BEREDSKAPSPLAN FOR SKI KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BEREDSKAPSPLAN FOR SKI KOMMUNE"

Transkript

1 BEREDSKAPSPLAN FOR SKI KOMMUNE Versjon 1.0/ /tn-fbj 1

2 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning A. Kriseledelse B. Bestemmelser for kriseledelsen i Ski C. Plan for disponering av lokaler i forbindelse med krisesituasjoner D. Plan for krisekommunikasjon E. Plan for evakuering F. Mottaksentere for evakuerte og evt deres pårørende G. Varsling Versjon 1.0/ /tn-fbj 2

3 BEREDSKAPSPLAN FOR SKI KOMMUNE Lovgrunnlag: Sivilbeskyttelsesloven 12, 13, 14, 15, 18 og 20 Versjon 1.0/ /tn-fbj 3

4 Innledning Det kommunale ansvaret i Sivilbeskyttelsesloven 15 er definert som følger: Med utgangspunkt i risiko- og sårbarhetsanalysen etter 14 skal kommunen utarbeide en beredskapsplan. Beredskapsplanen skal inneholde en oversikt over hvilke tiltak kommunen har forberedt for å håndtere uønskede hendelser. Som et minimum skal beredskapsplanen inneholde en plan for kommunens kriseledelse, varslingslister, ressursoversikt, evakueringsplan og plan for informasjon til befolkningen og media. Beredskapsplanen skal være oppdatert og revideres minimum én gang per år. Kommunen skal sørge for at planen blir jevnlig øvet. Departementet kan gi forskrifter med nærmere bestemmelser om beredskapsplanens innhold og øvrige krav etter denne bestemmelsen Beredskapsplanen omfatter a) Reglement/vedtekter/Instruks for kriseledelsen b) Varslingsliste c) Plan for disponering av lokaler i forbindelse med krisesituasjon d) Plan for krisekommunikasjon e) Plan for evakuering f) Ressursoversikt g) Tegninger over lokaler tenkt benyttet ved evakuering I tillegg finnes følgende Beredskapsplaner og oversikter på følgende område: X:FellesAlle\SentralStab\Beredskap med mindre annet er angitt. Papirversjon foreligger hos Beredskapsleder. Oversikt over lokasjoner som er sårbare for strømbrudd Oversikt over fastleger i Ski: kontakt kommuneoverlegen Avtale med dagligvarebutikker om leveranse ved akutt krise: Oversikt over dyrehold i kommunen: kontakt landbrukskontoret Beredskapsplan for helse og sosial beredskap. Tegninger over lokaler tenkt benyttet ved evakuering Beredskapsplan for vann, avløp og vei. Oversikt over fyringsanlegg og nødaggregat: hos beredskapsleder Beredskapsplan for å håndtere ulike kriser og andre akutte hendelser i kommunalområde oppvekst. Den elektroniske utgaven av kommunens beredskapsplan er lagret i Kvalitetslosen Papirversjonen oppbevares hos Beredskapsleder. Den ordinære kriseberedskapen i samfunnet er bygget opp rundt politi, brann, redningstjeneste og helsevesen. Dette tilfredsstiller kravene til beredskap mot ulykkessituasjoner og settes daglig på prøve rundt om i landet. Versjon 1.0/ /tn-fbj 4

5 Den ordinære beredskapen mot ulykker i fred er ofte ikke tilstrekkelig for å håndtere "ulykker og andre påkjenninger, som i art eller omfang går utover det som regnes som normalrisiko og normalbelastning i fredstid", og å løse samordningsbehovene som oppstår. Eksempler på slike kriser er større miljøforurensninger, omfattende branner, flommer og ekstremvær. Dette er situasjoner som ofte oppstår hurtig, berører viktige samfunnsfunksjoner, og truer liv, helse og livsgrunnlag på en måte som krever at tiltak settes i verk raskt. I slike situasjoner må samfunnet sette inn ytterligere ressurser i forhold til hva det ordinære beredskapsapparatet disponerer, og kommuner og statlige etater regionalt og sentralt må aktivt bidra til skadebekjempelse og hjelpetiltak for de lokalsamfunn som er rammet. Sivilbeskyttelsesloven har som formål er å beskytte liv, helse, miljø og materielle verdier ved bruk av ikke-militær makt når riket er i krig, når krig truer, når rikets selvstendighet eller sikkerhet er i fare, og ved uønskede hendelser i fredstid. I henhold til samme lov, 12 plikter kommunen å bidra til gjennomføring av Sivilforsvarets oppgaver og tiltak. Videre skal kommunen blant annet: a) Stille rom og kommunal grunn til rådighet ved innsats eller til utdannings- og øvingsformål for Sivilforsvaret, og sørge for varme, lys og renhold i slike rom. Kommunen plikter å tillate forandringer av de rom som stilles til rådighet b) Stille kommunal grunn til rådighet for bygging av sivilforsvarsanlegg c) Sørge for innkvartering, bespisning og annen bistand til Sivilforsvaret når dette er nødvendig, d) Ivareta oppgaver i forbindelse med lagring og vedlikehold av Sivilforsvarets materiell, jf. 13 e) Bygge, utstyre, innrede og vedlikeholde offentlige tilfluktsrom, jf. 20 flg. f) Ivareta de kommunale beredskapsplikter som fremgår av 14 og 15 g) Planlegge og bistå ved gjennomføring av evakuering etter 15, 17 og 18. Med mindre annet er særskilt bestemt i eller i medhold av loven, er kommunen ansvarlig for kostnader som påløper etter denne bestemmelsen. Kriseledelse Etablering av kriseledelse i Ski kommune For å lykkes i krisehåndteringen, er det viktig at man oppdager og erkjenner en krisesituasjon i tide, og går inn med tiltak på et tidlig tidspunkt for å minimalisere skadeomfanget. Ved større ulykker eller katastrofer må det i etableres en kriseledelse Ski kommune. Kriseledelsen skal bestå av og suppleres med personer som er aktuelle for den type ulykke eller katastrofe som har oppstått, og som myndighet til å treffe raske beslutninger. Bestemmelser for Ski kommunes kriseledelse - del B A. Versjon 1.0/ /tn-fbj 5

6 Alt etter arten og omfanget av katastrofen avgjør ordfører, eventuelt i samråd med politiet, hvem som innkalles til kriseledelsen og om kriseledelsen skal være i funksjon på døgnbasis. Når kriseledelsen er etablert er det rådmannen som leder krisearbeidet. Ledelsesapparatet bør fleksibelt kunne tilpasses forskjellige krisesituasjoner. Varslingsliste - del H + I.1 Aktuelle ressurspersoner er utpekt og fremgår av listen som oppdateres minimum to ganger årlig. Lokaler for kriseledelsen - del C Ski kommune har utpekt lokaler som egner seg for krisehåndtering i fredstid, med tilstrekkelig opplegg for telefon, mobiltelefoner, datatilgang og elektronisk logg/kart. Kriseinformasjon callsenter- krisetelefoni - del E I krisesituasjoner er behovet for hurtig og korrekt informasjon meget stort. Ski kommune må i slike situasjoner regne med stor pågang fra både enkeltpersoner og media. Det vil være behov for mange personer og kommunikasjonslinjer for å møte dette behovet. Ski kommune har etablert en svartjeneste mot publikum og har til det formål 10 stk mobiltelefoner som beredskapsløsning i tillegg til sentralbord. Disse er oppladet til enhver tid og oppbevares hos IKT-avdelingen ved telefoniansvarlig. Kommunikasjonssjefen i Ski kommunes har overordnet ansvar for kriseinformasjon, og er informasjonsansvarlig i kommunens kriseledelse. Ski kommune vil, etter anmodning fra lokalt redningssenter (LRS), utpeke kontaktperson, Såkalt, liaison. LRS= lokal redningssentral hos politiet. Evakuering - del E Ski kommune har utarbeidet plan for evakuering av personer fra truede områder ved kriser, store ulykker, katastrofer. Planen er en del av beredskapsplanen. Ski kommune er ikke tilflyttingskommune, så oppgaven er definert til å skulle løse egne, kortsiktige behov for innlosjering av et større antall personer. Ressursoversikter - del F Oversikter over ressurser som kan forsterke Ski kommunes egen beredskap i en krisesituasjon. I tillegg til slike oversikter, kan det også være hensiktsmessig å inngå samarbeidsavtaler med frivillige organisasjoner og andre som Ski kommune kan få støtte fra. Versjon 1.0/ /tn-fbj 6

