Bergvesenet. BV 3603 Trondheim. Søknad om prospekteringsstøtte for undersøkelse av Sauvasskaret kvartsittforekomst i Rana. Ole Kr. Pedersen 01.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bergvesenet. BV 3603 Trondheim. Søknad om prospekteringsstøtte for undersøkelse av Sauvasskaret kvartsittforekomst i Rana. Ole Kr. Pedersen 01."

Transkript

1 Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisenng Gradering BV 3603 Trondheim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt fra Fortrolig pga Fortrolig fra dato: Næringsdepartementet Tffiel Søknad om prospekteringsstøtte for undersøkelse av Sauvasskaret kvartsittforekomst i Rana. Forfatter Ole Kr. Pedersen Dato Bedrift Ole Kr. Pedersen, Maskinentreprenør Kommune Rana Fylke Bergdistrikt 1: kartblad kartblad Nordland Nordlandske Fagområde Geologi Prospektering Dokument type Forekomster Sauvasskaret Råstofftype Industrimineral Emneord Kvartsitt Sammendrag

2 Bankforbindelse: Nordlandsbanken Bankgiro Næringsdepartementet Næringsøkonomisk avdeling Postboks 8014 Oep., 0030 Oslo 1 OLE KR. PEDERSEN MASKINENTREPRENØR nft Opplasting "Wansport Knusing Sikting 8613Selfom, Postboks 18 1 l5t/3l:c.(3 SØKNAD OM PROSPEKTERINGSSTØTTE STORT KR FOR UNDERSØKELSE AV KVARTSITTFOREKOMST I RANA Viser til vår telefonhenvendelse til Oem om dette og avtale om fremlegg av søknad for bestemmelse av mengae og kvalitet for Sauvasskaret kvartsittforekomst i Rana. Vår plan til neste skritt(fase II) er nøye gjennomarbeidet og meo priser. Hele prosjektfasen koster kr é0s. ved total gjennomføring. Vi søker dermed om oekning av 50 % av beløpet,a,v,s.,kr.546:304, Son vedlegg til nærværende søknad følger mappe for Geres forstå else av prosjektets karakter og detaljer(fase II). Den viktigste ookumentasjon for fase I,avsluttet ,inngår i nevnte mappe (Påvisning av forekomsten,innledende prøvetaking, preliminært geologisk kart). Kvartsittforekomsten er tenkt utviklet som råstofforuve for den metallurgiske industri i Rana,med Rana Metall KS som hovedbruker av kvartsitt i sin ferrosilisiumproouksjon. Dessuten er både :.JorskFerro A/S og Norsk Ferrokrom potensielle brukere av dette råstoffet. Ellers har Fesii gruppen bekreftet sin interesse for oetee kvart sittråstoffet ut fra interessante analyser + termisk test(styrke faktor 80). Rana fretallks er videre opptatt å teste kvartsitten i full skala på sine ovner(500 tonn). VI tror at dette kvartsittråstoffet kan utvikles mot andre bruks områder også,f,eks. tilslag i asfalt(lys bergart),som lim egenska sammen med sement i betong(finstoff). Rana KS stiller krav til Al203 til maksimum o17 samt strenge krav til TiE2 og P205. For å gå forsiktig fram(unoerveis)i fase II,gjør vi en evalu ering sammen med SINTEF etter at prøvetakingen i oagoverflaten foreligger med ferdige analyser. (se program for unoersøkelse av Sauvasskaret kvartsittforekomst). Vi har stor tro på dette prosjektet,men ønsker samtidig å gå nøkternt og skrittvis frem i.undersøkelsen,./2

3 -2 Hvis forutsetningene for gruvedrift på forekomsten er tilstede, er borring,sprenging og uttak tenkt organisert pr. entreprise. Vi har drøftet dette i møte med Rana Gruber's ledelse,som har sagt seg interessert i kunne forestå dette.(pr. entreprise.). Rana Gruber"grovregner" nå på et slikt opplegg, og vil komme med en kalkyle for sin pris for dette. Nærværende prosjekt er tenkt omdannet til eget selskap,f.eks. Mineral A/S, med innleie av knusing(eget selskap),hvor eksister ende transportfirma Ole Kr.Pedersen A/S utfører transport av kvartsitten til kundene.(se vedlegg). Pr.dato er dette en alternativ organisering av virksomheten. Imidlertid,kvartsittens kvalitet er avgjørende for realisering av nye aktiviteter i Rana, Det er dette som nå må undersøkes, ed vennlig hilsen :le Kr.Pedersen.I ii(r(112 W 8 ørne A.Endresen Vedlegg

4 VEDLEGG TIL SØKNADEN Innhold Side Rana Metall KS vurdering av kvartsitten Analyserapport orienterende prevetaking 1 2 Preliminært geologisk kart med undersøkelses programmet 3 Preliminære geologiske profiler med undersøk elsesprogrammet 4 Program for undersøkelse av Sauvasskaret kvartsittforekomst 5-7 Spesifikasjoner prosjektets kostnad 8 Reelle og potensielle kunder hittil 9-11 Rapport fase I lokalisering av forekomsten Appendiks pristilbud undersøkelsesprogrammet 17-30

5 SI DE 1

6 RANA METALL Bjørne Endresen c/o Ole Kr. Pedersen Postboks 18 RANA METALL KS Postboks Mo, Norway Telephone: (087) Telefax: (087) Telex: rarnet n Bank: Fokus Bank Account No.: SELFORS Your ref. Ourref.: 146/89 BB/is MoiRana VURDERING AV KVARTSFUNN I RANA På grunnlag av de kjemiske analyser som uttatte prøver viser samt termisk test, synes denne forekomsten å være interessant m.h.t. bruk av kvartsen i ferrosilisiumproduksjon. A1201-analysen er noe høg sammenlignet med det beste på markedet, men dog akseptabel. Titan, fosfor m.fl. er meget bra. Rana Metall følger dette arbeidet med stor interesse da dette kan bli en lokal råstoffleverandør. Likeledes kan denne forekomsten også være interessant for noen av de andre bedriftene i FESIL-gruppen. Med hilsen for RANA METALL KS B ørn Bj rkmo

