Årsrapport 2009 Til årsmøtet i representantskapet 29. april 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2009 Til årsmøtet i representantskapet 29. april 2010"

Transkript

1 Årsrapport 2009 Til årsmøtet i representantskapet 29. april 2010

2 Innhold Ut for å engasjere og påvirke... 3 Lokalt psykisk helsearbeid... 5 Kommunepatrulje... 5 Psykisk helsesenter... 6 Barn og unge... 8 Arbeidsliv og psykisk helse... 9 Tvangsreduksjon Forskning og fagutvikling Redaksjonen Årsberetning 2009 Rådet for psykisk helse Årsregnskap 2009 Rådet for psykisk helse Revisjonsberetning Vedlegg: Helse og rehabilitering Vedlegg: Hjerteromsprosjekter

3 Ut for å engasjere og påvirke Å møte og snakke med menneskene vi ønsker å påvirke og samarbeide med, har vært en rød tråd gjennom alle Rådet for psykisk helses prosjekter i Gjennom året har vi møtt over 800 ledere på Gjestebud for å samtale om hvordan vi kan skape et mangfoldig og inkluderende arbeidsliv. Vi har informert og engasjert 250 lokale politikere gjennom besøk fra Kommunepatruljen til å skape gode psykiske helsetjenester i kommunen. På Rådslag har vi møtt ungdom på videregående skoler for å høre hva de mener er viktigst for unges psykiske helse, og vi har besøkt tjenestesteder med lav bruk av tvang for å høre hvordan de jobber slik at vi kan inspirere andre til å jobbe som dem. Å flytte så mye av Rådets daglige virke ut av kontorene har vært en bevisst og virkningsfull strategi. Vi har møtt mange flotte og engasjerte mennesker som ønsker å lære mer om psykisk helse, inkludering, likeverd og gode helsetjenester. Men vel så viktig er alt vi har lært og alle tilbakemeldingene vi får i disse møtene. Gjennom å lytte til ledere har vi fått gode innspill til hvordan vi kan formulere vårt budskap enda tydeligere og informasjon om hva de mener skal til for å inkludere folk som i dag står utenfor arbeidslivet. I møte med kommunepolitikerne blir det klart for oss at det er mange som ønsker å skape gode kommunale tjenester, men vi får også avdekket at de mangler kunnskap om hva som er god hjelp og de vet også lite om eget tilbud. Etter et besøk fra patruljen har flere sagt at de nå vil sjekke ut om tjenestene de tilbyr holder mål. Ungdommene vi har snakket med på Rådslag er opptatt av at voksne skal bry seg om dem, og de kommer med ideer til både enkle småting voksne bør gjøre og mer omfattende forslag til blant annet hvordan skolehelsetjenesten bør være. Områdene som har lav bruk av tvang er de viktigste vi kan lære av for å få ned tvangsbruken over hele landet. Det ledere, ansatte og brukere i disse områdene har formidlet til oss om hvordan de jobber blir vårt viktigste verktøy får å nå målsettingen i Rådets strategi om halvering av tvangsbruk innen Det krever mye ressurser å jobbe med fagutvikling, påvirkning og kommunikasjon på denne måten, men vi mener vi oppnår bedre resultater i møter med mennesker enn vi gjør gjennom det påvirknings- og utviklingsarbeidet som foregår via andre kanaler og inne på kontorene. Denne direkte kommunikasjonen med alle som er viktige for å nå vår visjon vil gjøre oss klokere og mer treffsikre i valg av målgrupper, budskap og virkemidler også i årene som kommer. - Og ikke minst er det morsomt, utfordrende, utviklende og inspirerende for alle i Rådet for psykisk helse å jobbe på denne måten.

4 Kommunikasjon, medier og påvirkning I all hovedsak knytter vårt påvirknings- og mediearbeid seg til de ulike prosjektene og hovedsatsingene og går som en rød tråd gjennom alt vårt arbeid. Mange av aktivitetene og resultatene på dette området omtales derfor under de ulike prosjektene i denne årsrapporten. Noen hovedkonklusjoner fra året som gikk er likevel verdt å nevne her. De 19 gjestebudene som er avholdt i vår satsing på arbeid og psykisk helse har generert en en hel telefonkatalog med medieoppslag. Denne satsingen har også satt oss i posisjon til å drive et betydelig påvirkningsarbeid overfor nasjonale politikere, NAV og arbeidslivets organisasjoner når det gjelder deres satsing på inkludering i arbeidslivet. Gjennom kommunepatruljen har vi møtt om lag 250 lokale politikere som har ansvar for helse- og velferdstilbud i kommunene. Dette direkte møte med lokale beslutningstakere har vært viktig. Samtidig som vi får gitt ny kunnskap og skapt et større engasjement for psykisk helse, får Rådet gjennom disse møtene nyttig informasjon om utfordringene i kommunene, deres kunnskapsnivå og interesse for psykisk helsefeltet. Vi har sagt i tidligere planer at vi ville jobbe mer med å få på saker i lokale og regionale medier. Dette året har vært et gjennombrudd i så måte. Det er meget stor interesse i mediene for å skrive om psykisk helse, helsetilbud og mennesker med psykiske problemer. Rådet mottar mange henvendelser hver uke fra journalister fra alle typer medier som ønsker bakgrunnsinformasjon eller kommentarer. Utfordringen i året som gikk har vært å ta initiativ til å jobbe sammen med medier om større reportasjer knyttet til våre hovedsatsninger, slik som vi har fått til i arbeidslivssatsingen. Dette krever mye ressurser og vi har ikke klart å prioritere så mye tid til dette som ønsket. Vi har startet arbeidet med å bli mer aktive i bruk av sosiale medier og å jobbe mer målrettet overfor magasiner, ukeblader og nettsteder, men også på dette området jobber vi for å bli bedre. Psykiskhelse.no Gjennom hele året har vi jobbet med å oppgradere psykiskhelse.no. De reviderte sidene ble lansert i desember og de foreløpige tilbakemeldingene tyder på at sidene nå oppleves mer oversiktelige og brukervennlige enn tidligere. I store deler av året har vi klart målet om å ha to nye nyhetssaker fra Rådet på forsiden hver uke og vi ser at andre medier ofte lager saker og notiser på bakgrunn av disse sakene. Vi blir også kontaktet fra medier som ønsker Rådets kommentarer etter å ha

