- Bevilling for en enkelt anledning - Ambulerende skjenkebevilling - Drikkeforbudet etter alkoholloven 8-9. rådgiver Stian Eriksen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "- Bevilling for en enkelt anledning - Ambulerende skjenkebevilling - Drikkeforbudet etter alkoholloven 8-9. rådgiver Stian Eriksen"

Transkript

1 - Bevilling for en enkelt anledning - Ambulerende skjenkebevilling - Drikkeforbudet etter alkoholloven 8-9 rådgiver Stian Eriksen

2 Bevilling for en enkelt anledning

3 Bevilling for en enkelt anledning Kommunen kan gi salgs- og skjenkebevilling for en enkelt anledning Hjemmel i alkoholloven kap. 4, jf. 1-6, 2. ledd, Kan være særlig aktuelt for arrangementer som ikke oppfyller vilkår for ambulerende bevilling (lukket arrangement) jf. 4-5 Skjenkebevillingen kan gis som alminnelig bevilling, eller som bevilling til lukket arrangement (sluttet selskap) Skjenkebevilling kan utvides til å omfatte tilvirkning av alkohol i gruppe 1 og 2 for skjenking i egen virksomhet (ikke innførsel) jf. 4-2, 3. ledd

4 Forts. skjenkebevilling for en enkelt anledning Bevillingen må knytte seg til en bestemt begivenhet - F.eks. åpne arrangementer som festivaler og konserter - Arrangementet må fremstå som et klart avgrenset arrangement - Må fremgå klart av bevillingen når den begynner og når den opphører - Særskilt bevilling for hvert enkelt arrangement - Avgrenset varighet: maks 3-6 dager (alternativt - bestemt del av året) Gjengangere ved en viss hyppighet vurdere ordinær bevilling F. eks. større festivaler

5 Forts. skjenkebevilling for en enkelt anledning Noen krav: Den som søker bevilling må ha utvist uklanderlig vandel jf. 1-7b Absolutt krav Skal innhentes uttalelse/vandelsvurdering fra politiet og sosialtjenesten, jf. 1-7, 2. ledd Kan innhentes uttalelse/vandelsvurdering fra skatte- og avgiftsmyndighetene, jf. 1-7, 2. ledd Krav til styrer og stedfortreder jf. 1-7c Uklanderlig vandel, alder (20 år), men ikke krav om kunnskapsprøve, jf. 1-7c, 3. ledd Kan gis unntak for stedfortreder dersom det vil være urimelig

6 Forts. skjenkebevilling for en enkelt anledning Gebyr Fastsettes etter Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk 6-2 Beregnes etter omsatt mengde alkoholholdig drikk, men minimum minstegebyr (salg: kr. 1380,-, skjenking kr. 4100,-) jf. F 6-2 Minstegebyret kan i spesielle tilfeller settes lavere Bevillingshaver kan ikke kjøpe alkohol engros, jf. 1-4c, 2. ledd Vedtak kan påklages til Fylkesmannen, jf. 1-16

7 Forts. skjenkebevilling for en enkelt anledning Behandling av søknad: Tegning/kart over skjenkearealet Utendørs arrangement (i telt), - be om skisse og tillatelse fra grunneier Arealet skal alltid være avgrenset, jf. 4-2 fjerde ledd Eksempler på vilkår som kan stilles: aldersgrense vakthold

8 Ambulerende skjenkebevilling

9 Ambulerende bevilling Hjemmel i alkoholloven 4-5 Gjelder kun skjenking ikke salg I utgangspunktet tenkt brukt ved bryllup, jubileum o.l. arrangementer med et bestemt formål (lukket arrangement) Krav til de som deltar. Må være deltakere i sluttet selskap personlig invitert personkretsen må ikke være åpen for utenforstående kretsen av deltagere må være definert av arrangøren eller i hvert fall godkjent av denne Naturlig om arrangementet hadde vært holdt hjemme men på grunn av f. eks. størrelse ikke mulig

10 «Sluttet selskap» - Rt s straffesak 3 personer arrangerte en Halloween-fest i lokaler eid av Hells Angels Servert av alkohol uten skjenkebevilling Gjestene var blitt invitert via en lukket Facebook-side. Hver av de inviterte hadde anledning til å invitere venner, som igjen hadde anledning til å invitere sine venner. Hver enkelt skulle bekrefte via Facebook om de takket ja, slik at arrangøren kunne godkjenne disse. Dette skjedde ikke i alle tilfellene. Det var også lagt opp til en viss kontroll ved inngangen.

