klesdesign og kostymedesign

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "klesdesign og kostymedesign"

Transkript

1 Kunsthøgskolen i Oslo DESIGNAVDELINGEN Studieplan for 3-årig grunnutdanning (bachelorstudium) i klesdesign og kostymedesign (180 studiepoeng) Godkjent i avdelingsstyret /høgskolestyret

2 INNHOLDSLISTE 0. BACHELORSTUDIENE VED DESIGNAVDELINGEN 3 1. BACHELORSTUDIET I KLESDESIGN OG KOSTYMEDESIGN Studiets varighet, omfang og nivå Studiets faglige profil 5 2. MÅL FOR UTDANNINGEN 5 3. MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV 6 4. ARBEIDS- OG UNDERVISNINGSFORMER 7 5. STUDIETS INNHOLD, OPPBYGGING OG SAMMENSETNING Bachelorstudiet ved Institutt for klær og kostymer Fag og delemner: oversikt pr. år Fag og delemner: studieretningsfag 1. studieår Fag og delemner: designfag 1. studieår Fag og delemner: studieretningsfag 2. studieår Fag og delemner: designfag 2. studieår Fag og delemner: studieretningsfag 3. studieår Fag og delemner: designfag 3. studieår Bachelorprosjekt VURDERINGSFORMER INTERNASJONALE NETTVERK OG STUDIER I UTLANDET LITTERATURLISTE 29 2

3 0. BACHELORSTUDIENE VED DESIGNAVDELINGEN Bakgrunn Utformingen av planene for bachelorstudium i design har blant annet vært sett i lys av endringer i samfunnet og faglig utvikling innen flere designområder. Sosiale og økonomiske forhold fører til endringer av gjeldende normer og verdier, samtidig som de nødvendiggjør nye produkter og løsninger. Ny teknologi muliggjør utvikling av spennende produkter og tjenester og medvirker til nye oppfatninger av funksjon og estetikk. Overgangen fra industrisamfunnet til informasjons- og underholdningssamfunnet stiller nye krav til menneskenes evne til omstilling og evne til samarbeid på tvers av tradisjonelle grenser. Kvalitetsreformen i utdanningssektoren er i seg selv et tiltak som speiler dette behovet for endring. Disse samfunnsendringene må også få følger for dagens utdanningstilbud. Frem til i dag har det vært et kjennetegn ved designutdanningene at de i stor grad har vært preget av en estetisk tilnærming til arbeidet. Det ble satt likhetstegn mellom design og formgivning. I de nye planene vil man i større grad legge vekt på å utvide studentenes perspektiv til også å ta hensyn til den samfunnsmessige og kulturelle arena de skal operere på. Konseptuell arbeidsform og designfaglig teori og metode får større plass. Tilbudet er særlig blitt styrket på områder som omfatter kunnskaper om kultur, bruker, samfunn og marked, økologi og bærekraftig utvikling. Samtidig er det lagt opp til at de supplerende fagene tegning, form, farge, foto og IT i blir integrert i studieretnings-fagene på Designavdelingen. Studietilbud Avdeling for Design ved Kunsthøyskolen i Oslo (KHiO) tilbyr utdanninger innen visuell kommunikasjon, interiørarkitektur og møbeldesign samt klesdesign og kostymedesign. De designfaglige studietilbud er profesjonsrettet og gir fagspesifikk kompetanse innen én studieretning. Teoretiske og metodiske problemstillinger er med på å styrke fagområdene og videreutvikle studentens erfaringer og profesjonelle forankring. Utdanningene praktiserer stor grad av samarbeid. Dette gir basis for en bred tverrfaglig designforståelse. Høgskolen har tradisjoner og ressurser som kan sies å dekke faglige interesseområder som griper inn i og over i hverandre. I tillegg til designutdanninger har Kunsthøgskolen i Oslo et mangfold av utdanningstilbud innen visuelle kunstfag, fri kunst og scenekunst. Opprinnelsen Avdeling for Design er opprettet i forbindelse med omorganiseringen av utdanningene innenfor Kunsthøgskolen i Oslo. Designutdanningene er tuftet på Statens håndverks- og kunstindustriskoles tradisjoner innenfor kunsthåndverk og kunstindustri. Studier og studieform Studiene er i stor grad prosjektorganisert og omfatter både abstrakte og eksperimenterende oppgaver og realistiske prosjekter, hvor supplerende fag er integrert. Det arbeides både med håndverkstilvirkning og skjermbasert teknologi innenfor alle de tre studieretningene. Studentene arbeider med unika-produkter (enkeltløsninger for spesialproduksjon) og med produkter for industriell fremstilling. Gjennom en kunstfaglig pedagogikk utvikler studenten tydelige holdninger også til eget estetisk skjønn og de personlige uttrykksmuligheter. For å etablere profesjonell forankring og fagforståelse hos studentene, søker avdelingen samarbeid om reelle 3

4 prosjektoppgaver med eksterne oppdragsgivere fra organisasjoner, næringsliv eller offentlige institusjoner. Fasiliteter Studentene har tilgang til et stort antall atelierer og verksteder med en godt utbygget maskinpark. I verkstedene kan det eksperimenteres og framstilles ferdige modeller i ulike materialer som metall, tre, papir, tekstil, og innen fag som bl.a. moderne dataog printteknologi, grafikk, overflateteknikker, sveising, støping, søm, strikking, tegning, farge, lys, foto og IT. Avdelingens velutstyrte bibliotek er blant landets største innen fagområdene kunsthåndverk, design, billedkunst, arkitektur og tilgrensende fagområder. Biblioteket har om lag bøker, 300 tidsskrifter og årbøker, videoer, CD-romplater og lysbilder. Mål Innen designstudiene legges det vekt på å stimulere til nytenkning og utforskning av designområdenes muligheter. Studietilbudene skal kontinuerlig utvikles, basert på internt og eksternt forsknings- og utviklingsarbeid, og på internasjonal fagutvikling. Det er også et mål at studenten i løpet av studietiden utvikler innlevelsesevne og forståelse for sosiale sammenhenger for å kunne skape funksjonelle og visuelt stimulerende og attraktive omgivelser og produkter. Designerens ansvar for dette vektlegges derfor i temavalg og prosjekter gjennom studiene. Det gjelder temaer som allmen tilgjengelighet og lesbarhet i fysiske og visuelle miljøer, og dessuten utforming av informasjon og formidling i samfunnet. I alt dette inngår også ansvaret for en bærekraftig utvikling og et godt fysisk miljø. Samfunnsbetydning Studiene skal gi kompetanse til å løse oppgaver innenfor kultursektoren, offentlig virksomhet og næringslivet. Høgskolen skal medvirke til å øke kompetansen innen de fagfelter som tilbys. I studiene vektlegges design som en mulighet til å fremme allmenn velferd. Utdanningene skal bidra til å øke forståelsen for og bruken av design. De skal også medvirke til at design blir anerkjent som et viktig virkemiddel i utforming av kulturell identitet og konkurranseevne, og skal utdanne dyktige designere som kan tilføre samfunnet nye tanker og visjoner. Studieplanen Studieplanen er bygget opp slik at den viser det samlede bachelorstudium og forløp år for år. Videre gis beskrivelser av fagenheter som inngår i studiet, der en rekke ulike fag og emner er satt sammen for felles evaluering. Fagenhetenes rekkefølge er utformet slik for å kunne sikre studieprogresjonen, mens innhold i hver fagenhet ikke er angitt i kronologisk rekkefølge. De innrammede oversiktene beskriver altså noen ganger prosjekter, andre ganger kan de beskrive grupper av emner innenfor et fagområde, og andre ganger igjen kan de beskrive et eksamensprosjekt. Også rekken av felles designfag er angitt i slike oversikter. Oversiktene angir altså ikke kronologien i studieforløpet, kun innholdet i studiet år for år. 4

