Møteinnkalling. Saksliste til styret 26. mars Måltidets Hus, Ipark av 1. Erling Brox MI310045/EB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Saksliste til styret 26. mars 2010. Måltidets Hus, Ipark. 03.03.2010 1 av 1. Erling Brox MI310045/EB 95 25 99 55"

Transkript

1 Møteinnkalling Til Styret i SrN Kopi til Kjell Haver Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: ; kl. 09:00 12:00 Måltidets Hus, Ipark av 1 Innkalt av Referanse Direkte telefonnr. Direkte telefaksnr. Erling Brox MI310045/EB Saksliste til styret 26. mars 2010 Sak Godkjenning av protokoll fra møte Sak Årsberetning og regnskap 2009 Sak Sak Sak Sak Sak Sak Kompetansesenter for landbruket, sluttrapport Nytt nettsted Avinor-prosjektet Delegasjonsreise til Santiago, Rio og Houston Markedsplan for omdømmeprosjektet Evaluering av Greater Stavanger Orienteringssaker: Logistikk-knutepunkt Fornybar energi, vindkraftprosjekter Energi- og klimaplaner Energi- og varmeplaner, status Politikkpåvirkning, opprettelse av gruppe Mulighetsanalyse om bioteknologi Videreføring av storbyprosjektet Markedsføringsportal for næringsarealer Sivilforsvarets kompetansesenter på Vagle Rogaland I Verden Eventuelle forfall meldes til Randi Thorsen, , Varamedlemmer møter kun ved særskilt innkalling. Leif Johan Sevland Styrets leder Elin Schanche Daglig leder 1 srn.møteinnkalling.doc

2 Til Styret Kopi til Dato skrevet Ansvarlig saksbehandler Referanse Direkte telefonnr. Erling Brox Side av 1 Sak Godkjenning av protokoll fra møte Forslag til vedtak: Styret godkjenner protokoll fra styremøte 3. desember Elin Schanche Adm. dir. Erling Brox Mulighetsutvikler Vedlegg: Protokoll fra styremøte

3 Protokoll Til stede Leif Johan Sevland, Norunn Østråt Koksvik, Håkon Rege, Elfin Lea, Tom Tvedt, Tone Tvedt Nybø, Rasmus Kvassheim, Johanne Brendehaug, Aslaug Mikkelsen, Einar Risa, Martin Gjelsvik Dessuten møtte Elin Schanche, Cathrine Gjertsen, Erling Brox (ref.) Medarbeidere ved Greater Stavanger samt Andreas Wulff møtte ved enkeltsaker. Møtedato Forfall 2. desember 2009, kl 12:45 15:15 Helge Steinsvåg, Brit Rugland Møtested Dato skrevet Side Hummeren Hotell, Tananger av 4 Protokoll fra styremøte 2. desember 2009 Sak Godkjenning av protokoll fra styremøte Vedtak: Styret godkjenner protokoll fra styremøte 14. oktober Sak Styrets møteplan for 2010 Følgende tidspunkt var foreslått: Fredag 26. mars kl (tar sikte på å slutte tidlig; påske) Onsdag 2. juni kl Fredag 17. september kl Onsdag 1. desember kl Vedtak: Styret godkjenner den foreslåtte møteplanen for Sak Handlingsplan 2010 Elin Schanche orienterte om innholdet i handlingsplanen. Hun nevnte at for senere år kan det være aktuelt å legge planen fram for rådsmøtet forut for styrebehandlingen. Momenter fra diskusjonen: Alt arbeidet som gjøres i kommunene må synliggjøres. Den matfaglige utdanningen svekkes, her kan regionen ta en nasjonal posisjon gjennom å koble eksisterende virksomheter og institusjoner. NCE for boring/brønn særdeles viktig, fylkeskommunen vil gjerne bidra her. Web-mulighetene må utnyttes langt mer, eks. markedsføring av vertskapskontoret. 3

4 Protokoll Side 2 av 4 Når økonomien generelt er i bedring, bør ideen om matfond tas fram? Omdømmet til petroleumsnæringen må heves, for eksempel i samarbeid med OLF. Lobbyvirksomheten bør styrkes. Det ble spesielt nevnt at dersom det som resultat av eksterne innspill mv. skulle vise seg behov for justere handlingsplanen, har direktøren fullmakt til dette. Vedtak: Styret godkjenner forslag til handlingsplan for Sak Budsjett 2010 Elin Schanche orienterte om forslaget. Det ble stilt spørsmål om det er tilstrekkelig å ha 1 mill. kr til disposisjon for nye tiltak. Direktørens svar viste til at det erfaringsvis kan bli noe senere oppstart på enkelte prosjekter enn opprinnelig planlagt, og at det reelle handlingsrommet bl.a. derfor vil være større. Vedtak: Styret godkjenner forslag til budsjett for Sak Vertskapskontoret Harald Finnvik presenterte bakgrunn, status og framtidsplaner for vertskapskontoret. I drøftingen som fulgte framkom bl.a. dette: På samme måte som for tertialrapportene må det tydeliggjøres hva kommunene får igjen. Bra tiltak resten av fylket bør kunne koble seg på. Bra at helheten er ivaretatt næring, natur, mat, miljø osv. Lettere å få bidrag fra næringslivet til konkrete tiltak enn til generelt samarbeid. Dette er i tråd med hva vi lærte i Göteborg. Ett sentralt kontor gir store besparelser for enkeltinstitusjonene og bedriftene. Kan det legges samme betalingsstruktur til grunn som for Europakontoret? Vedtak: Styret slutter seg til forslaget om videreføre prosjektet for etableringen av Vertskapskontoret innenfor de rammer som er beskrevet fram til Det legges til grunn at tiltaket kan prosjektfinansieres i denne treårsperioden. Sak Kulturnæringsplanen, sluttbehandling Vedtak: 1. Sak om strategi- og handlingsplan for kulturnæringene tas til orientering. 2. For gjennomføring av planen, tilbyr Greater Stavanger å initiere videre utredning av tiltak som forutsettes løst på tvers av kommunegrenser. 4 greate-gs--p-sak-01-vedlegg-proto

5 Protokoll Side 3 av 4 Sak Omdømmeprosjektet Leder av styringsgruppen, Andreas Wulff, orienterte om prosjektet. Momenter fra diskusjonen: Det tar tid å bygge omdømme. Eksempelvis har vi ennå ikke nådd ut av regionen med matsatsingen. Måltidets Hus bør dra nytte av prosjektet. Dette må syes sammen slik at regionen opptrer konsistent i sin markedsføring og profilering. Vær oppmerksom på at stil uten innhold ikke har verdi. Vedtak: Styret godkjenner omdømmestrategien for Stavanger-regionen. Sak Årskonferansen, videreføring og evaluering Vedtak: Det avholdes en ny årskonferanse høsten 2010, basert på nye utredninger og analyser av utviklingen i regionens samfunns- og næringsliv. Sak Storbyprosjektet Vedtak: Styret ber direktøren arbeide videre med dette slik skissert i saken. Orienteringssaker Følgende orienteringssaker var framlagt: Greater Stavanger som døråpner Igangsetting av konferanseprosjektet Storbyprosjektet Energi-Miljø Arbeid for å få GE til å etablere seg i regionen 5 greate-gs--p-sak-01-vedlegg-proto

6 Protokoll Side 4 av 4 Stavanger greate-gs--p-sak-01-vedlegg-proto

7 Til Styret Kopi til Dato skrevet Ansvarlig saksbehandler Referanse Direkte telefonnr. Cathrine Gjertsen Side av 1 Sak Årsberetning og regnskap Hva saken gjelder Det er utarbeidet et forslag til årsberetning for Forslaget fremmes styret for behandling. Årsberetningen gir en kort oppsummering av de aktiviteter Greater Stavanger har arbeidet med i 2009, samt en oversikt over prosjektets økonomiske status ved årsskiftet. Beretningen viser at året har vært preget av et høyt aktivitetsnivå. Virksomheten i selskapet har medført et regnskapsmessig driftsunderskudd på kroner. Underskuddet vil bli søkt dekket gjennom konsernbidrag fra morselskapet, Forus Næringspark AS. I følge reglene for årsrapportering skal styret kun godkjenne styrets beretning og regnskapet. Resten av den skriftlige årsrapporten er litt mer folkelig i stilen og beregnet på et bredere publikum. Når endelig årsregnskap er godkjent, skal årsrapporten trykkes opp og sendes til kommuner og øvrige samarbeidspartnere. Forslag til vedtak: Styret godkjenner årsberetningen for Styret tar utkast til foreløpig årsregnskap til etterretning, og avventer forslag til endelig årsregnskap for godkjennelse når spørsmålet om konsernbidrag er endelig avklart. Elin Schanche Administrerende direktør Cathrine Gjertsen Kommunikasjonsansvarlig Vedlegg: Årsrapport for 2009 Regnskap for 2009 Noter for

8 Årsrapport 2009 Innhold: Om oss Året som gikk / intervju med Elin Styrets beretning Styret i 2009 Aktiviteter i 2009: Mat Energi Kompetanse Nyskaping Livskvalitet Offentlig sektor Infrastruktur Markedsføring Informasjon Påvirkningsarbeid Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Revisjonsberetning 8

