SOSI standard generell objektkatalog versjon Fagområde: Bildeinformasjon. Fagområde: Bildeinformasjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Bildeinformasjon. Fagområde: Bildeinformasjon"

Transkript

1 SOSI standard generell objektkatalog versjon Fagområde: Bildeinformasjon

2 SOSI standard generell objektkatalog versjon INNHOLDSFORTEGNELSE Orientering og introduksjon Historikk og status Endringslogg Omfang Omfatter Målsetting Bruksområde Normative referanser Definisjoner og forkortelser Definisjoner Forkortelser Generelt om fagområdet Applikasjonsskjema Introduksjon Grafisk visning av applikasjonsskjema Overordnet modell Ortofoto Vertikalbilde Skråfoto Satellittbilde Tekstlig beskrivelse av applikasjonsskjema, objekttyper, datatyper, kodelister, og assosiasjoner Ortofoto objekttyper Ortofotoavgrensning Ortofotobilde Ortofotoprosjekt Ortofoto assosiasjoner Assosiasjon <<Topo>> Ortofotobilde-Ortofotoavgrensning Assosiasjon <<Topo>> Ortofotoprosjekt-Ortofotoavgrensning Assosiasjon Ortofotoprosjekt-Ortofotobilde Vertikalbilde objekttyper Vertikalbildedekning Vertikalbilde Bildeprosjekt Bildegrense Vertikalbilde datatyper <<DataType>> Overlapp <<DataType>> Kamerainformasjon Vertikalbilde assosiasjoner Assosiasjon Vertikalbildedekning-Vertikalbilde Assosiasjon <<Topo>> Vertikalbildedekning-Bildegrense Assosiasjon <<Topo>> Vertikalbilde-Bildegrense Vertikalbilde kodeliste <<CodeList>> Bildekategori <<CodeList>> Opptaksmetode <<CodeList>> Orienteringsmetode <<CodeList>> Prosjekttype Skråfoto objekttyper Skråfoto Skråfotogrense Skråfoto datatyper <<DataType>> Bildeinformasjon <<DataType>> Pixelstørrelse Skråfoto assosiasjoner Assosiasjon <<Topo>> Skråfoto-Skråfotogrense Satellittbilde objekttyper...25

3 SOSI standard generell objektkatalog versjon Satellittbilde Satellittbildedekning Satellittbilde assosiasjoner Assosiasjon Satellittbildedekning-Satellittbilde Assosiasjon <<Topo>> Satellittbildedekning-Bildegrense SOSI realisering Objekttyper Ortofoto Ortofotoprosjekt Ortofotobilde Ortofotoavgrensning Vertikalbilde Vertikalbildedekning Vertikalbilde Bildegrense Skråfoto Skråfoto Skråfotogrense Satellittbilde Satellittbildedekning Satellittbilde Objekttyper med tilhørighet i andre fagområder Basisegenskaper og assosiasjoner bakkeoppløsning BAKKEOPPLØSNING bånd BÅND bildeformat BILDEFORMAT bildekategori BILDEKATEGORI bildemålestokk BILDEMÅLESTOKK bildenummer BILDENUMMER brennvidde BRENNVIDDE dekningsnummer DEKNINGSNUMMER film FILM flyfirma FLYFIRMA flyhøyde FLYHØYDE fotodato FOTODATO fotograf FOTOGRAF kalibreringsrapport KALIBRERINGSRAPPORT kameratype KAMERATYPE lengdeoverlapp LENGDEOVERLAPP oppdragsgiver OPPDRAGSGIVER opprinneligbildeformat OPPRINNELIGBILDEFORMAT opprinneligbildesys OPPRINNELIGBILDESYS opptaksmetode OPPTAKSMETODE orienteringsdata ORIENTERINGSDATA orienteringsmetode ORIENTERINGSMETODE ortofotoproduktspesifikasjon ORTOFOTOPRODUKTSPEK pixelbredde PIXELBREDDE pixelhøyde PIXELHØYDE prosjektdata PROSJEKTDATA prosjektnavn PROSJEKTNAVN prosjektstart PROSJEKTSTART prosjekttype PROSJEKTTYPE scanneroppløsning SCANNEROPPLØSNING sideoverlapp SIDEOVERLAPP stripenummer STRIPENUMMER Gruppe-egenskaper bildeinformasjon BILDEINFORMASJON kamerainformasjon KAMERAINFORMASJON overlapp OVERLAPP pixelstørrelse PIXEL-STØRR Egenskaper med tilhørighet i andre fagområder Eksempler på SOSI formatet...34

4 SOSI standard generell objektkatalog versjon GML realisering GML skjema Eksempel på GML-formatet GML formatet Fullstending endringslogg

5 SOSI standard generell objektkatalog versjon Orientering og introduksjon Dette fagområdet omhandler Bildeinformasjon, som er et av flere fagområder i SOSI generell objektkatalog. Fagområdene er utgangspunktet for utarbeidelse av produktspesifikasjoner. En produktspesifikasjon vil ta utgangspunkt i den generelle objektkatalogen og spesifisere i detalj hvilke objekttyper, egenskaper og forhold som skal være med i spesifikasjonen. Eksempel på produktspesifikasjoner er Produktspesifikasjon FKB og temadataspesifikasjoner for Norge Digitalt.

6 SOSI standard generell objektkatalog versjon Historikk og status Ny standard for bildeinformasjon Versjon Dato Utført av Grunnlag for endringen SOSI-sekretariatet Denne standarden er ny i denne versjon. Aktuell ansvarlig: Faglig ansvarlig: Statens kartverk Statens kartverk SOSI-sekretariatet Landdivisjon Kartverksv. 21, 3507 Hønefoss Kartverksv. 21, 3507 Hønefoss Tlf Tlf Endringslogg Denne versjonen av standarden er tilpasset det pågående standardiseringsarbeidet i regi av ISO/TC 211. Som et resultat at dette er standarden nå inndelt i en implementasjonsuavhengig del samt realisering i form av SOSI og GML (Geographic Markup Language), som er en variant av XML. Det legges opp til en gradvis overgang til realisering i form av GML. Som forberedelse til disse justeringene har SOSI arbeidsgruppe 1 vedtatt retningslinjer for arbeidet. Disse er tilgjenglige på SOSI's WEB sider, og omhandler Retningslinjer for arbeidet med neste versjon av SOSI (4.0) Retningslinjer forholdet objektkatalog og produktspesifikasjon Forholdet mellom objekttyper og temakoder Prinsipper for definisjoner For å forstå bakgrunnen for flere av endringene henvises til disse retningslinjene. Objekttypene Skråfoto og Skråfotogrense ble overført fra generell til ny objektkatalog med navnet Foto Objektkatalog Foto ble så endret til Bildeinformasjon Nye objekttyper i Bildeinformasjon er: Ortofotoprosjekt, Ortofotodelprosjekt, Ortofotobilde, Ortofotoavgrensning. Vertikalbildedekning, Vertikalbilde, Bildegrense, Satellittbildedekning, og Satellittbilde. Egenskaper på objekttypen Skråfoto er endret, noen er utgått, noen har fått nytt navn etter samordning med de øvrige egenskaper i denne objektkatalogen, og det har kommet inn noen nye egenskaper. Innført gruppeegenskaper.

7 SOSI standard generell objektkatalog versjon Omfang 2.1 Omfatter Spesifikasjonen gjelder for angivelse av den flate som et ortofoto, vertikalbilde eller skråfoto dekker, samt avgrensningslinjene for disse flatene. Standarden favner altså ikke selve fotografiet, men en avgrensning av det fotograferte området, representert som en flate, med en henvisning til bildet. Hensikten med å representere bildet som flate er å gi brukeren opplysninger om hvilket område som dekkes, når bildet er tatt, hvilken opptaksmetode som er benyttet osv. Leveranse av bilder i form av raster (F.eks.RASTER i SOSI realiseringen) omfattes ikke av denne spesifikasjonen. 2.2 Målsetting Objekttypene definert i dette kapittel beskriver den geografiske utstrekningen av ortofoto, vertikalbilde eller skråfoto, og benyttes for innpakking av ulike typer bildedata. Standarden tar mål av seg til å dekke all datainnsamling fra fly og satellitt. De senere årene har det vært stor utvikling innenfor datainnsamling fra lufta. Trenden går fra bruk av analoge opptaksmetoder i retning av digitale sensorer. 2.3 Bruksområde For utarbeidelse av produktspesifkasjoner eller som oppslagsverk for begrepsdefinisjoner innenfor fagområdet. Spesifikasjonen dekker de mest vanlige behov, og opplysninger som har en varig karakter.

