SOSI standard generell objektkatalog versjon Fagområde: Bildeinformasjon. Fagområde: Bildeinformasjon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Bildeinformasjon. Fagområde: Bildeinformasjon"

Transkript

1 SOSI standard generell objektkatalog versjon Fagområde: Bildeinformasjon

2 SOSI standard generell objektkatalog versjon INNHOLDSFORTEGNELSE Orientering og introduksjon Historikk og status Endringslogg Omfang Omfatter Målsetting Bruksområde Normative referanser Definisjoner og forkortelser Definisjoner Forkortelser Generelt om fagområdet Applikasjonsskjema Introduksjon Grafisk visning av applikasjonsskjema Overordnet modell Ortofoto Vertikalbilde Skråfoto Satellittbilde Tekstlig beskrivelse av applikasjonsskjema, objekttyper, datatyper, kodelister, og assosiasjoner Ortofoto objekttyper Ortofotoavgrensning Ortofotobilde Ortofotoprosjekt Ortofoto assosiasjoner Assosiasjon <<Topo>> Ortofotobilde-Ortofotoavgrensning Assosiasjon <<Topo>> Ortofotoprosjekt-Ortofotoavgrensning Assosiasjon Ortofotoprosjekt-Ortofotobilde Vertikalbilde objekttyper Vertikalbildedekning Vertikalbilde Bildeprosjekt Bildegrense Vertikalbilde datatyper <<DataType>> Overlapp <<DataType>> Kamerainformasjon Vertikalbilde assosiasjoner Assosiasjon Vertikalbildedekning-Vertikalbilde Assosiasjon <<Topo>> Vertikalbildedekning-Bildegrense Assosiasjon <<Topo>> Vertikalbilde-Bildegrense Vertikalbilde kodeliste <<CodeList>> Bildekategori <<CodeList>> Opptaksmetode <<CodeList>> Orienteringsmetode <<CodeList>> Prosjekttype Skråfoto objekttyper Skråfoto Skråfotogrense Skråfoto datatyper <<DataType>> Bildeinformasjon <<DataType>> Pixelstørrelse Skråfoto assosiasjoner Assosiasjon <<Topo>> Skråfoto-Skråfotogrense Satellittbilde objekttyper...25

3 SOSI standard generell objektkatalog versjon Satellittbilde Satellittbildedekning Satellittbilde assosiasjoner Assosiasjon Satellittbildedekning-Satellittbilde Assosiasjon <<Topo>> Satellittbildedekning-Bildegrense SOSI realisering Objekttyper Ortofoto Ortofotoprosjekt Ortofotobilde Ortofotoavgrensning Vertikalbilde Vertikalbildedekning Vertikalbilde Bildegrense Skråfoto Skråfoto Skråfotogrense Satellittbilde Satellittbildedekning Satellittbilde Objekttyper med tilhørighet i andre fagområder Basisegenskaper og assosiasjoner bakkeoppløsning BAKKEOPPLØSNING bånd BÅND bildeformat BILDEFORMAT bildekategori BILDEKATEGORI bildemålestokk BILDEMÅLESTOKK bildenummer BILDENUMMER brennvidde BRENNVIDDE dekningsnummer DEKNINGSNUMMER film FILM flyfirma FLYFIRMA flyhøyde FLYHØYDE fotodato FOTODATO fotograf FOTOGRAF kalibreringsrapport KALIBRERINGSRAPPORT kameratype KAMERATYPE lengdeoverlapp LENGDEOVERLAPP oppdragsgiver OPPDRAGSGIVER opprinneligbildeformat OPPRINNELIGBILDEFORMAT opprinneligbildesys OPPRINNELIGBILDESYS opptaksmetode OPPTAKSMETODE orienteringsdata ORIENTERINGSDATA orienteringsmetode ORIENTERINGSMETODE ortofotoproduktspesifikasjon ORTOFOTOPRODUKTSPEK pixelbredde PIXELBREDDE pixelhøyde PIXELHØYDE prosjektdata PROSJEKTDATA prosjektnavn PROSJEKTNAVN prosjektstart PROSJEKTSTART prosjekttype PROSJEKTTYPE scanneroppløsning SCANNEROPPLØSNING sideoverlapp SIDEOVERLAPP stripenummer STRIPENUMMER Gruppe-egenskaper bildeinformasjon BILDEINFORMASJON kamerainformasjon KAMERAINFORMASJON overlapp OVERLAPP pixelstørrelse PIXEL-STØRR Egenskaper med tilhørighet i andre fagområder Eksempler på SOSI formatet...34

4 SOSI standard generell objektkatalog versjon GML realisering GML skjema Eksempel på GML-formatet GML formatet Fullstending endringslogg

5 SOSI standard generell objektkatalog versjon Orientering og introduksjon Dette fagområdet omhandler Bildeinformasjon, som er et av flere fagområder i SOSI generell objektkatalog. Fagområdene er utgangspunktet for utarbeidelse av produktspesifikasjoner. En produktspesifikasjon vil ta utgangspunkt i den generelle objektkatalogen og spesifisere i detalj hvilke objekttyper, egenskaper og forhold som skal være med i spesifikasjonen. Eksempel på produktspesifikasjoner er Produktspesifikasjon FKB og temadataspesifikasjoner for Norge Digitalt.

6 SOSI standard generell objektkatalog versjon Historikk og status Ny standard for bildeinformasjon Versjon Dato Utført av Grunnlag for endringen SOSI-sekretariatet Denne standarden er ny i denne versjon. Aktuell ansvarlig: Faglig ansvarlig: Statens kartverk Statens kartverk SOSI-sekretariatet Landdivisjon Kartverksv. 21, 3507 Hønefoss Kartverksv. 21, 3507 Hønefoss Tlf Tlf Endringslogg Denne versjonen av standarden er tilpasset det pågående standardiseringsarbeidet i regi av ISO/TC 211. Som et resultat at dette er standarden nå inndelt i en implementasjonsuavhengig del samt realisering i form av SOSI og GML (Geographic Markup Language), som er en variant av XML. Det legges opp til en gradvis overgang til realisering i form av GML. Som forberedelse til disse justeringene har SOSI arbeidsgruppe 1 vedtatt retningslinjer for arbeidet. Disse er tilgjenglige på SOSI's WEB sider, og omhandler Retningslinjer for arbeidet med neste versjon av SOSI (4.0) Retningslinjer forholdet objektkatalog og produktspesifikasjon Forholdet mellom objekttyper og temakoder Prinsipper for definisjoner For å forstå bakgrunnen for flere av endringene henvises til disse retningslinjene. Objekttypene Skråfoto og Skråfotogrense ble overført fra generell til ny objektkatalog med navnet Foto Objektkatalog Foto ble så endret til Bildeinformasjon Nye objekttyper i Bildeinformasjon er: Ortofotoprosjekt, Ortofotodelprosjekt, Ortofotobilde, Ortofotoavgrensning. Vertikalbildedekning, Vertikalbilde, Bildegrense, Satellittbildedekning, og Satellittbilde. Egenskaper på objekttypen Skråfoto er endret, noen er utgått, noen har fått nytt navn etter samordning med de øvrige egenskaper i denne objektkatalogen, og det har kommet inn noen nye egenskaper. Innført gruppeegenskaper.

7 SOSI standard generell objektkatalog versjon Omfang 2.1 Omfatter Spesifikasjonen gjelder for angivelse av den flate som et ortofoto, vertikalbilde eller skråfoto dekker, samt avgrensningslinjene for disse flatene. Standarden favner altså ikke selve fotografiet, men en avgrensning av det fotograferte området, representert som en flate, med en henvisning til bildet. Hensikten med å representere bildet som flate er å gi brukeren opplysninger om hvilket område som dekkes, når bildet er tatt, hvilken opptaksmetode som er benyttet osv. Leveranse av bilder i form av raster (F.eks.RASTER i SOSI realiseringen) omfattes ikke av denne spesifikasjonen. 2.2 Målsetting Objekttypene definert i dette kapittel beskriver den geografiske utstrekningen av ortofoto, vertikalbilde eller skråfoto, og benyttes for innpakking av ulike typer bildedata. Standarden tar mål av seg til å dekke all datainnsamling fra fly og satellitt. De senere årene har det vært stor utvikling innenfor datainnsamling fra lufta. Trenden går fra bruk av analoge opptaksmetoder i retning av digitale sensorer. 2.3 Bruksområde For utarbeidelse av produktspesifkasjoner eller som oppslagsverk for begrepsdefinisjoner innenfor fagområdet. Spesifikasjonen dekker de mest vanlige behov, og opplysninger som har en varig karakter.

8 SOSI standard generell objektkatalog versjon Normative referanser

9 SOSI standard generell objektkatalog versjon Definisjoner og forkortelser Definisjoner og forklaringer til begrep brukt for fagområdet. 4.1 Definisjoner ortofoto bilde av terrenget der målestokken er den samme i hele bildet. Merknad: Ortofoto er fremstilt på grunnlag av vertikale flyfoto (analoge eller digitale) som har gjennomgått en prosess med orientering og georeferering, slik at bildene blir måleriktige og i samsvar med kartet. 4.2 Forkortelser

10 SOSI standard generell objektkatalog versjon Generelt om fagområdet Vertikalbilder Vertikalbilder er flyfotografier over et landareal med fotoretning tilnærmet loddrett ned på jordoverflaten. Vertikalbilder produseres normalt i striper med bildeoverlapp som muliggjør stereoskopisk betraktning av terrenget. Vertikalbilder benyttes i dag i stor grad til ulike former for registrerings- og kartleggingsformål. Nesten all grunnkartlegging foregår i dag med basis i vertikalbilder. Slike bilder benyttes også som viktig redskap i registrering av ulike typer naturressurser slik som markslag, vegetasjon og geologiske forekomster. Skogbruksplanleggingen foregår i dag ved utstrakt bruk av vertikalbilder, og ved miljøregistreringer (biologisk mangfold og kulturminner) har man også stor nytte av vertikalbildene. Over tid har vertikalbildene stor historisk verdi da de viser hvordan situasjonen var på et aktuelt tidspunkt. Digitale ortofoto I de senere årene har digitale ortofoto blitt et nytt bruksområde for flybilder. Et digitalt ortofoto er avledet fra vertikalbildet ved at dette rektifiseres for å gi bildet kartets geometriske egenskaper. Et digitalt ortofoto kan blant annet benyttes som bakgrunnsbilde i en GIS-løsning eller som bakgrunnskart i en Webløsning på Internett. Brukere med liten kartkunnskap vil enklere kunne kjenne seg igjen på et ortofoto. Fram til i dag har det normale vært at selve fotograferingen skjer ved tradisjonelle fototeknikker. I dag er det vanlig å skanne den analoge negativen (eller eventuelt en dias) til en digital bildekopi. Dette er blitt aktualisert i forbindelse med bruk av digitale fotogrammetri instrumenter (DFA), og som et ledd i digital ortofotoproduksjon. Digitale vertikalbilder Trenden går mot bruk av digitale opptaksmetoder, og det er et spørsmål om tid før slike kamera tar over det meste av flyfotograferingen. Med et digitalt kamera blir det produsert digitale bilder direkte i kamera uten at det er behov for framkalling. Med digitale bilder er det teknisk sett lite aktuelt å snakke om originaler, fordi kopier vil kunne ha nøyaktig like god kvalitet. Skråbilder I de senere årene er flybilder tatt på skrå inn mot aktuelle områder blitt et aktuelt produkt for å visualisere og å dokumentere situasjoner, blant annet knyttet til planlegging og saksbehandling innen offentlig forvaltning. Typisk flyhøyde er meter. Opptak av skråbildene tas ved manuell utløsning, og på en slik måte at det blir flybildedekning over det aktuelle området. Det registreres ikke eksakt posisjon på skråbilder. Flybildenes dekningsområde blir i dag registrert ved manuell avtegning. Dekningsområdet kan legges inn i en GIS-løsning slik at en ved å peke på et aktuelt punkt (link), kan se skråbildet som dekker dette punktet. Ved skråbildefotografering benyttes i dag både analoge og digitale kameraer. Høydemåling med laserskanner. Fotogrammetrisk kartlegging av terrengets overflate har i flere tiår i hovedsak vært gjort ved hjelp av flybilder. Nå er det vanlig å benytte laserteknikk til å måle avstanden fra flyet i lufta og ned til bakken. Når flyets posisjon er kjent, vil en med noe etterarbeid effektivt kunne produsere en god terrengmodell for det aktuelle området. Videre kan laserskanning benyttes til å måle trehøyder i skog. Kilde: Rapport vertikalbilder , (Geovekstforum)

11 SOSI standard generell objektkatalog versjon Objtype Ortofotoavgrensning Objtype Ortofotoprosjekt Objtype Ortofotobilde Figur 1 Grafisk visning av ulike objekttyper i ortofotoprosjekter.

12 SOSI standard generell objektkatalog versjon Applikasjonsskjema 6.1 Introduksjon Alle modellene vises som UML modeller i form av Static Structure Diagram. Alle modellelementer er også gitt en tekstlig beskrivelse. Disse inneholder også definisjoner av modellelementene 6.2 Grafisk visning av applikasjonsskjema Overordnet modell Bildeprosjekt (from Vertikalbilde) + prosjekttype : Prosjekttype + oppdragsgiver : Geodataeier Ortofotoprosjekt (from Ortofoto) Vertikalbildedekning (from Vertikalbilde) Skråfoto (from Skråfoto) Satellittbildedekning (from Satellittbilde)

13 SOSI standard generell objektkatalog versjon Ortofoto <<Topo>> Ortofotoavgrensning + grense : Kurve 1..* <<Topo>> +avgrensning Bildeprosjekt (from Vertikalbilde) + prosjekttype : Prosjekttype + oppdragsgiver : Geodataeier Ortofotoprosjekt + område : Flate + prosjektnavn : CharacterString + rettighetshaver [1..*] : Geodataeier + pixelstørrelse : Pixelstørrelse + bakkeoppløsning [0..1] : Real + prosjektstart [0..1] : DateTime + flyfirma [0..1] : CharacterString + produsent [0..1] : CharacterString + opprinneligbildesys [0..1] : Integer + opprinneligbildeformat [0..1] : CharacterString + orienteringsmetode [0..1] : Orienteringsmetode + produksjonsrapport [0..1] : Link + ortofotoproduktspesifikasjon [0..1] : CharacterString 1..* +avgrensning 1 1..* Ortofotobilde + område : Flate + stripenummer : CharacterString + bildenummer : Integer + fotodato : Dato + dekningsnummer : CharacterString + kamerainformasjon [0..1] : Kamerainformasjon <<DataType>> Kamerainformasjon (from Vertikalbilde) + opptaksmetode : Opptaksmetode + kameratype [0..1] : CharacterString + brennvidde [0..1] : Real + bildekategori [0..*] : Bildekategori + bånd [0..1] : Integer + bitsperpixel [0..1] : Integer + film [0..1] : CharacterString + kalibreringsrapport [0..1] : Link <<DataType>> Geodataeier (from Generelle datatyper) <<DataType>> Link (from Generelle datatyper) <<CodeList>> Bildekategori (from Vertikalbilde) + IR = 1 + Pankromatisk = 2 + Farge = 3 Dersom 'bildekategori' er 'pankromatisk' eller 'IR' er 'bånd' lik 1. <<CodeList>> Orienteringsmetode (from Vertikalbilde) + GPS/INS = 1 + GPS/INS med AAT = 2 + GPS/INS med AT = 3 + GPS med AAT = 4 + GPS med AT = 5 + AT = 6 <<CodeList>> Opptaksmetode (from Vertikalbilde) + Analogt kamera = 1 + Digital sensor = 2 film kan kun benyttes dersom opptaksmetode er analogt kamera

14 SOSI standard generell objektkatalog versjon Vertikalbilde Bildeprosjekt + prosjekttype : Prosjekttype + oppdragsgiver : Geodataeier <<DataType>> Kamerainformasjon + opptaksmetode : Opptaksmetode + kameratype [0..1] : CharacterString + brennvidde [0..1] : Real + bildekategori [0..*] : Bildekategori + bånd [0..1] : Integer + bitsperpixel [0..1] : Integer + film [0..1] : CharacterString + kalibreringsrapport [0..1] : Link <<DataType>> Pixelstørrelse (from Skråfoto) + pixelhøyde : Real + pixelbredde : Real <<DataType>> Overlapp + lengdeoverlapp : Integer + sideoverlapp : Integer Bildegrense + grense : Kurve 1..* +avgrensning 0..* +avgrensning <<Topo>> <<Topo>> Vertikalbildedekning + område : Flate + dekningsnummer : CharacterString + kamerainformasjon : Kamerainformasjon + fotodato [1..*] : Dato + rettighetshaver [1..*] : Geodataeier + bakkeoppløsning [0..1] : Real + flyfirma [0..1] : CharacterString + bildeformat [0..1] : CharacterString + flyhøyde [0..1] : Integer + overlapp [0..1] : Overlapp + scanneroppløsning [0..1] : Real + bildemålestokk [0..1] : Integer + orienteringsdata [0..1] : CharacterString + prosjektdata [0..1] : CharacterString +vertikalbilde 1..* Vertikalbilde + fotograferingspunkt : Punkt + område [0..1] : Flate + bildenummer : Integer + stripenummer : CharacterString + tidspunkt : DateTime film er påkrevet dersom opptaksmetode = analogt kamera <<CodeList>> Orienteringsmetode + GPS/INS = 1 + GPS/INS med AAT = 2 + GPS/INS med AT = 3 + GPS med AAT = 4 + GPS med AT = 5 + AT = 6 <<CodeList>> Prosjekttype + vertikalbilde + satellittbilde + skråfoto + ortofoto <<DataType>> Geodataeier (from Generelle datatyper) <<CodeList>> Opptaksmetode + Analogt kamera = 1 + Digital sensor = 2 <<CodeList>> Bildekategori + IR = 1 + Pankromatisk = 2 + Farge = 3

15 SOSI standard generell objektkatalog versjon Skråfoto Bildeprosjekt (from Vertikalbilde) + prosjekttype : Prosjekttype + oppdragsgiver : Geodataeier Skråfoto + fotograferingspunkt : Punkt + område [0..1] : Flate + fotolink [0..1] : Link + retningsvektor [0..1] : Retningsvektor + pixelstørrelse [0..1] : Pixelstørrelse + fotoinformasjon [0..1] : Bildeinformasjon <<DataType>> Bildeinformasjon + typekamera : CharacterString + brennvidde : Real + fotograf : CharacterString avgrensning <<Topo>> <<DataType>> Retningsvektor (from Retningsvektor) + retningsverdi : Real + retningsenhet : Retningsenhet + retningsreferanse : Retningsreferanse 1..* Skråfotogrense + grense : Kurve <<DataType>> Geodataeier (from Generelle datatyper) <<DataType>> Pixelstørrelse + pixelhøyde : Real + pixelbredde : Real <<CodeList>> Bildekategori (from Vertikalbilde) + IR = 1 + Pankromatisk = 2 + Farge = 3

16 SOSI standard generell objektkatalog versjon Satellittbilde Bildeprosjekt (from Vertikalbilde) + prosjekttype : Prosjekttype + oppdragsgiver : Geodataeier Satellittbildedekning + område : Flate <<Topo>> 1..* avgrensning Bildegrense (from Vertikalbilde) + grense : Kurve +inneholder 1..* Satellittbilde + område : Flate

17 SOSI standard generell objektkatalog versjon Tekstlig beskrivelse av applikasjonsskjema, objekttyper, datatyper, kodelister, og assosiasjoner Forklaring til forkortelsene i overskriften: Kolonnen merket (-) viser minimumskardinalitet. Kolonnen merket (+) viser maksimumskardinalitet Ortofoto objekttyper Ortofotoavgrensning 1 Objekttype avgrensing av et ortofotoområde Ortofotoavgrensning 1.1 grense forløp som følger overgang mellom ulike fenomener 1 1 Kurve 1.2 Rolle 1 1 Ortofotobilde (unavnet) Ortofotobilde 1.3 Rolle (unavnet) Ortofotoprosjekt 1 1 Ortofotoprosjekt Ortofotobilde 2 Objekttype del av et enkelt orfoto som er benyttet i en mosaikk Ortofotobilde 2.1 område objektets utstrekning 1 1 Flate 2.2 stripenummer unik identifikasjon av flystriper under opptak 1 1 CharacterString 2.3 bildenummer unik identifikasjon av bildets nummer i stripen 1 1 Integer 2.4 fotodato fotograferingsdato 1 1 Dato 2.5 dekningsnummer unikt nummer som identifiserer dekningsnummeret fra opptak 1 1 CharacterString 2.6 kamerainformasjon informasjon om kamera som ble benyttet for opptaket 0 1 Kamerainformasjon 2.7 Rolle 1 N Ortofotoavgrensning Rollen er en aggregering avgrensning 2.8 Rolle (unavnet) Ortofotoprosjekt 1 1 Ortofotoprosjekt Ortofotoprosjekt 3 Objekttype område satt sammen i en mosaikk av enkelt-ortofoto Subtype av Bildeprosjekt Ortofotoprosjekt Merknad: Spesifiserer et oppdrag, og representerer netto ortofotodekning 3.1 område objektets utstrekning 1 1 Flate 3.2 prosjektnavn navn på prosjektet 1 1 CharacterString 3.3 rettighetshaver rettighetshaver til datasettet/tjenesten 1 N Geodataeier 3.4 pixelstørrelse geometrisk utstrekning av bildeelementene i terrengmålestokk i ortofotoet, 1 1 Pixelstørrelse oppgitt i meter 3.5 bakkeoppløsning geometrisk utstrekning av bildeelementene i terrengmålestokk ved opptak Merknad: Oppgitt i meter Merknad: Tilsvarer GSD (Ground Sampling Distance) 0 1 Real

18 SOSI standard generell objektkatalog versjon prosjektstart året prosjektet starter 0 1 DateTime Merknad: Benytter bare år som en del av DateTime 3.7 flyfirma firma som utfører fotograferingen 0 1 CharacterString 3.8 produsent ortofotoprodusent 0 1 CharacterString 3.9 opprinneligbildesys koordinatsystem som ortofoto opprinnelig ble produsert i 0 1 Integer 3.10 opprinneligbildeformat formatet som ortofotoet opprinnelig ble levert i 0 1 CharacterString Eks. TIF, JPG, Tiled TIF 3.11 orienteringsmetode metode for å orientere og posisjonere bilde 0 1 Orienteringsmetode 3.12 produksjonsrapport rapport som beskriver resultatet fra ortofotoproduksjonen 0 1 Link Merknad: Angis som en URL til eget dokument 3.13 ortofotoproduktspesifikasjon referanse til den spesifikasjon som ortofotoene er produsert etter 0 1 CharacterString 3.14 Rolle 1 N Ortofotoavgrensning Rollen er en aggregering avgrensning 3.15 Rolle (unavnet) Ortofotobilde 1 N Ortofotobilde Rollen er en aggregering Ortofoto assosiasjoner Assosiasjon <<Topo>> Ortofotobilde-Ortofotoavgrensning 1 Assosiasjon Ortofotobilde-Ortofotoavgrensning 1.1 Rolle 1 N Ortofotoavgrensning Rollen er en aggregering avgrensning 1.2 Rolle (unavnet) Ortofotobilde 1 1 Ortofotobilde Assosiasjon <<Topo>> Ortofotoprosjekt-Ortofotoavgrensning 2 Assosiasjon Ortofotoprosjekt-Ortofotoavgrensning 2.1 Rolle 1 N Ortofotoavgrensning Rollen er en aggregering avgrensning 2.2 Rolle (unavnet) Ortofotoprosjekt 1 1 Ortofotoprosjekt Assosiasjon Ortofotoprosjekt-Ortofotobilde 3 AssosiasjonOrtofotoprosjekt-Ortofotobilde 3.1 Rolle 1 N Ortofotobilde Rollen er en aggregering (unavnet) Ortofotobilde 3.2 Rolle (unavnet) Ortofotoprosjekt 1 1 Ortofotoprosjekt

19 SOSI standard generell objektkatalog versjon Vertikalbilde objekttyper Vertikalbildedekning 1 Objekttype geografisk område for vertikalbilder som er fotografert på samme dato Subtype av Bildeprosjekt Vertikalbildedekning Merknad: Kan inngå i et større prosjekt. 1.1 område objektets utstrekning 1 1 Flate 1.2 dekningsnummer unikt nummer som identifiserer dekningsnummeret fra opptak 1 1 CharacterString 1.3 kamerainformasjon informasjon om kamera som er benyttet for opptak 1 1 Kamerainformasjon 1.4 fotodato fotograferingsdato 1 N Dato 1.5 rettighetshaver rettighetshaver til datasettet/tjenesten 1 N Geodataeier 1.6 bakkeoppløsning geometrisk utstrekning av bildeelementene i terrengmålestokk 0 1 Real Merknad: Tilsvarer GSD (Ground Sampling Distance) 1.7 flyfirma firma som utfører fotograferingen 0 1 CharacterString 1.8 bildeformat formatet som vertikalbildene innenfor vertikalbildedekningsområdet finnes i 0 1 CharacterString Eksempel: JPG,PNG, TIF, Tiled TIF, ECW, etc. 1.9 flyhøyde gjennomsnittlig flyhøyde over havet, oppgitt i meter 0 1 Integer 1.10 overlapp overlapp mellom vertikalbilder 0 1 Overlapp 1.11 scanneroppløsning oppløsning som bildene er scannet i, oppgitt i µ 0 1 Real 1.12 bildemålestokk gjennomsnittlig målestokk til det analoge vertikalbilde 0 1 Integer Merknad: Oppgitt som målestokkstall, f.eks 1:15000 angis som orienteringsdata link (URL) til en adresse hvor orienteringsdata er tilgjengelig 0 1 CharacterString 1.14 prosjektdata link (URL) til en adresse hvor prosjektdata (prosjektrapport) er tilgjengelig 0 1 CharacterString 1.15 Rolle 1 N Vertikalbilde Rollen er en aggregering vertikalbilde 1.16 Rolle avgrensning 1 N Bildegrense Rollen er en aggregering Vertikalbilde 2 Objekttype Vertikalbilde flyfotografi over et landareal med fotoretning tilnærmet loddrett ned på jordoverflaten 2.1 fotograferingspunkt kameraets posisjon i eksponeringsøyeblikket 1 1 Punkt 2.2 område objektets utstrekning 0 1 Flate 2.3 bildenummer identifikasjon av bildets nummer i stripen 1 1 Integer 2.4 stripenummer unik identifikasjon av flystriper under opptak 1 1 CharacterString 2.5 tidspunkt tidspunkt for opptak 1 1 DateTime 2.6 Rolle 1 1 Vertikalbildedekning (unavnet) Vertikalbildedekning 2.7 Rolle avgrensning 0 N Bildegrense Rollen er en aggregering

20 SOSI standard generell objektkatalog versjon Bildeprosjekt 3 Objekttype samordning av vertikalbilder utført i en gitt sammenheng Bildeprosjekt 3.1 prosjekttype angivelse av om det er et satellitt- eller flybildeprosjekt 1 1 Prosjekttype 3.2 oppdragsgiver den organisasjonen som har bestilt oppdraget 1 1 Geodataeier Bildegrense 4 Objekttype avgrensing av et vertikalbildeområde/vertikalbildedekningsområde Bildegrense 4.1 grense forløp som følger overgang mellom ulike fenomener 1 1 Kurve 4.2 Rolle 1 1 Vertikalbildedekning (unavnet) Vertikalbildedekning 4.3 Rolle 1 1 Vertikalbilde (unavnet) Vertikalbilde 4.4 Rolle (unavnet) Satellittbildedekning 1 1 Satellittbildedekning Vertikalbilde datatyper <<DataType>> Overlapp 1 Datatype overlapp i lengde- og sideretning i vertikalbilder Overlapp 1.1 lengdeoverlapp overlapp i lengderetning i prosent 1 1 Integer 1.2 sideoverlapp overlapp sideveis i prosent 1 1 Integer <<DataType>> Kamerainformasjon 2 Datatype informasjon om kamera som er benyttet for opptak Kamerainformasjon 2.1 opptaksmetode analogt eller digitalt opptak 1 1 Opptaksmetode 2.2 kameratype identifikasjon av kameratype 0 1 CharacterString 2.3 brennvidde avstanden i millimeter mellom objektivets projeksjonssentrum og bildeplanet 0 1 Real 2.4 bildekategori betegnelse på hvilke båndbredder som er benyttet ved opptaket 0 N Bildekategori 2.5 bånd antall opptakskanaler som det registreres informasjon på 0 1 Integer Eksempel: R,G,B (3 opptakskanaler), pankromatisk (1), 2.6 bitsperpixel bildets fargedybde i bits per pixel 0 1 Integer Eksempel: 8, 12, film filmtype benyttet ved analoge opptak 0 1 CharacterString 2.8 kalibreringsrapport link (URL) til en adresse hvor kalibreringsdata er tilgjengelig 0 1 Link

21 SOSI standard generell objektkatalog versjon Vertikalbilde assosiasjoner Assosiasjon Vertikalbildedekning-Vertikalbilde 1 Assosiasjon Vertikalbildedekning-Vertikalbilde 1.1 Rolle 1 N Vertikalbilde Rollen er en aggregering vertikalbilde 1.2 Rolle (unavnet) Vertikalbildedekning 1 1 Vertikalbildedekning Assosiasjon <<Topo>> Vertikalbildedekning-Bildegrense 2 Assosiasjon Vertikalbildedekning-Bildegrense 2.1 Rolle 1 N Bildegrense Rollen er en aggregering avgrensning 2.2 Rolle (unavnet) Vertikalbildedekning 1 1 Vertikalbildedekning Assosiasjon <<Topo>> Vertikalbilde-Bildegrense 3 Assosiasjon Vertikalbilde-Bildegrense 3.1 Rolle 0 N Bildegrense Rollen er en aggregering avgrensning 3.2 Rolle (unavnet) Vertikalbilde 1 1 Vertikalbilde Vertikalbilde kodeliste <<CodeList>> Bildekategori Nr Kodenavn Definisjon/Forklaring Kode 1 Kodeliste betegnelse på hvilke båndbredder som er benyttet ved opptaket Bildekategori 1.1 IR opptak i det infrarøde område Pankromatisk opptak i det synlige område gjengitt i sort/hvitt Farge opptak i det synlige området gjengitt i farge 3

22 SOSI standard generell objektkatalog versjon <<CodeList>> Opptaksmetode Nr Kodenavn Definisjon/Forklaring Kode 2 Kodeliste analogt eller digitalt opptak Opptaksmetode 2.1 Analogt kamera Digital sensor <<CodeList>> Orienteringsmetode Nr Kodenavn Definisjon/Forklaring Kode 3 Kodeliste metode for å orientere og posisjonere bilde Orienteringsmetode 3.1 GPS/INS angivelse i form av posisjon(gps) og relativ orientering av bilde i form av phi, omega og kappa (INS) GPS/INS med AAT GPS/INS med automatisk aerotriangulering GPS/INS med AT GPS/INS med aerotriangulering GPS med AAT GPS med automatisk aerotriangulering GPS med AT GPS med aerotriangulering AT konvensjonell aerotriangulering <<CodeList>> Prosjekttype Nr Kodenavn Definisjon/Forklaring Kode 4 Kodeliste angivelse av om det er et satellitt- eller flybildeprosjekt Prosjekttype 4.1 vertikalbilde 4.2 satellittbilde 4.3 skråfoto 4.4 ortofoto

23 SOSI standard generell objektkatalog versjon Skråfoto objekttyper Skråfoto 1 Objekttype fotografi over et landareal med fotoretning skrått ned på jordoverflaten Subtype av Bildeprosjekt Skråfoto 1.1 fotograferingspunkt angir hvor et skråbilde er tatt fra 1 1 Punkt 1.2 område objektets utstrekning 0 1 Flate 1.3 fotolink peker til fotografiets fysiske plassering 0 1 Link 1.4 retningsvektor retningsvektor i planet, angitt ved lengde, enhet (grader, gon) samt system 0 1 Retningsvektor (sant nord, magnetisk nord, etc.) 1.5 pixelstørrelse bildeoppløsning 0 1 Pixelstørrelse 1.6 fotoinformasjon nærmere angivelse av informasjon knyttet til skråbilde 0 1 Bildeinformasjon 1.7 Rolle avgrensning 1 N Skråfotogrense Rollen er en aggregering Skråfotogrense 2 Objekttype avgrensning av skråfotoområde Skråfotogrense 2.1 grense forløp som følger overgang mellom ulike fenomener 1 1 Kurve 2.2 Rolle (unavnet) Skråfoto 1 2 Skråfoto Skråfoto datatyper <<DataType>> Bildeinformasjon 3 Datatype detaljinformasjon om et bilde Bildeinformasjon 3.1 kameratype identifikasjon av kameratype 1 1 CharacterString 3.2 brennvidde avstand fra midtpunktet til brennpunktet i en linse 1 1 Real 3.3 fotograf vedkommende som tok fotografiet 1 1 CharacterString <<DataType>> Pixelstørrelse 4 Datatype bildeoppløsning Pixelstørrelse 4.1 pixelhøyde bildeelementenes høyde i terrengenhet (meter/sekund) 1 1 Real 4.2 pixelbredde bildeelementenes bredde i terrengenhet (meter/sekund) 1 1 Real

24 SOSI standard generell objektkatalog versjon Skråfoto assosiasjoner Assosiasjon <<Topo>> Skråfoto-Skråfotogrense 1 Assosiasjon Skråfoto-Skråfotogrense 1.1 Rolle 1 N Skråfotogrense Rollen er en aggregering avgrensning 1.2 Rolle (unavnet) Skråfoto 1 2 Skråfoto

25 SOSI standard generell objektkatalog versjon Satellittbilde objekttyper Satellittbilde 1 Objekttype Satellittbilde 1.1 område 1 1 Flate 1.2 Rolle (unavnet) Satellittbildedekning 1 1 Satellittbildedekning Satellittbildedekning 2 Objekttype Subtype av Bildeprosjekt Satellittbildedekning 2.1 område 1 1 Flate 2.2 Rolle 1 N Satellittbilde Rollen er en aggregering inneholder 2.3 Rolle avgrensning 1 N Bildegrense Rollen er en aggregering Satellittbilde assosiasjoner Assosiasjon Satellittbildedekning-Satellittbilde 1 Assosiasjon Satellittbildedekning-Satellittbilde 1.1 Rolle 1 N Satellittbilde Rollen er en aggregering inneholder 1.2 Rolle (unavnet) Satellittbildedekning 1 1 Satellittbildedekning Assosiasjon <<Topo>> Satellittbildedekning-Bildegrense 2 Assosiasjon Satellittbildedekning-Bildegrense 2.1 Rolle 1 N Bildegrense Rollen er en aggregering avgrensning 2.2 Rolle (unavnet) Satellittbildedekning 0 1 Satellittbildedekning

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Servitutter. Databeskrivelse: Servitutter/bruksretter

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Servitutter. Databeskrivelse: Servitutter/bruksretter SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Databeskrivelse: Servitutter/bruksretter SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 Databeskrivelse: Servitutter/bruksretter...1 0 Orientering

Detaljer

Fagområde: Annen naturinformasjon

Fagområde: Annen naturinformasjon SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Annen naturinformasjon Revidert 6. mars 2007 SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 0 Orientering og introduksjon......4

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Anvendt geokjemi. Fagområde: Anvendt geokjemi

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Anvendt geokjemi. Fagområde: Anvendt geokjemi SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Anvendt geokjemi SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE...1 0 Orientering og introduksjon......4 1 Historikk

Detaljer

Fagområde: Administrative og statistiske inndelinger

Fagområde: Administrative og statistiske inndelinger SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Administrative og statistiske inndelinger Fagområde: Administrative og statistiske inndelinger Statens kartverk november 2006 SOSI standard

Detaljer

Produktspesifikasjon Vertikalbilde (Leveranse av bildedata, orienteringsdata og vertikalbildedekning fra flyfotografering) Versjon 2.

Produktspesifikasjon Vertikalbilde (Leveranse av bildedata, orienteringsdata og vertikalbildedekning fra flyfotografering) Versjon 2. Produktspesifikasjon Vertikalbilde - versjon 2.1-1 - Produktspesifikasjon Vertikalbilde (Leveranse av bildedata, orienteringsdata og vertikalbildedekning fra flyfotografering) Versjon 2.1 Produktspesifikasjon

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Landbruksregisteret. Fagområde: Landbruksregisteret

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Landbruksregisteret. Fagområde: Landbruksregisteret SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Landbruksregisteret Statens kartverk november 2006 SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 0 Orientering og

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Arealbruk. Fagområde: Arealbruk

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Arealbruk. Fagområde: Arealbruk SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 Fagområde: Arealbruk SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 0 Orientering og introduksjon......5 Historikk og status......6.

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Verneverdige geologiske objekter. Fagområde: Verneverdige geologiske objekter

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Verneverdige geologiske objekter. Fagområde: Verneverdige geologiske objekter SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Verneverdige geologiske objekter SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE...1 0 Orientering og introduksjon......4

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Naturvernområder. Fagområde: Naturvernområder

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Naturvernområder. Fagområde: Naturvernområder SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Naturvernområder SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 1 Orientering og introduksjon......4 2 Historikk

Detaljer

SOSI generell objektkatalog og objektkatalogen i en produktspesifikasjon

SOSI generell objektkatalog og objektkatalogen i en produktspesifikasjon SOSI generell objektkatalog og objektkatalogen i en produktspesifikasjon class Bygning Bygningsavgrensning:: Bygningsavgrensning {root} + grense: Kurve +bygningsavgrensning 0..* 0..* Bygg {root} En bygning

Detaljer

SOSI-standard - versjon 4.02 2011-12-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Naturinfo Side 1 av 16

SOSI-standard - versjon 4.02 2011-12-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Naturinfo Side 1 av 16 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Naturinfo Side 1 av 16 12 FKB Naturinfo Innhold 12.1 Innledning... 2 12.1.1 Historikk... 2 12.1.2 Formål og omfang... 3 12.1.3 Referanser... 3 12.1.4 Ansvarlig for

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Fastmerker. Fagområde: Fastmerker

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Fastmerker. Fagområde: Fastmerker SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Fastmerker SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 0 Orientering og introduksjon......4 1 Historikk og status......5

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Geologi, grotter. Fagområde: Geologi, grotter

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Geologi, grotter. Fagområde: Geologi, grotter SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Geologi, grotter SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE...1 0 Orientering og introduksjon......4 1 Historikk

Detaljer

Produktspesifikasjon for ortofoto i Norge versjon 2 Side 1 av 33. Produktspesifikasjon for ortofoto i Norge

Produktspesifikasjon for ortofoto i Norge versjon 2 Side 1 av 33. Produktspesifikasjon for ortofoto i Norge Produktspesifikasjon for ortofoto i Norge versjon 2 Side 1 av 33 Produktspesifikasjon for ortofoto i Norge Produktspesifikasjon for ortofoto i Norge versjon 2 Side 2 av 33 Innhold 0 Produktidentifikasjon

Detaljer

SOSI standard - versjon 4.0 1 Del 1: Regler for navning av geografiske elementer. DEL 1: Regler for navning av geografiske elementer

SOSI standard - versjon 4.0 1 Del 1: Regler for navning av geografiske elementer. DEL 1: Regler for navning av geografiske elementer SOSI standard - versjon 4.0 1 DEL 1: Regler for navning av geografiske elementer SOSI standard - versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1: Regler for navning av geografiske elementer 1 0 Orientering og

Detaljer

9 FKB LedningVa (Vann og avløp)

9 FKB LedningVa (Vann og avløp) SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB FKB LedningVa Side 1 av 13 9 FKB LedningVa (Vann og avløp) Innhold 9.1 Innledning... 2 9.1.1 Historikk... 2 9.1.2 Formål og omfang... 3 9.1.3 Referanser... 3 9.1.4

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Kyst og sjø. Fagområde: Kyst og sjø

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Kyst og sjø. Fagområde: Kyst og sjø SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Kyst og sjø SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 0 Orientering og introduksjon......9 1 Historikk og status......10

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Råstoffutvinning. Fagområde: Råstoffutvinning

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Råstoffutvinning. Fagområde: Råstoffutvinning SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Råstoffutvinning SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE...1 1 Orientering og introduksjon......6 2 Historikk

Detaljer

Fagområde: Generelle typer

Fagområde: Generelle typer SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Generelle typer 230407: Endret multiplisitet på informasjon og prosesshistorie fra 0..1 til 0..* SOSI standard generell objektkatalog versjon

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Petroleum. Fagområde: Petroleum

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Petroleum. Fagområde: Petroleum SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Petroleum SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 0 Orientering og introduksjon......5 1 Historikk og status......6

Detaljer

Teknologiforum, Clarion hotel, Gardermoen 2015-10-26/27. En introduksjon til SOSI del 1 Regler for UML modellering

Teknologiforum, Clarion hotel, Gardermoen 2015-10-26/27. En introduksjon til SOSI del 1 Regler for UML modellering Teknologiforum, Clarion hotel, Gardermoen 2015-10-26/27 SOSI versjon 5.0 Morten Borrebæk Kartverket En introduksjon til SOSI del 1 Regler for UML modellering (fra forretningsprosesser til tjenestemodeller)

Detaljer

SOSI standard - versjon 4.0 1 Del 1: Introduksjon. DEL 1: Introduksjon

SOSI standard - versjon 4.0 1 Del 1: Introduksjon. DEL 1: Introduksjon SOSI standard - versjon 4.0 1 DEL 1: Introduksjon SOSI standard - versjon 4.0 2 DEL 1: Introduksjon 0 Innledning.....3 1 Endringslogg fra SOSI-versjon 3.4......4 2 Organisering......5 2.1 Målsetting...5

Detaljer

Fagområde: Geovitenskapelige undersøkelser Generelle konsepter

Fagområde: Geovitenskapelige undersøkelser Generelle konsepter SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Geovitenskapelige undersøkelser Generelle konsepter SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Fagområde: Geovitenskapelige

Detaljer

Fagområde Samferdsel generell (SAMF)

Fagområde Samferdsel generell (SAMF) SOSI standard Del 2 Generell objektkatalog 1 Fagområde: Samferdsel generell, versjon 4.5 Fagområde Samferdsel generell (SAMF) Versjon 4.5 Versjonsdato 4.juni 2013 Statens kartverk mai 2013 SOSI standard

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0-0 - Fagområde: Gravplass. Fagområde: Gravplass

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0-0 - Fagområde: Gravplass. Fagområde: Gravplass SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0-0 - Fagområde: Gravplass SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0-1 - Innholdsfortegnelse...0 1 Orientering og introduksjon...2 2 Historikk og status...2

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Forurensning. Fagområde: Forurensning

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Forurensning. Fagområde: Forurensning SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Forurensning Statens kartverk november 2006 SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 0 Orientering og introduksjon......5

Detaljer

Vedlegg 1 TEKNISK SPESIFIKASJON

Vedlegg 1 TEKNISK SPESIFIKASJON Vedlegg 1 TEKNISK SPESIFIKASJON Oppdrag: LACHBU24 - Øvre og Nedre Eiker 2012 Kommunenr.: 0624-0625 Kommune: Øvre Eiker og Nedre Eiker Fylke: Buskerud Side 1 av 17 1. INNLEDNING... 3 2. SIGNALERING... 4

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Bane. Fagområde: Bane

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Bane. Fagområde: Bane SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Bane Statens kartverk november 2006 SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 0 Orientering og introduksjon......5

Detaljer

Produktspesifikasjon: KYV_Farled

Produktspesifikasjon: KYV_Farled SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon: KYV_Farled 1 Innledning, historikk og endringslogg 3 1.1 Innledning 3 1.2 Endringslogg 3 SOSI Produktspesifikasjon - 1-2 Definisjoner og forkortelser 4 2.1

Detaljer

Produktspesifikasjon for ortofoto i Norge versjon 4 Side 1 av 36. Produktspesifikasjon for ortofoto i Norge

Produktspesifikasjon for ortofoto i Norge versjon 4 Side 1 av 36. Produktspesifikasjon for ortofoto i Norge Produktspesifikasjon for ortofoto i Norge versjon 4 Side 1 av 36 Produktspesifikasjon for ortofoto i Norge Statens kartverk januar 2011 Produktspesifikasjon for ortofoto i Norge versjon 4 Side 2 av 36

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Markslag. Fagområde: Markslag

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Markslag. Fagområde: Markslag SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Markslag SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 0 Orientering og introduksjon......3 1 Historikk og status......4

Detaljer

SOSI-spesifikasjon for Georef 4.0

SOSI-spesifikasjon for Georef 4.0 SOSI-spesifikasjon for Georef versjon 4.0-0 - SOSI-spesifikasjon for Georef 4.0 SOSI-spesifikasjon for Georef 4.0...0 1 Historikk og status...1 2 Omfang...3 2.1 Omfatter...3 2.2 Målsetting...3 2.3 Bruksområde...3

Detaljer

Veileder for produktark og presentasjonsregler

Veileder for produktark og presentasjonsregler Veileder for produktark og presentasjonsregler Tittel: Veileder for produktark og presentasjonsregler Utarbeidet av: Norge digitalt Søkeord: Veileder, produktark, presentasjonsregler, leveranser, NSDI,

Detaljer

Veiledning til krav om leveranse av data til kart og NVDB fra bygge- og driftskontrakter

Veiledning til krav om leveranse av data til kart og NVDB fra bygge- og driftskontrakter Veiledning til krav om leveranse av data til kart og NVDB fra bygge- og driftskontrakter Vedlegg til konkurransegrunnlaget Versjon 1.4.0, 31.01.2012 Statens vegvesen side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING...

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Kulturminner. Fagområde: Kulturminner

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Kulturminner. Fagområde: Kulturminner SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Kulturminner SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 0 Orientering og introduksjon......4 1 Historikk og status......5

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Bygningsmessige anlegg. Fagområde: Bygningsmessige anlegg

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Bygningsmessige anlegg. Fagområde: Bygningsmessige anlegg SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Bygningsmessige anlegg Statens kartverk november 2007 SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 1 0 Orientering og introduksjon......9

Detaljer

Administrative enheter Norges maritime grenser

Administrative enheter Norges maritime grenser SOSI Del 3 Produktspesifikasjon Norges maritime grenser versjon 2012-1 Side 1 av 61 Produktspesifikasjon for Administrative enheter Norges maritime grenser SOSI Del 3 Produktspesifikasjon Norges maritime

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.2 1. SOSI-temakoder og SOSI-elementer

SOSI standard - versjon 3.2 1. SOSI-temakoder og SOSI-elementer SOSI standard - versjon 3.2 1 SOSI-temakoder og SOSI-elementer SOSI-temakoder og SOSI-elementer - Introduksjon 2 1 Introduksjon Det har vært et ønske om å ha en oversikt over aktuelle temakoder og SOSI-elementer

Detaljer

SOSI standard Del 1- versjon 3.2 1. DEL 1 SOSI-raster

SOSI standard Del 1- versjon 3.2 1. DEL 1 SOSI-raster SOSI standard Del 1- versjon 3.2 1 DEL 1 SOSI-raster SOSI standard - versjon 3.2 2 DEL 1 SOSI-raster - Historikk og status 1 Historikk og status Denne spesifikasjon av SOSI-raster startet opp i forbindelse

Detaljer

SOSI Ledning og lednings datamodell

SOSI Ledning og lednings datamodell SOSI Ledning og lednings datamodell Erling Onstein Kartverket/SOSI-sekretariatet Foto: Terje Rønneberg, Asker kommune Innhold Om SOSI-standarden Gjeldende status på arbeidet med SOSI Ledning en presentasjon

Detaljer

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: KYV_Ankringsområder v. 0.9. Produktspesifikasjon: KYV_Ankringsområder

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: KYV_Ankringsområder v. 0.9. Produktspesifikasjon: KYV_Ankringsområder SOSI Produktspesfikasjon Produktspesifikasjon: KYV_Ankringsområder SOSI Produktspesfikasjon - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg 3 1.1 Innledning 3 1.2 Endringslogg 3 2 Definisjoner og forkortelser

Detaljer

SOSI-temakoder og SOSI-elementer

SOSI-temakoder og SOSI-elementer SOSI-temakoder og SOSI-elementer - Generellt 5-1 SOSI-temakoder og SOSI-elementer 5-1 SOSI-temakoder og SOSI-elementer - Generellt 5-2 Denne side er blank 5-2 SOSI-temakoder og SOSI-elementer - Generellt

Detaljer

Denne notatet er laget for å forklare hvordan SOSI Ledning-modellen som nå snart er klar fra SOSI Ag7b, kan brukes.

Denne notatet er laget for å forklare hvordan SOSI Ledning-modellen som nå snart er klar fra SOSI Ag7b, kan brukes. NOTAT Emne Til Eksempel på bruk av SOSI Ledning SOSI Ag7b Fra Erling Onstein Dato 3.september 2012, oppdatert 9.september 2012 Kopi til SOSI-sekretariatet/kartverket Hensikt med notatet Denne notatet er

Detaljer

Retningslinjer forholdet objektkatalog og produktspesifikasjon

Retningslinjer forholdet objektkatalog og produktspesifikasjon Dokument tittel: Retningslinjer forholdet objektkatalog/produktspesifikasjon Side 1 av 4 Retningslinjer forholdet objektkatalog og produktspesifikasjon Det har i lengre tid vært uenighet og forvirring

Detaljer

Fagområde: Innsjøer og vassdrag

Fagområde: Innsjøer og vassdrag SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Innsjøer og vassdrag Revidert 6. mars 2007 Statens kartverk november 2006 SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.0 1-131. DEL 1 SOSI-raster

SOSI standard - versjon 3.0 1-131. DEL 1 SOSI-raster SOSI standard - versjon 3.0 1-131 DEL 1 SOSI-raster SOSI standard - versjon 3.0 1-132 DEL 1 SOSI-raster - Historikk og status Denne side er blank 1-132 SOSI standard - versjon 3.0 1-133 DEL 1 SOSI-raster

Detaljer

SOSI Produktspesifikasjon versjon 4.0 Produktnavn: ND_ Snøskred - aktsomhetsområder. Produktspesifikasjon: ND_Snøskred - aktsomhetsområder

SOSI Produktspesifikasjon versjon 4.0 Produktnavn: ND_ Snøskred - aktsomhetsområder. Produktspesifikasjon: ND_Snøskred - aktsomhetsområder Produktnavn: ND_ Snøskred - aktsomhetsområder Produktspesifikasjon: ND_Snøskred - aktsomhetsområder 3 av Norges geologiske undersøkelse - 2012 1 Innledning, historikk og endringslogg 1 av 2 Norges geologiske

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Bygninger. Fagområde: Bygninger

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Bygninger. Fagområde: Bygninger SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Bygninger SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE...1 0 Orientering og introduksjon... 7 1 Historikk og status...

Detaljer

SOSI standard - versjon 2.21 2-159. Databeskrivelse: Markslag

SOSI standard - versjon 2.21 2-159. Databeskrivelse: Markslag SOSI standard - versjon 2.21 2-159 Databeskrivelse: Markslag SOSI standard - versjon 2.21 2-160 Denne side er blank 2-160 SOSI standard - versjon 2.21 2-161 1 Historikk og status Spesifikasjon av markslagsdata

Detaljer

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: Skredhendelser 1.0. Produktspesifikasjon for skredhendelser

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: Skredhendelser 1.0. Produktspesifikasjon for skredhendelser SOSI Produktspesfikasjon Produktspesifikasjon for skredhendelser SOSI Produktspesfikasjon - 2-1 Innledning, historikk og endringslogg 4 1.1 Innledning 4 1.2 Historikk 4 1.3 Endringslogg 4 2 Definisjoner

Detaljer

SOSI standard Del 2 - versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Annen Natur. Databeskrivelse: Annen naturinformasjon

SOSI standard Del 2 - versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Annen Natur. Databeskrivelse: Annen naturinformasjon SSI standard Del 2 - versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Annen Natur Databeskrivelse: Annen naturinformasjon SSI standard Del 2 - versjon 3.2 2 Databeskrivelse: Annen naturinformasjon - Historikk og status

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.3 Databeskrivelse: Databeskrivelse: Arealbruk

SOSI standard - versjon 3.3 Databeskrivelse: Databeskrivelse: Arealbruk Databeskrivelse: Databeskrivelse: Arealbruk Statens Kartverk september 2001 Databeskrivelse: 2-2 1 Historikk og status Kapittelversjon Dato Utført av Grunnlag for endringen 1 1995-02-14 SOSI-gr 5 Diskusjoner

Detaljer

SOSI Produktspesifikasjon -1- Produktnavn: Farled v 20151117. Produktspesifikasjon: Farled Versjon 20151117

SOSI Produktspesifikasjon -1- Produktnavn: Farled v 20151117. Produktspesifikasjon: Farled Versjon 20151117 SOSI Produktspesifikasjon -1- Produktspesifikasjon: Farled Versjon 20151117 SOSI Produktspesifikasjon -2- Innholdsfortegnelse 1 Innledning, historikk og endringslogg... 5 1.1 Innledning... 5 1.2 Historikk...

Detaljer

SOSI standard - versjon 2.21 2-359. Databeskrivelse : Adressepunkt

SOSI standard - versjon 2.21 2-359. Databeskrivelse : Adressepunkt SOSI standard - versjon 2.21 2-359 Databeskrivelse : Adressepunkt SOSI standard - versjon 2.21 2-360 Databeskrivelse : Adressepunkt - Historikk og status Denne side er blank 2-360 SOSI standard - versjon

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Lufthavn. Fagområde: Lufthavn

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Lufthavn. Fagområde: Lufthavn SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Lufthavn SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 0 Orientering og introduksjon......7 1 Historikk og status......8

Detaljer

SOSI Produktspesifikasjon - versjon 4.0 Produktnavn: ND_Kvikkleire. Produktspesifikasjon: ND_Kvikkleire

SOSI Produktspesifikasjon - versjon 4.0 Produktnavn: ND_Kvikkleire. Produktspesifikasjon: ND_Kvikkleire SOSI Produktspesifikasjon - versjon 4.0 Produktspesifikasjon: ND_Kvikkleire 2 av Norges geologiske undersøkelse - 2012 SOSI Produktspesifikasjon versjon 4.0-1 - 1 Innledning, historikk og endringslogg

Detaljer

Produktspesifikasjon. ATK-punkt (ID=162) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema

Produktspesifikasjon. ATK-punkt (ID=162) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Vegobjekttype: 1.0 Datakatalog versjon: 2.05-743 Sist endret: 2014-10-20 Definisjon: Kommentar: Alle ATK- (ID=162) Punkt hvor det gjennomføres automatisk trafikkontroll

Detaljer

Kartlegging av ras- og flomområder

Kartlegging av ras- og flomområder Kartlegging av ras- og flomområder Leif Erik Blankenberg Stikningskonferansen 2015, Gardermoen, 3/2-2015 Kort om Terratec AS Ca85 ansatte i Terratec AS (Norge) og mer enn 100 i konsernet Ca20 nyansatte

Detaljer

Produktspesifikasjon: Statlig sikra friluftslivsområder

Produktspesifikasjon: Statlig sikra friluftslivsområder SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon: Statlig sikra friluftslivsområder Foto: Bård Bredesen, naturarkivet.no (elektronisk versjon er alltid gjeldene versjon) SOSI Produktspesifikasjon - 2 - Innhold

Detaljer

Nye regler for konstruksjon av vann i Geovekstprosjekt.

Nye regler for konstruksjon av vann i Geovekstprosjekt. Nye regler for konstruksjon av vann i Geovekstprosjekt. Teknisk spesifikasjon: (Tekst merket med gult er mitt forslag til endring. Tekst i rød kursiv (rød kursiv med gult er ny tekst) er kun ment som veiledning

Detaljer

Produktspesifikasjon - versjon 4.0 Produktnavn: ND_Sedimentasjonsmiljø, versjon 2. Produktspesifikasjon: ND_Sedimentasjonsmiljø

Produktspesifikasjon - versjon 4.0 Produktnavn: ND_Sedimentasjonsmiljø, versjon 2. Produktspesifikasjon: ND_Sedimentasjonsmiljø Produktspesifikasjon - versjon 4.0 Produktspesifikasjon: ND_Sedimentasjonsmiljø 3 av 1 Innledning, historikk og endringslogg - 1 - 2 Oversikt over produktspesifikasjonen 2.1 Unik identifisering av produktspesifikasjon

Detaljer

Erfaringer fra Miljøgata i Sokna. Novapoint 19 DCM

Erfaringer fra Miljøgata i Sokna. Novapoint 19 DCM Erfaringer fra Miljøgata i Sokna Novapoint 19 DCM Forskjell mellom NP18 og NP19 Novapoint basis Fra og med NP19 består Novapoint Basis av to deler: programmet Novapoint Basis og menyen Basis i AutoCAD.

Detaljer

Laserskanning og laserdata. Fagdag Trondheim, 24. sept. 2014 Håvard Moe, Jernbaneverket

Laserskanning og laserdata. Fagdag Trondheim, 24. sept. 2014 Håvard Moe, Jernbaneverket Laserskanning og laserdata Fagdag Trondheim, 24. sept. 2014 Håvard Moe, Jernbaneverket Innhald Korleis fungerer ein laserskannar? Kva meiner vi med «laserdata»? Kva finn vi på filene? Filformater 2 Korleis

Detaljer

Rapport fra arbeidsgruppe for felles forvaltning av landbruksveger

Rapport fra arbeidsgruppe for felles forvaltning av landbruksveger Rapport fra arbeidsgruppe for felles forvaltning av landbruksveger 1. Bakgrunn Statens kartverk (SK) startet høsten 2009 et arbeid med å finne en felles definisjon av traktorveg som alle berørte etater

Detaljer

FLYBILETE. Biletsentrum er sentrum i biletet og vert definert ved hjelp av ramemerke i kanten av biletet.

FLYBILETE. Biletsentrum er sentrum i biletet og vert definert ved hjelp av ramemerke i kanten av biletet. FLYBILETE Førelesingsnotat - GEG1240 - ver. 1.3-2006 Trond Eiken Institutt for geofag, UiO Kartet er ein ortogonalprojeksjon av terrenget terrenget er projisert til kartplanet, og deretter framstilt i

Detaljer

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: KYV_Nødhavner v1.0. Produktspesifikasjon: KYV_Nødhavner

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: KYV_Nødhavner v1.0. Produktspesifikasjon: KYV_Nødhavner SOSI Produktspesfikasjon Produktspesifikasjon: KYV_Nødhavner SOSI Produktspesfikasjon - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg 3 1.1 Innledning 3 1.2 Endringslogg 3 2 Definisjoner og forkortelser 4

Detaljer

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: Skredaktsomhet 1.0. Produktspesifikasjon for aktsomhetsområder for potensiell skredfare

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: Skredaktsomhet 1.0. Produktspesifikasjon for aktsomhetsområder for potensiell skredfare SOSI Produktspesfikasjon Produktspesifikasjon for aktsomhetsområder for potensiell skredfare SOSI Produktspesfikasjon - 2-1. Innledning, historikk og endringslogg... 4 1.1. Innledning... 4 1.2. Historikk...

Detaljer

Nytt forvaltingsopplegg Produktspesifikasjon

Nytt forvaltingsopplegg Produktspesifikasjon Overgang til FKB 4.5 utfordringer Kristian Aune Kartverket Bergen Loen 24. mars 2015 Nytt forvaltingsopplegg Produktspesifikasjon Hvorfor nytt forvaltningsopplegg? Høgspentledninger og andre ledningsinstallasjoner

Detaljer

Hvor mye forandrer seg på 65 år?

Hvor mye forandrer seg på 65 år? Hvor mye forandrer seg på 65 år? Ålesund 1947 2012 Noen steder skjer det mye.. Drammen 1937-2011 Andre steder bevares det meste. Stavanger: 1937-2007 Flybilder et lite vindu til fortiden SENTRALARKIV FOR

Detaljer

SOSI standard Del 2 - versjon 3.2 1. Databeskrivelse: Servitutter/bruksretter

SOSI standard Del 2 - versjon 3.2 1. Databeskrivelse: Servitutter/bruksretter SSI standard Del 2 - versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Servitutter/bruksretter 1 SSI standard Del 2- versjon 3.2 2 Databeskrivelse: Servitutter/bruksretter - Historikk og status 1 Historikk og status Spesifikasjon

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.0 2-355. Databeskrivelse : Anvendt geokjemi

SOSI standard - versjon 3.0 2-355. Databeskrivelse : Anvendt geokjemi SOSI standard - versjon 3.0 2-355 Databeskrivelse : Anvendt geokjemi SOSI standard - versjon 3.0 2-356 Databeskrivelse : Anvendt geokjemi - Historikk og status Denne side er blank 2-356 SOSI standard -

Detaljer

Veilederdokumentenes forankring <UTKAST>

Veilederdokumentenes forankring <UTKAST> Tittel: Utarbeidet av: Søkeord: Opplagstall: Versjon: 0.3 Dato: 29.04.2013 Veilederdokumentenes forankring Norge digitalt Veileder, Web Feature Service, WFS, NSDI, SDI, WMS, Web Map Service, GML,

Detaljer

Dagens tema. Geomatikk. Spektralreflektans - trær. Repetisjon. Datainnsamling og tolking. Datainnsamling og tolking

Dagens tema. Geomatikk. Spektralreflektans - trær. Repetisjon. Datainnsamling og tolking. Datainnsamling og tolking Dagens tema Geomatikk Fjernmåling andre bolken Ørlite repetisjon Opptaksmetoder og -teknikker (Kamera) Scannere virkemåte, egenskaper, tolkningsprinsipper Satellittsystemer Tolking av fjernmålingsdata

Detaljer

Produktspesifikasjon: Primærdata Kystkontur

Produktspesifikasjon: Primærdata Kystkontur SOSI-standard - versjon 1.0 01.12.2011 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for Primærdata Kystkontur Side 1 av 51 Produktspesifikasjon: Primærdata Kystkontur 1 av Statens kartverk desember 2011 SOSI-standard

Detaljer

Dataflyt i VA-byggeprosjekter Notat 0l Norsk vann. Hvordan kan vi komme videre?

Dataflyt i VA-byggeprosjekter Notat 0l Norsk vann. Hvordan kan vi komme videre? Dataflyt i VA-byggeprosjekter Notat 0l Norsk vann Hvordan kan vi komme videre? Godt Vann Drammensregionen (GVD) Samarbeid mellom 9 kommuner 171.000 innbyggere Mange prosjekter bla.: Nettverksgruppe for

Detaljer

1 FKB Høydekurve. Versjon 4.02 2013-01-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB - Høydekurve Side 1 av 38. Innhold

1 FKB Høydekurve. Versjon 4.02 2013-01-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB - Høydekurve Side 1 av 38. Innhold SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB - Høydekurve Side 1 av 38 1 FKB Høydekurve Innhold 1.1 Innledning... 2 1.1.1 Historikk... 2 1.1.2 Formål og omfang... 5 1.1.1 Referanser... 5 1.1.2 Ansvarlig for

Detaljer

KARTPRODUKSJON I RAMBØLL GJENNOMFØRING OG UTFORDRINGER. Innlegg Geodatautvalget i Agder 1.oktober 2014 Tor Lohne, Rambøll Norge AS, Kristiansand

KARTPRODUKSJON I RAMBØLL GJENNOMFØRING OG UTFORDRINGER. Innlegg Geodatautvalget i Agder 1.oktober 2014 Tor Lohne, Rambøll Norge AS, Kristiansand KARTPRODUKSJON I RAMBØLL GJENNOMFØRING OG UTFORDRINGER Innlegg Geodatautvalget i Agder 1.oktober 2014 Tor Lohne, Rambøll Norge AS, Kristiansand UTFORDRINGER FOR KARTPRODUSENTEN En bransje i trøbbel!

Detaljer

Versjon 4.5 2014-03-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB-Ledning Side 1 av 98. 10 FKB Ledning

Versjon 4.5 2014-03-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB-Ledning Side 1 av 98. 10 FKB Ledning Versjon 4.5-03-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB-Ledning Side 1 av 98 10 FKB Ledning Versjon 4.5-03-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB-Ledning Side 2 av 98 Innhold 10 FKB LEDNING... 1

Detaljer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. UML-skjema med assosiasjoner

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. UML-skjema med assosiasjoner Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.3150 Siktsone (ID=518) Datakatalog versjon: 2.00-695 Sist endret: 2014-09-08 Definisjon: Siktsone er et areal som krever tiltak for å tilfredsstille

Detaljer

Kontroll av DTM100 i Selbu

Kontroll av DTM100 i Selbu Rapport Kontroll av DTM100 i Selbu DTM100 DTM10 26. mai 2009 Side 1 av 26 Innhold Kontroll av DTM100 i Selbu 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING AV KONTROLLEN... 3 2.1 KONTROLLOMRÅDET... 3 2.2 PRØVEFLATER...

Detaljer

2 Hvilke juridiske linjer har vi? I tabellen 5.3.5.39 finner jeg følgende objekttyper (dette er en ren kopi av SOSI):

2 Hvilke juridiske linjer har vi? I tabellen 5.3.5.39 finner jeg følgende objekttyper (dette er en ren kopi av SOSI): NOTAT FRA: Tore Bø TIL: Ag 9 KOPI: Kåre Kyrkjeeide og John Naustdal SAK: Juridisklinje RPJURLINJE DATO: 16. SEPTEMBER 2010 1 Bakgrunn Loven beskriver i 12-5 hvilke arealformål som kan forekomme i en reguleringsplan;

Detaljer

Veileder i å lage informasjonsmodellen i en produktspesifikasjon som et utplukk av objekttyper fra fagområdene i SOSI del 2.

Veileder i å lage informasjonsmodellen i en produktspesifikasjon som et utplukk av objekttyper fra fagområdene i SOSI del 2. Veileder i å lage informasjonsmodellen i en produktspesifikasjon som et utplukk av objekttyper fra fagområdene i SOSI del 2. Dokument: Veileder i å modellere produktspesifikasjon som utplukk fra SOSI fagområder

Detaljer

Produktspesifikasjon: ND_Radon aktsomhet, versjon 1.0

Produktspesifikasjon: ND_Radon aktsomhet, versjon 1.0 - 0 - Produktspesifikasjon: ND_Radon aktsomhet, versjon 1.0 Utarbeidet slik at den er konform med kravene i standarden "SOSI produktspesifikasjoner Krav og godkjenning, og utgitt i forbindelse med dataleveranse

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Landskap. Fagområde: Landskap

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Landskap. Fagområde: Landskap SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Landskap SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE...1 0 Orientering og introduksjon......4 1 Historikk og status......5

Detaljer

SOSI standard - versjon 2.2 Side 779. SOSI-temakoder og SOSI-elementer

SOSI standard - versjon 2.2 Side 779. SOSI-temakoder og SOSI-elementer SOSI standard - versjon 2.2 Side 779 SOSI-temakoder og SOSI-elementer SOSI standard - versjon 2.2 Side 780 SOSI-temakoder og SOSI-elementer - Generellt Denne side er blank 780 SOSI standard - versjon 2.2

Detaljer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. UML-skjema med assosiasjoner

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. UML-skjema med assosiasjoner Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.3130 Utgår_Repos/venteareal (ID=767) Datakatalog versjon: 2.04-733 Sist endret: 2014-04-10 Definisjon: Kommentar: Område/avsats som er bygd spesielt

Detaljer

Kontroll av vektordata. Berit Nordtug, Kartverket Steinkjer

Kontroll av vektordata. Berit Nordtug, Kartverket Steinkjer Kontroll av vektordata Berit Nordtug, Kartverket Steinkjer Generell objektkatalog og spesifikasjoner Objektkatalogen inneholder prinsipper og regler for SOSI-realisering for et fagområde, for plan nå versjon

Detaljer

Produktspesifikasjon. Trekkekum (ID=853) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema

Produktspesifikasjon. Trekkekum (ID=853) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.0 Datakatalog versjon: 2.04-733 Trekkekum (ID=853) Sist endret: 2014-09-08 Definisjon: Kum for trekking og/eller sammenkobling av kabler. Kommentar:

Detaljer

SOSI standard - versjon 2.2 Side 341. Databeskrivelse : Annen naturinformasjon

SOSI standard - versjon 2.2 Side 341. Databeskrivelse : Annen naturinformasjon SOSI standard - versjon 2.2 Side 341 Databeskrivelse : Annen naturinformasjon SOSI standard - versjon 2.2 Side 342 Databeskrivelse : Annen naturinformasjon - Historikk og status Denne side er blank 342

Detaljer

SOSI-modell i MSAccess (Uferdig notat)

SOSI-modell i MSAccess (Uferdig notat) Erling Onstein 19.febr 1998 SOSI-modell i MSAccess (Uferdig notat) 1. Innledning Access-implementasjonen bygger på logisk modell beskrevet i notat SOSI-forvaltning logisk modell skrevet av David Skogan.

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1. Fagområde: Jordsmonn

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1. Fagområde: Jordsmonn SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Jordsmonn SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 0 Orientering og introduksjon......4 1 Historikk og status......5

Detaljer

Koding i Trimble Access. Brukermanual på koding i felt

Koding i Trimble Access. Brukermanual på koding i felt Koding i Trimble Access Brukermanual på koding i felt Raina Losen 01.05.2015 Forord Dagens teknologi og utstyr gjør det mulig å jobbe med større mengder data pr. målejobb. Rask levering av arbeidets fangst

Detaljer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema med betingelser

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema med betingelser Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.3071 Trafikkdeler (ID=172) Datakatalog versjon: 2.05-743 Sist endret: 2015-12-21 Definisjon: Fysisk skille mellom trafikkstrømmer (1). Kommentar:

Detaljer

Produktspesifikasjon. Naturområde (ID=300) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema.

Produktspesifikasjon. Naturområde (ID=300) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Vegobjekttype: 1.0 Datakatalog versjon: 2.05-743 Sist endret: 2015-06-11 Definisjon: Kommentar: Alle Naturområde (ID=300) Naturlike områder som det skal tas hensyn til

Detaljer

Produktspesifikasjon for ortofoto i Norge versjon 1.0 Side 1 av 24. Produktspesifikasjon for ortofoto i Norge

Produktspesifikasjon for ortofoto i Norge versjon 1.0 Side 1 av 24. Produktspesifikasjon for ortofoto i Norge Produktspesifikasjon for ortofoto i Norge versjon 1.0 Side 1 av 24 Produktspesifikasjon for ortofoto i Norge Produktspesifikasjon for ortofoto i Norge versjon 1.0 Side 2 av 24 0 Produktidentifikasjon og

Detaljer

Produktspesifikasjon. Fartsgrense (ID=105) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.

Produktspesifikasjon. Fartsgrense (ID=105) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2. Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.0 Datakatalog versjon: 2.04-733 (ID=105) Sist endret: 2013-03-07 Definisjon: Høyeste tillatte hastighet på en vegstrekning. Kommentar: Oppdateringslogg

Detaljer

Produktspesifikasjon. Fanggjerde (ID=845) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema.

Produktspesifikasjon. Fanggjerde (ID=845) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.0 Datakatalog versjon: 2.04-733 Fanggjerde (ID=845) Sist endret: 2013-10-14 Definisjon: Gjerde som settes opp for å fange opp steinsprang eller

Detaljer

Mengder (antall objekter er grunnlag for tildeling av midler) Grunnlag for beregning av kostnader

Mengder (antall objekter er grunnlag for tildeling av midler) Grunnlag for beregning av kostnader Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.3920 Variabelt skilt (ID=97) Datakatalog versjon: 2.04-733 Sist endret: 2014-01-20 Definisjon: Skilt som kan vise ulike motiv. Motivet kan styres

Detaljer

Versjon 4.5 2014-03-01 Spesifikasjon av forvaltning av FKB-LedningEkom (forvaltning) Side 1 av 34. FKB LedningEkom

Versjon 4.5 2014-03-01 Spesifikasjon av forvaltning av FKB-LedningEkom (forvaltning) Side 1 av 34. FKB LedningEkom Spesifikasjon av forvaltning av FKB-LedningEkom (forvaltning) Side 1 av 34 FKB LedningEkom Spesifikasjon av forvaltning av FKB-LedningEkom (forvaltning) Side 2 av 34 Innhold FKB LEDNINGEKOM... 1 1 INNLEDNING...

Detaljer

Erfaringer med 3Dvisualisering

Erfaringer med 3Dvisualisering Gemini Brukerkonferranse, 10. Februar 2004 Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen Erfaringer med 3Dvisualisering Bruk av fotografier fra luftskip til å 3D-modellere kompleks bygningsmasse med mer. v/ Bjørn

Detaljer