9 Om oss Vi jobber for flere arbeidsplasser i Stavanger-regionen Næringslivet er opptatt av kompetent arbeidskraft, infrastruktur som fungerer, gode næringsarealer og effektive offentlige tjenester. Gjennom Greater Stavanger jobber 15 partnerkommuner og Rogaland fylkeskommune for at næringslivet i regionen skal lykkes. Vi vil at gründere skal satse og at flere bedrifter vil etablere og utvikle seg nettopp her. Stavanger-regionen er ett felles arbeids-, bolig- og servicemarked med om lag innbyggere. Greater Stavanger-kommunene samarbeider for å gjøre regionen mest mulig attraktiv for både næringsliv og arbeidstakere. Hvem vi er Greater Stavanger samarbeider med 15 partnerkommuner samt Rogaland fylkeskommune og legger til rette for næringsutvikling på vegne av disse. Hvordan vi jobber Greater Stavanger jobber først og fremst langsiktig og strategisk med næringsutvikling. Vi satser spesielt på mat og energi. Andre sentrale næringer er kultur, opplevelse og reiseliv, finans og helse. Våre arbeidsredskap er utredninger, analyser, markedsføring og prosjektarbeid. Utredninger og analyser brukes som beslutningsgrunnlag for forskningsaktører, næringslivet og det offentlige. Vi arbeider også med å føre små og mellomstore bedrifter ut i nye markeder. Visjon og mål Vårt oppdrag er å være motor og drivkraft for økt verdiskaping. Vår visjon er å bli anerkjent for beste praksis innen næringsutvikling både nasjonalt og internasjonalt. Vårt overordnede mål er å styrke de næringsøkonomiske forutsetningene i regionen. Historikk Startet som ARNE-prosjektet (Arena for Regional Næringsutvikling og Entreprenørskap) i 1999 som et initiativ fra kommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg. Ble omdøpt til Stavanger-regionen Næringsutvikling i Skiftet navn til Greater Stavanger i Organisasjon Greater Stavanger har tolv fast ansatte og noen fast tilknyttede konsulenter. Stavangerregionens EU-kontor og Universitetsfondet er underlagt vår virksomhet. Styret består av representanter for partnerkommunene, fylkeskommunen, fagbevegelsen, utdanning og forskning og næringslivet. Strategisk næringsplan Vårt viktigste verktøy er Strategisk næringsplan som revideres hvert fjerde år. Regionens to største satsingsområder er energi og mat. 9

10 Vi må skaffe fremtidens arbeidsplasser, sammen! Intervjuet av Borghild Eldøen Det er ikke vanskelig å huske hva Elin Schanche og hennes 11 medarbeidere på Ullandhaug egentlig steller med. Etter et par timers samtale har hun sikkert sagt vi skal bidra til å skape arbeidsplasser på minst ti forskjellige måter. Virkemidlene som skal brukes er langt flere enn det. Her skal vi se på noen. Erfaringer fra hele Europa viser at regioner som satser systematisk på næringsutvikling fungerer bedre og skaper flere arbeidsplasser, sier direktør Elin, som ved årsskifte hadde to år bak seg i stolen. Dit kom hun fra stillingen som leder for landbruksavdelingen i SpareBank 1 SR-Bank. En annen sterk regional aktør. For måten næringslivet skal lokkes og arbeidsplassene skapes er selvsagt gjennom regional satsing. Regionen må stå sammen, fremhever hun og nevner flyplass, universitet, felleshavnen og de store kulturtilbudene. Tilbud plassert i enkeltkommuner, men som alle er avhengige av og derfor må jobbe for. Gjensidig avhengighet - Næringslivet i de ulike delene av regionen utfyller hverandre. Vi har ett sterk teknologimiljø på Jæren som leverer til oljeindustrien, matproduksjonen foregår mest i Ryfylke og på Jæren og det er mange flere eksempler på at vi er avhengige av hele regionens næringsliv for å få det mangfoldet vi trenger, understreker Elin, som selv bidrar til matproduksjonen som bonde på Mosterøy. Hver vår ser mellom 1200 og 1300 lam dagens lys på historisk grunn på Utstein gard. Da er odelsbonde Elin fødselshjelper med døgnvakt i 14 dager. Resten av året regjerer mannen alene i sauefjøset. Elin tar Rennfast til byen for å drive næringsutvikling. Arbeidsplasser trenger plass Det er vanskelig å bygge bedrifter uten tomter å bygge på. Å få nok plass til framtidens arbeidsplasser er en av Greater Stavangers viktigste saker. For næringsarealer blir en mangelvare om vi ikke planlegger langsiktig. Vi har rett og slett ikke nok plass. Ser vi 40 år frem i tid har vi ikke nok næringsarealer. Vi må starte tilretteleggingen av nye næringsarealer allerede i dag om vi skal møte det fremtidige behovet for arealer. - Tilgang på gode næringsarealer er en forutsetning for at regionen skal kunne tiltrekke seg bedrifter og arbeidsplasser, fremhever Elin og forklarer at det er gjennom framsynt planlegging av næringsarealer vi kan sikre oss kort avstand mellom boliger og arbeidsplasser og legge til rette for effektiv transport og gode kollektivløsninger. Næringsarealene i distriktskommunene vil få større betydning når infrastrukturen blir bedre. Det er lite næringsarealer i sentrale kommuner, men mye å ta av i utkantkommunene. Næringsarealsaken er et eksempel på en sak som må ses på i en helhet. Den enkelte kommune kan ikke utrede dette alene. Og selv om utredningen slår fast at vi mangler 2800 dekar næringsareal, er den positive nyheten at det fortsatt er mulig å handle i tide. Dette er nå spilt inn både til kommunene og til fylkeskommunens planprosesser. Utsiktene - I fjorårets årsrapport skrev du at finanskrisen ikke hadde hatt så stor innvirkning i vår region, hvordan ser det ut nå? - Arbeidsledigheten har fordoblet seg, men er fortsatt langt lavere enn landsgjennomsnittet. Bedriftene har vist en prisverdig langsiktighet. De har holdt på arbeidskraften og vært på vent mens de bruker tiden til utvikling og innovasjon og til å 10

11 undersøke nye markeder. På enkelte områder har det løsnet, for andre er det fortsatt stor usikkerhet. Usikkerheten vil nok råde også i 2010 mye avhenger av investeringstakten i Nordsjøen. Olje, bare olje? Greater Stavanger jobber målbevisst og strategisk med utviklingen av energisektoren gjennom prosjektet Energiregionen Her må kommunene samarbeide og kunnskaper må utveksles både mellom kommunene og ulike sektorer. Petroleumsvirksomheten har betydd og vil i overskuelig framtid bety enormt mye for vår region. Vi må ta vare på den unike kompetansen denne bransjen har bygd og sørge for å ha andre bein enn energi å stå på når oljetårnene for alvor blir verneverdige, smiler Elin. Utfordringen - Hva er Greater Stavangers største utfordring? - Det er partnerkommunene som har gitt oss vårt oppdrag. Vi skal drive næringsutvikling for dem på en best mulig måte for å skaffe arbeidsplasser. Vår største utfordring er å få alle kommunene til å delta aktivt i våre felles prosjekter og ser seg selv i en regional kontekst. Det er da de kan påvirke og dra nytte av fellesskapet til eget beste. For regionen er det viktig å ha flere bein å stå på. I tillegg må regionen klare å gå i takt, mener direktør Elin. 11

12 Årsberetning for 2009 Virksomhetens art og lokalisering Selskapet er registrert den 25. juli 2007 og er lokalisert i Stavanger Kommune. Selskapet leverer hovedsakelig tjenester innen feltet næringsutvikling til kommunene og driver markedsføring av Stavanger-regionen. Selskapet endret navn i 2009 fra Stavangerregionen Næringsutvikling AS til Greater Stavanger Economic Development AS. Rettvisende oversikt over utvikling og resultat Selskapet hadde totale driftsinntekter på kr i Dette er en økning på kr fra Styret og ledelsen er tilfreds med årsresultatet på kr da dette er innenfor de rammer og budsjetter som var fastsatt. Totalkapitalen pr var kr Egenkapitalen pr var kr som er 7,6 % av totalkapitalen. Den likviditetsmessige stillingen er tilfredsstillende. Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet og notene et rettvisende bilde av eiendeler og gjeld, finansiell stilling og resultat. Fortsatt drift Styret bekrefter at grunnlaget for videre drift er til stede jfr. regnskapslover 3-3. Årsregnskapet er utarbeidet i samsvar med dette. Det har ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang som er av betydning for bedømmelsen av selskapet. Arbeidsmiljø Arbeidsmiljøet i selskapet er etter styrets oppfatning tilfredsstillende. Det har ikke inntruffet skader eller ulykker og sykefraværet har vært minimalt. Likestilling Det arbeider syv menn og fem kvinner i selskapet. I styret sitter fem kvinner og seks mann. Styret er ikke kjent med at det foreligger forhold i selskapet som vil kunne være i strid med lov om likestilling mellom kjønnene. Ytre miljø Selskapets virksomhet forurenser ikke det ytre miljø. Stavanger, 26. mars Leif Johan Sevland Norunn Marie Østråt Koksvik Brit Kristin Sæbø Rugland styrets leder nestleder styremedlem.... Einar Risa Tone Tvedt Nybø Elfin Lea styremedlem styremedlem styremedlem.... Håkon Anders Rege Helge Aleksander Steinsvåg Rasmus Kvassheim styremedlem styremedlem styremedlem.... Aslaug Mikkelsen Johanne Torbjørg Brendehaug Tom Tvedt styremedlem styremedlem styremedlem Elin Schanche Administrerende direktør 12

13 Styret i 2009 Styret i Greater Stavanger består av sentrale næringslivsledere, ordførere fra kommunene, samt representanter fra kunnskapsinstitusjoner og arbeidstakerorganisasjoner. Styret for Greater Stavanger bestod i 2009 av: Styreleder: Leif Johan Sevland, Stavanger kommune Nestleder: Norunn Østråt Koksvik, Sandnes kommune Styremedlemmer: Håkon Rege, Sola kommune Elfinn Lea, Klepp kommune Tone Tvedt Nybø, Randaberg kommune Helge Steinsvåg, Strand kommune Tom Tvedt, Rogaland Fylkeskommune Rasmus Kvassheim, styreleder i Næringsforeningen i Stavanger-regionen Brit K. S. Rugland, Rugland Investering AS Johanne Brendehaug, Tine Aslaug Mikkelsen, UiS Einar Risa, LO Varamedlemmer: Andreas Wulff, GE MoneyBank Martin Gjelsvik, IRIS Emilie Labarchede, ICMF (International Chamber Music Festival) gikk ut av styret høsten 2009 Gro Persson, Stavanger Museum gikk inn som varamedlem høsten 2009 Bjørg Tysdal Moe, Stavanger kommune personlig vararepresentant for Leif Johan Kåre Hauge, Sandnes kommune - personlig vararepresentant for Norunn Østråt Koksvik Tom Henning Slethei, Sola kommune - personlig vararepresentant for Håkon Rege Olaug Vervik Bollestad, Gjesdal kommune personlig vararepresentant for Elfin Lea, Klepp kommune Kjell Nes, Finnøy kommune personlig vararepresentant for Tone Tvedt Nybø, Randaberg kommune Bjørn Laugaland, Hjelmeland kommune personlig vararepresentant for Helge Steinsvåg, Strand kommune Ellen Solheim, Rogaland fylkeskommune - personlig vararepresentant for Tom Tvedt, Rogaland fylkeskommune I 2009 ble det avholdt fire styremøter i Greater Stavanger hvor 39 saker ble behandlet. 13