5 1. BACHELORSTUDIET I KLESDESIGN OG KOSTYMEDESIGN 1.1. Studiets varighet, omfang og nivå Det designfaglige bachelorstudiet ved Kunsthøgskolen i Oslo er et treårig studium i designfag, som inkluderer fordypning innen områdene - Klesdesign - Kostymedesign på minst 80 studiepoeng. Studieprogrammet er normert til 180 studiepoeng. Fullført utdanning gir rett til graden Bachelor i klesdesign og kostymedesign. Den engelske betegnelsen er Bachelor of Fashion Design and Costume Design Studiets faglige profil Klesdesign er utforming av klær som skal ivareta ulike brukeres behov for komfortable, funksjonelle, nyskapende og tiltalende produkter, tilpasset varierende klimatiske forhold og mangesidige brukeraktiviteter. Produktene utformes for industriell eller håndverksbasert fremstilling. Kostymedesign forstås som utforming av kostymer som i tillegg bidrar til et uttrykksfullt scenebilde som både ivaretar handlingen i et manus, regissørens fortolkning av dette, ulike roller og publikums opplevelse. Utdanningen omfatter to fagområder. Studenten utformer innovative, funksjonelle og helhetlige løsninger som tilgodeser forskjellige brukerbehov. Utdanningstilbudet er rettet mot samfunnets ulike behov for designtjenester, bærekraftig utvikling og fremtidige behov for næringsrettet design. Studiet bygger på tidligere Statens håndverks- og kunstindustriskoles kunstfaglige tradisjoner. Studietilbudet omfatter en tverrfaglig integrasjon av humanistiske, estetiske, teknisk-naturvitenskapelige og merkantile fag. Studiet baseres på internt og eksternt forsknings- og utviklingsarbeid. 2. MÅL FOR UTDANNINGEN Studiet skal gi kunnskaper, ferdigheter og holdninger som kvalifiserer til profesjonell deltakelse i designarbeid/-prosjekter innen fagområdene. Studiet skal bygge opp faglig, nytenkende, samfunnsorientert, sosial, faghistorisk og yrkesetisk kompetanse innenfor fagområdet klesdesign og kostymedesign til et nivå som både kvalifiserer til faglig utøvelse og dessuten til videre studier innen samme fagområde, eller annet relevant fagområde, også internasjonalt. Studiet skal stimulere til videreutvikling av tradisjonelle produkter og produksjonsteknikker/metoder, også som grunnlag for nasjonal næringsutvikling. Studiet skal gi kunnskap om fagområdets teknologiske forutsetninger og bidra til at disse utvikler fagområdet. Det skal også gi kunnskap om ulike brukeres og samarbeidspartneres behov. 5

6 Studiet skal utvikle faglig selvstendighet og stimulere til tverrfaglig samarbeid mellom de yrkesutøvere som blir aktive på fremtidens arbeidsmarked. Studiet skal utvikle studentens evner til å arbeide metodisk innen fagområdet og med designrelaterte emner, praktiske og teoretiske. Det skal muliggjøre utveksling og arbeid i nasjonale og internasjonale nettverk, som en forutsetning for å utvikle og formidle nødvendig og relevant kompetanse. 3. MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV Målgrupper for studiet er utdanningssøkende som vil arbeide med design av klær og kostymer, og som vil utvikle sine evner og anlegg til å bli dyktige fagutøvere innen fagområdene, eller søke om opptak til Mastergradsstudier. Vi forutsetter generell studiekompetanse. Unntak fra dette kravet om generell studiekompetanse gjelder for søkere som kan dokumentere spesielle faglige kunnskaper (realkompetanse). Det kreves bestått 2-trinns fagrelatert opptaksprøve ved Kunsthøgskolen i Oslo for alle søkere. Det kan være en fordel med noe erfaring fra arbeidslivet. Søkere rangeres for opptak gjennom opptaksprøver og intervju. Det er en fordel at søkere har følgende egenskaper/kunnskaper: - entusiasme og nysgjerrighet - samfunnsbevissthet - velutviklet sans for form - bevissthet omkring bruk av farge - ferdigheter innen tegning og modellering - evne til teoretisk og konseptuell tenkning - analytiske evner - god skriftlig og muntlig formuleringsevne - gode samarbeidsevner Søkere med VK II i tegning, form og farge og VK II fra aktuelle yrkesfag, supplert med studiekompetansefag, har gode forutsetninger for å søke studiet. For studenter som ikke har gode kunnskaper i søm, vil det ved opptak bli arrangert verkstedskurs før studiestart. For studenter som ikke har grunnleggende IT-kunnskaper, vil det ved opptak bli arrangert IT-kurs. Anbefalt litteratur før studiestart: Gertrud Lehnert Moter, Cappelens kulturguider Kunsthistoriepensum for VK I og VK II tegning, form og farge Thomas Hauffe Design, Cappelens kulturguider 6

7 4. ARBEIDS- OG UNDERVISNINGSFORMER De fleste emner introduseres i første studieår, noen integrert i prosjekter. Emnene fordypes i større eller mindre grad i annet og tredje studieår. Emnebasert undervisning avtar i annet og tredje studieår ettersom prosjektmoduler blir mer sammensatt og flere emner integreres i samme prosjekt. Studietilbudet gis i enheter av ulik varighet med faginnhold som ivaretar nødvendig progresjon. Studietilbudet krever obligatorisk studentdeltakelse helt frem til 5. semester. Studieprogresjonen krever at studentene er aktive i alle oppgaveløsninger og prosjekter. Studentenes evne til å bruke og formidle opparbeidet teoretisk og praktisk kunnskap oppøves både gjennom selvstendig arbeid og ved samarbeidsprosjekter. Studietilbudet skal gi en oversikt over og innsikt i fagets kompleksitet for å sikre at studentene blir gode problemløsere. 5. STUDIETS INNHOLD, OPPBYGGING OG SAMMENSETNING Studietilbudet i første studieår gir grunnleggende kunnskaper om kles- og kostymedesignerens arbeidsområder. Idé- og produktutvikling vektlegges, og studentene blir kjent med formålstjenlige verktøy som nyttes i ulike oppgaveløsninger. Studieformen er i hovedsak læring knyttet til oppgaver og prosjekter. Studietilbudet skal også oppøve forståelse for klær og kostymer i forhold til samfunn, kultur og faghistorie. Studietur til utlandet som bidrar til klassisk dannelse innen fagfeltet er aktuelt når det er beskrevet i timeplanen. I annet studieår vektlegges metodisk arbeid med faglige problemstillinger. Konseptutvikling innføres i ulike prosjekter som videreutvikler studentenes faglige ferdigheter og fagforståelse. Studietilbudet skal også gi nye kunnskaper om brukere og næringsliv og om ulike måter å formidle kunnskaper på. I tredje studieår gis studenter mulighet til enten å søke utveksling/ utplassering i første semester, eller prioritere utdanningens valgfag innen klesdesign og kostymedesign. Ved behov gis utdanningens valgfag på engelsk. Disse studiene tilbys også studenter og lærere ved andre studiesteder i nordiske og europeiske nettverk. Studenter kan også benytte KHiOs øvrige relevante studietilbud, eller ta fag ved andre studiesteder. I andre semester vektlegges arbeid med prosjektpresentasjon forut for avsluttende prosjektperiode, der studenten arbeider med en godkjent oppgaveformulering innen kles- eller kostymedesign. Studietur til en faglig interessant storby inngår i dette semesteret når det er beskrevet i timeplanen. 7

8 Her kommer IKKs oversikt over Bachelorstudiet på neste side!!!! 8

9 5.2 Fag og delemner: Oversikt pr. år Studietilbudet gis både som et felles tilbud til designutdanningenes studenter på ulike årstrinn, og som et studietilbud ved hver utdanning. Studietilbudet gis på tvers av utdanningene når dette er gunstig for utdanningene og kan tilpasses deres studietilbud. I tillegg inngår obligatoriske felles prosjektuker i studiene. Studieturer inngår i tillegg i studietilbudet når dette er beskrevet i timeplaner. DESIGNAVDELINGEN INSTITUTT FOR KLÆR OG KOSTYMER 1. ÅR 1. ÅR DA 1 Kultur og samfunn 12 ST.P. KK 1 Grunnleggende klær/ kostymer 21 ST.P. KK 2 Produkt 1 og Materialer 1 27 ST.P. Samlet antall studiepoeng 1. studieår: 60 Studietilbudet i første år gis som timeplanbasert klasseroms- eller verkstedundervisning eller gjennomføres som temadager/prosjektuker. Studieformen er individuelle oppgaver, gruppeprosjekter og forelesninger. Studiet krever også selvstudium. 9