7 SIDE 2

8 NORSK JERNVERK AS MOLAB - Kjemisk avd. ANALYSERAPPORT OppdraRsgiver Materiale : Bjørne Endresen / B. Bjørkmo, Rana Metall A/S : Kvarts Undersøkelse : Kjemisk analyse Ankomst dato : Ref.nr. : E-1157 Pr. merket : S10 Fe 0 Al 0 TiO Mn0 Ca0 Mg0 Na20 1(20 % 2 % 2 3 % 2 3 % 2 % % % % Rana ØSV Rana ØSV Rana ØSV l SiO2 Beregnet Mo i Ranax N.A. Sivertsen Eli(3/tMq:1 P. Sernersen-

9 S IE 3

10 0 gatostr 0 to IO r 0 0 io 0 0 no 0 0 ot) T `z) o... å e) - 0 o o oo 0 % 00, 00 o Qn0 0,90 2 Q o 0 Q A 0 DO.mivOcin 0 o 0 0 bp 0 o t) Dotiobi ik Y b 0 wq Dou p o e \ 0 0W D 0 012Qo AO()00000,0 Qvu D0 Do o u 0 0\00 o voo b D Dob On b D 0 t. 0 v o0d0 D ki D O \ \ \ \ \ D o D / KsVAWA ISTKTAIIET I RANA KOMMUNE TEGNFORKLARI IJG 1 00 i n et e r F1 KVARTSITT r-i4afiske GAkiGER 20 STRØK OG FALL PRØVEPUNKT I DAGEN - FORSLAG ca OETALJAREAL I DAGEN-1.0 in2 DIAMANTBORHULL SONTAL PROJEKSJ ON

11 SIDE 4

12 4 50 meter o o meter 4 t meter D I. 50 meter 25 oo Cee D meter KVARTSITT SA1JVASSKARETI RANA KOMMUNE TEGNFORKLARING boolmet r fl KVART5ITT MA FlSKE GANSE 0 P116YEPUNKTI OAGEN - FOASLAG DETAL3AREAL I DA6EN-1.0 mz Di AMAN7BO9N UL L. 50 met er L.

13 SIDENE 5-7

14 Bjørne A. Endresen Mining Engineer - FEANI ttt ea.encit Vedlegg til søknaden Deresrer: vårret: BAE/ Dato: PPOCRAM FCR UNDERSØKELSE AV SAUVASSKARET KVARTSITTFCREKWST Arbeias2runnla2: Jf. spesialbestilling av topografisk kart i målestokk 1:2000 mea 2 meters ekvidistanse,fra Fjellanger Widerae, Den geologiske kvartsittgrense mot sidebergartene gneis og kvartsrik gneis med mafiske ganger settes ut med stikk som måles inn. Punktene settes av på 1:2000 kartet. De mafiske gangene inne i kvartsitten settes ut med stikk som måles inn. Punktene settes av på 1:2000 kartet. Det geologiske grenselinjeforløp mellom kvartsittforekomsten og sidebergartene,samt de mafiske gangene inne i kvartsitten tegnes deretter på 1:2000 kartet, Basislinje for kvartsittforekomsten settes ut. N S. Profillinjene settes ut. Referansepunkter settes ut på profilene. Jiamantborhullene(påhuggene) med boreretning settes ut. Geologisk kartlegging av kvartsittforekomsten og sideberg artene inkl, de mafiske gangenetd.v.s.inøyaktige strøk og fallobservasjoner inkl, aksefall samt fargekartlegging av kvartsitten,hvit,grå, og grader av brun farve(jf. jerninnholc og andre visuelle detaljer som kan relateres til kvartsitter kvalitet, Disse observasjonene brukes og sammenholdes mot de kommende analyser dagprøveanalysene og diamantborkjerne analysene, Dagprøvepunktene settes ut med stikk eller merke med måle bånd mellom de utsatte referansepunktene i profilene. Dagprøvene av kvartsitten tas med hjelp av liten(bærbar og bensindrevet)bormaskin. Kun friskt og uforvitret kvartsitt materiale tas. Prøveposene merkes med profil nr, og prøve punkt nr, Geologisk beskrivelse av de prøvetatte punkter../2 Adr.: Svenskveien 114,P.O.Box 107,8610Grubhei,Norway - Phone: Fax: Bank:

15 -2- Dagprøveposene fraktes ned til bilvei,( 7 km,) og kjøres til lab. i Mo i Rana.(MOLAB). Den kommende analyserapport fra MOLAB utgjør grunnlaget for inntegning av analyseresultatene på de respektive prøve punktene. Dette gjøres både på dagkartet(1:2000) og tilhørende profiler. Separate kart og profiler for hvert elementld.v.s., Ti02 og P205. Det samme gjøres for 2 ulike horisontaikart niv%er. Resultatene samordnes de foreslåtte diamantborpåhugg. Justerir av påhuggene kan hvis nødvendig justeres med målebånd i profilene, Sammenhengsvariasjonene av elementene beregnes av SINTEF. Det er inngått avtale med førsteamanuensisldr.ing. Erik Stabe2 Ludvigsen og professor,dr.ing. Kai Nielsen om dette. Dette som bistand til små og mellomstore bedrifter fra SINTEF etter søknaa fra firma Ole Kr. Pedersen,Mo i Rana SINTEF vil samtidig bistå som faglig samtalepartner i utvikl ingen av prosjektet,(second opinion.). Søknaden fra firma Ole Kr. Pedersen er imidlertid ikke aktuell før fullfinansiering av nærværende prosjektfase foreligger. Tolkning av sammenhengsvariasjonene hos SINTEF. NEI eller JA til å fortsette med diamantboringen. Hvis JA følger tilrettelegging for diamantboringen. Geologisk feltoppfølging av diamantboringen.kjernelogging fortløpende på borplassen. Farvefotografering av den ferdige utlagte kasse med diamantborkjerner. av borkjernekassene til bilvei.(7 km.). crakt av borkjernekassene for splitting.(50 km.), Hos Rana Gruber på Storforshei p.g.a. trykkluftavhengig + splitter. ( 1 mann/30 meter/skift.). prøveposene merkes med Bh,nr og analysesone nr, Prøveposene fraktes til MOLAB for videre preparering og analy Jet lages et sett med orginalprofiler inkl, hoveoprofiler transparent materiale for bruk av tusj og lyskopiering. Profilene tegnes med dagkonturlinjen og de øvrige tilgjenge lige data. Det enkelte diamantborhull tegnes med alle data og tegnes deretter inn på det respektive profil. Sammentegninc av dagkart profiler og nivåkart. Sammenhenger mellom de tidligere geologiske dagobservasjoner,strøk og fall,aksefall, kvartsittens farveinndeling 0.3. samordnes her. Det ferdige orginalkartverk i M=1:2000 av dagkart,profiler og nivåkart foreligger ferdig tegnet../3