7 B. Bestemmelser for kriseledelsen i Ski kommune Formål med kriseledelse: Samordne kommunens innsats fra et tidligst mulig tidspunkt Minimalisere skader i forbindelse med ulykker eller uønskede hendelser/katastrofer som har oppstått /er under eskalering. Legge forholdene til rette for de berørte og ivareta deres interesser Gi relevant informasjon til publikum og andre interessenter Viktige suksessfaktorer vil være: En krise oppdages i tide En krise erkjennes i tide Skadeomfanget minimaliseres hurtig Relevante planer er oppdaterte og tilgjengelige Kriseledelsen oppgaver: Innhente opplysninger om situasjonen i kommunen Ta nødvendige beslutninger om å iverksette tiltak for å hindre skade på personer og materielle verdier evt. i samråd med LRS (dersom dette er etablert) Prioritere kommunens ressurser Holde løpende kontakt med skadestedsledelse/lrs/fylkesmann og andre relevante samarbeidsinstanser og samarbeidsorganer. Utarbeide og sende ut informasjon til befolkningen, ansatte og media. Rapportere til fylkesmann om situasjonen Etablering av kriseledelse i Ski kommune: Ved større ulykker eller katastrofer etableres kriseledelsen. Ordfører bestemmer når kriseledelsen i Ski kommune skal tre i funksjon. Rådmannen er leder for kriseledelsen. Kriseledelsen i Ski kommune er: Ordfører Rådmann Kommunalsjef Kommunalsjef Kommunalsjef Beredskapsleder Kommuneoverlege Kommunikasjonssjef Alle har stedfortredere som fremgår av egen innkallingsliste. Listen gjennomgås og beredskapsleder oppdaterer denne 2 ganger i året eller når noen fratrer sin stilling. Avhengig av situasjonen, kan ordfører kalle inn andre aktuelle instanser/aktører for å tiltre kriseledelsen. Versjon 1.0/ /tn-fbj 7

8 Kriseledelsen skal, når den settes, ha daglige møter i Ski Rådhus, Formannskapssalen 6. etg. Dersom krisens omfang tilsier det, vil Kommunestyresalen bli vurdert benyttet. Kriseledelsens medlemmer skal (minst) i de daglige møtene rapportere om følgende: Status for hendelsen Status for vedkommende ansvarsområde Evt. skader, mangler, problemer mv. Ressursbehov Forhold som krever avklaring fra kriseledelsen, eller som ønskes drøftet med de øvrige medlemmene. Forhold til media Forhold til media: Ski kommunens krisekommunikasjonsplan legges til grunn for informasjon fra kriseledelsen. Uttalelse til media ivaretas av ordfører eller den ordfører bemyndiger Forhold til kommunestyret: Ordfører ivaretar den beslutningsmyndighet som er nødvendig dersom kommunestyret eller formannskapet ikke kan utføre sine oppgaver, eller dersom det ikke er tid til å forelegge saken for disse organene jfr, vedtatt Delegeringsreglement. Versjon 1.0/ /tn-fbj 8

9 C. Plan for disponering av lokaler i forbindelse med krisesituasjoner Dersom det skulle oppstå en større ulykke eller katastrofe i Ski kommune skal følgende lokaler kunne disponeres etter nærmere bestemmelser av kriseledelsen således: SKI RÅDHUS: Ski rådhus disponeres slik: Formannskapssal og Kommunestyresal disponeres av kriseledelsen. Vestibylen disponeres av sentralbord, servicetorg og beredskapstelefonløsning. For øvrig disponeres Rådhuset for den kommunale virksomhet og nødvendige planleggingsarbeider i forbindelse med krisesituasjonen. Ved strømbrudd benyttes 3. etasje i Rådhuset av kriseledelsen For informasjon og pressesenter,se del D. Ved annen årsak til flytting av kriseledelsen, benyttes Drømtorp driftsentral og dernest Langhus bo og servicesenter PÅRØRENDESENTER : Ski helse- og eldresenter - 2. etg.: Alle rom i servicesenteret, dvs. 2. etg. i Ski helse- og eldresenter, disponeres til: Vente- og oppholdsrom for pårørende Felles samtalerom for pårørende Enkeltvis samtalerom for pårørende Telefon Kontor Kafeteria Aktivitetsrom Kjøkken Kontaktpersoner: Runar Lund: (kjøkkensjef) Gry Vanja Søgård (avdelingsleder Psykisk Helseteam) Sidsel Rokke (virksomhetsleder dagsenter): / Ski Røde kors v/helge Grande : Alternativ lokalisering for kriseledelsen: DRØMTORP DRIFTSSENTRAL: Hele driftssentralen (kantine, møterom osv.) herunder brannstasjonen kan nyttes av samtlige redningsmannskaper til hvile, opphold, samtale osv. Driftsentralen er også første alternative lokale for kriseledelsen. Kontaktperson: Virksomhetsleder Tom Schei : se Varslingsliste for kontaktinformasjon. Versjon 1.0/ /tn-fbj 9

10 LANGHUS BO- OG SERVICESENTER Kafeteriaområdet med kjøkkenfasiliteter Kontaktperson: Virksomhetsleder: Tone Sandvik / Versjon 1.0/ /tn-fbj 10

11 Plan for Krisekommunikasjon Informasjon og budskapshåndtering skal forelegges kriseledelsen til godkjenning. D. Målgrupper ved kriser: Berørte og pårørende Nabokommuner Innbyggere Organisasjoner Medier (fortrinnsvis lokale og regionale) Frivillige Myndigheter Organisering av kommunikasjonsarbeidet: Versjon 1.0/ /tn-fbj 11

12 Arbeidsoppgaver Ressursene Ressursene skal etter behov: Kommunisere med befolkningen, ansatte og media Tilrettelegge informasjonssenter for befolkningen Tilrettelegge pressesenter Informere kriseledelsen, via kommunikasjonssjef Internkommunikasjon Kommunikasjonssjef koordinerer: Servicetorg E-post Intranett Allmøte Eksternkommunikasjon Politiet/LRS kommuniserer med media vedrørende krisens omfang, personskade, pågående redningsarbeider og etterforskning. Kommunikasjon fra kommunen avtales og koordineres med politiet, organisert av kriseledelsen. Beredskapstelefon/ ekstraordinær svartjeneste Servicetorg Forhåndsdefinerte e-postlister Informasjonssenter o Gi informasjon i form av info-materiell, lage informasjonstavler, henge opp plakater i vindu etc. Medie-/pressehåndtering skjer via: o Talsperson(er) o Pressekontakt o Pressemeldinger o Pressekonferanse o Pressesenter Aktuelle medier: Radio, TV og aviser o NRK, Østlandssendingen o Follo Radio o ØB Internett o Beredskapsside Tilrettelegge for Google Translate o Sosiale medier Bruk av kommunale biler med høytaleranlegg Lokale informasjonspunkter? (Siggerud; Siggerud skole, Langhus:Langhuset, Kråkstad: Kråkstad skole, Skotbu: Skotbu skole) Versjon 1.0/ /tn-fbj 12

13 E Plan for evakuering i Ski kommune Ansvarlige myndigheter ved evakuering av befolkning fra et risiko område: Evakuering kan omfatte både skadde og uskadde personer Politiet. I fredstid.: Politiet har ansvar for evakuering i fredstid. Politiet skal sikre den evakuerte befolkningen trygghet for liv og helse. Politiet leder og samordner arbeidet med evakuering med andre aktører: Annen offentlig myndighet, Kommune, AMK/ HF (Akutt Medisinsk Kommunikasjonssentral) Frivillige organisasjoner/(ngo Non Govern mental Organisation). Sivilforsvaret. Når riket er i krig: Overtar politiets oppgaver med evakuering når Kongen beslutter evakuering Jf. Sivilbeskyttelsesloven 17 Kommunen Kommunen skal bistå politiet og sivilforsvaret med nødvendig evakuering av innbyggere i kommunen Kommunen skal bistå ved mottak av befolkning fra andre kommuner Kommunen skal bistå ansvarlig myndighet med: innkvartering, psykososial omsorg, informasjon til befolkning og media medisinsk vurdering og behandling sikre de evakuerte livsopphold og nødvendige forsyninger av livsnødvendigheter Kommunen skal så lang det er mulig opprettholde ordinære samfunnsoppdrag, tjenester og myndighetsfunksjoner Ansvarlige myndigheter ved evakuering fra et katastrofe område/ skadested: Skadestedsleder politi: Politiet har overordnet ledelses ansvar for skadestedet Politiet har operative, tekniske og taktiske oppgaver på et skadested Politiet samordner nødetatenes, offentlig myndighets og andre NGO- aktørers innsats Politiet leder transport delen av evakueringen Versjon 1.0/ /tn-fbj 13

14 Politiet samordner nødetatenes informasjonsflyt og rapporterer til LRS (Lokalt Rednings Senter) og offentlig myndighet Politiet koordinerer informasjonsflyt fra nødetatene og offentlig myndighet til de involverte og til media Politiet etablerer vakthold og sikrer involverte, skadested og innsatspersonell mot media og andre informasjonssøkende. Politiet har ansvar for teknisk og taktisk etterforskning herunder sikkerhetsklarering av bl. a. personer, utstyr, materiell og åsted Politiet sikrer og avhører sentrale vitner Skadestedsleder brann Leder den brann- og redningstekniske delen av skadestedsarbeidet Sikrer skadested mot utslipp fra skadelige og farlige kjemikalier og gods og mot eksplosjon og brann. Klarerer skadested og åsted etter utslipp fra farlig kjemikalier og farlig gods, eksplosjoner og brann. Bistår politiet (og evt. forsvaret) med brann- og redningstekniske råd ved brann og eksplosjonsfare Rapporterer til skadestedsleder politi om brann- og redningstekniske forhold av betydning for redningsarbeidet på skadestedet Bistår helse med livredning, stabilisering av pasienter og transport på skadested av syke og skadde og transport av syke og skadde fra skadested til oppsamlingsplass Bistår helse med transport av skadde ved større behov enn det prehospitale tjenester og frivillige/ NGO kan stille. Skadestedsleder sanitet Leder triagering av syke og skadde på skadested. Det vil si: Medisinsk triagering i et katastrofeområde vurdere og prioriterer de friske, de syke og de skadde. Omfatter medisinsk stabilisering, livredning, førstehjelp og transport til oppsamlingsplass ved skadested, til evakuerings sted og til HF og kommunale helsetjenester. Omfatter også prioritering til avventing på oppsamlingsplass for levende uskadde, til avventing på samleplass for levende døende og forflytning til oppsamlingsplass for døde. Innsamler mest mulig opplysninger om behov for helsehjelp og andre støttefunksjoner som har betydning for liv og helse på skadestedet, oppsamlingsplass, og forventet hjelpe- og behandlingsbehov under transport og under helsehjelp i HF og i evakueringssenter. Gir råd og bidrar med medisinsk behandling på skadested avhengig av skadested og skadeomfang Rapporterer til skadestedsleder politi om antall levende, syke og skadde, døende og døde. Rapportere om sykdomsomfang ressurstilgang og ressursbehov til AMK og kommuneoverlege og evt. LRS lege Versjon 1.0/ /tn-fbj 14

15 Muligheter for innkvartering ved evakuering og etablering av evakuerings- og pårørende senter ved ulykker og katastrofer i Ski kommune: Follotrykk Arena o personer Alliansehallen o 1500 personer Kråkstadhallen o 1500 personer Skihallen o 1000 personer Langhushallen o 1000 personer Siggerudhallen o 1000 personer Langhuset o 200 personer Kråkstad samfunnshus o 200 personer Ski nye kirke o 400 personer Langhus kirke o 600 personer Thon Hotell Ski o 109 rom Skoler Grendehus Andre forsamlingslokaler Kontakter: Kirkevergekontoret : Jens Erik Undum, tlf , Epost: Thon Hotell : Avtale om disponering ved kriser og katastrofer: Hotelldirektør André Hoff. Mobil , Epost: Eiendomsavdelingen: Lasse Bakke: tlf Ski Alliansehall: tlf.: / Transportmidler: Buss, kommunens minibusser, Taxi, Ambulanse, Røde Kors, Heimevern og Sivilforsvaret. Transport til lokalene kan i eget nærområde stort sett foregå med private kjøretøy eller til fots. Det vil imidlertid i de fleste tilfeller også være personer som er avhengige av transport, spesielt barn og eldre. Dette må vurderes og rekvireres i hvert enkelt tilfelle av redningsledelsen. F Versjon 1.0/ /tn-fbj 15

16 Mottaksentere for evakuerte og evt deres pårørende: Kommunen har hovedansvaret for etablering og drift av evakueringssenter og evt. pårørendesenter. Politiet, Røde Kors og frivillige organisasjoner/ NGO kan bistå kommunen med arbeidet i mottakssentrene. Ved større ulykker og katastrofer vil et evakueringssenter alt hovedsakelig motta uskadde og lettere skadde involverte. Evakueringssenteret ved en ulykke og katastrofe må også forholde seg til personer med annen akutt og kronisk sykdom. Evakueringssenteret må ved ulykker og katastrofer stå i nær kontakt med pårørende senteret både geografisk og kommunikasjonsmessig. Ved evakuering fra risiko områder vil evakueringssenteret fungere alene uten et eget skadested med samleplass og eget pårørende senter. Ansvarlig myndighet evakueringssenter: Kommunen ved kriseledelsen har det overordnede ansvaret Lokalt ansvarlig for evakuertsenteret og de rutiner og oppdrag som utføres der, er assisterende eller stedfortredende kommuneoverlege. Politiet vil i enkelte tilfeller stille personell ved evakuertsenteret hvor de bistår kommunen med, trygghet, ro og orden Når politiet er deltagende i evakuertsenter vil politiets representant sammen med assisterende kommuneoverlege ha ansvar for formidling av nødvendig felles informasjon og sammen med kommunens personell ha ansvar for å gi personlig informasjon og alvorlige budskap. Leder ved evakuertsenter rapporterer til kommuneoverlegen som sitter i sentral kriseledelse Ansvarlig myndighet pårørende senter: Kommunen ved kriseledelsen har det overordnede ansvaret Lokalt ansvarlig for pårørende senter og de rutinert og oppdrag som utføres der, er leder for kommunens kriseteam Politiet vil i enkelte tilfeller stille personell til rådighet ved pårørendesenter hvor den/de vil bistå kommunen med trygghet, ro og orden Når politiet er deltagende i pårørendesenter vil politiets representant sammen med leder for kommunens kriseteam ha ansvar for formidling av nødvendig felles informasjon og sammen med kommunens personell ha ansvar for å gi personlig informasjon og alvorlige budskap. Leder ved pårørendesenter rapporterer til kommuneoverlegen som sitter i sentral kriseledelse G. Versjon 1.0/ /tn-fbj 16

17 Varsling Handling: Varsel om hendelse. Varselmottaker noterer tidspunktet for varselmottaket, hendelse, tidspunkt og sted, situasjonsbeskrivelse samt annen relevant informasjon. Viderevarsling. Varselmottaker varsler i henhold til varslingsliste (se andre side) snarest mulig. Varselmottaker fortsetter å varsle neste på varslingslista og evt. tilbake til de foran. Viderevarslingens innhold: Kriseledelsen innkalles og varselmottaker formidler hendelsen, tidspunkt og sted, situasjonsbeskrivelse samt annen relevant informasjon. Oppmøtested (kriseledelsens lokaler) oppgis. Loggføring. Varselmottaker loggfører responsen fra de varslede. Forhåndsvarling utenom kriseledelsen. Ut fra hendelsen vurderer kommunalsjef forhåndsvarsling innen eget område. Kriseledelsens lokaler Kriseledelsens lokaler er i Ski rådhus, Formannskapssal eller Kommunestyresal. Alternative lokaler er: etg. Rådhuset (har nødstrøm) 2. Drømtorp driftssentral - Kommunalteknikk. 3. Langhus bo- og servicesenter Versjon 1.0/ /tn-fbj 17

18 Versjon 1.0/ /tn-fbj 18

19 Versjon 1.0/ /tn-fbj 19

20 Versjon 1.0/ /tn-fbj 20

Beredskapsplan - kommunikasjon

Beredskapsplan - kommunikasjon Beredskapsplan - kommunikasjon Innledning I arbeidet med sikkerhet og beredskap er kommunikasjon et sentralt verktøy. God kommunikasjonshåndtering i en krisesituasjon er avgjørende for interne og eksterne

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE INNHOLD 0. Plan fastsatt av/dato 1. Mål og definisjoner 2. Ledelse, ansvar og roller, delegasjon 3. Situasjoner, varsling 4. Informasjon, dokumentasjon 5.

