Innkalling til Årsmøte i DIS-Vestfold

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til Årsmøte i DIS-Vestfold"

Transkript

1 DIS-Vestfold Nr årgang. Januar. Innkalling til Årsmøte i DIS-Vestfold Tirsdag 13. februar 2001, kl i kantinen på Alcatel Space, Horten (Veibeskrivelse til Alcatel Space på side 9) Dagsorden: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Styrets beretning Regnskap 2000 og budsjett Revisors beretning 6. Vedtektsendringer 7. Valg av leder og styremedlemmer 8. Valg av revisor 9. Innkomne saker

2

3 Sak 3 Styreteberetning 2000 Styrets sammensetning i perioden Leder: Jan Willi Talgø Nestleder: John Ludvigsen Kasserer: Toril Mathisen Sekretær: Geir Holm Styremedlem: Else Sofie Agelin Varamedlemmer: Arnfinn Røren Aslaug Hansen Revisor: Kari Sundsåsen Møtevirksomhet/arrangementer Det har vært avholdt 7 styremøter i Ordinære medlemsmøter med temaer: - Private fotografier, en etnografisk kilde v/anna Helene Tobiassen. - Slektsforskning med Internett, hvor finnes kildene v/jan Willi Talgø - Muntlige kilder v/ørnulf Hodne - Mynt, mål og vekt v/inge Rian - Julemøte, fengselskilder v/kjell Ivar Anthonsen. I tillegg er det arrangert: - Årsmøte på Flykafeen. - Tur til Str6mstad bibliotek og DIS-Våst. - "Finn Dine Forfedre" på Tønsberg bibliotek i samarbeid med Vestfold Slektshistorielag. - Besøk på Fylkesarkivet i Vestfold. Medlemmer Den nye medlemsordningen i DIS-Norge hvor alle medlemmer er tilknyttet et lokallag har økt medlemstallet vårt betraktelig. DIS-Vestfold har pr 1. januar medlemmer, mot i overkant av 200 ved forrige årsskifte. Deltagerantall på medlemsmøtene ligger på ca personer. DIS-Vestfolds Internett-sider: Ansvarlig for internettsidene har vært Jan Willi Talgø. DIZ nr

4 Medlemsbladet DIZ DIZ har utkommet med 4 nummer i Sekretær har fungert som redaktør i hele perioden. Ihht. Lov om pliktavlevering er de siste årgangene sendt Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana sammen med vår brosjyre Finn dine forfedre. I 2001 vil vi lodde stemningen for å distribuere DIZ via e-post. Brukergruppene DIS-Vestfold har i 2000 hatt fem brukergrupper: - Brother' s Keeper, leder Frank Nordberg - DISGEN, leder Thor K. Berglund - WinFam, leder Leif Stensland - Scanning, leder Jan Willi Talgø - TMG, leder Kåre A. Lie Alle brukergruppene fikk i 2000 til disposisjon kr 500 til sitt arbeid. Styrets arbeid Størstedelen av styrets arbeid har vært planlegging og gjennomføring av medlemsmøter og andre arrangementer. Når vi ser på den store deltagelsen, ser det ut til at temaene har vært etter medlemmenes ønsker. Et ønske med møteplanen for våren har vært å ha møter også i sydfylket: DIS- Våst er invitert på gjenbesøk etter vårt besøk i Strbmstad. Vi møtes på Sandefjord bibliotek 5. mai, og vi skal ha ordinært medlemsmøte på Larvik bibliotek 22.mai. DIS-Treff fadder for Vestfold har blitt Henning Halvorsen. DIS-Vestfold har vært representert på DIS-Norges årsmøte med John Ludvigsen som Vestfold fylkes representant, og formannen som deltaker u. stemmerett. Tønsberg, Jan Willi Talgø Geir Holm Leder Sekretær 4 DIZ nr

5 Sak 4 og 5: ignskap DIS VESTFOLD BALANSE PR Kasse Postgiro Avsetning teknisk utstyr Fordringer Inntekter Kontingent Kontingent utestående Møteinntekter Diverse inntekter Renter Kortsiktig gjeld Utgifter Porto / Gebyr Husleie Møteutgifter Trykksaker Telefonutgifter Diverse utgifter Tilskudd brukergrupper Tilbakebet. Korts.gjeld Overskudd Budsj Budsj ,00 627, , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 272,42 317,56 200,00 0, ,43 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , ,50 79, ,00 0,00 0,00 402, , , ,43 0,00 0, , ,01 0,00 Egenkapital pr Overskudd Egenkapital pr , , ,12 /3 446, , ,53 Revidert og funnet i orden. Tønsberg, Toril Mathisen Kari Sundsåsen Kasserer Revisor DIZ nr