11 «Sluttet selskap» - Rt s straffesak Konklusjonen i premiss 22: «Invitasjonen til arrangementet var riktignok i utgangspunktet rettet til en begrenset krets ved at den var lagt på en lukket Facebook-side. ( ) Den reelle begrensning var imidlertid beskjeden, siden hver av de inviterte kunne ta med seg venner, og disse kunne igjen ta med seg venner. Det er da ikke tilstrekkelig at det var lagt opp til at de som ønsket å komme, skulle sette seg på en liste, eller at det ble foretatt en viss kontroll ved inngangen kretsen av deltagere ble for ubestemt til å utgjøre et "sluttet selskap". Jeg viser til forarbeidenes tilslutning til rettspraksis som fastslår at det ikke er tilstrekkelig at man før skjenkingen begynner, skriver seg på en liste.»

12 Sluttet selskap: Ingen grense i forhold til antall deltakere flere deltakere som er invitert - vanskeligere å dokumentere at arrangementet er «lukket» Sluttet selskap omfatter ikke i seg selv (eksempler): Foreninger, klubber, idrettslag Studentfester, sommerfester i borettslag, kunstutstillinger Hvis usikkerhet om hvorvidt arrangementet er «lukket» innhentes opplysninger om: Hvordan deltakerne er invitert Hvordan de melder seg på Hvilken tilknytning deltakerne har til den eller de som inviterer Sjekke eventuell annonsering - aktiv bruk av internett Google arrangementet

13 Ambulerende bevilling - noen regler: Ikke krav til å innhente uttalelse/vandelsvurdering fra politiet og sosialtjenesten Krav til styrer og stedfortreder jf. 1-7c Alder (20 år), men ikke krav om bestått kunnskapsprøve, jf. 1-7c, 3. ledd Kan gis unntak for stedfortreder dersom urimelig Gebyr: inntil kr. 290 pr. gang jf. F 6-2 Bevillingshaver kan ikke kjøpe alkohol engros, jf. 1-4c, 2. ledd

14 Bevillingsplikt når er det nødvendig med bevilling? Det er alltid bevillingsplikt når skjenking skjer mot vederlag, jf. 1-4a jf. 1-4 Ikke bevillingsplikt når: verten holder drikkevarene (uten vederlag) deltakerne har betalt for drikkevarene på forhånd (spleiselag) gjestene nyter medbragt Men bevilling kreves for nyte alkohol på visse steder etter i 8-9

15 Serverings- og drikkeforbudet i 8-9

16 Bestemmelsens bakgrunn Lovens utgangspunkt: All servering av alkohol mot vederlag krever bevilling (jf. 1-4 og 4-1) Servering av alkohol uten vederlag er normalt tillatt uten bevilling

17 8-9: For enkelte lokaler, steder og sammenhenger kreves bevilling selv om det skjer uten vederlag På slike steder er det også forbudt å drikke alkohol dersom det ikke skjer i samsvar med gitt bevilling

18 Formålet med bestemmelsen Det skal ikke nytes alkohol i lokaler hvor allmennheten ferdes, uten at det er underlagt bevillingssystemets kontroll

19 Hovedregelen i 8-9 Forbudt å drikke eller servere alkohol uten skjenkebevilling i lokaler og steder som nevnes, selv uten noen form for vederlag. Forbudet rammer den som serverer, den som drikker og den som er ansvarlig for stedet Politiet er den myndighet som skal drive kontroll med og gripe inn ved bevillingsløs skjenking

20 Lokaler og steder som omfattes av forbudet: 1. Serveringssteder Kaféer, restauranter - lokaler med (krav om) serveringsbevilling, steder hvor mat og drikke serveres i næringsøyemed 2. Allment tilgjengelige lokaler Lokaler som vanligvis er allment tilgjengelige for offentligheten og som eies, leies eller driftes av private eller offentlige organer. Eks. rådhus, samfunnshus, teater, kino, utstillingslokale, forretningslokale 3. Forsamlingslokaler eller andre felleslokaler Lokaler hvor offentlige møter, fester, utstillinger osv. finner sted og som eies og drives av private, organisasjoner, bedrifter og foreninger. Eks. idrettshus, velhus, losjer. 4. Allment tilgjengelige arrangementer uavhengig av sted F.eks. konserter, festivaler, messer, tivoli 5. Gate, torg, vei, park eller annen offentlig plass 6. Skip, fly, tog, buss eller annet offentlig transportmiddel (innenriks) Forbudet gjelder fellesarealer på alle offentlige transportmidler i rute- og chartertrafikk

