Til seksjonseierne i Frydenhagen Sameie

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til seksjonseierne i Frydenhagen Sameie"

Transkript

1 1 Frydenhagen Sameie Til seksjonseierne i Frydenhagen Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for sameiet ved å møte opp på sameiermøtet. Dette er en god anledning til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte Frydenhagen Sameie det kommende året. Hvem kan delta på sameiermøtet? Alle sameiere har rett til å delta i sameiermøte med forslags-, tale-, og stemmerett. For boligseksjoner har også sameierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av sameierens husstand rett til å være tilstede og til å uttale seg. Det kan avgis kun en stemme pr. seksjon. Sameieren har rett til å møte ved fullmektig. Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.

2 2 Frydenhagen Sameie Innkalling til sameiermøte Ordinært sameiermøte i Frydenhagen Sameie avholdes tirsdag 21. april 2015 kl i Bekkelagshuset, Kongsvn 50 Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Godkjenning av de stemmeberettigede C) Valg av referent og minst en seksjonseier som protokollvitne D) Godkjenning av møteinnkallingen 2. ÅRSBERETNING FOR ÅRSREGNSKAP FOR 2014 Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 4. GODTGJØRELSE TIL STYRET 5. INNKOMNE FORSLAG A) Utvidelse av vasketider i vaskeriene. Forslag fra beboer. B) Oppsetting av ladestasjon for el-bil. Forslag fra beboere. Innkomne forslag er tatt inn som egne vedlegg. 6. VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av styreleder for 1 år B) Valg av 2 styremedlemmer for 2 år C) Valg av 1 varamedlem for 2 år D) Valg av valgkomité for 1 år Oslo Styret i Frydenhagen Sameie Trygve Galdal/s/ Martin Otto Fougner/s/ Henrik Lier/s/ Lars Tharaldsen/s/ Gull Cicilie Wildendahl/s/

3 3 Frydenhagen Sameie ÅRSBERETNING FOR 2014 Tillitsvalgte Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært: Styret Valgt Leder Trygve Galdal Styremedlem Martin Otto Fougner Styremedlem Henrik Lier Styremedlem Lars Tharaldsen Styremedlem Gull Cicilie Wildendahl Varamedlem Turid Berg Varamedlem Cecilie Wessel Valgkomiteen Per Thore Lanner Lene Leonhardsen Styrets medlemmer består i dag av 4 menn og 1 kvinne. Sameiet sørger for at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser. Generelle opplysninger om Frydenhagen Sameie Sameiet består av 86 seksjoner. Frydenhagen Sameie er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer Sameiet ligger i bydel 1 Gamle Oslo i Oslo kommune med adresse Ekebergveien 19 A-G, R er siste bokstav med gårdsnummer 233 og bruksnummer 121. Med eierseksjon forstås sameieandel i bebygd eiendom med tilknyttet enerett til bruk av bolig eller annen bruksenhet i eiendommen. Sameiet driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. Sameiet følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. Frydenhagen Sameie har ingen ansatte. Forretningsførsel og revisjon Forretningsførselen er utført av OBOS Eiendomsforvaltning AS i henhold til kontrakt. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er Egil Havre, regnskapssjef i OBOS. Sameiets revisor er BDO AS.

