TILTAKSPLAN FOR VANN OG AVLØP

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TILTAKSPLAN FOR VANN OG AVLØP 2015-2016"

Transkript

1 Marlys Side TILTAKSPLAN FOR VANN OG AVLØP Dam i Konovatnet

2 Marlys Side HOVEDMÅLSETTING 1 Skaffe flest mulig av innbyggerne i Overhalla kommune stabil og tilstrekkelig mengde godt/godkjent drikkevann. 2 I størst mulig grad føre avløpsvann fra bebyggelser frem til renseanlegg med mål å unngå forurensing av omgivelsene og vassdrag. 3 Drifte vann og avløpsanleggene slik at målene i punkt 1 og 2 nås, og lengst mulig bevare kvaliteten og verdien av disse anleggene. 4 Sørge for å planlegge å iverksette tiltak som gjør det mulig å holde målsettinger og krav. ANLEGGSHISTORIKK Vann og avløpsnettet i Overhalla kommune er hovedsakelig bygget fra ca og i perioden frem til først i 80 årene. Byggingen skjedde i takt med utbyggingen av boligområdene på Skage, Ranemsletta, Skogmo og Øyesvoll. Behovet for stabil og tilstrekkelig vannforsyning medførte byggingen av Konovatnet fellesvannverk i Dette innebar også utbygging av hovedvannledning mot Skage både på sør og nord side av Namsen. Vannrenseanlegget ble ombygget i 1994 til membranfiltrering, og helrenovert innenfor samme konseptet i På grunn av økt behov for leveranse av vann ble vannrenseanlegget utbygd med ny rigg (B) i 2009 Kravet til rensing av avløpsvannet medførte byggingen av renseanleggene på Øysletta, Ranemsletta, Gansmo og Skage i løpet av 70-årene. Skogmo renseanlegg ble bygget i TRANSPORT AV AVLØPSVANN Topografien i Overhalla kommune vanskeliggjør selvfall på avløpsnettet, og derfor var det nødvendig å bygge pumpestasjoner for å transportere avløpsvannet frem til renseanleggene. Avløpssystemet er et separatsystem, noe som innebærer at kloakkvann og overflatevann føres i hver sin ledning. ANLEGGSOVERSIKT Vannledningsnettets utstrekning (lengde) 70km Avløpsnettets utstrekning (lengde) 50km Overvannsnettets utstrekning (lengde) 20km Antall avløpspumpestasjoner 45stk Antall vann og avløpskummer Ca Avløpsrenseanlegg 6 stk: Ranem, Skage, Øysletta, Skogmo, Gansmo og Meosen Vannrenseanlegg 1 stk: Konovatnet Høydebasseng 1 stk: Ryggahøgda Trykkøkningsanlegg vann 8 stk: Grandaunet, Svarlia, Solem, Klabbdal, Blengslia, Skageåsen og Tetlien

3 Marlys Side BESKRIVELSE: VANNPRODUKSJON Det produseres ca m3 drikkevann pr år. 21 % leveres til Bergsmo vannverk, og resten går til Overhalla kommune. 80 % av innbyggerne i overhalla får vann fra vannverket. I tillegg leveres det vann ifra Flasnes til Høylandet. VANNLEDNINGSNETTETS TILSTAND OG DRIFT Avvik på ledningsnettet har ofte sammenheng med anleggets alder. Selve rørmaterialet svekkes med aldringen. Rørmaterialer som ble produsert i 70 årene har svakheter som vi har sett fører til ledningsbrudd. Rørmaterialet virker sprøtt, og det har ført til tilfeller langsgående sprekker, noe også andre kommuner opplever. Det vil ikke være aktuelt og systematisk skifte ut ledningsnettet, men man bør tilstrebe å ta fra skjøt til skjøt/kum til kum når det er mulig og lekkasjene først oppstår. På vannledningsnettet er det et stort antall kummer med teknisk utstyr som sluser, vannmålere, brannuttak og lufteklokker. Standard og krav til utførelse av disse var en helt annen i 70 årene enn nå, eldre sluser er vanskelig å betjene og de tetter ikke helt. Dette er problematisk i forbindelse med arbeider som skal utføres, eller i sammenheng med lekkasjesøk. Lekkasjer er et vanlig hos alle vannverk men det må være et mål og kunne begrense og enkelt ordne dem. AVLØPSNETTETS TILSTAND OG DRIFT Vi ser tendenser til samme utfordringene på avløpsrørene som på vannledningene. Rørene blir sprøe og de sprekker på langs, eller at arbeider med om fylling har vært dårlig utført slik at vi får setninger på rørstrekkene. Det registreres sjelden ledningsbrudd på avløp, men tette rør er noe som inntreffer med jevne mellomrom. Dersom tilstoppingen er gjentakende, har det som regel årsak i fysisk feil på rør, det kan f. eks skyldes setninger. Ofte kan dette kobles opp imot arbeidet med leggingen og da som følger av at man ikke har vært grundig nok under utførelsen/leggingen. Grus og andre avsetninger samler seg i disse setningene, og resulterer da i tett rør. Ved slike tilstoppinger blir røret spylt, og det blir kjørt videokamera på strekningen. Kamerakjøringen avslører som regel årsaken til tilstoppingen avstand til punktene hvor det er setninger, sprekker eller brudd. Der hvor man finner stor setninger brudd eller brist må man vurdere hvilke tiltak som bør gjøres for å skifte ut den delen som har feil. Kummene på avløpsnettet er viktige, det er fra disse vi kan inspisere ledningene visuelt eller med kamera. Stakepunktene i kummene blir brukt ved spyling, kamerakjøring og staking. Opprinnelig er ikke kummene bygget etter dagens behov, og det er behov for en del utbedringer.

