NYE LEILIGHETER I BYEN NÆR FURULUNDEN OG STRENDENE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NYE LEILIGHETER I BYEN NÆR FURULUNDEN OG STRENDENE"

Transkript

1 1 YE LEILIGHETER I BYE ÆR FURULUDE OG TREDEE

2 IHOLDFORTEGELE Med hjerte for Mandal... ide Leilihetene... ide Kjøpsinformasjon fra meler... ide 16 Utomhusplan... ide 23 Etasjeplaner... ide 24 alsteniner... ide 2 Leveransebeskrivelse... ide DERFOR ELGER DU KATELLODDE! Rett på brya. I byen. ed strendene. Rekreasjon o Furulunden like utenfor døra. Gode solforhold o utsikt mot elva, mot Buen o innover mot byen. Flere av leilihetene vil i tille få utsikt mot elva o sjøen. Det blir ikke bedre.

3 Kastellodden har en stolt historie. Det er en tomt som forplikter. Daens navn stammer fra fortet som eineur Tørris Christensen edenes lot bye under Den store nordiske krien ( ). Inen visste bedre enn han hvor det var klokt å plassere et fort. Tryt o solrikt o med od oversikt over byen 4 o innseilinen. I da er fortet/kastellet kun en høyde i terrenet, men som en del av denne utbyinen vil vi anlee en liten park på område, o sette opp en kanonstillin o plakett som forteller noe av historien. i byer funksjonelle o lyse leiliheter fordelt på fem vakre byniner kledd i tel o puss i kombinasjon med trepanel. MED HJERTE FOR MADAL På Kastellodden blir det trivelie utearealer mellom byene, o der selve kastellet lå. Her kan det leves odt i enerasjoner fremover.

4 Illustrasjon fra leilihet i trinn Dekket som er vist med rus har runneier mulihet til å bebye. Hva som kommer er uavklart på nåværende tidspunkt. BELIGGEHET Kastellodden består av by med tilsammen 6 leiliheter o 4 nærinsseksjoner På anden, ved Mandalselva, nær jøsanden o Furulunden Fem minutter å spasere til sentrumskjernen Du føler byens puls men unnår uønsket støy To minutter til morenbad på jøsanden Dalivare, leesenter o treninssenter i umiddelbar nærhet

5 Illustrasjon fra leilihet i by 4 8 LEILIGHETEE Lyse o funksjonelle leiliheter med jennomarbeidet planløsnin tørrelser fra ca. til 12 m 2 Tel o puss på fasaden ( noe trepanel i øverste etasje) tore vindusflater Privat hae i 1. etasje, én eller to romslie balkoner til de øvrie leilihetene Alle leiliheter får varmepumpe - luft til luft - med kjølin Fine utendørs fellesarealer Mulihet for båtplasser etter nærmere avtale Parkerin, bod o sykkelparkerin i kjeller Heiser fra kjelleren - en til hver bynin Mulihet for Husbankfinansierin i by 1, 3 o Avfallssystem nedfelt i bakken Takterrasse på by 1, 3 o

6 Illustrasjon fra leilihet i by 2. Forbehold om at lass i rekkverk blir frostet. 1 11

7 Illustrasjon fra leilihet i by

8 PROMEADE FRA JADE TIL BUE Det tar fem minutter å spasere fra Kastellodden til åata i sentrum. ær nok til at du er en del av byens puls, o med nok avstand til at du unnår uønsket støy. Den nye promenaden som etterhvert kommer vil å fra jøsanden, forbi Kastellodden, o videre til vrebyen o det nye Amfisenteret eller over elva o fram til Buen kulturhus I elva foran Kastellodden kan jester fortøye båten. I tille tilbys det noen faste båtplasser til beboerne. Disse seles etter førstemann til mølla prinsippet, se prislisten.

9 KJPIFORMAJO Eiendom: Gnr. 16, bnr. 124 i Mandal kommune. Totalt omfatter prosjektet 6 leiliheter, samt nærinslokaler. Biloppstillinsplasser o boder i kjeller. Omkostniner e prislisten. Det tas forbehold om endrin av ebyrer. tatens kartverk avjør om dokumentaviftsrunnlaet aksepteres o eventuell endrin er kjøpers ansvar o risiko. eler/byherre: Entreprenør: Kastellodden A Arbeidsfellesskapet BRG A o Kruse mith A Finansierin: parebanken ør tilbyr finansierin til kjøp av leilihet på Kastellodden. i videreformidler jerne kontakt o avtaler møte for en jennoman med kunderådiver i banken. Arkitekt: Meler: M Arkitekter A, Kr.sand ørmeleren A 16 Prisliste/Arealer: Det er utarbeidet een prisliste, som blant annet viser bruksareal () Meler har fullmakt fra seler til å bekrefte aksept på innlevert midlertidi o P-rom for hver leilihet. Leilihetene seles etter faste priser o kjøper kjøpekontrakt. må fremlee skriftli finansierinsbevis. Arealbereninene er foretatt av 17 arkitekt/utbyer o er oppmålt etter teniner. Betalinsbetinelser Arealbereninene er anitt i henhold til målerelene i orsk tandard eileder til 34 o retninslinjer for arealmålin, uten hensyn til byeforskriftenes krav til rom. Arealene i salsoppaven o annet markedsførinsmateriale er oppitt i bruksareal () o er å betrakte som et omtrentli areal. Partene har inen krav mot hverandre dersom arealet skulle vise se å være % mindre/større enn markedsført areal. 1 % av kjøpesummen innbetales til meler innen 14 daer etter sinert kjøpskontrakt. Den resterende del av kjøpesum samt omkostniner skal være mottatt hos meler senest 1 virkeda før avtalt overtaelsesdato. Finansierinsbekreftelse må forelie samtidi med innåelse av avtale om kjøp. I de tilfeller hvor deler av finansierinen kommer fra Husbanken, må kjøper pårene mellomfinansierin i perioden fra overtakelse til Husbanklånet blir utbetalt (normalt 2- uker). Innbetalin skjer til melers klientkonto ørmeleren A, Pb. 23, 44 Mandal Betalinen merkes med leilihetsnummer o navn på kjøper. Offentlie avifter/ Lininsverdi: Midlertidi kjøpekontakt: Kjøpekontrakt: Lininsverdi o kommunale avifter fastsettes etter at bolien er ferdistilt. Eiendomsskatt se Leilihetene seles til faste priser o etter første mann til mølla - prinsippet. Innlevert midertidi kjøpekontrakt er bindende for kjøper. Kjøper undertener standard kjøpekontrakt i h.h.t Bustadoppførinsloven o plikter å jøre se kjent med denne o dens vedle: 1) alsprospekt som bl.a inneholder: - Planteniner av leilihetstypene - Leveransebeskrivelse - Romskjema - Kjøpsinformasjon - Prisliste med nummererin av leilihetene 2) vrie vedle til kjøpekontrakt: - Planteniner - Kjøkkenteniner - Reulerinskart (sentrumsplanen) med bestemmelser o bebyelsesplan - Grunnboksutskrift for hovedeiendommen - Kopi av Bustadoppførinslova - Kopi av Eierseksjonsloven Kopi av kjøpekontrakten samt alle kontraktens vedle kan fås ved henvendelse til meler. Prisreulerin: Kjøpesummen er fast for innåtte kontrakter. eler forbeholder se retten til å endre prisen på usolte leiliheter uten forutående varsel.

10 eksjonerin/ sameie: tipulerte felleskostnader: Eiendommen er under seksjonerin o det vil bli opprettet sameie i h.h.t. ameieloven i forbindelse med overtakelsen. ameiet vil oså overta alle fellesområder. Drift av sameiet er beboerne sitt ansvar. Kjøper er forpliktet til å betale sin andel av eierseksjonssameiets felleskostnader. eler forplikter se til å betale løpende fastsatte felleskostnader på evt. usolte enheter. Fellesutiftene vil bl.a inkludere byninsforsikrin, strøm i fellesarealer, vedlikehold av heis, drift/vedl.hold av felles varmepumpe, fremtidi vedlikehold av by o fellesområder, evt. vaktmestertjeneste etc. Endelie fellesutifter fastsettes av sameiet så snart det er etablert. For prosjekter av linende størrelser er normalt de månedlie fellesutiftene på ca. kr. 2,- pr. kvm. Eiendomsskatt blir av Mandal kommune fakturert hver enkelt seksjon. Felleskostnadene fordeles etter den eierbrøk seksjonen har fått ved tinlysin av seksjonsbejærinen. ormalordninen er at eierbrøken fordeles etter bruksareal (). iser forøvri til Eierseksjonsloven 23. Dersom en rasjonell forvaltnin av fellesareal eller offentli myndihet krever det, kan seler søre for etablerin av velforenin eller linende som kunne fordele biloppstillinsplasser o boder på et senere tidspunkt. 18 kjøper o/eller eierseksjonssameiet blir plikti medlem av. Kostnadene ved Overskuddsparkerinsplasser er selers eiendom. Overskuddsplasser 1 forvaltnin av et slikt fellesskap vil bli fordelt mellom medlemmene i den seles for kr aktuelle forenin. Eneriattest: Det vil forelie eneriattest for hver leilihet senest ved overtakelse. Tomt: Utomhusarealer: Reulerin ei-vann-kloakk Parkerin/bod: Båtplasser: Tomten disponeres av seksjonseierne iht. seksjonsbejærin/sameievedtekter. Utomhusarealer vil bli ferdistilt ihht leveransebeskrivelse / utomhusplan. Utbyerne stiller bankaranti e.l. for ferdistillelse av uteområder, dersom det pa årstid el. skulle vise se at uteområdene ikke er/blir ferdie samtidi med overtakelse av leilihetene. edlate plan er veiledende, justeriner kan forekomme. Eiendommen lier i et område reulert til boli/nærinsformål o kopi av reulerinsplan (sentrumsplanen) med bestemmelser kan fås ved henvendelse til melers kontor. Området er ikke ferdi utbyd i h.h.t. reulerinsplan. Interessenter oppfordres til å sette se inn i planer for tilrensende eiendommer. Offentli. Alle arbeider o kostnader er inkludert i kjøpesummen. Inkludert i prisen er en biloppstillinsplass o bod (ca. kvm) i felles parkerinsanle under byet. For øvri vil det oså være jesteparkerin på utsiden. eler forbeholder se retten til å Det blir mulihet til å kjøpe båtplasser. alet skjer etter prinsippet førstemann til mølla. Prisen vil være kr. 1.,- pr. breddemeter (c/c) Båtplassene er forbeholdt leilihetskjøperne, o vil knyttes til leiliheten. Ferdistillelse / Overtakelse / Brukstillatelse: By 1, 3 o ferdistilles våren 21. By 2 o 4 ferdistilles høsten 21. øyakti overtakelses-tidspunkt vil bli varslet kjøper senest 4 uker før overtakelsesforretnin skal avholdes. Overtakelse kan tidlist skje når det forelier brukstillatelse/ferdiattest. eler har ansvaret for å fremskaffe slik tillatelse/attest. Forsikrin: Entreprenør/utbyer holder leilihetsbyet forsikret i byetiden. Etter overtakelse er forsikrin av byet sameiets ansvar. Kjøper kan ikke nekte å overta selv om fradelin/seksjonerin/ hjemmelsoverførin ikke er jennomført. Heftelser eksjonerinsbejærin vil være tinlyst på hver enkelt seksjon o det er lovbestemt panterett til sameiet. Eiendommen skal leveres i ryddet stand o bolien skal være byrenjort, dvs. støvsud, ikke nedvasket. Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinlyst servitutter som erklæriner/avtaler.

11 Diverse/forbehold/ Bustadoppførinslova: Leilihetene seles etter Bustadoppførinslovas bestemmelser, o det vil bli stilt nødvendie arantier i denne forbindelse. Kjøpekontrakt som har utanspunkt i 3427 vil bli benyttet o kopi av denne kan fås ved henvendelse til meler. Partene kan kreve justerin av det avtalte vederla i henhold til bustadoppførinslovas reler om endriner o tillesarbeid. Endriner i lov eller forskrift eller nye offentlirettslie krav eller vedtak som jelder for selerens ytelse, anses som kjøperens forhold o kostnad, dersom seleren ved avtaleinnåelsen ikke burde ha renet med endrinene. Dersom de nevnte endriner medfører økte kostnader for seler vil dette medføre en tilsvarende øknin i det avtalte vederlaet for kjøper. For andre endriner som ikke føler av avsnittet ovenfor forbeholder seler se retten til å foreta endriner i materialval o konstruksjonsløsniner, samt foreta tilpasniner som er nødvendi etter hvert som tiltaket detaljprosjekteres uten forhåndsvarsel til kjøperne. Endrinene skal ikke redusere byets eller leilihetens kvalitet eller vesentli endre innholdet i prosjektet som sådan. like endriner ir ikke rett til prisjusterin fra noen av partene. Om det blir nødvendi å jennomføre vesentlie endriner Avtaleforholdet er underlat bestemmelsene i lov av 13. juni 17 nr. 43 om ut over de forannevnte bestemmelser, plikter seler å varsle kjøper om avtaler med forbruker om oppførin av ny bustad (bustadoppførinslova). endrinene uten urunnet opphold. eler tar forbehold om endrin i antall Bustadoppførinslova bruker betenelsen entreprenøren o forbrukeren, seksjoner. mens man her bruker uttrykkene seler o kjøper om de samme betenelsene. 2 Kjøperen kan ikke kreve å få utført endriner eller tillesarbeider: 21 a) som vil endre kontraktssummen med 1 % eller mer, b) som ikke står i sammenhen med selers ytelse eller c) som vil medføre ulemper for seler som ikke står i forhold til kjøpers interesse i å kreve endrinen eller tillesarbeidet. eleren skal skriftli klarjøre for kjøperen de kostnadsmessie o tidsmessie konsekvensene av de endrinene eller tillesarbeidene kjøperen krever. ed øknin av skatter, avifter o ebyrer, herunder blant annet mva., tinlysinsebyrer o dokumentavift, i tiden mellom avtaleinnåelse o overtaelse vil totale kostnader øke tilsvarende. Eierforholdet reuleres av Lov om eierseksjoner. Det jøres oppmerksom på at man kun kan erverve to boliseksjoner i sameiet, med unntak av erverv av fritidsboli. eler forbeholder se retten til å leie ut, endre priser o kjøpsbetinelser på usolte leiliheter. Kjøper jøres oppmerksom på at alle skisser, 3D-illustrasjoner, frihånds- o oversiktsteniner i perspektiv, annonser, bilder o planer er foreløpie utformet for å illustrere prosjektet. Dette materialet vil derfor inneholde detaljer eksempelvis beplantnin, innrednin, materialval, møbler, tekst o andre tin som ikke nødvendivis vil innå i den ferdie leveransen, o er ikke å anse som en del av avtalevilkårene for kjøpet. like avvik kan ikke påberopes som manel fra kjøpers side. Offentlie forbehold elers forbehold Det må pårenes innkassin eller nedforin av himlin/sjakter av tekniske installasjoner/føriner. Byebeskrivelsen/leveransebeskrivelsen skal ani hvilken teknisk standard prosjektet leveres med, samt foreløpi ani hva komplett leveranse etter kjøpekontrakten innebærer. Dersom det ikke er tatt inn spesifiserte bestemmelser i kjøpekontrakten, jelder følende krav: - Leilihetene byes etter TEK1. - De tekniske løsniner skal tilfredsstille plan- o byninslovivninen, herunder kravene i teknisk forskrift. - Toleranser på utført arbeid skal tilfredsstille toleranseklasse 2, normal utførelse, jfr. orsk tandard 342. I nye by vil det normalt oppstå sprekker i tapet o malin, ved skjøter o sammenføyniner, dels pa uttørkin av materialer. Det påpekes spesielt at sprekker i materialoveraner mellom tak o ve, o i hjørner ikke kan forlanes utbedret, så lene disse ikke innebærer avvik fra od håndverksmessi standard. Bustadoppførinslova sikrer kjøper rettiheter som ikke kan innskrenkes i kjøpekontrakten, jfr. Bustadoppførinslova 3. Prosjektet retter se mot forbrukere som ønsker å erverve boli til eet bruk. Det forutsettes at skjøtet tinlyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverførin av eiendommen til se, må det tas forbehold om dette ved avtaleinnåelse. Kjøper aksepterer at det på eiendommen kan påheftes servitutter/ erklæriner som måtte bli påkrevd av offentli myndihet, deriblant erklærin som reulerer drift o vedlikehold av fellesområder, o drift o vedlikehold av eneri nettverk m.m. eler forbeholder se retten til å avvente komplett innrednin av usolte leiliheter i by 2 o 4 inntil 6% av leilihetene her er solt.

12 cm Ka nts Ov 13 er - 2 an cm s vis stein tein m vis Av fall au de r HC pa rke c l le 1. s 1. p a rke rin s pla s 1. 8 s nn e :1 en et ræ r Pr iva 1.. re kk v erk GG BY H Mu rm ta vk jør se l al p,m le 2 n M s t i 1 1 al,m tre 2 b ele at Re + + c Av r e ns 1 al,m tre 2 b ele 1 2 al,m p le 2 n nn e 2. 3 nin in c pkj ell er al,m p le 2 n Ra c rå ,2 m Ra 1:2 mpe v ik tso ne y 1, r ep 1, om en ad e 1, 4 1, tre 1, pu lle rte ra v el v By are r al ives tils, ås 1, 8 Elv i e ep ie r nd o me om n s a de re ns avs lu t e te s e eta sjo n.8 Ra mp e 2. 1:1 2 7 H ærin Te be rren va res o Ka ov nt, er m br ur y + e, In n a 2.4 n OK mu.47 r H ærin GG.3 BY k nin Ra mpe 1 2 :2 1.7 mp e1 : In n a 2.4 n p la ss bra nn bil B Holi GG Op pst illin s.4 BY 1 1 al,m tre 2 b ele B Holi ha e kr å.41 Pr iv 1 4 al,m tre 2 b ele Op re pstill s sa in rm s p la eri n ss b ss ra tein nn bil krå nin al p m2 len (p 2.4 p- l en o k je v lle er r) al tr m2 eb e le 11,4 1 3 al m2 treb ele th a e r iv a 1: mp e Ra Op re pstill s sa in rm s p la eri n ss b ss ra tein nn bil P (se 2, ov dum er p- dek kje ke lle r) a n.38 I nn.47 Bu sk felt 2. L i G e ke u p mmplas p e" i t us de s kk en e fry it d" teka.4 nt Ru u llsk mm ift i de mot pin kk ne e r de hu sk e yd er 1: re ul t is l e.3 Fu a ndk,1 as se Ru va nds r ie to re kk, nd eh ø 3.2 Be nk en ni n 1: Alm.47 T P r l fra app b as p-k ehu ord sby s db je lle en r ko.4 Pl en.4 nk 1 al, tre m2 b e le Pl 1 3 al,2 tre m2 b e le 1 3 al,4m p le 2 n 3 al, p le m2 n nn bil las sb ra y Be 1:4.44 Op pst illin s p t 1. i O K mu 2. r+ e 2, p dk j a ø s rker rse t i Mu nin ins l rm 1 kje : lle. re r.24 kk ve rk 1:4 a m2 l p le n Re 1 1 al,7 tre m2 b e le Fe 2 3 al p, le m2 n 7 1:.48 p la ss bra Op pst illin s 1: mp e nn bil I nn +.4 a n 2. 1 rin al, p le m2 n 1 al, tre m2 b e le 1 4 al,m tre 2 b ele.4 t al, tre m2 b e le GG BY H 2 al, tre m2 b e le c fris ikt 4 al h, m2 e ller.47 frisikt c ,8 4 1 F or tau t a ud e r 7 e1 :2 Ra , Ka Gr ntst an ein itt 13 mp vis Ra c + 1, 1,8 4 1,8 In n a 2.4 n r 3.2 1,4 1,8 m 2 k ån in 1.8 1, 4 1, Utomhusplan er foreløpi o det tas forbehold om off. odkjennelse c GG r BY H Ka En nt ke ls to 1, Mandalselva Prinsippsnitt elvepromenade 1:1 32 tein vis, al m2 treb 2 al tr, e m2 b e le ele Ov 13 er - 2 an c m ss vis tein 1 1, 7, 8 c Ka nts 1 1, 6, O v 13 er - 2 an cm s vis stein 1 1,, en c,6.4 lm 1 i, a Kjøper oppfordres til å ta kontakt med meler dersom noe er uklart, o det presiseres at det er vikti at slike avklariner finner sted før bindende avtale om kjøp av boli innås. 2,7 Antatt terren 1, 4 1, 1 4 Tu rve a tes tei n Ek st r s i st an ere dp nd ro e me na de D C A B A Revisjon Fase Planrense TEGFORKLARIG P-kjeller mur Innan by Eksisterende kote Innmålt/eksisterende punkthøyde y punkthøyde GMO HA HA HA HA 12. Fallpil GMO 3 1: ytt løvtre tauder Hekk, Buskfelt Gressareal Grus Gressarmerinsstein Kjøresterke anbaneheller Beleninsstein Asfalt Fallunderla Kant 1-2 cm vis Acoddrain/ slukrist Enkel storatestein, cm vis Renne/rennestein Elverus Mur Kantstein 2-13 cm vis Rekkverk Kant i tre/benk Benk, bord ykkelparkerin Lyspullert Lysstolpe lukpunkt Innfelt belysnin GMO Rekkverk Forlenet tak over p-kjeller GMO ystem Løpenummer 1 1 Type Prosjektfase D Revisjon Godkjent tatus 1:2 (A1) 1:4(A3) Målestokk LAP_1311 rev D.dw Filnavn GMo Dokumentansvarli 1311 Oppdrasnummer Geo.ref Dato Kontrollert Tenet Rettelse Dato Utvidet bryepromenade, endret lekeplass, sti i nord Forlenet bryepromenade mot nord, plasserin trær, pullerter Posisjon by 2 endret. edkjørselsrampe L Fa Rambøll - reion Ader/Roaland Henrik Werelandsate Kr.sand - Tel Fax Etasje Kruse mith A: Kastellodden By Utomhusplan Kompleks ørmeleren A, tore Elveate 3-37, Mandal Telefon Anita Torjussen Telefon Audun Remesvik e-post: nin ørmeleren skal orienteres dersom leilihetene videreseles før ferdistillelse/overtakelse. al av eiendomsmeler skal odkjennes av seler Kastellodden A. Alt opprinneli salsmateriell, bilder, tekst etc er utbyers/selers o ørmeleren `s eiendom. Dette kan ikke benyttes av andre. Opprinneli kjøper blir økonomisk ansvarli for at ny kjøper har fått all informasjon om prosjektet, dersom ørmeleren ikke blir valt som meler. eler kjøper en annen meler for videresal betaler han/hun kr. 1.,til ørmeleren for resterende del av oppjørsarbeidet. Resal/videresal: Kjøper har selv ansvaret for å sette se inn i salsprospekt, reulerinsplaner, byebeskrivelse o annen dokumentasjon som kjøper har fått tilan til. Dersom utfyllende/supplerende opplysniner er ønskeli, bes kjøper henvende se til meler. Kjøper har inen rett til å reklamere på runnla av forhold som kjøper er blitt jort oppmerksom på, eller som kjøper på tross av oppfordrin har unnlatt å sette se inn i. Kjøpers undersøkelsesplikt

13 18 x 167 = 3 18 x 167 = Bh. 14 x 16 4 Bh. 14 x 16 4 Bh. 14 x 16 4 TERRAE 6 16 x Bh. Bh. 14 x 16 4 TERRAE 1, m² 6 16 x Bh x Bh. 3 Bh. 14 x 16 4 Bh. 14 x 16 4 Y Y Y Y Y Y 8 x 12 Bh. 6 Y 1 GL2 2 x 2 Bh x 167 = 3 GL2 2 x 2 Bh. 1 6 GL2 2 x 2 Bh x 167 = 3 GL2 2 x 2 Bh x 167 = 3 17 x x x TERRAE 14, m² ETAJEPLAER BYGG 2 olte leiliheter per olte leiliheter per e kastellodden.no for oppdatert prisliste e kastellodden.no for oppdatert prisliste m 2 111,8m 2 Plan 1.etasje by 1 113,7m 2 18 x 167 = ,6m ETAJE 1. ETAJE TERRAE 1,7 m² 1, m² 7,m 2, m² 213 7, m2 7,2 m²,2 m² 3,8 m² 7,3 m² 14,4 m² 6, m² 4,6 m² 18 x 167 = 3 TRAPP/ 33, 2,2 m² Heis 16 x 21 14,2 m² 11, m² ,2 m2 6, m² 3,1 m²,2 m² 6,6 m² 3, m² 8,4 m² 68,6m 2 31,8 m² ,6 m ,1 m² 88,2m 2 Bh. YD3 Bh. Y Plan 1.etasje by m 2 2. ETAJE 2. ETAJE,3 m² 3,8 m² 68,7 m ,8m m 2 131,8m 2 Plan 2.etasje by 1 Plan 3.etasje by 1 18 x 167 = ,6m ,6m ,3 m²,4 m² 1,3 m² 233 1,3 m² 3. ETAJE 3. ETAJE 16,7m 2 16,m 2,4 m² 1,3 m² ,7 m , m2 7, m² 14,7 m² 7, m² 3,8 m² 14,7 m² 7,3 m² 7,3 m² 6, m² 7,2 m² 7,2 m² 6,1 m² 4,7 m² 18 x 167 = 3 TRAPP/ 1,1 m² Heis 16 x ,1 m2 14,2 m² 11,6 m² 6, m² 3,1 m² Plan 2.etasje by 2 6, m² 6,1 m² 4,7 m² 18 x 167 = 3 TRAPP/ 1,1 m² Heis 16 x ,3 m2 14,2 m² 11,6 m² 6,7 m² 3,6 m² ,8 m² 222 8, m² 6, m² 3,1 m²,3 m² Plan 3.etasje by 2 6,7 m² 3,6 m² 8, m² 88,1m ,7m ,7 m2 41,1 m² 41,1 m² ,7m 2 31,8 m² Bh. Bh. Y Y Bh. Bh. 1,4 m² Y Y 14, m² 1,4 m² , m² 88,2m ,m 2 4. ETAJE 4. ETAJE Y 242 TERRAE 31,4 m² 12,7m 2 Bh. Bh , m² 6, m², m² 4,8 m² Heis 16 x 21 HALL 13,7 m² ,7 m2 8, m² 1,6 m²,4 m² HALL 12,8 m² ,4 m2 4,8 m² 3,6 m² 3,2 m² 6,8 m² 1,1 m² 241 Bh. 11,4m 2 Y 141,8m 2 18 x 167 = 3 Plan 4.etasje by ,6 m² 1,6 m² Plan 4.etasje by 2 Bh. Y 13,8 m²

14 18 x 167 = 3 18 x 167 = x x x 21 GL2 2 x 2 Bh. 1 6 GL2 2 x 2 Bh. 1 6 GL2 2 x 2 Bh x 167 = 3 GL2 2 x 2 Bh x 167 = 3 Y 1 8 YD4 1 x 22 YD4 1 x 22 Y Y Y Y 8 x 22 8 x 22 Bh. 14 x 16 4 Bh. 14 x x x Bh x Bh. 3 Bh. 14 x 16 4 Bh. 14 x ETAJEPLAER BYGG 3 BYGG 4 olte leiliheter per olte leiliheter per e kastellodden.no for oppdatert prisliste e kastellodden.no for oppdatert prisliste m 2 311,8m 2 Plan 1.etasje by 3 313,7m 2 42,6m 2 18 x 167 = ETAJE TERRAE 411 1, m² 6, m² 31,8 m² 68,6m 2 3,1 m² TRAPP/ 33, 2,2 m² 411,2 m² 68,6 m2 Bh. 412 TERRAE 14, m² 88,2m 2 Bh. 41,1 m² 14,2 m² 6,6 m² 3,4 m² 8, m² ,2 m2 11,6 m² 18 x 167 = 3 16 x 21 Heis 6, m² Plan 1.etasje by 4 ÆRIG 44,7 m² ÆRIG 7, m2 ÆRIG 4, m² x x 22 1 x x x 22 1 x x 22 2 YD4 YD ETAJE m 2 2. ETAJE,3 m² 68,6 m2 3,8 m² ,8m m 2 331,8m 2 Plan 2.etasje by 3 Plan 3.etasje by 3 18 x 167 = ,6m ,6m ETAJE 421 1,4 m² 14, m² 431 1,4 m² Y Y Bh. 68,7m ,1m 2 Bh ,1 m² 14, m² Y 68,7m 2 88,2m 2 Y Bh. Bh. 31,8 m² 41,1 m² ,8 m² ,7 m2 6, m² 3,1 m² 6,7 m² 3,6 m² 8, m² 6, m² 3,1 m²,3 m² 6,7 m² 3,6 m² 8, m² TRAPP/ 1,1 m² ,2 m2 14,2 m² 11,6 m² TRAPP/ 1,1 m² ,2 m2 14,2 m² 11,6 m² 18 x 167 = 3 Heis 16 x 21 Heis 16 x 21 4,7 m² 6,1 m² Plan 3.etasje by 4 4,7 m² 6,1 m² Plan 2.etasje by 4 6, m² 7,2 m² 6, m² 7,2 m² 7,3 m² 7,3 m² 7, m² 14,7 m² 7, m² 3,8 m² 14,7 m² ,m 2,4 m² 16,7 m2 1, m² ,4 m² 16,7 m2 16,7m 2 18,3 m² 1, m² 18,3 m² 2. ETAJE 3. ETAJE m 2 341,8m 2 Plan 4.etasje by ,6m ETAJE 1,4 m² Y Bh , m² 11,4m 2 / 12, m² Y Bh , m2 6,8 m² 6,4 m² HALL 1,8 m² 3,6 m² 4,8 m² 3,1 m² 1,6 m² HALL 13, m² ,7 m2 Heis 16 x 21 6, m² 1, m² 2, m² 6, m² Bh. Y 442 TERRAE 31,4 m² 12,7m 2 Bh ETAJE Plan 4.etasje by 4

15 18 x 167 = 3 18 x 167 = 3 18 x 167 = 3 ETAJEPLAER BYGG olte leiliheter per e kastellodden.no for oppdatert prisliste Leilihet 111 MADALELA 12 82m 2 11,8m 2 18 x 167 = 3 ærin 1. ETAJE,8 m2. Finnes i 1 etasje i by 1. portsbod i kjeller: m2. Terrasse på bakkeplan suppleres av hae, areal uavklart. BYGG 3 BYGG Plan 1.etasje By m 2 2. ETAJE ,6m 2 21,8m 2 Plan 2.etasje by m 2 31,8m 2 Plan 3.etasje by ,6m ETAJE 4, m²,3 m² 4, m² 32,1 m² 42 13,m 2 4. ETAJE 41,8m 2 Plan 4.etasje by

16 Leilihet 132 MADALELA Leilihet 211 Leilihet 211 MADALELA 82, m2. Finnes i 3 etasje i by 1. portsbod i kjeller: m2. BYGG 3 BYGG 68,6 m2. Finnes i 1 etasje i by 2. portsbod i kjeller: m2. Terrasse på bakkeplan suppleres av hae, areal uavklart. BYGG 3 BYGG 3 31 TERRAE 1, m² 6,1 m² 3,4 m² 6, m² 31,8 m² 8, m² 41, m² 3,1 m² / 11,6 m² / 8, m² 13, m²,2 m² 6,6 m²

17 Leilihet 212 MADALELA Leilihet MADALELA 88,2 m2. Finnes i 1 etasje i by 2. portsbod i kjeller: m2. Terrasse på bakkeplan suppleres av hae, areal uavklart. BYGG 3 BYGG 7, m2. Finnes i 1 etasje i by 2. portsbod i kjeller: m2. Terrasse på bakkeplan suppleres av hae, areal uavklart. BYGG 3 BYGG TERRAE 1,7 m² 7,2 m² 32 6, m² 6,6 m² 3,6 m²,3 m² 18 x 167 = 3 TRAPP/ 26,8 m² 33 14,2 m² 41,1 m² 2 3,8 m² 4,6 m² 11, m² 8,4 m² TERRAE 14, m², m² 7,2 m² 6, m² 14,4 m² 4,6 m² TERRAE 1, m²

18 Leilihet MADALELA Leilihet 222 Leilihet 222 MADALELA 68,7 m2. Finnes i 2 etasje i by 2. portsbod i kjeller: m2. BYGG 3 BYGG 88,1 m2. Finnes i 2 etasje i by 2. portsbod i kjeller: m2. BYGG 3 BYGG 1,4 m² 34 6, m² 3,1 m² 31,8 m² 14, m² 6,1 m² 4,7 m² 14,2 m² 6,7 m² 3,6 m² 41,1 m² 3,3 m² 11,6 m² 8, m² 14, m² 6,7 m²

19 Leilihet 223 Leilihet 223 MADALELA Leilihet 232 Leilihet 232 MADALELA 16,7 m2. Finnes i 2 etasje i by 2. portsbod i kjeller: m2. BYGG 3 BYGG 88,2 m2. Finnes i 3 etasje i by 2. portsbod i kjeller: m2. BYGG 3 BYGG 1,3 m² 18 x 167 = 3 7, m² 6, m² ,8 m² 7,2 m² TRAPP/ 18, m² 6,1 m² 6,7 m², m² 7,3 m² 6,1 m²,3 m² 14,2 m² 11,6 m² 3,6 m² 41,1 m² 14, m² 4,7 m² 8, m² 14, m² 1,3 m²

20 Leilihet 312 MADALELA Leilihet MADALELA 82, m2. Finnes i 1 etasje i by 3. portsbod i kjeller: m2. Terrasse på bakkeplan suppleres av hae, areal uavklart. BYGG 3 BYGG 68,6 m2. Finnes i 1 etasje i by 4. portsbod i kjeller: m2. Terrasse på bakkeplan suppleres av hae, areal uavklart. BYGG 3 BYGG 38 3 TERRAE 1, m² 42,1 m² 2 mm 8, m² 2 3 mm 8,4 m² 2 4 mm 11,6 m² 2 mm alt.1 31,8 m² 6, m² 3,1 m² 3,4 m² 2 3 mm,8 m² 2 3 mm 3,1 m² 2 3 mm,2 m² 6,6 m²

21 Leilihet MADALELA Leilihet Leilihet 412 Leilihet 421 MADALELA 88,2 m2. Finnes i 1 etasje i by 4. portsbod i kjeller: m2. Terrasse på bakkeplan suppleres av hae, areal uavklart. BYGG 3 BYGG 68,6 m2. Finnes i 2 etasje i by 4. portsbod i kjeller: m2. BYGG 3 BYGG 1,4 m² ,1 m² 14,2 m² 6,6 m² 3,4 m² 11,6 m² 6, m² 31,8 m² 6, m² 3,1 m²,3 m² TERRAE 14, m² 8, m² 6,7 m²

22 Leilihet 111 MADALELA 423 Leilihet Leilihet 431 MADALELA 16,7 m2. Finnes i 2 etasje i by 4. portsbod i kjeller: m2. BYGG 3 BYGG 68,6 m2. Finnes i 3 etasje i by 4. portsbod i kjeller: m2. BYGG 3 BYGG 1, m² , m² 7, m² 1,4 m² TRAPP/ 7,2 m² 2 3,8 m² 6, m² 31,8 m² 6,1 m² 7,3 m²,4 m² 3,1 m²,3 m² 14,7 m² 4,7 m² 6,7 m² 18,3 m²

23 Leilihet 111 MADALELA 433 Leilihet MADALELA 16,7 m2. Finnes i 3 etasje i by 4. portsbod i kjeller: m2. BYGG 3 BYGG 11,4 m2. Finnes i 4 etasje i by 4. portsbod i kjeller: m2. BYGG 3 BYGG 1, m² 1,4 m² 6, m² 7, m² / 12, m² ,4 m² TRAPP/ 7,2 m² HALL 8,4 m² 2 3,8 m² 2 7, m²,4 m² 4,1 m² 6,1 m² 7,3 m² 6,8 m² 3,2 m² 14,7 m² 4,7 m² 14, m² / 1,6 m² 1,6 m² 18,3 m²

24 Leilihet MADALELA Leilihet MADALELA 12,7 m2. Finnes i 4 etasje i by 4. portsbod i kjeller: m2. BYGG 3 BYGG,8 m2. Finnes i 1 etasje i by. portsbod i kjeller: m2. Terrasse på bakkeplan suppleres av hae, areal uavklart. BYGG 3 BYGG 2 x 17 = , m² HALL 8,4 m² 3,1 m² 6,8 m² TRAPP/ 1,1 m² HALL 13, m² 6, m² 2, m² 1, m² 6,1 m² TERRAE 4, m² / 31,8 m² Alkove,3 m² 4, m² 4, m² 1,6 m²

25 MADALELA Leilihet Leilihet Leilihet 23 MADALELA 82, m2. Finnes i 1 etasje i by. portsbod i kjeller: m2. Terrasse på bakkeplan suppleres av hae, areal uavklart. BYGG 3 BYGG 111,6 m2. Finnes i 2 etasje i by. portsbod i kjeller: m2. BYGG 3 BYGG 1,2 m² 48 4,2 m² /OPPH, m² 8,2 m² / 8,3 m² / 11,4 m² 2, m² 4,7 m² 2,2 m² 42, m² 8, m² Alkove 3,4 m²,8 m² TRAPP/ 6,3 m² 18 x 167 = 3 1,2 m² 1, m²

26 ARKITEKTE ORD Det differensieres mellom halvprivate o offentlie arealer ved at en beplantet anvei ijennom området ir atkomst til romslie halvprivate soner foran hver felles innansdør på bakkeplan. Bebyelsen er oranisert i punkthus, mindre o sluttede enheter som slipper lys o luft inn i fellesområdet o åpner den indre delen av tomta med løtt ut mot landskapet. Mellomrommene utnyttes til private haer o lune o intime møteplasser foran innanene. Oppe i høyden vil 4.etasje nærmest bolibebyelsen i everiata o mot Mandalselva trekkes tilbake for å dempe høyden mot omivelsene. Boliene er oranisert som 4, 3 eller 2 boenheter sentrert omkrin heis o trapp, noe som mulijør leiliheter omsluttet av ytterve o lys fra to eller flere retniner. Uteplassene i form av hae med treplattin o plen i 1.etasje o balkoner i 2., 3. o 4. etasje er plassert på husets hjørner. Dette åpner leilihetene mot sol o utsikt. Leilihetsplanene er utarbeidet med vekt på å få maksimalt ut av utsikt o lysinnfall. tue o kjøkken orienteres mot privat uteplass, noe som vil i rause o luftie oppholdssoner i den varme sesonen. Kjøkkenfunksjonen er søkt løst som en naturli del av oppholdsrommet med innredninsløsniner som tåler eksponerin o som leer til rette for sosialt samvær rundt kjøkkenbenken. Det er lat vekt på et minimum av overflødi kommunikasjonsareal for å få mest muli ut av hovedfunksjoner som oppholdsrom, soverom o bad. Husene vil få et tidsrikti o funksjonelt uttrykk med rause åpniner, flate tak o enkle linjeføriner. Det utarbeides et felles fasadeuttrykk, med enkelte individuelle tilpasniner der by eller leilihets orienterin inspirerer til dette. Dette vil videreutvikles i detaljprosjekterinen av byene. Materialene er valt med vekt på bestandihet, overflate o karakter. Det veksles mellom tel o puss for å understreke volumoppbyinen med oppdelte o inntrukne flater. En skala i naturfarer vil reflektere lyset o fremstå delikat mot rønne omivelser. 1 ivilarkitekt MAL Heidi ilssen

NYE LEILIGHETER I BYEN NÆR FURULUNDEN OG STRENDENE TRINN 2

NYE LEILIGHETER I BYEN NÆR FURULUNDEN OG STRENDENE TRINN 2 YE LEILIGHETER I BYE ÆR FURULUDE OG TREDEE TRI 2 1 IHOLDFORTEGELE Med hjerte for Mandal... ide 5 Leilighetene... ide 7 Kjøpsinformasjon fra megler... ide 12 Utomhusplan... ide 19 Etasjeplaner... ide 20

Detaljer

BYGGETRINN 1. Bo sentralt lev enkelt

BYGGETRINN 1. Bo sentralt lev enkelt BYGGETRINN Bo sentralt lev enkelt ILLUSTRASJON PROSJEKTET BO SENTRALT OG LEV ENKELT I MANDAL AMFI Prosjektet ligger midt i Mandal sentrum, ved bredden av idylliske Mandalselva, og består av totalt leiligheter

Detaljer

IDDA PARK. Leiligheter med kort vei til sentrum og flotte turområder

IDDA PARK. Leiligheter med kort vei til sentrum og flotte turområder IDDA PARK Leiligheter med kort vei til sentrum og flotte turområder 1 å vitaliseres IDDA! IDDA er et ideelt sted for alle som ønsker å bo sentralt i et område med særpreg og tradisjoner. IDDA PARK ligger

Detaljer

10 flotte leiligheter i Lillesand

10 flotte leiligheter i Lillesand NYGÅRDEN, BERGSTØ BYGG 3 10 flotte leiligheter i Lillesand SOLVENDTE LEILIGHETER MED ALT PÅ ETT PLAN Bygg 3 Endelig solvendt! MIDT I LILLESAND HAR VI BYGGET MODERNE LEILIGHETER SOM PASSER ALLE SOM ER LEI

Detaljer

Kirstens Park Bygg 3 21 selveierleiligheter

Kirstens Park Bygg 3 21 selveierleiligheter Kirstens Park Bygg 3 21 selveierleiligheter Kirstens Park ligger langs Kirsten Flagstads vei midt i hjertet av Vågsbygd. Her bor du høyt og luftig, men kun en heistur unna alt du måtte trenge! Det gode

Detaljer

Bolig, båt og brygge...

Bolig, båt og brygge... Bolig, båt og brygge... 0 HANGARGATEN NOE Å GLEDE SEG TIL I MANDAL nyevestnes.no En ny bydel tar form... NYE VESTNES i Mandal består av nye, moderne og funksjonelle boliger med takterrasser, småbåthavn,

Detaljer

Bolig, båt og brygge...

Bolig, båt og brygge... Bolig, båt og brygge... 17 SELVEIERLEILIGHETER HANGARGATEN 29 NOE Å GLEDE SEG TIL I MANDAL VESTNES FØR På slutten av 1800-tallet drev Lord Salvesen Vestnes Gård som var et mønsterbruk med grisehus, fjøs

Detaljer

Kanalgården. Selveierleiligheter under oppføring med carport og store uteplasser.

Kanalgården. Selveierleiligheter under oppføring med carport og store uteplasser. Kanalgården Selveierleiligheter under oppføring med carport og store uteplasser. Kanalgården Nyt sommeren med kort avstand til badeplasser, turområder og golfbane. Vinter uten snømåking, frostfri bil under

Detaljer

PROSPEKT FJORDHAGEN 3

PROSPEKT FJORDHAGEN 3 PROSPEKT FJORDHAGEN 3 4 PROSPEKT FJORDHAGEN PROSPEKT FJORDHAGEN 5 Fjordhagen er en ny viktig milepæl i utbyggingen av Grilstad Marina. Vannspeilet og Kanalen er allerede på plass. Nå står Fjordhagen for

Detaljer

PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - HUS I HAGE, LEILIGHETER

PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - HUS I HAGE, LEILIGHETER PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - HUS I HAGE, LEILIGHETER PROSJEKT: Hus i Hage (27 boliger) UTBYGGER: Stolt Bolig AS AREAL Bruksareal: ca. 59 kvm P-rom: 56 kvm Arealberegningene er foretatt av arkitekt/utbygger

Detaljer

Samfjordgårdene. Nøkkelferdige leiligheter for salg. Leiligheter fra 42-235 m2. Unik beliggenhet i Brattvåg

Samfjordgårdene. Nøkkelferdige leiligheter for salg. Leiligheter fra 42-235 m2. Unik beliggenhet i Brattvåg Samfjordgårdene Nøkkelferdige leiligheter for salg Leiligheter fra 42-235 m2 Unik beliggenhet i Brattvåg Vi gjør oppmerksom på at bildene i prospektet er illustrative og endringer kan forekomme 2 Brattholmen,

Detaljer

Type Gruppe ID BRA Sov. Pris

Type Gruppe ID BRA Sov. Pris Tananger, Ørnaberget Prisliste Dato: 17.7.2015 Type Gruppe ID BRA Sov. Pris Leilighet K2B K2B - H0203 97 m² 3 kr 3 990 000 Leilighet K2B K2B - H0302 110 m² 2 kr 4 490 000 Leilighet K3A K3A - U0102 119

Detaljer

Dato: 08.05.15 PROSJEKT: Asheimtunet BB17 og BB19 Livsstils-boliger

Dato: 08.05.15 PROSJEKT: Asheimtunet BB17 og BB19 Livsstils-boliger Dato: 08.05.15 PROSJEKT: Asheimtunet BB17 og BB19 Livsstils-boliger Nøkkelferdige leiligheter BB17 Ca. P-rom Ca. Areal terrasse/ Hage Soverom Parkering i lukket P-anlegg Salgspris Salgspris inkl. omkostninger

Detaljer

1. byggetrinn 24 leiligheter

1. byggetrinn 24 leiligheter 1. byggetrinn 24 leiligheter INNHOLD Nytt møter gammelt side 3 Velkommen side 5 Området side 7 lanoversikt side 9 lantegninger side 10 Leveringsbeskrivelse side 35 Kjøpsbetingelser side 38 2 OUTZEN STRØKET

Detaljer

PROSJEKT: SØRBØHAGANE B04 - Leiligheter

PROSJEKT: SØRBØHAGANE B04 - Leiligheter PROSJEKT: SØRBØHAGANE B04 - Leiligheter Dato: 11.11.14 Nøkkelferdige leiligheter 1. ETASJE Leil. nr. Ca. BRA Ca. Areal terrasse i tre Soverom i lukket P-anlegg inkl. omkostninger STATUS H0101 68 26,1 2

Detaljer

1. salgstrinn BYGG D og F

1. salgstrinn BYGG D og F 1. salgstrinn BYGG D og F Illustrasjon MIDT-ORGE 2 ØVRE JAKOBSLI PARK BRUDALE 19 CARL LØSETHSVEI ØVRE JAKOBSLI PARK ØVRE JAKOBSLI ØVRE JAKOBSLI PARK Vi er stolte over å presentere dette nye og spennende

Detaljer

Dato: 26.01.15 PROSJEKT: Asheimtunet B17, B19 og B20 Livsstils-boliger

Dato: 26.01.15 PROSJEKT: Asheimtunet B17, B19 og B20 Livsstils-boliger Dato: 26.01.15 PROSJEKT: Asheimtunet B17, B19 og B20 Livsstils-boliger Nøkkelferdige leiligheter og rekkehus. B17 Ca. BRA Ca. Areal terrasse/ Hage Soverom Parkering i lukket P-anlegg inkl. omkostninger

Detaljer

byggetrinn 3 33 unike leiligheter rett ved fjorden Sjøsiden trondheims fineste hemmelighet

byggetrinn 3 33 unike leiligheter rett ved fjorden Sjøsiden trondheims fineste hemmelighet byggetrinn 3 33 unike leiligheter rett ved fjorden Sjøsiden trondheims fineste hemmelighet Innhold 33 nye leiligheter bokstavelig talt på sjøsiden... s. 4 småbysjarm og moderne komfort... s. 7 på historisk

Detaljer

Moderne prisgunstige fritidsboliger på Norges sydspiss LUSSEVIKA

Moderne prisgunstige fritidsboliger på Norges sydspiss LUSSEVIKA Moderne prisgunstige fritidsboliger på Norges sydspiss LUSSEVIKA Otilies hage er et prosjekt, sammensatt av moderne fritidsboliger med meget stramme linjer. Det er et tydelig skille mellom ytterhuden som

Detaljer

Ja takk, begge deler!

Ja takk, begge deler! Ja takk, begge deler! Bo sjønært og landlig midt i ålesund Prospekt -1- Da barna flyttet ut fikk vi brått mer fritid. Vi ønsket å kunne reise, slippe å tenke på vedlikehold og hagearbeid, og få mer tid

Detaljer

7 KANALHUS PÅ EGEN ØY MED EGEN BRYGGE. Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme.

7 KANALHUS PÅ EGEN ØY MED EGEN BRYGGE. Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme. Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme. 7 KANALHUS PÅ EGEN ØY MED EGEN BRYGGE Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme. Se leveransebeskrivelse. Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme. Havseilervegen

Detaljer

34 nye. 1. byggetrinn. Leiligheter. Illustrasjonsbilde. Side. 1 Leiligheter

34 nye. 1. byggetrinn. Leiligheter. Illustrasjonsbilde. Side. 1 Leiligheter 34 nye moderne og lettstelte 1. byggetrinn leiliger i Børsa. Illustrasjonsbilde liger Side. 1 liger Blokk Illustrert regulering av området Illustrasjonsbilde Side. liger Side. 3 liger Blokk Illustrasjonsbilde

Detaljer

KLÆBU Trondheims grønne lunge Holthegården BYGGETRINN 2

KLÆBU Trondheims grønne lunge Holthegården BYGGETRINN 2 KÆBU Trondheims grønne lunge Holthegården BYETRI 2 2 Innhold Intro byggetrinn 2 Klæbu trygge og rolige boforhold Klæbu kommune Kjøkken Bad Plantegninger Deklarasjon Kjøpsbetingelser side 5 side 7 side

Detaljer

PROSJEKT: SVERTINGSTAD GARD, BB17, BB18 OG BB19

PROSJEKT: SVERTINGSTAD GARD, BB17, BB18 OG BB19 PROSJEKT: SVERTINGSTAD GARD, BB17, BB18 OG BB19 Nøkkelferdige leiligheter BB17 leil.nr. Ca. BRA (eksl. utv. Bod) Type leil. Etasje Soverom Parkering i lukket P-anlegg SALGSPRIS Salgspris Inkl. omkostn.

Detaljer

Bo med storslagen utsikt langs en uberørt strandlinje

Bo med storslagen utsikt langs en uberørt strandlinje Endelig kommer det nye leiligheter i Kroken w w w. h a v e n g. n o Bo med storslagen utsikt langs en uberørt strandlinje M O D E R N E S E L V E I E R L E I L I H E T E R Kun illustrasjon Bo med uberørt

Detaljer

Type ID BRA Sov. P-Rom Omk. Pris

Type ID BRA Sov. P-Rom Omk. Pris Hanalia Prisliste Dato: 18.3.2015 Type ID BRA Sov. P-Rom Omk. Pris Leilighet A 46.5 m² 1 42 m² kr 13 326 kr 2 350 000 Leilighet B 46.5 m² 1 42 m² kr 13 326 Solgt Leilighet C 89 m² 2 85 m² kr 23 426 kr

Detaljer

Trivsel, trygghet og service i Kristiansands hyggeligste bosted

Trivsel, trygghet og service i Kristiansands hyggeligste bosted Trygt kjøp. Boligsalgforsikring følger med, og dekker kostnader på din bolig i Q42, inntil din nåværende bolig er solgt. Mer info hos megler. Trivsel, trygghet og service i Kristiansands hyggeligste bosted

Detaljer

Leilighetene: Listverk: Parkett: Vinduer: Himling: Sprinkling: Ytterdør: Innv. dører : El-anlegg: Signalanlegg: Ventilasjon: Oppvarming: Hvitevarer: Bad: Varsling: Fellesareal: Leveres hvit malt uten synlige

Detaljer

Bolig, båt og brygge...

Bolig, båt og brygge... Bolig, båt og brygge... ENEBOLIGER I KJEDE HANGARGATEN SKIPSBYGGERGATEN NOE Å GLEDE SEG TIL I MANDAL nyevestnes.no En ny bydel tar form... NYE VESTNES i Mandal består av nye, moderne og funksjonelle boliger

Detaljer

Prisliste Hove Gård, B3-4, B3-5 og B3-6

Prisliste Hove Gård, B3-4, B3-5 og B3-6 Revidert: 03.08.15 Prisliste Hove Gård, B3-4, B3-5 og B3-6 50 000,- ved signering, resten ved innflytting. Faste priser. Bolig nr. og rekkehus type Ca. BRA *«Egeninnsats» betyr, skaffe materiell og utføre

Detaljer