3.2011.

Detaljer

Vedtekter for hyttesameiet Vangen

Vedtekter for hyttesameiet Vangen Vedtekter for hyttesameiet Vangen Vedtekter for Vangen hyttesameie vedtatt ved seksjoneringen, den 27.03.2013 ihht lov om eierseksjoner av 23. mai nr 31 1997 1 Sameiets navn Sameiets navn er Vangen, adresse

Detaljer

VEDTEKTER. for Sameiet. KONGSBERG BRUK II (leiligheter i hus 4-12) i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31

VEDTEKTER. for Sameiet. KONGSBERG BRUK II (leiligheter i hus 4-12) i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 VEDTEKTER for Sameiet KONGSBERG BRUK II (leiligheter i hus 4-12) i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 1 NAVN OG FORMÅL Sameiets navn er Kongsberg Bruk II (heretter Sameiet eller Sameiet

Detaljer