4 4 Frydenhagen Sameie RAPPORT FRA STYRET I FRYDENHAGEN SAMEIE 2014 Det er avholdt styremøter etter behov i perioden. Det er også avholdt 10 byggemøter og befaringer med Sans Bygg og Norconsult, hoved entreprenør og prosjektleder for prosjekt «rørutskifting og våtroms rehabilitering». Prosjektet ble avsluttet i desember måned, og har naturlig nok tatt det meste av styrets tid i Styret bestreber seg på å være mest mulig tilgjengelige for alle i sameiet. Vaskekort påfyllingstiden hver første mandag i måneden i tidsrommet i styrerommet i 19 L er dermed en fin anledning til å treffe styremedlemmer. Reseksjonering Eier av seksjon nummer 70, Vilde Mikkelsen, har kjøpt seksjon nummer 74, og har etter dette søkt om «reseksjonering» (slå sammen seksjonene til en). Både Plan og Bygg og styret i sameiet har godkjent søknaden. Seksjon 70 utgår dermed, og seksjon 74 har fått sameierbrøk» tilsvarende gammel brøk på 70 og 74 tilsammen. Dette var nødvendig for å sikre sameiet den samme fordelingen av felleskostnader. Reseksjoneringen vil dermed ikke ha noen kostnads eller økonomisk konsekvens for Frydenhagen Sameie. Pålegg fra Kommunen refusjon av kostnader I mai 2013 ble det påvist en lekkasje i skråningen ned mot Ekebergvn 13/ nedenfor flaggstangen. Kommunen påla Frydenhagen Sameie å finne - og å utbedre skaden. Vi engasjerte entreprenør som mente å kunne påvise lekkasjen, men under gravingen ble lekkasje likevel ikke påvist. Styret søkte kommunen om refusjon av kostnader ihht Sanitærregl. Punkt 3.2, og vi fikk i 2014 refundert ,- HMS Generelt HMS-arbeid: Styret har systematisk HMS-arbeid og gjennomfører kontrollrunder to ganger pr år. Brannvern: I henhold til styrets handlingsplan for brannsikkerhet ble det i forbindelse med dugnadene «som normalt» kastet ting som stod i fellesarealer og oppganger. Styret oppfordrer alle beboere til å holde rømningsveiene frie. Dette betyr at sko, planter, balkongmøbler, sykler osv ikke skal stå i trappeløpene. Styret forbeholder seg rettet til å kaste ting som hindrer frie rømningsveier. Rørutskifting og våtroms rehabilitering nye lamper Prosjektet er sluttført ihht plan og kostnader. Tilbakemeldingene på arbeidene er i hovedsak positive. Reklamasjoner har blitt tatt tak i fortløpende, og når denne rapporten skrives så er alt sluttført. Ifbm prosjektet så ble alle utelamper skiftet, både ved inngangene og de på veggene. Alle lamper i oppganger ble også byttet. Alle lamper er LED og sensorstyrt. Skråningen nedenfor flaggstangen/ veien mellom A/B og C/D/E/F Som nevnt i rapporten for 2013, så utsatte vi dette arbeidet grunnet rehabiliteringsprosjektet Tiltaket ligger i budsjettet for Skråning nedenfor flaggstangen må sikres, og GEO nettet som holder på utraste masser må tømmes. Vi har også innhentet tilbud på rehabilitering av veien ned mot A/B, nytt fundament, isolere, forskale, binde jern, støpe mur og ny asfalt. Når veien først graves

5 5 Frydenhagen Sameie opp så planlegges også å skifte rør i bakken fra flaggstangen og ned til kommunal kum nedenfor Ekebergvn 19 A. Piper Disse vil bli rehabilitert når vi får pålegg fra kommunen. Det har ikke vært fyringsproblemer i Fasader Store deler av fasadene våre lider av «grønske». Fasadene må vaskes/spyles, og vi håper dette kan utføres våren Utearealer Det er satt ned en hagegruppe som jobber med beplantning og vedlikehold av utearealer. Takvindu/markiser/ildsted Styret minner om at det er utarbeidet retningslinjer for - Innsetting av takvindu på toppleilighetene - Montering av markise på toppleilighetene - Innsetting av peis/ovn (gjelder alle leiligheter) Sameiere må søke/kontakte styret før noe av dette gjennomføres. Fellesarealer i kjellere Vi minner nok en gang om at det ikke er tillatt å sette igjen skrot, møbler og annet løsøre i fellesarealene i kjellerne og mellom kjellerbodene. Dette er både brannfarlig og til hinder for Brannvesenet, som bla trenger fri adgang til feielukene i forbindelse med feiing av skorsteiner. Om styret må kaste ting som settes ned, så vil det så langt det er mulig bli sendt faktura til eier. Søppel ROTTER i sameiet Søppelhuset er en stor utfordring. Vi er ikke spesielt flinke til å holde det ryddig der. Renovasjonsetaten rydder ikke på plass containere og låser ikke «lukene». Vi har tatt dette opp med kommunene flere ganger det siste året. Likevel; det er vi som bor i sameiet som ikke gjør det vi skal for å holde det «rent og ryddig». Poser og søppel skal inn i «lukene» og ned i containerne. De som kaster papp i de vanlige søppelcontainerne bes rive opp ekser, og brette det godt sammen, det gjøres i liten grad, og da blir det ikke plass til vanlig søppel. Containeren som står i søppelhusets «midtgang», er kun til papp og papir. Det samme gjelder der, brett papp godt sammen. Vi har avtale med Rentokil på «skadedyrkontroll». Styret får melding om stor rotteaktivitet rundt søppelhuset spesielt. Utleie av leilighet Styret oppfordrer alle som leier ut sin leilighet til å orientere leietakere om sameiets husordensregler. Og melde leietakers navn/kontaktpunkter til styret. Styret /

