SEPARATE VEDLEGG styremøte nr. 4/2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SEPARATE VEDLEGG styremøte nr. 4/2012"

Transkript

1 SEPARATE VEDLEGG styremøte nr. 4/2012 Tertialrapport 1/2012 Rapport om kvalitetsarbeid 2011 Forskrift om opptak, studier og eksamen ved HiG Notat om benchmarking 2012

2 Tertialrapport Innhold 1 Innledning Status for måloppnåelse Tertialregnskap Finansregnskap Øvrige rapporteringspunkter Vedlegg Tertialrapport 1/2012 Høgskolen i Gjøvik Side 1/58

3 1 Innledning Styret har lagt følgende overordnede ramme for HiGs virksomhet i 2012: Visjon Et anerkjent universitetscampus innen informatikk, teknologi, helse og omsorg. Verdigrunnlag HiG forplikter seg til en åpen og aktiv kultur preget av profesjonalitet, kvalitet og samhandling for å drive utdanning, forskning, kunnskapsformidling og innovasjon. HiG ønsker å yte faglig kvalitet og sikre samfunnsmessig relevans både regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Virksomhetsidé HiG skal drive undervisning, veiledning, FoU og formidling på høyt nivå. HiG skal kjennetegnes ved god dialog med studenter og tett samarbeid med arbeids- og næringsliv. Høyskolen skal bidra til å løse samfunnets utfordringer med en tverrfaglig og innovativ tilnærming innen de tre faglige søylene. HiGs strategi Bidra til å realisere Innlandsuniversitetet basert på solide bachelorutdanninger og en komplett gradsstruktur. 1.1 Vurdering av måloppnåelse Utdanning HiG beholder sin sterke posisjon som utdanningsinstitusjon, noe som vises ved 24 % økning antall førsteprioritetssøkere i nasjonalt opptak i forhold til HiG har fremdeles utfordring på vedrørende gjennomstrømming, og det tas et samlet grep ved å etablere prosjektet iforkant. Fokus skal væreforbedring av gjennomstrømning og studiepoengsproduksjon i hele organisasjonen. Det vurderes som en meget god prestasjon at NOKUTs sakkyndige komite anbefaler akkreditering av PhD in Computer Science. God søkning til økonomiutdanningene viser at en på få år har etablert disse til et bærekraftig nivå. Det drives mye godt kvalitetsarbeid, noe som bl.a. bekreftes ved tildelingen av den Nasjonale Utdanningskvalitetsprisen plass for pedagogisk utviklingsarbeid rundt Simuleringssenteret. Forskning Informatikk: Sterk utvikling av nasjonalt og internasjonalt nettverk, blant annet gjennom arbeidet med etablering av forskerskolesøknader. God tildeling av eksterne forskningsmidler. Teknologi: Videreutviklet et fagmiljø som har lagt grunnlag for akkreditering av Master in Sustainable manufacturing. Helse og omsorg: Lagt grunnlag for satsing på innovasjon i helse og omsorg. Formidling og samfunnskontakt Helse og omsorg: Gjennom sitt arbeid for å etablere HiG som et sentrum innen velferdsteknologi gjør høgskolen et viktig arbeid for å samle et bredt spekter av aktører for å utvikle teknologi innen omsorg og velferd, blant annet gjennom sin ledelse av nettverket Arena Ny Omsorg. Tertialrapport 1/2012 Høgskolen i Gjøvik Side 2/58

4 Informatikk: Høgskolen gjør et viktig arbeid for økt samfunnssikkerhet og beredskap gjennom sitt initiativ for å etablere et norsk kompetansesenter i informasjonssikkerhet. Senterets arbeidstittel er Centre for Security Economics and Technology (forkortet CSET), med deltakelse fra sentrale aktører innen politi, justis, forsvar, forvaltning, industri, personvern og akademia. Teknologi: Høgskolen gjør et viktig bidrag for regional utvikling gjennom sitt samarbeid med industrien for å forankre en solid master, og å etablere bred forskning innen sustainable manufacturing. Drift og forvaltning Det er positivt at høgskolen, tross brudd i PIU-prosessen og bortfall av inntekter fra Kompetansutviklingsfondet, har kontroll over økonomien. Utfordringer og nødvendige prioriteringer vil bli innpasset i revidert langtidsbudsjett. Høgskolen utvikler sin andel førstekompetanse i tråd med målsettingen. Bruddet i PIU-prosessen har skapt en utfordring for gjennomføring av SAK-prosjektene 1.2 Vurdering av risiko Vesentligste endring er knyttet til bortfall av tilskudd til kompetanseutvikling og gjennomføring av master- og ph.d.-utdanninger fra Kompetanseutviklingsfondet (KUF). Risiko for dette var lagt inn i som mulig scenario i høgskolens langtidsbudsjett, og tiltak innarbeides i styrets rullering av langtidsbudsjett i 2.tertial. 2 Status for måloppnåelse 2.1 HiG skal gi utdanning av høy internasjonal kvalitet i samsvar med samfunnets behov HiGs strategi Motivere til systematisk kvalitetsutviklingsarbeid Videreutvikle studieportefølje basert på behovs- og markedsanalyser Utvikle en komplett gradsstruktur med bachelor-, master- og PhD-utdanninger Utvikle relevante etter- og videreutdanninger der dette støtter vår akademiske profil og er økonomisk bærekraftig HiG skal utdanne kandidater med høy kompetanse med relevans for samfunnets behov. HiGs strategi Øke antall primærsøkere per studieplass Gjennomføre intern evaluering av alle bachelor- og masterutdanninger hvert år Styrke ingeniørutdanningen i Innlandet Vektlegge utdanningssamarbeid med nærings- og arbeidsliv Vektlegge innovasjon og entreprenørskap i alle studieprogram Kvalitative styringsparametre: Innføring av innovasjon og entreprenørskap i studieprogrammene Målet nås fra og med 3. tertial. Tertialrapport 1/2012 Høgskolen i Gjøvik Side 3/58