14 Mat Vi vil opprette et kompetansesenter for landbruket Høsten 2009 igangsatte vi et prosjekt for å vurdere mulighetene for å etablere et kompetansesenter for landbruket med vekt på etterutdanning for bønder og landbruksrådgivere. Senteret vil kunne samle de ulike tilbyderne av kompetanse mot landbruket. Kompetansesenteret vil kunne bidra til å gi et bedre og mer oversiktlig tilbud til landbruksnæringen, samtidig som det vil kunne bidra til bedre samarbeid mellom aktørene på tilbudssiden. Kompetansesenteret ønsker vi å lokalisere i landbruksparken på Særheim i Klepp kommune. En rapport vil bli lagt fram våren Forprosjektet har vært ledet av en styringsgruppe bestående av Greater Stavanger (leder), Bioforsk, Klepp Gardsregnskap, Rogaland Bondelag, HLB, Fylkesmannens Landbruksavdeling, Måltidets Hus, Rogaland Fylkeskommune og Samarbeidsrådet i Rogaland. Vi vil styrke Veterinærhøgskolen på Høyland Det er flere regionale initiativ for å videreutvikle FoU-miljøet innen veterinærmedisin på Høyland. Universitetsfondet for Rogaland, Rogaland fylkeskommune og næringen samarbeider om å finansiere to professorater/vitenskapelige stillinger ved Norges Veterinærhøyskole, Høyland (NVH). Norges Veterinærhøyskole, Mattilsynet og Veterinærinstituttet og Høyland gård ligger midt i et aktivt landbruksområde. Den korte avstanden til Sola flyplass gjør at nasjonal og internasjonal kompetanse blir lett tilgjengelig. Det er videre gode koblinger til UiS, IRIS, SUS og industrien. Vi har meninger om oppdrett og landbruk Høringsuttalelse om akvakultur Fiskeri- og kystdepartementet sendte på høring i oktober 2009 en forskrift om økning av maksimalt tillatt biomasse for konsesjoner til akvakultur med laks, ørret og regnbueørret i Her ble det åpnet for en generell økning i maksimal tillatt biomasse i oppdrettsnæringen på fem prosent. Noen av de viktigste områdene for oppdrettsvirksomhet blant våre partnerkommuner ble imidlertid unntatt fra økningen. På bakgrunn av dette utarbeidet Greater Stavanger en felles høringsuttalelse fra Hjelmeland, Finnøy, Rennesøy Forsand og Stavanger. I tillegg sluttet Ryfylke IKS, Karmøy, Utsira, Sveio og Bokn seg til uttalelsen. I forbindelse med utarbeidelsen av uttalelsen ble det avholdt to møter med representanter fra Grieg Seafood, Marine Harvest, Blue Planet og Rogaland Fylkeskommune. Høringsuttalelse til planprogram for fylkesdelplan for landbruk Våren 2009 sendte Rogaland fylkeskommune forslag til planprogram for fylkesdelplan på høring. Greater Stavanger skrev en uttalelse med flere innspill til planprogrammet. Uttalelser om nye vernebestemmelser i jordloven Greater Stavanger sendte selskapets høringsuttalelse til Regjeringens forslag til nye vernebestemmelser i jordloven. Vi støttet kommunene i synet på at eksisterende lov- og planverktøy ivaretar jordvernet tilstrekkelig. 14

15 Stavanger blir vertskapsby for generalforsamlingen i Délice-nettverket Greater Stavanger leder styringsgruppen som jobber for at Stavanger-regionen skal få mest mulig ut av sin deltakelse i det internasjonale matnettverket Délice. I 2009 ble det avgjort at Stavanger blir vertskapsby for nettverkets generalforsamling i I 2009 ble det også utarbeidet en avtale om drift av Stavanger-regionens deltakelse i Délice-nettverket mellom Greater Stavanger, Stavanger kommune og Rogaland fylkeskommune. En styringsgruppe for Stavanger-regionens deltakelse i nettverket hadde sine første møter i Gruppen har hatt fokus på hvordan deltakelsen i nettverket på en best mulig måte kan benyttes til å videreutvikle matklyngen i fylket og hvordan man best mulig skal forankre deltakelsen i nettverket blant aktørene i næringen. Fakta om Délice Stavanger kommune ble medlem av Délice -nettverket i Organisasjonens målsetting er å være et nettverk for byer der mat og gastronomi er en vesentlig del av byens og regionens liv og virke, og der matnæringen er en viktig faktor ved profileringen av byen og den omkringliggende regionen. Nettverket skal stimulere utviklingen av gastronomi som kulturbærer, og bidra til samarbeid mellom medlemsbyene i form av utveksling av matfaglig personell (kokker, lærere, lærlinger), prosjekter (en by tar imot en annen) og kompetanse- og idéutveksling. Medlemsbyene er: Barcelona, Birmingham, Brussel, Guangzhou, Genova, Göteborg, Lausanne, Leipzig, Lyon, Madrid, Milan, Montreal, Riga, Saint Louis, Osaka og Stavanger Vi markedsførte matregionen vår i Frankrike I januar 2009 deltok Greater Stavanger sammen med en rekke andre aktører med stand på den store matmessen Sirha i Lyon. Messen arrangeres samtidig med det uoffisielle verdensmesterskapet i kokkekunst Bocuse d Or. Målet med å presentere Stavangerregionens matmiljø på messen er å opprettholde de gode relasjonene vi har til matmiljøet i Lyon. Vi ville også synliggjøre matklyngen i Rogaland for andre internasjonale miljøer, markedsføre norske produkter for et internasjonalt marked, videreføre kontakter og relasjoner fra Bocuse d'or Europe, og skape en mulighet for synliggjøring av regionens deltakelse i Délice nettverket. Stavanger arrangerte i fjor europamesterskapet Bocuse d Or Europa, og ble samtidig medlem av matnettverket Délice. Det var derfor naturlig at vi var synlige under kokkemesterskapet og på messen. Matmiljøet i Stavanger-regionen profilerte seg under overskriften; Stavanger Norway s Cluster of Culinology. Standen var godt besøkt og fungerte som en møteplass for nordmenn under Bocuse d Or. Følgende organisasjoner deltok på standen: Marine Harvest, Finny Sirevåg, Figgjo, Region Stavanger, NCE Aquaculture, Innovasjon Norge Rogaland, Rogaland fylkeskommune, Stiftelsen Norsk Matkultur, Norges Kokkemesteres Landsforening, Gladmat, Bocuse d Or Norge, Fagforum for Mat og Drikke og Greater Stavanger. Vi støttet opp om arbeidet med å få WACS til Stavanger I 2009 bidro Greater Stavanger med midler til søknadsarbeidet for å få den internasjonale verdenskongressen for kokker, WACS, til Stavanger i I januar 2010 ble Norges Kokkemesteres Landsforening (NKL) OG Stavanger tildelt verdenskongressen. 15

16 Energi Energisamarbeid mellom Stavanger, Bergen og Kristiansand Storbyprosjektet Energi og Miljø er et samarbeidsprosjekt mellom Bergen, Stavanger og Kristiansand. I prosjektet søkes det etter konkrete samarbeidsområder der storbyene i kraft av sine størrelser, omfattende ansvar, mange roller og virkemidler kan bidra til utviklingen av mer bærekraftige energiløsninger. Ordføreren i Stavanger leder en tungt sammensatt styringsgruppe med representanter fra politisk ledelse i de andre to byene og fra energibransjen og FoU-miljøene i de tre byene. o o o o o o o I 2009 ble prosjektet forankret i storbyenes klimapolitiske hovedmål, planer, organisering og faktiske arbeid. Det er utarbeidet en oversikt over aktører som er knyttet til forskning, utdanning og næringsvirksomhet innen området energi og miljø i de fire fylkene. Prosjektet har utviklet en oversikt over nasjonale energi- og klimapolitiske holdepunkter, i den hensikt å få et helhetlig inntrykk av sentrale premisser, initiativ og energi- og klimapolitiske tiltak på nasjonalt nivå med relevans for det energi- og klimapolitiske arbeide på kommunalt plan. Det er utviklet og operasjonalisert et helhetlig verktøy for å få oversikt over storbyenes samlede energi- og klimapolitiske repertoar og for å kunne konkretisere og identifisere potensielle samarbeidstema. Det er drøftet og prioritert aktuelle tema for nærmere kontakt og samarbeid om energi- og klimapolitiske tiltak mellom de tre storbyene. Det er drøftet og formulert mulige hovedlinjer i en helhetlig kunnskaps- og næringsstrategi for utviklingen innen feltet energi og miljø i Sørvest-Norge. Det er drøftet og formulert et mulig opplegg for organisering av nærmere kontakt og samarbeid mellom de tre storbyene om energi- og klimapolitiske tiltak. Det er drøftet og tematisert behovet for at mål/planer på kommunalt, interkommunalt, fylkeskommunalt og statlig nivå samkjøres og at de respektive oppdrag, roller og oppgaver kompletterer hverandre. Samtaler med departementene I desember hadde representanter fra politisk ledelse i de tre storbyene sammen med andre representanter fra prosjektet møte med olje- og energidepartementet og kommunal- og regionaldepartementet. På møtet ble prosjektets konklusjoner og anbefalinger presentert, samt at samspillet mellom storbyrollen og den nasjonale politikken ble diskutert. Olje- og energiministeren ga positive tilbakemeldinger på prosjektarbeidet og samarbeidet mellom de tre storbyene. I 2009 har det vært tre møter i prosjektets styringsgruppe og syv møter i arbeidsgruppen. I tillegg er det blitt avholdt samlinger for næringslivet og FoU aktører i alle tre storbyregionene som en del av prosjektarbeidet. Vi ser på samarbeidsmuligheter innen energi og varme Greater Stavanger tok etter samtaler med regionale aktører som Rogaland fylkeskommune, Stavanger kommune og Lyse et initiativ for å se på en mulighetsstudie for samarbeid om energibruk og varmeforsyning i regionen. 16