6 6 Frydenhagen Sameie KOMMENTARER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2014 Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av sameiets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Informasjon om sameiets forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsberetningens punkt om budsjett for Sameiet har negativ egenkapital i balansen (udekket tap). Dette er nærmere omtalt i årsregnskapet under note 14 for udekket tap. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2014 er satt opp under denne forutsetning. Inntekter Driftsinntekter i 2014 var til sammen kr Dette er vesentlig høyere enn budsjettert da ekstraordinært sameiermøte vedtok kapitalinnkreving til finansiering av rør- og våtromsrehabilitering. Kostnader Driftskostnadene i 2014 var til sammen kr Dette er kr høyere enn budsjettert og skyldes i hovedsak rør- og våtromsrehabiliteringen. Resultat Årets resultat på kr fremkommer i resultatregnskapet og foreslås overført til egenkapital. Kommentarer til sameiets arbeidskapital pr Arbeidskapital er tilgjengelige midler og er en vesentlig størrelse knyttet til sameiets økonomi. Arbeidskapitalen fremkommer i balansen ved å trekke kortsiktig gjeld fra omløpsmidler. Arbeidskapitalen pr er kr Neste års budsjett er nærmere omtalt under avsnittet Kommentarer til budsjett for For øvrig vises det til de enkelte tallene i resultatregnskapet, balansen og notene. Styret er ikke kjent med hendelser etter som påvirker regnskapet i vesentlig grad.

7 7 Frydenhagen Sameie KOMMENTARER TIL BUDSJETT FOR 2015 Til orientering for sameiermøtet legger styret fram budsjettet for Tallene er vist som egen kolonne til høyre i resultatoppstillingen. I posten drift og vedlikehold er det beregnet kr til større vedlikehold som omfatter skråningen nedenfor flaggstangen / veien mellom A/B og C/D/E/F. Kommunale avgifter i Oslo kommune Vann- og avløpsavgiften øker med 22 %, mens renovasjonsavgiften øker med 12,5 %. Feieravgiften forblir uendret. Energikostnader Energikostnadene har historisk sett vært variable og vanskelige å anslå. I tråd med estimater fra aktuelle leverandører har styret budsjettert med samme energikostnader som for Forsikring Forsikringspremien for 2015 forventes å øke med ca kr Premieendringen reflekterer byggekostnadsindeksen som har økt med 6,6 %, samt forsikringsselskapets individuelle prisjustering basert på skadehistorikken i Frydenhagen Sameie. Lån Frydenhagen Sameie har lån i Handelsbanken med flytende rente. For opplysninger om opprinnelig lånebeløp og restsaldo henvises til note 15 i regnskapet. Innskuddsrente i OBOS-banken (pr ) Driftskonto 0,35 % Sparekonto 2,40 % Felleskostnader I budsjettet har styret tatt hensyn til ovennevnte, samt øvrige prisendringer knyttet til produkter og tjenester sameiet anskaffer. Dette danner grunnlaget for foreløpig fastsettelse av felleskostnader for Budsjettet er basert på følgende reguleringer av felleskostnadene fra : - Andel felleskostnader økte med 40 % - Andel lån ble redusert med 50% - Andel kabel-tv økte med kr 17 For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet. Oslo Styret i Frydenhagen Sameie Trygve Galdal/s/ Martin Otto Fougner/s/ Henrik Lier/s/ Lars Tharaldsen/s/ Gull Cicilie Wildendahl/s/

8

9

10 10 Frydenhagen Sameie RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: Personalkostnader Styrehonorar Avskrivninger Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Drift og vedlikehold Forsikringer Kommunale avgifter Energi/fyring Kabel-/TV-anlegg Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: Finansinntekter Finanskostnader RES. FINANSINNT./-KOSTNADER ÅRSRESULTAT Overføringer: Reduksjon udekket tap

11 11 Frydenhagen Sameie BALANSE EIENDELER Note ANLEGGSMIDLER Andre varige driftsmidler SUM ANLEGGSMIDLER 7 7 OMLØPSMIDLER Restanser på felleskostnader Kundefordringer Driftskonto i OBOS-banken Sparekonto i OBOS-banken SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Udekket tap SUM EGENKAPITAL GJELD LANGSIKTIG GJELD Pante- og gjeldsbrevlån SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Forskuddsbetalte felleskostnader Leverandørgjeld Skyldig til offentlige myndigheter Påløpte renter Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Pantstillelse 0 0 Garantiansvar 0 0 Oslo Styret i Frydenhagen Sameie Trygve Galdal/s/ Martin Otto Fougner/s/ Henrik Lier/s/ Lars Tharaldsen/s/ Gull Cicilie Wildendahl/s/

