FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR OMRÅDEREGULERING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR OMRÅDEREGULERING"

Transkript

1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR OMRÅDEREGULERING N O R D L I G D E L A V L O V U N D I L U R Ø Y K O M M U N E Side 1 av 9

2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Forord Forslagsstiller orientering... s Områdeplan definisjon... s.3 2. Bakgrunn Formål med planarbeidet... s Målgruppe for planarbeidet... s.3 3. Overordnede planer Aktuelle Stortingsmeldinger... s Rikspolitiske retningslinjer (RPR)... s Regionale føringer for planarbeidet... s Lokale føringer for planarbeidet... s.4 4. Behandling av planprogrammet... s.4 5. Planens geografiske avgrensing... s.5 6. Kort beskrivelse av planområdet... s.6 7. Rammer og premisser for planarbeidet... s.6 8. Antatte problemstillinger og utredningsbehov Generelt... s Boligområder... s Landbruk... s Infrastruktur... s Energi... s Friluftsliv og folkehelse... s Vern... s Kulturminner... s Biologisk mangfold... s Drikkevannskilder... s Risiko og sårbarhet... s.8 9. Framdriftsplan... s.9 Side 2 av 9

3 1. Forord 1.1. Lovund Ytre Bumark grunneierlag legger med dette fram forslag til planprogram for områderegulering av et større areal på nordre del av Lovund Områdeplan - definisjon. En områdeplan er i hovedsak en kommunal plan som utarbeides for et større geografisk område som det ønskes mer kunnskap om, og en helhetlig utvikling av. Områdeplanen er en overordnet plan på nivå med kommunedelplaner, og som delvis erstatter disse. I forbindelse med senere gjennomføring av tiltak, kan det være nødvendig å utarbeide detaljplaner (reguleringsplaner) for mindre delområder innenfor områdeplanen. 2. Bakgrunn I henhold til plan- og bygningslovens 4-1 skal det for reguleringsplaner som kan ha vesentlig virkning for miljø og samfunn, utarbeides et planprogram som grunnlag for planarbeidet. Et planprogram skal være et verktøy for berørte parter til å orientere seg i planprosessen, og for å gi tidlig medvirkning og gode prosesser knyttet til et reguleringsarbeid. Ved å synliggjøre hva som skal skje på ulike tidspunkter i planprosessen, så blir det lettere for ulike aktører å finne ut om de blir berørt og derav avgjøre om de vil eller bør bidra i prosessen Formål med planarbeidet er å legge til rette for en områdeplan på den nordre del av Lovund i henhold til 12-2 i plan- og bygningsloven. Hensikten med en områdeplan er å områdeavklare arealbruk og vern av områder til bolig- og fritidsbebyggelse, hovedveger, fritids- og rekreasjonsformål, nedslagsfelt for drikkevann, kulturminner og biologisk mangfold. Planområdet er ikke detaljregulert, men i gjeldende kommunedelplan er en stor del av området avsatt til LNF-område. Reguleringsforlaget er dermed omfattet av krav til utredning i henhold til Forskrift om konsekvensutredninger Målgruppe for planarbeidet er rettighetshavere, beboere på Lovund og andre som vil få sine interesser berørt av planarbeidet. Likeså offentlige faginstanser og interesseorganisasjoner hvis interesser berøres av arbeidet som skal settes i gang. 3. Overordnede planer og føringer 3.1. Aktuelle stortingsmeldinger er: St.meld. nr. 34 ( ): Norsk klimapolitikk St.meld. nr. 21 ( ): Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets tilstand St.meld. nr. 16 ( ): Leve med kulturminner St.meld. nr. 16 ( ): Resept for et sunnere Norge St.meld. nr. 39 ( ): Friluftsliv Side 3 av 9