10 DESIGNAVDELINGEN 2. ÅR 2. ÅR DA 2 Bruker og marked 12 ST.P. INSTITUTT FOR KLÆR OG KOSTYMER KK 3 Designmetodikk 12 ST.P. KK 4 Kostyme 2 9 ST.P. KK 5 Produkt 2 9 ST.P. KK 6 Materialer 2 12 ST.P. KK 7 Formidling 6 ST.P. Samlet antall studiepoeng 2. studieår: 60 Studietilbudet i 2. år veksler mellom timeplanbasert undervisning og avgrensede prosjekter innen ulike områder av faget. Studieformer er forelesninger, individuelle oppgaver/prosjekter eller samarbeidsprosjekter. Studiet krever også selvstudium. 10

11 DESIGNAVDELINGEN 3. ÅR 3. ÅR DA 3 Valgfag 1 Studietilbud gis til studenter som vil styrke kompetanse innen tegning eller form. Evalueres sammen med relevant instituttfag INSTITUTT FOR KLÆR OG KOSTYMER KK 8 Valg 1: Drakthistorisk kostyme 15 ST.P. DA 4 Valgfag 2 Studietilbudet gis til studenter som vil styrke kompetanse innen form eller tegning. Evalueres sammen med relevant instituttfag. KK 9 Valg 2: Industristrikking 15 ST.P. DA 5 Trend og fremtidsforståelse 3 ST.P. KK 10 Prosjekt og presentasjon 9 ST.P. (6 + 3) 6 Inst. / 3 designteori BACHELORPROSJEKT 15 ST.P. Samlet antall studiepoeng 3. år 60 Studietilbudet i 3. år veksler mellom å være timeplanbasert undervisning og selvvalgt prosjektarbeid med ulike definerte studietilbud. Studieformer er forelesninger, individuelle prosjekter, samarbeidsprosjekter og verkstedbasert undervisning/veiledning. Bachelorprosjektet er et godkjent, egendefinert prosjekt der studenten mottar veiledning fra relevante faglærere. 11

12 5.3 Fag og delemner: studieretningsfag 1. studieår KK1 Grunnleggende klær og kostymer Antall studiepoeng: 21 Beskrivelse: Enheten er en breddeinnføring i faget, med introduksjon til emnene kles- og kostymedesign. Delmål: Etter avsluttet enhet skal studentene ha tilegnet seg grunnleggende kunnskaper om de ulike verktøy som kles- og kostymedesigneren benytter i idéuviklingsprosessen og ha fått bevissthet om formålstjenlig verktøy for ulike deler av en arbeidsprosess. De skal også kunne hente informasjon fra ulike kilder og dokumentere og formidle sine kunnskaper og sine ideer. Studenten skal videre ha fått grunnleggende kunnskaper om faghistorie. Fag og delemner som inngår i enheten: F 1 F 2 F 3 F 4 F 5 F 6 F 7 F 8 Geometriske former som utgangspunkt for klesformgiving, ideutvikling Drakthistorie Grunnleggende fagrettet frihåndstegning: Mennesket (todimensjonalt) Ornament og klær: Mønster, rytme, dekor, symbol og identitet. Fagtilpasset IT-undervisning: Ornament på klær (Illustrator) Kostymer 1: Arbeid med ideutvikling av kostymer til teateroppsetninger Grunnleggende fagrettet modellering: Menneskets anatomi (tredimensjonalt) Motehistorie og trendforståelse (Det 20. århundre) Læringsform: Klasseromsundervisning med veiledning, forelesninger og ekskursjoner. Vurdering: KK 1 vurderes av ansvarlig faglærer i samarbeid med faglærere som har undervist i delemner. Vurdering av studentene gis med bestått/ ikke bestått. Faglærere vurderer fagtilbud og studenters arbeid, studenter evaluerer fagtilbud. 12

13 KK2 Produkt 1 og Materialer 1 Antall studiepoeng: 27 Beskrivelse: Enheten skal gi studenten kunnskaper om produktutvikling av klær og om de ulike prosesser som leder til et ferdig produkt. Delmål: Studenten skal få kunnskaper om tekstilmaterialers ulike egenskaper og om egnete presentasjonsformer for ulike prosjekter. Fag og delemner som inngår i enheten: Når faget F 12 ikke inngår i studietilbudet, vil øvrige fag utvides i tid. F 9 Mønsterkonstruksjon og modellering på byste 1 F 10 Materiallære 1: Tekstilfibre og tekstilmaterialer F 11 Fagtegning 1: Produktbeskrivelse av klær ved tegning (produktutvikling) F 12 Materialbearbeiding 1: Farging og stofftrykk F 13 Egetutviklet produkt F 14 Frihåndstegning: Mennesker og klær F 15 Oppgaveskriving på PC (Indesign) F 16 Ord (skriftlig semesteroppgave om prosjektet) og bilde (produktfoto av prosjekt) Læringsform: Klasseroms- / verkstedundervisning, forelesninger og veiledning. Vurdering: KK2 vurderes av ansvarlig faglærer i samarbeid med faglærere som har undervist i deler av enheten. Vurdering av studentenes arbeider gis med bestått/ ikke bestått. Gruppen vurderer fagtilbud og studenters arbeid, studenter evaluerer fagtilbud. 13

14 5.4 Fag og delemner: designfag 1. studieår DA1 Kultur og samfunn Antall studiepoeng: 12 Beskrivelse: Enheten skal bidra til bred forståelse for den tiden vi lever i, og gi kunnskaper om utviklingen innen designrelaterte emner fram til i dag. Delmål: Studietilbudet skal gi grunnleggende design- og kunsthistoriske kunnskaper, og bidra til at studenten kan hente og utnytte informasjon om fagrelaterte emner fra ulike kilder. Ulike prosjekter skal utvikle samarbeidsevner. Prosjekter (= P), fag (= D) og delemner (=.) som inngår i enheten: Innhold i studieenheten og vektlegging av ulike emner vurderes årlig. P 1 Prosjekt for designstudenter i 1. år (vekslende faginnhold hvert år) Sosialantropologi Psykologi Semantikk, ord og bilde, bildet og informasjon Informasjonssamfunnet P 2 Prosjekt for alle designstudenter eller studenter ved flere avdelinger Semiotikk, ornament Etnologi Drakthistorie Arkitektur Stilhistorie Skrifthistorie/skriftforståelse D 1 Kunsthistorie D 2 Designhistorie P 3 Prosjekt eller studietur i Norden (når dette er angitt i timeplan) Læringsform: Forelesninger, veiledet prosjektgruppearbeid, studietur (når dette er beskrevet i timeplan) og selvstudium. Vurdering: Bestått/ikke bestått. Foretas av fagkollegiet. 14

15 VURDERING ETTER GJENNOMFØRTE STUDIER I 1. ÅR Studiet stiller store krav til arbeidsinnsats og til obligatorisk tilstedeværelse i første studieår. For å sikre at studietilbudet kan ivareta nødvendig progresjon gjennom hele studiet, vurderes hver students samlete innsats gjennom hele året av en gruppe oppnevnte sensorer. Vurdering av studenten gis med bokstavkarakterer, gradert fra fra A til F, der A er beste karakter og F angir at årsenheten ikke er bestått. For å sikre at studier i 2. og 3. år kan gjennomføres med motiverte studenter som har god forståelse for faget, viser evner til selvstendig arbeid og har gode samarbeidsevner, stilles krav om at studentene som tas opp til 2. studieår, oppnår karakteren bestått ved samlet vurdering av enhetene som inngår i første studieår. 15