12 Frydenhagen Sameie NOTE: 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak. INNTEKTER Felleskostnadene inntektsføres månedlig. HOVEDREGEL FOR KLASSIFISERING OG VURDERING AV EIENDELER OG GJELD Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til anskaffelseskost. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Andre varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid. FORDRINGER Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. SKATTETREKKSKONTO OBOS-konsernet disponerer egen skattetrekkskonto i DNB som er opprettet i henhold til Skattebetalingsloven Forskuddstrekk blir overført til nevnte konto ved utbetaling av styrehonorar, lønn og andre trekkpliktige ytelser. NOTE: 2 INNKREVDE FELLESKOSTNADER Parkeringsleie Rehabilitering Ekstra kjellerbod Felleskostnader Dører Kabel-TV SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER REDUKSJON GRUNNET TOMME LEIEFORHOLD Parkeringsleie -150 SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER

13 13 Frydenhagen Sameie NOTE: 3 ANDRE INNTEKTER Lokale-/lagerleie Automatpenger Forsikring Arbeid på Soil/rør viderefakturert Diverse Korrigeringer på reskontro 91 Salg av nøkler 450 SUM ANDRE INNTEKTER NOTE: 4 PERSONALKOSTNADER Arbeidsgiveravgift SUM PERSONALKOSTNADER Det har verken vært ansatte eller lønnsutbetalinger i selskapet gjennom året. Selskapet er derav ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Arbeidsgiveravgiften knytter seg til styrehonoraret. NOTE: 5 STYREHONORAR Honorar til styret gjelder for perioden 2013/2014, og er på kr , hvor kr er postert under styrehonorar og de øvrige kr er kostnadsført under konsulenthonorarer, se note 7. I tillegg har styret fått dekket julemiddag for kr , jf. note 10. (gjelder for både 2013 og 2014). NOTE: 6 REVISJONSHONORAR Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr NOTE: 7 KONSULENTHONORAR OBOS Eiendomsforvaltning AS Styrehonorar SUM KONSULENTHONORAR

14 14 Frydenhagen Sameie NOTE: 8 DRIFT OG VEDLIKEHOLD Prosjektledelse Bygningsgebyr Hovedentreprenør Refusjoner SUM STØRRE BYGNINGSMESSIGE VEDLIKEHOLD Drift/vedlikehold bygninger Drift/vedlikehold VVS Drift/vedlikehold elektro Drift/vedlikehold vaskerianlegg Drift/vedlikehold garasjeanlegg Egenandel forsikring Kostnader dugnader SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD NOTE: 9 KOMMUNALE AVGIFTER Vann- og avløpsavgift Feieavgift Renovasjonsavgift SUM KOMMUNALE AVGIFTER NOTE: 10 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Lokalleie Container Skadedyrarbeid (avt mus/rotter) Vaktmestertjenester Snørydding (strø/issmelt) Andre fremmede tjenester (h.sak hj.side) Trykksaker Andre kostnader tillitsvalgte Andre kontorkostnader Porto Reisekostnader -840 Bankgebyr Bankgebyr SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER NOTE: 11 FINANSINNTEKTER Renter av driftskonto i OBOS-banken Renter av sparekonto i OBOS-banken Renter av for sent innbetalte felleskostnader Andre renteinntekter SUM FINANSINNTEKTER

15 15 Frydenhagen Sameie NOTE: 12 FINANSKOSTNADER Handelsbanken renter Handelsbanken gebyr -360 Andre rentekostnader -293 SUM FINANSKOSTNADER NOTE: 13 VARIGE DRIFTSMIDLER Vaskemaskin Tilgang Avskrevet tidligere Vaskemaskin nr. 2 Tilgang Avskrevet tidligere VASKM3 Tilgang Avskrevet tidligere VASKM4 Tilgang Avskrevet tidligere VASKM5 Tilgang Avskrevet tidligere VASKM6 Tilgang Avskrevet tidligere VASKM7 Tilgang Avskrevet tidligere VASKER Tilgang Avskrevet tidligere SUM VARIGE DRIFTSMIDLER 7 SUM ÅRETS AVSKRIVNINGER

16 . 16 Frydenhagen Sameie NOTE: 14 UDEKKET TAP (NEGATIV EGENKAPITAL) Udekket tap betyr at egenkapitalen i sameiet er negativ. Sameiet har gjennomført rehabiliterings- og vedlikeholdsprosjekter som innebærer at sameiet fra stiftelsen frem til i regnskapsåret har hatt høyere kostnader enn inntekter. Den manglende likviditeten som dette medfører, er blitt finansiert ved låneopptak. I eierseksjonssameier føres ikke verdien av bygget (boligene) i balansen. Årsaken er at den enkelte sameier, og ikke selve sameiet, står som eier av boligene. Dette medfører at all rehabilitering, også den delen som anses som påkostning, kostnadsføres fortløpende i den perioden arbeidene utføres. Eventuelle verdiøkninger som følge av tiltakene tilfaller den enkelte sameier uten at det føres i sameiets balanse. I situasjoner hvor slike tiltak finansieres gjennom felles låneopptak i sameiet, vil låneopptaket fremkomme som gjeld i balansen og nedbetales gjennom fremtidige felleskostnader. NOTE: 15 PANTE- OG GJELDSBREVLÅN Handelsbanken Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Rentesatsen pr var 4,85%. Løpetiden er 17 år. Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år SUM PANTE- OG GJELDSBREVLÅN