16 -3 Rapport med oppsummering,vurdering og konklusjon. Rapporten utarbeides i 10 eksemplarer, Nedfotografering av kart,profiler og nivåkart til rapportforma. Bjørne A,Endresen

17 SIDE 8

18 Bankforbindelse: Nordlandsbanken Bankgiro OLE KR. PEDERSEN MASKINENTREPRENØR Opplasting Transport Knusing Sikting Vedlegg til søknaden 8613Selfors, Postboks 18 SPESIFIKASJONER - PROS3EKTETS KOSTNAD Geolog (487,5 timer a kr.350) 170,625.- Diamantboring(500 m levert i kasser) _ Pristilbud fra A/S TERRA BOR 150 analyser(150 x x20)kr Tilbud fra MOLAS inkl. m v.a. 6 analyser på Au(500 x 6 x 20)kr Pris fra MOLAB inkl. m.v.a. Prosjektkonto i Sparebanken Rana 17,5 5 lånerente/ 7 mnd/ rentekcstnad 1 lanamåler a 350 kr/t /37,5 t/ 1 hjelpemann i 1 uke a 200 kr/t 2 hjelpemenn i 2 uker a 200 kr/t 160 prøveposer a kr.20.-/stk rakt av kjernekasser til bilvei(7km) 1 mann + traktor i 2 dager/400.- kr/time Lastebilfrakt av kasser til splittersteo 50 km Splitting av oiamantborkjernene 1 mann i 16,5 dager/200.- kr/time 5ruk av egne biler/ 2,50 kr/km Etablering og orift av hytte i feltet Telefonutgifter 65.0t Sum: ,ekvisita/materiale/rapporter/kopier/porto,o.a Post for uforutsatte utgifter Sums PTCD 20 (bensindrevet motorbormaskin) Tilbud fra Atlas Copco. kr eksl, mva,

19 SI:)ENE j-11

20 EKOLE KR. PEDERSEN MASKINENTREPRENØR Bankforbindelse: Nordlandsbanken Bankgiro nna Metall KS Postboks 500 8f101Mo Opplasting Transport Knusing Sikting Att:adm dir.bjørn Bjørkmo 8613Seffors, Posiboks18 ØKONOMISK TEKNISK STUDIE AV KVARTSITTPROSJEKTET/PRODUKSJONS LAYOUT. Viser til hyggelig møte med Dem og produksjonssjef K.Kibsgård ut fra planlagte økonomisk teknisk studie av kvartsitt,e prosjektet(produksjons layout). For ordens skyld oversendes nærværende skriv i.h.h. til møtet. Pris i kalkxlen: Som kalkyletall settes kr,125. pr, tonn levert kvartsitt, Stxkkstørrelse: Kvartsitten leveres med stykkstørrelse Prøve2artiet: Ett prøveparti kvartsitt for direkte test innebærer en mengde på 500 tonn. Selska2sdannelse: Rana Metall KS gis preferanse vedr, partnerskap i en selskaps dannelse.adm dir.bjørn Bjørkmo sonderer interessen til slik medvirkning Vi takker for et hittil utmerket samarbeid. Så langt har vi stor tro på at kvartsittforekomsten kan utvikles til et lønnsomt anliggende. M d venn i.. ilsen QvC cwt Bj rne A.Endresen p osjektansvarlig)

21 Bankforbindelse: Nordlandsbanken Bankgiro Norsk Ferro AS Postboks Mo OLE KR. PEDERSEN MASKINENTREPRENØR Tff: Opplasting Transport Knusing Sikting Att:Knut A.Larsen 8613Selfors, ~~18 ØKONOMISK TEKNISK STUDIE AV KVARTSITTPROSJEKTET/PRODUKSJONS LAYOUT. Viser til møte på ditt kontor i går vedr. planlagte økonomisk teknisk studie av kvartsittprosjektet(produksjons layout). Følgende ble tatt opp på møtet, mengde(r). pris.fraksjon(er). øvre grense fosfor i kvartsitten, Mengdejr1: Norsk Ferro AS regner med et årsforbruk påca, tonn kvartsitt pr år,(stykk Kvarts). I tillegg kommer fines som utgjør ca.6-7 prosent av total sintermengden, Mengden fines er antatt til tonn pr.år,(fines brukes til S-35stere surhetsgraoen i sinteren). Priser: Det anbefales å bruke kr.60. pr,tonn for både stykk kvarts og fines. Fraksloner: Stykk kvarts vil angivelig få fraksjoneringen (KAL kommer tilbake hvis ytterligere spesifisering). Fosforinnholdet i kvartsitten: Norsk Ferro har satt 20/1000 fosfor som max. grense i kvartsitt Annet: KAL vil undersøke årsbehovet for kvartsitt hos Norsk Ferrokrom og kan konsulteres senere m.h.t. dette spørsmålet. venn ilsen :i[ rne A.Endresen osjektansvarlig)

