side 1 av?? Innhold Disse vilkår gjelder for KLP Skadeforsikring AS, heretter kalt selskapet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "side 1 av?? Innhold Disse vilkår gjelder for KLP Skadeforsikring AS, heretter kalt selskapet."

Transkript

1 Innhold 1. Hvem barneforsikringen gjelder for 2. Hvem som har rett til erstatning 3. Hvor forsikringen gjelder 4. Konstateringstidspunkt 5. Hva forsikringen omfatter 6. Barn Maks - utvidet dekning 7. Erstatningsbestemmelser 8. Ved krav om erstatning 9. Begrensninger og unntak 10. Ikrafttredelse 11. Fornyelse 12. Rett til fortsettelsesforsikring Disse vilkår gjelder for KLP Skadeforsikring AS, heretter kalt selskapet. 1 Hvem barneforsikringen gjelder for Forsikringen gjelder for den som står oppført som forsikret i forsikringsbeviset, og som har bosted i Norge i henhold til folkeregisteret og er medlem i norsk folketrygd. 2 Hvem som har rett til erstatning Forsikringssummen utbetales til forsikringstaker med mindre forsikringstaker har disponert over forsikringen ved begunstigelse eller på annen måte. Forsikrede (barnet) blir automatisk forsikringstaker ved fylte 18 år. 3 Hvor forsikringen gjelder Forsikringen gjelder i: Norden Opphold utenfor Norden i inntil 12 måneder Opphold utenfor Norden i mer enn 12 måneder når forsikrede eller dennes foresatte er ansatt i norsk firma eller i organisasjon og utfører arbeid for dette/denne, eller er ansatt i norsk utenrikstjeneste, eller er student/au pair. Opphold utenfor Norden ansees ikke avbrutt ved tilfeldig besøk i Norden ved ferie, forretninger, legebesøk, sykehusopphold eller lignende. 4 Konstateringstidspunkt En ulykkesskade ansees konstatert på det tidspunktet ulykkesskaden inntreffer. En sykdom ansees konstatert når diagnose for den aktuelle sykdommen/sykdomstilstanden første gang er stilt av lege. Ved sammensatte sykdommer /sykdomstilstander ansees sykdommen som konstatert når første diagnose er stilt av lege. 5 Hva forsikringen omfatter 5.1 Medisinsk invaliditet (0-26 år) Forsikringen gir rett til erstatning ved varig medisinsk invaliditet som følge av ulykke som inntreffer i forsikringstiden. Forsikringssummen fremkommer av forsikringsbeviset. Med ulykkesskade menes skade på kroppen forårsaket av en plutselig og uforutsett ytre fysisk hendelse. 5.2 Varig arbeidsuførhet (0-26 år) Forsikringen gir rett til engangserstatning ved varig arbeidsuførhet som inntreffer i forsikringstiden som følge av ulykke eller sykdom. Forsikringssummen fremkommer av forsikringsbeviset. 5.3 Dagpenger ved barns sykehusopphold (0-26 år) Forsikringen gir rett til dagpenger hvis forsikrede i forsikringstiden blir innlagt på offentlig godkjent sykehus i Norden i sammenhengende minst 10 dager, som følge av ulykke eller sykdom. Forsikringssummen fremkommer av forsikringsbeviset. 5.4 Tilpasning av bolig (0-26 år) Forsikringen gir rett til en engangserstatning ved nødvendig ombygging/tilpasning av bolig i forsikringstiden som følge av ulykke eller sykdom. Forsikringssummen fremkommer av forsikringsbeviset. 5.5 Utvidet hjelpestønad (0-18 år) Forsikringen gir rett til engangsutbetaling ved økt pleie- og omsorgsbehov hvis forsikrede får innvilget forhøyet hjelpestønad (sats 2, 3 eller 4) i folketrygden som følge av sykdom eller ulykke. side 1 av??

2 5.6 Utvalgte sykdommer - engangserstatning når barnet får bestemte alvorlige sykdommer (0-26 år) Forsikringen gir rett til engangserstatning dersom forsikrede får bestemte alvorlige sykdommer. Erstatningen utbetales når endelig diagnose er stilt ved følgende alvorlige sykdommer: Kreft MS (Multippel Sklerose) Diabetes (Diabetes mellitus type 1) Cystisk Fibrose Leddgikt Ulcerøs colitt eller Chrons sykdom Hjernesvulst Alvorlig hjerneskade Alvorlig brannskade Tverrsnittlammelser Transplantasjon Forsikringssummen fremkommer av forsikringsbeviset. 5.7 Behandlingsutgifter (0-26 år) Forsikringen gir rett til refusjon av rimelige og nødvendige behandlingsutgifter i forsikringstiden som følge av ulykke. Forsikringssummen fremkommer av forsikringsbeviset. 5.8 Dødsfall (0-26 år) Forsikringen gir rett til erstatning hvis forsikrede dør i forsikringstiden som følge av ulykke eller sykdom. Forsikringssummen fremkommer av forsikringsbeviset. 6 Barn Maks - utvidet dekning (0-26 år) 6.1 Uførepensjon Når Barn Maks er tegnet, vil forsikringen også omfatte uførepensjon i tillegg til erstatninger under punkt 5. Uførepensjon er en kompensasjon for inntektsbortfall inntil fylte 67 år - ved varig arbeidsuførhet. Ved varig arbeidsuførhet vil det bli utbetalt et årlig avtalt beløp i månedlige terminer. Det fremkommer av forsikringsbeviset om Barn Maks er tegnet, og hvilken forsikringssum som er avtalt. Erstatningsberegning fremkommer i pkt Erstatningsbestemmelser 7.1 Medisinsk invaliditet Forsikringstilfellet - vilkår for utbetaling Medisinsk invaliditet som følge av ulykke: Ved ulykkesskade inntreffer forsikringstilfellet på skadedagen. Dersom ulykkesskaden har medført varig medisinsk invaliditet, kan fastsettelse av invaliditetsgraden tidligst skje ett år etter skadedagen. Dersom invaliditetsgraden kan forandre seg, kan endelig erstatning utsettes inntil fem år etter at ulykkesskaden ble konstatert. Erstatningen skal da fastsettes etter den invaliditetsgraden som antas å bli den varige medisinske invaliditeten ut fra tilstanden på 5 årsdagen Fastsettelse av medisinsk invaliditet Graden av invaliditet fastsettes etter Sosial- og Helsedepartementets invaliditetstabell i forskrift av 21. april 1997, del II og III. Ved ulykkesskade som ikke omfattes av tabellen, fastsettes invaliditetsgraden på grunnlag av en skjønnsmessig sammenligning med skade i tabellen. Kan det antas at forsikredes tilstand vil bli bedret ved operasjon eller annen behandling og den forsikrede eller foreldre/foresatte motsetter seg dette uten rimelig grunn, skal det tas hensyn til den mulige forbedringen slik behandling kan medføre ved fastsettelsen av invaliditetsgraden. Samlet invaliditetsgrad for en og samme ulykkesskade kan høyst bli 100 % Fastsettelse av erstatning ved medisinsk invaliditet Ved fastsettelse av medisinsk invaliditetserstatning benyttes den forsikringssummen som gjaldt da ulykken inntraff. Erstatningen beregnes som en prosentvis andel av forsikringssummen, tilsvarende den medisinske invaliditetsgraden. Ved invaliditetsgrad som fastsettes til 51% eller høyere, beregnes dobbel erstatning Skader som ikke gir rett til medisinsk invaliditet Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser som omfattes av diagnosekodene fra og med F00 til og med F99 i henhold til ICD-10, og følger av slike, gir ikke rett til invaliditetserstatning. Kronisk utmattelsessyndrom (ME) og andre betegnelser for tilstanden, gir ikke rett til invaliditetserstatning. Tannskade og skade som kun er kosmetisk skjemmende, gir ikke rett til invaliditetserstatning. Medisinsk invaliditet som er til stede ved forsikringens oppstart. side 2 av??

3 7.2 Varig arbeidsuførhet Forsikringstilfellet - vilkår for utbetaling Forsikringstilfellet inntreffer hvis den forsikrede har vært minst 50 % arbeidsufør sammenhengende i minst 2 år, og uførheten er varig. Kriteriene må oppfylles mens forsikringen er i kraft. Forsikringstilfellet kan tidligst inntreffe når forsikrede fyller 18 år Fastsettelse av uføregrad og vurdering av om forsikrede er varig ufør Ved fastsettelse av uføregrad og vurdering av om arbeidsuførheten er varig, legger selskapet til grunn forsikredes muligheter til å utføre ethvert inntektsgivende arbeid sammenlignet med tilsvarende muligheter før forsikrede ble arbeidsufør. Selskapet tar utgangspunkt i den forsikredes funksjonstap som følge av sykdommen eller skaden, og kan ta hensyn til alder, evner, utdanning og yrkesbakgrunn. Arbeidsuførheten er å anse som varig hvis forsikredes arbeidsevne, etter gjennomført medisinsk behandling og/eller arbeidsrettede tiltak, ikke vil bedres så mye at uføregraden blir lavere enn 50%. Dersom forsikrede uten rimelig grunn unnlater å gjennomføre medisinsk behandling og/eller arbeidsrettede tiltak som antas å medføre bedring, kan dette føre til at forsikringen ikke kommer til utbetaling Arbeidsuførhet som skyldes flere forhold Arbeidsuførhet som skyldes flere forhold, kan tilsammen ikke overstige 100 %. Dersom forsikrede blir mer enn 50 % varig arbeidsufør som følge av forhold som selskapet har reservert seg mot, vil forsikrede dermed ikke ha rett til erstatning for eventuell uførhet som skyldes andre forhold Opphør av uføredekningen Uføredekningen opphører når forsikringssummen er utbetalt. Uføredekningen opphører også ved 100 % varig arbeidsuførhet som skyldes forhold som selskapet har reservert seg mot Utbetaling etter opphørsdato Dersom forsikrede blir sammenhengende arbeidsufør i forsikringstiden, men forsikringstilfellet ennå ikke er inntruffet ved den opphørsdato som er angitt i forsikringsbeviset, er selskapet likevel ansvarlig dersom forsikringstilfellet inntreffer av samme ulykke/sykdom innen 5 år etter opphørsdato Fastsettelse av erstatning ved arbeidsuførhet Ved fastsettelse av erstatning ved arbeidsuførhet, benyttes den forsikringssummen som gjaldt for forsikringen på det tidspunkt forsikringstilfellet inntraff. Ved redusert uførhet reduseres erstatningsutbetaling tilsvarende. 7.3 Dødsfall Forsikringstilfellet - vilkår for utbetaling Forsikringstilfellet inntreffer dersom forsikrede dør som følge av ulykkesskade eller sykdom i forsikringstiden. Dør den forsikrede senere enn 2 år etter at ulykkesskaden ble konstatert, utbetales invaliditetserstatning i stedet for dødsfallserstatning dersom ulykkesskaden ville medført varig medisinsk invaliditet. Erstatningen beregnes ut fra den invaliditet som antas å ville blitt den endelige dersom forsikrede hadde vært i live Fastsettelse av forsikringssum ved dødsfall Ved fastsettelse av forsikringssum ved dødsfall, benyttes den forsikringssum som gjaldt for forsikringen da forsikringstilfellet inntraff. Når forsikringstaker og forsikrede er samme person utbetales forsikringssum ved død til forsikringstakers ektefelle, subsidiært arvinger etter lov eller testament. 7.4 Tilpasning av bolig Ombyggingen av boligen skal på forhånd godkjennes av selskapet. Kostnadsoverslag over totalutgifter, vedlagt anbefaling fra helsepersonell, må fremlegges. Erstatningen er et engangsbeløp. Det er bare nødvendige og rimelig utgifter med bakgrunn i den aktuelle sykdommen /ulykkesskaden som kan kreves dekket. Forsikringstaker velger i hvilken bolig ombyggingen skal finne sted. Retten til erstatning omfatter utgifter som oppstår innen 3 år etter at ulykkesskaden inntraff eller sykdommen ble konstatert. Erstatning gis bare i den grad rett til erstatning ikke foreligger fra annet hold. Søknad om offentlig støtte til ombygging skal være fremsatt og avklart før erstatning kan utbetales. Engangserstatning som ytes inntil den forsikringssummen som er angitt i forsikringsbeviset gjelder for samme ulykkesskade eller sykdomstilfelle. Sykdommer/ulykkesskader med medisinsk sammenheng regnes som ett og samme forsikringstilfelle. Det gjøres fradrag i engangserstatningen med en egenandel på kr per sykdoms-/skadetilfelle. side 3 av??

4 7.5 Utvidet hjelpestønad Engangsutbetaling ved økt pleie- og omsorgsbehov. Ved fastsettelse av forsikringssum ved økt pleie- og omsorgsbehov benyttes den forsikringssummen som gjaldt for forsikringen da forsikringstilfellet inntraff. Forsikringssummen utbetales etter følgende regler: 10 % av forsikringssummen utbetales når forsikrede er innvilget hjelpestønad etter sats 2 i folketrygden 50 % av forsikringssummen utbetales når forsikrede er innvilget hjelpestønad etter sats 3 i folketrygden 100 % av forsikringssummen utbetales når forsikrede er innvilget hjelpestønad etter sats 4 i folketrygden Ved krav om utbetaling må det fremlegges dokumentasjon fra folketrygden som viser hvilken stønadssats forsikrede er innvilget. Innvilger folketrygden en høyere stønadssats innen 5 år etter forsikringstilfellet er inntruffet, kan overskytende forsikringssum (fra gammel til ny sats) utbetales. Erstatningen tilfaller forsikringstakeren. Dersom forsikrede er myndig og det er foretatt begunstigelse utbetales erstatningen til forsikrede. 7.6 Behandlingsutgifter ved ulykke Forsikringen gir rett til refusjon av rimelige og nødvendige behandlingsutgifter som er påløpt de 3 første årene etter at ulykkesskaden inntraff - og som ikke dekkes av folketrygden: Lege Tannlege Behandling på offentlig sykehus Kiropraktor- og fysioterapeutbehandling foreskrevet av lege Alternativ behandling og andre behandlingsutgifter dekkes kun etter avtale med selskapet Forbindingssaker, medisiner og proteser foreskrevet av lege eller tannlege Reise til og fra hjemstedet for behandling som angitt ovenfor. Erstatningen er begrenset til utgifter med rimeligste transportmiddel mellom hjemsted og nærmeste behandlingssted når det tas hensyn til forsikredes tilstand. Behandling og rehabilitering/opptreningssenter med offentlig driftsavtale foreskrevet av lege. Forsikringen dekker ikke utgifter til: Behandling og opphold i private sykehus eller poliklinikker Opphold på hotell, rekonvalesenthjem eller lignende Det skal legges frem originale kvitteringer for de behandlingsutgifter som kreves refundert. Forsikrede har bare krav på erstatning for den delen av utgifter som overstiger det som kan kreves dekket fra annet hold. Ved refusjon av behandlingsutgifter fratrekkes en egenandel på kr 1000 per ulykkestilfelle. For ett og samme ulykkestilfelle er samlet erstatning begrenset til den forsikringssum som fremkommer av forsikringsbeviset. Ved tannskade hos barn under 18 år, refunderes også utgifter til første permanente tannbehandling (bro/krone o.l) dersom denne utsettes på grunn av forsikredes alder. For refusjon av behandlingsutgifter, forutsettes at første permanente tannbehandling blir utført innen utgangen av det kalenderåret forsikrede fyller 22 år. Ved erstatningsutmålingen for refusjon av utgifter til tannbehandling, kan selskapet gjøre fradrag for behandlingsbehov som allerede forelå på skadedagen. Tannskade som følge av tygging eller biting dekkes ikke. 7.7 Dagpenger ved sykehusopphold Retten til erstatning inntrer når sykehusoppholdet på offentlig godkjent sykehus i Norden har vart sammenhengende i minst 10 dager, og ytes da fra og med første dag i inntil 365 dager for samme sykdoms- eller ulykkestilfelle. Sykdommer eller ulykkesskader med medisinsk sammenheng, regnes som ett og samme forsikringstilfelle. Blir forsikrede innen 12 måneder etter utskrivelsen fra sykehus igjen innlagt på offentlig godkjent sykehus i Norden for sammen sykdoms- eller ulykkestilfelle, gir det rett til erstatning fra innleggelsesdagen og så lenge sykehusoppholdet varer, forutsatt at grensen på 365 dager ikke er nådd. side 4 av??

5 7.8 Utvalgte sykdommer - engangserstatning når barnet får bestemte alvorlige sykdommer Forsikrede har rett til erstatning når endelig diagnose er stilt ved følgende alvorlige sykdommer: Kreft MS (Multippel sklerose) Diabetes (diabetes mellitus type 1) Cystisk Fibrose Leddgikt Ulcerøs colitt eller Chrons sykdom Hjernesvulst Alvorlig hjerneskade Alvorlig brannskade Tverrsnittlammelser Transplantasjon Det er en forutsetning for utbetalingen at forsikrede er i live 30 dager etter at diagnosen er endelig stilt. Erstatningen utbetales bare en gang for samme sykdom, men løper videre for øvrige sykdommer. Ulcerøs colitt og Chrons sykdom ansees som samme sykdom, slik at erstatning utbetales bare for én av sykdommene. Nærmere beskrivelser av dekningsomfang og begrensninger for de enkelte sykdommer: Kreft Tilstedeværelse av ondartet svulst (en svulst som ikke er innkapslet og har som egenskap at den kan infiltrere omliggende vev og spre seg og danne metastaser) er omfattet av kreftdiagnosen. Inkludert i kreftdiagnosen er også blodkreft og lymfekreft (leukemi og maligne lymfomer). Diagnosen må være bekreftet med vevsprøver (histologiske prøver) som beskriver malignitet. Forsikringen dekker ikke: Enhver hudkreft (inklusive leppe) med unntak av maligne melanomer Alle svulster som er histologisk beskrevet som forstadier til kreft (pre-malignitet) Cancer in situ Multippel Sklerose Multippel Sklerose skal være diagnostisert på barneavdelingen ved regionsykehus eller av spesialist i nevrologi. Forsikrede må ha nevrologisk utfall som har vart i mer enn seks måneder eller har forekommet ved mer enn ett tilfelle. Dette må verifiseres ved typiske symptomer på demyelinisering (at hylsen rundt en del nervefibre blir borte) og svekkelse av bevegelse og følelse samt ved analyse av spinalvæske og MRundersøkelse (en spesiell form for røntgenundersøkelse) Diabetes Diabetes skal være diagnostisert av spesialist i barnesykdommer eller indremedisin. Fastende blodsukker må ha vært høyere enn 7 mmol/l ved gjentatte målinger og forsikrede må ha vært behandlet med insulin i mer enn 3 måneder Cystisk fibrose Cystisk fibrose skal være diagnostisert av spesialist i barnesykdommer. Forsikrede må ha affeksjon av lungene (kronisk obstruktiv lungesykdom) og/eller bukspyttkjertelen (exocrin pancreas insufficiens). I tillegg må svettetest vise klor(id) konsentrasjon høyere enn 60 mmol/l ved alder til og med 16 år og mer enn 80 mmol/l ved alder over 16 år Leddgikt Leddgikt hos barn (juvenil revmatoid artritt) eller voksne (kronisk revmatoid artritt), diagnostisert på barneavdelingen ved et regionsykehus eller hos spesialist i revmatologi. Diagnosen skal oppfylle de til enhver tid internasjonalt gjeldende diagnosekriterier. Det kreves artritt i minst ett ledd i mer enn seks uker som oppfyller kriteriene for leddgikt fra American College of Rheumatology Ulcerøs colitt eller Chrons sykdom De kroniske tarmsykdommene ulcerøs colitt og chrons sykdom skal være diagnostisert på barneavdelingen ved regionsykehus eller av spesialist i indremedisin eller kirurgi. Diagnosen skal være bekreftet med coloskopisk undersøkelse og/eller røntgenundersøkelse. Det gis erstatning ved kun én av de to lidelsene. Konstatering av én av lidelsene gir ikke rett til erstatning fra den andre Hjernesvulst Omfatter svulster som utvikles fra vev i hjernen eller hjernehinnene. Hjernesvulster gir rett til erstatninger også når de kun sprer seg lokalt og ikke gjennom dattersvulster. Diagnosen skal stilles av spesialist i nevrologi/nevrokirurgi, og det skal ved spesialundersøkelse (CT/MR) være påvist operasjonstrengende, intrakraniell svulst. Forsikringen dekker ikke: Abcesser, cyster, granulomer, hematomer og malformasjoner i blodårer Alvorlig hjerneskade Omfatter alvorlige hjerneskader som samsvarer med kode I60-I69, og S06.1-S06.9 i ICD-10. Diagnosen skal være stilt ved barneavdeling eller nevrologisk avdeling. Forsikringen dekker ikke hjernerystelse (S06.0) eller småblødninger i hjernen som går tilbake av seg selv. side 5 av??

6 7.8.9 Alvorlig brannskade Når barnet er under 10 år, dekker forsikringen tredjegradsforbrenning (termisk eller kjemisk) på mer enn 10 % av kroppsoverflaten målt ved rule of nineseller tilsvarende metode. Når barnet er 10 år eller eldre, dekker forsikringen tredjegradsforbrenning (termisk eller kjemisk) på mer enn 20 % av kroppsoverflaten målt ved rule of nineseller tilsvarende metode. Graderingen skal være gjort av plastisk kirurg ved brannskadeavdeling Tverrsnittlammelser Forsikringen dekker tverrsnittlammelser i ryggmargen med totalt og permanent tap av nevrologisk funksjon nedenfor tverrsnittnivået (tetraplegi eller paraplegi), som følge av sykdom eller ulykke. Diagnosen skal være stilt av nevrolog eller nevrokirurg Transplantasjon Forsikringen gir rett til erstatning når forsikrede har fått utført transplantasjon av hjerte, lunge, nyre, lever, bukspyttkjertel eller benmarg, eller settes på venteliste i Norge for slik transplantasjon. Forsikringen dekker ikke noen form for autotransplantasjon. 7.9 Barn Maks - utvidet dekning Uførepensjon Uførepensjon er en livsforsikring hvor et avtalt beløp utbetales i månedlige terminer ved varig arbeidsuførhet. Uførepensjon gir kompensasjon for inntektsbortfall inntil fylte 67 år. Det fremkommer av forsikringsbeviset om Barn Maks - uførepensjon er tegnet, og hvilke forsikringssum som er avtalt. Dekningen gjelder ved skader/sykdom som inntreffer frem til fylte 26 år Rett til uførepensjon Rett til uførepensjon inntrer når forsikrede har vært minst 50 % arbeidsufør i mer enn 12 måneder sammenhengende (karenstiden), mens forsikringen har vært i kraft. Rett til uførepensjon inntrer likevel ikke før forsikrede har fylt 18 år. Dersom forsikrede er minst 50 % arbeidsufør ved opphør av forsikringen, opprettholdes uførepensjonen for vedkommende uten premiebetaling. Opphører uførheten eller reduseres uføregraden til under 50 %, utgår denne rettigheten. Se begrensninger og unntak i pkt Utbetaling Uførepensjonen beregnes i forhold til graden av arbeidsuførheten til enhver tid. Den avtalte uførepensjonen som er angitt i forsikringsbeviset gjelder pr. år ved 100 % arbeidsuførhet. Uførepensjonen betales månedlig etterskuddsvis fra det tidspunkt det foreligger rett til uførepensjon og så lenge forsikrede er minst 50 % arbeidsufør, men ikke etter fylte 67 år. Forsikringssummen er basert på folketrygdens grunnbeløp (G). Fra det tidspunkt retten til uførepensjon inntreffer, reguleres ikke forsikringssummen i samsvar med regulering av folketrygdens grunnbeløp (G). Dersom forsikrede blir fullt arbeidsfør etter en periode med utbetalt uførepensjon, vil reguleringen gjenopptas fra det tidspunkt uførepensjonen opphører, med G-verdien på samme tidspunkt. Uførepensjonen utbetales til forsikringstaker i samsvar med reglene i forsikringsavtaleloven 15-1, dersom ikke særskilt begunstiget er oppnevnt Foreldelse Krav på uførepensjon foreldes når det er gått 10 år fra den dag da det siste gang ble utbetalt en termin. Er det ikke betalt noenterminer, løper fristen fra den dag da den berettigede kunne ha krevd første termin. Krav på forfalte terminer foreldes dessuten 3 år fra forfall, jf. forsikringsavtaleloven 18-6, 3.ledd. Krav som er meldt til selskapet før foreldelsesfristen er utløpt, foreldes vanligvis tidligst 6 måneder etter at den berettigede har fått særskilt skriftlig melding om at foreldelse vil bli påberopt, jf. forsikringsavtaleloven 18-6, 3.ledd. 8 Ved krav om erstatning Den som krever erstatning, skal gi de opplysningene som selskapet ber om. Selskapet kan etter samtykke fra forsikrede eller forsikredes foresatte, innhente opplysninger fra lege, sykehus, NAV/trygdekontor, forsikringsselskaper eller andre. Forsikringstaker må holde forsikringen i kraft ved å betale premien til forsikringssummen eventuelt er utbetalt. Hvis forsikrede befinner seg utenfor Norge, kan selskapet som et vilkår for å utbetale erstatningen, kreve at forsikrede fremstiller seg for lege i Norge for vurdering av om vilkårene for utbetaling foreligger. Legens honorarer betales av selskapet. Eventuelle øvrige utgifter (reiser mv.) betales av forsikringstakeren. 9 Begrensninger og unntak 9.1 Reservasjon Forsikringen gir ikke rett til utbetaling ved sykdom, lidelse eller lyte som selskapet har reservert seg mot og som fremkommer av forsikringsbeviset - Reservasjoner side 6 av??

Barn Gjelder fra 01.01.2014

Barn Gjelder fra 01.01.2014 Barn Gjelder fra 01.01.2014 Innhold 1. Hvem barneforsikringen gjelder for 2. Hvem som har rett til erstatning 3. Hvor forsikringen gjelder 4. Konstateringstidspunkt 5. Hva forsikringen omfatter 6. Barn

Detaljer

NSF vilkår Barneforsikring

NSF vilkår Barneforsikring NSF vilkår Barneforsikring Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. I beviset ser du hvilke dekninger som er valgt og hva som er ditt ansvar.

Detaljer

Vilkår 2015 Utdanningsforbundets barneforsikring

Vilkår 2015 Utdanningsforbundets barneforsikring Vilkår 2015 Utdanningsforbundets barneforsikring Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. I beviset ser du hvilke dekninger som er valgt og hva

Detaljer

Vilkår Barne- og ungdomsforsikring III

Vilkår Barne- og ungdomsforsikring III Vilkår Barne- og ungdomsforsikring III Av 01.11.2007 1. Hvem forsikringen gjelder for Forsikringen gjelder barnet som er ført opp som forsikrede i forsikringsbeviset (se definisjon i generelle vilkår pkt.

Detaljer

NSF VILKÅR BARNEFORSIKRING

NSF VILKÅR BARNEFORSIKRING NSF VILKÅR BARNEFORSIKRING INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hva forsikringen omfatter 3. Hvor forsikringen gjelder 4. Når forsikringen gjelder 5. Hvilke vilkår gjelder 6. Betingelser

Detaljer

NSF Vilkår Barneforsikring

NSF Vilkår Barneforsikring NSF Vilkår Barneforsikring Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. I beviset ser du hvilke dekninger som er valgt og hva som er ditt ansvar.

Detaljer

Forsikringen gjelder frem til barnet fyller 20 år.

Forsikringen gjelder frem til barnet fyller 20 år. Vilkår - Barne- og ungdomsforsikring Av 22.09.2012 (Erstatter tidligere vilkår av 1.12.2005 (barne-og ungdomsforsikring II) og 28.11.2012 (barne-og ungdomsforsikring III) 1. Hvem forsikringen gjelder for

Detaljer

VILKÅR FOR BARNE- OG UNGDOMSFORSIKRING

VILKÅR FOR BARNE- OG UNGDOMSFORSIKRING VILKÅR FOR BARNE- OG UNGDOMSFORSIKRING Av 01.01.2009 1. Hvilke vilkår som gjelder I tillegg til disse vilkår gjelder de generelle vilkårene for avtalen. 2. Tegningsadgang Forsikringstaker kan bare være

Detaljer

Vilkår Barneforsikring

Vilkår Barneforsikring Side 1 av 6 Vilkår Barneforsikring Gjeldende fra 01.04.2008 I tillegg gjelder selskapets Generelle vilkår og Forsikringsavtaleloven. Forsikringsavtalen består av: - Forsikringsbeviset og eventuelle særvilkår.

Detaljer

Innholdsfortegnelse Side

Innholdsfortegnelse Side Barneforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2014 Innholdsfortegnelse Side 1 Hvem forsikringen gjelder for 3 2 Hvor gjelder forsikringen 3 3 Når forsikringen gjelder og hvor lenge den kan beholdes 3 4 Hva

Detaljer

Barneforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2013 Vilkår Barneforsikring, side 1 av 6

Barneforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2013 Vilkår Barneforsikring, side 1 av 6 Erstatter forsikringsvilkår av 01.07.2012 Barneforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2013 Vilkår Barneforsikring, side 1 av 6 Innholdsfortegnelse Side 1 Hvem forsikringen gjelder for 3 2 Hvor gjelder forsikringen

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser pr. 01.01.2016 Barn Total

Særskilte forsikringsbestemmelser pr. 01.01.2016 Barn Total Innholdsfortegnelse 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen 2. Hva forsikringen dekker 3. Definisjoner 4. Varig medisinsk invaliditet 4.1. Hva forsikringen omfatter 4.2. Erstatningsberegning 4.3.

Detaljer

Vilkår Barne- og ungdomsforsikring IV Av 24.05.2014 Erstatter vilkår av 01.06.2013 Vilkårene gjelder for forsikring tegnet etter 28.11.

Vilkår Barne- og ungdomsforsikring IV Av 24.05.2014 Erstatter vilkår av 01.06.2013 Vilkårene gjelder for forsikring tegnet etter 28.11. Vilkår Barne- og ungdomsforsikring IV Av 24.05.2014 Erstatter vilkår av 01.06.2013 Vilkårene gjelder for forsikring tegnet etter 28.11.2011 1. Hvem forsikringen gjelder for Forsikringen gjelder for barnet

Detaljer

Vilkår - 2015 Utdanningsforbundets livsforsikring

Vilkår - 2015 Utdanningsforbundets livsforsikring Utdanningsforbundets livsforsikring Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. I beviset ser du hvilke sier hva forsikringen dekker, hvilke unntak

Detaljer

VILKÅR FOR BARNE- OG UNGDOMSFORSIKRING

VILKÅR FOR BARNE- OG UNGDOMSFORSIKRING VILKÅR FOR BARNE- OG UNGDOMSFORSIKRING Av 1.1.2011 1. Hvilke vilkår som gjelder I tillegg til disse vilkår gjelder de generelle vilkårene for avtalen. 2. Tegningsadgang/opphørsalder Forsikringstaker kan

Detaljer

Barne- og ungdomsforsikring

Barne- og ungdomsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2016 for Barne- og ungdomsforsikring Vilkår for Barne- og ungdomsforsikring 1 DEFINISJONER... 2 2 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR... 2 3 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 2 4 NÅR FORSIKRINGEN

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser pr. 12.11.2015 Barn Total

Særskilte forsikringsbestemmelser pr. 12.11.2015 Barn Total Innholdsfortegnelse 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen 2. Hva forsikringen dekker 3. Definisjoner 4. Varig medisinsk invaliditet 4.1. Hva forsikringen omfatter 4.2. Erstatningsberegning 4.3.

Detaljer

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Pluss

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Pluss Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Pluss Selskap: Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2014 Avløser vilkår av 1.1.2013 Innholdsfortegnelse 1. Tilslutning...

Detaljer

Vilkår Uføre (Uføre01)

Vilkår Uføre (Uføre01) Vilkår Uføre (Uføre01) Uføreforsikring. Dersom forsikrede blir arbeidsufør. Forsikringsvilkår I dette dokumentet finner du alle forsikringsvilkår for gjeldene forsikring. Hvilken forsikring og dekning

Detaljer

Vilkår Barneforsikring for foreninger (BarnF01)

Vilkår Barneforsikring for foreninger (BarnF01) Vilkår Barneforsikring for foreninger (BarnF01) Forsikringen kan beholdes ut det forsikringsår barnet fyller 26 år. Forsikringsvilkår I dette dokumentet finner du alle forsikringsvilkår for gjeldene forsikring.

Detaljer

Vilkår Barneforsikring for foreninger (BarnF01) Gjelder fra januar 2013

Vilkår Barneforsikring for foreninger (BarnF01) Gjelder fra januar 2013 Vilkår Barneforsikring for foreninger (BarnF01) Gjelder fra januar 2013 Barneforsikring for foreninger Forsikringen kan beholdes ut det forsikringsår barnet fyller 26 år. Gjelder fra januar 2013 Innhold:

Detaljer

Vilkår av 1 januar 2009. Her er dine Vilkår for ulykke

Vilkår av 1 januar 2009. Her er dine Vilkår for ulykke Vilkår av 1 januar 2009 Her er dine Vilkår for ulykke Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede...3 2. Hvor forsikringen gjelder...3 3. Når forsikringen gjelder...3 4. Forsikringen omfatter...3 5.

Detaljer

Generelle forsikringsbestemmelser pr. 12.11.2015 Gjelder for alle forsikringer

Generelle forsikringsbestemmelser pr. 12.11.2015 Gjelder for alle forsikringer Generelle forsikringsbestemmelser pr. 12.11.2015 Gjelder for alle forsikringer A) For forsikringsavtalen gjelder: - Forsikringsbeviset - Disse forsikringsbestemmelser - Forsikringsavtaleloven av 16. juni

Detaljer

Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring. Gjelder fra 01.01 2010. For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen

Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring. Gjelder fra 01.01 2010. For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring Gjelder fra 01.01 2010 For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen Innhold 1 Definisjoner 4 2 Hva forsikringsavtalen består av 4 3 Hva forsikringen

Detaljer

VILKÅR BARNEFORSIKRING. Gjelder fra 01.01.2010

VILKÅR BARNEFORSIKRING. Gjelder fra 01.01.2010 VILKÅR BARNEFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2010 I Definisjoner Selskapet: Protector Forsikring ASA Org.nr. 985 279 721 Postboks 1351, Vika 0113 OSLO Forsikringstakeren er den som inngår forsikringsavtalen

Detaljer

VILKÅR BARNEFORSIKRING. Gjelder fra 01.01.2009

VILKÅR BARNEFORSIKRING. Gjelder fra 01.01.2009 VILKÅR BARNEFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2009 I Definisjoner Selskapet: Protector Forsikring ASA Org.nr. 985 279 721 Postboks 1351, Vika 0113 OSLO Forsikringstakeren er den som inngår forsikringsavtalen

Detaljer

Vilkår UHFs Barneforsikring

Vilkår UHFs Barneforsikring Vilkår UHFs Barneforsikring Gjelder fra 01.01.2010 Vilkår UHFs Barneforsikring 1. Hvem som er forsikret Forsikringen gjelder for den person (barnet) som er angitt som den forsikrede i forsikringsbeviset.

Detaljer

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Selskap: Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2015 Avløser vilkår av 1.1.2014 Innholdsfortegnelse 1. Tilslutning...

Detaljer

Vilkår for Norsk Journalistlags barneforsikring

Vilkår for Norsk Journalistlags barneforsikring Vilkår for Norsk Journalistlags barneforsikring For sik rings vilkår av 01.01.2013 For sik ringen er dekket i Barneforsikring VILKÅR NR. 50113 Vilkår av 01.01.2013 Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis

Detaljer

Generelle forsikringsbestemmelser per 01.01.2011 Gjelder for alle forsikringer

Generelle forsikringsbestemmelser per 01.01.2011 Gjelder for alle forsikringer Generelle forsikringsbestemmelser per 01.01.2011 Gjelder for alle forsikringer A) For forsikringsavtalen gjelder: - Forsikringsbeviset - Disse forsikringsbestemmelser - Forsikringsavtaleloven av 16. juni

Detaljer

Vilkår for Norsk Journalistlags barneforsikring

Vilkår for Norsk Journalistlags barneforsikring Vilkår for Norsk Journalistlags barneforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2012 Forsikringen er dekket i Barneforsikring VILKÅR NR. 50113 Vilkår av 01.01.2012 Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis

Detaljer

Informasjon om personforsikring

Informasjon om personforsikring Informasjon om personforsikring Helseopplysninger Ved kjøp av forsikring må det fylles ut egenerklæring om helse. Egenerklæringen fylles ut elektronisk og må sendes innen èn måned etter akseptert tilbud.

Detaljer

ansatte i Gruppeliv Kollektiv ulykke For medlemmer tilhørende Bergen Brannvesen Fagforening

ansatte i Gruppeliv Kollektiv ulykke For medlemmer tilhørende Bergen Brannvesen Fagforening ansatte i Gruppeliv Lars Holm Uførekapital Shipping AS Kollektiv ulykke For medlemmer tilhørende Bergen Brannvesen Fagforening Kollektiv Ulykke Ikke forsørgere Ulykke invaliditet Forsikringssum 20 G =1.767.400

Detaljer

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. januar 2010 Avløser forsikringsvilkår av 1. januar 2009 Innholdsfortegnelse 1 Hvem forsikringen gjelder for side

Detaljer

Forsikringsvilkår av 01.09.2011 (Avløser vilkår av 01.02.2006) LOfavør barn

Forsikringsvilkår av 01.09.2011 (Avløser vilkår av 01.02.2006) LOfavør barn Forsikringsvilkår av 01.09.2011 (Avløser vilkår av 01.02.2006) LOfavør barn INNHOLD: 1. Definisjoner 2. Hvem forsikringen gjelder for 3. Hvor forsikringen gjelder 4. Selskapet dekker/dekker ikke 5. Premiebetaling

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring på personer i alderen 18 til og med 66 år. En forsikringsavtale kan bare

Detaljer

Forsikringsvilkår av 01.07.2007 for. Ulykkesforsikring INNHOLD:

Forsikringsvilkår av 01.07.2007 for. Ulykkesforsikring INNHOLD: Forsikringsvilkår av 01.07.2007 for Ulykkesforsikring INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen kan omfatte 4. Selskapet dekker/dekker ikke 5. Erstatningsberegning

Detaljer

Vilkår for Forskerforbundets barneforsikring

Vilkår for Forskerforbundets barneforsikring Vilkår for Forskerforbundets barneforsikring Forsikrings vilkår av 01.01.2015 Forsikringen er dekket i 2 Barneforsikring VILKÅR NR. 51809 Vilkår av 01.01.2015 Forsikringen kan kjøpes av medlem eller ansatt

Detaljer

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2 Barneforsikring INNHOLD 1. Hvem forsikringen gjelder for... 2 2. Når forsikringen gjelder... 2 3. Opplysningsplikt ved avtaleinngåelsen og konsekvenser av å gi uriktige opplysninger... 2 4. Hvor forsikringen

Detaljer

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Vilkår nr. V2023 Gjelder fra 01.01.2014 Innhold: 1. Hvem forsikringen gjelder for helseopplysninger ved innmelding...

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførerente

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførerente Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførerente 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring for personer i alderen 18 til og med 65 år. En forsikringsavtale kan

Detaljer

Vilkår for Norsk Journalistlags barneforsikring

Vilkår for Norsk Journalistlags barneforsikring Vilkår for Norsk Journalistlags barneforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2011 Forsikringen er dekket i Barneforsikring VILKÅR NR. 50113 Vilkår av 01.01.2011 Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis

Detaljer

Forsikringsvilkår av januar 2012 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR 2 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER DEFINISJONER 3 HVILKE SKADER SELSKAPET ERSTATTER

Forsikringsvilkår av januar 2012 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR 2 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER DEFINISJONER 3 HVILKE SKADER SELSKAPET ERSTATTER Forsikringsvilkår av januar 2012 Innhold DEFINISJONER 1 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR 1 2 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER 1 3 HVILKE SKADER SELSKAPET ERSTATTER 1 4 ANSVARSBEGRENSNINGER OG SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Personalforsikring. Gjelder fra: 1. desember 2014 ###Bedrift~PV04315~~962392687~28.11.2014~~Avtaler~Etablering~FB Fast ansatte~~vf0000~~1~427501###

Personalforsikring. Gjelder fra: 1. desember 2014 ###Bedrift~PV04315~~962392687~28.11.2014~~Avtaler~Etablering~FB Fast ansatte~~vf0000~~1~427501### NORCONSULT AS Trondheim, 28. november 2014 Forsikringsbevis for ansatte i NORCONSULT AS Avtalenummer: Gruppe: PV04315 Fast ansatte Gjelder fra: 1. desember 2014 ###Bedrift~PV04315~~962392687~28.11.2014~~Avtaler~Etablering~FB

Detaljer

VILKÅR FOR BARNE- OG UNGDOMSFORSIKRING

VILKÅR FOR BARNE- OG UNGDOMSFORSIKRING VILKÅR FOR BARNE- OG UNGDOMSFORSIKRING Av 1.1.2014 1. Hvilke vilkår som gjelder I tillegg til disse vilkår gjelder Generelle vilkår for avtalen. 2. Tegningsadgang/opphørsalder Forsikringstaker kan bare

Detaljer

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2 Dødsfallsforsikring INNHOLD 1. Hvem forsikringen gjelder for... 2 2. Når forsikringen gjelder... 2 3. Opplysningsplikt ved tegning og konsekvenser av å gi uriktige opplysninger... 2 4. Forbehold om tilpasning

Detaljer

Generelle forsikringsbestemmelser per 01.01.2008 Gjelder for alle forsikringer

Generelle forsikringsbestemmelser per 01.01.2008 Gjelder for alle forsikringer A) For forsikringsavtalen gjelder: - Forsikringsbeviset - Disse forsikringsbestemmelser - Forsikringsavtaleloven av 16. juni 1989 (FAL) nr. 69 - Forsikringsvirksomhetsloven av 10. juni 1988 med forskrift

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.10.2010 Uførerente

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.10.2010 Uførerente Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.10.2010 Uførerente 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring for personer i alderen 18 til og med 65 år. En forsikringsavtale kan

Detaljer

Generelle forsikringsbestemmelser per 01.01.2011 Gjelder for alle forsikringer

Generelle forsikringsbestemmelser per 01.01.2011 Gjelder for alle forsikringer Generelle forsikringsbestemmelser per 01.01.2011 Gjelder for alle forsikringer A) For forsikringsavtalen gjelder: - Forsikringsbeviset - Disse forsikringsbestemmelser - Forsikringsavtaleloven av 16. juni

Detaljer

Vilkår 2013 Utdanningsforbundets gruppelivsforsikring

Vilkår 2013 Utdanningsforbundets gruppelivsforsikring Vilkår 2013 Utdanningsforbundets gruppelivsforsikring Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. I beviset ser du hvilke dekninger som er valgt

Detaljer

Personforsikring i arbeidsforhold for ansatte i Gran kommune

Personforsikring i arbeidsforhold for ansatte i Gran kommune Personforsikring i arbeidsforhold for ansatte i Gran kommune Teksten bygger på brosjyren Personalforsikring i kommunen utarbeidet av Skadeforsikring AS 1. INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Forsikringer i arbeidsforhold

Detaljer

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4 Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4 Avtalenr. : 10190 Gjelder fra og med : 01.09.2014 Utskriftsdato : 21.07.2014 Du er forsikret gjennom avtale mellom Sunndal Kjemiske Fagforening og SpareBank

Detaljer

Ved å sette deg godt inn sikkerhetsvilkårene forebygger du skader, og du kan lese om unntakene som begrenser et skadeoppgjør.

Ved å sette deg godt inn sikkerhetsvilkårene forebygger du skader, og du kan lese om unntakene som begrenser et skadeoppgjør. Vilkår Liv (Liv01) Engangsutbetaling ved dødsfall. Forsikringsvilkår I dette dokumentet finner du alle forsikringsvilkår for gjeldene forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av

Detaljer

Barnas Superforsikring. Veiledning og forsikringsvilkår Gjelder fra 01. november 2007.

Barnas Superforsikring. Veiledning og forsikringsvilkår Gjelder fra 01. november 2007. Barnas Superforsikring Veiledning og forsikringsvilkår Gjelder fra 01. november 2007. 2 Til våre forsikringstakere En forsikringsavtale består av forsikringsbeviset og de forsikringsvilkår som gjelder

Detaljer

Ditt forsikringsbevis

Ditt forsikringsbevis Ditt forsikringsbevis Engangsutbetalinger ved: død arbeidsuførhet medisinsk invaliditet Statoil ASA Forsikringsordning i Storebrand for ansatte i Statoil ASA Side 1 av 5 Avtaleinformasjon Forsikringsbeløpene

Detaljer

Ulykke fritid. Gjelder fra 01.01.2015 UPF01 - F01

Ulykke fritid. Gjelder fra 01.01.2015 UPF01 - F01 Ulykke fritid Gjelder fra 01.01.2015 UPF01 - F01 Innhold 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hva forsikringen ikke omfatter 5. Skadeoppgjør 6.

Detaljer

Ulykke fritid. Gjelder fra 01.01.2013 UPF01 - F01

Ulykke fritid. Gjelder fra 01.01.2013 UPF01 - F01 Ulykke fritid Gjelder fra 01.01.2013 UPF01 - F01 Gjelder fra 01.01.2013 Avløser vilkår av 01.01.2008 Innhold 1. Definisjoner 2. Hvem er forsikret 3. Hvor forsikringen gjelder 4. Når forsikringen gjelder.

Detaljer

Vilkår Uførekapital med forskuttering

Vilkår Uførekapital med forskuttering Forsikringsvilkår Uførekapital med forskuttering 01.05.2016 Eika Forsikring Vilkår Uførekapital med forskuttering Gjeldende fra 01.05.2016 Innhold 1 Hvilke vilkår som gjelder 3 2 Hvem forsikringen gjelder

Detaljer

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår Uføreforsikring Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Vilkår nr. V2021 Gjelder fra 01.01.2013 Innhold: 1. Hvem forsikringen gjelder for helseopplysninger ved innmelding... 3 2. Hva

Detaljer

Generelle forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Gjelder for alle forsikringer

Generelle forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Gjelder for alle forsikringer Generelle forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Gjelder for alle forsikringer A) For forsikringsavtalen gjelder: - Forsikringsbeviset - Disse forsikringsbestemmelser - Forsikringsavtaleloven av 16. juni

Detaljer

Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2. 2. Hvor forsikringen gjelder... 2. 3. Når forsikringen gjelder... 2. 4. Hvilke ulykker som omfattes...

Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2. 2. Hvor forsikringen gjelder... 2. 3. Når forsikringen gjelder... 2. 4. Hvilke ulykker som omfattes... Vilkår av 1. januar 2011 Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2 2. Hvor forsikringen gjelder... 2 3. Når forsikringen gjelder... 2 4. Hvilke ulykker som omfattes... 2 Dekninger (som gjelder

Detaljer

Generelle forsikringsbestemmelser per 01.01.2008 Gjelder for alle forsikringer

Generelle forsikringsbestemmelser per 01.01.2008 Gjelder for alle forsikringer Generelle forsikringsbestemmelser per 01.01.2008 Gjelder for alle forsikringer A) For forsikringsavtalen gjelder: - Forsikringsbeviset - Disse forsikringsbestemmelser - Forsikringsavtaleloven av 16. juni

Detaljer

Forsikringsbestemmelser (Gjelder fra 01.01.05)

Forsikringsbestemmelser (Gjelder fra 01.01.05) Forsikringsbestemmelser (Gjelder fra 01.01.05) 29 Innhold Generelle forsikringsbestemmelser................................................ 3 Særskilte forsikringsbestemmelser Dødsfall.....................................

Detaljer

Barneforsikring Veiledning og forsikringsvilkår Gjelder fra 1. januar 2007.

Barneforsikring Veiledning og forsikringsvilkår Gjelder fra 1. januar 2007. Barneforsikring Veiledning og forsikringsvilkår Gjelder fra 1. januar 2007. Til våre forsikringstakere En forsikringsavtale består av forsikringsbeviset og de forsikringsvilkår som gjelder for den forsikring

Detaljer

for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring)

for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Forsikringsvilkår for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Hvilke ytelser forsikringen

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførhet Total

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførhet Total Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførhet Total 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring for personer i alderen 18 til og med 51 år. En forsikringsavtale

Detaljer

Informasjonsbrosjyre Personforsikringer for elever og ansatte. Halden. Kommune

Informasjonsbrosjyre Personforsikringer for elever og ansatte. Halden. Kommune Informasjonsbrosjyre Personforsikringer for elever og ansatte Halden Kommune 2012-2013 Innhold Side Ord og uttrykk i forsikring 3 Fritidsulykke 4 Gruppelivsforsikring 5 Lov om yrkesskadeforsikring 6 Tariffbestemt

Detaljer

Vilkår Norsk Radiografforbunds Barneforsikring

Vilkår Norsk Radiografforbunds Barneforsikring Vilkår Norsk Radiografforbunds Barneforsikring Gjelder fra 01.01.2012 Vilkår Norsk Radiografforbunds Barneforsikring 1. Hvem som er forsikret Forsikringen gjelder for den person (barnet) som er angitt

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2012 Trippelforsikring

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2012 Trippelforsikring Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2012 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring på personer i alderen 18 til og med 59 år. En forsikringsavtale kan bare inngås

Detaljer

NETFs forsikringer 2008

NETFs forsikringer 2008 NETFs forsikringer 2008 Livsforsikring - uføredekning - ulykkesforsikring Innhold Obligatoriske forsikringer 2 Livs- og uføreforsikringer 4 Innboforsikring 4 Reiseforsikring 5 Barneforsikring 6 Ulykkesforsikring

Detaljer

Personalforsikring. Gjelder fra: 1. juli 2016 ###Bedrift~PV04315~~ ~ ~~Avtaler~Etablering~FB Fast ansatte~~vf0000~~1~580782###

Personalforsikring. Gjelder fra: 1. juli 2016 ###Bedrift~PV04315~~ ~ ~~Avtaler~Etablering~FB Fast ansatte~~vf0000~~1~580782### NORCONSULT AS Trondheim, 18. juli 2016 Forsikringsbevis for ansatte i NORCONSULT AS Avtalenummer: Gruppe: PV04315 Fast ansatte Gjelder fra: 1. juli 2016 ###Bedrift~PV04315~~962392687~18.07.2016~~Avtaler~Etablering~FB

Detaljer

Produktavtale. mellom. Norges Triathlonforbund og If Skadeforsikring AB(publ)via den norske filialen If skadeforsikring NUF

Produktavtale. mellom. Norges Triathlonforbund og If Skadeforsikring AB(publ)via den norske filialen If skadeforsikring NUF Avtale nr. / Pol.nr. 0116252 Produktavtale mellom Norges Triathlonforbund og If Skadeforsikring AB(publ)via den norske filialen If skadeforsikring NUF 1. HVEM AVTALEN GJELDER FOR 1.1. Avtale om Lisensforsikring

Detaljer

Vilkår Forskerforbundets Barneforsikring

Vilkår Forskerforbundets Barneforsikring Vilkår Forskerforbundets Barneforsikring Gjelder fra 01.01.2010 Vilkår Forskerforbundets Barneforsikring 1. Hvem som er forsikret Forsikringen gjelder for den person (barnet) som er angitt som den forsikrede

Detaljer

Kritisk Sykdom for arbeidstakere

Kritisk Sykdom for arbeidstakere Kritisk Sykdom for arbeidstakere Utvalgte sykdommer Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Når Storebrands ansvar begynner å løpe. Begrensninger i Storebrands ansvar 3 3. Hva forsikringen omfatter 4 4. Hvilke begrensninger

Detaljer

Forsikringsvilkår for sykelønnsforsikring i Storebrand (Sykløn1)

Forsikringsvilkår for sykelønnsforsikring i Storebrand (Sykløn1) Forsikringsvilkår for sykelønnsforsikring i Storebrand (Sykløn1) Innhold: 1 Definisjoner 2 2 Hvem sykelønnsforsikringen omfatter.................................................... 2 3 Hvor sykelønnsforsikringen

Detaljer

Forsikringsvilkår Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Selskap Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldene frå

Forsikringsvilkår Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Selskap Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldene frå Forsikringsvilkår Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Selskap Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldene frå 1.1.2011. Innhold: 1. Tilslutning ved etablering 1.1 Krav om helse ved ikrafttredelse

Detaljer

INFORMASJON TIL ANSATTE

INFORMASJON TIL ANSATTE Lunner kommune FORSIKRINGER INFORMASJON TIL ANSATTE 2011 Denne orienteringen gir en forenklet beskrivelse av forsikringene som supplement til forsikringsavtalene, forsikringsbevis og vilkår. Ved eventuelle

Detaljer

Gruppelivsforsikring for foreninger

Gruppelivsforsikring for foreninger Gruppelivsforsikring for foreninger Gjelder fra 1. oktober 2014 3 Innholdsfortegnelse Side 1. Definisjoner 4 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 4 3. Innmelding i forsikringen 5 4. Utvidelse av

Detaljer

Her finner du alt du trenger å vite om medlemsforsikringene

Her finner du alt du trenger å vite om medlemsforsikringene Forsikringer 2011 Innhold Obligatoriske forsikringer 3 Livs- og uføreforsikringer 4 Innboforsikring 4 Reiseforsikring 5 Barneforsikring 6 Ulykkesforsikring 6 Studentforsikringer 7 Private skadeforsikringer

Detaljer

Forsikringsvilkår av 01.01.2015 for. Kritisk sykdom

Forsikringsvilkår av 01.01.2015 for. Kritisk sykdom Forsikringsvilkår av 01.01.2015 for Kritisk sykdom Vilkår for Kritisk sykdom 1 DEFINISJONER... 2 2 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR... 2 3 NÅR FORSIKRINGEN GJELDER... 2 4 FORSIKRINGSSUM... 3 5 HVA FORSIKRINGEN

Detaljer

Kritisk Sykdom for foreningsmedlemmer

Kritisk Sykdom for foreningsmedlemmer Kritisk Sykdom for foreningsmedlemmer Utvalgte sykdommer Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Når Storebrands ansvar begynner å løpe. Begrensninger i Storebrands ansvar 3 3. Hva forsikringen omfatter 4 4. Hvilke

Detaljer

VILKÅR - NORSK SYKEPLEIERFORBUNDS BARNEFORSIKRING

VILKÅR - NORSK SYKEPLEIERFORBUNDS BARNEFORSIKRING VILKÅR - NORSK SYKEPLEIERFORBUNDS BARNEFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2016 DNB Livsforsikring AS Organisasjonsnummer 914782007 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning 2. Forklaring av ord og uttrykk 3. Forsikringsavtalen

Detaljer

Forsikringsvilkår av 1.1.2013 for Kritisk sykdom

Forsikringsvilkår av 1.1.2013 for Kritisk sykdom Forsikringsvilkår av 1.1.2013 for Kritisk sykdom Vilkår for Kritisk sykdom 1 DEFINISJONER... 2 2 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR... 2 3 NÅR FORSIKRINGEN GJELDER... 2 4 FORSIKRINGSSUM... 2 5 HVA FORSIKRINGEN

Detaljer

Vilkår Kritisk Sykdom (KS01)

Vilkår Kritisk Sykdom (KS01) Vilkår Kritisk Sykdom (KS01) Engangsutbetaling ved utvalgte sykdommer. Forsikringsvilkår I dette dokumentet finner du alle forsikringsvilkår for gjeldene forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har

Detaljer

Personalforsikringer for

Personalforsikringer for Oslo kommune Personalforsikringer for ansatte i Oslo kommune av 01.10.2011 Gjelder fra 01.01.2014 Erstatter tidligere brosjyre av 01.10.2011 Det gjøres oppmerksom på at det er de til enhver tid gjeldende

Detaljer

Forsikring for ansatte STEINKJER KOMMUNE

Forsikring for ansatte STEINKJER KOMMUNE www.gjensidige.no Forsikring for ansatte STEINKJER KOMMUNE 1. Dødsfallsforsikring 2. Yrkesskadeforsikring 3. Melding av skader 4. Dine private forsikringer 5. Ord og uttrykk i forsikring 6. Oversikt over

Detaljer

VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDS FRIVILLIGE GRUPPELIVSFORSIKRING. Gjelder fra 01.01.2014

VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDS FRIVILLIGE GRUPPELIVSFORSIKRING. Gjelder fra 01.01.2014 VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDS FRIVILLIGE GRUPPELIVSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDS FRIVILLIGE GRUPPELIVSFORSIKRINGER Gjelder fra 01.01.2014 For gruppelivsforsikringen

Detaljer

Vilkår for Akademikerforbundets barneforsikring

Vilkår for Akademikerforbundets barneforsikring Vilkår for Akademikerforbundets barneforsikring Forsikrings vilkår av 01.01.2014 Forsikringen er dekket i 2 Barneforsikring VILKÅR NR. 53503 Vilkår av 01.01.2014 Forsikringen kan kjøpes av medlem eller

Detaljer

Forsikringstilbud Lederne 2012

Forsikringstilbud Lederne 2012 Forsikringstilbud Lederne 2012 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Obligatorisk livsforsikring

Detaljer

Generelle forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Gjelder for alle forsikringer

Generelle forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Gjelder for alle forsikringer Generelle forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Gjelder for alle forsikringer A) For forsikringsavtalen gjelder: - Forsikringsbeviset - Disse forsikringsbestemmelser - Forsikringsavtaleloven av 16. juni

Detaljer

Vilkår for Norsk Radiografforbunds barneforsikring

Vilkår for Norsk Radiografforbunds barneforsikring Vilkår for Norsk Radiografforbunds barneforsikring Forsikrings vilkår av 01.01.2013 Forsikringen er dekket i 2 Barneforsikring VILKÅR NR. 51605 Vilkår av 01.01.2013 Forsikrings avtalen består av forsikrings

Detaljer

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Dødsfallsdekning

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Dødsfallsdekning Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Dødsfallsdekning Selskap: Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2013 Innholdsfortegnelse 1. Tilslutning... 2 1.1. Krav om helse

Detaljer

Medlemsforsikringer. www.personellforbundet.no

Medlemsforsikringer. www.personellforbundet.no Medlemsforsikringer www.personellforbundet.no Innholdsfortegnelse Side 3 Obligatorisk Dødsfallforsikring forsikringfor medlem Uføreforsikring for medlem Side 5 Dødsfallforsikring for ektefelle/samboer

Detaljer

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring for foreninger. Gjelder fra 1. januar 2003

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring for foreninger. Gjelder fra 1. januar 2003 Forsikringsvilkår Gruppelivsforsikring for foreninger Gjelder fra 1. januar 2003 Innhold side 1. Definisjoner 3 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 3 3. Innmelding i forsikringen 4 4. Utvidelse

Detaljer

Livsforsikring Forsikringsvilkår - Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Av 30. juni 2015

Livsforsikring Forsikringsvilkår - Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Av 30. juni 2015 Livsforsikring Forsikringsvilkår - Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Av 30. juni 2015 For forsikringsavtalen gjelder: - Forsikringsbeviset - Disse forsikringsvilkårene - Forsikringsavtaleloven

Detaljer

Vilkår for Akademikerforbundets barneforsikring

Vilkår for Akademikerforbundets barneforsikring Vilkår for Akademikerforbundets barneforsikring Forsikrings vilkår av 01.01.2013 Forsikringen er dekket i 2 Barneforsikring VILKÅR NR. 51605 Vilkår av 01.01.2013 Forsikrings avtalen består av forsikrings

Detaljer

VILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING

VILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING VILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING Gjeldende fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 HVEM FORSIKRINGEN OMFATTER... 4 3 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER...

Detaljer

LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015

LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015 LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor OBLIGATORISK

Detaljer

Personalforsikring-- i-arbeidsforhold--

Personalforsikring-- i-arbeidsforhold-- Personalforsikring-- i-arbeidsforhold-- INNHOLD FORSIKRINGER I ARBEIDSFORHOLD... 3 PERSONALFORSIKRING... 4 Yrkesskadeforsikring... 4 Erstatning ved ervervsuførhet... 4 Erstatning ved medisinsk invaliditet...

Detaljer

Gruppelivsforsikring for foreninger

Gruppelivsforsikring for foreninger Gruppelivsforsikring for foreninger Gjelder fra 1. januar 2008 Innholdsfortegnelse 1. Definisjoner 2 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 2 3. Innmelding i forsikringen 3 4. Utvidelse av forsikringen

Detaljer