4 Marlys Side KLOAKKRENSEANLEGG Ranemsletta renseanlegg ble fornyet i Skogmo renseanlegg bygget om til infiltrasjonsanlegg i Skage renseanlegg bygget om til infiltrasjonsanlegg i Øysletta renseanlegg nytt anlegg biologisk utført i Gansmo renseanlegg nytt anlegg biologisk utført i 2012/2013. Meosen renseanlegg nytt infiltrasjonsanlegg i PUMPESTASJONER Gjennomsnittsalder år. I forbindelse med den daglige drift ser vi stor mekanisk slitasje og aldringsslitasje på bygninger, sump, pumper og tekniske installasjoner. Enkelte pumper er så gamle at det er vanskelig (kan ikke skaffes sannsynligvis) å skaffe reservedeler til dem og reparasjon er som regel uforholdsmessig dyrt. Arbeidsmiljøet i mange av stasjonene er også dårlig, noen har vanskelig tilkomst mens andre mangler overbygg. I tillegg mangler en del varmt og kalt vann for renhold i stasjonen samt personlig hygiene. I inneværende periode er følgende stasjoner fornyet, Bjøra øst og Bjøra Vest i tillegg er det bygd ny på Reinbakkan. DIGITALISERING AV LEDNINGSKARTVERK Arbeidene med digitalisering av ledningskartverket er nå stort sett ferdige. Det som gjenstår er noe komplettering og korrigering i forbindelse med videre bruk av kartverket. I tillegg kommer fortløpende oppfølging av ny data. TILTAKSPLANEN SKAL FANGE FØLGENDE BEHOV Tiltak som gradvis skal rette opp aldrings og slitasjeskader på eksisterende anlegg. Sanere rester av eldre anlegg/ ledningsstrekk, -etterslep fra gamle dager. Nye tiltak som øker kvalitet og beredskap for vann og avløp. Tiltaksplanen følger i hovedtrekk økonomiplanen. Tiltakene er satt opp i prioritert rekkefølge, og det vil være en kontinuerlig rullering med tilføying av nye tiltak etter prioritering.