5 plukket opp saker fra vår nettsider. Den største forbedringen med de nye sidene er at all informasjon er gjennomgått og kvalitetssikret og det er produsert mye nytt stoff som retter seg direkte mot enkeltpersoner som av ulike grunner ønsker å vite mer om psykisk helse og psykiske problemer, uten å nødvendigvis være opptatt av fagutvikling og helsepolitikk på et overordnet nivå. Kursmateriell Utbredelsen av Kurs i depresjonsmestring (KID) blir stadig større og på grunn av dette er distribusjon og salg av kursmateriell økende. Vi har solgt mer enn budsjettert av dette materiellet i I løpet av året har rettighetshaverne til KID også ferdigstilt kursopplegget KIB Kurs i mestring av belastninger, som retter seg mot en bredere målgruppe og egner seg på arenaer utenfor helsevesenet. Det nye kursopplegget skal evalueres og det skal utdannes nye kursledere før dette kan markedsføres og distribueres bredt. Høsten 2009 tegnet Rådet for psykisk helse en ny treårig samarbeidsavtale med rettighetshaverne. Lokalt psykisk helsearbeid Kommunepatrulje I løpet av 2009 besøkte vi 23 kommuner. Alle fylker, med unntak av Hedmark og Oslo er besøkt. Evalueringen så langt er at budskapet treffer godt og tilbakemeldingene fra de lokale politikerne er svært gode både hva gjelder nytteverdi og relevans for deres hverdag. Vi har naturlig nok ulike erfaringer i forhold til respons i møtene. Noen steder har utvalget satt av mer tid og lagt opp til et temamøte om psykisk helse. Andre steder har de benyttet anledningen til å få en orientering fra tjenesteleder. Dette viser at vi setter dagsorden gjennom besøket. I de aller fleste kommuner har vi vært i møte til det aktuelle fagutvalget. Et par steder har vi møtt i kommunestyret. Erfaringen så langt tilsier at det blir et mer fokusert møte når vi treffer det ansvarlige utvalget, og det blir også satt av mer tid. I enkelte kommuner har vi lagt inn besøk på tjenestesteder og/eller møte med brukere og ansatte. Dette har vært nyttig, både i forhold til Rådets generelle arbeid og for å belyse konkrete problemstillinger i den aktuelle kommunen. Dette ønsker vi å legge større vekt på i Ved flere av besøkene har lokale medier både omtalt besøket i forkant og fulgt opp med en reportasje i etterkant. Medienes tilstedeværelse er bra for å bringe vårt budskap ut til flere, men kan også føre til at politikerne legger bånd på seg i forhold til hva de kommenterer og spør om. Gjestebud på Ila I januar 2009 tok Rådet for psykisk helse initiativ til å arrangere gjestebud om psykisk helse på Ila fengsel, forvarings- og sikringsanstalt. Ideen kom på bakgrunn av gjentatte medieoppslag om dårlige forhold for innsatte med alvorlige psykiske plager på Ila. Initiativet ble tatt godt imot av innsatte og ansatte og det ble etablert en arbeidsgruppe som samarbeidet tett om arrangementet. Representanter fra fengselsledelsen, helsetjenesten i fengselet, to innsatte samt to fra Rådet for psykisk helse utgjorde arbeidsgruppa. Formålet med gjestebudet var at ulike folk skulle

6 møtes for å diskutere og rette søkelyset mot vilkår for god psykisk helse for innsatte i norske fengsler, samt tilbudet til innsatte med alvorlig psykisk lidelse. Gjestebudet ble arrangert i august Invitasjonen gikk ut bredt, til politikere, fagfolk og organisasjoner på feltene psykisk helse, jus og straffegjennomføring. 15 sentrale politikere, inkludert statsråd Knut Storberget, deltok på gjestebudet, sammen med rundt 100 eksterne gjester og om lag 50 innsatte. Det var satt av tid både til innlegg i plenum og diskusjon rundt bordene. Tilbakemeldinger i etterkant viste at både interne og eksterne gjester hadde fått mye ut av gjestebudet og at det hadde kommet opp spennende diskusjoner rundt bordene. I etterkant av gjestebudet har Rådet for psykisk helse fulgt opp på ulike måter. Vi har tatt initiativ og gjennomført møte mellom involverte heletjenester for å bidra til bedre samhandling for innsatte med behov for helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten. Sammen med en av de innsatte i arbeidsgruppa har generalsekretæren i Rådet hatt en kronikk på trykk i VG, der kontrollregime under soning var tema. Videre har Rådet for psykisk helse tatt opp problemstillinger som kom opp på gjestebudet med politisk ledelse i justisdepartementet og andre sentrale politikere. Fontenehus Gjennom året har vi holdt god kontakt med fontenehusene som er etablert og bistått med etableringen av et nasjonalt nettverk for fontenehusene. Vi har utarbeidet en håndbok for hvordan man går frem for å etablere et fontenehus. Denne er gjort brukervennlig og tilgjengelig på våre nettsider og er også et nyttig verktøy for andre som ønsker å starte opp ulike former for lokale væresteder. Psykisk helsesenter Rådet for psykisk helse har i 2009 arbeidet for å opprette kommunale psykisk helsesentre, der målet er å senke terskelen for å oppsøke og få hjelp ved psykiske plager, styrke samhandling og samordning av tjenester og yte hjelp nært der livet leves. Vi har hatt møter med flere kommuner som ønsker å organisere psykisk helsearbeid etter lignede modeller og som ønsker å utvikle ideene som en del av samhandlingsreformen. Rådet for psykisk helse har derfor arbeidet med å få politisk gehør for ideen og at Helse- og omsorgsdepartementet tar dette med seg inn i samhandlingsreformen. At det ikke er mulig å søke støtte til denne typen organisering av tjenestene er til hinder for lokal forsøksvirksomhet.