5 I 1. tertial har en planlagt og forankret satsingen internt i avdelingene. Fra og med høsten 2012 innføres 3 timers Kreativitetskurs for alle førsteårsstudenter, med teoretisk tilnærming til idéskaping og kreativitet, ving i nytenking og nyskaping, tverrfaglig samspill og metodikk. Alle andreårsstudenter skal delta i "24-timers" ideutviklingskonkurranse. Tilbud om 10 studiepoengs tverrfaglig emne i innovasjon. Forbedring av studentgjennomstrømning og studiepoengsproduksjon For å sikre dette målet har HiG i 1. tertial etablert et flerårig gjennomstrømningsprosjekt "iforkant". Prosjektplan og datagrunnlag for analyse vil foreligge i 2. tertial. Dette vil inkludere blant annet systematisk studie-/studentveiledning, frafallsundersøkelse, studenttilfredshetsundersøkelse med mer. TØL deltar i tillegg i et tilsvarende nasjonalt prosjekt knyttet til ingeniørutdanninger. Avdelingen har ansatt en realfagdidaktisk ressurs for å støtte realfagsemnene. Det er etablert en ny rutine i kvalitetssystemet der hver studieprogramansvarlig utarbeider rapport om sitt studieprogram. Med disse som utgangspunkt lager dekan rapport på avdelingsnivå, og som prorektor for utdanning sammenfatter i kvalitetsrapport til styret. Masterutdanningenes relevans i forhold til avdelingenes satsingsområder Høgskolens masterprogram utvikles i tråd med avdelingenes profil. HOS: Masterporteføljen svarer på nasjonale utredninger, og hva disse trekker fram i forhold til utdanningsbehov. IMT: Ved en akkreditering av PhD in Computer Science vil alle masterstudier ved IMT rekruttere til ph.d.-utdanningen ved HiG. Master in Applied Computer Science er av stor strategisk viktighet for avdelingen. Etablering av Master i brukersentrert design styrker mediedesignaktivitetene ved avdelingen. Det betyr også at faglige aktiviteter ved IMT, kan knyttes sammen med relaterte aktiviteter ved HOS og TØL under begrepet Universell utforming. Dette vil øke den tverrfaglige anvendelsen av laboratoriet for universell utforming. TØL: Masterutdanningen er svært relevant for å styrke næringslivet i regionen. Framover vil avdelingen jobbe videre for å få til et ph.d.-utdanning innen bærekraftig teknologi i samarbeid med andre utdanningsinstitusjoner. Bachelor i fornybar energi er utviklet i SAKprosjekt med HiL og HiHe. Økt utdanningssamarbeid nasjonalt og internasjonalt Per 1. tertial deltar avdelingene i nasjonale utdanningssamarbeid som støtter avdelingens profil. Det først og fremst TØL og IMT som til nå har satset på internasjonalt utdanningssamarbeid. HOS legger vekt på SAK-samarbeid og arbeidsdeling med Høgskolen i Oslo og Akershus og Høgskolen i Buskerud innen fagområdet radiografi. Dialog med Høgskolen i Oslo og Akershus om utviklingen av en bachelorutdanning i ambulansefag. IMT starter et prosjekt HERD, som skal hjelpe land på Balkan å øke kompetansen. Avdelingen forhandler med INTEC i Dominikanske republikk på samme tema, med utdanningsinstitusjon i Gjøviks vennskapsby, Santo Domingo. TØL jobber for at masterutdanningen skal ha en stor andel internasjonale studenter, blant annet gjennom Senter for internasjonal utdanning SIU (7 stipendiater). Gjennom STUDY-LINK deltar avdelingen i et samarbeid med andre utdanningsinstitusjoner i Norge om å rekruttere master- og ph.d.-studenter fra Kina, Ukraina og India. Tertialrapport 1/2012 Høgskolen i Gjøvik Side 4/58

6 Sikre behov og relevans ved opprettelse av nye studier Høgskolen la i Rapport og planer inn forslag til 135 nye studieplasser innen teknologiutdanningene og 40 nye studieplasser innen helsefag. Forslaget er i tråd med de utdanningsområder som Kunnskapsdepartementet prioriterer. HiG foreslås tildelt 25 studieplasser i revidert nasjonalbudsjett per ultimo mai. Forslaget til økt utdanningskapasitet inkluderer 30 studieplasser til opprettelsen av Bachelor i ergoterapi ved HOS i Masterutdanninger innen informatikk svarer på et stort behov for informatikk-kompetanse i samfunnet. IMT mener at det er et behov for Master i brukersentrert design, og at utdanningen vil få betydning i forhold til universell utforming og til informasjonssikkerhet. Det er startet planlegging for å utvikle teknologi-baserte bachelorutdanninger for statlige og kommunale saksbehandlerbehov, som ikke nødvendigvis krever ingeniørutdanning. Dette mener avdelingen vil kunne avhjelpe teknolog-behov, særlig i kommunene. Tilrettelegge for fleksibel utdanninger Høgskolen har utviklet et bredt tilbud av fleksible utdanninger, blant annet for å nå nye grupper av studenter. Prosjektet "iforkant" skal gi datagrunnlag for å vurdere og utvikle et bærekraftig fleksibelt utdanningstilbud. HOS: Desentralisert sykepleierutdanning, der fleksibiliteten blant annet ligger i å organisere studieprogrammet over 4 år, og å benytte regionale kompetansesentre som lokale/møtesteder. Undersøkelse utført ved HiG viser at kompetansen som etableres gjennom slik utdanning i svært stor grad forblir i regionen. Det er iverksatt et fleksibiliseringsprosjekt på desentralisert-/deltids bachelorutdanning i sykepleie med mål om å redusere bruk av videokonferanser, og øke andelen nettbaserte læringsressurser. Alle masterutdanningene ved HOS tilbys over 4 år, tilrettelagt for studenter med arbeids- og omsorgsforpliktelser. IMT: Master informasjonssikkerhet og Master medieteknikk, og fra høsten 2012 også Master Applied Computer Science tilbys som fleksible studieprogram, tilrettelagt for studenter som er i jobb ved at disse kan gjennomføre studiet på deltid (3-5 år) med et begrenset antall samlinger inkludert eksamen på HiG. Alle emnene i programmene tilbyr forelesninger og kommunikasjon via Fronter. TØL: Avdelingen har utviklet pedagogiske metoder for fleksibel tilrettelegging av ingeniør- og økonomi/ledelsesutdanningene over 4 år. Læringsobjekter og veiledning mm nås via elektronisk læringsplattform. Det er planlagt tiltak for å forbedre gjennomstrømning. Studienemnda og studieadministrativt sekretariat følger opp arbeidet med studie-/fagplaner for fleksible utdanninger, slik at de ivaretar behov for presiseringer og utfyllende informasjon for denne typen studieprogram. Studenter i fleksible utdanninger har i stor grad samme tilgang til biblioteks- og IKT-ressurser som studenter på campus. Kvantitative styringsparameter Resultat Ambisjonsnivå Gjennomføring på normert tid (fulltids bachelorprogram) 45 % - 51 % 53 % Antall fullførte bachelorprogram Antall fullførte masterprogram Tertialrapport 1/2012 Høgskolen i Gjøvik Side 5/58

7 Antall registrerte studenter (totalt/høst) (vår) Kommentar til kvantitative styringsparametre: Normert tid: Ikke tall Fullførte studieprogram: ikke tall Med gode søkertall (24 % økning i forhold til 2011) regner en med at antall registrerte studenter høstsemesteret 2012 vil nå måltallet. Tilsvarende tall for Vår 2011 var Risikovurdering: Risiko S K RF Mulige tiltak RR Utprøving av nye medier/nettsamfunn i markedsføringen og økt næringslivssamarbeid. Økt tilrettelegging for Y-VEI i ingeniørutdanningene HiG har svak rekruttering til TØL vil vurdere hvilke av de fleksible enkelte studieprogram studieprogrammene som fortsatt skal M prioriteres. Avklaring av vekstpotensial i forhold til økonomi og risiko må legges inn som premisser i langtidsbudsjettet. HiG etterlever ikke sitt kvalitetssystem Kontinuerlige forankringsprosjekter / kulturbygging, oppfølging av NOKUTs evaluering Gjennomføre beredskapsøvelser. S: Sannsynlighet, K: Konsekvens, RF: Risikofaktor=S x K, RR: Restrisiko etter tiltak, H: Høy, M: Middels, L: Lav HiG skal tilby forskerutdanning av høy internasjonal kvalitet HiGs strategi Sikre at ph.d.-utdanningene har en sentral plass i forskerskoler Spisse forskningen innen klinisk sykepleie, og arbeide for at HiG blir en sterk partner i oppbyggingen av ph.d. i helsefag i samarbeid med høyskolene i regionen Spisse forskningen innen bærekraftig vareproduksjon L Kvalitative styringsparametre: Etablere nytt ph.d.-program i informatikk Per 1. tertial vet vi at vurderingskomiteen har gitt en enstemmig innstilling uten betingelser til akkreditering overfor NOKUTs styre. Saken blir trolig behandlet i NOKUTs styre 12. juni. Kvantitative styringsparameter Resultat Ambisjonsnivå Andel uteksaminerte doktorgradskandidater av opptatte personer på doktorgradsprogram seks år tidligere Antall disputaser på egne ph.d.-program Kommentar til kvantitative styringsparametre: Høgskolen starter opptak til PhD Information Security i 2009, og har derfor ikke kandidater som er tatt opp "seks år tidligere". Tertialrapport 1/2012 Høgskolen i Gjøvik Side 6/58

