Studieplan for: Bachelor i Statsvitenskap (rev. febr. 2011)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studieplan for: Bachelor i Statsvitenskap (rev. febr. 2011)"

Transkript

1 Studieplan for: Bachelor i Statsvitenskap (rev. febr. 2011) Sem. 60 sp innføring i samfunnsvitenskap 40 sp valgemner 50 sp fordypning, nivå 1 30 sp fordypning, nivå 2 6 vår Bacheloroppgave (20), Velferdspolitikk (10) 5 høst 4 vår Kommunikasjon og medier (10) - - (30) Organisasjonsteori (10), Kvantitativ forskningsmetode (10) høst Individ og samfunn (10), Urbanisering og kultur (10) (10) vår Forskningsteori og metode (10) - Off. politikk og administrasjon (10), Internasjonal politikk (10) - 1 høst Ex phil (10), Makt og politikk (10) - Demokratiteori og politisk teori (10) - Fordypningen i statsvitenskapelige emner utgjør til sammen 80 studiepoeng. I tillegg er ett av fellesemnene, Makt og politikk (10 poeng), et statsvitenskapelig emne, mens ytterligere ett av fellesemnene, Forskningsteori og metode (10 poeng), er av sentral betydning også i statsvitenskap. Det tas forbehold om endringer i studieplanen. 1

2 Programbeskrivelse Bachelor i Statsvitenskap Navn studieprogram: Bachelor i Statsvitenskap Studieprogramkode: (administrasjonen setter opp ny programkode) Studiepoeng: 180 Fakultet: Det samfunnsvitenskapelige fakultet Institutt: Institutt for medie-, kultur- og samfunnsfag Introduksjon: Statsvitenskap er studiet av politikk. Politikk kan avgrenses til offentlige beslutningsprosesser og det som foregår gjennom de politiske institusjonene, som valg, regjeringsdannelse, lobbyvirksomhet og lovgivning, men politikk kan også defineres vidt og inkludere alle sosiale forhold som angår makt, autoritet og styring i både offentlig og privat virksomhet. Hvordan påvirker velgere, næringsinteresser og frivillige organisasjoner politikerne og deres beslutninger? Hvordan blir norsk politikk påvirket av EU og globaliseringen? Hvordan ivaretas norske interesser i internasjonale organisasjoner? Hvordan virker reformarbeidet i velferdsstaten? Hvilke idétradisjoner gir i dag retning for politikken? Dette er noen av de spørsmålene statsvitere er opptatt av. I statsvitenskapen studerer vi hvordan samfunnet er organisert og politikken virker, hvordan maktforholdene er, og hvordan politiske beslutninger påvirkes. Sentrale temaer er makt og demokrati, internasjonal politikk, politiske ideologier, verdier og konfliktlinjer, og forvaltningens organisering og virkemåte, lokalt, nasjonalt og globalt. Det første året er politisk makt og påvirkning tema sammen med to andre statsvitenskaplige emner, ett om internasjonal politikk og ett om offentlig politikk og administrasjon. I tillegg består det første året av to samfunnsvitenskaplige innføringsemner. Det andre året er det, foruten to samfunnsvitenskaplige innføringsemner, fire frie emner du studerer. Du velger altså selv mellom en rekke aktuelle emneområder. Dette året er det lagt opp til at de som ønsker det, skal kunne reise for å studere ved andre universitet i Norge eller utenlands (de frie emnene). Det blir gitt råd fra universitetets side om hvilke universitet og emner som er særlig godt egnede. For de som ønsker en særlig fordypning innenfor en emnekrets, er det dette året slike emnestudier passer, det gjelder for eksempel de som ønsker å arbeide innenfor skoleverket, i velferdsstaten eller i private eller frivillige organisasjoner. Det siste året er det i tillegg til et innføringsemne først de statsvitenskaplige emnene organisasjonsteori og kvantitativ metode du studerer. Deretter velger du ett statsvitenskaplig fordypningsemne som bygger videre på emner du har tatt tidligere i studiet. Du avslutter studiet ved bachelorprogrammet i statsvitenskap med å skrive en bacheloroppgave. I denne viser du at du gjennom de tre årene på programmet har lært deg å arbeide selvstendig og systematisk med en statsvitenskaplig problemstilling. Læringsutbytte: Som ferdig utdannet student skal du ha kunnskap om og forståelse for de mest sentrale emneområdene innefor statsvitenskapen. Du skal kjenne de viktige fagbegrepene, inkludert de metodiske, og du skal vite hva som er problemstillingene i statsvitenskapens forskningsfront. 2

3 Du skal ha tilegnet deg analytiske ferdigheter slik at du kan analysere norsk eller internasjonal politikk, moderne organisasjonsliv eller forvaltningen. De analytiske ferdighetene bygger på statsvitenskapelig teori og innsikter samt evne til bruk av samfunnsvitenskapelig metode. Kompetansen din som ferdig utdannet student skal innebære å kunne formidle statsvitenskaplige innsikter og tilegne deg ny kunnskap som bygger på statsvitenskaplig forståelse. Opptaksinformasjon: Søknadsfrist 15. april og studiestart om høsten. Søknad via Samordna opptak. Arbeids- og undervisningsformer: Undervisningsformene består av forelesninger, seminar og veiledning. De enkelte emnebeskrivelsene omtaler undervisningsformene nærmere. Vurderingsformer: Eksamensformene varierer mellom emnene, de formene som blir brukt er skoleeksamen, essay og individuell oppgave. Noen emner kombinerer i eksamensformen innlevering av et notat og skoleeksamen. Eksamensform er nærmere beskrevet ved hver enkelt emnebeskrivelse. Karakterskalaen har fem trinn hvor A er beste karakter og E den svakeste. Karakteren F betyr ikke bestått. Kvalifikasjoner/Jobbmuligheter: Bachelor i statsvitenskap kvalifiserer til å søke opptak i Master i endringsledelse og Master i samfunnssikkerhet ved Universitetet i Stavanger. En kan også søke om studieplass ved Master i statsvitenskap ved andre universiteter. Statsvitere arbeider innenfor et bredt spekter av yrker. Mange arbeider i lokal forvaltning eller statlige etater, andre i frivillige organisasjoner, undervisningssektoren eller innenfor journalistikk og formidling. Noen søker seg til diplomatiet og internasjonale organisasjoner, mens andre bruker kunnskapen sin i næringslivet. Noen blir forskere. Studentevaluering: Evaluering skjer i tråd med fakultetets praksis, vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer. Utenlandsopphold/Internasjonalisering: Det legges til rette for at studenten skal kunne studere ett semester i et annet land. Det blir gitt råd om hvilke utdanningssteder som kan være egnede. 3