4 3.2. Rikspolitiske retningslinjer (RPR) Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging 3.3. Regionale føringer for planarbeidet Fylkesplan for Nordland Handlingsplan for universell utforming Handlingsplan folkehelsearbeid Visjon i fylkesplanen: Nordland vekstfylket som griper mulighetene Nordland tilbyr kvalitet og mangfold og vi arbeider sammen for: å være det beste miljø- og kulturfylke å skape entreprenørskap og et innovativt og sterkt næringsliv å utvikle framtidsrettet utdanning og spennende arbeidsplasser å utnytte potensialet langs verdens vakreste kyst å skape opplevelser og livskvalitet, samt være fremst på folkehelse 3.4. Lokale føringer for planarbeidet Kommuneplan for Lurøy kommune Kommunedelplan (K1) for Lovund ; fra nå under rullering Havneplan for Lurøy Energi- og klimaplan, vedtatt Behandling av planprogrammet Før planarbeidet blir satt i gang skal det sendes ut varsel angående oppstart av planarbeidet sammen med forslag til planprogram. Sammen med varselet blir planprogrammet lagt ut til offentlig høring i 6 uker fra kunngjøring. Etter høringsfristens utløp vil endelig planprogram bli utarbeidet og vedtatt av Lurøy kommune. Planprogrammet kan ikke påklages eller ankes, men innspill og synspunkter som mottas vil bli tatt med i vurderingen av det endelige planprogrammet. Side 4 av 9

5 5. Planens geografiske avgrensing Lovund Mo i Rana Sandnessjøen Mosjøen Oversiktskart Planområdets beliggenhet på Lovund Planområdets geografiske beliggenhet er angitt med pil. Lovund i Lurøy kommune. Side 5 av 9

6 6. Kort beskrivelse av planområdet 6.1. Planområdet ligger i grove trekk innenfor det markerte området på bildeutsnittet ovenfor. Som utgangspunkt ser en for seg reguleringsgrenser som i sør vil følge eiendommene langs sørsida av vegen fra hotellet og vestover og forbi Lovund kirkegård. I sør grenser området til Lundeurda/Lovunda naturreservat, og i vest dekker reguleringsområdet Yttervassvika og badeplassen. En del sjønære områder i nordøst vil bli lagt inn i planområdet som friluftsareal i sjø Reguleringsgrensene er nærmere angitt på s. 2 i varslingsbrevet. 7. Rammer og premisser for planarbeidet 7.1. Forslag til planprogram skal utføres i samråd med Lurøy kommune Endelige plangrenser skal avklares med Lurøy kommune Det forutsettes at områdeplanen skal innarbeides i kommunedelplanen under rullering Forslagsstilleren skal kunngjøre og underrette når planarbeidet skal settes i gang Liste over høringsparter skal oversendes Lurøy kommune for godkjenning. Side 6 av 9

7 7.6. Forslagsstilleren skal i nødvendig omfang utarbeide konsekvensanalyse. Planprosessen vil bestemme nødvendig omfang av og hvilke tema som må utredes Forslagsstilleren skal utarbeide ROS-analyse for planområdet Planarbeidet skal utarbeides i henhold til kap. 12 i plan- og bygningsloven. 8. Antatte problemstillinger og utredningsbehov 8.1. Generelt. Konsekvensutredningen vil beskrive lokale forhold i forhold til miljø, naturressurser og samfunnsforhold som sannsynligvis vil bli påvirket av planforslaget. Utredningene vil ta utgangspunkt i eksisterende informasjon og tilleggsundersøkelser vil bli gjennomført der det er nødvendig. Hvert tema vil bli vurdert opp mot hvilke konsekvenser planforslaget vil få for de ulike tema. Vurderingene av de ulike tema vil bli sammenstilt ved at planforslagets måloppnåelse vurderes i forhold til utløsende behov. Deretter vurderes eventuelle negative og positive konsekvenser av tiltaket. Til slutt foretas en avveining av tiltak og vilkår for gjennomføring av planen. Metodisk vil utredningene basere seg både på eksisterende og ny kunnskap. Hvor det er nødvendig må det framskaffes ny kunnskap. Konsekvensutredningen i den videre planprosessen har til hensikt å sørge for at det er tilstrekkelig kunnskap til å foreta rasjonelle og hensiktsmessige beslutninger i saker som påvirker miljø og samfunn Boligområder. I planarbeidet vil lokalisering av boligfelt og avgrensing av delområder være viktig å få avklart i forhold til nedenstående punkt. Videre må det vurderes hvilken type boligmasse og utnyttelse en ønsker på Lovund med bakgrunn i overbyggende riks- og regionpolitiske retningslinjer. Den videre planprosessen skal ta ivareta hensyn til universell utforming, spesielt i forhold til boligområder Infrastruktur (Vei, vann, avløp, elektrisitet m.m.) Det må etableres gode trafikkløsninger, der kapasitet og tilstand på eksisterende infrastruktur må kartlegges på et overordnet nivå, og det må vurderes om det er behov for opprusting og eventuell etablering av nyanlegg, herunder om det er tilstrekkelig med avsatt areal til opprusting av hovedveger med fortau. Sikre skoleveger og myke trafikkanters interesser må ivaretas i planområdet. Side 7 av 9