8 Per 1. tertial vurderer avdelingen at måltall for antall disputaser i PhD in Information Security ser ut til å ligge for høyt. Måltall for 2013 må også revurderes. Risikovurdering: Risiko S K RF Mulige tiltak RR HiG arbeider for å oppgradere tilskuddsatser fra PIU, bygge gode nettverk med næringsliv, øke HiG klarer ikke å finansiere inntjening ved oppdrag og rekruttering av PhD in Information Security egenfinansierte studenter M Ta høyde for bortfall av PIU-inntekter i langtidsbudsjettet HIG klarer ikke å finne finansiering til nok ph.d.- studenter til ph.d.- programmet HiG tiltrekker ikke nok kvalifiserte doktorgradssøkere Gjennomstrømning av doktorgradsstudenter for lav UiO og UiB planlegger oppbygging av konkurrerende fagmiljø i informasjonssikkerhet Arbeide for at KD øker antall stipendiatstillinger. Arbeide for ph.d.-finansiering fra samarbeidspartnere Målbevisst rekruttering av egne masterstudenter og være aktiv i nettverkene. Sterkere fokus på rekruttering av europeiske søkere. Tettere oppfølging av den enkelte student og veileder HiG må være i forkant, blant annet i etableringen av CSET S: Sannsynlighet, K: Konsekvens, RF: Risikofaktor=S x K, RR: Restrisiko etter tiltak, H: Høy, M: Middels, L: Lav HiG skal tilby et godt læringsmiljø og undervisnings- og vurderingsformer som sikrer forventet læringsutbytte og god gjennomstrømning HiGs strategi Videreutvikle et læringsmiljø med et aktivt studentdemokrati, moderne teknologi, god studentvelferd og service Iverksette tiltak for bedre studentgjennomføring Internopplæringen i høgskolepedagogikk Kvalitative styringsparametre: Positive resultater i studentundersøkelser Det er ikke gjennomført studentundersøkelser i 1. tertial. En studentforøydhetsundersøkelse vil bli gjennomført i overgangen 2./3. tertial. En kandidatundersøkelse er klargjort, men høgskolen har per 1. tertial ikke tilfredsstillende system for å hente inn korrekt kontaktinformasjon til tidligere studenter. Positiv utvikling av bibliotekressurser, IKT-ressurser, campus-fasiliteter Høgskolen har vel fungerende biblioteks- og IKT ressurser, som er godt tilpasset høgskolens faglige profil. Det er planlagt oppstart og utflytting for innvendig oppgradering av B-bygget. Bibliotekressursene ligger på samme nivå som tidligere år. Bibliotekpersonalet bruker stadig mer tid på veiledning og undervisning i første tertial 2012 er det gitt planlagt undervisning/veiledning til 444 studenter/ansatte. Særlig stor er behovet for opplæring hos videreutdannings- og masterstudenter. Bruken av bibliotekets samlinger Tertialrapport 1/2012 Høgskolen i Gjøvik Side 7/58 M L L H

9 fysiske utlån og elektroniske nedlastinger er stigende. Antall besøk i biblioteket ligger på samme nivå som tidligere. Bruken av bibliotekets hjemmesider og databaser øker sterkt. E- bokprosjektet går sin gang, og e-bøker vil bli innkjøpt fra mai/juni Studentene skal lykkes med å oppnå læringsutbyttet som er definert for studieprogrammene Kriteriet for oppnådd læringsutbytte er at en student fullfører et studieprogram. I 1. tertial har hver studieprogramansvarlig fått datagrunnlag for å følge opp studentene i sitt studieprogram i forhold til frafall, strykprosent, studiepoengsproduksjon og også oversikt over hvilke emner som studentene i det aktuelle studieprogram har størst utfordring i å gjennomføre. Studieadministrasjonen gir også til bud om studentveiledning til studenter som avviker vesentlig fra avtalt studieprogresjon. En hel serie tiltak vil bli gjennomført i prosjektet i iforkant , og det er å forvente at dette vil virke positivt i forhold til fullføringsgrad på alle utdanningsnivå. Risikovurdering: Risiko S K RF Mulige tiltak RR HiG klarer ikke å Det jobbes aktivt i forhold til Statsbygg og gjennomføre planlagt M Industribygg infrastruktur HiG klarer ikke å utvikle studentaktive undervisningsog vurderingsformer Mangel på egnede undervisnings- og laboratorielokaler for å utvikle virksomheten Mangel på hybler til internasjonale studenter Studienemnda kvalitetssikrer alle studie- /fagplaner med emnebeskrivelser Avdelingene har fokus på tiltak for å bedre gjennomstrømming Sikre alternative tilgjengelige undervisnings- og eksamenslokaler i forbindelse med renovering av bygg/nybygg Følges opp i samarbeid med M Studentsamskipnaden i Oppland S: Sannsynlighet, K: Konsekvens, RF: Risikofaktor=S x K, RR: Restrisiko etter tiltak, H: Høy, M: Middels, L: Lav Endring i risikobildet i forhold til 2./3. tertial: Dersom PhD in Computer Science akkrediteres vil høgskolen få en betydelig økning i antall ph.d.-studenter, på kort sikt ca 30 studenter, på lang sikt kan dette øke til 50. Dette vil sette press på antall kontorarbeidsplasser og infrastruktur generelt. Ombyggingsprosjektene kan påvirke gjennomstrømningen. Campusutvikling utgjør en kortsiktig risiko, fordi det blir verre forhold for dagens studenter HiG skal styrke utdanningskvaliteten gjennom nasjonalt og internasjonalt utdanningssamarbeid HiGs strategi Inngå nasjonale og internasjonale samarbeidsavtaler om studieprogram Prioritere avtaler som inkluderer faglig samarbeid og ansatt- og studentutveksling Arbeide for å øke antall utvekslingsstudenter Arbeide for å øke antall engelskspråklige utdanningstilbud Kvalitative styringsparametre: Økt nettverksbygging nasjonalt og internasjonalt som understøtter høgskolens profil Høgskolen arbeider aktivt for å styrke sin faglige profil og prioriterte utviklingsområder gjennom nettverksbygging. Høgskolens kvalitetssystem inneholder en oversikt over fagenhetenes nettverk. Denne vil bli oppdatert i 2. tertial. Avdelingene har økt sine nettverk i 1.tertial ved: Tertialrapport 1/2012 Høgskolen i Gjøvik Side 8/58 L H