22 Bankforbindelse: Nordlandsbanken Bankgiro Hesselberg Vei v/rune Langfjell 8632 SKONSENG OLE KR. PEDERSEN MASKINENTREPRENØR TII: Opplasting Transport Knusing Sikting 8613Seffors, Postboks 18 HVIT KVARTSITT SOM TILSLAGSMATERIALEI ASFALT LAB.UNDER SCKELSE INTERNT HOS HESSELBERG VEI Viser til møte på Deres kontor før jul vedr. ulike bergarter som mulig tilslagsmaterialei asfalt. Som kjent arbeides det med utviklegg av flere mineral/bergarts prosjekter og med forskjellige interessepartnere. Hvit kvartsitt ett av ros ektene: Ett av prosjektene under utvikling er kvertsittprosjektet med interessenteneole K,Pedersen og 8.A.Endresen hvor bruk av kvartsitt overveiende er rettet mat den metallurgiske industrien i Rana. Utover denne bruk av kvartsitten kan ytterligere anvendelser tenkes. En av disse mulighetene ligger i å utnytte kvartsitten som tilslag i asfalt. Vi peker særlig på den lyse farven(hvit),menavhengig av at kvartsittens fysikalske egenskaper er tilfredstillendesom tilslagsmateriale5.asfalt, Da De har sagt Oem villig til å lab.teste denne spesielle kvartsitten for nærmere kjennskap til sprehet/flisighetev. abrasjon vil vi levere Dem ca, 15 kg. kvertsitt av knyttneve størrelse. Dette vil skje når forekomsten blir snøbar. Med vennlig hilsen Bjørne A.Endresen (prosjektansvarlig)

23 SIDENE 12-16

24 Bankforbindelse: Nordlandsbanken Bankgiro OLE KR. PEDERSEN MASKINENTREPRENØR Tlf: NORDLAND FYLKESKOMMUNE Utbyggingsavdelingen Fylkeshuset 8000 BODØ Opplasting Transport Knusing Slicting 8613Seffors, Postboks 18 Att: RK konsulenten RAPPORT KARTLEGGING OG PRØVETAKING AV KVARTS/KVARTSITTER I RANA Feltarbeide rekkefølgen i kart1e2gin2en: De undersøkte kvartsittenes geografiske og topografiske opp treden omfattes fra fjord til høgfjell. P.g.a, snøen startet kartleggingen med de sjønære kvartsittene, (Sund i Hemnes kommune) og avsluttet med høgfjellsdragene øst i Rana(Kvartsittsonene vest for gabbromassivet i Umbukta). Rekkefølgen i kartleggingen har vært, Kvartsitt på Sund i Hemnes kommune(8.) Kvartsitt ved Straumen i Rana(4.) Kvartsitt øst for Øyjord Kalkbrudd i Rana(3,) Kvartsittdragene, Slettafjell Straumbygda Utskarpen i Rana(1.) Kvartsitthorisont sydvest for Langvatnet i Rana(2,) Kvartsitt ved gården Jørdbru i Rana(6.) Kvartsitt i Grønnfjelldalen i Rana(7.) 8, Kvartsitt som opptrer vest for gabbromassivet i Umbukta, Rana(5,)./2

25 -2 Kriterier o2 metodikk ved 21ennomførinsen av kvalitets kartle22in22n: Brukerrepresentanten,adm.dir, Lars Nygård,gjorde det tidlig klart at A1203 innholdet i kvarts/itt/en måtte være under 1.0 prosent og med lavt innhold av TiO2 og P205. Kvalitetskriteriene ble bestemmende for den visuelle felt bedømmelsen av kvarts/itt/ene og etter arbeidsmetodikk som følger, A. (1.vurdering), Holder den spesifikke sone eller parti av kvarts/itt/en under 1.0 prosent A1203 som gjennomsnittsana lyse? Hvis jalytterligere vurdering under punkt B. 8. (2,vurdering), Er kvarts/itt sonen,partiet stort nok for avbygging(bryting). Betegnelsen stor[t_noks jf, kombinasjoner av form,bredde,areal,mekti2het. Hvis ja,orienterende prøve taking under punkt C. Orienterende prøvetaking for analyse i laboratorium. Hvis brukbare analyser,prøvetaking for termisk test under punkt D. Prøvetaking for termisk lab.test. Hvis termisk lab.test holdt mål,preliminært geologisk kart i M=1:5000,under punkt E. Utarbeidelse av preliminært geologisk kart ut fra hittil registrerte feltobservasjonertut fra konstruksjon av lokal kartskisse med høydekurver. Supplerende geologiske observasj oner i feltet, Vurdering av anlegg av brudd Vurdering av veitilkomst. Kontakter underveis: Analyser ble foretatt hos A/S Ila og Lilleby Smelteverker(Sund i Hemnes kommune) og Molab(Norsk Jernverk),vedr, Sauvasskaret Kvartsittforekomst, Termisk lab.test av kvartsitt fra Sauvass karet Kvartsittforekomst er gjort hos A/S Ila og Lilleby Smelte verker, Kontaktene for ovennevnte har vært adm.dir.lars NY0ård,./3

26 -3- A/5 Ila og Lilleby Smelteverker og adm.dir.bjørn Bjørkmo, Rana Metall KS. Det er underveis tatt kontakt med Norsk Ferrokrom(teknisk sjef. Johan Eilertsen) og Norsk Ferro A/S (prosjektleder Knut A.Larsen; da begge selskapene er potensielle avtakere av kvartsitt i tillegg til Rana Metall KS. Disse kontakter er imidlertid på et orient erende stadium pr.dato. Dessuten er bergmester Cato Hugaas,Nordlandske Bergmesterembete, holdt orientert om utviklingen av undersøkelsen. Statens Skoger ved skogforvalter Wence Hjelmseth er gitt orientering om prosjektet. Det er avholdt 15 møter mellom prosjektinnehaverne, Ole Kr. Pedersen og Bjørne A Endresen. Resultatene av undersøkelsen: Da feltarbeidet startet med kartlegging avude(t) reneste parti(e: av kvartsitten på Sund i Hemnes,viste følgende prøvetaking at de to partiene 1 beste fall kunne oppvise ned mot 1,1 prosent A1203 og prosent Ti02. Analysene holdt ikke mål som råstoff til ferrosilisiumfremstillingen. De videre seks kvartsittsonene viste bare små parti og linser med Al203 - innhold, angivelig ned mot 1.0 prosent - men ingen av disse var store nok for prøvetaking mot analyse(kriteriene definert under punkt B.). En av kvartsittene holdt imidlertid mål(jf. kriteriene definert punktene A-F). Tre orienterende prøver på forekomsten viste at A1203 -innholdet var, 0,58/0,53/0,87 prosent. Konkluslon: Proslektets målsettin2 er o2enåddl Kartleggingen har registrert en lokal kvartsittforekomst,m.a.o., et lastebil-levert-råstoffalternativ til ferrosilisiumfremstillingen i Mo.(Vennligst se Rana Metall 'egen bedomnelse). Andre potensielle,lokale avtakere av kvartsittter de nye selskap- /4

