Offentlige anskaffelser. Rettspraksis fra EF-domstolen og nasjonal rett sentral rettspraksis siste 12 måneder

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlige anskaffelser. Rettspraksis fra EF-domstolen og nasjonal rett sentral rettspraksis siste 12 måneder"

Transkript

1 Offentlige anskaffelser Rettspraksis fra EF-domstolen og nasjonal rett sentral rettspraksis siste 12 måneder 1

2 Tema for innlegget Rettspraksis fra EF-domstolen, høyesterett og lagmannsrettene det siste året Utelater tingrettssaker og forføyningssaker av hensyn til tid og rettskildeverdi Forholdsvis høyt antall saker EF- og førsteinstansdomstolen har avsagt 12 dommer. En høyesterettsdom Mange lagmannsrettssaker 2

3 C , Kommisjonen mot Tyskland (i) Dommen åpner for samarbeid mellom offentlige myndigheter uten at samarbeidet organiseres innenfor vilkårene for egenregi. Avsagt i storkammer med 9 dommere (større rettskildeverdi enn om avsagt i avdeling med 5 dommere) Fire tyske lokale myndigheter sør for Hamburg (Landkreise) gikk sammen om å kjøpe søppelhåndtering fra Stadtreinigung Hamburg (SH) uten anbud. SH er fullt eiet av Hamburg by. Transaksjonen er i utgangspunktet omfattet av anskaffelsesreglene. Kontrakten: Kapasitet på forbrenningsanlegget fordeles mellom SH og de fire Landkreise. Det betales vederlag basert på rene utgifter knyttet til søppelhåndteringen. Kontrakten bærer preg av samarbeid mer enn en utveksling av ytelser. 3

4 C , Kommisjonen mot Tyskland (ii) Kan det ulovfestede unntaket for utvidet egenregi komme til anvendelse? Konstaterer at kontrollkriteriet ikke er oppfylt. Går så over på en mer helhetlig og formålsorientert vurdering hvor konklusjonen er at anbudskonkurranse ikke er nødvendig. Kontraktens karakter er sentralt It must nevertheless be observed that the contract at issue establishes cooperation between local authorities with the aim of ensuring that a public task that they all have to perform, namely waste disposal, is carried out." 4

5 C-250/07 Kommisjonen mot Hellas (forsyningssektoren) Anbudskonkurranse, anskaffelse av termoelektriske enheter til kraftverk. Tilbudene tilfredstilte ikke krav om garanterte volum (lovkrav) Var det adgang til å totalforkaste tilbudene og gå inn i forhandlinger med samtlige uten kunngjøring av ny konkurranse? Fortolkning av unsuitable i dir 93/38 art 20, tilsvarende ikke er egnet i FOA 14-4 b) (premiss 40-43) Retten kommer til at tilbudene ikke var egnet Avvikene utgjør ikke bare en detalj eller unøyaktighet, men møter ikke essensielle behov hos oppdragsgiver. Ingen grunn til mistanke om at avlysningene var et forsøk på omgåelse av kunngjøringsreglene. De tekniske kravene var ikke overdrevent strenge eller upassende 5

6 C-213/07 Michaniki Anskaffelse av høyhastighetsjernbane. Michaniki ble avvist med hjemmel i lov som forhindret selskaper med tilknytning til mediebransjen å delta i anbudskonkurranser Spørsmål om leverandører kan avvises på grunn av sin egnethet utover de valgfrie avvisningsgrunner i 93/37 art 24, tilsvarende forskrift om offentlige anskaffelser (2). EF-domstolen stadfester at avvisningsgrunnene knyttet til leverandørens egnethet er uttømmende angitt i art 24. Nytt: Medlemsstatene kan vedta bestemmelser om avvisning for å ivareta prinsippet om likebehandling og transparens, så fremt prinsippet om proporsjonalitet er overholdt. I dette tilfellet stod ikke loven seg. 6

7 C-454/06, Pressetext I hvilken grad endringer i en kontrakt etter avtaleinngåelsen kan lede til at forholdet må anses som en ny anskaffelse Avtalens substans Endring av indeksering var ok fordi avtalen hadde tatt høyde for dette, økning i rabatter, endring av valuta også ok. Endringer i kontraktspart Det skilles mellom overdragelse av foretak (akseptabelt på nærmere vilkår) og overdragelse av kontrakt (ikke akseptabelt) 7