10 HOS deltar i SAK-prosjekt innen radiografiområdet med HiOAK/HiBU. Formelt samarbeid med Universitetet i Karlstad om Ph.d. i omvårdnad. HiG og HiL har inngått samarbeid med Kommunenes sentralforbund (KS) om utvikling av en nasjonal innovasjonsskole for kommunesektoren (en direkte oppfølging av NOU 2011/11). IMT har videreutviklet samarbeidet med European Technology Platform for Electricity Networks of the Future (EUTEC). Avdelingen arbeider for å etablere en nasjonal forskerskole i teknologi, basert på samarbeidet med Syd-norsk forskerskole. Har invitert inn høgskolene/universitetene i Stavanger, Agder, Telemark, samt Oslofjordalliansen. Det jobbes også med å etablere en forskerskole i informasjonssikkerhet med utgangspunkt i verdinettverket Forum for Research and Innovation in Security and Communications (FRISC). Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) har bevilget midler til planlegging av et felles masterprogram innen 3D multimedia sammen med Université Jean Monnet. TØL samarbeid med Kiev Poytechnic Institute i Ukraina om Master in Sustainable Manufacturing. Avdelingen har underskrevet samarbeidsavtale med Nordic Center for International Studies om tilrettelegging av utdanninger på Bali. Kvantitative styringsparameter Resultat Ambisjonsnivå Antall utvekslingsstudenter (ut/innreisende) Kommentar til kvantitative styringsparametre: Erfaringsvis er det lavere utvekslingsaktivitet i høstsemesteret. Med utgangspunkt i resultat per 1. tertial det er forventet noe lavere utvekslingsaktivitet enn resultatmålet for En betydelig aktivitet ved HOS teller ikke med i denne statistikken fordi utvekslingsperiodene er kortere enn DBHs tellekant, "minimum 3 mnd", disse utgjør ca. 20 studenter. IMT har etablert et stort utvalg engelskspråklige emner som øker mulighetene for studentutveksling. TØL har kapasitet til å ta internasjonale studenter til de tre studieretningene innen Master in Sustainable Manufacturing. HOS arbeider med tilrettelegging av engelskspråklig emne i 3. studieår på Bachelor i sykepleie. Risikovurdering: Risiko S K RF Mulige tiltak RR Ikke god nok tilrettelegging for utveksling ved HiG Studieprogram tilrettelegges for utveksling Skriftlig dokumentasjon må i større grad oversettes til engelsk L Kultur blant ansatte som hemmer internasjonal utveksling Etablere insentiver som i sterkere grad stimulerer til utveksling blant studenter og ansatte Innskjerpe rutiner for registrering av faglige utenlandsopphold S: Sannsynlighet, K: Konsekvens, RF: Risikofaktor=S x K, RR: Restrisiko etter tiltak, H: Høy, M: Middels, L: Lav 2.2 HiG skal utføre forskning og faglig utviklingsarbeid av høy internasjonal kvalitet innen informasjonssikkerhet, omsorgsforskning og bærekraftig vareproduksjon HiG skal spisse sin forskningsaktivitet rundt fagmiljøer som tilbyr master- og ph.d.- utdanninger HiGs strategi L Tertialrapport 1/2012 Høgskolen i Gjøvik Side 9/58

11 Etablere og videreutvikle forskningslaboratorier og forskningssentra Arbeide for å styrke praksisnær, profesjonsrettet forskning i regionen Utvikle profesjonell forskningsledelse og forskningsstøtte Etablere forpliktende FoU-samarbeid med andre aktører i regionen Kvalitative styringsparametre: God resultatoppnåelse på forskning innen informatikk, teknologi, helse og omsorg 1. tertial gir ikke grunnlag for en sikker prognose. Avdelingene har tatt viktige initiativ for å styrke resultatoppnåelsen i 2012: HiG/Avdelingene har i fellesskap sendt inn søknad innen Strategisk høgskoleprogram (SHP) med prosjektene FutureCare (Universell utforming), der HOS er ansvarlig. I tillegg har IMT sendt søknad om prosjektet HYPERCEPT sammen med HOS. IMT har også søkt om midler til et prosjekt innen informasjonssikkerhet. HOS samarbeider med HiL om en SHP-søknad der HiL står som eier innen "Innovasjon i kommunal sektor", kalt MUSICA. Avdelingen gjennomfører en prosess med å etablere kombinasjonsstillinger for forskning innen sykepleie med Sykehuset innlandet. TØL prioriterer utføring av forskningsprosjekter innen Universell utforming, Lean Manufacturing og lettvektsmaterialer. IMT har hatt god resultater de siste årene, og ser en rekke kvalitative indikasjoner på at dette skal fortsette i Evalueringen av IKT-forskningen i Norge HiG fikk karakteren 3-4 (av5). Evalueringen av ph.d.-søknaden, der fagmiljøet får svært positiv vurdering av forskningsaktiviteten. Fargelaboratoriets EU-søknad for prosjektet "Colour Printing Next Generation Multi-Channel Printing" har blitt vurdert av EUs eksperter og fått meget god vurdering %; rangert som nummer 8 av totalt 108 søknader. Styrke samspillet mellom forskning og utdanning I et langsiktig perspektiv utvikler avdelingene sine laboratorier som møtested mellom studenter og undervisnings- og forskningspersonale i forhold til undervisning/simulering, forskning og eksternt finansierte oppdrag. I 1. tertial og over i 2. tertial vil Studienemnda sammen med studieprogramansvarlige revidere alle studie- og fagplaner, slik at de helt ned på emnenivå ivaretar målformuleringene gitt gjennom Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk (NKR). Analysen "Strategisk studieportefølje" dokumenterer at det ved HOS er et godt samspill mellom avdelingens forskning- og utdanningsvirksomhet. HOS vant 3. pris i KDs utdeling av Utdanningskvalitetsprisen 2012 for arbeidet i Simuleringssenteret. En del av begrunnelsen knyttes til kopling mellom forskning og læringsaktiviteter med relevans for praksis. IMTs forskningsaktivitet skjer innen de områder der en har studieprogram. Videre har en ikke studieprogram der en ikke har forskningsaktivitet. Det er en diskusjon ved avdelingen om hvordan/ i hvilken grad en kan involvere forskerkompetansen sterkere i bachelorutdanningene. TØLs forskningsaktivitet vil blant annet bli tema for bachelor og masteroppgaver, ved å utføre delprosjekt for forskergruppene. God forskningstildeling regionalt, nasjonalt og internasjonalt Avdelingene, og samarbeidet mellom disse har potensial til å hente ut større bevilgninger fra Norges forskningsråd (NFR) og ut fra regionale forskningsfond. Det arbeides med å bevisstgjøre internt i Tertialrapport 1/2012 Høgskolen i Gjøvik Side 10/58

12 fagmiljøene, blant annet ved å legge alle søknadsfrister med mer inn i et "forskerårshjul", som også følges opp administrativt. HOS har sin viktigste finansieringskilde gjennom årlig tildeling til Senter for omsorgsforskning. IMT ser EU-tildelingen per 1. tertial som et viktig bidrag til økt resultat i TØL har økt tildeling av forskningsmidler fra Regionalt forskningsfond, Norges forskningsråd og EU i Kvantitative styringsparameter Resultat Ambisjonsnivå Antall publikasjonspoeng Andel RBO som gir tildeling - Statlige høgskoler, 0,42 % - 0,22 % 0,30 % Kommentar til kvantitative styringsparametre: Publisering: Det er ikke relevant å gi en prognose ut fra 1. tertial. IMT har startet en intern prosess for å øke antallet Nivå 2 publikasjoner. RBO: Det er ikke relevant å gi en prognose ut fra 1. tertial. Risikovurdering: Risiko S K RF Mulige tiltak RR HiGs fagmiljø publiserer for lite per ansatt i undervisnings- og forskerstilling Styrke faglig ledelse Målrettet kompetanseutvikling og rekruttering M HiG klarer ikke å fange opp regionale behov Videreføre den målbevisste nettverksbyggingen regionalt L Usikker finansiering av UUlab (investering og drift) Avslutte prosjektet M Konkurrensen om RBOmidler blir så stor at tildelingen tilbake til HIG reduseres kraftig Påvirke rikspolitikere til å gjøre RBO-potten større. M S: Sannsynlighet, K: Konsekvens, RF: Risikofaktor=S x K, RR: Restrisiko etter tiltak, H: Høy, M: Middels, L: Lav 2.3 HiG skal være en tydelig samfunnsaktør og bidra til formidling, internasjonal, nasjonal og regional utvikling, innovasjon og verdiskaping HiGs strategi Utøve systematisk samfunnskontakt, nettverksbygging og skape møteplasser Gjennomføre konferanser innenfor egne satsningsområder HiG skal tilføre samfunnet resultatene fra sin FoU -virksomhet gjennom aktiv formidling og deltagelse i offentlige debatter. HiGs strategi Være ukentlig synlig i nyhetsbildet Gjøre faglige arbeider og forskningsresultater tilgjengelig via HiGs institusjonelle arkiv for forskingspublikasjoner og populærvitenskapelige kanaler Kvalitative styringsparametre: Tertialrapport 1/2012 Høgskolen i Gjøvik Side 11/58