7 Levende veiledere I arbeidet for å styrke lokalbasert psykisk helsearbeid har Rådet for psykisk helse utviklet et prosjekt der kommuner kan låne seg en levende veileder. Levende veiledere skal gi et vitalt og tilpasset kompetansehevingstilbud til kommuner som ønsker å utvikle sitt eget psykiske helsearbeid. Målsettingen er å bidra til implementering av gode, nære og tilgjengelige tjenester til mennesker med psykiske problemer i kommunene. I 2009 innledet vi et samarbeid om levende veiledere med Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA), som har som oppgave å samle, strukturere og formidle kunnskap om lokalbasert psykisk helsearbeid. Sammen har vi bedt om å få møte Helse- og omsorgsdepartementet, slik at vi kan få presentere ideen og i fellesskap drøfte prosjektet og hvordan det kan finansieres. Værestedkonferanse «Rom for tillitt» Rådet for psykisk helse tok initiativet til en avslutningskonferanse i forbindelse med at det var 5 år siden tv-aksjonen Hjerterom. Vi valgte å sette fokus på væresteder som har fått midler fra aksjonen. Konferansen ble planlagt og gjennomført i nært samarbeid med Kirkens Bymisjon. Konferansen var over to dager, der den første dagen ble brukt til å skape en prosess hvor alle erfaringer ble konkretisert. 44 ulike væresteder var representert gjennom 150 deltagere denne dagen. Blant deltakerne var også Kronprinsesse Mette-Marit. Dag to kom det ytterligere 100 deltagere; ansatte i kommuneadministrasjoner, ledere av dagsentre, politikere og andre med interesse for drift av væresteder. De nye deltagerne fikk del i alle erfaringene og det ble også delt ut en fyldig prosjektkatalog.

8 Barn og unge Ville hjerter Rådet for psykisk helse er i gang med barne- og ungdomssatsninga Ville hjerter. Vi har satt i gang denne satsningen fordi vi vet at unødig mange barn og unge sliter med livsproblemer og psykiske lidelser uten å få god hjelp og støtte. I arbeidet i Ville hjerter ønsker vi å: bidra til mindre skam og tabuer slik at barn og unge kan våge å være åpne så det både blir lettere å søke hjelp og også å bistå med hjelp og støtte bedre livsvilkårene og tjenestetilbudet til barn og unge med psykiske vansker bygge bro mellom barn og unges opplevelse av god hjelp, fagfolks holdninger og praksis og hjelpeinstansenes utforming I dette arbeidet er nettopp unge mennesker de beste rådgiverne. For å fange opp denne kunnskapen har vi i 2009 arrangert fire Rådslag for unge rundt om i landet. Tre på videregående skoler og ett på en fritidsklubb. Rådslaget har vært et møtested hvor de unge selv har fortalt om sine ønsker, behov og erfaringer når det gjelder psykisk helse og hva de mener er god hjelp når man sliter. Vi har også startet forarbeidet med å skape endringer i helsetjenestene for barn og unge. Rapporten fra utvalget for barn og unge er ferdigstilt og blir et av flere viktige innspill til hvilke endringer unge brukere selv ønsker seg. Vi har etablert en rådgivende gruppe for prosjektet, bestående av unge med brukererfaring og fagfolk. Med fokus på inspirasjon gjennom gode eksempler vil vi skape holdningsendring og gode tjenester. Midtøsten Psykisk helse for en ny generasjon Dette programmet, som ble startet opp i 2005, handler om å hjelpe barn og unge, deres familier, lærere og helsepersonell med å håndtere spørsmål knyttet til psykisk helse. Vi samarbeider med ressurssenteret Arab Resource Collective (ARC) i Beirut, som utvikler ressurser for psykisk helse på arabisk. Det som publiseres er rapporter om hvordan psykisk helse håndteres i den arabiske verden, generell folkeopplysning, undervisningsmateriell til skolen og håndbøker til helsesektoren. Programmet er regionalt, det vil si at samarbeidspartnere fra hele regionen, fra Marokko i Vest, til Irak og Jemen i Øst, deltar i arbeidet. Programmet er finansiert med midler fra tvaksjonen 2004 og er støttet av Norad. Rådet har etter invitasjon fra Norad søkt om en treårig avtale med Norad med støtte til en ny fase av programmet ( ). Rådet for psykisk helse har også bevilget midler til en regional og internasjonal konferanse om psykisk helse som skal avholdes i Libanon i På denne konferansen vil man oppsummere erfaringene fra første fase av det regionale programmet og legge planer for den neste fasen. I 2009 har vi avsluttet første fase av et dialogprosjektet Mutual Acknowledgement der israelere og palestinere som arbeider innenfor psykisk helsearbeid og i psykiatrien har deltatt. Vi har søkt om midler til en videreføring av dette, og håper å kunne starte en ny fase i Prosjektet har vært støttet av UD.

9 Arbeidsliv og psykisk helse Gjestebud Målene for arbeidslivssatsingen i 2009 var å gjennom 19 fylkesvise Gjestebud: bidra til å skape et arbeidsliv som er åpent for alle som ønsker jobb nå ledere med budskap om at det er mye å tjene på utradisjonell rekruttering bryte ned myter om psykiske problemer og folk som rammes av dette, i arbeidslivet få frem gode eksempler lage nettverk av og for mytebrytere Rådet for psykisk helse, Helsedirektoratet og NAV har i 2009 gjennomført et nasjonalt løft for et rausere arbeidsliv, ved å gjennomføre 19 fylkesvise Gjestebud om temaet arbeid og psykisk helse. Vi har i samarbeid invitert inn ledere fra alle landets fylker og fokusert på å inspirere til holdningsendringer. For første gang har man brukt mer tid på å se på hva slags holdninger vi bærer med oss, enn på økonomiske ordninger. Gjennom året har over 800 ledere med personal- og ansettelsesansvar deltatt på Gjestebud og i etterkant var det mange som ga tilbakemeldinger om at dette har gitt meg som leder nye ideer til å rekruttere. Evalueringen viser at lederne vi har møtt er opptatt av å få faglig påfyll og kunnskap om inkludering av personer med redusert funksjonsevne. Ledere er positive til å inkludere, bare de har det rette beslutningsgrunnlaget. Nesten ¾ som var på Gjestebudene sa de har ansatt eller vil ansette personer med psykiske helseproblemer. Det som er avgjørende for arbeidsgiver er at de får bistand fra NAV når de har behov for det. Gjestebudene har fått frem mange brukerstemmer som har inspirert og gitt mange en tankevekker. Rådet for psykisk helse har gjennom året fått mange nye bekjentskaper og viktige samarbeidspartnere for videre arbeid. Det har vært bred mediedekning av Gjestebudene. I samarbeid med Helsedirektoratet ble det satset målrettet for å nå ut til media i alle fylkene og resultatet er 50 oppslag i lokalmedier, 7 innslag i TV og radio, innlegg på sosiale medier, omtalte i 10 forskjellige fagblader og over 40 nettartikler.

