Sameiermøte 2010 Sameiet Drammensvn. 68

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sameiermøte 2010 Sameiet Drammensvn. 68"

Transkript

1 Sameiermøte 2010 Sameiet Drammensvn. 68

2 2 STYRETS OPPGAVER -styret skal lede selskapet i samsvar med lov, vedtekter og vedtak i årsmøtet -treffe vedtak i alle saker med mindre beslutningsmyndigheten gjennom lov eller vedtekter er flyttet til årsmøtet -behandle budsjett og foreta nødvendige reguleringer av felleskostnader -anvise fakturaer til betaling -treffe beslutninger om bruk av midler til vedlikehold og bomiljøtiltak -behandle overdragelser og utleie/bruksoverlating i henhold til selskapets vedtekter -behandle klagesaker -avholde styremøter ihht. Lovbestemmelser og for øvrig etter behov -føre protokoll fra styremøter Henvendelser fra beboerne om boligen skal som hovedregel rettes direkte til styret i selskapet.

3 3 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 Ordinært sameiermøte i, avholdes onsdag 28. april kl hos Skauan/Stark, Drammensveien 68, 5. etasje. oppgang A. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Valg av sekretær og en eller to sameiere til å underskrive protokollen C) Opptak av navnefortegnelse D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn 2. ÅRSBERETNING FOR ÅRSREGNSKAP FOR BUDSJETT 2010 A) Vedtak ordinært driftsbudsjett 2010, inkl. Husleieøkning. 5. INNKOMNE FORSLAG A) Endring av dagens måte styret velges/settes sammen på samt hvordan styret driver sameiet. (Styret har forstått det slik at det innkomne forslaget gjelder å endre valg av styret fra en demokratisk valgsprosess til at verv går på rundgang blant sameierne.) B) Utbygging av loftet. (Styret mener det er fornuftig at vi får en avklaring på om sameierne ønsker en utbygging av loftet til boligformål, er det av interesse bør noen i sameiet få ansvaret for å utarbeide hvilke muligheter/konsekvenser dette har.) C) Etablering av heis i oppgang A. Hvem er interessert i dette, hvem er imot, og hvor skal eventuelt heisen etableres. 6. VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av styreleder for 1 år B) Valg av 2 styremedlemmer for 1 år C) Valg av 2 varamedlemmer for 1 år Oslo, 10. april 2010 Styret i Kristoffer Vestre Knut Skauan Tor M. Tørstad Sameieren har rett til å møte ved fullmektig.

4 TILLITSVALGTE ÅRSBERETNING FOR 2009 Siden forrige ordinære sameiermøte, 31. mars 2009, har sameiets tillitsvalgte vært følgende: STYRET Leder Knut Skauan Drammensveien 68 4 Styremedlem Kristoffer Vestre Drammensveien 68 Styremedlem Tor M. Tørstad Drammensveien 68 VARAMEDLEMMER TIL STYRET Varamedlem Rita Frändberg Drammensveien 68 Varamedlem Morten Yggeseth Drammensveien 68 GENERELLE OPPLYSNINGER OM SAMEIET Sameiet har ingen ansatte. REGNSKAPSFØRSEL OG REVISJON Regnskapsførselen er i henhold til kontrakt utført av HBRI AS v/ingeborg Bækken, tlf , Sameiets revisor er Deloitte AS. EIENDOMMEN Eiendommen Drammensveien 68, g.nr 211, b.nr 77 i Oslo, er et eierseksjonssameie som er oppdelt i 18 eierseksjoner (15 sameiere). Sameiet er registrert i Brønnøysund med organisasjonsnummer Med eierseksjon forstås sameieandel i bebygd eiendom med tilknyttet enerett til bruk av bolig eller annen bruksenhet i eiendommen. Styret er ikke kjent med at det ytre miljøet forurenses i vesentlig grad. Sameiets eiendommer inkl. stallbygningen er fullverdiforsikret i NEMI FORSIKRING ASA med polisenummer 7891 Det er registrert 1 eierskifte i 2009, Arild Johannesen har solgt eierseksjon 16 til Knut Skauan og Anita Stark. Det har vært avholdt 2 dugnader i perioden: 1 på våren og 1 på høsten. Det har vært avholdt 13 styremøter i perioden i tillegg til styreinterne konsultasjoner på mail og pr. telefon.