8 8.4. Energi. Planen vil, med bakgrunn i kommunens Klima- og energiplan se på mulige tiltak som kan redusere og minimere framtidig energibruk innenfor planområdet. Gjennom planarbeidet bør eventuell lokalisering av areal til energianlegg sikres dersom det er aktuelt med løsninger som krever slike føringer Friluftsliv og folkehelse. Det vil være viktig å avsette tilstrekkelig med areal for kunne drive friluftsliv; både organisert og uorganisert. Innenfor planområdet er det registrert at området i Yttervassvika er viktig for bade- og strandaktiviteten på Lovund. Andre spørsmål er behov for utvidelse av idrettsanlegg; nye/eksisterende bade- og rekreasjonsområder, eksisterende friluftsområder osv. Lokale interesseorganisasjoner og andre må uttale seg Vern. Planområdet grenser i sør til naturreservatet Lundurda, som er vernet som hekkeområde for sjøfugl Kulturminner. Innenfor planområdet finnes registrerte kulturminner med vernestatus. Områdene må hensyntas i planarbeidet og nærmere avklaringer og rammer må settes i samarbeid med fagmyndigheter Biologisk mangfold. Det er kjent at områder i nord og nordvest er registrert med biologisk mangfold. Områdene må hensyntas i planarbeidet og nærmere avklaringer og rammer må settes i samarbeid med fagmyndigheter Drikkevannskilder. Planlagte arealgrenser, restriksjoner samt tilliggende arealbruk i forhold til nedslagsfelt for drikkevann må avklares med Lurøy kommune Risiko og sårbarhet. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) er en metode for å avdekke risiko- og faremomenter, og for å avdekke sårbarhet dersom samfunnsviktige funksjoner svikter, og slik analyse skal forslagsstiller foreta i henhold til premissene for tiltaket. Evt. risikoreduserende tiltak skal inkluderes i planarbeidet; evt. ved at plangrensene endres slik at de ligger utenom fareområdene. Dette avklares etter varslingsrunden. Varsel om oppstart samt høringsperioden for planprogrammet vil avdekke om det er behov for andre undersøkelser. Side 8 av 9

9 9. Framdriftsplan oppgave framdrift ansvar 1 Forespørsel til kommunen om igangsetting av desember Prodeco områderegulering Formannskapet i Lurøy kommune vedtar oppstart av januar Lurøy kom. planarbeidet. 3 Utarbeide forslag til planprogram i samarbeid med mars apr. Prodeco kommunen. 4 Varsel om oppstart av planarbeidet samt planprogram Uke 18- Prodeco sendes på høring til berørte parter og off. myndigheter. 6 uker høringsfrist. 5 Frist for innspill til planarbeidet og merknader til planprogrammet. Uke 24-6 Motta og gjennomgå innspill og merknader. Eventuelt endring av forslag til planprogram på bakgrunn av innspill/merknader. Oversende planprogram til kommunen for politisk behandling. Uke Prodeco 7 Fastsetting av planprogram. aug. Lurøy kom. 8 Utarbeide forslag til områdeplan med beskrivelse, aug. - sept. Prodeco bestemmelser og konsekvensutredning. 9 Oversende planforslag til kommunen. sept. Prodeco 10 Lurøy kommune forbereder og legger fram saken for sept. okt. Lurøy kom. planutvalget som vedtar planforslaget uthengt til off. ettersyn. 6 uker høringsfrist. 11 Lurøy kommune tar stilling til evt. merknader nov. Lurøy kom. 12 Kommunestyret vedtar planen des. Lurøy kom. Dette er frister satt som målsetting gjennom planprosessen, og det tas derfor forbehold om endringer underveis i arbeidet. Side 9 av 9