10 Tvangsreduksjon Frivillighet før tvang Til enhver tid er omtrent 1000 mennesker tvangsinnlagt i Norge. I tillegg er også mange mennesker underlagt tvangsmedisinering uten døgnopphold. I Norge er det stor geografisk variasjon, og viktige deler av denne ser ikke ut til å kunne forklares av forhold som forskjeller i belastninger eller sårbarhet for alvorlige psykiske lidelser. Hvis alle områder i Norge praktiserte på linje med områdene som i dag bruker minst tvang, bør det være mulig å halvere omfanget av tvangsinnlagte i Norge. Rådet for psykisk helse gjennomførte derfor i 2009 første år av et prosjekt for Frivillighet før tvang, finansiert av Helsedirektoratet. Prosjektet tar utgangspunkt i den geografiske variasjonen i tvungent psykisk helsevern og bruker erfaringene fra områder med lavt omfang av tvangsinnleggelser i forhold til folketallet til å redusere tvang i andre deler av landet. Rådet for psykisk helse besøkte og hentet informasjon fra fire områder med lave tvangstall. De første oppsummeringene av dette ble lagt fram på konferansen Menneskerettigheter, tvang og etikk på Hamar i november. Områdene som sjelden brukte tvangsinnleggelser vektla selv følgende forhold: 1) Målet om et vanlig liv inkluderingsorientering 2) Opptaksområdeansvar hos DPS 3) Allianse første pragmatisk vurdering av alle virkemidler, inkludert medikamenter 4) Frivillighet er regelen tvang er unntaket 5) Gi mennesker med mange innleggelser noe bedre 6) Kompaniskap og fellesskap med kommune 7) Nysyke må ikke vente relevant og enkel vei inn i hjelp Disse forholdene oppsummerer på mange måter kjente kjennetegn ved god psykisk helsehjelp. Neste skritt er å klargjøre hvilke forhold som skiller foretak med høyt og lavt omfang av tvangsinnlagte, og å bidra til at denne kunnskapen blir gjort gjeldene i den lokale tjenesteutviklingen. I prosjektet har vi også hentet inn erfaringer med krise- beredskaps- eller mestringsplaner som verktøy for å klare å gi god frivillig hjelp til flere av de som tidligere ble tvangsinnlagt. En anbefalt mal og omtale av beredskapsplaner blir ferdig i Vi startet også samarbeidet med noen enkeltforetak for å anvende erfaringene fra områder som sjeldnere trenger tvangsinnleggelser. Invitasjoner ble sendt til fire foretak, og tre har takket ja til invitasjonen. Samarbeid om redusert tvang i disse foretakene blir et innsatsområde i 2010.

11 Forskning og fagutvikling Forskning Den viktigste satsningen innen dette området i året som gikk, har vært å bidra til mer brukerinvolvering i forskning. I 2009 har vi gjennom veiledning av alle som søker finansiering av sine prosjekter gjennom Rådet, lagt vekt på hvordan deres forskningsprosjekter involverer brukere. Det er gjennomført et nettverksmøte med alle våre forskere som blir finansiert av Helse og rehabilitering, der brukerinvolvert forskning var tema. Vi har også gått videre med og konkretisert vårt samarbeid med erfaringskompetanse.no (tidligere NASEP). Sammen har vi tatt initiativ til å etablere et nettverk for brukerforskere. Vi fikk støtte fra Helse og rehabilitering til å sette i gang og videreføre totalt 17 større forskningsprosjekter i 2009 (oversikt over disse ligger vedlagt). Samhandlingsreform I arbeidet med samhandlingsreformen har det vært et godt samarbeid mellom Rådet for psykisk helse og medlemsorganisasjonene om innspill til Helse- og omsorgsministeren, medarbeidere i HOD og ekspertgruppen for samhandlingsreformen. Rådet for psykisk helse har ved flere anledninger anbefalt å følge opp konklusjonene i rapporten Spesialisthelsetjeneste på brukernes arena som ble utarbeidet i 2008 og ta initiativ til forsøksarbeid i tråd med de anbefalinger som blir gitt i rapporten. Rådet har dessuten hatt møter med flere kommuner som ønsker å styrke samhandlingen og som søker offentlig finansiering av et slikt forsøksarbeid. Rus og psykiske helseproblemer I 2009 har Rådet for psykisk helse rettet oppmerksomheten spesielt mot mennesker som sliter med rus og psykisk helseproblemer. Dette er et relativt nytt felt for Rådet og intern kompetanseheving har vært det sentrale i arbeidet i Vi har besøkt ulike tiltak og steder innen rusomsorgen for å skaffe oss oversikt over feltet og gode samarbeidspartnere. Basert på den kunnskapen vi har ervervet, har vi spilt inn råd til Stoltenberg -utvalgets arbeid med bedring av rusomsorgen. Vi har også arrangert et folkemøte om rus i Kirkenes og planlagt satsingen videre for Brukermakt Gjennom diskusjoner og debatter både med medlemsorganisasjonene og i styret har vi satt søkelys på et komplekst og utfordrende tema. Problemstillingen og tiltak er blitt løftet konkret opp knyttet til de ulike aktiviteter beskrevet i handlingsplan. Å ansette mennesker med brukererfaring er en naturlig videreføring av satsingen på brukermedvirkning. Satsingen på Medarbeidere med brukererfaring (MB-ere) er derfor viktig for Rådet for psykisk helse. Den tilfører psykisk helsefeltet bredere horisont og nye vinklinger. Rådet for psykisk helse har forsøkt å være døråpnere for MB-ere inn i psykisk helsearbeid. Det har også vært et tett samarbeid med NAV drift og utvikling om etablering av MB udanninger i Norge. Våren 2009 fikk vi oppdraget fra NAV med å utarbeide en nasjonal fagplan for utdannelsen av MB-ere.