6 Sak 7: VEDTEKTSENDRINGER Det er vedtatt endringer i vedtektene til DIS-Norge på siste årsmøte slik at det er behov for å endre DIS-Vestfolds vedtekter tilsvarende: > Det er nå kun anledning for enkeltpersoner å stå som medlem av DIS-Norge. Foreninger, lag etc som ønsker å motta tidsskrifter kan fortsatt få det, mot dekking av utgifter. Av kontingenten som innkreves sentralt vil nå en fast del av denne tilfalle lokallagene. De nåværende vedtektene for DIS-Vestfold ser slik ut: Vedtekter for DIS-Vestfold Vedtatt på stiftelsesmøtet i Tønsberg 2. mars Foreningens navn er DIS-Vestfold og den er organisert som en lokalavdeling av DIS-Norge i Vestfold fylke. DIS står for databehandling i slektsforskning. 2. Foreningens formål er: Å skape et lokalt forum for databehandling i slekts- personalhistorie og spre kunnskap om dette. Å stimulere slektsforskning i sitt område. Å organisere og koordinere medlemmenes arbeid i forbindelse med databehandling av genealogisk kildemateriale, samt stimulere slikt arbeide. 3. Foreningen er nøytral i forhold til religion og politikk. Foreningen har ingen økonomiske interesser i maskin- eller programvare. 4. Medlemskap i DIS-Vestfold kan tegnes av personer, foreninger og lag som innehar medlemskap i DIS-Norge. Medlemskap oppnås ved henvendelse til foreningen eller DIS-Norge og gjelder for det kalenderår det er tegnet, med mindre annet framgår av tegningen. Utmelding skjer skriftlig til foreningen eller DIS-Norge med virkning for det påfølgende kalenderår. Et medlemskap kan strykes når kontingentrestansen er mer enn ett år. 5. Kontingenten til DIS-Vestfold fastsettes på det årlige årsmøte. DIS- Vestfold kan ved møte, kursvirksomhet og andre aktiviteter i tråd med foreningens formål, skaffe seg ytterligere inntekter. I 1 6 DIZ nr

7 6. DIS-Vestfoiedes av et styre på 5 medlemmer. Styret er beslutningsdyktig når 3 medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. Det årlige årsmøtet velger: a) Styrets leder 2 styremedlemmer med to års funksjonstid Styret konstituerer seg selv med de funksjoner som anses nødvendig (sekretær/kasserer/o1). b) Representant til DIS-Norges år mpte. c) Revisor te es Foreningens virksomhet følger kalenderåret. Det årlige årsmøte holdes innen utgangen av mars måned. Innkalling med dagsorden og bilag sendes medlemmene med minst 14 dagers varsel. Kopi av innkallingen med vedlegg sendes samtidig til DIS-Norge. På årsmøtet er styret ansvarlig for at i hvert fall følgende punkter framlegges: 1. Valg av møteleder og referent. 2. Styrets beretning om siste års virksomhet. 3. Regnskap for siste kalenderår med budsjettforslag for inneværende år. 4. Revisors beretning. 5. Styrets ansvarsfrihet. 6. Valg av leder og styremedlemmer 7. Valg av revisor. 8. Forslag fra medlemmer innkommet innen 31. januar. 9. Fastsettelse av kontingent for neste år. Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret eller når minst 1/5 av medlemmene skriftlig forlanger dette. Innkalling skal skje som for ordinært årsmøte. Et medlem kan stemme med skriftlig fullmakt for inntil 3 andre medlemmer, for øvrig har de frammøtte 1 stemme hver. Styret fungerer som fullmaktskomit. DIS-Norge har rett til å delta med en representant med talerett. Referat sendes medlemmene samt DIS-Norge senest 3 måneder etter møtet. 8. Endringer av disse vedtekter kan kun besluttes av årsmøtet med 2/3 flertall. Forslagene skal stå i innkallingen til årsmøtet. Før vedtektsendringer trer i kraft må de godkjennes av DIS-Norge. DIZ nr

