Nye regler for konstruksjon av vann i Geovekstprosjekt.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nye regler for konstruksjon av vann i Geovekstprosjekt."

Transkript

1 Nye regler for konstruksjon av vann i Geovekstprosjekt. Teknisk spesifikasjon: (Tekst merket med gult er mitt forslag til endring. Tekst i rød kursiv (rød kursiv med gult er ny tekst) er kun ment som veiledning til kartkontorene og skal slettes før utsending av dokumentet). 7. KARTKONSTRUKSJON ETABLERING Spesielt om etablering av FKB-VANN: FKB-VANN er et ressurskrevende datasett å oppdatere. Før oppstart av nytt prosjekt må det derfor gjøres en vurdering av kvaliteten på eksisterende FKB-VANN. Som hovedregel bør FKB- VANN endres minst mulig. Nyetablering utføres bare dersom eksisterende data mangler høyde eller har dårligere kvalitet enn ønsket. I samletabellen for Fotogrammetrisk FKB er objekttypene ElvBekkKant og Innsjøkant gjort opsjonelle. Fotovannstand vil være avgjørende for om disse objekttypene bør registreres eller ikke. Dersom fotovannstanden er unormalt høy (flom på fotograferingstidspunktet), vil det være umulig å registrere korrekt vannstand. Ved bestilling skal det derfor bes om en egen pris på disse objekttypene (opsjon) og videre håndtering avtales med firma i forbindelse med oppstartsmøte. Generelt Tilbyder velger selv hvilket utstyr som benyttes ved datafangst, såfremt spesifisert kvalitet oppnås. Kartkonstruksjon av FKB-data skal utføres og leveres i henhold til SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB versjon Det henvises også til Kart og geodata avsnitt 6.6 Kartkonstruksjon. Dersom noen av objekttypene som inngår i leveransen skal genereres skal dette avtales i det enkelte oppdrag. Dette gjelder spesielt høydekurver og terrenglinjer rundt bygning. I vedleggene i Produktspesifikasjon for FKB er det spesifisert hvilke objekttyper som skal inngå i en fotogrammetrisk leveranse. Alle FKB-data som etableres, uavhengig av FKB-standard, skal være sammenpasset. Oppdragstaker vil få overlevert bygningspunkter fra Matrikkel, og skal benytte disse som følgende: Ligger bygningspunktet innenfor bygningskroppen, genereres flate. Der bygningspunkt fra Matrikkel ikke treffer innenfor bygningskroppen benyttes AnnenBygning som representasjonspunkt. Bygningspunkter fra Matrikkel som ikke benyttes til flatedanning skal ligge som Bygning med geometri PUNKT. Spesielt om registrering av senterlinje for veg og gang-sykkelveg.