12 Fagplanen, som ble utarbeidet i tett samarbeid med et nasjonalt nettverk for prosjekteiere/utdanningsaktører, ble svært godt mottatt av NAV. Flerkulturelt I 2009 har vi i samarbeid med ressurspersoner fra helsesektoren og humanitære organisasjoner som jobber gatenært i Oslo, ferdigstilt en større prosjektbeskrivelse og søknad på dette fagområdet. Dette prosjektet er et foregangsprosjekt der utvikling av ny kunnskap er et delmål. Prosjektet, Å møte dem der de er, handler om å nå frem til ungdom i den flerkulturelle storbyen Oslo ungdom som har falt utenfor de arenaene der de kunne blitt sett og hjulpet. Ideen er ikke å utvikle nye tjenester innenfor det psykiske helsevernet, men å hjelpe unge til å nyttiggjøre seg det helsetilbudet som finnes. Vi søker om støtte til et treårig prosjekt - et psykososialt team med tre personer, basert ved Tøyen barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikk (BUP). Teamet skal være ambulant og grenseoverskridende i forhold til aldersinndeling i den mest sårbare aldersgruppen fra 15 26, og når det gjelder institusjoner og geografisk inndeling av Stor-Oslo. I tillegg til å oppsøke, hjelpe og følge opp, skal teamet dokumentere. Videreføring Kvalitetsutviklingsprosjektet (KUP) KUP har hatt som målsetting å utfordre, påvirke og skape debatt om tjenestene til mennesker med psykiske lidelser. Prosjektet ble etablert som prosjekt i 2004, og ble avsluttet ved utgangen av I 2009 har vi arbeidet med å spre erfaringer, kunnskap og resultater av prosjektet. Vi har brukt flere virkemidler for å få frem budskapet. Avslutningsarrangement på Akershus festning den 12. mars ble meget vellykket og samlet mange av de som på en eller annen måte har hatt tilknytning til prosjektet sammen med sentrale helsemyndigheter og andre nøkkelpersoner. Det ble utarbeidet en nettbasert sluttrapport, der en lett kan danne seg et bilde av de viktigste erfaringene prosjektet har gitt og samtidlig ha mulighet til å gå mer i dybden på fokusområder for KUP. I tillegg har resultatene blitt formidlet via film, plakat, innlegg på konferanser og artikler i fagtidskrift. Lokale prosjekter finansiert gjennom Helse og rehabilitering eller Hjerterom Rådet for psykisk helse fikk en rekordstor tildeling til prosjekter fra Helse og rehabilitering i november 2008, noe som har ført til oppstart og oppfølging av spesielt mange nye forskningsprosjekter i Tildelingen høsten 2009, til prosjekter som videreføres eller starter opp i 2010, var også solid og porteføljen representerer mange viktige forsknings- forebyggings- og rehabiliteringsprosjekter som nå utføres over hele landet. Utvalgene fungerer svært godt i forhold til å kvalitetssikre søknader som sendes inn og det blir gitt grundig veiledning til alle søkere underveis i søknadsprosessen. Fullstendig oversikt over prosjektene som pr d.d. får støtte fra Rådet for psykisk helse gjennom Helse og rehabilitering ligger vedlagt var det siste året vi hadde midler fra tv-aksjonen Hjerterom for å støtte lokale prosjekter. Den siste tildelingen ble foretatt i januar og alle søkere ble gjort

13 oppmerksom på at det var siste tildeling og derfor kunne være klokt å søke om penger til investeringer som ville ha betydning for prosjektene over en lengre periode. Gjennom fem år har vi nå støttet om lag 200 små og store prosjekter over hele landet med midler fra tv-aksjonen med alt fra fem tusen til fem millioner korner. Avslutningen på tv-aksjonsperioden ble markert gjennom en stor værestedskonferanse og avslutningsfest i Oslo i november (se avsnittet Rom for tillitt ). Oversikt over prosjektene som mottok støtte fra tv-aksjonsmidlene i 2009 ligger vedlagt. En fullstendig prosjektoversikt og sluttrapport for hele 5-årsperioden vil bli ferdigstilt våren Redaksjonen Psykisk helse Psykisk helse ble utgitt fem ganger, i et opplag på i Bladet holder høy kvalitet, og lesere i ulike miljøer melder ofte positivt tilbake. Mange holder frem betydningen av at det fins et blad som Psykisk helse. Bladet hadde reportasjer både fra Norge og utlandet i Egenproduksjonen ble økt betraktelig, delvis fordi annonsemengden minsket, delvis fordi den økonomiske situasjonen ble vanskeligere. I begynnelsen av året ble det foretatt et redaktørskifte, etter at Bente Thoresen ba om avløsning etter fire år i stillingen. Cathrine Th. Paulsen ble ansatt som ny redaktør av styret i mars. I 2009 ble også ansvaret for både kostnader og inntekter overført redaktøren. Bladet møtte spesielt store utfordringer økonomisk. I annet halvår ble det tydelig at bladet hadde svikt i så vel annonsetilgang som abonnementer. I tillegg ble det klart at prinsippet for budsjettering med overføringer av deler av Rådets felles inntekter til bladet ikke skulle følges. Redaktøren la frem en plan for økning av inntekter og kutting av utgifter i styremøte 9.desember Denne planen innebærer en satsing på å nå flere abonnenter, bytte av annonsefirma og innsparing på flere ledd i produksjonen, uten å redusere den redaksjonelle kvaliteten. Nettsidene til Psykisk helse Nettsidene til bladet gjenspeiler i stor grad bladet, med store deler av bladets artikler og reportasjer. Det er et godt sted å finne informasjon og artikler om psykisk helsefeltet, uten å være for fagspesifikk. Artiklene har vært publisert på nettet i etterkant av trykkingen av bladet. Når bladet har hatt nyhetssaker som har vært gjengitt i andre medier, har vi også lagt nyhetssaken på forsiden til Rådet for psykisk helse. I 2009 har vi også begynt å gi ut hele bladet som nedlastbar pdf i bladkiosken buyandread.com. Temahefter / faktafoldere Rådet for psykisk helse har en portefølje med temahefter og faktafoldere om ulike sider ved psykisk helse. Det ferskeste temaheftet omhandler tvang i psykisk helsevern og ble ferdigstilt ved utgangen av Dette og andre hefter har vært solgt gjennom annonser i bladet og på nettet. I løpet av året er flere av heftene utsolgt, blant annet heftene om depresjon og bipolar lidelse. I november 2009 fikk redaksjonen midler fra Helse og Rehabilitering til å lage et hefte om eldre og psykisk helse. Midlene skal brukes i 2010.

