Bergvesenet. BV 3603 Trondheim. Søknad om prospekteringsstøtte for undersøkelse av Sauvasskaret kvartsittforekomst i Rana. Ole Kr. Pedersen 01.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bergvesenet. BV 3603 Trondheim. Søknad om prospekteringsstøtte for undersøkelse av Sauvasskaret kvartsittforekomst i Rana. Ole Kr. Pedersen 01."

Transkript

1 Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisenng Gradering BV 3603 Trondheim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt fra Fortrolig pga Fortrolig fra dato: Næringsdepartementet Tffiel Søknad om prospekteringsstøtte for undersøkelse av Sauvasskaret kvartsittforekomst i Rana. Forfatter Ole Kr. Pedersen Dato Bedrift Ole Kr. Pedersen, Maskinentreprenør Kommune Rana Fylke Bergdistrikt 1: kartblad kartblad Nordland Nordlandske Fagområde Geologi Prospektering Dokument type Forekomster Sauvasskaret Råstofftype Industrimineral Emneord Kvartsitt Sammendrag

2 Bankforbindelse: Nordlandsbanken Bankgiro Næringsdepartementet Næringsøkonomisk avdeling Postboks 8014 Oep., 0030 Oslo 1 OLE KR. PEDERSEN MASKINENTREPRENØR nft Opplasting "Wansport Knusing Sikting 8613Selfom, Postboks 18 1 l5t/3l:c.(3 SØKNAD OM PROSPEKTERINGSSTØTTE STORT KR FOR UNDERSØKELSE AV KVARTSITTFOREKOMST I RANA Viser til vår telefonhenvendelse til Oem om dette og avtale om fremlegg av søknad for bestemmelse av mengae og kvalitet for Sauvasskaret kvartsittforekomst i Rana. Vår plan til neste skritt(fase II) er nøye gjennomarbeidet og meo priser. Hele prosjektfasen koster kr é0s. ved total gjennomføring. Vi søker dermed om oekning av 50 % av beløpet,a,v,s.,kr.546:304, Son vedlegg til nærværende søknad følger mappe for Geres forstå else av prosjektets karakter og detaljer(fase II). Den viktigste ookumentasjon for fase I,avsluttet ,inngår i nevnte mappe (Påvisning av forekomsten,innledende prøvetaking, preliminært geologisk kart). Kvartsittforekomsten er tenkt utviklet som råstofforuve for den metallurgiske industri i Rana,med Rana Metall KS som hovedbruker av kvartsitt i sin ferrosilisiumproouksjon. Dessuten er både :.JorskFerro A/S og Norsk Ferrokrom potensielle brukere av dette råstoffet. Ellers har Fesii gruppen bekreftet sin interesse for oetee kvart sittråstoffet ut fra interessante analyser + termisk test(styrke faktor 80). Rana fretallks er videre opptatt å teste kvartsitten i full skala på sine ovner(500 tonn). VI tror at dette kvartsittråstoffet kan utvikles mot andre bruks områder også,f,eks. tilslag i asfalt(lys bergart),som lim egenska sammen med sement i betong(finstoff). Rana KS stiller krav til Al203 til maksimum o17 samt strenge krav til TiE2 og P205. For å gå forsiktig fram(unoerveis)i fase II,gjør vi en evalu ering sammen med SINTEF etter at prøvetakingen i oagoverflaten foreligger med ferdige analyser. (se program for unoersøkelse av Sauvasskaret kvartsittforekomst). Vi har stor tro på dette prosjektet,men ønsker samtidig å gå nøkternt og skrittvis frem i.undersøkelsen,./2

3 -2 Hvis forutsetningene for gruvedrift på forekomsten er tilstede, er borring,sprenging og uttak tenkt organisert pr. entreprise. Vi har drøftet dette i møte med Rana Gruber's ledelse,som har sagt seg interessert i kunne forestå dette.(pr. entreprise.). Rana Gruber"grovregner" nå på et slikt opplegg, og vil komme med en kalkyle for sin pris for dette. Nærværende prosjekt er tenkt omdannet til eget selskap,f.eks. Mineral A/S, med innleie av knusing(eget selskap),hvor eksister ende transportfirma Ole Kr.Pedersen A/S utfører transport av kvartsitten til kundene.(se vedlegg). Pr.dato er dette en alternativ organisering av virksomheten. Imidlertid,kvartsittens kvalitet er avgjørende for realisering av nye aktiviteter i Rana, Det er dette som nå må undersøkes, ed vennlig hilsen :le Kr.Pedersen.I ii(r(112 W 8 ørne A.Endresen Vedlegg

4 VEDLEGG TIL SØKNADEN Innhold Side Rana Metall KS vurdering av kvartsitten Analyserapport orienterende prevetaking 1 2 Preliminært geologisk kart med undersøkelses programmet 3 Preliminære geologiske profiler med undersøk elsesprogrammet 4 Program for undersøkelse av Sauvasskaret kvartsittforekomst 5-7 Spesifikasjoner prosjektets kostnad 8 Reelle og potensielle kunder hittil 9-11 Rapport fase I lokalisering av forekomsten Appendiks pristilbud undersøkelsesprogrammet 17-30

5 SI DE 1

6 RANA METALL Bjørne Endresen c/o Ole Kr. Pedersen Postboks 18 RANA METALL KS Postboks Mo, Norway Telephone: (087) Telefax: (087) Telex: rarnet n Bank: Fokus Bank Account No.: SELFORS Your ref. Ourref.: 146/89 BB/is MoiRana VURDERING AV KVARTSFUNN I RANA På grunnlag av de kjemiske analyser som uttatte prøver viser samt termisk test, synes denne forekomsten å være interessant m.h.t. bruk av kvartsen i ferrosilisiumproduksjon. A1201-analysen er noe høg sammenlignet med det beste på markedet, men dog akseptabel. Titan, fosfor m.fl. er meget bra. Rana Metall følger dette arbeidet med stor interesse da dette kan bli en lokal råstoffleverandør. Likeledes kan denne forekomsten også være interessant for noen av de andre bedriftene i FESIL-gruppen. Med hilsen for RANA METALL KS B ørn Bj rkmo

7 SIDE 2

8 NORSK JERNVERK AS MOLAB - Kjemisk avd. ANALYSERAPPORT OppdraRsgiver Materiale : Bjørne Endresen / B. Bjørkmo, Rana Metall A/S : Kvarts Undersøkelse : Kjemisk analyse Ankomst dato : Ref.nr. : E-1157 Pr. merket : S10 Fe 0 Al 0 TiO Mn0 Ca0 Mg0 Na20 1(20 % 2 % 2 3 % 2 3 % 2 % % % % Rana ØSV Rana ØSV Rana ØSV l SiO2 Beregnet Mo i Ranax N.A. Sivertsen Eli(3/tMq:1 P. Sernersen-

9 S IE 3

10 0 gatostr 0 to IO r 0 0 io 0 0 no 0 0 ot) T `z) o... å e) - 0 o o oo 0 % 00, 00 o Qn0 0,90 2 Q o 0 Q A 0 DO.mivOcin 0 o 0 0 bp 0 o t) Dotiobi ik Y b 0 wq Dou p o e \ 0 0W D 0 012Qo AO()00000,0 Qvu D0 Do o u 0 0\00 o voo b D Dob On b D 0 t. 0 v o0d0 D ki D O \ \ \ \ \ D o D / KsVAWA ISTKTAIIET I RANA KOMMUNE TEGNFORKLARI IJG 1 00 i n et e r F1 KVARTSITT r-i4afiske GAkiGER 20 STRØK OG FALL PRØVEPUNKT I DAGEN - FORSLAG ca OETALJAREAL I DAGEN-1.0 in2 DIAMANTBORHULL SONTAL PROJEKSJ ON

11 SIDE 4

12 4 50 meter o o meter 4 t meter D I. 50 meter 25 oo Cee D meter KVARTSITT SA1JVASSKARETI RANA KOMMUNE TEGNFORKLARING boolmet r fl KVART5ITT MA FlSKE GANSE 0 P116YEPUNKTI OAGEN - FOASLAG DETAL3AREAL I DA6EN-1.0 mz Di AMAN7BO9N UL L. 50 met er L.

13 SIDENE 5-7

14 Bjørne A. Endresen Mining Engineer - FEANI ttt ea.encit Vedlegg til søknaden Deresrer: vårret: BAE/ Dato: PPOCRAM FCR UNDERSØKELSE AV SAUVASSKARET KVARTSITTFCREKWST Arbeias2runnla2: Jf. spesialbestilling av topografisk kart i målestokk 1:2000 mea 2 meters ekvidistanse,fra Fjellanger Widerae, Den geologiske kvartsittgrense mot sidebergartene gneis og kvartsrik gneis med mafiske ganger settes ut med stikk som måles inn. Punktene settes av på 1:2000 kartet. De mafiske gangene inne i kvartsitten settes ut med stikk som måles inn. Punktene settes av på 1:2000 kartet. Det geologiske grenselinjeforløp mellom kvartsittforekomsten og sidebergartene,samt de mafiske gangene inne i kvartsitten tegnes deretter på 1:2000 kartet, Basislinje for kvartsittforekomsten settes ut. N S. Profillinjene settes ut. Referansepunkter settes ut på profilene. Jiamantborhullene(påhuggene) med boreretning settes ut. Geologisk kartlegging av kvartsittforekomsten og sideberg artene inkl, de mafiske gangenetd.v.s.inøyaktige strøk og fallobservasjoner inkl, aksefall samt fargekartlegging av kvartsitten,hvit,grå, og grader av brun farve(jf. jerninnholc og andre visuelle detaljer som kan relateres til kvartsitter kvalitet, Disse observasjonene brukes og sammenholdes mot de kommende analyser dagprøveanalysene og diamantborkjerne analysene, Dagprøvepunktene settes ut med stikk eller merke med måle bånd mellom de utsatte referansepunktene i profilene. Dagprøvene av kvartsitten tas med hjelp av liten(bærbar og bensindrevet)bormaskin. Kun friskt og uforvitret kvartsitt materiale tas. Prøveposene merkes med profil nr, og prøve punkt nr, Geologisk beskrivelse av de prøvetatte punkter../2 Adr.: Svenskveien 114,P.O.Box 107,8610Grubhei,Norway - Phone: Fax: Bank:

15 -2- Dagprøveposene fraktes ned til bilvei,( 7 km,) og kjøres til lab. i Mo i Rana.(MOLAB). Den kommende analyserapport fra MOLAB utgjør grunnlaget for inntegning av analyseresultatene på de respektive prøve punktene. Dette gjøres både på dagkartet(1:2000) og tilhørende profiler. Separate kart og profiler for hvert elementld.v.s., Ti02 og P205. Det samme gjøres for 2 ulike horisontaikart niv%er. Resultatene samordnes de foreslåtte diamantborpåhugg. Justerir av påhuggene kan hvis nødvendig justeres med målebånd i profilene, Sammenhengsvariasjonene av elementene beregnes av SINTEF. Det er inngått avtale med førsteamanuensisldr.ing. Erik Stabe2 Ludvigsen og professor,dr.ing. Kai Nielsen om dette. Dette som bistand til små og mellomstore bedrifter fra SINTEF etter søknaa fra firma Ole Kr. Pedersen,Mo i Rana SINTEF vil samtidig bistå som faglig samtalepartner i utvikl ingen av prosjektet,(second opinion.). Søknaden fra firma Ole Kr. Pedersen er imidlertid ikke aktuell før fullfinansiering av nærværende prosjektfase foreligger. Tolkning av sammenhengsvariasjonene hos SINTEF. NEI eller JA til å fortsette med diamantboringen. Hvis JA følger tilrettelegging for diamantboringen. Geologisk feltoppfølging av diamantboringen.kjernelogging fortløpende på borplassen. Farvefotografering av den ferdige utlagte kasse med diamantborkjerner. av borkjernekassene til bilvei.(7 km.). crakt av borkjernekassene for splitting.(50 km.), Hos Rana Gruber på Storforshei p.g.a. trykkluftavhengig + splitter. ( 1 mann/30 meter/skift.). prøveposene merkes med Bh,nr og analysesone nr, Prøveposene fraktes til MOLAB for videre preparering og analy Jet lages et sett med orginalprofiler inkl, hoveoprofiler transparent materiale for bruk av tusj og lyskopiering. Profilene tegnes med dagkonturlinjen og de øvrige tilgjenge lige data. Det enkelte diamantborhull tegnes med alle data og tegnes deretter inn på det respektive profil. Sammentegninc av dagkart profiler og nivåkart. Sammenhenger mellom de tidligere geologiske dagobservasjoner,strøk og fall,aksefall, kvartsittens farveinndeling 0.3. samordnes her. Det ferdige orginalkartverk i M=1:2000 av dagkart,profiler og nivåkart foreligger ferdig tegnet../3

16 -3 Rapport med oppsummering,vurdering og konklusjon. Rapporten utarbeides i 10 eksemplarer, Nedfotografering av kart,profiler og nivåkart til rapportforma. Bjørne A,Endresen

17 SIDE 8

18 Bankforbindelse: Nordlandsbanken Bankgiro OLE KR. PEDERSEN MASKINENTREPRENØR Opplasting Transport Knusing Sikting Vedlegg til søknaden 8613Selfors, Postboks 18 SPESIFIKASJONER - PROS3EKTETS KOSTNAD Geolog (487,5 timer a kr.350) 170,625.- Diamantboring(500 m levert i kasser) _ Pristilbud fra A/S TERRA BOR 150 analyser(150 x x20)kr Tilbud fra MOLAS inkl. m v.a. 6 analyser på Au(500 x 6 x 20)kr Pris fra MOLAB inkl. m.v.a. Prosjektkonto i Sparebanken Rana 17,5 5 lånerente/ 7 mnd/ rentekcstnad 1 lanamåler a 350 kr/t /37,5 t/ 1 hjelpemann i 1 uke a 200 kr/t 2 hjelpemenn i 2 uker a 200 kr/t 160 prøveposer a kr.20.-/stk rakt av kjernekasser til bilvei(7km) 1 mann + traktor i 2 dager/400.- kr/time Lastebilfrakt av kasser til splittersteo 50 km Splitting av oiamantborkjernene 1 mann i 16,5 dager/200.- kr/time 5ruk av egne biler/ 2,50 kr/km Etablering og orift av hytte i feltet Telefonutgifter 65.0t Sum: ,ekvisita/materiale/rapporter/kopier/porto,o.a Post for uforutsatte utgifter Sums PTCD 20 (bensindrevet motorbormaskin) Tilbud fra Atlas Copco. kr eksl, mva,

19 SI:)ENE j-11

20 EKOLE KR. PEDERSEN MASKINENTREPRENØR Bankforbindelse: Nordlandsbanken Bankgiro nna Metall KS Postboks 500 8f101Mo Opplasting Transport Knusing Sikting Att:adm dir.bjørn Bjørkmo 8613Seffors, Posiboks18 ØKONOMISK TEKNISK STUDIE AV KVARTSITTPROSJEKTET/PRODUKSJONS LAYOUT. Viser til hyggelig møte med Dem og produksjonssjef K.Kibsgård ut fra planlagte økonomisk teknisk studie av kvartsitt,e prosjektet(produksjons layout). For ordens skyld oversendes nærværende skriv i.h.h. til møtet. Pris i kalkxlen: Som kalkyletall settes kr,125. pr, tonn levert kvartsitt, Stxkkstørrelse: Kvartsitten leveres med stykkstørrelse Prøve2artiet: Ett prøveparti kvartsitt for direkte test innebærer en mengde på 500 tonn. Selska2sdannelse: Rana Metall KS gis preferanse vedr, partnerskap i en selskaps dannelse.adm dir.bjørn Bjørkmo sonderer interessen til slik medvirkning Vi takker for et hittil utmerket samarbeid. Så langt har vi stor tro på at kvartsittforekomsten kan utvikles til et lønnsomt anliggende. M d venn i.. ilsen QvC cwt Bj rne A.Endresen p osjektansvarlig)

21 Bankforbindelse: Nordlandsbanken Bankgiro Norsk Ferro AS Postboks Mo OLE KR. PEDERSEN MASKINENTREPRENØR Tff: Opplasting Transport Knusing Sikting Att:Knut A.Larsen 8613Selfors, ~~18 ØKONOMISK TEKNISK STUDIE AV KVARTSITTPROSJEKTET/PRODUKSJONS LAYOUT. Viser til møte på ditt kontor i går vedr. planlagte økonomisk teknisk studie av kvartsittprosjektet(produksjons layout). Følgende ble tatt opp på møtet, mengde(r). pris.fraksjon(er). øvre grense fosfor i kvartsitten, Mengdejr1: Norsk Ferro AS regner med et årsforbruk påca, tonn kvartsitt pr år,(stykk Kvarts). I tillegg kommer fines som utgjør ca.6-7 prosent av total sintermengden, Mengden fines er antatt til tonn pr.år,(fines brukes til S-35stere surhetsgraoen i sinteren). Priser: Det anbefales å bruke kr.60. pr,tonn for både stykk kvarts og fines. Fraksloner: Stykk kvarts vil angivelig få fraksjoneringen (KAL kommer tilbake hvis ytterligere spesifisering). Fosforinnholdet i kvartsitten: Norsk Ferro har satt 20/1000 fosfor som max. grense i kvartsitt Annet: KAL vil undersøke årsbehovet for kvartsitt hos Norsk Ferrokrom og kan konsulteres senere m.h.t. dette spørsmålet. venn ilsen :i[ rne A.Endresen osjektansvarlig)

22 Bankforbindelse: Nordlandsbanken Bankgiro Hesselberg Vei v/rune Langfjell 8632 SKONSENG OLE KR. PEDERSEN MASKINENTREPRENØR TII: Opplasting Transport Knusing Sikting 8613Seffors, Postboks 18 HVIT KVARTSITT SOM TILSLAGSMATERIALEI ASFALT LAB.UNDER SCKELSE INTERNT HOS HESSELBERG VEI Viser til møte på Deres kontor før jul vedr. ulike bergarter som mulig tilslagsmaterialei asfalt. Som kjent arbeides det med utviklegg av flere mineral/bergarts prosjekter og med forskjellige interessepartnere. Hvit kvartsitt ett av ros ektene: Ett av prosjektene under utvikling er kvertsittprosjektet med interessenteneole K,Pedersen og 8.A.Endresen hvor bruk av kvartsitt overveiende er rettet mat den metallurgiske industrien i Rana. Utover denne bruk av kvartsitten kan ytterligere anvendelser tenkes. En av disse mulighetene ligger i å utnytte kvartsitten som tilslag i asfalt. Vi peker særlig på den lyse farven(hvit),menavhengig av at kvartsittens fysikalske egenskaper er tilfredstillendesom tilslagsmateriale5.asfalt, Da De har sagt Oem villig til å lab.teste denne spesielle kvartsitten for nærmere kjennskap til sprehet/flisighetev. abrasjon vil vi levere Dem ca, 15 kg. kvertsitt av knyttneve størrelse. Dette vil skje når forekomsten blir snøbar. Med vennlig hilsen Bjørne A.Endresen (prosjektansvarlig)

23 SIDENE 12-16

24 Bankforbindelse: Nordlandsbanken Bankgiro OLE KR. PEDERSEN MASKINENTREPRENØR Tlf: NORDLAND FYLKESKOMMUNE Utbyggingsavdelingen Fylkeshuset 8000 BODØ Opplasting Transport Knusing Slicting 8613Seffors, Postboks 18 Att: RK konsulenten RAPPORT KARTLEGGING OG PRØVETAKING AV KVARTS/KVARTSITTER I RANA Feltarbeide rekkefølgen i kart1e2gin2en: De undersøkte kvartsittenes geografiske og topografiske opp treden omfattes fra fjord til høgfjell. P.g.a, snøen startet kartleggingen med de sjønære kvartsittene, (Sund i Hemnes kommune) og avsluttet med høgfjellsdragene øst i Rana(Kvartsittsonene vest for gabbromassivet i Umbukta). Rekkefølgen i kartleggingen har vært, Kvartsitt på Sund i Hemnes kommune(8.) Kvartsitt ved Straumen i Rana(4.) Kvartsitt øst for Øyjord Kalkbrudd i Rana(3,) Kvartsittdragene, Slettafjell Straumbygda Utskarpen i Rana(1.) Kvartsitthorisont sydvest for Langvatnet i Rana(2,) Kvartsitt ved gården Jørdbru i Rana(6.) Kvartsitt i Grønnfjelldalen i Rana(7.) 8, Kvartsitt som opptrer vest for gabbromassivet i Umbukta, Rana(5,)./2

25 -2 Kriterier o2 metodikk ved 21ennomførinsen av kvalitets kartle22in22n: Brukerrepresentanten,adm.dir, Lars Nygård,gjorde det tidlig klart at A1203 innholdet i kvarts/itt/en måtte være under 1.0 prosent og med lavt innhold av TiO2 og P205. Kvalitetskriteriene ble bestemmende for den visuelle felt bedømmelsen av kvarts/itt/ene og etter arbeidsmetodikk som følger, A. (1.vurdering), Holder den spesifikke sone eller parti av kvarts/itt/en under 1.0 prosent A1203 som gjennomsnittsana lyse? Hvis jalytterligere vurdering under punkt B. 8. (2,vurdering), Er kvarts/itt sonen,partiet stort nok for avbygging(bryting). Betegnelsen stor[t_noks jf, kombinasjoner av form,bredde,areal,mekti2het. Hvis ja,orienterende prøve taking under punkt C. Orienterende prøvetaking for analyse i laboratorium. Hvis brukbare analyser,prøvetaking for termisk test under punkt D. Prøvetaking for termisk lab.test. Hvis termisk lab.test holdt mål,preliminært geologisk kart i M=1:5000,under punkt E. Utarbeidelse av preliminært geologisk kart ut fra hittil registrerte feltobservasjonertut fra konstruksjon av lokal kartskisse med høydekurver. Supplerende geologiske observasj oner i feltet, Vurdering av anlegg av brudd Vurdering av veitilkomst. Kontakter underveis: Analyser ble foretatt hos A/S Ila og Lilleby Smelteverker(Sund i Hemnes kommune) og Molab(Norsk Jernverk),vedr, Sauvasskaret Kvartsittforekomst, Termisk lab.test av kvartsitt fra Sauvass karet Kvartsittforekomst er gjort hos A/S Ila og Lilleby Smelte verker, Kontaktene for ovennevnte har vært adm.dir.lars NY0ård,./3

26 -3- A/5 Ila og Lilleby Smelteverker og adm.dir.bjørn Bjørkmo, Rana Metall KS. Det er underveis tatt kontakt med Norsk Ferrokrom(teknisk sjef. Johan Eilertsen) og Norsk Ferro A/S (prosjektleder Knut A.Larsen; da begge selskapene er potensielle avtakere av kvartsitt i tillegg til Rana Metall KS. Disse kontakter er imidlertid på et orient erende stadium pr.dato. Dessuten er bergmester Cato Hugaas,Nordlandske Bergmesterembete, holdt orientert om utviklingen av undersøkelsen. Statens Skoger ved skogforvalter Wence Hjelmseth er gitt orientering om prosjektet. Det er avholdt 15 møter mellom prosjektinnehaverne, Ole Kr. Pedersen og Bjørne A Endresen. Resultatene av undersøkelsen: Da feltarbeidet startet med kartlegging avude(t) reneste parti(e: av kvartsitten på Sund i Hemnes,viste følgende prøvetaking at de to partiene 1 beste fall kunne oppvise ned mot 1,1 prosent A1203 og prosent Ti02. Analysene holdt ikke mål som råstoff til ferrosilisiumfremstillingen. De videre seks kvartsittsonene viste bare små parti og linser med Al203 - innhold, angivelig ned mot 1.0 prosent - men ingen av disse var store nok for prøvetaking mot analyse(kriteriene definert under punkt B.). En av kvartsittene holdt imidlertid mål(jf. kriteriene definert punktene A-F). Tre orienterende prøver på forekomsten viste at A1203 -innholdet var, 0,58/0,53/0,87 prosent. Konkluslon: Proslektets målsettin2 er o2enåddl Kartleggingen har registrert en lokal kvartsittforekomst,m.a.o., et lastebil-levert-råstoffalternativ til ferrosilisiumfremstillingen i Mo.(Vennligst se Rana Metall 'egen bedomnelse). Andre potensielle,lokale avtakere av kvartsittter de nye selskap- /4

27 -4 ene Norsk Ferrokrom og Norsk Ferro AS,begge i Mo. Neste skritt: Planarbeide mot neste skritt i utviklingen av Sauvasskaret Kvartsittforekomst vil bli fulgt opp så snart som mulig. Dle Kr. Pedersen Bjerne A.Endresen

28 SIDENE 17-30

29 FFOr UJ LRiE 9e :58 P. 2 SIN10Ci.E,o.2o.-92ELOKm SINTEr MOLAOAS CA 21E0CM1CIICOMPANV rn THE SINTEF onolg Ole Xrietian Pedersen Xanenget 8600 MO MOLAII3 DOrco c! VOur rel Direkte nr ol. Ovrt0( Oirect One Mo. Nerway NAS/bfj TILBUD PÅ KJEMISK ANALYSE AV KVARTSITT Vi tilbyr bestemmelseav A1203, Ti02, P203, SIO2 for kr $50,- pr. prøve.tt Vi gjør da følgende forutsetninger: Det dreier seg om ca 120 prøver. Herav ca 50 dagprøver a ca 2 kg " 70 borkjerneprøver a ca 5 kg Vi utfører nedknusing/preparering. DagprøvenekouJsr se:tleti siste halvdel av juli. Borkjerneprøvenekommsr sariet I siste halvdel av Oppdraget krever våtkjemiske analysemetoder. Med hilsen for SINTSF MOLAB N.A. Sivertsen 45 11~ atike. taa Poslacreoff Gmo.ssiinc TwoT,2- Posibol Me Inliu, P.23., 0 e^:,..e e- 22 rer: 20 3:: :22r ' AdtMito LOcalion Phorte Fax P0. Bow1500. N Mo Noony MO Industripor. 13,,onekvelen

30 SINTEF MOLAB AS ER ET FORSKNINGSSELSKAP I SINTEF-GRUPPEN SINTEF MOLAB AS IS A RESEARCH COMPANY IN THE SINTEF GROUP MOLAB Ole Kristian Pedersen Ranenget 8600 MO Deres ref.: Vår ref.: Direkte innvalg: Mo Your ref.: Our ref.: Direct line: Mo, Norway NAS/bfj TILBUD PÅ KJEMISK ANALYSE AV KVARTSITT Vi tilbyr bestemmelse av A1203, Ti02, P205, Si02 for kr 850,- pr. prøve. Vi cjør da følgende forutsetninger: Det dreier seg om ca 120 prøver. Herav ca 50 dagprøver a ca 2 kg " 70 borkjerneprøver a ca 5 kg Vi utfører nedknusing/preoarerina. Dagprøvene koffmersamlet i siste halvdel av juli. Borkjerneprøvene kommer samiet i siste halvdel av august. Oppdraget krever våtkjemiske analysemetoder. Med hilsen for SINTEF MOLAB /jd N.A. Sivertsen Postadresse: Besoksadresse: Telefon: Telefax: Postboks Mo Mo Inclustopark. Svenskveien 20 (087) (087) Address: Location: Phone: Fax: P.O.Box 500. N-8601 Mo, Norway Mo Inclustripark, Svenskveien

31 A/s TERRA BOR BJØRNE A. ENDRESEN P.O. BOX GRUBHEI WESSELS GT 2 POSTBOKS NAMSOS TLF: (077) TLF LAGER (077) TELEFAX: ;077) BANKGIRO: NAMSOS. cen 16 februar 1990 A PRISTIILBUD DIAMANTBORING I RANA - SAUVASSKARET, KVARTSITT. Vi viser til Deres forespørsel av 8 februar d.å. og vi har derfor gleden av å kunne oversende til Dem vedlagte pristilbud, med div. vedlegg. For dette tilbudet har vi forutsett å benytte en maskin av type DIAMEC 250, monzrt pa slede med teltoverbyggning. Denne maskinen vil etter vår mening egne seg meoet bra, og dette sammen med et meget høyt kvalifisert mannskap, tilsier etter vår mening at oppdraget skulle bli gjennomført til alle parters fulle tilfredshet. Det beskrevne prosjektet er en ganske omfattende oppgave, da bergarten det skal bores i er kvartsitt, noe som medfører relativ lav produksjon (meter) pr. skift, samt at det medfører betydelig stor slitasje pa diamantverktøyet. Vårt selskap har gjennom arene utført en rekke slike oppdrag, bade i Norge, Sverige og Finnland. Dette medfører bl.a. at mannskapet har lang og stor erfaring med kjerneborino kvartsitt, fra de foskjelligste forhold. A/S TERRA BOR tillater seg å hape at De vil finne å ogsa utføre disse diamantboringene dette året, og at vart tilbud blir antatt. Skulle De ha behov for ytterligere diskusjoner om vårt tilbud, eller andre forhold, står undertegnede til Deres fulle radighet. Me,vennlig hilsen TERRA BOR dikair jacob Br. Almlid SP2NN-. N,EK: CNS- 6E:ONGEDPNG - EE-7