2 Senterlinje veg og gangsykkelveg skal alltid ajourholdes i henhold til et manus levert fra oppdragsgiver (også i nykonstruksjonsprosjekter). Som registreringsinstruks benyttes FKB-Veg Objekttype VegSenterlinje registreres etter det som er spesifisert i punkt Veg (KURVE, senterlinje) og GangSykkelvegSenterlinje registreres etter det som er spesifisert i punkt GangSykkelveg (KURVE, senterlinje). Som grunnlag for konstruksjon leverer oppdragsgiver (Statens kartverk) et ajourholdsmanus basert på datainnholdet i NVDB kodet i henhold til spesifikasjonen av Vbase versjon 4.0. Eventuelle avvik fra dette må avtales særskilt. Firma skal konstruere ny geometri når eksisterende geometri avviker mer enn ±2m eller faller utenfor vegkant. Dersom eksisterende geometri endres/tilføyes skal ny geometri legges inn for hele veglenka (det vil si fra kryss til kryss). Nye data legges inn med ny datafangstdato. Data som slettes merkes med endringsflagg (ENDRET_TYPE S). VegSenterlinje og GangSykkelvegSenterlinje leveres som et eget datasett og ikke som en del av FKB-Veg. Datasettet gis navnet Vegnett. Spesielt om registrering av ElvBekkKant og Innsjøkant: Fotogrammetrisk registrering av ElvBekkKant og Innsjøkant er en opsjon. Fotovannstand vil være avgjørende for om disse objekttypene skal registreres eller ikke. Ved unormalt høy fotovannstand (flom på fotograferingstidspunktet) må det påregnes at opsjonen ikke utløses. Videre håndtering avtales med valgt firma i forbindelse med oppstartsmøte. 8. KARTKONSTRUKSJON PERIODISK AJOURFØRING Hvis fotogrammetrisk ajourføring skal gjennomføres, skal dette spesifiseres fullstendig her. Det bør gjøres et godt forarbeid slik at ajourføringsjobben som skal utføres er så godt spesifisert som mulig. Dersom firmaene ber om utfyllende opplysninger om omfanget av jobben, skal kartkontorene så langt som mulig imøtekomme disse forespørslene. Før periodisk ajourføring starter, må man ta stilling til om det samtidig skal skje en oppgradering. Følgende problemstillinger må avklares: Skal man utføre ajourføring eller skal alle objekter nykonstrueres? Registreringsinnstruksen for FKB-data har endret seg over tid, og det kan være aktuelt å registrere alle objekter på nytt. Her kan det nevnes at registreringsinnstruksen for bygninger er vesentlig endret fra FKB-versjon 4.0 (2007) i forhold til tidligere versjoner. Hvilken FKB-standard skal benyttes? Er det aktuelt å heve kartleggingsstandarden ved ajourføring? F.eks. kan det være at mønelinjer ikke finnes i eksisterende data, men man ønsker å få registrert disse for hele ajourføringsområdet. Hvordan er status for høyderegistrering i eksisterende data? I eldre data kan det forekomme ufullstendig høyderegistrering. Før ajourføring må det bestemmes hvordan disse manglene skal håndteres. Skal ufullstendige høyderegistreringer rettes eller ikke? Hvordan er topologien på eksisterende data? Er det behov for en oppgradering? Se avsnitt 9.3 i Kart og geodata for mer informasjon om oppgradering.

3 Fotovannstand vil være avgjørende for om objekttypene ElvBekkKant og Innsjøkant bør ajourføres eller ikke. Dersom fotovannstanden er unormalt høy (flom på fotograferingstidspunktet), vil det være umulig å registrere korrekt vannstand. Ved bestilling skal det derfor bes om en egen pris på disse objekttypene (opsjon) og videre håndtering avtales med firma i forbindelse med oppstartsmøte. Generelt Med periodisk ajourføring menes oppdatering av kartet med nye kartdata. Fullstendigheten i kartet skal bli tilsvarende som på fototidspunktet. Hvis ikke annet er spesifisert, skal oppdragstaker ikke rette eventuelle feil i datastruktur og koding i eksisterende data (fysiske objekter) som ikke er endret siden forrige kartlegging. Arbeidsomfanget av ajourføringsoppdrag kan være vanskelig å anslå før arbeidet startes. Hvis det viser seg at ajourføringsarbeidet er mer tidkrevende enn forutsatt, skal oppdragstaker kontakte oppdragsgiver for å avtale eventuell tilleggsgodtgjøring eller avkorting av oppdraget. Dette er for eksempel aktuelt dersom eksisterende data har en annen kvalitet enn forutsatt. Bestemmelser for fotogrammetrisk ajourføring Fotogrammetrisk ajourføring skal gjennomføres i henhold til Kart og geodata avsnitt Periodisk ajourføring. Objekter som slettes fra datasettet skal merkes med egenskapen..endret S, alternativt leveres på en egen SOSI-fil Kartkonstruksjon Tilbyder velger selv hvilket utstyr som benyttes ved datafangst, såfremt spesifisert kvalitet oppnås. Kartkonstruksjon av FKB-data skal utføres og leveres i henhold til SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB versjon Det henvises også til Kart og geodata avsnitt 6.6 Kartkonstruksjon. Dersom noen av objekttypene som inngår i leveransen skal genereres skal dette avtales i det enkelte oppdrag. Dette gjelder spesielt høydekurver og terrenglinjer rundt bygning. I vedleggene i Produktspesifikasjon for FKB er det spesifisert hvilke objekttyper som skal inngå i en fotogrammetrisk leveranse. Alle FKB-data som etableres, uavhengig av FKB-standard, skal være sammenpasset. Oppdragstaker vil få overlevert bygningspunkter fra Matrikkel, og skal benytte disse som følgende: Ligger bygningspunktet innenfor bygningskroppen, genereres flate. Der bygningspunkt fra Matrikkel ikke treffer innenfor bygningskroppen benyttes AnnenBygning som representasjonspunkt. Bygningspunkter fra Matrikkel som ikke benyttes til flatedanning skal ligge som Bygning med geometri PUNKT.