8 9. DIS-Vestfold kan oppløses ved forslag framsatt og vedtatt på et årsmøte, og uforandret framlagt og vedtatt på et etterfølgende ekstraordinært årsmøte når minst 3/4 av de frammøtte medlemmer på det ordinære og det ekstraordinære årsmøte stemmer for oppløsning. Det må gå minst tre måneder mellom årsmøtene. I slike avstemminger godtas ikke fullmakter. Ved oppløsning tilfaller avdelingens eiendeler DIS-Norge. Endringsforslag: 4, første setning endres til: Medlemskap i DIS-Vestfold kan tegnes av personer, føren.ittger erg-ftig som innehar medlemskap i DIS-Norge. første setning endres til: Le...-44", 1, Kontingenten til foreningen fastsettes på DIS-Norges 4f-Sffføt -DIS-Vestfold får-ulbgtalt. n-. e ne _s/f +.(t -, Li) -zeuli 7, punkt 9: Punktet strykes fra listen. Sak 7: Valgkomiteens innstilling til årsmøtet Leder Jan Willi Talgø (gjenvalg) Nestleder John Ludvigsen (ikke på valg) Kasserer Toril Mathisen (gjenvalg) Sekretær Geir Holm (gjenvalg) Styremedlem Else Sofie Agelin (ikke på valg) Varamedlem Brita Heggelund (ny) Varamedlem Ragnhild Prøytz (ny) Revisor Kari Sundsåsen (gjenvalg) 1 år 2 år 2 år 1 år 1 år 1 år 8 DIZ nr

9 Forslag til behandling på årsmøtet Forslag til behandling på årsmøtet må være formannen i hende innen 5. februar Etter årsmøtet I etterkant av årsmøtet vil vi se nærmere på versjon 6 av Brother's Keeper. Svært mange av våre medlemmer bruker i dag BK versjon 5. Leder av brukergruppen Frank Nordberg vil vise noen av nyhetene som har kommet. Veibeskrivelse til Alcatel Space: For dere som kommer sydfra på Hortensveien: Kjør rett fram i rundkjøringen i Borre, altså ikke til høyre mot ferja. Fortsett til du kommer til VBK og innkjøringen til golfbanen. Ta til venstre bortover Trimveien rett etter dette. Kjør rett fram gjennom rundkjøringene og gjennom Holtandalen. Når du passer "Bygger'n" på høyre side tar du første vei opp til venstre (skilt til Laskenlia), og følger skiltene til Alcatel Space / Sensonor som ligger like oppi bakken på venstre side. Vi bruker hovedinngangen til Sensonor, parkering nede på den store plassen For dere som kommer nordfra via E-18 og Kopstadkrysset: Følg veien mot Horten helt til dere har passert Meny butikken på høyre side. Rett etter den kommer et kryss og en Shell bensinstasjon. Ta til høyre i dette krysset og kjør oppover til dere kommer til bilverkstedet og Røde Kors huset på venstre side ( kun et par hundre meter). Her er det et kryss hvor dere kjører opp til høyre (skilt til Laskenlia), og følg skiltene til Alcatel Space / Sensonor som ligger like oppi bakken på venstre side. Vi bruker hovedinngangen til Sensonor, parkering nede på den store plassen. DIZ nr

10 DIZ som e-post Fra årsskiftet har DIS-Vestfold vokst til en forening på ca 350 medlemmer. Våre viktigste kanaler ut til medlemmene er hjemmesiden vår på internett og medlemsbladet DIZ. Etter hvert har kostnadene til trykking og distribusjon av DIZ blitt store, og vi må derfor se på muligheter for å redusere disse. Flere av de andre fylkeslagene av DIS har begynt å distribuere sine medlemsblader som e-post. Det fungerer slik at selve bladet blir sendt som vedlegg til en e- post i et filformat som heter PDF. Disse filene kan leses og eventuelt skrives ut med Acrobat Reader. Dette er et gratisprogram som vil kunne lastes ned fra DIS- Vestfolds hjemmesider. I første omgang vil vi lodde interessen for en slik distribusjon. Hvis du kunne tenke deg å motta DIZ som e-post sender du e-postadressen din til Neste nummer av DIZ distribueres i posten som vanlig, men hvis responsen er god vil vi i tillegg sende den på e-post til de som ønsker det. Papirutgaven vil da inneholde oppskriften på hvordan du kan hente og installere Acrobat Reader, og deretter lese DIZ på skjermen. Ole Brumm og vennene hans holder orden på slekten Fra "Ole Brumm" av A. A. Milne "Tenk om jeg skulle bære familien min med meg i lommen, hvor mange lommer måtte jeg ikke ha da?" "Seksten," sa Nøff. "Er det ikke sytten, da?" sa Sprett. "Og enda måtte jeg ha en til lommetørkleet - det blir atten! Det har jeg ikke tid til." Det ble en lang og tankefull pause... og så sa Brumm som hadde grublet pannen full av rynker: "Jeg får det til å bli femten!" "Hva for noe?" spurte Sprett. "Femten," sa Brumm. "Femten hva da?" "Familien din." "Hva er det med den?" Brumm klødde seg på snuten og sa han trodde Sprett hadde snakket om familien sin. "Gjorde jeg det?" sa Sprett. 10 DIZ nr

11 Varens møter i DIS-Vestfold Tirsdag 13. februar kl. 18:30-21:30 Sted: Kantina på Alcatel space, Horten Årsmøte Etter årsmøtet vises Brother's Keeper i ny versjon 6. Tirsdag 13. mars kl. 18:30-21:30 Sted: Flykafen DIS-treff Presentasjon av DIS-Norges søkbare slekts-database v./ Alf Christophersen Torsdag 26. april kl. 18:30-21:30 Sted: Flykafen Professor Stein Tveite presenterer Marinens mønstringsarkiv. Her kan man fa en rekke opplysninger om unge gutter i tidsrommet Marinen hadde en stor Vestfoldkontingent. Tirsdag 22. mai kl. 18:30-21:30 Sted: Larvik Bibliotek Slekten Trescow Fritzøe Foredragsholder: Otto Auten En titt på siste versjon av Embla Familie & Slekt v./ Jan Willi Talgø DIZ nr

12 B-post 8904 John Ludvigsen Østersveien 7 B 3150 TOLVSRØD Returadresse: DIS-Vestfold Geir Holm Marihoneveien VEAR Gamle bilder kopieres i «fotokvalitet» Kopier tatt på våre fargekopimaskiner er av forbausende god kvalitet. Vi har mange faste kunder som kopierer og forstørrer sine bilder hos oss (både sort/hvitt og farger). Forstørre et bilde til 20x28cm 9,- Ta kopi av en fotoalbum-side A4 Kom inn og få en gratisprøve! Ta med deg dette DIZ-heftet og ta en tur innom, så gir vi deg en gratis prøve. P V c a wir=23:ffl KOPISENTER Fargekopier - Sort/hvitt kopier - Datatrykk - Hefter - Innbinding - Visittkort Fargetransparenter - T-skjorter - Laminering - Rammer Slagenvn Tonsberg - TIf E-post: 12 DIZ nr

Innkalling til Årsmøte i DIS-Vestfold

Innkalling til Årsmøte i DIS-Vestfold DIS-Vestfold Nr 1-2004.10. årgang. Januar. Innkalling til Årsmøte i DIS-Vestfold Torsdag 19. februar 2003, kl. 18.30 Stokke Bygdetun Hei igjen alle sammen, Så er vi endelig kommet i gang med et nytt år

Detaljer

Årsmøte i DIS-Vestfold

Årsmøte i DIS-Vestfold DIS-Vestfold Nr 2-2005. 10. årgang. mars. Årsmøte i DIS-Vestfold Torsdag 17. mars 2005, kl. 18.30 Stokke Bygdetun Hei igjen alle sammen, Det er nå klart for et nytt årsmøte i DIS-Vestfold. Og denne gangen

Detaljer

Nr 01-2013 I DETTE NUMMER: MEDLEMSBLAD FOR DIS-VESTFOLD 18. ÅRGANG. Fotogruppen. Vestfold, hvor er det? Folketelling i 1891. Årsmøte 2013 - Budsjett

Nr 01-2013 I DETTE NUMMER: MEDLEMSBLAD FOR DIS-VESTFOLD 18. ÅRGANG. Fotogruppen. Vestfold, hvor er det? Folketelling i 1891. Årsmøte 2013 - Budsjett DIZ MEDLEMSBLAD FOR DIS-VESTFOLD Nr 01-2013 18. ÅRGANG I DETTE NUMMER: Fotogruppen Vestfold, hvor er det? Folketelling i 1891 Årsmøte 2013 - Budsjett Årsmøte 2013 - Regnskap DIZ Medlemsblad for DIS-Vestfold

Detaljer

DIS-Rogaland INNKALLING TIL ÅRSMØTE ONSDAG 20. FEB. 2013 Kl. 18:30 på Statsarkivet i Stavanger. ÅRSBERETNING DIS- Rogaland 2012

DIS-Rogaland INNKALLING TIL ÅRSMØTE ONSDAG 20. FEB. 2013 Kl. 18:30 på Statsarkivet i Stavanger. ÅRSBERETNING DIS- Rogaland 2012 1 DIS-Rogaland INNKALLING TIL ÅRSMØTE ONSDAG 20. FEB. 2013 Kl. 18:30 på Statsarkivet i Stavanger Program: 1. Årsmøte 2. Pause/bevertning 3. Foredrag v/birger Lindanger Om Rogaland Historielag Forslag til

Detaljer

INNKALLING til ÅRSMØTE 2015

INNKALLING til ÅRSMØTE 2015 OSLO AKERSHUS Til medlemmene i F2F Oslo og Akershus INNKALLING til ÅRSMØTE 2015 Dato: Tirsdag 27. januar kl 18-19 Sted: Scandic Victoria Hotell, Rosenkrantzgate 13 (Nedenfor Stortinget) DAGSORDEN 1. Velkommen

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

ÅRSMØTET KIL SUPPORTERKLUBB. 19. mars 2011

ÅRSMØTET KIL SUPPORTERKLUBB. 19. mars 2011 ÅRSMØTET KIL SUPPORTERKLUBB 19. mars 2011 Dagsorden: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Konstituering: a) valg av møteleder b) valg av referent 3. Styrets årsberetning 4. Regnskap 5. Fastsettelse

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD Til: Bedriftskunstforeningene (medlemmer av RBR) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD RBR inviterer alle sine medlemmer til årsmøte for år 2008,

Detaljer

Vedtekter. Revidert på Representantskapsmøtet på Siggerud 9. juni 2012

Vedtekter. Revidert på Representantskapsmøtet på Siggerud 9. juni 2012 Vedtekter Revidert på Representantskapsmøtet på Siggerud 9. juni 2012 Vedtekter Revidert på Representantskapsmøtet på Siggerud 9. juni 2012 KAPITTEL I KAPITTEL II KAPITTEL III KAPITTEL IV KAPITTEL V KAPITTEL

Detaljer

Årsrapport for DIS-Vestfold 2012

Årsrapport for DIS-Vestfold 2012 Årsrapport for DIS-Vestfold 2012 Nøtterøy 21 februar 2013 Mangeårige leder av DIS-Vestfold, John Ludvigsen gikk ut av styret. Unn Helgesen Linde ble valg som ny leder. Harald Lind og Hege Karina Frebergsvik

Detaljer

VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10

VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10 VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10 Innholdsfortegnelse Hakavik vel, vedtekter 2007-2010 1 Vedtekter for Hakavik vel 1. DEFINISJON Hakavik vel er en partipolitisk nøytral lokal sammenslutning

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

VEDTEKTER FOR STAFO LANDBRUK

VEDTEKTER FOR STAFO LANDBRUK VEDTEKTER FOR STAFO LANDBRUK VEDTEKTER FOR DISPOSISJONS- OG RESERVEFOND INSTRUKSER FOR: * HOVEDTILLITSVALGT MED EVENTUELT ARBEIDSUTVALG, LOKAL TILLITSVALGT MED EVENTUELT LOKALT UTVALG * FULLMAKTSKOMITEEN

Detaljer

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990 VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER for Stiftet 18. desember 1990 Vedtekter vedtatt av Årsmøtet 9. mars 2002 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2006 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2008 Retningslinjer vedtatt av

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb. VEDTEKTER 2012 2014 1 Bilde 2 Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.no INNHOLDSFORTEGNELSE FFHBs visjoner og verdier

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2011

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2011 Til medlemmene i F2F Oslo og Akershus INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2011 Tirsdag 25. januar kl 18-20 Rica Victoria Hotell Rosenkrantzgt. 13 (rett nedenfor Stortinget) Dagsorden for årsmøtet, kl 18-20 1. Velkommen

Detaljer

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no Layout og trykk: Flisa Trykkeri AS. Juli 2014 Vedtekter 2014-2016 1 Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no 2 Bilde Foreningen for hjertesyke

Detaljer

INNKALLING til ÅRSMØTE 2012

INNKALLING til ÅRSMØTE 2012 OSLO AKERSHUS Til medlemmene i F2F Oslo og Akershus INNKALLING til ÅRSMØTE 2012 Tirsdag 31. januar kl. 18:00-19:00 Rica Victoria Hotell Rosenkrantzgt. 13 (rett nedenfor Stortinget) DAGSORDEN 1. Velkommen

Detaljer

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006 LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006 2 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 09.01.05 - Skeikampen høyfjellshotell. Dagsorden

Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 09.01.05 - Skeikampen høyfjellshotell. Dagsorden Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 09.01.05 - Skeikampen høyfjellshotell Dagsorden 1. Godkjenning av dagsorden og innkalling 2. Valg av dirigent og to medlemmer til å undertegne

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

Håndbok for Sykepleiere i Stomiomsorg

Håndbok for Sykepleiere i Stomiomsorg Håndbok for Sykepleiere i Stomiomsorg Utarbeidet januar 2013 (revidert 2015) Innholdsfortegnelse DEL I. VEDTEKTER FOR NSF`S FAGGRUPPE AV SYKEPLEIERE I STOMIOMSORG... 1 1 Navn... 1 2 Medlemskap og medlemsrettigheter...

Detaljer

VEDTEKTER. Revidert på Representantskapsmøtet i Tromsø 7. juni 2008

VEDTEKTER. Revidert på Representantskapsmøtet i Tromsø 7. juni 2008 1 VEDTEKTER 2 VEDTEKTER FOR NORSKE REDNINGSHUNDER KAPITTEL I - NAVN OG FORMÅL... 2 KAPITTEL II - ORGANISASJON... 2 REPRESENTANTSKAPET... 2 HOVEDSTYRET... 3 ADMINISTRASJON...Feil! Bokmerke er ikke definert.

Detaljer

FRA PROSJEKT TIL FAGFORBUND

FRA PROSJEKT TIL FAGFORBUND FRA PROSJEKT TIL FAGFORBUND BF INVITASJON TIL STIFTELSESMØTET FOR BIBLIOTEKARFORBUNDET Alle medlemmer i Prosjekt Bibliotekarforbund inviteres til å delta på stiftelsesmøtet for Bibliotekarforbundet lørdag

Detaljer

Gaia HMS Brukerforening

Gaia HMS Brukerforening Styreperm for Gaia HMS Brukerforening Her finner du blant annet Målbeskrivelser for brukerforeningens styre Vedtekter Medlemslister Dokumentmaler Sist oppdatert 28.01.2005 av Jarand Hindenes INNHOLD side

Detaljer

Vedtekter for Vikingklubben Karmøy

Vedtekter for Vikingklubben Karmøy Vedtekter for Vikingklubben Karmøy 1 Formål Vikingklubben Karmøy er en åpen, upolitisk klubb for alle med interesse for vår forhistorie. Klubbens formål er å synliggjøre, vekke interesse for, og spre kunnskap

Detaljer

Lederen har ordet: DIS-Østfolds vedtekter sier at årsmøtet skal avholdes innen utgangen av mars måned.

Lederen har ordet: DIS-Østfolds vedtekter sier at årsmøtet skal avholdes innen utgangen av mars måned. Østfolddis Digitalt medlemsblad nr. 2 - mars 2010 INNHOLD: Windows-Hjørnet side 2 Årsmøtets dagsorden side 4 Årsberetning side 5 Regnskap side 8 Hvor ble det av mor? side 10 Å bruke svenske SVAR side 13

Detaljer

Vedtekter for Tekna Jernbane

Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtatt av årsmøtet den 21. juni 2011. Godkjent av Tekna Hovedstyret den 1 NAVN Faggruppens navn er: Tekna Jernbane som er en egen faggruppe innenfor Tekna. Tekna står for

Detaljer

Nord-Norges Musikkforbund

Nord-Norges Musikkforbund Nord-Norges Musikkforbund Stiftet 10. juni 1933 FORBUNDSTING 2009 FREDAG 12. JUNI KL 21.00 MUSIKKHUSET, KABELVÅG Dette heftet medbringes på tinget da det ikke vil bli kopiert opp ekstra hefter Saksliste:

Detaljer