17 Forstudien, som ble gjennomført i 2009, med innsamling og konsolidering av data og dialogen med kommunene konkluderte med en klar anbefaling om videreføring av prosjektet. Prosjektet er nå i ferd med å starte opp og en rekke kommuner har meldt interessert i å delta i et mer forpliktende samarbeid. Etter et initiativ fra styret gav vi også en høringsuttalelse til Rogaland fylkeskommunes høringsnotat Regionalplan for energi og klima. Sammen med kommunene har vi langt tilrette for å utveksle erfaringer omkring temaet og legge opp til regional samhandling for utarbeidelse av konkrete planer Vi lager møteplasser for petroleumsklyngen Greater Stavanger og Stavanger kommune har i flere år tilrettelagt for bransjesamlinger innen petroleumsklyngen. Aktørene samles først til faglig oppdatering og avslutter med middag på Ledaal. Dette har vist seg å være et viktig møtepunkt som understreker byen og regionen sine intensjoner om å være det foretrukne vertskapet for petroleumsklyngen. Vi lytter til energiselskapene Stavanger-regionen er svært avhengig av olje- og gassnæringen. Flere store energiselskaper er lokalisert med sine hovedkontorer i vår region. På grunn av finanskrisen og uroligheten i markedet har Greater Stavanger gjennomført møter med nærmere 30 nøkkelaktører i energibransjen, samt Oljeindustriens landsforening (OLF). Hensikten med møtene er å få et best mulig bilde av hvordan energiaktørene blir berørt av finanskrisen og oljeprisfall. Bedriftene fortalte at effekten av finanskrisen er forskjellige; basert på eierskap, kapitaltilgang og plassering i leverandørkjeden. Likevel er kostnadsfokuset sterkt og gjennomgående hos alle. Prosjekttilgangen reduseres, men de merket ikke effekten før sent i 2009 og videre inn i Få bedrifter planla oppsigelser. Det var en underliggende optimisme hos de fleste. Norsk sokkel har lange reaksjonstider som gjør at prisvariasjoner ikke umiddelbart får like stor effekt som en del andre markeder. Møtene gav oss tett og kontinuerlig kontakt med vår viktigste næringsklynge. På disse møtene ble resultater fra Oljeserviceundersøkelsen for 2008 første gang presentert. Undersøkelsen ble initiert av Ernst & Young og de første tre årene gjennomført kun som et samarbeidsprosjekt mellom Greater Stavanger, Ernst & Young og Sparebank 1 SR bank. Undersøkelsen er nå blitt landsomfattende, først og fremst fordi den er unik i sin tilnærming, men også fordi den viser et reelt bilde som det ellers ikke har blitt dokumentert. Vi satser på vindkraft EU Interreg-prosjektet Power Cluster er nå veletablert med Greater Stavanger som en nøkkelpartner. For Greater Stavanger har prosjektet vært en anledning til å sette fokus på mulighetene innen området havvindkraft. Blant annet via etableringen av det uformelle nettverket Rogaland i vinden med deltakelse fra aktører fra Utsira til Dalane. Prosjektet skaper bevissthet omkring de industrielle muligheter vindkraftmarket i Europa kan gi vår lokale industriklynge. Som et resultat av arbeidet har Greater Stavanger har opparbeidet seg nettverkskontakter og industrikontakter langs hele Nordsjøbassenget. Vi har sammen med en rekke industriaktører hatt kontakt med en av verdens ledende aktører omkring mulighetene fort å etablere seg med produksjons eller testanlegg i regionen. EU-prosjektet resulterte også i at en gruppe på ti representanter fra industri, tiltaksapparat og akademia deltok på en samling om temaet offshore vind som ble 17

18 arrangert av Innovasjon Norge i Bremerhaven. Greater Stavanger er i tillegg trukket med i arbeidet for å få et Vestnorsk (Rogaland/Hordaland) Arenaprosjekt for å fremme næringsaktivitet rundt havvindkraft. Uttale om Havenergilov Greater Stavanger har sammen med en rekke andre aktører i Rogaland svart på høringsinvitten fra Olje- og Energidepartementet av ny lov om Marin Energi Havenergilova. Kompetanse Konferansen - Rogaland som utdanningsregion Det humanistiske fakultet ved UiS og Greater Stavanger arrangerte 10. september 2009 dialogkonferansen Rogaland som utdanningsregion. Temaet var utdanningsbehov i regionen og samspillet mellom næringsliv, undervisningssektoren og offentlige myndigheter. Ett viktig spørsmål var hvordan en kan utvikle nye samarbeidsmodeller for å styrke samarbeidet mellom offentlig og privat sektor. Konferansen blir fulgt opp innen nærmere definerte områder. Vi trenger flere førskolelærere I tilknytning til konferansen Rogaland som utdanningsregion er det utarbeidet en rapport om behovet for førskolelærere. Rapporten er finansiert av UiS, Fylkesmannen i Rogaland, Utdanningsforbundet og Greater Stavanger. Rapporten belyser forholdet mellom tilgang og behov for førskolelærere, og modellberegningene viser at det kan bli knapphet på førskolelærere helt fram til Rapporten ser på ulike tiltak som kan være aktuelle for å dekke behovet for førskolelærere. Det er første gang en slik kartlegging er gjort, og vi håper rapporten er relevant for kommunenes og øvrige myndigheters videre arbeid for å dekke førskolelærerbehovet. Universitets- og studentbyen Stavanger Det blir økt konkurranse om å trekke til seg studenter, vitenskapelig personell og ulike typer undervisnings- og forskningsaktiviteter. En rekke universitetsbyer nasjonalt og internasjonalt satser store ressurser fordi de ser den betydelige og langsiktige aktivitetsog næringsmessige virksomhet som utviklingen av en universitetsby innebærer. UiS, Studentsamskipnaden og Universitetsfondet har på denne bakgrunn i 2009 gjennomført en større prosess for å kartlegge aktuelle tiltak. Greater Stavanger støtter opp under dette arbeidet. Det gjelder bl.a. hvordan en skal få til et godt samarbeid mellom universitetet og randsoneaktivitetene på Universitetsområdet på Ullandhaug. Fremtidig næringsutvikling forventes å skje i tilknytning til små kunnskapsbedrifter som etableres i Ipark. For Stavanger-regionen vil det være viktig å tiltrekke seg internasjonale studenter. Et samarbeid med internasjonale bedrifter som er lokalisert i Stavanger-regionen vil i den sammenheng være viktig. Dette krever imidlertid også en god tilgang på studenthybler og gjennomgangsboliger for vitenskapelig personell. Et godt samarbeid med berørte kommuner i regionen er derfor viktig. Greater Stavanger kan i denne sammenheng være en viktig kobling mellom akademia, offentlig forvaltning og næringsliv. Vi må sikre riktig arbeidskraft til regionen Greater Stavanger bad i 2008 IRIS om å utarbeide arbeidsmarkeds- og kompetansescenarier for Stavanger-regionen fram mot Greater Stavanger fungerte som oppdragsgiver for studien og finansierte arbeidet sammen med Rogaland 18

19 fylkeskommune, SR-bank og Stavanger kommune. Arbeidet var relatert til utarbeidelsen av Strategisk næringsplan. Greater Stavanger har arbeidet videre med dette temaet i Det er veldig viktig at vi har innsikt i og forståelse for behov og etterspørsel etter arbeidskraft. Det er derfor tatt initiativ til flere prosjekter som kan gi kunnskap om disse spørsmål. Dette skjer i nær kontakt med andre relevante myndigheter og institusjoner og blir samordnet med utarbeidelsen av Konjunkturbarometeret. Resultatene av arbeidet ble presentert på Greater Stavanger sin årskonferanse 24. november Nyskaping Vi tar tempen på næringslivet Greater Stavanger leder styringsgruppen for Konjunkturbarometeret for Rogaland som blir gitt ut tre ganger i året. Utgivelsen er et samarbeidsprosjekt mellom Greater Stavanger, NAV, Innovasjon Norge, Rogaland fylkeskommune, NHO Rogaland, LO Rogaland og SpareBank 1 SR-Bank. Styringsgruppen har hatt 5-6 møter i løpet av 2009 og Greater Stavanger har vært delaktig i flere av arrangementene i forbindelse med presentasjon av barometeret. Greater Stavanger administrerte anbudsprosessen i forbindelse med kontrakt for en ny fireårsperiode på leveranse av innholdet i barometeret. God aktivitet i EU-prosjektet Innovative Foresight Planning for Business Development Greater Stavanger er lead partner i EU-prosjektet Innovative Foresight Planning for Business Development. Målet med prosjektet er blant annet å utveksle erfaringer med andre partnere i regionen med sikte på å utarbeide et bedre grunnlag for planlegging i regionene. Prosjektet ledes av næringssjef i Sandnes kommune, Nina O. Høiland, som representerer Stavanger-regionen. Følgende øvrige regioner deltar: Midt Region Jylland, Scottish Enterprise, Vest Agder fylkeskommune og de nordlige Nederland provinsene: Groningen, Drenthe og Friesland IZET innovasjonssentrum Itzehoe. I vår region er følgende partnere også med på prosjektet; NAV Rogaland, LO Rogaland, NHO Rogaland, BI Stavanger og Innovasjon Norge, Rogaland. I tillegg til prosjektledelsen deltar Greater Stavanger med representanter i to av arbeidspakkene i prosjektet. Prosjektet er nå godt i gang og mars 2009 deltok Greater Stavanger på arbeidssamling i Viborg. Innovative Foresight Planning for Business Develpoment Prosjektet hadde oppstart juni 2008 og er sammensatt av 17 partnere fra 6 ulike regioner og 5 land tilknyttet Nordsjøregionen. Prosjektet tilhører program 4B i North Sea Region Programmen. Greater Stavanger er lead partner i prosjektet. Arbeidet er organisert i 4 arbeidspakker/grupper: prosjektkoorderinger, klyngeutvikling, virkemiddelapparat og foresight planning. Alle regioner har ansvar for en arbeidspakke. Klynger som er valgt ut er: mat, fornybar energi, finans og avansert teknologi. Alle arbeidspakkene har gjennomført arbeidsmøter siste år og prosessen går fremover innenfor de enkelte områder. Hensikten med prosjektet er å skape relasjoner og resultater transnasjonalt. Prosjektet er inne i en viktig fase med kompetanseoverføring mellom regioner og kartlegging for en transnasjonal foresight. Prosjektet skal avsluttes juni

20 Livskvalitet Vi mener reiselivet må satse på produktpakking Nærings- og handelsdepartementet lyste sommeren 2009 ut konkurranse om prosjektmidler til Pilotprosjekt helhetlig reiselivsprodukt. Greater Stavanger tok initiativ til, - og organiserte utarbeidelsen av en søknad om produktpakking innen reiselivet fra et partnerskap i Stavanger-regionen. Greater Stavanger, Avinor, Kongeparken, Sirdal Vekst, Ryfylke IKS og Lysefjorden utvikling stilte med til sammen kroner i kontante midler til prosjektet. Pakking av turistpakker vil være et viktig skritt videre i regionens satsing på reiseliv. Tematiserte pakkeløsninger vil bidra til å synliggjøre et større tilbud av aktiviteter i regionen og samtidig bidra til at flere aktører får ta del i verdiskapningen i reiselivet. Målsettingen med prosjektet var å teste tre pilotpakker i turistsesongen Nærings- og handelsdepartementet mottok 50 søknader, og søknaden fra Stavangerregionen nådde dessverre ikke opp i konkurransen. Dermed ble søknaden ikke blant de fire som ble tildelt støtte. Greater Stavanger jobber videre med produktpakking inne reiselivet selv om vi ikke fikk disse midlene. Henvendelse om Nasjonal Turistveg Prosjektleder Nasjonal Turistveg Ryfylke ba våren 2009 Greater Stavanger ta initiativ overfor Tide om å få utplassere turistinformasjonskilt på ferjene i Tau-sambandet. Greater Stavanger fikk positiv tilbakemelding på henvendelsen, og turistinformasjonsskiltene er nå på plass. Vi har laget en felles strategi- og handlingsplan for kulturnæringene Arbeidet med en strategi- og handlingsplan for kulturnæringene i Stavanger-regionens kommuner ble fullført i våren Planarbeidet har omfattet alle de 15 kommunene i regionen som takket ja til invitasjonen om å delta. Planen ble lansert på Bryne Mølle i april, og ble deretter oversendt kommunene for behandling. Bortsett fra to kommuner sluttet de øvrige kommunene som behandlet planen seg til de foreslåtte strategiene: - Bygge ut den kulturelle infrastrukturen i form av bedre produksjonsfasiliteter for regionens kunstnere og kulturvirksomheter. - Arbeide for å styrke kapitaltilgangen. - Tilrettelegge for at flere kunstnere og kulturvirksomheter søker nasjonale og internasjonale partnere og finansiering. - Styrke kompetansebyggingen og bidra til publikumsbyggingen. - Styrke etablerte og ta initiativ til etablering av nye fora for kontakt og nettverksbygging mellom kultur- og næringslivsaktører i regionen. Nå vil vi etablere et informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene Planen inneholder også en rekke forslag til tiltak. Greater Stavanger tilbød kommunene å utrede videre tiltakene som går på tvers av kommunegrensene. Det første prosjektet vi har grepet fatt i, som resultat av innspill fra kunstnermiljøene under planarbeidet, er eventuell etablering av et informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene. Et slikt senter vil kunne tilby profesjonelle kunstnere og kulturarbeidere tjenester som utforming av prosjektsøknader (regionalt, nasjonalt og innen EU), rådgiving om internasjonalt kulturarbeid og eksport, sponsormegling, møteplasser og nettverksbygging, næringsetablering mv. 20

3 Om oss. 4 Intervju med adm. dir. 6 Styret i 2009. 8 Årsberetning 2009. Aktiviteter i 2009: 12 Mat. 16 Energi. 20 Kompetanse.

3 Om oss. 4 Intervju med adm. dir. 6 Styret i 2009. 8 Årsberetning 2009. Aktiviteter i 2009: 12 Mat. 16 Energi. 20 Kompetanse. Årsrapport 2009 Innhold 3 Om oss 4 Intervju med adm. dir. 6 Styret i 2009 8 Årsberetning 2009 Aktiviteter i 2009: 12 Mat 16 Energi 20 Kompetanse 22 Nyskaping 24 Livskvalitet 26 Offentlig sektor 30 Infrastruktur

Detaljer

Regional næringsplanlegging

Regional næringsplanlegging Regional næringsplanlegging Finnøy Næringsforening, 12. mars 2015 Erling Brox, Greater Stavanger Stavanger-regionen: Én funksjonell region med felles bolig-, arbeids- og servicemarked Ett tydelig storbysenter

Detaljer

Formannskapet 25.09.12 153/12 Fornyelse Strategisk næringsplan, Greater Stavanger

Formannskapet 25.09.12 153/12 Fornyelse Strategisk næringsplan, Greater Stavanger Formannskapet 25.09.12 153/12 Fornyelse Strategisk næringsplan, Greater Stavanger Stanley Wirak (Ap) og Tove Frantzen (V) opplyste at de var styremedlemmer i Greater Stavanger og formannskapet drøftet

Detaljer

Greater Stavanger et interkommunalt samarbeid om næringsutvikling og verdiskaping

Greater Stavanger et interkommunalt samarbeid om næringsutvikling og verdiskaping Greater Stavanger et interkommunalt samarbeid om næringsutvikling og verdiskaping Rådmannssamling på Utstein kloster 14. januar 2016 Erling Brox, Greater Stavanger «a nation financed by God» I så fall

Detaljer

: 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland INVITASJON TIL DELTAKELSE I PROSJEKT INNEN ETABLERERVEILEDNING

: 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland INVITASJON TIL DELTAKELSE I PROSJEKT INNEN ETABLERERVEILEDNING SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 10.02.2009 22/09 INVITASJON TIL DELTAKELSE

Detaljer

arealguiden.no Ola Saua Førland, mulighetsutvikler

arealguiden.no Ola Saua Førland, mulighetsutvikler arealguiden.no Ola Saua Førland, mulighetsutvikler Greater Stavanger 15 partnerkommuner og Rogaland fylkeskommune 182.000 sysselsatte 323.000 innbyggere per 1. juli 2015 Én region med felles bo-, arbeids-

Detaljer

Næringsutvikling og internasjonale relasjoner

Næringsutvikling og internasjonale relasjoner Folkevalgte Næringsutvikling og internasjonale relasjoner Tone Grindland Næringssjef Vi vet hvor vi har vært, men hvor skal vi?? Hvor skal vi ikke? Eurostat Ved utgangen av september 2015 er bruttoledigheten

Detaljer

: 200804947 : E: 223 U01 : Nina Othilie Høiland

: 200804947 : E: 223 U01 : Nina Othilie Høiland SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200804947 : E: 223 U01 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 28.10.2008 107/08 KULINARISK INSTITUTT

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 16.02.2010 28/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 16.02.2010 28/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 16.02.2010 28/10 TILSKUDD TIL UTVIDET

Detaljer

Handlingsprogram næring 2015

Handlingsprogram næring 2015 Handlingsprogram næring 2015 Vedtatt i fylkestinget 21. oktober 2014 Innhold: Innledning... side 2 Del 1: Løpende aktiviteter side 3 Del 2: Pågående prosjekter.. side 4 Del 3: Nye prosjekter side 4 3.1

Detaljer

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Side 1 av 6 Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Attraktive regioner gjennom økt samspill mellom forskning og næringsliv Takk for invitasjonen til Kommunal-

Detaljer

STRATEGIPLAN 2015-2017 STRATEGIPLAN MED BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN FOR 2015

STRATEGIPLAN 2015-2017 STRATEGIPLAN MED BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN FOR 2015 STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2015-2017 MED BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN FOR 2015 MNU skal være pådriver for næringsetableringer, for innovasjon og nyskaping i eksisterende og nye virksomheter MNU skal i næringssaker

Detaljer

FoU-strategi for Rogaland. Ny kunnskap for økt verdiskapning

FoU-strategi for Rogaland. Ny kunnskap for økt verdiskapning FoU-strategi for Rogaland Ny kunnskap for økt verdiskapning 1 Innhold FoU-strategi for Rogaland... 1 Kapittel 1: Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Organisering og oppfølging... 3 Kapittel 2: Visjon

Detaljer

STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014

STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014 STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014 MNU skal være pådriver for næringsetableringer, for innovasjon og nyskaping i eksisterende og nye virksomheter. MNU skal i næringssaker

Detaljer

sammen skal vi gjøre Stavanger-regionen åpen, energisk og nyskapende

sammen skal vi gjøre Stavanger-regionen åpen, energisk og nyskapende sammen skal vi gjøre Stavanger-regionen åpen, energisk og nyskapende Vi arbeider med strategisk næringsutvikling i en flerkommunal storbyregion. Gjennom analyser, nettverksutvikling og utredninger fanger

Detaljer

Strategi for samarbeidstiltak i Regionrådet for Hamarregionen VISJON: Hamarregionen

Strategi for samarbeidstiltak i Regionrådet for Hamarregionen VISJON: Hamarregionen Vedtatt 11.10.2016 Strategi for samarbeidstiltak i Regionrådet for Hamarregionen 2016-2020 VISJON: Hamarregionen 100 000 HOVEDMÅL: Et felles løft for økt bosetting, arbeidsmuligheter og gode opplevelser.

Detaljer

Næringsstrategiens tiltaksdel 2015-2016. Vedlegg 2 til strategi for næringsutvikling i Sørum, 2015-2027

Næringsstrategiens tiltaksdel 2015-2016. Vedlegg 2 til strategi for næringsutvikling i Sørum, 2015-2027 Næringsstrategiens tiltaksdel 2015-2016 Vedlegg 2 til strategi for næringsutvikling i Sørum, 2015-2027 Vedtatt i Sørum kommunestyre 09.09.2015 Næringsstrategiens tiltaksdel angir konkrete tiltak under

Detaljer

Regional plan for verdiskaping og innovasjon - forslag til planprogram - høring. Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 23.09.

Regional plan for verdiskaping og innovasjon - forslag til planprogram - høring. Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 23.09. Horten kommune Vår ref. 13/37970 13/4230-2 / FA-U00 Saksbehandler: Karl Jørgen Tofte Regional plan for verdiskaping og innovasjon - forslag til planprogram - høring Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret

Detaljer

Møtedato og tid Møtested Dato skrev et Side: 22.03.2011; Måltidets Hus, 15.02.2011 1 av 1. Innkalt av Referanse Direkte telefonnr. Direkte telefaksnr.

Møtedato og tid Møtested Dato skrev et Side: 22.03.2011; Måltidets Hus, 15.02.2011 1 av 1. Innkalt av Referanse Direkte telefonnr. Direkte telefaksnr. Møteinnkalling Til Styret i Greater Stavanger Kopi til Erik Tjemsland, Kjell Haver, Stein Fosså Møtedato og tid Møtested Dato skrev et Side: 22.03.2011; Måltidets Hus, 15.02.2011 1 av 1 Kl 11:00-14:00

Detaljer

INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan. Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir.

INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan. Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir. INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir. EIERE Bergen kommune Hordaland fylkeskommune Askøy kommune Austevoll kommune Fjell kommune

Detaljer

Arena-programmets hovedmål

Arena-programmets hovedmål Arena-programmets hovedmål Styrket evne til innovasjon og verdiskaping i regionale næringsmiljøer gjennom økt samspill mellom næringsaktører, kunnskapsaktører og det offentlige Foto: Scandwind group Vi

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

Innovasjonsplattform for UiO

Innovasjonsplattform for UiO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Orienteringssak Saksnr.: 29/15 Møtedato: 19.10.15 Notatdato: 08.10.15 Saksbehandler: Morten Dæhlen Sakstittel:

Detaljer

EUs INTEGRERTE MARITIME POLITIKK OG VESTLANDET. Politisk oppnemnt ad-hocgruppe i Vestlandsrådet

EUs INTEGRERTE MARITIME POLITIKK OG VESTLANDET. Politisk oppnemnt ad-hocgruppe i Vestlandsrådet EUs INTEGRERTE MARITIME POLITIKK OG VESTLANDET Politisk oppnemnt ad-hocgruppe i Vestlandsrådet Vestlandsrådet har lenge hatt fokus på EUs maritime strategi. Ad-hocgruppe etablert desember 2008. Oppdrag

Detaljer

En ny vri på virkemiddelapparatet planverket Regionalplan for næringsutvikling i Rogaland

En ny vri på virkemiddelapparatet planverket Regionalplan for næringsutvikling i Rogaland En ny vri på virkemiddelapparatet Hilde Uppstad Seniorrådgiver næringsavdelingen Prosjektleder VRI Rogaland 2010 planverket Regionalplan for næringsutvikling i Rogaland 2011 2020 1 2013 - VRI Søknad til

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge. Samfunnsforankring

Høgskolen i Sørøst-Norge. Samfunnsforankring Høgskolen i Sørøst-Norge Samfunnsforankring 2017-2021 A Ringerike Rauland Notodden Kongsberg Drammen Bø Vestfold Porsgrunn B HSN strategi for regional forankring Den norske regjeringens ambisjon om at

Detaljer

Stavangerregionen Jan Soppeland Administrerende direktør Greater Stavanger For NOFO Norsk Finska Handelskammeret, 26.10.2012

Stavangerregionen Jan Soppeland Administrerende direktør Greater Stavanger For NOFO Norsk Finska Handelskammeret, 26.10.2012 Stavangerregionen Jan Soppeland Administrerende direktør Greater Stavanger For NOFO Norsk Finska Handelskammeret, 26.10.2012 Her finner du oss Innbyggere Greater Oslo: 1 097 000 Greater Bergen: 353 000

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Visjon Strategisk Næringsplan Rana kommune skal være en motor for regional vekst og utvikling med 30 000 innbyggere innen 2030. Visjonen inkluderer dessuten at Mo i Rana

Detaljer

Akkvisisjon av virksomheter til Hamarregionen Søknad om støtte- Nettverk- og klyngeutvikling

Akkvisisjon av virksomheter til Hamarregionen Søknad om støtte- Nettverk- og klyngeutvikling Saknr. 14/8941-4 Saksbehandler: Ingrid Lundvall Akkvisisjon av virksomheter til Hamarregionen Søknad om støtte- Nettverk- og klyngeutvikling Innstilling til vedtak: Fylkesrådet ser at deler av aktiviteten

Detaljer

Selskapet har de siste årene ikke hatt drift. Balansen 2007 viser en egenkapital på kr. 13.554,-

Selskapet har de siste årene ikke hatt drift. Balansen 2007 viser en egenkapital på kr. 13.554,- SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802710 : E: O74 Q65 : S.Haugen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 29.04.2008 50/08 SOLA TERMINALBYGG AS, AVVIKLING AV SELSKAPET

Detaljer

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Saksfremlegget bygger på Fellesstyrets styringsdokument for samorganisering og samlokalisering Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø-

Detaljer

NCE Culinology. Anne Siri Høiland April 2009

NCE Culinology. Anne Siri Høiland April 2009 NCE Culinology Anne Siri Høiland April 2009 Norwegian Centres of Expertise Norwegian Centres of Expertise (NCE) er en ambisiøs satsing som har gitt flere gode resultater. Bak NCE står SIVA, Forskningsrådet

Detaljer

Handlingsplan 2016 for Midt-Telemark Næringsutvikling AS. Basert på strategisk næringsplan for Midt-Telemark

Handlingsplan 2016 for Midt-Telemark Næringsutvikling AS. Basert på strategisk næringsplan for Midt-Telemark Handlingsplan 2016 for Midt-Telemark Næringsutvikling AS. Basert på strategisk næringsplan for Midt-Telemark 2015-2018 Forord Strategisk næringsplan for Midt-Telemark 2015-2018 (SNP) er utarbeidet på oppdrag

Detaljer

Regional plan for innovasjon og nyskaping i Akershus 2014-2018

Regional plan for innovasjon og nyskaping i Akershus 2014-2018 Regional plan for innovasjon og nyskaping i Akershus 2014-2018 Høringsutkast 18.09.2012. 1 Regional plan for innovasjon og nyskaping 2014-2018 1 INNLEDNING Fylkestinget har gjennom vedtaket (vedtatt mai

Detaljer

Avvikling av Enhetsrådet Ny modell for samarbeid mellom fylkeskommunen og fylkesmannen

Avvikling av Enhetsrådet Ny modell for samarbeid mellom fylkeskommunen og fylkesmannen Saknr. 12/443-10 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen Avvikling av Enhetsrådet Ny modell for samarbeid mellom fylkeskommunen og fylkesmannen Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

VEDLEGG 1: PROSJEKTBESKRIVELSE FORNYBAR ENERGI, INNOVASJON OG REGIONAL UTVIKLING

VEDLEGG 1: PROSJEKTBESKRIVELSE FORNYBAR ENERGI, INNOVASJON OG REGIONAL UTVIKLING VEDLEGG 1: PROSJEKTBESKRIVELSE FORNYBAR ENERGI, INNOVASJON OG REGIONAL UTVIKLING Sogndal, 15. juli 2010 Bakgrunn Syv energiselskap i Sogn og Fjordane 1, Sparebanken Sogn og Fjordane og Forskningsrådet

Detaljer

Hvordan kan kommunene utvikle tiltak for å styrke levekårene i sin kommune?

Hvordan kan kommunene utvikle tiltak for å styrke levekårene i sin kommune? I et forsknings- og utredningsprosjekt har Asplan Analyse undersøkt hva som er årsakene til at postindustrielle kommuner har noe større levekårsutfordringer enn andre kommuner, og hvordan kommunene kan

Detaljer

Ark.: Lnr.: 6034/13 Arkivsaksnr.: 13/998-1

Ark.: Lnr.: 6034/13 Arkivsaksnr.: 13/998-1 Ark.: Lnr.: 6034/13 Arkivsaksnr.: 13/998-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren REGIONAL, STRATEGISK NÆRINGSPLAN Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): - PwC-rapport om næringsutviklingsarbeidet

Detaljer

Internasjonal kompetanse

Internasjonal kompetanse Internasjonal kompetanse Næringslivets behov for internasjonal kompetanse hvordan kan vi bedre dra nytte av den kompetanse som finnes i flerkulturelle miljøer? Solveig Holm Bergen Næringsråd 26. oktober

Detaljer

FoU-Strategi for Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg

FoU-Strategi for Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg Agenda Utgangspunkt for FoU-strategien Arbeidsprosess Strategiens innretning Oppfølging av strategien Hovedmål

Detaljer

Evaluering OTC 2014. Utdrag fra Quesback gjennomført kort tid etter delegasjonsreisen

Evaluering OTC 2014. Utdrag fra Quesback gjennomført kort tid etter delegasjonsreisen Evaluering OTC 2014 Utdrag fra Quesback gjennomført kort tid etter delegasjonsreisen 2. Hva var din målsetting med å delta på OTC? Svar 1. Bli kjent med og møte andre deltakarar frå GreaterStavanger 2.