14 Årsberetning 2009 Rådet for psykisk helse Virksomhetens art og sted Rådet for psykisk helse er en uavhengig organisasjon som eies av medlemsorganisasjonene. Ved utgangen av 2009 hadde Rådet 26 medlemsorganisasjoner: Bruker- og pårørende organisasjoner (8), humanitære organisasjoner (4), fag- og profesjonsorganisasjoner (8) og universiteter og høyskoler (6). Norsk Folkehjelp meldte seg ut og Mental Helse Ungdom og Norsk Tourette Forening ble nye medlemmer i Organisasjonens virksomhet skal styrke forskning, støtte og drive opplysningsarbeid og arbeide for økt samfunnspolitisk oppmerksomhet omkring helse-, omsorgs- og velferdsgoder til beste for mennesker med psykiske lidelser og deres pårørende. Rådet for psykisk helse skal være utfordrende og troverdig. H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marit har vært beskytter for Rådet for psykisk helse siden høsten Kronprinsessen og hennes stab viser engasjement for mennesker og fagfelt. Rådet for psykisk helse holder til i Dronningensgate 13 i Oslo. Fremtidig utvikling Styret vedtok en strategi i 2008 for perioden Viktige mål er inkluderende samfunn for alle, hjelp der folk bor, rett til et hjem og kamp mot fattigdom, utestengning og diskriminering. Arbeidsliv for alle, økt frivillighet og redusert tvang er viktige virkemidler sammen med påvirkningsarbeid og dialog med lokale og sentrale myndigheter og tjenestesteder. Rådet vil søke nye samarbeidspartnere og finansieringskilder både for å trygge Rådets virksomhet og sikre uavhengighet. Rådet vil fortsatt ha brukerfokus i sitt arbeid med å følge strategien for perioden. Medlemsorganisasjonene er en viktig styrke for Rådet. Utvikling og videreføring av samarbeidet med medlemmene blir vesentlig av alle organisasjonens store satsinger i årene som kommer. Redegjørelse for årsregnskapet Rådet for psykisk helse har presentert et årsregnskap for 2009 i henhold til regnskapsstandard for ideelle organisasjoner. Sum forbrukte midler til formålet var tusen kr. Aktivitetsresultat ble på 182 tusen kr. Tilskudd til eksterne Hjerteroms- og Helse og rehabiliteringsprosjekter hadde en økning på tusen kr fra 2008 til tusen kr i Økningen skyldtes rekordstor tildeling fra Helse- og rehabilitering.

15 Av formålsaktiviteter hadde kommunikasjon en aktivitet på linje med 2008 på kr i Lokalt psykisk helsearbeid der besøk til kommunene for å sette/forsterke godt psykisk helsearbeid på agendaen med vår kommunepatrulje økte aktiviteten med tusen kr til tusen kr. Av dette er det avsatt midler til å videreføre arbeidet i Arbeidsliv fikk et sterkt oppsving i 2009 med tusen kr i forbrukte midler som var mer enn en dobling fra Barn og unge-satsingen Ville hjerter fikk tildelt 550 tusen kroner, noe som er langt lavere enn det vi ønsket og søkte om for Forskning og fagutvikling står fortsatt sterkt og tvangsreduksjon -satsingen er kommet godt i gang. Midler til denne satsningen ble tildelt som budsjettert. Bladet Psykisk helse hadde 823 tusen kr mindre i annonse- og abonnementsinntekter i 2009 enn Resultatet til bladet etter fellesfordelte aktivitetskostnader er redusert fra -564 tusen kr i 2008 til kr tusen kr i Det er en stor utfordring å nå målet med å bringe Bladet psykisk helse i balanse iløpet av Rådet har i 2009 redusert kostnader til anskaffelse av midler etter strategibeslutning om å legge ned satsing på generell innsamlingsaktivitet. Administrasjonskostnadene var høyere i 2008, da Rådet hadde en gjennomgang med ekstern rådgivning av den administrative funksjonen og omlegging til prosjektorganisering samt aktivitetsregnskap etter ny standard. Arbeidsmiljø og likestilling Rådet for psykisk helse har hatt 26 ansatte fordelt på 19,3 årsverk i 2009 som var en liten økning fra 18,5 årsverk i Det var en kvinneandel på 53 % i sekretariatet og 50 % i styret. Kvinner Menn Totalt Ansatte Årsverk Ansatte Årsverk Ansatte Årsverk Fast 11 9,0 10 8, ,1 Engasjement 2 0,9 1 0,8 3 1,7 Overgangsarbeid 1 0,25 1 0,25 2 0,5 Sum 14 10,2 12 9, ,3 Sykefraværet var på 7,5 % i 2009 en økning fra 5 % i Økningen skyldtes økt langtidsfravær. Gjennom året har det vært jobbet systematisk med oppfølging av og tilrettelegging for medarbeidere som er sykmeldt. Rådet har ikke hatt ulykker eller skader på arbeidsplassen i Rådet tilstreber en kultur preget av åpenhet med fokus på medarbeidernes ressurser og muligheter. Rådet legger vekt på å være en inkluderende arbeidsplass og legger til rette for arbeidstrening. Rådet har videreført medarbeidersamtalene der det legges vekt på utvikling av kompetanse og tilrettelegging av arbeidsforholdene i forhold til arbeidsmål og Rådets satsningsområder. Rådet er en IA-bedrift.

16 Rådet for psykisk helse driver ikke virksomhet som forurenser det ytre miljø. Fortsatt drift Etter styrets mening gir det fremlagte aktivitetsregnskapet og balanse med tilhørende noter en rettvisende oversikt over organisasjonens økonomiske stilling. Årsregnskapet for 2009 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Styret bekrefter at denne forutsetningen er til stede i henhold til regnskapsloven 3-3. Oslo, 10. mars 2010

17 Årsregnskap 2009 Rådet for psykisk helse AKTIVITETSREGNSKAP 2009 Alle tall i hele tusen Noter Anskaffelse av midler Medlemsinntekter Tilskudd fra offentlige institusjoner Tilskudd fra andre Innsamlede midler, gaver mv Opptjente inntekter fra aktiviteter som oppfyller organisasjonens formål Finansinntekter Sum anskaffede midler Forbrukte midler Kostnader til anskaffelse av midler Herav kostnader til innsamling av midler Kostnader til organisasjonens formål: Tilskudd helse og rehabilitering prosjekter Tilskudd Hjerterom (TV-aksjonen 2004) prosjekter Tilskudd fra andre fond 55 Sum tilskudd lokale prosjekter Kommunikasjon Lokalt psykisk helsearbeid Ville hjerter (barn og unge) Arbeidsliv Forskning og fagutvikling Tvangsreduksjon Redaksjonen Psykisk Helse Sum kostnader til aktiviteter som oppfyller formålet Sum kostnader tilskudd og aktiviteter til organisasjonens formål Administrasjonskostnader 7, Sum forbrukte midler Årets aktivitetsresultat Tillegg egenkapital: Frie fond Brev til en minister fond St. Thomas minnefond Vedlikeholdsfond Sum tillegg egenkapital