17 17 Frydenhagen Sameie 5. INNKOMNE FORSLAG A) Utvidelse av vasketider i vaskeriene. Forslag fra Lene Leonhardsen. Forslag til vedtak: Åpningstidene i vaskeriene utvides til 08:00-22:00 på lørdag og 12:00 til 22:00 på søndag. Styrets innstilling: Styret er i mot forslaget. Forslaget er i praksis en endring av husordensreglene. Uavhengig av dette, så mener styret at dagens vasketider bør gir om for alle til å finne ledig tid. Sameiere i 1 etg opplever støy fra vaskemaskinene, dette er også et argument som taler mot å endre vasketidene. Forslaget anbefales nedstemt. B) Oppsetting av ladestasjon for el-bil. Forslag fra Lene Leonhardsen og Vold/Mikkelsen. Norge er langt fremme med gode støtteordninger i dag og elbil blir snart et fullverdig miljøvennlig alternativ blant annet pga ny batteri teknologi (ventes dobbel rekkevidde på Nissan Leaf og en tilsvarende rimelig Tesla model 3 i ). Stadig fler ønsker derfor en el-bil og det er veldig upraktisk, usikkert og uestetisk å trekke strøm fra boder og terrasser til ladning. Vi vil gjerne spørre sameiet om de heller ønsker ladepunkt til elbil ved parkeringsplassen og med det bidra til miljøet i dobbel forstand. (Veileder for borettslag: Dersom ladestasjonen skal støttes av kommunen (med kr) må det være installert på gjesteparkering med strøm-måler (https://www.oslo.kommune.no/politikk-ogadministrasjon/tilskudd-legater-og-stipend/miljo/ladestasjon-for-elbil/) Men ettersom vi ikke har gjesteparkeringer forutsetter det at beboerne (sannsynligvis de med el-bil) ønsker å stille sin private parkeringsplass til disposisjon. I såfall vil det være lurt å samle alle el-ladestasjonene i et felt reservert for gjesteparkeringer og omrokkere slik at de som er i dette feltet i dag kan få sin private plass et annet sted. Om beboerne ikke ønsker å redusere antall private plasser (eller ikke finner det avgjørende med støtte fra kommunen) kan man se bort ifra kravet om gjesteparkering og installere ladestasjonen på parkeringsplassen man allerede har (gjerne også uten strømmåler ettersom det kan beregnes et gjennomsnittlig forbruk)

18 18 Frydenhagen Sameie Det kan derfor vurderes følgende alternativer: 1) Det opprettes et gjesteparkeringsfelt med ladestasjoner som har strøm-måler (kostnad fordeles på beboere med el-bil). Dette gjør det mulig å få i støtte fra kommunen, men forutsetter at noen er villige til å frigjøre (og omrokkere) sine private parkeringsplasser. 2) Ladepunkt med strømmåler settes opp på private plasser og beboer med elbil belastes iht faktisk forbruk. Kommunen støtter det ikke og strømmåleren gjør ladepunktet dyrere (opp til kr). 3) Ladepunkt uten strømmåler settes opp på private plasser og beboeren med el-bil belastes et fast månedsbeløp for beregnet strømforbruk. Kommunen støtter det ikke, men ettersom man klarer seg uten strømmåler blir ladepunktet billig (ned til omtrent 7.000kr) Forslag til vedtak: Oppsetting av en ladestasjon for elbiler settes opp i sameiet. Vedkommende beboere som ønsker å benytte seg av ladestasjonen må betale etter mengden med elektrisitet de bruker på å lade sine respektive biler. Styrets innstilling: Styret er i mot forslaget. Vi har for få parkeringsplasser med de 45 vi har i dag. I løpet av de siste årene har Kommunen satt opp flere EL bil ladestasjoner, og der er nå 8-10 plasser i ganske umiddelbar nærhet. Forslaget anbefales nedstemt. Om sameier som har parkeringsplass ønsker ladestasjon under forutsentning av at man skal dekke alle kostander selv, så vil styret vurdere dette fra sak til sak. Stikkontakt kan gjøres tilgjengelig på for eksempel vegg. Alle anskaffelse - og driftskostnader må dekkes av sameier og ingen kostnader blir refundert ved for eksempel flytting.

19 19 Frydenhagen Sameie Orientering om sameiets drift Styret Se sameiets hjemmeside for informasjon. Retningslinjer for styrearbeid Styret har vedtatt retningslinjer for styrearbeid som klargjør de krav som stilles til de tillitsvalgte. Retningslinjene omhandler styreansvar knyttet til forvaltning av økonomiske verdier, habilitet, taushetsplikt, honorering og håndtering av utbetalinger. Vaktmester Sameiet følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Sameiet har avtale med Bygårdsservice AS vedrørende brøyting, gressklipping, vaktmestertjeneste og trappevask. Parkering Sameiet har parkeringsplasser som leies ut etter ventelister. Sameiere som ønsker plass kan ta kontakt med styret. Nøkler/skilt Nøkler og skilt til ringeklokke bestilles hos styret. Se oppslag, eller frydenhagen.no for å finne kontaktperson i styret. Skilt til postkasse bestilles enklest på når du melder flytting. Vaskeri Alle blokker har fellesvasker i kjeller, og skal brukes ihht gjeldende regler. Alle leiligheter har rett på 1 lås, 1 nøkkel og et vaskekort for å kunne benytte vaskeriet. Ta kontakt med styret om du ikke har fått dette. Vaskekort kan fylles på hver første mandag (virkedag) i månedene i styrerommet, inngang 19 L, mellom klokken Gebyrer Sameiet har et gebyr på 200,- for ekstra/ ny nøkkel, vaskekort og parkeringskort Forsikring Sameiets eiendommer er forsikret i Gjensidige Forsikring med polisenummer Forsikringen dekker bygningene og fellesareal. Forsikringen dekker også veggfast utstyr, bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i den enkelte bolig. Oppstår det skade i leiligheten, skal seksjonseier sørge for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøve å kartlegge årsaken til skaden. Skaden meldes til forsikringsavdelingen i OBOS på telefon 02333, eller e-post Forsikringsavdelingen melder skaden til forsikringsselskapet, bestiller om ønskelig håndverker for reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir refundert eller betalt av forsikringsselskapet. Selv om sameiets forsikring brukes, kan seksjonseier belastes hele eller deler av egenandelen dersom forholdet ligger innenfor seksjonseiers ansvar. Den enkelte seksjonseier må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre.

20 20 Frydenhagen Sameie Brannsikringsutstyr I følge forskrift om brannforebyggende tiltak og branntilsyn skal alle boliger ha minst en godkjent røykvarsler, samt manuelt slokkeutstyr i form av pulverapparat eller brannslange. Det er sameiets ansvar å anskaffe og montere utstyret, mens det er seksjonseiers ansvar å sørge for tilsyn og kontrollere at utstyret er i orden. Dersom utstyret er defekt, meldes dette til styret. HMS Internkontroll innebærer at sameiet er pålagt å risikovurdere, planlegge, organisere, utføre, vedlikeholde og dokumentere forhold knyttet til helse, miljø og sikkerhet. Styret ivaretar internkontrollen av blant annet brannvern, felles elektrisk anlegg og lekeplassutstyr. Har sameiet ansatte må det også oppfylle kravene i arbeidsmiljøloven om vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet. Ved innkjøp av tjenester og ved dugnad er det spesielle rutiner som sikrer forsvarlig HMS. Avtale om leveranse av elektrisk kraft OBOS har fremforhandlet en kraftavtale med LOS på vegne av selskapene forvaltet av OBOS. Frydenhagen Sameie er tilsluttet avtalen med kraftleveranse til våre fellesanlegg. Energimerking Ved salg eller utleie av boliger skal det utarbeides en energiattest. På kan seksjonseieren utarbeide energiattest for sin bolig. Kabel-TV Canal Digital er sameiets leverandør av TV- og bredbåndstjenester. Har du spørsmål knyttet til dette kan du ringe Canal Digital på telefon eller besøke deres nettside MERK at alle leiligheter er utstyrt med en digital dekoder med et smarkort samt et bredbåndsmodem. Dette tilhører leiligheten, og må ikke tas ut av leiligheten, heller ikke ved salg. Nytt utstyr må evt dekkes av sameier. Større vedlikehold og rehabilitering 2014 Rør- og våtromsrehabilitering 2013 Forprosjekt rørrehabilitering 2012 Utbedret skråning 2011 Takrehabilitering (blokkene med adressene A/B, G/H, J/K og L/M ) samt nytt gjerde i skråningen nedenfor flaggstangen 2010 Forprosjekt takrehabilitering Sikring av skråning 2007 Oppussing av vaskerom og felles kjellerarealer 2006 Skifte av callinganlegg 2005 Bytte av ytterdører i alle inngangene i blokkene 2004 Inngangsdør og varmtvannsbereder Frivillig skifte av inngangsdør til leilighet Frivillig skifte av varmtvannsbereder 2002 Lekeplass etter forskriftene, grøntareal, asfaltering, varmekabler og utelamper Oppussing av fasade, sikring av skråning, utskiftning/reparasjon av verandaer o.l.