8 SOSI standard generell objektkatalog versjon Normative referanser

9 SOSI standard generell objektkatalog versjon Definisjoner og forkortelser Definisjoner og forklaringer til begrep brukt for fagområdet. 4.1 Definisjoner ortofoto bilde av terrenget der målestokken er den samme i hele bildet. Merknad: Ortofoto er fremstilt på grunnlag av vertikale flyfoto (analoge eller digitale) som har gjennomgått en prosess med orientering og georeferering, slik at bildene blir måleriktige og i samsvar med kartet. 4.2 Forkortelser

10 SOSI standard generell objektkatalog versjon Generelt om fagområdet Vertikalbilder Vertikalbilder er flyfotografier over et landareal med fotoretning tilnærmet loddrett ned på jordoverflaten. Vertikalbilder produseres normalt i striper med bildeoverlapp som muliggjør stereoskopisk betraktning av terrenget. Vertikalbilder benyttes i dag i stor grad til ulike former for registrerings- og kartleggingsformål. Nesten all grunnkartlegging foregår i dag med basis i vertikalbilder. Slike bilder benyttes også som viktig redskap i registrering av ulike typer naturressurser slik som markslag, vegetasjon og geologiske forekomster. Skogbruksplanleggingen foregår i dag ved utstrakt bruk av vertikalbilder, og ved miljøregistreringer (biologisk mangfold og kulturminner) har man også stor nytte av vertikalbildene. Over tid har vertikalbildene stor historisk verdi da de viser hvordan situasjonen var på et aktuelt tidspunkt. Digitale ortofoto I de senere årene har digitale ortofoto blitt et nytt bruksområde for flybilder. Et digitalt ortofoto er avledet fra vertikalbildet ved at dette rektifiseres for å gi bildet kartets geometriske egenskaper. Et digitalt ortofoto kan blant annet benyttes som bakgrunnsbilde i en GIS-løsning eller som bakgrunnskart i en Webløsning på Internett. Brukere med liten kartkunnskap vil enklere kunne kjenne seg igjen på et ortofoto. Fram til i dag har det normale vært at selve fotograferingen skjer ved tradisjonelle fototeknikker. I dag er det vanlig å skanne den analoge negativen (eller eventuelt en dias) til en digital bildekopi. Dette er blitt aktualisert i forbindelse med bruk av digitale fotogrammetri instrumenter (DFA), og som et ledd i digital ortofotoproduksjon. Digitale vertikalbilder Trenden går mot bruk av digitale opptaksmetoder, og det er et spørsmål om tid før slike kamera tar over det meste av flyfotograferingen. Med et digitalt kamera blir det produsert digitale bilder direkte i kamera uten at det er behov for framkalling. Med digitale bilder er det teknisk sett lite aktuelt å snakke om originaler, fordi kopier vil kunne ha nøyaktig like god kvalitet. Skråbilder I de senere årene er flybilder tatt på skrå inn mot aktuelle områder blitt et aktuelt produkt for å visualisere og å dokumentere situasjoner, blant annet knyttet til planlegging og saksbehandling innen offentlig forvaltning. Typisk flyhøyde er meter. Opptak av skråbildene tas ved manuell utløsning, og på en slik måte at det blir flybildedekning over det aktuelle området. Det registreres ikke eksakt posisjon på skråbilder. Flybildenes dekningsområde blir i dag registrert ved manuell avtegning. Dekningsområdet kan legges inn i en GIS-løsning slik at en ved å peke på et aktuelt punkt (link), kan se skråbildet som dekker dette punktet. Ved skråbildefotografering benyttes i dag både analoge og digitale kameraer. Høydemåling med laserskanner. Fotogrammetrisk kartlegging av terrengets overflate har i flere tiår i hovedsak vært gjort ved hjelp av flybilder. Nå er det vanlig å benytte laserteknikk til å måle avstanden fra flyet i lufta og ned til bakken. Når flyets posisjon er kjent, vil en med noe etterarbeid effektivt kunne produsere en god terrengmodell for det aktuelle området. Videre kan laserskanning benyttes til å måle trehøyder i skog. Kilde: Rapport vertikalbilder , (Geovekstforum)

11 SOSI standard generell objektkatalog versjon Objtype Ortofotoavgrensning Objtype Ortofotoprosjekt Objtype Ortofotobilde Figur 1 Grafisk visning av ulike objekttyper i ortofotoprosjekter.

12 SOSI standard generell objektkatalog versjon Applikasjonsskjema 6.1 Introduksjon Alle modellene vises som UML modeller i form av Static Structure Diagram. Alle modellelementer er også gitt en tekstlig beskrivelse. Disse inneholder også definisjoner av modellelementene 6.2 Grafisk visning av applikasjonsskjema Overordnet modell Bildeprosjekt (from Vertikalbilde) + prosjekttype : Prosjekttype + oppdragsgiver : Geodataeier Ortofotoprosjekt (from Ortofoto) Vertikalbildedekning (from Vertikalbilde) Skråfoto (from Skråfoto) Satellittbildedekning (from Satellittbilde)

13 SOSI standard generell objektkatalog versjon Ortofoto <<Topo>> Ortofotoavgrensning + grense : Kurve 1..* <<Topo>> +avgrensning Bildeprosjekt (from Vertikalbilde) + prosjekttype : Prosjekttype + oppdragsgiver : Geodataeier Ortofotoprosjekt + område : Flate + prosjektnavn : CharacterString + rettighetshaver [1..*] : Geodataeier + pixelstørrelse : Pixelstørrelse + bakkeoppløsning [0..1] : Real + prosjektstart [0..1] : DateTime + flyfirma [0..1] : CharacterString + produsent [0..1] : CharacterString + opprinneligbildesys [0..1] : Integer + opprinneligbildeformat [0..1] : CharacterString + orienteringsmetode [0..1] : Orienteringsmetode + produksjonsrapport [0..1] : Link + ortofotoproduktspesifikasjon [0..1] : CharacterString 1..* +avgrensning 1 1..* Ortofotobilde + område : Flate + stripenummer : CharacterString + bildenummer : Integer + fotodato : Dato + dekningsnummer : CharacterString + kamerainformasjon [0..1] : Kamerainformasjon <<DataType>> Kamerainformasjon (from Vertikalbilde) + opptaksmetode : Opptaksmetode + kameratype [0..1] : CharacterString + brennvidde [0..1] : Real + bildekategori [0..*] : Bildekategori + bånd [0..1] : Integer + bitsperpixel [0..1] : Integer + film [0..1] : CharacterString + kalibreringsrapport [0..1] : Link <<DataType>> Geodataeier (from Generelle datatyper) <<DataType>> Link (from Generelle datatyper) <<CodeList>> Bildekategori (from Vertikalbilde) + IR = 1 + Pankromatisk = 2 + Farge = 3 Dersom 'bildekategori' er 'pankromatisk' eller 'IR' er 'bånd' lik 1. <<CodeList>> Orienteringsmetode (from Vertikalbilde) + GPS/INS = 1 + GPS/INS med AAT = 2 + GPS/INS med AT = 3 + GPS med AAT = 4 + GPS med AT = 5 + AT = 6 <<CodeList>> Opptaksmetode (from Vertikalbilde) + Analogt kamera = 1 + Digital sensor = 2 film kan kun benyttes dersom opptaksmetode er analogt kamera

14 SOSI standard generell objektkatalog versjon Vertikalbilde Bildeprosjekt + prosjekttype : Prosjekttype + oppdragsgiver : Geodataeier <<DataType>> Kamerainformasjon + opptaksmetode : Opptaksmetode + kameratype [0..1] : CharacterString + brennvidde [0..1] : Real + bildekategori [0..*] : Bildekategori + bånd [0..1] : Integer + bitsperpixel [0..1] : Integer + film [0..1] : CharacterString + kalibreringsrapport [0..1] : Link <<DataType>> Pixelstørrelse (from Skråfoto) + pixelhøyde : Real + pixelbredde : Real <<DataType>> Overlapp + lengdeoverlapp : Integer + sideoverlapp : Integer Bildegrense + grense : Kurve 1..* +avgrensning 0..* +avgrensning <<Topo>> <<Topo>> Vertikalbildedekning + område : Flate + dekningsnummer : CharacterString + kamerainformasjon : Kamerainformasjon + fotodato [1..*] : Dato + rettighetshaver [1..*] : Geodataeier + bakkeoppløsning [0..1] : Real + flyfirma [0..1] : CharacterString + bildeformat [0..1] : CharacterString + flyhøyde [0..1] : Integer + overlapp [0..1] : Overlapp + scanneroppløsning [0..1] : Real + bildemålestokk [0..1] : Integer + orienteringsdata [0..1] : CharacterString + prosjektdata [0..1] : CharacterString +vertikalbilde 1..* Vertikalbilde + fotograferingspunkt : Punkt + område [0..1] : Flate + bildenummer : Integer + stripenummer : CharacterString + tidspunkt : DateTime film er påkrevet dersom opptaksmetode = analogt kamera <<CodeList>> Orienteringsmetode + GPS/INS = 1 + GPS/INS med AAT = 2 + GPS/INS med AT = 3 + GPS med AAT = 4 + GPS med AT = 5 + AT = 6 <<CodeList>> Prosjekttype + vertikalbilde + satellittbilde + skråfoto + ortofoto <<DataType>> Geodataeier (from Generelle datatyper) <<CodeList>> Opptaksmetode + Analogt kamera = 1 + Digital sensor = 2 <<CodeList>> Bildekategori + IR = 1 + Pankromatisk = 2 + Farge = 3