Detaljer

Lege 113. Politi 112. Brann 110. Plan for helse- og sosial beredskap ved store ulykker og katastrofer. Se også Overordnet beredskapsplan

Lege 113. Politi 112. Brann 110. Plan for helse- og sosial beredskap ved store ulykker og katastrofer. Se også Overordnet beredskapsplan 2015 Plan for helse- og sosial beredskap ved store ulykker og katastrofer Se også Overordnet beredskapsplan med o Plan for kommunal kriseledelse o Ressursoversikt o Evakueringsplan o Plan for kommunikasjon

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Hensikt Beredskapsplanen for Oslo universitetssykehus HF (OUS) skal sikre at helseforetaket er i stand til å forebygge, begrense og håndtere kriser og andre

Detaljer

Beredskap 2015. Kommunestyrets vedtak 10. mars 2015

Beredskap 2015. Kommunestyrets vedtak 10. mars 2015 Beredskap 2015 Kommunestyrets vedtak 10. mars 2015 1. Organisering og etablering... 2 2. Roller og rolledefinisjon... 4 3. Praktisk tilrettelegging... 5 4. Rapporteringsrutiner og loggføring... 5 5. Fullmakter

Detaljer

Molde kommune Plan- og utviklingsavdelingen Plan for helsemessig- og sosial beredskap. Sist oppdatert januar 2014 KRISEPLAN FOR MOLDE KOMMUNE

Molde kommune Plan- og utviklingsavdelingen Plan for helsemessig- og sosial beredskap. Sist oppdatert januar 2014 KRISEPLAN FOR MOLDE KOMMUNE . Sist oppdatert januar 2014 KRISEPLAN FOR MOLDE KOMMUNE 1 . Sist oppdatert januar 2014 PLAN FOR KRISELEDELSEN I MOLDE KOMMUNE INNLEDNING: DEL 1 KRISELEDELSEN: DEL 2 VARSLINGSLISTER: DEL 3 Beredskapskatalogen

Detaljer

Siljan kommune. Kriseledelse 2005. Flom i Opdalen

Siljan kommune. Kriseledelse 2005. Flom i Opdalen Siljan kommune Kriseledelse 2005 Flom i Opdalen Kriseledelse 2005 18. april 2005 Organisering og etablering (2) Roller og rolledefinisjon (3) Praktisk tilrettelegging (4) Rapporteringsrutiner og logg (4)

Detaljer

Plan for kriseledelse. Namdalseid kommune

Plan for kriseledelse. Namdalseid kommune Side 1 av 8 Revidert 01.06.06 Behandlet styret 21.06.06 Side 2 av 8 Revidert 01.06.06 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Planstruktur 3 1.1 Kommunal beredskap og planlegging... 3 1.2 Kommunens kriseplan... 3 2. Organisering

Detaljer

Beredskapsplan Harstad kommune - Hoveddel. Revidert: 11.06.2015

Beredskapsplan Harstad kommune - Hoveddel. Revidert: 11.06.2015 1 Beredskapsplan Harstad kommune - Hoveddel Revidert: 11.06.2015 2 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn... 3 2. Kriseledelsen i Harstad kommune... 4... 3. Fullmakter... 6 4. Rapportering... 6 5. Varsling av

Detaljer

VEILEDER. Samleplass skadde

VEILEDER. Samleplass skadde VEILEDER Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap april 2010 Innledning Erfaringer viser at det sjelden er behov for å opprette samleplass for skadde. I de aller fleste tilfeller er

Detaljer

Overordnet plan for kommunal kriseledelse Sørum kommune

Overordnet plan for kommunal kriseledelse Sørum kommune Overordnet plan for kommunal kriseledelse Sørum kommune Administrativt vedtatt 03.09.2015 Innhold 1 Formål og definisjoner... 4 1.1 Planens formål... 4 1.2 Planens virkeområde... 4 1.3 Definisjoner...

Detaljer

Plan for kommunal kriseledelse PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE

Plan for kommunal kriseledelse PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Plan for kommunal kriseledelse PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Vedtatt i KST 11.05.05, sak 35/05 Justert oktober 2014 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Målsetting... 3 1.2 Medlemmer... 3 2. Varsling... 3 2.1

Detaljer

STEINKJER KOMMUNE. PLAN for KOMMUNAL KRISELEDELSE

STEINKJER KOMMUNE. PLAN for KOMMUNAL KRISELEDELSE STEINKJER KOMMUNE PLAN for KOMMUNAL KRISELEDELSE Plan utarbeidet 08.02.2013 Vedtatt av kommunestyret 20.03.2013 Sist revidert av beredskapsansvarlig: 25.11.2014 2 PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE

PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE 1 PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE Utarbeidet: Januar 2005 Neste oppdatering: Januar 2006 Av: Anne Kaja Knutsen Ansvarlig: Rådmannen 2 INNHOLD 1. ADMINISTRATIV DEL Innledning

Detaljer

Rapport. Veileder i kriseplanlegging for kommunens kriseledelse

Rapport. Veileder i kriseplanlegging for kommunens kriseledelse Rapport Veileder i kriseplanlegging for kommunens kriseledelse 1 Innhold Forord......................................................... 3 HVORFOR LAGE EN KRISEPLAN?................................ 4 Hva

Detaljer

Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden

Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Delavtale nr. 11 Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Side 1 av 7 Innhold

Detaljer

9.9 Beredskap og krisehåndtering

9.9 Beredskap og krisehåndtering 9.9 Beredskap og krisehåndtering Planen skal oppdateres årlig med nye navn etter hvert årsmøte eller dersom andre forhold tilsier oppdatering. VIKTIGE TELEFONNUMMER Landsdekkende: Norge - Brann 110 Norge

Detaljer

Strømbrudd i kommunen som varer i flere dager

Strømbrudd i kommunen som varer i flere dager Strømbrudd i kommunen som varer i flere dager Sannsynlighet Konsekvenser Bortfall av kommunikasjon Trygghetsalarmer Nødnett, mobiltelefoner hvor lenge fungerer de? Radio / TV Transport Mangel på nødstrøm

Detaljer

Plan for helsemessig og sosial beredskap i Gildeskål kommune

Plan for helsemessig og sosial beredskap i Gildeskål kommune 2015 Plan for helsemessig og sosial beredskap i Gildeskål kommune Sist revidert 25.08.2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Lovgrunnlag... 2 3. Målsetting og rammer for arbeidet... 3 4. Prinsipper

Detaljer

Plan for helsemessig og sosial beredskap

Plan for helsemessig og sosial beredskap Plan for helsemessig og sosial beredskap NORSAM 05.09.2012 Øyvind Haarr, Rådgiver beredskap Kriser En krise er en hendelse som har et potensial til å true viktige verdier og svekke en virksomhets evne

Detaljer

VEDLEGG 23. Beredskapsplan for Forus avfallssorteringsanlegg 2015-2016

VEDLEGG 23. Beredskapsplan for Forus avfallssorteringsanlegg 2015-2016 VEDLEGG 23 Beredskapsplan for Forus avfallssorteringsanlegg 2015-2016 Gjeldende utgave Beredskapsplan for Forus avfallssorteringsanlegg foreligger i elektronisk utgave i TQM systemet under: Fellesområde

Detaljer

Sentral beredskapsplan ved menneskelige og materielle kriser

Sentral beredskapsplan ved menneskelige og materielle kriser Nordland fylkeskommune Sentral beredskapsplan ved menneskelige og materielle kriser Mai 2011 Ulykke Samlebetegnelse for plutselig, uventet hendelse, uhell, hvor det oppstår personskade. Krise "En uønsket

Detaljer

Ås kommune www.as.kommune.no. Plan for Ås kommunes kriseledelse (2008 2011)

Ås kommune www.as.kommune.no. Plan for Ås kommunes kriseledelse (2008 2011) Ås kommune www.as.kommune.no Plan for Ås kommunes kriseledelse (2008 2011) Vedtatt i kommunestyret 28.11.07 Oppdatert 07.05.2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...3 1.1 HENSIKTEN MED PLANEN...3 1.2 KRAV

Detaljer

PLAN FOR KRISELEDELSE

PLAN FOR KRISELEDELSE V E N N E S L A K O M M U N E PLAN FOR KRISELEDELSE Godkjent av Vennesla kommunestyre i møte 27.09.12 Ny revisjon innen 01.08.14 Vennesla, 02.09.13 Svein Skisland, rådmann INNHOLDSFORTEGNELSE NR TEKST

Detaljer

Plan for informasjon ved kriser

Plan for informasjon ved kriser Avd. Plan Plan for informasjon ved kriser Vedtatt i KST 11.05.05, sak 35/05, ESA 13/2529 Justert oktober 2014 Skaun kommune Avd. Plan Rådhuset 7353 Børsa Telefon: 72 86 72 00 Telefaks: 72 86 72 01 Org.nr.:939

Detaljer

Kriseledelse ved skolene i Hemne kommune.

Kriseledelse ved skolene i Hemne kommune. 13/159-38 X20 Kriseledelse ved skolene i Hemne kommune. Vedlegg til «Plan for kommunal kriseledelse». - 1 1. INNLEDNING. Denne planen skisserer det overordnede ansvaret for ledelse, organisering, oppgaver

Detaljer

Beredskap i Gildeskål

Beredskap i Gildeskål Beredskap i Gildeskål Beredskapen i Gildeskål kommune bygger på en Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS- analyse). Uønskede hendelser eller kriser vil fra tid til annen ramme også vår kommune. Når noe slikt

Detaljer

EPS Erfaring fra øvelse Hamar 2012. Jan-Roger Sætren/Rådgiver 23. oktober 2014

EPS Erfaring fra øvelse Hamar 2012. Jan-Roger Sætren/Rådgiver 23. oktober 2014 EPS Erfaring fra øvelse Hamar 2012 Jan-Roger Sætren/Rådgiver 23. oktober 2014 Hovedmål Hamar kommune Øve alle involverte aktører på hvordan man håndterer en stor ulykke, herunder: samvirke i krisehåndteringen

Detaljer

Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden

Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse

Detaljer

Beredskapsplan i forbindelse med kriser og katastrofer i fredstid

Beredskapsplan i forbindelse med kriser og katastrofer i fredstid Beredskapsplan i forbindelse med kriser og katastrofer i fredstid juni 2006 sist oppdatert august 2013 Innledning I henhold til kgl.res. av 3. november 2000 er det enkelte departement ansvarlig for alt

Detaljer

Overordnet beredskapsplan

Overordnet beredskapsplan Fredrikstad kommune Overordnet beredskapsplan Organisasjon Godkjent av Dato Gyldig til Fredrikstad kommune Ole Petter Finess 09.12.2015 09.12.2016 INNHOLD HENVISNINGER:... 2 1 INNLEDNING... 2 1.1 Generelt...

Detaljer

«Kompetanseløft til kommunal beredskap» Voss 4. 5. november 2013. Foredraget til Stabssjef Edgar Mannes Haugaland og Sunnhordland politidistrikt

«Kompetanseløft til kommunal beredskap» Voss 4. 5. november 2013. Foredraget til Stabssjef Edgar Mannes Haugaland og Sunnhordland politidistrikt «Kompetanseløft til kommunal beredskap» Voss 4. 5. november 2013 Foredraget til Stabssjef Edgar Mannes Haugaland og Sunnhordland politidistrikt 1 Beredskap Samfunnssikkerhet: -felles ansvar -felles jobb

Detaljer

Kommunal enhet for Psykisk og Sosial Omsorg ved Ulykker og Katastrofer - (POSOM)

Kommunal enhet for Psykisk og Sosial Omsorg ved Ulykker og Katastrofer - (POSOM) Søndre Land kommune Side 1 21.11.2007 Kommunal enhet for Psykisk og Sosial Omsorg ved Ulykker og Katastrofer - (POSOM) Funksjonsbeskrivelse: Enheten er en selvstendig ressurs med kompetanse på områdene

Detaljer

Plan for Informasjonsberedskap

Plan for Informasjonsberedskap Plan for Informasjonsberedskap Flekkefjord kommune Ajourført: 01.03.2016 1 1.0 Innledning God informasjonshåndtering i en krisesituasjon er avgjørende for hvordan interne og eksterne målgrupper opplever

Detaljer

PLAN FOR OMSORGSARBEID VED ULYKKER/KRISER I HERØY KOMMUNE

PLAN FOR OMSORGSARBEID VED ULYKKER/KRISER I HERØY KOMMUNE PLAN FOR OMSORGSARBEID VED ULYKKER/KRISER I HERØY KOMMUNE 0 Vedtatt i k- styre 29.04.04 Sak 0013/04 Revidert november 2013 Omsorgsgruppen skal være en ressursgruppe i det psykososiale omsorgsarbeidet ved

Detaljer

KRISE- OG BEREDSKAPSPLAN. for. Det frivillige Skyttervesen

KRISE- OG BEREDSKAPSPLAN. for. Det frivillige Skyttervesen KRISE- OG BEREDSKAPSPLAN for Det frivillige Skyttervesen Vedtatt av Norges Skytterstyre Ajourføring ved generalsekretær - sist ajourført: 1. september 2015 Plassering av kriseplan: Skytterkontoret INNHOLD

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR EVAKUERING I ULLENSAKER KOMMUNE

BEREDSKAPSPLAN FOR EVAKUERING I ULLENSAKER KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN FOR EVAKUERING I ULLENSAKER KOMMUNE Dette dokumentet er gjort tilgjengelig via kommunens intranettløsning. Dette omfatter IKKE vedleggene. Vedleggene er unntatt offentlighet etter Offentlighetslovens

Detaljer

Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven)

Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven) Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven) SIVILFORSVARET Statlig forsterkningsressurs Forsterkning, beskyttelse, samvirke FIG (fredsinnsatsgruppe)

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR NORDBERGHJEMMET. Carl Kjelsensvei 23 C 0860 Oslo. Revidert: 15.05.15

BEREDSKAPSPLAN FOR NORDBERGHJEMMET. Carl Kjelsensvei 23 C 0860 Oslo. Revidert: 15.05.15 BEREDSKAPSPLAN FOR NORDBERGHJEMMET Carl Kjelsensvei 23 C 0860 Oslo Revidert: 15.05.15 Nordberghjemmets beredskapsgruppe -1- Ansvarlig Ansvarsområde Tlf. Stedfortreder Tlf. Daglig leder Kikki Bratberget

Detaljer

Krisehåndteringsplan - Gresvik IF

Krisehåndteringsplan - Gresvik IF Krisehåndteringsplan - Gresvik IF Viktige nødtelefonnummer Landsdekkende: Norge - Brann 110 Norge Politi 112 Norge Medisinsk nødhjelp 113 Alarmtelefon for barn og unge (barnevern) Lokalt: 1 116111 Sykehuset

Detaljer

Definisjon av Samfunnssikkerhet i St.meld. nr. 17 (2001-2002)

Definisjon av Samfunnssikkerhet i St.meld. nr. 17 (2001-2002) Samfunnssikkerhet Definisjon av Samfunnssikkerhet i St.meld. nr. 17 (2001-2002) Evnen samfunnet har til å opprettholde viktige samfunnsfunksjoner og ivareta borgernes liv, helse og grunnleggende behov

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE KLÆBU KOMMUNE

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE KLÆBU KOMMUNE PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE KLÆBU KOMMUNE Forslag av 19.04.2010 Rådmannen 1.0. INNLEDNING 1.1. MÅLSETTING Kriseledelsen i Klæbu kommune skal koordinere og lede alle kommunale tiltak når en krise oppstår.

Detaljer

Krisehåndteringsplan - Gresvik IF

Krisehåndteringsplan - Gresvik IF Krisehåndteringsplan - Gresvik IF Innholdsfortegnelse Viktige nødtelefonnummer... 2 Innledning... 2 En alvorlig ulykke defineres som følger:... 2 Alvorlig ulykke med én utøver... 2 Bemanning av klubbkontor

Detaljer

Samhandlingsrutine for omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjede

Samhandlingsrutine for omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjede 230113 Samhandlingsrutine for omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjede 1. Formål Samhandlingsrutinen er utarbeidet som en del av samarbeidsavtalen mellom Sykehuset Innlandet HF og kommunen.

Detaljer

Samfunnsmedisinsk beredskap

Samfunnsmedisinsk beredskap Samfunnsmedisinsk beredskap v/svein Hindal Norsk samfunnsmedisinsk forening Årsmøtekurs 24. aug. 2010 Disposisjon Begreper Flere nivåer Hvilke kriser og hendelser? Forebyggende og forberedende tiltak Kommunenes

Detaljer

Organisering av EPS Mottakssenter for evakuerte og pårørende

Organisering av EPS Mottakssenter for evakuerte og pårørende Oppdatert 17. november 2011 1. Bakgrunn Organisering av EPS Mottakssenter for evakuerte og pårørende Er en del av kommunens krise- og beredskapsgruppe. Se navneliste for hovedfunksjoner, vedlegg nr. 2.

Detaljer

Eksempel på beredskapsplan for barnehager og utdanningsinstitusjoner

Eksempel på beredskapsplan for barnehager og utdanningsinstitusjoner Eksempel på beredskapsplan for barnehager og utdanningsinstitusjoner Eksemplet er ment å være til hjelp i arbeidet og viser hva en beredskapsplan bør inneholde. Alle barnehager og utdanningsinstitusjoner

Detaljer

Krise- og ulykkesplan 2014-2015

Krise- og ulykkesplan 2014-2015 Krise- og ulykkesplan 2014-2015 Lions MD 104 beredskapstelefon: +47 95 11 31 24 Om varsling, organisering, omsorg og informasjon i krise og ulykkessituasjoner Forord Hva gjør vi i Lions når det skjer en

Detaljer

Overordnet beredskapsplan

Overordnet beredskapsplan Fredrikstad kommune Overordnet beredskapsplan Krisestab Kriseleder Rådmann Beredskapsleder Kommuneoverlege K-1 - Personell K-2 - Situasjon K-3 - Operasjon K-4 - Logistikk K-5 - Informasjon og kommunikasjon

Detaljer

NÅR KRISEN INNTREFFER MARS 2014

NÅR KRISEN INNTREFFER MARS 2014 INFORMASJON w INFORMASJONSBROSJYRE FRA MELØY KOMMUNES KRISELEDELSE NÅR KRISEN INNTREFFER MARS 2014 Foto: Connie Slettan Olsen Meløy kommunes kriseledelse På bakgrunn av uheldige hendelser med flom og flere

Detaljer

-1- Plan for kommunal. kriseledelse. Flatanger kommune. Plan for kommunal kriseledelse, Flatanger kommune Redaksjonell gjennomgang 23.01.

-1- Plan for kommunal. kriseledelse. Flatanger kommune. Plan for kommunal kriseledelse, Flatanger kommune Redaksjonell gjennomgang 23.01. -1- Plan for kommunal kriseledelse Flatanger kommune -2- Innholdsfortegnelse: 1. Kommunal kriseledelse s. 3 2. Organisering s. 4 2.1 Kommunens kriseledelse s. 4 2.2 Viktig kontaktinfo s. 5 2.3 Operasjonsrom,

Detaljer

Beredskapsplan ( 15/ 4) krav og kriterier

Beredskapsplan ( 15/ 4) krav og kriterier Beredskapsplan ( 15/ 4) krav og kriterier Loven gjelder for alle et avvik i Finnmark bør også være et avvik i Vestfold Men kommunenes størrelse forskjellig med henblikk på befolkning og virksomhet ulike

Detaljer

Haugesund. Samfunnssikkerhet og beredskap. Best i vest? Hilde S Hauge, Beredskapskoordinator.

Haugesund. Samfunnssikkerhet og beredskap. Best i vest? Hilde S Hauge, Beredskapskoordinator. Haugesund Samfunnssikkerhet og beredskap Best i vest? Hilde S Hauge, Beredskapskoordinator. 1 HAUGESUND KOMMUNE Fra historisk tid kalt Kongevegen gjennom Karmsundet 1839 bodde kun 12 familier ved sundet.

Detaljer

Logo XX kommune. Delavtale d1) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om omforente beredskapsplaner

Logo XX kommune. Delavtale d1) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om omforente beredskapsplaner Logo XX kommune Delavtale d1) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om omforente beredskapsplaner Revidert juli 2015 1. Parter Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset

Detaljer

Sivilforsvaret. Forsterker beskytter samvirker

Sivilforsvaret. Forsterker beskytter samvirker Sivilforsvaret Forsterker beskytter samvirker Forsterkning I fredstid er Sivilforsvaret en statlig forsterkningsressurs som bistår nød- og beredskapsetatene ved redningsaksjoner og annen innsats. Sivilforsvaret

Detaljer

Innsatsplan 4 Kriminell handling utført av elev/tilsett i teneste Versjon: 1.0 Dato: 15.02.2016

Innsatsplan 4 Kriminell handling utført av elev/tilsett i teneste Versjon: 1.0 Dato: 15.02.2016 4 Kriminell handling utført av elev/tilsett i teneste Innsatsplanendekker hendingar som: Beskriving Tilsett/elev utøver grov maktmisbruk over elev/tilsett. Tilsikta handling/sabotasje utført av elev/tilsett:

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Endelig utkast 04.12.11 (Etter utsjekk 6/12-11) 1.0 Parter Partene i denne delavtalen

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 SAK NR 018-2013 REGIONAL BEREDSKAPSPLAN RULLERING Forslag til vedtak: 1. Styret tar den regionale beredskapsplanen til etterretning.

Detaljer

OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN FOR GJØVIK KOMMUNE. Oppdatert 01.06.2015 - Rådmannen

OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN FOR GJØVIK KOMMUNE. Oppdatert 01.06.2015 - Rådmannen OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN FOR GJØVIK KOMMUNE Oppdatert 01.06.2015 - Rådmannen 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Dokumentet er en rullering/oppdatering av Beredskapsplan 01.01.2011 Side FORORD s. 2 Del 1 OM BEREDSKAP

Detaljer

Beredskapsplan Eigersund kommune. Vedtatt av kommunestyret 16.06.2014. KS-038/14

Beredskapsplan Eigersund kommune. Vedtatt av kommunestyret 16.06.2014. KS-038/14 Beredskapsplan Eigersund kommune Vedtatt av kommunestyret 16.06.2014. KS-038/14 2014 Innhold 1. Beredskapsplan for Eigersund kommune... 2 2. Fastsettelse... 2 a. Fullmakter... 2 b. Iverksettelse... 3 3.

Detaljer

Plan for helsemessig og sosial beredskap i praksis

Plan for helsemessig og sosial beredskap i praksis Plan for helsemessig og sosial beredskap i praksis Foredrag 9. september Plans are nothing; planning is everything Dwight D. Eisenhower Beredskapsprinsippene Ansvar Den som har det daglige har også ansvaret

Detaljer

PLAN FOR KRISELEDELSE

PLAN FOR KRISELEDELSE MANDAL KOMMUNE PLAN FOR KRISELEDELSE Godkjent av Mandal bystyre 17.12.2009 Ny revisjon innen 01.04.2011 Erik Hillesund, rådmann INNHOLDSFORTEGNELSE NR TEKST SIDE 1 INNLEDNING 2 1.1 Kommunens rolle i en

Detaljer

OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN FOR GJØVIK KOMMUNE. Oppdatert 01.09.2015 - Rådmannen

OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN FOR GJØVIK KOMMUNE. Oppdatert 01.09.2015 - Rådmannen OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN FOR GJØVIK KOMMUNE Oppdatert 01.09.2015 - Rådmannen 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Dokumentet er en rullering/oppdatering av Beredskapsplan 01.01.2011 Side FORORD s. 2 Del 1 OM BEREDSKAP

Detaljer

Versjon 2009-03-12 Kriseberedskap ved UiT Forhåndsdefinerte SBG-oppgaver. SBG-leder Udir Hvem eier. Liason Bindeledd Politistab -SBG

Versjon 2009-03-12 Kriseberedskap ved UiT Forhåndsdefinerte SBG-oppgaver. SBG-leder Udir Hvem eier. Liason Bindeledd Politistab -SBG Versjon 2009-03-12 Kriseberedskap ved UiT Forhåndsdefinerte SBG-oppgaver Funksjoner Oppgaver Liason Bindeledd Politistab -SBG SBG-leder Udir Hvem eier hendelsen? Personal- og Utdanningsdir Kom- BEA- IT-dir

Detaljer

Beredskapsplan Salten mikroflyklubb En manual for instrukser ved hendelser, samt en oversikt over fagpersoner og styremedlemmer.

Beredskapsplan Salten mikroflyklubb En manual for instrukser ved hendelser, samt en oversikt over fagpersoner og styremedlemmer. Revidert beredskapsplan 2015 Beredskapsplan Salten En manual for instrukser ved hendelser, samt en oversikt over fagpersoner og styremedlemmer. www.saltenm ikro.no Rev idert 30-04-2015 Bjørnar Jakobsen

Detaljer

Beredsskapsplan for. Mikroflyklubben. Til bruk ved ulykker og kriser

Beredsskapsplan for. Mikroflyklubben. Til bruk ved ulykker og kriser Beredsskapsplan for Mikroflyklubben Til bruk ved ulykker og kriser Generelt om beredskap og informasjon. 1.1 Hvorfor er beredskap så viktig? Alle organisasjoner vil før eller siden bli berørt av ulykker,

Detaljer

24.10.13. ROS analyser. Har virksomhetene gode nok beredskapsplaner? Grete Aastorp

24.10.13. ROS analyser. Har virksomhetene gode nok beredskapsplaner? Grete Aastorp ROS analyser Har virksomhetene gode nok beredskapsplaner? Grete Aastorp 1 Safetec - an ABS Group Company Safetec har siden 1984 levert rådgivningstjenester innen sikkerhet, beredskap, pålitelighet og regularitet.

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune. Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune. Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Godkjent av kommunestyret 27.9.2012 1 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet

Detaljer

KRISEPLAN FOR KATASTROFER I FREDSTID RØMSKOG KOMMUNE

KRISEPLAN FOR KATASTROFER I FREDSTID RØMSKOG KOMMUNE KRISEPLAN FOR KATASTROFER I FREDSTID RØMSKOG KOMMUNE 23.06.04 04.01.05 05.03.08 03.02.11 22.06.12 - 2 - INNHOLDSFORTEGNELSE Side Innledning 3 Revisjonsliste 4 Fordelingsliste 5 Kommunal kriseledelse 6

Detaljer

Fagdag smittevern og beredskap

Fagdag smittevern og beredskap Buen Kulturhus Mandal 20. mars 2013 Kommunal beredskapsplikt Risiko og sårbarhetsanalyse Overordnet beredskapsplan Øvelse smitte CIM Fylkesmannens hovedoppgaver på beredskapsfeltet. - Oversikt forebygging

Detaljer

Beredskapsplan. Oslo Skikrets. Gjelder også alle klubber og underliggende ledd AMBULANSE : 113 POLITI : 112 BRANN : 110 GIFTTELEFON : 22591300

Beredskapsplan. Oslo Skikrets. Gjelder også alle klubber og underliggende ledd AMBULANSE : 113 POLITI : 112 BRANN : 110 GIFTTELEFON : 22591300 Beredskapsplan Oslo Skikrets Gjelder også alle klubber og underliggende ledd AMBULANSE : 113 POLITI : 112 BRANN : 110 GIFTTELEFON : 22591300 Innhold 1. Overordnede prinsipper... 2 1.1 Krise/hendelsescenarier...

Detaljer

KRISE- KOMMUNIKASJON. Håndbok for ledere og ansatte

KRISE- KOMMUNIKASJON. Håndbok for ledere og ansatte KRISE- KOMMUNIKASJON Håndbok for ledere og ansatte Oppdatert pr. januar 2012 FORORD En krise er en uønsket hendelse som rammer en større gruppe mennesker og som er for omfattende til at den kan løses gjennom

Detaljer

Plan for. Psykososialt kriseteam. Målselv Kommune

Plan for. Psykososialt kriseteam. Målselv Kommune Plan for Psykososialt kriseteam Målselv Kommune Innholdsfortegnelse: 1. INNLEDNING 2. LOVGRUNNLAG 3. GENERELT 4. MÅLSETTING 5. PRINSIPPER FOR DET PSYKOSOSIALE ARBEIDET 6. KRISETEAMETS OPPGAVE 7. KRISETEAMETS

Detaljer

Handlingsplaner ved alvorlig ulykke, skade, dødsfall eller krise som har store konsekvenser for Vikhammer ungdomsskole.

Handlingsplaner ved alvorlig ulykke, skade, dødsfall eller krise som har store konsekvenser for Vikhammer ungdomsskole. Handlingsplaner ved alvorlig ulykke, skade, dødsfall eller krise som har store konsekvenser for Vikhammer ungdomsskole. Beredskapsledelse VUS: tlf 73980240 Ester Sandtrø (rektor) mob 95065928 Cecilie Karlsen

Detaljer

PLAN FOR KRISELEDELSE

PLAN FOR KRISELEDELSE V E N N E S L A K O M M U N E PLAN FOR KRISELEDELSE Godkjent av Vennesla kommunestyre i møte 27.09.12 Ny revisjon innen 01.08.15 Vennesla, 16.07.14 Svein Skisland, rådmann INNHOLDSFORTEGNELSE NR TEKST

Detaljer

Verdien av god krisekommunikasjon og god samhandling

Verdien av god krisekommunikasjon og god samhandling Verdien av god krisekommunikasjon og god samhandling Det utvidede krisebegrepet En bedrift (organisasjon, institusjon, myndighet) er i krise når det oppstår en situasjon som kan true dens kjernevirksomhet

Detaljer

Beredskapsplan 2014. Beredskapsplan for Drammen kommune 1

Beredskapsplan 2014. Beredskapsplan for Drammen kommune 1 Beredskapsplan 2014 Sist oppdatert: 11.09.2014 Godkjent av: Erik Brun-Pedersen Beredskapsplan for Drammen kommune 1 Innhold REVISJONSHISTORIKK 4 1. GENERELL DEL 5 1.1 Bakgrunn og hensikt 5 1.2 Krav og

Detaljer

OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN FOR GJØVIK KOMMUNE. Oppdatert 12.01.2016 - Rådmannen

OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN FOR GJØVIK KOMMUNE. Oppdatert 12.01.2016 - Rådmannen OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN FOR GJØVIK KOMMUNE Oppdatert 12.01.2016 - Rådmannen 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Dokumentet er en rullering/oppdatering av Beredskapsplan 01.01.2011 Side FORORD s. 2 KRISEKORT NÅR KRISEN

Detaljer

Overordnet beredskapsplan

Overordnet beredskapsplan OPPDAL KOMMUNE Overordnet beredskapsplan Plan for kommunal kriseledelse Varslingsliste for kommunens kriseledelse Ressursoversikt Evakueringsplan Informasjonsplan PLANANSVARLIG: ORGANISASJONSSJEF Vedtatt

Detaljer

Informasjon strategi Pandemi for Flekkefjord kommune

Informasjon strategi Pandemi for Flekkefjord kommune Informasjon strategi Pandemi for Flekkefjord kommune Generelt I en pandemisituasjon er behovet for informasjon til befolkningen og egne ansatte meget stort. Plan for informasjonsberedskap (P2) i Flekkefjord

Detaljer

2. PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP

2. PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP 2. PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP INNHOLD 2.1 MÅLSETTING...2 2.1.1 Hovedmål...2 2.1.2 Delmål...2 2.2 LOVGRUNNLAG...2 2.3 PROSEDYRER FOR RESSURSDISPONERING OG OMLEGGING AV DRIFT...3 2.3.1 Evakuering

Detaljer

Psykososialt støtteteam. Håndtering av akutte psykiske kriser i relasjon til ulykker, selvmord og katastrofer.