4 Emnebeskrivelser Bachelor i Statsvitenskap Navn på emnet: Ex.Phil (fellesemne) (Valg mellom SVEXPHIL-6 (seminarmodell) eller SVEXPHIL-7 (skoleeksamensmodell)) SVEXPHIL 2, 4 og 6 (Seminarmodellen) Formål Emnet skal introdusere studentene for noen av de mest sentrale spørsmålene vedrørende menneskelig erkjennelse og moralsk og politisk praksis, slik disse er blitt stilt i løpet av filosofiens historie og slik de stilles i dag. Emnet skal videre gi studentene en elementær innføring i vitenskapelig tenking. Et overordnet mål med emnet er å øke studentenes evne til å reflektere over innholdet i det faglige stoffet de studerer. Det er videre et mål at studentene skal oppøves i å se likheter og ulikheter mellom forskjellige fagtradisjoner, samt stimuleres til respekt for andre fagområder enn deres eget. Læringsutbytte Etter fullført studium forventes det at studentene skal kunne dokumentere: kjennskap til grunnleggende filosofiske problemstillinger som drøftes innen disipliner som kunnskapsteori, vitenskapsfilosofi, etikk og politisk filosofi kjennskap til grunnleggende kunnskaps- og vitenskapsfilosofiske begreper og teorier kjennskap til grunnleggende filosofiske begreper og teorier om moralsk og politisk praksis med henblikk på samspillet mellom individ og samfunn evne til å reflektere selvstendig rundt grunnleggende problemstillinger som drøftes innen disipliner som kunnskapsteori, vitenskapsfilosofi, etikk og politisk filosofi evne til å drøfte påstander og argumentere selvstendig for egne konklusjoner forståelse for de ulike vitenskapenes likheter og forskjeller, fellesgrunn og egenart INNHOLD Emnet er innrettet mot to hovedtyper av problemstillinger: Teoretisk-filosofiske problemstillinger Kurset gir en innføring i ulike syn på hva som grunnleggende sett eksisterer, kunnskap, vitenskap, forståelse og språk. Pensum vil til en viss grad bli vinklet mot forsknings- og kunnskapstradisjoner som er aktuelle innenfor de respektive bachelorprogrammene. Praktiskfilosofiske problemstillinger Kurset er en innføring i etiske teorier, etisk argumentasjon og politisk filosofi. Sentrale ideer fra moralfilosofi og politisk filosofi vil presenteres og diskuteres for å kaste lys over viktige 4

5 etiske spørsmål. Pensum vil til en viss grad bli vinklet mot forsknings- og kunnskapstradisjoner som er aktuelle innen de respektive bachelorprogrammene. ARBEIDSFORM Fellesforelesninger (12 ganger à 2 timer) Seminarundervisning (6 ganger à 2 timer) Seminarundervisningen vil bestå i lærerassistert arbeid med og diskusjon av spørsmål knyttet til forelesningssstoffet. Det vil følgelig bli forutsatt at studenter som deltar på seminarene også følger forelesningene. Arbeidet på seminarene vil være innrettet mot arbeidet med hjemmeoppgaven. VURDERING Vurderingsform Hjemmeoppgave Vekting 1 / 1 Varighet Hjelpemidler Lengde Utlevering Vurderingsuttrykk Kontinuasjonseksamen 7 virkedager Alle 2300 ord (+/ 10%), alt inkludert Omlag én uke etter undervisningsslutt A-F Skriftlig skoleeksamen Obligatorisk(e) undervisningsaktivitet(er) som må være bestått 1. Nærværsplikt i seminarundervisning Fremmøteplikt på 4 av 6 seminarer. Konsekvenser ved ikke bestått nærværsplikt: Fravær utover 4 seminarer innebærer at studentene må levere og få godkjent en individuell oppgave om et tema bestemt av emneansvarlig/faglærer. Ikke innfridd nærværsplikt eller godkjent oppgave fratar studenten eksamensrett i emnet PENSUM Omfanget av pensum er sider. Pensumliste vil bli publisert på It's learning senest to uker før oppstart. 5

6 OVERGANG TIL SKOLEEKSAMENSMODELL Overgang til skoleeksamensmodellen er mulig, men må foretas senest 15. september, som er UiS sin frist for oppmelding til eksamen. Overgang til skoleeksamensmodell (og evt. trekk fra eksamen) gjøres på StudentWeb. FORKUNNSKAPSKRAV Ingen ÅPENT FOR PRIVATISTER Nei ÅPENT FOR STUDENTER MED STUDIERETT PÅ Sosiologi - årsstudium Kunsthistorie - årsstudium Sosiologi - bachelorstudium Samfunnsfag med personalledelse bachelorstudium Journalistikk - bachelorstudium Fjernsyns- og multimedieproduksjon - bachelorstudium Hotelledelse - bachelorstudium Reiselivsledelse - bachelorstudium Restaurantledelse Bachelorstudium (utgående) Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomi-informatikk bachelorstudium (utgående) Sykepleie bachelorstudium Sykepleie deltid bachelorstudium Sosialt arbeid bachelorstudium Barnevern bachelorstudium STUDIEPOENGREDUKSJON Examen philosophicum ( SVEXPHIL_1) 10 SP ExPhil seminarmodell - IH/IS ( SVEXPHIL_2) 10 SP ExPhil skoleeksamensmodell - IH/IS ( SVEXPHIL_3) 10 SP ExPhil skoleeksamensmodell - NHS-IØL ( SVEXPHIL_5) 10 SP Integrert eksamen i sykepleie 1. år ( BSY120_1) 10 SP Examen philosophicum for samfunnsfag ( BSY141_1) 10 SP Examen philosophicum ( BSNEXP_1) 10 SP STUDENTEVALUERING Emnet vil følge studentevalueringsprosedyrer fastlagt av UIS og SV-fakultetet. 6

7 SVEXPHIL 3, 5 og 7 (Skoleeksamensmodellen) Formål Emnet skal introdusere studentene for noen av de mest sentrale spørsmålene vedrørende menneskelig erkjennelse og moralsk og politisk praksis, slik disse er blitt stilt i løpet av filosofiens historie og slik de stilles i dag. Emnet skal videre gi studentene en elementær innføring i vitenskapelig tenking. Et overordnet mål med emnet er å øke studentenes evne til å reflektere over innholdet i det faglige stoffet de studerer. Det er videre et mål at studentene skal oppøves i å se likheter og ulikheter mellom forskjellige fagtradisjoner, samt stimuleres til respekt for andre fagområder enn deres eget. Læringsutbytte Etter fullført studium forventes det at studentene skal kunne dokumentere: kjennskap til grunnleggende filosofiske problemstillinger som drøftes innen disipliner som kunnskapsteori, vitenskapsfilosofi, etikk og politisk filosofi kjennskap til grunnleggende kunnskaps- og vitenskapsfilosofiske begreper og teorier kjennskap til grunnleggende filosofiske begreper og teorier om moralsk og politisk praksis med henblikk på samspillet mellom individ og samfunn evne til å reflektere selvstendig rundt grunnleggende problemstillinger som drøftes innen disipliner som kunnskapsteori, vitenskapsfilosofi, etikk og politisk filosofi evne til å drøfte påstander og argumentere selvstendig for egne konklusjoner forståelse for de ulike vitenskapenes likheter og forskjeller, fellesgrunn og egenart INNHOLD Emnet er innrettet mot to hovedtyper av problemstillinger: Teoretisk-filosofiske problemstillinger Kurset gir en innføring i ulike syn på hva som grunnleggende sett eksisterer, kunnskap, vitenskap, forståelse og språk. Pensum vil til en viss grad bli vinklet mot forsknings- og kunnskapstradisjoner som er aktuelle innenfor de respektive bachelorprogrammene. Praktiskfilosofiske problemstillinger Kurset er en innføring i etiske teorier, etisk argumentasjon og politisk filosofi. Sentrale ideer fra moralfilosofi og politisk filosofi vil presenteres og diskuteres for å kaste lys over viktige etiske spørsmål. Pensum vil til en viss grad bli vinklet mot forsknings- og kunnskapstradisjoner som er aktuelle innen de respektive bachelorprogrammene. 7

8 ARBEIDSFORM Fellesforelesninger (12 ganger à 2 timer) VURDERING Vurderingsform Skriftlig skoleeksamen Vekting 1 / 1 Varighet Hjelpemidler Vurderingsuttrykk Kontinuasjonseksamen 5 timer Ingen A-F Skriftlig skoleeksamen PENSUM Omfanget av pensum er sider. Pensumliste vil bli publisert på It's learning senest to uker før oppstart. OVERGANG TIL SEMINARMODELL Overgang til seminarmodellen er mulig, men må foretas senest 15. september, som er UiS sin frist for oppmelding til eksamen. Overgang til seminarmodell (og evt. trekk fra eksamen) gjøres på StudentWeb. FORKUNNSKAPSKRAV Ingen ÅPENT FOR PRIVATISTER Nei 8