15 SOSI standard generell objektkatalog versjon Skråfoto Bildeprosjekt (from Vertikalbilde) + prosjekttype : Prosjekttype + oppdragsgiver : Geodataeier Skråfoto + fotograferingspunkt : Punkt + område [0..1] : Flate + fotolink [0..1] : Link + retningsvektor [0..1] : Retningsvektor + pixelstørrelse [0..1] : Pixelstørrelse + fotoinformasjon [0..1] : Bildeinformasjon <<DataType>> Bildeinformasjon + typekamera : CharacterString + brennvidde : Real + fotograf : CharacterString avgrensning <<Topo>> <<DataType>> Retningsvektor (from Retningsvektor) + retningsverdi : Real + retningsenhet : Retningsenhet + retningsreferanse : Retningsreferanse 1..* Skråfotogrense + grense : Kurve <<DataType>> Geodataeier (from Generelle datatyper) <<DataType>> Pixelstørrelse + pixelhøyde : Real + pixelbredde : Real <<CodeList>> Bildekategori (from Vertikalbilde) + IR = 1 + Pankromatisk = 2 + Farge = 3

16 SOSI standard generell objektkatalog versjon Satellittbilde Bildeprosjekt (from Vertikalbilde) + prosjekttype : Prosjekttype + oppdragsgiver : Geodataeier Satellittbildedekning + område : Flate <<Topo>> 1..* avgrensning Bildegrense (from Vertikalbilde) + grense : Kurve +inneholder 1..* Satellittbilde + område : Flate

17 SOSI standard generell objektkatalog versjon Tekstlig beskrivelse av applikasjonsskjema, objekttyper, datatyper, kodelister, og assosiasjoner Forklaring til forkortelsene i overskriften: Kolonnen merket (-) viser minimumskardinalitet. Kolonnen merket (+) viser maksimumskardinalitet Ortofoto objekttyper Ortofotoavgrensning 1 Objekttype avgrensing av et ortofotoområde Ortofotoavgrensning 1.1 grense forløp som følger overgang mellom ulike fenomener 1 1 Kurve 1.2 Rolle 1 1 Ortofotobilde (unavnet) Ortofotobilde 1.3 Rolle (unavnet) Ortofotoprosjekt 1 1 Ortofotoprosjekt Ortofotobilde 2 Objekttype del av et enkelt orfoto som er benyttet i en mosaikk Ortofotobilde 2.1 område objektets utstrekning 1 1 Flate 2.2 stripenummer unik identifikasjon av flystriper under opptak 1 1 CharacterString 2.3 bildenummer unik identifikasjon av bildets nummer i stripen 1 1 Integer 2.4 fotodato fotograferingsdato 1 1 Dato 2.5 dekningsnummer unikt nummer som identifiserer dekningsnummeret fra opptak 1 1 CharacterString 2.6 kamerainformasjon informasjon om kamera som ble benyttet for opptaket 0 1 Kamerainformasjon 2.7 Rolle 1 N Ortofotoavgrensning Rollen er en aggregering avgrensning 2.8 Rolle (unavnet) Ortofotoprosjekt 1 1 Ortofotoprosjekt Ortofotoprosjekt 3 Objekttype område satt sammen i en mosaikk av enkelt-ortofoto Subtype av Bildeprosjekt Ortofotoprosjekt Merknad: Spesifiserer et oppdrag, og representerer netto ortofotodekning 3.1 område objektets utstrekning 1 1 Flate 3.2 prosjektnavn navn på prosjektet 1 1 CharacterString 3.3 rettighetshaver rettighetshaver til datasettet/tjenesten 1 N Geodataeier 3.4 pixelstørrelse geometrisk utstrekning av bildeelementene i terrengmålestokk i ortofotoet, 1 1 Pixelstørrelse oppgitt i meter 3.5 bakkeoppløsning geometrisk utstrekning av bildeelementene i terrengmålestokk ved opptak Merknad: Oppgitt i meter Merknad: Tilsvarer GSD (Ground Sampling Distance) 0 1 Real

18 SOSI standard generell objektkatalog versjon prosjektstart året prosjektet starter 0 1 DateTime Merknad: Benytter bare år som en del av DateTime 3.7 flyfirma firma som utfører fotograferingen 0 1 CharacterString 3.8 produsent ortofotoprodusent 0 1 CharacterString 3.9 opprinneligbildesys koordinatsystem som ortofoto opprinnelig ble produsert i 0 1 Integer 3.10 opprinneligbildeformat formatet som ortofotoet opprinnelig ble levert i 0 1 CharacterString Eks. TIF, JPG, Tiled TIF 3.11 orienteringsmetode metode for å orientere og posisjonere bilde 0 1 Orienteringsmetode 3.12 produksjonsrapport rapport som beskriver resultatet fra ortofotoproduksjonen 0 1 Link Merknad: Angis som en URL til eget dokument 3.13 ortofotoproduktspesifikasjon referanse til den spesifikasjon som ortofotoene er produsert etter 0 1 CharacterString 3.14 Rolle 1 N Ortofotoavgrensning Rollen er en aggregering avgrensning 3.15 Rolle (unavnet) Ortofotobilde 1 N Ortofotobilde Rollen er en aggregering Ortofoto assosiasjoner Assosiasjon <<Topo>> Ortofotobilde-Ortofotoavgrensning 1 Assosiasjon Ortofotobilde-Ortofotoavgrensning 1.1 Rolle 1 N Ortofotoavgrensning Rollen er en aggregering avgrensning 1.2 Rolle (unavnet) Ortofotobilde 1 1 Ortofotobilde Assosiasjon <<Topo>> Ortofotoprosjekt-Ortofotoavgrensning 2 Assosiasjon Ortofotoprosjekt-Ortofotoavgrensning 2.1 Rolle 1 N Ortofotoavgrensning Rollen er en aggregering avgrensning 2.2 Rolle (unavnet) Ortofotoprosjekt 1 1 Ortofotoprosjekt Assosiasjon Ortofotoprosjekt-Ortofotobilde 3 AssosiasjonOrtofotoprosjekt-Ortofotobilde 3.1 Rolle 1 N Ortofotobilde Rollen er en aggregering (unavnet) Ortofotobilde 3.2 Rolle (unavnet) Ortofotoprosjekt 1 1 Ortofotoprosjekt

19 SOSI standard generell objektkatalog versjon Vertikalbilde objekttyper Vertikalbildedekning 1 Objekttype geografisk område for vertikalbilder som er fotografert på samme dato Subtype av Bildeprosjekt Vertikalbildedekning Merknad: Kan inngå i et større prosjekt. 1.1 område objektets utstrekning 1 1 Flate 1.2 dekningsnummer unikt nummer som identifiserer dekningsnummeret fra opptak 1 1 CharacterString 1.3 kamerainformasjon informasjon om kamera som er benyttet for opptak 1 1 Kamerainformasjon 1.4 fotodato fotograferingsdato 1 N Dato 1.5 rettighetshaver rettighetshaver til datasettet/tjenesten 1 N Geodataeier 1.6 bakkeoppløsning geometrisk utstrekning av bildeelementene i terrengmålestokk 0 1 Real Merknad: Tilsvarer GSD (Ground Sampling Distance) 1.7 flyfirma firma som utfører fotograferingen 0 1 CharacterString 1.8 bildeformat formatet som vertikalbildene innenfor vertikalbildedekningsområdet finnes i 0 1 CharacterString Eksempel: JPG,PNG, TIF, Tiled TIF, ECW, etc. 1.9 flyhøyde gjennomsnittlig flyhøyde over havet, oppgitt i meter 0 1 Integer 1.10 overlapp overlapp mellom vertikalbilder 0 1 Overlapp 1.11 scanneroppløsning oppløsning som bildene er scannet i, oppgitt i µ 0 1 Real 1.12 bildemålestokk gjennomsnittlig målestokk til det analoge vertikalbilde 0 1 Integer Merknad: Oppgitt som målestokkstall, f.eks 1:15000 angis som orienteringsdata link (URL) til en adresse hvor orienteringsdata er tilgjengelig 0 1 CharacterString 1.14 prosjektdata link (URL) til en adresse hvor prosjektdata (prosjektrapport) er tilgjengelig 0 1 CharacterString 1.15 Rolle 1 N Vertikalbilde Rollen er en aggregering vertikalbilde 1.16 Rolle avgrensning 1 N Bildegrense Rollen er en aggregering Vertikalbilde 2 Objekttype Vertikalbilde flyfotografi over et landareal med fotoretning tilnærmet loddrett ned på jordoverflaten 2.1 fotograferingspunkt kameraets posisjon i eksponeringsøyeblikket 1 1 Punkt 2.2 område objektets utstrekning 0 1 Flate 2.3 bildenummer identifikasjon av bildets nummer i stripen 1 1 Integer 2.4 stripenummer unik identifikasjon av flystriper under opptak 1 1 CharacterString 2.5 tidspunkt tidspunkt for opptak 1 1 DateTime 2.6 Rolle 1 1 Vertikalbildedekning (unavnet) Vertikalbildedekning 2.7 Rolle avgrensning 0 N Bildegrense Rollen er en aggregering

