Barn Gjelder fra

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Barn Gjelder fra 01.01.2014"

Transkript

1 Barn Gjelder fra

2 Innhold 1. Hvem barneforsikringen gjelder for 2. Hvem som har rett til erstatning 3. Hvor forsikringen gjelder 4. Konstateringstidspunkt 5. Hva forsikringen omfatter 6. Barn Maks - utvidet dekning 7. Erstatningsbestemmelser 8. Ved krav om erstatning 9. Begrensninger og unntak 10. Ikrafttredelse 11. Fornyelse 12. Rett til fortsettelsesforsikring Disse vilkår gjelder for KLP Skadeforsikring AS, heretter kalt selskapet. 1 Hvem barneforsikringen gjelder for Forsikringen gjelder for den som står oppført som forsikret i forsikringsbeviset, og som har bosted i Norge i henhold til folkeregisteret og er medlem i norsk folketrygd. 2 Hvem som har rett til erstatning Forsikringssummen utbetales til forsikringstaker med mindre forsikringstaker har disponert over forsikringen ved begunstigelse eller på annen måte. Forsikrede (barnet) blir automatisk forsikringstaker ved fylte 18 år. 3 Hvor forsikringen gjelder Forsikringen gjelder i: Norden Opphold utenfor Norden i inntil 12 måneder Opphold utenfor Norden i mer enn 12 måneder når forsikrede eller dennes foresatte er ansatt i norsk firma eller i organisasjon og utfører arbeid for dette/denne, eller er ansatt i norsk utenrikstjeneste, eller er student/au pair. Opphold utenfor Norden ansees ikke avbrutt ved tilfeldig besøk i Norden ved ferie, forretninger, legebesøk, sykehusopphold eller lignende. 4 Konstateringstidspunkt En ulykkesskade ansees som konstatert på det tidspunkt ulykken inntraff. En sykdom ansees som konstatert når diagnose for den aktuelle sykdommen/sykdomstilstanden første gang er stilt av lege. Ved sammensatte sykdommer/sykdomstilstander ansees sykdommen som konstatert når første diagnose er stilt av lege. 5 Hva forsikringen omfatter 5.1 Medisinsk invaliditet (1-26 år) Forsikringen gir rett til erstatning ved varig medisinsk invaliditet som følge av ulykke eller sykdom som inntreffer i forsikringstiden. 5.2 Varig arbeidsuførhet (1-26 år) Forsikringen gir rett til erstatning ved varig arbeidsuførhet som inntreffer i forsikringstiden som følge av ulykke eller sykdom. Erstatning ved arbeidsuførhet er en engangserstatning. 5.3 Dagpenger ved barns sykehusopphold (1-20 år) Forsikringen gir rett til dagpenger hvis forsikrede i forsikringstiden blir innlagt på offentlig godkjent sykehus i Norden i sammenhengende minst 10 dager, som følge av ulykke eller sykdom. 5.4 Tilpasning av bolig (1-18 år) Forsikringen gir rett til en engangserstatning ved nødvendig ombygging/tilpasning av bolig i forsikringstiden som følge av ulykke eller sykdom. 5.5 Utvalgte sykdommer - engangserstatning når barnet får bestemte alvorlige sykdommer (1-18 år) Dekningen utvalgte sykdommer er en sykeforsikring hvor forsikringssummen utbetales dersom forsikrede får bestemte alvorlige sykdommer. Erstatningen utbetales når endelig diagnose er stilt ved følgende alvorlige sykdommer: Kreft MS (Multippel Sklerose) Diabetes (Diabetes mellitus type 1) Cystisk Fibrose Leddgikt Ulcerøs colitt og Chrons sykdom side 1 av 6

3 5.6 Behandlingsutgifter (1-26 år) Forsikringen gir rett til refusjon av rimelige og nødvendige behandlingsutgifter i forsikringstiden som følge av ulykke. 5.7 Dødsfall (1-26 år) Forsikringen gir rett til erstatning hvis forsikrede dør i forsikringstiden som følge av ulykke eller sykdom. 6 Barn Maks - utvidet dekning (1-26 år) 6.1 Uførepensjon Når Barn Maks er tegnet, vil forsikringen også omfatte uførepensjon i tillegg til erstatninger under punkt 5. Uførepensjon er en kompensasjon for inntektstbortfall inntil fylte 67 år - ved varig arbeidsuførhet. Ved varig arbeidsuførhet vil det bli utbetalt et årlig avtalt beløp i månedlige terminer. Det fremkommer av forsikringsbeviset om Barn Maks er tegnet, og hvilke forsikringssum som er avtalt. Erstatningsberegning fremkommer i pkt Erstatningsberegning 7.1 Medisinsk invaliditet Forsikringstilfellet - vilkår for utbetaling Medisinsk invaliditet som følge av ulykke: Ved ulykkesskade inntreffer forsikringstilfellet på skadedagen. Dersom ulykkesskaden har medført varig medisinsk invaliditet, kan fastsettelse av invaliditetsgraden tidligst skje ett år etter skadedagen. Dersom invaliditetsgraden kan forandre seg, kan endelig erstatning utsettes inntil fem år etter at ulykkesskaden ble konstatert. Erstatningen skal da fastsettes etter den invaliditetsgraden som antas å bli den varige medisinske invaliditeten ut fra tilstanden på 5 årsdagen. Medisinsk invaliditet som følge av sykdom: Ved sykdom inntreffer forsikringstilfellet på det tidspunkt det kan fastsettes en varig medisinsk invaliditetsgrad, tidligst 2 år etter at sykdommen ble konstatert, og dersom invaliditetsgraden da fortsatt kan forandre seg, senest 5 år etter at sykdommen ble konstatert. Fastsettelsen av invaliditetsgraden på 5 årsdagen, skal basere seg på hva som må antas å bli den varige medisinske invaliditeten ut fra tilstanden på 5 årsdagen Fastsettelse av medisinsk invaliditet Graden av invaliditet fastsettes etter Sosial- og Helsedepartementets invaliditetstabell i forskrift av 21. april 1997, del 11 og 111. Ved ulykkesskade eller sykdom som ikke omfattes av tabellen, fastsettes invaliditetsgraden på grunnlag av en skjønnsmessig sammenligning med skade/sykdom i tabellen. Kan det antas at forsikredes tilstand vil ble bedret ved operasjon eller annen behandling og den forsikrede eller foreldre/foresatte motsetter seg dette uten rimelig grunn, skal det tas hensyn til den mulige forbedringen slik behandling kan medføre ved fastsettelsen av invaliditetsgraden. Samlet invaliditetsgrad for en og samme sykdom og/eller ulykkesskade kan høyst bli 100 % Fastsettelse av erstatning ved medisinsk invaliditet Ved fastsettelse av medisinsk invaliditetserstatning benyttes den forsikringssummen som gjaldt da ulykken eller sykdommen ble konstatert Skader som ikke gir rett til medisinsk invaliditet Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser som omfattes av diagnosekodene fra og med F00 til og med F99 i henhold til ICD-10, og følger av slike, gir ikke rett til invaliditetserstatning. Kronisk utmattelsessyndrom (ME) og andre betegnelser for tilstanden, gir ikke rett til invaliditetserstatning. Tannskade og skade som kun er kosmetisk skjemmende, gir ikke rett til invaliditetserstatning. Medisinsk invaliditet ved skade eller sykdom som er er til stede ved forsikringens oppstart. Ved ulykkesskade dekkes ikke medisinsk invaliditet som var til stede før ulykken inntraff. 7.2 Varig arbeidsuførhet Forsikringstilfellet - vilkår for utbetaling Forsikringstilfellet inntreffer hvis den forsikrede har vært minst 50 % arbeidsufør sammenhengende i minst 2 år, og uførheten er varig. Kriteriene må oppfylles mens forsikringen er i kraft. Forsikringstilfellet kan tidligst inntreffe når forsikrede fyller 18 år Fastsettelse av uføregrad og vurdering av om forsikrede er varig ufør Ved fastsettelse av uføregrad og vurdering av om arbeidsuførheten er varig, legger selskapet til grunn forsikredes muligheter til å utføre ethvert inntektsgivende arbeid sammenlignet med tilsvarende muligheter før forsikrede ble arbeidsufør. Selskapet tar utgangspunkt i den forsikredes funksjonstap som følge av sykdommen eller skaden, og kan ta hensyn til alder, evner, utdanning og yrkesbakgrunn. Arbeidsuførheten er å anse som varig hvis forsikredes arbeidsevne, etter gjennomført medisinsk behandling og/eller arbeidsrettede tiltak, ikke vil bedres så mye at uføregraden blir lavere enn 50 %. side 2 av 6

