BEREDSKAPSPLAN FOR SKI KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BEREDSKAPSPLAN FOR SKI KOMMUNE"

Transkript

1 BEREDSKAPSPLAN FOR SKI KOMMUNE Versjon 1.0/ /tn-fbj 1

2 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning A. Kriseledelse B. Bestemmelser for kriseledelsen i Ski C. Plan for disponering av lokaler i forbindelse med krisesituasjoner D. Plan for krisekommunikasjon E. Plan for evakuering F. Mottaksentere for evakuerte og evt deres pårørende G. Varsling Versjon 1.0/ /tn-fbj 2

3 BEREDSKAPSPLAN FOR SKI KOMMUNE Lovgrunnlag: Sivilbeskyttelsesloven 12, 13, 14, 15, 18 og 20 Versjon 1.0/ /tn-fbj 3

4 Innledning Det kommunale ansvaret i Sivilbeskyttelsesloven 15 er definert som følger: Med utgangspunkt i risiko- og sårbarhetsanalysen etter 14 skal kommunen utarbeide en beredskapsplan. Beredskapsplanen skal inneholde en oversikt over hvilke tiltak kommunen har forberedt for å håndtere uønskede hendelser. Som et minimum skal beredskapsplanen inneholde en plan for kommunens kriseledelse, varslingslister, ressursoversikt, evakueringsplan og plan for informasjon til befolkningen og media. Beredskapsplanen skal være oppdatert og revideres minimum én gang per år. Kommunen skal sørge for at planen blir jevnlig øvet. Departementet kan gi forskrifter med nærmere bestemmelser om beredskapsplanens innhold og øvrige krav etter denne bestemmelsen Beredskapsplanen omfatter a) Reglement/vedtekter/Instruks for kriseledelsen b) Varslingsliste c) Plan for disponering av lokaler i forbindelse med krisesituasjon d) Plan for krisekommunikasjon e) Plan for evakuering f) Ressursoversikt g) Tegninger over lokaler tenkt benyttet ved evakuering I tillegg finnes følgende Beredskapsplaner og oversikter på følgende område: X:FellesAlle\SentralStab\Beredskap med mindre annet er angitt. Papirversjon foreligger hos Beredskapsleder. Oversikt over lokasjoner som er sårbare for strømbrudd Oversikt over fastleger i Ski: kontakt kommuneoverlegen Avtale med dagligvarebutikker om leveranse ved akutt krise: Oversikt over dyrehold i kommunen: kontakt landbrukskontoret Beredskapsplan for helse og sosial beredskap. Tegninger over lokaler tenkt benyttet ved evakuering Beredskapsplan for vann, avløp og vei. Oversikt over fyringsanlegg og nødaggregat: hos beredskapsleder Beredskapsplan for å håndtere ulike kriser og andre akutte hendelser i kommunalområde oppvekst. Den elektroniske utgaven av kommunens beredskapsplan er lagret i Kvalitetslosen Papirversjonen oppbevares hos Beredskapsleder. Den ordinære kriseberedskapen i samfunnet er bygget opp rundt politi, brann, redningstjeneste og helsevesen. Dette tilfredsstiller kravene til beredskap mot ulykkessituasjoner og settes daglig på prøve rundt om i landet. Versjon 1.0/ /tn-fbj 4

5 Den ordinære beredskapen mot ulykker i fred er ofte ikke tilstrekkelig for å håndtere "ulykker og andre påkjenninger, som i art eller omfang går utover det som regnes som normalrisiko og normalbelastning i fredstid", og å løse samordningsbehovene som oppstår. Eksempler på slike kriser er større miljøforurensninger, omfattende branner, flommer og ekstremvær. Dette er situasjoner som ofte oppstår hurtig, berører viktige samfunnsfunksjoner, og truer liv, helse og livsgrunnlag på en måte som krever at tiltak settes i verk raskt. I slike situasjoner må samfunnet sette inn ytterligere ressurser i forhold til hva det ordinære beredskapsapparatet disponerer, og kommuner og statlige etater regionalt og sentralt må aktivt bidra til skadebekjempelse og hjelpetiltak for de lokalsamfunn som er rammet. Sivilbeskyttelsesloven har som formål er å beskytte liv, helse, miljø og materielle verdier ved bruk av ikke-militær makt når riket er i krig, når krig truer, når rikets selvstendighet eller sikkerhet er i fare, og ved uønskede hendelser i fredstid. I henhold til samme lov, 12 plikter kommunen å bidra til gjennomføring av Sivilforsvarets oppgaver og tiltak. Videre skal kommunen blant annet: a) Stille rom og kommunal grunn til rådighet ved innsats eller til utdannings- og øvingsformål for Sivilforsvaret, og sørge for varme, lys og renhold i slike rom. Kommunen plikter å tillate forandringer av de rom som stilles til rådighet b) Stille kommunal grunn til rådighet for bygging av sivilforsvarsanlegg c) Sørge for innkvartering, bespisning og annen bistand til Sivilforsvaret når dette er nødvendig, d) Ivareta oppgaver i forbindelse med lagring og vedlikehold av Sivilforsvarets materiell, jf. 13 e) Bygge, utstyre, innrede og vedlikeholde offentlige tilfluktsrom, jf. 20 flg. f) Ivareta de kommunale beredskapsplikter som fremgår av 14 og 15 g) Planlegge og bistå ved gjennomføring av evakuering etter 15, 17 og 18. Med mindre annet er særskilt bestemt i eller i medhold av loven, er kommunen ansvarlig for kostnader som påløper etter denne bestemmelsen. Kriseledelse Etablering av kriseledelse i Ski kommune For å lykkes i krisehåndteringen, er det viktig at man oppdager og erkjenner en krisesituasjon i tide, og går inn med tiltak på et tidlig tidspunkt for å minimalisere skadeomfanget. Ved større ulykker eller katastrofer må det i etableres en kriseledelse Ski kommune. Kriseledelsen skal bestå av og suppleres med personer som er aktuelle for den type ulykke eller katastrofe som har oppstått, og som myndighet til å treffe raske beslutninger. Bestemmelser for Ski kommunes kriseledelse - del B A. Versjon 1.0/ /tn-fbj 5

6 Alt etter arten og omfanget av katastrofen avgjør ordfører, eventuelt i samråd med politiet, hvem som innkalles til kriseledelsen og om kriseledelsen skal være i funksjon på døgnbasis. Når kriseledelsen er etablert er det rådmannen som leder krisearbeidet. Ledelsesapparatet bør fleksibelt kunne tilpasses forskjellige krisesituasjoner. Varslingsliste - del H + I.1 Aktuelle ressurspersoner er utpekt og fremgår av listen som oppdateres minimum to ganger årlig. Lokaler for kriseledelsen - del C Ski kommune har utpekt lokaler som egner seg for krisehåndtering i fredstid, med tilstrekkelig opplegg for telefon, mobiltelefoner, datatilgang og elektronisk logg/kart. Kriseinformasjon callsenter- krisetelefoni - del E I krisesituasjoner er behovet for hurtig og korrekt informasjon meget stort. Ski kommune må i slike situasjoner regne med stor pågang fra både enkeltpersoner og media. Det vil være behov for mange personer og kommunikasjonslinjer for å møte dette behovet. Ski kommune har etablert en svartjeneste mot publikum og har til det formål 10 stk mobiltelefoner som beredskapsløsning i tillegg til sentralbord. Disse er oppladet til enhver tid og oppbevares hos IKT-avdelingen ved telefoniansvarlig. Kommunikasjonssjefen i Ski kommunes har overordnet ansvar for kriseinformasjon, og er informasjonsansvarlig i kommunens kriseledelse. Ski kommune vil, etter anmodning fra lokalt redningssenter (LRS), utpeke kontaktperson, Såkalt, liaison. LRS= lokal redningssentral hos politiet. Evakuering - del E Ski kommune har utarbeidet plan for evakuering av personer fra truede områder ved kriser, store ulykker, katastrofer. Planen er en del av beredskapsplanen. Ski kommune er ikke tilflyttingskommune, så oppgaven er definert til å skulle løse egne, kortsiktige behov for innlosjering av et større antall personer. Ressursoversikter - del F Oversikter over ressurser som kan forsterke Ski kommunes egen beredskap i en krisesituasjon. I tillegg til slike oversikter, kan det også være hensiktsmessig å inngå samarbeidsavtaler med frivillige organisasjoner og andre som Ski kommune kan få støtte fra. Versjon 1.0/ /tn-fbj 6