9 ÅPENT FOR STUDENTER MED STUDIERETT PÅ Sosiologi - årsstudium Kunsthistorie - årsstudium Sosiologi - bachelorstudium Samfunnsfag med personalledelse bachelorstudium Journalistikk - bachelorstudium Fjernsyns- og multimedieproduksjon - bachelorstudium Hotelledelse - bachelorstudium Reiselivsledelse - bachelorstudium Restaurantledelse Bachelorstudium (utgående) Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomi-informatikk bachelorstudium (utgående) Sykepleie bachelorstudium Sykepleie deltid bachelorstudium Sosialt arbeid bachelorstudium Barnevern bachelorstudium STUDIEPOENGREDUKSJON Examen philosophicum ( SVEXPHIL_1) 10 SP ExPhil seminarmodell - IH/IS ( SVEXPHIL_2) 10 SP ExPhil skoleeksamensmodell - IH/IS ( SVEXPHIL_3) 10 SP ExPhil skoleeksamensmodell - NHS-IØL ( SVEXPHIL_5) 10 SP Integrert eksamen i sykepleie 1. år ( BSY120_1) 10 SP Examen philosophicum for samfunnsfag ( BSY141_1) 10 SP Examen philosophicum ( BSNEXP_1) 10 SP STUDENTEVALUERING Emnet vil følge studentevalueringsprosedyrer fastlagt av UIS og SV-fakultetet. 9

10 Navn på emnet: Makt og politikk (fellesemne) Introdusert/Introduseres: 2011 Høst Studiepoeng: 10 Undervisningsstart: Høst Undervisningssemestre: 1 Endelig eksamen: Høst Emnekode: BST100 Fakultet: Det samfunnsvitenskapelige fakultet Institutt: Institutt for medie,- kultur- og samfunnsfag Fagpersoner: Hilmar Rommetvedt Læringsutbytte: Studentene skal få en grunnleggende forståelse av politiske prosesser og maktforhold. De skal tilegne seg kunnskap om ulike perspektiver på og definisjoner av makt og politikk og kunne gjøre rede for sentrale sosioøkonomiske og ideologiske skillelinjer i politikken. Videre skal studentene kunne gjøre rede for utviklingen av det norske partisystemet, bakgrunnen for velgernes atferd ved politiske valg, og grunnlaget for regjeringsdannelser. Studentene skal også tilegne seg kunnskap om organiserte interessegrupper og deres påvirkning av politiske beslutningsprosesser. Innhold: - teoretiske perspektiver på makt og politikk - politiske skillelinjer - partiutvikling, riks- og lokalvalg - koalisjons- og regjeringsdannelse - organiserte interesser og politisk påvirkning Forkunnskapskrav og anbefalte forkunnskaper: Vurdering/Eksamen: 5 timer skriftlig skoleeksamen Obligatoriske aktiviteter som må være bestått: Åpent for privatister: Åpent for studenter med studierett på: Studiepoengreduksjon: Studentevaluering: Evaluering skjer i tråd med fakultetets praksis, vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer. Arbeidsformer: Forelesninger og seminar. 10

11 Litteratur/Pensum: Bergh og Bjørklund, Lokalvalg og riksvalg: likheter og forskjeller, kap. 7 i Saglie (2009): Det nære demokrati. Egeberg, Olsen og Sætren: Organisasjonssamfunnet og den segmenterte stat, i Olsen (1978): Politisk organisering. Engelstad: Om makt. Kap. om Maktbegrepet etter Weber og Fra handling til struktur Grendstad og Rommetvedt (1997): Oljehovedstadens politiske kulturlandskap. Kap II, III Kjellberg og Reitan (1995): Typologiseringer av offentlig politikk. Kap. 4 i Studiet av offentlig politikk Narud (2009): De små marginens valg Stortingsvalget i Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift nr. 4, 2009 Narud og Rasch (2007): Ideologiske avstander og regjeringskoalisjoner, i Mydske m.fl. Nyliberalismen Narud og Valen (2007): Meningsrepresentasjon i et nyliberalt samfunn, i Mydske m.fl. Nyliberalismen NOU 1982:3 Maktutredningen, kap. 2 NOU 2003:19 Makt og demokrati, kap. 1-13, særuttalelse fra Hege Skeie Rokkan (1987): Numerisk demokrati og korporativ pluralisme, i Stat, nasjon, klasse Rommetvedt (2002): Politikkens allmenngjøring og den ny-pluralistiske parlamentarismen Rommetvedt (2004): Valg med variasjoner Rommetvedt (2007): Geografi og politikk Rommetvedt (2003): The Rise of the Norwegian Parliament. Del av kap. 2 Rommetvedt (1991): Partiavstand og partisamarbeid, kap. 3, 11, 14 Rommetvedt (2001): Over- og underdimensjonerte koalisjoner, Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 4, 2001 Rommetvedt (2008): Åpen port og åpent sinn, Univers nr. 2, 2008 Sørensen (2004): Et forvitret demokrati? Makt- og demokratiutredningens misvisende konklusjon om det norske demokratiet. NST nr. 2, 2004 Thesen og Rommetvedt (2009), Norske organisasjoners strategier for politisk innflytelse, kap 2 i Enjolras og Waldahl: Frivillige organisasjoner og offentlig politikk. Togeby (2005): Aktuell Debatt, Hvorfor den store forskel? Tidsskrift for Samfunnsforskning nr. 1, 2005 Valen (1981): Valg og politikk. Kap. 4 Partiutvikling og sosial struktur 11

12 Østerud (2007): Statsvitenskap. Innføring i politisk analyse. Kap. 1-4, Aardal (2007): Norske velgere. Kap. 1-4 Til sammen ca. 880 s. 12

13 Navn på emnet: Demokrati og politisk teori Introdusert/Introduseres: 2011 Høst Studiepoeng: 10 Undervisningsstart: Vår Undervisningssemestre: 1 Endelig eksamen: Vår Emnekode: (administrasjonen setter opp ny emnekode) Fakultet: Det samfunnsvitenskapelige fakultet Institutt: Institutt for medie,- kultur- og samfunnsfag/institutt for sosialfag Fagpersoner: Svein Tuastad Læringsutbytte: Studenten skal ved studieslutt kunne gjere greie for hovudretningar innanfor demokratitenkinga gjere greie for sentrale standardar for eit velfungerande demokrati bruke demokratistandardar i analyse av aktuelle politiske prosessar gjere greie for hovudretningar innanfor moderne politisk teori analysere aktuell politikk i lys av moderne politisk teori vurdere statens legitimitet i aktuell politikk med omgrep og innsikter frå nyare politisk filosofi Innhold: Emnet har to hovudtema: Det første består av demokratiteori. Det gjeld korleis vi bør forstå demokratiet og kva som er standardane for eit godt demokrati. Det andre temaet består av moderne politisk teori. Det gjeld ulike filosofiske perspektiv på kva som er legitim politikk og korleis borgarane bør organisere si kollektive makt. Forkunnskapskrav og anbefalte forkunnskaper: Vurdering/Eksamen: Heimeeksamen over tre dagar med oppgitt problemstelling. Omfang: 3000 ord. Obligatoriske aktiviteter som må være bestått: Åpent for privatister: Åpent for studenter med studierett på: Studiepoengreduksjon: Studentevaluering: Evaluering skjer i tråd med fakultetets praksis, vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer. Arbeidsformer: Forelesing og seminar. 13