27 -4 ene Norsk Ferrokrom og Norsk Ferro AS,begge i Mo. Neste skritt: Planarbeide mot neste skritt i utviklingen av Sauvasskaret Kvartsittforekomst vil bli fulgt opp så snart som mulig. Dle Kr. Pedersen Bjerne A.Endresen

28 SIDENE 17-30

29 FFOr UJ LRiE 9e :58 P. 2 SIN10Ci.E,o.2o.-92ELOKm SINTEr MOLAOAS CA 21E0CM1CIICOMPANV rn THE SINTEF onolg Ole Xrietian Pedersen Xanenget 8600 MO MOLAII3 DOrco c! VOur rel Direkte nr ol. Ovrt0( Oirect One Mo. Nerway NAS/bfj TILBUD PÅ KJEMISK ANALYSE AV KVARTSITT Vi tilbyr bestemmelseav A1203, Ti02, P203, SIO2 for kr $50,- pr. prøve.tt Vi gjør da følgende forutsetninger: Det dreier seg om ca 120 prøver. Herav ca 50 dagprøver a ca 2 kg " 70 borkjerneprøver a ca 5 kg Vi utfører nedknusing/preparering. DagprøvenekouJsr se:tleti siste halvdel av juli. Borkjerneprøvenekommsr sariet I siste halvdel av Oppdraget krever våtkjemiske analysemetoder. Med hilsen for SINTSF MOLAB N.A. Sivertsen 45 11~ atike. taa Poslacreoff Gmo.ssiinc TwoT,2- Posibol Me Inliu, P.23., 0 e^:,..e e- 22 rer: 20 3:: :22r ' AdtMito LOcalion Phorte Fax P0. Bow1500. N Mo Noony MO Industripor. 13,,onekvelen

30 SINTEF MOLAB AS ER ET FORSKNINGSSELSKAP I SINTEF-GRUPPEN SINTEF MOLAB AS IS A RESEARCH COMPANY IN THE SINTEF GROUP MOLAB Ole Kristian Pedersen Ranenget 8600 MO Deres ref.: Vår ref.: Direkte innvalg: Mo Your ref.: Our ref.: Direct line: Mo, Norway NAS/bfj TILBUD PÅ KJEMISK ANALYSE AV KVARTSITT Vi tilbyr bestemmelse av A1203, Ti02, P205, Si02 for kr 850,- pr. prøve. Vi cjør da følgende forutsetninger: Det dreier seg om ca 120 prøver. Herav ca 50 dagprøver a ca 2 kg " 70 borkjerneprøver a ca 5 kg Vi utfører nedknusing/preoarerina. Dagprøvene koffmersamlet i siste halvdel av juli. Borkjerneprøvene kommer samiet i siste halvdel av august. Oppdraget krever våtkjemiske analysemetoder. Med hilsen for SINTEF MOLAB /jd N.A. Sivertsen Postadresse: Besoksadresse: Telefon: Telefax: Postboks Mo Mo Inclustopark. Svenskveien 20 (087) (087) Address: Location: Phone: Fax: P.O.Box 500. N-8601 Mo, Norway Mo Inclustripark, Svenskveien

31 A/s TERRA BOR BJØRNE A. ENDRESEN P.O. BOX GRUBHEI WESSELS GT 2 POSTBOKS NAMSOS TLF: (077) TLF LAGER (077) TELEFAX: ;077) BANKGIRO: NAMSOS. cen 16 februar 1990 A PRISTIILBUD DIAMANTBORING I RANA - SAUVASSKARET, KVARTSITT. Vi viser til Deres forespørsel av 8 februar d.å. og vi har derfor gleden av å kunne oversende til Dem vedlagte pristilbud, med div. vedlegg. For dette tilbudet har vi forutsett å benytte en maskin av type DIAMEC 250, monzrt pa slede med teltoverbyggning. Denne maskinen vil etter vår mening egne seg meoet bra, og dette sammen med et meget høyt kvalifisert mannskap, tilsier etter vår mening at oppdraget skulle bli gjennomført til alle parters fulle tilfredshet. Det beskrevne prosjektet er en ganske omfattende oppgave, da bergarten det skal bores i er kvartsitt, noe som medfører relativ lav produksjon (meter) pr. skift, samt at det medfører betydelig stor slitasje pa diamantverktøyet. Vårt selskap har gjennom arene utført en rekke slike oppdrag, bade i Norge, Sverige og Finnland. Dette medfører bl.a. at mannskapet har lang og stor erfaring med kjerneborino kvartsitt, fra de foskjelligste forhold. A/S TERRA BOR tillater seg å hape at De vil finne å ogsa utføre disse diamantboringene dette året, og at vart tilbud blir antatt. Skulle De ha behov for ytterligere diskusjoner om vårt tilbud, eller andre forhold, står undertegnede til Deres fulle radighet. Me,vennlig hilsen TERRA BOR dikair jacob Br. Almlid SP2NN-. N,EK: CNS- 6E:ONGEDPNG - EE-7

32 TILBUD DIAMANTBORING. TIL: BJØRNE A. ENDRESEN P.O.BOX GRUBHEI FRA: A/S TERRA BOR 7800 NAMSOS

33 INNHOLDSFORTEGNELSE PRISTILBUD DIAMANTBORING side KOSTNADSOVERSLAG side 03 GENERELLE BETINGELSER FOR DIAMANTBORING side REFERANSELISTE DIAMANTBORING side OS - 09 FIRMAPRESENTASJON A/S TERRA BOR side 10-13

34 PRISTILBUD DIAMANTBORINS. Oppdragsgiver: Sted: Dimmensjon: Maskin: Terrengtransport: Vannveg: Bjørne A. Endresen Sauvasskaret TT 46 - kjerne 0 35,3 mm. Diamec 250, montert på slede. Muskeg eller traktor. Max. avstand til vannkilde er 500 m. Skiftgang: Overdekke: Bergarter: Antall hull: Avstand fra bilveg: Innkvartering: Tid utførelse: Ett skift a 12 timer pr.døgn, med arbeid også i helgene. Ikke overdekke- ansett rett pa fjell. Kvartsitt. 3 HULL, ( ) totalt 500 M. Oppgitt til ca. 7 km. Oppdragsgivers ansvar. Oppstart ca. august Etablering av komplett kjerneboreutstyr, muskeg/traktor, borerør, kjernerer, kjernekasser, verktøy, reservedeler og mannskap, fra Namsos til angitt losseplass for lastebil, retur tilbake fra lasteplass for lastebil, til Namsos, betales: Fast pris RS kr