4 Dersom forsikrede uten rimelig grunn unnlater å gjennomføre medisinsk behandling og/eller arbeidsrettede tiltak som antas å medføre bedring, kan dette føre til at forsikringen ikke kommer til utbetaling Arbeidsuførhet som skyldes flere forhold Arbeidsuførhet som skyldes flere forhold, kan tilsammen ikke overstige 100 %. Dersom forsikrede blir mer enn 50 % varig arbeidsufør som følge av forhold som selskapet har reservert seg mot, vil forsikrede dermed ikke ha rett til erstatning for eventuell uførhet som skyldes andre forhold Opphør av uføredekningen Uføredekningen opphører når forsikringssummen er utbetalt. Uføredekningen opphører også ved 100 % varig arbeidsuførhet som skyldes forhold som selskapet har reservert seg mot Utbetaling etter opphørsdato Dersom forsikrede blir sammenhengende arbeidsufør i forsikringstiden, men forsikringstilfellet ennå ikke er inntruffet ved den opphørsdato som er angitt i forsikringsbeviset, er selskapet likevel ansvarlig dersom forsikringstilfellet inntreffer av samme ulykke/sykdom innen 5 år etter opphørsdato Fastsettelse av erstatning ved arbeidsuførhet Ved fastsettelse av erstatning ved arbeidsuførhet, benyttes den forsikringssummen som gjaldt for forsikringen på det tidspunkt forsikringstilfellet inntraff. Ved redusert uførhet reduseres erstatningsutbetaling tilsvarende. 7.3 Dødsfall Forsikringstilfellet - vilkår for utbetaling Forsikringstilfellet inntreffer dersom forsikrede dør som følge av ulykkesskade eller sykdom i forsikringstiden. Dør den forsikrede senere enn 2 år etter at ulykkesskaden eller sykdommen ble konstatert, utbetales invaliditetserstatning isteden for dødsfallserstatning dersom ulykkesskaden eller sykdommen ville medført varig medisinsk invaliditet. Erstatningen beregnes ut fra den invaliditet som antas å ville blitt den endelige dersom forsikrede hadde vært i live Fastsettelse av forsikringssum ved dødsfall Ved fastsettelse av forsikringssum ved dødsfall, benyttes den forsikringssum som gjaldt for forsikringen da forsikringstilfellet inntraff. Når forsikringstaker og forsikrede er samme person utbetales forsikringssum ved død til forsikringstakers ektefelle, subsidiært arvinger etter lov eller testament. 7.4 Ombygging av bolig Ombyggingen av boligen skal på forhånd godkjennes av selskapet. Kostnadsoverslag over totalutgifter, vedlagt anbefaling fra helsepersonell, må fremlegges. Erstatningen er et engangsbeløp. Det er bare nødvendige og rimelig utgifter med bakgrunn i den aktuelle sykdommen/ulykkesskaden som kan kreves dekket. Forsikringstaker velger i hvilken bolig ombyggingen skal finne sted. Retten til erstatning omfatter utgifter som oppstår innen 3 år etter at ulykkesskaden inntraff eller sykdommen ble konstatert. Retten opphører ved første hovedforfall etter at forsikrede fyller 18 år. Erstatning gis bare i den grad rett til erstatning ikke foreligger fra annet hold. Søknad om offentlig støtte til ombygging skal være fremsatt og avklart før erstatning kan utbetales. Engangserstatning som ytes inntil den forsikringssummen som er angitt i forsikringsbeviset gjelder for samme ulykkesskade eller sykdomstilfelle. Sykdommer/ulykkesskader med medisinsk sammenheng regnes som ett og samme forsikringstilfelle. Det gjøres fradrag i engangserstatningen med en egenandel på kr per sykdoms-/skadetilfelle. 7.5 Behandlingsutgifter ved ulykke Forsikringen gir rett til refusjon av rimelige og nødvendige behandlingsutgifter som er påløpt de 3 første årene etter at ulykkesskaden inntraff - og som ikke dekkes av folketrygden: lege tannlege behandling på offentlig sykehus kiropraktor og fysioterapeut behandling foreskrevet av lege alternativ behandling og andre behandlingsutgifter dekkes kun etter avtale med selskapet forbindingssaker, medisiner og proteser foreskrevet av lege eller tannlege reise til og fra hjemstedet for behandling som angitt ovenfor. Erstatningen er begrenset til utgifter med rimeligste transportmiddel mellom hjemsted og nærmeste behandlingssted når det tas hensyn til forsikredes tilstand. behandling og rehabilitering/opptreningssenter med offentlig driftsavtale foreskrevet av lege. side 3 av 6

5 Forsikringen dekker ikke utgifter til: behandling og opphold i private sykehus eller poliklinikker opphold på hotell, rekonvalesenthjem eller lignende Det skal legges frem originale kvitteringer for de behandlingsutgifter som kreves refundert. Forsikrede har bare krav på erstatning for den delen av utgifter som overstiger det som kan kreves dekket fra annet hold. Ved refusjon av behandlingsutgifter fratrekkes en egenandel på kr 1000 per ulykkestilfelle. For ett og samme ulykkestilfelle er samlet erstatning begrenset til den forsikringssum som fremkommer av forsikringsbeviset. Ved tannskade hos barn under 18 år, refunderes også utgifter til første permanente tannbehandling (bro/krone o.l) dersom denne utsettes på grunn av forsikredes alder. For refusjon av behandlingsutgifter, forutsettes at første permanente tannbehandling blir utført innen utgangen av det kalenderåret forsikrede fyller 22 år. Ved erstatningsutmålingen for refusjon av utgifter til tannbehandling, kan selskapet gjøre fradrag for behandlingsbehov som allerede forelå på skadedagen. Tannskade som følge av tygging eller biting dekkes ikke. 7.6 Dagpenger ved sykehusopphold Retten til erstatning inntrer når sykehusoppholdet på offentlig godkjent sykehus i Norden har vart sammenhengende i minst 10 dager, og ytes da fra og med første dag i inntil 365 dager for samme sykdoms- eller ulykkestilfelle. Sykdommer eller ulykkesskader med medisinsk sammenheng, regnes som ett og samme forsikringstilfelle. Blir forsikrede innen 12 måneder etter utskrivelsen fra sykehus igjen innlagt på offentlig godkjent sykehus i Norden for sammen sykdoms- eller ulykkestilfelle, gir det rett til erstatning fra innleggelsesdagen og så lenge sykehusoppholdet varer, forutsatt at grensen på 365 dager ikke er nådd. Retten til dagpenger ved sykehusopphold opphører ved første hovedforfall etter at forsikrede fyller 18 år. 7.7 Utvalgte sykdommer - engangserstatning når barnet får bestemte alvorlige sykdommer Forsikrede har rett til erstatning når endelig diagnose er stilt ved følgende alvorlige sykdommer: Kreft MS(Multippel sklerose) Diabetes(diabetes mellitus type 1) Cystisk Fibrose Leddgikt Ulcerøs colitt og Chrons sykdom Det er en forutsetning for utbetalingen at forsikrede er i live 30 dager etter at diagnosen er endelig stilt. Erstatningen utbetales bare en gang for samme sykdom, men løper videre for øvrige sykdommer. Nærmere beskrivelser av dekningsomfang og begrensninger for de enkelte sykdommer: Kreft Tilstedeværelse av ondartet svult (en svulst som ikke er innkapslet og har som egenskap at den kan infiltrere omliggende vev og spre seg og danne metastaser) er omfattet av kreftdiagnosen. Inkludert i kreftdiagnosen er også blodkreft og lymfekreft (leukemi og maligne lymfomer). Diagnosen må være bekreftet med vevsprøver (histologiske prøver) som beskriver malignitet. Forsikringen dekker ikke: Enhver hudkreft (inklusive leppe) med unntak av maligne melanomer Alle svulster som er histologisk beskrevet som forstadier til kreft (pre-malignitet) Cancer in situ Multippel Sklerose Multippel Sklerose skal være dagnostisert på barneavdelingen ved regionsykehus eller av spesialist i nevrologi. Forsikrede må ha nevrologisk utfall som har vart i mer enn seks måneder eller har forekommet ved mer enn ett tilfelle. Dette må verifiseres ved typiske symptomer på demyelinisering og svekkelse av bevegelser og følelse, samt ved analyse av spinalvæske og MR-undersøkelse Diabetes Diabetes skal være diagnostisert av spesialist i barnesykdommer eller indremedisin. Fastende blodsukker må ha vært høyere enn 8 mmol/l og forsikrede må ha vært behandlet med insulin i mer enn 3 måneder Cystisk fibrose Cystisk fibrose skal være diagnostisert av spesialist i barnesykdommer. Forsikrede må ha affeksjon av lungene (kronisk obstruktiv lungesykdom) og/eller bukspyttkjertelen (exocrin pancreas insufficiens). I tillegg må svettetest vise klor(id) konsentrasjon høyere enn 60 mmol/l ved alder til og med 16 år og mer enn 80 mmol/l ved alder over 16 år. side 4 av 6