PLANPROGRAM FOR DETALJREGULERING AV NAUTØYA

PLANPROGRAM FOR DETALJREGULERING AV NAUTØYA PLANPROGRAM FOR DETALJREGULERING AV NAUTØYA TILTAKSHAVER: SELØY KYSTFERIE DATO: 12.09.2014 1 BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET... 1 1.1 Hensikten med planarbeidet... 1 1.2 Planprogrammet... 2 1.3 Krav om konsekvensutredning...

Detaljer

Kommunedelplan for Hammerfest og Rypefjord 2014-2025 - Revisjon. Forslag til planprogram. Utkast pr 10.10.12

Kommunedelplan for Hammerfest og Rypefjord 2014-2025 - Revisjon. Forslag til planprogram. Utkast pr 10.10.12 Kommunedelplan for Hammerfest og Rypefjord 2014-2025 - Revisjon Forslag til planprogram. Utkast pr 10.10.12 1 (11) Innholdsfortegnelse 1. BAKGRUNN OG FORMÅL... 2 1.1 Om kommuneplanlegging... 2 1.2 Formålet

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025. Forslag datert 28.05.13

RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025. Forslag datert 28.05.13 RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025 Forslag datert 28.05.13 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Avgrensning av planen 3 1.3 Dagens situasjon

Detaljer

Områderegulering 0605_366 Kunnskapspark Ringerike 1Høgskolen i Buskerud

Områderegulering 0605_366 Kunnskapspark Ringerike 1Høgskolen i Buskerud Ringerike kommune Miljø og arealforvaltning Planprogram Områdereguleringsplan for Høgskolen i Buskerud avd. Hønefoss Områderegulering 0605_3666 Kunnskapspark Ringerike 1Høgskolen i Buskerud Revidert 16.11.2012

Detaljer

LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE

LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE GNR/BNR: 64/18 LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING REV: ETTER OFFENTLIG ETTERSYN 18.11.2014 LANDSKAPSARKITEKTENE BERG & DYRING AS Postboks 1032, 1510 Moss.

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL. PLANPROGRAM for revisjon. Fastsatt av kommunestyret sak 14/53 den 18.6.14. Oppdal det gode liv i ei attraktiv fjellbygd

KOMMUNEPLANENS AREALDEL. PLANPROGRAM for revisjon. Fastsatt av kommunestyret sak 14/53 den 18.6.14. Oppdal det gode liv i ei attraktiv fjellbygd KOMMUNEPLANENS AREALDEL PLANPROGRAM for revisjon Oppdal det gode liv i ei attraktiv fjellbygd Fastsatt av kommunestyret sak 14/53 den 18.6.14 Oppdragsnavn: Oppdragsgiver: Kommuneplanens arealdel, Planprogram

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram FAUSKE KOMMUNE Innbyggerne skal oppleve Fauske som den beste kommunen å bo og ha sitt virke i Kommuneplan 2000 2012 Rullering av Arealdelen Forslag til planprogram Forord: Fauske kommunestyre vedtok 16.02.2006,

Detaljer

Oppstart av planarbeid, nytt sprengstofflager ved Hamremoen

Oppstart av planarbeid, nytt sprengstofflager ved Hamremoen Oppstart av planarbeid, nytt sprengstofflager ved Hamremoen Krødsherad kommune vedtok i kommunestyremøte 17.6 å starte arbeidet med ny kommunedelplan for hensynssoner nytt sprengstofflager på Hamremoen

Detaljer

Ny plandel: Hva er nytt og hvordan skal dette fungere i praksis. Avdelingsdirektør Hans Jacob Neumann

Ny plandel: Hva er nytt og hvordan skal dette fungere i praksis. Avdelingsdirektør Hans Jacob Neumann Ny plandel: Hva er nytt og hvordan skal dette fungere i praksis Avdelingsdirektør Hans Jacob Neumann Formål 1-1 Ny formålsparagraf framhever: Bærekraftig utvikling Samordning Åpenhet, forutsigbarhet og