20 SOSI standard generell objektkatalog versjon Bildeprosjekt 3 Objekttype samordning av vertikalbilder utført i en gitt sammenheng Bildeprosjekt 3.1 prosjekttype angivelse av om det er et satellitt- eller flybildeprosjekt 1 1 Prosjekttype 3.2 oppdragsgiver den organisasjonen som har bestilt oppdraget 1 1 Geodataeier Bildegrense 4 Objekttype avgrensing av et vertikalbildeområde/vertikalbildedekningsområde Bildegrense 4.1 grense forløp som følger overgang mellom ulike fenomener 1 1 Kurve 4.2 Rolle 1 1 Vertikalbildedekning (unavnet) Vertikalbildedekning 4.3 Rolle 1 1 Vertikalbilde (unavnet) Vertikalbilde 4.4 Rolle (unavnet) Satellittbildedekning 1 1 Satellittbildedekning Vertikalbilde datatyper <<DataType>> Overlapp 1 Datatype overlapp i lengde- og sideretning i vertikalbilder Overlapp 1.1 lengdeoverlapp overlapp i lengderetning i prosent 1 1 Integer 1.2 sideoverlapp overlapp sideveis i prosent 1 1 Integer <<DataType>> Kamerainformasjon 2 Datatype informasjon om kamera som er benyttet for opptak Kamerainformasjon 2.1 opptaksmetode analogt eller digitalt opptak 1 1 Opptaksmetode 2.2 kameratype identifikasjon av kameratype 0 1 CharacterString 2.3 brennvidde avstanden i millimeter mellom objektivets projeksjonssentrum og bildeplanet 0 1 Real 2.4 bildekategori betegnelse på hvilke båndbredder som er benyttet ved opptaket 0 N Bildekategori 2.5 bånd antall opptakskanaler som det registreres informasjon på 0 1 Integer Eksempel: R,G,B (3 opptakskanaler), pankromatisk (1), 2.6 bitsperpixel bildets fargedybde i bits per pixel 0 1 Integer Eksempel: 8, 12, film filmtype benyttet ved analoge opptak 0 1 CharacterString 2.8 kalibreringsrapport link (URL) til en adresse hvor kalibreringsdata er tilgjengelig 0 1 Link

21 SOSI standard generell objektkatalog versjon Vertikalbilde assosiasjoner Assosiasjon Vertikalbildedekning-Vertikalbilde 1 Assosiasjon Vertikalbildedekning-Vertikalbilde 1.1 Rolle 1 N Vertikalbilde Rollen er en aggregering vertikalbilde 1.2 Rolle (unavnet) Vertikalbildedekning 1 1 Vertikalbildedekning Assosiasjon <<Topo>> Vertikalbildedekning-Bildegrense 2 Assosiasjon Vertikalbildedekning-Bildegrense 2.1 Rolle 1 N Bildegrense Rollen er en aggregering avgrensning 2.2 Rolle (unavnet) Vertikalbildedekning 1 1 Vertikalbildedekning Assosiasjon <<Topo>> Vertikalbilde-Bildegrense 3 Assosiasjon Vertikalbilde-Bildegrense 3.1 Rolle 0 N Bildegrense Rollen er en aggregering avgrensning 3.2 Rolle (unavnet) Vertikalbilde 1 1 Vertikalbilde Vertikalbilde kodeliste <<CodeList>> Bildekategori Nr Kodenavn Definisjon/Forklaring Kode 1 Kodeliste betegnelse på hvilke båndbredder som er benyttet ved opptaket Bildekategori 1.1 IR opptak i det infrarøde område Pankromatisk opptak i det synlige område gjengitt i sort/hvitt Farge opptak i det synlige området gjengitt i farge 3

22 SOSI standard generell objektkatalog versjon <<CodeList>> Opptaksmetode Nr Kodenavn Definisjon/Forklaring Kode 2 Kodeliste analogt eller digitalt opptak Opptaksmetode 2.1 Analogt kamera Digital sensor <<CodeList>> Orienteringsmetode Nr Kodenavn Definisjon/Forklaring Kode 3 Kodeliste metode for å orientere og posisjonere bilde Orienteringsmetode 3.1 GPS/INS angivelse i form av posisjon(gps) og relativ orientering av bilde i form av phi, omega og kappa (INS) GPS/INS med AAT GPS/INS med automatisk aerotriangulering GPS/INS med AT GPS/INS med aerotriangulering GPS med AAT GPS med automatisk aerotriangulering GPS med AT GPS med aerotriangulering AT konvensjonell aerotriangulering <<CodeList>> Prosjekttype Nr Kodenavn Definisjon/Forklaring Kode 4 Kodeliste angivelse av om det er et satellitt- eller flybildeprosjekt Prosjekttype 4.1 vertikalbilde 4.2 satellittbilde 4.3 skråfoto 4.4 ortofoto

23 SOSI standard generell objektkatalog versjon Skråfoto objekttyper Skråfoto 1 Objekttype fotografi over et landareal med fotoretning skrått ned på jordoverflaten Subtype av Bildeprosjekt Skråfoto 1.1 fotograferingspunkt angir hvor et skråbilde er tatt fra 1 1 Punkt 1.2 område objektets utstrekning 0 1 Flate 1.3 fotolink peker til fotografiets fysiske plassering 0 1 Link 1.4 retningsvektor retningsvektor i planet, angitt ved lengde, enhet (grader, gon) samt system 0 1 Retningsvektor (sant nord, magnetisk nord, etc.) 1.5 pixelstørrelse bildeoppløsning 0 1 Pixelstørrelse 1.6 fotoinformasjon nærmere angivelse av informasjon knyttet til skråbilde 0 1 Bildeinformasjon 1.7 Rolle avgrensning 1 N Skråfotogrense Rollen er en aggregering Skråfotogrense 2 Objekttype avgrensning av skråfotoområde Skråfotogrense 2.1 grense forløp som følger overgang mellom ulike fenomener 1 1 Kurve 2.2 Rolle (unavnet) Skråfoto 1 2 Skråfoto Skråfoto datatyper <<DataType>> Bildeinformasjon 3 Datatype detaljinformasjon om et bilde Bildeinformasjon 3.1 kameratype identifikasjon av kameratype 1 1 CharacterString 3.2 brennvidde avstand fra midtpunktet til brennpunktet i en linse 1 1 Real 3.3 fotograf vedkommende som tok fotografiet 1 1 CharacterString <<DataType>> Pixelstørrelse 4 Datatype bildeoppløsning Pixelstørrelse 4.1 pixelhøyde bildeelementenes høyde i terrengenhet (meter/sekund) 1 1 Real 4.2 pixelbredde bildeelementenes bredde i terrengenhet (meter/sekund) 1 1 Real

24 SOSI standard generell objektkatalog versjon Skråfoto assosiasjoner Assosiasjon <<Topo>> Skråfoto-Skråfotogrense 1 Assosiasjon Skråfoto-Skråfotogrense 1.1 Rolle 1 N Skråfotogrense Rollen er en aggregering avgrensning 1.2 Rolle (unavnet) Skråfoto 1 2 Skråfoto

25 SOSI standard generell objektkatalog versjon Satellittbilde objekttyper Satellittbilde 1 Objekttype Satellittbilde 1.1 område 1 1 Flate 1.2 Rolle (unavnet) Satellittbildedekning 1 1 Satellittbildedekning Satellittbildedekning 2 Objekttype Subtype av Bildeprosjekt Satellittbildedekning 2.1 område 1 1 Flate 2.2 Rolle 1 N Satellittbilde Rollen er en aggregering inneholder 2.3 Rolle avgrensning 1 N Bildegrense Rollen er en aggregering Satellittbilde assosiasjoner Assosiasjon Satellittbildedekning-Satellittbilde 1 Assosiasjon Satellittbildedekning-Satellittbilde 1.1 Rolle 1 N Satellittbilde Rollen er en aggregering inneholder 1.2 Rolle (unavnet) Satellittbildedekning 1 1 Satellittbildedekning Assosiasjon <<Topo>> Satellittbildedekning-Bildegrense 2 Assosiasjon Satellittbildedekning-Bildegrense 2.1 Rolle 1 N Bildegrense Rollen er en aggregering avgrensning 2.2 Rolle (unavnet) Satellittbildedekning 0 1 Satellittbildedekning

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Servitutter. Databeskrivelse: Servitutter/bruksretter

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Servitutter. Databeskrivelse: Servitutter/bruksretter SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Databeskrivelse: Servitutter/bruksretter SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 Databeskrivelse: Servitutter/bruksretter...1 0 Orientering

Detaljer

Fagområde: Annen naturinformasjon

Fagområde: Annen naturinformasjon SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Annen naturinformasjon Revidert 6. mars 2007 SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 0 Orientering og introduksjon......4

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Anvendt geokjemi. Fagområde: Anvendt geokjemi

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Anvendt geokjemi. Fagområde: Anvendt geokjemi SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Anvendt geokjemi SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE...1 0 Orientering og introduksjon......4 1 Historikk

Detaljer

Fagområde: Administrative og statistiske inndelinger

Fagområde: Administrative og statistiske inndelinger SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Administrative og statistiske inndelinger Fagområde: Administrative og statistiske inndelinger Statens kartverk november 2006 SOSI standard

Detaljer

Produktspesifikasjon Vertikalbilde (Leveranse av bildedata, orienteringsdata og vertikalbildedekning fra flyfotografering) Versjon 2.

Produktspesifikasjon Vertikalbilde (Leveranse av bildedata, orienteringsdata og vertikalbildedekning fra flyfotografering) Versjon 2. Produktspesifikasjon Vertikalbilde - versjon 2.1-1 - Produktspesifikasjon Vertikalbilde (Leveranse av bildedata, orienteringsdata og vertikalbildedekning fra flyfotografering) Versjon 2.1 Produktspesifikasjon

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Landbruksregisteret. Fagområde: Landbruksregisteret

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Landbruksregisteret. Fagområde: Landbruksregisteret SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Landbruksregisteret Statens kartverk november 2006 SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 0 Orientering og

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Verneverdige geologiske objekter. Fagområde: Verneverdige geologiske objekter

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Verneverdige geologiske objekter. Fagområde: Verneverdige geologiske objekter SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Verneverdige geologiske objekter SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE...1 0 Orientering og introduksjon......4

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Arealbruk. Fagområde: Arealbruk

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Arealbruk. Fagområde: Arealbruk SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 Fagområde: Arealbruk SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 0 Orientering og introduksjon......5 Historikk og status......6.

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Naturvernområder. Fagområde: Naturvernområder

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Naturvernområder. Fagområde: Naturvernområder SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Naturvernområder SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 1 Orientering og introduksjon......4 2 Historikk

Detaljer

SOSI generell objektkatalog og objektkatalogen i en produktspesifikasjon

SOSI generell objektkatalog og objektkatalogen i en produktspesifikasjon SOSI generell objektkatalog og objektkatalogen i en produktspesifikasjon class Bygning Bygningsavgrensning:: Bygningsavgrensning {root} + grense: Kurve +bygningsavgrensning 0..* 0..* Bygg {root} En bygning

Detaljer

SOSI-standard - versjon 4.02 2011-12-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Naturinfo Side 1 av 16

SOSI-standard - versjon 4.02 2011-12-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Naturinfo Side 1 av 16 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Naturinfo Side 1 av 16 12 FKB Naturinfo Innhold 12.1 Innledning... 2 12.1.1 Historikk... 2 12.1.2 Formål og omfang... 3 12.1.3 Referanser... 3 12.1.4 Ansvarlig for

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Fastmerker. Fagområde: Fastmerker

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Fastmerker. Fagområde: Fastmerker SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Fastmerker SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 0 Orientering og introduksjon......4 1 Historikk og status......5

Detaljer

Produktspesifikasjon: Verneplan for vassdrag

Produktspesifikasjon: Verneplan for vassdrag SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon: Verneplan for vassdrag Endrings-logg Desember 2014 Søren E. Kristensen Første versjon basert på standarden Måned År SOSI Produktspesifikasjon - 1-1 Innledning,

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Geologi, grotter. Fagområde: Geologi, grotter

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Geologi, grotter. Fagområde: Geologi, grotter SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Geologi, grotter SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE...1 0 Orientering og introduksjon......4 1 Historikk

Detaljer

Produktspesifikasjon for ortofoto i Norge versjon 2 Side 1 av 33. Produktspesifikasjon for ortofoto i Norge

Produktspesifikasjon for ortofoto i Norge versjon 2 Side 1 av 33. Produktspesifikasjon for ortofoto i Norge Produktspesifikasjon for ortofoto i Norge versjon 2 Side 1 av 33 Produktspesifikasjon for ortofoto i Norge Produktspesifikasjon for ortofoto i Norge versjon 2 Side 2 av 33 Innhold 0 Produktidentifikasjon

Detaljer

SOSI standard - versjon 4.0 1 Del 1: Regler for navning av geografiske elementer. DEL 1: Regler for navning av geografiske elementer

SOSI standard - versjon 4.0 1 Del 1: Regler for navning av geografiske elementer. DEL 1: Regler for navning av geografiske elementer SOSI standard - versjon 4.0 1 DEL 1: Regler for navning av geografiske elementer SOSI standard - versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1: Regler for navning av geografiske elementer 1 0 Orientering og

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Kyst og sjø. Fagområde: Kyst og sjø

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Kyst og sjø. Fagområde: Kyst og sjø SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Kyst og sjø SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 0 Orientering og introduksjon......9 1 Historikk og status......10

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Råstoffutvinning. Fagområde: Råstoffutvinning

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Råstoffutvinning. Fagområde: Råstoffutvinning SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Råstoffutvinning SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE...1 1 Orientering og introduksjon......6 2 Historikk

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon Fagområde: Samferdsel generell. Fagområde: Samferdsel generell

SOSI standard generell objektkatalog versjon Fagområde: Samferdsel generell. Fagområde: Samferdsel generell SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Samferdsel generell Statens kartverk - november 2006 SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 0 Orientering og

Detaljer

9 FKB LedningVa (Vann og avløp)

9 FKB LedningVa (Vann og avløp) SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB FKB LedningVa Side 1 av 13 9 FKB LedningVa (Vann og avløp) Innhold 9.1 Innledning... 2 9.1.1 Historikk... 2 9.1.2 Formål og omfang... 3 9.1.3 Referanser... 3 9.1.4

Detaljer

Fagområde: Generelle typer

Fagområde: Generelle typer SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Generelle typer 230407: Endret multiplisitet på informasjon og prosesshistorie fra 0..1 til 0..* SOSI standard generell objektkatalog versjon

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.1 Fagområde: Bildeinformasjon. Fagområde: Bildeinformasjon

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.1 Fagområde: Bildeinformasjon. Fagområde: Bildeinformasjon SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.1 Fagområde: Bildeinformasjon SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.1 2 Innholdsfortegnelse 1 Orientering og introduksjon... 5 2 Historikk og status...

Detaljer

Teknologiforum, Clarion hotel, Gardermoen 2015-10-26/27. En introduksjon til SOSI del 1 Regler for UML modellering

Teknologiforum, Clarion hotel, Gardermoen 2015-10-26/27. En introduksjon til SOSI del 1 Regler for UML modellering Teknologiforum, Clarion hotel, Gardermoen 2015-10-26/27 SOSI versjon 5.0 Morten Borrebæk Kartverket En introduksjon til SOSI del 1 Regler for UML modellering (fra forretningsprosesser til tjenestemodeller)

Detaljer

Fagområde Samferdsel generell (SAMF)

Fagområde Samferdsel generell (SAMF) SOSI standard Del 2 Generell objektkatalog 1 Fagområde: Samferdsel generell, versjon 4.5 Fagområde Samferdsel generell (SAMF) Versjon 4.5 Versjonsdato 4.juni 2013 Statens kartverk mai 2013 SOSI standard

Detaljer

SOSI standard - versjon 4.0 1 Del 1: Introduksjon. DEL 1: Introduksjon

SOSI standard - versjon 4.0 1 Del 1: Introduksjon. DEL 1: Introduksjon SOSI standard - versjon 4.0 1 DEL 1: Introduksjon SOSI standard - versjon 4.0 2 DEL 1: Introduksjon 0 Innledning.....3 1 Endringslogg fra SOSI-versjon 3.4......4 2 Organisering......5 2.1 Målsetting...5

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Petroleum. Fagområde: Petroleum

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Petroleum. Fagområde: Petroleum SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Petroleum SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 0 Orientering og introduksjon......5 1 Historikk og status......6

Detaljer

Vedlegg 1 TEKNISK SPESIFIKASJON

Vedlegg 1 TEKNISK SPESIFIKASJON Vedlegg 1 TEKNISK SPESIFIKASJON Oppdrag: LACHBU24 - Øvre og Nedre Eiker 2012 Kommunenr.: 0624-0625 Kommune: Øvre Eiker og Nedre Eiker Fylke: Buskerud Side 1 av 17 1. INNLEDNING... 3 2. SIGNALERING... 4

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Forurensning. Fagområde: Forurensning

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Forurensning. Fagområde: Forurensning SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Forurensning Statens kartverk november 2006 SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 0 Orientering og introduksjon......5

Detaljer

Fagområde: Geovitenskapelige undersøkelser Generelle konsepter

Fagområde: Geovitenskapelige undersøkelser Generelle konsepter SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Geovitenskapelige undersøkelser Generelle konsepter SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Fagområde: Geovitenskapelige

Detaljer

produktspesifikasjon Eksempel på SOSI

produktspesifikasjon Eksempel på SOSI SOSI Produktspesfikasjon Produktspesifikasjon: Eksempel på SOSI produktspesifikasjon Dette er et eksempel på hvordan en produktspesifikasjon skal bygges opp for å være konform med kravene i standarden

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Bane. Fagområde: Bane

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Bane. Fagområde: Bane SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Bane Statens kartverk november 2006 SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 0 Orientering og introduksjon......5

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0-0 - Fagområde: Gravplass. Fagområde: Gravplass

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0-0 - Fagområde: Gravplass. Fagområde: Gravplass SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0-0 - Fagområde: Gravplass SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0-1 - Innholdsfortegnelse...0 1 Orientering og introduksjon...2 2 Historikk og status...2

Detaljer

1. Definisjoner Forholdet mellom SOSI fagområdestandard og SOSI produktspesifikasjon SOSI fagområdestandard... 4

1. Definisjoner Forholdet mellom SOSI fagområdestandard og SOSI produktspesifikasjon SOSI fagområdestandard... 4 Gjelder for: Geomatikkbransjen i Norge Retningslinjer for forholdet mellom fagområdestandarder og produktspesifikasjoner, og deres objektkataloger Dokumentansvarlig: IT-standarder og teknologiutviklingsseksjonen

Detaljer

Produktspesifikasjon: KYV_Farled

Produktspesifikasjon: KYV_Farled SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon: KYV_Farled 1 Innledning, historikk og endringslogg 3 1.1 Innledning 3 1.2 Endringslogg 3 SOSI Produktspesifikasjon - 1-2 Definisjoner og forkortelser 4 2.1

Detaljer

SOSI-spesifikasjon for Georef 4.0

SOSI-spesifikasjon for Georef 4.0 SOSI-spesifikasjon for Georef versjon 4.0-0 - SOSI-spesifikasjon for Georef 4.0 SOSI-spesifikasjon for Georef 4.0...0 1 Historikk og status...1 2 Omfang...3 2.1 Omfatter...3 2.2 Målsetting...3 2.3 Bruksområde...3

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon Fagområde: Beitebruk i utmark

SOSI standard generell objektkatalog versjon Fagområde: Beitebruk i utmark SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Beitebruk i utmark SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE...1 0 Orientering og introduksjon......4 1 Historikk

Detaljer

Produktspesifikasjon for ortofoto i Norge versjon 4 Side 1 av 36. Produktspesifikasjon for ortofoto i Norge

Produktspesifikasjon for ortofoto i Norge versjon 4 Side 1 av 36. Produktspesifikasjon for ortofoto i Norge Produktspesifikasjon for ortofoto i Norge versjon 4 Side 1 av 36 Produktspesifikasjon for ortofoto i Norge Statens kartverk januar 2011 Produktspesifikasjon for ortofoto i Norge versjon 4 Side 2 av 36

Detaljer

Veileder i modellering av en SOSI produktspesifikasjon Kent Jonsrud STU

Veileder i modellering av en SOSI produktspesifikasjon Kent Jonsrud STU Veileder i modellering av en SOSI produktspesifikasjon 2013-11-06 Kent Jonsrud STU Formålet med denne veilederen Veileder i å lage informasjonsmodellen i en produktspesifikasjon som et utplukk av objekttyper

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Bygningsmessige anlegg. Fagområde: Bygningsmessige anlegg

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Bygningsmessige anlegg. Fagområde: Bygningsmessige anlegg SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Bygningsmessige anlegg Statens kartverk november 2007 SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 1 0 Orientering og introduksjon......9

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Kulturminner. Fagområde: Kulturminner

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Kulturminner. Fagområde: Kulturminner SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Kulturminner SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 0 Orientering og introduksjon......4 1 Historikk og status......5

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Markslag. Fagområde: Markslag

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Markslag. Fagområde: Markslag SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Markslag SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 0 Orientering og introduksjon......3 1 Historikk og status......4

Detaljer

Innledning til objektkatalogen

Innledning til objektkatalogen Innledning til objektkatalogen: Innledning til objektkatalogen INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning til objektkatalogen 1 0 Orientering og introduksjon 3 1 Historikk og status 4 1.1 Endringslogg fra versjon

Detaljer

Versjon Fotogrammetrisk_FKB-Naturinfo Side 1 av 12

Versjon Fotogrammetrisk_FKB-Naturinfo Side 1 av 12 Versjon 4.6-06-01 Fotogrammetrisk_FKB-Naturinfo Side 1 av 12 FKB Naturinfo INNHOLDSFORTEGNELSE FKB NATURINFO... 1 1 INNLEDNING... 2 1.1 Endringslogg... 2 2 OBJEKTTYPER OG EGENSKAPER... 3 2.1 Hekk... 3

Detaljer

SOSI-forvaltning - logisk modell

SOSI-forvaltning - logisk modell SOSI-forvaltning - logisk modell Forfatter: David Skogan, SINTEF Tele og data Dato: 1997-01-21 Forord Min oppgave til møte den 22 var å beskrive den logisk modellen med skranker for SOSI-standarden. Jeg

Detaljer

Vedlegg 1 TEKNISK SPESIFIKASJON

Vedlegg 1 TEKNISK SPESIFIKASJON Vedlegg 1 TEKNISK SPESIFIKASJON Oppdrag: LACHBU23 Hol laser 2012 Kommunenr.: 0620 og 1232 Kommune: Hol og Eidfjord Fylke: Buskerud og Hordaland Side 1 av 6 1. INNLEDNING... 3 2. DATAFANGST MED FLYBÅREN

Detaljer

Veileder for produktark og presentasjonsregler

Veileder for produktark og presentasjonsregler Veileder for produktark og presentasjonsregler Tittel: Veileder for produktark og presentasjonsregler Utarbeidet av: Norge digitalt Søkeord: Veileder, produktark, presentasjonsregler, leveranser, NSDI,

Detaljer

Veiledning til krav om leveranse av data til kart og NVDB fra bygge- og driftskontrakter

Veiledning til krav om leveranse av data til kart og NVDB fra bygge- og driftskontrakter Veiledning til krav om leveranse av data til kart og NVDB fra bygge- og driftskontrakter Vedlegg til konkurransegrunnlaget Versjon 1.4.0, 31.01.2012 Statens vegvesen side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING...

Detaljer

Versjon Fotogrammetrisk_FKB-Bane Side 1 av 9

Versjon Fotogrammetrisk_FKB-Bane Side 1 av 9 Fotogrammetrisk_FKB-Bane Side 1 av 9 FKB Bane INNHOLDSFORTEGNELSE FKB BANE... 1 1 INNLEDNING... 2 1.1 Endringslogg... 2 2 OBJEKTTYPER OG EGENSKAPER... 3 2.1 Jernbaneplattformkant... 3 2.2 Spormidt... 5

Detaljer

SOSI standard Del 1- versjon 3.2 1. DEL 1 SOSI-raster

SOSI standard Del 1- versjon 3.2 1. DEL 1 SOSI-raster SOSI standard Del 1- versjon 3.2 1 DEL 1 SOSI-raster SOSI standard - versjon 3.2 2 DEL 1 SOSI-raster - Historikk og status 1 Historikk og status Denne spesifikasjon av SOSI-raster startet opp i forbindelse

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.2 1. SOSI-temakoder og SOSI-elementer

SOSI standard - versjon 3.2 1. SOSI-temakoder og SOSI-elementer SOSI standard - versjon 3.2 1 SOSI-temakoder og SOSI-elementer SOSI-temakoder og SOSI-elementer - Introduksjon 2 1 Introduksjon Det har vært et ønske om å ha en oversikt over aktuelle temakoder og SOSI-elementer

Detaljer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Tillatte verdier

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Tillatte verdier Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.5960 Branndetektor (ID=478) Datakatalog versjon: 2.09-775 Sist endret: 2017-03-03 Definisjon: Utstyr til å registrere tilløp til brann. Kommentar:

Detaljer

SOSI Ag7b Ledning 14.oktober 2011

SOSI Ag7b Ledning 14.oktober 2011 SOSI Ag7b Ledning 14.oktober 2011 Om SOSI og SOSI-arbeid Mål: Gi en første innføring i organiseringen av SOSI-arbeidet Erling Onstein, SOSI-sekretariatet, SK/STU 1 Introduksjon til SOSI Innhold Mål med

Detaljer

Administrative enheter Norges maritime grenser

Administrative enheter Norges maritime grenser SOSI Del 3 Produktspesifikasjon Norges maritime grenser versjon 2012-1 Side 1 av 61 Produktspesifikasjon for Administrative enheter Norges maritime grenser SOSI Del 3 Produktspesifikasjon Norges maritime

Detaljer

SOSI Ledning og lednings datamodell

SOSI Ledning og lednings datamodell SOSI Ledning og lednings datamodell Erling Onstein Kartverket/SOSI-sekretariatet Foto: Terje Rønneberg, Asker kommune Innhold Om SOSI-standarden Gjeldende status på arbeidet med SOSI Ledning en presentasjon

Detaljer

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Verneplan for vassdrag, versjon 1.0. Produktspesifikasjon: Verneplan for vassdrag

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Verneplan for vassdrag, versjon 1.0. Produktspesifikasjon: Verneplan for vassdrag SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Verneplan for vassdrag, versjon 1.0 Produktspesifikasjon: Verneplan for vassdrag SOSI Produktspesifikasjon -1 - Produktnavn: Verneplan for vassdrag, versjon 1.0 1

Detaljer

SOSI-temakoder og SOSI-elementer

SOSI-temakoder og SOSI-elementer SOSI-temakoder og SOSI-elementer - Generellt 5-1 SOSI-temakoder og SOSI-elementer 5-1 SOSI-temakoder og SOSI-elementer - Generellt 5-2 Denne side er blank 5-2 SOSI-temakoder og SOSI-elementer - Generellt

Detaljer

Vedlegg 1 TEKNISK SPESIFIKASJON

Vedlegg 1 TEKNISK SPESIFIKASJON Vedlegg 1 TEKNISK SPESIFIKASJON Oppdrag: LACHVA34 Søgne FKB-Laser 10 Kommunenr.: 1018 Kommune: Søgne Fylke: Vest-Agder Side 1 av 5 1. INNLEDNING... 3 2. DATAFANGST MED FLYBÅREN LASER OG GENERERING AV HØYDEKURVER...

Detaljer

Denne notatet er laget for å forklare hvordan SOSI Ledning-modellen som nå snart er klar fra SOSI Ag7b, kan brukes.

Denne notatet er laget for å forklare hvordan SOSI Ledning-modellen som nå snart er klar fra SOSI Ag7b, kan brukes. NOTAT Emne Til Eksempel på bruk av SOSI Ledning SOSI Ag7b Fra Erling Onstein Dato 3.september 2012, oppdatert 9.september 2012 Kopi til SOSI-sekretariatet/kartverket Hensikt med notatet Denne notatet er

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.0 1-131. DEL 1 SOSI-raster

SOSI standard - versjon 3.0 1-131. DEL 1 SOSI-raster SOSI standard - versjon 3.0 1-131 DEL 1 SOSI-raster SOSI standard - versjon 3.0 1-132 DEL 1 SOSI-raster - Historikk og status Denne side er blank 1-132 SOSI standard - versjon 3.0 1-133 DEL 1 SOSI-raster

Detaljer

Sentral Felles Kartdatabase - Krav til dataene. Fagdag - Utveksling og forvaltning av geodata Nils Ivar Nes, 22.mai 2017

Sentral Felles Kartdatabase - Krav til dataene. Fagdag - Utveksling og forvaltning av geodata Nils Ivar Nes, 22.mai 2017 Sentral Felles Kartdatabase - Krav til dataene Fagdag - Utveksling og forvaltning av geodata Nils Ivar Nes, 22.mai 2017 Sentral lagring av Felles kartdatabase Prosjektets mål: 80% av kommunene oppdaterer

Detaljer

SOSI Produktspesifikasjon -1- Produktnavn: Farled v 20151117. Produktspesifikasjon: Farled Versjon 20151117

SOSI Produktspesifikasjon -1- Produktnavn: Farled v 20151117. Produktspesifikasjon: Farled Versjon 20151117 SOSI Produktspesifikasjon -1- Produktspesifikasjon: Farled Versjon 20151117 SOSI Produktspesifikasjon -2- Innholdsfortegnelse 1 Innledning, historikk og endringslogg... 5 1.1 Innledning... 5 1.2 Historikk...

Detaljer

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: KYV_Ankringsområder v. 0.9. Produktspesifikasjon: KYV_Ankringsområder

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: KYV_Ankringsområder v. 0.9. Produktspesifikasjon: KYV_Ankringsområder SOSI Produktspesfikasjon Produktspesifikasjon: KYV_Ankringsområder SOSI Produktspesfikasjon - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg 3 1.1 Innledning 3 1.2 Endringslogg 3 2 Definisjoner og forkortelser

Detaljer

Fagområde: Innsjøer og vassdrag

Fagområde: Innsjøer og vassdrag SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Innsjøer og vassdrag Revidert 6. mars 2007 Statens kartverk november 2006 SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

SOSI Produktspesifikasjon versjon 4.0 Produktnavn: ND_ Snøskred - aktsomhetsområder. Produktspesifikasjon: ND_Snøskred - aktsomhetsområder

SOSI Produktspesifikasjon versjon 4.0 Produktnavn: ND_ Snøskred - aktsomhetsområder. Produktspesifikasjon: ND_Snøskred - aktsomhetsområder Produktnavn: ND_ Snøskred - aktsomhetsområder Produktspesifikasjon: ND_Snøskred - aktsomhetsområder 3 av Norges geologiske undersøkelse - 2012 1 Innledning, historikk og endringslogg 1 av 2 Norges geologiske

Detaljer

Retningslinjer forholdet objektkatalog og produktspesifikasjon

Retningslinjer forholdet objektkatalog og produktspesifikasjon Dokument tittel: Retningslinjer forholdet objektkatalog/produktspesifikasjon Side 1 av 4 Retningslinjer forholdet objektkatalog og produktspesifikasjon Det har i lengre tid vært uenighet og forvirring

Detaljer

FKB LedningVA (Vann og avløp)

FKB LedningVA (Vann og avløp) Versjon 4.6-06-01 Fotogrammetrisk_FKB-LedningVA Side 1 av 10 FKB LedningVA (Vann og avløp) INNHOLDSFORTEGNELSE FKB LEDNINGVA (VANN OG AVLØP)... 1 1 INNLEDNING... 2 1.1 Endringslogg... 2 2 OBJEKTTYPER OG

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Bygninger. Fagområde: Bygninger

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Bygninger. Fagområde: Bygninger SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Bygninger SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE...1 0 Orientering og introduksjon... 7 1 Historikk og status...

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon Fagområde: Terrengform. Fagområde: Terrengform

SOSI standard generell objektkatalog versjon Fagområde: Terrengform. Fagområde: Terrengform SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Terrengform SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 0 Orientering og introduksjon......4 1 Historikk og status......5

Detaljer

Vedlegg 1 TEKNISK SPESIFIKASJON

Vedlegg 1 TEKNISK SPESIFIKASJON Vedlegg 1 TEKNISK SPESIFIKASJON Oppdrag: Orotofoto 2014 Kommune: 1201 Bergen Fylke: Hordaland Side 1 av 12 1. INNLEDNING... 3 1.1 SPESIELT FOR DETTE OPPDRAGET... 4 2. SIGNALERING... 6 2.1 GENERELT... 6

Detaljer

Geosynkronisering og GML: Implementasjon gjennom prosjektet Sentral lagring av FKB. Nils Ivar Nes,

Geosynkronisering og GML: Implementasjon gjennom prosjektet Sentral lagring av FKB. Nils Ivar Nes, Geosynkronisering og GML: Implementasjon gjennom prosjektet Sentral lagring av FKB Nils Ivar Nes, 2016-11-03 Prosjektet http://kartverket.no/prosjekter/sentral-felles-kartdatabase/ Geosynkronisering Bakgrunn

Detaljer

Veileder for Geonorge-registeret

Veileder for Geonorge-registeret Veileder for Geonorge-registeret Tittel: Veileder for Geonorge-registeret Utarbeidet av: Norge digitalt Søkeord: Veileder, register, nedlastingstjenester, NSDI, SDI, Infrastruktur for stedfestet informasjon,

Detaljer

SOSI-standard og lednings datamodell

SOSI-standard og lednings datamodell SOSI-standard og lednings datamodell Erling Onstein Kartverket/SOSI-sekretariatet Foto: Terje Rønneberg, Asker kommune Innhold Om SOSI-standarden Gjeldende status på arbeidet med SOSI Ledning Muligheter

Detaljer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Tillatte verdier

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Tillatte verdier Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.3150 Siktsone (ID=518) Datakatalog versjon: 2.09-775 Sist endret: 2016-06-23 Definisjon: Siktsone er et areal som krever tiltak for å tilfredsstille

Detaljer

SOSI standard - versjon 2.21 2-159. Databeskrivelse: Markslag

SOSI standard - versjon 2.21 2-159. Databeskrivelse: Markslag SOSI standard - versjon 2.21 2-159 Databeskrivelse: Markslag SOSI standard - versjon 2.21 2-160 Denne side er blank 2-160 SOSI standard - versjon 2.21 2-161 1 Historikk og status Spesifikasjon av markslagsdata

Detaljer

SOSI standard - versjon 2.21 2-359. Databeskrivelse : Adressepunkt

SOSI standard - versjon 2.21 2-359. Databeskrivelse : Adressepunkt SOSI standard - versjon 2.21 2-359 Databeskrivelse : Adressepunkt SOSI standard - versjon 2.21 2-360 Databeskrivelse : Adressepunkt - Historikk og status Denne side er blank 2-360 SOSI standard - versjon

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Lufthavn. Fagområde: Lufthavn

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Lufthavn. Fagområde: Lufthavn SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Lufthavn SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 0 Orientering og introduksjon......7 1 Historikk og status......8

Detaljer

Nye regler for konstruksjon av vann i Geovekstprosjekt.

Nye regler for konstruksjon av vann i Geovekstprosjekt. Nye regler for konstruksjon av vann i Geovekstprosjekt. Teknisk spesifikasjon: (Tekst merket med gult er mitt forslag til endring. Tekst i rød kursiv (rød kursiv med gult er ny tekst) er kun ment som veiledning

Detaljer

Versjon Fotogrammetrisk_FKB-Lufthavn Side 1 av 9

Versjon Fotogrammetrisk_FKB-Lufthavn Side 1 av 9 Fotogrammetrisk_FKB-Lufthavn Side 1 av 9 FKB Lufthavn INNHOLDSFORTEGNELSE FKB LUFTHAVN... 1 1 INNLEDNING... 2 Endringslogg... 2 2 OBJEKTTYPER OG EGENSKAPER... 3 LufthavnLys... 3 2.1.1 Lufthavnlys... 3

Detaljer

- 0 - Produktspesifikasjon: FKB-Dyrkbar jord

- 0 - Produktspesifikasjon: FKB-Dyrkbar jord - 0 - Produktspesifikasjon: FKB-Dyrkbar jord - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg 2 1.1 Innledning 2 1.2 Historikk 2 1.3 Formål og omfang 2 1.4 Referanser 2 1.5 Endringslogg 2 2 Oversikt over produktspesifikasjonen

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.3 Databeskrivelse: Databeskrivelse: Arealbruk

SOSI standard - versjon 3.3 Databeskrivelse: Databeskrivelse: Arealbruk Databeskrivelse: Databeskrivelse: Arealbruk Statens Kartverk september 2001 Databeskrivelse: 2-2 1 Historikk og status Kapittelversjon Dato Utført av Grunnlag for endringen 1 1995-02-14 SOSI-gr 5 Diskusjoner

Detaljer

Versjon Fotogrammetrisk_FKB-Lufthavn Side 1 av 9

Versjon Fotogrammetrisk_FKB-Lufthavn Side 1 av 9 Versjon 4.6-06-01 Fotogrammetrisk_FKB-Lufthavn Side 1 av 9 FKB Lufthavn INNHOLDSFORTEGNELSE FKB LUFTHAVN... 1 1 INNLEDNING... 2 1.1 Endringslogg... 2 2 OBJEKTTYPER OG EGENSKAPER... 3 2.1 LufthavnLys...

Detaljer

Produktspesifikasjon: Storulykkeanlegg

Produktspesifikasjon: Storulykkeanlegg Side 1 av 13 Produktspesifikasjon: Storulykkeanlegg Side 2 av 13 Innholdsfortegnelse 1 Innledning, historikk og endringslogg... 4 1.1 Innledning... 4 1.2 Historikk... 4 1.3 Endringslogg... 4 2 Definisjoner

Detaljer

Produktspesifikasjon. ATK-punkt (ID=162) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema

Produktspesifikasjon. ATK-punkt (ID=162) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Vegobjekttype: 1.0 Datakatalog versjon: 2.05-743 Sist endret: 2014-10-20 Definisjon: Kommentar: Alle ATK- (ID=162) Punkt hvor det gjennomføres automatisk trafikkontroll

Detaljer

Oppsummering fra arbeidet med tekniske avklaringer for implementering av GeoSynkronisering Nils Ivar Nes

Oppsummering fra arbeidet med tekniske avklaringer for implementering av GeoSynkronisering Nils Ivar Nes Oppsummering fra arbeidet med tekniske avklaringer for implementering av GeoSynkronisering 20150828 - Nils Ivar Nes På skuldrene til Geosynkroniseringsstandarden v1.0 GML-veileder i Norge digitalt ny versjon

Detaljer

Erfaringer fra Miljøgata i Sokna. Novapoint 19 DCM

Erfaringer fra Miljøgata i Sokna. Novapoint 19 DCM Erfaringer fra Miljøgata i Sokna Novapoint 19 DCM Forskjell mellom NP18 og NP19 Novapoint basis Fra og med NP19 består Novapoint Basis av to deler: programmet Novapoint Basis og menyen Basis i AutoCAD.

Detaljer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.6080 Detektor, trafikk (ID=167) Datakatalog versjon: 2.09-775 Sist endret: 2017-03-03 Definisjon: En enhet som gir en impuls til styreapparatet

Detaljer

Laserskanning og laserdata. Fagdag Trondheim, 24. sept. 2014 Håvard Moe, Jernbaneverket

Laserskanning og laserdata. Fagdag Trondheim, 24. sept. 2014 Håvard Moe, Jernbaneverket Laserskanning og laserdata Fagdag Trondheim, 24. sept. 2014 Håvard Moe, Jernbaneverket Innhald Korleis fungerer ein laserskannar? Kva meiner vi med «laserdata»? Kva finn vi på filene? Filformater 2 Korleis

Detaljer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.3330 Kantstein (ID=9) Datakatalog versjon: 2.09-775 Sist endret: 2016-06-27 Definisjon: Stein som settes for å avgrense trafikkøyer, fortau, midtdeler,

Detaljer

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: Skredhendelser 1.0. Produktspesifikasjon for skredhendelser

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: Skredhendelser 1.0. Produktspesifikasjon for skredhendelser SOSI Produktspesfikasjon Produktspesifikasjon for skredhendelser SOSI Produktspesfikasjon - 2-1 Innledning, historikk og endringslogg 4 1.1 Innledning 4 1.2 Historikk 4 1.3 Endringslogg 4 2 Definisjoner

Detaljer

Fotogrammetrisk FKB-Vegnett 4.5

Fotogrammetrisk FKB-Vegnett 4.5 Fotogrammetrisk FKB-Vegnett 4.5 Innhold Fotogrammetrisk FKB-Vegnett 4.5... 1 1 Innledning... 1 1.1 Fotogrammetrisk ajourhold... 1 1.1.1 Objekttypen Veglenke... 1 1.1.2 Egenskapen Typeveg... 4 1.2 Krav

Detaljer

Kartlegging av ras- og flomområder

Kartlegging av ras- og flomområder Kartlegging av ras- og flomområder Leif Erik Blankenberg Stikningskonferansen 2015, Gardermoen, 3/2-2015 Kort om Terratec AS Ca85 ansatte i Terratec AS (Norge) og mer enn 100 i konsernet Ca20 nyansatte

Detaljer

Versjon Fotogrammetrisk_FKB-Arealbruk Side 1 av 32

Versjon Fotogrammetrisk_FKB-Arealbruk Side 1 av 32 Versjon 4.6-06-01 Fotogrammetrisk_FKB-Arealbruk Side 1 av 32 FKB Arealbruk INNHOLDSFORTEGNELSE FKB AREALBRUK... 1 1 INNLEDNING... 2 1.1 Endringslogg... 2 2 OBJEKTTYPER OG EGENSKAPER... 3 2.1 Arealbruksgrense...

Detaljer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.3330 Kantstein (ID=9) Datakatalog versjon: 2.07-755 Sist endret: 2016-06-27 Definisjon: Stein som settes for å avgrense trafikkøyer, fortau, midtdeler,

Detaljer

Produktspesifikasjon: Statlig sikra friluftslivsområder

Produktspesifikasjon: Statlig sikra friluftslivsområder SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon: Statlig sikra friluftslivsområder Foto: Bård Bredesen, naturarkivet.no (elektronisk versjon er alltid gjeldene versjon) SOSI Produktspesifikasjon - 2 - Innhold

Detaljer

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: Skredaktsomhet 1.0. Produktspesifikasjon for aktsomhetsområder for potensiell skredfare

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: Skredaktsomhet 1.0. Produktspesifikasjon for aktsomhetsområder for potensiell skredfare SOSI Produktspesfikasjon Produktspesifikasjon for aktsomhetsområder for potensiell skredfare SOSI Produktspesfikasjon - 2-1. Innledning, historikk og endringslogg... 4 1.1. Innledning... 4 1.2. Historikk...

Detaljer

Produktspesifikasjon - versjon 4.0 Produktnavn: ND_Sedimentasjonsmiljø, versjon 2. Produktspesifikasjon: ND_Sedimentasjonsmiljø

Produktspesifikasjon - versjon 4.0 Produktnavn: ND_Sedimentasjonsmiljø, versjon 2. Produktspesifikasjon: ND_Sedimentasjonsmiljø Produktspesifikasjon - versjon 4.0 Produktspesifikasjon: ND_Sedimentasjonsmiljø 3 av 1 Innledning, historikk og endringslogg - 1 - 2 Oversikt over produktspesifikasjonen 2.1 Unik identifisering av produktspesifikasjon

Detaljer

SOSI Produktspesifikasjon - versjon 4.0 Produktnavn: ND_Kvikkleire. Produktspesifikasjon: ND_Kvikkleire

SOSI Produktspesifikasjon - versjon 4.0 Produktnavn: ND_Kvikkleire. Produktspesifikasjon: ND_Kvikkleire SOSI Produktspesifikasjon - versjon 4.0 Produktspesifikasjon: ND_Kvikkleire 2 av Norges geologiske undersøkelse - 2012 SOSI Produktspesifikasjon versjon 4.0-1 - 1 Innledning, historikk og endringslogg

Detaljer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Datakatalog versjon Endringer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Datakatalog versjon Endringer Produktspesifikasjon Datagruppe: 10 Alle Vegobjekttype: 10.3170Fortau (ID=48) Datakatalog versjon: 2.11-788 Sist endret: 2017-12-15 Definisjon: Kommentar: Del av vegen reservert for gående. Som regel ligger

Detaljer

Testkonstruksjon FKB 4.01

Testkonstruksjon FKB 4.01 Testkonstruksjon FKB 4.01 - Trondheim Lars Mardal, Statens kartverk Innhold Klargjøring av begreper Gjennomføring av kontrollen Resultat fra kontrollen Oppsummering vegen videre Kartet er en forenkling

Detaljer

Produktspesifikasjon. Kabelbru/stige (ID=183) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.

Produktspesifikasjon. Kabelbru/stige (ID=183) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2. Produktspesifikasjon Datagruppe: 10 Alle Vegobjekttype: 10.0 Datakatalog versjon: 2.11-788 Kabelbru/stige (ID=183) Sist endret: 2017-12-15 Definisjon: Anordning for framføring av kabler, f.eks. i tunnel.

Detaljer