4 Spesielt om registrering av senterlinje for veg og gang-sykkelveg. Senterlinje veg og gangsykkelveg skal alltid ajourholdes i forhold til et manus levert fra oppdragsgiver (også i nykonstruksjonsprosjekter). Som registreringsinstruks benyttes FKB-Veg Objekttype VegSenterlinje registreres etter det som er spesifisert i punkt Veg (KURVE, senterlinje) og GangSykkelvegSenterlinje registreres etter det som er spesifisert i punkt GangSykkelveg (KURVE, senterlinje). Som grunnlag for konstruksjon leverer oppdragsgiver (Statens kartverk) et ajourholdsmanus basert på datainnholdet i NVDB kodet i henhold til spesifikasjonen av Vbase versjon 4.0. Eventuelle avvik fra dette må avtales særskilt. Firma skal konstruere ny geometri når eksisterende geometri avviker mer enn ±2m eller faller utenfor vegkant. Dersom eksisterende geometri endres/tilføyes skal ny geometri legges inn for hele veglenka (det vil si fra kryss til kryss). Nye data legges inn med ny datafangstdato. Data som slettes merkes med endringsflagg (ENDRET_TYPE S). VegSenterlinje og GangSykkelvegSenterlinje leveres som et eget datasett og ikke som en del av FKB-Veg. Datasettet gis navnet Vegnett. Spesielt om registrering av ElvBekkKant og Innsjøkant: Fotogrammetrisk registrering av ElvBekkKant og Innsjøkant er en opsjon. Fotovannstand vil være avgjørende for om disse objekttypene skal registreres eller ikke. Ved unormalt høy fotovannstand (flom på fotograferingstidspunktet) må det påregnes at opsjonen ikke utløses. Videre håndtering avtales med valgt firma i forbindelse med oppstartsmøte.

5 Produktspesifikasjon FKB-VANN: ElvBekkKant Definert i standard Objekttype FKB-standard A B C D SOSI40 / VANN ElvBekkKant P 1 P 2 P 3 P 4 Minstestørrelse: 1): ElvBekk bredere enn 1 meter (Vannbredde 2-5) 2): ElvBekk bredere enn 1 meter (Vannbredde 2-5) 3): ElvBekk bredere enn 3 meter (Vannbredde 3-5) 4): ElvBekk bredere enn 15 meter (Vannbredde 4-5) Definisjon (SOSI Del 2) Geometritype(r) Registreringsmetode Tilleggsbeskrivelse for prod.spek. konturlinje mellom land og elveflate KURVE Enkeltpunkt i sekvens brukes der konturen går inntil kai o.l, og der den går i rette strekninger. Kontinuerlig registrering brukes der konturen ikke følger kai ol. Brukes ved registrering av elv og tostreks bekk. Der ElvBekkKant renner ut i sjø, Innsjø eller regulert innsjø skal høyden i ElvBekkKant ikke noe sted være lavere enn høyden til nodepunktet som er felles. Ved fotogrammetrisk datafangst er registrering av ElvBekkKant en opsjon. Fotovannstanden vil være avgjørende for om registrering av ElvBekkKant skal utføres eller ikke. Dersom fotovannstand er unormalt høy (flom) vil det være vanskelig å få en korrekt registrering av ElvBekkKant og det må vurderes om eksisterende data gir en riktigere beskrivelse. Ved fotogrammetrisk datafangst kan det være vanskelig å se ned til vannspeilet i enkelte tilfeller. ElvBekkKant skal likevel konstrueres så fullstendig og sammenhengende som mulig og kvalitetskodes deretter. Bekkeleier som tidvis er tørr, men godt synlig i flybildene og i terrenget skal konstrueres. Grunnrissreferanse Høydereferanse Assosiasjoner (fra UML-modellen) Assosiasjoner (verbalt i prod.spek.) Der hvor høy vannføring i elva normalt går. Dette vil ofte være overgangen mellom vegetasjon og sand/grus/steiner. Terrenghøyden ved grunnrissreferanse. ElvBekkKant skal være med på å avgrense ElvBekk (flate). ElvBekkKant skal ha samme geometri i grunnriss som situasjonsdetaljer som den følger (massive kaier, murer, osv.). Vannkanten konnekteres i to dimensjoner til objektet. Det skal lages ElvBekkKant rundt objektet med samme grunnrisskoordinater som objektet, men med riktig vannhøyde. Når vannkanten går under kai/brygge, f.eks. ved mindre trebrygger, skal vannkanten være gjennomgående. Vannkanten registreres uten hensyn til brygga over. Brygga og vannkanten er helt "uavhengige" objekter. For øvrig skal det etableres nodepunkt mellom ElvBekkKant og andre tilstøtende vannobjekter. Der det er naturlig skal nodepunktene være i 3D.