Psykososialt støtteteam. Håndtering av akutte psykiske kriser i relasjon til ulykker, selvmord og katastrofer. Psykososialt støtteteam. Håndtering av akutte psykiske kriser i relasjon til ulykker, selvmord og katastrofer. Delplan under Plan for helsemessig og sosial beredskap i Alvdal kommune. Revidert 3.5.2012

Detaljer

Beredskapsplan for norske busselskap

Beredskapsplan for norske busselskap Beredskapsplan for norske busselskap DEL 2 DEL 2 1 15 Innhold 1 Introduksjon... 2 1.1 Hensikt... 2 1.2 Gyldighet... 2 1.3 Varslingsliste mønstring kriseteam/støttestab... 2 2 Funksjonskort... 4 2.1 Funksjonskort

Detaljer

Beredskapsplan. Prosjektnavn Prosjektnummer Kontraktsnummer

Beredskapsplan. Prosjektnavn Prosjektnummer Kontraktsnummer Beredskapsplan Prosjektnavn Prosjektnummer Kontraktsnummer 1. FORMÅL Beredskapsplanen er etablert for å håndtere og begrense skadevirkningene av ulykker, brann, forurensning av ytre miljø og andre farlige

Detaljer

Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset I Vestfold helseforetak (SiV HF). Lov om helsemessig og sosial beredskap av 23.

Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset I Vestfold helseforetak (SiV HF). Lov om helsemessig og sosial beredskap av 23. Logo XX kommune Delavtale mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) om omforente beredskapsplaner og planer om den akuttmedisinske kjede, jf. Overordnet samarbeidsavtale pkt 4.2.d)

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR SYKEHUSAPOTEK NORD HF

BEREDSKAPSPLAN FOR SYKEHUSAPOTEK NORD HF BEREDSKAPSPLAN FOR SYKEHUSAPOTEK NORD HF HENSIKT Å gi retningslinjer for hvordan en skal sikre drift av enhetene i Sykehusapotek Nord HF i situasjoner hvor bemanningen er for lav pga. uforutsett fravær,

Detaljer

KD-HBWR-2012-10.I. Beredskapsplan

KD-HBWR-2012-10.I. Beredskapsplan KD-HBWR-2012-10.I Beredskapsplan Desember 2012 IF Tilgjengelighet Äpen unntatt enkelte Vedlegg til Administrativtvedtak 081 IFE/adm-vedtak-081 Rapporttittel Beredskapsplan for Institutt for energiteknikks

Detaljer

Beredskapsplan for fysisk sikkerhet 05.05.14 arkiv 111 Vedtatt av landsstyret 06.01.09, revidert 05.04.14

Beredskapsplan for fysisk sikkerhet 05.05.14 arkiv 111 Vedtatt av landsstyret 06.01.09, revidert 05.04.14 Beredskapsplan for fysisk sikkerhet 05.05.14 arkiv 111 Vedtatt av landsstyret 06.01.09, revidert 05.04.14 Beredskapsplanen skal brukes dersom det oppstår en ikke planlagt hendelse som kan kreve hjelp fra

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN for den kommunale kriseledelsen

BEREDSKAPSPLAN for den kommunale kriseledelsen SNILLFJORD KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN for den kommunale kriseledelsen Innholdsfortegnelse: 1. Organisering 1.1 Målsetting side 2 1.2 Definisjoner side 2 1.3 Kommunal kriseledelse, medlemmer side 2 2. Varsling,

Detaljer

Plan for psykososialt krisearbeid

Plan for psykososialt krisearbeid FREDRIKSTAD KOMMUNE SEKSJON FOR UTDANNING OG OPPVEKST Saksnr.: 2010/2098 Dokumentnr.: Løpenr.: Dato: 25.01.2013 Gradering: Klassering: O35 Plan for psykososialt krisearbeid Godkjent i psykososialt kriseteam

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN BRANN og andre uønskede hendelser FOR VARDØ VIDEREGÅENDE SKOLE

BEREDSKAPSPLAN BRANN og andre uønskede hendelser FOR VARDØ VIDEREGÅENDE SKOLE BEREDSKAPSPLAN BRANN og andre uønskede hendelser FOR VARDØ VIDEREGÅENDE SKOLE OMFATTER: ADMINISTRASJON/HOVEDBYGG KAIGATA 6 PRODUKSJONSANLEGG KAIGATA 6 SKOLEBYGNING/MEKANISK SKOLEGATA 3 KANTINE /ELEVHJEM

Detaljer

Cogic).0t( J3/ 1--/ k")l-)gcl L2 n-om. I nnholdsfortegnelse. Tjenesteavtale 11. Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden

Cogic).0t( J3/ 1--/ k)l-)gcl L2 n-om. I nnholdsfortegnelse. Tjenesteavtale 11. Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Tjenesteavtale nr, 11 Omforente beredskapsplaner og akuttmedisinsk kjede Omforent 18.1.12. Avtale om samhandlhig mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner

Detaljer

LOKAL BEREDSKAPSPLAN

LOKAL BEREDSKAPSPLAN LOKAL BEREDSKAPSPLAN for Fransk-norsk senter for humaniora og samfunnsvitenskap i Paris Programme franco-norvégien en sciences sociales et humaines Fondation Maison des Sciences de l Homme 190, avenue

Detaljer

5.1 Oppfølging av ulykker

5.1 Oppfølging av ulykker 5.1 Oppfølging av ulykker Målet med denne prosedyren er å sørge for at tilskadekomne, pårørende og andre berørte blir så effektivt og godt tatt hånd om som mulig dersom det skjer ulykker knyttet til OSI

Detaljer

Oppfølging av ulykker

Oppfølging av ulykker Oppfølging av ulykker Mål Sørge for at tilskadekomne, pårørende og andre berørte blir så effektivt og godt tatt hånd om som mulig dersom det skjer ulykker knyttet til Norges klatreforbunds virksomhet.

Detaljer

kjede t2/3e*-l lnnholdsfortegnelse Avtale om samhandling mellom Hemnes kommune og Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og planer fo kieden

kjede t2/3e*-l lnnholdsfortegnelse Avtale om samhandling mellom Hemnes kommune og Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og planer fo kieden ljenesteavtale nr. I I Omforente beredskapsplaner og akuthnedisinsk kjede Omforent 18.1.1. Avtale om samhandling mellom Hemnes kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner

Detaljer

OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN FOR GJØVIK KOMMUNE. Ansvarlig: Rådmannen - Oppdatert: 2.april 2014

OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN FOR GJØVIK KOMMUNE. Ansvarlig: Rådmannen - Oppdatert: 2.april 2014 OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN FOR GJØVIK KOMMUNE Ansvarlig: Rådmannen - Oppdatert: 2.april 2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Dokumentet er en rullering/oppdatering av Beredskapsplan 01.01.2011 Side FORORD s. 2 Del

Detaljer

Beredskapsplan for Pedagogiske tjenester

Beredskapsplan for Pedagogiske tjenester Beredskapsplan for Pedagogiske tjenester Utarbeidet av: Gunn Alice Andersen, Dato: 11.05.2016 Frode Olsen og Hans Birger Nilsen Godkjent av: Roar Aaserud Dato: 13.05.2016 Oppdatert av: Dato: Planen revideres

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 128/15 26.11.2015 Dato: 09.11.2015 Arkivsaksnr: 2015/12248 Revisjon av beredskapsplanen for Universitetet i Bergen Henvisning til bakgrunnsdokumenter

Detaljer

KRISEPLAN TYNSET KOMMUNE

KRISEPLAN TYNSET KOMMUNE TYNSET KOMMUNE Sist endret: 26.05.14 Godkjent av kommunestyret i Tynset: 27.02.07 Revidert av kommunestyret: 02.10.12 KRISEPLAN TYNSET KOMMUNE INNHOLD 1.1 Planens grunnlag (hjemmel) og omfang... 3 1.2

Detaljer