Reguleringsplan Kvartal 14 Vestbyen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Reguleringsplan Kvartal 14 Vestbyen"

Transkript

1 Reguleringsplan Kvartal 14 Vestbyen PLANBESKRIVELSE , revidert

2 1 Innhold 1 Bakgrunn Hensikten med planen Om forslagsstiller Planområdet Oversiktskart Planområdets beliggenhet Planstatus og rammebetingelser Gjeldende regulering Eiendomsforhold Eiendomskart/grunneiere Planforslaget Plankart Planens intensjon Arealbruk plan Arealbruk plan Reguleringsformål Hensynsoner Område for parkeringsanlegg Område for bolig Område for kontor/forretning/tjenesteyting Område for uteoppholdsareal Område for kjøreveg Område for fortau Konsekvenser av planforslaget Konsekvensutredning Natur og miljøforhold Virksomhetsbasert sårbarhet

3 2 4.4 Barns interesser Universell utforming Verneverdier Miljøvennlig energiforsyning Infrastruktur Forhold / uønsket hendelse Støy Konsekvensutredning/ ROS analyse Planprosessen Om planprosessen Innkomne innspill a) Fylkesmannen i Hedmark b) Hedmark fylkeskommune c) Statens vegvesen Vedlegg... 25

4 Reguleringsplan kvartal 14 Planbeskrivelse 3 1 Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Hensikten med reguleringen er å legge til rette for boligbebyggelse med mindre innslag av næringsareal. I tillegg forutsettes etablering av parkeringsanlegg for dekning av eget parkeringsbehov. All eksisterende bebyggelse forutsettes revet, og Sangenveien åpnes i hele gateløpet. 1.2 Om forslagsstiller Reguleringsforslaget for Kvartal 14, med tilhørende forslag til reguleringsbestemmelser, blir fremmet som privat forslag om detaljregulering (PBL 12 3). Forslagsstiller er Storhamargata Eiendom as. Planen er utarbeidet av ASH Arkitekter AS, Postboks 13, 2301 Hamar 2 Planområdet 2.1 Oversiktskart 2.2 Planområdets beliggenhet Planområdet utgjør ca. 4,6 daa. Reguleringen omfatter kvartal 14 i Hamar sentrum.

5 Reguleringsplan kvartal 14 Planbeskrivelse Varsel om oppstart inkluderte kvartalene 13 og 14, men etter nærmere vurdering er kvartal 13 trukket ut av planarbeidet. 2.3 Planstatus og rammebetingelser Gjeldende regulering For området gjelder Områdeplan for Vestbyen Eiendomsforhold Eiendomskart/grunneiere Reguleringen berører 1 grunneier. Det kan kreves innsyn i hjemmelshaver og matrikkelinformasjon jfr. Kapittel 6 i Matrikkelloven. Krav om innsyn rettes kommunen.. 4

6 5 3 Planforslaget 3.1 Plankart Plan 1 Plan Planens intensjon All eksisterende bebyggelse forutsettes revet. Sangenvegen åpnes i hele gateløpet. Områdereguleringen gir detaljert grunnlag for detaljregulering. Detaljreguleringen er innenfor hovedreglene i områdeplanen. Som viktige elementer viser planen inntrekk av bygninger langs Sangenvegen, samt åpning av kvartalet mot Mjøsa med bredde ca 13m. Foran åpningen skal det anlegges plantekar mot Skappelsgate. Kvartalet deles også med spalte mot Storhamargata. Delingen av bygningmassen er samtidig et dele mellom byggetrinn. Åpning på plan 2 mot Høiensalgata gir tilgang for vedlikehold/snørydding mm i gårdsrom. Økt bredde i Sangenvegen er planlagt ut fra ønske om bedre solinnfall på nedre plan i midtpartiet av kvartalet. Kvartalets åpning mot Mjøsa er vurdert som svært vesentlig for hele kvartalsbebyggelsen, med betydning for bedre solinnfall og utsikt mht gårdsrom og leiligheter.

7 6 21. juni kl juni kl juli kl juli kl september kl september kl mars kl mars kl SOL / SKYGGEDIAGRAM

8 7 Detaljreguleringen med illustrert prosjekt har i vesentlig grad fulgt områdeplanens krav til bruk på gateplan. Det er derimot ansett som svært vanskelig å etablere omfattende næringsareal iht. planens forutsetninger. Noe areal er likevel avsatt på hjørnet Sangenvegen / Storhamargata. Tanken er at kryssområdet kan bli et knutepunkt for næringsaktivitet i forbindelse med kvartal 9 og 13. Områdeplanen setter detaljerte krav til høyder, volumutforming og materialbruk. Planen åpner for inntrukket øverste etasje over hovedgesims. Planlagt inntrukket etasje er i hovedsak innenfor den totale høydebegrensningen. Total etasjehøyde over regulert hovedgesims oppstår kun ved inntrukket etasje på hjørnet av Storhamargata / Høiensalsgate. Intensjoner i detaljregulering mht høyder og avtrapping er grundig dokumentert ved snitt og fasadeoppriss. Planen forutsetter universell utforming av uteområder og bygninger iht lover og forskrifter. * * * * * Regulert høyde i godkjent Områdeplan for Vestbyen 2

9 8 * * * * * Regulert høyde i godkjent områdeplan for Vestbyen 2

10 9 Storhamargata

11 10 Storhamargata

12 Arealbruk plan 1 Arealregnskap: Område for bolig 0.8 daa Område for parkeringsanlegg 3.0 daa Sum 3.8 daa 3.4 Arealbruk plan 2 Arealregnskap: Område for bolig 2.4 daa Område for kontor/forretning/tjenesteyting Område for uteoppholdsareal Område for kjøreveg Område for gangveg Sum 0,3 daa 1,1 daa 0,4 daa 0,4 daa 4,6 daa

13 12 Høiensalgate / Storhamargata

14 13 Storhamargata mot syd Skappelsgate mot syd Skappelsgate

15 14 Gårdsrom mot syd Gårdsrom mot nord

16 Reguleringsformål Reguleringsplanen er vist for 2 nivåer. Dette er gjort for å synliggjøre formål for parkeringsetasje og øvrige etasjer. I tillegg viser reguleringsplanen regulerte høyder på snitt og fasadeoppriss Hensynsoner Det er avsatt flomsone med grense for faresone iht områdeplanen. For flomsone gjelder 200 års flom iht kote For bygninger skal det regnes 50 cm sikkerhetshøyde over kotenivå Område for parkeringsanlegg Formålet er vist på reguleringsnivå plan 1 med atkomst fra Sangenveien. Anlegget har til hensikt å dekke parkeringskravet innenfor planområdet (80 p plasser), samt avsette nødvendig areal til leilighetsboder. Reguleringen viser i tillegg boligformål på hjørnet mot Sangenvegen/Skappelsgate. PLAN 1 Bolig / Parkering kode 127,50 / 128,00

17 Område for bolig. Boligbebyggelsen er detaljert regulert, med inntrekk og avtrapninger innenfor formålsgrense. Boligene er illustrert med terrasser i hovedsak mot sør og vest. Bebyggelsen er planlagt som karrè bebyggelse mot tilgrensende veger rundt gårdsrom. Bebyggelsen er planlagt iht områdeplanens intensjoner mht fasadeutforming og materialbruk, og er grundig dokumentert. Hovedmateriale i fasader vil være tegl Område for kontor/forretning/tjenesteyting Formålet er vist på reguleringsnivå plan 2 mot hjørnet av Sangenveien / Storhamargata. Formålet er i samsvar med områdeplanens forutsetning om virksomhet med atkomst fra gatenivå. PLAN 2 Bolig / Næring kote 130,85 / 130,15 / 132,05

18 17 PLAN 3 Bolig / Utleie kote 133,70 / 134,90 PLAN 4 Bolig kote 136,55 / 137,75

19 18 PLAN 5 Bolig 139,40 / 139,80 / 140,60 PLAN 6 Bolig kote 142,65 / 143,85

20 19 PLAN 7 Bolig kote 145,90

21 20 PLAN 8 Tak med høyder

22 Område for uteoppholdsareal Formålet er vist på reguleringsnivå plan 2. Området skal være uteoppholdsareal / lekeareal for boligdelen, og vil bli opparbeidet etter prinsipp som illustrert. Totalt areal skal være min 1000m² Område for kjøreveg Sangenveien skal opparbeides og gjenåpnes som del av gatemønsteret i kvartalsstrukturen iht. forutsetninger i områdeplanen Område for fortau. Fortau skal opparbeides på begges sider av Sangenveien.

23 22 4 Konsekvenser av planforslaget 4.1 Konsekvensutredning Forslaget er vurdert etter plan og bygningslovens 4 2 og forskrift om konsekvensutredninger. Reguleringen er foreslått innenfor rammen av overordnet områdeplan, og detaljplanen anses ikke å utløse krav om konsekvensutredning. 4.2 Natur og miljøforhold Kvartalet er i umiddelbar nærhet til store friområder langs Mjøsa. Skappelsgate vil forbli uten vesentlig trafikkbelastning, og atkomst til Mjøsa vil være uten vesentlig fare for gående og syklende. For nybygg skal grunnforhold dokumenteres mht radon. 4.3 Virksomhetsbasert sårbarhet. Det er ikke påvist forurensning i grunnen eller forhold som skulle tilsi dette. Det kan likevel kreves dokumentasjon av grunnen dersom det etter riving av eksisterende bygningsmasse oppstår tvil om dette. 4.4 Barns interesser Det vil bli opparbeidet område for lek inne i kvartalet. I tillegg er kvartalet i umiddelbar nærhet til store lekeområder / skate anlegg på Koigen 4.5 Universell utforming Adkomstforhold fra tilstøtende gater mot innganger og gårdrom er ivaretatt for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Parkeringsareal er plassert i u etasje med heisforbindelse til alle etasjer. Stigningsforhold i gater vil være iht fastlagte høyder i kvartalsstrukturen. 4.6 Verneverdier Eksisterende bygningsmasse som skal rives består av lager og påbygg av senere dato. Ingen bygninger er sefrak registrert eller ansett som bevaringsverdige. 4.7 Miljøvennlig energiforsyning Bygninger skal planlegges med sikte på lite energibruk. Området skal tilknyttes kommunalt fjernvarmeanlegg. 4.8 Infrastruktur Kvartal 14 er del av kvartalsstrukturen i Hamar sentrum. Tilgrensende gater er omtalt i trafikkplan for sentrum. Områdeplanen bekrefter definisjon av gatestruktur: Storhamargate er definert som offentlig hovedgate med dimensjonerende hastighet 30 km/t. Skappelsgate, Sangenveien og nedre del av

24 23 Høiensalgate er offentlige atkomstgater. Mindre næringslokaler er gitt tillatelse til varemottak fra gateside. Atkomst til parkeringsanlegg er fra Sangenveien. Fortau skal sikre gående i området. 4.9 Forhold / uønsket hendelse Det blir en ev kommunal oppgave å sikre kryssende fotgjengertrafikk over Storhamargata. Gata har en trafikkbelastning tilsv. ÅDT = 9650 pr Trafikken er beregnet å øke til ÅDT = i Støy Det er gjort støyberegninger for trafikkstøy av Ingeniør Gert Berg Knudsen. Planlagte bygninger vil bli fasadeisolert iht støyrapport der dette er nødvendig. Utendørs støy i gårdsrom vil ikke overskride grenseverdier slik det er planlagt.

25 Konsekvensutredning/ ROS analyse ROS analyse er foretatt i henhold til sjekkliste. Se vedlegg. 5 Planprosessen 5.1 Om planprosessen Varsel om igangsatt regulering ble annonsert Det har vært flere møter med berørte grunneier og Hamar kommune. 5.2 Innkomne innspill I forbindelse med kunngjøring av reguleringsplanen foreligger følgende høringsuttalelser (noe forkortet, se vedlegg for fullstendige merknader): a) Fylkesmannen i Hedmark Det forutsettes at krav til universell utforming vektlegges og at hensynet til barn og unge ivaretas. Det stilles krav til risiko og sårbarhetsanalyse samt at det tilrettelegges for alternative oppvarmingskilder. Kommentar Vektlegging av universell utforming og hensyn til barn og unge anses ivaretatt. Støyvurdering er utført og rapporten viser at lydkrav i T 1442 og NS8175 kan oppfylles ved bygningsmessige tiltak i fasader. Støyskjerming mot gårdsrom er ivaretatt. Bygninger vil bli tilknyttet kommunalt fjernvarmeanlegg. b) Hedmark fylkeskommune Viser til at godkjent områdeplan må foreligge. Vektlegger betydningen av at Sangenvegen og Høiensalgate åpnes for ferdsel. Det varsles innsigelse hvis inn/utkjøring til parkeringsanlegg hindrer ferdsel. Det anbefales at kommuneplanen for sentrum etterfølges. Det er ikke registrert bevaringsverdige bygninger innenfor kvartalene 13 og 14. Hedmark Fylkeskommune minner om varslingsplikt for funn av automatisk freda kulturminner iht kulturminneloven. Kommentar Områdeplanen er godkjent. Detaljplanen følger i hovedsak alle bestemmelser i områdeplanen med krav knyttet til utforming av bygningsmassen. Atkomst til parkeringsareal hindrer ikke fri ferdsel i Sangenvegen og Høiensalgate. c) Statens vegvesen Påpeker viktigheten av opparbeidelse av gater i kvartalsstrukturen. Kommenterer spesielt betydningen av Høiensalgate samt åpningen av Sangenvegen. Kommentar Reguleringen ivaretar alle forhold som tidligere er omtalt i områdeplanen og som omfattes av vegvesenets kommentar.

26 25 6 Vedlegg Støyrapport Merknader ifm. varsling av planarbeidet ROS analyse

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune 1. GRUNNLAG OG FORUTSETNINGER... 4 1.1 Bakgrunn og formål... 4 1.2 Planprosess og medvirkning... 4 1.3 Planstatus og rammebetingelser... 6 1.4 Beskrivelse

Detaljer

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS.

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS. Forslag til planprogram Detaljplan for Kvartal 121, Hamar Anne Diesens Torg Utarbeidet av DARK Arkitekter AS på vegne av tiltakshaver, Vangsveien Prosjekt AS Oslo/ /Hamar 23.04.2012 INNHOLD 1 INNLEDNIG...

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23 - Planforslag datert 24/9 2013 -revidert 17/12 2013 - Revidert i henhold til forslag til planendring 10/11 2014 og 05/01 2015 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23 Revidert

Detaljer

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Arkivsak dok. 11/03897 21 Saksbehandler Sigrid Lerud Saksgang Planutvalget Møtedato Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Rådmannens innstilling: Planutvalget i Gran

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 19.11.09 Sist revidert: - SOLNESET FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 19.11.09 Sist revidert: - SOLNESET FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR PLANBESKRIVELSE side 1 av 21 QuickTime og en TIFF (ukomprimert)-dekomprimerer kreves for å se dette bildet. FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 19.11.09 Sist revidert: - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN

Detaljer

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR APLAND OG HEIBØ AS 7.MAI 2015 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført

Detaljer

Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del. av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker kommune

Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del. av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker kommune 1 Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del 1.0 Sammendrag av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker Beskrivelse av planforslaget Dato: 28.4.2015 Siv. Ing. Stener

Detaljer

Planbeskrivelse (10.06.11)

Planbeskrivelse (10.06.11) Dato 2011-10. juni Rambøll Kongleveien 45 NO-9510 Alta T +47 78 44 92 22 F +47 78 44 92 20 www.ramboll.no vår ref. 7110329 Planbeskrivelse (10.06.11) Planens navn Detaljplan - Endring av reguleringsplan

Detaljer

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR PORSGRUNN KOMMUNE 15.SEPTEMBER 2014 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen

Detaljer

Del av Konvalldalen DETALJREGULERING

Del av Konvalldalen DETALJREGULERING SØGNE KOMMUNE Del av Konvalldalen DETALJREGULERING PLANBESKRIVELSE UTBYGGER: Hellvik Hus Søgne Eiendomsutvikling AS UTARBEIDET AV: DATO: 11.05.2015 PLANTITTEL: TILTAKSHAVER: REGULERINGSPLAN: SKISSEPROSJEKT:

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR NY BRANNSTASJON Gnr. 62, bnr. 11

FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR NY BRANNSTASJON Gnr. 62, bnr. 11 FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR NY BRANNSTASJON Gnr. 62, bnr. 11 SANDNES KOMMUNE, PLAN NR. 2014108 Planforslaget sett fra sørvest Planforslaget sett fra nordvest 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Planprosessen

Detaljer

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Ard arealplan as Domkirkegaten 3 5017 Bergen FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Plannr.:61320000 Saksnr.:200918295 Sist oppdatert: 26.02.13 Side 1 INNHOLD 1 Sammendrag...

Detaljer

LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE. Levanger kommune PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING FEBRUAR 2014

LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE. Levanger kommune PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING FEBRUAR 2014 / / PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE Levanger kommune FEBRUAR 2014 LINK arkitektur AS / Org.nr. NO 975 999 726 / Bankkonto nr. 1602 46 58043

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DEL AV HAREBAKKEN SENTER 8. april 2015 FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DEL AV HAREBAKKEN SENTER ARENDAL KOMMUNE TILTAKSHAVER: PLANLEGGER: O.G. OTTERSLAND EIENDOM AS STÆRK & CO AS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN

Detaljer

DE TALJPLAN 20/45 BORÅS EN FROLAN D KOM MUNE PLAN BESKRIVE LSE. Bilde 1 Ortofoto som tydelig viser planområdet med eksisterende bebyggelse

DE TALJPLAN 20/45 BORÅS EN FROLAN D KOM MUNE PLAN BESKRIVE LSE. Bilde 1 Ortofoto som tydelig viser planområdet med eksisterende bebyggelse DE TALJPLAN FOR 20/45 BORÅS EN FROLAN D KOM MUNE PLAN BESKRIVE LSE Bilde 1 Ortofoto som tydelig viser planområdet med eksisterende bebyggelse IN NLEDNIN G Pollen Bygg & Eiendom har på vegne av Boråsen

Detaljer

PlanID.: 01061085. P l a n b eskri vel se DETALJREGULERINGSPLAN FOR TRONDALEN SØRØST

PlanID.: 01061085. P l a n b eskri vel se DETALJREGULERINGSPLAN FOR TRONDALEN SØRØST PlanID.: 01061085 P l a n b eskri vel se DETALJREGULERINGSPLAN FOR TRONDALEN SØRØST DATO: 24.09.2014, sist revidert 09.03.2015 1 I nnholdsfortegnelse 1 Innholdsfortegnelse...... 1 2 Innhold...... 3 3 Bakgrunn...

Detaljer

PLAN-ID: 16222010004 REGULERINGSPLAN FOR SYNNAVIKA BOLIGFELT. PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 10 BNR. 3, m.fl. AGDENES KOMMUNE

PLAN-ID: 16222010004 REGULERINGSPLAN FOR SYNNAVIKA BOLIGFELT. PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 10 BNR. 3, m.fl. AGDENES KOMMUNE PLAN-ID: 16222010004 REGULERINGSPLAN FOR SYNNAVIKA BOLIGFELT PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 10 BNR. 3, m.fl. AGDENES KOMMUNE PLANFORSLAG UTARBEIDET AV : Side 1 av 8 Planbeskrivelse Planområdet Planområdet

Detaljer

BYGLAND KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRIMSDALEN HYTTEFELT, GRIMSDALSVATNET PLANID: 2011005

BYGLAND KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRIMSDALEN HYTTEFELT, GRIMSDALSVATNET PLANID: 2011005 BYGLAND KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRIMSDALEN HYTTEFELT, GRIMSDALSVATNET PLANID: 2011005 PLANBESKRIVELSE OG BESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLANEN 20.08.2013 REV. 31.10.13 REV. 22.05.14 Ing. Tor

Detaljer

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon Utgave: 04 Dato: 2014-04-08 Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon 2 DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

Forslag til planprogram til offentlig ettersyn. Ortofoto av Lystlunden med planavgrensning inntegnet (Ortofoto Vestfoldkart)

Forslag til planprogram til offentlig ettersyn. Ortofoto av Lystlunden med planavgrensning inntegnet (Ortofoto Vestfoldkart) Ny videregående skole og ny idrettshall i Lystlunden nord gnr/bnr 125/335 og del av gnr/bnr 125/307 med flere i Horten kommune Detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram til offentlig

Detaljer

Bakgrunn Planforslaget er innsendt av som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver .

Bakgrunn Planforslaget er innsendt <dato> av <navn> som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver <navn>. Skriv kort og poengtert med fulle setninger. Planbeskrivelsen bør normalt ikke overstige 20 sider. Stikkord og beskrivelser som ikke er relevante for planen, skal slettes. Beskriv bare forhold som planen

Detaljer

Endringer lagt inn i planen etter offentlig ettersyn:

Endringer lagt inn i planen etter offentlig ettersyn: Endringer lagt inn i planen etter offentlig ettersyn: Etter offentlig ettersyn har det på bakgrunn av innkomne merknader, og på bakgrunn av at det er blitt oppdaget feil og mangler, gjort en del endringer

Detaljer

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING - GLAHAUG HYTTEFELT. 1. GANGS BEHANDLING.

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING - GLAHAUG HYTTEFELT. 1. GANGS BEHANDLING. AR plan og landskap Storgata 8 3611 KONGSBERG Vår saksreferanse: Vår arkivreferanse: Deres referanse: Vår dato: Arkivsak: 08/1429 PLAN - 23.12.2014 Løpenr. 11197/14 MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING

Detaljer

Forslag til offentlig ettersyn

Forslag til offentlig ettersyn Oslo kommune Bymiljøetaten TØYENPARKEN Felles planprogram for nytt bad, nytt vitensenter, ny friluftscene og Finnmarkgata Forslag til offentlig ettersyn Høringsperiode: 25. mars til 01. juni 2015 Revidert:

Detaljer

Plan ID: 20080003 Dato: 26.03.15 Reguleringsplan vedtatt: dd.mm.åå

Plan ID: 20080003 Dato: 26.03.15 Reguleringsplan vedtatt: dd.mm.åå NEDRE EIKER KOMMUNE Løpenr.: 13715/2015 Arkiv: 200080003/L12 Saksnr.: 2008/5093 Bestemmelser til reguleringsplan for: Del av Solberg Spinderi Gnr. 45 bnr. 1556 Plan ID: 20080003 Dato: 26.03.15 Reguleringsplan

Detaljer

Under arbeidet med planen har følgende myndigheter vært involvert:

Under arbeidet med planen har følgende myndigheter vært involvert: side 1 Forord Statens vegvesen, Region midt har i samarbeid med Steinkjer kommune utarbeidet reguleringsplan for trafikksikkerhetstiltak og forskjønning av fv. 17 gjennom Vellamelen sentrum i Steinkjer

Detaljer

Nystelie-Venehovda SA. Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse. Utgave: 2 Dato: 2012-07-06

Nystelie-Venehovda SA. Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse. Utgave: 2 Dato: 2012-07-06 Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse Utgave: 2 Dato: 2012-07-06 Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse

Detaljer

HØRINGSUTGAVE REGULERINGSPLAN. E18Dalen krysset. Arendalkommune

HØRINGSUTGAVE REGULERINGSPLAN. E18Dalen krysset. Arendalkommune REGULERINGSPLAN HØRINGSUTGAVE E18Dalen krysset Arendalkommune Regionsør ProsjektE18Tvedestrand-Arendal 18.02.2015 Forord Reguleringsplanforslaget er utarbeidet av Statens vegvesen, Region Sør i samarbeid

Detaljer