6 Innsjøkant Definert i standard Objekttype FKB-standard A B C D SOSI40 / VANN Innsjøkant P 1 P 2 P 3 P Minstestørrelse: 1): Vann og øyer større enn 10 m 2 skal være med 2): Vann og øyer større enn 20 m 2 skal være med 3): Vann og øyer større enn 30 m 2 skal være med Definisjon (SOSI Del 2) Geometritype(r) Registreringsmetode Tilleggsbeskrivelse for prod.spek. konturlinje mellom land og innsjø KURVE Der konturen går inntil kai og lignende benyttes enkeltpunkt i sekvens. Kontinuerlig registrering brukes der konturen ikke går inntil kai ol. Innsjøkant med status F (foreldet) er gammel innsjøkant. Linjen skal representere innsjøen slik den var f.eks. før oppdemming/regulering. Hvis innsjøen er regulert benyttes InnsjøkantRegulert. Innsjøkanten skal registreres fullstendig og sammenhengende. For avgrensing av flate mot ikke kartlagt område, mellom ulike standarder eller i kommune/fylkesgrense kan InnsjølinjeFiktiv benyttes. Ved fotogrammetrisk datafangst er registrering av Innsjøkant en opsjon. Fotovannstanden vil være avgjørende for om registrering av Innsjøkant skal utføres eller ikke. Dersom fotovannstand er unormalt høy (flom) vil det være vanskelig å få en korrekt registrering av Innsjøkant og det må vurderes om eksisterende data gir en riktigere beskrivelse. Grunnrissreferanse Høydereferanse Assosiasjoner (fra UML-modellen) Assosiasjoner (verbalt i prod.spek.) Terreng/vannkant i riktig høyde, se høydereferanse. Fotovannstand. Ved store avvik mellom fotovannstand og normal vannstand skal referansen være normal vannstand. Innsjøkanten skal ha konstant høyde for hele vannet. Innsjøkant kan være med på å avgrense Innsjø. Den fysiske vannkanten skal registreres. Innsjøkant skal ha samme geometri i grunnriss som situasjonsdetaljer som den følger (massive kaier, murer, osv.). Det skal lages Innsjøkant rundt objektet med samme grunnrisskoordinater som objektet, men med riktig vannhøyde. Når vannkanten går under kai/brygge, f.eks. ved mindre trebrygger, skal vannkanten være gjennomgående. Innsjøkanten registreres uten hensyn til brygga over. Brygga og innsjøkanten er helt "uavhengige" objekter. Det skal etableres nodepunkt med andre tilstøtende vannobjekter. Der det er naturlig skal det lages nodepunkt i 3D.

5 FKB Bygning. Versjon 4.02-2013-01-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Bygning Side 1 av 93. Innhold

5 FKB Bygning. Versjon 4.02-2013-01-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Bygning Side 1 av 93. Innhold Versjon 4.02 - -01-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Bygning Side 1 av 93 5 FKB Bygning Innhold 5.1 Innledning... 3 5.1.1 Historikk... 3 5.1.2 Formål og omfang... 8 5.1.3 Referanser... 8 5.1.4

Detaljer

SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for Felles KartdataBase (FKB)

SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for Felles KartdataBase (FKB) Versjon 4.5 2014-03-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Generell del Side 1 av 53 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for Felles KartdataBase (FKB) Versjon 4.5 2014-03-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon

Detaljer

GEODATAPLANLEGGING INNSPILL FRA EN PRODUSENT OG BRUKER. Innlegg Fagdag 17. april 2015 Tor Lohne, Rambøll Norge AS, Kristiansand

GEODATAPLANLEGGING INNSPILL FRA EN PRODUSENT OG BRUKER. Innlegg Fagdag 17. april 2015 Tor Lohne, Rambøll Norge AS, Kristiansand GEODATAPLANLEGGING INNSPILL FRA EN PRODUSENT OG BRUKER Innlegg Fagdag 17. april 2015 Tor Lohne, Rambøll Norge AS, Kristiansand INNHOLD Gjennomgang av spesifikasjonene Planlegging av geovekstprosjekter

Detaljer

Veiledning til krav om leveranse av data til kart og NVDB fra bygge- og driftskontrakter

Veiledning til krav om leveranse av data til kart og NVDB fra bygge- og driftskontrakter Veiledning til krav om leveranse av data til kart og NVDB fra bygge- og driftskontrakter Vedlegg til konkurransegrunnlaget Versjon 1.4.0, 31.01.2012 Statens vegvesen side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING...

Detaljer

Retningslinjer for dambruddsbølgeberegninger til 2-4 i forskrift om sikkerhet og tilsyn med vassdragsanlegg

Retningslinjer for dambruddsbølgeberegninger til 2-4 i forskrift om sikkerhet og tilsyn med vassdragsanlegg Retningslinjer for dambruddsbølgeberegninger til 2-4 i forskrift om sikkerhet og tilsyn med vassdragsanlegg Norges vassdrags- og energidirektorat Utgave 3 juni 2009 Ny forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg

Detaljer

SOSI - Del 3 Spesifikasjon av Felles KartdataBase (FKB)

SOSI - Del 3 Spesifikasjon av Felles KartdataBase (FKB) SOSI - Del 3 Spesifikasjon av Felles KartdataBase (FKB) SOSI - Del 3 Spesifikasjon av Felles KartdataBase (FKB) - Historikk og status 618 Denne side er blank 618 SOSI - Del 3 Spesifikasjon av Felles KartdataBase

Detaljer

15 Salg av digitale FKB-produkter og ortofoto

15 Salg av digitale FKB-produkter og ortofoto 15 Salg av digitale FKB-produkter og ortofoto 15.1 Innledning... 3 15.2 Hvem kan selge?... 4 15.3 Forvaltningsavtalene... 4 15.3.1 Inntekter... 4 15.3.2 Produksjonskostnader... 5 15.4 Betingelser... 5

Detaljer

GEODATAPLAN FOR OPPLAND OG HEDMARK 2015-2018 Omforent

GEODATAPLAN FOR OPPLAND OG HEDMARK 2015-2018 Omforent GEODATAPLAN FOR OPPLAND OG HEDMARK 2015-2018 Omforent INNHOLD I GEODATAPLANEN FOR FYLKENE 1 STRATEGISKE VALG KOMMENDE ÅR OG I 4-ÅRS PERIODEN... 4 2 NORGE DIGITALT-SAMARBEIDET I HEDMARK OG OPPLAND... 4

Detaljer

Eksempelsak 2: Retting av Mnr på Teig med feil Mnr - Eksempel fra Lærdal

Eksempelsak 2: Retting av Mnr på Teig med feil Mnr - Eksempel fra Lærdal Eksempelsak 2: Retting av Mnr på Teig med feil Mnr - Eksempel fra Lærdal Versjon 1.0 03.12.2014 SIM_EksSak2: Retting av Mnr på Teig med feil Mnr Side 1 av 8 I N H O L D S F O R T E G N E L S E: 1 INNLEDNING...