8 Rt 2008 s 1705, Rabattdommen (i) To konkurranser om veivedlikehold for E 18 i Vestfold og Telemark. En leverandør hadde levert tilbud i begge konkurransene og tilbudt 5 % rabatt på den ene kontrakten dersom leverandøren fikk tildelt begge SVV tildelte denne kontrakten først. På grunn av rabatten var leverandørens tilbud også det økonomisk mest fordelaktige for den andre kontrakten som også ble tildelt denne leverandør. Var det adgang til å legge vekt på rabatten? Tidligere alminnelig antatt at adgang til dette Utløste urettmessig vektlegging erstatningsplikt? 8

9 Rabattdommen, Rt 2008 s 1704 (ii) Likebehandling og forutberegnelighet Adgang til vektlegging av rabatt betinget av at tilbyder vinner annen konkurranse forutsetter angivelse i konkurransegrunnlaget Positiv kontraktsinteresse SVV stor aktør, streng vurdering Viss åpning for at rettsvillfarelse kan frita Tvilsomt juridisk spørsmål, SVV kan ikke klandres for sin avgjørelse 9

10 LH , Umoe ITet AS Anskaffelse av IKT-driftsavtale. Kommunen avviste et tilbud i medhold av forskrift om offentlige anskaffelser første ledd bokstav d), e) og f). Konkurransegrunnlaget beskriver utførlig hva leverandøren skal inngi tilbud på, og oppdragsgiver kan legge til grunn at tilbudet utgjør prisen på det som oppdragsgiver skal ha levert, med mindre annet fremgår av tilbudet. Smlgn LB , Veolia Transport, presumsjon for at et anbud stemmer med grunnlaget Tilbudet hadde ingen avvik eller uklarheter slik kommunen anførte. Avvisningen satt til side. 10

11 LG , Erstad og Lekven Utbygging AS En kommune besluttet å lyse ut et utbyggingsprosjekt (sykehjem, OPS) etter reglene om konkurranse med forhandling. Sannsynliggjort at elementer fra det forslag selskapet hadde levert, feilaktig var brakt videre til konkurrenten. Erstatning ble ikke tilkjent, verken for den positive eller den negative kontraktsinteresse. 11

12 LB , Georg Andresen AS (i) Anbudskonkurranse om anskaffelse av barnehage Avlyst konkurranse etter tildeling, etter klagefristens utløp, men før signering Utløp av klageperioden medfører ikke at kontrakt er inngått Kontrakt kan etableres uten skriftlighet, men det var ikke tilfellet her (konkret vurdering) Generelt forbehold om avlysning stod seg på tross av at en bestemt og forutsigbar grunn slo til og det ikke var varslet spesielt om denne. Lagt vekt på at administrasjonen i kommunen ikke hadde bedre forutsetninger enn tilbyder til å vurdere risikoen for avlysning, smlgn LG Clear Channel Adshel. 12

13 LB , Georg Andresen AS (ii).. kravet til saklig grunn er todelt. For det første må det foreligge en avlysningsgrunn som objektivt sett er saklig. I tillegg må det kreves enten at avlysningsgrunnen ikke kunne forutses eller at det er tatt tilstrekkelig forbehold med hensyn til den aktuelle avlysningsgrunnen i anbudsmaterialet. Smlgn Kofa 2008/60 avgjørende for erstatning om forholdet kunne vært avverget eller forutsatt i anbudsmaterialet 13

14 LB , Thyssenkrupp Monolift Anskaffelse av rammeavtale for løfteplattformer og trappeheiser. En kolonne i et excel-skjema hvor det skulle gis priser og svares på spørsmål hadde delvis forskjøvet seg Dette medførte avvisning av tilbudet etter f) ( medføre tvil om tilbudet skal bedømmes i forhold til de andre tilbudene ) De klare delene av tilbudet ble ikke evaluert for å se på avstand til de øvrige tilbud for å fastslå om det forelå relativ bedømmelsestvil. Retten kom til at avvisningen var rettmessig la en lav terskel til grunn ( tilstrekkelig å fastslå at det ved fortolkning av tilbudet kan oppstå en rimelig begrunnet tvil om det vil komme godt nok ut til å bli antatt ) 14

15 LB , Veolia Transport SVV avholdt anbudskonkurranse om konsesjon for riksvegferge (etter reglene i yrkestransportloven). Egne konkurranseregler tilsvarende reglene i forskrift om offentlige anskaffelser Veolias tilbud ble avvist på grunn av en formulering i tilbudsbrevet som SVV oppfattet som et avvik knyttet til manglende oppfyllelse av minstekrav til personbilkapasitet Retten tolket tilbudet annerledes uti fra at Det er en alminnelig presumsjon i anbudsretten for at et anbud stemmer med grunnlaget. Går langt i å vektlegge dette. Se her også LB , Betongbygg AS på s 7 og 10 Tilkjent erstatning for positiv kontraktsinteresse. 15

Nyheter innen offentlige anskaffelser

Nyheter innen offentlige anskaffelser NYHETSBREV FEBRUAR 2015 Nyheter innen offentlige anskaffelser FOTO: ILJA HENDEL KOFA om når det foreligger plikt til avlysning pga. feil i konkurransegrunnlaget/ kunngjøringen Dersom oppdragsgiver har

Detaljer

INNHOLD I DRIFT/BEBOERRETTET ARBEID

INNHOLD I DRIFT/BEBOERRETTET ARBEID Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede har gjennomført en konkurranse med forhandling i ett trinn for anskaffelse av drift av to ordinære statlige mottak for asylsøkere. Klagenemnda fant at

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2008/216 Innklaget virksomhet: Klager: Kollektivtransportproduksjon AS, Kaasbøl AS Saksnummer: 2008/216 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble

Detaljer

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket?

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - en kort veileder 1 Anskaffelsesregelverket 2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Bibliotek-Systemer As Att. Torkel Hasle postboks 2093 3255 LARVIK Deres referanse Vår referanse Dato 2010/277 08.12.2010 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Detaljer

STIKKORD: Finansvesen. Offentlige anskaffelser. Lov om offentlige anskaffelser..

STIKKORD: Finansvesen. Offentlige anskaffelser. Lov om offentlige anskaffelser.. LB-2010-89115 INSTANS: Borgarting lagmannsrett - Dom. DATO: 2011-06-09 DOKNR/PUBLISERT: LB-2010-89115 STIKKORD: Finansvesen. Offentlige anskaffelser. Lov om offentlige anskaffelser.. SAKSGANG: Oslo tingrett

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Avvisning av tilbud Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av rammeavtaler for ikke-akutt pasienttransport i Rogaland.

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale for anskaffelse av telefonitjenester. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forskriften

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Reinertsen AS v/ advokat Frode Henning Antonsen Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA Postboks 1234 Pirsenteret 7492 Trondheim Deres referanse Vår referanse Dato

Detaljer

Vilkårene for å gjennomføre konkurranse med forhandling etter anskaffelsesforskriftens 14-3 a) og 14-4 a)

Vilkårene for å gjennomføre konkurranse med forhandling etter anskaffelsesforskriftens 14-3 a) og 14-4 a) Vilkårene for å gjennomføre konkurranse med forhandling etter anskaffelsesforskriftens 14-3 a) og 14-4 a) Universitetet i Bergen Juridisk fakultet Masteravhandling Kandidat: 179 110 Veileder: Jonn Sannes

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager har deltatt i en åpen anbudskonkurranse om tjenester for skadedyrbekjempelse. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forskriften 22-3 (1) ved ikke å meddele

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Tone Kleven, Andreas Wahl og Jakob Wahl

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Tone Kleven, Andreas Wahl og Jakob Wahl Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av rammeavtale om kjøp av matvarer. Klager ble avvist som følge av manglende oppfyllelse av

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling for anskaffelse av rammeavtaler vedrørende behandlingstilbud for personer med lettere psykiske og sammensatte

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om levering og tilpassing av søvnapnéskinner. Klager anførte at innklagede hadde

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av diverse forsikringer. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt kravet til likebehandling i

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av rammeavtale om kopimaskiner. Klager anførte en rekke grunnlag for at tilbudene fra de øvrige

Detaljer

Oppdragsgivers adgang til å vektlegge egne erfaringer med leverandøren ved offentlige anskaffelser

Oppdragsgivers adgang til å vektlegge egne erfaringer med leverandøren ved offentlige anskaffelser Oppdragsgivers adgang til å vektlegge egne erfaringer med leverandøren ved offentlige anskaffelser Kandidatnummer: 621 Veileder: Professor dr. juris Erling Hjelmeng Leveringsfrist: 25. november 2007 Til

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Melby Auksjon DA Minnesund Industrifelt 39 2092 MINNESUND Deres referanse Vår referanse Dato 2010/166 27.05.2011 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2009/4 Innklaget virksomhet: Klager: Kommunene Re, Sande, Hof, Stokke, Lardal, Nøtterøy og Larvik, Re-Nett AS Saksnummer: 2009/4 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser SIA Arcers Att. Ivar Kalnins Katlakalne 11 LV-1073 RIGA Deres referanse Vår referanse Dato 2009/200 06.05.2010 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

Grensen mellom kriteriene for kvalifikasjon og tildeling ved kjøp av kompetansetjenester etter reglene om offentlige anskaffelser

Grensen mellom kriteriene for kvalifikasjon og tildeling ved kjøp av kompetansetjenester etter reglene om offentlige anskaffelser Grensen mellom kriteriene for kvalifikasjon og tildeling ved kjøp av kompetansetjenester etter reglene om offentlige anskaffelser Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Av Jonas Isaksen Dilba Leveringsfrist:

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av rammeavtale for datakommunikasjon og telefoni. Klagenemnda fant at klager hadde saklig interesse

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Offentlige anskaffelser NORD. Storfjord kommune. Vi skaper trygghet K O M R E V

FORVALTNINGSREVISJON. Offentlige anskaffelser NORD. Storfjord kommune. Vi skaper trygghet K O M R E V FORVALTNINGSREVISJON Offentlige anskaffelser Storfjord kommune Vi skaper trygghet K O M R E V NORD Rapport 2009 Forord Kontrollutvalget i Storfjord kommune har gjennom bestilling datert 26.02.2009 vedtatt

Detaljer

Avfall Norge. Juridisk betenkning vedrørende spørsmål knyttet til etablering av avfallsbehandlingsanlegg. Rapport 6/2006

Avfall Norge. Juridisk betenkning vedrørende spørsmål knyttet til etablering av avfallsbehandlingsanlegg. Rapport 6/2006 Avfall Norge Juridisk betenkning vedrørende spørsmål knyttet til etablering av avfallsbehandlingsanlegg Rapport 6/2006 Februar 2007 PROSJEKTRAPPORT Rapport nr: 6/2006 Distribusjon: Fri Dato: 05.02.2007

Detaljer

Rapport til kontrollutvalget i Songdalen kommune. Kjøp av entreprenørtjenester innen bygg og anlegg i Songdalen kommune

Rapport til kontrollutvalget i Songdalen kommune. Kjøp av entreprenørtjenester innen bygg og anlegg i Songdalen kommune Rapport til kontrollutvalget i Songdalen kommune Kjøp av entreprenørtjenester innen bygg og anlegg i Songdalen kommune Forvaltningsrevisjon November 2014 1 0 Sammendrag Kontrollutvalget i Songdalen kommune

Detaljer

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for rehabilitering av fasadene på flere skoler. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forskriften 20-13

Detaljer

Avfall Norge. Veileder for tildeling av enerett innen avfallssektoren. Rapport nr. 3/07

Avfall Norge. Veileder for tildeling av enerett innen avfallssektoren. Rapport nr. 3/07 Avfall Norge Veileder for tildeling av enerett innen avfallssektoren Rapport nr. 3/07 Juni 2007 Rapport nr: 3/2007 Distribusjon: Fri Dato: 25. juni 2007 Revidert: 1. gang ISSN: 1502-4589 Tittel: Veileder

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Skaaret Landskap AS Drengsrudbekken 10 pb. 138 1378 Asker Norge Stein Anders Sundbye Deres referanse Vår referanse Dato: 2011/0299-9 07.05.2013 Avvisning av klage

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager deltok i en begrenset anbudskonkurranse for anskaffelse av rammeavtalefor forsikringsmeglertjenester. Selskapets tilbud ble avvist under henvisning til at

Detaljer