5 Marlys Side PLANEN DEFINERER TILTAK FOR PERIODEN 2015 OG 2016 Pumpestasjoner Stasjoner er preget av lang fartstid. Avløpsledning Renseanlegg Trykkøkningsstasjoner Ledningsnett vann Høydebasseng Ryggahøgda Dårlig standard og må skiftes ut helt Hunn boligfelt, Skydalen, Gansmo Ristad, Fuglår og Iversendalen. Pris pr. stk ,- To stasjoner pr år. Kr ,- Mangler overbygg som gjør at arbeidsforhold ikke er optimale. Utsatt for ytre påvirkning. Kristian Steen, Granheim, Bjørnes, Kalvetrøen og Trondalen. Pris pr. stk ,- To pr. år Kr ,- Etterslep vedlikehold på diverse stasjoner Automatikk, tak, Kledning, adkomst og varmt vann. Kr ,- Rehabilitering av avløpsledning Moan/ Gansmo Gammel betongledning som har stort inn slepp av overvann. Kjøring av kamera, for tilstandsrapport. Rehab. Eksisterende ledning med Strømpe eventuelt graving av ny ledning. Pris avhengig av legging av ny eller rehab Kr ,- Ranem renseanlegg har koralfilter på avsug fra anlegget. Filtret må skiftets ut med jevne mellomrom. Av miljømessige årsaker velges nå ombygging til kullfilter. Kr ,- Trykkøkningsstasjoner for vann, muliggjør tilkobling nødstrømsaggregat ved behov(strømstans). Dette for og kunne levere vann til kritiske abonnenter. Ca ,- pr. stasjon. Svarlia, Solum, Krabbstu, Tetlien, Trollstua, Blengslia(Rygg), Grandaunet og Klabbdal. Kr ,- Sluser for avgrensing utestengning av områder på nettet. Øysletta, Bertnem og Skogmo industriområde. Kr ,- Vannmålerpunkt med for overvåkning av: ledningsnett(lekkasjer). Med oppkobling mot data for fjernavlesing. Øysletta(Sørsia), Skogmo industriområde og Melamoen/ Storøya ,- pr. vannmålerpunkt inkludert data kobling Kr ,- Det er registrert lekkasje fra de to høydebassengene som utgjør 1-2 m3/time. Ved nedtapping i 2006 ble det konstatert at bunnplatene ikke er bygget som planlagt. Det var planlagt et 20cm tykt armert betongdekke, men i stedet er det lagt 5cm påstøp på grunnen. I tillegg er det en dårlig utførelse på dette. Fremgangsmåten vil være å støpe en ny armert betongplate Støping av ny bunn i 2 basseng Kr ,-

6 Marlys Side med tetninger på den eksisterende. Prosjekter som er nødvendige for sikker beredskap på vannleveranse. Disse bør prosjekteres og utføres i løpet av de to neste periodene. (2018) Ny vannledning over Namsen sør for Overhalla sentrum. For økt leveringsdyktighet på vannledningen (Sørsia) vil det være aktuelt med en ledning over Namsen som mater inn trykk og vann for videre leveranse utover. Kr ,- Nytt høydebasseng Skage Nytt høydebasseng på Hunnaåsen. Utbygging gir behov for vannreserve som gir tilgang på vann for beredskap, trykk og brann vann. Er i dag for dårlig trykk og krever tankbil(er) ved brann Kr ,-

HOVEDPLAN VANN OG AVLØP 2015-2020

HOVEDPLAN VANN OG AVLØP 2015-2020 FLÅ KOMMUNE HOVEDPLAN VANN OG AVLØP 2015-2020 Vedtatt av Flå Kommunestyre den 18.06.2015 i sak 62/15. 1av 35 Innhold 1. SAMMENDRAG... 4 2. BAKGRUNN... 5 3. RAMMEBETINGELSER... 5.1 Statlige rammebetingelser...

Detaljer

Hovedplan vann og avløp - Delplan avløp 2015-2025. Saksnr. 14/2054 Journalnr. Arkiv Dato: 13.01.2015

Hovedplan vann og avløp - Delplan avløp 2015-2025. Saksnr. 14/2054 Journalnr. Arkiv Dato: 13.01.2015 Hovedplan vann og avløp - Delplan avløp 2015-2025 Saksnr. 14/2054 Journalnr. Arkiv Dato: 13.01.2015 1 Innholdsfortegnelse 1. SAMMENDRAG... 4 2 INNLEDNING... 7 3 RAMMEBETINGELSER... 8 3.1 Statlige rammebetingelser...

Detaljer

FROLAND KOMMUNE. Vann og avløp Hovedplan 2012 2040

FROLAND KOMMUNE. Vann og avløp Hovedplan 2012 2040 Vann og avløp Hovedplan 2012 2040 Digitalt ledningskart for vann og avløp, Neset renseanlegg Vedtatt 1. September 2011 av kommunestyret Innhold 1 Innledning... 3 2 Rammebetingelser... 3 3 Mål for vann

Detaljer

KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017

KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017 KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017 Mai 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Sammendrag... 3 2.0 Bakgrunn/begrunnelse for utredningen... 4 3.0 Status og fakta... 5 3.1 Nøkkelinformasjon vannforsyning... 5 3.2.

