HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHET I PETROLEUMSNÆRINGEN EN EGEN SATSING I OLJE OG GASS PROGRAMMET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHET I PETROLEUMSNÆRINGEN EN EGEN SATSING I OLJE OG GASS PROGRAMMET"

Transkript

1 HELE-, MILJØ- OG IKKERHET I PETROLEUMNÆRINGEN EN EGEN ATING I OLJE OG GA PROGRAMMET Vedlegg til programplanen for Olje og gass 1

2 1. AMMENDRAG BAKGRUNN PERPEKTIVER OG UTFORDRINGER MÅLETNING FOR HM ATINGEN PRIORITERTE FORKNINGTEMA HM KULTUR ENDRING ORGANIAJON TEKNOLOGI BELUTNINGTØTTEVERKTØY FYIK ARBEIDMILJØ OG HELE PROJEKTET ORGANIERING, VIRKEMIDLER OG BUDJETT AMARBEID FOR ØKT KOMPETANE OPERAJONALIERBARE REULTAT FØLGEFORKNING BUDJETT

3 1. AMMENDRAG Arbeids- og Administrasjonsdepartementet (AAD) har utgitt tortingsmelding nr. 7 ( ) om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten. Meldingen peker på uakseptable eller uheldige utviklingstrekk, på tiltak som må iverksettes og på hvem som i første rekke har ansvaret for å iverksette disse. Norges forskningsråd har i samarbeid med en ekstern arbeidsgruppe og med basis i t.meld. nr. 7 etablert en 5- årig FoU satsing for å løfte kompetansen på HM i petroleumsnæringen. Forskningssatsingen igangsettes i 2002 og er planlagt t.o.m Det er valgt fire sentrale tema for forskning fra meldingen om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten: HM-kultur endring organisasjon teknologi beslutningsstøtteverktøy fysisk arbeidsmiljø og helse Innen hvert tema er det etablert et kompetanseprosjekt og det søkes etablert bedriftsprosjekter i tilknytning til disse. Arbeids- og Administrasjonsdepartementet legger til grunn at næringen støtter aktivt opp under forskningsinitiativet på Helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten, herunder også med økonomiske midler. 2. BAKGRUNN Arbeids- og Administrasjonsdepartementet har utgitt tortingsmelding nr. 7 ( ) om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten. Meldingen peker på uakseptable eller uheldige utviklingstrekk, på tiltak som må iverksettes og på hvem som i første rekke har ansvaret for å iverksette disse. Ved denne stortingsmeldingen ønsker departementet å understreke forventningen om at næringen vektlegger disse forholdene i planleggings- og beslutningsprosesser så vel som i gjennomføringen av virksomheten. tore endringer i samfunn, teknologi og organisering av petroleumsvirksomheten gjør at risikobildet er stadig mer komplekst. Erfaringene fra 90-tallet viser nødvendigheten av at kunnskapen om helse-, miljø- og sikkerhetsmessige konsekvenser av beslutninger holder følge med utviklingen for øvrig. Kunnskapsbildet er i ferd med å forvitre og utfordringen vil være å finne riktig fokus og den mest effektive og hensiktsmessige organisering av forskningsinnsats og kompetanseutvikling. Arbeids- og Administrasjonsdepartementet har tatt initiativet til et løft for økt HM-forskning i petroleumsvirksomheten. og har foreslått at det igangsettes en flerårig tiltakspakke på forskning i samarbeid med Norges Forskningsråd. tortinget har gitt sin tilslutning til at det bevilges 15 millioner kroner til dette formålet i budsjettet for 2002 og intensjonen er å bevilge ytterligere 15 mill årlig t.o.m atsingen på FoU skal legge vekt på forebygging av alvorlige personskader og storulykker, herunder også produksjons- og leveranseavbrudd. 3

4 Følgende områder er prioritert i t.meld. nr. 7: metoder og verktøy for å styre helse, miljø og sikkerhet i dynamiske endrings- og beslutningsprosesser, herunder beslutninger under usikkerhet risikobasert styring av komplekse teknologiske og organisatoriske systemer, herunder informasjonssikkerhet og IKT-sårbarhet muligheter og begrensninger for bruk av menneskelige ressurser i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, herunder overvåknings- og kontrollromsfunksjoner et tydelig fokus på arbeidstakernes fysiske arbeidsmiljø og helse forvaltning av HM-kunnskap og risikokommunikasjon Departementet mener at det må foretas et nasjonalt løft, tilsvarende satsingen på 80-tallet med "ikkerhet på sokkelen". Dette forutsetter at også næringen støtter aktivt opp under departementets initiativ på forskning innen HM-området, blant annet økonomisk. 3. PERPEKTIVER OG UTFORDRINGER Utviklingen på 1990-tallet innen petroleumsnæringen har vært preget av internasjonale oljeselskapsfusjoner, nedbemanning og endringer i både planlegging og gjennomføring av virksomhetene, blant annet som følge av sterkere krav til lønnsomhet. Både fra næringens og myndighetenes side var det en klar forutsetning at endringene ikke skulle gå på bekostning av helse, miljø og sikkerhet. De siste årene er det imidlertid fra en rekke hold pekt på at dette likevel er blitt en konsekvens. På 90-tallet og frem til i dag har britiske HM-myndigheter satset betydelig på forskning, ressursoppbygging og kompetanseheving hos tilsynsmyndighetene. Denne satsingen kom i erkjennelsen av at myndighetene må være pådrivere og premissgivende for kompetanseheving i petroleumsvirksomheten. I Norge har satsingen på HM-forskning i samme periode blitt redusert. Dette gjelder både for forskningen som er finansiert av staten og av industrien. Nedprioritering av HM-forskning medfører at kunnskapsbildet er i ferd med å forvitre. Fra innstillingen (Inst.. nr. 169 ( ) fra Kommunalkomiteen om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten, av 7. mai 2002, er det påpekt at det er avgjørende at HM-forskningen tar utgangspunkt i en helhetlig forståelse av HM-begrepet. Videre påpekes det at HM-forskningen må bidra til en profesjonalisering og fornying av styringsprosesser i petroleumsvirksomheten. HM-forskningen må derfor utfordre myter og etablerte virkelighetsoppfatninger omkring konflikter mellom hensynet til verdiskaping og hensynet til HM. Dette fordrer en fokus på gevinsten av å satse på HM, utvikling av modeller og verktøy som verdsetter robusthet og fleksibilitet i forhold til fremtidige utfordringer og utvikling av nye styringsstrategier. Det foregår HM forsknings- og utviklingsaktiviteter både i næringens og i myndighetenes regi. Disse må sees i sammenheng med denne HM-forskningssatsingen. Det er nødvendig med vitalisering og nytenkning i et dynamisk og kreativt vitenskapelig nettverk, i tett samarbeid med brukerne av slik kunnskap. 4

5 Til dette formålet er det blant annet lagt opp til: samarbeid på tvers av norske forsknings- og utdanningsinstitusjoner samarbeid på tvers av forskningsprosjekter samarbeid mellom brukerstyrte innovasjonsprosjekter og forskerstyrte kompetanseprosjekter introduksjon av ny type kompetanse innen HM-forskningen oppfølging av teknologiutvikling som følge av Innovasjonsprogrammet Olje og gass, Demo 2000 og OG21-strategien 4. MÅLETNING FOR HM ATINGEN For nasjonen er det overordentlig viktig at petroleumssektoren fortsatt skal være en foregangsnæring som skaper verdier for samfunnet gjennom bevisst satsing på kvalitet, kunnskap og kreativitet, og som driver virksomheten basert på en målsetting om kontinuerlig forbedring. FoU-satsingens overordnede mål er at norsk petroleumsindustri skal være en foregangsnæring, nasjonalt og internasjonalt, innenfor hele HM-området. atsingen skal: ta utgangspunkt i en helhetlig forståelse av HM-begrepet og gi grunnlag for en integrering av HM i planleggings-, beslutnings- og gjennomføringsprosessene i næringen. Dette kan bidra til å fornye styringsprosessene bidra til et løft i HM-kulturen hos alle aktører i petroleumsvirksomheten bidra til at den enkelte arbeidstaker skal oppleve et harmonisk og inkluderende arbeidsliv og en sikker næring bidra til at næringen skal være styrt av troen på at et godt arbeidsmiljø og HM-arbeid gir de mest verdiskapende selskaper utfordre myter og etablerte virkelighetsoppfatninger og bidra til at næringen i større grad ser seg tjent med å investere i et stabilt godt arbeidsmiljø, robuste løsninger og HM-arbeid vise at arbeidstakermedvirkning er en naturlig og verdiskapende del av arbeids- og forskningsprosessen Det skal tillegges vekt at det utvikles forskningsbasert kompetanse som kan styrke utdanningen innen HM-fag. atsingen vil gi langsiktig kompetanseutvikling ved at en rekke studenter knyttes til FoU-prosjektene. Det er dessuten tilrettelagt for at nye typer kompetanse nyttiggjøres innen HM-forskningen. tyrkingen av kompetansen vil bety bedre søkere til stillinger i olje og gassindustrien og muligheter for videre- og etterutdanning av ekspertise og personell mer generelt. Det er en sentral forutsetning at det etableres et tett samarbeid mellom forskningsinstitusjonene og brukerne av HM-kunnskap gjennom hele FoU-satsingen. Fagmiljøer og beslutningstakere i industrien, arbeidstakerorganisasjoner og myndighetene skal aktivt trekkes inn i arbeidet, slik at de kan identifisere seg med HM-prosjektet, påvirke dets utvikling og se seg tjent med å ta forskningsresultatene i bruk. Brukerbegrepet skal omfatte de ulike beslutningsnivåene i petroleumsnæringen. Det er derfor lagt opp til en aktiv kommunikasjons- og formidlingsstrategi for å få fram hva som gjøres, hvorfor og hvordan det gjøres, samt spre prosjektresultatene. 5

6 Visjonen og ambisjonene for FoU-satsingen er klar: et tydelig fokus på arbeidstakernes sikkerhet, helse og trivsel, på kort og lang sikt. Et løft for HM-kulturen på alle nivåer i industrien. En helhetlig tilnærming til HM og tidsmessig integrering av HM-hensynet i beslutningsprosesser. Et positivt syn på HM som bidragsyter til en bærekraftig og konkurransedyktig petroleumsvirksomhet. 5. PRIORITERTE FORKNINGTEMA Gjennomføringen av FoU-satsingen er basert på to prosjekt typer; kompetanseprosjekter (Kprosjekt), og Brukerstyrte Innovasjons Prosjekter (BIP). atsingen er fundamentert omkring kompetanseprosjektene, og det er valgt fire sentrale tema for forskning og utarbeidet et relativt stort K-prosjekt innen hvert av disse: HM kultur Organisasjon Teknologi Endring Beslutningsstøtteverktøy Fysisk arbeidsmiljø og helse K-prosjektene ledes og gjennomføres av akademia. De brukerstyrte prosjektene ledes og gjennomføres av bedrifter og relateres til minst ett av K-prosjektene. De brukerstyrte prosjektene skal ha teoretisk forankring i K-prosjekt(er). Det er planlagt og tilrettelagt for aktivt samarbeid og informasjon på tvers av de fire K- prosjektene. På tvers arbeid HM utvalg H M K U L T U R HM-visjonene O R G A N I A J O N B E L U T N I G V E K T Ø Y F Y. A R B. M I L J Ø / H E L E HM - tortingsmeldingen Nasjonal målsetting om å være foregangsnæring innen HM 6

7 I forskningsprosjektene vil temaene bli belyst, og teorier, metoder og modeller utviklet. Prosjektene organiseres med basis i grupper av seniorforskere fra FoU-miljøene med en bredt sammensatt referansegruppe. Kriterier i HM-satsingen er at: forskningen bidrar til ny viten, forståelse og kompetanseheving forskningen er relevant for petroleumsvirksomheten generelt og/eller for sentrale parter og aktører i bransjen. Resultatmål K-prosjektene skal frembringe: nye teorier, metoder, modeller og innsikt minst 2 vitenskapelige artikler pr. år innen prosjektrammene minst 2 vitenskapelige arbeider pr. år presentert ved konferanser grunnlag for å etablere standarder minst 7 Dr.gradskandidater innen rammen av HM-satsingen flere oppgaver og kandidater på hovedfag-/mastergradsnivå oppdatert og forbedret undervisningsmateriell innen fagområdet arbeidsnotater, rapporter, og lignende seminarer og workshop 5.1 HM kultur I tortingsmelding nr.7 ( ) fremstår HM-kultur som et viktig tema og satsingsområde. Næringen har også fått en egen forskrift om HM-kultur ( 11 i Rammeforskriften), der det heter at den ansvarlige skal fremme en sikkerhetskultur som omfatter alle områder og at alle skal ta ansvar for HM. Det er viktig å påpeke at en god HM-kultur er et mål i seg selv. Dette er et mål næringen bør etterstrebe, uavhengig av forskrifter og stortingsmeldinger. Målsetningen i prosjektet er å utvikle teorier, metoder, modeller og ny innsikt som kan bidra til å definere og skape en god HM-kultur i hele bransjen. Da det er en del uklarheter, misforståelser og forskjellige oppfatninger mht HM-kultur, bør det være en sentral målsetning å få avklart innholdet i dette begrepet nærmere. I tillegg er det et behov for å utvikle en forståelse av hva som betegner en god HM-kultur. K-prosjektet og tilhørende bedriftsprosjekter skal bidra til en mer helhetlig tilnærming til HM og en tidsmessig integrering av HM-hensynet i beslutningsprosesser og daglig drift. I en periode med store organisatoriske og tekniske endringer er dette en stor utfordring, og forskningen rundt HM-kultur bør i stor grad relateres til slike endringer. Dette innebærer også at forskningen bør være tverrfaglig, og at det bidras med ny viten. 5.2 Endring Organisasjon Teknologi t.meld. nr 7 ( ) fremhever styring av ulike typer endring som et særlig viktig område. Det overordnede målet med temaområdet er å utvikle ny kunnskap som kan sette aktørene i norsk petroleumsvirksomhet bedre i stand til å ivareta HM ved organisatoriske og 7

8 teknologiske endringer. Det betyr blant annet å identifisere organisatoriske og teknologiske endringer som kan forventes de nærmeste ti årene med utgangspunkt blant annet i prosjekter som følge av OG21 ( Olje og gass teknologistrategi for det 21. århundre). Kompetanseprosjektet skal bidra til å utvikle metoder for å holde oversikten over og analysere de komplekse systemene som dagens offshore utbyggingsprosjekter og driftsorganisasjoner er blitt. Raske teknologiske og organisasjonsmessige endringer gjør at dagens modeller for styring av risiko ikke nødvendigvis er tilpasset morgendagens risikobilde. like endringer stiller store krav til arbeidstakermedvirkning og det er derfor behov for å systematisk gjennomgå vilkårene for medvirkning for å bidra til nødvendig tillit og respekt. 5.3 Beslutningstøtteverktøy Et viktig budskap i t. meld. nr.7 ( ) er at hensynet til HM i praksis betraktes i for stor grad til å være i konflikt med hensynet til verdiskaping. Denne forestillingen fører til at det fortsatt utøves større kreativitet til å redusere investeringer i HM enn til å øke verdiskapingen ved å investere i HM. Dette er en viktig årsak til at hensynet til HM blir svekket eller ivaretas for sent i planleggings- og beslutningsprosesser. Meldingen peker på behovet for å få bedre verktøy for å gi beslutningsstøtte, som kan ta hensyn til kompleksitet og usikkerhet. En FOU-satsing er nødvendig i forhold til økonomiske modeller, risikoanalyser og HM-indikatorer. Dagens risikoanalyser fremstår i stor grad som talløvelser og dokumentasjonsredskaper uten reell evne til å påvirke beslutningene som skal tas. Analysene avspeiler mer historikk enn endringer i tilstand og aktiviteter, og de fanger ikke opp vesentlige faktorer av betydning for sikkerheten. Det er stort antall HM-indikatorer i bruk i dag innen næringen, men de er i liten grad risikobaserte. Det er behov for å vurdere dagens HM-indikatorer med hensyn til godhet, slik at en kan få til en sortering og standardisering av bruken. K-prosjektet skal bidra til ny innsikt og kunnskap. Prosjektet skal bidra til at det utvikles sterkere, mer kreative og robuste fagmiljøer innen området. 5.4 Fysisk arbeidsmiljø og helse t. meld. nr. 7 ( ) fokuserer i forbindelse med arbeid på sokkelen særskilt på utfordringer som favner bl.a. arbeidsmiljø, arbeidsbetinget sykdom, sykefravær og aldring. Fra analyser i Oljedirektoratets prosjekt av Utvikling i risikonivå - norsk sokkel finner man at omfanget og typen helseplager blant ansatte i offshoreindustrien generelt sett er knyttet til kjønn, skiftordninger, arbeidsområde og alder. Kompetanseprosjektet innen temaet er knyttet til 4 delprosjektområder: bulkarbeidstid, aldring og utstøting, kjemikalieeksponering og støyeksponering. Det er viktig å betrakte disse i en sammenheng. For eksempel kan enkelte kjemiske forbindelser ("ototoksiske") ved eksponering forsterke hørselstapet når man samtidig eksponeres for støy. Tilsvarende må bulkarbeidstid sees i sammenheng med aldring og eksponering for støy og kjemiske stoffer, idet disse faktorene påvirker blant annet restitusjonsevnen. Det spesielle for offshorearbeidere er dessuten at arbeidsdagene er lengre enn i landbasert arbeid, slik at eksponeringstiden er annerledes enn hva man finner i studier fra annen type industri. Det foreligger ikke noe samlet bilde av konsekvensene av 8

9 arbeidstidsordninger i norsk petroleumsvirksomhet, til tross for at konsentrert arbeidsperiode med 12-timers skift skiller petroleumsvirksomhet fra øvrig industriell virksomhet. Livs-situasjonen generelt for offshorearbeidere er spesiell, med et isolert liv til havs, og lange friperioder hjemme. Hvordan dette virker inn på de ansattes helse på sikt, er det liten konkret kunnskap om. Kjemikalieksponeringen på plattformene er kompleks, og det er grupperinger innen bransjen som har blitt utsatt for mange typer stoffer. Det er av interesse å studere helseeffekter av eksponering i forskjellige tidsrom, eksempelvis har vi hatt en utvikling av boreslammets sammensetning og av malinger brukt til overflatebehandling. ymptomer som kan knyttes til varig eksponering av uheldige arbeidsbetingelser vil øke med en stigende gjennomsnittsalder blant ansatte offshore, og representerer således en stor utfordring for hele industrien. tøyeksponeringen er høy i mange arbeidsområder. tøy og vibrasjoner henger sammen, og studier i retning av effekt også av den helkroppsvibrasjon som de ansatte offshore utsettes for kan også være av interesse. Prosjektet vil gi ny innsikt og kunnskap vedrørende arbeidsmiljø og helse offshore, særlig innen temaene kjemisk helsefare, støy, skiftarbeid og aldring/utstøting. Prosjektet vil bidra til en sterkere faglig kompetanse både i industrien og undervisningsinstitusjoner. 6. PROJEKTET ORGANIERING, VIRKEMIDLER OG BUDJETT 6.1. amarbeid for økt kompetanse Et trepartsforum for sikkerhet i petroleumsvirksomheten, "ikkerhetsforum, er brukt som referansegruppe for arbeidet med HM meldingen. Arbeidet har bidratt til å skape nye arenaer for dialog innen HM og en mer lik virkelighetsforståelse mellom partene. Arbeidet har derfor også vært et bidrag til å etablere felles referanserammer for identifikasjon og løsning av problemer som næringen nå står overfor. I utarbeidelsen og oppfølgingen av HM forskningen i petroleumsvirksomheten er det lagt vekt på å videreføre dette samarbeidet mellom myndigheter, fagforbund, olje og gass og leverandørselskaper og forskning- og utdanningsinstitusjoner. Det er etablert en kompetansegruppe som ivaretar dette i regi av Forskningsrådet og som bidrar til forankring av HM-satsingen i næringen. Det vil være kostnadseffektivt og samtidig gi mulighet for økt kvaliteten på forskningen når flere forskningsmiljøer samarbeider om oppgavene. Ved etablering av FoU-satsingen og igangsetting av kompetanseprosjektene var det derfor formålstjenlig å ta utgangspunkt i et etablert forskningssamarbeid mellom NTNU, Hi, UiO/TIKsenteret, INTEF og RF. UiB, IFE og AFI ble også invitert inn i dette samarbeidet. 6.2 Operasjonaliserbare resultat Det er helt sentralt å komme med operasjonaliserbare resultater og anbefalinger. Det bør derfor tilstrebe så enkle og klare kriterier og metoder som mulig. En forutsetning for at forskningsresultatene tas i bruk er at brukerne av denne kunnskapen kjenner seg igjen i og identifiserer seg med prosjekt temaene. Det er dessuten påkrevd med aktiv kommunikasjon og formidlings aktivitet for å få fram hva som gjøres, hvorfor og hvordan det gjøres. 9

10 ammenheng Kompetanseprosjekter og bedriftprosjekter År 2002 År 2006 BIP Industri midler FoU-midler Norsk Forskningsråd Industri midler FoU-midler Norsk Forskningsråd Industri midler FoU - midler Norsk Forskningsråd K Brukerstyrte Innovasjons- Prosjekter Kompetanse med bruker- medvirkning Kompetansestyrt prosjekt med bruker medvirkning FoU-midler Doktorgradsstipend - aktiv involvering, hva er problemet? FoU-midler Visjon En inkluderne industri for alle Output f.eks eks. Artikler Håndbøker seminarer Nye standarder Lærebøker og nytt innhold på skoler Nye organisatoriskel løsninger 6.3 Følgeforskning Det vil bli satt i gang et eget prosjekt i løpet av prosjektperioden der følgende spørsmål skal besvares: Hvilken læring skjer mellom og hos aktørene når det gjelder ny HM-kunnskap, og hvordan bidrar denne læringen til en forbedret HM-praksis? 6.4 Budsjett atsingen er 6 årig og intensjonen fra AAD er å bevilge 15 MNOK årlig fra 2002 til og med

HMS i Petroleumsnæringen. ringen

HMS i Petroleumsnæringen. ringen HM i Petroleumsnæringen ringen VIJON Et godt arbeidsmiljø i petroleumsvirksomheten Et tydelig fokus på arbeidstakernes sikkerhet, helse og trivsel, på kort og lang sikt Et løft for HM-kulturen på alle

Detaljer

HMS i Petroleumsnæringen. Norges Forskningsråd

HMS i Petroleumsnæringen. Norges Forskningsråd HMS i Petroleumsnæringen en egen satsing I Olje og gass programmet Norges Forskningsråd Norges forskningsråd Administrerende direktør Christian Hambro Stab: Internasjonal direktør Kari Kveseth, Assisterende

Detaljer

Sikkerhetsforum. trepartsarenaen hvor saker luftes, løftes og følges. Angela Ebbesen, Sikkerhetsforum/Ptil

Sikkerhetsforum. trepartsarenaen hvor saker luftes, løftes og følges. Angela Ebbesen, Sikkerhetsforum/Ptil Sikkerhetsforum trepartsarenaen hvor saker luftes, løftes og følges Angela Ebbesen, Sikkerhetsforum/Ptil Tema Medvirkning - regelverksforankring Litt historikk bak opprettelsen av SF Mandat Sikkerhetsforum

Detaljer

HMS i Petroleumsnæringen. Pågående og planlagte prosjekter Presentasjon for Sikkerhetsforums årskonferanse

HMS i Petroleumsnæringen. Pågående og planlagte prosjekter Presentasjon for Sikkerhetsforums årskonferanse HMS i Petroleumsnæringen en FoU satsing I Olje og gass programmet Pågående og planlagte prosjekter Presentasjon for Sikkerhetsforums årskonferanse 16 sept.. 2003 Siri Helle Friedemann, Norges forskningsråd

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

i en grenseløs næring?

i en grenseløs næring? Petroleumstilsynets prosjekt Risikoutsatte grupper Mennesker som innsatsfaktor i en grenseløs næring? Elisabeth Lootz, Petroleumstilsynet 2007 Skal si noe om Bakgrunn og mål for Ptil satsning mot risikoutsatte

Detaljer

Et innovasjonsprogram for landbruket

Et innovasjonsprogram for landbruket Et innovasjonsprogram for landbruket Røros, 15. oktober 2014 Trøndelagsregionen må stå sammen når det gjelder strategisk næringsutvikling. Vi må komme over i et mer samlet og langsiktig perspektiv i stedet

Detaljer

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo IA-avtale 2015-2018 Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo Bakgrunn Basert på intensjonsavtalen mellom Regjeringen og hovedorganisasjonene i arbeidslivet kan den enkelte virksomhet inngå en samarbeidsavtale

Detaljer

Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010

Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010 Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010 Bakgrunn Idrettsaktiviteter har et stort omfang i det norske samfunnet og spiller en viktig rolle i mange menneskers liv. Så å si alle barn og unge

Detaljer

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 HiHs rolle Høgskolen i Harstad skal være en lokal og regional vekstkraft. Høgskolen i Harstad skal, med forankring i nasjonal og

Detaljer

Nye visjoner for HMS? Helhetlig perspektiv på HMS i norsk arbeidsliv - Om arbeidet med ny St melding

Nye visjoner for HMS? Helhetlig perspektiv på HMS i norsk arbeidsliv - Om arbeidet med ny St melding Nye visjoner for HMS? Helhetlig perspektiv på HMS i norsk arbeidsliv - Om arbeidet med ny St melding v/gundla Kvam, ekspedisjonssjef AID Innledning Først vil jeg få takke for invitasjonen til Sikkerhetsforums

Detaljer

Finansieringsmuligheter for FoU-prosjekt

Finansieringsmuligheter for FoU-prosjekt Finansieringsmuligheter for FoU-prosjekt SMARTLOG informasjonsmøte 2. september 2005 1 Agenda 1. Brukerstyrte Innovasjonsprosjekt (BIP) 2. Kompetanseprosjekt med brukermedvirkning (KMB) 3. Skattefunn 4.

Detaljer

Listerkonferansen 2009 Prosin: Forskning for fremtidens industri. Felles teknologiplattform for prosessindustrien i Norge

Listerkonferansen 2009 Prosin: Forskning for fremtidens industri. Felles teknologiplattform for prosessindustrien i Norge Listerkonferansen 2009 Prosin: Forskning for fremtidens industri. Felles teknologiplattform for prosessindustrien i Norge Avdelingsdirektør Eirik Normann Forskningsrådet Et par innledende observasjoner

Detaljer

Forskningsrådets muligheter for å bidra til utvikling av treforedlingsindustrien. Petter Nilsen

Forskningsrådets muligheter for å bidra til utvikling av treforedlingsindustrien. Petter Nilsen Forskningsrådets muligheter for å bidra til utvikling av treforedlingsindustrien Petter Nilsen Forskjellige programmer som kan støtte FoU rettet mot Treforedlingsindustrien: BIA Brukerstyrt Innovasjonsarena

Detaljer

Ptils hovedprioriteringer 2009 05.01.2009 1

Ptils hovedprioriteringer 2009 05.01.2009 1 Ptils hovedprioriteringer 2009 05.01.2009 1 Ptils hovedprioriteringer 2009 HP1 Levetidsforlengelse HP2 Ledelse og storulykkesrisiko HP3 Teknisk og operasjonell sikkerhet HP4 Risikoutsatte grupper HP5 Forebygging

Detaljer

Arbeidstakermedvirkning Et løft for forpleining. Øyvind Lauridsen Oljedirektoratet

Arbeidstakermedvirkning Et løft for forpleining. Øyvind Lauridsen Oljedirektoratet Arbeidstakermedvirkning Et løft for forpleining Øyvind Lauridsen Oljedirektoratet Innhold Hvor er regelverkskravene til arbeidstakermedvirkning Hensikten med arbeidstakermedvirkning Hvem er arbeidstakernes

Detaljer

Hvor tidlig er tidlig nok?

Hvor tidlig er tidlig nok? 1 Hvor tidlig er tidlig nok? HMS i tidligfase av prosjekter Innlegg ved OD/NITO HMS konferanse Trondheim 19. Mars 2003 Sigve Knudsen Oljedirektoratet ODs målsetning 2 Fasemodeller 3 F modellen 4 5 Styringssløyfa

Detaljer

HMS-regelverket og Ptils rolle

HMS-regelverket og Ptils rolle Ptils rolle Ptils mandat og rolle innebærer tilsyns- og veiledningsaktiviteter rettet mot virksomhetenes systematiske og forebyggende arbeid med sykefravær og tilrettelegging. Dette gjøres hovedsakelig

Detaljer

Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 588 Veiledning om Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Utgitt februar 2007 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus,

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017

HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017 HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017 (Rev. 2015-02-05) Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 2 2. MÅL FOR PERIODEN 2012-2017... 2 2.1 Medlemmene... 2 2.2 Økonomi...

Detaljer

SEMINARSERIE OM HMS I PETROLEUMSVIRKSOMHETEN. Kontinuerlig fokus på HMS en forutsetning for verdiskaping i petroleumsvirksomheten.

SEMINARSERIE OM HMS I PETROLEUMSVIRKSOMHETEN. Kontinuerlig fokus på HMS en forutsetning for verdiskaping i petroleumsvirksomheten. SEMINARSERIE OM HMS I PETROLEUMSVIRKSOMHETEN Kontinuerlig fokus på HMS en forutsetning for verdiskaping i petroleumsvirksomheten. Utfordringer og muligheter Begrensende perspektiver HMS Verdiskaping Risiko

Detaljer

Oppfølging etter Deepwater Horizon - Status og veien videre

Oppfølging etter Deepwater Horizon - Status og veien videre Oppfølging etter Deepwater Horizon - Status og veien videre Industriseminar 23. september 2011 Hilde-Karin Østnes & Øyvind Tuntland Petroleumstilsynet Hovedoppsummering DwH-ulykken reiser spørsmål som

Detaljer

Bruk av arbeidsmiljøkompetanse

Bruk av arbeidsmiljøkompetanse Bruk av arbeidsmiljøkompetanse - hva sier regelverket? Seminar hos Ptil 7.6.2011 Sigve Knudsen Fagleder Arbeidsmiljø - Petroleumstilsynet Struktur Hensikten med seminaret Et bilde av petroleumsvirksomheten

Detaljer

Verdibasert ferdighetstrening. Hvorfor Hvordan Hvem

Verdibasert ferdighetstrening. Hvorfor Hvordan Hvem Verdibasert ferdighetstrening Hvorfor Hvordan Hvem Læring Læring er varig endring av atferd Krever en positiv opplevelse Trening Bevegelse ikke vedtak Erkjennelse eierskap positiv prosess Kulturgruppen

Detaljer

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Side 1 av 6 Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Attraktive regioner gjennom økt samspill mellom forskning og næringsliv Takk for invitasjonen til Kommunal-

Detaljer

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 003/14 Fylkesrådet 14.01.2014

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 003/14 Fylkesrådet 14.01.2014 Journalpost.: 13/41986 FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 003/14 Fylkesrådet 14.01.2014 Stipendiatprogram Nordland Sammendrag I FR-sak 154/13 om stimuleringsmidlene for FoU-aktivitet i Nordland

Detaljer

Kran og løft; fra stortingsmelding nr 7 til ny stortingsmelding

Kran og løft; fra stortingsmelding nr 7 til ny stortingsmelding Kran og løft; fra stortingsmelding nr 7 til ny stortingsmelding OTFs krankonferanse 9. og 10.november 2005 Anne Vatten, Petroleumstilsynet Kort orientering om Ptil; Målsetting og organisasjon! Petroleumstilsynet

Detaljer

Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI)

Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) Et nytt kompetansesenter-program i Norge Motiv og ambisjoner Stockholm, 2. november 2005 Norge må bli mer konkurransedyktig, innovasjon liggere lavere enn inntektsnivå

Detaljer

«Et Forskningsråd for næringslivet?» Viken Nettverksmøte, Moss

«Et Forskningsråd for næringslivet?» Viken Nettverksmøte, Moss «Et Forskningsråd for næringslivet?» Viken Nettverksmøte, Moss Spesialrådgiver Petroleum, Forskningsrådet Anders J. Steensen Nye ideer og teknologi hva kan Forskningsrådet bidra med? Om Forskningsrådet

Detaljer

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

Flere aktive og sunne år Hva skal til? Avslutning av IT-funk-konferansen 2013. Divisjonsdirektør Jesper W. Simonsen Gardermoen 23.5.

Flere aktive og sunne år Hva skal til? Avslutning av IT-funk-konferansen 2013. Divisjonsdirektør Jesper W. Simonsen Gardermoen 23.5. Flere aktive og sunne år Hva skal til? Avslutning av IT-funk-konferansen 2013 Divisjonsdirektør Jesper W. Simonsen Gardermoen 23.5.2013 Hovedprioriteringer i Budsjettforslag 2013 Klimaendringer og sektorutfordringer

Detaljer

Kapasitet, kompetanse og rammebetingelsers betydning for HMS arbeidet i KIS bedriftene

Kapasitet, kompetanse og rammebetingelsers betydning for HMS arbeidet i KIS bedriftene Kapasitet, kompetanse og rammebetingelsers betydning for HMS arbeidet i KIS bedriftene Hensikt: Informere og oppdatere Sikkerhetsforum om status innenfor ISO bransjen, synligjøre utfordringer. Bakgrunn:

Detaljer

Nasjonalt IKTs Fagforum Arkitektur

Nasjonalt IKTs Fagforum Arkitektur Nasjonalt IKTs Fagforum Arkitektur Mandat Dokumentkontroll Forfatter Gjennomgang Godkjent av Programkontoret Nasjonal IKT Fagforum Arkitektur Styringsgruppen Nasjonal IKT Endringslogg Versjon Dato Endring

Detaljer

Tverrgående tilsyn med styring av renhold, hygiene og arbeidsmiljø for forpleining. Tone Guldbrandsen, Ptil

Tverrgående tilsyn med styring av renhold, hygiene og arbeidsmiljø for forpleining. Tone Guldbrandsen, Ptil Tverrgående tilsyn med styring av renhold, hygiene og arbeidsmiljø for forpleining 1 Tone Guldbrandsen, Ptil Samarbeidsprosjektet Løft for forpleining Samarbeidsprosjektet Et løft for forpleining ble besluttet

Detaljer

Fra data til innsikt. Om prosjektet

Fra data til innsikt. Om prosjektet Fra data til innsikt DEFINERE FOKUS Om prosjektet De store produksjonsselskapene innen olje og gass må hele tiden strebe etter å effektivisere drift og øke sikkerheten på sine installasjoner. For å støtte

Detaljer

Forskningsstrategi Rådet for psykisk helse 2008-2012

Forskningsstrategi Rådet for psykisk helse 2008-2012 Forskningsstrategi Rådet for psykisk helse 2008-2012 Forskningsstrategi_2008_2012.doc Side 1 av 6 Innledning Rådet for psykisk helses visjon er et best mulig liv for barn og voksne med psykiske lidelser

Detaljer

Myndighetstilsyn i Petroleumstilsynet v/ Bård Johnsen, sjefingeniør

Myndighetstilsyn i Petroleumstilsynet v/ Bård Johnsen, sjefingeniør DLE-konferansen 14.-15. september 2010 Hvordan utøves myndighetstilsyn i andre etater? Myndighetstilsyn i Petroleumstilsynet v/ Bård Johnsen, sjefingeniør Innhold Hvem er vi? Hvilken rolle har vi? Hva

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017

HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017 HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017 (Rev. av 27. feb. 2012) Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 2 2. MÅL FOR PERIODEN 2012-2017... 2 2.1 Medlemmene... 2 2.2 Økonomi...

Detaljer

Asker kommune. 2. Navn på prosjektet: 3. Kort beskrivelse av prosjektet: 4. Kontaktperson: 5. E-post:

Asker kommune. 2. Navn på prosjektet: 3. Kort beskrivelse av prosjektet: 4. Kontaktperson: 5. E-post: Asker kommune 2. Navn på prosjektet: Blikk for muligheter! Innovasjonsstrategi 2015-2015 3. Kort beskrivelse av prosjektet: Kommunestyret i Asker vedtok 3. februar 2015 Asker kommunes Innovasjonsstrategi

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

Norsk Olje og Gass HMS utfordringer i Nordområdene

Norsk Olje og Gass HMS utfordringer i Nordområdene Norsk Olje og Gass HMS utfordringer i Nordområdene Maritim logistikk, infrastruktur og iskontroll Arbeidsseminar 17.-18. juni2014 Svein Anders Eriksson - Petroleumstilsynet Ptil - hovedprioriteringer 2014

Detaljer

Hva er status når det gjelder kjemikalieeksponering og helseeffekter i den norske oljeog gassindustrien

Hva er status når det gjelder kjemikalieeksponering og helseeffekter i den norske oljeog gassindustrien Hva er status når det gjelder kjemikalieeksponering og helseeffekter i den norske oljeog gassindustrien OLF, Forus 4. November 2011 Steinar Aasnæss St. meld 29 (2010-2011) Felles ansvar for eit godt og

Detaljer

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing Et oppdrag fra i samarbeid med MARUT MARINTEK 1 Bakgrunn Maritim21 er valgt som begrep for en En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing.

Detaljer

Strategisk plan 2014-2017

Strategisk plan 2014-2017 Strategisk plan 2014-2017 Visjon Høgskolen i Nesna skal være attraktiv, dynamisk og relevant for regionen. Virksomhetsidé Høgskolen i Nesna er en selvstendig høgskole som, alene og i samarbeid med andre

Detaljer

Hva forstås med? Et nasjonalt initiativ for forskning knyttet til funksjonelle materialer og nanoteknologi

Hva forstås med? Et nasjonalt initiativ for forskning knyttet til funksjonelle materialer og nanoteknologi Hva forstås med? Et nasjonalt initiativ for forskning knyttet til funksjonelle materialer og nanoteknologi Initiativet ble fremmet september 2000 og overlevert Regjeringen februar 2001. FUNMATs prosjekter

Detaljer

Utredning om etablering av regionale forskningsfond. VRI-samling 4/12-07

Utredning om etablering av regionale forskningsfond. VRI-samling 4/12-07 Utredning om etablering av regionale forskningsfond VRI-samling 4/12-07 Forskningsrådets hovedprinsipper for regionale forskningsfond Målgrupper og finansieringsordninger Styringsmodell Stortinget har

Detaljer

Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut

Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut 06.03.13 1. Bærekraftig vekst i nord Norut er Nord-Norges eldste og største anvendte forskningsog innovasjonskonsern med selskaper i Alta, Narvik og

Detaljer

Politisk dokument FOU-basert utdanning

Politisk dokument FOU-basert utdanning Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument FOU-basert utdanning Studentaktiv forskning er avgjørende for å sikre en forskningsbasert utdanning

Detaljer

Kommentarer til noen kapitler: Verdier

Kommentarer til noen kapitler: Verdier STi-sak 13/11 NTNUs strategi - høringssvar Vedtak: Høringssvar til Rektor NTNU strategi Studenttinget NTNU setter stor pris på å ha fått lov til å påvirke NTNUs strategiprosess. Strategien skal legge føringene

Detaljer

Lederutviklingsprogram 2015

Lederutviklingsprogram 2015 Lederskolen Lederutviklingsprogram 2015 Asker Mulighetenes kommune Hovedmål: Asker er en fremtidsrettet, inkluderende og ansvarsbevisst kommune i en region i vekst, hvor balanse mellom vekst og vern gir

Detaljer

Fornuft og følelser om utviklingen av Eni Norges HMS kulturprogram

Fornuft og følelser om utviklingen av Eni Norges HMS kulturprogram Fornuft og følelser om utviklingen av Eni Norges HMS kulturprogram Liv Nielsen Eni Norge www.eninorge.no Innholdet i foredraget Innledning Hvorfor har Eni Norge behov for et HMS kultur program HMS-kultur

Detaljer

Fafo Østforum Seminar 23.3.2011 Allmenngjøring - status og utfordringer

Fafo Østforum Seminar 23.3.2011 Allmenngjøring - status og utfordringer Fafo Østforum Seminar 23.3.2011 Allmenngjøring - status og utfordringer Erfaringer fra Petroleumstilsynet Sigve Knudsen Fagleder Arbeidsmiljø Ptils tilsynsområde Petroleumsvirksomheten til havs og ved

Detaljer

Gasscos industriarena, er det grobunn for ny industriell utvikling basert på naturgass?

Gasscos industriarena, er det grobunn for ny industriell utvikling basert på naturgass? Gasscos industriarena, er det grobunn for ny industriell utvikling basert på naturgass? Molde 20. juli 2011, Ola Nestaas Regjeringen ønsker å legge til rette for økt industriell bruk av gass i Norge Petroleumsmeldingen

Detaljer

Kompetansekobling i offentlig sektor. 5. og 6. februar 2013 Roald Lysø

Kompetansekobling i offentlig sektor. 5. og 6. februar 2013 Roald Lysø Kompetansekobling i offentlig sektor 5. og 6. februar 2013 Roald Lysø Kompetansekobling Offentlig sektor Pilotprosjekt Desember 2011 mai 2012 i Nord-Trøndelag Utført av TFoU og HiNT Overordnet mål for

Detaljer

IT strategi for Universitet i Stavanger 2010 2014

IT strategi for Universitet i Stavanger 2010 2014 IT strategi for Universitet i Stavanger 2010 2014 1 Visjon Profesjonell og smart bruk av IT Utviklingsidé 2014 Gjennom målrettet, kostnadseffektiv og sikker bruk av informasjonsteknologi yte profesjonell

Detaljer

HØRING - VEILEDNING TIL ARBEIDSMILJØLOVENS 3-5, ARBEIDSGIVERS PLIKT TIL Å GJENNOMGÅ OPPLÆRING I HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSARBEID

HØRING - VEILEDNING TIL ARBEIDSMILJØLOVENS 3-5, ARBEIDSGIVERS PLIKT TIL Å GJENNOMGÅ OPPLÆRING I HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSARBEID Landsorganisasjonen i Norge Youngsgate 11 0181 Oslo HØRING - VEILEDNING TIL ARBEIDSMILJØLOVENS 3-5, ARBEIDSGIVERS PLIKT TIL Å GJENNOMGÅ OPPLÆRING I HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSARBEID Vedlagt oversendes

Detaljer

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing ET OPPDRAG FRA I SAMARBEID MED MARUT 1 Bakgrunn Norsk maritim næring står foran store utfordringer: sterk internasjonal konkurranse endringer i

Detaljer

AVFALLSFORSK Nettverk for avfallsrelatert forskning og utvikling

AVFALLSFORSK Nettverk for avfallsrelatert forskning og utvikling AVFALLSFORSK Nettverk for avfallsrelatert forskning og utvikling 6/14/2010 1 Etablering og finansiering Initiativ fra Avfall Norge Etablert 24.september 2009 Støtte fra Norges Forskningsråds BIA program

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

Offentlige støttemuligheter for bedrifter, helseforetak og kommuner. Eirik Normann Norges forskningsråd

Offentlige støttemuligheter for bedrifter, helseforetak og kommuner. Eirik Normann Norges forskningsråd Offentlige støttemuligheter for bedrifter, helseforetak og kommuner Eirik Normann Norges forskningsråd I programmet er mitt tema avgrenset til Brukerstyrt innovasjonsarena. Det skal jeg si noe om, men

Detaljer

HMS en del av ingeniørkompetansen

HMS en del av ingeniørkompetansen HMS en del av ingeniørkompetansen Tore Hoven Prosjektdirektør Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Studieprogramleder bygg- og miljøteknikk Kunnskap for en bedre verden Kunnskap for en bedre verden

Detaljer

Tiltak i næringen basert på Petroleumstilsynets oppfølging av Deepwater Horizon ulykken