18 BALANSE pr Noter Alle tall i hele tusen Eiendeler Anleggsmidler: Inventar og utstyr Finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler: Kortsiktige fordringer Bankinnskudd Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital og Gjeld Egenkapital: Egenkapital - fond Sum egenkapital Gjeld Avsetninger og forpliktelser Pensjonsforpliktelser 0 0 Kortsiktig gjeld: Kreditorer Skyldig offentlig skatt og avgifter Tilskuddsgjeld Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld Oslo, 10/3-2010

19 Noter til regnskapet for 2009 (Alle tall i hele tusen) Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for ideelle organisasjoner, og består av følgende: - Aktivitetsregnskap - Balanse - Noter Anleggsmidler balanseføres til anskaffelseskost og nedskrives til virkelig verdi dersom det oppstår verdifall som ikke forventes å være forbigående. Avskrivbare driftsmidler avskrives lineært over gjenværende levetid. Inventar saldoavskrives. Omløpsmidler vurderes til laveste anskaffelseskost og virkelig verdi. Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag av forventede tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. Likviditetsbeholdningen omfatter bankinnskudd i DnB NOR og Handelsbanken. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Beholdninger er verdsatt etter laveste verdis prinsipp. Skatt Rådet er ikke ansett skattepliktig for sin virksomhet. jf. skatteloven 2-32 første ledd. Inntekt Medlemsinntekter inntektsføres ved betaling. Tilskudd inntektsføres i den periode de er bevilget til. Prosjektilskudd som ikke er benyttet per 31/12 (som må tilbakebetales dersom de ikke er brukt), føres opp som tilskuddsgjeld, og inntektsføres først når midlene er brukt. Andre inntekter inntektsføres på mottakstidspunktet. Fordeling av kostnader Kostnader er i størst mulig grad direkte henført til den aktiviteten de hører til. Lønnskostnader og felleskostnader som husleie, strøm, renhold, IKT og rekvisita er fordelt etter antatt forbrukt tid/årsverk pr prosjektområde ved begynnelsen av året.

20 Omarbeiding av fordelte kostnader for 2008 I 2008 ble for mye av kostnaden til ledelsen fordelt til administrasjon. Videre ble det ført opp lønns- og driftskostnader under bevilgninger og feriepengene ble kun fordelt på kommunikasjon tallene er justert for disse forholdene for å være mer sammenlignbare med 2009 tallene. Omarbeidelsen har ikke effekt på aktivitetsresultatet. Se tabell for omarbeidelsen av fordelingen av kostnadene for 2008 nedenfor: omarbeidet opprinnelig Sum anskaffede midler Forbrukte midler Kostnader til anskaffelse av midler Kostnader til organisasjonens formål: Tilskudd helse og rehabilitering prosjekter Tilskudd Hjerterom (TV-aksjonen 2004) prosjekter Tilskudd fra andre fond 55 0 Sum tilskudd lokale prosjekter Kommunikasjon Lokalt psykisk helsearbeid Ville hjerter (barn og unge) Arbeidsliv Forskning og fagutvikling Tvangsreduksjon Redaksjonen Psykisk Helse Sum kostnader til aktiviteter som oppfyller formålet Sum kostnader tilskudd og aktiviteter til organisasjonens formål Administrasjonskostnader Sum forbrukte midler Årets aktivitetsresultat

RÅDET FOR PSYKISK HELSE AKTIVITETSREGNSKAP 2015 Alle tall i hele tusen Noter

RÅDET FOR PSYKISK HELSE AKTIVITETSREGNSKAP 2015 Alle tall i hele tusen Noter AKTIVITETSREGNSKAP 2015 Alle tall i hele tusen Noter 2015 2014 Anskaffelse av midler Medlemsinntekter 147 154 Tilskudd fra offentlige institusjoner 1 6 365 4 978 Tilskudd fra andre 2 22 488 21 677 Innsamlede

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

LIV LAGA. Medlemsinntekter 4. Tilskudd Offentlige midler 3. Innsamlede midler, gaver mv. Sum anskaffede midler

LIV LAGA. Medlemsinntekter 4. Tilskudd Offentlige midler 3. Innsamlede midler, gaver mv. Sum anskaffede midler LIV LAGA Tekst Note 2009 Anskaffede midler Medlemsinntekter 4 Tilskudd Offentlige midler 3 Sum tilskudd Innsamlede midler, gaver mv Sum anskaffede midler 19 000 150 000 150 000 1 787 170 787 Forbrukte

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Stiftelsen Mercy Ships Norge

Stiftelsen Mercy Ships Norge Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med NRS(F) God regnskapsskikk for idelle organisasjoner. Klassifisering av inntekter Innsamlede midler og gaver inntektsføres på mottakstidspunktet.

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 Note 2015 2014 Budsjett 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemsinntekter 9 577 700 8 251 321 9 196 000 Annonsesalg,

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Årsregnskap. Sunnaasstiftelsen

Årsregnskap. Sunnaasstiftelsen Årsregnskap Sunnaasstiftelsen 2015 Sunnaasstiftelsen Aktivitetsregnskap NOTE ANSKAFFEDE MIDLER 2015 Tilskudd 2 Offentlige tilskudd 958 848 Innsamlede midler TV2 Aksjonen 9 190 580 Gaver 1 938 150 3 Sum

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

ORGANISASJONENS INNTEKTER OG KOSTNADER TILSKUDD 1b i Offentlige tilskudd b ii Andre tilskudd Sum tilskudd

ORGANISASJONENS INNTEKTER OG KOSTNADER TILSKUDD 1b i Offentlige tilskudd b ii Andre tilskudd Sum tilskudd Organisasjonens navn REGNSKAP Organisasjonsnummer Alfalah Scholarship Scheme 986 788 743 tkr tkr ORGANISASJONENS INNTEKTER OG KOSTNADER 1 ANSKAFFEDE MIDLER 1a Medlemsinntekter 1b TILSKUDD 1b i Offentlige

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

STIFTELSEN FADDERBARNAS FRAMTID

STIFTELSEN FADDERBARNAS FRAMTID STIFTELSEN FADDERBARNAS FRAMTID Aktivitetsregnskap 2012 Tekst Note 2012 2011 Anskaffede midler Medlemsinntekter Tilskudd Offentlige tilskudd 4 36 856 0 Sum tilskudd 36 856 0 Innsamlede midler, gaver, mv

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland Resultatregnskap Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold Driftsinntekter og driftskostnader Bergen og Hordaland Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 4 1 500 908 1 603 483 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2010

Årsberetning og regnskap 2010 Årsberetning og regnskap 2010 ÅRSBERETNING 2010 RÅDET FOR PSYKISK HELSE 2010 har vært et aktivt og spennende år for psykisk helsefeltet, der reform- og lovarbeid har satt et særlig preg. Det er mye god

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Norsk Forening For Medisinsk Mikrobiologi Org.nr Innhold: Aktivitetsregnskap Balanse Noter

ÅRSREGNSKAP Norsk Forening For Medisinsk Mikrobiologi Org.nr Innhold: Aktivitetsregnskap Balanse Noter ÅRSREGNSKAP 2015 Norsk Forening For Medisinsk Mikrobiologi Org.nr. 992 768 673 Innhold: Aktivitetsregnskap Balanse Noter Utarbeidet av Visma Services Norge AS Aktivitetsregnskap Norsk Forening For Medisinsk

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2010 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 158 525 95 725 Driftskostnader

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952 RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3 579 640 2 855 594 Gaver 3 918 794 4 712 576 Messer, basarer og lotteri 44 360 59 423 Tilskudd 548 798

Detaljer

Leangbukten Båtforenings AL Årsregnskap Noter. Note 1 Regnskapsprinsipper

Leangbukten Båtforenings AL Årsregnskap Noter. Note 1 Regnskapsprinsipper Leangbukten Båtforenings AL Årsregnskap 2012 Noter Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Capacare. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Capacare. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Capacare Foretaksnr. 992100125 Organisasjonens art Organisasjonen driver med opplæring av medisinsk fagpersonell i områder hvor det er mangel på slikt personell. Organisasjonen arbeider

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD Årsregnskap for 2016 9402 HARSTAD Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

BKM EIKER Årsregnskap for BKM Eiker

BKM EIKER Årsregnskap for BKM Eiker 2015 BKM EIKER 2015 Årsregnskap for BKM Eiker 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Revisors beretning 3 5 6 8 11 2 STYRETS ÅRSBERETNING Virksomhetens

Detaljer

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Aktivitetsregnskap 2014 Resultatregnskap for perioden 01.01.-31.12. (NOK 1.000) Note 2014 2013 2012 Anskaffede midler Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Inntekter fra aktiviteter som oppfyller foreningens

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HALLINGDAL 3570 ÅL

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HALLINGDAL 3570 ÅL Årsregnskap for 2016 3570 ÅL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Annen driftskostnad Sum driftskostnader

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 38908 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

AKTIVITETSREGNSKAP 2015

AKTIVITETSREGNSKAP 2015 AKTIVITETSREGNSKAP 2015 Norsk Barnelegeforening Org.nr. 975 690 555 Innhold: Aktivitetsregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Aktivitetsregnskap Norsk Barnelegeforening

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Hitra Næringsforening Foretaksnr. 979187548 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver som interesseforening for næringslivet i Hitra Kommune. Utvikling i resultat og stilling

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2015 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Ungt Entreprenørskap Trøndelag

Årsregnskap 2015 for Ungt Entreprenørskap Trøndelag Årsregnskap 2015 for Ungt Entreprenørskap Trøndelag Organisasjonsnr. 995556480 Utarbeidet av: Taraldsen Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Strandveien 20 7713 STEINKJER Regnskapsførernummer 38966

Detaljer

Årsregnskap. Seniornett Norge

Årsregnskap. Seniornett Norge Årsregnskap Seniornett Norge 2016 REGNSKAP FOR SENIORNETT NORGE 2016 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.:

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Stabekk Tennisklubb Org.nr.:971 259 949 Årsberetning 2016 for Stabekk Tennisklubb VIRKSOMHETENS ART Stabekk Tennisklubb er en forening med 1076 medlemmer som tilbyr en rekke tennisrelaterte

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Norges KFUK-KFUM - Speidere

Norges KFUK-KFUM - Speidere Norges KFUK-KFUM - Speidere REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Unntaksreglene for små foretak er brukt for alle poster hvor det foreligger

Detaljer

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31.

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31. Normisjon Region Øst oéëìäí~íêéöåëâ~é Note Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt Gaver for prosentberegning Gaver uten prosentberegning Testamentariske gaver (uten prosentberegning Tilskudd Annen

Detaljer

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger Årsregnskap for 2016 4009 Stavanger Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap «KUNNSKAP OG VENNSKAP»

Årsregnskap «KUNNSKAP OG VENNSKAP» Årsregnskap 2015 www.namibiaforeningen.no «KUNNSKAP OG VENNSKAP» Balanse pr. 31.12.2015 EIENDELER Noter: 2015 2014 ANLEGGSMIDLER Biler 6) 15 000 60 000 SUM ANLEGGSMIDLER 15 000 60 000 OMLØPSMIDLER Varebeholdning

Detaljer

OSLO JOURNALISTKLUBB

OSLO JOURNALISTKLUBB RESULTATREGNSKAP 01.07.09-01.07.08- Note 30.06.10 30.06.09 DRIFTSINNTEKTER: Tilskudd NJ drift kr 333.104 kr 297.623 Tilskudd fra NJ vederlagsmidler 102.492 87.362 Sum driftsinntekter kr 435.596 kr 384.985

Detaljer

Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

DET NORSKE BAPTISTSAMFUNN - NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2014

DET NORSKE BAPTISTSAMFUNN - NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2014 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for ideelle organisasjoner. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder. Enkelte kostnadsarter opplyses

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa Org. nummer: 971277246 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Basistilskudd 5 128 531 4 858 621

Detaljer

Norges Blindeforbunds Ungdom

Norges Blindeforbunds Ungdom AKTIVITETSREGNSKAP 2010 Aktivitetsregnskap Note 2010 ANSKAFFELSE AV MIDLER Medlemsinntekter 3 500 Tilskudd - Offentlige tilskudd 562 245 - Offentlige refusjoner og øvrige tilskudd 263 000 Innsamlede midler

Detaljer

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING.

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. STIFTELSEN STEINERSKOLEN I LILLEHAMMER Org.nr. 971 534 818

Detaljer

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 322 959 307 264 Driftskostnader Lønnskostnad

Detaljer

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Kontingenttilskudd 1 845 674 1 993 851 Driftskostnader

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer