Bergvesenet. BV 3603 Trondheim. Søknad om prospekteringsstøtte for undersøkelse av Sauvasskaret kvartsittforekomst i Rana. Ole Kr. Pedersen 01.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bergvesenet. BV 3603 Trondheim. Søknad om prospekteringsstøtte for undersøkelse av Sauvasskaret kvartsittforekomst i Rana. Ole Kr. Pedersen 01."

Transkript

1 Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisenng Gradering BV 3603 Trondheim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt fra Fortrolig pga Fortrolig fra dato: Næringsdepartementet Tffiel Søknad om prospekteringsstøtte for undersøkelse av Sauvasskaret kvartsittforekomst i Rana. Forfatter Ole Kr. Pedersen Dato Bedrift Ole Kr. Pedersen, Maskinentreprenør Kommune Rana Fylke Bergdistrikt 1: kartblad kartblad Nordland Nordlandske Fagområde Geologi Prospektering Dokument type Forekomster Sauvasskaret Råstofftype Industrimineral Emneord Kvartsitt Sammendrag

2 Bankforbindelse: Nordlandsbanken Bankgiro Næringsdepartementet Næringsøkonomisk avdeling Postboks 8014 Oep., 0030 Oslo 1 OLE KR. PEDERSEN MASKINENTREPRENØR nft Opplasting "Wansport Knusing Sikting 8613Selfom, Postboks 18 1 l5t/3l:c.(3 SØKNAD OM PROSPEKTERINGSSTØTTE STORT KR FOR UNDERSØKELSE AV KVARTSITTFOREKOMST I RANA Viser til vår telefonhenvendelse til Oem om dette og avtale om fremlegg av søknad for bestemmelse av mengae og kvalitet for Sauvasskaret kvartsittforekomst i Rana. Vår plan til neste skritt(fase II) er nøye gjennomarbeidet og meo priser. Hele prosjektfasen koster kr é0s. ved total gjennomføring. Vi søker dermed om oekning av 50 % av beløpet,a,v,s.,kr.546:304, Son vedlegg til nærværende søknad følger mappe for Geres forstå else av prosjektets karakter og detaljer(fase II). Den viktigste ookumentasjon for fase I,avsluttet ,inngår i nevnte mappe (Påvisning av forekomsten,innledende prøvetaking, preliminært geologisk kart). Kvartsittforekomsten er tenkt utviklet som råstofforuve for den metallurgiske industri i Rana,med Rana Metall KS som hovedbruker av kvartsitt i sin ferrosilisiumproouksjon. Dessuten er både :.JorskFerro A/S og Norsk Ferrokrom potensielle brukere av dette råstoffet. Ellers har Fesii gruppen bekreftet sin interesse for oetee kvart sittråstoffet ut fra interessante analyser + termisk test(styrke faktor 80). Rana fretallks er videre opptatt å teste kvartsitten i full skala på sine ovner(500 tonn). VI tror at dette kvartsittråstoffet kan utvikles mot andre bruks områder også,f,eks. tilslag i asfalt(lys bergart),som lim egenska sammen med sement i betong(finstoff). Rana KS stiller krav til Al203 til maksimum o17 samt strenge krav til TiE2 og P205. For å gå forsiktig fram(unoerveis)i fase II,gjør vi en evalu ering sammen med SINTEF etter at prøvetakingen i oagoverflaten foreligger med ferdige analyser. (se program for unoersøkelse av Sauvasskaret kvartsittforekomst). Vi har stor tro på dette prosjektet,men ønsker samtidig å gå nøkternt og skrittvis frem i.undersøkelsen,./2

3 -2 Hvis forutsetningene for gruvedrift på forekomsten er tilstede, er borring,sprenging og uttak tenkt organisert pr. entreprise. Vi har drøftet dette i møte med Rana Gruber's ledelse,som har sagt seg interessert i kunne forestå dette.(pr. entreprise.). Rana Gruber"grovregner" nå på et slikt opplegg, og vil komme med en kalkyle for sin pris for dette. Nærværende prosjekt er tenkt omdannet til eget selskap,f.eks. Mineral A/S, med innleie av knusing(eget selskap),hvor eksister ende transportfirma Ole Kr.Pedersen A/S utfører transport av kvartsitten til kundene.(se vedlegg). Pr.dato er dette en alternativ organisering av virksomheten. Imidlertid,kvartsittens kvalitet er avgjørende for realisering av nye aktiviteter i Rana, Det er dette som nå må undersøkes, ed vennlig hilsen :le Kr.Pedersen.I ii(r(112 W 8 ørne A.Endresen Vedlegg

4 VEDLEGG TIL SØKNADEN Innhold Side Rana Metall KS vurdering av kvartsitten Analyserapport orienterende prevetaking 1 2 Preliminært geologisk kart med undersøkelses programmet 3 Preliminære geologiske profiler med undersøk elsesprogrammet 4 Program for undersøkelse av Sauvasskaret kvartsittforekomst 5-7 Spesifikasjoner prosjektets kostnad 8 Reelle og potensielle kunder hittil 9-11 Rapport fase I lokalisering av forekomsten Appendiks pristilbud undersøkelsesprogrammet 17-30

5 SI DE 1

6 RANA METALL Bjørne Endresen c/o Ole Kr. Pedersen Postboks 18 RANA METALL KS Postboks Mo, Norway Telephone: (087) Telefax: (087) Telex: rarnet n Bank: Fokus Bank Account No.: SELFORS Your ref. Ourref.: 146/89 BB/is MoiRana VURDERING AV KVARTSFUNN I RANA På grunnlag av de kjemiske analyser som uttatte prøver viser samt termisk test, synes denne forekomsten å være interessant m.h.t. bruk av kvartsen i ferrosilisiumproduksjon. A1201-analysen er noe høg sammenlignet med det beste på markedet, men dog akseptabel. Titan, fosfor m.fl. er meget bra. Rana Metall følger dette arbeidet med stor interesse da dette kan bli en lokal råstoffleverandør. Likeledes kan denne forekomsten også være interessant for noen av de andre bedriftene i FESIL-gruppen. Med hilsen for RANA METALL KS B ørn Bj rkmo

7 SIDE 2

8 NORSK JERNVERK AS MOLAB - Kjemisk avd. ANALYSERAPPORT OppdraRsgiver Materiale : Bjørne Endresen / B. Bjørkmo, Rana Metall A/S : Kvarts Undersøkelse : Kjemisk analyse Ankomst dato : Ref.nr. : E-1157 Pr. merket : S10 Fe 0 Al 0 TiO Mn0 Ca0 Mg0 Na20 1(20 % 2 % 2 3 % 2 3 % 2 % % % % Rana ØSV Rana ØSV Rana ØSV l SiO2 Beregnet Mo i Ranax N.A. Sivertsen Eli(3/tMq:1 P. Sernersen-

9 S IE 3

10 0 gatostr 0 to IO r 0 0 io 0 0 no 0 0 ot) T `z) o... å e) - 0 o o oo 0 % 00, 00 o Qn0 0,90 2 Q o 0 Q A 0 DO.mivOcin 0 o 0 0 bp 0 o t) Dotiobi ik Y b 0 wq Dou p o e \ 0 0W D 0 012Qo AO()00000,0 Qvu D0 Do o u 0 0\00 o voo b D Dob On b D 0 t. 0 v o0d0 D ki D O \ \ \ \ \ D o D / KsVAWA ISTKTAIIET I RANA KOMMUNE TEGNFORKLARI IJG 1 00 i n et e r F1 KVARTSITT r-i4afiske GAkiGER 20 STRØK OG FALL PRØVEPUNKT I DAGEN - FORSLAG ca OETALJAREAL I DAGEN-1.0 in2 DIAMANTBORHULL SONTAL PROJEKSJ ON

11 SIDE 4

12 4 50 meter o o meter 4 t meter D I. 50 meter 25 oo Cee D meter KVARTSITT SA1JVASSKARETI RANA KOMMUNE TEGNFORKLARING boolmet r fl KVART5ITT MA FlSKE GANSE 0 P116YEPUNKTI OAGEN - FOASLAG DETAL3AREAL I DA6EN-1.0 mz Di AMAN7BO9N UL L. 50 met er L.

13 SIDENE 5-7

14 Bjørne A. Endresen Mining Engineer - FEANI ttt ea.encit Vedlegg til søknaden Deresrer: vårret: BAE/ Dato: PPOCRAM FCR UNDERSØKELSE AV SAUVASSKARET KVARTSITTFCREKWST Arbeias2runnla2: Jf. spesialbestilling av topografisk kart i målestokk 1:2000 mea 2 meters ekvidistanse,fra Fjellanger Widerae, Den geologiske kvartsittgrense mot sidebergartene gneis og kvartsrik gneis med mafiske ganger settes ut med stikk som måles inn. Punktene settes av på 1:2000 kartet. De mafiske gangene inne i kvartsitten settes ut med stikk som måles inn. Punktene settes av på 1:2000 kartet. Det geologiske grenselinjeforløp mellom kvartsittforekomsten og sidebergartene,samt de mafiske gangene inne i kvartsitten tegnes deretter på 1:2000 kartet, Basislinje for kvartsittforekomsten settes ut. N S. Profillinjene settes ut. Referansepunkter settes ut på profilene. Jiamantborhullene(påhuggene) med boreretning settes ut. Geologisk kartlegging av kvartsittforekomsten og sideberg artene inkl, de mafiske gangenetd.v.s.inøyaktige strøk og fallobservasjoner inkl, aksefall samt fargekartlegging av kvartsitten,hvit,grå, og grader av brun farve(jf. jerninnholc og andre visuelle detaljer som kan relateres til kvartsitter kvalitet, Disse observasjonene brukes og sammenholdes mot de kommende analyser dagprøveanalysene og diamantborkjerne analysene, Dagprøvepunktene settes ut med stikk eller merke med måle bånd mellom de utsatte referansepunktene i profilene. Dagprøvene av kvartsitten tas med hjelp av liten(bærbar og bensindrevet)bormaskin. Kun friskt og uforvitret kvartsitt materiale tas. Prøveposene merkes med profil nr, og prøve punkt nr, Geologisk beskrivelse av de prøvetatte punkter../2 Adr.: Svenskveien 114,P.O.Box 107,8610Grubhei,Norway - Phone: Fax: Bank:

15 -2- Dagprøveposene fraktes ned til bilvei,( 7 km,) og kjøres til lab. i Mo i Rana.(MOLAB). Den kommende analyserapport fra MOLAB utgjør grunnlaget for inntegning av analyseresultatene på de respektive prøve punktene. Dette gjøres både på dagkartet(1:2000) og tilhørende profiler. Separate kart og profiler for hvert elementld.v.s., Ti02 og P205. Det samme gjøres for 2 ulike horisontaikart niv%er. Resultatene samordnes de foreslåtte diamantborpåhugg. Justerir av påhuggene kan hvis nødvendig justeres med målebånd i profilene, Sammenhengsvariasjonene av elementene beregnes av SINTEF. Det er inngått avtale med førsteamanuensisldr.ing. Erik Stabe2 Ludvigsen og professor,dr.ing. Kai Nielsen om dette. Dette som bistand til små og mellomstore bedrifter fra SINTEF etter søknaa fra firma Ole Kr. Pedersen,Mo i Rana SINTEF vil samtidig bistå som faglig samtalepartner i utvikl ingen av prosjektet,(second opinion.). Søknaden fra firma Ole Kr. Pedersen er imidlertid ikke aktuell før fullfinansiering av nærværende prosjektfase foreligger. Tolkning av sammenhengsvariasjonene hos SINTEF. NEI eller JA til å fortsette med diamantboringen. Hvis JA følger tilrettelegging for diamantboringen. Geologisk feltoppfølging av diamantboringen.kjernelogging fortløpende på borplassen. Farvefotografering av den ferdige utlagte kasse med diamantborkjerner. av borkjernekassene til bilvei.(7 km.). crakt av borkjernekassene for splitting.(50 km.), Hos Rana Gruber på Storforshei p.g.a. trykkluftavhengig + splitter. ( 1 mann/30 meter/skift.). prøveposene merkes med Bh,nr og analysesone nr, Prøveposene fraktes til MOLAB for videre preparering og analy Jet lages et sett med orginalprofiler inkl, hoveoprofiler transparent materiale for bruk av tusj og lyskopiering. Profilene tegnes med dagkonturlinjen og de øvrige tilgjenge lige data. Det enkelte diamantborhull tegnes med alle data og tegnes deretter inn på det respektive profil. Sammentegninc av dagkart profiler og nivåkart. Sammenhenger mellom de tidligere geologiske dagobservasjoner,strøk og fall,aksefall, kvartsittens farveinndeling 0.3. samordnes her. Det ferdige orginalkartverk i M=1:2000 av dagkart,profiler og nivåkart foreligger ferdig tegnet../3

16 -3 Rapport med oppsummering,vurdering og konklusjon. Rapporten utarbeides i 10 eksemplarer, Nedfotografering av kart,profiler og nivåkart til rapportforma. Bjørne A,Endresen

17 SIDE 8

18 Bankforbindelse: Nordlandsbanken Bankgiro OLE KR. PEDERSEN MASKINENTREPRENØR Opplasting Transport Knusing Sikting Vedlegg til søknaden 8613Selfors, Postboks 18 SPESIFIKASJONER - PROS3EKTETS KOSTNAD Geolog (487,5 timer a kr.350) 170,625.- Diamantboring(500 m levert i kasser) _ Pristilbud fra A/S TERRA BOR 150 analyser(150 x x20)kr Tilbud fra MOLAS inkl. m v.a. 6 analyser på Au(500 x 6 x 20)kr Pris fra MOLAB inkl. m.v.a. Prosjektkonto i Sparebanken Rana 17,5 5 lånerente/ 7 mnd/ rentekcstnad 1 lanamåler a 350 kr/t /37,5 t/ 1 hjelpemann i 1 uke a 200 kr/t 2 hjelpemenn i 2 uker a 200 kr/t 160 prøveposer a kr.20.-/stk rakt av kjernekasser til bilvei(7km) 1 mann + traktor i 2 dager/400.- kr/time Lastebilfrakt av kasser til splittersteo 50 km Splitting av oiamantborkjernene 1 mann i 16,5 dager/200.- kr/time 5ruk av egne biler/ 2,50 kr/km Etablering og orift av hytte i feltet Telefonutgifter 65.0t Sum: ,ekvisita/materiale/rapporter/kopier/porto,o.a Post for uforutsatte utgifter Sums PTCD 20 (bensindrevet motorbormaskin) Tilbud fra Atlas Copco. kr eksl, mva,

19 SI:)ENE j-11

20 EKOLE KR. PEDERSEN MASKINENTREPRENØR Bankforbindelse: Nordlandsbanken Bankgiro nna Metall KS Postboks 500 8f101Mo Opplasting Transport Knusing Sikting Att:adm dir.bjørn Bjørkmo 8613Seffors, Posiboks18 ØKONOMISK TEKNISK STUDIE AV KVARTSITTPROSJEKTET/PRODUKSJONS LAYOUT. Viser til hyggelig møte med Dem og produksjonssjef K.Kibsgård ut fra planlagte økonomisk teknisk studie av kvartsitt,e prosjektet(produksjons layout). For ordens skyld oversendes nærværende skriv i.h.h. til møtet. Pris i kalkxlen: Som kalkyletall settes kr,125. pr, tonn levert kvartsitt, Stxkkstørrelse: Kvartsitten leveres med stykkstørrelse Prøve2artiet: Ett prøveparti kvartsitt for direkte test innebærer en mengde på 500 tonn. Selska2sdannelse: Rana Metall KS gis preferanse vedr, partnerskap i en selskaps dannelse.adm dir.bjørn Bjørkmo sonderer interessen til slik medvirkning Vi takker for et hittil utmerket samarbeid. Så langt har vi stor tro på at kvartsittforekomsten kan utvikles til et lønnsomt anliggende. M d venn i.. ilsen QvC cwt Bj rne A.Endresen p osjektansvarlig)

21 Bankforbindelse: Nordlandsbanken Bankgiro Norsk Ferro AS Postboks Mo OLE KR. PEDERSEN MASKINENTREPRENØR Tff: Opplasting Transport Knusing Sikting Att:Knut A.Larsen 8613Selfors, ~~18 ØKONOMISK TEKNISK STUDIE AV KVARTSITTPROSJEKTET/PRODUKSJONS LAYOUT. Viser til møte på ditt kontor i går vedr. planlagte økonomisk teknisk studie av kvartsittprosjektet(produksjons layout). Følgende ble tatt opp på møtet, mengde(r). pris.fraksjon(er). øvre grense fosfor i kvartsitten, Mengdejr1: Norsk Ferro AS regner med et årsforbruk påca, tonn kvartsitt pr år,(stykk Kvarts). I tillegg kommer fines som utgjør ca.6-7 prosent av total sintermengden, Mengden fines er antatt til tonn pr.år,(fines brukes til S-35stere surhetsgraoen i sinteren). Priser: Det anbefales å bruke kr.60. pr,tonn for både stykk kvarts og fines. Fraksloner: Stykk kvarts vil angivelig få fraksjoneringen (KAL kommer tilbake hvis ytterligere spesifisering). Fosforinnholdet i kvartsitten: Norsk Ferro har satt 20/1000 fosfor som max. grense i kvartsitt Annet: KAL vil undersøke årsbehovet for kvartsitt hos Norsk Ferrokrom og kan konsulteres senere m.h.t. dette spørsmålet. venn ilsen :i[ rne A.Endresen osjektansvarlig)

22 Bankforbindelse: Nordlandsbanken Bankgiro Hesselberg Vei v/rune Langfjell 8632 SKONSENG OLE KR. PEDERSEN MASKINENTREPRENØR TII: Opplasting Transport Knusing Sikting 8613Seffors, Postboks 18 HVIT KVARTSITT SOM TILSLAGSMATERIALEI ASFALT LAB.UNDER SCKELSE INTERNT HOS HESSELBERG VEI Viser til møte på Deres kontor før jul vedr. ulike bergarter som mulig tilslagsmaterialei asfalt. Som kjent arbeides det med utviklegg av flere mineral/bergarts prosjekter og med forskjellige interessepartnere. Hvit kvartsitt ett av ros ektene: Ett av prosjektene under utvikling er kvertsittprosjektet med interessenteneole K,Pedersen og 8.A.Endresen hvor bruk av kvartsitt overveiende er rettet mat den metallurgiske industrien i Rana. Utover denne bruk av kvartsitten kan ytterligere anvendelser tenkes. En av disse mulighetene ligger i å utnytte kvartsitten som tilslag i asfalt. Vi peker særlig på den lyse farven(hvit),menavhengig av at kvartsittens fysikalske egenskaper er tilfredstillendesom tilslagsmateriale5.asfalt, Da De har sagt Oem villig til å lab.teste denne spesielle kvartsitten for nærmere kjennskap til sprehet/flisighetev. abrasjon vil vi levere Dem ca, 15 kg. kvertsitt av knyttneve størrelse. Dette vil skje når forekomsten blir snøbar. Med vennlig hilsen Bjørne A.Endresen (prosjektansvarlig)

23 SIDENE 12-16

24 Bankforbindelse: Nordlandsbanken Bankgiro OLE KR. PEDERSEN MASKINENTREPRENØR Tlf: NORDLAND FYLKESKOMMUNE Utbyggingsavdelingen Fylkeshuset 8000 BODØ Opplasting Transport Knusing Slicting 8613Seffors, Postboks 18 Att: RK konsulenten RAPPORT KARTLEGGING OG PRØVETAKING AV KVARTS/KVARTSITTER I RANA Feltarbeide rekkefølgen i kart1e2gin2en: De undersøkte kvartsittenes geografiske og topografiske opp treden omfattes fra fjord til høgfjell. P.g.a, snøen startet kartleggingen med de sjønære kvartsittene, (Sund i Hemnes kommune) og avsluttet med høgfjellsdragene øst i Rana(Kvartsittsonene vest for gabbromassivet i Umbukta). Rekkefølgen i kartleggingen har vært, Kvartsitt på Sund i Hemnes kommune(8.) Kvartsitt ved Straumen i Rana(4.) Kvartsitt øst for Øyjord Kalkbrudd i Rana(3,) Kvartsittdragene, Slettafjell Straumbygda Utskarpen i Rana(1.) Kvartsitthorisont sydvest for Langvatnet i Rana(2,) Kvartsitt ved gården Jørdbru i Rana(6.) Kvartsitt i Grønnfjelldalen i Rana(7.) 8, Kvartsitt som opptrer vest for gabbromassivet i Umbukta, Rana(5,)./2

25 -2 Kriterier o2 metodikk ved 21ennomførinsen av kvalitets kartle22in22n: Brukerrepresentanten,adm.dir, Lars Nygård,gjorde det tidlig klart at A1203 innholdet i kvarts/itt/en måtte være under 1.0 prosent og med lavt innhold av TiO2 og P205. Kvalitetskriteriene ble bestemmende for den visuelle felt bedømmelsen av kvarts/itt/ene og etter arbeidsmetodikk som følger, A. (1.vurdering), Holder den spesifikke sone eller parti av kvarts/itt/en under 1.0 prosent A1203 som gjennomsnittsana lyse? Hvis jalytterligere vurdering under punkt B. 8. (2,vurdering), Er kvarts/itt sonen,partiet stort nok for avbygging(bryting). Betegnelsen stor[t_noks jf, kombinasjoner av form,bredde,areal,mekti2het. Hvis ja,orienterende prøve taking under punkt C. Orienterende prøvetaking for analyse i laboratorium. Hvis brukbare analyser,prøvetaking for termisk test under punkt D. Prøvetaking for termisk lab.test. Hvis termisk lab.test holdt mål,preliminært geologisk kart i M=1:5000,under punkt E. Utarbeidelse av preliminært geologisk kart ut fra hittil registrerte feltobservasjonertut fra konstruksjon av lokal kartskisse med høydekurver. Supplerende geologiske observasj oner i feltet, Vurdering av anlegg av brudd Vurdering av veitilkomst. Kontakter underveis: Analyser ble foretatt hos A/S Ila og Lilleby Smelteverker(Sund i Hemnes kommune) og Molab(Norsk Jernverk),vedr, Sauvasskaret Kvartsittforekomst, Termisk lab.test av kvartsitt fra Sauvass karet Kvartsittforekomst er gjort hos A/S Ila og Lilleby Smelte verker, Kontaktene for ovennevnte har vært adm.dir.lars NY0ård,./3

26 -3- A/5 Ila og Lilleby Smelteverker og adm.dir.bjørn Bjørkmo, Rana Metall KS. Det er underveis tatt kontakt med Norsk Ferrokrom(teknisk sjef. Johan Eilertsen) og Norsk Ferro A/S (prosjektleder Knut A.Larsen; da begge selskapene er potensielle avtakere av kvartsitt i tillegg til Rana Metall KS. Disse kontakter er imidlertid på et orient erende stadium pr.dato. Dessuten er bergmester Cato Hugaas,Nordlandske Bergmesterembete, holdt orientert om utviklingen av undersøkelsen. Statens Skoger ved skogforvalter Wence Hjelmseth er gitt orientering om prosjektet. Det er avholdt 15 møter mellom prosjektinnehaverne, Ole Kr. Pedersen og Bjørne A Endresen. Resultatene av undersøkelsen: Da feltarbeidet startet med kartlegging avude(t) reneste parti(e: av kvartsitten på Sund i Hemnes,viste følgende prøvetaking at de to partiene 1 beste fall kunne oppvise ned mot 1,1 prosent A1203 og prosent Ti02. Analysene holdt ikke mål som råstoff til ferrosilisiumfremstillingen. De videre seks kvartsittsonene viste bare små parti og linser med Al203 - innhold, angivelig ned mot 1.0 prosent - men ingen av disse var store nok for prøvetaking mot analyse(kriteriene definert under punkt B.). En av kvartsittene holdt imidlertid mål(jf. kriteriene definert punktene A-F). Tre orienterende prøver på forekomsten viste at A1203 -innholdet var, 0,58/0,53/0,87 prosent. Konkluslon: Proslektets målsettin2 er o2enåddl Kartleggingen har registrert en lokal kvartsittforekomst,m.a.o., et lastebil-levert-råstoffalternativ til ferrosilisiumfremstillingen i Mo.(Vennligst se Rana Metall 'egen bedomnelse). Andre potensielle,lokale avtakere av kvartsittter de nye selskap- /4

27 -4 ene Norsk Ferrokrom og Norsk Ferro AS,begge i Mo. Neste skritt: Planarbeide mot neste skritt i utviklingen av Sauvasskaret Kvartsittforekomst vil bli fulgt opp så snart som mulig. Dle Kr. Pedersen Bjerne A.Endresen

28 SIDENE 17-30

29 FFOr UJ LRiE 9e :58 P. 2 SIN10Ci.E,o.2o.-92ELOKm SINTEr MOLAOAS CA 21E0CM1CIICOMPANV rn THE SINTEF onolg Ole Xrietian Pedersen Xanenget 8600 MO MOLAII3 DOrco c! VOur rel Direkte nr ol. Ovrt0( Oirect One Mo. Nerway NAS/bfj TILBUD PÅ KJEMISK ANALYSE AV KVARTSITT Vi tilbyr bestemmelseav A1203, Ti02, P203, SIO2 for kr $50,- pr. prøve.tt Vi gjør da følgende forutsetninger: Det dreier seg om ca 120 prøver. Herav ca 50 dagprøver a ca 2 kg " 70 borkjerneprøver a ca 5 kg Vi utfører nedknusing/preparering. DagprøvenekouJsr se:tleti siste halvdel av juli. Borkjerneprøvenekommsr sariet I siste halvdel av Oppdraget krever våtkjemiske analysemetoder. Med hilsen for SINTSF MOLAB N.A. Sivertsen 45 11~ atike. taa Poslacreoff Gmo.ssiinc TwoT,2- Posibol Me Inliu, P.23., 0 e^:,..e e- 22 rer: 20 3:: :22r ' AdtMito LOcalion Phorte Fax P0. Bow1500. N Mo Noony MO Industripor. 13,,onekvelen

30 SINTEF MOLAB AS ER ET FORSKNINGSSELSKAP I SINTEF-GRUPPEN SINTEF MOLAB AS IS A RESEARCH COMPANY IN THE SINTEF GROUP MOLAB Ole Kristian Pedersen Ranenget 8600 MO Deres ref.: Vår ref.: Direkte innvalg: Mo Your ref.: Our ref.: Direct line: Mo, Norway NAS/bfj TILBUD PÅ KJEMISK ANALYSE AV KVARTSITT Vi tilbyr bestemmelse av A1203, Ti02, P205, Si02 for kr 850,- pr. prøve. Vi cjør da følgende forutsetninger: Det dreier seg om ca 120 prøver. Herav ca 50 dagprøver a ca 2 kg " 70 borkjerneprøver a ca 5 kg Vi utfører nedknusing/preoarerina. Dagprøvene koffmersamlet i siste halvdel av juli. Borkjerneprøvene kommer samiet i siste halvdel av august. Oppdraget krever våtkjemiske analysemetoder. Med hilsen for SINTEF MOLAB /jd N.A. Sivertsen Postadresse: Besoksadresse: Telefon: Telefax: Postboks Mo Mo Inclustopark. Svenskveien 20 (087) (087) Address: Location: Phone: Fax: P.O.Box 500. N-8601 Mo, Norway Mo Inclustripark, Svenskveien

31 A/s TERRA BOR BJØRNE A. ENDRESEN P.O. BOX GRUBHEI WESSELS GT 2 POSTBOKS NAMSOS TLF: (077) TLF LAGER (077) TELEFAX: ;077) BANKGIRO: NAMSOS. cen 16 februar 1990 A PRISTIILBUD DIAMANTBORING I RANA - SAUVASSKARET, KVARTSITT. Vi viser til Deres forespørsel av 8 februar d.å. og vi har derfor gleden av å kunne oversende til Dem vedlagte pristilbud, med div. vedlegg. For dette tilbudet har vi forutsett å benytte en maskin av type DIAMEC 250, monzrt pa slede med teltoverbyggning. Denne maskinen vil etter vår mening egne seg meoet bra, og dette sammen med et meget høyt kvalifisert mannskap, tilsier etter vår mening at oppdraget skulle bli gjennomført til alle parters fulle tilfredshet. Det beskrevne prosjektet er en ganske omfattende oppgave, da bergarten det skal bores i er kvartsitt, noe som medfører relativ lav produksjon (meter) pr. skift, samt at det medfører betydelig stor slitasje pa diamantverktøyet. Vårt selskap har gjennom arene utført en rekke slike oppdrag, bade i Norge, Sverige og Finnland. Dette medfører bl.a. at mannskapet har lang og stor erfaring med kjerneborino kvartsitt, fra de foskjelligste forhold. A/S TERRA BOR tillater seg å hape at De vil finne å ogsa utføre disse diamantboringene dette året, og at vart tilbud blir antatt. Skulle De ha behov for ytterligere diskusjoner om vårt tilbud, eller andre forhold, står undertegnede til Deres fulle radighet. Me,vennlig hilsen TERRA BOR dikair jacob Br. Almlid SP2NN-. N,EK: CNS- 6E:ONGEDPNG - EE-7

32 TILBUD DIAMANTBORING. TIL: BJØRNE A. ENDRESEN P.O.BOX GRUBHEI FRA: A/S TERRA BOR 7800 NAMSOS

33 INNHOLDSFORTEGNELSE PRISTILBUD DIAMANTBORING side KOSTNADSOVERSLAG side 03 GENERELLE BETINGELSER FOR DIAMANTBORING side REFERANSELISTE DIAMANTBORING side OS - 09 FIRMAPRESENTASJON A/S TERRA BOR side 10-13

34 PRISTILBUD DIAMANTBORINS. Oppdragsgiver: Sted: Dimmensjon: Maskin: Terrengtransport: Vannveg: Bjørne A. Endresen Sauvasskaret TT 46 - kjerne 0 35,3 mm. Diamec 250, montert på slede. Muskeg eller traktor. Max. avstand til vannkilde er 500 m. Skiftgang: Overdekke: Bergarter: Antall hull: Avstand fra bilveg: Innkvartering: Tid utførelse: Ett skift a 12 timer pr.døgn, med arbeid også i helgene. Ikke overdekke- ansett rett pa fjell. Kvartsitt. 3 HULL, ( ) totalt 500 M. Oppgitt til ca. 7 km. Oppdragsgivers ansvar. Oppstart ca. august Etablering av komplett kjerneboreutstyr, muskeg/traktor, borerør, kjernerer, kjernekasser, verktøy, reservedeler og mannskap, fra Namsos til angitt losseplass for lastebil, retur tilbake fra lasteplass for lastebil, til Namsos, betales: Fast pris RS kr

35 For transport av utstyr nevnt i pkt. 1, fra bilveg til boreområdet, retur tilbake til bilveg, inkl. suppleringstransporter under arbeidetes gang, betales: FAST PRIS RS kr Kjerneboring TT 46, betales med: boredyp m. pr. meter kr boredyp m. pr. meter kr Kjerneboring er inkl. kjernekasser. For fremledging av vann, opp/nedrigging av maskiner og utstyr, flytt mellom de forskjellige borehull, arbeid med veger, bruer, brakke, boring på ras, utstøyping av borehull, m.m. betales med: pr. manntime kr For ventetid som ikke skyldes entrepener, betales det : pr. manntime kr pr. maskintime kr For transport med muskeg/traktor betales: pr. time kr Entrepenørs generelle betingelser gjøres gjeldende for dette tilbudet, disse følger vedlagt tilbudet.

36 KOSTNADSOVERSLAG Etablering Terrengtransport T.R. RS RS kr. kr. Kjerneboring (0-100 m) 300 m a kr. Kjerneboring ( m) 200 m a kr. Flytt + div. arb. ca. 50 t a Transport med muskeg ca. 25 t a kr. kr. TOTALE KOSTNADER EKS. MVA. kr. -10>it 2kr. 5-5(.1?«._ +lo0-wk toerålrd$4- s h 451A8Z.- SNITT PRIS KJERNEBORING FERDIG LEVERT KR/M

37 GENERELLE BETINGELSER Vedlegg til tilbud til : BJØRNE A. ENDRESEN P.O. BOX GRUBHEI Prosjekt: Kjerneboring, kvartsforekomst, Sauvatn. Rana kommune. Disse generelle betingelsene gjøres gjeldende ved utførelse av diamantboring. 1. Det er oppdragsgivers ansvar og plikt å fremlegge en oversikt (boreplan) over boreprogrammet, i god tid før arbeidet startes opp. En slik boreplan skal bl.a. inneholde en oversikt over hullenes plassering i terrenget (området/gruven/tunellen), og disse merkes med f.eks. en stikke o.l. som tydelig angir hullets navn, retning, fall (vinkel) samt anslått boredybde. Dersom oppdragsgiver ønsker en spesiell trasse for adkomst til boreområdet/boreplassen, skal dette meddeles oppdragstaker (entrepener) og helst vedlagt et kart eller tegning. de tilfeller hvor det foreligger restriksjoner på f.eks. fardsel i terrenget, s.s. dyrka mark, fredet område, hytteområde o.l. skal dette gjøres kjendt for entrepener så tidlig som mulig, Do senest ved kontraktsinngåelse. Entrepener plikter å gi oppdragstaker beskjed om alt unormalt som bli registrert under boringen, 5.5. slepper i fjellet, vanninnspreng, tap av spylevann (returvann), kjernetap, darlige soner,o.a. Disse registreringen skal noteres på skiftrapporten, som oppdragsgiver kan få en kopi av om ønskelig. Eyenetuellt kjernetap skal markeres i kjernekassen, f.eks. ved hielp av en trelist/klosse eller lignende. Kjernekassene skal av entrepenor merkes etter innstruks fra oppdragsgiver. Entrepenør utarbeider en borehullsrapport for hvert enkalt borehull, og denne borehullsrapport skal gjennomgåes og godkjennes av oppdragsgivers ansvarlige representant i felt. Denne rapport -fungerer ogsa som entrepeners fakturagrunnlag, ug

38 en kopi av denne medfølger derfor faktura. Oppdragsgivers representant i felt beholder det rosa eksemplar SV borehullsrapporten etter gjennomgang/kontroll. Hindringer for boringen s.s. vanninnspreng med høyt trykk i horehullet, bergarter SOM sveller og låser kjernerør/borerør/foringsrør, og dermed umuliggjør boringene, åpne rom i fjellet, rassoner, ras fra hullvegg, rerbrudd hvor fanging er umulig, blokker i løsmassene som siger og kniper fast foringsrør m.m. gir entrepener rett til å avbryte boringene i slike hull, uten fradrag for de påløpne kostnadene i følge enhetsprisene. ønsker oppdragsgiver likevel å forsøke videre boring i slike hull, blir videre boring å utføre på oppdragsgivers egen risiko og regning, basert på enhetspriser for mannskap, maskiner og utstyr. Fastkjøring og eventuellt tap av utstyr i slike hull, som skyldes geologiske forhold (som entrepener ikke rår over) blir belastet oppdragsgiver til gjenanskaffelsseskost + 10 % påslag. Kjernene legges i kjernekasser a 1,05 x 10 meter m/u lokk. Kjernekassene er av type POLYCORE. Betalingsbetingelsene er netto pr. 30 dager, etter fakturadato, som er den samme som siste utførelsesdag på hvert enkelt borehull. Ved boring av hull med dyp over 500 meter, gir dette entrepener rett til avregning 2 ganger pr. hull. Ved borino av korte og mange hull, avregnes boringen to ganger pr. måned. Etableringskostnadene faktureres ved mobilisering, og forfaller til betaling pr. 10 dager, etter fakturadato. Innsigelser mot enkeltposter i faktura skal ikke hindre innbetaling av fakturaens øvrige poster. Slike innsigelser (reklamasjon) må rettes skriftlig til entrepenørs administrasjon innen 7 dager etter mottagelse av faktura. Alle oppgitte priser i tilbudet er eksklusive merverdiavgift.

39 Ved for sen innbetaling av forfallte poster, vil entrepener automatisk beregne en morarente på 2 % pr. påbeynnt måned, samt et purregebyr på kr. 75 pr. purring. Det taes et generellt forbehold mot forhold som oppdragstaker ikke rår over, s.s. streik, krig, lock-out, uvær, omfattende maskinhavarier etc. Partene forplikter seg gjendsidig til ikke å opplyse uvedkommende om opplysninger partene gir hverandre i forespørsel, tilbud, samtaler o.s.v. Videre gjelder det samme forhold for kjennskap partene får til resultatet av arbeidet, teknisk know-how, tekniske løsninger, priser, betingelser m.m. Når en av partene forlanger det skal det inngåes skriftlig kontrakt for oppdraget. Entrepener forlanger dette automatisk dersom tilbudets omfang overstiger kr. eks. mva. Entrepener forbeholder seg retten til å få innbetalt et forskudd fra oppdragsgiver, dersom oppdraget er meget omfattende. Videre kan entrepener forlange bankgaranti for riktig og fullstendig betaling av arbeidet. Entrepeners normale arbeidstid ved utførelse av diamantboring er 12 timer pr. skift, med arbeid også lørdag og søndag. Dersom oppdragsgiver ønsker en annen arbeidstid, skal dett e avtales nermere. Det arbeider normalt to mann pr. skift. Entrepenør har eget mannskap og maskiner/utstyr forsikret. Videre har entrepenor en generell ansvarsforsikring, for dekning av tredjeperson, såkallt bedriftsansvar, med kr hvert enkelt skadetilfelle. Dersom oppdragsgiver ønsker skal entrepener vedlegge kopi av denne polise ved kontrakten.

26.01. 1960. Dokument type Forekomster (forekomst, gruvefelt, undersøkelsesfelt) Andørja lbestad

26.01. 1960. Dokument type Forekomster (forekomst, gruvefelt, undersøkelsesfelt) Andørja lbestad 221Bergvesenet 5I e Postboks3021,N-7441Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Joumal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering 4748 Åpen Kommer fra.srldv Ekstem rapport nr Oversendtfra

Detaljer

Dato Ar. Det i 1979 undersøkte område ligger mellom 44.479 og 44.685 Y. Diamantboring foregår fortsatt i området.

Dato Ar. Det i 1979 undersøkte område ligger mellom 44.479 og 44.685 Y. Diamantboring foregår fortsatt i området. Rapportarkivet 22/5tBergvesenet Postboks 3021 N-7441 Trondhem Bergvesenet rapport nr Intern Joumal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering 3236 Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

Bergvesenet. BV 141 Dondheim. Apen. Tittel Notat fra befaring av 3 kvartaforekomater i Flora, Selbu. Mikalsen, Trygve

Bergvesenet. BV 141 Dondheim. Apen. Tittel Notat fra befaring av 3 kvartaforekomater i Flora, Selbu. Mikalsen, Trygve Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenetrapport nr InternJournalnr Interntarkivnr Rapporttokalisering Gradering BV 141 Dondheim Apen Kommerfra..arkiv Eksternrapportnr Oversendtfra

Detaljer

Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet

Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet 4)t Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenetrapport nr InternJournalnr Interntarkiv nr Rapportlokalisering Gradering BV 851 197119FB T& F455 Trondheim Kommerfra..arkiv Eksternrapponnr

Detaljer

Bergyesenet rapportnr InternJournalnr Interntaddynr Rapportlokalisering GraderIng BV 264 Trondheim Apen

Bergyesenet rapportnr InternJournalnr Interntaddynr Rapportlokalisering GraderIng BV 264 Trondheim Apen Bergvesenet Postboks3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergyesenet rapportnr InternJournalnr Interntaddynr Rapportlokalisering GraderIng BV 264 Trondheim Apen Kommerfra..arktv Eksternrapportnr Oversendtfra

Detaljer

Dato 06.08 1981. Bergdistrikt 1: 50 000 kartblad 1: 250 000 kartblad. Østlandske 1713218133 Oslo Skien

Dato 06.08 1981. Bergdistrikt 1: 50 000 kartblad 1: 250 000 kartblad. Østlandske 1713218133 Oslo Skien Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rappon nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 663 1564/81 Trondheim APen Kommer fra..arkiv Ekstern

Detaljer

Prøvetaking av avgangen fra flotasjonsverket i Bidjovagge Gruber. Dato

Prøvetaking av avgangen fra flotasjonsverket i Bidjovagge Gruber. Dato wiv 5(k Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 1047 Trondheim Kommer fra Ekstern rapport nr

Detaljer

Rapportarkivet. Bergvesene 5ith Postboks3021, N-7441Trondheim. Innlegging av nye rapporter ved: Arve. Rapport vedrørende Molybdenprospektering

Rapportarkivet. Bergvesene 5ith Postboks3021, N-7441Trondheim. Innlegging av nye rapporter ved: Arve. Rapport vedrørende Molybdenprospektering Bergvesene 5ith Postboks3021, N-7441Trondheim Bergvesenet rapport nr Intern Joumal nr \ 5122 Rapportarkivet Innlegging av nye rapporter ved: Arve Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Kommer

Detaljer

Bergvesenet. BV 3995 2IS/9 I Trondheim Åpen. Prøvedrift på jernmalm, Hyttemalmen, Bjørnevatn. En mulig naturstein

Bergvesenet. BV 3995 2IS/9 I Trondheim Åpen. Prøvedrift på jernmalm, Hyttemalmen, Bjørnevatn. En mulig naturstein Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rappon lokalisering Gradering BV 3995 2IS/9 I Trondheim Åpen Kommer fra..arkiv Ekstern

Detaljer

Dato År 11.01. 1977 ) Bergdistrikt I 50 000 kartblad I: 250 000 kartblad 13311. Råna

Dato År 11.01. 1977 ) Bergdistrikt I 50 000 kartblad I: 250 000 kartblad 13311. Råna 51 Bergvesenet ti Postboks3021 N-744I Trondheim Bergvesenetrapport nr 6440 Rapportarkivet Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Kommer fra..arkiv Nordlandske Ekstern rapport

Detaljer

Grunnvann i Frogn kommune

Grunnvann i Frogn kommune Grunnvann i Frogn kommune NGU Rapport 92.085 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen om

Detaljer

78 000 tonn å 0,90%Cu og 5,52%Zn, samt et tillegg på 0,2 g/t Au og 20 g/t Ag.

78 000 tonn å 0,90%Cu og 5,52%Zn, samt et tillegg på 0,2 g/t Au og 20 g/t Ag. ist Bergvesenet Postboks 3021 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 1311 Trondheim Apen Kommer fra..arkivekstern rapport

Detaljer

Bergvesenet. 5(k BV 1122. Diamantboring for fjelltunnel ved Holmestrand. S. Svinndal 22.11. 1968 Norges statsbaner

Bergvesenet. 5(k BV 1122. Diamantboring for fjelltunnel ved Holmestrand. S. Svinndal 22.11. 1968 Norges statsbaner 5(k Bergvesenet Posthoks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr BV 1122 Intern Journal nr Internt arkiv nrrapport lokaliseringgradering Trondheim Apen Kommer fra..arkivekstern rapport

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del II

Konkurransegrunnlag Del II Kystverket Vest-Havne- og farvannsavdelingen Konkurransegrunnlag Del II Dykkerundersøkelse av grunner i Solund, Flora, Bremanger og Vågsøy kommune i Sogn og Fjordane Fylke. Konkurransegrunnlag del 2 Dykkerundersøkelse

Detaljer

Jst Bergvesenet. BV 3592 Trondhcim. Kalifeltspat i Tysfjord Forslag til driftsopplegg. Sigersvold, Anders 15.08 1988 Mineral AJS

Jst Bergvesenet. BV 3592 Trondhcim. Kalifeltspat i Tysfjord Forslag til driftsopplegg. Sigersvold, Anders 15.08 1988 Mineral AJS Jst Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 3592 Trondhcim Kommer fra..arkiv Ntenngsdcpartcmentet

Detaljer

Rapportarkivet. Bergvesenet BV 4960. ratel Økonomisk vurdering av flerfarget marmor - Hattfjelldal Avsluttende rapport. Bergvesenet rapport nr

Rapportarkivet. Bergvesenet BV 4960. ratel Økonomisk vurdering av flerfarget marmor - Hattfjelldal Avsluttende rapport. Bergvesenet rapport nr Bergvesenet Postboks 3021. N-7441 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr BV 4960 Intern Journal nr Internt arkiv nr 1 Rapport lokalisering I Gradering 17/90 Nordlandske ' Apen Kommer fra..arkiv

Detaljer

Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Trondheim Fortrolig. Oversendt fra Fortrolig pgafortrolig fra dato: Forekomster

Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Trondheim Fortrolig. Oversendt fra Fortrolig pgafortrolig fra dato: Forekomster utv 5it Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr BV 1778 Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Trondheim Fortrolig Kommer fra..arkiv Ekstern

Detaljer

5tPosihoks 3021. N-7441 Trondheim Bergvesenet rapport nr

5tPosihoks 3021. N-7441 Trondheim Bergvesenet rapport nr Bergvesenet Rapportarkivet 5tPosihoks 302. N-744 Trondheim Bergvesenet rapport nr 7249 Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt fra

Detaljer

Befaring i Møre og Romsdal, Gudmund Grammeltvedt, Orkla Industrier og Bjarne Eide, Sjøholt. Dato Bedrift

Befaring i Møre og Romsdal, Gudmund Grammeltvedt, Orkla Industrier og Bjarne Eide, Sjøholt. Dato Bedrift Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapportnr InternJournalnr Interntarkivnr Rapportlokallsering Gradering BV 189 Trondheim APen Kommerfra..arkiv Eksternrapportnr Oversendtfra

Detaljer

5tPostboks 3021. N-7441 Trondheim Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr

5tPostboks 3021. N-7441 Trondheim Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr tal? Bergvesenet Rapportarkivet 5tPostboks 3021. N-7441 Trondheim Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr 2409,, i Ekstern rapport nr Internt arkiv nr Rapportlokalisering Gradering 1 1 Kommer fra..arkiv

Detaljer

PROSJEKT NR VA-ANLEGG

PROSJEKT NR VA-ANLEGG Konkurransegrunnlag Del II Vedlegg 8 PROSJEKT NR VA-ANLEGG Forretningsrutiner i byggetiden FjellVAR den 30. mars 2010, rev. feb. 13 INNHOLD 1. Orientering 2. Korrespondanse 3. Tillegg/endringsarbeider

Detaljer

RAPPORT 01.01.92 BEMERK

RAPPORT 01.01.92 BEMERK Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 92.036 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Øksnes kommune Forfatter: Morland G. Fylke:

Detaljer

Grunnvann i Lindås kommune

Grunnvann i Lindås kommune Grunnvann i Lindås kommune NGU Rapport 92.126 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen

Detaljer

AVTALEDOKUMENT MELLOM KRAFTSELSKAP AS

AVTALEDOKUMENT MELLOM KRAFTSELSKAP AS AVTALEDOKUMENT MELLOM KRAFTSELSKAP AS OG ENTRERENØR AS FOR DEL 1 - ANLEGG KOMPLETTE ARBEIDER Juni 2008 Sofienlund 0b-Avtaledokument-v0 Side ii INNHOLDSFORTEGNELSE 0 AVTALEPARTER OG REPRESENTANTER... 1

Detaljer

Oversendt fra NGU. Rånaundersøkelsene. En undersøkelse med mikrosonde av sulfidførendeperidotitt fra Bruvannsfeltet, Ballangen i Nordland.

Oversendt fra NGU. Rånaundersøkelsene. En undersøkelse med mikrosonde av sulfidførendeperidotitt fra Bruvannsfeltet, Ballangen i Nordland. 5I Rapportarkivet Bergvesenet e Postboks 3021. N-744I Trondheim Bergvesenet rappon nr Intern Journal nr Internt arkiv nr I Rapport lokalisering Gradering 5784 Kommer fra..arkiv Nordlandske Ekstern rapport

Detaljer

Internt arkiv nr Rapportlokalisering Gradering. Oversendt fra F.M. Vokes. Dato Ar. Bergdistrikt. Knaben Gursli Flottorp

Internt arkiv nr Rapportlokalisering Gradering. Oversendt fra F.M. Vokes. Dato Ar. Bergdistrikt. Knaben Gursli Flottorp tug.t Bergvesenet Postboks 302 I. N-744 I I rondheim, Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr 7348 Rapportarkivet Internt arkiv nr Rapportlokalisering Gradering Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering. Oversendt fra. Forekomster

Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering. Oversendt fra. Forekomster Bergvesenet Posffloks3021,7002 Trondhehn Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr BV 201 1 Rapportarkivet Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Fortrolig. Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr

Detaljer

Oversendtfra l'olldal Verk o.s. -- Tittel DYPMALMLETING INNENFOR HJERKINNFELTET, Vurdering av resultater og forslag til videre I undersøkelser

Oversendtfra l'olldal Verk o.s. -- Tittel DYPMALMLETING INNENFOR HJERKINNFELTET, Vurdering av resultater og forslag til videre I undersøkelser '1j91 Bergvesenet Posthoks 3021, N-744I Trondlieim Rapportarkivet 7 Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradefing 5924 Kassenr. 74 Kommer fra..arkiv Ekstern rapport

Detaljer

Dato Ar. Bergdistrikt. Dokument type Forekomster (forekomst, gruvefelt, undersøkelsesfelt) Skiftesmyr

Dato Ar. Bergdistrikt. Dokument type Forekomster (forekomst, gruvefelt, undersøkelsesfelt) Skiftesmyr U11) Bergvesenet Rapportarkivet 5(t Postboks3021. N-7441Trondheim Bergvesenetrapport nr 2439 Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapportlokalisering. Gradering Kommer fra..arkiv Grong Gruber AS Ekstern

Detaljer

Grunnvann i Froland kommune

Grunnvann i Froland kommune Grunnvann i Froland kommune NGU Rapport 92.061 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen

Detaljer

Geokonsulent Perry O. Kaspersen AS Praktisk Geo-konsulent Siv.ing. / Berg ing. / M.Sc. / QP Økonomisk geologi, alle tings begynnelse

Geokonsulent Perry O. Kaspersen AS Praktisk Geo-konsulent Siv.ing. / Berg ing. / M.Sc. / QP Økonomisk geologi, alle tings begynnelse Sund, 28.06.2014 Troms Fylkeskommune v/ Anne Hjortdal & Tore Østgård Antall sider 5 inkl 3 med foto. 9450 HAMNVIK postmottak@tromsfylke Prosjektet Mineraler Ibestad Status rapport og nødvendig forslag

Detaljer

5t Bergvesenet 13V3559. Befaring av statens kisanvisninger i Ranafeltet, Rana, Nordland 25-28 august 1975. Trondheim Fortrolig

5t Bergvesenet 13V3559. Befaring av statens kisanvisninger i Ranafeltet, Rana, Nordland 25-28 august 1975. Trondheim Fortrolig 5t Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr 13V3559 Intern Journal nr Internt anov nr Rapport lokalisering Gradering Trondheim Fortrolig Kommer fra arkiv Ekstern

Detaljer

Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim. Rapportarkivet BV 1943. Geofysiske undersøkelser Hovedmalmen / fortsettelse vest. Meldal.

Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim. Rapportarkivet BV 1943. Geofysiske undersøkelser Hovedmalmen / fortsettelse vest. Meldal. 2 Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr BV 1943 Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokahsering Gradering Trondheim Kommer 1ra..arkar Ekstern rapport nr

Detaljer

I rapporten klassifiseres mulighetene for grunnvannsforsyning til de prioriterte områdene i god, mulig og dårlig.

I rapporten klassifiseres mulighetene for grunnvannsforsyning til de prioriterte områdene i god, mulig og dårlig. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.042 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Krødsherad kommune Forfatter: Kirkhusmo

Detaljer

dse Bergvesenet ut73 Bergvesenetrapport nr InternJournalnr BV /89 Interntarkivnr Rapportlokalisering Gradering Trondheim APen Kommerfra..

dse Bergvesenet ut73 Bergvesenetrapport nr InternJournalnr BV /89 Interntarkivnr Rapportlokalisering Gradering Trondheim APen Kommerfra.. ut73 dse Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenetrapport nr InternJournalnr BV 932 1298/89 Interntarkivnr Rapportlokalisering Gradering Trondheim APen Kommerfra..arkiv Eksternrapportnr

Detaljer

Vår ref: Arkiv Deres ref: Dato: 2007/3862-14545/2007/HANO 21.09.2007

Vår ref: Arkiv Deres ref: Dato: 2007/3862-14545/2007/HANO 21.09.2007 Anbydere Vår ref: Arkiv Deres ref: Dato: 2007/3862-14545/2007/HANO 21.09.2007 Anbud skyvegrind / port 1. Generelt Steinkjer kommune skal gå til anskaffelse av skyvegrind / port til hovedadkomst inn til

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. KJERNEBORINGER Rv.557 RINGVEG VEST, BERGEN

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. KJERNEBORINGER Rv.557 RINGVEG VEST, BERGEN Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon KJERNEBORINGER Rv.557 RINGVEG VEST, BERGEN Dokumentets dato: 21. august 2009 Saksnummer: 2009161651 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...2 B.1. Kravspesifikasjon...2

Detaljer

Grong Gruber a.s. Dato År 1984 ;

Grong Gruber a.s. Dato År 1984 ; Bergvesenet Postboks3021, N-7411Trondbeim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradedng 5340 Kommerfra..arkiv Grong Gruber AS Ekstern rapport nr

Detaljer

Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet

Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr BV 3674 Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Trandheim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr

Detaljer

DEL 2 VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER

DEL 2 VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER DEL 2 VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER Side 1 av 6 DEL 2 VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER DEL 2 VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER Side 2 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 PRISKONTRAKT MED PRISGLIDNINGSBESTEMMELSE...

Detaljer

Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Trondheim. Oversendt fra Fortrolig pga Fortrolig fra dato: Dato Bedrift

Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Trondheim. Oversendt fra Fortrolig pga Fortrolig fra dato: Dato Bedrift Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr BV 3702 Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Trondheim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr

Detaljer

Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering. Ekstern rapport nr Oversendt fra Fortrolig pga FortrMig fra dato: Dato

Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering. Ekstern rapport nr Oversendt fra Fortrolig pga FortrMig fra dato: Dato Bergvesenet Posiboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr BV 3593 Kommer fra..arkiv Næringsdepan.ementa Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Trondheim

Detaljer

RAMMEAVTALE OM LEVERANSE AV KONTORMØBLER

RAMMEAVTALE OM LEVERANSE AV KONTORMØBLER RAMMEAVTALE OM LEVERANSE AV KONTORMØBLER Avtale om Rammeavtale for anskaffelser av kontormøbler er inngått mellom:. (heretter kalt Leverandøren) og NOKUT (heretter kalt Kunden) Sted og dato: NOKUT Leverandørens

Detaljer

Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering. Oversendt fra Fortrolig pqa Fortrolig fra dato:

Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering. Oversendt fra Fortrolig pqa Fortrolig fra dato: Bergvesenet PosIboks 1)71, N-744 I I-rondlicini Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr 3205 Rapportarkivet Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Kommer fra arkiv Herperks.cl.k;wet Ekstern rapport

Detaljer

NGU Rapport 91.116. Grunnvann i Snillfjord kommune

NGU Rapport 91.116. Grunnvann i Snillfjord kommune NGU Rapport 91.116 Grunnvann i Snillfjord kommune Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.116 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel:

Detaljer

Grunnvann i Askøy kommune

Grunnvann i Askøy kommune Grunnvann i Askøy kommune NGU Rapport 92.130 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen om

Detaljer

Langøyåsen Barnehage

Langøyåsen Barnehage Fredrikstad kommune, Teknisk drift, Bygg og Eiendom Postboks 1405 1602 Fredrikstad Langøyåsen Barnehage TILBUDSKONKURRANSE - ANSKAFFELSE AV INTERIØRARKITEKT FREDRIKSTAD KOMMUNE TD, Bygg og Eiendomsavdelingen,

Detaljer

Trondheim og Melhus kommuner RSMT-Prosjektet Delprosjekt P-07: Grunnundersøkelser Benna-Heimdal Tilbudsgrunnlag del 3: Vederlag REVISJON 1

Trondheim og Melhus kommuner RSMT-Prosjektet Delprosjekt P-07: Grunnundersøkelser Benna-Heimdal Tilbudsgrunnlag del 3: Vederlag REVISJON 1 Tilbudsgrunnlag del 3 VEDERLAG Tidligere distribuert versjon av tilbudsgrunnlaget utgår og erstattes med foreliggende revisjon 1. Tekst som utgår er markert med overstrøket tekst. Ny tekst er markert med

Detaljer

Alta kommune Kommunalteknisk avdeling v/per Ole Israelsen E-post: per.israelsen@alta.kommune.no

Alta kommune Kommunalteknisk avdeling v/per Ole Israelsen E-post: per.israelsen@alta.kommune.no Alta kommune Kommunalteknisk avdeling v/per Ole Israelsen E-post: per.israelsen@alta.kommune.no SPILLVANNSLEDNING UT AV ALTA SENTRUM. ANBUDSINNSTILLING STYRT BORING 1. Anbudsutsendelse Anbudsgrunnlaget

Detaljer

Rapport vedr.: Flotasjon av prøver fra Råna med høye nikkel og sulfidgehalter. Dato Ar. Jan 1977. 1: 50000 karlblad 1: 250 000 kartblad 13311

Rapport vedr.: Flotasjon av prøver fra Råna med høye nikkel og sulfidgehalter. Dato Ar. Jan 1977. 1: 50000 karlblad 1: 250 000 kartblad 13311 5I Bergvesenet e Posthoks 3021. N-744I.I.rondheim Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr 7244 Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Rapportarkivet Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

RAPPORT 01.01.92 BEMERK

RAPPORT 01.01.92 BEMERK Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 92.027 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Tysfjord kommune Forfatter: Morland G.

Detaljer

Os kommune Nytt hovedavløpsrenseanlegg Prosjekt OHARA

Os kommune Nytt hovedavløpsrenseanlegg Prosjekt OHARA Side 1 av 6 Os kommune Nytt hovedavløpsrenseanlegg Prosjekt OHARA Åpen anbudskonkurranse for Rådgiver Fjellanlegg DOKUMENT 2- TILBUDSSKJEMA Innhold 1 Tilbudsskjema... 2 2 Utfyllende forklaring på grunnlag

Detaljer

Kommune: Rollag. I rapporten klassifiseres mulighetene for grunnvannsforsyning til de prioriterte områdene i god, mulig og dårlig.

Kommune: Rollag. I rapporten klassifiseres mulighetene for grunnvannsforsyning til de prioriterte områdene i god, mulig og dårlig. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.164 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Rollag kommune Forfatter: Kirkhusmo L.A.

Detaljer

Bergvesenet. BV 3857 Trondheim. Utførte undersøkelser i Addjit (Agjet) i 1980, Kautokeino kommune. 4x4. Sulfidmalm A/S. Geologi

Bergvesenet. BV 3857 Trondheim. Utførte undersøkelser i Addjit (Agjet) i 1980, Kautokeino kommune. 4x4. Sulfidmalm A/S. Geologi 4x4 Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapporl nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 3857 Trondheim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport

Detaljer

Avtale Visma AutoCollect mellom Visma Collectors AS (org.nr.984842252)

Avtale Visma AutoCollect mellom Visma Collectors AS (org.nr.984842252) Avtale Visma AutoCollect mellom Visma Collectors AS (org.nr.984842252) og (org.nr. ) Dato Visma Collectors AS Signatur Fordringshaver Visma AutoCollect Følgende forutsetninger gjelder for løsningen: Helautomatisk

Detaljer

BEKREFTELSE - REF.NR.:.

BEKREFTELSE - REF.NR.:. 1 Bedriftens navn og org.nr., den BEKREFTELSE - REF.NR.:. Vi takker for Deres bestilling datert og bekrefter herved at vi har gjort følgende reservasjon i Deres navn: Overnatting: Servering: Møtelokaler:

Detaljer

Bergvesenet. I3V 3.557 Trondheim Fortrolig. Befaring i kromfeltene i Rødøy og Lurøy, Nordland 19-23 august 1975. Svinndal, Sverre

Bergvesenet. I3V 3.557 Trondheim Fortrolig. Befaring i kromfeltene i Rødøy og Lurøy, Nordland 19-23 august 1975. Svinndal, Sverre Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arldv nr Rapport lokalisenng Gradering I3V 3.557 Trondheim Fortrolig Kommer fra..arkiv Ekstern

Detaljer

Bedrift (Oppdragsgiverog/eller oppdragstaker) Færden, Johs Dato År Sydvaranger AS ' 15.11 1974

Bedrift (Oppdragsgiverog/eller oppdragstaker) Færden, Johs Dato År Sydvaranger AS ' 15.11 1974 5I t Bergvesenet Posiboks3021,N-7441Trondheim Rapportarkivet I (B-e7gvesenet rapport nr InternJoumal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering 4718 1971/98 Apen Kommer fra..arkiv Ekstern rapport

Detaljer

Bergvesenet BV Undersøkelse etter PB-mineraliserte områder i fjellranden Finnmark og Troms. Troms Troms og Finnmark Finnmark.

Bergvesenet BV Undersøkelse etter PB-mineraliserte områder i fjellranden Finnmark og Troms. Troms Troms og Finnmark Finnmark. Bergvesenet Postboks 3021. 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr BV 1481 Intern Journal nr Internt andv nr Rapport lokalisering Gradering Trondheim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr NGU

Detaljer

Grunnvann i Ås kommune

Grunnvann i Ås kommune Grunnvann i Ås kommune NGU Rapport 92.089 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen om de

Detaljer

Bergvesenet. BV 3567 Trondheim. Geofysisk undersøkelse Dverberg kisfelt, 22 sept. - 25.okt. 1954

Bergvesenet. BV 3567 Trondheim. Geofysisk undersøkelse Dverberg kisfelt, 22 sept. - 25.okt. 1954 Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergyesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 3567 Trondheim Kommer tra..arkiv Ekstern rapport nr

Detaljer

Tittel Undersøkelsesarbeideri Ringnes gruve, Flesberg, Årsrapport 1995 og 1996. 1: 50 000 kartblad I 1: 250 000 kartblad 17144 Skien.

Tittel Undersøkelsesarbeideri Ringnes gruve, Flesberg, Årsrapport 1995 og 1996. 1: 50 000 kartblad I 1: 250 000 kartblad 17144 Skien. Bergvesenet Postboks3021, N-7441 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering 4688 235695 83/97 Kommer fra..arkiv Ekstem rapport nr

Detaljer

Grunnvann i Austevoll kommune

Grunnvann i Austevoll kommune Grunnvann i Austevoll kommune NGU Rapport 92.131 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen

Detaljer

VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER SAKSNUMMER ANSKAFFELSE AV HUNDEFÔR

VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER SAKSNUMMER ANSKAFFELSE AV HUNDEFÔR Side 1 av 6 VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER SAKSNUMMER 2012-006339 ANSKAFFELSE AV HUNDEFÔR Side 2 av 6 1 PRIS... 3 2 PRISENDRINGER... 3 2.1 Uttømmende prisliste inkl underleverandører... 3 3 GENERELT...

Detaljer

V3 TILBUDSSKJEMA, GRUNNARBEIDER, FUNDAMENTERING, EROSJONSSIKRING, OVERBYGNING OG UTSTYR

V3 TILBUDSSKJEMA, GRUNNARBEIDER, FUNDAMENTERING, EROSJONSSIKRING, OVERBYGNING OG UTSTYR V3 TILBUDSSKJEMA, GRUNNARBEIDER, FUNDAMENTERING, EROSJONSSIKRING, OVERBYGNING OG UTSTYR Undertegnede har gått nøye igjennom tilbudsdokumentene. Undertegnede bekrefter at firma Har de nødvendige kvalifikasjonene

Detaljer

GENERELLE KONKURRANSEREGLER OG FORRETNINGSRUTINER

GENERELLE KONKURRANSEREGLER OG FORRETNINGSRUTINER Bok 2: Generelle konkurranseregler og forretningsrutiner Side 1 av 7 Tromsø kommune Bok 2: GENERELLE KONKURRANSEREGLER OG FORRETNINGSRUTINER Bok 2: Generelle konkurranseregler og forretningsrutiner Side

Detaljer

Rapport fra borhullsmblings eksperiment i Dbh.198 C. Sigrid. PP. SP Borhullsgeofysikk

Rapport fra borhullsmblings eksperiment i Dbh.198 C. Sigrid. PP. SP Borhullsgeofysikk Bergvesenet Postboks3021, 7002 Trondheim Rapp ortarkivet r Bergvesenet rapport nr BV 2059 Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokaltsering Gradering Fortrolig Kommer fra..arkiv Ekstem rapport nr

Detaljer

AVTALEDOKUMENT FROGN BIBLIOTEK

AVTALEDOKUMENT FROGN BIBLIOTEK AVTALEDOKUMENT FROGN BIBLIOTEK REHABILITERING AV FASADE mellom FROGN KOMMUNE Som oppdragsgiver, Foretaksnummer: NO xxx xxx xxx MVA Postboks 10 1410 Drøbak Tlf.nr.: 64 90 60 e-post: arne.krokeide@frogn.kommune.no

Detaljer

Årsavtale for Foreninger

Årsavtale for Foreninger Årsavtale for Foreninger Avtale mellom Gausdal Landhandleri AS(GL) (Leverandør) og Hugulia Velforening (Forening) Navn Gausdal Landhandleri AS Adresse Gausdalsvn. 20, 2626 Lillehammer Org. nr 933 735 842

Detaljer

Bergvesenet BV 3784. Geologisk feltarbeide i Oddevassheia-området, øst for Knaben. Ikugebostad Vest -Agder Vestlandske. Bergvesenet rapport nr

Bergvesenet BV 3784. Geologisk feltarbeide i Oddevassheia-området, øst for Knaben. Ikugebostad Vest -Agder Vestlandske. Bergvesenet rapport nr xt Bergvesenet Posthoks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr BV 3784 Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapporl lokalisering Gradering Trondhcim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport

Detaljer

Grunnvann i Etne kommune

Grunnvann i Etne kommune Grunnvann i Etne kommune NGU Rapport 92.120 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen om

Detaljer

Anmodning om sluttutbetaling av SMIL-tilskudd til Trollhaugen Gård Forlager Kalvøya

Anmodning om sluttutbetaling av SMIL-tilskudd til Trollhaugen Gård Forlager Kalvøya Hilde Johansen Borgan 7900 Rørvik Vikna Kommune Landbrukskontoret 7901 Rørvik Borgan 31.08.2013 Jeg Anmodning om sluttutbetaling av SMIL-tilskudd til Trollhaugen Gård Forlager Kalvøya henviser til SMIL-tilskudd

Detaljer

Kontrakt for levering av Kontorrekvisita, kopipapir og fritt skolemateriell. Rammeavtale Sak 2010/6079

Kontrakt for levering av Kontorrekvisita, kopipapir og fritt skolemateriell. Rammeavtale Sak 2010/6079 Kontrakt for levering av Kontorrekvisita, kopipapir og fritt skolemateriell. Rammeavtale Sak 2010/6079 Halden Kommune Storgt 8 1771 Halden 1 Innhold 1. Avtale parter 3 2. Avtalen omfang, varighet og oppsigelse

Detaljer

Dokument C Kontraktsvilkår - Kjøp av bil for persontransport i klasse B

Dokument C Kontraktsvilkår - Kjøp av bil for persontransport i klasse B Dokument C Kontraktsvilkår - Kjøp av bil for persontransport i klasse B Innholdsfortegnelse C.1 DEFINISJONER... 2 C.2 KONTRAKTSDOKUMENTER OG TOLKNINGSREGLER... 2 C.3 PARTENES REPRESENTANTER... 2 C.4 LOVER

Detaljer

Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra motorferdselsforbudet - Leon Pettersen

Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra motorferdselsforbudet - Leon Pettersen Besøksadresse Storjord 8255 Røkland Postadresse Moloveien 10 8002 Bodø Kontakt Sentralbord +47 75 53 15 00 Direkte 400 35 630 fmnopost@fylkesmannen.no Leon Pettersen Strømhaugvegen 17 8215 VALNESFJORD

Detaljer

Grunnvann i Vestby kommune

Grunnvann i Vestby kommune Grunnvann i Vestby kommune NGU Rapport 92.090 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen

Detaljer

Oppdragsgiver: Kommune: Etnedal. Sidetall: 9 Pris: 40,- Kartbilag: Prosjektnr.:

Oppdragsgiver: Kommune: Etnedal. Sidetall: 9 Pris: 40,- Kartbilag: Prosjektnr.: Postboks 3006 - Lade 7002 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 11 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 97.103 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Plassering av fjellbrønner til Bruflat, Etnedal kommune. Forfatter:

Detaljer

Grunnvann i Grimstad kommune

Grunnvann i Grimstad kommune Grunnvann i Grimstad kommune NGU Rapport 92.062 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen

Detaljer

Per person dobbelt - PAKKE 1 Rom Frok Lun Mid Frukt Kaffe

Per person dobbelt - PAKKE 1 Rom Frok Lun Mid Frukt Kaffe Til: Norges Bridgeforbund Att: Inger Hjellemarken Mail: hjellemarken@gmail.com Trondheim Lufthavn, 22.03.11 2011 TILBUD FRA RADISSON BLU HOTEL, TRONDHEIM AIRPORT Nye Radisson Blu Hotel, Trondheim Airport

Detaljer

Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet

Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr BV 1454 Intern Journal nrinternt arkiv nr Rapport lokalisennggradering Trondheim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr NGU

Detaljer

Mail-korrespondanse vedr ny bruplate Fra Erik til Rolf Malm Hei Rolf,

Mail-korrespondanse vedr ny bruplate Fra Erik til Rolf Malm Hei Rolf, Mail-korrespondanse vedr ny bruplate 2012 Fra Erik til Rolf Malm 2.4.2012 Hei Rolf, Ny bruplate er bestilt fra Ryfoss betong AS. Dimensjon: L= 2500 cm; B= 4500 cm og T= 250 cm. 20 tonn akseltrykk. Vekt

Detaljer

Ingen av områdene er befart. En nærmere hydrogeologisk undersøkelse vil kunne fastslå om grunnvann virkelig kan utnyttes innen områdene.

Ingen av områdene er befart. En nærmere hydrogeologisk undersøkelse vil kunne fastslå om grunnvann virkelig kan utnyttes innen områdene. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 92.009 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Alstadhaug kommune Forfatter: Morland

Detaljer

Rammeavtale. for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415

Rammeavtale. for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415 Rammeavtale for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415 1 Avtale om juridiske tjenester Avtale er inngått mellom: Kongsberg kommunale eiendom KF (heretter kalt oppdragsgiver) og (Advokat/firma) (heretter kalt

Detaljer

Bergvesenet. Vurderingav befolkningensgeografiskeutbedrelseinnenforkartbladtrondheim ( ) Per Stenstad. Sør - Trøndelag Trondheim ske

Bergvesenet. Vurderingav befolkningensgeografiskeutbedrelseinnenforkartbladtrondheim ( ) Per Stenstad. Sør - Trøndelag Trondheim ske Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondhoim Rapportarkivet Bergvesenet rapportnr InternJournalnr Interntarkivnr RaPPort tokalisering GraderIng BV 160 Trondheim APen Kommerfra..arkiv Ekstemrapportnr Oversendtfra

Detaljer

Rapportarkivet. 2.2i Bergvesenet. ckad e -3gHte v. Alprina AS ACME analytical Lab LTD 08.04 1998. 1: 50 000 kartblad 13183. 1: 250 000 kartblad

Rapportarkivet. 2.2i Bergvesenet. ckad e -3gHte v. Alprina AS ACME analytical Lab LTD 08.04 1998. 1: 50 000 kartblad 13183. 1: 250 000 kartblad 2.2i Bergvesenet Postboks3021, N-7441 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr 4689 Intern Journal nr 1798/97 000199 Internt arkiv nr Rapport lokalisering GradeF:Ft2Qe Kommer fra Ekstem rapport

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER mellom (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt Tjenesteyteren) Organisasjonsnr./Personnr. om Kontroll og service på nødlys i Boligbyggs

Detaljer

ist Bergvesenet BV 3671 Kjernelogger til diamantborhull , Stordø Kisgruver, boret Stordø Kisgruver AJS

ist Bergvesenet BV 3671 Kjernelogger til diamantborhull , Stordø Kisgruver, boret Stordø Kisgruver AJS ist Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr BV 3671 Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Trondheim Kommer fra Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

Prosjekt I Sak: 3B040936. Kompletterende pr(l)ving av Roth MultiPex r(l)r-i-r(l)r- system med nytt varer(l)r iht.

Prosjekt I Sak: 3B040936. Kompletterende pr(l)ving av Roth MultiPex r(l)r-i-r(l)r- system med nytt varer(l)r iht. ~SINTEF Roth Nordic AS Postboks 20 1306 Brerum Postterminal SINTEF Byggforsk Postadresse: Postboks 124 Blindern 0314 Oslo Besl1)ksadresse: Forskningsveien 3B 0373 Oslo Sentralbord: 73593000 Direkte innvalg:

Detaljer

Undersøkelser av gullforekomster i Bindalsfeltet 1979

Undersøkelser av gullforekomster i Bindalsfeltet 1979 5206 USB Sulfidrnalm a.s. Undersøkelser av gullforekomster i Bindalsfeltet 1979 Frank Nixon 18.03 1980 Bindal Nordland Nordlandske 18252 18253 Mosjøen Geologi Kolsvik Reppen Kalklavdalen- Finnlien Malm/metall

Detaljer

Vedlegg 2A: Generelle vilkår for kjøp av takseringstjenster

Vedlegg 2A: Generelle vilkår for kjøp av takseringstjenster Vedlegg 2A: Generelle vilkår for kjøp av takseringstjenster 1 1. Anvendelse Disse kontraktsvilkårene gjelder mellom Birkenes kommune (heretter kalt Oppdragsgiveren) og den part som leverer tjenestene (heretter

Detaljer

Rammeavtale. kjøp av møbler og inventar

Rammeavtale. kjøp av møbler og inventar Rammeavtale om kjøp av møbler og inventar Post- og teletilsynet heretter kalt Kunden og [ ] heretter kalt Leverandør 1. Rammeavtalens omfang Det er i dag inngått rammeavtale mellom Kunden og Leverandøren

Detaljer

Vår ref: Arkiv Deres ref: Dato: 2007/95-548/2007/KGSE 11.01.2007. Tilbudet merkes: Tilbud 01 / 2007 Redskapsbærende maskin.

Vår ref: Arkiv Deres ref: Dato: 2007/95-548/2007/KGSE 11.01.2007. Tilbudet merkes: Tilbud 01 / 2007 Redskapsbærende maskin. Anbydere Vår ref: Arkiv Deres ref: Dato: 2007/95-548/2007/KGSE 11.01.2007 Anbud - Redskapsbærende maskin 1. Generelt Steinkjer kommune skal bytte ut eksisterende utstyr og gå til anskaffelse av en leddstyrt

Detaljer

Med mindre annet er avtalt med Selger eller Selgers representant, faktureres leverte varer fra Selger iht. avtalte betalingsbetingelser.

Med mindre annet er avtalt med Selger eller Selgers representant, faktureres leverte varer fra Selger iht. avtalte betalingsbetingelser. Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Dryppvanning AS. 1. Generelt Disse generelle salgs- og leveringsbetingelsene gjelder alle leveranser fra Dryppvanning AS («Selger») til kunder («Kjøper»). De

Detaljer

DEL 2 VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER

DEL 2 VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER DEL 2 VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER Side 1 av 5 DEL 2 VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER DEL 2 VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER Side 2 av 5 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 FASTPRISKONTRAKT...

Detaljer

Kommune: Elverum. Elverum kommune er en B-kommune. Det vil si at vurderingene er basert på gjennomgang av tilgjengelig bakgrunnsmateriale.

Kommune: Elverum. Elverum kommune er en B-kommune. Det vil si at vurderingene er basert på gjennomgang av tilgjengelig bakgrunnsmateriale. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.035 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Elverum kommune Forfatter: Rohr-Torp E.

Detaljer

BERGEN KOMMUNALE BYGG SVARDOKUMENT TOTALENTREPRISE. Midlertidige undervisningspaviljonger for Nattland skole. Ved Nye Sædalsveien Bergen

BERGEN KOMMUNALE BYGG SVARDOKUMENT TOTALENTREPRISE. Midlertidige undervisningspaviljonger for Nattland skole. Ved Nye Sædalsveien Bergen BERGEN KOMMUNALE BYGG SVARDOKUMENT TOTALENTREPRISE Midlertidige undervisningspaviljonger for Nattland skole Ved Nye Sædalsveien 190 5099 Bergen er Denne og etterfølgende sider returneres i utfylt stand

Detaljer

Bok 2 Generelle konkurranseregler og forretningsrutiner

Bok 2 Generelle konkurranseregler og forretningsrutiner Side 1 av 7 Bok 2 Generelle konkurranseregler og forretningsrutiner Side 2 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONKURRANSEREGLER... 3 1.1 GENERELT... 3 1.2 TILBUDET... 3 1.3 FORBEHOLD... 3 1.4 ALTERNATIVE TILBUD...

Detaljer

Rapport vedr.: Flotasjonsforsøk av malm med stor forskjell på silikat og sulfidnikkel. Dato Ar. Jan 1976

Rapport vedr.: Flotasjonsforsøk av malm med stor forskjell på silikat og sulfidnikkel. Dato Ar. Jan 1976 5I Bergvesenet e Postboks3021. N-7441trondhean Bergvesenet rapport nr 7243 Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Rapportarkivet Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

TILBUDSSKJEMA 1. TILBUDSSAMMENDRAG

TILBUDSSKJEMA 1. TILBUDSSAMMENDRAG TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema fylles ut og vedlegges tilbudet som eget dokument slik det er besevet i Konkurransegrunnlagets del I pkt. 2.1.1. 1. TILBUDSSAMMENDRAG Undertegnede firma påtar seg herved å utføre

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. PROSJEKTNR/NAVN: Storengveien øst Overvann: Entreprise E2 Konvensjonelle VA-grøfter

TILBUDSSKJEMA. PROSJEKTNR/NAVN: Storengveien øst Overvann: Entreprise E2 Konvensjonelle VA-grøfter TILBUDSSKJEMA PROSJEKTNR/NAVN: 211288 Storengveien øst Overvann: Entreprise E2 Konvensjonelle VA-grøfter Komplett manuell utfylling av hele tilbudsskjemaet, pkt. 1 pkt. 10. 1. TILBUDSSAMMENDRAG De komplette

Detaljer