6 7.7.5 Leddgikt Leddgikt hos barn ( juvenil revmatoid artritt) eller voksne ( kronisk revmatoid artritt), diagnostisert på barneavdelingen ved et regionsykehus eller hos spesialist i revmatologi. Diagnosen skal oppfylle de til enhver tid internasjonalt gjeldende diagnosekriterier Ulcerøs colitt og Chrons sykdom De kroniske tarmsykdommene ulcerøs colitt og chrons sykdom skal være diagnostisert på barneavdelingen ved regionsykehus eller av spesialist i indremedisin eller kirurgi. Diagnosen skal være bekreftet med coloskopisk undersøkelse og/eller røntgenundersøkelse. 7.8 Barn Maks - utvidet dekning Uførepensjon Uførepensjon er en livsforsikring hvor et avtalt beløp utbetales i månedlige terminer ved varig arbeidsuførhet. Uførepensjon gir kompensasjon for inntektsbortfall inntil fylte 67 år. Det fremkommer av forsikringsbeviset om Barn Maks - uførepensjon er tegnet, og hvilke forsikringssum som er avtalt. Dekningen gjelder ved skader/sykdom som inntreffer frem til fylte 26 år Rett til uførepensjon Rett til uførepensjon inntrer når forsikrede har vært minst 50 % arbeidsufør i mer enn 12 måneder sammenhengende (karenstiden), mens forsikringen har vært i kraft. Rett til uførepensjon inntrer likevel ikke før forsikrede har fylt 18 år. Dersom forsikrede er minst 50 % arbeidsufør ved opphør av forsikringen, opprettholdes uførepensjonen for vedkommende uten premiebetaling. Opphører uførheten eller reduseres uføregraden til under 50 %, utgår denne rettigheten. Se begrensninger og unntak i pkt Utbetaling Uførepensjonen beregnes i forhold til graden av arbeidsuførheten til enhver tid. Den avtalte uførepensjonen som er angitt i forsikringsbeviset gjelder pr. år ved 100 % arbeidsuførhet. Uførepensjonen betales månedlig etterskuddsvis fra det tidspunkt det foreligger rett til uførepensjon og så lenge forsikrede er minst 50 % arbeidsufør, men ikke etter fylte 67 år. Forsikringssummen er basert på folketrygdens grunnbeløp (G). Fra det tidspunkt retten til uførepensjon inntreffer, reguleres ikke forsikringssummen i samsvar med regulering av folketrygdens grunnbeløp (G). Dersom forsikrede blir fullt arbeidsfør etter en periode med utbetalt uførepensjon, vil reguleringen gjenopptas fra det tidspunkt uførepensjonen opphører, med G-verdien på samme tidspunkt. Uførepensjonen utbetales til forsikringstaker i samsvar med reglene i forsikringsavtaleloven 15-1, dersom ikke særskilt begunstiget er oppnevnt Foreldelse Krav på uførepensjon foreldes når det er gått 10 år fra den dag da det siste gang ble utbetalt en termin. Er det ikke betalt noen terminer, løper fristen fra den dag da den berettigede kunne ha krevd første termin. Krav på forfalte terminer foreldes dessuten 3 år fra forfall, jf. forsikringsavtaleloven 18-6, 3.ledd. Krav som er meldt til selskapet før foreldelsesfristen er utløpt, foreldes vanligvis tidligst 6 måneder etter at den berettigede har fått særskilt skriftlig melding om at foreldelse vil bli påberopt, jf. forsikringsavtaleloven 18-6, 3.ledd. 8 Ved krav om erstatning Den som krever erstatning, skal gi de opplysningene som selskapet ber om. Selskapet kan etter samtykke fra forsikrede eller forsikredes foresatte, innehente opplysninger fra lege, sykehus, NAV/trygdekontor, forsikringsselskaper eller andre. Forsikringstaker må holde forsikringen i kraft ved å betale premien til forsikringssummen eventuelt er utbetalt. Hvis forsikrede befinner seg utenfor Norge, kan selskapet som et vilkår for å utbetale erstatningen, kreve at forsikrede fremstiller seg for lege i Norge for vurdering av om vilkårene for utbetaling foreligger. Legens honorarer betales av selskapet. Eventuelle øvrige utgifter (reiser mv.) betales av forsikringstakeren. 9 Begrensninger og unntak 9.1 Reservasjon Forsikringen gir ikke rett til utbetaling ved sykdom, lidelse eller lyte som selskapet har reservert seg mot og som fremkommer av forsikringsbeviset - Reservasjoner 9.2 Symptomklausul Forsikringen gir ikke rett til utbetaling ved sykdom/lidelse som har vist tegn og/eller symptomer eller er blitt påvist i løpet av de 3 første månedene etter at fullstendig erklæring om barnets helse og utvikling ble undertegnet og sendt selskapet. side 5 av 6