32 TILBUD DIAMANTBORING. TIL: BJØRNE A. ENDRESEN P.O.BOX GRUBHEI FRA: A/S TERRA BOR 7800 NAMSOS

33 INNHOLDSFORTEGNELSE PRISTILBUD DIAMANTBORING side KOSTNADSOVERSLAG side 03 GENERELLE BETINGELSER FOR DIAMANTBORING side REFERANSELISTE DIAMANTBORING side OS - 09 FIRMAPRESENTASJON A/S TERRA BOR side 10-13

34 PRISTILBUD DIAMANTBORINS. Oppdragsgiver: Sted: Dimmensjon: Maskin: Terrengtransport: Vannveg: Bjørne A. Endresen Sauvasskaret TT 46 - kjerne 0 35,3 mm. Diamec 250, montert på slede. Muskeg eller traktor. Max. avstand til vannkilde er 500 m. Skiftgang: Overdekke: Bergarter: Antall hull: Avstand fra bilveg: Innkvartering: Tid utførelse: Ett skift a 12 timer pr.døgn, med arbeid også i helgene. Ikke overdekke- ansett rett pa fjell. Kvartsitt. 3 HULL, ( ) totalt 500 M. Oppgitt til ca. 7 km. Oppdragsgivers ansvar. Oppstart ca. august Etablering av komplett kjerneboreutstyr, muskeg/traktor, borerør, kjernerer, kjernekasser, verktøy, reservedeler og mannskap, fra Namsos til angitt losseplass for lastebil, retur tilbake fra lasteplass for lastebil, til Namsos, betales: Fast pris RS kr

35 For transport av utstyr nevnt i pkt. 1, fra bilveg til boreområdet, retur tilbake til bilveg, inkl. suppleringstransporter under arbeidetes gang, betales: FAST PRIS RS kr Kjerneboring TT 46, betales med: boredyp m. pr. meter kr boredyp m. pr. meter kr Kjerneboring er inkl. kjernekasser. For fremledging av vann, opp/nedrigging av maskiner og utstyr, flytt mellom de forskjellige borehull, arbeid med veger, bruer, brakke, boring på ras, utstøyping av borehull, m.m. betales med: pr. manntime kr For ventetid som ikke skyldes entrepener, betales det : pr. manntime kr pr. maskintime kr For transport med muskeg/traktor betales: pr. time kr Entrepenørs generelle betingelser gjøres gjeldende for dette tilbudet, disse følger vedlagt tilbudet.

36 KOSTNADSOVERSLAG Etablering Terrengtransport T.R. RS RS kr. kr. Kjerneboring (0-100 m) 300 m a kr. Kjerneboring ( m) 200 m a kr. Flytt + div. arb. ca. 50 t a Transport med muskeg ca. 25 t a kr. kr. TOTALE KOSTNADER EKS. MVA. kr. -10>it 2kr. 5-5(.1?«._ +lo0-wk toerålrd$4- s h 451A8Z.- SNITT PRIS KJERNEBORING FERDIG LEVERT KR/M

37 GENERELLE BETINGELSER Vedlegg til tilbud til : BJØRNE A. ENDRESEN P.O. BOX GRUBHEI Prosjekt: Kjerneboring, kvartsforekomst, Sauvatn. Rana kommune. Disse generelle betingelsene gjøres gjeldende ved utførelse av diamantboring. 1. Det er oppdragsgivers ansvar og plikt å fremlegge en oversikt (boreplan) over boreprogrammet, i god tid før arbeidet startes opp. En slik boreplan skal bl.a. inneholde en oversikt over hullenes plassering i terrenget (området/gruven/tunellen), og disse merkes med f.eks. en stikke o.l. som tydelig angir hullets navn, retning, fall (vinkel) samt anslått boredybde. Dersom oppdragsgiver ønsker en spesiell trasse for adkomst til boreområdet/boreplassen, skal dette meddeles oppdragstaker (entrepener) og helst vedlagt et kart eller tegning. de tilfeller hvor det foreligger restriksjoner på f.eks. fardsel i terrenget, s.s. dyrka mark, fredet område, hytteområde o.l. skal dette gjøres kjendt for entrepener så tidlig som mulig, Do senest ved kontraktsinngåelse. Entrepener plikter å gi oppdragstaker beskjed om alt unormalt som bli registrert under boringen, 5.5. slepper i fjellet, vanninnspreng, tap av spylevann (returvann), kjernetap, darlige soner,o.a. Disse registreringen skal noteres på skiftrapporten, som oppdragsgiver kan få en kopi av om ønskelig. Eyenetuellt kjernetap skal markeres i kjernekassen, f.eks. ved hielp av en trelist/klosse eller lignende. Kjernekassene skal av entrepenor merkes etter innstruks fra oppdragsgiver. Entrepenør utarbeider en borehullsrapport for hvert enkalt borehull, og denne borehullsrapport skal gjennomgåes og godkjennes av oppdragsgivers ansvarlige representant i felt. Denne rapport -fungerer ogsa som entrepeners fakturagrunnlag, ug

38 en kopi av denne medfølger derfor faktura. Oppdragsgivers representant i felt beholder det rosa eksemplar SV borehullsrapporten etter gjennomgang/kontroll. Hindringer for boringen s.s. vanninnspreng med høyt trykk i horehullet, bergarter SOM sveller og låser kjernerør/borerør/foringsrør, og dermed umuliggjør boringene, åpne rom i fjellet, rassoner, ras fra hullvegg, rerbrudd hvor fanging er umulig, blokker i løsmassene som siger og kniper fast foringsrør m.m. gir entrepener rett til å avbryte boringene i slike hull, uten fradrag for de påløpne kostnadene i følge enhetsprisene. ønsker oppdragsgiver likevel å forsøke videre boring i slike hull, blir videre boring å utføre på oppdragsgivers egen risiko og regning, basert på enhetspriser for mannskap, maskiner og utstyr. Fastkjøring og eventuellt tap av utstyr i slike hull, som skyldes geologiske forhold (som entrepener ikke rår over) blir belastet oppdragsgiver til gjenanskaffelsseskost + 10 % påslag. Kjernene legges i kjernekasser a 1,05 x 10 meter m/u lokk. Kjernekassene er av type POLYCORE. Betalingsbetingelsene er netto pr. 30 dager, etter fakturadato, som er den samme som siste utførelsesdag på hvert enkelt borehull. Ved boring av hull med dyp over 500 meter, gir dette entrepener rett til avregning 2 ganger pr. hull. Ved borino av korte og mange hull, avregnes boringen to ganger pr. måned. Etableringskostnadene faktureres ved mobilisering, og forfaller til betaling pr. 10 dager, etter fakturadato. Innsigelser mot enkeltposter i faktura skal ikke hindre innbetaling av fakturaens øvrige poster. Slike innsigelser (reklamasjon) må rettes skriftlig til entrepenørs administrasjon innen 7 dager etter mottagelse av faktura. Alle oppgitte priser i tilbudet er eksklusive merverdiavgift.

39 Ved for sen innbetaling av forfallte poster, vil entrepener automatisk beregne en morarente på 2 % pr. påbeynnt måned, samt et purregebyr på kr. 75 pr. purring. Det taes et generellt forbehold mot forhold som oppdragstaker ikke rår over, s.s. streik, krig, lock-out, uvær, omfattende maskinhavarier etc. Partene forplikter seg gjendsidig til ikke å opplyse uvedkommende om opplysninger partene gir hverandre i forespørsel, tilbud, samtaler o.s.v. Videre gjelder det samme forhold for kjennskap partene får til resultatet av arbeidet, teknisk know-how, tekniske løsninger, priser, betingelser m.m. Når en av partene forlanger det skal det inngåes skriftlig kontrakt for oppdraget. Entrepener forlanger dette automatisk dersom tilbudets omfang overstiger kr. eks. mva. Entrepener forbeholder seg retten til å få innbetalt et forskudd fra oppdragsgiver, dersom oppdraget er meget omfattende. Videre kan entrepener forlange bankgaranti for riktig og fullstendig betaling av arbeidet. Entrepeners normale arbeidstid ved utførelse av diamantboring er 12 timer pr. skift, med arbeid også lørdag og søndag. Dersom oppdragsgiver ønsker en annen arbeidstid, skal dett e avtales nermere. Det arbeider normalt to mann pr. skift. Entrepenør har eget mannskap og maskiner/utstyr forsikret. Videre har entrepenor en generell ansvarsforsikring, for dekning av tredjeperson, såkallt bedriftsansvar, med kr hvert enkelt skadetilfelle. Dersom oppdragsgiver ønsker skal entrepener vedlegge kopi av denne polise ved kontrakten.

26.01. 1960. Dokument type Forekomster (forekomst, gruvefelt, undersøkelsesfelt) Andørja lbestad

26.01. 1960. Dokument type Forekomster (forekomst, gruvefelt, undersøkelsesfelt) Andørja lbestad 221Bergvesenet 5I e Postboks3021,N-7441Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Joumal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering 4748 Åpen Kommer fra.srldv Ekstem rapport nr Oversendtfra

Detaljer

Dato Ar. Det i 1979 undersøkte område ligger mellom 44.479 og 44.685 Y. Diamantboring foregår fortsatt i området.

Dato Ar. Det i 1979 undersøkte område ligger mellom 44.479 og 44.685 Y. Diamantboring foregår fortsatt i området. Rapportarkivet 22/5tBergvesenet Postboks 3021 N-7441 Trondhem Bergvesenet rapport nr Intern Joumal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering 3236 Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

Bergvesenet. BV 141 Dondheim. Apen. Tittel Notat fra befaring av 3 kvartaforekomater i Flora, Selbu. Mikalsen, Trygve

Bergvesenet. BV 141 Dondheim. Apen. Tittel Notat fra befaring av 3 kvartaforekomater i Flora, Selbu. Mikalsen, Trygve Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenetrapport nr InternJournalnr Interntarkivnr Rapporttokalisering Gradering BV 141 Dondheim Apen Kommerfra..arkiv Eksternrapportnr Oversendtfra

Detaljer

Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet

Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet 4)t Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenetrapport nr InternJournalnr Interntarkiv nr Rapportlokalisering Gradering BV 851 197119FB T& F455 Trondheim Kommerfra..arkiv Eksternrapponnr

Detaljer

Bergyesenet rapportnr InternJournalnr Interntaddynr Rapportlokalisering GraderIng BV 264 Trondheim Apen

Bergyesenet rapportnr InternJournalnr Interntaddynr Rapportlokalisering GraderIng BV 264 Trondheim Apen Bergvesenet Postboks3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergyesenet rapportnr InternJournalnr Interntaddynr Rapportlokalisering GraderIng BV 264 Trondheim Apen Kommerfra..arktv Eksternrapportnr Oversendtfra

Detaljer

Dato 06.08 1981. Bergdistrikt 1: 50 000 kartblad 1: 250 000 kartblad. Østlandske 1713218133 Oslo Skien

Dato 06.08 1981. Bergdistrikt 1: 50 000 kartblad 1: 250 000 kartblad. Østlandske 1713218133 Oslo Skien Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rappon nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 663 1564/81 Trondheim APen Kommer fra..arkiv Ekstern

Detaljer

Rapportarkivet. Bergvesene 5ith Postboks3021, N-7441Trondheim. Innlegging av nye rapporter ved: Arve. Rapport vedrørende Molybdenprospektering

Rapportarkivet. Bergvesene 5ith Postboks3021, N-7441Trondheim. Innlegging av nye rapporter ved: Arve. Rapport vedrørende Molybdenprospektering Bergvesene 5ith Postboks3021, N-7441Trondheim Bergvesenet rapport nr Intern Joumal nr \ 5122 Rapportarkivet Innlegging av nye rapporter ved: Arve Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Kommer

Detaljer

Bergvesenet. BV 3995 2IS/9 I Trondheim Åpen. Prøvedrift på jernmalm, Hyttemalmen, Bjørnevatn. En mulig naturstein

Bergvesenet. BV 3995 2IS/9 I Trondheim Åpen. Prøvedrift på jernmalm, Hyttemalmen, Bjørnevatn. En mulig naturstein Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rappon lokalisering Gradering BV 3995 2IS/9 I Trondheim Åpen Kommer fra..arkiv Ekstern

Detaljer

Dato År 11.01. 1977 ) Bergdistrikt I 50 000 kartblad I: 250 000 kartblad 13311. Råna

Dato År 11.01. 1977 ) Bergdistrikt I 50 000 kartblad I: 250 000 kartblad 13311. Råna 51 Bergvesenet ti Postboks3021 N-744I Trondheim Bergvesenetrapport nr 6440 Rapportarkivet Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Kommer fra..arkiv Nordlandske Ekstern rapport

Detaljer

78 000 tonn å 0,90%Cu og 5,52%Zn, samt et tillegg på 0,2 g/t Au og 20 g/t Ag.

78 000 tonn å 0,90%Cu og 5,52%Zn, samt et tillegg på 0,2 g/t Au og 20 g/t Ag. ist Bergvesenet Postboks 3021 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 1311 Trondheim Apen Kommer fra..arkivekstern rapport

Detaljer

Grunnvann i Frogn kommune

Grunnvann i Frogn kommune Grunnvann i Frogn kommune NGU Rapport 92.085 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen om

Detaljer

Jst Bergvesenet. BV 3592 Trondhcim. Kalifeltspat i Tysfjord Forslag til driftsopplegg. Sigersvold, Anders 15.08 1988 Mineral AJS

Jst Bergvesenet. BV 3592 Trondhcim. Kalifeltspat i Tysfjord Forslag til driftsopplegg. Sigersvold, Anders 15.08 1988 Mineral AJS Jst Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 3592 Trondhcim Kommer fra..arkiv Ntenngsdcpartcmentet

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del II

Konkurransegrunnlag Del II Kystverket Vest-Havne- og farvannsavdelingen Konkurransegrunnlag Del II Dykkerundersøkelse av grunner i Solund, Flora, Bremanger og Vågsøy kommune i Sogn og Fjordane Fylke. Konkurransegrunnlag del 2 Dykkerundersøkelse

Detaljer

Rapportarkivet. Bergvesenet BV 4960. ratel Økonomisk vurdering av flerfarget marmor - Hattfjelldal Avsluttende rapport. Bergvesenet rapport nr

Rapportarkivet. Bergvesenet BV 4960. ratel Økonomisk vurdering av flerfarget marmor - Hattfjelldal Avsluttende rapport. Bergvesenet rapport nr Bergvesenet Postboks 3021. N-7441 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr BV 4960 Intern Journal nr Internt arkiv nr 1 Rapport lokalisering I Gradering 17/90 Nordlandske ' Apen Kommer fra..arkiv

Detaljer

Oversendtfra l'olldal Verk o.s. -- Tittel DYPMALMLETING INNENFOR HJERKINNFELTET, Vurdering av resultater og forslag til videre I undersøkelser

Oversendtfra l'olldal Verk o.s. -- Tittel DYPMALMLETING INNENFOR HJERKINNFELTET, Vurdering av resultater og forslag til videre I undersøkelser '1j91 Bergvesenet Posthoks 3021, N-744I Trondlieim Rapportarkivet 7 Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradefing 5924 Kassenr. 74 Kommer fra..arkiv Ekstern rapport

Detaljer

Bergvesenet. 5(k BV 1122. Diamantboring for fjelltunnel ved Holmestrand. S. Svinndal 22.11. 1968 Norges statsbaner

Bergvesenet. 5(k BV 1122. Diamantboring for fjelltunnel ved Holmestrand. S. Svinndal 22.11. 1968 Norges statsbaner 5(k Bergvesenet Posthoks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr BV 1122 Intern Journal nr Internt arkiv nrrapport lokaliseringgradering Trondheim Apen Kommer fra..arkivekstern rapport

Detaljer

Grunnvann i Lindås kommune

Grunnvann i Lindås kommune Grunnvann i Lindås kommune NGU Rapport 92.126 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen

Detaljer

RAPPORT 01.01.92 BEMERK

RAPPORT 01.01.92 BEMERK Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 92.036 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Øksnes kommune Forfatter: Morland G. Fylke:

Detaljer

5tPosihoks 3021. N-7441 Trondheim Bergvesenet rapport nr

5tPosihoks 3021. N-7441 Trondheim Bergvesenet rapport nr Bergvesenet Rapportarkivet 5tPosihoks 302. N-744 Trondheim Bergvesenet rapport nr 7249 Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt fra

Detaljer

Grunnvann i Froland kommune

Grunnvann i Froland kommune Grunnvann i Froland kommune NGU Rapport 92.061 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen

Detaljer

Befaring i Møre og Romsdal, Gudmund Grammeltvedt, Orkla Industrier og Bjarne Eide, Sjøholt. Dato Bedrift

Befaring i Møre og Romsdal, Gudmund Grammeltvedt, Orkla Industrier og Bjarne Eide, Sjøholt. Dato Bedrift Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapportnr InternJournalnr Interntarkivnr Rapportlokallsering Gradering BV 189 Trondheim APen Kommerfra..arkiv Eksternrapportnr Oversendtfra

Detaljer

5tPostboks 3021. N-7441 Trondheim Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr

5tPostboks 3021. N-7441 Trondheim Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr tal? Bergvesenet Rapportarkivet 5tPostboks 3021. N-7441 Trondheim Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr 2409,, i Ekstern rapport nr Internt arkiv nr Rapportlokalisering Gradering 1 1 Kommer fra..arkiv

Detaljer

Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering. Oversendt fra. Forekomster

Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering. Oversendt fra. Forekomster Bergvesenet Posffloks3021,7002 Trondhehn Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr BV 201 1 Rapportarkivet Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Fortrolig. Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr

Detaljer

Internt arkiv nr Rapportlokalisering Gradering. Oversendt fra F.M. Vokes. Dato Ar. Bergdistrikt. Knaben Gursli Flottorp

Internt arkiv nr Rapportlokalisering Gradering. Oversendt fra F.M. Vokes. Dato Ar. Bergdistrikt. Knaben Gursli Flottorp tug.t Bergvesenet Postboks 302 I. N-744 I I rondheim, Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr 7348 Rapportarkivet Internt arkiv nr Rapportlokalisering Gradering Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

Dato Ar. Bergdistrikt. Dokument type Forekomster (forekomst, gruvefelt, undersøkelsesfelt) Skiftesmyr

Dato Ar. Bergdistrikt. Dokument type Forekomster (forekomst, gruvefelt, undersøkelsesfelt) Skiftesmyr U11) Bergvesenet Rapportarkivet 5(t Postboks3021. N-7441Trondheim Bergvesenetrapport nr 2439 Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapportlokalisering. Gradering Kommer fra..arkiv Grong Gruber AS Ekstern

Detaljer

AVTALEDOKUMENT MELLOM KRAFTSELSKAP AS

AVTALEDOKUMENT MELLOM KRAFTSELSKAP AS AVTALEDOKUMENT MELLOM KRAFTSELSKAP AS OG ENTRERENØR AS FOR DEL 1 - ANLEGG KOMPLETTE ARBEIDER Juni 2008 Sofienlund 0b-Avtaledokument-v0 Side ii INNHOLDSFORTEGNELSE 0 AVTALEPARTER OG REPRESENTANTER... 1

Detaljer

5t Bergvesenet 13V3559. Befaring av statens kisanvisninger i Ranafeltet, Rana, Nordland 25-28 august 1975. Trondheim Fortrolig

5t Bergvesenet 13V3559. Befaring av statens kisanvisninger i Ranafeltet, Rana, Nordland 25-28 august 1975. Trondheim Fortrolig 5t Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr 13V3559 Intern Journal nr Internt anov nr Rapport lokalisering Gradering Trondheim Fortrolig Kommer fra arkiv Ekstern

Detaljer

Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim. Rapportarkivet BV 1943. Geofysiske undersøkelser Hovedmalmen / fortsettelse vest. Meldal.

Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim. Rapportarkivet BV 1943. Geofysiske undersøkelser Hovedmalmen / fortsettelse vest. Meldal. 2 Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr BV 1943 Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokahsering Gradering Trondheim Kommer 1ra..arkar Ekstern rapport nr

Detaljer

I rapporten klassifiseres mulighetene for grunnvannsforsyning til de prioriterte områdene i god, mulig og dårlig.

I rapporten klassifiseres mulighetene for grunnvannsforsyning til de prioriterte områdene i god, mulig og dårlig. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.042 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Krødsherad kommune Forfatter: Kirkhusmo

Detaljer

Grunnvann i Askøy kommune

Grunnvann i Askøy kommune Grunnvann i Askøy kommune NGU Rapport 92.130 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen om

Detaljer

Langøyåsen Barnehage

Langøyåsen Barnehage Fredrikstad kommune, Teknisk drift, Bygg og Eiendom Postboks 1405 1602 Fredrikstad Langøyåsen Barnehage TILBUDSKONKURRANSE - ANSKAFFELSE AV INTERIØRARKITEKT FREDRIKSTAD KOMMUNE TD, Bygg og Eiendomsavdelingen,

Detaljer

Geokonsulent Perry O. Kaspersen AS Praktisk Geo-konsulent Siv.ing. / Berg ing. / M.Sc. / QP Økonomisk geologi, alle tings begynnelse

Geokonsulent Perry O. Kaspersen AS Praktisk Geo-konsulent Siv.ing. / Berg ing. / M.Sc. / QP Økonomisk geologi, alle tings begynnelse Sund, 28.06.2014 Troms Fylkeskommune v/ Anne Hjortdal & Tore Østgård Antall sider 5 inkl 3 med foto. 9450 HAMNVIK postmottak@tromsfylke Prosjektet Mineraler Ibestad Status rapport og nødvendig forslag

Detaljer

Vår ref: Arkiv Deres ref: Dato: 2007/3862-14545/2007/HANO 21.09.2007

Vår ref: Arkiv Deres ref: Dato: 2007/3862-14545/2007/HANO 21.09.2007 Anbydere Vår ref: Arkiv Deres ref: Dato: 2007/3862-14545/2007/HANO 21.09.2007 Anbud skyvegrind / port 1. Generelt Steinkjer kommune skal gå til anskaffelse av skyvegrind / port til hovedadkomst inn til

Detaljer

Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering. Ekstern rapport nr Oversendt fra Fortrolig pga FortrMig fra dato: Dato

Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering. Ekstern rapport nr Oversendt fra Fortrolig pga FortrMig fra dato: Dato Bergvesenet Posiboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr BV 3593 Kommer fra..arkiv Næringsdepan.ementa Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Trondheim

Detaljer

Avtale Visma AutoCollect mellom Visma Collectors AS (org.nr.984842252)

Avtale Visma AutoCollect mellom Visma Collectors AS (org.nr.984842252) Avtale Visma AutoCollect mellom Visma Collectors AS (org.nr.984842252) og (org.nr. ) Dato Visma Collectors AS Signatur Fordringshaver Visma AutoCollect Følgende forutsetninger gjelder for løsningen: Helautomatisk

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. KJERNEBORINGER Rv.557 RINGVEG VEST, BERGEN

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. KJERNEBORINGER Rv.557 RINGVEG VEST, BERGEN Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon KJERNEBORINGER Rv.557 RINGVEG VEST, BERGEN Dokumentets dato: 21. august 2009 Saksnummer: 2009161651 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...2 B.1. Kravspesifikasjon...2

Detaljer

NGU Rapport 91.116. Grunnvann i Snillfjord kommune

NGU Rapport 91.116. Grunnvann i Snillfjord kommune NGU Rapport 91.116 Grunnvann i Snillfjord kommune Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.116 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel:

Detaljer

Rapport vedr.: Flotasjon av prøver fra Råna med høye nikkel og sulfidgehalter. Dato Ar. Jan 1977. 1: 50000 karlblad 1: 250 000 kartblad 13311

Rapport vedr.: Flotasjon av prøver fra Råna med høye nikkel og sulfidgehalter. Dato Ar. Jan 1977. 1: 50000 karlblad 1: 250 000 kartblad 13311 5I Bergvesenet e Posthoks 3021. N-744I.I.rondheim Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr 7244 Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Rapportarkivet Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

DEL 2 VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER

DEL 2 VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER DEL 2 VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER Side 1 av 6 DEL 2 VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER DEL 2 VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER Side 2 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 PRISKONTRAKT MED PRISGLIDNINGSBESTEMMELSE...

Detaljer

Bergvesenet. BV 3567 Trondheim. Geofysisk undersøkelse Dverberg kisfelt, 22 sept. - 25.okt. 1954

Bergvesenet. BV 3567 Trondheim. Geofysisk undersøkelse Dverberg kisfelt, 22 sept. - 25.okt. 1954 Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergyesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 3567 Trondheim Kommer tra..arkiv Ekstern rapport nr

Detaljer

Bergvesenet. I3V 3.557 Trondheim Fortrolig. Befaring i kromfeltene i Rødøy og Lurøy, Nordland 19-23 august 1975. Svinndal, Sverre

Bergvesenet. I3V 3.557 Trondheim Fortrolig. Befaring i kromfeltene i Rødøy og Lurøy, Nordland 19-23 august 1975. Svinndal, Sverre Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arldv nr Rapport lokalisenng Gradering I3V 3.557 Trondheim Fortrolig Kommer fra..arkiv Ekstern

Detaljer

RAPPORT 01.01.92 BEMERK

RAPPORT 01.01.92 BEMERK Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 92.027 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Tysfjord kommune Forfatter: Morland G.

Detaljer

Rapportarkivet. 2.2i Bergvesenet. ckad e -3gHte v. Alprina AS ACME analytical Lab LTD 08.04 1998. 1: 50 000 kartblad 13183. 1: 250 000 kartblad

Rapportarkivet. 2.2i Bergvesenet. ckad e -3gHte v. Alprina AS ACME analytical Lab LTD 08.04 1998. 1: 50 000 kartblad 13183. 1: 250 000 kartblad 2.2i Bergvesenet Postboks3021, N-7441 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr 4689 Intern Journal nr 1798/97 000199 Internt arkiv nr Rapport lokalisering GradeF:Ft2Qe Kommer fra Ekstem rapport

Detaljer

Bedrift (Oppdragsgiverog/eller oppdragstaker) Færden, Johs Dato År Sydvaranger AS ' 15.11 1974

Bedrift (Oppdragsgiverog/eller oppdragstaker) Færden, Johs Dato År Sydvaranger AS ' 15.11 1974 5I t Bergvesenet Posiboks3021,N-7441Trondheim Rapportarkivet I (B-e7gvesenet rapport nr InternJoumal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering 4718 1971/98 Apen Kommer fra..arkiv Ekstern rapport

Detaljer

Grunnvann i Ås kommune

Grunnvann i Ås kommune Grunnvann i Ås kommune NGU Rapport 92.089 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen om de

Detaljer

Grunnvann i Grimstad kommune

Grunnvann i Grimstad kommune Grunnvann i Grimstad kommune NGU Rapport 92.062 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen

Detaljer

Tittel Undersøkelsesarbeideri Ringnes gruve, Flesberg, Årsrapport 1995 og 1996. 1: 50 000 kartblad I 1: 250 000 kartblad 17144 Skien.

Tittel Undersøkelsesarbeideri Ringnes gruve, Flesberg, Årsrapport 1995 og 1996. 1: 50 000 kartblad I 1: 250 000 kartblad 17144 Skien. Bergvesenet Postboks3021, N-7441 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering 4688 235695 83/97 Kommer fra..arkiv Ekstem rapport nr

Detaljer

Anmodning om sluttutbetaling av SMIL-tilskudd til Trollhaugen Gård Forlager Kalvøya

Anmodning om sluttutbetaling av SMIL-tilskudd til Trollhaugen Gård Forlager Kalvøya Hilde Johansen Borgan 7900 Rørvik Vikna Kommune Landbrukskontoret 7901 Rørvik Borgan 31.08.2013 Jeg Anmodning om sluttutbetaling av SMIL-tilskudd til Trollhaugen Gård Forlager Kalvøya henviser til SMIL-tilskudd

Detaljer

BEKREFTELSE - REF.NR.:.

BEKREFTELSE - REF.NR.:. 1 Bedriftens navn og org.nr., den BEKREFTELSE - REF.NR.:. Vi takker for Deres bestilling datert og bekrefter herved at vi har gjort følgende reservasjon i Deres navn: Overnatting: Servering: Møtelokaler:

Detaljer

Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet

Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr BV 1454 Intern Journal nrinternt arkiv nr Rapport lokalisennggradering Trondheim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr NGU

Detaljer

Bergvesenet BV 3784. Geologisk feltarbeide i Oddevassheia-området, øst for Knaben. Ikugebostad Vest -Agder Vestlandske. Bergvesenet rapport nr

Bergvesenet BV 3784. Geologisk feltarbeide i Oddevassheia-området, øst for Knaben. Ikugebostad Vest -Agder Vestlandske. Bergvesenet rapport nr xt Bergvesenet Posthoks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr BV 3784 Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapporl lokalisering Gradering Trondhcim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport

Detaljer

Bok 2 Generelle konkurranseregler og forretningsrutiner

Bok 2 Generelle konkurranseregler og forretningsrutiner Side 1 av 7 Bok 2 Generelle konkurranseregler og forretningsrutiner Side 2 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONKURRANSEREGLER... 3 1.1 GENERELT... 3 1.2 TILBUDET... 3 1.3 FORBEHOLD... 3 1.4 ALTERNATIVE TILBUD...

Detaljer

Ingen av områdene er befart. En nærmere hydrogeologisk undersøkelse vil kunne fastslå om grunnvann virkelig kan utnyttes innen områdene.

Ingen av områdene er befart. En nærmere hydrogeologisk undersøkelse vil kunne fastslå om grunnvann virkelig kan utnyttes innen områdene. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 92.009 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Alstadhaug kommune Forfatter: Morland

Detaljer

Årsavtale for Foreninger

Årsavtale for Foreninger Årsavtale for Foreninger Avtale mellom Gausdal Landhandleri AS(GL) (Leverandør) og Hugulia Velforening (Forening) Navn Gausdal Landhandleri AS Adresse Gausdalsvn. 20, 2626 Lillehammer Org. nr 933 735 842

Detaljer

Dokument C Kontraktsvilkår - Kjøp av bil for persontransport i klasse B

Dokument C Kontraktsvilkår - Kjøp av bil for persontransport i klasse B Dokument C Kontraktsvilkår - Kjøp av bil for persontransport i klasse B Innholdsfortegnelse C.1 DEFINISJONER... 2 C.2 KONTRAKTSDOKUMENTER OG TOLKNINGSREGLER... 2 C.3 PARTENES REPRESENTANTER... 2 C.4 LOVER

Detaljer

Oppdragsgiver: Kommune: Etnedal. Sidetall: 9 Pris: 40,- Kartbilag: Prosjektnr.:

Oppdragsgiver: Kommune: Etnedal. Sidetall: 9 Pris: 40,- Kartbilag: Prosjektnr.: Postboks 3006 - Lade 7002 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 11 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 97.103 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Plassering av fjellbrønner til Bruflat, Etnedal kommune. Forfatter:

Detaljer

Undersøkelser av gullforekomster i Bindalsfeltet 1979

Undersøkelser av gullforekomster i Bindalsfeltet 1979 5206 USB Sulfidrnalm a.s. Undersøkelser av gullforekomster i Bindalsfeltet 1979 Frank Nixon 18.03 1980 Bindal Nordland Nordlandske 18252 18253 Mosjøen Geologi Kolsvik Reppen Kalklavdalen- Finnlien Malm/metall

Detaljer

Alta kommune Kommunalteknisk avdeling v/per Ole Israelsen E-post: per.israelsen@alta.kommune.no

Alta kommune Kommunalteknisk avdeling v/per Ole Israelsen E-post: per.israelsen@alta.kommune.no Alta kommune Kommunalteknisk avdeling v/per Ole Israelsen E-post: per.israelsen@alta.kommune.no SPILLVANNSLEDNING UT AV ALTA SENTRUM. ANBUDSINNSTILLING STYRT BORING 1. Anbudsutsendelse Anbudsgrunnlaget

Detaljer

Rapport nr.: 2003.024 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Labradoriserende anortositt ved Nedre Furevatnet, Hellvik, Rogaland

Rapport nr.: 2003.024 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Labradoriserende anortositt ved Nedre Furevatnet, Hellvik, Rogaland Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2003.024 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Labradoriserende anortositt ved Nedre Furevatnet,

Detaljer

Prosjekt: Apalvågen avløpsanlegg - Entreprise 1 Grunn-, betong- og ledningsarbeider

Prosjekt: Apalvågen avløpsanlegg - Entreprise 1 Grunn-, betong- og ledningsarbeider 1. Orientering Ved prissetting av de spesifiserte poster i tilbudet skal alle forhold nevnt i etterfølgende punkter være tatt hensyn til. 1.1 Prosjektets art og omfang FjellVAR as skal overføre avløpsvann

Detaljer

NGU Rapport 91.085. Grunnvann i Tinn kommune

NGU Rapport 91.085. Grunnvann i Tinn kommune NGU Rapport 91.085 Grunnvann i Tinn kommune Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.085 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann

Detaljer

Rammeavtale Melk og melkeprodukter

Rammeavtale Melk og melkeprodukter Rammeavtale Melk og melkeprodukter 2016 Andøy kommune INNHOLD 1. GENERELLE BESTEMMELSER...3 1.1 Partene 3 1.2 Kontrakten består av følgende dokument...3 1.3 Avtalens varighet 3 1.4 Kontaktpersoner..3 1.5

Detaljer

Vår ref: Arkiv Deres ref: Dato: 2009/2309-5629/2009/BIAS 601 04.03.2009. Frist for innlevering av tilbud: torsdag den 19. mars 2009 kl. 12.

Vår ref: Arkiv Deres ref: Dato: 2009/2309-5629/2009/BIAS 601 04.03.2009. Frist for innlevering av tilbud: torsdag den 19. mars 2009 kl. 12. Anbyder Vår ref: Arkiv Deres ref: Dato: 2009/2309-5629/2009/BIAS 601 04.03.2009 Anbud traktor for parkanlegg og idrettsanlegg 1. Generelt Steinkjer kommune skal gå til anskaffelse av traktor, ny eventuelt

Detaljer

Kommune: Kongsberg. I rapporten klassifiseres mulighetene for grunnvannsforsyning til de prioriterte områdene i god, mulig og dårlig.

Kommune: Kongsberg. I rapporten klassifiseres mulighetene for grunnvannsforsyning til de prioriterte områdene i god, mulig og dårlig. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.150 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Kongsberg kommune Forfatter: Kirkhusmo

Detaljer

Bergvesenet. FiV 239 Trondbeim. APen. Bedrift Bergyesenet. Dato ( 16.05 1» Nordsteien, Ole Ese, Harald. Kommune Steinkjer

Bergvesenet. FiV 239 Trondbeim. APen. Bedrift Bergyesenet. Dato ( 16.05 1» Nordsteien, Ole Ese, Harald. Kommune Steinkjer Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenetrapport nr InternJournalnr Interntarkiv nr RapponlokalIseting GraderIng FiV 239 Trondbeim APen Kommerfra..arklv Eksternrapportnr Oversendtfra

Detaljer

RAPPORT. Notodden kommune er en A-kommune i GiN-prosjektet.

RAPPORT. Notodden kommune er en A-kommune i GiN-prosjektet. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.075 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Notodden kommune Forfatter: Klempe H.,

Detaljer

Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim. Rapportarkivet BV 3709 I

Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim. Rapportarkivet BV 3709 I Bergvesenet rapport nr Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 3709 I Trondheim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr

Detaljer

Grunnvann i Ullensaker kommune

Grunnvann i Ullensaker kommune Grunnvann i Ullensaker kommune NGU Rapport 92.081 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER. Gjemnes kommune

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER. Gjemnes kommune KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Gjemnes kommune og.. (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.: om Rammeavtale (kort beskrivelse av kontraktsarbeidet) Kontrakt NS 8406:2009 Forenklet

Detaljer

TILBUDSSKJEMA 1. TILBUDSSAMMENDRAG

TILBUDSSKJEMA 1. TILBUDSSAMMENDRAG TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema fylles ut og vedlegges tilbudet som eget dokument slik det er besevet i Konkurransegrunnlagets del I pkt. 2.1.1. 1. TILBUDSSAMMENDRAG Undertegnede firma påtar seg herved å utføre

Detaljer

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi KJØPEKONTRAKT Mellom Selger: Staten, v/forsvarsdepartementet, v/ Forsvarsbygg Skifte eiendom Postboks 405 Sentrum, 0103 Oslo 0105 Oslo Org.nr: 975 950 662 heretter kalt selger og Selger: Rissa kommune

Detaljer

Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra motorferdselsforbudet - Leon Pettersen

Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra motorferdselsforbudet - Leon Pettersen Besøksadresse Storjord 8255 Røkland Postadresse Moloveien 10 8002 Bodø Kontakt Sentralbord +47 75 53 15 00 Direkte 400 35 630 fmnopost@fylkesmannen.no Leon Pettersen Strømhaugvegen 17 8215 VALNESFJORD

Detaljer

Vår ref: Arkiv Deres ref: Dato: 2007/95-548/2007/KGSE 11.01.2007. Tilbudet merkes: Tilbud 01 / 2007 Redskapsbærende maskin.

Vår ref: Arkiv Deres ref: Dato: 2007/95-548/2007/KGSE 11.01.2007. Tilbudet merkes: Tilbud 01 / 2007 Redskapsbærende maskin. Anbydere Vår ref: Arkiv Deres ref: Dato: 2007/95-548/2007/KGSE 11.01.2007 Anbud - Redskapsbærende maskin 1. Generelt Steinkjer kommune skal bytte ut eksisterende utstyr og gå til anskaffelse av en leddstyrt

Detaljer

Rammeavtale. for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415

Rammeavtale. for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415 Rammeavtale for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415 1 Avtale om juridiske tjenester Avtale er inngått mellom: Kongsberg kommunale eiendom KF (heretter kalt oppdragsgiver) og (Advokat/firma) (heretter kalt

Detaljer

Per person dobbelt - PAKKE 1 Rom Frok Lun Mid Frukt Kaffe

Per person dobbelt - PAKKE 1 Rom Frok Lun Mid Frukt Kaffe Til: Norges Bridgeforbund Att: Inger Hjellemarken Mail: hjellemarken@gmail.com Trondheim Lufthavn, 22.03.11 2011 TILBUD FRA RADISSON BLU HOTEL, TRONDHEIM AIRPORT Nye Radisson Blu Hotel, Trondheim Airport

Detaljer

Med mindre annet er avtalt med Selger eller Selgers representant, faktureres leverte varer fra Selger iht. avtalte betalingsbetingelser.