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM

Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Salto Eiendom AS Mai 2013 FORORD Forslag til planprogram er første fase i arbeidet med en detaljregulering for Rortunet. Tiltaket

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DEL AV HAREBAKKEN SENTER 8. april 2015 FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DEL AV HAREBAKKEN SENTER ARENDAL KOMMUNE TILTAKSHAVER: PLANLEGGER: O.G. OTTERSLAND EIENDOM AS STÆRK & CO AS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN

Detaljer

Drangedal kommune Revisjon av samfunnsdelen og arealdelen 2015-2026 Planprogram

Drangedal kommune Revisjon av samfunnsdelen og arealdelen 2015-2026 Planprogram Drangedal kommune Revisjon av samfunnsdelen og arealdelen 2015-2026 Planprogram Revidert etter offentlig ettersyn 05. 03. 2014 1 Innhold Side 1. Innledning 3 2. Rammer for planarbeidet 3 Nasjonale føringer

Detaljer

Forslag til: Planprogram for områdereguleringsplan for Vikhammer sentrum. Malvik kommune: åpen - nyskapende - samhandlende

Forslag til: Planprogram for områdereguleringsplan for Vikhammer sentrum. Malvik kommune: åpen - nyskapende - samhandlende Forslag til: Planprogram for områdereguleringsplan for Vikhammer sentrum Malvik kommune: åpen - nyskapende - samhandlende Navn på plan og tiltaket: PLANID 201505 Områdereguleringsplan for Vikhammer sentrum

Detaljer

Forslag til planprogram for revisjon av Meløy kommuneplan. Høringsfrist 11. mai 2012

Forslag til planprogram for revisjon av Meløy kommuneplan. Høringsfrist 11. mai 2012 Forslag til planprogram for revisjon av Meløy kommuneplan Høringsfrist 11. mai 2012 MELØY KOMMUNEPLAN - 22.03.2012 Forslag til planprogram for revisjon av Meløy kommuneplan Høringsfrist 11. mai 2012 Innhold

Detaljer

Planprogram kommuneplan Dyrøy kommune

Planprogram kommuneplan Dyrøy kommune Planprogram kommuneplan Dyrøy kommune Planprogram for samfunns- og arealdelen Det overordnede effektmålet er å utvikle en kommunal praksis i overenstemmelse med visjonen om livslang læring og lærende organisasjoner.

Detaljer

KOMMUNEPLAN. Vedtatt. planprogram for revisjon av arealdelen. Herøy kommune Side 1 av 45 - Et hav av muligheter

KOMMUNEPLAN. Vedtatt. planprogram for revisjon av arealdelen. Herøy kommune Side 1 av 45 - Et hav av muligheter KOMMUNEPLAN 2011 2023 Vedtatt planprogram for revisjon av arealdelen Behandlet i Plan og teknisk hovedutvalg den 03.03.10 i sak 9/10 Offentlig gjennomsyn (høring) fra 05.03.10 til 19.04.10 Revidert 15.01.2011

Detaljer

Levanger Næringsselskap AS

Levanger Næringsselskap AS Levanger Næringsselskap AS REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN SKOGN FORSLAG TIL PLAN- OG UTREDNINGSPROGRAM RG-PROSJEKT AS www.rg-prosjekt.no E-post: firmapost@rg-prosjekt.no Organisasjonsnr.: 942958722 Dato 07.02.06

Detaljer

Endring av reguleringsplaner i Sørlandsparken

Endring av reguleringsplaner i Sørlandsparken TEKNISK Endring av reguleringsplaner i Sørlandsparken Forslag til planprogram FOTO: ANDERS MARTINSEN FOTOGRAFER Forord Dette dokumentet er et forslag til planprogram for endring av reguleringsplaner i

Detaljer

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Kommuneplanutvalget. Møtedato: 17.04.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 12:00

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Kommuneplanutvalget. Møtedato: 17.04.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 12:00 Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Kommuneplanutvalget Møtedato: 17.04.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 12:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter bare etter nærmere

Detaljer

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.02.2015 10479/2015 2013/3061 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/12 Komite for plan, næring og miljø 03.03.2015 Fastsetting av planprogram - detaljregulering

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2014-2018

KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2014-2018 DØNNA KOMMUNE KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2014-2018 Planid: 1827 2014001 PLANBESKRIVELSE KONSEKVENSUTREDNING Inngår i planforslag til første gangs behandling, innstilling til Formannskapet Planforslag datert:

Detaljer

Forslag til Planprogram Billagstomta Rjukan

Forslag til Planprogram Billagstomta Rjukan 2013 Forslag til Planprogram Billagstomta Rjukan SØNDERGAARD RICKFELT AS 12.06.2013 Innhold 1.0 Innledning... 3 2.0 Bakgrunn for saken... 3 3.0 Planområdets fysiske forutsetninger.... 4 4.0 Plansituasjon...

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM Til reguleringsplan for: Orkidéåsen - gnr. 10 / bnr. 202, 203 og 16, m.fl. Utarbeidet av: Tiltakshaver: Bo Klokt AS Forslagsstiller/konsulent: Grindaker AS Landskapsarkitekter Dato:

Detaljer

Hareid Fastlandssamband AS. Planprogram - E39 Flytebruløsning mellom Hareid og Sula. Utgave: 1 Dato: 2012-12-20

Hareid Fastlandssamband AS. Planprogram - E39 Flytebruløsning mellom Hareid og Sula. Utgave: 1 Dato: 2012-12-20 Planprogram - E39 Flytebruløsning mellom Hareid og Sula Utgave: 1 Dato: 2012-12-20 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Planprogram - E39 Flytebruløsning mellom Hareid og Sula Utgave/dato:

Detaljer

GARDERMOEN NÆRINGSPARK

GARDERMOEN NÆRINGSPARK OSL GARDERMOEN NÆRINGSPARK JESSHEIM NORD JESSHEIM _dg i/ AdvancedPrintComponent/ PrintForm.aspx?knr= 0235&template= DEFAULT&format= A1L&leg end= no&scale= 10000&w est= 614451.44&south= 6668884.852000001&east=

Detaljer

ÅSNES KOMMUNE. Åsnes kommune. Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025. Vedtatt av kommunestyret i sak 064/13 Dato: 2013-09-30

ÅSNES KOMMUNE. Åsnes kommune. Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025. Vedtatt av kommunestyret i sak 064/13 Dato: 2013-09-30 ÅSNES KOMMUNE Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025 Vedtatt av kommunestyret i sak 064/13 Dato: 2013-09-30 Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Om kommuneplanarbeidet...

Detaljer

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN ENEBAKK KOMMUNE 2013 Sist endret: 08.04.2013 Vedtatt av kommunestyret: 13.05.2013 1. Innledning... 3 1.1 Planprogram i lovverket... 3 2. Planprosessen... 4 2.1 Kommunal planstrategi

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSPLAN FOR RJUKAN NÆRINGSPARK / RJUKAN TECHNOLOGY CENTER - TINN KOMMUNE Dato: Forslagsstiller: Reguleringsarkitekt: 20.01.2011 Rjukan Technology

Detaljer

Kommunedelplan for Nordre Frogn 2014-2026

Kommunedelplan for Nordre Frogn 2014-2026 Kommunedelplan for Nordre Frogn 2014-2026 Planprogram Dato: 9.5.2014 Revidert 18.6.2014 i tråd med KS-vedtak i sak 84/14 den 16.6.2014 1 KOMMUNEDELPLAN FOR NORDRE FROGN 2014-2026 PLANPROGRAM Innhold 1

Detaljer

Planprogram. for justering av. Regional plan for senterstruktur og handel. Endring. Forslag til vedtak Dato: 24.9.14

Planprogram. for justering av. Regional plan for senterstruktur og handel. Endring. Forslag til vedtak Dato: 24.9.14 Planprogram for justering av Regional plan for senterstruktur og handel. Endring Forslag til vedtak Dato: 24.9.14 Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Formål... 3 3. Endringer som skal vurderes:... 4 3.1 Bestemmelse/retningslinje

Detaljer