16 5.5 Fag og delemner: Studieretningsfag 2. studieår KK 3 Designmetodikk Antall studiepoeng: 12 Beskrivelse: Prosjektet skal gi studenter innføring i designerens metodiske arbeid med konseptutvikling. Prosjektet skal utføres for en valgt oppdragsgiver. Konseptet skal ivareta spesifiserte brukerbehov til en kolleksjon med funksjonell bekledning. Delmål: Prosjektet skal gi studenten markedskunnskap, forståelse for bruk av profilerende elementer på klær og for hvilke krav som stilles til profesjonelle yrkesutøveres prosjektpresentasjoner. Fag og delemner som inngår i prosjektet: Delemner som inngår i studietilbudet, vurderes årlig. FII 1 Designprosess og prosjekteringsmetodikk Marked og merkevarer Oppdragsgiver og bruker Formveileder FII 2 Kolleksjon: Funksjonsanalyse og kravspesifikasjon Materiallære: Funksjonelle tekstilmaterialer FII 3 Fagtilpasset IT-undervisning: Billedmanipulering (Photoshop) FII 4 Presentasjon: Ord og bilde (Powerpoint ved behov) Læringsform: Forelesninger, gruppearbeid, verkstedundervisning, veiledning, besøk hos ulike samarbeidspartnere, selvstudium. Vurdering: Prosjektet vurderes av ansvarlig prosjektleder i samarbeid med øvrige faglærere/ veiledere. Vurderinger av studentenes arbeider angis med bestått/ ikke bestått. Gruppen vurderer studentenes arbeid i prosjektet og fagtilbudet, studentene evaluerer fagtilbudet. 16

17 KK 4 Kostyme 2 Antall studiepoeng: 9 Beskrivelse: Enheten skal gi studenten kunnskap om kostymedesignerens arbeid ved oppsetning på scene eller for film. Prosjektet søkes gjennomført med eksterne samarbeidspartnere. Delmål: Enheten skal gi studentene forståelse for samarbeidspartneres ulike arbeidsområder og hvordan deres arbeid kan utnyttes av kostymedesigneren. Studenten skal få kunnskaper om drakthistorie. Fag og delemner som inngår i prosjektet: Alternativt vil delemnene F II 8 eller F II 9 inngå i studietilbudet. Teater- og filmarbeid FII 5 Dramaturgi og litteraturforståelse Drakthistorie FII 6 Frihåndstegning: Rollefigurer og kroppsholdninger Scenografi FII 7 Kostymetegning Patinering FII 8 Kostymemaking/ søm Scenelys FII 9 Fagtilpasset ornamentundervisning: Ornament på klær gjennom ulike tider Læringsform: Forelesninger, videovisninger, ekskursjoner, verkstedundervisning, gruppearbeid, veiledning og selvstudium. Vurdering: Prosjektet vurderes av ansvarlig prosjektleder i samarbeid med øvrige faglærere som har gitt undervisning/ veiledning. Vurdering av studentene gis med bestått/ ikke bestått. Gruppen vurderer studentenes arbeid i prosjektet og fagtilbudet, studentene evaluerer fagtilbudet. 17

18 KK 5 Produkt 2 Antall studiepoeng: 9 Beskrivelse: Enheten skal gi kunnskap om og erfaring med klesdesignerens arbeid med utvikling av kolleksjoner for ulike brukere. Delmål: Studenten skal få kunnskap om økonomiske og økologiske vurderinger som påvirker kolleksjonsutviklingsprosessen, og om hvordan trender utnyttes i ulikt presentasjonsmateriale. Fag og delemner som inngår i enheten: Alternativt vil delemnene FII 10 eller FII 15 inngå i studietilbudet. FII 9 Fagtilpasset ornamentundervisning: Ornament på klær gjennom ulike tider Trendfarger og farger på klær/tekstilmaterialer FII 10 Mønsterkonstruksjon og modellering på byste 2 FII 11 Materiallære 2: Valg av metervarer FII 12 Fagtegning 2: Kolleksjonsutvikling FII 13 Frihåndstegning: Det påkledde mennesket, croquis FII 14 Søm av antrekk fra kolleksjon Læringsform: Forelesninger, videovisninger, ekskursjoner, verkstedundervisning, gruppearbeid, veiledning og selvstudium. Vurdering: KK5 vurderes av ansvarlig prosjektleder i samarbeid med faglærere som har undervist i deler av prosjektet. Vurdering av studentene gis med bestått/ ikke bestått. Gruppen vurderer fagtilbud og studenters prosjektarbeid, studenter evaluerer fagtilbud. 18

19 KK 6 Materialer 2 Antall studiepoeng: 12 Beskrivelse: Enheten skal gi studenten kunnskaper om utvikling av strikkede klær og om verkstedarbeidet, som er forutsetningen for eget arbeid med å frambringe ferdige produkter. Delmål: Studenten skal bli kjent med en tradisjonell produksjonsprosess velegnet for næringsutvikling. Fag og delemner som inngår i enheten: Alternativt vil FII 16 eller FII 18 inngå i studietilbudet. FII 15 Materiallære 3: Garn og trikotasje FII 16 Materialbearbeiding/ -utvikling FII 17 Grunnleggende maskinstrikking FII 18 Form i myke, elastiske materialer: Konstruksjon og dekonstruksjon FII 19 Produktutvikling av strikkede produkter FII 20 Verkstedarbeid med strikkede produkter Læringsform: Forelesninger, verkstedundervisning, gruppearbeid, veiledning og selvstudium. Vurdering: Ansvarlig faglærer vurderer enheten i samarbeid med øvrige lærere som har undervist i perioden. Vurdering av studentenes arbeider angis med bestått/ ikke bestått. Gruppen vurderer fagtilbud og studenters arbeid, studenter evaluerer fagtilbud. 19

20 KK 7 Formidling Antall studiepoeng: 6 Beskrivelse: Prosjektet skal gi kunnskap om ulike måter å formidle resultater av en designprosess på og i praktisk arbeid med valgt formidlingsmåte. (Valg av formidlingsmåte: Visning, utstilling, film eller lignende.) Delmål: Studentene skal lære å formidle sine prosesser og resultater og gjøre hensiktsmessige valg av formidlingsmåte. Prosjektet skal gi kunnskap om arbeid i et reelt formidlingsprosjekt. Fag og delemner som inngår i prosjektet: FII 21 Prosjektutvikling av et formidlingsprosjekt Media og presse Prosjektpresentasjon Prosjektledelse og prosjektsamarbeid FII 22 Dokumentasjon av et formidlingsprosjekt Læringsform: Forelesninger, seminar, gruppearbeid, veiledning og selvstudium. Prosjektet utvikles og gjennomføres i samarbeid med prosjektledende studenter fra Mastergradsstudiet. Vurdering: Prosjektet vurderes av veileder i samarbeid med prosjektledende mastergradstudenter. Vurdering av studentene gis med bestått/ ikke bestått. Lærere, veileder og studenter vurderer prosjektet samlet. 20

21 5.6 Fag og delemner: Designfag 2. studieår DA 2 BRUKER OG MARKED Antall studiepoeng: 12 Beskrivelse: Enheten gir en innføring i designerens arbeidsmåter og i hvordan designeren skal ivareta brukerbehov og markedskrav i samarbeid med et produksjonsapparat. Delmål: Enheten skal gi grunnleggende kunnskaper om designerens metodiske arbeidsmåter og om de krav som ulike samarbeidspartnere stiller til designerens arbeid. Ulike prosjekter skal utvikle samarbeidsevner. Fag og delemner som inngår i enheten: Faginnhold i studieenheten, og vektlegging av ulike enheter vurderes årlig. PII 1 Prosjekt for designstudenter i 2.år DII 1 Designmetodikk Økologi og miljø Universell design Ergonomi Problemanalyse PII 2 Prosjekt for alle designstudenter eller for flere avdelinger Brukerkrav og forbruksforskning Trendsosiologi Marked og markedssegmenter Merkevarer/branding DII 2 Praktisk næringslivstilpasning: Om å møte samarbeidspartnere/ oppdr.givere Metaverdier Dramaturgi Produksjon Materialteknologi Kravspesifikasjoner Økonomi Logistikk Patenter Jus PII 3 Prosjektuke eller studietur (når dette er angitt i timeplan) Læringsform: Forelesninger, veiledet prosjektgruppearbeid, studietur (når dette er angitt i timeplan) og selvstudium Vurdering: Enheten vurderes av prosjektledere i samarbeid med lærere. Vurdering av studentene gis med bestått/ikke bestått. Prosjektledere, lærere og studenter evaluerer prosjektet. 21

22 5.7 Fag og delemner: Studieretningsfag 3. studieår KK 8 VALG 1: Drakthistoriske kostymer Antall studiepoeng: 15 Beskrivelse: Enheten er en valgbar enhet som gir studenten kunnskap om og erfaring med arbeid med drakthistoriske kostymer fra idé til ferdig produkt. Studietilbudet stiller krav om dokumenterte, grunnleggende sømkunnskaper. Ved behov gis studietilbudet på engelsk. Delmål: Ved avsluttet enhet skal studenten ha tilegnet seg: - kunnskaper om dramaturgi - kunnskaper om drakthistorie - kunnskaper om og praktisk erfaring med utvikling av kostymer fra ulike epoker Fag og delemner som inngår i prosjektet: VIII 1 Drakthistorie VIII 2 Undertøy/ korsetter Dramaturgi Fortellerkunst VIII 3 Tekstiler og materialer: i historisk perspektiv Patinering VIII 4 Mønsterkonstruksjon og modellering på byste VIII 5 Kostymemaking/søm Læringsform: Forelesninger, videovisninger, museums- og teaterbesøk, veiledet verkstedarbeid, gruppearbeid og selvstudium. Vurdering: Vurdering gis av ansvarlig faglærer i samarbeid med faglærere som har undervist i enheten. Vurdering av studentene gis med bestått/ ikke bestått eller med bokstavkarakterer. Lærergruppen vurderer studentenes arbeid og fagtilbud, studentene evaluerer fagtilbud. 22

23 KK 9 VALG 2: Industristrikking Antall studiepoeng: 15 Beskrivelse: Enheten er valgbar og skal gi studenten kunnskap om og erfaring med arbeid med utvikling av trikotasjeprodukter fra idé til ferdig produkt. Studietilbudet stiller krav om dokumenterte, grunnleggende kunnskaper om kolleksjonsarbeid. Det er også en fordel med grunnleggende kunnskaper om strikking. Ved behov gis studietilbudet på engelsk. Delmål: Ved avsluttet enhet skal studenten ha tilegnet seg: - kunnskaper om designerens bruk av IT-verktøy i trikotasjeindustrien - kunnskaper om bruk av industristrikkemaskiner - kunnskaper om produktspesifisering og ulike presentasjonsmåter for oppdragsgivere - markedskunnskap Fag og delemner som inngår i prosjektet: VIII 6 Garn, trikotasje og materialbearbeiding VIII 7 Industrielle dataprogrammer for trikotasjeindustrien VIII 8 Produkt- / kolleksjonsutvikling og presentasjon Produkt og marked VIII 9 Verkstedarbeid med industrimaskiner VIII 10 Dokumentasjon av enheten Læringsform: Forelesninger, verkstedundervisning, gruppearbeid, ekskursjoner, veiledning og selvstudium Vurdering: Vurdering gis av ansvarlig faglærer i samarbeid med faglærere som har undervist i enheten. Vurdering av studentene gis med bestått/ ikke bestått eller med bokstavkarakterer. Lærergruppen vurderer studentenes arbeid og fagtilbud, studentene evaluerer fagtilbud. 23

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for design

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for design Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for design Studieplan for treårig bachelorstudium i klesdesign og kostymedesign 180 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 25.03.03 Revidert etter styrevedtak 15.11.05 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for design

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for design Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for design Studieplan for treårig bachelorstudium i klesdesign og kostymedesign 180 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 25.03.03 Revidert etter styrevedtak 15.11.05 Revidert

Detaljer

Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng)

Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) Communication Through Digital Media Kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) er det tredje av fire emner i studieplan for Design og

Detaljer

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Studieplan for toårig masterstudium i billedkunst 120 Studiepoeng Godkjent av styret for Kunsthøgskolen i Oslo 09.12.03. Innholdsfortegnelse: 1. STUDIETS

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i pedagogikk. 180 studiepoeng. Studiested: Tromsø

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i pedagogikk. 180 studiepoeng. Studiested: Tromsø STUDIEPLAN Bachelorgradsprogram i pedagogikk 180 studiepoeng Studiested: Tromsø Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning den . 2 Navn på

Detaljer

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen:

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen: VURDERING OG EKSAMEN I KHiBS MASTERPROGRAM I DESIGN 1. Introduksjon til vurderingskriteriene I kunst- og designutdanning kan verken læring eller vurdering settes på formel. Faglige resultater er komplekse

Detaljer

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen:

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen: VURDERING OG EKSAMEN I KHiBS BACHELORPROGRAM I DESIGN Spesialisering i Visuell kommunikasjon eller Møbel- og romdesign/interiørarkitektur 1. Introduksjon til vurderingskriteriene I kunst- og designutdanning

Detaljer

Bachelorstudium i kunst og design. Bachelor Programme in Art and Design (ESTKD-BA) 180 studiepoeng. Heltid

Bachelorstudium i kunst og design. Bachelor Programme in Art and Design (ESTKD-BA) 180 studiepoeng. Heltid Bachelorstudium i kunst og design (ESTKD-BA) Bachelor Programme in Art and Design 180 studiepoeng Heltid Godkjent av styret ved Høgskolen i Oslo 5. desember 2002 Sist endret av studieutvalget ved TKD 15.

Detaljer

D E S I G N S K O L E N

D E S I G N S K O L E N D E S I G N S K O L E N Studieplan for Grafiskdesign med prosjektledelse. (et studie utviklet av IGM og Høyskolen i Gjøvik) 30 studiepoeng 3.1 versjon 18. mai 2004 Navn på studieplan Studiet som beskrives

Detaljer

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for design

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for design Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for design Studieplan for treårig bachelorstudium i visuell kommunikasjon 180 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 25.03.03 Revidert etter styrevedtak 15.11.05 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Avdeling for næring, samfunn og natur. Søknadsfrist

Avdeling for næring, samfunn og natur. Søknadsfrist NO EN Økonomi og landbruk Landbruksnæringene i Norge står foran store utfordringer. Større og mer komplekse landbruksforetak, gir et økende behov for landbruksøkonomisk kompetanse. Studiet kombinerer de

Detaljer

BACHELORGRADEN I KUNST STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 27.10.11

BACHELORGRADEN I KUNST STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 27.10.11 BACHELORGRADEN I KUNST STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 27.10.11 1. STUDIEPROGRAMMETS PROFIL OG MÅLSETNINGER Bachelorprogrammet i kunst er en utdanning for studenter som ønsker å utdanne seg til

Detaljer

STUDIEPLAN. Samtidskunst. 180 studiepoeng. Tromsø

STUDIEPLAN. Samtidskunst. 180 studiepoeng. Tromsø STUDIEPLAN 180 studiepoeng Tromsø Studieplanen er godkjent av styret ved Det kunstfaglige fakultet den 27.01.2017 Navn på studieprogram Oppnådd grad Målgruppe Opptakskrav Anbefalte forkunnskaper Faglig

Detaljer

Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger

Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger NO EN Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger Kunst og håndverk 1 er et samlings- og nettbasert studium som gir deg 30 studiepoeng fordelt over to semester studieåret 2016/2017. Studiet

Detaljer

Musikkutøving Master. tilbyr utdanninger basert på de beste utdanningsog utøvertradisjoner innenfor kunstfag

Musikkutøving Master. tilbyr utdanninger basert på de beste utdanningsog utøvertradisjoner innenfor kunstfag Musikkutøving Master 2014 Det kunstfaglige fakultet Musikkonservatoriet Musikkonservatoriet tilbyr utdanninger basert på de beste utdanningsog utøvertradisjoner innenfor kunstfag utdanner kandidater som

Detaljer

Pedagogisk arbeid på småskoletrinnet 2

Pedagogisk arbeid på småskoletrinnet 2 Pedagogisk arbeid på småskoletrinnet 2 1studieår på deltid 30 studiepoeng Godkjent av avdelingsleder Dato: 25.06.04 Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV...

Detaljer

Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger

Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger NO EN Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger Kunst og håndverk 1 er et samlings- og nettbasert studium som gir deg 30 studiepoeng fordelt over to semester studieåret 2016/2017. Studiet

Detaljer

STUDIEPLAN BACHELORGRADEN I KUNST VED AVD. KUNSTAKADEMIET

STUDIEPLAN BACHELORGRADEN I KUNST VED AVD. KUNSTAKADEMIET 1 STUDIEPLAN BACHELORGRADEN I KUNST VED AVD. KUNSTAKADEMIET Fastsatt av styret ved KHiB med hjemmel i Uhl. 3.3(3), og i samsvar med Gradsforskrift ved KHiB jfr. Uhl. 3-3 (2). 1. STUDIEPROGRAMMETS HOVEDLINJER

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

Kunst og håndverk 2. Side 1 av 6 KUNST OG HÅNDVERK 2

Kunst og håndverk 2. Side 1 av 6 KUNST OG HÅNDVERK 2 NO EN Kunst og håndverk 2 Kunst og håndverk 2 bygger på kunst og håndverk 1 og gir fordypet kunnskap gjennom skapende arbeid, fagdidaktisk refleksjon og utvidet innsikt i fagets tekniske, visuelle og materielle

Detaljer

Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv. 60 studiepoeng. Kull 2014

Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv. 60 studiepoeng. Kull 2014 Side 1/5 Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv 60 studiepoeng Kull 2014 Høgskolen i Buskerud og Vestfold Oppdatert 14.8.14 LGL Godkjent av dekan 26.08.14 Innholdsfortegnelse Innledning...

Detaljer

STUDIEPLAN. Drama 1 (Drama og produksjon for sal og scene), 15+15 studiepoeng. Drama and production for auditorium and stage

STUDIEPLAN. Drama 1 (Drama og produksjon for sal og scene), 15+15 studiepoeng. Drama and production for auditorium and stage HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN Drama 1 (Drama og produksjon for sal og scene), 15+15 studiepoeng Drama and production for auditorium and stage Studieåret 2012/13 Deltid, Storslett/Lyngen Vedtatt av instituttleder

Detaljer

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget ved TKD 23.

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Studieplan 2014/2015 Påbyggingsstudium i nordisk Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er på 30 studiepoeng og går over ett semester. Studiet kan også fordeles over 2 semestre. Innledning

Detaljer

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen:

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen: VURDERING OG EKSAMEN I KHiBS MASTERPROGRAM I KUNST 1. Introduksjon til KHiBs vurderingskriterier I kunst- og designutdanning kan verken læring eller vurdering settes på formel. Faglige resultater er komplekse

Detaljer

Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP

Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Gjelder fra og med høsten 2009 Tittel Bokmål: Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Nynorsk: Bachelorgradsprogram

Detaljer

STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap 08.05.2017 Opptakskrav Opptakskravet til ph.d.-programmet i tverrfaglig barneforskning

Detaljer

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist NO EN Kunst og håndverk Studietilbudet tar for seg visuell kommunikasjon, design, kunst, arkitektur og skulptur. Studiet er satt sammen av to emner fordelt over to semester, med avsluttende eksamen i hvert

Detaljer

Studieplan for. Årsstudium. Barneveileder i skolefritidsordningen

Studieplan for. Årsstudium. Barneveileder i skolefritidsordningen Studieplan for Årsstudium Barneveileder i skolefritidsordningen 60 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: 19.2.2010 Studiet er etablert av Høgskolestyret: 1.3.2010 Innholdsfortegnelse A. Overordnet

Detaljer

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Handelshøgskolen i Tromsø Studieplan Master i ledelse, innovasjon og marked Gjelder fra og med høsten 2012 Programmets navn Bokmål: Master i ledelse, innovasjon

Detaljer

samfunnsvitenskap Søknadsfrist

samfunnsvitenskap Søknadsfrist NO EN Sosiologi Hvordan er samfunn mulig? Drives samfunnsutviklingen frem av samhold eller konflikt? Hvordan kan en forklare at noen er fattige og andre rike? Velger ungdom utdannelse fritt, eller styres

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Årsstudium i digital kommunikasjon Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er på 60 studiepoeng og tas på heltid over 1 år. Det er også mulig å ta det på deltid over

Detaljer

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen:

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen: VURDERING OG EKSAMEN I KHiBS BACHELORPROGRAM I KUNST 1. Introduksjon til vurderingskriteriene I kunst- og designutdanning kan verken læring eller vurdering settes på formel. Faglige resultater er komplekse

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Sosialpedagogikk 2 Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2014/2015 Studiet er et deltidsstudium (30 studiepoeng) over to semestre (høst og vår). Samlinger og undervisning er lagt

Detaljer

L ÆRERUTDANNING. Bærekraftig,internasjonal & mangfoldig BACHELOR

L ÆRERUTDANNING. Bærekraftig,internasjonal & mangfoldig BACHELOR L ÆRERUTDANNING Bærekraftig,internasjonal & mangfoldig BACHELOR Steinerpedagogisk lærerutdanning bachelorgrad med mulighet for mastertillegg Den treårige lærerutdanningen med bachelorgrad på Steinerhøyskolen

Detaljer

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist NO EN Kunst og håndverk 1 Samfunnet trenger mennesker med kompetanse i visuell kommunikasjon, teknisk innsikt og med evne til nyskaping. Arbeid med å formgi og bruke ulike teknikker for å lage gjenstander

Detaljer

1KHD11PD Fagdidaktikk i kunst og håndverk

1KHD11PD Fagdidaktikk i kunst og håndverk 1KHD11PD Fagdidaktikk i kunst og håndverk Emnekode: 1KHD11PD Studiepoeng: 15 Språk Norsk Forkunnskaper Læringsutbytte Studiet er rettet inn mot undervisning innen Kunst og håndverk og Formgivingsfag på

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 2 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelor nivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

Studieinformasjon 2016-2017. Bachelor i manus - programprofil Avdeling for film, tv og spill

Studieinformasjon 2016-2017. Bachelor i manus - programprofil Avdeling for film, tv og spill Studieinformasjon 2016-2017 - programprofil Avdeling for film, tv og spill Innhold Innhold... i 1 Innledning... 2 1.1 Om programmet... 2 1.2 Forenklet studieplan... 3 1.3 Læringsutbytte... 3 1.4 Studiearbeid...

Detaljer

Høgskolen i Finnmark Studieforbundet Kultur og Tradisjon HATS kompetansesenter for revy og teater FAGPLAN

Høgskolen i Finnmark Studieforbundet Kultur og Tradisjon HATS kompetansesenter for revy og teater FAGPLAN Høgskolen i Finnmark Studieforbundet Kultur og Tradisjon HATS kompetansesenter for revy og teater FAGPLAN Instruktør for det frivillige revy- og teaterfeltet 15 stp STUDIEÅRET 2012-2013 Deltid Alta/Tromsø

Detaljer

Studieplan 30.04.2015. Form og farge i steinerpedagogisk perspektiv Årsenhet - 60 studiepoeng STEINERHØYSKOLEN OSLO RUDOLF STEINER UNIVERSITY COLLEGE

Studieplan 30.04.2015. Form og farge i steinerpedagogisk perspektiv Årsenhet - 60 studiepoeng STEINERHØYSKOLEN OSLO RUDOLF STEINER UNIVERSITY COLLEGE STEINERHØYSKOLEN OSLO RUDOLF STEINER UNIVERSITY COLLEGE Studieplan Form og farge i steinerpedagogisk perspektiv Årsenhet - 60 studiepoeng 30.04.2015 Versjon 2.0 Rudolf Steinerhøyskolen Professor Dahls

Detaljer

Byutvikling og urban design - Master i teknologi/siv.ing.

Byutvikling og urban design - Master i teknologi/siv.ing. Studieprogram M-BYUTV, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:51 Byutvikling og urban design - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det

Detaljer

Sosialt arbeid, sosionom

Sosialt arbeid, sosionom NO EN Sosialt arbeid, sosionom Ønsker du å bidra til at mennesker i vanskelige livssituasjoner får et bedre liv? Vil du tilegne deg kunnskap og ferdigheter til å løse, redusere og forebygge sosiale problemer?

Detaljer

Studieplan 2010/2011

Studieplan 2010/2011 Årsstudium i friluftsliv Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2010/2011 Studiet i friluftsliv er en grunnutdanning på 60 studiepoeng med normert studietid på ett år. Innledning

Detaljer

Studieplan; årsenhet idrett

Studieplan; årsenhet idrett Studieplan; årsenhet idrett Campus Tromsø 2016-2017 IRS-fak. Idrettshøgskolen Godkjent av instituttleder 1. februar 2016 Innhold Studieplan; årsenhet idrett... 1 Navn... 3 Omfang... 3 Læringsutbytte...

Detaljer

Studieplan, årsenhet idrett

Studieplan, årsenhet idrett Studieplan, årsenhet idrett Campus Alta 2016-2017 IRS-fak. Idrettshøgskolen Godkjent av instituttleder 1. februar 2016 Innhold Studieplan, årsenhet idrett... 1 Navn... 3 Omfang... 3 Læringsutbytte... 3

Detaljer

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget

Detaljer

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk STUDIEPLAN FOR IKT i læring, Modul 1: Grunnleggende 15stp Behandlet i instituttrådet: Godkjent

Detaljer

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Studieplanen er godkjent av styret ved

Detaljer

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng Programmets navn Bokmål: Bachelor i ledelse, innovasjon og marked Nynorsk: Bachelor leiing, innovasjon og marked Engelsk: Bachelor in Management, Innovation and Marketing Oppnådd grad Bachelor i ledelse,

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i kulturprosjektledelse (2017-2018) Studiepoeng: 60 Læringsutbytte Studiet gir studentene grunnleggende teoretisk ballast for og praktisk erfaring med organisering og gjennomføring

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Sosialpedagogikk 1 Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er et deltidsstudium (30 studiepoeng) over to semestre (høst og vår). Samlinger og undervisning er lagt til

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon Avdeling for sykepleierutdanning HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon 30 studiepoeng (10+10+10) Modul 1: Innføring i veiledningspedagogikk og

Detaljer

Studieplan for Relasjonsbasert klasseledelse Studieåret 2016/2017

Studieplan for Relasjonsbasert klasseledelse Studieåret 2016/2017 NTNU KOMPiS Studieplan for Relasjonsbasert klasseledelse Studieåret 2016/2017 Profesjons- og yrkesmål Formålet med utdanningen er å gjøre studentene i stand til å utøve relasjonsbasert klasseledelse på

Detaljer

Studieplan 2013/2014

Studieplan 2013/2014 Studieplan 2013/2014 Drama Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et heltidsstudium på ett semester og omfatter 30 studiepoeng. Studiet kan inngå i en bachelorgrad. Innledning I studiet

Detaljer

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet STUDIEPLAN Mastergradsprogram i religionsvitenskap 120 studiepoeng Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av «daværende

Detaljer

Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret

Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret www.dmmh.no Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret 2014-2015 Godkjent av styret ved DMMH og NTNUs fagråd vår 2012 Sist revidert av fagansvarlig 01.03.2014 1 Studieprogrammets

Detaljer

Studieplan 2008/2009

Studieplan 2008/2009 Studieplan 2008/2009 Studiepoeng: Studiets varighet, omfang og nivå Studiet går over ett semester og gir 30 studiepoeng Innledning Studiet bygger på gjeldende rammeplaner for allmennlærerutdanningen og

Detaljer

Internasjonale relasjoner

Internasjonale relasjoner NO EN Internasjonale relasjoner Vil du studere internasjonale forhold? Ønsker du å lære mer om globale utfordringer eller få innsikt i internasjonale konflikter, terrorisme og sikkerhetspolitikk? Da er

Detaljer

Studieplanen er godkjent av styret ved fakultetet den Studieplanen ble sist revidert

Studieplanen er godkjent av styret ved fakultetet den Studieplanen ble sist revidert Studieplan Erfaringsbasert mastergradsprogram i organisasjon og ledelse for offentlig sektor (Master of Public Administration) Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora,

Detaljer

Studieplan. Bachelorgradsprogram i russlandsstudier. Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet

Studieplan. Bachelorgradsprogram i russlandsstudier. Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet Studieplan Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet Gjelder fra og med høsten 2009 1 Tittel: Bokmål: Bachelorgradsprogram

Detaljer

Studieplan, Bachelor i journalistikk

Studieplan, Bachelor i journalistikk Studieplan, Bachelor i journalistikk Innhold Navn Oppnådd grad / type studium Omfang Opptakskrav Journalistikk / Journalism Bachelorgrad 180 studiepoeng For å bli tatt opp til bachelorgradsprogrammet må

Detaljer

STUDIEPLAN. Årsstudium i idrett. 60 studiepoeng, heltid. Alta

STUDIEPLAN. Årsstudium i idrett. 60 studiepoeng, heltid. Alta STUDIEPLAN Årsstudium i idrett 60 studiepoeng, heltid Alta Studieplanen er godkjent av IRS-fak den 16.12.2016 Navn på studieprogram Årsstudium idrett, Idrettshøgskolen UiT Norges arktiske universitet.

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Matematikk 2 (GLU 1-7) Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå 1 / 8 Studieplan 2014/2015 Studiet er et deltidsstudium som består av to emner, hver på 15 studiepoeng. Studiet går over 2 semester.

Detaljer

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i teologi

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i teologi STUDIEPLAN Mastergradsprogram i teologi 120 studiepoeng Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for

Detaljer

STUDIEPLAN FOR HØGSKOLEPEDAGOGIKK 15 STUDIEPOENG. Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Lillehammer

STUDIEPLAN FOR HØGSKOLEPEDAGOGIKK 15 STUDIEPOENG. Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Lillehammer STUDIEPLAN FOR HØGSKOLEPEDAGOGIKK 15 STUDIEPOENG 2011 Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Lillehammer 1. Bakgrunn Høgskolepedagogikk er et studium på 15 studiepoeng. Kvalitetsreformen krever

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Matematikk 2 (GLU 1-7) Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 8 Studieplan 2016/2017 Studiet er et deltidsstudium som består av to emner, hver på 15 studiepoeng. Studiet går over 2 semester.

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 2 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

STUDIEPLAN. Årsstudium i idrett. 60 studiepoeng, heltid. Tromsø

STUDIEPLAN. Årsstudium i idrett. 60 studiepoeng, heltid. Tromsø STUDIEPLAN Årsstudium i idrett 60 studiepoeng, heltid Tromsø Studieplanen er godkjent av IRS-fak den 16.12.2016 Navn på studieprogram Årsstudium idrett, Idrettshøgskolen UiT Norges arktiske universitet.

Detaljer

Studieplan 2011/2012. Risiko, sårbarhet og beredskap. Studiepoeng: 30. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Læringsutbytte.

Studieplan 2011/2012. Risiko, sårbarhet og beredskap. Studiepoeng: 30. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Læringsutbytte. Studieplan 2011/2012 Risiko, sårbarhet og beredskap Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet Risiko, sårbarhet og beredskap er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelor i idrett. 180 studiepoeng, heltid. Alta

STUDIEPLAN. Bachelor i idrett. 180 studiepoeng, heltid. Alta STUDIEPLAN Bachelor i idrett 180 studiepoeng, heltid Alta Studieplanen er godkjent av IRS-fak den 14.12.2016 Navn på studieprogram Bachelor i idrett, Idrettshøgskolen UiT Norges arktiske universitet. Det

Detaljer

STUDIEPLAN. Deltid anbefalt over 3 år

STUDIEPLAN. Deltid anbefalt over 3 år STUDIEPLAN egis Nettbasert års-studium i geografiske informasjons-systemer (07/08) (Netbased Further Course in Geographical Information Systems, GIS) 60 studiepoeng (ECTS) Deltid anbefalt over 3 år Studiet

Detaljer

Studieplan 2008/2009

Studieplan 2008/2009 Studieplan 2008/2009 Kunst og håndverk, årsstudium Studiepoeng: Arbeidsmengde i studiepoeng er: 60. Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et heltidsstudium som går over to semestre. Hvert semester

Detaljer

dmmh.no Studieplan KompAss Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage

dmmh.no Studieplan KompAss Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage dmmh.no Studieplan KompAss Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage 2015-2016 EMNEKODE: VUKOA 6000 Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage Navn Engelsk navn Kompetanseutvikling for assistenter

Detaljer

Studieplanfor bachelor i journalistikk

Studieplanfor bachelor i journalistikk Studieplanfor bachelor i journalistikk Navn: Journalistikk / Journalism Oppnådd grad / type studium: Bachelorgrad Omfang: 180 studiepoeng Opptakskrav For å bli tatt opp til bachelorgradsprogrammet må man

Detaljer

Med joik som utgangspunkt, 15 stp

Med joik som utgangspunkt, 15 stp NO EN Med joik som utgangspunkt, 15 stp Den sørsamiske kulturen er en viktig del av regionens og nasjonens felles kulturarv. Den sørsamiske musikken, joiken, utgjør derfor en naturlig del av det kulturelle

Detaljer

Undervisningssemester Undervisning i kunst og håndverk 1 (5-10), emne 1a, gis i andre semester i 1. studieår.

Undervisningssemester Undervisning i kunst og håndverk 1 (5-10), emne 1a, gis i andre semester i 1. studieår. Emnekode: LGU51004 Emnenavn Kunst og håndverk 1 (5-10), emne 1a Kunst og handverk 1 (5-10), emne 1a Art and crafts 1 (5-10), subject 1a Faglig nivå Bachelornivå (syklus 1) Omfang Emnets arbeidsomfang er

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Etter gjennomført studium vil studentene beherske et bredt repertoar av lese- og

Detaljer

BACHELORGRADEN I DESIGN STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 27.10.11

BACHELORGRADEN I DESIGN STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 27.10.11 BACHELORGRADEN I DESIGN STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 27.10.11 1. STUDIEPROGRAMMETS PROFIL OG MÅLSETNINGER Avdeling for design har som mål å utdanne designere som tenker helhetlig og som med mot,

Detaljer

Studieplan. Mastergradsprogram i russlandsstudier

Studieplan. Mastergradsprogram i russlandsstudier 1 Studieplan Mastergradsprogram i russlandsstudier Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet Gjelder fra og med høsten 2009 2 Tittel bokmål: Mastergradsprogram

Detaljer

Årsstudie i musikk. Studieplan 2015-2016. Innhold. Studieplan Årsstudie Musikk 2015-2016

Årsstudie i musikk. Studieplan 2015-2016. Innhold. Studieplan Årsstudie Musikk 2015-2016 Årsstudie i musikk Studieplan 2015-2016 Innhold Årsstudie i musikk... 1 Studieplan 2015-2016... 1 Innledning... 2 Fakta: Årsstudie i musikk... 2 Emnebeskrivelser... 4 Årsstudie i musikk... 4 MUS111 Musikkutøving

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i sosialpedagogikk Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Studiet er et heltidsstudium (60 studiepoeng) over to semestre (høst og vår). Samlinger og undervisning

Detaljer

Musikk 1 Fordypningsstudium FU 2 semestre 30 studiepoeng Grunnutdanning

Musikk 1 Fordypningsstudium FU 2 semestre 30 studiepoeng Grunnutdanning Høgskolen i Østfold Musikk 1 Fordypningsstudium FU 2 semestre 30 studiepoeng Grunnutdanning Godkjent Av: Kjersti Berggraf Jacobsen for Dato: 29.06.04 avdelingsleder, LU Endret av Dato: Innholdsfortegnelse

Detaljer

Praktisk kunnskap, master

Praktisk kunnskap, master NO EN Praktisk kunnskap, master Master i praktisk kunnskap er et spennende, tverrfaglig studium som er rettet mot alle med bakgrunn i profesjonene. Ved å ta utgangspunkt i praksisutøverens levde erfaring,

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Grunnleggende helsepedagogikk Studiepoeng: 7,5 Studiets nivå og organisering Studiet er på 7,5 studiepoeng over ett semester. Bakgrunn for studiet Høgskolen i Hedmark tilbyr studiet

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 1 / 9 Studieplan 2014/2015 Matematikk, uteskole og digital kompetanse fra barnehage til 7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et deltidsstudium på grunnivå med normert studietid

Detaljer

Byutvikling og urban design - Master i teknologi/siv.ing.

Byutvikling og urban design - Master i teknologi/siv.ing. Studieprogram M-BYUTV, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:38 Byutvikling og urban design - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning.

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. STRATEGIPLAN 2012 2016 er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. Strategiplan 1 I 2016 er kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, utdanning og formidling

Detaljer

Studieplan 2011/2012

Studieplan 2011/2012 Studieplan 2011/2012 Årsstudium i innovasjon, entreprenørskap og foretaksutvikling Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en grunnutdanning på 60 studiepoeng, normert til ett års

Detaljer

lærerutdanning og kunst- og kulturfag Søknadsfrist

lærerutdanning og kunst- og kulturfag Søknadsfrist NO EN Kunst og håndverk 2 Kunst og håndverk 2 bygger på kunst og håndverk 1 og gir fordypet kunnskap gjennom skapende arbeid, fagdidaktisk refleksjon og utvidet innsikt i fagets tekniske, visuelle og materielle

Detaljer

Med joik som utgangspunkt, 15 stp

Med joik som utgangspunkt, 15 stp NO EN Med joik som utgangspunkt, 15 stp Den sørsamiske kulturen er en viktig del av regionens og nasjonens felles kulturarv. Den sørsamiske musikken, joiken, utgjør derfor en naturlig del av det kulturelle

Detaljer

FORM & FARGE. I Steinerpedagogisk perspektiv. Kreativt pedagogisk & metodisk perspektiv ÅRSSTUDIUM

FORM & FARGE. I Steinerpedagogisk perspektiv. Kreativt pedagogisk & metodisk perspektiv ÅRSSTUDIUM FORM & FARGE I Steinerpedagogisk perspektiv Kreativt pedagogisk & metodisk perspektiv ÅRSSTUDIUM Form og farge i steinerpedagogisk perspektiv Form og farge i steinerpedagogisk perspektiv er et årsstudium

Detaljer

Kunst Målområdet omfatter skapende arbeid med bilde og skulptur som estetisk uttrykk for opplevelse, erkjennelse, undring og innovasjon.

Kunst Målområdet omfatter skapende arbeid med bilde og skulptur som estetisk uttrykk for opplevelse, erkjennelse, undring og innovasjon. HiST Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Fag: Fag: NATURFAG 1 - modulbasert NA130MOD1/NA130MOD2 Kunst og håndverk 1 med vekt på flerkulturelt skapende arbeid Kode: Studiepoeng: 30 Vedtatt: Vedtatt i

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Emnegruppe i markedsføring og kommunikasjon Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en grunnutdanning på 15 studiepoeng og organiseres som et deltidsstudium over

Detaljer

Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy.

Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy. STUDIEPLAN Navn på studieprogram XXX studiepoeng Studiested: Campus xxxxxxx Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy. Alt i kursiv er hjelpetekst

Detaljer

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Navn: Master of Business Administration Erfaringsbasert Master i strategisk

Detaljer

Studieplan. Årsstudium i menighet og ledelse. Omfang: 60 studiepoeng. som studietilbud innenfor program: Teologi og ledelse

Studieplan. Årsstudium i menighet og ledelse. Omfang: 60 studiepoeng. som studietilbud innenfor program: Teologi og ledelse Studieplan Årsstudium i menighet og ledelse Omfang: 60 studiepoeng som studietilbud innenfor program: Teologi og ledelse Nynorsk tittel: Årsstudium i kyrkjelyd og leiing (60 sp) Engelsk tittel: Year program

Detaljer