13 Målrettet samarbeid med samfunns- og arbeidsliv Høgskolen deltar i sammen med Oppland fylkeskommune i utvikling av regional planstrategi. RSA skulle etter planen etableres i samarbeid med HiL og HiHe. I stedet vil HiG opprette et eget råd i løpet av HOS har arbeidet med forankring mot landets helseinnovsklynger for å omdanne Arena Ny Omsorg til et nasjonalt nettverk for innovasjon i kommunale helse- og omsorgstjenester. Høgskolen i Gjøvik leder dette arbeidet i samarbeid med Universitetet i Agder. Det gjennomføres et stiftelsesmøte 12. juni i Grimstad. Avdelingen har utviklet og viderefører et tett og godt samarbeid med kommunesektor og helseforetak. HiG og HiL har inngått samarbeid med KS om utvikling av en nasjonal innovasjonsskole for kommunesektoren. Arbeidet har også omfattet dialog med Innovasjonsalliansen gjennom KS. IMT videreutviklet sitt sterke samarbeid med nasjonale sikkerhetsetater og med grafisk bransje. TØL videreutviklet sine faglige støttelaug innen økonomi, fornybar energi og Sustainable Manufacturing. Kvantitative styringsparameter Resultat Ambisjonsnivå Konferanser innenfor egne satsningsområder Kommentar til kvantitative styringsparametre: Seminar om bruk av ISO standard: Seminar om bruk av ISO standard: NS-EN ISO 12100:2010 Maskinsikkerhet FMEA - Risikovurdering - Risikoreduksjon - CE-merking. Bakgrunnen for seminaret er EU/EØS regelverket for fri flyt av varer og sikre produkter. Fagdag i palliativ omsorg: Det ble arrangert fagdag i palliativ omsorg ved Høgskolen i Gjøvik den 20. februar Per Fugelli er blant innlederne. Nasjonal workshop i Arena Ny Omsorg, gjennomført på Gjøvik januar KLINIKT 2012 ble gjennomført på Hamar i april i samarbeid med HiL, HiHe og Sykehuset innlandet på temaet Innovasjon i helsetjenesten. Risikovurdering: Risiko S K RF Mulige tiltak RR Ansatte deltar i for liten grad i den offentlige debatten på Sette større fokus på verdien av formidling i fagmiljøene. L våre fagfelt Gjennomføre Campus Gjøvik Åpent møte S: Sannsynlighet, K: Konsekvens, RF: Risikofaktor=S x K, RR: Restrisiko etter tiltak, H: Høy, M: Middels, L: Lav HiGs innovasjons- og verdiskapning skal styrke samfunns- og næringsutviklingen i innlandsregionen HiGs strategi Øke omfang av bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) som støtter HiGs faglige profil Stimulere til å kommersialisere produkter og tjenester med potensial for verdiskaping Samarbeide aktivt med KomInn som primær Technology Transfer Office (TTO) Tertialrapport 1/2012 Høgskolen i Gjøvik Side 12/58

14 Kvantitative styringsparameter Resultat Ambisjonsnivå Antall mottatte forretningsideer Andel inntekter fra bidrag og oppdragsfinansiert virksomhet (BOA), utenom EU og NFR 6 % 4,6 % 6,5 % 7 % Kommentar til kvantitative styringsparametre: Fem ideer er knyttet til bedrifter som er etablert av studenter ved IMT og en ny bedrift etablert av ansatte (dvs. ph.d-stipendiat). I tillegg er det fire rene forretningsideer som bearbeides i BA-oppgaver. Eksterne inntekter (BOA): IMT vurderer det slik at en ikke har stort potensial på dette området. Avdelingens ledelse og forskere prioriterer forskning og utviklingsaktivitet initiert ut fra egne utviklingsbehov. HOS: Løpende prosjekter i regi av Senter for omsorgsforskning. Risikovurdering: Risiko S K RF Mulige tiltak RR Svært få FoU-prosjekter kommersialiseres Videreutvikle metodikken rundt Innovatoriet. M S: Sannsynlighet, K: Konsekvens, RF: Risikofaktor=S x K, RR: Restrisiko etter tiltak, H: Høy, M: Middels, L: Lav 2.4 HiG skal ha en effektiv forvaltning av virksomheten, kompetansen og ressursene i samsvar med sin samfunnsrolle. HiGs strategi Bygge fond for strategiske satsinger Utvikle kompetanseprofil på nivå med de nye universitetene Øke inntjeningen på studiepoengsproduksjon, oppdrag, forskning og formidling ved markedstilpasning og effektivisering HiG skal gjennom sin personalpolitikk medvirke til et høyt kompetansenivå, et godt arbeidsmiljø og et mindre kjønnsdelt arbeidsliv. HiGs strategi Aktiv bruk av individuelle kompetanseutviklings- og karriereplaner for blant annet å sikre kjønnsbalanse i ulike stillingsgrupper og posisjoner Utarbeide livsfasepolitikk Styrke lederutviklingen Sikre gjennomføring av omstillingsavtalen i forbindelse med fusjonsprosessen til PIU for å beholde viktig kompetanse Kvalitative styringsparametre: Utvikle robuste fagmiljø Høgskolens strategi er "Bidra til å realisere Innlandsuniversitetet basert på solide bachelorutdanninger og en komplett gradsstruktur". Høgskolens undervisnings- forsker og formidlingsstillinger er organisert i seksjoner (HOS og TØL) og laboratorier (IMT). Disse har ansvar for gjennomføring av studieprogram. I 2011 gjennomført en grundig analyse av fagmiljøenes robusthet i relasjon til NOKUTs vurderingskriterier for akkreditering av studieprogram (syklus 1,2 og 3), og i Tertialrapport 1/2012 Høgskolen i Gjøvik Side 13/58

15 forhold til disse studieprogrammenes økonomiske bærekraft. Et viktig element i utviklingen av mastergrader og PhD in Information Security har vært økonomisk støtte på ca. 8 mill./år fra Kompetanseutviklingsfondet (KUF) til styrking av disse fagmiljøene. Denne støtten vil opphøre fra 2012, noe som vil påvirke vurderingen av robusthet. Styret vil behandle de økonomiske konsekvensene av dette i forbindelse med rullering av langtidsbudsjett. Helse og omsorg HOS har solide bachelorutdanninger, med tre masterutdanninger som rekrutterer fra sykepleieutdanning. Avdelingen har videreutdanninger som er utviklet slik at de kan innpasses i de aktuelle mastergradene. Et SAK-samarbeid med HiL og HiHe om utvikling av ph.d.-utdanning innen helse stoppes i 2. tertial. Regionens helseinstitusjoner har behov for en helsefaglig ph.d.-utdanning, og det er fagmiljøets ambisjon å få dette til. Det er ikke realistisk at avdelingen kan etablere en slik utdanning alene, og avdelingen vil nå vurdere nye samarbeidspartnere. I tråd med ambisjonen om en komplett gradsstruktur har avdelingens fagmiljø stått for en betydelig økt forsknings- og publiseringsaktivitet. Teknologi TØL har med sine ingeniørutdanninger en utfordring i et tilstrekkelig regionalt tilfang av søkere fra videregående skole med realfagskompetanse. Fagmiljøene har lagt ned mye arbeid i å fleksibilisere ingeniørutdanningene og i å tilrettelegge for opptak via tresemesterordning og Y-VEI for å nå nye studentgrupper. Avdelingen vil evaluering effekten av disse initiativene, blant annet i forbindelse med gjennomstrømningsprosjektet iforkant. Et nytt fagmiljø har vokst fram rundt økonomiutdanningene. I antall studenter og studiepoengsproduksjon har dette utdanningsområdet etablert seg som svært bærekraftig. Avdelingens fagmiljø samarbeider nært med Norwegian Centre of Excellence Raufoss og Sintef Raufoss Manufacturing og relevante bransjeorganisasjoner for å utvikle studieprogrammene og FoU-aktiviteten. I forhold til "en komplett gradsstruktur" starter Master in Sustainable manufacturing opp høsten Avdelingen søker også samarbeidspartnere i forhold til en fremtidig ph.d.-utdanning. I forhold til dagens nivå for fagmiljøenes forskningsaktivitet, blant annet uttrykt ved publisering, må ambisjonen om en ph.d.-utdanning sees i et langsiktig perspektiv. Informatikk IMT har organisert sine fagmiljø rundt et laboratorium knyttet til informasjonssikkerhet og ett knyttet til fargevitenskap. Begge disse miljøene er i forskningsfronten på sine områder nasjonalt og internasjonalt, og bidrar sterkt til at HiG tar en stor andel av midlene fra Resultatbasert omfordeling. Avdelingen har en komplett gradsstruktur, og vil ved en eventuell akkreditering av PhD in Computer Science kunne inkludere alle sine 4 masterutdanninger som opptaksgrunnlag til ph.d.-utdanningen. I følge høgskolens virksomhetside skal HiG blant annet bidra til å løse samfunnets utfordringer med en tverrfaglig og innovativ tilnærming innen de tre faglige søylene. Samarbeidet om innovasjon i helse og omsorg er et felles initiativ mellom de tre faglige søylene. Initiativet har også blitt lagt merke til, blant annet i en NOU om temaet, og representerer en type tverrfaglig samarbeid, både internt og nasjonalt, som høgskolen mener vil bidra til å øke de involverte fagmiljøenes robusthet. Høgskolens administrasjon har robuste fagmiljø, men merker kapasitetsproblemer i forhold til vekst innen utdanning og forskning. Kompetansenivå og arbeidsmiljø skal utvikles i tråd med universitetsambisjonen Tertialrapport 1/2012 Høgskolen i Gjøvik Side 14/58

16 Styret opprettholder sin universitetsambisjon Kvantitative styringsparameter Resultat Ambisjonsnivå Andel kvinner i dosent- og professorstillinger 32 % 28 % 34 % 36 % Andel førstestillinger av totalt antall undervisnings-, forsker- og formidlingsstillinger 43,9 % 47 % 48,6 % 50 % (pr ) Andel midlertidig ansatte* 16,3 % - 26 % 28 % *Tabell V7.5 i KDs Tilstandsrapport, alle stillingsgrupper eksklusive rekrutteringsstillinger (stipendiater) Kommentar til kvantitative styringsparametre: Fordeling per 1. tertial viser en økning en betydelig økning i andelen 1.kompetanse siden (8,2 årsverk), og at ambisjonsnivået for 2012 er innen rekkevidde. Snitt for statlige høgskoler var 43,3 %. De nye universitetene i Agder, Stavanger og Nordland varierer mellom andeler på 60,1 % til 65,7 %. Risikovurdering: Risiko S K RF Mulige tiltak RR Viktig kompetanse slutter Utvikle kompetanseplaner. Gjennomføre en lønnspolitikk som styrker rekruttering av, og beholder nøkkelpersonell Gjennomføre en tilsettingspolitikk som motvirker skjevfordeling mellom kjønnene HOS utvikler høyt sykefravær Analysere årsakssammenhenger, involvere M (kort-/langtids) NAV, skape forutsigbarhet for øvrig personale S: Sannsynlighet, K: Konsekvens, RF: Risikofaktor=S x K, RR: Restrisiko etter tiltak, H: Høy, M: Middels, L: Lav HiG skal ivareta høy kvalitet i økonomiforvaltningen. HiGs strategi: God internkontroll og effektiv ressursforvaltning basert på institusjonens strategiske prioriteringer Følge opp innføring av nye administrative systemer og rutiner med nødvendig kompetanseheving Bruke langtidsbudsjetter Kvalitative styringsparametre: Gjennomføre langsiktig økonomisk planlegging Høgskolen har gode rutiner for den økonomiske planleggingen. Rullert langtidsbudsjett legges fram for styret i juni. Styret er orientert om ny innkjøpspolicy. To nye leverandører er klargjort for e-handel. Sikre måloppnåelse innen budsjettrammen Virksomheten er i rute pr 1. tertial Risikovurdering: Risiko S K RF Mulige tiltak RR Kompetanseutvikling, sikre tilstrekkelig HiG klarer ikke å styre økonomisk og administrativ støtte og holde ressursbruken fokus på økonomioppfølging, ha tilstrekkelig M økonomisk reserve Tertialrapport 1/2012 Høgskolen i Gjøvik Side 15/58 M

17 Risiko S K RF Mulige tiltak RR Stans i PIU-tilskuddene fra KUF-fondet på kort sikt Revurdere alle interne strategiske prosjekter og vedta rullert langtidsbudsjett uten PIU-tilskudd H Underfinansiering av HiGs PIU-satsninger når KUFfondet er tomt, ca Jobbe mot sentrale myndigheter for å sikre langsiktig finansiering (krever Stortingsvedtak). Kritisk gjennomgang av studieporteføljen for å finne mulige områder for kutt. H Fare for underskudd på grunn av offensive satsinger og økt avhengighet av eksterne inntekter Gjennomføre sterkere prioriteringer i langtidsbudsjettet. S: Sannsynlighet, K: Konsekvens, RF: Risikofaktor=S x K, RR: Restrisiko etter tiltak, H: Høy, M: Middels, L: Lav H Tertialrapport 1/2012 Høgskolen i Gjøvik Side 16/58

18 3 Tertialregnskap Forklaring til regnskapsrapporten: ORDINÆR VIRKSOMHET Ordinær virksomhet er den ordinære daglige drift hvor man til enhver tid ser driftsresultatet for avdelingen. Tallene i ordinær virksomhet refererer seg til prosjektseriene Strategiske midler som inngår i bidragsprosjekter finnes sammen med øvrige prosjektinntekter og kostnader i pkt 3.0 og 4.0. Note 1) Ordinært regnskap/budsjett + overført overskudd/underskudd fra forrige år. Note 2) Strategiske midler overført fra Inntektsføringen skjer i takt med forbruket. Løpende avregning uten fortjeneste. Note 3) Salgs- og leieinntekter samt refusjoner. Note 4) Gjelder andre interne prosjektkostnader som godskrives avdelingen. jfr. pkt 4.2 OPPDRAGSVIRKSOMHET Oppdragsvirksomheten refererer seg til forskningsprosjekter med bidrag fra NFR, og andre eksterne oppdragsgivere. Her finner man prosjektseriene som viser resultatet av periodens avsluttede prosjekt. Note 6) Løpende avregning uten fortjeneste. Dvs at prosjektinntekter vil være lik prosjektkostnadene i perioden. Resultatet vises kun når prosjektet er avsluttet. Note 7) Lønnskostnader (f. eks stipendiater, prosjektmedarbeidere, arbeid utover plikt og overtid egne ansatte), reiser og innkjøp av utstyr som føres direkte på prosjekt. Note 8) Gjelder overføring av lønn fast ansatte på prosjekt og indirekte kostnader (f.eks husleie, tlf., strøm, porto, renhold, lønn adm. ansatte m.m). Kommentarer: A. A) Avvik skyldes hovedsakelig svikt i laboratorieinntekter TØL. B. B) Skyldes forsinkelse i tilsettinger og sykerefusjoner. C. C) Investeringer redusert pga. svikt i laobratorieinntekter. En del større investeringer utsettes til høsten. D. D) Resultat fra avsluttede prosjekter 0,403 mill.kr. E. E) Resultat totalt sett 2,495 mill.kr bedre enn budsjettert. Tertialrapport 1/2012 Høgskolen i Gjøvik Side 17/58

19 Kommentarer: A. Avviket skyldes lønnsrefusjoner på grunn av sykefravær og lavere bemanning enn budsjett. Planlagte ansettelser er ikke gjennomført. B. Avviket skyldes i hovedsak gjennomføring av konferansen Arena Ny Omsorg. C. Prognose for året er 0 i overensstemmelse med budsjett. Tertialrapport 1/2012 Høgskolen i Gjøvik Side 18/58

20 Kommentarer: A. Ingen diverse inntekter hittil i år, men avdelingen forventer at dette tar seg opp i løpet av neste tertial. B. Mindreforbruk på lønn skyldes forsinkelser i ansettelser på Spillprogrammering og Master i brukersentrert mediedesign. C. Avviket på lønn må sees i sammenheng med at avdelingen har hatt større andel egeninnsats på forskningsprosjekter. Dette gir lønnsrefusjoner og økte egenandeler og økt aktivitet på prosjekter. D. Resultat hittil i år er 0,578 mill.kr bedre enn budsjettert. Prognose for året + 1,0 mill.kr. Tertialrapport 1/2012 Høgskolen i Gjøvik Side 19/58

21 Kommentarer: A. KD-bevilgning eksklusive overføring fra 2011 på 2,4 mill.kr. B. Svikt i inntekter på bl.a. UU-laboratoriet. C. Overskudd på 2,4 mill.kr i 2011 skal i tillegg benyttes til investeringer høsten D. Avdelingen forventer at laboratorieprosjektene vil bli 1,0 mill.kr lavere enn budsjettert. Foreløpig overskudd skal dekke dette. E. Positivt avvik på 1,381 mill.kr. Prognose for året +0,6 mill.kr. Tertialrapport 1/2012 Høgskolen i Gjøvik Side 20/58

22 Kommentarer: A. Web-prosjekt og markedsføring. B. Inntekter i tilknytning til innovasjonssatsing lavere enn budsjettert. C. Tap på aksjer i Gjøvik kunnskapspark AS. D. Resultat hittil - 0,226 mill.kr. Prognose for året 0 som budsjettert. Tertialrapport 1/2012 Høgskolen i Gjøvik Side 21/58

23 Kommentarer: A. Innsparinger pga. sykerefusjoner. B. Innsparing hovedsakelig på energi. C. Resultat + 0,588 mill.kr. Prognose for året er 0 som budsjettert. Tertialrapport 1/2012 Høgskolen i Gjøvik Side 22/58

65/11: Regnskapsrapport pr 2. tertial 2011

65/11: Regnskapsrapport pr 2. tertial 2011 Møtedato 29.09.11 Saksbehandler Økonomi- og driftsdirektør Jan Aasen Arkivreferanse - 65/11: Regnskapsrapport pr 2. tertial 2011 Forslag til vedtak Styret godkjenner regnskapsrapporten med kommentarene

Detaljer

Vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente. Årsrapport 2010

Vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente. Årsrapport 2010 Vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente Årsrapport 2010 Årsrapport Årsberetning 2010 Innhold Universitetet i Stavanger 2 Sammendrag 3 Innledning 4 Utdanning og internasjonalisering 4 Forskning

Detaljer

Rapport og planer 2013-2014

Rapport og planer 2013-2014 Rapport og planer 2013-2014 Innhold 1 Innledning... 2 1.1 Overordnet strategisk ramme... 2 1.2 Vurdering av styrets eget arbeid... 3 1.3 Styrets vurdering av måloppnåelse... 3 1.4 Prioriteringer for 2014...

Detaljer

Styremøte nr. 1/2013

Styremøte nr. 1/2013 Styremøte nr. 1/2013 Tid: Tirsdag 5. mars 2013 kl. 09:00 15:00 Sted: HiG (Ørneredet/ G-bygget 3. etasje) Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 01/13 Innkalling til styremøte nr. 1/2013... 3 Sak STY 02/13

Detaljer

Overføring av midler til 2015

Overføring av midler til 2015 US 26/2015 Årsregnskap NMBU for 2014 Overføring av midler til 2015 Universitetsledelsen Saksansvarlig: økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Jan Aldal Arkiv nr: 15/00851-1 Vedlegg: 1. Avlagt årsregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2009 969 159 570 MVA

Årsregnskap 2009 969 159 570 MVA Årsregnskap 2009 969 159 570 MVA INNHOLD LEDELSESKOMMENTARER 5 Sammendrag 5 Økonomistyringens formål ved UMB 5 Bekreftelse på at regnskapet er avlagt i samsvar med reglene i de statlige regnskapsstandardene

Detaljer

Styrets kommentar regnskapet pr 1. tertial 2014

Styrets kommentar regnskapet pr 1. tertial 2014 Styrets kommentar regnskapet pr 1. tertial 2014 1. NTNUs formål NTNUs visjon er Kunnskap for en bedre verden. NTNU skal legge premisser for kunnskapsutviklingen og skape verdier i og for samfunnet økonomisk,

Detaljer

Styremøte nr. 1/2010

Styremøte nr. 1/2010 Styremøte nr. 1/2010 Tid/Sted: 11. og 12. mars 2010. University of Gloucestershire, England Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 01/10 Innkalling til styremøte nr 1/2010... 2 Sak STY 02/10 Saksliste...

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO Regnskap 1.tertial 2015 Ledelseskommentar Noter

UNIVERSITETET I OSLO Regnskap 1.tertial 2015 Ledelseskommentar Noter UNIVERSITETET I OSLO Regnskap 1.tertial 2015 Ledelseskommentar Noter Side 2 Ledelseskommentar regnskap 1.tertial 2015 1. Universitetet i Oslos formål Universitetet i Oslo (UiO) har en visjon om å utfordre

Detaljer

Styremøte nr. 4/2009

Styremøte nr. 4/2009 Styremøte nr. 4/2009 Tid: 11. juni 2009, Kl 10-16 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom i G-bygget Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 28/09 Innkalling... 2 Sak STY 29/09 Saksliste... 3 Sak STY 30/09 Protokoll

Detaljer

Styremøte nr. 1/2012

Styremøte nr. 1/2012 Styremøte nr. 1/2012 Tid: Mandag 27. februar kl. 10:00-15:30, middag kl. 16:00 18:00 Tirsdag 28. februar kl. 09:00 16:00 Sted: Mandag - Ørneredet (3. etasje G-bygget, HiG) Tirsdag - Honne hotell og konferansesenter

Detaljer

Styremøte nr. 6/2010

Styremøte nr. 6/2010 Styremøte nr. 6/2010 Tid: Mandag 13 desember 2010, kl 10.00 til kl 16.00 med påfølgende middag på Gamletorvet Spiseri. Sted: Møterom Ørneredet, HiG. Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 67/10 Innkalling

Detaljer

Styremøte nr. 6/2014. Saksliste. Tid: Mandag 15. desember 2014, kl. 09:00 15:00 Sted: Høgskolen i Gjøvik (G-bygget, møterom 3.

Styremøte nr. 6/2014. Saksliste. Tid: Mandag 15. desember 2014, kl. 09:00 15:00 Sted: Høgskolen i Gjøvik (G-bygget, møterom 3. Styremøte nr. 6/2014 Tid: Mandag 15. desember 2014, kl. 09:00 15:00 Sted: Høgskolen i Gjøvik (G-bygget, møterom 3. etasje) Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 73/14 Innkalling til styremøte nr. 6/2014...

Detaljer

Rapport og planer 2013-2014 Langtidsplan og -budsjett 2015-2016. Styrebehandles 11.3.2014 - Vedlegg til sak 10/2014

Rapport og planer 2013-2014 Langtidsplan og -budsjett 2015-2016. Styrebehandles 11.3.2014 - Vedlegg til sak 10/2014 Rapport og planer 2013-2014 Langtidsplan og -budsjett 2015-2016 Styrebehandles 11.3.2014 - Vedlegg til sak 10/2014 1 Innledning... 3 1.1 Resultatutvikling og nåsituasjon... 3 1.2 Hovedutfordringer og styrets

Detaljer

Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG

Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG Styremøte nr. 3/2011 Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 33/11 Innkalling til styremøte

Detaljer

Årsrapport 2014-2015. www.uin.no

Årsrapport 2014-2015. www.uin.no Årsrapport 2014-2015 www.uin.no Årsrapport 2014 2015 Innhold I. Styrets beretning... 3 II. Introduksjon til virksomheten og hovedtall... 6 III. Årets aktiviteter og resultater... 9 Sektormål 1: Universiteter

Detaljer

Rapport og Planer 2008-2009 Høgskolen i Narvik

Rapport og Planer 2008-2009 Høgskolen i Narvik Rapport og Planer 2008-2009 Høgskolen i Narvik Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 1 2. Resultatrapport 2008... 2 3.1 Planer 2009... 22 3.2 Disponering av tildelt bevilgning 2009... 38 1. Innledning 2008

Detaljer

Årsrapport 2014-2015

Årsrapport 2014-2015 Årsrapport 2014-2015 1 Innhold I. Styrets beretning... 3 Overordnede vurderinger... 3 Styrets arbeid... 6 Prioriteringer for 2015... 7 Muligheter og utfordringer framover... 8 II. Introduksjon til virksomheten

Detaljer

Rapport og planer 2013-14

Rapport og planer 2013-14 Rapport og planer 2013-14 13. mars 2014 1 Innhold i rapporten 1.0 Innledning 3 1.1.1 Styrets rapportering for 2013 6 2. Resultatrapportering for 2013 7 2. 1 Rapportering på mål: 7 2.1.1 Virksomhetsmål

Detaljer

Rapport og planer (2013-2014)

Rapport og planer (2013-2014) Rapport og planer (2013-2014) For et 15.3.2014 Ref. 2013/1777 Innhold 1. Innledning... 3 2. Rapport 2013... 4 2.1. Rapport for virksomheten i 2013... 4 2.2. Øvrig rapportering...21 3. Planer for 2014...27

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013. til Landbruks- og matdepartementet

ÅRSRAPPORT 2013. til Landbruks- og matdepartementet ÅRSRAPPORT 2013 til Landbruks- og matdepartementet 1 KONTAKTPERSONER Administrerende direktør: Harald Lossius Forskningsdirektør: Nils Vagstad Forskningssjef: Olav Arne Bævre Kommunikasjonsdirektør: Ragnar

Detaljer

Rapport og planer 2013-2014

Rapport og planer 2013-2014 Rapport og planer 2013-2014 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 Utdanning... 3 FoU... 4 Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK)... 4 Organisering og ledelse... 4 HiMoldes arbeid med strategisk

Detaljer

Rapport og planer 2012-2013

Rapport og planer 2012-2013 Rapport og planer 2012-2013 www.uin.no Rapport og planer 2012-13 INNHOLD: KAPITTEL 1. INNLEDNING... 2 KAPITTEL 2. RAPPORT... 8 Kap 2.1 Rapport 2012 - Resultatrapportering på mål... 8 2.1.1 Regjeringens

Detaljer

Innkalling. Innkalling til styremøte og -seminar 26. og 27. juni 2013

Innkalling. Innkalling til styremøte og -seminar 26. og 27. juni 2013 Innkalling Innkalling til styremøte og -seminar 26. og 27. juni 2013 Til: Maria Sjaavaag Aarbø, Petter Dyndahl, Marius Flemmen Knudsen, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line

Detaljer

Styremøte nr. 5/2010

Styremøte nr. 5/2010 Styremøte nr. 5/2010 Tid: onsdag 10. november 2010 kl 10.00 til kl 14.30 med påfølgende felles styreseminar fra kl 15 00 til 18 10 (se eget program), deretter felles middag. Sted: Ørneredet, HiG Saksliste

Detaljer

Meldt forfall: Styremedlem Geir Haugsbakk vara Øyvind Tønnesson deltar.

Meldt forfall: Styremedlem Geir Haugsbakk vara Øyvind Tønnesson deltar. Til høgskolestyret Lillehammer, 4. mars 2014 Innkalling til møte i Høgskolestyret 11. mars 2014 Til: Bente Ohnstad, Jens Uwe Korten, Kari Broberg, Jan Grund, Synnøve Brenden, Peter Nicolai Arbo, Marit

Detaljer

_e_ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200905460 18.12.2009. Statsbudsjettet for 2010 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Hedmark

_e_ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200905460 18.12.2009. Statsbudsjettet for 2010 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Hedmark _e_ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT 0,9 I-+^ei l i ^5- jqf\ ovd, Høgskolen i Hedmark Lærerskolealleen 1 2418 ELVERUM ^,; vk, LD, Hef f+`:t4?h Deres ref Vår ref Dato 200905460 18.12.2009 Statsbudsjettet

Detaljer

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, dekaner, StorHK, SiH.

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, dekaner, StorHK, SiH. Innkalling til styremøte 26-27. februar 2009 Vår ref.: 2009/339 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi,

Detaljer

Vedtakssaker. 19/15 15/01555-1 Godkjenning av protokoll fra møte 2/15 2. 20/15 15/01153-1 Årsrapport 2014 pr. fakultet og avdeling 12

Vedtakssaker. 19/15 15/01555-1 Godkjenning av protokoll fra møte 2/15 2. 20/15 15/01153-1 Årsrapport 2014 pr. fakultet og avdeling 12 MØTEINNKALLING Styret for Universitetet i Nordland Dato: 30.04.2015 kl. 9:00 Sted: Styrerommet, Mørkvedgården Arkivsak: 15/01372 Arkivkode: SAKSKART Side Vedtakssaker 19/15 15/01555-1 Godkjenning av protokoll

Detaljer

Rapport for 2013 plan for 2014

Rapport for 2013 plan for 2014 Rapport for 2013 plan for 2014 Høgskolen i Harstad Havnegata 5, 9480 Harstad Telefon: 77 05 81 00 E-post: postmottak@hih.no Vedtatt i høgskolestyret sak HS 12 /14 Høgskolen i Harstad rapport 2013 plan

Detaljer