Detaljer

kument Leveranseinstruks Artsdata til Naturbase Versjon 7. mai 2014

kument Leveranseinstruks Artsdata til Naturbase Versjon 7. mai 2014 kument Leveranseinstruks Artsdata til Naturbase Versjon 7. mai 2014 Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Rutiner for å legge data inn i Naturbase... 2 1.2 Laste ned data fra Naturbase... 3 2. Generelt om rutiner

Detaljer

7.0 Endringslogg... 2 7.1 Generelt om rettigheter til geografisk informasjon... 3. 7.2 Rettigheter i Geovekst... 6

7.0 Endringslogg... 2 7.1 Generelt om rettigheter til geografisk informasjon... 3. 7.2 Rettigheter i Geovekst... 6 Geovekst-veiledningsperm 7 Rettigheter 7.0 Endringslogg... 2 7.1 Generelt om rettigheter til geografisk informasjon... 3 7.1.1 Praktisering av rettighetsbegreper ved formidling av Geovekst-data... 3 7.1.2

Detaljer

Eksempelsak 3: Registrering av Mnr på Teig som mangler Mnr - Eksempel fra Lærdal

Eksempelsak 3: Registrering av Mnr på Teig som mangler Mnr - Eksempel fra Lærdal Eksempelsak 3: Registrering av Mnr på Teig som mangler Mnr - Eksempel fra Lærdal Versjon 1.0 03.12.2014 SIM_EksSak3: Reg. av Mnr på Teig som mangler Mnr Side 1 av 8 I N H O L D S F O R T E G N E L S E:

Detaljer

Sett inn noen kommentarer om hva vi skal jobbe videre med. Foreløpig versjon!

Sett inn noen kommentarer om hva vi skal jobbe videre med. Foreløpig versjon! Sett inn noen kommentarer om hva vi skal jobbe videre med. Foreløpig versjon! 1 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Geovekst-samarbeidet... 5 4. Organisering... 6 5. Finansiering og rettigheter...

Detaljer

Sammenlikning av FKB-data generert fra punktskyer fra bilbåren og helikopterbåren laser

Sammenlikning av FKB-data generert fra punktskyer fra bilbåren og helikopterbåren laser Sammenlikning av FKB-data generert fra punktskyer fra bilbåren og helikopterbåren laser Jens Haude Hellum Master i ingeniørvitenskap og IKT Innlevert: juni 2014 Hovedveileder: Trond Arve Haakonsen, BAT

Detaljer

VEILEDER. ETABLERING AV DIGITALT PLANREGISTER Hvordan få et fullstendig digitalt planregister

VEILEDER. ETABLERING AV DIGITALT PLANREGISTER Hvordan få et fullstendig digitalt planregister VEILEDER ETABLERING AV DIGITALT PLANREGISTER Hvordan få et fullstendig digitalt planregister Første versjon oktober 2012 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 6 2 INNLEDENDE FORBEREDELSER TIL ETABLERING

Detaljer

Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister

Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister Del 1 Spesifikasjon for plankart Spesifikasjon fastsatt 1. juli 2009, med endringer senest pr. 12. juli 2012 1-1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Stedfesting av eiendoms- og råderettsgrenser

Stedfesting av eiendoms- og råderettsgrenser 0 Innledning Stedfesting av eiendoms- og råderettsgrenser Denne standarden har navnet "Stedfesting av eiendoms- og råderettsgrenser". Den avløser de delene av "Norm for kart i målestokkene 1:250, 1:500,

Detaljer

Retningslinjer forholdet objektkatalog og produktspesifikasjon

Retningslinjer forholdet objektkatalog og produktspesifikasjon Dokument tittel: Retningslinjer forholdet objektkatalog/produktspesifikasjon Side 1 av 4 Retningslinjer forholdet objektkatalog og produktspesifikasjon Det har i lengre tid vært uenighet og forvirring

Detaljer

Brukerveiledning. Bruk av NiN-app i naturtypekartlegging. Versjon 26. juni 2015

Brukerveiledning. Bruk av NiN-app i naturtypekartlegging. Versjon 26. juni 2015 Brukerveiledning Bruk av NiN-app i naturtypekartlegging Versjon 26. juni 2015 Innhold 1. Innledning... 2 2. NiN-app... 3 2.1 NiN-app for desktop og nettbrett... 3 2.2 Nedlasting og installasjon... 4 2.2.1

Detaljer

Revisjon av veileder i trafikktellinger, forprosjekt. SINTEF Teknologi og samfunn Transportsikkerhet og informatikk

Revisjon av veileder i trafikktellinger, forprosjekt. SINTEF Teknologi og samfunn Transportsikkerhet og informatikk STF50 A06035 Åpen RAPPORT Revisjon av veileder i trafikktellinger, forprosjekt Terje Giæver, Børge Bang, Anders Straume SINTEF Teknologi og samfunn Transportsikkerhet og informatikk Mars 2006 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. UML-skjema med assosiasjoner

