SEPARATE VEDLEGG styremøte nr. 4/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SEPARATE VEDLEGG styremøte nr. 4/2012"

Transkript

1 SEPARATE VEDLEGG styremøte nr. 4/2012 Tertialrapport 1/2012 Rapport om kvalitetsarbeid 2011 Forskrift om opptak, studier og eksamen ved HiG Notat om benchmarking 2012

2 Tertialrapport Innhold 1 Innledning Status for måloppnåelse Tertialregnskap Finansregnskap Øvrige rapporteringspunkter Vedlegg Tertialrapport 1/2012 Høgskolen i Gjøvik Side 1/58

3 1 Innledning Styret har lagt følgende overordnede ramme for HiGs virksomhet i 2012: Visjon Et anerkjent universitetscampus innen informatikk, teknologi, helse og omsorg. Verdigrunnlag HiG forplikter seg til en åpen og aktiv kultur preget av profesjonalitet, kvalitet og samhandling for å drive utdanning, forskning, kunnskapsformidling og innovasjon. HiG ønsker å yte faglig kvalitet og sikre samfunnsmessig relevans både regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Virksomhetsidé HiG skal drive undervisning, veiledning, FoU og formidling på høyt nivå. HiG skal kjennetegnes ved god dialog med studenter og tett samarbeid med arbeids- og næringsliv. Høyskolen skal bidra til å løse samfunnets utfordringer med en tverrfaglig og innovativ tilnærming innen de tre faglige søylene. HiGs strategi Bidra til å realisere Innlandsuniversitetet basert på solide bachelorutdanninger og en komplett gradsstruktur. 1.1 Vurdering av måloppnåelse Utdanning HiG beholder sin sterke posisjon som utdanningsinstitusjon, noe som vises ved 24 % økning antall førsteprioritetssøkere i nasjonalt opptak i forhold til HiG har fremdeles utfordring på vedrørende gjennomstrømming, og det tas et samlet grep ved å etablere prosjektet iforkant. Fokus skal væreforbedring av gjennomstrømning og studiepoengsproduksjon i hele organisasjonen. Det vurderes som en meget god prestasjon at NOKUTs sakkyndige komite anbefaler akkreditering av PhD in Computer Science. God søkning til økonomiutdanningene viser at en på få år har etablert disse til et bærekraftig nivå. Det drives mye godt kvalitetsarbeid, noe som bl.a. bekreftes ved tildelingen av den Nasjonale Utdanningskvalitetsprisen plass for pedagogisk utviklingsarbeid rundt Simuleringssenteret. Forskning Informatikk: Sterk utvikling av nasjonalt og internasjonalt nettverk, blant annet gjennom arbeidet med etablering av forskerskolesøknader. God tildeling av eksterne forskningsmidler. Teknologi: Videreutviklet et fagmiljø som har lagt grunnlag for akkreditering av Master in Sustainable manufacturing. Helse og omsorg: Lagt grunnlag for satsing på innovasjon i helse og omsorg. Formidling og samfunnskontakt Helse og omsorg: Gjennom sitt arbeid for å etablere HiG som et sentrum innen velferdsteknologi gjør høgskolen et viktig arbeid for å samle et bredt spekter av aktører for å utvikle teknologi innen omsorg og velferd, blant annet gjennom sin ledelse av nettverket Arena Ny Omsorg. Tertialrapport 1/2012 Høgskolen i Gjøvik Side 2/58

4 Informatikk: Høgskolen gjør et viktig arbeid for økt samfunnssikkerhet og beredskap gjennom sitt initiativ for å etablere et norsk kompetansesenter i informasjonssikkerhet. Senterets arbeidstittel er Centre for Security Economics and Technology (forkortet CSET), med deltakelse fra sentrale aktører innen politi, justis, forsvar, forvaltning, industri, personvern og akademia. Teknologi: Høgskolen gjør et viktig bidrag for regional utvikling gjennom sitt samarbeid med industrien for å forankre en solid master, og å etablere bred forskning innen sustainable manufacturing. Drift og forvaltning Det er positivt at høgskolen, tross brudd i PIU-prosessen og bortfall av inntekter fra Kompetansutviklingsfondet, har kontroll over økonomien. Utfordringer og nødvendige prioriteringer vil bli innpasset i revidert langtidsbudsjett. Høgskolen utvikler sin andel førstekompetanse i tråd med målsettingen. Bruddet i PIU-prosessen har skapt en utfordring for gjennomføring av SAK-prosjektene 1.2 Vurdering av risiko Vesentligste endring er knyttet til bortfall av tilskudd til kompetanseutvikling og gjennomføring av master- og ph.d.-utdanninger fra Kompetanseutviklingsfondet (KUF). Risiko for dette var lagt inn i som mulig scenario i høgskolens langtidsbudsjett, og tiltak innarbeides i styrets rullering av langtidsbudsjett i 2.tertial. 2 Status for måloppnåelse 2.1 HiG skal gi utdanning av høy internasjonal kvalitet i samsvar med samfunnets behov HiGs strategi Motivere til systematisk kvalitetsutviklingsarbeid Videreutvikle studieportefølje basert på behovs- og markedsanalyser Utvikle en komplett gradsstruktur med bachelor-, master- og PhD-utdanninger Utvikle relevante etter- og videreutdanninger der dette støtter vår akademiske profil og er økonomisk bærekraftig HiG skal utdanne kandidater med høy kompetanse med relevans for samfunnets behov. HiGs strategi Øke antall primærsøkere per studieplass Gjennomføre intern evaluering av alle bachelor- og masterutdanninger hvert år Styrke ingeniørutdanningen i Innlandet Vektlegge utdanningssamarbeid med nærings- og arbeidsliv Vektlegge innovasjon og entreprenørskap i alle studieprogram Kvalitative styringsparametre: Innføring av innovasjon og entreprenørskap i studieprogrammene Målet nås fra og med 3. tertial. Tertialrapport 1/2012 Høgskolen i Gjøvik Side 3/58

5 I 1. tertial har en planlagt og forankret satsingen internt i avdelingene. Fra og med høsten 2012 innføres 3 timers Kreativitetskurs for alle førsteårsstudenter, med teoretisk tilnærming til idéskaping og kreativitet, ving i nytenking og nyskaping, tverrfaglig samspill og metodikk. Alle andreårsstudenter skal delta i "24-timers" ideutviklingskonkurranse. Tilbud om 10 studiepoengs tverrfaglig emne i innovasjon. Forbedring av studentgjennomstrømning og studiepoengsproduksjon For å sikre dette målet har HiG i 1. tertial etablert et flerårig gjennomstrømningsprosjekt "iforkant". Prosjektplan og datagrunnlag for analyse vil foreligge i 2. tertial. Dette vil inkludere blant annet systematisk studie-/studentveiledning, frafallsundersøkelse, studenttilfredshetsundersøkelse med mer. TØL deltar i tillegg i et tilsvarende nasjonalt prosjekt knyttet til ingeniørutdanninger. Avdelingen har ansatt en realfagdidaktisk ressurs for å støtte realfagsemnene. Det er etablert en ny rutine i kvalitetssystemet der hver studieprogramansvarlig utarbeider rapport om sitt studieprogram. Med disse som utgangspunkt lager dekan rapport på avdelingsnivå, og som prorektor for utdanning sammenfatter i kvalitetsrapport til styret. Masterutdanningenes relevans i forhold til avdelingenes satsingsområder Høgskolens masterprogram utvikles i tråd med avdelingenes profil. HOS: Masterporteføljen svarer på nasjonale utredninger, og hva disse trekker fram i forhold til utdanningsbehov. IMT: Ved en akkreditering av PhD in Computer Science vil alle masterstudier ved IMT rekruttere til ph.d.-utdanningen ved HiG. Master in Applied Computer Science er av stor strategisk viktighet for avdelingen. Etablering av Master i brukersentrert design styrker mediedesignaktivitetene ved avdelingen. Det betyr også at faglige aktiviteter ved IMT, kan knyttes sammen med relaterte aktiviteter ved HOS og TØL under begrepet Universell utforming. Dette vil øke den tverrfaglige anvendelsen av laboratoriet for universell utforming. TØL: Masterutdanningen er svært relevant for å styrke næringslivet i regionen. Framover vil avdelingen jobbe videre for å få til et ph.d.-utdanning innen bærekraftig teknologi i samarbeid med andre utdanningsinstitusjoner. Bachelor i fornybar energi er utviklet i SAKprosjekt med HiL og HiHe. Økt utdanningssamarbeid nasjonalt og internasjonalt Per 1. tertial deltar avdelingene i nasjonale utdanningssamarbeid som støtter avdelingens profil. Det først og fremst TØL og IMT som til nå har satset på internasjonalt utdanningssamarbeid. HOS legger vekt på SAK-samarbeid og arbeidsdeling med Høgskolen i Oslo og Akershus og Høgskolen i Buskerud innen fagområdet radiografi. Dialog med Høgskolen i Oslo og Akershus om utviklingen av en bachelorutdanning i ambulansefag. IMT starter et prosjekt HERD, som skal hjelpe land på Balkan å øke kompetansen. Avdelingen forhandler med INTEC i Dominikanske republikk på samme tema, med utdanningsinstitusjon i Gjøviks vennskapsby, Santo Domingo. TØL jobber for at masterutdanningen skal ha en stor andel internasjonale studenter, blant annet gjennom Senter for internasjonal utdanning SIU (7 stipendiater). Gjennom STUDY-LINK deltar avdelingen i et samarbeid med andre utdanningsinstitusjoner i Norge om å rekruttere master- og ph.d.-studenter fra Kina, Ukraina og India. Tertialrapport 1/2012 Høgskolen i Gjøvik Side 4/58