Tiltak i næringen basert på Petroleumstilsynets oppfølging av Deepwater Horizon ulykken Notat 30.11.2011 Direktør Magne Ognedal Tiltak i næringen basert på Petroleumstilsynets oppfølging av Deepwater Horizon ulykken I etterkant av at Petroleumstilsynets rapport Deepwater Horizon vurderinger

Detaljer

Teknas politikkdokument om høyere utdanning og forskning

Teknas politikkdokument om høyere utdanning og forskning Teknas politikkdokument om høyere utdanning og forskning Vedtatt av Teknas hovedstyre 08.08.2014 _ Teknas politikkdokument om høyere utdanning og forskning Tekna mener: Universiteter og høyskoler må ha

Detaljer

Byåsen videregående skole. - Innstilling fra prosjektstyret

Byåsen videregående skole. - Innstilling fra prosjektstyret Byåsen videregående skole - Innstilling fra prosjektstyret 29.03.2001 1 Innledning Prosjektstyret for Byåsen videregående skole ble oppnevnt av fylkesrådmannen, og fikk følgende mandat: 1. å gi konkret

Detaljer

DATABASE OG KALKULATORER for STØY OG VIBRASJONER

DATABASE OG KALKULATORER for STØY OG VIBRASJONER ETTER! Prosjekt STØY i Petroleumsindustrien DATABASE OG KALKULATORER for STØY OG VIBRASJONER Tønnes A. Ognedal og Magnus Ognedal - Sinus AS Samarbeid mellom delprosjektene: Egenprodusert støy, vibrasjoner,

Detaljer

HMS Petroleum - NFR Kompetanseprosjekt 4 Fysisk arbeidsmiljø og helse

HMS Petroleum - NFR Kompetanseprosjekt 4 Fysisk arbeidsmiljø og helse HMS Petroleum - NFR Kompetanseprosjekt 4 Fysisk arbeidsmiljø og helse Innlegg i Trondheim mars 2004 Status og planer for prosjektet ved Seksjon for arbeidsmedisin, Institutt for samfunnsmedisinske fag,

Detaljer

Hvordan skape og opprettholde gode sikkerhetsresultater over tid? Et eksempel fra et utviklingsprogram for offshore servicefartøyer

Hvordan skape og opprettholde gode sikkerhetsresultater over tid? Et eksempel fra et utviklingsprogram for offshore servicefartøyer Hvordan skape og opprettholde gode sikkerhetsresultater over tid? Et eksempel fra et utviklingsprogram for offshore servicefartøyer Rolf Bye og Trond Kongsvik Studio Apertura, NTNU Samfunnsforskning AS

Detaljer

FARMASØYTISK INSTITUTT STRATEGI. Gyldig fra januar, 2016 Erstatter dokument fra januar, 2013

FARMASØYTISK INSTITUTT STRATEGI. Gyldig fra januar, 2016 Erstatter dokument fra januar, 2013 FARMASØYTISK INSTITUTT STRATEGI Gyldig fra januar, 2016 Erstatter dokument fra januar, 2013 Revidert etter styremøtet 09.12.2015 STRATEGI FARMASØYTISK INSTITUTT Gyldig fra januar 2016 Dette dokumentet

Detaljer

EN SKADEFRI BYGGE- OG ANLEGGSNÆRING

EN SKADEFRI BYGGE- OG ANLEGGSNÆRING EN SKADEFRI BYGGE- OG ANLEGGSNÆRING TILTAKSPLAN Oktober 2015 Alle skal komme trygt hjem fra byggeplassen Hvert år dør og skades arbeidstakere på norske bygge- og anleggsplasser. Derfor ble HMS-charteret

Detaljer

Sak nr.: Møte: 07.11.12

Sak nr.: Møte: 07.11.12 FORSKNINGSUTVALGET Universitetet i Bergen Forskningsutvalget Universitetet i Bergen Arkivkode: FU sak:20/12 Sak nr.: Møte: 07.11.12 KARRIEREVEILDNING FOR PH.D. KANDIDATER Bakgrunn Tallenes tale er klare.

Detaljer

Sentre for forskningsdrevet innovasjon

Sentre for forskningsdrevet innovasjon Sentre for forskningsdrevet innovasjon En ny ordning i regi av Norges forskningsråd 1 Oslo, desember 2004 1 Godkjent av Hovedstyret i Norges forskningsråd på møtet 16. desember 2004 Ambisjoner og mål Forskningsrådets

Detaljer

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing ET OPPDRAG FRA I SAMARBEID MED MARUT 1 Bakgrunn Norsk maritim næring står foran store utfordringer: sterk internasjonal konkurranse endringer i

Detaljer

Tjenesteavtale nr 7. mellom. Loppa kommune. Finnmarkssykehuset HF CM1. samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid

Tjenesteavtale nr 7. mellom. Loppa kommune. Finnmarkssykehuset HF CM1. samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid Tjenesteavtale nr 7 mellom Loppa kommune og Finnmarkssykehuset HF CM1 samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid Pafter Denne avtalen er inngått mellom Loppa kommune (heretter kalt kommunen)

Detaljer

Presentasjon av oppdraget; virkemidler vi har sett på, hva vi har gjort og funnet og kan gjøre. Christina Abildgaard Dr. scient, avdelingsdirektør

Presentasjon av oppdraget; virkemidler vi har sett på, hva vi har gjort og funnet og kan gjøre. Christina Abildgaard Dr. scient, avdelingsdirektør Blå leverandørindustri framtidens virkemidler for koordinert FoU innen marin-, maritim- og offshore næringene - oppdrag fra NHD, FKD, OED akvarena årsmøte, Hell, 14. mars 2014 Christina Abildgaard Dr.

Detaljer

Vi prioriterer næringslivet, bekjempelse av svart økonomi og sikker ID-forvaltning

Vi prioriterer næringslivet, bekjempelse av svart økonomi og sikker ID-forvaltning Vi prioriterer næringslivet, bekjempelse av svart økonomi og sikker ID-forvaltning Næringslivet opplever likere konkurransevilkår og betydelig redusert byrde Gjennom et slagkraftig samarbeid legger vi

Detaljer

En nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi

En nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi En nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi Lene Mostue, direktør Energi21 Energi Norge, FoU Årsforum Thon Hotell Ullevål Tirsdag 20. september

Detaljer

Virksomhetsstrategi 2014-2018

Virksomhetsstrategi 2014-2018 Virksomhetsstrategi 2014-2018 Én kriminalomsorg Kriminalomsorgen består av omlag fem tusen tilsatte. Fem tusen individer med forskjellig utdanningsbakgrunn, fagfelt og arbeidssted. Felles for oss alle

Detaljer

Samspillet mellom Midtnorsk forskningsfond og nasjonale forskningsprogram

Samspillet mellom Midtnorsk forskningsfond og nasjonale forskningsprogram Samspillet mellom Midtnorsk forskningsfond og nasjonale forskningsprogram Lars Andre Dahle og Arthur Almestad, Forskningsrådet Divisjon for innovasjon Trøndelag og Møre og Romsdal Disposisjon Det nasjonale

Detaljer

Strategisk plan 2012 2016. kunnskap for et tryggere samfunn

Strategisk plan 2012 2016. kunnskap for et tryggere samfunn Strategisk plan 2012 2016 kunnskap for et tryggere samfunn FOTO: Scanpix FORORD side 3 Forord Strategisk plan 2012-2016 er Politihøgskolens overordnede, styrende dokument som gir retning og angir ambisjonsnivået

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv

Inkluderende arbeidsliv Inkluderende arbeidsliv Håkon Hide Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Oppland Tlf. 61 41 77 50 - Mobil 99 23 44 61 hakon.hide@nav.no Arbeidslivssenter Oppland Agenda Inkluderende arbeidsliv Roller i IA-arbeidet

Detaljer

Språkbankens sommerseminar Om språkteknologiens muligheter i Forskningsrådet. Avdelingsdirektør Jon Holm 6. juni 2011

Språkbankens sommerseminar Om språkteknologiens muligheter i Forskningsrådet. Avdelingsdirektør Jon Holm 6. juni 2011 Språkbankens sommerseminar Om språkteknologiens muligheter i Forskningsrådet Avdelingsdirektør Jon Holm 6. juni 2011 Norges forskningsråd vitenskap energi, ressurser og miljø Adm.dir. Stab samfunn og helse

Detaljer

Store programmer nytt klimaprogram. NRØA, 9. januar 2013, Jon Holm og Eivind Hoff-Elimari

Store programmer nytt klimaprogram. NRØA, 9. januar 2013, Jon Holm og Eivind Hoff-Elimari Store programmer nytt klimaprogram NRØA, 9. januar 2013, Jon Holm og Eivind Hoff-Elimari 1. Kort om Store program i Forskningsrådet 2. Anbefalinger fra internasjonal evaluering av norsk klimaforskning

Detaljer

Regionale forskningsfond. 18.03.2009 Lars André Dahle, Norges forskningsråd

Regionale forskningsfond. 18.03.2009 Lars André Dahle, Norges forskningsråd Regionale forskningsfond 18.03.2009 Lars André Dahle, Norges forskningsråd Regionale forskningsfond Forskningsløft for regionene - etablering av regionale forskningsfond Ot.prp. nr. 10: Norges forskningsråd

Detaljer

Hvordan legge til rette for innovasjon og finne de beste løsningene?

Hvordan legge til rette for innovasjon og finne de beste løsningene? Hvordan legge til rette for innovasjon og finne de beste løsningene? Presentasjon på Haugesundkonferansen 8. februar 2012 Kjell Røang Seniorrådgiver Innovasjon - En operativ definisjon Innovasjoner er

Detaljer

Forskningsrådets BIA program, utlysning av FoUmidler i 2011, og brukerstyrt forskning generelt BA-nettverket møte i Forskningsrådet, 4.1.

Forskningsrådets BIA program, utlysning av FoUmidler i 2011, og brukerstyrt forskning generelt BA-nettverket møte i Forskningsrådet, 4.1. Forskningsrådets BIA program, utlysning av FoUmidler i 2011, og brukerstyrt forskning generelt BA-nettverket møte i Forskningsrådet, 4.1.2011 Senior rådgiver Jørn Lindstad BA-Nettverket: Nettverk for bedre

Detaljer

Mer effektiv og bærekraftig næringstransport med SMARTRANS. Anne Sigrid Hamran leder av programstyret Havnedirektør Oslo Havn KF

Mer effektiv og bærekraftig næringstransport med SMARTRANS. Anne Sigrid Hamran leder av programstyret Havnedirektør Oslo Havn KF Forskning er nyttig! Erfaringer fra 8 år med SMARTRANS Mer effektiv og bærekraftig næringstransport med SMARTRANS Anne Sigrid Hamran leder av programstyret Havnedirektør Oslo Havn KF Eller sagt på en annen

Detaljer

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Innledning I tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet til Høgskolen i Telemark (HiT) for 2011 ble det stilt krav om at alle høyere utdanningsinstitusjoner

Detaljer

En nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi

En nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi En nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi Lene Mostue, direktør Energi21 KSU Seminaret 2014 NVE 5. November 2014 Rica Dyreparken Hotel - Kristiansand

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal

Detaljer

Bedre målinger er nøkkelen til effektivitet!

Bedre målinger er nøkkelen til effektivitet! 16. oktober 2014 Bedre målinger er nøkkelen til effektivitet! Innledning til SINTEF Seminar "Hvordan få fart på byggenæringen?" ved Jan Alexander Langlo, forskningsleder, Teknologiledelse SINTEF Teknologi

Detaljer

Ergonomigruppas fagseminar i Stavanger 2014

Ergonomigruppas fagseminar i Stavanger 2014 Ergonomigruppas fagseminar i Stavanger 2014 Status erfaringer utfordringer Godkjenningsenheten for BHT 21.03.2014 1 Status godkjenning Pr 7. mars 2014: 375 søknader registrert. 260 godkjente (flere med

Detaljer

Innovasjonsplattform for UiO

Innovasjonsplattform for UiO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Orienteringssak Saksnr.: 29/15 Møtedato: 19.10.15 Notatdato: 08.10.15 Saksbehandler: Morten Dæhlen Sakstittel:

Detaljer

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822).

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822). Arbeidsmiljøloven 3-1. Krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (1) For å sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, skal arbeidsgiver sørge for at det

Detaljer

Søknadstype: Regionalt bedriftsprosjekt

Søknadstype: Regionalt bedriftsprosjekt Søknadstype: Regionalt bedriftsprosjekt I det følgende beskrives krav for søknadstypen. Dersom ikke alle krav gitt for søknadstypen og/eller i utlysningen er oppfylt, blir søknaden avvist. Det kan forekomme

Detaljer

Øyvind Mejdell Jakobsen prosjektleder Grønn forskning i Midt-Norge Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS

Øyvind Mejdell Jakobsen prosjektleder Grønn forskning i Midt-Norge Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Øyvind Mejdell Jakobsen prosjektleder Grønn forskning i Midt-Norge Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Trøndelag - Matregion nummer 1 Trøndelag - Matregion nummer 1 "Forskning og forskningsbasert innovasjon

Detaljer

Vurdering av Innovasjonsprosjekt. Juni 2012

Vurdering av Innovasjonsprosjekt. Juni 2012 Vurdering av Innovasjonsprosjekt Juni 2012 Innovasjonsprosjekt i næringslivet Innovasjon = verdiskapende fornyelse Innovasjonen FoUprosjektet Innovasjonsprosjekt i næringslivet skal utløse FoU-aktivitet

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

Petroleumsforskning og forskningsetikk

Petroleumsforskning og forskningsetikk Petroleumsforskning og forskningsetikk Forskningsetisk forum 18. september 2014 www.etikkom.no Bakgrunn: Saksgrunnlag: Redegjørelser fra samtlige universiteter, Statoil, Kunnskapsdepartementet og Olje-

Detaljer

Foreløpig programplan Transport2025

Foreløpig programplan Transport2025 Innhold Foreløpig programplan Transport2025... 2 1. Sammendrag... 2 2. Bakgrunn... 2 3. Faglige prioriteringer og arbeidsformer... 3 3.1 Tematiske prioriteringer... 3 3.2 Strukturelle prioriteringer...

Detaljer

Kompetansetiltak i klyngen. Tine Viveka Westerberg Kompetanserådgiver Norges Rederiforbund

Kompetansetiltak i klyngen. Tine Viveka Westerberg Kompetanserådgiver Norges Rederiforbund 1 Kompetansetiltak i klyngen Tine Viveka Westerberg Kompetanserådgiver Norges Rederiforbund 2 Hvorfor er bedriftene så opptatt av kompetanse i vår næring? Konkurransefortrinnet til Norge er utelukkende

Detaljer