Detaljer

Rekrutteringsprosjekt Landbruk

Rekrutteringsprosjekt Landbruk Rekrutteringsprosjekt Landbruk Ryfylke Næringshage Avd. Rennesøy 2012 1 Prosjektbeskrivelse Det skal etableres et kraft og kompetansesenter, en førstelinjetjeneste for ungdom og landbruk, i næringshageavdelingen

Detaljer

Fra høringspart og naboskap til eierskap og fellesskap Felles strategisk næringsplan for Kristiansandsregionen

Fra høringspart og naboskap til eierskap og fellesskap Felles strategisk næringsplan for Kristiansandsregionen Fra høringspart og naboskap til eierskap og fellesskap Felles strategisk næringsplan for Kristiansandsregionen prosjektleder Lukas Wedemeyer prosessleder Grete Sjøholt felles overordnet plan for Kristiansandsregionen

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 64/16 Årsrapport 2016 - Selskapenes årsmeldinger samt eierskapsberetninger Saksnr: 15/03393-3 Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, Økonomi-

Detaljer

Planprogram for Regional plan for kompetanse og næringsutvikling

Planprogram for Regional plan for kompetanse og næringsutvikling Saknr. 12/11896-26 Saksbehandler: Ingrid Lauvdal Planprogram for Regional plan for kompetanse og næringsutvikling Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med følgende forslag

Detaljer

Råd for samarbeid med arbeidslivet erfaringer fra Universitetet i Stavanger. Hege Skjelbred-Knudsen, strategi- og kommunikasjonsavdelingen

Råd for samarbeid med arbeidslivet erfaringer fra Universitetet i Stavanger. Hege Skjelbred-Knudsen, strategi- og kommunikasjonsavdelingen Råd for samarbeid med arbeidslivet erfaringer fra Universitetet i Stavanger Hege Skjelbred-Knudsen, strategi- og kommunikasjonsavdelingen Råd for samarbeid med arbeidslivet ved UiS Rektor (leder), Universitetsdirektør,

Detaljer

Industristrategi for Nordland

Industristrategi for Nordland Komite for næring Sak 043/13 Industristrategi for Nordland Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkestinget har som mål at Nordland skal ha en konkurransedyktig og teknologisk ledende industri basert

Detaljer

Fylkeskommunenes erfaring med Samordnet Bolig-, Areal- og Transport Planlegging

Fylkeskommunenes erfaring med Samordnet Bolig-, Areal- og Transport Planlegging Fylkeskommunenes erfaring med Samordnet Bolig-, Areal- og Transport Planlegging Nettverk for regional og kommunal planlegging 6. Desember 2017 Christine Haver Regionalplansjef Rogaland fylkeskommune Hva

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

REGIONALT UTSYN - 2012

REGIONALT UTSYN - 2012 REGIONALT UTSYN - 212 Vinden blåser fortsatt Stavangerregionens vei Nye funn i Nordsjøen + Kompetansen utviklet med utgangspunkt i norsk sokkel gjør at vi stiller sterkt internasjonalt = Gode utsikter

Detaljer

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Føringer i fusjonsplattformen Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Høy kvalitet Våre studenter skal oppleve undervisning, læring og læringsmiljø med høy kvalitet og høye kvalitetskrav. Utdanningene

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING MØTE MED REFERANSEGRUPPA 03. mai 2013 Formål Fremtidsrettet og bærekraftig næringsutvikling i Buskerud Hva betyr det? Regional plan for verdiskaping og

Detaljer

Universitetet i Bergens strategi 2016-2022, "Hav, Liv, Samfunn".

Universitetet i Bergens strategi 2016-2022, Hav, Liv, Samfunn. Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 30/16 28.04.2016 Dato: 14.04.2016 Arkivsaksnr: 2014/1649 Universitetet i Bergens strategi 2016-2022, "Hav, Liv, Samfunn". Plan for arbeid med oppfølging. Henvisning

Detaljer

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser.

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Handlingsprogram for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Mål for nyskaping og næringsutvikling Regional plan for nyskaping og næringsutvikling

Detaljer

Omstillingsprogrammet for Båtsfjord kommune 2007-2010 HANDLINGSPLAN 2010

Omstillingsprogrammet for Båtsfjord kommune 2007-2010 HANDLINGSPLAN 2010 HANDLINGSPLAN 2010 1 Innledning Denne handlingsplanen er basert på de satsingsområder som er beskrevet i Strategisk næringsplan (SNP) 2008 2011. Denne delen av planverket skal evalueres og revideres hvert

Detaljer

Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning

Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning Rektor Sigmund Grønmo Fylkesordførerens nyttårsmøte Bergen 6. januar 2009 Forskningsuniversitetets rolle og betydning Utvikler

Detaljer

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen forslag foreligger!

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen forslag foreligger! Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen forslag foreligger! Struktur på planprosessen Arbeidet med planen har vært delt inn i følgende fem faser/delprosjekter: 1. Statusbeskrivelse som grunnlag for

Detaljer

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13 MULIGHETER OG PROGNOSER Hva er Bergen Næringsråd 3000 medlemmer Representerer over 125.000 ansatte Over 200 deltar i ressursgrupper og styrer / utvalg Chamber of Commerce Næringsalliansen 2500 berifter

Detaljer

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRET 19.12.2013, SAK 76/13. PLANSTRATEGI RANDABERG KOMMUNE Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune 1. FORMÅL Formålet med kommunal planstrategi er å klargjøre

Detaljer

Oppdragsbeskrivelse: Underveisevaluering av NANO2021 og BIOTEK2021

Oppdragsbeskrivelse: Underveisevaluering av NANO2021 og BIOTEK2021 Oppdragsbeskrivelse: Underveisevaluering av NANO2021 og BIOTEK2021 NANO2021 og BIOTEK2021 er to av Forskingsrådets Store programmer, med historie tilbake til 2002 gjennom deres respektive forløpere NANOMAT

Detaljer

Saksbehandler: Kari Lien Arkiv: U01 Arkivsaksnr.: 11/ Dato: * Byutviklingsdirektør

Saksbehandler: Kari Lien Arkiv: U01 Arkivsaksnr.: 11/ Dato: * Byutviklingsdirektør SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kari Lien Arkiv: U01 Arkivsaksnr.: 11/7405-2 Dato: * STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR DRAMMEN - STATUS INNSTILLING TIL BYSTYRET: Administrasjonens innstilling: Saken tas til etteretning.

Detaljer

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009)

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009) Handlingsprogram for 2009 2011 (vedtatt av Rådet for 9. februar 2009) 1 1. INNLEDNING Dette handlingsprogrammet beskriver s prioriteringer og tiltak i perioden 2009 2011. Programmet bygger på Strategisk

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. NY REGIONAL PLANSTRATEGI - FORELØPIG BEHANDLING Arkivsaksnr.: 10/32161

Saksframlegg. Trondheim kommune. NY REGIONAL PLANSTRATEGI - FORELØPIG BEHANDLING Arkivsaksnr.: 10/32161 Saksframlegg NY REGIONAL PLANSTRATEGI - FORELØPIG BEHANDLING Arkivsaksnr.: 10/32161 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet slutter seg til beskrivelsen av regionens

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN 2013-17. Rådmannsforum 22.08.12

UTVIKLINGSPLAN 2013-17. Rådmannsforum 22.08.12 UTVIKLINGSPLAN 2013-17 Rådmannsforum 22.08.12 Innhold: 1 Hensikt 2 Programområder: 2.1 P1: Strategisk næringsutvikling 2.2 P2: IKAP og andre utviklingsoppgaver 2.3 P3: Profilering/kommunikasjon/påvirkning

Detaljer

Innkalling Årsmøte 2014

Innkalling Årsmøte 2014 Innkalling Årsmøte 2014 Tid og sted: mandag 7. april, kl 16.00, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

Mandat for Innsatsgruppe Energibruk Energieffektivisering i industrien

Mandat for Innsatsgruppe Energibruk Energieffektivisering i industrien Mandat for Innsatsgruppe Energibruk Energieffektivisering i industrien Bakgrunn I november 2007 sluttførte innsatsgruppen for Energibruk sitt strategidokument med forslag til nye forskningsstrategier og

Detaljer

HOVEDSTRATEGI. Teknologi for et bedre samfunn

HOVEDSTRATEGI. Teknologi for et bedre samfunn SINTEF er Skandinavias største uavhengige forskningsorganisasjon. Vi utvikler samfunnet gjennom forskning og innovasjon, med internasjonalt ledende kompetanse innenfor naturvitenskap, teknologi, samfunnsvitenskap

Detaljer

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA P R O S J E K T P L A N 1.0 MÅL OG RAMMER 1.1 BAKGRUNN Fjellregionsamarbeidet fikk 9. mai tilsagn på et prosjekt

Detaljer

Vedrørende: Høringsuttalelse fra Filmkraft Rogaland til Utredning av insentivordninger for film- og tv-produksjon

Vedrørende: Høringsuttalelse fra Filmkraft Rogaland til Utredning av insentivordninger for film- og tv-produksjon Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep. 0030 Oslo Stavanger, 6. august 2014 Vedrørende: Høringsuttalelse fra Filmkraft Rogaland til Utredning av insentivordninger for film- og tv-produksjon Rogaland Filmkommisjon/Filmkraft

Detaljer

Forslag til Handlingsprogram 2015 (16) - Regional plan for opplevelsesnæringer i Hedmark

Forslag til Handlingsprogram 2015 (16) - Regional plan for opplevelsesnæringer i Hedmark Saknr. 14/8511-20 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Forslag til Handlingsprogram 2015 (16) - Regional plan for opplevelsesnæringer i Hedmark 2012-2017 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet vedtar det framlagte

Detaljer

Regionale næringsfond i Salten. Handlingsplan 2012-2013

Regionale næringsfond i Salten. Handlingsplan 2012-2013 Regionale næringsfond i Salten Handlingsplan 2012-2013 1 Innhold 1. Innledning 2. Organisering/forvaltning 3. Mål og strategier 4. Aktuelle tiltak 5. Økonomi 6. Rapportering/Evaluering 2 1. Innledning

Detaljer

Strategisk plan for Fjellregionen

Strategisk plan for Fjellregionen Strategisk plan for Fjellregionen 2017 2021 Vedtatt av Regionrådet for Fjellregionen - 0 - Innledning Rolle- og ansvarsfordeling regionråd og kommuner Regionrådet for Fjellregionen er et samarbeidsorgan

Detaljer

Arena-programmet. Januar 2009. www.arenaprogrammet.no. Et samarbeidsprosjekt mellom:

Arena-programmet. Januar 2009. www.arenaprogrammet.no. Et samarbeidsprosjekt mellom: Arena-programmet Januar 2009 www.arenaprogrammet.no Et samarbeidsprosjekt mellom: Hva gjør Arenaprogrammet? Stimulerer næringsmiljøer eller nettverk som har muligheter for innovasjonsbasert vekst Forsterker

Detaljer

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 STRATEGI 2012-2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 4.2. HOVEDMÅL 3 5. ROLLE NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING

Detaljer

Miljøteknologisatsingen ved et veikryss Innlegg for Programrådet for miljøteknologi, NHD, Oslo

Miljøteknologisatsingen ved et veikryss Innlegg for Programrådet for miljøteknologi, NHD, Oslo Side 1 av 9 Nærings- og handelsdepartementet Innlegg 28. august 2013, kl. 09:20 Statssekretær Jeanette Iren Moen Tildelt tid: 14 min. Lengde: 1400 ord Miljøteknologisatsingen ved et veikryss Innlegg for

Detaljer

TiltakENE 2012-2013. ererer. muligheter

TiltakENE 2012-2013. ererer. muligheter TiltakENE 2012-2013 ererer muligheter Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2010-2014 Strategisk næringsplan for Bergensregionen vektlegger samspill mellom næringsliv, det offentlige og forskningsog

Detaljer

Byregionprogrammet. Utkast til revidert prosjektplan 2017 Prosjektleder Bård Vestøl Birkedal

Byregionprogrammet. Utkast til revidert prosjektplan 2017 Prosjektleder Bård Vestøl Birkedal Byregionprogrammet Utkast til revidert prosjektplan 2017 Prosjektleder Bård Vestøl Birkedal Arendal Froland Åmli Grimstad Risør Tvedestrand Vegårshei Gjerstad Bakgrunn Kommunal og moderniseringsdepartmentet

Detaljer

Kommersialisering, næringslivssamarbeid og entreprenørskap

Kommersialisering, næringslivssamarbeid og entreprenørskap 1302 1901 FON-SAK NR: 59/2010 SAKSANSVARLIG: RAGNHILD SOLHEIM SAKSBEHANDLER: ELIN KUBBERØD ARKIVSAK NR: UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP FORSKNINGSNEMNDA Sak 59/2010 Kommersialisering, næringslivssamarbeid

Detaljer

Regional plan for verdiskaping

Regional plan for verdiskaping Regional plan for verdiskaping 18.12.2017 Overordnet mål for de tre planene: Mulighetenes Oppland i en grønn framtid: «Vekst i befolkning og bærekraftige arbeidsplasser i Oppland» Regional plan for verdiskaping:

Detaljer

Hvem er med for å jobbe får å nå målet om vekst?

Hvem er med for å jobbe får å nå målet om vekst? Hvem er med for å jobbe får å nå målet om vekst? Styrke regionenes vekstkraft Lokalt forankrete strategier og tiltak -- Tiltak skal være basert på helhetlig samfunnsanalyse Programmet er initiert av

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING REGIONALT INNSPILLSMØTE - GOL 26. april 2013 Regional planstrategi Planstrategien skal redegjøre for viktige regionale utviklingstrekk og utfordringer,

Detaljer

Bestillingsbrev til fondsstyret for Regionalt forskningsfond Agder fra januar 2016

Bestillingsbrev til fondsstyret for Regionalt forskningsfond Agder fra januar 2016 Bestillingsbrev til fondsstyret for Regionalt forskningsfond Agder fra januar 2016 1. Bakgrunn for regionale forskningsfond Regionale forskningsfond skal styrke forskning for regional innovasjon og utvikling

Detaljer

Prosjektplan. «Næringsutvikling i Fjellregionen»

Prosjektplan. «Næringsutvikling i Fjellregionen» Prosjektplan «Næringsutvikling i Fjellregionen» Regionrådet for Fjellregionen, Tynset, april 2013 BAKGRUNN Næringssamarbeidet i de åtte kommunene i Fjellregionen har vært og er noe forskjellig organisert.

Detaljer

Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER

Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER Fylkesråd for næring Arve Knutsen 1. møte i Energirådet i Nordland Svolvær 2. september 2010 Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER Bilde 1: Det er en glede for meg å ønske dere velkommen

Detaljer

SAMARBEID FORSKNING NÆRINGSLIV EN FELLES UTFORDRING

SAMARBEID FORSKNING NÆRINGSLIV EN FELLES UTFORDRING SAMARBEID FORSKNING NÆRINGSLIV EN FELLES UTFORDRING Bergen 8. desember 2009 Asbjørn Algrøy adm. direktør Eiere Bergen kommune Hordaland fylkeskommune Askøy kommune Austevoll kommune Fjell kommune Fusa

Detaljer

Smart region Stavanger/Nord Jæren Hvordan utvikle regionen til å bli en stor testarena? Tema Helse

Smart region Stavanger/Nord Jæren Hvordan utvikle regionen til å bli en stor testarena? Tema Helse Smart region Stavanger/Nord Jæren Hvordan utvikle regionen til å bli en stor testarena? Tema Helse Arild Kristensen, Norwegian Smart Care Cluster arild@valide.no Tlf. 90532591 Incubator TTO Active municipalities

Detaljer

Regionalt næringsfond/ Partnerskap Handlingsplan

Regionalt næringsfond/ Partnerskap Handlingsplan UTKAST TIL: Regionalt næringsfond/ Partnerskap Handlingsplan 2012-2013. Vedtatt: Handlingsplan 2012-13 Side 1 sitt strategidokument som bygger på Regionalplan for Nordland ligg til grunn for arbeidet.

Detaljer

Innovasjonstjenestens betydning for små og mellomstore bedrifter

Innovasjonstjenestens betydning for små og mellomstore bedrifter Innovasjonstjenestens betydning for små og mellomstore bedrifter Adm.dir. Gunn Ovesen, Innovasjon Norge. LO Miniseminar Regjeringens arbeid med ny Innovasjonsmelding. 16. august 2007 Verden er ett marked!

Detaljer

Mo Industripark AS. Vigner Olaisen AS (Nova Sea) Helgelandsbase. Sundsfjord Smolt AS

Mo Industripark AS. Vigner Olaisen AS (Nova Sea) Helgelandsbase. Sundsfjord Smolt AS Mo Industripark AS Vigner Olaisen AS (Nova Sea) Helgelandsbase Sundsfjord Smolt AS Org. nr. 939 150 234 www.helgelandinvest.no VIRKSOMHETENS ART Helgeland Invest AS er et regionalt investeringsselskap

Detaljer

Møteinnkalling. Sted: Fylkeshuset, Møterom Femunden. Dato: Klokken:

Møteinnkalling. Sted: Fylkeshuset, Møterom Femunden. Dato: Klokken: Møteinnkalling Sted: Fylkeshuset, Møterom Femunden Dato: 22.10.2013 Klokken: 0900-1300 Sak 09/13 Valg av leder og nestleder av Regionrådet for Hamarregionen Innstilling til vedtak: Ordføreren i Løten kommune,

Detaljer

Vekst i Hjelmeland fortid, nåtid og framtid lokale og regionale forutsetninger

Vekst i Hjelmeland fortid, nåtid og framtid lokale og regionale forutsetninger Vekst i Hjelmeland fortid, nåtid og framtid lokale og regionale forutsetninger Hjelmeland 29. oktober 2009 telemarksforsking.no 1 Prosjekter og rapporter om næringsutvikling og attraktivitet: Nærings-NM

Detaljer

Smart spesialisering i Nordland

Smart spesialisering i Nordland Smart spesialisering i Nordland Una Sjørbotten 12.05.2014 Foto: Peter Hamlin Agenda Hva er smart spesialisering? Hvorfor er Nordland med? Hva har vi gjort? Planer framover Erfaringer så langt Smart spesialisering

Detaljer

Klynger som motor for omstilling og varig kompetansebygging. Norwegian Smart Care Cluster

Klynger som motor for omstilling og varig kompetansebygging. Norwegian Smart Care Cluster Klynger som motor for omstilling og varig kompetansebygging Norwegian Smart Care Cluster Arild Kristensen, Validé AS arild.kristensen@ipark.no Tlf. 90532591 Kommunene er midt oppe i en stor omstilling

Detaljer

Strategiplan Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier

Strategiplan Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier Vedtatt i AS januar 2010 (AS 06-10) Journalnr. 2008/273 Strategiplan 2008 2011 Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier - med resultatmål for 2010 Virksomhetsidé Avdeling for lærerutdanning

Detaljer

Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss

Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Målselv kommune Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Sluttrapport del 4 Oppfølging av forprosjektet 2013-05-30 Oppdragsnr.: 5124953 5124953 Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Sluttrapport del 4 Oppfølging

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 46/14 Årsrapport 2013 - Selskapenes årsmeldinger samt eierskapsberetninger ephortesak: 2011/2892 Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, Økonomi og virksomhetsdirektør Møtedag:

Detaljer

Strategi B Sammen med kommune og bedrifter bidra til å videreutvikle infrastruktur. Tiltak Resultatmål Prosjektmål Budsjett Finansiering

Strategi B Sammen med kommune og bedrifter bidra til å videreutvikle infrastruktur. Tiltak Resultatmål Prosjektmål Budsjett Finansiering I. Innledning Svart kursiv = Tekst hentet fra vedtatt omstillingsplan Blå kursiv = Tekst hentet fra handlingsplan SPIRE 3 Rød kursiv = Tekst hentet fra styreseminaret II. Mål Omstillingsarbeidets resultatmål:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.05.2014 Tid: 10:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.05.2014 Tid: 10:00 Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.05.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget

Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 10.05.2016 2015/4031-17033/2016 / 243 Saksbehandler: Nils Langerød Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget GCE NODE KLYNGEN - SØKNAD OM TILSKUDD FOR 2016 1. FORSLAG TIL VEDTAK

Detaljer

Verran kommune. Saksframlegg

Verran kommune. Saksframlegg Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2014/408-14 Saksbehandler: Trygve Wannebo, Næringssjef Ansvarlig leder: Godkjent av: Jacob Br. Almlid, Rådmann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Søknad

Detaljer