21 Frydenhagen Sameie VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Frydenhagen Sameie, Ekebergvn. 19 A-G, 0196 Oslo tilpasset og vedtatt i sameiermøte den i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997, nr 31 Endret i sameiermøte Endret i ordinært sameiermøte Endret på ordinært sameiermøte EIENDOMMEN - FORMÅL Eierseksjonssameiet (heretter sameiet) omfatter gnr. 233 bnr 121 i Oslo med påstående bygninger. Sameiet har til formål å ivareta sameiernes fellesinteresser og administrasjon av eiendommen med fellesanlegg av enhver art. 2. ORGANISERING AV SAMEIET Sameiet består av 87 boligseksjoner. Til hver seksjon er knyttet enerett til bruk av en bruksenhet. Sameiebrøkene bygger på bruksenhetenes areal. 3. RETTSLIG RÅDERETT Den enkelte sameier har full rettslig råderett over sin seksjon, herunder rett til salg, pantsettelse og utleie. De andre sameierne har likevel panterett i seksjonen for krav mot sameieren for et beløp som svarer til folketrygdens grunnbeløp, jfr eierseksjonsloven paragraf 25. Ingen kan eie mere enn 2 seksjoner med mindre annet følger av eierseksjonsloven paragraf 22, 3. Ledd. Kun fysiske personer kan være sameiere med mindre annet følger av eierseksjonsloven paragraf 22, 4. ledd. Selger/utleier skal melde fra til styret om salg eller utleie. 4. RETT TIL BRUK Den enkelte sameier har enerett til bruk av sin bruksenhet og rett til å nytte alle fellesarealene til det de er beregnet eller vanlig brukt til. Bruksenheten og fellesarealene kan bare brukes i samsvar med formålet og må ikke benyttes slik at det er til unødig eller urimelig ulempe for brukerne av de øvrige seksjoner. Den enkelte sameier er ansvarlig for skader som forvoldes på sameiets eiendom av sameier selv, andre medlemmer av husstanden eller andre som sameier lar få bruke seksjonen og fellesarealene. Endring av bruken fra boligformål til annet formål eller omvendt må ikke foretas uten reseksjonering etter eierseksjonsloven paragraf 13, 2. ledd. c:\tmp\04 oef\05 vedtekter\5181 vedtekter.doc Side 1 av 5

Til beboerne i Frydenhagen Sameie

Til beboerne i Frydenhagen Sameie 1 Frydenhagen Sameie Til beboerne i Frydenhagen Sameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Frydenhagen Sameie Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Til seksjonseierne i Valdresgata 16 S/E

Til seksjonseierne i Valdresgata 16 S/E 1 Valdresgt 16 S/E Til seksjonseierne i Valdresgata 16 S/E Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser

Detaljer

Til seksjonseierne i Kiellands Hus Sameie

Til seksjonseierne i Kiellands Hus Sameie 1 Kiellands Hus Sameie Til seksjonseierne i Kiellands Hus Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser

Detaljer

Til seksjonseierne i Kjørbo Vest Sameie

Til seksjonseierne i Kjørbo Vest Sameie SIDE 1 Til seksjonseierne i Kjørbo Vest Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

Til seksjonseierne i Mortensrud Bs

Til seksjonseierne i Mortensrud Bs 1 Mortensrud Bs Til seksjonseierne i Mortensrud Bs Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Sameiet Trondheimsveien 43 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

Til andelseierne i Haugerudhagan Borettslag. Velkommen til generalforsamling.

Til andelseierne i Haugerudhagan Borettslag. Velkommen til generalforsamling. 1 Haugerudhagan Borettslag Til andelseierne i Haugerudhagan Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Røa Boligsameie Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i

Detaljer

Til seksjonseierne i Åkebergveien 56 Sameie. Velkommen til sameiermøte.