7 9.3 Unntak for ulykkesskader Unntak for fritidsaktiviteter og sport For forsikrede over 16 år gjelder ikke forsikringen ved ulykkesskader som skyldes: boksing, bryting, judo, karate eller andre lignende kampidretter sportsdykking hastighetsløp med motorkjøretøy eller motorløp med spesielle hastighetsprøver eller trening til slike løp. fjellklatring utenfor Norden oppdagelsesreiser eller ekspedisjoner fallskjermhopping, hanggliding, paragliding, ballongferd eller flyving med mikrolette eller ultralette fly eller lignende Andre unntak ved ulykke Forsikringen gir ikke rett til utbetaling ved: Psykiske skader som følge av ulykke med mindre det samtidig har oppstått en fysisk skade som medfører varig og erstatningsmessig medisinsk invaliditet. Skade som er oppstått på grunn av smitte gjennom bakterier, virus eller annen smittekilde med mindre smitten er blitt overført i forbindelse med ulykkesskade. Skade som er oppstått ved infeksjon eller stikk eller bitt av insekt, for eksempel flåttbitt. Skade som oppstår ved medisinske undersøkelser, behandlinger, inngrep eller bruk av medikamenter som ikke er foranlediget av ulykkesskaden som omfattes forsikringen. Skade som skyldes slagtilfelle, besvimelse eller annen sykelig tilstand. Skade som skyldes slagsmål og forbrytelser: Er forsikrede over 16 år, dekker ikke forsikringen ulykkesskade som skyldes at den forsikrede frivillig deltar i forbrytelsen eller slagsmål. Skade som skyldes lys eller temperatur: Forsikringen dekker ikke ulykkesskade som skyldes påvirkning av lys eller temperatur med mindre årsaken er en nødsituasjon forsikrede ufrivillig var kommet i. Skade som skyldes forgiftning: Er forsikrede over 16 år, dekker ikke forsikringen ulykkesskade som skyldes forgiftning gjennom mat, drikke eller nytelsesmidler. Forsikringen dekker ikke forverring av helsetilstanden som finner sted etter ulykken og hvor det på medisinsk grunnlag kan sannsynliggjøres at forverringen villa ha inntrådt selv om ulykken ikke hadde inntruffet. 9.4 Generelle unntak Forsett eller grov uaktsomhet Forsikringen dekker ikke skade som forsikrede har voldt forsettlig jf. FAL For forsikrede over 16 år gjelder: Har den forsikrede grovt uaktsomt fremkalt forsikringstilfellet eller økt skadens omfang, kan selskapets ansvar settes ned eller falle bort i samsvar med bestemmelsene i FAL Selskapet er likevel ansvarlig hvis den forsikrede på grunn av alder eller sinnstilstand ikke kunne forstå rekkevidden av sin handling Selvmord Har den forsikrede tatt eller forsøkt å ta sitt eget liv, gjelder forsikringen bare dersom det har gått mer enn ett år etter at selskapets ansvar begynte å løpe, eller det må antas at forsikringen ble tegnet uten tanke på selvmordet Krig Selskapet er uten ansvar hvis forsikrede reiser eller tar opphold i områder hvor det foregår krigshandlinger eller krigslignende politiske uroligheter og forsikrede blir skadet eller ufør som følge av slike handlinger/uroligheter. Dette gjelder likevel bare i de første to år etter at forsikringen trådte i kraft. Uansett hvor lenge forsikringen har vært i kraft, er selskapet uten ansvar hvis forsikrede blir skadet eller ufør som følge av deltagelse i krig(væpnet konflikt eller krigslignende politiske uroligheter) og deltagelsen ikke er godkjent av norske myndigheter. Hvis Norge kommer i krig kan myndighetene bestemme at ytelser etter forsikringsavtalen bare skal utbetales delvis. Myndighetene kan også gjøre andre nødvendige endringer i forsikringsavtalen for å dekke underskudd i et forsikringsselskap som følge av krig, jf. 8-5 i Lov av 10. juni 1988 om forsikringsvirksomhet. 10 Ikrafttredelse Forsikringen trer i kraft når forsikringstaker har avgitt fullstendig søknad og første premie er betalt. 11 Fornyelse Forsikringen er ettårig og fornyes for ett år av gangen dersom forsikringstakeren ikke nytter sin rett til oppsigelse. Forsikringen kan ikke fornyes lenger enn til den opphørsdato som fremgår av forsikringsbeviset. Vilkår og premie gjelder for ett år av gangen. 12 Rett til fortsettelsesforsikring Når forsikringen opphører ved fylte 26 år, har forsikrede innen 6 måneder, rett til å fortsette denne dekningen med samme forsikringssum, uten å avgi nye helseopplysninger. side 6 av 6

VILKÅR FOR BARNE- OG UNGDOMSFORSIKRING

VILKÅR FOR BARNE- OG UNGDOMSFORSIKRING VILKÅR FOR BARNE- OG UNGDOMSFORSIKRING Av 01.01.2009 1. Hvilke vilkår som gjelder I tillegg til disse vilkår gjelder de generelle vilkårene for avtalen. 2. Tegningsadgang Forsikringstaker kan bare være

Detaljer

VILKÅR FOR BARNE- OG UNGDOMSFORSIKRING

VILKÅR FOR BARNE- OG UNGDOMSFORSIKRING VILKÅR FOR BARNE- OG UNGDOMSFORSIKRING Av 1.1.2011 1. Hvilke vilkår som gjelder I tillegg til disse vilkår gjelder de generelle vilkårene for avtalen. 2. Tegningsadgang/opphørsalder Forsikringstaker kan

Detaljer

Vilkår Barne- og ungdomsforsikring III

Vilkår Barne- og ungdomsforsikring III Vilkår Barne- og ungdomsforsikring III Av 01.11.2007 1. Hvem forsikringen gjelder for Forsikringen gjelder barnet som er ført opp som forsikrede i forsikringsbeviset (se definisjon i generelle vilkår pkt.

Detaljer

NSF vilkår Barneforsikring

NSF vilkår Barneforsikring NSF vilkår Barneforsikring Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. I beviset ser du hvilke dekninger som er valgt og hva som er ditt ansvar.

Detaljer

Forsikringen gjelder frem til barnet fyller 20 år.

Forsikringen gjelder frem til barnet fyller 20 år. Vilkår - Barne- og ungdomsforsikring Av 22.09.2012 (Erstatter tidligere vilkår av 1.12.2005 (barne-og ungdomsforsikring II) og 28.11.2012 (barne-og ungdomsforsikring III) 1. Hvem forsikringen gjelder for

Detaljer

Vilkår Barneforsikring

Vilkår Barneforsikring Side 1 av 6 Vilkår Barneforsikring Gjeldende fra 01.04.2008 I tillegg gjelder selskapets Generelle vilkår og Forsikringsavtaleloven. Forsikringsavtalen består av: - Forsikringsbeviset og eventuelle særvilkår.

Detaljer

Vilkår 2015 Utdanningsforbundets barneforsikring

Vilkår 2015 Utdanningsforbundets barneforsikring Vilkår 2015 Utdanningsforbundets barneforsikring Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. I beviset ser du hvilke dekninger som er valgt og hva

Detaljer

Vilkår - 2015 Utdanningsforbundets livsforsikring

Vilkår - 2015 Utdanningsforbundets livsforsikring Utdanningsforbundets livsforsikring Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. I beviset ser du hvilke sier hva forsikringen dekker, hvilke unntak

Detaljer

Barneforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2013 Vilkår Barneforsikring, side 1 av 6

Barneforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2013 Vilkår Barneforsikring, side 1 av 6 Erstatter forsikringsvilkår av 01.07.2012 Barneforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2013 Vilkår Barneforsikring, side 1 av 6 Innholdsfortegnelse Side 1 Hvem forsikringen gjelder for 3 2 Hvor gjelder forsikringen

Detaljer

NSF VILKÅR BARNEFORSIKRING

NSF VILKÅR BARNEFORSIKRING NSF VILKÅR BARNEFORSIKRING INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hva forsikringen omfatter 3. Hvor forsikringen gjelder 4. Når forsikringen gjelder 5. Hvilke vilkår gjelder 6. Betingelser

Detaljer

NSF Vilkår Barneforsikring

NSF Vilkår Barneforsikring NSF Vilkår Barneforsikring Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. I beviset ser du hvilke dekninger som er valgt og hva som er ditt ansvar.

Detaljer

Innholdsfortegnelse Side

Innholdsfortegnelse Side Barneforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2014 Innholdsfortegnelse Side 1 Hvem forsikringen gjelder for 3 2 Hvor gjelder forsikringen 3 3 Når forsikringen gjelder og hvor lenge den kan beholdes 3 4 Hva

Detaljer

Vilkår av 1 januar 2009. Her er dine Vilkår for ulykke

Vilkår av 1 januar 2009. Her er dine Vilkår for ulykke Vilkår av 1 januar 2009 Her er dine Vilkår for ulykke Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede...3 2. Hvor forsikringen gjelder...3 3. Når forsikringen gjelder...3 4. Forsikringen omfatter...3 5.

Detaljer

Barne- og ungdomsforsikring

Barne- og ungdomsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2016 for Barne- og ungdomsforsikring Vilkår for Barne- og ungdomsforsikring 1 DEFINISJONER... 2 2 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR... 2 3 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 2 4 NÅR FORSIKRINGEN

Detaljer

Forsikringsvilkår av 01.07.2007 for. Ulykkesforsikring INNHOLD:

Forsikringsvilkår av 01.07.2007 for. Ulykkesforsikring INNHOLD: Forsikringsvilkår av 01.07.2007 for Ulykkesforsikring INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen kan omfatte 4. Selskapet dekker/dekker ikke 5. Erstatningsberegning

Detaljer

Vilkår Barne- og ungdomsforsikring IV Av 24.05.2014 Erstatter vilkår av 01.06.2013 Vilkårene gjelder for forsikring tegnet etter 28.11.

Vilkår Barne- og ungdomsforsikring IV Av 24.05.2014 Erstatter vilkår av 01.06.2013 Vilkårene gjelder for forsikring tegnet etter 28.11. Vilkår Barne- og ungdomsforsikring IV Av 24.05.2014 Erstatter vilkår av 01.06.2013 Vilkårene gjelder for forsikring tegnet etter 28.11.2011 1. Hvem forsikringen gjelder for Forsikringen gjelder for barnet

Detaljer

Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Vilkår Ulykkesforsikring, side 1 av 5

Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Vilkår Ulykkesforsikring, side 1 av 5 Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012 Vilkår Ulykkesforsikring, side 1 av 5 Innholdsfortegnelse Side 1 Hvem forsikringen gjelder for 2 2 Hvor forsikringen gjelder 3 3 Hva omfatter forsikringen

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIs. Politilederne 2014. Forsikringsbeviset gjelder:

FORSIKRINGSBEVIs. Politilederne 2014. Forsikringsbeviset gjelder: Politilederne 2014 FORSIKRINGSBEVIs Forsikringsbeviset gjelder: Obligatorisk ulykkesforsikring Etter avtale (avtalenummer 83342160) opprettet 1. august 2014 mellom Norges Politilederlag og Gjensidige Forsikring

Detaljer

Vilkår Barneforsikring for foreninger (BarnF01) Gjelder fra januar 2013

Vilkår Barneforsikring for foreninger (BarnF01) Gjelder fra januar 2013 Vilkår Barneforsikring for foreninger (BarnF01) Gjelder fra januar 2013 Barneforsikring for foreninger Forsikringen kan beholdes ut det forsikringsår barnet fyller 26 år. Gjelder fra januar 2013 Innhold:

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring på personer i alderen 18 til og med 66 år. En forsikringsavtale kan bare

Detaljer

Vilkår Uføre (Uføre01)

Vilkår Uføre (Uføre01) Vilkår Uføre (Uføre01) Uføreforsikring. Dersom forsikrede blir arbeidsufør. Forsikringsvilkår I dette dokumentet finner du alle forsikringsvilkår for gjeldene forsikring. Hvilken forsikring og dekning

Detaljer

Forsikringsvilkår av 01.09.2011 (Avløser vilkår av 01.02.2006) LOfavør barn

Forsikringsvilkår av 01.09.2011 (Avløser vilkår av 01.02.2006) LOfavør barn Forsikringsvilkår av 01.09.2011 (Avløser vilkår av 01.02.2006) LOfavør barn INNHOLD: 1. Definisjoner 2. Hvem forsikringen gjelder for 3. Hvor forsikringen gjelder 4. Selskapet dekker/dekker ikke 5. Premiebetaling

Detaljer

Ulykke fritid. Gjelder fra 01.01.2013 UPF01 - F01

Ulykke fritid. Gjelder fra 01.01.2013 UPF01 - F01 Ulykke fritid Gjelder fra 01.01.2013 UPF01 - F01 Gjelder fra 01.01.2013 Avløser vilkår av 01.01.2008 Innhold 1. Definisjoner 2. Hvem er forsikret 3. Hvor forsikringen gjelder 4. Når forsikringen gjelder.

Detaljer

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Pluss

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Pluss Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Pluss Selskap: Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2014 Avløser vilkår av 1.1.2013 Innholdsfortegnelse 1. Tilslutning...

Detaljer

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Kollektive Ulykkesforsikring

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Kollektive Ulykkesforsikring NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Kollektive Ulykkesforsikring Gjelder fra 01.04.2007 I tillegg gjelder selskapets Generelle vilkår og Forsikringsavtaleloven Innhold:

Detaljer

Ved å sette deg godt inn sikkerhetsvilkårene forebygger du skader, og du kan lese om unntakene som begrenser et skadeoppgjør.

Ved å sette deg godt inn sikkerhetsvilkårene forebygger du skader, og du kan lese om unntakene som begrenser et skadeoppgjør. Vilkår Liv (Liv01) Engangsutbetaling ved dødsfall. Forsikringsvilkår I dette dokumentet finner du alle forsikringsvilkår for gjeldene forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av

Detaljer

VILKÅR BARNEFORSIKRING. Gjelder fra 01.01.2010

VILKÅR BARNEFORSIKRING. Gjelder fra 01.01.2010 VILKÅR BARNEFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2010 I Definisjoner Selskapet: Protector Forsikring ASA Org.nr. 985 279 721 Postboks 1351, Vika 0113 OSLO Forsikringstakeren er den som inngår forsikringsavtalen

Detaljer

VILKÅR BARNEFORSIKRING. Gjelder fra 01.01.2009

VILKÅR BARNEFORSIKRING. Gjelder fra 01.01.2009 VILKÅR BARNEFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2009 I Definisjoner Selskapet: Protector Forsikring ASA Org.nr. 985 279 721 Postboks 1351, Vika 0113 OSLO Forsikringstakeren er den som inngår forsikringsavtalen

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.10.2010 Uførerente

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.10.2010 Uførerente Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.10.2010 Uførerente 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring for personer i alderen 18 til og med 65 år. En forsikringsavtale kan

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførerente

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførerente Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførerente 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring for personer i alderen 18 til og med 65 år. En forsikringsavtale kan

Detaljer

Vilkår Barneforsikring for foreninger (BarnF01)

Vilkår Barneforsikring for foreninger (BarnF01) Vilkår Barneforsikring for foreninger (BarnF01) Forsikringen kan beholdes ut det forsikringsår barnet fyller 26 år. Forsikringsvilkår I dette dokumentet finner du alle forsikringsvilkår for gjeldene forsikring.

Detaljer

Ulykke fritid. Gjelder fra 01.01.2015 UPF01 - F01

Ulykke fritid. Gjelder fra 01.01.2015 UPF01 - F01 Ulykke fritid Gjelder fra 01.01.2015 UPF01 - F01 Innhold 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hva forsikringen ikke omfatter 5. Skadeoppgjør 6.

Detaljer

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2 Dødsfallsforsikring INNHOLD 1. Hvem forsikringen gjelder for... 2 2. Når forsikringen gjelder... 2 3. Opplysningsplikt ved tegning og konsekvenser av å gi uriktige opplysninger... 2 4. Forbehold om tilpasning

Detaljer

Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2. 2. Hvor forsikringen gjelder... 2. 3. Når forsikringen gjelder... 2. 4. Hvilke ulykker som omfattes...

Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2. 2. Hvor forsikringen gjelder... 2. 3. Når forsikringen gjelder... 2. 4. Hvilke ulykker som omfattes... Vilkår av 1. januar 2011 Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2 2. Hvor forsikringen gjelder... 2 3. Når forsikringen gjelder... 2 4. Hvilke ulykker som omfattes... 2 Dekninger (som gjelder

Detaljer

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. januar 2010 Avløser forsikringsvilkår av 1. januar 2009 Innholdsfortegnelse 1 Hvem forsikringen gjelder for side

Detaljer

Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring. Gjelder fra 01.01 2010. For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen

Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring. Gjelder fra 01.01 2010. For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring Gjelder fra 01.01 2010 For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen Innhold 1 Definisjoner 4 2 Hva forsikringsavtalen består av 4 3 Hva forsikringen

Detaljer

VILKÅR GJELDENDE FOR ULYKKESFORSIKRING

VILKÅR GJELDENDE FOR ULYKKESFORSIKRING VILKÅR GJELDENDE FOR ULYKKESFORSIKRING Vilkårene gjelder fra 01.01.2009 Forsikringsgiver er KNIF TRYGGHET FORSIKRING AS 1. Hvem forsikringen omfatter Forsikringen omfatter den eller de personer som er

Detaljer

Generelle forsikringsbestemmelser per 01.01.2008 Gjelder for alle forsikringer

Generelle forsikringsbestemmelser per 01.01.2008 Gjelder for alle forsikringer A) For forsikringsavtalen gjelder: - Forsikringsbeviset - Disse forsikringsbestemmelser - Forsikringsavtaleloven av 16. juni 1989 (FAL) nr. 69 - Forsikringsvirksomhetsloven av 10. juni 1988 med forskrift

Detaljer

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Vilkår nr. V2023 Gjelder fra 01.01.2014 Innhold: 1. Hvem forsikringen gjelder for helseopplysninger ved innmelding...

Detaljer

Generelle forsikringsbestemmelser per 01.01.2011 Gjelder for alle forsikringer

Generelle forsikringsbestemmelser per 01.01.2011 Gjelder for alle forsikringer Generelle forsikringsbestemmelser per 01.01.2011 Gjelder for alle forsikringer A) For forsikringsavtalen gjelder: - Forsikringsbeviset - Disse forsikringsbestemmelser - Forsikringsavtaleloven av 16. juni

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser pr. 01.01.2016 Barn Total

Særskilte forsikringsbestemmelser pr. 01.01.2016 Barn Total Innholdsfortegnelse 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen 2. Hva forsikringen dekker 3. Definisjoner 4. Varig medisinsk invaliditet 4.1. Hva forsikringen omfatter 4.2. Erstatningsberegning 4.3.

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIs. Den norske jordmorforening 2013. Forsikringsbeviset gjelder:

FORSIKRINGSBEVIs. Den norske jordmorforening 2013. Forsikringsbeviset gjelder: Den norske jordmorforening 2013 FORSIKRINGSBEVIs Forsikringsbeviset gjelder: Grunnforsikring familieulykke Etter avtale mellom: Den norske jordmorforening og Gjensidige Forsikring ASA Forsikringsbeviset

Detaljer

Forsikringsvilkår. Kollektiv ulykkesforsikring for foreninger

Forsikringsvilkår. Kollektiv ulykkesforsikring for foreninger Forsikringsvilkår Kollektiv ulykkesforsikring for foreninger gjelder fra 1. januar 2013 2 Innhold: side 1. Definisjoner 3 2. Når ulykkesforsikringen trer i kraft 3 3. Ulykkesforsikring 4 4. Oppgjørsregler

Detaljer

Forsikringsvilkår for sykelønnsforsikring i Storebrand (Sykløn1)

Forsikringsvilkår for sykelønnsforsikring i Storebrand (Sykløn1) Forsikringsvilkår for sykelønnsforsikring i Storebrand (Sykløn1) Innhold: 1 Definisjoner 2 2 Hvem sykelønnsforsikringen omfatter.................................................... 2 3 Hvor sykelønnsforsikringen

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførhet Total

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførhet Total Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførhet Total 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring for personer i alderen 18 til og med 51 år. En forsikringsavtale

Detaljer

Forsikringsbevis. Obligatorisk Familieulykkesforsikring. Forsikringsbeviset gjelder:

Forsikringsbevis. Obligatorisk Familieulykkesforsikring. Forsikringsbeviset gjelder: Forsikringsbevis 2016 Forsikringsbeviset gjelder: Obligatorisk Familieulykkesforsikring Etter avtale nummer 80733032 opprettet 1. januar 2009 mellom Skolelederforbundet og Gjensidige Forsikring ASA Forsikringsbeviset

Detaljer

VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDS FRIVILLIGE GRUPPELIVSFORSIKRING. Gjelder fra 01.01.2014

VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDS FRIVILLIGE GRUPPELIVSFORSIKRING. Gjelder fra 01.01.2014 VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDS FRIVILLIGE GRUPPELIVSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDS FRIVILLIGE GRUPPELIVSFORSIKRINGER Gjelder fra 01.01.2014 For gruppelivsforsikringen

Detaljer

Forsikringsvilkår av 1. januar 2011

Forsikringsvilkår av 1. januar 2011 VILKÅR N72-1119 OBLIGATORISK GRUPPELIV FOR NORSK JOURNALISTLAG Gjelder fra 01.01.2011 VILKÅR N72-1119 OBLIGATORISK GRUPPELIV FOR NORSK JOURNALISTLAG Forsikringsvilkår av 1. januar 2011 Forsikringen består

Detaljer

Forsikringsvilkår av 9.1.2014 for. Livsforsikring

Forsikringsvilkår av 9.1.2014 for. Livsforsikring Forsikringsvilkår av 9.1.2014 for Livsforsikring 1 Definisjoner... 2 2 Hvem forsikringen gjelder for... 2 3 Når forsikringen gjelder... 2 4 Hvor forsikringen gjelder... 3 5 Hva forsikringen omfatter...

Detaljer

Forsikringsvilkår for sykeavbruddsforsikring i Storebrand (SYKAV01)

Forsikringsvilkår for sykeavbruddsforsikring i Storebrand (SYKAV01) Forsikringsvilkår for sykeavbruddsforsikring i Storebrand (SYKAV01) Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Hvem sykeavbruddsforsikringen omfatter 2 3. Hvor sykeavbruddsforsikringen gjelder 2 4. Hva sykeavbruddsforsikringen

Detaljer

Generelle forsikringsbestemmelser per 01.01.2008 Gjelder for alle forsikringer

Generelle forsikringsbestemmelser per 01.01.2008 Gjelder for alle forsikringer Generelle forsikringsbestemmelser per 01.01.2008 Gjelder for alle forsikringer A) For forsikringsavtalen gjelder: - Forsikringsbeviset - Disse forsikringsbestemmelser - Forsikringsavtaleloven av 16. juni

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2012 Trippelforsikring

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2012 Trippelforsikring Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2012 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring på personer i alderen 18 til og med 59 år. En forsikringsavtale kan bare inngås

Detaljer

Vilkår for Ulykkesforsikring

Vilkår for Ulykkesforsikring Vilkår av 1. januar 2015 INNHOLD Side 1. Hvem som er forsikret sikrede...2 2. Hvor forsikringen gjelder...2 3. Når forsikringen gjelder...2 4. Hvilke ulykker som omfattes...2 Dekninger (som gjelder når

Detaljer

Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2. 2. Hvor forsikringen gjelder... 2. 3. Når forsikringen gjelder... 2. 4. Hvilke ulykker som omfattes...

Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2. 2. Hvor forsikringen gjelder... 2. 3. Når forsikringen gjelder... 2. 4. Hvilke ulykker som omfattes... Vilkår av 1. januar 2014 Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2 2. Hvor forsikringen gjelder... 2 3. Når forsikringen gjelder... 2 4. Hvilke ulykker som omfattes... 2 Dekninger (som gjelder

Detaljer

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Selskap: Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2015 Avløser vilkår av 1.1.2014 Innholdsfortegnelse 1. Tilslutning...

Detaljer

Forsikringsvilkår av januar 2012 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR 2 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER DEFINISJONER 3 HVILKE SKADER SELSKAPET ERSTATTER

Forsikringsvilkår av januar 2012 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR 2 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER DEFINISJONER 3 HVILKE SKADER SELSKAPET ERSTATTER Forsikringsvilkår av januar 2012 Innhold DEFINISJONER 1 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR 1 2 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER 1 3 HVILKE SKADER SELSKAPET ERSTATTER 1 4 ANSVARSBEGRENSNINGER OG SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Gruppelivsforsikring for foreninger

Gruppelivsforsikring for foreninger Gruppelivsforsikring for foreninger Gjelder fra 1. oktober 2014 3 Innholdsfortegnelse Side 1. Definisjoner 4 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 4 3. Innmelding i forsikringen 5 4. Utvidelse av

Detaljer

Generelle forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Gjelder for alle forsikringer

Generelle forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Gjelder for alle forsikringer Generelle forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Gjelder for alle forsikringer A) For forsikringsavtalen gjelder: - Forsikringsbeviset - Disse forsikringsbestemmelser - Forsikringsavtaleloven av 16. juni

Detaljer

for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring)

for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Forsikringsvilkår for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Hvilke ytelser forsikringen

Detaljer

Vilkår UHFs Barneforsikring

Vilkår UHFs Barneforsikring Vilkår UHFs Barneforsikring Gjelder fra 01.01.2010 Vilkår UHFs Barneforsikring 1. Hvem som er forsikret Forsikringen gjelder for den person (barnet) som er angitt som den forsikrede i forsikringsbeviset.

Detaljer

VILKÅR NORSK JOURNALISTLAGS LIVSFORSIKRING 1G

VILKÅR NORSK JOURNALISTLAGS LIVSFORSIKRING 1G VILKÅR NORSK JOURNALISTLAGS LIVSFORSIKRING 1G Gjelder fra 01.01.2008 Handelsbanken Liv VILKÅR LIVSFORSIKRING 1G NORSK JOURNALISTLAG Gjelder fra 01.01.2008 For gruppelivsforsikringen gjelder disse forsikringsvilkår,

Detaljer

NHO Forsikring. Forsikringsvilkår for personalforsikring i Storebrand

NHO Forsikring. Forsikringsvilkår for personalforsikring i Storebrand NHO Forsikring Forsikringsvilkår for personalforsikring i Storebrand 1 NHO FORSIKRING FORSIKRINGSVILKÅR FOR PERSONALFORSIKRING I STOREBRAND Gjelder fra 1. oktober 2014, INNHOLD 1. DEFINISJONER... 1 2.

Detaljer

Forsikringsbestemmelser (Gjelder fra 01.01.05)

Forsikringsbestemmelser (Gjelder fra 01.01.05) Forsikringsbestemmelser (Gjelder fra 01.01.05) 29 Innhold Generelle forsikringsbestemmelser................................................ 3 Særskilte forsikringsbestemmelser Dødsfall.....................................

Detaljer

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring for foreninger. Gjelder fra 1. januar 2003

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring for foreninger. Gjelder fra 1. januar 2003 Forsikringsvilkår Gruppelivsforsikring for foreninger Gjelder fra 1. januar 2003 Innhold side 1. Definisjoner 3 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 3 3. Innmelding i forsikringen 4 4. Utvidelse

Detaljer

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Dødsfallsdekning

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Dødsfallsdekning Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Dødsfallsdekning Selskap: Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2013 Innholdsfortegnelse 1. Tilslutning... 2 1.1. Krav om helse

Detaljer

Kollektiv Forsikringsordning for medlemmer av Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF)

Kollektiv Forsikringsordning for medlemmer av Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF) Kollektiv Forsikringsordning for medlemmer av Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF) Forsikringsvilkår av 1.7.2015 Forsikringsordningen omfatter følgende forsikringer I tillegg gjelder DEFINISJONER Ulykkesforsikring

Detaljer

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår Uføreforsikring Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Vilkår nr. V2021 Gjelder fra 01.01.2013 Innhold: 1. Hvem forsikringen gjelder for helseopplysninger ved innmelding... 3 2. Hva

Detaljer

GRUPPELIVSFORSIKRING

GRUPPELIVSFORSIKRING GRUPPELIVSFORSIKRING Tilleggsvilkår for Medisinsk invaliditet fritid Uførhet sykdom fritid Uførekapital fritid Dekningsomfang. Forsikringsgiver STERLING LIFE LIMITED DEL 1 DEFINISJONER 1.1. Følgende ord

Detaljer

VILKÅR ULYKKESFORSIKRING

VILKÅR ULYKKESFORSIKRING VILKÅR ULYKKESFORSIKRING Gjeldende fra : 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 HVEM FORSIKRINGEN OMFATTER... 4 3 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 4

Detaljer

Barnas Superforsikring. Veiledning og forsikringsvilkår Gjelder fra 01. november 2007.

Barnas Superforsikring. Veiledning og forsikringsvilkår Gjelder fra 01. november 2007. Barnas Superforsikring Veiledning og forsikringsvilkår Gjelder fra 01. november 2007. 2 Til våre forsikringstakere En forsikringsavtale består av forsikringsbeviset og de forsikringsvilkår som gjelder

Detaljer

Gruppelivsforsikring for foreninger

Gruppelivsforsikring for foreninger Gruppelivsforsikring for foreninger Gjelder fra 1. januar 2008 Innholdsfortegnelse 1. Definisjoner 2 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 2 3. Innmelding i forsikringen 3 4. Utvidelse av forsikringen

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser pr. 12.11.2015 Barn Total

Særskilte forsikringsbestemmelser pr. 12.11.2015 Barn Total Innholdsfortegnelse 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen 2. Hva forsikringen dekker 3. Definisjoner 4. Varig medisinsk invaliditet 4.1. Hva forsikringen omfatter 4.2. Erstatningsberegning 4.3.

Detaljer

Vilkår 2013 Utdanningsforbundets gruppelivsforsikring

Vilkår 2013 Utdanningsforbundets gruppelivsforsikring Vilkår 2013 Utdanningsforbundets gruppelivsforsikring Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. I beviset ser du hvilke dekninger som er valgt

Detaljer

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Bedriftsgruppeliv

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Bedriftsgruppeliv Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Bedriftsgruppeliv Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. januar 2010. Avløser forsikringsvilkår av 1. oktober 2009. Innholdsfortegnelse 1 Hvem forsikringen gjelder

Detaljer

VILKÅR FOR BARNE- OG UNGDOMSFORSIKRING

VILKÅR FOR BARNE- OG UNGDOMSFORSIKRING VILKÅR FOR BARNE- OG UNGDOMSFORSIKRING Av 1.1.2014 1. Hvilke vilkår som gjelder I tillegg til disse vilkår gjelder Generelle vilkår for avtalen. 2. Tegningsadgang/opphørsalder Forsikringstaker kan bare

Detaljer

Medlemsforsikringer. www.personellforbundet.no

Medlemsforsikringer. www.personellforbundet.no Medlemsforsikringer www.personellforbundet.no Innholdsfortegnelse Side 3 Obligatorisk Dødsfallforsikring forsikringfor medlem Uføreforsikring for medlem Side 5 Dødsfallforsikring for ektefelle/samboer

Detaljer

Forsikringsvilkår for Norsk Familieøkonomi RISIKOFORSIKRING. (Heretter kalt NFØ) (kollektiv gruppelivsforsikring) Gjelder fra 01.01.

Forsikringsvilkår for Norsk Familieøkonomi RISIKOFORSIKRING. (Heretter kalt NFØ) (kollektiv gruppelivsforsikring) Gjelder fra 01.01. Forsikringsvilkår for Norsk Familieøkonomi (Heretter kalt NFØ) RISIKOFORSIKRING (kollektiv gruppelivsforsikring) Gjelder fra 01.01.2013 Forsikringsvilkårene inneholder: Kapittel 1: Definisjoner Kapittel

Detaljer

Forsikringsvilkår. Idrett IDR1-1. Tilbake

Forsikringsvilkår. Idrett IDR1-1. Tilbake Tilbake Forsikringsvilkår Idrett IDR1-1 Innhold: 1. Definisjoner 2. Hvem forsikringen omfatter og 3. Hva forsikringen kan omfatte 4. Hvilke skader selskapet 5. Endring av Risiko og 6. Skadeoppgjør IDRETTSFORSIKRING

Detaljer

Vilkår for Norsk Journalistlags barneforsikring

Vilkår for Norsk Journalistlags barneforsikring Vilkår for Norsk Journalistlags barneforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2012 Forsikringen er dekket i Barneforsikring VILKÅR NR. 50113 Vilkår av 01.01.2012 Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis

Detaljer

Forsikringsvilkår. Idrett IDR1-1. Lukk vindu Tilbake

Forsikringsvilkår. Idrett IDR1-1. Lukk vindu Tilbake Lukk vindu Tilbake Forsikringsvilkår Idrett IDR1-1 Innhold: 1. Definisjoner 2. Hvem forsikringen omfatter og 3. Hva forsikringen kan omfatte 4. Hvilke skader selskapet 5. Endring av Risiko og 6. Skadeoppgjør

Detaljer

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4 Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4 Avtalenr. : 10190 Gjelder fra og med : 01.09.2014 Utskriftsdato : 21.07.2014 Du er forsikret gjennom avtale mellom Sunndal Kjemiske Fagforening og SpareBank

Detaljer

Vilkår for Norsk Journalistlags barneforsikring

Vilkår for Norsk Journalistlags barneforsikring Vilkår for Norsk Journalistlags barneforsikring For sik rings vilkår av 01.01.2013 For sik ringen er dekket i Barneforsikring VILKÅR NR. 50113 Vilkår av 01.01.2013 Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis

Detaljer

VILKÅR GJELDENDE FOR SYKELØNNSFORSIKRING (SF-100)

VILKÅR GJELDENDE FOR SYKELØNNSFORSIKRING (SF-100) VILKÅR GJELDENDE FOR SYKELØNNSFORSIKRING (SF-100) Vilkårene gjelder fra 01.01.2009 Forsikringsgiver er KNIF TRYGGHET FORSIKRING AS FORSIKRINGSAVTALEN BESTÅR AV - forsikringsbeviset, - forsikringsvilkårene,

Detaljer

Informasjon om personforsikring

Informasjon om personforsikring Informasjon om personforsikring Helseopplysninger Ved kjøp av forsikring må det fylles ut egenerklæring om helse. Egenerklæringen fylles ut elektronisk og må sendes innen èn måned etter akseptert tilbud.

Detaljer

Gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2013

Gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2013 Gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2013 Gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2013 Forsikringsgiver er Vardia Insurance Group ASA, organisasjonsnummer 994 288 962. Forsikringene

Detaljer

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring - Frittstående uføreforsikring

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring - Frittstående uføreforsikring Forsikringsvilkår Gruppelivsforsikring - Frittstående uføreforsikring Vilkår nr. V2022 Gjelder fra 01.01.2013 Innhold: 1. Definisjoner... 3 2. Forsikringsavtalen... 3 3. Opplysningsplikt... 3 4. Ikrafttredelse

Detaljer

Gruppelivsforsikring for foreninger

Gruppelivsforsikring for foreninger Gruppelivsforsikring for foreninger Gjelder fra 1. oktober 2014 3 Innholdsfortegnelse Side 1. Definisjoner 4 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 4 3. Innmelding i forsikringen 5 4. Utvidelse av

Detaljer

Ulykkesforsikring Fritid Forsikringsvilkår av 01.09.2012

Ulykkesforsikring Fritid Forsikringsvilkår av 01.09.2012 Ulykkesforsikring Fritid Forsikringsvilkår av 01.09.2012 Ulykkesforsikring Fritid Forsikringsvilkår av 01.09.2012 Forsikringsgiver er Vardia Insurance Group ASA, organisasjonsnummer 994 288 962. Forsikringene

Detaljer

Forsikringsbevis Fagforbundets stønadskasse Dødsfallsforsikring kode <<O>> på ditt medlemskort

Forsikringsbevis Fagforbundets stønadskasse Dødsfallsforsikring kode <<O>> på ditt medlemskort Avtalenr.: GRP0043794 Forsikringsbevis Fagforbundets stønadskasse Dødsfallsforsikring kode på ditt medlemskort Du er forsikret gjennom avtale mellom Fagforbundet og SpareBank 1 Forsikring AS (heretter

Detaljer

Vilkår for Forskerforbundets barneforsikring

Vilkår for Forskerforbundets barneforsikring Vilkår for Forskerforbundets barneforsikring Forsikrings vilkår av 01.01.2015 Forsikringen er dekket i 2 Barneforsikring VILKÅR NR. 51809 Vilkår av 01.01.2015 Forsikringen kan kjøpes av medlem eller ansatt

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Personellforbundet Postboks 9296, Grønland 0134 Oslo Tlf. 23 00 20 70 E-post: post@pefo.no www.personellforbundet.

Innholdsfortegnelse. Personellforbundet Postboks 9296, Grønland 0134 Oslo Tlf. 23 00 20 70 E-post: post@pefo.no www.personellforbundet. Medlemsforsikringer Innholdsfortegnelse Side 2 Medlemsforsikringer Side 3 Pefo-forsikringen Dødsfalldekningen Uføredekningen Side 4 Ulykkesforsikringen Side 5 ID-tyveriforsikringen Side 6 Ektefelleforsikringenn

Detaljer

ansatte i Gruppeliv Kollektiv ulykke For medlemmer tilhørende Bergen Brannvesen Fagforening

ansatte i Gruppeliv Kollektiv ulykke For medlemmer tilhørende Bergen Brannvesen Fagforening ansatte i Gruppeliv Lars Holm Uførekapital Shipping AS Kollektiv ulykke For medlemmer tilhørende Bergen Brannvesen Fagforening Kollektiv Ulykke Ikke forsørgere Ulykke invaliditet Forsikringssum 20 G =1.767.400

Detaljer

Kollektiv ulykkesforsikring for foreninger

Kollektiv ulykkesforsikring for foreninger Kollektiv ulykkesforsikring for foreninger Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Når ulykkesforsikringen trer i kraft 2 3. Hvem forsikringen omfatter 3 4. Hvor ulykkesforsikringen gjelder 3 5. Hva ulykkesforsikringen

Detaljer

Personforsikring i arbeidsforhold for ansatte i Gran kommune

Personforsikring i arbeidsforhold for ansatte i Gran kommune Personforsikring i arbeidsforhold for ansatte i Gran kommune Teksten bygger på brosjyren Personalforsikring i kommunen utarbeidet av Skadeforsikring AS 1. INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Forsikringer i arbeidsforhold

Detaljer

Forsikringsbevis og vilkår

Forsikringsbevis og vilkår Forsikringsbevis og vilkår 2011/2012 Forsikringsbeviset gjelder: Studentforsikring ulykke Etter avtale mellom: Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening og Gjensidige Forsikring ASA GJELDER FOR PERIODEN

Detaljer

Forsikringsvilkår P 925 Idrettsvilkår / ulykkesforsikring

Forsikringsvilkår P 925 Idrettsvilkår / ulykkesforsikring Forsikringsvilkår P 925 Idrettsvilkår / ulykkesforsikring Side 2 av 10 Forsikringsvilkår Innholdsfortegnelse Kapittel Side 1. Hvem forsikringen omfatter 2 2. Hvor og når forsikringen gjelder 3 3. Hva forsikringen

Detaljer

AVTALEVILKÅR SYKDOMSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014

AVTALEVILKÅR SYKDOMSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 AVTALEVILKÅR SYKDOMSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 1. Hvem forsikringen omfatter. Forsikringen omfatter samtlige arbeidstakere som er fast ansatt hos forsikringstakeren og som ikke er fylt 67 år ved

Detaljer

Forsikringen gjelder for den eller de personer som er nevnt i forsikringsbeviset, og som er norske statsborgere og medlem av norsk folketrygd.

Forsikringen gjelder for den eller de personer som er nevnt i forsikringsbeviset, og som er norske statsborgere og medlem av norsk folketrygd. 1 INNHOLD 1 Hvem forsikringen gjelder for... 3 2 Hvor forsikringen gjelder... 3 3 Hva forsikringen kan omfatte... 3 4 Hvilke skader som kan erstattes... 3 5 Endring av risiko... 5 6 Skadeoppgjør og egenandel...

Detaljer

VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING

VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING Gjeldende fra: 01.01.2014 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 HVA FORSIKRINGEN OMFATTER... 3 3 FORNYELSE OG VARIGHET... 3 4 IKRAFTTREDELSE, PREMIEFASTSETTELSE OG PREMIEBETALING...

Detaljer

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Utvidet Personforsikring

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Utvidet Personforsikring NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Utvidet Personforsikring Gjelder fra 01.01.2011 I tillegg gjelder selskapets Generelle vilkår og Forsikringsavtaleloven Utvidet Persondekning

Detaljer