5 BALKONGENE Sameiet leiet inn Multiconsult AS for å få en statusrapport på balkongene og de sprekker som er blitt observert på en del av balkongene.konklusjonen fra Multiconsult og tilleggsinformasjon fra styret kan leses i en egen rapport. Kortversjonen av konklusjonen er at for å få en nøyaktig status på balkongene må vi pigge balkongene helt ned til stålet for å se hvilken kondisjon stålet har. Det som er er helt klart er at det har oppstått en «karbonatisering» i armeringsjernet i balkongene som sørger for at det oppstår sprekkdannelse og rustmerker i dekket. Den eneste måten å kunne bestemme styrken til balkongene på, er å pigge dem helt ned til stålet, for å se hvor langt rustangrepet på armeringen har kommet. Kalkulasjoner fra Multiconsult angir en cirka vektbelastning pr. kvm. på 200kg, mens Norsk Standard krever idag 400 kg. 5 Multiconsult konkluderte med at det ikke anbefales å flekkutbedre de steder hvor karbonatisering er påvist synlig. Multiconsult har kun gjort undersøkelser på de 2 balkongene som har de mest synlige skadene. Det er balkongene til Frändberg og Stark/ Skauan. Utbedringskostnadene er estimert til kr ,- til ,-. pr. balkong eks. mva. Hvis vi først må rehabilitere balkongene vil det også bli et spørsmål om hvilken konstruksjon som skal velges, og om vi samtidig skal benytte anledningen til å utvide balkongene med cm i dybden. Den økte kostnaden som eventuelt vil oppstå for å gjøre balkongene dypere, vil i så fall bli belastet den enkelte balkongeier, mens hovedkostnadene vil bli belastet sameiet ihht. fordelingsnøkkel. En utvidelse av balkongene må godkjennes av Plan- og bygningsetaten i samarbeid med byantikvaren. Men for at vi skal søke om å få utvidet balkongene, må selvfølgelig alle balkongeiere være enige. Det er uaktuelt at noen balkonger er større enn andre. Styret tror at en økt størrelse på balkongene vil gi en økt verdi til hver leilighet. En verdi som overstiger kostnadene. Sameiermøtet må ta stilling til hvordan vi skal håndtere fremdriften når det gjelder rehabilitering av balkongene. Styret ser for seg 2 scenarier: 1. Vi tar opp lån/henter inn ekstraordinære midler umiddelbart og starter rehabiliteringen av de 4 balkongene lengst mot syd ibjørn Farmands gate, som er hardest rammet. Da vil vi også få en pekepinn på hvordan de andre er, for så å avsette tid/ penger til resten av balkongene. 2. Vi sparer penger og venter i 3-5 år og rehabiliterer de 4 balkongene lengst mot syd først, for så og se status på de resterende. Dette betyr at alle med balkong, i denne perioden hvor vi ikke er 100% sikre på tilstanden til balkongene, holder både sin egen og den over under oppsyn, med tanke på sprekker, bevegelser etc. KJELLEREN Arbeidet med fuktsanering i de bodene som var mest utsatt for fukt ble gjennomført med suksess i Det viste seg å være ytterligere fem boder som var utsatt for fukt og disse

6 bodene vil utbedres innen utgangen av første kvartal Vi anvender samme metode som tidligere (se årsberetningen for 2008 for spesifikasjon). Utover dette har vi ferdigstilt bodene med nettingskiller, og nye stålhyller som ble montert på dugnad. De største hullene i kjellergulvet er tettet. Sameiere som ønsker å forbedre kvaliteten på sine gulv står fritt til å gjøre dette for egen regning. Arbeidet med fuktsanering av vegger, tetting av hull i kjellergulv, skillevegger og hyller har blitt omkring kr dyrere enn budsjettert i 10 årsplanen. 6 Avtalen med Mycoteam, om jevne kontroller i forhold til soppangrep, fortsetter som tidligere år. Plante Expo leier fortsatt bod i kjelleren, men vi utelukker ikke at det er muligeheter for at den sies opp i løpet av året ettersom de avvikler driften av butikken i Drammensveien. LYSSJAKTENE I oktober ble arbeidet med å rehabilitere de 8 lyssjaktene mot Bjørn Farmandsgt satt i gang. Arbeidet ble utført av Buer & Bratfos etter at styret hadde innhentet 3 anbud. Løst puss og ødelagt teglstein ble fjernet og sjaktene ble murt opp igjen med kalkmørtel som harmonerte med omliggende murverk. Horisontale fuger ble forsterket med fugearmering der det var nødvendig. Ytterst en slemming og hele systemet puster. At de 8 lyssjaktene, som var i meget dårlig forfatning, nå er satt i stand bidrar også til en sunnere kjeller... FYRINGSANLEGG Vi har dessverre også i vinter slitt litt med fyringsanlegget, men vi har fått ordnet opp i det meste nå og håper at vi i neste fyrings-sesong slipper unna med ikke alt for mange stopp. (Styret setter pris på tilbakemeldinger om at anlegget er ute av drift eller andre feil som sameiere oppdager.) ANTENNER PÅ TAKET I løpet av 2010 vil vi anta at arbeidene med å etablere mobilantenner vil starte og komme i drift. Leieinntektene har vi fått siden april 2009 MØLLANGREP I sommer ble det oppdaget møll på loftet og i leilighetene til Tørstad og Skauan. Oslo Veggdyrkontroll ble tilkalt og både loft og leiligheter ble gasset. Loftet to ganger. Første gang med det samme møllen ble oppdaget og så en ny runde i september etter at alle hadde ryddet bodene sine - og åpnet dem slik at mølljegerne kom ordentlig til i hver bod. Container ble bestilt slik at det også ble en anledning for alle til å ta en skikkelig loftsrydding samtidig. Det synes som gassingen har vært vellykket og at møllen er utryddet..

7 7 INNBRUDD PÅ LOFTET I høst ble loftet også angrepet av innbruddstyver. De hadde brutt opp flere loftsboder, men det var bare i to boder at de har stjålet noe verktøy og gamle uniformer. Vi vet ikke hvordan de har kommet seg inn på loftet, men antagelig ved å bende opp dørlåsen. Styret jobber med å finne en bedre måte og sikre loftsdørene på. Men vi oppfordrer alle beboere til å være nøye med å låse loftsdørene med nøkkel (og ikke bare la de smekke igjen). Det er også viktig å passe på at døra inn til portalen lukkes ordentlig, samt være på vakt overfor fremmede i gården. BRANNSIKRING Styret hadde på dagsorden for 2009 å skifte ut 3 stk. dører til kjeller og loft, men har utsatt dette da de prisene vi fikk inn var meget høye samt tilbakemelding fra frosikringselskapet var at dette var noe de ikke mente hadde noe og si på premien. POSTKASSER Nye postkasser til oppgang A og oppgang B ble installert rett før jul, og styret ser seg godt førnøyd med det endelige resultatet og mener det har gitt inngangspartiene våre et løft i riktig retning. HJEMMESIDE Styret minner igjen om hjemmesiden, og styret tar gjerne imot innspill på informasjon etc. som sameierne mener bør være på hjemmesiden. DUGNADER Styret vil nok en gang minne om viktigheten av at alle møter opp og tar i et tak når dugnad er tillyst. Alle har vi et felles ansvar for å holde gården i orden. Minst en person fra hver eierseksjon bør stille. Har man ingen mulighet skal man enten skaffe en stedfortreder eller varsle styret i god tid og få tildelt oppgaver man kan gjøre alene på et annet tidspunkt. Det er styrets ansvar å fordele oppgavene; derfor kan man ikke bare sette i gang på egen hånd uten å varsle styret på forhånd. Straffegebyr for ikke å stille er kr. 500,-. Dugnaden er også et viktig sosialt møtested for sameierne hvor vi også drøfter aktuelle temaer. STALLEN Stallen har fått nye leietagere, nye leietagerne driver med agenturhandel og import, og betaler nå kr ,- pr. mnd. en økning på 1000,- pr. mnd.. FLYTTING Styret skal alltid varsles ved endringer i leieforhold eller ved salg av leiligheter i sameiet.

8 EKSTRAORDINÆRE VEDLIKEHOLDSPROSJEKTER 8 Prioriterte oppgaver for 2009 var ferdigstillelse av kjelleren mht fuktsanering og montering av hyller og skillevegger, reperasjon av lyssjakter og utredning av balkongenes tilstand. Basert på Multiconsult sin rapport om tilstanden til balkongene (se egen sak) har styret gjort en revurdering av de ekstraordinære vedlikeholdsprosjektene. Forslag til prioriterte vedlikeholdsprosjekter i 2010 Utbedring av Stallen Styret anbefaler å reparere og male fasaden til Stallen samt sette inn nye vinduer og dører. Disse tiltakene er nødvendige for å forhindre videre dyrt forfall, samt en forutsetning for å sikre fremtidige leieinntekter og leieøkning. Prosjektet vil koste ca kr Mulige reparasjoner av taket Det er behov for en inspeksjon av taket etter at det i vinter oppstod en lekkasje i taket over kjøkkenet til Stark/Skauan. Det vil bli gjort i forbindelse med reparasjon av takrenner nå i vår. Konsekvensen kan bli at det må gjennomføres reparasjoner av taket tidligere enn estimert (vedlikehold av tak og piper ligger iht 10 årsplanen i 2011). (Lekkasjen på taket inn til kjøkkenet til Stark/Skauan skyldtes store snø/isansamlinger på taket, slik at når snøen smeltet så presset vannet seg oppover og inn på taket/loftet. Lekkasjen varte i ca. 2 døgn, og kunne vært unngått ved fjerning av snø på taket tidligere på vinteren.) Forslag til prosjekter som bør avventes inntil situasjonen med balkongene er avklart. Inngjerding av søppelkasser Styret foreslår å utsette prosjektet da inngjerding ikke er kritisk på kort sikt, også med tanke på hvilket søppelbeholderbehov vi vil ha etter at Plante-Expo flytter ut, samt hva som skjer med butikken. Takrenner Styret foreslår å utsette utskifting av takrenner. Vi har hentet inn flere tilbud som viser at dette blir meget dyrt og vil prioritere å tette hull i takrennene våren Maling av fellesvinduer mot bakgården Styret foreslår å utsette maling og reparasjon av fellesvinduer mot bakgården. Vi har hentet inn flere tilbud som viser at kostnaden ved å bytte vinduer blir for stor, og reparasjon og maling kan vente ettersom det ikke er kritisk på kort sikt. Brannsikringstiltak Styret har vært i kontakt med forsikringsselskapet vårt som ikke har spesifikke krav til brannsikring av tak i kjelleren. Vi har også fått en vurdering av fagfolk som sier det vil bli komplisert og dyrt å få på plass en god brannsikring. Derfor anbefaler styret å utsette/ eventuelt ikke gjennomføre brannsikring av tak i kjeller.

9 Dørene til kjeller og loft Styret foreslår å ikke gå videre med utskifting av dører fra fellesoppganger til kjeller og loft. Vi har hentet inn flere tilbud og det blir relativt dyrt ettersom alle dørene må produseres på mål. Dørene fungerer tilfredsstillende og nye dører vil ikke gi vesentlig økning av brannsikkerheten. ANDRE KOSTNADER Kommunale avgifter Vann- og avløpsavgiften har ingen økning mens renovasjonsavgiften øker med 8,9%. Øvrige kostnader Når det gjelder de øvrige kostnadene i budsjettet har styret regnet med en generell prisstigning. 9 Eiendeler og gjeld omsetning og takster Sameierne får tilsendt skjema med oppstilling over den enkelte seksjons andel av sameiets inntekter, utgifter, gjeld og eiendeler. Ligningsverdien får den enkelte oppgitt på ligningskontoret. REGNSKAPET FOR 2009 Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av sameiets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Informasjon om sameiets forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsberetningens punkter om kostnadsutvikling og budsjett for Årsregnskapet for 2009 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Det bekreftes herved at forutsetningen om fortsatt drift er til stede. Årets resultat var et underskudd på kr ,- dette er trukket fra opptjent egenkapital. INNTEKTER Inntektene var i 2009 kr ,- Dette er kr ,- lavere enn budsjettert og skyldes reduserte leieinntekter (pga. bytte av leietager) og lavere innbetaling av felleskostnader pga. at økning i husleie ikke kom igang før etter de første 6 måneder. KOSTNADER Kostnadene var i 2009 totalt kr ,-, av dette utgjorde vanlige driftsutgifter, (til vaktmester, fyring, TV, Alarm div. små vedlikehold og reparasjon) kr ,-. Av ekstraordinære utgifter har vi hatt følgende: Konsulent-tjeneste og tilstandsrapport - kr ,-, Nye postkasser - kr ,-, Reparasjon av lyssjakter - kr ,-, Pussing og tetting av vegger i kjeller ,- og diverse innredning i kjeller ,-. Revisors honorar for regnskapsåret 2009 er for revidering av selskapets regnskap og formuesforvaltning. Revisjonshonoraret fremkommer som egen post i resultatregnskapet. Forøvrig vises til de enkelte tallene i regnskapet og den regnskapsmessige oversikt som fremkommer under noter til regnskapet. Styret er ikke kjent med hendelser etter som påvirker regnskapet i vesentlig grad.

10 10 INNTEKTS- OG KOSTNADSBUDSJETT FOR ÅR 2010 Styrets forslag til styringsbudsjett fro 2010 er basert på: Kostnadsbusjett Forventet ordinære driftskostnader på kr ,- Kostnadene til Kabel-TV, alarm og vaktmester/trappevask/fyringsvakt er uendet. Andre ordinære driftsutgifter etter sameierbrøk øker med kr ,-. Dette innebærer en økning i utgiftene til oppvarming, driftsutgifter og vedlikeholdsfond for den enkelte sameier på ca. 15% utfra dagens nivå. Ekstraordinære vedlikeholdskostnader utgjør kr ,- Avslutning av arbeidet med fuktsanering i kjelleren, nye vinduer og dører i Stallen og puss og maling av fasaden til Stallen. Inntektsbudsjett Totale driftsinntekter er kr ,- dvs. en økning på ca 19% i forhold til Dette skyldes justering av fellesutgifter for å reflektere faktiske kostnader, økte leieinntekter fra stallen samt leieinntekter fra Netel for antenner på taket. Sameiernes innbetaling er kr ,- dvs. en total økning på ca 10,5% i forhold til Øvre inntekter beløper seg til kr ,- dvs. en økning på hele 71% i forhold til Styrets kommentarer til styringsbudsjettet for Sameiernes ordinære månedlige innbetaling for 2010 er økt i forhold til Inntektsbudsjettet tilfredsstiller sameiets krav til dekning av ordinære driftsutgifter. Sameiets kapital øremerket ordinær drift er tilfredsstillende. Ekstraordinære vedlikeholdsprosjekter vil tære på vedlikeholdsfondet, men vil kunne finansieres gjennom oppsparte midler. Vedlagt følger styringsbudsjett for VALG Styrets forslag til nytt styre for ettårsperioden 2010/2011 er: Styreleder Styremedlem Styremedlem Varamedlem Varamedlem Knut Skauan Tor M. Tørstad Kristoffer Vestre Rita Frändberg Morten Yggeseth Oslo, 10. april 2009 I styret for Kristoffer Vestre Knut Skauan Tor M. Tørstad

11 Note 11 RESULTATREGNSKAP Regnskap 2009 Regnskap 2008 Budsjett 2009 Budsjett 2010 DRIFTSINNTEKTER Innkrevde felleskostnader Dugnadsgebyrer Leieinntekter Ekstra innbetaling Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Konsulenthonorarer Ekstra ordinært vedlikehold Drift og vedlikehold Kontingenter Forsikringer Kommunale avgifter Energi/fyring Kabel TV Alarm Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTN DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKT/KOSTNAD Finansinntekter Finanskostnader RES. FINANSINNT/KOSTN ÅRSRESULTAT Overføringer Fra opptjent egenkapital Til annen egenkapital

12 12 BALANSE pr OMLØPSMIDLER Restanser felleskostnader Kundefordringer Forskuddsbetalt TVavgift og skadedyravtale/kortsiktig fordring Driftskonto OBOS Innestående bank 0 0 Sparekonto OBOS SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Opptjent egenkapital GJELD KORTSIKTIG GJELD Forskudd felleskostnader Leverandørgjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GELD Pantstillelse 0 0 Garantiansvar 0 0 OSLO, STYRET FOR SE DRAMMENSVEIEN 68 Kristoffer Vestre Knut Skauan Tor M. Tørstad

13 NOTE: 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 13 Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk i små foretak. Inntektsføring av innkrevde felleskostnader skjer månedlig. NOTE: 2 INNKREVDE FELLESKOSTNADER Seksjonsutgifter/oppvarming og vaktm Kabel-TV Alarm SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER NOTE: 3 ANDRE INNTEKTER Leieinntekt stallen Leieinntekt fra Plante-Expo i kjelleren SUM ANDRE INNTEKTER NOTE: 4 REVISJONSHONORAR Revisjonshonoraret er på kr ,- og er i sin helhet knyttet til revisjon. NOTE: 5 KONSULENTHONORAR Sameiet leide inn MultiConsult for å få en tilstandsrapport og evaluering av balkongene, dette kom på kr ,- NOTE: 6 EKSTRAORDINÆRE UTGIFTER Nye postkasser Utbedring av lysskjakter Innredning i kjeller Pussing av kjellervegger SUM KOMMUNALE AVGIFTER NOTE: 7 DRIFT OG VEDLIKEHOLD Drift/vedlikehold bygninger Drift/vedlikehold elektro Drift/vedlikehold Fyringsanlegg Kostnader dugnader -863 SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD NOTE: 8 KOMMUNALE AVGIFTER Vann- og avløpsavgift Feieavgift Renovasjonsavgift SUM KOMMUNALE AVGIFTER

14 14 NOTE: 9 ENERGI / FYRING Elektrisk energi Olje SUM ENERGI / FYRING NOTA: 10 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Container Skadedyr/soppkontroll Verktøy og redskaper -852 Driftsmatriell Lyspærer og sikringer -869 Vaktmestertjenester Renhold av firmaer Snørydding Kontor- og Datarekvisita Trykksaker -747 Møter Kurs, oppdateringer -152 Andre kontorkostnader Porto Bank og kortgebyr -248 Konstaterte tap -340 SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER NOTE: 11 FINANSINNTEKTER Renter av driftskonto OBOS 183 Renter bank Renter av for sent innbetalte felleskostnader 659 SUM FINANSINNTEKTER 8 489

15 15 Styringsbudsjett 2009 vedtatt av sameiermøtet 31/ DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Styrings- Styringsbudsjett Resultat budsjett Resultat Ordinær drift: Innbetaling til fellesutgifter ihht. sameiebrøk eieres Innbetaling til Alarm (gjelder fra 2009 tidligere var det 12) eieres innbetaling til Kabel TV eieres innbetaling til vaktmester/renhold Sum ordinær innbetaling fra sameierne Innbetaling gammel husleierestanse Kundefordninger Ekstra innkalling Fakturering av butikkers renovasjonskostn.* Dugnadsgebyrer Husleie stallen Husleie kjelleren og tak Sum ordinære driftsinntekter Kommunal renovasjonskostnader * Øvrige kommunale skatter og avgifter Forsikring Skadedyr avtale Gårdsstrøm Olje Jevnlig soppkontroll Diverse vedlikehold/rep årlig ettersyn oljetank Årlig ettersyn og rep. fyringsanlegg G4S alarmtjeneste for 12 eiere GET Kabel-TV abonnement 14 eiere Vaktmester/renholdstjenester fordeles på 15 eiere Vaktmester Snømåking Vaktmester Drifting av sentralfyr (Ligger i vaktmester kosten) Dugnadskostnader Containerleie Forretningsførsel Kontingenter, møter, porto, giro og tlf. Kostnader, hjemmeside Revisjonshonorarer Diverse adm. kostnader Sum ordinære driftskostnader Resultat ordinær drift Andel overført vedlikeholdsfond ihht. budsjett Ytterligere midler overført til vedlikehold 0 0

16 16 Ikke øremerket resultatandel ** Sum vedlikeholdsfond Vedlikeholdsprosjekter fra 2008: Reparasjon Frändbergs balkong utsatt fra Fuktsanering i kjeller Branntiltak Maling av fellesvinduer bakgårdsfasade Utskifting 3 dører kjeller/loft; brann/innbruddssikr Reserve i fall påkrevet rep. av Larvikittfasade Utskifting vinduer og dører stall med pussing og maling av vegg Nye vedlikeholdsprosjekter: reperasjon av lyssjakt Oppussing av A og B oppgangen Utbedring av søppelstativer Postkasser Diverse innredning i kjeller Reserve reparasjon Skauans balkong Totalt ekstraordinært vedlikehold

17 17 Vedtekter for sameiet Drammensveien 68 1 Eiendommen Drammensvn. 68 består av 13 boligseksjoner og 5 næringseksjoner. Sameiet har til formål å ivareta sameirnes fellesinteresser og administrasjonen av eiendommen, gnr. 211, bnr. 77 i Oslo kommune, med fellesanlegg av enhver art. Eiendommen Drammensveien 68 ligger i sameie mellom eierne av de 18 eierseksjoner som bebyggelsen av eiendommen er oppdelt i. Seksjonenes prosentvise eierandel er som følger: Seksjon nr % Forretning Drammensveien Seksjon nr % Forretning Drammensveien Seksjon nr % Forretning Bjørn Farmannsgate Seksjon nr % Forretning Bjørn Farmannsgate Seksjon nr % Bolig/portal Seksjon nr % Bolig B oppgang 1 etg. Seksjon nr % Bolig B oppgang 2 etg. Seksjon nr % Bolig oppgang A 2 etg. nord Seksjon nr % Bolig oppgang A 2 etg. sør Seksjon nr % Bolig B oppgang 3 etg. Seksjon nr % Bolig oppgang A 3 etg. nord Seksjon nr % Bolig oppgang A 3 etg. sør Seksjon nr % Bolig B oppgang 4 etg. Seksjon nr % Bolig oppgang A 4 etg. nord Seksjon nr % Bolig oppgang A 4 etg. sør Seksjon nr % Bolig B oppgang 5 etg. Seksjon nr % Bolig oppgang A 45etg. nord Seksjon nr % Bolig oppgang A 5 etg. sør Til sammen % Tomten og de deler av bebyggelsen som ikke er omfattet av seksjoner med enerett til bruk, er fellesarealer. Denne avtale er bindenden for alle nåværende og fremtidige seksjonseiere og kan ikke endres uten at seksjonseiere som berøres av endringen samtykker i det. 2 Seksjonen kan ikke skilles fra deltagerinteressen i sameiet. Hver sameier har hjemmel i sin seksjon med rett til bruk, av den leilighet eller det næringslokale som er knyttet til bruksenheten. Hver sameier plikter å overholde bestemmelsene som følger av oppdelings-begjæringen, lov om eierseksjoner, disse vedtekter samt generelle ordensregler fastsatt av sameiermøtet.

18 18 Bruksenheten og fellesarealet bare nyttes i samsvar med formålet, og må ikke nyttes slik at det er til unødig eller urimelig ulempe for brukerne av de øvrige seksjonene. Felles-anleggene må ikke nyttes slik at andre brukeere unødig eller urimelig hindre i den bruk anleggene som er avtalt eller forutsatt. Både utvendige og innvendige bygningsmessige forandringer eller installasjoner skal meldes til styret. Ledninger, rør og lignende nødvendige installasjoner kan føres gjennom bruksenheten hvsi det ikke er til vesentlig ulempe for sameieren. Sameieren skal gi adgang til bruksenheten for nødvendig ettersyn og vedlikehold av installasjonene. 3 Fellesutgifter er utgifter ved eiendommen som ikker er knyttet til den enkelte bruksenhet. Denne avgift fastsettes av styret til dekning av eiendommensn fellesutgifter, som omfatter for eksempel eiendomsskatt, forsikringer, utvendig vedlikehold, gårdsbestyrer, gårdslys, diversen omkostninger, ekstraordinære omkostninger og lignende. Disse utgifter fordeles mellom sameierne i henhold til sameierbrøken. I tilfelle hertil blir renter og avdrag på fellesgjeld å utligne forholdmessig på sameierne etter eierandelen. 4 Overfor tredje mann er sameierne proratarisk ansvarlig etter eierandelne, jfr. eierseksjonslovens Innvendig vedlikehold av egen seksjon, påhviler fullt ut for egen regning den enkelte sameier. Innvendige vann- og avløpsledninger omfattes av vedlikeholdspliketn til og med forgreiningspunktet inn til seksjonen, og elektriske ledninger til og med seksjonens sikringsboks. D.v.s. alt arbeid som må foretas innenfor leilighetens dører, balkongrekkverk og vinduer og vinduskarmer samt maling og vedlikehold av disse enligt sameiets manual. Dersom en sameier unnlater å foreta det vedlikehold som er nødvendig for å bevare eiendommens vedi eller å avverge ulemper, kan sameierne sørge for vedlikehold for vedkommendes regning. Dersom vedkommende ikke frivillig refunderer sameiet ugifter til vedlikehlold som er utført for vedkommendes regning gjelder vedtektenes 15. Skyldes et nødvendig vedlikeholdsarbeid lekkasjer som ingen er ansvarlig for, blir dette dog å utligne proratarisk på samme måte som utvendig vedlikehold av eiendommen. Sameiet plikter å tegne forsikring for slike skader. 6 Sameiermøtet vedtar avsetning til fond til dekning av fremtidige vedlikeholdsutgifter, påkostninger eller andre fellestiltak på eiendommen. De beløp seksjnene skal innbetale til fondet innkreves i den månedlige betaling til dekning av fellesutgiftene. 7 Erverer og leier av seksjon må meldes til styret for registrering. 8 Sameiene som deres hustander og eventuelle leieboere (fremleietaker) plikter å følge vanlige husordensregler for leiegårder og vise vanlig hensyn til de øvrige beboere av eiendommen. Spesielle husordensregler kan vedtas av sameiermøtet med 2/3 flertall. 9 En sameier kan fritt overdra sin seksjon med tilhørende rettigheter og fropliktelser etter denne avtale, ved overdragelse, pantsettelse eller på annen måte.

19 Ved overdragelse, utleie samt fremleie av leiligheten må forretningsfører underrettes. 10 Sameiermøtet er sameiets øverste organ. Ordinært sameiermøte holdes hvert år innen utgangen av mars måned. Ekstraordinært sameiermøte skal holdes når styret finner det nødvendig, eller når sameiere med minst en tiendedel av stemmene krever det og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet. Styret og forretningsfører har plikt til å være til stede på sameiermøtet, med mindre det foreligger gyldig forfall. Husstandensmedlem fra hver seksjon har rett til å være til stede på sameiermøtet og til å uttale seg. Innkalling til sameiermøtet skjer skriftlig med minst 8 og høyst 20 dagers varsel. Ekstraorndinært sameiermøte kan, om det er nødvendig, innkalles med kortere frist som likevel skal minst 3 dager. I sameiermøtet har sameierne stemmerett, med en stemme for hver seksjon. Sameierne har rett til å møte ved fullmektig, som må ha skriftlig, datert fullmakt. 19 Det ordinære sameiermøtet skal behandle: 12 - Årsregnskap - Styrets årsberetning - Styrets regnskapsoversikt for foregående kalenderår til eventuelt godkjenning - Valg av styremedlemmer - Andre saker som er nevnt i innkallingen - Div. saker som sameierne ønsker behandlet og som gitt beskjed om i forvei - Møtet skal protokollføres 13 Sameiet skal ha et styre på 3 sameiere som skal bestå av en leder, og to andre medlemmer med varamedlemmer som velges av sameiermøtet med alminnelig flertall. Styrets leder velges særskilt. Styremedlmmer tjenestegjør i et år og det samlede styre innehar sameiets signatur. Kun fysiske personer kan være styremedlemmer. 14 Sameiermøets kompetanse skal sørge for vedlikehold og drift av eiendommen, og ellers sørge for forvaltningen av sameiets anliggender i samsvar med lov, vedtekter og vedltak i sameiermøtet. Styret har herunder i samsvar med lov om eierseksjoner å treffe alle bestemmelser som ikke i loven eller vedtektene er lagt til sameiermøtet. Styret er beslutningsdyktig nårmer enn halvparten av medlemmene er til stede. Vedtak treffes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet gjør formannens stemme utslaget. 15 Hvis en sameier ikke betaler den av sameiet fastsatte husleie til dekning av ytelser som sameiet utligner på den enkelte sameier, eller påannen måte vesentlig misligholder sine forpliktelser ovenfor de øvrige sameierne, kan vedkommende med minst 3 måneders skriftlig varsel pålegges å flytte og selge seksjonen. Medfører sameierens oppførsel fare for ødeleggelse eller vesentlig forringelse av eiendommen eller er sameiers oppførsel til alvorlig plage eller sjenanse for eiendommens øvrige brukere, kan sameiets styre kreve fravikelse av seksjonen etter tvangsfullbyrdelsesloven. 16 Utskifting av vinduer og dører, oppsetting av markiser, endring av fasadekledning, endring av utvendige farger samt innvendige felles arealer skal foretas etter sameiets manual. Hvis det søkes om endring av ikke uvesentlig betydning for de øvrige sameiere, skal styet forelegge spørsmål for sameiermøetet til avgjørelse. 17

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Sameiet Trondheimsveien 43 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Røa Boligsameie Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i

Detaljer

Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Frydenhagen Sameie Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 Ordinært sameiermøte i, avholdes torsdag 23. april 2009, kl. 19.00 i Samlingssalen, Kjelsås skole. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

Til seksjonseierne i Valdresgata 16 S/E

Til seksjonseierne i Valdresgata 16 S/E 1 Valdresgt 16 S/E Til seksjonseierne i Valdresgata 16 S/E Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser

Detaljer

Til seksjonseier i Sameiet Lilleborg C2

Til seksjonseier i Sameiet Lilleborg C2 1 Sameiet Lilleborg C2 Til seksjonseier i Sameiet Lilleborg C2 Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets formelle årsberetning og regnskap for 2012. Som vedlegg

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 Ordinært sameiermøte i, avholdes onsdag 21. mars 2007, kl. 18:00 i salgslokalet i A7, Messepromenaden 2. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

6. FORSLAG A) Reviderte husordensregler B) Innkommet forslag fra seksjonseier Jan Ulleberg, Midtåsen 54B

6. FORSLAG A) Reviderte husordensregler B) Innkommet forslag fra seksjonseier Jan Ulleberg, Midtåsen 54B INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2011 Ordinært sameiermøte i Øvre Ljan Boligsameie III, avholdes torsdag 10. mars 2011, kl. 1800 i Nordstrand Eldresenter, Poppelstien 6. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1.

Detaljer

Til beboerne i Heimdalsgata 4 borettslag

Til beboerne i Heimdalsgata 4 borettslag 1 Heimdalsgata 4 borettslag Til beboerne i Heimdalsgata 4 borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2012

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2012 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2012 Ordinært sameiermøte i Sameiet Tærudparken 1, avholdes torsdag 26.04.2012, kl. 18.00 på Fagerborg Hotel, Lillestrøm TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Innkalling til Sameiermøte 9. april 2013 kl. 1800. - registrering fra kl. 1730 i Ragnhild Schibbyes vei 40 -

Innkalling til Sameiermøte 9. april 2013 kl. 1800. - registrering fra kl. 1730 i Ragnhild Schibbyes vei 40 - Innkalling til Sameiermøte 9. april 2013 kl. 1800 - registrering fra kl. 1730 i Ragnhild Schibbyes vei 40 - Kjære beboer! Oslo, 12. mars 2013 Vi ønsker deg velkommen til ordinært Sameiermøte. Innkallingen

Detaljer

Til andelseierne i Pilestredet Park 11-13 Brl

Til andelseierne i Pilestredet Park 11-13 Brl 1 Pilestredet Park 11-13 Brl Til andelseierne i Pilestredet Park 11-13 Brl Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 Ordinært sameiermøte i Stovnersletta Boligsameie, avholdes torsdag 08. mai 2008, kl. 18.00 møtelokalet mellom blokk nr. 26 og 28. Inngang ved papircontainer. TIL

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Innkalling til Sameiermøte 30. april 2015 kl. 18.00. - Registrering fra kl. 1730 Vestli skole

Innkalling til Sameiermøte 30. april 2015 kl. 18.00. - Registrering fra kl. 1730 Vestli skole Innkalling til Sameiermøte 30. april 2015 kl. 18.00 - Registrering fra kl. 1730 Vestli skole 1 Kjære seksjonseier i Velkommen til ordinært sameiermøte Oslo, 24.mars 2015 Innkallingen du holder i hånden

Detaljer

Til beboerne i Hammergården Borettslag

Til beboerne i Hammergården Borettslag 1 Hammergården Borettslag Til beboerne i Hammergården Borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 8. JUNI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 7 REVISJONSBERETNING SIDE 8

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 8. JUNI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 7 REVISJONSBERETNING SIDE 8 BORETTSLAGET HEIMDAL II INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 8. JUNI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 7 REVISJONSBERETNING SIDE 8 ÅRSREGNSKAP FOR 2009 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

Til andelseierne i Skogssletta Borettslag

Til andelseierne i Skogssletta Borettslag 1 Skogssletta Borettslag Til andelseierne i Skogssletta Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til beboerne i Borettslaget Bjølsenborgen

Til beboerne i Borettslaget Bjølsenborgen 1 Borettslaget Bjølsenborgen Til beboerne i Borettslaget Bjølsenborgen Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 1 Ringnes Park Vest Sameie Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Ringnes Park Vest Sameie, avholdes onsdag 13.04.2011, kl. 18:00 i sal 2 på Ringen Kino. Til behandling foreligger:

Detaljer

INNKALLING TIL. ORDINÆRT SAMEIERMØTE (Generalforsamling) ONSDAG 2. APRIL 2014 kl 18.00. VESTLI SKOLE (stemmelokalene, inngang fra Vestlibakken)

INNKALLING TIL. ORDINÆRT SAMEIERMØTE (Generalforsamling) ONSDAG 2. APRIL 2014 kl 18.00. VESTLI SKOLE (stemmelokalene, inngang fra Vestlibakken) 0 Vestlibakken Boligsameie INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE (Generalforsamling) ONSDAG 2. APRIL 2014 kl 18.00 På VESTLI SKOLE (stemmelokalene, inngang fra Vestlibakken) (Registrering fra kl 17.30) 1

Detaljer

Parkhuset Sameiet Side 1

Parkhuset Sameiet Side 1 Parkhuset Sameiet Side 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 1 ORDINÆR GENERALFORSAMLING AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 26. APRIL 2012 I ST. HALLVARD KIRKE KL. 18.00 Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Revisjonsberetning Innkomne forslag Valg AS TØYENPARKEN

Detaljer

Til beboerne i A/S Ringgaten Byggeselskap III

Til beboerne i A/S Ringgaten Byggeselskap III 1 A/S Ringgaten Byggeselskap III Til beboerne i A/S Ringgaten Byggeselskap III Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Trollåsen, 2011

Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Trollåsen, 2011 Mars 2011 BLÅBOKA Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Mellomåsveien 134 org.no: 975 466 809 1414 Trollåsen kontonummer: 6030 05 35189 nettsted: home.no.net/mellomas Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse

Detaljer

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005.

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Vedtekter. for eierseksjonssameiet Tulipanhagen I. eiere og hjemmelshavere til disse eiendommene.

Vedtekter. for eierseksjonssameiet Tulipanhagen I. eiere og hjemmelshavere til disse eiendommene. Vedtekter for eierseksjonssameiet Tulipanhagen I Vedtatt i sameiermøte den xx. måned 201x i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 3. 1 NAVN OG FORMÅL Sameiets navn er eierseksjonssameiet Tulipanhagen

Detaljer