14 Litteratur/Pensum: Beckmann, Ludvig (2005). Grundbok i idéanalyse. Det kritiska studiet av politiske texter och idéer. Santérus förlag. 90 sider. Dahl, Robert A. (1998). On Democracy. New Haven and London: Yale University Press. 200 sider. Kymlicka, W. (2002). Contemporary Political Philosophy Second edition. Oxford UK: Oxford University press. Kapittel 7 (Citizenship theory) og kapittel 8 (Multiculturalism); side sider. Pedersen, Jørgen (red.) (2010). Moderne politisk teori. Pax forlag. Innledning; kapittel 1-5, 7, 8.. Side 7-141, sider. Petersson, Olof: Den sista maktutredningen? I: Nytt Norsk Tidsskrift. Nummer 4, sider. Swift, Adam (2001). Political philosophy. A Beginner s Guide for Students and politicians. Politiy. 184 sider. Weigård, Jarle og Eriksen, Erik Odddvar: Deliberasjon og demokrati. I: Malnes, Raino og Midgaard, Knut: Demokrati vilkår og virkninger. (2. utg.). Fagbokforlaget, (Kapittel 4, s ). 26 s. Østerud, Øyvind(2007 [1991]). Statsvitenskap. Innføring i politisk analyse. 4. utgave. Universitetsforlaget. Kapittel 5; Side 53 59; sider. Østerud, Øyvind, Engelstad, Fredrik og Selle, Per: Makten og demokratiet. En sluttbok fra Makt- og demokratiutredningen. Gyldendal Akademisk, (Innledning s og avslutning s ), 45 s. Totalt: 913 sider. 14

15 Navn på emnet: Forskingsteori og metode (fellesemne) Introdusert/Introduseres: 2011 Vår Studiepoeng: 10 Undervisningsstart: Vår Undervisningssemestre: 1 Endelig eksamen: Vår Emnekode: BSS 120 Fakultet: Det samfunnsvitenskapelige fakultet Institutt: Institutt for medie,- kultur- og samfunnsfag Fagpersoner: Erik Fossåskaret Introduksjon: Emnet skal gi en bred innføring i det vitenskapsteoretiske grunnlaget for metodevalg i samfunnsvitenskaplig forskning. Emnet legger vekt på å presentere metoderedskaper på en slik måte at de fremstår som tjenlige for produksjon av kunnskap også i mer allmenn forstand enn det som gjelder snevre forskningsfaglige sammenhenger. Læringsutbytte: Studentene skal lære å kjenne ulikheter og samspill mellom forskjellige kunnskapstradisjoner i menneskevitenskapene. De skal erverve innsikt i både forståelsesgrunnlaget for, og bruk av kvalitative og kvantitative metoder. Gjennom å lese pensum, delta ved undervisning og arbeid med oppgaver i grupper, vil studentene bli kjent med hvordan en planlegger og gjennomfører ulike former for samfunnsvitenskaplige studier. Således skal de kunne kvalifisere seg til forskningsmetodisk tenkning og enkel bruk av kvalitative og kvantitative metoder. I møte med eksempler fra utført forskning skal studentene lære hvordan metodelæren gir grunnlag for å bygge vitenskaplige data gjennom analyse og tolkning av empirisk materiale, fremkommet gjennom observasjon, intervjuer, tekster og foreliggende materiale. Innhold: Kurset stiller spørsmål om hva vitenskap er, hvilke vitenskapstradisjoner vi har, og hva kunnskaps- og forståelsesprinsipper ulike retninger bygger på. Ved kort presentasjon av det vitenskapsteoretiske grunnlaget for ulike fagtradisjoner og forskningsmetoder, setter emnet bruk av kvalitative og kvantitative forskningsmetoder inn i en videre sammenheng. Deltakerne skal lære prinsippene for utvikling av problemstillinger og forskningsplaner. Med særlig vekt på kvalitative forskningstradisjoner, får de kjennskap til kildebruk og annen innsamling av empiri, utvikling og bruk av ulike analytiske redskaper, og produksjon av data. Emnet er lagt opp med tanke på at studentene skal kunne se grunnleggende forskjeller mellom ulike tradisjoner, men og bli fortrolig med betingelsene for og nytten av å kombinere metodiske tilnærminger i ulike studier. Med bakgrunn i begreper som teori, metode og data får studentene kunnskap om samspillet mellom ulike faktorer i forskning og andre former for systematisk produksjon av kunnskap. Emnet vil gi ei innføring i mellom annet følgende tema: - Kriterier for vitenskaplig arbeid - Det spesielle med henholdsvis kvalitativ og kvantitativ forskning - Forskningsprosessen 15

16 - Temavalg og problemformulering - Valg av enheter og variabler - Kilder for empirisk materiale - Observasjon - Intervju - Bruk av skriftlige kilder - Semiotikk - Analyse og tolkning av empirisk materiale - Forskningsetikk - Erfaringer fra feltarbeid Forkunnskapskrav: Ingen Anbefalte forkunnskaper: Vurdering/Eksamen: Eksamensform Vekting Varighet Hjelpemiddel En skriftlig prøve 5 Timer Ingen hjelpemidler tillatt, Obligatoriske aktiviteter som må være bestått: Åpent for privatister: Ja Åpent for studenter med studierett på: Studiepoengreduksjon: Samfunnsvitenskapelig metode med EDB-øvinger ØK0284 (10 sp) Kvalitative forskningsmetoder ØK0218 (6 sp) Vitenskapsteori og metode ØK0401 (10 sp) Vitenskapsteori og metode med statistikk ØK0305 (10 sp) Vitenskapsteori og metode BKU230 (10 sp) Samfunnsvitenskapelige forskingsmetoder BSA170 (10 sp) Samfunnsvitenskapelig tenking og metode BSA120 (10 sp) Studentevaluering: Evaluering skjer i tråd med fakultetets praksis, vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer. Arbeidsformer: Forelesninger supplert med gruppearbeid, (2-4 timer pr. uke). Rundt 3/4 av forelesningene vil være felles med emnet BSA120 Samfunnsvitenskaplig tenkning og metode. Litteratur/Pensum: Ottar Hellevik: 1995: Sosiologisk metode. Universitetsforlaget Cato Wadel 1991: Feltarbeid i egen kultur, SEEK A/S, Flekkefjord Aase, Tor Halfdan og Erik Fossåskaret 2007 Skapte virkeligheter. Universitetsforlaget. Oslo Resten av pensum vil foreligge ved semesterstart. Forelesninger er pensum, men eksamensoppgavene vil ikke være heilt uten dekning i skriftlige pensumdeler 16