35 For transport av utstyr nevnt i pkt. 1, fra bilveg til boreområdet, retur tilbake til bilveg, inkl. suppleringstransporter under arbeidetes gang, betales: FAST PRIS RS kr Kjerneboring TT 46, betales med: boredyp m. pr. meter kr boredyp m. pr. meter kr Kjerneboring er inkl. kjernekasser. For fremledging av vann, opp/nedrigging av maskiner og utstyr, flytt mellom de forskjellige borehull, arbeid med veger, bruer, brakke, boring på ras, utstøyping av borehull, m.m. betales med: pr. manntime kr For ventetid som ikke skyldes entrepener, betales det : pr. manntime kr pr. maskintime kr For transport med muskeg/traktor betales: pr. time kr Entrepenørs generelle betingelser gjøres gjeldende for dette tilbudet, disse følger vedlagt tilbudet.

36 KOSTNADSOVERSLAG Etablering Terrengtransport T.R. RS RS kr. kr. Kjerneboring (0-100 m) 300 m a kr. Kjerneboring ( m) 200 m a kr. Flytt + div. arb. ca. 50 t a Transport med muskeg ca. 25 t a kr. kr. TOTALE KOSTNADER EKS. MVA. kr. -10>it 2kr. 5-5(.1?«._ +lo0-wk toerålrd$4- s h 451A8Z.- SNITT PRIS KJERNEBORING FERDIG LEVERT KR/M

37 GENERELLE BETINGELSER Vedlegg til tilbud til : BJØRNE A. ENDRESEN P.O. BOX GRUBHEI Prosjekt: Kjerneboring, kvartsforekomst, Sauvatn. Rana kommune. Disse generelle betingelsene gjøres gjeldende ved utførelse av diamantboring. 1. Det er oppdragsgivers ansvar og plikt å fremlegge en oversikt (boreplan) over boreprogrammet, i god tid før arbeidet startes opp. En slik boreplan skal bl.a. inneholde en oversikt over hullenes plassering i terrenget (området/gruven/tunellen), og disse merkes med f.eks. en stikke o.l. som tydelig angir hullets navn, retning, fall (vinkel) samt anslått boredybde. Dersom oppdragsgiver ønsker en spesiell trasse for adkomst til boreområdet/boreplassen, skal dette meddeles oppdragstaker (entrepener) og helst vedlagt et kart eller tegning. de tilfeller hvor det foreligger restriksjoner på f.eks. fardsel i terrenget, s.s. dyrka mark, fredet område, hytteområde o.l. skal dette gjøres kjendt for entrepener så tidlig som mulig, Do senest ved kontraktsinngåelse. Entrepener plikter å gi oppdragstaker beskjed om alt unormalt som bli registrert under boringen, 5.5. slepper i fjellet, vanninnspreng, tap av spylevann (returvann), kjernetap, darlige soner,o.a. Disse registreringen skal noteres på skiftrapporten, som oppdragsgiver kan få en kopi av om ønskelig. Eyenetuellt kjernetap skal markeres i kjernekassen, f.eks. ved hielp av en trelist/klosse eller lignende. Kjernekassene skal av entrepenor merkes etter innstruks fra oppdragsgiver. Entrepenør utarbeider en borehullsrapport for hvert enkalt borehull, og denne borehullsrapport skal gjennomgåes og godkjennes av oppdragsgivers ansvarlige representant i felt. Denne rapport -fungerer ogsa som entrepeners fakturagrunnlag, ug

38 en kopi av denne medfølger derfor faktura. Oppdragsgivers representant i felt beholder det rosa eksemplar SV borehullsrapporten etter gjennomgang/kontroll. Hindringer for boringen s.s. vanninnspreng med høyt trykk i horehullet, bergarter SOM sveller og låser kjernerør/borerør/foringsrør, og dermed umuliggjør boringene, åpne rom i fjellet, rassoner, ras fra hullvegg, rerbrudd hvor fanging er umulig, blokker i løsmassene som siger og kniper fast foringsrør m.m. gir entrepener rett til å avbryte boringene i slike hull, uten fradrag for de påløpne kostnadene i følge enhetsprisene. ønsker oppdragsgiver likevel å forsøke videre boring i slike hull, blir videre boring å utføre på oppdragsgivers egen risiko og regning, basert på enhetspriser for mannskap, maskiner og utstyr. Fastkjøring og eventuellt tap av utstyr i slike hull, som skyldes geologiske forhold (som entrepener ikke rår over) blir belastet oppdragsgiver til gjenanskaffelsseskost + 10 % påslag. Kjernene legges i kjernekasser a 1,05 x 10 meter m/u lokk. Kjernekassene er av type POLYCORE. Betalingsbetingelsene er netto pr. 30 dager, etter fakturadato, som er den samme som siste utførelsesdag på hvert enkelt borehull. Ved boring av hull med dyp over 500 meter, gir dette entrepener rett til avregning 2 ganger pr. hull. Ved borino av korte og mange hull, avregnes boringen to ganger pr. måned. Etableringskostnadene faktureres ved mobilisering, og forfaller til betaling pr. 10 dager, etter fakturadato. Innsigelser mot enkeltposter i faktura skal ikke hindre innbetaling av fakturaens øvrige poster. Slike innsigelser (reklamasjon) må rettes skriftlig til entrepenørs administrasjon innen 7 dager etter mottagelse av faktura. Alle oppgitte priser i tilbudet er eksklusive merverdiavgift.