6 Sikre behov og relevans ved opprettelse av nye studier Høgskolen la i Rapport og planer inn forslag til 135 nye studieplasser innen teknologiutdanningene og 40 nye studieplasser innen helsefag. Forslaget er i tråd med de utdanningsområder som Kunnskapsdepartementet prioriterer. HiG foreslås tildelt 25 studieplasser i revidert nasjonalbudsjett per ultimo mai. Forslaget til økt utdanningskapasitet inkluderer 30 studieplasser til opprettelsen av Bachelor i ergoterapi ved HOS i Masterutdanninger innen informatikk svarer på et stort behov for informatikk-kompetanse i samfunnet. IMT mener at det er et behov for Master i brukersentrert design, og at utdanningen vil få betydning i forhold til universell utforming og til informasjonssikkerhet. Det er startet planlegging for å utvikle teknologi-baserte bachelorutdanninger for statlige og kommunale saksbehandlerbehov, som ikke nødvendigvis krever ingeniørutdanning. Dette mener avdelingen vil kunne avhjelpe teknolog-behov, særlig i kommunene. Tilrettelegge for fleksibel utdanninger Høgskolen har utviklet et bredt tilbud av fleksible utdanninger, blant annet for å nå nye grupper av studenter. Prosjektet "iforkant" skal gi datagrunnlag for å vurdere og utvikle et bærekraftig fleksibelt utdanningstilbud. HOS: Desentralisert sykepleierutdanning, der fleksibiliteten blant annet ligger i å organisere studieprogrammet over 4 år, og å benytte regionale kompetansesentre som lokale/møtesteder. Undersøkelse utført ved HiG viser at kompetansen som etableres gjennom slik utdanning i svært stor grad forblir i regionen. Det er iverksatt et fleksibiliseringsprosjekt på desentralisert-/deltids bachelorutdanning i sykepleie med mål om å redusere bruk av videokonferanser, og øke andelen nettbaserte læringsressurser. Alle masterutdanningene ved HOS tilbys over 4 år, tilrettelagt for studenter med arbeids- og omsorgsforpliktelser. IMT: Master informasjonssikkerhet og Master medieteknikk, og fra høsten 2012 også Master Applied Computer Science tilbys som fleksible studieprogram, tilrettelagt for studenter som er i jobb ved at disse kan gjennomføre studiet på deltid (3-5 år) med et begrenset antall samlinger inkludert eksamen på HiG. Alle emnene i programmene tilbyr forelesninger og kommunikasjon via Fronter. TØL: Avdelingen har utviklet pedagogiske metoder for fleksibel tilrettelegging av ingeniør- og økonomi/ledelsesutdanningene over 4 år. Læringsobjekter og veiledning mm nås via elektronisk læringsplattform. Det er planlagt tiltak for å forbedre gjennomstrømning. Studienemnda og studieadministrativt sekretariat følger opp arbeidet med studie-/fagplaner for fleksible utdanninger, slik at de ivaretar behov for presiseringer og utfyllende informasjon for denne typen studieprogram. Studenter i fleksible utdanninger har i stor grad samme tilgang til biblioteks- og IKT-ressurser som studenter på campus. Kvantitative styringsparameter Resultat Ambisjonsnivå Gjennomføring på normert tid (fulltids bachelorprogram) 45 % - 51 % 53 % Antall fullførte bachelorprogram Antall fullførte masterprogram Tertialrapport 1/2012 Høgskolen i Gjøvik Side 5/58

7 Antall registrerte studenter (totalt/høst) (vår) Kommentar til kvantitative styringsparametre: Normert tid: Ikke tall Fullførte studieprogram: ikke tall Med gode søkertall (24 % økning i forhold til 2011) regner en med at antall registrerte studenter høstsemesteret 2012 vil nå måltallet. Tilsvarende tall for Vår 2011 var Risikovurdering: Risiko S K RF Mulige tiltak RR Utprøving av nye medier/nettsamfunn i markedsføringen og økt næringslivssamarbeid. Økt tilrettelegging for Y-VEI i ingeniørutdanningene HiG har svak rekruttering til TØL vil vurdere hvilke av de fleksible enkelte studieprogram studieprogrammene som fortsatt skal M prioriteres. Avklaring av vekstpotensial i forhold til økonomi og risiko må legges inn som premisser i langtidsbudsjettet. HiG etterlever ikke sitt kvalitetssystem Kontinuerlige forankringsprosjekter / kulturbygging, oppfølging av NOKUTs evaluering Gjennomføre beredskapsøvelser. S: Sannsynlighet, K: Konsekvens, RF: Risikofaktor=S x K, RR: Restrisiko etter tiltak, H: Høy, M: Middels, L: Lav HiG skal tilby forskerutdanning av høy internasjonal kvalitet HiGs strategi Sikre at ph.d.-utdanningene har en sentral plass i forskerskoler Spisse forskningen innen klinisk sykepleie, og arbeide for at HiG blir en sterk partner i oppbyggingen av ph.d. i helsefag i samarbeid med høyskolene i regionen Spisse forskningen innen bærekraftig vareproduksjon L Kvalitative styringsparametre: Etablere nytt ph.d.-program i informatikk Per 1. tertial vet vi at vurderingskomiteen har gitt en enstemmig innstilling uten betingelser til akkreditering overfor NOKUTs styre. Saken blir trolig behandlet i NOKUTs styre 12. juni. Kvantitative styringsparameter Resultat Ambisjonsnivå Andel uteksaminerte doktorgradskandidater av opptatte personer på doktorgradsprogram seks år tidligere Antall disputaser på egne ph.d.-program Kommentar til kvantitative styringsparametre: Høgskolen starter opptak til PhD Information Security i 2009, og har derfor ikke kandidater som er tatt opp "seks år tidligere". Tertialrapport 1/2012 Høgskolen i Gjøvik Side 6/58

8 Per 1. tertial vurderer avdelingen at måltall for antall disputaser i PhD in Information Security ser ut til å ligge for høyt. Måltall for 2013 må også revurderes. Risikovurdering: Risiko S K RF Mulige tiltak RR HiG arbeider for å oppgradere tilskuddsatser fra PIU, bygge gode nettverk med næringsliv, øke HiG klarer ikke å finansiere inntjening ved oppdrag og rekruttering av PhD in Information Security egenfinansierte studenter M Ta høyde for bortfall av PIU-inntekter i langtidsbudsjettet HIG klarer ikke å finne finansiering til nok ph.d.- studenter til ph.d.- programmet HiG tiltrekker ikke nok kvalifiserte doktorgradssøkere Gjennomstrømning av doktorgradsstudenter for lav UiO og UiB planlegger oppbygging av konkurrerende fagmiljø i informasjonssikkerhet Arbeide for at KD øker antall stipendiatstillinger. Arbeide for ph.d.-finansiering fra samarbeidspartnere Målbevisst rekruttering av egne masterstudenter og være aktiv i nettverkene. Sterkere fokus på rekruttering av europeiske søkere. Tettere oppfølging av den enkelte student og veileder HiG må være i forkant, blant annet i etableringen av CSET S: Sannsynlighet, K: Konsekvens, RF: Risikofaktor=S x K, RR: Restrisiko etter tiltak, H: Høy, M: Middels, L: Lav HiG skal tilby et godt læringsmiljø og undervisnings- og vurderingsformer som sikrer forventet læringsutbytte og god gjennomstrømning HiGs strategi Videreutvikle et læringsmiljø med et aktivt studentdemokrati, moderne teknologi, god studentvelferd og service Iverksette tiltak for bedre studentgjennomføring Internopplæringen i høgskolepedagogikk Kvalitative styringsparametre: Positive resultater i studentundersøkelser Det er ikke gjennomført studentundersøkelser i 1. tertial. En studentforøydhetsundersøkelse vil bli gjennomført i overgangen 2./3. tertial. En kandidatundersøkelse er klargjort, men høgskolen har per 1. tertial ikke tilfredsstillende system for å hente inn korrekt kontaktinformasjon til tidligere studenter. Positiv utvikling av bibliotekressurser, IKT-ressurser, campus-fasiliteter Høgskolen har vel fungerende biblioteks- og IKT ressurser, som er godt tilpasset høgskolens faglige profil. Det er planlagt oppstart og utflytting for innvendig oppgradering av B-bygget. Bibliotekressursene ligger på samme nivå som tidligere år. Bibliotekpersonalet bruker stadig mer tid på veiledning og undervisning i første tertial 2012 er det gitt planlagt undervisning/veiledning til 444 studenter/ansatte. Særlig stor er behovet for opplæring hos videreutdannings- og masterstudenter. Bruken av bibliotekets samlinger Tertialrapport 1/2012 Høgskolen i Gjøvik Side 7/58 M L L H

9 fysiske utlån og elektroniske nedlastinger er stigende. Antall besøk i biblioteket ligger på samme nivå som tidligere. Bruken av bibliotekets hjemmesider og databaser øker sterkt. E- bokprosjektet går sin gang, og e-bøker vil bli innkjøpt fra mai/juni Studentene skal lykkes med å oppnå læringsutbyttet som er definert for studieprogrammene Kriteriet for oppnådd læringsutbytte er at en student fullfører et studieprogram. I 1. tertial har hver studieprogramansvarlig fått datagrunnlag for å følge opp studentene i sitt studieprogram i forhold til frafall, strykprosent, studiepoengsproduksjon og også oversikt over hvilke emner som studentene i det aktuelle studieprogram har størst utfordring i å gjennomføre. Studieadministrasjonen gir også til bud om studentveiledning til studenter som avviker vesentlig fra avtalt studieprogresjon. En hel serie tiltak vil bli gjennomført i prosjektet i iforkant , og det er å forvente at dette vil virke positivt i forhold til fullføringsgrad på alle utdanningsnivå. Risikovurdering: Risiko S K RF Mulige tiltak RR HiG klarer ikke å Det jobbes aktivt i forhold til Statsbygg og gjennomføre planlagt M Industribygg infrastruktur HiG klarer ikke å utvikle studentaktive undervisningsog vurderingsformer Mangel på egnede undervisnings- og laboratorielokaler for å utvikle virksomheten Mangel på hybler til internasjonale studenter Studienemnda kvalitetssikrer alle studie- /fagplaner med emnebeskrivelser Avdelingene har fokus på tiltak for å bedre gjennomstrømming Sikre alternative tilgjengelige undervisnings- og eksamenslokaler i forbindelse med renovering av bygg/nybygg Følges opp i samarbeid med M Studentsamskipnaden i Oppland S: Sannsynlighet, K: Konsekvens, RF: Risikofaktor=S x K, RR: Restrisiko etter tiltak, H: Høy, M: Middels, L: Lav Endring i risikobildet i forhold til 2./3. tertial: Dersom PhD in Computer Science akkrediteres vil høgskolen få en betydelig økning i antall ph.d.-studenter, på kort sikt ca 30 studenter, på lang sikt kan dette øke til 50. Dette vil sette press på antall kontorarbeidsplasser og infrastruktur generelt. Ombyggingsprosjektene kan påvirke gjennomstrømningen. Campusutvikling utgjør en kortsiktig risiko, fordi det blir verre forhold for dagens studenter HiG skal styrke utdanningskvaliteten gjennom nasjonalt og internasjonalt utdanningssamarbeid HiGs strategi Inngå nasjonale og internasjonale samarbeidsavtaler om studieprogram Prioritere avtaler som inkluderer faglig samarbeid og ansatt- og studentutveksling Arbeide for å øke antall utvekslingsstudenter Arbeide for å øke antall engelskspråklige utdanningstilbud Kvalitative styringsparametre: Økt nettverksbygging nasjonalt og internasjonalt som understøtter høgskolens profil Høgskolen arbeider aktivt for å styrke sin faglige profil og prioriterte utviklingsområder gjennom nettverksbygging. Høgskolens kvalitetssystem inneholder en oversikt over fagenhetenes nettverk. Denne vil bli oppdatert i 2. tertial. Avdelingene har økt sine nettverk i 1.tertial ved: Tertialrapport 1/2012 Høgskolen i Gjøvik Side 8/58 L H

10 HOS deltar i SAK-prosjekt innen radiografiområdet med HiOAK/HiBU. Formelt samarbeid med Universitetet i Karlstad om Ph.d. i omvårdnad. HiG og HiL har inngått samarbeid med Kommunenes sentralforbund (KS) om utvikling av en nasjonal innovasjonsskole for kommunesektoren (en direkte oppfølging av NOU 2011/11). IMT har videreutviklet samarbeidet med European Technology Platform for Electricity Networks of the Future (EUTEC). Avdelingen arbeider for å etablere en nasjonal forskerskole i teknologi, basert på samarbeidet med Syd-norsk forskerskole. Har invitert inn høgskolene/universitetene i Stavanger, Agder, Telemark, samt Oslofjordalliansen. Det jobbes også med å etablere en forskerskole i informasjonssikkerhet med utgangspunkt i verdinettverket Forum for Research and Innovation in Security and Communications (FRISC). Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) har bevilget midler til planlegging av et felles masterprogram innen 3D multimedia sammen med Université Jean Monnet. TØL samarbeid med Kiev Poytechnic Institute i Ukraina om Master in Sustainable Manufacturing. Avdelingen har underskrevet samarbeidsavtale med Nordic Center for International Studies om tilrettelegging av utdanninger på Bali. Kvantitative styringsparameter Resultat Ambisjonsnivå Antall utvekslingsstudenter (ut/innreisende) Kommentar til kvantitative styringsparametre: Erfaringsvis er det lavere utvekslingsaktivitet i høstsemesteret. Med utgangspunkt i resultat per 1. tertial det er forventet noe lavere utvekslingsaktivitet enn resultatmålet for En betydelig aktivitet ved HOS teller ikke med i denne statistikken fordi utvekslingsperiodene er kortere enn DBHs tellekant, "minimum 3 mnd", disse utgjør ca. 20 studenter. IMT har etablert et stort utvalg engelskspråklige emner som øker mulighetene for studentutveksling. TØL har kapasitet til å ta internasjonale studenter til de tre studieretningene innen Master in Sustainable Manufacturing. HOS arbeider med tilrettelegging av engelskspråklig emne i 3. studieår på Bachelor i sykepleie. Risikovurdering: Risiko S K RF Mulige tiltak RR Ikke god nok tilrettelegging for utveksling ved HiG Studieprogram tilrettelegges for utveksling Skriftlig dokumentasjon må i større grad oversettes til engelsk L Kultur blant ansatte som hemmer internasjonal utveksling Etablere insentiver som i sterkere grad stimulerer til utveksling blant studenter og ansatte Innskjerpe rutiner for registrering av faglige utenlandsopphold S: Sannsynlighet, K: Konsekvens, RF: Risikofaktor=S x K, RR: Restrisiko etter tiltak, H: Høy, M: Middels, L: Lav 2.2 HiG skal utføre forskning og faglig utviklingsarbeid av høy internasjonal kvalitet innen informasjonssikkerhet, omsorgsforskning og bærekraftig vareproduksjon HiG skal spisse sin forskningsaktivitet rundt fagmiljøer som tilbyr master- og ph.d.- utdanninger HiGs strategi L Tertialrapport 1/2012 Høgskolen i Gjøvik Side 9/58

11 Etablere og videreutvikle forskningslaboratorier og forskningssentra Arbeide for å styrke praksisnær, profesjonsrettet forskning i regionen Utvikle profesjonell forskningsledelse og forskningsstøtte Etablere forpliktende FoU-samarbeid med andre aktører i regionen Kvalitative styringsparametre: God resultatoppnåelse på forskning innen informatikk, teknologi, helse og omsorg 1. tertial gir ikke grunnlag for en sikker prognose. Avdelingene har tatt viktige initiativ for å styrke resultatoppnåelsen i 2012: HiG/Avdelingene har i fellesskap sendt inn søknad innen Strategisk høgskoleprogram (SHP) med prosjektene FutureCare (Universell utforming), der HOS er ansvarlig. I tillegg har IMT sendt søknad om prosjektet HYPERCEPT sammen med HOS. IMT har også søkt om midler til et prosjekt innen informasjonssikkerhet. HOS samarbeider med HiL om en SHP-søknad der HiL står som eier innen "Innovasjon i kommunal sektor", kalt MUSICA. Avdelingen gjennomfører en prosess med å etablere kombinasjonsstillinger for forskning innen sykepleie med Sykehuset innlandet. TØL prioriterer utføring av forskningsprosjekter innen Universell utforming, Lean Manufacturing og lettvektsmaterialer. IMT har hatt god resultater de siste årene, og ser en rekke kvalitative indikasjoner på at dette skal fortsette i Evalueringen av IKT-forskningen i Norge HiG fikk karakteren 3-4 (av5). Evalueringen av ph.d.-søknaden, der fagmiljøet får svært positiv vurdering av forskningsaktiviteten. Fargelaboratoriets EU-søknad for prosjektet "Colour Printing Next Generation Multi-Channel Printing" har blitt vurdert av EUs eksperter og fått meget god vurdering %; rangert som nummer 8 av totalt 108 søknader. Styrke samspillet mellom forskning og utdanning I et langsiktig perspektiv utvikler avdelingene sine laboratorier som møtested mellom studenter og undervisnings- og forskningspersonale i forhold til undervisning/simulering, forskning og eksternt finansierte oppdrag. I 1. tertial og over i 2. tertial vil Studienemnda sammen med studieprogramansvarlige revidere alle studie- og fagplaner, slik at de helt ned på emnenivå ivaretar målformuleringene gitt gjennom Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk (NKR). Analysen "Strategisk studieportefølje" dokumenterer at det ved HOS er et godt samspill mellom avdelingens forskning- og utdanningsvirksomhet. HOS vant 3. pris i KDs utdeling av Utdanningskvalitetsprisen 2012 for arbeidet i Simuleringssenteret. En del av begrunnelsen knyttes til kopling mellom forskning og læringsaktiviteter med relevans for praksis. IMTs forskningsaktivitet skjer innen de områder der en har studieprogram. Videre har en ikke studieprogram der en ikke har forskningsaktivitet. Det er en diskusjon ved avdelingen om hvordan/ i hvilken grad en kan involvere forskerkompetansen sterkere i bachelorutdanningene. TØLs forskningsaktivitet vil blant annet bli tema for bachelor og masteroppgaver, ved å utføre delprosjekt for forskergruppene. God forskningstildeling regionalt, nasjonalt og internasjonalt Avdelingene, og samarbeidet mellom disse har potensial til å hente ut større bevilgninger fra Norges forskningsråd (NFR) og ut fra regionale forskningsfond. Det arbeides med å bevisstgjøre internt i Tertialrapport 1/2012 Høgskolen i Gjøvik Side 10/58

12 fagmiljøene, blant annet ved å legge alle søknadsfrister med mer inn i et "forskerårshjul", som også følges opp administrativt. HOS har sin viktigste finansieringskilde gjennom årlig tildeling til Senter for omsorgsforskning. IMT ser EU-tildelingen per 1. tertial som et viktig bidrag til økt resultat i TØL har økt tildeling av forskningsmidler fra Regionalt forskningsfond, Norges forskningsråd og EU i Kvantitative styringsparameter Resultat Ambisjonsnivå Antall publikasjonspoeng Andel RBO som gir tildeling - Statlige høgskoler, 0,42 % - 0,22 % 0,30 % Kommentar til kvantitative styringsparametre: Publisering: Det er ikke relevant å gi en prognose ut fra 1. tertial. IMT har startet en intern prosess for å øke antallet Nivå 2 publikasjoner. RBO: Det er ikke relevant å gi en prognose ut fra 1. tertial. Risikovurdering: Risiko S K RF Mulige tiltak RR HiGs fagmiljø publiserer for lite per ansatt i undervisnings- og forskerstilling Styrke faglig ledelse Målrettet kompetanseutvikling og rekruttering M HiG klarer ikke å fange opp regionale behov Videreføre den målbevisste nettverksbyggingen regionalt L Usikker finansiering av UUlab (investering og drift) Avslutte prosjektet M Konkurrensen om RBOmidler blir så stor at tildelingen tilbake til HIG reduseres kraftig Påvirke rikspolitikere til å gjøre RBO-potten større. M S: Sannsynlighet, K: Konsekvens, RF: Risikofaktor=S x K, RR: Restrisiko etter tiltak, H: Høy, M: Middels, L: Lav 2.3 HiG skal være en tydelig samfunnsaktør og bidra til formidling, internasjonal, nasjonal og regional utvikling, innovasjon og verdiskaping HiGs strategi Utøve systematisk samfunnskontakt, nettverksbygging og skape møteplasser Gjennomføre konferanser innenfor egne satsningsområder HiG skal tilføre samfunnet resultatene fra sin FoU -virksomhet gjennom aktiv formidling og deltagelse i offentlige debatter. HiGs strategi Være ukentlig synlig i nyhetsbildet Gjøre faglige arbeider og forskningsresultater tilgjengelig via HiGs institusjonelle arkiv for forskingspublikasjoner og populærvitenskapelige kanaler Kvalitative styringsparametre: Tertialrapport 1/2012 Høgskolen i Gjøvik Side 11/58

13 Målrettet samarbeid med samfunns- og arbeidsliv Høgskolen deltar i sammen med Oppland fylkeskommune i utvikling av regional planstrategi. RSA skulle etter planen etableres i samarbeid med HiL og HiHe. I stedet vil HiG opprette et eget råd i løpet av HOS har arbeidet med forankring mot landets helseinnovsklynger for å omdanne Arena Ny Omsorg til et nasjonalt nettverk for innovasjon i kommunale helse- og omsorgstjenester. Høgskolen i Gjøvik leder dette arbeidet i samarbeid med Universitetet i Agder. Det gjennomføres et stiftelsesmøte 12. juni i Grimstad. Avdelingen har utviklet og viderefører et tett og godt samarbeid med kommunesektor og helseforetak. HiG og HiL har inngått samarbeid med KS om utvikling av en nasjonal innovasjonsskole for kommunesektoren. Arbeidet har også omfattet dialog med Innovasjonsalliansen gjennom KS. IMT videreutviklet sitt sterke samarbeid med nasjonale sikkerhetsetater og med grafisk bransje. TØL videreutviklet sine faglige støttelaug innen økonomi, fornybar energi og Sustainable Manufacturing. Kvantitative styringsparameter Resultat Ambisjonsnivå Konferanser innenfor egne satsningsområder Kommentar til kvantitative styringsparametre: Seminar om bruk av ISO standard: Seminar om bruk av ISO standard: NS-EN ISO 12100:2010 Maskinsikkerhet FMEA - Risikovurdering - Risikoreduksjon - CE-merking. Bakgrunnen for seminaret er EU/EØS regelverket for fri flyt av varer og sikre produkter. Fagdag i palliativ omsorg: Det ble arrangert fagdag i palliativ omsorg ved Høgskolen i Gjøvik den 20. februar Per Fugelli er blant innlederne. Nasjonal workshop i Arena Ny Omsorg, gjennomført på Gjøvik januar KLINIKT 2012 ble gjennomført på Hamar i april i samarbeid med HiL, HiHe og Sykehuset innlandet på temaet Innovasjon i helsetjenesten. Risikovurdering: Risiko S K RF Mulige tiltak RR Ansatte deltar i for liten grad i den offentlige debatten på Sette større fokus på verdien av formidling i fagmiljøene. L våre fagfelt Gjennomføre Campus Gjøvik Åpent møte S: Sannsynlighet, K: Konsekvens, RF: Risikofaktor=S x K, RR: Restrisiko etter tiltak, H: Høy, M: Middels, L: Lav HiGs innovasjons- og verdiskapning skal styrke samfunns- og næringsutviklingen i innlandsregionen HiGs strategi Øke omfang av bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) som støtter HiGs faglige profil Stimulere til å kommersialisere produkter og tjenester med potensial for verdiskaping Samarbeide aktivt med KomInn som primær Technology Transfer Office (TTO) Tertialrapport 1/2012 Høgskolen i Gjøvik Side 12/58

14 Kvantitative styringsparameter Resultat Ambisjonsnivå Antall mottatte forretningsideer Andel inntekter fra bidrag og oppdragsfinansiert virksomhet (BOA), utenom EU og NFR 6 % 4,6 % 6,5 % 7 % Kommentar til kvantitative styringsparametre: Fem ideer er knyttet til bedrifter som er etablert av studenter ved IMT og en ny bedrift etablert av ansatte (dvs. ph.d-stipendiat). I tillegg er det fire rene forretningsideer som bearbeides i BA-oppgaver. Eksterne inntekter (BOA): IMT vurderer det slik at en ikke har stort potensial på dette området. Avdelingens ledelse og forskere prioriterer forskning og utviklingsaktivitet initiert ut fra egne utviklingsbehov. HOS: Løpende prosjekter i regi av Senter for omsorgsforskning. Risikovurdering: Risiko S K RF Mulige tiltak RR Svært få FoU-prosjekter kommersialiseres Videreutvikle metodikken rundt Innovatoriet. M S: Sannsynlighet, K: Konsekvens, RF: Risikofaktor=S x K, RR: Restrisiko etter tiltak, H: Høy, M: Middels, L: Lav 2.4 HiG skal ha en effektiv forvaltning av virksomheten, kompetansen og ressursene i samsvar med sin samfunnsrolle. HiGs strategi Bygge fond for strategiske satsinger Utvikle kompetanseprofil på nivå med de nye universitetene Øke inntjeningen på studiepoengsproduksjon, oppdrag, forskning og formidling ved markedstilpasning og effektivisering HiG skal gjennom sin personalpolitikk medvirke til et høyt kompetansenivå, et godt arbeidsmiljø og et mindre kjønnsdelt arbeidsliv. HiGs strategi Aktiv bruk av individuelle kompetanseutviklings- og karriereplaner for blant annet å sikre kjønnsbalanse i ulike stillingsgrupper og posisjoner Utarbeide livsfasepolitikk Styrke lederutviklingen Sikre gjennomføring av omstillingsavtalen i forbindelse med fusjonsprosessen til PIU for å beholde viktig kompetanse Kvalitative styringsparametre: Utvikle robuste fagmiljø Høgskolens strategi er "Bidra til å realisere Innlandsuniversitetet basert på solide bachelorutdanninger og en komplett gradsstruktur". Høgskolens undervisnings- forsker og formidlingsstillinger er organisert i seksjoner (HOS og TØL) og laboratorier (IMT). Disse har ansvar for gjennomføring av studieprogram. I 2011 gjennomført en grundig analyse av fagmiljøenes robusthet i relasjon til NOKUTs vurderingskriterier for akkreditering av studieprogram (syklus 1,2 og 3), og i Tertialrapport 1/2012 Høgskolen i Gjøvik Side 13/58

15 forhold til disse studieprogrammenes økonomiske bærekraft. Et viktig element i utviklingen av mastergrader og PhD in Information Security har vært økonomisk støtte på ca. 8 mill./år fra Kompetanseutviklingsfondet (KUF) til styrking av disse fagmiljøene. Denne støtten vil opphøre fra 2012, noe som vil påvirke vurderingen av robusthet. Styret vil behandle de økonomiske konsekvensene av dette i forbindelse med rullering av langtidsbudsjett. Helse og omsorg HOS har solide bachelorutdanninger, med tre masterutdanninger som rekrutterer fra sykepleieutdanning. Avdelingen har videreutdanninger som er utviklet slik at de kan innpasses i de aktuelle mastergradene. Et SAK-samarbeid med HiL og HiHe om utvikling av ph.d.-utdanning innen helse stoppes i 2. tertial. Regionens helseinstitusjoner har behov for en helsefaglig ph.d.-utdanning, og det er fagmiljøets ambisjon å få dette til. Det er ikke realistisk at avdelingen kan etablere en slik utdanning alene, og avdelingen vil nå vurdere nye samarbeidspartnere. I tråd med ambisjonen om en komplett gradsstruktur har avdelingens fagmiljø stått for en betydelig økt forsknings- og publiseringsaktivitet. Teknologi TØL har med sine ingeniørutdanninger en utfordring i et tilstrekkelig regionalt tilfang av søkere fra videregående skole med realfagskompetanse. Fagmiljøene har lagt ned mye arbeid i å fleksibilisere ingeniørutdanningene og i å tilrettelegge for opptak via tresemesterordning og Y-VEI for å nå nye studentgrupper. Avdelingen vil evaluering effekten av disse initiativene, blant annet i forbindelse med gjennomstrømningsprosjektet iforkant. Et nytt fagmiljø har vokst fram rundt økonomiutdanningene. I antall studenter og studiepoengsproduksjon har dette utdanningsområdet etablert seg som svært bærekraftig. Avdelingens fagmiljø samarbeider nært med Norwegian Centre of Excellence Raufoss og Sintef Raufoss Manufacturing og relevante bransjeorganisasjoner for å utvikle studieprogrammene og FoU-aktiviteten. I forhold til "en komplett gradsstruktur" starter Master in Sustainable manufacturing opp høsten Avdelingen søker også samarbeidspartnere i forhold til en fremtidig ph.d.-utdanning. I forhold til dagens nivå for fagmiljøenes forskningsaktivitet, blant annet uttrykt ved publisering, må ambisjonen om en ph.d.-utdanning sees i et langsiktig perspektiv. Informatikk IMT har organisert sine fagmiljø rundt et laboratorium knyttet til informasjonssikkerhet og ett knyttet til fargevitenskap. Begge disse miljøene er i forskningsfronten på sine områder nasjonalt og internasjonalt, og bidrar sterkt til at HiG tar en stor andel av midlene fra Resultatbasert omfordeling. Avdelingen har en komplett gradsstruktur, og vil ved en eventuell akkreditering av PhD in Computer Science kunne inkludere alle sine 4 masterutdanninger som opptaksgrunnlag til ph.d.-utdanningen. I følge høgskolens virksomhetside skal HiG blant annet bidra til å løse samfunnets utfordringer med en tverrfaglig og innovativ tilnærming innen de tre faglige søylene. Samarbeidet om innovasjon i helse og omsorg er et felles initiativ mellom de tre faglige søylene. Initiativet har også blitt lagt merke til, blant annet i en NOU om temaet, og representerer en type tverrfaglig samarbeid, både internt og nasjonalt, som høgskolen mener vil bidra til å øke de involverte fagmiljøenes robusthet. Høgskolens administrasjon har robuste fagmiljø, men merker kapasitetsproblemer i forhold til vekst innen utdanning og forskning. Kompetansenivå og arbeidsmiljø skal utvikles i tråd med universitetsambisjonen Tertialrapport 1/2012 Høgskolen i Gjøvik Side 14/58

16 Styret opprettholder sin universitetsambisjon Kvantitative styringsparameter Resultat Ambisjonsnivå Andel kvinner i dosent- og professorstillinger 32 % 28 % 34 % 36 % Andel førstestillinger av totalt antall undervisnings-, forsker- og formidlingsstillinger 43,9 % 47 % 48,6 % 50 % (pr ) Andel midlertidig ansatte* 16,3 % - 26 % 28 % *Tabell V7.5 i KDs Tilstandsrapport, alle stillingsgrupper eksklusive rekrutteringsstillinger (stipendiater) Kommentar til kvantitative styringsparametre: Fordeling per 1. tertial viser en økning en betydelig økning i andelen 1.kompetanse siden (8,2 årsverk), og at ambisjonsnivået for 2012 er innen rekkevidde. Snitt for statlige høgskoler var 43,3 %. De nye universitetene i Agder, Stavanger og Nordland varierer mellom andeler på 60,1 % til 65,7 %. Risikovurdering: Risiko S K RF Mulige tiltak RR Viktig kompetanse slutter Utvikle kompetanseplaner. Gjennomføre en lønnspolitikk som styrker rekruttering av, og beholder nøkkelpersonell Gjennomføre en tilsettingspolitikk som motvirker skjevfordeling mellom kjønnene HOS utvikler høyt sykefravær Analysere årsakssammenhenger, involvere M (kort-/langtids) NAV, skape forutsigbarhet for øvrig personale S: Sannsynlighet, K: Konsekvens, RF: Risikofaktor=S x K, RR: Restrisiko etter tiltak, H: Høy, M: Middels, L: Lav HiG skal ivareta høy kvalitet i økonomiforvaltningen. HiGs strategi: God internkontroll og effektiv ressursforvaltning basert på institusjonens strategiske prioriteringer Følge opp innføring av nye administrative systemer og rutiner med nødvendig kompetanseheving Bruke langtidsbudsjetter Kvalitative styringsparametre: Gjennomføre langsiktig økonomisk planlegging Høgskolen har gode rutiner for den økonomiske planleggingen. Rullert langtidsbudsjett legges fram for styret i juni. Styret er orientert om ny innkjøpspolicy. To nye leverandører er klargjort for e-handel. Sikre måloppnåelse innen budsjettrammen Virksomheten er i rute pr 1. tertial Risikovurdering: Risiko S K RF Mulige tiltak RR Kompetanseutvikling, sikre tilstrekkelig HiG klarer ikke å styre økonomisk og administrativ støtte og holde ressursbruken fokus på økonomioppfølging, ha tilstrekkelig M økonomisk reserve Tertialrapport 1/2012 Høgskolen i Gjøvik Side 15/58 M

17 Risiko S K RF Mulige tiltak RR Stans i PIU-tilskuddene fra KUF-fondet på kort sikt Revurdere alle interne strategiske prosjekter og vedta rullert langtidsbudsjett uten PIU-tilskudd H Underfinansiering av HiGs PIU-satsninger når KUFfondet er tomt, ca Jobbe mot sentrale myndigheter for å sikre langsiktig finansiering (krever Stortingsvedtak). Kritisk gjennomgang av studieporteføljen for å finne mulige områder for kutt. H Fare for underskudd på grunn av offensive satsinger og økt avhengighet av eksterne inntekter Gjennomføre sterkere prioriteringer i langtidsbudsjettet. S: Sannsynlighet, K: Konsekvens, RF: Risikofaktor=S x K, RR: Restrisiko etter tiltak, H: Høy, M: Middels, L: Lav H Tertialrapport 1/2012 Høgskolen i Gjøvik Side 16/58

18 3 Tertialregnskap Forklaring til regnskapsrapporten: ORDINÆR VIRKSOMHET Ordinær virksomhet er den ordinære daglige drift hvor man til enhver tid ser driftsresultatet for avdelingen. Tallene i ordinær virksomhet refererer seg til prosjektseriene Strategiske midler som inngår i bidragsprosjekter finnes sammen med øvrige prosjektinntekter og kostnader i pkt 3.0 og 4.0. Note 1) Ordinært regnskap/budsjett + overført overskudd/underskudd fra forrige år. Note 2) Strategiske midler overført fra Inntektsføringen skjer i takt med forbruket. Løpende avregning uten fortjeneste. Note 3) Salgs- og leieinntekter samt refusjoner. Note 4) Gjelder andre interne prosjektkostnader som godskrives avdelingen. jfr. pkt 4.2 OPPDRAGSVIRKSOMHET Oppdragsvirksomheten refererer seg til forskningsprosjekter med bidrag fra NFR, og andre eksterne oppdragsgivere. Her finner man prosjektseriene som viser resultatet av periodens avsluttede prosjekt. Note 6) Løpende avregning uten fortjeneste. Dvs at prosjektinntekter vil være lik prosjektkostnadene i perioden. Resultatet vises kun når prosjektet er avsluttet. Note 7) Lønnskostnader (f. eks stipendiater, prosjektmedarbeidere, arbeid utover plikt og overtid egne ansatte), reiser og innkjøp av utstyr som føres direkte på prosjekt. Note 8) Gjelder overføring av lønn fast ansatte på prosjekt og indirekte kostnader (f.eks husleie, tlf., strøm, porto, renhold, lønn adm. ansatte m.m). Kommentarer: A. A) Avvik skyldes hovedsakelig svikt i laboratorieinntekter TØL. B. B) Skyldes forsinkelse i tilsettinger og sykerefusjoner. C. C) Investeringer redusert pga. svikt i laobratorieinntekter. En del større investeringer utsettes til høsten. D. D) Resultat fra avsluttede prosjekter 0,403 mill.kr. E. E) Resultat totalt sett 2,495 mill.kr bedre enn budsjettert. Tertialrapport 1/2012 Høgskolen i Gjøvik Side 17/58

19 Kommentarer: A. Avviket skyldes lønnsrefusjoner på grunn av sykefravær og lavere bemanning enn budsjett. Planlagte ansettelser er ikke gjennomført. B. Avviket skyldes i hovedsak gjennomføring av konferansen Arena Ny Omsorg. C. Prognose for året er 0 i overensstemmelse med budsjett. Tertialrapport 1/2012 Høgskolen i Gjøvik Side 18/58

20 Kommentarer: A. Ingen diverse inntekter hittil i år, men avdelingen forventer at dette tar seg opp i løpet av neste tertial. B. Mindreforbruk på lønn skyldes forsinkelser i ansettelser på Spillprogrammering og Master i brukersentrert mediedesign. C. Avviket på lønn må sees i sammenheng med at avdelingen har hatt større andel egeninnsats på forskningsprosjekter. Dette gir lønnsrefusjoner og økte egenandeler og økt aktivitet på prosjekter. D. Resultat hittil i år er 0,578 mill.kr bedre enn budsjettert. Prognose for året + 1,0 mill.kr. Tertialrapport 1/2012 Høgskolen i Gjøvik Side 19/58

21 Kommentarer: A. KD-bevilgning eksklusive overføring fra 2011 på 2,4 mill.kr. B. Svikt i inntekter på bl.a. UU-laboratoriet. C. Overskudd på 2,4 mill.kr i 2011 skal i tillegg benyttes til investeringer høsten D. Avdelingen forventer at laboratorieprosjektene vil bli 1,0 mill.kr lavere enn budsjettert. Foreløpig overskudd skal dekke dette. E. Positivt avvik på 1,381 mill.kr. Prognose for året +0,6 mill.kr. Tertialrapport 1/2012 Høgskolen i Gjøvik Side 20/58

22 Kommentarer: A. Web-prosjekt og markedsføring. B. Inntekter i tilknytning til innovasjonssatsing lavere enn budsjettert. C. Tap på aksjer i Gjøvik kunnskapspark AS. D. Resultat hittil - 0,226 mill.kr. Prognose for året 0 som budsjettert. Tertialrapport 1/2012 Høgskolen i Gjøvik Side 21/58

23 Kommentarer: A. Innsparinger pga. sykerefusjoner. B. Innsparing hovedsakelig på energi. C. Resultat + 0,588 mill.kr. Prognose for året er 0 som budsjettert. Tertialrapport 1/2012 Høgskolen i Gjøvik Side 22/58

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen Universitetet i Bergen Årsregnskap for 2007 120608 1 Innholdsfortegnelse SIDE 1 LEDELSESKOMMENTARER 3 2 REGNSKAPSPRINSIPPER 4 3 RESULTATREGNSKAPET 7 4 BALANSE 8 5 NOTER 11 6 LIKVIDITET - KONTANTSTRØMOPPSTILLING

Detaljer

Strategisk plan 2013 2016

Strategisk plan 2013 2016 Visjon Strategisk plan 2013 2016 Kompetanse for et bærekraftig og trygt samfunn! Virksomhetsidé Høgskolen i Gjøvik (HiG) skal bidra til et bærekraftig og trygt samfunn gjennom utdanning, forskning og formidling

Detaljer

Ordinært driftsresultat

Ordinært driftsresultat Resultatregnskap Virksomhet: Høgskolen i Sør-Trøndelag. Note Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 187 168 181 832 Tilskudd og overføringer fra andre 1 291 1 349 Gevinst ved salg av eiendom, anlegg

Detaljer

Strategisk plan 2013 2016

Strategisk plan 2013 2016 Strategisk plan 2013 2016 Strategisk plan 2013 2016 ble vedtatt av høgskolestyret 15.03.2013. Planen er revidert og godkjent av rektor 05.02.2015. Endringene skyldes tilpasning til ny mal fra KD jf. Tildelingsbrev

Detaljer

Regnskap pr. 1. tertial 2008

Regnskap pr. 1. tertial 2008 Høgskolen i Nord-Trøndelag Økonomitjenesten Saksframlegg Dato: Saksnr i 4.6.2008 2008/485 Joar Nybo 74112025 Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 2008/37 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag 19.06.2008 IDF-utvalg

Detaljer

Resultatregnskap pr.:30.04.2007

Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Side 1 av 8 Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 66 306 60 774 187 947 Gebyrer og lisenser

Detaljer

Resultatregnskap pr.:

Resultatregnskap pr.: Resultatregnskap pr.: 30.04.2007 Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 34 584 35 523 106 593 Gebyrer og lisenser 1 0 0 0 Tilskudd og overføringer fra andre statlige

Detaljer

Mal for årsplan ved HiST

Mal for årsplan ved HiST Mal for årsplan ved HiST 1. Årsplan/årsbudsjett: (årstall) For: (avdeling) 2. Sammendrag: Sammendraget skal gi en profilert kortversjon av målsettinger og de viktigste tiltakene innenfor strategiområdene:

Detaljer

Styremøte nr. 1/2015. Revidert saksliste. Tid: Tirsdag 10. mars 2015, kl. 09:00 12:30 Sted: Høgskolen i Gjøvik (G-bygget, møterom 3.

Styremøte nr. 1/2015. Revidert saksliste. Tid: Tirsdag 10. mars 2015, kl. 09:00 12:30 Sted: Høgskolen i Gjøvik (G-bygget, møterom 3. Styremøte nr. 1/2015 Tid: Tirsdag 10. mars 2015, kl. 09:00 12:30 Sted: Høgskolen i Gjøvik (G-bygget, møterom 3. etasje) Revidert saksliste Beslutningssaker: Sak STY 07/15 Innkalling til styremøte nr. 1/2015...

Detaljer

Avdeling for helse- og sosialfag. Strategisk plan

Avdeling for helse- og sosialfag. Strategisk plan Avdeling for helse- og sosialfag Strategisk plan 2013-2016 Vedtatt i avdelingsstyret 16.01.2013 INNHOLD Innledning... 3 Høgskolen i Østfolds verdigrunnlag... 3 Studiested Fredrikstads visjon... 3 1 Utdanning...

Detaljer

Veiledning til SRS 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger

Veiledning til SRS 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger Veiledning til SRS 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger 1 Innledning...1 2 Regnskapsføring av driftsbevilgning gjennom året...1 3 Regnskapsføring av driftsbevilgning ved årsavslutningen...2

Detaljer

65/11: Regnskapsrapport pr 2. tertial 2011

65/11: Regnskapsrapport pr 2. tertial 2011 Møtedato 29.09.11 Saksbehandler Økonomi- og driftsdirektør Jan Aasen Arkivreferanse - 65/11: Regnskapsrapport pr 2. tertial 2011 Forslag til vedtak Styret godkjenner regnskapsrapporten med kommentarene

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no Høgskolen i Lillehammer Strategisk plan 0-05 hil.no Strategisk plan for høgskolen i lillehammer 0-05 De fire sektormålene er fastsatt av Kunnskapsdepartementet (KD). Virksomhetsmålene er basert på vedtak

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 28.02.08 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: Tone Elisabeth Østvedt/John Viflot 2007/1934 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 2007 Saken i korte trekk Høgskolens foreløpige

Detaljer

Konsernregnskap. Morselskap: Høgskolen i Nord-Trøndelag. Datterselskap: Trøndelag Forskning og Utvikling AS

Konsernregnskap. Morselskap: Høgskolen i Nord-Trøndelag. Datterselskap: Trøndelag Forskning og Utvikling AS Konsernregnskap 2007 Høgskolen i Nord-Trøndelag Datterselskap: Trøndelag Forskning og Utvikling AS 1 Konsernregnskap for Høgskolen i Nord-Trøndelag RESULTATREGNSKAP (Beløp i NOK 1 000) 2 007 2 006 Note

Detaljer

Årsregnskap 2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet MVA

Årsregnskap 2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet MVA LEDELSESKOMMENTARER Institusjonens formål Kunnskap for livet Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har valgt visjonen «Kunnskap for livet». Visjonen uttrykker universitetets overordnede

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP Høgskolen i Sør-Trøndelag Org nr. 975 264 750 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 01.01.2010 31.12.2010 Alle beløp i NOK Alle beløp i hele tusen Regnskapsprinsipper Universiteter og høyskoler Versjon 20100120 RPS Generelle

Detaljer

Strategisk plan 2014-2017

Strategisk plan 2014-2017 Strategisk plan 2014-2017 Visjon Høgskolen i Nesna skal være attraktiv, dynamisk og relevant for regionen. Virksomhetsidé Høgskolen i Nesna er en selvstendig høgskole som, alene og i samarbeid med andre

Detaljer

Ordinært driftsresultat -571-85 -4 176. Finansinntekter og finanskostnader Finanskostnader -27-2 -9 Sum finansinntekter og finanskostnader -27-2 -9

Ordinært driftsresultat -571-85 -4 176. Finansinntekter og finanskostnader Finanskostnader -27-2 -9 Sum finansinntekter og finanskostnader -27-2 -9 Resultatregnskap pr.: 1. tertial 2007 Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger KD - rammetildeling 1 68 438 67 950 204 589 Tilskudd og overføringer fra andre statlige

Detaljer

FORENKLING STATLIGE REGNSKAPSSTANDARDER (SRS) Peter Olgyai Grethe H. Fredriksen

FORENKLING STATLIGE REGNSKAPSSTANDARDER (SRS) Peter Olgyai Grethe H. Fredriksen FORENKLING STATLIGE REGNSKAPSSTANDARDER (SRS) Peter Olgyai Grethe H. Fredriksen Bakgrunn for forenkling SRS Børmer-utvalget NOU 2015:14 Bedre beslutningsgrunnlag, bedre styring Gul Bok 2017 Finansdepartementet

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

47/10: Regnskap 2009. Del 1 og vedlegg 3 er u.off.

47/10: Regnskap 2009. Del 1 og vedlegg 3 er u.off. Møtedato 15.6.10 Saksbehandler Økonomi- og driftsdirektør Jan Aasen Arkivreferanse - 47/10: Regnskap 2009. Del 1 og vedlegg 3 er u.off. Forslag til vedtak Styret godkjenner regnskapet for 2009. Saksframlegg

Detaljer

NOTER TIL RESULTATREGNSKAP OG BALANSE 2004 - HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

NOTER TIL RESULTATREGNSKAP OG BALANSE 2004 - HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG NOTER TIL RESULTATREGNSKAP OG BALANSE 2004 - HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Note 1 Spesifikasjon av driftsinntekter Årets tilskudd fra UFD 494 955 464 845 Årets tilskudd fra andre departement og statlige etater

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Regnskapsmal for universitet og høyskoler RESULTAT (Beløp i NOK 1000)

Regnskapsmal for universitet og høyskoler RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Regnskapsmal for universitet og høyskoler RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Høgskolen i Nesna Note Tilskudd fra UFD, andre departement og statlig etater 1 79 065 107 437 Tilskudd fra NFR 1 1 225 1 413 Inntekt

Detaljer

LEDELSESKOMMENTARER. Institusjonens formål

LEDELSESKOMMENTARER. Institusjonens formål LEDELSESKOMMENTARER Institusjonens formål Kunnskap for livet Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har valgt visjonen «Kunnskap for livet». Visjonen uttrykker universitetets overordnede

Detaljer

Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005

Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005 Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005 Tilskudd fra UFD, andre departement og statlig etater 1 54 309 53 556 142 429 Tilskudd fra NFR 1 751 602 1 035 Inntekt fra

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo

Resultatregnskap Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo Resultatregnskap Org.nr: 977027233 Note 31.08.2014 31.08.2013 31.12.2013 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 219 150 195 034 310 926 Inntekt fra gebyrer 1 0 0 0 Inntekt fra tilskudd og overføringer

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev

Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev Forkortelser Strategisk plan ST Strategisk tiltak TD Tildelingsbrev Kilde Ansvar 2008 2009 2010 2011

Detaljer

Vedlegg. Veiledning til rapportering: Institusjonene bes gi

Vedlegg. Veiledning til rapportering: Institusjonene bes gi Vedlegg Veiledning til rapportering på nasjonale styringsparametre for universiteter og høyskoler Det vises til omtalen av de nasjonale styringsparametrene i tildelingsbrevet og rapporteringskravene for

Detaljer

Rapportering på sektormål og nasjonale styringsparametere HiH Sektormål 1: Høy kvalitet i forskning og utdanning

Rapportering på sektormål og nasjonale styringsparametere HiH Sektormål 1: Høy kvalitet i forskning og utdanning Rapportering på sektormål og nasjonale styringsparametere HiH Sektormål 1: Høy kvalitet i forskning og utdanning Kvantitativ styringsparameter: gjennomføring på normert tid Styringsparameter 2014 2015

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Regnskap 2.tertial - Høgskolen i Hedmark RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.08.2006 2005

Regnskap 2.tertial - Høgskolen i Hedmark RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.08.2006 2005 Regnskap 2.tertial - Høgskolen i Hedmark RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.08.2006 2005 Tilskudd fra UFD og andre departement 1 245 476 318 311 Tilskudd fra NFR 1 2 272 4 208 Inntekt fra oppdragsvirksomhet

Detaljer

DE STATLIGE REGNSKAPSSTANDARDENE (SRS) KDs økonomiseminarer oktober 2017

DE STATLIGE REGNSKAPSSTANDARDENE (SRS) KDs økonomiseminarer oktober 2017 DE STATLIGE REGNSKAPSSTANDARDENE (SRS) KDs økonomiseminarer oktober 2017 Agenda Status SRS Regnskapsføring av inntekt fra bevilgning SRS 10 Pågående arbeid med å forenkle de statlige regnskapsstandardene

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

I resultatregnskapet og balanseoppstillingene bestemmes fortegnet av teksten på den enkelte regnskapslinje. I disse oppstillingene

I resultatregnskapet og balanseoppstillingene bestemmes fortegnet av teksten på den enkelte regnskapslinje. I disse oppstillingene Fortegnsregler i oppgjørspakken I resultatregnskapet og balanseoppstillingene bestemmes fortegnet av teksten på den enkelte regnskapslinje. I disse oppstillingene skal derfor alle tall være positive. 17.12.2013

Detaljer

Vedlegg. Veiledning til rapportering: Institusjonene bes gi

Vedlegg. Veiledning til rapportering: Institusjonene bes gi Vedlegg Veiledning til rapportering på nasjonale styringsparametre for universiteter og høyskoler 2015 Det vises til omtalen av de nasjonale styringsparametrene i tildelingsbrevet og rapporteringskravene

Detaljer

Årsregnskap 2015, Universitetet i Tromsø - Ledelseskommentarer

Årsregnskap 2015, Universitetet i Tromsø - Ledelseskommentarer Universitetsledelsen Avdeling for økonomi Arkivref: Dato: 10.2.2016 Årsregnskap 2015, Universitetet i Tromsø - Ledelseskommentarer Virksomhetens formål: Virksomheten ved UIT Norges arktiske universitet

Detaljer

1. Styret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2006. 2. Styret vedtar at resultatet på kr 148 610,60 tilføres virksomhetskapitalen.

1. Styret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2006. 2. Styret vedtar at resultatet på kr 148 610,60 tilføres virksomhetskapitalen. Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 22.02.07 Saksnummer: 06/07 Saksbehandler: Mette Fjulsrud 2006/2177 Journalnummer: FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 2006 Saken i korte trekk Høgskolens foreløpige årsregnskap

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Tertialrapportering - Høgskolen i Vestfold RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 01.01-31.08.2006 01.01-31.08.2005 2005

Tertialrapportering - Høgskolen i Vestfold RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 01.01-31.08.2006 01.01-31.08.2005 2005 Tertialrapportering - Høgskolen i Vestfold RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 01.01-31.08.2006 01.01-31.08.2005 2005 Tilskudd fra KD og andre departement 1 166 568 171 180 250 877 Tilskudd fra NFR 1 5 119

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Sentral handlingsplan 2013

Sentral handlingsplan 2013 Sentral handlingsplan 2013 per 07.11.12 Basert på vedtak og innspill i styremøte den 30.oktober 2012 og tidligere vedtatt strategisk plan Strategisk plan for HiL 2012 2015. (Basert på styrets behandling

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB

NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB NOTAT 14.11.2012 PS/JOA NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB Innledning Kunnskapsdepartementet (KD) har utarbeidet ny målstruktur for UH institusjonene. Den nye målstrukturen er forenklet ved at KD fastsetter 4 sektormål

Detaljer

Høring Rapport og finansiering av universiteter og høyskoler

Høring Rapport og finansiering av universiteter og høyskoler Kunnskapsdepartementet v/ Universitets- og høyskoleavdelingen Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Deres ref.: 15/162 Vår ref.: Dato: 09.02.15 Høring Rapport og finansiering av universiteter og høyskoler Vi viser

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Veiledning til rapportering på nasjonale styringsparametre for universiteter og høyskoler 2015

Veiledning til rapportering på nasjonale styringsparametre for universiteter og høyskoler 2015 Veiledning til rapportering på nasjonale styringsparametre for universiteter og høyskoler 2015 Det vises til omtalen av de nasjonale styringsparametrene i tilskuddsbrevet og rapporteringskravene for 2015.

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp BA Året 2012 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 190 000 142 500 Sum

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Bekreftelse på at regnskapet er avlagt i samsvar med reglene i de statlige regnskapsstandardene

Bekreftelse på at regnskapet er avlagt i samsvar med reglene i de statlige regnskapsstandardene Styrets kommentarer til regnskapet (ledelseskommentarer) Institusjonens formål Formålet for Høgskolen i Telemark (HiT) er regulert i Lov om universiteter og høgskoler av 1. april 2005 nr. 15, jf. 1-1 om

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Strategisk plan 2010-2015

Strategisk plan 2010-2015 Strategisk plan 2010-2015 STRATEGISK PLAN 2010-2015 Vedtatt av Høgskolestyret 17.06.09 I Visjon Framtidsrettet profesjonsutdanning. II Virksomhetsidé gi forskningsbaserte fag- og profesjonsutdanninger

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid Høgskolen i Sørøst-Norge Forskning og faglig utviklingsarbeid 2017-2021 A B Strategi for forskning og faglig utviklingsarbeid ved HSN Høgskolens ambisjon om å bidra til forskningsbasert arbeidslivsog samfunnsutvikling

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 10

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 10 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger Innholdsfortegnelse Innledning...2 Mål...2 Virkeområde...2 Definisjoner...3 Grunnleggende prinsipper...4 Overordnet

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Fakultet for kunstfag

Fakultet for kunstfag Fakultet for kunstfag 2015-2019 Fakultetets overordnede visjon Visjon og profil Fakultet for kunstfag skal levere betydelige bidrag til utviklingen av kunstfagene innen undervisning, forskning og kunstnerisk

Detaljer

Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter 6 44 163 180 Finanskostnader 6 37 0 11 Sum finansinntekter og finanskostnader 7 163 169

Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter 6 44 163 180 Finanskostnader 6 37 0 11 Sum finansinntekter og finanskostnader 7 163 169 Resultatregnskap Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo. Note 31.08.2008 31.08.2007 31.12.2007 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 132 561 122 417 192 133 Tilskudd og overføringer fra andre statlige

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

Styremøte nr. 3/2013

Styremøte nr. 3/2013 Styremøte nr. 3/2013 Tid: Fredag 14. juni 2013, kl. 09:00 15:00 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom Ørneredet (G-bygget/ 3. etasje) Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 23/13 Innkalling til styremøte nr.

Detaljer

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 HiHs rolle Høgskolen i Harstad skal være en lokal og regional vekstkraft. Høgskolen i Harstad skal, med forankring i nasjonal og

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Høgskolen i Oslo RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 2.tertial tertial

Høgskolen i Oslo RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 2.tertial tertial Høgskolen i Oslo RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 2.tertial 2006 2.tertial 2005 2005 Tilskudd fra KD, andre departement og statlig etater 1 600 577 608 062 894 402 Tilskudd fra NFR 1 10 873 10 149 17 226

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 Note 2015 2014 Budsjett 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemsinntekter 9 577 700 8 251 321 9 196 000 Annonsesalg,

Detaljer

Jevnaker IF Fotball org.nr JEVNAKER

Jevnaker IF Fotball org.nr JEVNAKER Årsregnskap for 2015 org.nr. 971 012 951 3520 JEVNAKER Innhold Årsberetning Resultatregnskap Balanse Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Sponsor/reklameinntekter 822 504 995 716

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa Org. nummer: 971277246 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Basistilskudd 5 128 531 4 858 621

Detaljer