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. UML-skjema med assosiasjoner Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.3150 Siktsone (ID=518) Datakatalog versjon: 2.00-695 Sist endret: 2014-09-08 Definisjon: Siktsone er et areal som krever tiltak for å tilfredsstille

Detaljer

Stedfesting av eiendoms- og råderettsgrenser Side 1 av 29. 6WHGIHVWLQJDYHLHQGRPVRJ UnGHUHWWVJUHQVHU

Stedfesting av eiendoms- og råderettsgrenser Side 1 av 29. 6WHGIHVWLQJDYHLHQGRPVRJ UnGHUHWWVJUHQVHU Side 1 av 29 6WHGIHVWLQJDYHLHQGRPVRJ UnGHUHWWVJUHQVHU Side 2 av 29,QQKROG,11/('1,1* )250c/ 5()(5$16(5 25'2*'(),1,6-21(5 3.1 DEFINISJONER... 6 3.2 FORKORTELSER... 11 205c'(,11'(/,1*)25.9$/,7(76.5$9 1250$7,9(%(67(00(/6(5

Detaljer

2 Referanser Eier System Nr Navn Lov og forskrift om offentlige anskaffelser Komm. hjemmeside organisasjon

2 Referanser Eier System Nr Navn Lov og forskrift om offentlige anskaffelser Komm. hjemmeside organisasjon Revisjon nr.1 Utarbeidet av: agk Dato: 11.05.13 Side 1 av 6 1 Hensikt/sammendrag Sørge for at gjennomføring i prosjekteringsfasen fram til anleggsstart skjer mest mulig kostnadseffektivt og med god nok

Detaljer

Det offentlige kartgrunnlaget

Det offentlige kartgrunnlaget Det offentlige kartgrunnlaget Innhold, rutiner og ansvar Rapport til Miljøverndepartementet Kartverket 20. mai 2012 Side 1 av 44 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 6 2.1 INNLEDNING... 6 2.2 LOV OG

Detaljer

Prosjektnotat: Registrering av seterretter

Prosjektnotat: Registrering av seterretter Prosjektnotat: Registrering av seterretter Versjon 3.62 10.01.2014 SIM_Prosjektnotat: Registrering av seterretter Versjon 3.62_10.01.2014 Side 1 av 25 Innholdsfortegnelse: Innledning... 3 Endringslogg:...

Detaljer

Kommentarer til høringsdokument Dato: Standard:

Kommentarer til høringsdokument <standard> <dato> Dato: Standard: Kommentarer til høringsdokument Dato: Standard: Fra 1 Kapittel / figur/ / annet Kommentarer til innsendte SVV g ion sør Generelt Ge I utkastet er «Krav til faglig kompetanse» fjernet.

Detaljer

Bruker- dokumentasjon. for. Norsk Kompetanseregister

Bruker- dokumentasjon. for. Norsk Kompetanseregister Bruker- dokumentasjon for Norsk Kompetanseregister Kortinnehaver Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse Innledning...3 Kortinnehaver..4 Innlogging... 4 Innlogging med kompetansebevis... 4 Innlogging fra Internett...

Detaljer

SOSI standard Del 1 versjon 3.2 1 DEL 1 GENERELL DEL

SOSI standard Del 1 versjon 3.2 1 DEL 1 GENERELL DEL SOSI standard Del 1 versjon 3.2 1 DEL 1 GENERELL DEL SOSI standard - versjon 3.2 2 DEL 1 GENERELL DEL - INNLEDNING 1 INNLEDNING I utgangspunktet er det formelle formatet som brukes i SOSI-standarden ikke

Detaljer

Digitalisering av reguleringsplaner

Digitalisering av reguleringsplaner Digitalisering av reguleringsplaner En veileder basert på praktiske erfaringer fra Telemark og Vestfold av Tore Bø med god hjelp av Arnleif Bjørstad og Knut Dammen Det eneste som er dyrt ved digitalisering

Detaljer

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap 1 Innledning DnB har utviklet et tilbud til deg som er nettkunde og som ønsker en enkel regnskapsløsning for din personlige økonomi. Første gang du benytter "Mitt regnskap" kommer du til en oversikt som

Detaljer