39 Ved for sen innbetaling av forfallte poster, vil entrepener automatisk beregne en morarente på 2 % pr. påbeynnt måned, samt et purregebyr på kr. 75 pr. purring. Det taes et generellt forbehold mot forhold som oppdragstaker ikke rår over, s.s. streik, krig, lock-out, uvær, omfattende maskinhavarier etc. Partene forplikter seg gjendsidig til ikke å opplyse uvedkommende om opplysninger partene gir hverandre i forespørsel, tilbud, samtaler o.s.v. Videre gjelder det samme forhold for kjennskap partene får til resultatet av arbeidet, teknisk know-how, tekniske løsninger, priser, betingelser m.m. Når en av partene forlanger det skal det inngåes skriftlig kontrakt for oppdraget. Entrepener forlanger dette automatisk dersom tilbudets omfang overstiger kr. eks. mva. Entrepener forbeholder seg retten til å få innbetalt et forskudd fra oppdragsgiver, dersom oppdraget er meget omfattende. Videre kan entrepener forlange bankgaranti for riktig og fullstendig betaling av arbeidet. Entrepeners normale arbeidstid ved utførelse av diamantboring er 12 timer pr. skift, med arbeid også lørdag og søndag. Dersom oppdragsgiver ønsker en annen arbeidstid, skal dett e avtales nermere. Det arbeider normalt to mann pr. skift. Entrepenør har eget mannskap og maskiner/utstyr forsikret. Videre har entrepenor en generell ansvarsforsikring, for dekning av tredjeperson, såkallt bedriftsansvar, med kr hvert enkelt skadetilfelle. Dersom oppdragsgiver ønsker skal entrepener vedlegge kopi av denne polise ved kontrakten.

Beste praksis offentlige anskaffelser

Beste praksis offentlige anskaffelser Veileder Beste praksis offentlige anskaffelser Et veiledningshefte med informasjon og praktiske råd til hjelp underveis i INNKJØPSPROSESSEN et bidrag for både oppdragsgiver og leverandør til å stille og

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser 05-01

C Kontraktsbestemmelser 05-01 C Kontraktsbestemmelser 05-01 C 1 C KONTRKTSBESTEMMELSER Som kontraktsbestemmelser gjelder NS 3430 "lminnelige kontraktsbestemmelser om utførelse av bygg- og anleggsarbeider" av september 1994, fastsatt

Detaljer

Oppdrag HAMMERFEST KOMMUNE V/TEKNISK DIRFT. Bok 0 GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENKLERE ENTREPRISER DATO

Oppdrag HAMMERFEST KOMMUNE V/TEKNISK DIRFT. Bok 0 GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENKLERE ENTREPRISER DATO Bok 0 (basert på NS 8406) Fyll inn prosjektnummer og navn Dato XXXXX Oppdrag Bok 0 HAMMERFEST KOMMUNE V/TEKNISK DIRFT GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENKLERE ENTREPRISER DATO INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

FYLKESKOMMUNENS DELTAGELSE I FORSKNINGSVIRKSOMHETEN VED SINTEF UNIMED

FYLKESKOMMUNENS DELTAGELSE I FORSKNINGSVIRKSOMHETEN VED SINTEF UNIMED FYLKESKOMMUNENS DELTAGELSE I FORSKNINGSVIRKSOMHETEN VED SINTEF UNIMED INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammendrag... 1 2. Innledning... 3 2.1 Bakgrunn... 3 2.2 Formål... 3 2.3 Mål... 3 3. SINTEF Unimed... 4 4. Gjennomføring...

Detaljer

Oversendt fra Folldal Verk a.s. Dato År. I januar 1991

Oversendt fra Folldal Verk a.s. Dato År. I januar 1991 cnia?l_ tatif Bergvesenet 51 e Postboks3021, N-7441 Troodheim Bergvesenet rapport nr Intern Joumal nr 5856 Rapportarkivet Innlegging av nye rapporter ved: Peter Internt arkiv nr Rapportlokalisering! Gradering

Detaljer

Oversiktseminar. Prosjektplanlegging

Oversiktseminar. Prosjektplanlegging Oversiktseminar Prosjektplanlegging INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKSJON 4 2. PROSPEKTET OG PROSJEKTPLANEN 6 2.1 HVORFOR LAGE PROSPEKTER OG PLANER? 6 2.2 HVA KAN DU BRUKE PROSPEKTET TIL? 6 2.3 HVA KAN DU

Detaljer

0.1 ANBUDSINNBYDELSE... 1 0.2 INFORMASJON OM OPPDRAGSGIVER... 2 0.3 TILBUDSBREV... 3-4

0.1 ANBUDSINNBYDELSE... 1 0.2 INFORMASJON OM OPPDRAGSGIVER... 2 0.3 TILBUDSBREV... 3-4 INNHOLDSFORTEGNELSE 0.1 ANBUDSINNBYDELSE... 1 0.2 INFORMASJON OM OPPDRAGSGIVER... 2 0.3 TILBUDSBREV... 3-4 0.3.1 ANBUDSSKJEMA BRØYTING... 3 0.3.2 ANTALL RODER... 4 0.3.3 SAMARBEIDSPARTNER... 4 0.3.4 FIRMAOPPLYSNINGER...

Detaljer

1. KONGSVINGERMODELLEN... 4 2. VEGVEDLIKEHOLDSFORENINGENS OPPBYGNING OG FUNKSJON... 5 2.1. FORMÅL... 5 2.1.1. ORGANISERING... 5

1. KONGSVINGERMODELLEN... 4 2. VEGVEDLIKEHOLDSFORENINGENS OPPBYGNING OG FUNKSJON... 5 2.1. FORMÅL... 5 2.1.1. ORGANISERING... 5 Innholdsfortegnelse 1. KONGSVINGERMODELLEN... 4 2. VEGVEDLIKEHOLDSFORENINGENS OPPBYGNING OG FUNKSJON... 5 2.1. FORMÅL... 5 2.1.1. ORGANISERING... 5 2.1.2. VIRKEMÅTE - ÅRSOPPGAVER... 6 2.1.3. LEDERENS OPPGAVER...

Detaljer

Kvalitetssikringshåndbok

Kvalitetssikringshåndbok Kvalitetssikringshåndbok for Ålvik vekst, Kvam KF Vedtatt av styret 27. april 2007 Rev. nr.: Kvalitetssikringshåndbok Godkj. av: Styret Dato: 27.04.07 INNHOLD FORORD...3 OVERSIKT OVER REVISJONER...4 1.

Detaljer

Opprusting av gammel traktorvei til skogsbilvei på strekningen Sørmo Tverrelva i Sørdalen, samt etablering av parkeringsplass ved veienden

Opprusting av gammel traktorvei til skogsbilvei på strekningen Sørmo Tverrelva i Sørdalen, samt etablering av parkeringsplass ved veienden Åpen anbudskonkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser av 7. april 2006 nr 402, del I og II Opprusting av gammel traktorvei til skogsbilvei på strekningen Sørmo Tverrelva i Sørdalen, samt etablering

Detaljer

Forprosjektet «Lokalmat på nett»

Forprosjektet «Lokalmat på nett» Bioforsk Rapport Bioforsk Rapport Vol. 8 Nr. 72 213 Forprosjektet «Lokalmat på nett» -Kartlegging av muligheter for å knytte lokalmatprodusenter i Nord- Norge til en felles nettbasert salgs-/bestillingsløsning

Detaljer

Alminnelige betingelser for konsulentoppdrag til fastpris (NKF 07)

Alminnelige betingelser for konsulentoppdrag til fastpris (NKF 07) Alminnelige betingelser for konsulentoppdrag til fastpris (NKF 07) Utgitt i 2007 av Dansk Industri, Danmark, Teknologiateollisuus Teknologindustrin, Finland, Norsk Industri, Norge og Teknikföretagen, Sverige.

Detaljer

Digitalisering av reguleringsplaner

Digitalisering av reguleringsplaner Digitalisering av reguleringsplaner En veileder basert på praktiske erfaringer fra Telemark og Vestfold av Tore Bø med god hjelp av Arnleif Bjørstad og Knut Dammen Det eneste som er dyrt ved digitalisering

Detaljer

AVTALE OM SAMARBEID MELLOM TANNLEGER

AVTALE OM SAMARBEID MELLOM TANNLEGER AVTALE OM SAMARBEID MELLOM TANNLEGER (NB! Må leses i sammenheng med NTFs kommentarer til avtalen) Mellom tannlege...(heretter kalt praksisinnehaver) og tannlege...(heretter kalt leietaker), er det i dag

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2009/16 Innklaget virksomhet: Klager: NAV Buskerud, Saksnummer: 2009/16 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status:

Detaljer

Follo distriktsrevisjon. Forvaltningsrevisjonsrapport. Vann og avløp. Ski kommune. 15. mars 2010 RAPPORT 2/10

Follo distriktsrevisjon. Forvaltningsrevisjonsrapport. Vann og avløp. Ski kommune. 15. mars 2010 RAPPORT 2/10 Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Ski kommune 15. mars 2010 RAPPORT 2/10 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 SKI KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Ski kommune

Detaljer

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE?

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? NORUT Samfunnsforskning AS Rapport nr 09/2007 SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? FORPROSJEKT FOR Å UTVIKLE MULIGE SAMARBEIDSMODELLER MELLOM PRIVATE TANNLEGER OG OFFENTLIG TANNHELSETJENESTE Frank Olsen NORUT

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2008/59 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2008/59 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger

Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger Forvaltningsrevisjon Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger Rapport Januar 2014 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr 4. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

Kvalitetsprosjektet Røst 2006

Kvalitetsprosjektet Røst 2006 Kvalitetsprosjektet Røst 2006 Rapport fra prosjektgjennomføringen De som står bak prosjektet: Norges Råfisklag I samarbeid med Nordland Fylkes Fiskarlag, Norges Kystfiskarlag, Fiskarlaget Midt-Norge og

Detaljer

MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN

MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN FORVALTNINGSREVISJON AV ANSKAFFELSER MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN RENNESØY KOMMUNE FEBRUAR 2011 Forsidefoto: Stock Exchng ogaland Revisjon IKS INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget,

Detaljer

Offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Offentlige anskaffelser Ski kommune Dato 17.01.2011 RAPPORT 6/10 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 SKI KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Kjøp av rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid, basert på NS 8402:2010. for

Konkurransegrunnlag. Kjøp av rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid, basert på NS 8402:2010. for Konkurransegrunnlag Kjøp av rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid, basert på NS 8402:2010 for Forside kan lages i forsidegenerator på vegveven/grafisk senter Konkurransegrunnlag av Region:Klikk

Detaljer

OPTIMERAS STANDARD OPPDRAGSBETINGELSER FOR NÆRINGSDRIVENDES KJØP AV TEKNISKE TJENESTER

OPTIMERAS STANDARD OPPDRAGSBETINGELSER FOR NÆRINGSDRIVENDES KJØP AV TEKNISKE TJENESTER OPTIMERAS STANDARD OPPDRAGSBETINGELSER FOR NÆRINGSDRIVENDES KJØP AV TEKNISKE TJENESTER 2. UTGAVE 03/2014 1. PARTER I disse standard oppdragsbetingelser for næringsdrivende ( Standard oppdragsbetingelser

Detaljer

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2.

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2. k u r s Regnskapskurs for store foreninger Innføring i regnskap del 1 av 2. Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og

Detaljer

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og budsjettarbeid for økonomiansvarlige i studentforeninger med stor økonomi.

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE SAKSPAPIR

FAUSKE KOMMUNE SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE SAKSPAPIR JournalpostID: /31 Arkiv sakid.: /1 Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 033/1 036/1 Saksbehandler: Tom Seljeås FORMANNSKAP KOMMUNESTYRE Dato: 11.0.1.0.1 INNKJØPSVEILEDER

Detaljer

Vedlikehold av kommunale bygg

Vedlikehold av kommunale bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Vedlikehold av kommunale bygg Enebakk kommune 21. AUGUST 2007 RAPPORT 9/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? SKEDSMO KOMMUNE Januar 2005 Utført av Nina Neset FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET

Detaljer

Anskaffelser i forbindelse med sikkerhetsoppgraderingen av Munch-museet

Anskaffelser i forbindelse med sikkerhetsoppgraderingen av Munch-museet Oslo kommune Kommunerevisjonen Granskingsrapport Anskaffelser i forbindelse med sikkerhetsoppgraderingen av Munch-museet 9. juni 2006 Anskaffelser sikkerhetsoppgradering Munch-museet Forord Denne rapporten

Detaljer