Detaljer

Follo distriktsrevisjon. Forvaltningsrevisjonsrapport. Vann og avløp. Ski kommune. 15. mars 2010 RAPPORT 2/10

Follo distriktsrevisjon. Forvaltningsrevisjonsrapport. Vann og avløp. Ski kommune. 15. mars 2010 RAPPORT 2/10 Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Ski kommune 15. mars 2010 RAPPORT 2/10 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 SKI KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Ski kommune

Detaljer

Sektorplan for vann og avløp, 2014 2025 i Eigersund kommune Høringsutkast

Sektorplan for vann og avløp, 2014 2025 i Eigersund kommune Høringsutkast Sektorplan for vann og avløp i Eigersund kommune Side 1 Sektorplan for vann og avløp, 2014 2025 i Eigersund kommune Høringsutkast Sektorplan for vann og avløp i Eigersund kommune Side 2 Innhold Forord

Detaljer

Kommunedelplan for avløp 2007-2017 Nordkapp kommune

Kommunedelplan for avløp 2007-2017 Nordkapp kommune Kommunedelplan for avløp 2007-2017 Nordkapp kommune 3 2 Kommundelplan avløp 03.11.08 JGT 1 Kommunedelplan avløp 16.06.08 TP JGT REV. BESKRIVELSE DATO UTARB. KONTR. GODKJ. Rambøll Norge AS OPPDRAG OPPDR.

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE HOVEDPLAN AVLØP 2008-2017

BÆRUM KOMMUNE HOVEDPLAN AVLØP 2008-2017 BÆRUM KOMMUNE HOVEDPLAN AVLØP 2008-2017 Desember 2007 INNHOLD. 1. OM HOVEDPLAN AVLØP 2008-2017... 3 2. RAMMEBETINGELSER... 4 2.1. STATLIG REGELVERK...4 2.2. KOMMUNALT REGELVERK...4 2.3. KOMMUNENS ORGANISERING

Detaljer

PLANPERIODE 2012-2017

PLANPERIODE 2012-2017 Steinkjer kommune REHABILITERINGSPLAN FOR TRANSPORTANLEGG FOR AVLØPSVANN I STEINKJER SENTRUM (RENSEDISTRIKT STEINKJER) PLANPERIODE 2012-2017 RG-prosjekt AS www.rg-prosjekt.no E-post: firmapost@rg-prosjekt.no

Detaljer

Overhalla kommunestyre

Overhalla kommunestyre Møteinnkalling Utvalg: Overhalla kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 24.11.2014 Tidspunkt: 12:00 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, eller

Detaljer

Spylekurs avløp. Steinar Nilo og Robert Nilsen. Bakgrunn

Spylekurs avløp. Steinar Nilo og Robert Nilsen. Bakgrunn Spylekurs avløp Steinar Nilo og Robert Nilsen Bakgrunn Spylekurs avløp er kommet i stand som et spleiselagsprosjekt mellom kommuner og firma som er medlemmer av Rørinspeksjon Norge (RIN). Norsk Vann`s

Detaljer

HOVEDPLAN AVLØP 2012-2022

HOVEDPLAN AVLØP 2012-2022 HOVEDPLANAVLØP 2012-2022 (KOMMUNEDELPLAN) HOVEDRAPPORT SONGDALENKOMMUNE 01.11.2013 Hovedplan avløp II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Hovedplan avløp Utgave/dato: For 2. gangs politiske

Detaljer

Hovedplan vann og avløp Ski kommune HOVEDPLAN VANN OG AVLØP 2011-2021. Høringsdokument

Hovedplan vann og avløp Ski kommune HOVEDPLAN VANN OG AVLØP 2011-2021. Høringsdokument Hovedplan vann og avløp Ski kommune HOVEDPLAN VANN OG AVLØP 2011-2021 Høringsdokument Innholdsfortegnelse FORORD... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. SAMMENDRAG... 3 1 ORIENTERING OM PLANARBEIDET... 4 2

Detaljer

Hovedplan vannforsyning og avløp Birkeland 2015 2026

Hovedplan vannforsyning og avløp Birkeland 2015 2026 Hovedplan vannforsyning og avløp Birkeland 2015 2026 Birkenes kommune 01.03.2015 Forord Birkenes kommune har sammen med Aprova AS utarbeidet hovedplan for vann og avløp for Birkeland. Kjell Leon Andersen

Detaljer

Regionalisering av VA sektoren. Styringsgruppens anbefaling til etablering av Rovar. Vedlegg

Regionalisering av VA sektoren. Styringsgruppens anbefaling til etablering av Rovar. Vedlegg Regionalisering av VA sektoren Styringsgruppens anbefaling til etablering av Rovar Vedlegg Innholdsfortegnelse - vedlegg 1. Eksempel på regionale samordningsmuligheter...6 1.1 Innledning...6 1.2 Hva som

Detaljer

Utkast 01.06.10 NEDRE EIKER KOMMUNE HOVEDPLAN VANNMILJØ OG AVLØP 2011 2020

Utkast 01.06.10 NEDRE EIKER KOMMUNE HOVEDPLAN VANNMILJØ OG AVLØP 2011 2020 Utkast 01.06.10 NEDRE EIKER KOMMUNE HOVEDPLAN VANNMILJØ OG AVLØP 2011 2020 INNHOLDSFORTEGNELSE: SAMMENDRAG.... 3 1 INNLEDNING... 9 2 FAGUTTRYKK - ORDLISTE... 10 3 VANN- OG VASSDRAG.... 11 3.1 Innledning....

Detaljer

Hovedplan for vann og avløp 2014-2024

Hovedplan for vann og avløp 2014-2024 Hovedplan for vann og avløp 2014-2024 RAPPORT Bamble kommune - hovedplan VA Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 185400 08.05.2013 Kunde: Bamble kommune Hovedplan for vann og avløp 2014-2024 Sammendrag: Hovedplan

Detaljer

G ODT VANN! Felles hovedplan 2005-2020 for vannforsyning i Drammen, Lier, Nedre Eiker og Røyken i samarbeid med Glitrevannverket IKS

G ODT VANN! Felles hovedplan 2005-2020 for vannforsyning i Drammen, Lier, Nedre Eiker og Røyken i samarbeid med Glitrevannverket IKS G ODT VANN! Felles hovedplan 2005-2020 for vannforsyning i Drammen, Lier, Nedre Eiker og Røyken i samarbeid med Glitrevannverket IKS FORORD Internasjonale, nasjonale, regionale og lokale hensyn tilsier

Detaljer

Hovedplan vann og avløp

Hovedplan vann og avløp Rennesøy kommune Hovedplan vann og avløp 2014-2024 Hovedplan Rennesøy 2014-2024 1 Innledning. 1.1 Forord Rennesøy kommune utarbeidet hovedplan for vannforsyningen i 2007. IVAR IKS hadde da etablert ny

Detaljer

Vann og avløp i Oslo og Osaka

Vann og avløp i Oslo og Osaka Vann og avløp i Oslo og Osaka Med fokus på problemer, feil og mangler Gruppe 28 Truls Haave, Magnus Haugsand, Per Jørstad og Anders Kjetså TVM4100 BM2 Miljøteknikk Tema A Vann NTNU, Trondheim 2006 Sammendrag

Detaljer

Ren REN Info. narvik var hver dag. Et informasjonsmagasin fra fra Narvik VAR. www.narvikvar.no

Ren REN Info. narvik var hver dag. Et informasjonsmagasin fra fra Narvik VAR. www.narvikvar.no Ren REN Info Et informasjonsmagasin fra fra Narvik VAR 01 narvik var hver dag www.narvikvar.no 1 Innhold Vannavgiften reduseres... Varsel på telefonen... 3 Sliter med returpunktene... 4 Trøbbel for søppelbilen...

Detaljer

Innhold i Hovedplan for Flateby Vannverk (FVV).

Innhold i Hovedplan for Flateby Vannverk (FVV). HOVEDPLAN 2013 2025 Innhold i Hovedplan for Flateby Vannverk (FVV). 1. Sammendrag. side 1-2 2. Effektivitet og organisering. side 3-4 3. Historikk. side 5-7 4. Forvaltningssystemet for vannforsyningen.

Detaljer

TEKNISK Ingeniørvesenet VA- avdelingen. Kristiansand Ingeniørvesen. Kommunedelplan - Avløp - Kortversjon. Dato: 2012-05-31

TEKNISK Ingeniørvesenet VA- avdelingen. Kristiansand Ingeniørvesen. Kommunedelplan - Avløp - Kortversjon. Dato: 2012-05-31 TEKNISK Ingeniørvesenet VA- avdelingen Kommunedelplan - Avløp - Kortversjon Dato: 2012-05-31 Kommunedelplan - Avløp - Kortversjon II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Kommunedelplan - Avløp

Detaljer

Separering og tilknytning av private stikkledninger til kommunalt ledningsnett veileder

Separering og tilknytning av private stikkledninger til kommunalt ledningsnett veileder Separering og tilknytning av private stikkledninger til kommunalt ledningsnett veileder ( Etter ny plan- og bygningslov) I Malvik går du fram slik ved separering/tilknytning av avløp Ord og uttrykk forklaring

Detaljer

Informasjon om VANN OG AVLØP

Informasjon om VANN OG AVLØP Informasjon om VANN OG AVLØP HVA GÅR DINE PENGER TIL? Anleggsarbeid Regnskap vannforsyning (normalfordeling) 1 Midlene innen vannforsyning fordeles prosentvist slik: 19% 18% 19% 24% 20% Lønn knyttet til

Detaljer

TEKNISK Ingeniørvesenet. Separering av private stikkledninger til kommunalt ledningsnett

TEKNISK Ingeniørvesenet. Separering av private stikkledninger til kommunalt ledningsnett TEKNISK Ingeniørvesenet Separering av private stikkledninger til kommunalt ledningsnett Ord og uttrykk forklaring Avløp/Avløpsvann: Brukes om vann som transporteres bort, både kloakk (avløp fra toalett,

Detaljer

INVESTERINGSTILTAK SJEKKLISTER

INVESTERINGSTILTAK SJEKKLISTER INVESTERINGSTILTAK SJEKKLISTER Innhold Nærmiljøanlegg TBUS... 3 Selvgående sopemaskin... 3 Ventilasjon Dokkahallen... 4 Pumper fyranlegg Dokkahallen... 4 Energimerking av kommunale bygg... 4 Utomhus skoleområder

Detaljer

BÅTSFJORD KOMMUNE HOVEDPLAN AVLØP REVISJON AV HANDLINGSPROGRAM 2015 2018. Aquapartner AS Grimstad, 080914. Rune Danneborg/Kjell Ludvigsen

BÅTSFJORD KOMMUNE HOVEDPLAN AVLØP REVISJON AV HANDLINGSPROGRAM 2015 2018. Aquapartner AS Grimstad, 080914. Rune Danneborg/Kjell Ludvigsen BÅTSFJORD KOMMUNE HOVEDPLAN AVLØP REVISJON AV HANDLINGSPROGRAM 2015 2018 Aquapartner AS Grimstad, 080914 Rune Danneborg/Kjell Ludvigsen INNHOLD: 1. INNLEDNING... 3 1.1 GENERELT... 3 1.2 AVKLARING AV OPPDRAG/INNHOLD...

Detaljer

Tiltaksspesifikasjon. 2201 - Skole Adm Tiltak: 02214002 Ungdomsskolen Utelager, 2014. Konsekvens 2014 2015 2016 2017 (i tusen kroner) 250 0 0 0

Tiltaksspesifikasjon. 2201 - Skole Adm Tiltak: 02214002 Ungdomsskolen Utelager, 2014. Konsekvens 2014 2015 2016 2017 (i tusen kroner) 250 0 0 0 Tiltaksspesifikasjon 2201 - Skole Adm Tiltak: 02214002 Ungdomsskolen Utelager, 2014 (i tusen kroner) 250 0 0 0 2201 - Skole Adm Tiltak: 02214005 Modell A - skoleutredning, 2014 (i tusen kroner) 8 000 10

Detaljer

Etne. kommune OPPDRAG EMNE

Etne. kommune OPPDRAG EMNE Rapport Etne kommune OPPDRAG Hovedplann vann 2012 2022 EMNE Hovedplann for vannforsyning DOKUMENTKODE 613896 RIVA RAP 0011 RAPPORT OPPDRAG Hovedplan vann 2012 2022 DOKUMENT KODE 613896 RIVA RAP 001 EMNE

Detaljer