Til seksjonseierne i Åkebergveien 56 Sameie. Velkommen til sameiermøte. 1 Åkebergveien 56 Sameie Til seksjonseierne i Åkebergveien 56 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Innkalling til Sameiermøte 30. april 2015 kl. 18.00. - Registrering fra kl. 1730 Vestli skole

Innkalling til Sameiermøte 30. april 2015 kl. 18.00. - Registrering fra kl. 1730 Vestli skole Innkalling til Sameiermøte 30. april 2015 kl. 18.00 - Registrering fra kl. 1730 Vestli skole 1 Kjære seksjonseier i Velkommen til ordinært sameiermøte Oslo, 24.mars 2015 Innkallingen du holder i hånden

Detaljer

Til andelseierne i Heimdalsgata 4 borettslag

Til andelseierne i Heimdalsgata 4 borettslag 1 Heimdalsgata 4 borettslag Til andelseierne i Heimdalsgata 4 borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Pilestredet Park 11-13 Brl

Til andelseierne i Pilestredet Park 11-13 Brl 1 Pilestredet Park 11-13 Brl Til andelseierne i Pilestredet Park 11-13 Brl Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Skogssletta Borettslag

Til andelseierne i Skogssletta Borettslag 1 Skogssletta Borettslag Til andelseierne i Skogssletta Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Nydalen Kvarter

Til seksjonseierne i Sameiet Nydalen Kvarter Til seksjonseierne i Sameiet Nydalen Kvarter Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Neuberggaten 9

Til seksjonseierne i Sameiet Neuberggaten 9 Til seksjonseierne i Sameiet Neuberggaten 9 Velkommen til sameiermøte, den 14. april kl 17.00. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og

Detaljer

Til seksjonseierne i Herslebsgate 9-11 Sameie

Til seksjonseierne i Herslebsgate 9-11 Sameie 1 Herslebsgate 9-11 Sameie Til seksjonseierne i Herslebsgate 9-11 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til seksjonseierne i Westye Egebergsgt 4 Sameie

Til seksjonseierne i Westye Egebergsgt 4 Sameie 1 Westye Egebergsgt 4 Sameie Til seksjonseierne i Westye Egebergsgt 4 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS

Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS 1 Øvre Foss 6 AS Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder aksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser

Detaljer

Til andelseierne i Bogerud Borettslag

Til andelseierne i Bogerud Borettslag 1 Bogerud Borettslag Til andelseierne i Bogerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Tiedemannsjordet

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Tiedemannsjordet 1 E/S Tiedemannsjordet Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Tiedemannsjordet Velkommen til sameiermøte, den 9. april kl 18. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret

Detaljer

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Tiedemannsjordet

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Tiedemannsjordet 1 Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Tiedemannsjordet Velkommen til sameiermøte; torsdag 1. April 214 kl. 18 i Rica Hotel Helsfyr. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 213.

Detaljer

VIKTIG INFORMASJON. Utlevering av nye systemnøkler. til hovedinngang og kjeller/loft for beboere i Sameiet Neuberggata 9.

VIKTIG INFORMASJON. Utlevering av nye systemnøkler. til hovedinngang og kjeller/loft for beboere i Sameiet Neuberggata 9. 1 Sameiet Neuberggaten 9 VIKTIG INFORMASJON Utlevering av nye systemnøkler til hovedinngang og kjeller/loft for beboere i Sameiet Neuberggata 9. Dato: Onsdag 19. mars Torsdag 20. mars fra klokken 18:00

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Westye Egebergs gt 2

Til seksjonseierne i Sameiet Westye Egebergs gt 2 1 Sameiet Westye Egebergs gt 2 Til seksjonseierne i Sameiet Westye Egebergs gt 2 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til beboerne i Heimdalsgata 4 borettslag

Til beboerne i Heimdalsgata 4 borettslag 1 Heimdalsgata 4 borettslag Til beboerne i Heimdalsgata 4 borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

INNKALLING TIL. ORDINÆRT SAMEIERMØTE (Generalforsamling) ONSDAG 2. APRIL 2014 kl 18.00. VESTLI SKOLE (stemmelokalene, inngang fra Vestlibakken)

INNKALLING TIL. ORDINÆRT SAMEIERMØTE (Generalforsamling) ONSDAG 2. APRIL 2014 kl 18.00. VESTLI SKOLE (stemmelokalene, inngang fra Vestlibakken) 0 Vestlibakken Boligsameie INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE (Generalforsamling) ONSDAG 2. APRIL 2014 kl 18.00 På VESTLI SKOLE (stemmelokalene, inngang fra Vestlibakken) (Registrering fra kl 17.30) 1

Detaljer

Til seksjonseierne i Herregårdsterrassen Sameie

Til seksjonseierne i Herregårdsterrassen Sameie 1 Herregårdsterrassen Sameie Til seksjonseierne i Herregårdsterrassen Sameie Velkommen til sameiermøtet 2014. Denne innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. I tillegg finner

Detaljer

Til beboerne i Borettslaget Bjølsenborgen

Til beboerne i Borettslaget Bjølsenborgen 1 Borettslaget Bjølsenborgen Til beboerne i Borettslaget Bjølsenborgen Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Til andelseierne i Etterstad Nord Borettslag

Til andelseierne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til andelseierne i Etterstad Nord Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer