VEDLEGG TRINN 1 BYGG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEDLEGG TRINN 1 BYGG 1-3 - 5"

Transkript

1 EDLEGG TRI 1 BYGG

2 Derfor velger du Kastellodden! - Furulunden og strendene i umiddelbar nærhet - Mulighet for båtplass like utenfor døra - Mulighet for mer enn en P-plass - Heis fra hvert bygg ned i parkeringskjelleren - Alle leiligheter får varmepumpe - luft til luft - med kjøling - Flere leiligheter har 2 balkonger - Rolige fellesområder og lekeplass - olrike takterrasser 2 3

3 Kjøpsinformasjon Eiendom: Gnr. 160, bnr. 1294, 1295 og 1296 i Mandal kommune. Totalt omfatter prosjektet ca 58 leiligheter, samt næringslokaler. Biloppstillingsplasser og boder i kjeller. Første byggetrinn omfatter bygg 1, 3 og 5, ca 35 leiligheter. Omkostninger e prislisten. Det tas forbehold om endring av gebyrer. tatens kartverk avgjør om dokumentavgiftsgrunnlaget aksepteres og eventuell endring er kjøpers ansvar og risiko. elger/byggherre: Kastellodden A, under stiftelse Finansiering: parebanken Pluss tilbyr finansiering til kjøp av leilighet på Kastellodden. i videreformidler gjerne kontakt og avtaler møte for en gjennomgang med kunderådgiver i banken. Entreprenør: Arkitekt: Arbeidsfellesskapet BRG A og Kruse mith A M Arkitekter A, Kr.sand Husbankfinansiering: øknad om Husbankfinansiering er under arbeid. Utbygger/megler vil underrette kjøperne om utfallet så snart Husbanken har behandlet søknaden. Megler: Plussmegleren Mandal A Offentlige avgifter/ Ligningsverdi: Ligningsverdi og kommunale avgifter fastsettes etter at boligen er ferdigstilt. Prisliste/Arealer: Det er utarbeidet egen prisliste, som blant annet viser bruksareal (BRA) og P-rom for hver leilighet. Leilighetene selges etter faste priser og kjøper må fremlegge skriftlig finansieringsbevis. Arealberegningene er foretatt av arkitekt/utbygger og er oppmålt etter tegninger. Kjøpsbekreftelse: Leilighetene selges til faste priser og etter første mann til mølla -prinsippet. Innlevert kjøpsbekreftelse ihht prislisten er bindende for kjøper. Megler har fullmakt fra selger til å bekrefte aksept på innlevert kjøpsbekreftelse. Betalingsbetingelser Arealberegningene er angitt i henhold til målereglene i orsk tandard eileder til 3940 og retningslinjer for arealmåling, uten hensyn til byggeforskriftenes krav til rom. Arealene i salgsoppgaven og annet markedsføringsmateriale er oppgitt i bruksareal (BRA) og er å betrakte som et omtrentlig areal. Partene har ingen krav mot hverandre dersom arealet skulle vise seg å være 5 % mindre/større enn markedsført areal. 10 % av kjøpesummen innbetales til megler innen 14 dager etter signert kjøpskontrakt. Den resterende del av kjøpesum samt omkostninger skal være mottatt hos megler senest 1 virkedag før avtalt overtagelsesdato. Finansieringsbekreftelse må foreligge samtidig med inngåelse av avtale om kjøp (signert kjøpsbekreftelse). kriftlig finansieringsbevis på hele kjøpesummen skal innleveres til megler senest 14 dager etter signert kjøpsbekreftelse. Innbetaling skjer til meglers klientkonto Plussmegleren Mandal A, Pb. 523, 4504 Mandal Betalingen merkes med leilighetsnummer og navn på kjøper. Kjøpekontrakt: Kjøper undertegner standard kjøpekontrakt og plikter å gjøre seg kjent med denne og dens vedlegg: 1) algsprospekt med vedlegg som bl.a inneholder: - Plantegninger av leilighetstypene - Leveransebeskrivelse - Romskjema - Kjøpsinformasjon - Prisliste med nummerering av leilighetene - Kjøpsbekreftelse 2) vrige vedlegg til kjøpekontrakt: - Plan-, snitt- og fasadetegninger - Perspektiv og plantegning samt beskrivelse av kjøkkeninnredning og baderomsinnredning - Reguleringskart (sentrumsplanen) med bestemmelser og bebyggelsesplan - Grunnboksutskrift for hovedeiendommen - Forslag til seksjonering og vedtekter for sameiet Kastellodden - Kopi av Bustadoppføringslova - Kopi av Eierseksjonsloven Prisregulering: Kjøpesummen er fast for inngåtte kontrakter. elger forbeholder seg retten til å endre prisen på usolgte leiligheter uten forutgående varsel. Kopi av kjøpekontrakten samt alle kontraktens vedlegg kan fås ved henvendelse til megler. 4 5

4 eksjonering/ sameie: Eiendommen er under seksjonering og det vil bli opprettet sameie i h.h.t. ameieloven i forbindelse med overtakelsen. ameiet vil også overta alle fellesområder. Drift av sameiet er beboerne sitt ansvar. Tomt: Tomten disponeres av seksjonseierne iht. seksjonsbegjæring/sameievedtekter. tipulerte felleskostnader: Energiattest: Ferdigstillelse/ Overtakelse/ Brukstillatelse: Kjøper er forpliktet til å betale sin andel av eierseksjonssameiets felleskostnader. elger forplikter seg til å betale løpende fastsatte felleskostnader på evt. usolgte enheter. Fellesutgiftene vil bl.a inkludere bygningsforsikring, strøm i fellesarealer, vedlikehold av heis, drift/vedl.hold av felles varmepumpe, fremtidig vedlikehold av bygg og fellesområder, evt. vaktmestertjeneste etc. Endelige fellesutgifter fastsettes av sameiet så snart det er etablert. For prosjekter av lignende størrelser er normalt de månedlige fellesutgiftene på ca. kr. 25,- pr. kvm. Kommunale avgifter blir av Mandal kommune fakturert hver enkelt seksjon. Felleskostnadene fordeles etter den eierbrøk seksjonen har fått ved tinglysing av seksjonsbegjæringen. ormalordningen er at eierbrøken fordeles etter bruksareal (BRA). iser forøvrig til Eierseksjonsloven 23. Dersom en rasjonell forvaltning av fellesareal eller offentlig myndighet krever det, kan selger sørge for etablering av velforening eller lignende som kjøper og/eller eierseksjonssameiet blir pliktig medlem av. Kostnadene ved forvaltning av et slikt fellesskap vil bli fordelt mellom medlemmene i den aktuelle forening. Det vil foreligge energiattest for hver leilighet senest ved overtakelse. Antatt ferdigstillelse første kvartal øyaktig overtakelsestidspunkt vil bli varslet kjøper senest 4 uker før overtakelsesforretning skal avholdes. Overtakelse kan tidligst skje når det foreligger brukstillatelse/ferdigattest. elger har ansvaret for å fremskaffe slik tillatelse/attest. Utomhusarealer: Takterrasser: Regulering ei-vann-kloakk Parkering/bod: Båtplasser: Utomhusarealer vil bli ferdigstilt ihht leveransebeskrivelse / utomhusplan. Utbyggerne stiller bankgaranti e.l. for ferdigstillelse av uteområder, dersom det pga årstid el. skulle vise seg at uteområdene ikke er/blir ferdige samtidig med overtakelse av leilighetene. edlagte plan er veiledende, justeringer kan forekomme. Byggene vil få solrike takterrasser. Detaljer i forbindelse med organisering og bruk av terrassene er ikke endelig avklart. Eiendommen ligger i et område regulert til bolig/næringsformål og kopi av reguleringsplan (sentrumsplanen) med bestemmelser kan fås ved henvendelse til meglers kontor. Det gjøres oppmerksom på at eiendommen som ligger mellom friområdet «Kastellet» og elva nylig er solgt og at kjøper planlegger oppføring av leilighetsbygg på eiendommen. På tidspunkt for trykking av dette prospekt foreligger ikke konkrete planer for utbyggingen. Kontakt megler for mer info. Offentlig. Alle arbeider og kostnader er inkludert i kjøpesummen. Inkludert i prisen er en biloppstillingsplass og bod (ca. 5 kvm) i felles parkeringsanlegg under bygget. Det vil trolig bli noen ekstra plasser som selges etter først til mølla -prinsippet. For øvrig vil det også være gjesteparkering på utsiden. elger forbeholder seg retten til å kunne fordele biloppstillingsplasser og boder på et senere tidspunkt. Det blir mulighet til å kjøpe båtplasser. alget skjer etter prinsippet førstemann til mølla. Prisen vil være kr ,- pr. breddemeter (c/c) Båtplassene er forbeholdt leilighetskjøperne, og vil knyttes til leiligheten. Kjøper kan ikke nekte å overta selv om fradeling/seksjonering/ hjemmelsoverføring ikke er gjennomført. Eiendommen skal leveres i ryddet stand og boligen skal være byggrengjort, dvs. støvsugd, ikke nedvasket. Forsikring: Entreprenør/utbygger holder leilighetsbygget forsikret i byggetiden. Etter overtakelse er forsikring av bygget sameiets ansvar. Heftelser eksjoneringsbegjæring vil være tinglyst på hver enkelt seksjon og det er lovbestemt panterett til sameiet. Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst servitutter som erklæringer/avtaler. 6 7

5 Diverse/forbehold/ Bustadoppføringslova: Leilighetene selges etter Bustadoppføringslovas bestemmelser, og det vil bli stilt nødvendige garantier i denne forbindelse. Kjøpekontrakt som har utgangspunkt i 3427 vil bli benyttet og kopi av denne kan fås ved henvendelse til megler. Partene kan kreve justering av det avtalte vederlag i henhold til bustadoppføringslovas regler om endringer og tilleggsarbeid. Endringer i lov eller forskrift eller nye offentligrettslige krav eller vedtak som gjelder for selgerens ytelse, anses som kjøperens forhold og kostnad, dersom selgeren ved avtaleinngåelsen ikke burde ha regnet med endringene. Dersom de nevnte endringer medfører økte kostnader for selger vil dette medføre en tilsvarende økning i det avtalte vederlaget for kjøper. For andre endringer som ikke følger av avsnittet ovenfor forbeholder selger seg retten til å foreta endringer i materialvalg og konstruksjonsløsninger, samt foreta tilpasninger som er nødvendig etter hvert som tiltaket detaljprosjekteres uten forhåndsvarsel til kjøperne. Endringene skal ikke redusere byggets eller leilighetens kvalitet eller vesentlig endre innholdet i prosjektet som sådan. like endringer gir ikke rett til prisjustering fra noen av partene. Om det blir nødvendig å gjennomføre vesentlige endringer ut over de forannevnte bestemmelser, plikter selger å varsle kjøper om endringene uten ugrunnet opphold. elger tar forbehold om endring i antall seksjoner. elger forbeholder seg også retten til å gjøre endringer i byggetrinn 2 uten at kjøper/sameiet kan reise innsigelser. Det må påregnes innkassing eller nedforing av himling/sjakter av tekniske installasjoner/føringer. Byggebeskrivelsen/leveransebeskrivelsen skal angi hvilken teknisk standard prosjektet leveres med, samt foreløpig angi hva komplett leveranse etter kjøpekontrakten innebærer. Dersom det ikke er tatt inn spesifiserte bestemmelser i kjøpekontrakten, gjelder følgende krav: - Leilighetene bygges etter TEK10. - De tekniske løsninger skal tilfredsstille plan- og bygningslovgivningen, herunder kravene i teknisk forskrift. - Toleranser på utført arbeid skal tilfredsstille toleranseklasse 2, normal utførelse, jfr. orsk tandard I nye bygg vil det normalt oppstå sprekker i tapet og maling, ved skjøter og sammenføyninger, dels pga uttørking av materialer. Det påpekes spesielt at sprekker i materialoverganger mellom tak og vegg, og i hjørner ikke kan forlanges utbedret, så lenge disse ikke innebærer avvik fra god håndverksmessig standard. Avtaleforholdet er underlagt bestemmelsene i lov av 13. juni 1997 nr. 43 om avtaler med forbruker om oppføring av ny bustad (bustadoppføringslova). Bustadoppføringslova bruker betegnelsen entreprenøren og forbrukeren, mens man her bruker uttrykkene selger og kjøper om de samme betegnelsene. Kjøperen kan ikke kreve å få utført endringer eller tilleggsarbeider: a) som vil endre kontraktssummen med 15 % eller mer, b) som ikke står i sammenheng med selgers ytelse eller c) som vil medføre ulemper for selger som ikke står i forhold til kjøpers interesse i å kreve endringen eller tilleggsarbeidet. elgeren skal skriftlig klargjøre for kjøperen de kostnadsmessige og tidsmessige konsekvensene av de endringene eller tilleggsarbeidene kjøperen krever. ed økning av skatter, avgifter og gebyrer, herunder blant annet mva., tinglysingsgebyrer og dokumentavgift, i tiden mellom avtaleinngåelse og overtagelse vil totale kostnader øke tilsvarende. Eierforholdet reguleres av Lov om eierseksjoner. Det gjøres oppmerksom på at man kun kan erverve to boligseksjoner i sameiet, med unntak av erverv av fritidsbolig. Offentlige forbehold elgers forbehold Bustadoppføringslova sikrer kjøper rettigheter som ikke kan innskrenkes i kjøpekontrakten, jfr. Bustadoppføringslova 3. Prosjektet retter seg mot forbrukere som ønsker å erverve bolig til eget bruk. Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i tilbud. Kjøper aksepterer at det på eiendommen kan påheftes servitutter/ erklæringer som måtte bli påkrevd av offentlig myndighet, deriblant erklæring som regulerer drift og vedlikehold av fellesområder, og drift og vedlikehold av energi nettverk m.m. elger tar forbehold om endelig utforming av 2. byggetrinn. elger forbeholder seg retten til å leie ut, endre priser og kjøpsbetingelser på usolgte leiligheter. Kjøper gjøres oppmerksom på at alle skisser, 3D-illustrasjoner, frihånds- og oversiktstegninger i perspektiv, annonser, bilder og planer er foreløpige utformet for å illustrere prosjektet. Dette materialet vil derfor inneholde detaljer eksempelvis beplantning, innredning, materialvalg, møbler, tekst og andre ting som ikke nødvendigvis vil inngå i den ferdige leveransen, og er ikke å anse som en del av avtalevilkårene for kjøpet. like avvik kan ikke påberopes som mangel fra kjøpers side. 8 9

6 ADE BRYGGE Kjøper har selv ansvaret for å sette seg inn i salgsprospekt, reguleringsplaner, byggebeskrivelse og annen dokumentasjon som kjøper har fått tilgang til. Dersom utfyllende/supplerende opplysninger er ønskelig, bes kjøper henvende seg til megler. Kjøper har ingen rett til å reklamere på grunnlag av forhold som kjøper er blitt gjort oppmerksom på, eller som kjøper på tross av oppfordring har unnlatt å sette seg inn i. Kjøper oppfordres til å ta kontakt med megler dersom noe er uklart, og det presiseres at det er viktig at slike avklaringer finner sted før bindende avtale om kjøp av bolig inngås. eksisterende veikant HC vei l jørse nedk er ll p-kje M19101P mur max 2m asfalt g GG ppla snøo BY de mur/kant fra 0-2m M19101P 2 y x. hø Ma sims,5 ge 15 c sykkel GG BY sitteplass 4 snuplass UTE gressplen c +2, heller Kontor 1etg c +2, de y x. hø Ma sims,5 ge 15 c+ sykkel asfalt 1:5 Bolig 1etg c 2,50 A Y ME O PR DE heller foreløpig p-kjeller eiendomsgrense/ planavgrensning foreløpig p-kjeller byggegrense p-kjeller tilpasning til eksisterende promenaden 4 3,0 ny promenade iht sentrumsplanen kjellertrapp eksisterende sti beholdes Kontor 1etg c +2,10 4 heller GG BY byggegrense eiendomsgrense/planavgrensning Utomhusplan er foreløpig og det tas forbehold om off. godkjennelse. kjellertrapp eksisterende trafo OFFETLIG LEK heller asfalt 3 P-plasser 6.5 asfalt 1. Max shøyde gesim5,5 c+1 2 1etg c +2,50 GG BY lekeplass 3.99 c + 1,8 BYGG sykkelparkering : 2.5 tore Elvegate 35-37, Mandal Telefon Anita Torjussen Telefon Audun Remesvik e-post: AFALL snar ørmegleren A senterlinje 4.46 framtidig fortau 2.5 Plussmegleren skal orienteres dersom leilighetene videreselges før ferdigstillelse/overtakelse. alg av eiendomsmegler skal godkjennes av selger Kastellodden A. Alt opprinnelig salgsmateriell, bilder, tekst etc er utbyggers/selgers og Plussmegleren `s eiendom. Dette kan ikke benyttes av andre. Opprinnelig kjøper blir økonomisk ansvarlig for at ny kjøper har fått all informasjon om prosjektet, dersom Plussmegleren ikke blir valgt som megler. elger kjøper en annen megler for videresalg betaler han/hun kr ,- til Plussmegleren for resterende del av oppgjørsabeidet. 4.5 Resalg/videresalg: 2.5 Kjøpers undersøkelsesplikt Mandalselva 10 11

7 Etasjeplaner m 2 82m 2 Bygg 1 Bygg ,7m 2 59,7m 2 1. etasje 1. etasje ,8m 2 59,8m ,6m 2 42,6m 2 Plan 1.etasje bygg Plan 1.etasje bygg m m ,6m 2 2. etasje 111,6m 2. etasje ,8m ,8m 2 Plan 2.etasje bygg Plan 2.etasje bygg m m ,6m 2 111,6m 3. etasje 3. etasje ,8m ,8m 2 Plan 3.etasje bygg Plan 3.etasje bygg ,9m m 2 111,6m 4. etasje 4. etasje ,8m 2 Plan 4.etasje bygg ,8m 2 Plan 4.etasje bygg

8 Etasjeplaner Leilighet 111 Leilighet m ,8m 2 æring Bygg 5 1. etasje BRA: 59,8 m2 P-ROM: 53,7 m2 portsbod i kjeller: 5 m2 Finnes i 1.etasje i bygg 1. Plan 1.etasje Bygg m ,6m 2 2. etasje 4,7 m² Alkove ,8m 2 Plan 2.etasje bygg m ,6m 2 3. etasje ,8m 2 Plan 3.etasje bygg HAGE/TERRAE 18,6 m² ,9m ,8m 2 Plan 4.etasje bygg etasje 14 15

9 Leilighet Leilighet 113 Leilighet BRA: 82,0 m2 P-ROM: 77,5 m2 portsbod i kjeller: 5 m2 Finnes i 1. etasje i bygg 1. BRA: 59,7 m2 P-ROM: 56,1 m2 portsbod i kjeller: 5 m2 Finnes i 1. etasje i bygg 1. 4,7 m² 8,4 m² 8,4 m² 8,6 m² HAGE/TERRAE 28,8 m² 30,4 m² 5,6 m² HAGE/TERRAE 21,7 m² 12,5 m² 7,5 m² 3,0 m² 16 17

10 Leilighet 114 Leilighet Leilighet BRA: 42,6 m2 P-ROM: 39,0 m2 portsbod i kjeller: 5 m2 Finnes i 1. etasje i bygg 1. BRA: 59,8 m2 P-ROM: 53,7 m2 portsbod i kjeller: 5 m2 Finnes i 2.etasje i bygg 1. Alkove HAGE/TERRAE 6,7 m² 8,6 m² 18,9 m² 5,6 m² 4,0 m² 2,8 m² BALKOG 11,0 m² 7,4 m² 18 19

11 Leilighet Leilighet 123 Leilighet BRA: 82,0 m2 P-ROM: 77,5 m2 portsbod i kjeller: 5 m2 Finnes i 2. etasje i bygg 1. BRA: 111,6 m2 P-ROM: 107,2 m2 portsbod i kjeller: 5 m2 Finnes i 2. etasje i bygg 1. BALKOG 12,0 m² / 8,4 m² 9,0 m² 51,2 m² BALKOG 19,0 m² 8,0 m² 4,9 m² 15,1 m² / 3,0 m² BALKOG 13,6 m² 20 21

12 Leilighet Leilighet BRA: 59,8 m2 P-ROM: 53,7 m2 portsbod i kjeller: 5 m2 Finnes i 3. etasje i bygg 1. BRA: 82,0 m2 P-ROM: 77,5 m2 portsbod i kjeller: 5 m2 Finnes i 3. etasje i bygg 1. Alkove / 8,4 m² 9,0 m² BALKOG 11,0 m² BALKOG 13,6 m² 22 23

13 Leilighet 133 Leilighet Leilighet 141 Leilighet BRA: 111,6 m2 P-ROM: 107,2 m2 portsbod i kjeller: 5 m2 Finnes i 3. etasje i bygg 1. BRA: 59,8 m2 P-ROM: 53,7 m2 portsbod i kjeller: 5 m2 Finnes i 4.etasje i bygg 1. BALKOG 12,0 m² 51,2 m² Alkove BALKOG 19,0 m² 8,0 m² 4,9 m² 15,1 m² / 3,0 m² BALKOG 11,0 m² 24 25

14 Leilighet 142 Leilighet BRA: 164,9 m2 P-ROM: 152,5 m2 portsbod i kjeller: 5 m2 Finnes i 4.etasje i bygg 1. Leilighet 311 Leilighet Leilighet BRA: 59,8 m2 BRA: 59,8 m2 P-ROM: (BRA 53,7 avgrenset innvendig veggliv m2 portsbod for i leilighet) kjeller: 5 m2 P-ROM: 53,7 m2 Finnes i 1.etasje i bygg 3. portsbod i kjeller: 5 m2 Finnes i 1.etasje i bygg 3. ikke 4,7 m² 4,7 m² 7,4 m² 7,4 m² 2,8 m² 2,8 m² for salg Alkove Alkove HAGE/TERRAE 6 HAGE/TERRAE

15 Leilighet Leilighet 313 Leilighet BRA: 82,0 m2 P-ROM: 77,5 m2 portsbod i kjeller: 5 m2 Finnes i 1. etasje i bygg 3. BRA: 59,7 m2 P-ROM: 56,1 m2 portsbod i kjeller: 5 m2 Finnes i 1. etasje i bygg 3. 8,4 m² 8,4 m² HAGE/TERRAE 62,3 m² HAGE/TERRAE 30,3 m² 4,7 m² 12,5 m² 30,4 m² 7,5 m² 8,6 m² 3,0 m² 5,6 m² 18,9 m² HAGE/TERRAE 50,8 m² 28 29

16 Leilighet 314 Leilighet Leilighet Leilighet 321 Leilighet BRA: 42,6 BRA: m2 42,6 m2 (BRA avgrenset (BRA innvendig avgrenset veggliv innvendig veggliv P-ROM: 39,0 P-ROM: m2 39,0 m2 portsbod portsbod i kjeller: 5 m2 i kjeller: 5 m2 Finnes i 1. Finnes etasje i i bygg 1. etasje 3. i bygg 3. BRA: 59,8 m2 P-ROM: 53,7 m2 portsbod i kjeller: 5 m2 Finnes i 2.etasje i bygg 3. 30,4 m² 30,4 m² HAGE/TERRAE HAGE/TERRAE 84,9 m² 84,9 m² 8,6 m² 8,6 m² 7,4 m² 5,6 m² 4,0 m² 7,4 m² 5,6 m² 4,0 m² 2,8 m² 18,9 m² 2,8 m² 18,9 m² HAGE/TERRAE HAGE/TERRAE 50,8 m² 50,8 m² Alkove BALKOG 11,0 m²

17 Leilighet Leilighet 323 Leilighet BRA: 82,0 m2 P-ROM: 77,5 m2 portsbod i kjeller: 5 m2 Finnes i 2. etasje i bygg 3. BRA: 111,6 m2 P-ROM: 107,2 m2 portsbod i kjeller: 5 m2 Finnes i 2. etasje i bygg 3. BALKOG 19,0 m² / 8,4 m² / 8,0 m² 51,2 m² BALKOG 13,6 m² 9,0 m² 3,0 m² 4,9 m² 15,1 m² BALKOG 12,0 m² 32 33

18 Leilighet 331 Leilighet Leilighet BRA: 59,8 m2 P-ROM: 53,7 m2 portsbod i kjeller: 5 m2 Finnes i 3.etasje i bygg 3. BRA: 82,0 m2 P-ROM: 77,5 m2 portsbod i kjeller: 5 m2 Finnes i 3. etasje i bygg 3. / 8,4 m² Alkove BALKOG 13,6 m² 9,0 m² BALKOG 11,0 m² 34 35

19 Leilighet 333 Leilighet Leilighet 341 Leilighet BRA: 111,6 m2 P-ROM: 107,2 m2 portsbod i kjeller: 5 m2 Finnes i 3. etasje i bygg 3. BRA: 59,8 m2 P-ROM: 53,7 m2 portsbod i kjeller: 5 m2 Finnes i 4.etasje i bygg 3. BALKOG 19,0 m² / 8,0 m² 51,2 m² 4,9 m² Alkove 3,0 m² 15,1 m² BALKOG 12,0 m² BALKOG 11,0 m² 36 37

20 Leilighet Leilighet 343 Leilighet BRA: 82,0 m2 P-ROM: 77,5 m2 portsbod i kjeller: 5 m2 Finnes i 4. etasje i bygg 3. BRA: 111,6 m2 P-ROM: 107,2 m2 portsbod i kjeller: 5 m2 Finnes i 4. etasje i bygg 3. BALKOG 19,0 m² / 8,4 m² / 8,0 m² 51,2 m² BALKOG 13,6 m² 9,0 m² 3,0 m² 4,9 m² 15,1 m² BALKOG 12,0 m² 38 39

21 Leilighet BRA: 59,8 m2 P-ROM: 53,7 m2 portsbod i kjeller: 5 m2 Finnes i 1.etasje i bygg 5. Leilighet Leilighet BRA: 82,0 m2 BRA: 82,0 m2 P-ROM: 77,5 m2 portsbod i kjeller: 5 m2 Finnes i 1. etasje i bygg 5. P-ROM: 77,5 m2 portsbod i kjeller: 5 m2 Finnes i 1. etasje i bygg 5. 41,9 m² 2,9 m² 23,2 m² 4,7 m² 4,8 m² Alkove HAGE/TERRAE 48,9 m² HAGE/TERRAE 48,9 m² 41,9 m² 41,9 m² / 8,4 m² / 8,4 m² 2,9 m² 9,0 m² 5,7 m² 9,0 m² 5,7 m² 2,9 m² 4,7 m² 4,7 m² HAGE/TERRAE 84,9 m² AGE/TERRAE 40 41

22 Leilighet 521 Leilighet Leilighet BRA: 59,8 m2 P-ROM: 53,7 m2 portsbod i kjeller: 5 m2 Finnes i 2.etasje i bygg 5. BRA: 82,0 m2 P-ROM: 77,5 m2 portsbod i kjeller: 5 m2 Finnes i 2. etasje i bygg 5. Alkove BALKOG 13,6 m² / 8,4 m² 9,0 m² BALKOG 11,0 m² 42 43

23 Leilighet 523 Leilighet Leilighet 531 Leilighet BRA: 111,6 m2 P-ROM: 107,2 m2 portsbod i kjeller: 5 m2 Finnes i 2. etasje i bygg 5. BRA: 59,8 m2 P-ROM: 53,7 m2 portsbod i kjeller: 5 m2 Finnes i 3.etasje i bygg 5. BALKOG 19,0 m² / 8,0 m² 4,9 m² 51,2 m² Alkove 3,0 m² 15,1 m² BALKOG 12,0 m² BALKOG 11,0 m² 44 45

24 Leilighet 532 Leilighet Leilighet 533 Leilighet BRA: 82,0 m2 P-ROM: 77,5 m2 portsbod i kjeller: 5 m2 Finnes i 3. etasje i bygg 5. BRA: 111,6 m2 P-ROM: 107,2 m2 portsbod i kjeller: 5 m2 Finnes i 3. etasje i bygg 5. BALKOG 19,0 m² / 8,4 m² / 8,0 m² 51,2 m² BALKOG 13,6 m² 9,0 m² 3,0 m² 4,9 m² 15,1 m² BALKOG 12,0 m² 46 47

25 Leilighet 541 Leilighet Leilighet 542 Leilighet BRA: 59,8 m2 P-ROM: 53,7 m2 portsbod i kjeller: 5 m2 Finnes i 4.etasje i bygg 5. BRA: 135,9 m2 P-ROM: 130,4 m2 portsbod i kjeller: 5 m2 Finnes i 4.etasje i bygg 5. KOTOR ikke 5,6 m² 4,7 m² Alkove for salg BALKOG 11,0 m² 48 49

26 Arkitektens ord: Denne gamle industritomta har en unik nærhet til sjø, strand og det idylliske sentrum i Mandal. Med åpent landskap i alle retninger er det mulig å planlegge leiligheter med den særegne kvaliteten som en slik eksklusiv beliggenhet gir; en privat og avslappende atmosfære med utsyn til og muligheter til umiddelbar deltakelse i sosiale, kulturelle og rekreative aktiviteter. Det differensieres mellom halvprivate og offentlige arealer ved at en beplantet gangvei igjennom området gir atkomst til romslige halvprivate soner foran hver felles inngangsdør på bakkeplan. Bebyggelsen er organisert i punkthus, mindre og sluttede enheter som slipper lys og luft inn i fellesområdet og åpner den indre delen av tomta med gløtt ut mot landskapet. Mellomrommene utnyttes til private hager og lune og intime møteplasser foran inngangene. Oppe i høyden vil 4.etasje nærmest boligbebyggelsen i everigata og mot Mandalselva trekkes tilbake for å dempe høyden mot omgivelsene. Dette gir mulighet for svært romslige og tilbakelente terrasser som vil tilhøre de største boenhetene. Boligene er organisert som 4, 3 eller 2 boenheter sentrert omkring heis og trapp, noe som muliggjør leiligheter omsluttet av yttervegg og lys fra to eller flere retninger. Uteplassene i form av hage med belegningsstein i 1.etasje og balkonger i 2., 3. og i 4. etasje er plassert på husets hjørner, og åpner leilighetene mot sol og utsikt. Leilighetsplanene er utarbeidet med vekt på å få maksimalt ut av utsikt og lysinnfall. tue og kjøkken orienteres mot privat uteplass, noe som vil gi rause og luftige oppholdssoner i den varme sesongen. Kjøkkenfunksjonen er søkt løst som en naturlig del av oppholdsrommet med innredningsløsninger som tåler eksponering og som legger til rette for sosialt samvær rundt kjøkkenbenken. Det er lagt vekt på et minimum av overflødig kommunikasjonsareal for å få mest mulig ut av hovedfunksjoner som oppholdsrom, soverom og bad. Dette gir rasjonelle og funksjonelle boliger der den romslighet som regler for tilgjengelig boenhet krever er ivaretatt. Husene vil få et tidsriktig og funksjonelt uttrykk med rause åpninger, flate tak og enkle linjeføringer. Det utarbeides et felles fasadeuttrykk, med enkelte individuelle tilpasninger der bygg eller leilighets orientering inspirerer til dette. Dette vil videreutvikles i detaljprosjekteringen av byggene. Materialene er valgt med vekt på bestandighet, overflate og karakter. Det veksles mellom tegl og puss for å understreke volumoppbyggingen med oppdelte og inntrukne flater. En skala i naturfarger vil reflektere lyset og fremstå delikat mot grønne omgivelser. Prosjektet Kastellodden vil bli en synlig del av Mandals sjøfront og bidra med variasjon i romforløpet langs den nye sjøpromenaden. ed å legge til rette for næring og fellesarealer i de ytterste lokalene i 1.etasje mot promenaden, vitaliseres nærområdet til glede og nytte for beboere og Mandals innbyggere. ivilarkitekt MAL Heidi ilssen 50 51

27 Romskjema: ROM GUL EGG HIMLIG ELEKTRO AITÆR ETILAJO AET Gang Parkett type Eik, 3-stavs parklet og malt gipsplater. parklet og hvitmalt I henhold til EK 2010 Porttelefon med kamera Bod i leilighet Parkett type Eik, 3-stavs parklet og malt gipsplater. parklet og hvitmalt I henhold til EK 2010 tue/ kjøkken Parkett type Eik, 3-stavs parklet og malt gipsplater. parklet og hvitmalt I henhold til EK 2010 Tomme el rør til evt solskjerming Ett-greps benkebatteri svingbart Opplegg for oppvaskmaskin olumhette i stål med lys over plass for komfyr. Avkast til sjakt føres over tak. Balansert ventilasjon Røykvarsling iht. krav Hvit vane kjøkkeninnredning fra Kjøkkensenterert Mandal eller tilsvarende. Ekstra høye overskap. overom Parkett type Eik, 3-stavs parklet og hvitmalt I henhold til EK 2010 Balansert ventilasjon 1m garderobeskap pr. vist sengeplass Bad/vaskerom Fliser grå prosjektflis 30x60 cm, 5x5cm i dusjnisje Hvit prosjektflis 20 x 40 cm parklet og hvitmalt I henhold til EK 2010 armekabel med termostat i gulv Ett greps servantbatteri. Termostat dusjbatteri. egghengt toalett Kran og avløp for vaskemaskin. Balansert ventilasjon Baderomsinnredning type: Hvit utførelse. Bredde 90cm. Type Look Hvit fra Kjøkkensenteret Mandal eller tilsvarende Dusjvegger 90 x 90 Wc/dusj Fliser grå prosjektflis 30x60 cm, 5x5cm i dusjnisje ca 90 x 90 cm Hvit prosjektflis 20 x 40 cm parklet og hvitmalt I henhold til EK 2010 armekabel med termostat i gulv Ett greps servantbatteri. Termostat dusjbatteri. egghengt toalett. Balansert ventilasjon 40 cm baderomsinnredning med speil og lyslist typr Look Hvit fra Kjøkkensenteret Mandal eller tilsvarende Dusjvegger 90x90cm Balkong/ terrasse Balkong i betong. Takterrasse : betongheller. Terrasse på bakken i 1 etg: treplatting Trepanel, tegl, puss eller kombinasjon av disse ynlig ubehandlet betong I henhold til EK 2010 portsbod Brettskurt betong Betong/rupanel med synlig stenderverk på en side. etting i bunn og topp for god lufting. Betong eller garasjehimling 1 takpunkt med bryter og 1 dobbelt stikk koblet til fellesstrøm

28 Leveransebeskrivelse: El. skap: Det leveres el. skap som plasseres fortrinnsvis i forbindelse med gang/ garderobe/bod. El.skapet har tilstrekkelig størrelse for T/bredbåndsboks fra leverandør. Oppvarming: Brannsikring: Det blir elektrisk gulvvarme med termostat på WC/dusj og bad/vaskerom. armtvannsbereder plasseres sentralt i kjeller og hver leilighet har varmtvannsmåler og betaler i henhold til eget forbruk. Det monteres felles luft-til-luft varmepumpe som man også kan bruke til å kjøle ned leiligheten med (air-condition). Dette styres separat fra hver enkelt leilighet. Hvis man bruker varmepumpen til kjøling vil overskuddsvarmen brukes til å varme opp varmtvannet med. I boliger og i fellesarealer leveres røykvarslere/brannvarslere og slukkeutstyr i henhold til forskriftene. Tørketrommel: portsbod: Parkeringsanlegg: Kun kondenstrommel kan brukes. portsbod leveres i ubehandlet betong/ubehandlede panelte vegger med synlig stenderverk på en side og luftenetting i topp og i bunn av veggene. Dør i hvit glatt utførelse. Gulv i betong. Betong vegger/søyler og himling støvbindes med hvit maling og alle p-plasser merkes iht plantegning. Det må påregnes synlige rørføringer. Faste lyspunkter etter behov i hele fellesanlegget. entilasjon iht. krav. Listverk og foringer: induer: Ytterdører: Det leveres vinduslister/foringer og dørlister ferdig malingsbehandlet fra fabrikk i hvitt, hvor spikerhull blir kittet, men ikke overmalt. Overgang mellom vegg og tak leveres uten taklist. Innvendige karmer på vinduer leveres i samme farge som vinduene. Fra leilighet til trapperom leveres ferdig malt fra fabrikk etter arkitektens valg. Postkasser: Fellesarealer, trapperom: Leveres på vegg i 1. etasje. egger: sparklet og malt Himling: sparklet og malt/ akustiske plater Underside trappevanger: malt Gulv/trapper: 30 x 30cm fliser, type ew York eller tilsvarende. Det legges fliser i inntrinn og i opptrinn på trappene. Det skal merkes med en lysere flistype på topp og i bunn av hvert trappeløp (universell utforming). Innerdører: Fargevalg innv. vegger: Parkett: Leveres hvitglatt med hvitmalt karm og krom håndtak ( kopper for skyvedørene). Det leveres hvitmalt kode 0502Y (eggehvit). 14 mm 3 stavs lamellparkett eik med eikegulvlist Belysning: Tilvalg: Utelamper på balkonger: 1 stk lampe og en dobbel stikk Lamper i trapper og utenfor heis(uu): tandard belysning i henhold til forskriftene. Belysning innvendig i leilighetene er ikke inkludert, med unntak av innvendig bod, over speil på bad og under overskap på kjøkken. Det blir mulighet for tilvalg på kjøkken og baderomsinnredninger, innvendige dører, parkettype, farge på innvendige vegger og fliser. Dette mot tillegg. Det er ikke mulig å flytte på tekniske installasjoner. Garderobeskap: Det leveres til sammen 1 m garderobe pr. vist sengeplass. Modell 300 hvit dekor eller tilsvarende Trapperekkverk: Leveres i stål/aluminium og glass. Dusjvegger: Kabel-T: Det leveres slagdører med pakning mot fliser. Det må påregnes litt vannsøl på gulv ved bruk. Tilrettelagt for kabel T. Månedlig serviceavgift er inkludert I månedlige fellesutgifter. Tilknytningsavgift og abonnementsavgift må kjøper selv betale. Byggherre inngår en avtale med leverandør på vegne av sameiet. Det leveres kat.5 kabel spredenett i leilighet med til sammen 3 punkter pr leilighet. Balkongrekker: Heis: Fasader: Utomhus: tål/aluminium med delvis glass og delvis tette felt. Det leveres ordinær heis i alle bygg Tegl, puss og trekledning eller kombinasjon av disse. Leveres ferdig opparbeidet i henhold til utomhusplan fra arkitekt. edlagt plan er prinsipiell, uteområdet er ikke ferdig prosjektert. Telefon: Det leveres rørfremlegg til den enkelte leilighet. Bredbånd: Tilrettelagt for Bredbånd. Kjøper tegner eget abonnement med leverandør. Forbehold om endring av leveranse i henhold til kjøpekontrakten, dersom det fremkommer behov for endringer i prosjekteringsfasen. Det må påberegnes innkassing eller nedforing av himling for tekniske installasjoner/ føringer. Himlingshøyde i stue er ca 2,6 meter. Det blir plassert inspeksjonsluker mot sjakt i alle leiligheter. Det kan forekomme drypp fra overliggende balkong

29 3D: Dots KATELLODDE.O ørmegleren A, tore Elvegate 35-37, Mandal Anita Torjussen Audun Remesvik Alle opplysninger i alt salgsmateriell er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige. Alle 3D-perspektiver er av illustrativ karakter. Pr. august. 2014

NYE LEILIGHETER I BYEN NÆR FURULUNDEN OG STRENDENE TRINN 2

NYE LEILIGHETER I BYEN NÆR FURULUNDEN OG STRENDENE TRINN 2 YE LEILIGHETER I BYE ÆR FURULUDE OG TREDEE TRI 2 1 IHOLDFORTEGELE Med hjerte for Mandal... ide 5 Leilighetene... ide 7 Kjøpsinformasjon fra megler... ide 12 Utomhusplan... ide 19 Etasjeplaner... ide 20

Detaljer

BYGGETRINN 1. Bo sentralt lev enkelt

BYGGETRINN 1. Bo sentralt lev enkelt BYGGETRINN Bo sentralt lev enkelt ILLUSTRASJON PROSJEKTET BO SENTRALT OG LEV ENKELT I MANDAL AMFI Prosjektet ligger midt i Mandal sentrum, ved bredden av idylliske Mandalselva, og består av totalt leiligheter

Detaljer

NYE LEILIGHETER I BYEN NÆR FURULUNDEN OG STRENDENE

NYE LEILIGHETER I BYEN NÆR FURULUNDEN OG STRENDENE 1 YE LEILIGHETER I BYE ÆR FURULUDE OG TREDEE IHOLDFORTEGELE Med hjerte for Mandal... ide Leilihetene... ide Kjøpsinformasjon fra meler... ide 16 Utomhusplan... ide 23 Etasjeplaner... ide 24 alsteniner...

Detaljer

Endelig det gode liv midt i Lillesand!

Endelig det gode liv midt i Lillesand! Nygården, Bergstø Endelig det gode liv midt i Lillesand! 15 flotte leiligheter i i 1. salgstrinn. Solvendte og alt på ett plan. 10 nye leiligheter i salgstrinn 2 Endelig solvendtd! Midt i Lillesand skal

Detaljer

10 flotte leiligheter i Lillesand

10 flotte leiligheter i Lillesand NYGÅRDEN, BERGSTØ BYGG 3 10 flotte leiligheter i Lillesand SOLVENDTE LEILIGHETER MED ALT PÅ ETT PLAN Bygg 3 Endelig solvendt! MIDT I LILLESAND HAR VI BYGGET MODERNE LEILIGHETER SOM PASSER ALLE SOM ER LEI

Detaljer

IDDA PARK. Leiligheter med kort vei til sentrum og flotte turområder

IDDA PARK. Leiligheter med kort vei til sentrum og flotte turområder IDDA PARK Leiligheter med kort vei til sentrum og flotte turområder 1 å vitaliseres IDDA! IDDA er et ideelt sted for alle som ønsker å bo sentralt i et område med særpreg og tradisjoner. IDDA PARK ligger

Detaljer

PRISLISTE HELGØYSUND STJERNARØYENE

PRISLISTE HELGØYSUND STJERNARØYENE PRISLISTE HELGØYSUND STJERNARØYENE Type Leilighet Ca. BRA kvm. Balkong Ca. kvm Salgspris kr. Byggetrinn Dok avg. 1 Etg. A 1 80 15 2.895.000,- 2 Kr. 7.500,- A 2 80 15 2.895.000, 2 Kr. 7.500, A 3 80 15 Solgt

Detaljer

PRISLISTE LEITESVINGEN 14 (SANDNES SØR) DELFELT B1. 11 av 12 solgt!

PRISLISTE LEITESVINGEN 14 (SANDNES SØR) DELFELT B1. 11 av 12 solgt! PRISLISTE LEITESVINGEN 14 (SANDNES SØR) DELFELT B1 11 av 12 solgt! Type Leiligheter Ca. BRA kvm. Balkong/terrasse Salgspris Status 10 77 3.450.000,- Betalingsbetingelser/Finansiering: Kjøpesummen med omkostninger

Detaljer

PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - HUS I HAGE, LEILIGHETER

PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - HUS I HAGE, LEILIGHETER PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - HUS I HAGE, LEILIGHETER PROSJEKT: Hus i Hage (27 boliger) UTBYGGER: Stolt Bolig AS AREAL Bruksareal: ca. 59 kvm P-rom: 56 kvm Arealberegningene er foretatt av arkitekt/utbygger

Detaljer

prisliste Faste priser Ingen indeksregulering. Prosjekt: Hinnagaarden trinn 2, 4020 STAVANGER

prisliste Faste priser Ingen indeksregulering. Prosjekt: Hinnagaarden trinn 2, 4020 STAVANGER prisliste 3. etasje Type BRA m 2 P-Rom m 2 Balkong m 2 Soverom Pris kr. Pris inkl. omk. Status 301 A 76 72 9 3 302 A 76 72 9 3 303 A 76 72 9 3 4.290.000 4.307.556 304 B 50 46 9 1 305 A 76 72 9 3 4.390.000

Detaljer

P R I S L I S TE 29 LEILIGHETER 26 SOLGT

P R I S L I S TE 29 LEILIGHETER 26 SOLGT P R I S L I S TE 29 LEILIGHETER 26 SOLGT ETASJE 5 KVM BRA KVM P-ROM TERRASSE PRIS Totalsum innk. Omkostninger Status 5.04 61,5 58 9,5 kr 2 930 000 kr 2 938 156 Reservert 5.08 52 48,5 7,8 kr 2 370 000 kr

Detaljer

PRISLISTE BYGGETRINN I:

PRISLISTE BYGGETRINN I: PRISLISTE BYGGETRINN I: Boligene BRA (kvm) Terrasser, kvm. Tomtestørrelse * Fastpris Husbank 90 % Egenkapital Bygg 3-9 146 kvm 11 + 50 Ca. 280 kvm 3 850 000 3 465 000 385 000 Bygg 3-10 145 kvm 11 + 50

Detaljer

SOLHØGDA LEILIGHETER. Areal Bruksareal: ca. fra 63-153 kvm P- rom: frå 59-135 kvm

SOLHØGDA LEILIGHETER. Areal Bruksareal: ca. fra 63-153 kvm P- rom: frå 59-135 kvm SOLHØGDA LEILIGHETER Hver leilighet får bruksrett til 1 biloppstillingsplass i lukket garasjeanlegg. Toppleilighetene får 2 plasser. Det er mulig å kjøpe rett til ekstra biloppstillingsplass for en kjøpesum

Detaljer

Dato: 28.08.15 PROSJEKT: Asheimtunet BB17 og BB19 Livsstils-boliger

Dato: 28.08.15 PROSJEKT: Asheimtunet BB17 og BB19 Livsstils-boliger Dato: 28.08.15 PROSJEKT: Asheimtunet BB17 og BB19 Livsstils-boliger Nøkkelferdige leiligheter BB17 Ca. P-rom Ca. Areal terrasse/ Hage Soverom Parkering i lukket P-anlegg Salgspris Salgspris inkl. omkostninger

Detaljer

Bygg Etg Leil.nr Ant.rom BRA P- ROM Terr./balk Garasje Pris Dok

Bygg Etg Leil.nr Ant.rom BRA P- ROM Terr./balk Garasje Pris Dok Prisliste Bygg Etg Leil.nr Ant.rom BRA P- ROM Terr./balk Garasje Pris Dok Totale omk. A 2 H0203 3 69 65,2 8,9 1 plass 3.900.000 3240 5562 A 5 H0502 2 55,5 55,1 2,4* 1 plass 3.230.000 2609 4922 A 6 H0601

Detaljer

Dato: 08.05.15 PROSJEKT: Asheimtunet BB17 og BB19 Livsstils-boliger

Dato: 08.05.15 PROSJEKT: Asheimtunet BB17 og BB19 Livsstils-boliger Dato: 08.05.15 PROSJEKT: Asheimtunet BB17 og BB19 Livsstils-boliger Nøkkelferdige leiligheter BB17 Ca. P-rom Ca. Areal terrasse/ Hage Soverom Parkering i lukket P-anlegg Salgspris Salgspris inkl. omkostninger

Detaljer

Grødem Gård leiligheter B10

Grødem Gård leiligheter B10 Grødem Gård leiligheter B10 Prisliste Dato: 14.9.2015 Type Gruppe ID BRA Sov. Omk. Pris Leilighet B10 B10-1 61 m² 2 kr 26 456 Solgt Leilighet B10 B10-2 62 m² 2 kr 26 456 Solgt Leilighet B10 B10-3 62 m²

Detaljer

PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - HUS I HAGE, ENEBOLIGER

PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - HUS I HAGE, ENEBOLIGER PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - HUS I HAGE, ENEBOLIGER PROSJEKT: Hus i Hage (27 boliger) UTBYGGER: Stolt Bolig AS AREAL Bruksareal: ca 141-190 m² P-rom: 141-186 m² Oppgitt areal forutsetter at boligen

Detaljer

PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER

PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER Leilighet U0 BRA areal 76 Soverom Terrasse 4 Pris 90 000,- Pris inkl. O mk. 98 056,- U0 67 8 00 000,- 07 56,- U0 67 8 00 000,- 07 56,- U04 74 9 500 000,- 507 976,- AH04

Detaljer

Dato: 26.01.15 PROSJEKT: Asheimtunet B17, B19 og B20 Livsstils-boliger

Dato: 26.01.15 PROSJEKT: Asheimtunet B17, B19 og B20 Livsstils-boliger Dato: 26.01.15 PROSJEKT: Asheimtunet B17, B19 og B20 Livsstils-boliger Nøkkelferdige leiligheter og rekkehus. B17 Ca. BRA Ca. Areal terrasse/ Hage Soverom Parkering i lukket P-anlegg inkl. omkostninger

Detaljer

26 leiligheter på Ålgård ved Edlandsvatnet. Prisliste. med megleropplysninger

26 leiligheter på Ålgård ved Edlandsvatnet. Prisliste. med megleropplysninger 26 leiligheter på Ålgård ved Edlandsvatnet Prisliste med megleropplysninger Prisliste Oppdatert dato LEILIGHET BRA P-ROM SOV TERRASSE ETASJE U0101 49,9 46,1 1 31,7 U U0102 45,1 41,2 1 25,5 U U0103 45,1

Detaljer

5 ENEBOLIGER I KJEDE - MOTLANDSHAGN B3. Gnr: 20 Bnr: 748 Boligene leveres klar for innflytting. Inkludert kommer carport og sportsbod.

5 ENEBOLIGER I KJEDE - MOTLANDSHAGN B3. Gnr: 20 Bnr: 748 Boligene leveres klar for innflytting. Inkludert kommer carport og sportsbod. 5 ENEBOLIGER I KJEDE - MOTLANDSHAGN B3. Gnr: 20 Bnr: 748 Boligene leveres klar for innflytting. Inkludert kommer carport og sportsbod. PRISLISTE Adresse Ca Areal BRA / Ca Tomt Areal Tomte verdi Omk. Totalt

Detaljer

Sørbøhagane BK2 leiligheter

Sørbøhagane BK2 leiligheter Sørbøhagane BK2 leiligheter Prisliste Dato: 28.1.2015 Type Gruppe ID BRA Sov. Omk. Pris Leilighet BK2 Leilighet 5, 1.etg 64 m² 2 kr 16 250 Solgt Leilighet BK2 Leilighet 6, 1 etg 64 m² 2 kr 16 250 Solgt

Detaljer

PROSJEKT: SØRBØHAGANE B04 - Leiligheter

PROSJEKT: SØRBØHAGANE B04 - Leiligheter PROSJEKT: SØRBØHAGANE B04 - Leiligheter Dato: 11.11.14 Nøkkelferdige leiligheter 1. ETASJE Leil. nr. Ca. BRA Ca. Areal terrasse i tre Soverom i lukket P-anlegg inkl. omkostninger STATUS H0101 68 26,1 2

Detaljer

Type Gruppe ID BRA Sov. Pris. Leilighet K2A K2A - H0102 58 m² 1 Solgt. Leilighet K2A K2A - H0203 46.5 m² 1 Solgt

Type Gruppe ID BRA Sov. Pris. Leilighet K2A K2A - H0102 58 m² 1 Solgt. Leilighet K2A K2A - H0203 46.5 m² 1 Solgt Ørnaberget Snøde, K2 Prisliste Dato: 10.3.2015 Type Gruppe ID BRA Sov. Pris Leilighet K2A K2A - H0101 58 m² 1 Solgt Leilighet K2A K2A - H0102 58 m² 1 Solgt Leilighet K2A K2A - H0103 46.5 m² 1 Solgt Leilighet

Detaljer

CARPORT KVM TOTALSUM INKL.OMK*

CARPORT KVM TOTALSUM INKL.OMK* MEGLEROPPLYSNINGER MED PRISLISTE BOLIG TOMT BRA ( inkl utv bod) CARPORT TOTALSUM INKL.OMK* PRIS * STATUS 37 389 183 13 6 247 506 6 190 000 39 380 169 13 5 947 506 5 890 000 41 363 159 13 4 947 506 4 890

Detaljer

Austrått, Hovemarka leiligheter

Austrått, Hovemarka leiligheter Austrått, Hovemarka leiligheter Prisliste Dato: 24.8.2015 Type Gruppe ID BRA Sov. Pris Leilighet Bygg 3 3-A 76 m² 2 Solgt Leilighet Bygg 3 3-B 76 m² 2 kr 2 920 000 Leilighet Bygg 3 3-C 76 m² 2 Solgt Leilighet

Detaljer

Prisliste med megleropplysninger Ankerhagen Blokk C

Prisliste med megleropplysninger Ankerhagen Blokk C Prisliste med megleropplysninger Ankerhagen Blokk C ETASJE 2 KVM BRA BALKONG/ SOV PRIS Totalsum innk. TERRASSE/ Omkostninger Status HAGESTUE** H0-201* 64 kvm 7,2 kvm 2 2 790 000,- 2 804 126,- Solgt H0-202*

Detaljer

MEGLEROPPLYSNINGER MED PRISLISTE

MEGLEROPPLYSNINGER MED PRISLISTE Bolig G3 B 4 MEGLEROPPLYSNINGER MED PRISLISTE Bogafjell G3, delfelt B 4. Blåbærstien. 5 stk moderne boliger i rekke over 2 plan - 3 solgt BRA ca m² Tomt ca m² Omkostninger totalt *Kjøpesum klar for maler

Detaljer

Moderne prisgunstige fritidsboliger på Norges sydspiss LUSSEVIKA

Moderne prisgunstige fritidsboliger på Norges sydspiss LUSSEVIKA Moderne prisgunstige fritidsboliger på Norges sydspiss LUSSEVIKA Lindesnes kommune er ikke bare landets sydligste kommune, den er også et foretrukket feriested for veldig mange mennesker. Vi er stolte

Detaljer