Med mindre annet er avtalt med Selger eller Selgers representant, faktureres leverte varer fra Selger iht. avtalte betalingsbetingelser. Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Dryppvanning AS. 1. Generelt Disse generelle salgs- og leveringsbetingelsene gjelder alle leveranser fra Dryppvanning AS («Selger») til kunder («Kjøper»). De

Detaljer

Saksbehandler: Runar Lunde Arkiv: PLANR 375-6 Arkivsaksnr.: 13/1534. Hovedutvalg teknisk 30.01.14

Saksbehandler: Runar Lunde Arkiv: PLANR 375-6 Arkivsaksnr.: 13/1534. Hovedutvalg teknisk 30.01.14 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Runar Lunde Arkiv: PLANR 375-6 Arkivsaksnr.: 13/1534 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk 3.1.14 PLAN 375-6 - BEBYGGELSESPLAN FOR GOFARNES - 66/918 - ENDRING VEDR. FORMÅLSGRENSE

Detaljer

Tilbudsinnbydelse. Siktrydding langs E6 strekning Áitejohka-Bievra

Tilbudsinnbydelse. Siktrydding langs E6 strekning Áitejohka-Bievra TANA KOMMUNE Tilbudsinnbydelse Siktrydding langs E6 strekning Áitejohka-Bievra 1 1. Anbudsinnbydelse 1.1 Innbydelse Tana kommune innbyr til åpen tilbudskonkurranse for siktrydding langs E6, strekningen

Detaljer

NGU Rapport 2006.079. Gradientanalyse og feltbefaring av Askøy kommune

NGU Rapport 2006.079. Gradientanalyse og feltbefaring av Askøy kommune NGU Rapport 2006.079 Gradientanalyse og feltbefaring av Askøy kommune Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2006.079 ISSN 0800-3416 Gradering:

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE RANA KOMMUNE. OFFENTLIG ETTERSYN DETALJRGULERINGSPLAN NASA KVARTSFOREKOMST. UTTALELSE

FAUSKE KOMMUNE RANA KOMMUNE. OFFENTLIG ETTERSYN DETALJRGULERINGSPLAN NASA KVARTSFOREKOMST. UTTALELSE SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JouralpostID: 12/7531 I Arkiv sakid.: 11/1028 Sluttbehandlede vedtaksinstans: Plan- og utviklingsutvalget II Sak nr.: 087/12 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG I I Saksbehandler: Paul

Detaljer

Grunnvann i Bærum kommune

Grunnvann i Bærum kommune Grunnvann i Bærum kommune NGU Rapport 92.091 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen om

Detaljer

Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet

Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 1663 Trondheim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. Overtid (2) 100 % (etter kl.20.00, mandag til fredag + lørdag, søndag og helligdager)

TILBUDSSKJEMA. Overtid (2) 100 % (etter kl.20.00, mandag til fredag + lørdag, søndag og helligdager) TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema Det vil ikke være anledning til å belaste Statsbygg utgifter som ikke er priset i nærværende skjema. 1 REGNINGSARBEIDER (NS 8406 pkt 23.4) 1.1 Lønn for egne ansatte Prisene

Detaljer

Prosjekt I Sak: 3B040936. Kompletterende pr(l)ving av Roth MultiPex r(l)r-i-r(l)r- system med nytt varer(l)r iht.

Prosjekt I Sak: 3B040936. Kompletterende pr(l)ving av Roth MultiPex r(l)r-i-r(l)r- system med nytt varer(l)r iht. ~SINTEF Roth Nordic AS Postboks 20 1306 Brerum Postterminal SINTEF Byggforsk Postadresse: Postboks 124 Blindern 0314 Oslo Besl1)ksadresse: Forskningsveien 3B 0373 Oslo Sentralbord: 73593000 Direkte innvalg:

Detaljer

Anbudsdokument støvbindende middel for veg

Anbudsdokument støvbindende middel for veg Anbydere Vår ref: Arkiv Deres ref: Dato: 2008/334-1711/2008/KRUN 21.01.2008 Anbudsdokument støvbindende middel for veg 1. Generelt Steinkjer kommune skal kjøpe inn støvbindende middel for bruk på kommunale

Detaljer

Oversiktsbilde mot vest over det undersøkte området med deponiskråning til venstre i bildet og Lakselva i bakgrunnen. Borsjokka er skjult av

Oversiktsbilde mot vest over det undersøkte området med deponiskråning til venstre i bildet og Lakselva i bakgrunnen. Borsjokka er skjult av Oversiktsbilde mot vest over det undersøkte området med deponiskråning til venstre i bildet og Lakselva i bakgrunnen. Borsjokka er skjult av vegetasjonen. Standplass og bilderetning for bildet er vist

Detaljer

VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER GASS

VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER GASS DEL II Vedlegg B Pris og betalingsbetingelser Side 1 av 7 VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER GASS DEL II Vedlegg B Pris og betalingsbetingelser Side 2 av 7 1 PRIS... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Bruksretter...

Detaljer

RAPPORT. Flere gode soner er påvist, og de kjemiske analyser viser en kvalitet som tilsvarer den som er innenfor de eksisterende bruddområder.

RAPPORT. Flere gode soner er påvist, og de kjemiske analyser viser en kvalitet som tilsvarer den som er innenfor de eksisterende bruddområder. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2005.055 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Kvartsittundersøkelser ved Kilsfjorden, Kragerø

Detaljer

NGU Rapport Grunnvann i Hemne kommune

NGU Rapport Grunnvann i Hemne kommune NGU Rapport 91.110 Grunnvann i Hemne kommune Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.110 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann

Detaljer

Rapportarkivet, Bergvesenet. Rauharnmer kisforekomst. Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Ir

Rapportarkivet, Bergvesenet. Rauharnmer kisforekomst. Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Ir Bergvesenet Postboks302,_N-744 "I'rondbeim Rapportarkivet, Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Ir 5368 Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

Oversendelse av kontrakt for utarbeidelse av trasevurderinger, teknisk forprosjekt og reguleringsplan for Bybanen på strekningen Rådal - Flesland.

Oversendelse av kontrakt for utarbeidelse av trasevurderinger, teknisk forprosjekt og reguleringsplan for Bybanen på strekningen Rådal - Flesland. Norconsult AS Postboks 1199 Sentrum Valkendorfsgate 6 5811 BERGEN Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekode Dato 200819795-10 SARK-5120 17. juli 2009 HARA Oversendelse av kontrakt for utarbeidelse av

Detaljer

Krødsherad kommune. Brøyting ved avfallscontainere på Norefjell sesongen 2013/2014 til 2015/2016. Tilbudsforespørsel

Krødsherad kommune. Brøyting ved avfallscontainere på Norefjell sesongen 2013/2014 til 2015/2016. Tilbudsforespørsel Krødsherad kommune Brøyting ved avfallscontainere på Norefjell sesongen 2013/2014 til 2015/2016 Tilbudsforespørsel ÅPEN TILBUDSKONKURRANSE PÅ BRØYTING VED AVFALLSCONTAINERE PÅ NOREFJELL Krødsherad kommune

Detaljer

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale)

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) mellom BS KJØKKENINFO (heretter kalt BS) og (heretter

Detaljer

NOTAT. 1. Innledning. 2. Foreliggende grunnlag REGULERINGPLAN STRØMSHEIA - GEOLOGISKE UNDERSØKELSER FOR SULFID. Sammenfatning

NOTAT. 1. Innledning. 2. Foreliggende grunnlag REGULERINGPLAN STRØMSHEIA - GEOLOGISKE UNDERSØKELSER FOR SULFID. Sammenfatning NOTAT Oppdrag Kunde Notat nr. Til 8110311A Strømsheia Næringsutvikling AS G-not-002 Geir Mykletun Fra Kopi Stefan Degelmann Halvor Nes REGULERINGPLAN STRØMSHEIA - GEOLOGISKE UNDERSØKELSER FOR SULFID Dato

Detaljer

Grunnvann i Nannestad kommune

Grunnvann i Nannestad kommune Grunnvann i Nannestad kommune NGU Rapport 92.080 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen

Detaljer

AVTALE OM DELTAKELSE I VEGFAGLIG NETTVERKSGRUPPE MED SEKRETÆRBETJENING FRA NKF VEG OG TRAFIKK

AVTALE OM DELTAKELSE I VEGFAGLIG NETTVERKSGRUPPE MED SEKRETÆRBETJENING FRA NKF VEG OG TRAFIKK AVTALE OM DELTAKELSE I VEGFAGLIG NETTVERKSGRUPPE MED SEKRETÆRBETJENING FRA NKF VEG OG TRAFIKK Mellom Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF), og. kommune, heretter kalt kommunen, er det i dag inngått følgende

Detaljer

Kontrakt for levering av brød og bakervarer Rammeavtale Sak 2011/1417

Kontrakt for levering av brød og bakervarer Rammeavtale Sak 2011/1417 Kontrakt for levering av brød og bakervarer Rammeavtale Sak 2011/1417 1 Innhold 1. Avtale parter 3 2. Avtalen omfang, varighet og oppsigelse 4 3. Priser og prisendringer 4 4. Leverings- og betalingsbetingelser

Detaljer

AVTALE OM KONSULENTTJENESTER

AVTALE OM KONSULENTTJENESTER AVTALE OM KONSULENTTJENESTER Avtale basert på NS 8401 - oppdrag etter fast pris (forutberegnelighet knyttet til omfanget) Større avvik fra avtale mal avtales med teknisk sjef. Mellom: Oppdragsgiver: Trondheim

Detaljer

Avtaledokument. Trondheim kommune ved Trondheim eiendom 7004 Trondheim besøksadresse: Erling Skakkes gate 14, Trondheim

Avtaledokument. Trondheim kommune ved Trondheim eiendom 7004 Trondheim besøksadresse: Erling Skakkes gate 14, Trondheim TRONDHEIM KOMMUNE Trondheim eiendom Avtaledokument Mellom Trondheim kommune som byggherre, organisasjonsnummer: 970 416 420 adresse: Trondheim kommune ved Trondheim eiendom 7004 Trondheim besøksadresse:

Detaljer

Bidjovagge gruver Produksjonsvolum og produksjonsverdi i de to driftsperiodene 1971-1975 og 1985-1990. Historikk 1952-1995.

Bidjovagge gruver Produksjonsvolum og produksjonsverdi i de to driftsperiodene 1971-1975 og 1985-1990. Historikk 1952-1995. 5it Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 4583 Rapportarkivet Trondheim Apen Kommer fra..arkiv

Detaljer