17 Navn på emnet: Offentlig politikk og administrasjon Introdusert/Introduseres: 2012 Vår Studiepoeng: 10 Undervisningsstart: Vår Undervisningssemestre: 1 Endelig eksamen: Vår Emnekode: (administrasjonen setter opp ny emnekode) Fakultet: Det samfunnsvitenskapelige fakultet Institutt: Institutt for medie,- kultur- og samfunnsfag/institutt for sosialfag Fagpersoner: Arne Endresen Læringsutbytte: Studentene skal kunne gjøre rede for oppbyggingen av det norske politiske systemet med en særlig vekt på oppbygningen av politiske og administrative institusjoner både på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Videre skal studentene kunne redegjøre for de politiske og administrative institusjoners virkemåte og samspillet mellom disse. Studentene skal også vise innsikt i New Public Management som reformbølge i offentlig sektor, og derigjennom kunne drøfte fordeler og ulemper med NPM-tilpasning i offentlig virksomhet og hvilke konsekvenser slik tilpasning kan ha på politikkutforming og iverksettelse. Innhold: Kurset består av to deler hvor del 2 bygger direkte på del 1 Del 1: - Presentasjon av grunnbegreper i studiet av offentlig politikk og administrasjon - Innføring i oppbyggingen av politiske og administrative institusjoner (Storting, Regjering, Forvaltningen) - Institusjonenes virkemåter herunder samspillet mellom Stat, Fylkeskommune, Primærkommune og mellom Politiske institusjoner og forvaltning. - En særlig vekt legges på organisasjonsstruktur og beslutningsprosesser. - Forholdet Offentlig sektor / Privat sektor (utviklingstrekk) Del 2: - Ny offentlig styring og reformer. Avveining mellom demokrati og marked - NPM som paradigmeskifte i offentlig sektor o Mål og resultatstyring o Endring av tilknytningsform (foretaksmodeller, A/S-er Konkurranseutsetting) o Benchmaking o Kontraktsstyring - Konsekvenser av NPM-løsninger hva gjelder o Borgernes rolle o Tjenestetilbudet i offentlig sektor o Demokratisk / Politisk kontroll o Den nordiske velferdsmodellen 17

18 Forkunnskapskrav og anbefalte forkunnskaper: Vurdering/Eksamen: 5 timers skriftlig skoleeksamen Obligatoriske aktiviteter som må være bestått: En innlevering som må være godkjent Åpent for privatister: Åpent for studenter med studierett på: Studiepoengreduksjon: Studentevaluering: Evaluering skjer i tråd med fakultetets praksis, vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer. Arbeidsformer: Forelesninger og arbeid med oppgaver. Kurset stiller krav til studentaktivitet via arbeid med oppgaver som reflekterer studentenes evne til å skaffe informasjon fra ulike nettsteder. Litteratur/Pensum: Baldersheim, Harald og Lawrence Rose (2005): Det kommunale laboratorium Teoretiske perspektiver på lokal politikk og organisering Bergen, fagbokforlaget ( kap 1 5, 7 9, 11) 200 sider Bush et al (red)(2005) : Modernisering av offentlig sektor. Oslo: Universitetsforlaget. 200 sider. Christensen, Tom (et al) (2007): Forvaltning og politikk. Oslo Universitetsforlaget. 150 sider Jackobsen, Dag Ingvar (2009). Perspektiver på kommune-norge: en innføring i kommunalkunnskap. Bergen, fagbokforlaget. (ett kapittel ut). ca 250 ) Østerud, Øyvind (2007 [1991]): Statsvitenskap. Innføring i politisk analyse. 4. utgave. Universitetsforlaget. Del II; side sider. Sidetall cirkatall. I tillegg diverse artikler som oppgis senere: 50 sider. Totalt antall pensum: 900 sider 18

19 Navn på emnet: Internasjonal Politikk Introdusert/Introduseres: 2012 Vår Studiepoeng: 10 Undervisningsstart: Høst Undervisningssemestre: 1 Endelig eksamen: Høst Emnekode: (administrasjonen setter opp ny emnekode) Fakultet: Det samfunnsvitenskapelige fakultet Institutt: Institutt for medie,- kultur- og samfunnsfag/institutt for sosialfag Fagpersoner: Gunnar Siqveland, instituttleder Læringsutbytte: Studentene får en grunnleggende forståelse av hva internasjonal politikk er. Emnet har to tyngdepunkt: Sikkerhetspolitikk og EU/EØS. Med basis i den internasjonale politiske orden ut fra freden i Westfalen og det moderne statssystem, skal studentene kjenne til hvordan den enkelte stat utformer sin politikk overfor andre stater. De får kunnskap om hvilke internasjonale institusjoner som er etablert for å håndtere forholdet mellom statene. Emnet gir også en innføring i de utfordringer som møter det internasjonale statssystemet med sammenbruddet for maktfordelingsprinsippet, globalisering og unipolar makt. Studentene skal foruten å kunne gjøre rede for de nevnte aspektene ved internasjonal politikk, kunne vise at de kjenner EU-systemet og dets institusjoner og EØS avtalen. De skal kunne vise at de forstår hvordan forhandlinger i internasjonale fora foregår og hvordan norsk og europeisk politikk på ulike måter flettes sammen. Innhold: - Freden i Westphalen og framveksten av det moderne statssystemet. - Klassiske teorier for forklaring av forholdet mellom stater; maktbalanseprinsippet. - Internasjonal politikk som resultat av interesser eller trekk ved organisering? - Den kalde krigs institusjoner: FN, NATO og EU. Mot en ny verdensorden? - Diplomati - Globaliseringen og jihad; migrasjon - Førmoderne, moderne og postmoderne stater - Krigens endrede form fra kamp mellom armeer til krig blant folket. - EUs institusjoner og historie - EØS-avtalen - Samspillet mellom uten- og innenrikspolitikken - Internasjonale forhandlinger og avtaler med klimapolitikk, WTO og EØS som eksempel. - Norsk påvirkning av EU og EUs påvirkning av Norge. Forkunnskapskrav og anbefalte forkunnskaper: Vurdering/Eksamen: 5 timers skoleeksamen Obligatoriske aktiviteter som må være bestått: N Åpent for privatister: 19

20 Åpent for studenter med studierett på: Studiepoengreduksjon: Studentevaluering: Evaluering skjer i tråd med fakultetets praksis, vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer. Arbeidsformer: Forelesninger og seminar Litteratur/Pensum (tentativt): Hovi, J. og R. Malnes (red) Anarki, Normer og Makt, Oslo, Abstrakt forlag 2007 (350sider) Clas, D.H, H. Hveem og B.S. Tranøy: Økonomisk globalisering og politisk styring, Kap 1-7), Oslo, Universitetsforlaget 2006 (ca 150 sider) Allison, Graham T Conceptual Models and the Cuban Missile Crisis. American Political Science Review. American Political Science Association LXII (3) 1969 ss (29 sider) Barber, Benjamin: Jihad vs Mcworld. The Atlantic, Mars 1992 (20 sider) Lind, W, K. Nightengale. J.Schmitt, J. W. Sutton, G. I. Wilson: The Changing Face of War: Into the Fourth Generation Marine Corps Gazette October 1989, Pages (4 sider) Keohane, Robert O. & Nye Joseph S Poweer and Interdependence. Longman, New York, Third Edition. (Utvalgte kapittel.) Pinder, John (2007). The European Union. A Very Short Introduction. Oxford University Press, 2nd edition. (172 sider) Sejersted, Fredrik & Arnesen, Finn & Rognstad, Ole-Andreas (2004). EØS-rett. Universitetsforlaget. (Utvalgte kapittel.) Østerud, Øyvind: Del IV Internasjonal politikk i Statsvitenskap. Innføring i politisk analyse, Universitetsforlaget, Oslo 2007 (90 sider) Ca 900 sider. 20

Statsvitenskap - bachelorstudium

Statsvitenskap - bachelorstudium Studieprogram B-STATSVIT, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Statsvitenskap - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Statsvitenskap - bachelorstudium

Statsvitenskap - bachelorstudium Studieprogram B-STATSVIT, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:31 Statsvitenskap - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Studieplan for: Bachelor i Statsvitenskap (revidert jan.2011)

Studieplan for: Bachelor i Statsvitenskap (revidert jan.2011) Studieplan for: Bachelor i Statsvitenskap (revidert jan.2011) Sem. 60 sp innføring i samfunnsvitenskap 40 sp valgemner 50 sp fordypning, nivå 1 30 sp fordypning, nivå 2 6 vår - - - Bacheloroppgave (20),

Detaljer

Statsvitenskap - bachelorstudium

Statsvitenskap - bachelorstudium Statsvitenskap - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medie-, kultur- og samfunnsfag Fører til grad: Bachelor

Detaljer

Velferdssamfunn, velferdspolitikk og velferdsrett I

Velferdssamfunn, velferdspolitikk og velferdsrett I Velferdssamfunn, velferdspolitikk og velferdsrett I Emnekode: BSO165_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet:

Detaljer

Sosiologi - bachelorstudium

Sosiologi - bachelorstudium Sosiologi - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medie-, kultur- og samfunnsfag Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

Velferdssamfunn, velferdspolitikk og velferdsrett I

Velferdssamfunn, velferdspolitikk og velferdsrett I Velferdssamfunn, velferdspolitikk og velferdsrett I Emnekode: BBA165_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet:

Detaljer

Sosiologi - bachelorstudium

Sosiologi - bachelorstudium Studieprogram B-SOSIOL, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Sosiologi - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Velferdssamfunn, velferdspolitikk og velferdsrett I

Velferdssamfunn, velferdspolitikk og velferdsrett I Velferdssamfunn, velferdspolitikk og velferdsrett I Emnekode: BSO165_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet:

Detaljer

Velferdssamfunn, velferdspolitikk og velferdsrett I

Velferdssamfunn, velferdspolitikk og velferdsrett I Velferdssamfunn, velferdspolitikk og velferdsrett I Emnekode: BBA165_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet:

Detaljer

Journalistikk - bachelorstudium

Journalistikk - bachelorstudium Studieprogram B-JOURNAL, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:14 Journalistikk - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Velferdssamfunn, velferdspolitikk og velferdsrett I

Velferdssamfunn, velferdspolitikk og velferdsrett I Emne BSO165_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:55 Velferdssamfunn, velferdspolitikk og velferdsrett I Emnekode: BSO165_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Emnekode: BBA160_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet: Høst,

Detaljer

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Emnekode: BBA160_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet: Høst,

Detaljer

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Studieplanen er godkjent av styret ved

Detaljer

Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 17.2.2012.

Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 17.2.2012. SIDE 326 Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 17.2.2012. Studietilbud ÅRSSTUDIUM I EMNER I Kort om samfunnskunnskap

Detaljer

Emnet gir ei innføring i aktuelle ideologiar eller det vi i statsvitskapen kallar politisk teori. Det vert lagt mest vekt på ny politisk teori.

Emnet gir ei innføring i aktuelle ideologiar eller det vi i statsvitskapen kallar politisk teori. Det vert lagt mest vekt på ny politisk teori. Politisk teori Emnekode: BST115_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medie-, kultur- og samfunnsfag Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1

Detaljer

Selvstendighet og ansvar i sykepleie

Selvstendighet og ansvar i sykepleie Selvstendighet og ansvar i sykepleie Emnekode: BSYBAC_4, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og varighet: Vår, 1 semester

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Årsstudium i statsvitenskap Studieplan 2015/2016 Beskrivelse Hensikten med studiet er å gi grunnleggende kunnskap om og forståelse av politiske og administrative prosesser på nasjonalt og internasjonalt

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Årsstudium i statsvitenskap Studieplan 2014/2015 Beskrivelse Hensikten med studiet er å gi grunnleggende kunnskap om og forståelse av politiske og administrative prosesser på nasjonalt og internasjonalt

Detaljer

Sosiologi - bachelorstudium

Sosiologi - bachelorstudium Sosiologi - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i sosiologi Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon Hva er nattefrieri? Venstresiden

Detaljer

3. Studieplan for: Bachelor i Sosiologi

3. Studieplan for: Bachelor i Sosiologi 3. Studieplan for: Bachelor i Sosiologi Sem. 60 sp innføring i samfunnsvitenskap 40 sp valgemner 50 sp fordypning, nivå 1 30 sp fordypning, nivå 2 Bidrag 6 vår - - - Bacheloroppgave (20), Arbeidslivssosiologi

Detaljer

Samfunnsfag. Fagpersoner. Introduksjon. Læringsutbytte. Innhold

Samfunnsfag. Fagpersoner. Introduksjon. Læringsutbytte. Innhold Samfunnsfag Emnekode: BFD350_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for barnehagelærerutdanning Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 2 semestre Semester eksamen/vurdering:

Detaljer

Masteroppgave i helsevitenskap med spesialisering i rusproblematikk

Masteroppgave i helsevitenskap med spesialisering i rusproblematikk Masteroppgave i helsevitenskap med spesialisering i rusproblematikk Emnekode: MHVRMAS_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart

Detaljer

Fordypningsemne B: Profesjonell veiledning i utdanning og yrke. Undervisningsstart/undervisningsstart/undervisningssemestre: Høst 2013 vår 2014

Fordypningsemne B: Profesjonell veiledning i utdanning og yrke. Undervisningsstart/undervisningsstart/undervisningssemestre: Høst 2013 vår 2014 Emnebeskrivelse Fordypningsemne B: Profesjonell veiledning i utdanning og yrke Undervisningsstart/undervisningsstart/undervisningssemestre: Høst 2013 vår 2014 Emnekode: XXX Studiepoeng: 15 Fakultet: Det

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016 Målgruppe Samfunnsfagslærere i ungdomsskole og videregående skole. Profesjons- og yrkesmål Studiet har som mål å bidra til kompetanseheving

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i regnskap og revisjon Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon - Mål for studiet: Bachelorprogrammet

Detaljer

Offentlig rett med fokus på helse-og sosialrett

Offentlig rett med fokus på helse-og sosialrett Offentlig rett med fokus på helse-og sosialrett Emnekode: BRV300_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Semester undervisningsstart og varighet:

Detaljer

EXFA-275 Examen facultatum

EXFA-275 Examen facultatum EXFA-275 Examen facultatum Engelsk: Examen facultatum Studiepoeng: 10 Undervisningsstart: vår Undervisningssemestre: 1 Vurdering: vår Emnekode: EXFA-275 Misjonshøgskolen - MHS Emneansvarlig: Knut Alfsvåg

Detaljer

Profesjonelt sosialt arbeid I - Individ og samfunnsnivå

Profesjonelt sosialt arbeid I - Individ og samfunnsnivå Emne BSO130_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:55 Profesjonelt sosialt arbeid I - Individ og samfunnsnivå Emnekode: BSO130_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Profesjonelt sosialt arbeid I - Individ og samfunnsnivå

Profesjonelt sosialt arbeid I - Individ og samfunnsnivå Emne BSO130_1, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 13:48:31 Profesjonelt sosialt arbeid I - Individ og samfunnsnivå Emnekode: BSO130_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Bacheloroppgave i sykepleie

Bacheloroppgave i sykepleie Bacheloroppgave i sykepleie Emnekode: BSYBAC_3, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og varighet: Vår, 1 semester Semester

Detaljer

Vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest

Vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest SIDE 305 Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.02, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 15.01.09. ÅRSSTUDIUM I EMNER I INNLEDNING Årsstudiet i samfunnskunnskap

Detaljer

STV-3017 Ny offentlig styring og reformer i kommunal sektor

STV-3017 Ny offentlig styring og reformer i kommunal sektor For opptak til mastergradsprogram i sosiologi kreves avlagt bachelorgrad hvor det inngår en fordypning på minimum 80 studiepoeng sosiologi, eller tilsvarende. Fordypningen skal ha en progresjon der minimum

Detaljer

Internasjonale relasjoner

Internasjonale relasjoner NO EN Internasjonale relasjoner Vil du studere internasjonale forhold? Ønsker du å lære mer om globale utfordringer eller få innsikt i internasjonale konflikter, terrorisme og sikkerhetspolitikk? Da er

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Studieprogram B-ØKAD, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:15:36 Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid:

Detaljer

Pedagogikk 3. studieår

Pedagogikk 3. studieår Pedagogikk 3. studieår Emnekode: BFØ102_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for førskolelærerutdanning Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester Semester

Detaljer

Samfunnsfag. Fagpersoner. Introduksjon. Læringsutbytte

Samfunnsfag. Fagpersoner. Introduksjon. Læringsutbytte Samfunnsfag Emnekode: BFD350_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for førskolelærerutdanning Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 2 semestre Semester eksamen/vurdering:

Detaljer

Litteratur merket *) er del av kompendiet AORG 103 og kan fås kjøpt på Studia

Litteratur merket *) er del av kompendiet AORG 103 og kan fås kjøpt på Studia AORG 103 Politikk og forvaltning Pensum Litteratur merket *) er del av kompendiet AORG 103 og kan fås kjøpt på Studia *Abbott, Andrew (1988): The system of professions. Chicago: University of Chicago Press.

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Målet med bachelorprogrammet

Detaljer

Bacheloroppgave i sykepleie

Bacheloroppgave i sykepleie Bacheloroppgave i sykepleie Emnekode: BSYBAC_3, Vekting: 20 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Vår, 1 semester Merk: Emnet har ikke oppstart før våren 2009. Fagpersoner - Ingunn Aase

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i regnskap og revisjon Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon - Introduksjon: Bachelorprogrammet gir

Detaljer

Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium

Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for kultur- og språkvitenskap Fører til grad: Bachelor

Detaljer

Internasjonale menneskerettigheter

Internasjonale menneskerettigheter Internasjonale menneskerettigheter Emnekode: BRV230_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Semester undervisningsstart og varighet: Vår, 1 semester

Detaljer

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Emne BBA160_1, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:55 Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Emnekode: BBA160_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt

Detaljer

Samfunn, religion, livssyn og etikk

Samfunn, religion, livssyn og etikk Samfunn, religion, livssyn og etikk Emnekode: BBL120_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for førskolelærerutdanning Semester undervisningsstart og varighet: Vår,

Detaljer

EMNEKODE EMNENAVN FAGLIG NIVÅ. Innledning OMFANG VEKTINGSREDUKSJONER UNDERVISNINGSSEMESTER

EMNEKODE EMNENAVN FAGLIG NIVÅ. Innledning OMFANG VEKTINGSREDUKSJONER UNDERVISNINGSSEMESTER EMNEKODE EMNENAVN Samfunnsfag 1, 5-10. Demokrati, deltakelse og medborgerskap Samfunnsfag 1, 5-10. Demokrati, deltaking og medborgarskap Social science 1, 5-10. Democracy, participation and citizenship

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Årsstudium i samfunnsfag Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er en grunnutdanning på 60 studiepoeng og går over ett år på heltid. Innledning Årsstudiet i samfunnsfag

Detaljer

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag - fokus på sykepleiens relasjonelle dimensjon

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag - fokus på sykepleiens relasjonelle dimensjon Emne BSY154_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:56 Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag - fokus på sykepleiens relasjonelle dimensjon Emnekode: BSY154_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys

Detaljer

- har inngående kunnskap om sentrale verdier og hensyn i helse- og omsorgstjenesten

- har inngående kunnskap om sentrale verdier og hensyn i helse- og omsorgstjenesten Helserett Emnekode: MHV145_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester Semester eksamen/vurdering:

Detaljer

Journalistikk 2: Nyhetsjournalistikk i nett, radio og fjernsyn

Journalistikk 2: Nyhetsjournalistikk i nett, radio og fjernsyn Journalistikk 2: Nyhetsjournalistikk i nett, radio og fjernsyn Emnekode: BJO115_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medie-, kultur- og samfunnsfag Semester

Detaljer

Kull 2015 Bachelorgrad i medie- og dokumentasjonsvitenskap

Kull 2015 Bachelorgrad i medie- og dokumentasjonsvitenskap Kull 2015 Bachelorgrad i medie- og dokumentasjonsvitenskap (Kort) introduksjon til søkere I informasjonssamfunnet inngår dokumenter som aviser, (e-)bøker, musikk, film, blogger, facebook, twitter og dataspill

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon

Detaljer

Rettsvitenskap - bachelorstudium

Rettsvitenskap - bachelorstudium Studieprogram B-RETVIT, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:31 Rettsvitenskap - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag Emnekode: BSN143_1, Vekting: 20 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester Semester eksamen/vurdering: Høst Fagpersoner Kjellaug Kaldestad

Detaljer

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet STUDIEPLAN Mastergradsprogram i religionsvitenskap 120 studiepoeng Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av «daværende

Detaljer

Studieplan, Bachelor i journalistikk

Studieplan, Bachelor i journalistikk Studieplan, Bachelor i journalistikk Innhold Navn Oppnådd grad / type studium Omfang Opptakskrav Journalistikk / Journalism Bachelorgrad 180 studiepoeng For å bli tatt opp til bachelorgradsprogrammet må

Detaljer

Profesjonelt sosialt arbeid III - Individ og samfunnsnivå

Profesjonelt sosialt arbeid III - Individ og samfunnsnivå Profesjonelt sosialt arbeid III - Individ og samfunnsnivå Emnekode: BSO342_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart

Detaljer

Sosialpedagogisk arbeid i og utenfor institusjon

Sosialpedagogisk arbeid i og utenfor institusjon Sosialpedagogisk arbeid i og utenfor institusjon Emnekode: BBA370_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet:

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Studieprogram B-REGREV, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium

Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium Studieprogram B-ESPRÅKL, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:18 Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det humanistiske

Detaljer

Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP

Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Gjelder fra og med høsten 2009 Tittel Bokmål: Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Nynorsk: Bachelorgradsprogram

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i kulturprosjektledelse (2017-2018) Studiepoeng: 60 Læringsutbytte Studiet gir studentene grunnleggende teoretisk ballast for og praktisk erfaring med organisering og gjennomføring

Detaljer

Sosialt arbeid (sosionom) - bachelorstudium

Sosialt arbeid (sosionom) - bachelorstudium Sosialt arbeid (sosionom) - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Fører til grad: Bachelor i sosialt

Detaljer

samfunnsvitenskap Søknadsfrist

samfunnsvitenskap Søknadsfrist NO EN Sosiologi Hvordan er samfunn mulig? Drives samfunnsutviklingen frem av samhold eller konflikt? Hvordan kan en forklare at noen er fattige og andre rike? Velger ungdom utdannelse fritt, eller styres

Detaljer

Barnevern II. Fagpersoner. Læringsutbytte

Barnevern II. Fagpersoner. Læringsutbytte Barnevern II Emnekode: BBA340_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester Semester eksamen/vurdering:

Detaljer

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Gjelder fra og med 01.08.15 Tittel:

Detaljer

Emneplan for flerkulturell forståelse og sosiologi for Toll- og avgiftsdirektoratet

Emneplan for flerkulturell forståelse og sosiologi for Toll- og avgiftsdirektoratet Emneplan for flerkulturell forståelse og sosiologi for Toll- og avgiftsdirektoratet Intercultural Understanding and Sociology for the Directorate of Customs and Excise Studieprogramkode: FKFSO 15 studiepoeng/ects

Detaljer

Vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse SIDE 318 Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.02, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse 25.03.03 BACHELORGRAD I INNLEDNING Politisk økonomi er studiet av samspillet mellom

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Årsstudium i samfunnsfag Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering 1 / 11 Studieplan 2016/2017 Studiet er en grunnutdanning på 60 studiepoeng og går på heltid over ett år. Bakgrunn for studiet Årsstudiet

Detaljer

Kommunal økonomi og ledelse

Kommunal økonomi og ledelse NO EN Kommunal økonomi og ledelse Studiet i kommunal økonomi og ledelse har som formål å gi yrkesutdanning som kvalifiserer til krevende stillinger på saksbehandler- og ledernivå i offentlig forvaltning:

Detaljer

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i teologi

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i teologi STUDIEPLAN Mastergradsprogram i teologi 120 studiepoeng Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for

Detaljer

Utdanning og samfunn - Undervisningskunnskap i matematikk

Utdanning og samfunn - Undervisningskunnskap i matematikk Utdanning og samfunn - Undervisningskunnskap i matematikk Emnekode: MUT300_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i pedagogikk. 180 studiepoeng. Studiested: Tromsø

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i pedagogikk. 180 studiepoeng. Studiested: Tromsø STUDIEPLAN Bachelorgradsprogram i pedagogikk 180 studiepoeng Studiested: Tromsø Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning den . 2 Navn på

Detaljer

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Navn: Master of Business Administration Erfaringsbasert Master i strategisk

Detaljer

Journalistikk - bachelorstudium

Journalistikk - bachelorstudium Journalistikk - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i journalistikk Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon Journaliststudiet ved Universitetet

Detaljer

Studieplan for Norsk 2 (8-13) Norsk i mediesamfunnet

Studieplan for Norsk 2 (8-13) Norsk i mediesamfunnet [Godkjent SU-fakultetet, dato] NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8-13) Norsk i mediesamfunnet Studieåret 2017/2018 Mediesamfunnet stiller nye krav til norsklærerens kompetanse. Studiet gir oppdatert

Detaljer

Reiselivsledelse - bachelorstudium

Reiselivsledelse - bachelorstudium Reiselivsledelse - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i reiselivsledelse Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon Norsk hotellhøgskole

Detaljer

Lesing, læring og vurdering

Lesing, læring og vurdering Lesing, læring og vurdering Studiepoeng: 15 Undervisningsstart: 4. september 2014 Undervisningssemester: 1 (tre samlinger samt nettbasert arbeid) Vurdering: Skriftlige oppgaver og muntlig eksamen Emnekode:

Detaljer

Studieplan. Bachelorgradsprogram i russlandsstudier. Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet

Studieplan. Bachelorgradsprogram i russlandsstudier. Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet Studieplan Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet Gjelder fra og med høsten 2009 1 Tittel: Bokmål: Bachelorgradsprogram

Detaljer

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Handelshøgskolen i Tromsø Studieplan Master i ledelse, innovasjon og marked Gjelder fra og med høsten 2012 Programmets navn Bokmål: Master i ledelse, innovasjon

Detaljer

Sosialt arbeid (sosionom) - bachelorstudium

Sosialt arbeid (sosionom) - bachelorstudium Sosialt arbeid (sosionom) - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Fører til grad: Bachelor i sosialt

Detaljer

Studieplan. Mastergradsprogram i russlandsstudier

Studieplan. Mastergradsprogram i russlandsstudier 1 Studieplan Mastergradsprogram i russlandsstudier Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet Gjelder fra og med høsten 2009 2 Tittel bokmål: Mastergradsprogram

Detaljer

Vitenskapsteori og forskningsmetodikk

Vitenskapsteori og forskningsmetodikk Vitenskapsteori og forskningsmetodikk Emnekode: GMRLE354 Studiepoeng: 15 Nivå: Master Språk: Norsk Program: Program for grunnskolelærerutdanning Kan tilbys som enkeltemne: Ja Startsemester og varighet:

Detaljer

PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling

PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling Emne GLU2100_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:15 PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling Emnekode: GLU2100_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys

Detaljer

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Studieprogram B-BIOKJE, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av:

Detaljer

Velferdssamfunn, velferdspolitikk og velferdsrett I

Velferdssamfunn, velferdspolitikk og velferdsrett I Velferdssamfunn, velferdspolitikk og velferdsrett I Emnekode: BBA165_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet:

Detaljer

Lesing, læring og vurdering

Lesing, læring og vurdering Lesing, læring og vurdering Studiepoeng: 15 Undervisningsstart: vår 2013 Undervisningssemester: 1 (tre samlinger samt nettbasert arbeid) Vurdering: vår 2013 Emnekode: Åpent for privatister Nei Åpent for

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. Videreutdanning master nivå. 30 studiepoeng Deltid. www.dmmh.

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. Videreutdanning master nivå. 30 studiepoeng Deltid. www.dmmh. www.dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage Videreutdanning master nivå Kan inngå som emne i graden master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk 30 studiepoeng

Detaljer

Endringsledelse - masterstudium

Endringsledelse - masterstudium Studieprogram M-ENDLED, BOKMÅL, 2007 HØST, versjon 08.aug.2013 11:10:52 Endringsledelse - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i endringsledelse Heltid/deltid: Heltid Introduksjon

Detaljer

Reiselivsledelse - bachelorstudium

Reiselivsledelse - bachelorstudium Reiselivsledelse - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Norsk hotellhøgskole Fører til grad: Bachelor i reiselivsledelse

Detaljer

Studieplan. Mastergradsprogram i samfunnsplanlegging og kulturforståelse

Studieplan. Mastergradsprogram i samfunnsplanlegging og kulturforståelse Studieplan Mastergradsprogram i samfunnsplanlegging og kulturforståelse Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging Gjelder fra og med høsten 2013 Oppnådd grad ved fullført studium Master

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning (2017-2019) Studiepoeng: 60 Bakgrunn for studiet Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning har som mål å utdanne gode kommunikasjonsrådgivere. Det

Detaljer

Innføring i sosiologisk forståelse

Innføring i sosiologisk forståelse INNLEDNING Innføring i sosiologisk forståelse Sosiologistudenter blir av og til møtt med spørsmål om hva de egentlig driver på med, og om hva som er hensikten med å studere dette faget. Svaret på spørsmålet

Detaljer

Studieplan for Norsk 2 (8.-13.trinn)

Studieplan for Norsk 2 (8.-13.trinn) januar 17 NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8.-13.trinn) Flerspråklighet og litterære kulturmøter Studieåret 2017/2018 Norsk 2 Flerspråklighet og litterære kulturmøter består av to emner og går over

Detaljer

Studieplan for Norsk 2 ( trinn) Studieåret 2016/2017

Studieplan for Norsk 2 ( trinn) Studieåret 2016/2017 NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8.-13. trinn) Flerspråklighet og Studieåret 2016/2017 Faglig innhold Norsk 2 Flerspråklighet og består av to emner og går over to semester. Begge emnene omfatter både

Detaljer

STUDIEPLAN Examen philosophicum EXPHIL

STUDIEPLAN Examen philosophicum EXPHIL STUDIEPLAN Examen philosophicum EXPHIL Innledning Historikk Stortinget vedtok i 2001 å innføre en ny gradsstruktur for universiteter og høgskoler. Det ble også bestemt at examen philosophicum (exphil)

Detaljer

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag Emnekode: BSY143_1, Vekting: 20 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Vår, 1 semester Semester eksamen/vurdering: Vår Fagpersoner - Ingunn Aase

Detaljer

EXAMEN FACULTATUM (EXFAC)

EXAMEN FACULTATUM (EXFAC) EXAMEN FACULTATUM (EXFAC) Innledning Historikk Stortinget vedtok i 2001 å innføre en ny gradsstruktur for universiteter og høgskoler. Det ble også bestemt at examen philosophicum (exphil) og examen facultatum

Detaljer