7 B. Bestemmelser for kriseledelsen i Ski kommune Formål med kriseledelse: Samordne kommunens innsats fra et tidligst mulig tidspunkt Minimalisere skader i forbindelse med ulykker eller uønskede hendelser/katastrofer som har oppstått /er under eskalering. Legge forholdene til rette for de berørte og ivareta deres interesser Gi relevant informasjon til publikum og andre interessenter Viktige suksessfaktorer vil være: En krise oppdages i tide En krise erkjennes i tide Skadeomfanget minimaliseres hurtig Relevante planer er oppdaterte og tilgjengelige Kriseledelsen oppgaver: Innhente opplysninger om situasjonen i kommunen Ta nødvendige beslutninger om å iverksette tiltak for å hindre skade på personer og materielle verdier evt. i samråd med LRS (dersom dette er etablert) Prioritere kommunens ressurser Holde løpende kontakt med skadestedsledelse/lrs/fylkesmann og andre relevante samarbeidsinstanser og samarbeidsorganer. Utarbeide og sende ut informasjon til befolkningen, ansatte og media. Rapportere til fylkesmann om situasjonen Etablering av kriseledelse i Ski kommune: Ved større ulykker eller katastrofer etableres kriseledelsen. Ordfører bestemmer når kriseledelsen i Ski kommune skal tre i funksjon. Rådmannen er leder for kriseledelsen. Kriseledelsen i Ski kommune er: Ordfører Rådmann Kommunalsjef Kommunalsjef Kommunalsjef Beredskapsleder Kommuneoverlege Kommunikasjonssjef Alle har stedfortredere som fremgår av egen innkallingsliste. Listen gjennomgås og beredskapsleder oppdaterer denne 2 ganger i året eller når noen fratrer sin stilling. Avhengig av situasjonen, kan ordfører kalle inn andre aktuelle instanser/aktører for å tiltre kriseledelsen. Versjon 1.0/ /tn-fbj 7

8 Kriseledelsen skal, når den settes, ha daglige møter i Ski Rådhus, Formannskapssalen 6. etg. Dersom krisens omfang tilsier det, vil Kommunestyresalen bli vurdert benyttet. Kriseledelsens medlemmer skal (minst) i de daglige møtene rapportere om følgende: Status for hendelsen Status for vedkommende ansvarsområde Evt. skader, mangler, problemer mv. Ressursbehov Forhold som krever avklaring fra kriseledelsen, eller som ønskes drøftet med de øvrige medlemmene. Forhold til media Forhold til media: Ski kommunens krisekommunikasjonsplan legges til grunn for informasjon fra kriseledelsen. Uttalelse til media ivaretas av ordfører eller den ordfører bemyndiger Forhold til kommunestyret: Ordfører ivaretar den beslutningsmyndighet som er nødvendig dersom kommunestyret eller formannskapet ikke kan utføre sine oppgaver, eller dersom det ikke er tid til å forelegge saken for disse organene jfr, vedtatt Delegeringsreglement. Versjon 1.0/ /tn-fbj 8

9 C. Plan for disponering av lokaler i forbindelse med krisesituasjoner Dersom det skulle oppstå en større ulykke eller katastrofe i Ski kommune skal følgende lokaler kunne disponeres etter nærmere bestemmelser av kriseledelsen således: SKI RÅDHUS: Ski rådhus disponeres slik: Formannskapssal og Kommunestyresal disponeres av kriseledelsen. Vestibylen disponeres av sentralbord, servicetorg og beredskapstelefonløsning. For øvrig disponeres Rådhuset for den kommunale virksomhet og nødvendige planleggingsarbeider i forbindelse med krisesituasjonen. Ved strømbrudd benyttes 3. etasje i Rådhuset av kriseledelsen For informasjon og pressesenter,se del D. Ved annen årsak til flytting av kriseledelsen, benyttes Drømtorp driftsentral og dernest Langhus bo og servicesenter PÅRØRENDESENTER : Ski helse- og eldresenter - 2. etg.: Alle rom i servicesenteret, dvs. 2. etg. i Ski helse- og eldresenter, disponeres til: Vente- og oppholdsrom for pårørende Felles samtalerom for pårørende Enkeltvis samtalerom for pårørende Telefon Kontor Kafeteria Aktivitetsrom Kjøkken Kontaktpersoner: Runar Lund: (kjøkkensjef) Gry Vanja Søgård (avdelingsleder Psykisk Helseteam) Sidsel Rokke (virksomhetsleder dagsenter): / Ski Røde kors v/helge Grande : Alternativ lokalisering for kriseledelsen: DRØMTORP DRIFTSSENTRAL: Hele driftssentralen (kantine, møterom osv.) herunder brannstasjonen kan nyttes av samtlige redningsmannskaper til hvile, opphold, samtale osv. Driftsentralen er også første alternative lokale for kriseledelsen. Kontaktperson: Virksomhetsleder Tom Schei : se Varslingsliste for kontaktinformasjon. Versjon 1.0/ /tn-fbj 9

10 LANGHUS BO- OG SERVICESENTER Kafeteriaområdet med kjøkkenfasiliteter Kontaktperson: Virksomhetsleder: Tone Sandvik / Versjon 1.0/ /tn-fbj 10

11 Plan for Krisekommunikasjon Informasjon og budskapshåndtering skal forelegges kriseledelsen til godkjenning. D. Målgrupper ved kriser: Berørte og pårørende Nabokommuner Innbyggere Organisasjoner Medier (fortrinnsvis lokale og regionale) Frivillige Myndigheter Organisering av kommunikasjonsarbeidet: Versjon 1.0/ /tn-fbj 11

12 Arbeidsoppgaver Ressursene Ressursene skal etter behov: Kommunisere med befolkningen, ansatte og media Tilrettelegge informasjonssenter for befolkningen Tilrettelegge pressesenter Informere kriseledelsen, via kommunikasjonssjef Internkommunikasjon Kommunikasjonssjef koordinerer: Servicetorg E-post Intranett Allmøte Eksternkommunikasjon Politiet/LRS kommuniserer med media vedrørende krisens omfang, personskade, pågående redningsarbeider og etterforskning. Kommunikasjon fra kommunen avtales og koordineres med politiet, organisert av kriseledelsen. Beredskapstelefon/ ekstraordinær svartjeneste Servicetorg Forhåndsdefinerte e-postlister Informasjonssenter o Gi informasjon i form av info-materiell, lage informasjonstavler, henge opp plakater i vindu etc. Medie-/pressehåndtering skjer via: o Talsperson(er) o Pressekontakt o Pressemeldinger o Pressekonferanse o Pressesenter Aktuelle medier: Radio, TV og aviser o NRK, Østlandssendingen o Follo Radio o ØB Internett o Beredskapsside Tilrettelegge for Google Translate o Sosiale medier Bruk av kommunale biler med høytaleranlegg Lokale informasjonspunkter? (Siggerud; Siggerud skole, Langhus:Langhuset, Kråkstad: Kråkstad skole, Skotbu: Skotbu skole) Versjon 1.0/ /tn-fbj 12

13 E Plan for evakuering i Ski kommune Ansvarlige myndigheter ved evakuering av befolkning fra et risiko område: Evakuering kan omfatte både skadde og uskadde personer Politiet. I fredstid.: Politiet har ansvar for evakuering i fredstid. Politiet skal sikre den evakuerte befolkningen trygghet for liv og helse. Politiet leder og samordner arbeidet med evakuering med andre aktører: Annen offentlig myndighet, Kommune, AMK/ HF (Akutt Medisinsk Kommunikasjonssentral) Frivillige organisasjoner/(ngo Non Govern mental Organisation). Sivilforsvaret. Når riket er i krig: Overtar politiets oppgaver med evakuering når Kongen beslutter evakuering Jf. Sivilbeskyttelsesloven 17 Kommunen Kommunen skal bistå politiet og sivilforsvaret med nødvendig evakuering av innbyggere i kommunen Kommunen skal bistå ved mottak av befolkning fra andre kommuner Kommunen skal bistå ansvarlig myndighet med: innkvartering, psykososial omsorg, informasjon til befolkning og media medisinsk vurdering og behandling sikre de evakuerte livsopphold og nødvendige forsyninger av livsnødvendigheter Kommunen skal så lang det er mulig opprettholde ordinære samfunnsoppdrag, tjenester og myndighetsfunksjoner Ansvarlige myndigheter ved evakuering fra et katastrofe område/ skadested: Skadestedsleder politi: Politiet har overordnet ledelses ansvar for skadestedet Politiet har operative, tekniske og taktiske oppgaver på et skadested Politiet samordner nødetatenes, offentlig myndighets og andre NGO- aktørers innsats Politiet leder transport delen av evakueringen Versjon 1.0/ /tn-fbj 13

14 Politiet samordner nødetatenes informasjonsflyt og rapporterer til LRS (Lokalt Rednings Senter) og offentlig myndighet Politiet koordinerer informasjonsflyt fra nødetatene og offentlig myndighet til de involverte og til media Politiet etablerer vakthold og sikrer involverte, skadested og innsatspersonell mot media og andre informasjonssøkende. Politiet har ansvar for teknisk og taktisk etterforskning herunder sikkerhetsklarering av bl. a. personer, utstyr, materiell og åsted Politiet sikrer og avhører sentrale vitner Skadestedsleder brann Leder den brann- og redningstekniske delen av skadestedsarbeidet Sikrer skadested mot utslipp fra skadelige og farlige kjemikalier og gods og mot eksplosjon og brann. Klarerer skadested og åsted etter utslipp fra farlig kjemikalier og farlig gods, eksplosjoner og brann. Bistår politiet (og evt. forsvaret) med brann- og redningstekniske råd ved brann og eksplosjonsfare Rapporterer til skadestedsleder politi om brann- og redningstekniske forhold av betydning for redningsarbeidet på skadestedet Bistår helse med livredning, stabilisering av pasienter og transport på skadested av syke og skadde og transport av syke og skadde fra skadested til oppsamlingsplass Bistår helse med transport av skadde ved større behov enn det prehospitale tjenester og frivillige/ NGO kan stille. Skadestedsleder sanitet Leder triagering av syke og skadde på skadested. Det vil si: Medisinsk triagering i et katastrofeområde vurdere og prioriterer de friske, de syke og de skadde. Omfatter medisinsk stabilisering, livredning, førstehjelp og transport til oppsamlingsplass ved skadested, til evakuerings sted og til HF og kommunale helsetjenester. Omfatter også prioritering til avventing på oppsamlingsplass for levende uskadde, til avventing på samleplass for levende døende og forflytning til oppsamlingsplass for døde. Innsamler mest mulig opplysninger om behov for helsehjelp og andre støttefunksjoner som har betydning for liv og helse på skadestedet, oppsamlingsplass, og forventet hjelpe- og behandlingsbehov under transport og under helsehjelp i HF og i evakueringssenter. Gir råd og bidrar med medisinsk behandling på skadested avhengig av skadested og skadeomfang Rapporterer til skadestedsleder politi om antall levende, syke og skadde, døende og døde. Rapportere om sykdomsomfang ressurstilgang og ressursbehov til AMK og kommuneoverlege og evt. LRS lege Versjon 1.0/ /tn-fbj 14

15 Muligheter for innkvartering ved evakuering og etablering av evakuerings- og pårørende senter ved ulykker og katastrofer i Ski kommune: Follotrykk Arena o personer Alliansehallen o 1500 personer Kråkstadhallen o 1500 personer Skihallen o 1000 personer Langhushallen o 1000 personer Siggerudhallen o 1000 personer Langhuset o 200 personer Kråkstad samfunnshus o 200 personer Ski nye kirke o 400 personer Langhus kirke o 600 personer Thon Hotell Ski o 109 rom Skoler Grendehus Andre forsamlingslokaler Kontakter: Kirkevergekontoret : Jens Erik Undum, tlf , Epost: Thon Hotell : Avtale om disponering ved kriser og katastrofer: Hotelldirektør André Hoff. Mobil , Epost: Eiendomsavdelingen: Lasse Bakke: tlf Ski Alliansehall: tlf.: / Transportmidler: Buss, kommunens minibusser, Taxi, Ambulanse, Røde Kors, Heimevern og Sivilforsvaret. Transport til lokalene kan i eget nærområde stort sett foregå med private kjøretøy eller til fots. Det vil imidlertid i de fleste tilfeller også være personer som er avhengige av transport, spesielt barn og eldre. Dette må vurderes og rekvireres i hvert enkelt tilfelle av redningsledelsen. F Versjon 1.0/ /tn-fbj 15

16 Mottaksentere for evakuerte og evt deres pårørende: Kommunen har hovedansvaret for etablering og drift av evakueringssenter og evt. pårørendesenter. Politiet, Røde Kors og frivillige organisasjoner/ NGO kan bistå kommunen med arbeidet i mottakssentrene. Ved større ulykker og katastrofer vil et evakueringssenter alt hovedsakelig motta uskadde og lettere skadde involverte. Evakueringssenteret ved en ulykke og katastrofe må også forholde seg til personer med annen akutt og kronisk sykdom. Evakueringssenteret må ved ulykker og katastrofer stå i nær kontakt med pårørende senteret både geografisk og kommunikasjonsmessig. Ved evakuering fra risiko områder vil evakueringssenteret fungere alene uten et eget skadested med samleplass og eget pårørende senter. Ansvarlig myndighet evakueringssenter: Kommunen ved kriseledelsen har det overordnede ansvaret Lokalt ansvarlig for evakuertsenteret og de rutiner og oppdrag som utføres der, er assisterende eller stedfortredende kommuneoverlege. Politiet vil i enkelte tilfeller stille personell ved evakuertsenteret hvor de bistår kommunen med, trygghet, ro og orden Når politiet er deltagende i evakuertsenter vil politiets representant sammen med assisterende kommuneoverlege ha ansvar for formidling av nødvendig felles informasjon og sammen med kommunens personell ha ansvar for å gi personlig informasjon og alvorlige budskap. Leder ved evakuertsenter rapporterer til kommuneoverlegen som sitter i sentral kriseledelse Ansvarlig myndighet pårørende senter: Kommunen ved kriseledelsen har det overordnede ansvaret Lokalt ansvarlig for pårørende senter og de rutinert og oppdrag som utføres der, er leder for kommunens kriseteam Politiet vil i enkelte tilfeller stille personell til rådighet ved pårørendesenter hvor den/de vil bistå kommunen med trygghet, ro og orden Når politiet er deltagende i pårørendesenter vil politiets representant sammen med leder for kommunens kriseteam ha ansvar for formidling av nødvendig felles informasjon og sammen med kommunens personell ha ansvar for å gi personlig informasjon og alvorlige budskap. Leder ved pårørendesenter rapporterer til kommuneoverlegen som sitter i sentral kriseledelse G. Versjon 1.0/ /tn-fbj 16

17 Varsling Handling: Varsel om hendelse. Varselmottaker noterer tidspunktet for varselmottaket, hendelse, tidspunkt og sted, situasjonsbeskrivelse samt annen relevant informasjon. Viderevarsling. Varselmottaker varsler i henhold til varslingsliste (se andre side) snarest mulig. Varselmottaker fortsetter å varsle neste på varslingslista og evt. tilbake til de foran. Viderevarslingens innhold: Kriseledelsen innkalles og varselmottaker formidler hendelsen, tidspunkt og sted, situasjonsbeskrivelse samt annen relevant informasjon. Oppmøtested (kriseledelsens lokaler) oppgis. Loggføring. Varselmottaker loggfører responsen fra de varslede. Forhåndsvarling utenom kriseledelsen. Ut fra hendelsen vurderer kommunalsjef forhåndsvarsling innen eget område. Kriseledelsens lokaler Kriseledelsens lokaler er i Ski rådhus, Formannskapssal eller Kommunestyresal. Alternative lokaler er: etg. Rådhuset (har nødstrøm) 2. Drømtorp driftssentral - Kommunalteknikk. 3. Langhus bo- og servicesenter Versjon 1.0/ /tn-fbj 17

18 Versjon 1.0/ /tn-fbj 18

19 Versjon 1.0/ /tn-fbj 19

20 Versjon 1.0/ /tn-fbj 20

Beredskapsplan - kommunikasjon

Beredskapsplan - kommunikasjon Beredskapsplan - kommunikasjon Innledning I arbeidet med sikkerhet og beredskap er kommunikasjon et sentralt verktøy. God kommunikasjonshåndtering i en krisesituasjon er avgjørende for interne og eksterne

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE INNHOLD 0. Plan fastsatt av/dato 1. Mål og definisjoner 2. Ledelse, ansvar og roller, delegasjon 3. Situasjoner, varsling 4. Informasjon, dokumentasjon 5.

Detaljer

PLAN FOR KRISELEDELSE

PLAN FOR KRISELEDELSE Aure kommune PLAN FOR KRISELEDELSE Delplan til overordnet beredskapsplan Overordnet ROS-analyse Overordnet kriseplan Plan for kriseledelse Delplaner for tjenesteområder Krisekommunikasjon og befolkningsvarsling

Detaljer

Mål og reglement for kommunens beredskapsarbeid fra

Mål og reglement for kommunens beredskapsarbeid fra Larvik kommune Mål og reglement for kommunens beredskapsarbeid fra 1.1.2018 Flom i Lågen, 2015 side 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 MÅL FOR BEREDSKAPSARBEIDET I LARVIK KOMMUNE.... 5 Overordnete mål:...

Detaljer

Lege 113. Politi 112. Brann 110. Plan for helse- og sosial beredskap ved store ulykker og katastrofer. Se også Overordnet beredskapsplan

Lege 113. Politi 112. Brann 110. Plan for helse- og sosial beredskap ved store ulykker og katastrofer. Se også Overordnet beredskapsplan 2015 Plan for helse- og sosial beredskap ved store ulykker og katastrofer Se også Overordnet beredskapsplan med o Plan for kommunal kriseledelse o Ressursoversikt o Evakueringsplan o Plan for kommunikasjon

Detaljer

Informasjonsberedskapsplan

Informasjonsberedskapsplan Aure kommune Informasjonsberedskapsplan Informasjon og kommunikasjon ved kriser Vedtatt av kriseledelsen dato: 16.03.2010 Revidert 16.05.2011 Innholdsfortegnelse 1 Mål for informasjon og kommunikasjon

Detaljer

Beredskap 2015. Kommunestyrets vedtak 10. mars 2015

Beredskap 2015. Kommunestyrets vedtak 10. mars 2015 Beredskap 2015 Kommunestyrets vedtak 10. mars 2015 1. Organisering og etablering... 2 2. Roller og rolledefinisjon... 4 3. Praktisk tilrettelegging... 5 4. Rapporteringsrutiner og loggføring... 5 5. Fullmakter

Detaljer

POLITIET OG KOMMUNEN SAMMEN OM KRISEHÅNDTERINGEN

POLITIET OG KOMMUNEN SAMMEN OM KRISEHÅNDTERINGEN POLITIET OG KOMMUNEN SAMMEN OM KRISEHÅNDTERINGEN Organisering av mottakstjenester og håndtering av menneskelige reaksjoner i stress og krisesituasjoner 14.5.2014 POLITIETS ANSVAR POLITIETS ANSVAR Politiets

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Hensikt Beredskapsplanen for Oslo universitetssykehus HF (OUS) skal sikre at helseforetaket er i stand til å forebygge, begrense og håndtere kriser og andre

Detaljer

Molde kommune Plan- og utviklingsavdelingen Plan for helsemessig- og sosial beredskap. Sist oppdatert januar 2014 KRISEPLAN FOR MOLDE KOMMUNE

Molde kommune Plan- og utviklingsavdelingen Plan for helsemessig- og sosial beredskap. Sist oppdatert januar 2014 KRISEPLAN FOR MOLDE KOMMUNE . Sist oppdatert januar 2014 KRISEPLAN FOR MOLDE KOMMUNE 1 . Sist oppdatert januar 2014 PLAN FOR KRISELEDELSEN I MOLDE KOMMUNE INNLEDNING: DEL 1 KRISELEDELSEN: DEL 2 VARSLINGSLISTER: DEL 3 Beredskapskatalogen

Detaljer

Siljan kommune. Kriseledelse 2005. Flom i Opdalen

Siljan kommune. Kriseledelse 2005. Flom i Opdalen Siljan kommune Kriseledelse 2005 Flom i Opdalen Kriseledelse 2005 18. april 2005 Organisering og etablering (2) Roller og rolledefinisjon (3) Praktisk tilrettelegging (4) Rapporteringsrutiner og logg (4)

Detaljer

STYRE HANDLINGER OG KVALITETSSIKRE PROSESSER

STYRE HANDLINGER OG KVALITETSSIKRE PROSESSER SKJEKKLISTE FOR KRISELEDELSEN I MARKER 1/9 NÅR DU BEHØVER Å: STYRE HANDLINGER OG KVALITETSSIKRE PROSESSER SKJEKKLISTE FOR KRISELEDELSEN I MARKER 2/9 KRISEHÅNDTERING I MARKER- START HER! FASE 1 USIKKERHETSFASE

Detaljer

KRISE- OG BEREDSKAPSPLAN. for. Det frivillige Skyttervesen

KRISE- OG BEREDSKAPSPLAN. for. Det frivillige Skyttervesen KRISE- OG BEREDSKAPSPLAN for Det frivillige Skyttervesen Vedtatt av Norges Skytterstyre Ajourføring ved generalsekretær - sist ajourført:10.10.2011 Plassering av kriseplan: Skytterkontoret INNHOLD 1. INNLEDNING...

Detaljer

Beredskapsseminar Norsjø 2015

Beredskapsseminar Norsjø 2015 Beredskapsseminar Norsjø 2015 Pob Helge Mietle/politiet Oppgaver, ansvar og organisering Ved kriser og uønskede hendelser Redningstjeneste og samordning Endres i topp-/bunntekst 06.02.2015 Side 2 Definisjon

Detaljer

Plan for kommunal kriseledelse PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE

Plan for kommunal kriseledelse PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Plan for kommunal kriseledelse PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Vedtatt i KST 11.05.05, sak 35/05 Justert vedtaksdato 23.06.2010 30.04.2012 KL 1. Innledning... 3 1.1 Målsetting... 3 1.2 Medlemmer... 3 2.

Detaljer

Plan for kriseledelse. Namdalseid kommune

Plan for kriseledelse. Namdalseid kommune Side 1 av 8 Revidert 01.06.06 Behandlet styret 21.06.06 Side 2 av 8 Revidert 01.06.06 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Planstruktur 3 1.1 Kommunal beredskap og planlegging... 3 1.2 Kommunens kriseplan... 3 2. Organisering

Detaljer

Lege 113. Politi 112. Brann 110. Plan for helse- og sosial beredskap ve ulykker og katastrofer. Se også

Lege 113. Politi 112. Brann 110. Plan for helse- og sosial beredskap ve ulykker og katastrofer. Se også Plan for helse- og sosial beredskap ve ulykker og katastrofer Se også Overordnet beredskapsplan med o Plan for kommunal kriseledelse o Ressursoversikt o Evakueringsplan o Plan for kommunikasjon Og Varslingsliste

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR KRISEKOMMUNIKASJON OG BEFOLKNINGSVARSLING. Vedlegg 1 til plan for kriseledelse. Aure kommune

RETNINGSLINJER FOR KRISEKOMMUNIKASJON OG BEFOLKNINGSVARSLING. Vedlegg 1 til plan for kriseledelse. Aure kommune Aure kommune RETNINGSLINJER FOR KRISEKOMMUNIKASJON OG BEFOLKNINGSVARSLING Vedlegg 1 til plan for kriseledelse Overordnet ROS-analyse Overordnet kriseplan Plan for kriseledelse Delplaner for tjenesteområder

Detaljer

Generell beredskapsplan. Malvik kommune. Malvik kommune

Generell beredskapsplan. Malvik kommune. Malvik kommune Generell beredskapsplan Malvik kommune Innhold 1. BAKGRUNN OG HENSIKT... 3 2. HJEMMEL FOR BEREDSKAPSARBEIDET... 3 3. MÅLSETTINGER OG STRATEGIER... 4 4. ROLLER, ANSVAR OG OPPGAVER... 5 5. ORGANISERING AV

Detaljer

Plan for helsemessig og sosial beredskap

Plan for helsemessig og sosial beredskap Plan for helsemessig og sosial beredskap Namdalseid kommune Behandlet Namdalseid kommunestyre den 21.06.06 Side 1 av 7 Plan revidert: 01.06.06 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 1.1 Hensikt 3 1.2 Lover

Detaljer

Samfunnssikkerhet og beredskap på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Fylkesberedskapssjef Yngve Årøy

Samfunnssikkerhet og beredskap på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Fylkesberedskapssjef Yngve Årøy Samfunnssikkerhet og beredskap på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå Fylkesberedskapssjef Yngve Årøy Hva er en krise? En krise er en situasjon som avviker fra normaltilstanden, oppstår plutselig, truer

Detaljer

STEINKJER KOMMUNE. PLAN for KOMMUNAL KRISELEDELSE

STEINKJER KOMMUNE. PLAN for KOMMUNAL KRISELEDELSE STEINKJER KOMMUNE PLAN for KOMMUNAL KRISELEDELSE Plan utarbeidet 08.02.2013 Vedtatt av kommunestyret 20.03.2013 Sist revidert av beredskapsansvarlig: 25.11.2014 2 PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Beredskap Kommunestyrets vedtak 5. september 2017

Beredskap Kommunestyrets vedtak 5. september 2017 Beredskap 2017 Kommunestyrets vedtak 5. september 2017 1. Organisering og etablering... 2 2. Roller og rolledefinisjon... 4 3. Praktisk tilrettelegging... 5 4. Rapporteringsrutiner og loggføring... 5 5.

Detaljer

Aure kommune KRISEPLAN. Overordnet ROS-analyse. Overordnet kriseplan. Plan for kriseledelse

Aure kommune KRISEPLAN. Overordnet ROS-analyse. Overordnet kriseplan. Plan for kriseledelse Aure kommune KRISEPLAN Overordnet beredskapsplan for Aure kommune Overordnet ROS-analyse Overordnet kriseplan Plan for kriseledelse Delplaner for tjenesteområder Krisekommunikasjon og befolkningsvarsling

Detaljer

VEILEDER. Samleplass skadde

VEILEDER. Samleplass skadde VEILEDER Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap april 2010 Innledning Erfaringer viser at det sjelden er behov for å opprette samleplass for skadde. I de aller fleste tilfeller er

Detaljer

PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE

PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE 1 PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE Utarbeidet: Januar 2005 Neste oppdatering: Januar 2006 Av: Anne Kaja Knutsen Ansvarlig: Rådmannen 2 INNHOLD 1. ADMINISTRATIV DEL Innledning

Detaljer

Beredskapsplan Harstad kommune - Hoveddel. Revidert: 11.06.2015

Beredskapsplan Harstad kommune - Hoveddel. Revidert: 11.06.2015 1 Beredskapsplan Harstad kommune - Hoveddel Revidert: 11.06.2015 2 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn... 3 2. Kriseledelsen i Harstad kommune... 4... 3. Fullmakter... 6 4. Rapportering... 6 5. Varsling av

Detaljer

Overordnet plan for kommunal kriseledelse Sørum kommune

Overordnet plan for kommunal kriseledelse Sørum kommune Overordnet plan for kommunal kriseledelse Sørum kommune Administrativt vedtatt 03.09.2015 Innhold 1 Formål og definisjoner... 4 1.1 Planens formål... 4 1.2 Planens virkeområde... 4 1.3 Definisjoner...

Detaljer

Overordnet beredskapsplan

Overordnet beredskapsplan Fredrikstad kommune Overordnet beredskapsplan Kriseleder Rådmann Krisestab Beredskapsleder Kommuneoverlege K 1 Personell K 2 Situasjon K 3 Operasjon K 4 Logistikk Ordfører Kommunalsjef Øk.org Kommunalsjef

Detaljer

Plan for kommunal kriseledelse PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE

Plan for kommunal kriseledelse PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Plan for kommunal kriseledelse PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Vedtatt i KST 11.05.05, sak 35/05 Justert oktober 2014 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Målsetting... 3 1.2 Medlemmer... 3 2. Varsling... 3 2.1

Detaljer

9.9 Beredskap og krisehåndtering

9.9 Beredskap og krisehåndtering 9.9 Beredskap og krisehåndtering Planen skal oppdateres årlig med nye navn etter hvert årsmøte eller dersom andre forhold tilsier oppdatering. VIKTIGE TELEFONNUMMER Landsdekkende: Norge - Brann 110 Norge

Detaljer

Rapport. Veileder i kriseplanlegging for kommunens kriseledelse

Rapport. Veileder i kriseplanlegging for kommunens kriseledelse Rapport Veileder i kriseplanlegging for kommunens kriseledelse 1 Innhold Forord......................................................... 3 HVORFOR LAGE EN KRISEPLAN?................................ 4 Hva

Detaljer

Psykososialt kriseteam kan aktiveres ved hendelser av mindre omfang som vurderes som

Psykososialt kriseteam kan aktiveres ved hendelser av mindre omfang som vurderes som Varsling og aktivering av psykososialt kriseteam Kirsti Silvola, RVTS Øst og Venke A. Johansen, RVTS Vest Psykososialt kriseteam kan aktiveres ved hendelser av mindre omfang som vurderes som alvorlige,

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN, HVORDAN ØVE PÅ PSYKOSOSIAL BEREDSKAP?

BEREDSKAPSPLAN, HVORDAN ØVE PÅ PSYKOSOSIAL BEREDSKAP? BEREDSKAPSPLAN, HVORDAN ØVE PÅ PSYKOSOSIAL BEREDSKAP? Innhold: Øvelsestyper og rollespill Erfaringer fra LRS øvelsen i Bykle Varsling og etablering av EPS Veiledningsmateriale 28. og 29. september 2016

Detaljer

Strømbrudd i kommunen som varer i flere dager

Strømbrudd i kommunen som varer i flere dager Strømbrudd i kommunen som varer i flere dager Sannsynlighet Konsekvenser Bortfall av kommunikasjon Trygghetsalarmer Nødnett, mobiltelefoner hvor lenge fungerer de? Radio / TV Transport Mangel på nødstrøm

Detaljer

Plan for helsemessig og sosial beredskap

Plan for helsemessig og sosial beredskap Plan for helsemessig og sosial beredskap NORSAM 05.09.2012 Øyvind Haarr, Rådgiver beredskap Kriser En krise er en hendelse som har et potensial til å true viktige verdier og svekke en virksomhets evne

Detaljer

Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden

Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Delavtale nr. 11 Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Side 1 av 7 Innhold

Detaljer

Plan for informasjon ved kriser

Plan for informasjon ved kriser Avd. Plan Plan for informasjon ved kriser Vedtatt i KST 11.05.05, sak 35/05, ESA 13/2529 Justert oktober 2014 Skaun kommune Avd. Plan Rådhuset 7353 Børsa Telefon: 72 86 72 00 Telefaks: 72 86 72 01 Org.nr.:939

Detaljer

«Kompetanseløft til kommunal beredskap» Voss 4. 5. november 2013. Foredraget til Stabssjef Edgar Mannes Haugaland og Sunnhordland politidistrikt

«Kompetanseløft til kommunal beredskap» Voss 4. 5. november 2013. Foredraget til Stabssjef Edgar Mannes Haugaland og Sunnhordland politidistrikt «Kompetanseløft til kommunal beredskap» Voss 4. 5. november 2013 Foredraget til Stabssjef Edgar Mannes Haugaland og Sunnhordland politidistrikt 1 Beredskap Samfunnssikkerhet: -felles ansvar -felles jobb

Detaljer

TJENESTEAVTALE 11. Tjenesteavtale om omforente Beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden.

TJENESTEAVTALE 11. Tjenesteavtale om omforente Beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden. Arkivreferanse Finnmarkssykehuset HF: Arkivreferanse kommune: TJENESTEAVTALE 11 Tjenesteavtale om omforente Beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden. mellom og xx kommune 1. Parter Avtalen

Detaljer

Kriseledelse ved skolene i Hemne kommune.

Kriseledelse ved skolene i Hemne kommune. 13/159-38 X20 Kriseledelse ved skolene i Hemne kommune. Vedlegg til «Plan for kommunal kriseledelse». - 1 1. INNLEDNING. Denne planen skisserer det overordnede ansvaret for ledelse, organisering, oppgaver

Detaljer

Tjenesteavtale 11. mellom. Balsfjord kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden

Tjenesteavtale 11. mellom. Balsfjord kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVV NORCCA LINNERSIIEHIABUOHCCEVISSU! BALSFJORDKOMMUNE Tjenesteavtale 11 mellom Balsfjord kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF omforente beredskapsplaner og

Detaljer

Beredskapsplan i forbindelse med kriser og katastrofer i fredstid

Beredskapsplan i forbindelse med kriser og katastrofer i fredstid Beredskapsplan i forbindelse med kriser og katastrofer i fredstid juni 2006 sist oppdatert august 2013 Innledning I henhold til kgl.res. av 3. november 2000 er det enkelte departement ansvarlig for alt

Detaljer

EPS Erfaring fra øvelse Hamar 2012. Jan-Roger Sætren/Rådgiver 23. oktober 2014

EPS Erfaring fra øvelse Hamar 2012. Jan-Roger Sætren/Rådgiver 23. oktober 2014 EPS Erfaring fra øvelse Hamar 2012 Jan-Roger Sætren/Rådgiver 23. oktober 2014 Hovedmål Hamar kommune Øve alle involverte aktører på hvordan man håndterer en stor ulykke, herunder: samvirke i krisehåndteringen

Detaljer

Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden

Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse

Detaljer

Sentral beredskapsplan ved menneskelige og materielle kriser

Sentral beredskapsplan ved menneskelige og materielle kriser Nordland fylkeskommune Sentral beredskapsplan ved menneskelige og materielle kriser Mai 2011 Ulykke Samlebetegnelse for plutselig, uventet hendelse, uhell, hvor det oppstår personskade. Krise "En uønsket

Detaljer

Plan for Informasjonsberedskap

Plan for Informasjonsberedskap Plan for Informasjonsberedskap Flekkefjord kommune Ajourført: 01.03.2016 1 1.0 Innledning God informasjonshåndtering i en krisesituasjon er avgjørende for hvordan interne og eksterne målgrupper opplever

Detaljer

Beredskap i Gildeskål

Beredskap i Gildeskål Beredskap i Gildeskål Beredskapen i Gildeskål kommune bygger på en Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS- analyse). Uønskede hendelser eller kriser vil fra tid til annen ramme også vår kommune. Når noe slikt

Detaljer

VEDLEGG 23. Beredskapsplan for Forus avfallssorteringsanlegg 2015-2016

VEDLEGG 23. Beredskapsplan for Forus avfallssorteringsanlegg 2015-2016 VEDLEGG 23 Beredskapsplan for Forus avfallssorteringsanlegg 2015-2016 Gjeldende utgave Beredskapsplan for Forus avfallssorteringsanlegg foreligger i elektronisk utgave i TQM systemet under: Fellesområde

Detaljer

Mål og forventninger til beredskapen i Østfold. Trond Rønningen assisterende fylkesmann

Mål og forventninger til beredskapen i Østfold. Trond Rønningen assisterende fylkesmann Mål og forventninger til beredskapen i Østfold Trond Rønningen assisterende fylkesmann Hva må vi være forberedt på? https://www.youtube.com/watch?v=3foyzk33l0y&feature=youtu.be eller https://youtu.be/3foyzk33l0y

Detaljer

Kommunal enhet for Psykisk og Sosial Omsorg ved Ulykker og Katastrofer - (POSOM)

Kommunal enhet for Psykisk og Sosial Omsorg ved Ulykker og Katastrofer - (POSOM) Søndre Land kommune Side 1 21.11.2007 Kommunal enhet for Psykisk og Sosial Omsorg ved Ulykker og Katastrofer - (POSOM) Funksjonsbeskrivelse: Enheten er en selvstendig ressurs med kompetanse på områdene

Detaljer

KRISE- OG BEREDSKAPSPLAN. for. Det frivillige Skyttervesen

KRISE- OG BEREDSKAPSPLAN. for. Det frivillige Skyttervesen KRISE- OG BEREDSKAPSPLAN for Det frivillige Skyttervesen Vedtatt av Norges Skytterstyre Ajourføring ved generalsekretær - sist ajourført: 1. september 2015 Plassering av kriseplan: Skytterkontoret INNHOLD

Detaljer

Ås kommune www.as.kommune.no. Plan for Ås kommunes kriseledelse (2008 2011)

Ås kommune www.as.kommune.no. Plan for Ås kommunes kriseledelse (2008 2011) Ås kommune www.as.kommune.no Plan for Ås kommunes kriseledelse (2008 2011) Vedtatt i kommunestyret 28.11.07 Oppdatert 07.05.2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...3 1.1 HENSIKTEN MED PLANEN...3 1.2 KRAV

Detaljer

Beredskapsdagen i Rana kommune Samhandling i krisearbeid

Beredskapsdagen i Rana kommune Samhandling i krisearbeid Beredskapsdagen i Rana kommune 24.1.2017 Samhandling i krisearbeid Forskrift om kommunal beredskapsplikt 3 Helhetlig og systematisk samfunnssikkerhetsog beredskapsarbeid. På bakgrunn av den helhetlige

Detaljer

Overordnet beredskapsplan Averøy kommune. Revidert september 2016

Overordnet beredskapsplan Averøy kommune. Revidert september 2016 Overordnet beredskapsplan Averøy kommune Revidert september 2016 Averøy kommune skal være forberedt på å håndtere uønskede hendelser, og skal ha en overordnet beredskapsplan, men utgangspunkt i helhetlig

Detaljer

Plan for helsemessig og sosial beredskap i Gildeskål kommune

Plan for helsemessig og sosial beredskap i Gildeskål kommune 2015 Plan for helsemessig og sosial beredskap i Gildeskål kommune Sist revidert 25.08.2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Lovgrunnlag... 2 3. Målsetting og rammer for arbeidet... 3 4. Prinsipper

Detaljer

Tjenesteavtale 11. Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden

Tjenesteavtale 11. Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Avtale om samhandling mellom Leirfjord kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Innholdsfortegnelse 1. Parter... 2 2. Bakgrunn...

Detaljer

Formålet med kommunal beredskapsplikt Dette oppnås gjennom på tvers av sektorer i kommunen Redusere risiko helhetlig ROS

Formålet med kommunal beredskapsplikt Dette oppnås gjennom på tvers av sektorer i kommunen Redusere risiko helhetlig ROS 1 2 Formålet med kommunal beredskapsplikt er trygge og robuste lokalsamfunn. Dette oppnås gjennom systematisk og helhetlig samfunnssikkerhetsarbeid på tvers av sektorer i kommunen. Redusere risiko for

Detaljer

Overordnet beredskapsplan

Overordnet beredskapsplan Fredrikstad kommune Overordnet beredskapsplan Organisasjon Godkjent av Dato Gyldig til Fredrikstad kommune Ole Petter Finess 09.12.2015 09.12.2016 INNHOLD HENVISNINGER:... 2 1 INNLEDNING... 2 1.1 Generelt...

Detaljer

PLAN FOR OMSORGSARBEID VED ULYKKER/KRISER I HERØY KOMMUNE

PLAN FOR OMSORGSARBEID VED ULYKKER/KRISER I HERØY KOMMUNE PLAN FOR OMSORGSARBEID VED ULYKKER/KRISER I HERØY KOMMUNE 0 Vedtatt i k- styre 29.04.04 Sak 0013/04 Revidert november 2013 Omsorgsgruppen skal være en ressursgruppe i det psykososiale omsorgsarbeidet ved

Detaljer

PLAN FOR KRISELEDELSE

PLAN FOR KRISELEDELSE V E N N E S L A K O M M U N E PLAN FOR KRISELEDELSE Godkjent av Vennesla kommunestyre i møte 27.09.12 Ny revisjon innen 01.08.14 Vennesla, 02.09.13 Svein Skisland, rådmann INNHOLDSFORTEGNELSE NR TEKST

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR NORDBERGHJEMMET. Carl Kjelsensvei 23 C 0860 Oslo. Revidert: 15.05.15

BEREDSKAPSPLAN FOR NORDBERGHJEMMET. Carl Kjelsensvei 23 C 0860 Oslo. Revidert: 15.05.15 BEREDSKAPSPLAN FOR NORDBERGHJEMMET Carl Kjelsensvei 23 C 0860 Oslo Revidert: 15.05.15 Nordberghjemmets beredskapsgruppe -1- Ansvarlig Ansvarsområde Tlf. Stedfortreder Tlf. Daglig leder Kikki Bratberget

Detaljer

Status pr for lukking av avvik etter FMBU's tilsyn 2014, samt oppfølging tiltak i egen ROS - analyse

Status pr for lukking av avvik etter FMBU's tilsyn 2014, samt oppfølging tiltak i egen ROS - analyse Status pr 24.11.2016 for lukking av avvik etter FMBU's tilsyn 2014, samt oppfølging tiltak i egen ROS - analyse Tilsyn fra FMBU mars 2014 Avvik 1 ROS-analyse Analysen tilfredsstiller ikke kravene i sivilbeskyttelsesloven,

Detaljer

Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven)

Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven) Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven) SIVILFORSVARET Statlig forsterkningsressurs Forsterkning, beskyttelse, samvirke FIG (fredsinnsatsgruppe)

Detaljer

TJENESTEAVTALE11. (revidert 2016) Tjenesteavtale om omforente Beredska s laner o laner for den akuttmedisinske k'eden. mellom

TJENESTEAVTALE11. (revidert 2016) Tjenesteavtale om omforente Beredska s laner o laner for den akuttmedisinske k'eden. mellom Arkivreferanse Finnmarkssykehuset HF: Arkivreferanse kommune: 2016 616 TJENESTEAVTALE11 (revidert 2016) Tjenesteavtale om omforente Beredska s laner o laner for den akuttmedisinske k'eden. mellom FINNMARKSSYKEHUSET

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR EVAKUERING I ULLENSAKER KOMMUNE

BEREDSKAPSPLAN FOR EVAKUERING I ULLENSAKER KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN FOR EVAKUERING I ULLENSAKER KOMMUNE Dette dokumentet er gjort tilgjengelig via kommunens intranettløsning. Dette omfatter IKKE vedleggene. Vedleggene er unntatt offentlighet etter Offentlighetslovens

Detaljer

PSYKOSOSIAL OMSORG VED ULYKKER OG KATASTROFER. (rev. 2012, oppdatert juni 2016)

PSYKOSOSIAL OMSORG VED ULYKKER OG KATASTROFER. (rev. 2012, oppdatert juni 2016) PSYKOSOSIAL OMSORG VED ULYKKER OG KATASTROFER (rev. 2012, oppdatert juni 2016) Innholdsfortegnelse 1 Forord... 3 2 Planens plass i kommunens planverk... 3 3 Lovgrunnlag... 3 4 Definisjoner... 3 5 Risiko-

Detaljer

PLAN FOR KRISELEDELSE VED SKOLENE I HEMNE 13/159-3 X20

PLAN FOR KRISELEDELSE VED SKOLENE I HEMNE 13/159-3 X20 PLAN FOR KRISELEDELSE VED SKOLENE I HEMNE 13/159-3 X20 1. INNLEDNING. Denne planen skisserer det overordnede ansvaret for ledelse, organisering, oppgaver og ansvar for beredskaps- og krisetiltak ved skolene

Detaljer

Plan for psykososialt kriseteam

Plan for psykososialt kriseteam Plan for psykososialt kriseteam Eidsvoll kommune Dato siste versjon: 09.01.2017 Vedtatt av kommunestyret i møte den 04.04.05, sak 21/05 Revidert 14.03.06, 11.08.09, 28.12.10, 07.12.11, 13.02.13, 12.03.15,

Detaljer

NÅR KRISEN INNTREFFER MARS 2014

NÅR KRISEN INNTREFFER MARS 2014 INFORMASJON w INFORMASJONSBROSJYRE FRA MELØY KOMMUNES KRISELEDELSE NÅR KRISEN INNTREFFER MARS 2014 Foto: Connie Slettan Olsen Meløy kommunes kriseledelse På bakgrunn av uheldige hendelser med flom og flere

Detaljer

Overordnet beredskapsplan

Overordnet beredskapsplan Fredrikstad kommune Overordnet beredskapsplan Organisasjon Godkjent av Dato Gyldig til Fredrikstad kommune Ole Petter Finess / rådmann 09.12.2015 28.09.2017 Fredrikstad kommune Ole Bøklepp / beredskapsleder

Detaljer

Sivilforsvaret. Forsterker beskytter samvirker

Sivilforsvaret. Forsterker beskytter samvirker Sivilforsvaret Forsterker beskytter samvirker Forsterkning I fredstid er Sivilforsvaret en statlig forsterkningsressurs som bistår nød- og beredskapsetatene ved redningsaksjoner og annen innsats. Sivilforsvaret

Detaljer

Erfaringer fra tilsyn etter 4 år med. lov om kommunal beredskapsplikt

Erfaringer fra tilsyn etter 4 år med. lov om kommunal beredskapsplikt Erfaringer fra tilsyn etter 4 år med lov om kommunal beredskapsplikt Innlegg på fagsamling beredskap på Voss 10. og 11. desember 2013 ved fylkesberedskapssjef Arve Meidell 1 Grunnleggende prinsipper for

Detaljer

Overordnet beredskapsplan

Overordnet beredskapsplan Fredrikstad kommune Overordnet beredskapsplan Krisestab Kriseleder Rådmann Beredskapsleder Kommuneoverlege K-1 - Personell K-2 - Situasjon K-3 - Operasjon K-4 - Logistikk K-5 - Informasjon og kommunikasjon

Detaljer

Beredskapsplan Eigersund kommune. Vedtatt av kommunestyret 16.06.2014. KS-038/14

Beredskapsplan Eigersund kommune. Vedtatt av kommunestyret 16.06.2014. KS-038/14 Beredskapsplan Eigersund kommune Vedtatt av kommunestyret 16.06.2014. KS-038/14 2014 Innhold 1. Beredskapsplan for Eigersund kommune... 2 2. Fastsettelse... 2 a. Fullmakter... 2 b. Iverksettelse... 3 3.

Detaljer

Samfunnsmedisinsk beredskap

Samfunnsmedisinsk beredskap Samfunnsmedisinsk beredskap v/svein Hindal Norsk samfunnsmedisinsk forening Årsmøtekurs 24. aug. 2010 Disposisjon Begreper Flere nivåer Hvilke kriser og hendelser? Forebyggende og forberedende tiltak Kommunenes

Detaljer

Beredskapsplan. Oslo Skikrets. Gjelder også alle klubber og underliggende ledd AMBULANSE : 113 POLITI : 112 BRANN : 110 GIFTTELEFON : 22591300

Beredskapsplan. Oslo Skikrets. Gjelder også alle klubber og underliggende ledd AMBULANSE : 113 POLITI : 112 BRANN : 110 GIFTTELEFON : 22591300 Beredskapsplan Oslo Skikrets Gjelder også alle klubber og underliggende ledd AMBULANSE : 113 POLITI : 112 BRANN : 110 GIFTTELEFON : 22591300 Innhold 1. Overordnede prinsipper... 2 1.1 Krise/hendelsescenarier...

Detaljer

Krisehåndteringsplan - Gresvik IF

Krisehåndteringsplan - Gresvik IF Krisehåndteringsplan - Gresvik IF Viktige nødtelefonnummer Landsdekkende: Norge - Brann 110 Norge Politi 112 Norge Medisinsk nødhjelp 113 Alarmtelefon for barn og unge (barnevern) Lokalt: 1 116111 Sykehuset

Detaljer

Lokale erfaringer fra Lillehammer kommune

Lokale erfaringer fra Lillehammer kommune seminar 28.4.2016: Helseberedskap ved større hendelser og arrangementer. Lokale erfaringer fra Lillehammer kommune Beredskapskoordinator Grim Syverud. Fylkesmannen i Oppland KOMMUNEN har en NØKKELROLLE

Detaljer

Definisjon av Samfunnssikkerhet i St.meld. nr. 17 (2001-2002)

Definisjon av Samfunnssikkerhet i St.meld. nr. 17 (2001-2002) Samfunnssikkerhet Definisjon av Samfunnssikkerhet i St.meld. nr. 17 (2001-2002) Evnen samfunnet har til å opprettholde viktige samfunnsfunksjoner og ivareta borgernes liv, helse og grunnleggende behov

Detaljer

Samhandlingsrutine for omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjede

Samhandlingsrutine for omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjede 230113 Samhandlingsrutine for omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjede 1. Formål Samhandlingsrutinen er utarbeidet som en del av samarbeidsavtalen mellom Sykehuset Innlandet HF og kommunen.

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Endelig utkast 04.12.11 (Etter utsjekk 6/12-11) 1.0 Parter Partene i denne delavtalen

Detaljer

OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN FOR GJØVIK KOMMUNE. Oppdatert 01.06.2015 - Rådmannen

OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN FOR GJØVIK KOMMUNE. Oppdatert 01.06.2015 - Rådmannen OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN FOR GJØVIK KOMMUNE Oppdatert 01.06.2015 - Rådmannen 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Dokumentet er en rullering/oppdatering av Beredskapsplan 01.01.2011 Side FORORD s. 2 Del 1 OM BEREDSKAP

Detaljer

Beredskapsplan ( 15/ 4) krav og kriterier

Beredskapsplan ( 15/ 4) krav og kriterier Beredskapsplan ( 15/ 4) krav og kriterier Loven gjelder for alle et avvik i Finnmark bør også være et avvik i Vestfold Men kommunenes størrelse forskjellig med henblikk på befolkning og virksomhet ulike

Detaljer

(Etter) Brannstudien. Nasjonalt seminar for beredskap mot akutt forurensning. Hans Kr. Madsen Avdelingsleder. 29. oktober 2014

(Etter) Brannstudien. Nasjonalt seminar for beredskap mot akutt forurensning. Hans Kr. Madsen Avdelingsleder. 29. oktober 2014 (Etter) Brannstudien Nasjonalt seminar for beredskap mot akutt forurensning Hans Kr. Madsen Avdelingsleder 29. oktober 2014 Brann og redning Brann- og redningsvesenet Litt flere enn 280 brann- og redningsvesen

Detaljer

ANDØY KOMMUNE KOMMUNENS KRISELEDELSE - MED VARSLINGSLISTER KRISELEDELSE. Kriseledelsen i Andøy kommune består av:

ANDØY KOMMUNE KOMMUNENS KRISELEDELSE - MED VARSLINGSLISTER KRISELEDELSE. Kriseledelsen i Andøy kommune består av: ANDØY KOMMUNE KOMMUNENS KRISELEDELSE - MED VARSLINGSLISTER KRISELEDELSE Kriseledelsen i Andøy kommune består av: tlf. arb. tlf. privat ordfører (leder) 76 11 50 50 76 14 61 30 95 23 18 21 (m) rådmann (nestleder)

Detaljer

-1- Plan for kommunal. kriseledelse. Flatanger kommune. Plan for kommunal kriseledelse, Flatanger kommune Redaksjonell gjennomgang 23.01.

-1- Plan for kommunal. kriseledelse. Flatanger kommune. Plan for kommunal kriseledelse, Flatanger kommune Redaksjonell gjennomgang 23.01. -1- Plan for kommunal kriseledelse Flatanger kommune -2- Innholdsfortegnelse: 1. Kommunal kriseledelse s. 3 2. Organisering s. 4 2.1 Kommunens kriseledelse s. 4 2.2 Viktig kontaktinfo s. 5 2.3 Operasjonsrom,

Detaljer

Krise- og ulykkesplan 2014-2015

Krise- og ulykkesplan 2014-2015 Krise- og ulykkesplan 2014-2015 Lions MD 104 beredskapstelefon: +47 95 11 31 24 Om varsling, organisering, omsorg og informasjon i krise og ulykkessituasjoner Forord Hva gjør vi i Lions når det skjer en

Detaljer

Beredsskapsplan for. Mikroflyklubben. Til bruk ved ulykker og kriser

Beredsskapsplan for. Mikroflyklubben. Til bruk ved ulykker og kriser Beredsskapsplan for Mikroflyklubben Til bruk ved ulykker og kriser Generelt om beredskap og informasjon. 1.1 Hvorfor er beredskap så viktig? Alle organisasjoner vil før eller siden bli berørt av ulykker,

Detaljer

Eksempel på beredskapsplan for barnehager og utdanningsinstitusjoner

Eksempel på beredskapsplan for barnehager og utdanningsinstitusjoner Eksempel på beredskapsplan for barnehager og utdanningsinstitusjoner Eksemplet er ment å være til hjelp i arbeidet og viser hva en beredskapsplan bør inneholde. Alle barnehager og utdanningsinstitusjoner

Detaljer

kommune Delavtale om omforente beredskapsplaner mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF)

kommune Delavtale om omforente beredskapsplaner mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) kommune XX kommune Delavtale om omforente beredskapsplaner mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Revidert desember 2016 Versjon Dato Kapittel Endring Behandlet 2 November 2016

Detaljer

Kommunal beredskapsplanlegging. Fylkesberedskapssjef Yngve Årøy

Kommunal beredskapsplanlegging. Fylkesberedskapssjef Yngve Årøy Kommunal beredskapsplanlegging Fylkesberedskapssjef Yngve Årøy Kommunelegemøte 1. februar 2017 Grunnprinsipper for krisehåndtering - Ansvarsprinsippet - Likhetsprinsippet - Nærhetsprinsippet - Samvirkeprinsippet

Detaljer

Statens sivile forsterkningsressurs - nye oppgaver og forventninger til kommunene

Statens sivile forsterkningsressurs - nye oppgaver og forventninger til kommunene Statens sivile forsterkningsressurs - nye oppgaver og forventninger til kommunene Foto: Thomas Haga Lovgrunnlaget Beredskapsfullmakter Beordringsmyndighet Rekvisisjonsmyndighet Utskrivingsmyndighet Kan

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE KLÆBU KOMMUNE

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE KLÆBU KOMMUNE PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE KLÆBU KOMMUNE Forslag av 19.04.2010 Rådmannen 1.0. INNLEDNING 1.1. MÅLSETTING Kriseledelsen i Klæbu kommune skal koordinere og lede alle kommunale tiltak når en krise oppstår.

Detaljer

OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN FOR GJØVIK KOMMUNE. Oppdatert 01.09.2015 - Rådmannen

OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN FOR GJØVIK KOMMUNE. Oppdatert 01.09.2015 - Rådmannen OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN FOR GJØVIK KOMMUNE Oppdatert 01.09.2015 - Rådmannen 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Dokumentet er en rullering/oppdatering av Beredskapsplan 01.01.2011 Side FORORD s. 2 Del 1 OM BEREDSKAP

Detaljer

PLAN FOR KRISELEDELSE

PLAN FOR KRISELEDELSE MANDAL KOMMUNE PLAN FOR KRISELEDELSE Godkjent av Mandal bystyre 17.12.2009 Ny revisjon innen 01.04.2011 Erik Hillesund, rådmann INNHOLDSFORTEGNELSE NR TEKST SIDE 1 INNLEDNING 2 1.1 Kommunens rolle i en

Detaljer

Logo XX kommune. Delavtale d1) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om omforente beredskapsplaner

Logo XX kommune. Delavtale d1) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om omforente beredskapsplaner Logo XX kommune Delavtale d1) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om omforente beredskapsplaner Revidert juli 2015 1. Parter Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset

Detaljer

Plan for Informasjonsberedskap

Plan for Informasjonsberedskap 2014 Selbu kommune Plan for Informasjonsberedskap Saksnr.: 2009/-1215-9 Saksbehandler Ingrid Rolseth Holt Innholdsfortegnelse 1 INFORMASJON OG KOMMUNIKASJON... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Overordnede prinsipper...

Detaljer

Selbu kommune. Evakueringsplan. Saksnr.: 2009/ inghol

Selbu kommune. Evakueringsplan. Saksnr.: 2009/ inghol 2014 Selbu kommune Evakueringsplan Saksnr.: 2009/1215-10 inghol Innholdsfortegnelse 1 EVAKUERINGSPLAN for Selbu kommune... 3 1.1 Ansvar, ledelse og ressurser... 3 1.1.1 Ressurser... 3 2 Primæroppgaver...

Detaljer

KD-HBWR-2012-10.I. Beredskapsplan

KD-HBWR-2012-10.I. Beredskapsplan KD-HBWR-2012-10.I Beredskapsplan Desember 2012 IF Tilgjengelighet Äpen unntatt enkelte Vedlegg til Administrativtvedtak 081 IFE/adm-vedtak-081 Rapporttittel Beredskapsplan for Institutt for energiteknikks

Detaljer