21 Unntak for bestemte personer og bestemt anledning 1. Personer med tilknytning til lokalet - 8-9, 3. ledd Unntaket gjelder kun serveringssteder, allment tilgjengelige lokaler og forsamlingslokaler (nr. 1, 2 og 3) Eier (privat eier) eller leier (viss varighet) kan disponere lokalene til eget bruk til sluttet selskap uten bevilling På en restaurant kan de ansatte (sluttet lag) ha høstfest i egne lokaler og servere alkohol uten vederlag Hvis eier er klubb el. l. kan foreningen disponere lokalene uten bevilling for arrangementer for foreningen Tromsø Skiklubb kan som eier av klubblokale ha medlemsmøte for klubben og servere alkohol uten vederlag (må være sluttet lag)

22 Driver eller ansatt kan benytte virksomhetens lokaler til eget bruk til sluttet selskap Ansatte i en kafé kan bruke kaféen til private arrangement uten bevilling Beboer i et boligsameie kan benytte eget sameies forsamlings- /felleslokale til eget bruk som privatperson til sluttet selskap Beboer kan invitere til egen 40-års dag i borettslagets felleslokale og servere alkohol uten bevilling (sluttet lag) Unntaket i 3. ledd kommer til anvendelse selv om det foreligger skjenkebevilling for det aktuelle stedet, men Bevillingsvirksomheten kan ikke utøves samtidig! Varer som er knyttet til stedets ordinære skjenkedrift og varelager må ikke benyttes Alkoholholdig drikk må være privat innkjøpt Bevillingshaver må kunne godtgjøre at lokalene disponeres til eget bruk til sluttet selskap

23 2. Lokaler som leies eller lånes av privatperson - 8 9, 4. ledd Unntaket fra krav om bevilling gjelder: allment tilgjengelige lokaler og felleslokaler (nr. 2 og 3 f.eks. rådhus, klubbhus). NB! Omfatter ikke serveringsted etter nr. 1 når lokalet benyttes av en privatperson for en enkelt bestemt anledning til sluttet selskap kun private arrangementer i lånt eller leid lokale som alternativ til eget hjem alkohol må alltid skaffes av privatpersonene selv Utleier/utlåner må ikke være involvert i arrangementet absolutt krav! Dersom utleier står for innkjøp/servering av mat og drikke kreves bevilling selv om det gjøres uten vederlag

24 Eksempler på tilfeller hvor det IKKE kreves skjenkebevilling: Kari skal feire 50 års-dag og har leid rådhusets aula (allment tilgj. lokale nr. 2) fordi hun inviterer mange venner og familie (sluttet lag) og har ikke plass hjemme. Kari står selv for innkjøp av mat og alkoholholdig drikke. Hun har i tillegg leid inn hjelp til servering Per inviterer 30 venner (sluttet lag) til sommerfest og har leid nabolagets velhus (forsamlingslokale nr. 3) for anledningen. Per har bestilt mat som leveres fra cateringfirma, men vennene tar med egen drikke

25 I disse tilfellene MÅ man søke om skjenkebevilling: Peder og Marte har leid et selskapslokale (forsamlingslokale nr. 3) til bryllupsfest for venner og familie (sluttet lag). De kjøper inn alt av drikkevarer selv, bestiller mat fra eksternt cateringfirma og takker ja til at selskapslokalet (utleier) stiller med serveringspersonell til å hjelpe til under middagen Anne og Ola feirer sølvbryllup og inviterer familie og venner (sluttet lag) til fest. De har leid et selskapslokale (forsamlingslokale) som leverer maten og alkoholfri drikke til festen. Anne og Ola kjøper selv inn alt av alkohol

26 De to unntakene fra bevillingsplikt i 8-9 tredje og fjerde ledd gjelder ikke under noen omstendighet skjenking mot vederlag sammenkomster som personer nevnt i unntakene arrangerer på vegne av andre I slike tilfeller skal det alltid søkes om bevilling!

27 Takk for meg!

SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING OG SKJENKEBEVILLING

SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING OG SKJENKEBEVILLING KVITSØY KOMMUNE 4180 KVITSØY SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING OG SKJENKEBEVILLING SØKNADEN GJELDER: Nyetablering Endring i eksisterende bevilling Søknad om ny bevilling etter eierskifte 1. SERVERINGS-/SKJENKESTED

Detaljer

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning Håndbok for verger Statens sivilrettsforvaltning Gjeldende fra 1. juli 2013 1 Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Lokal og sentral vergemålsmyndighet... 5 1.2 Vergemålsreformens verdiplattform... 5 1.3 Individtilpasning...

Detaljer

Rusforebyggende arbeid i Frogn kommune

Rusforebyggende arbeid i Frogn kommune Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Rusforebyggende arbeid i Frogn kommune Frogn kommune 21. DESEMBER 2007 RAPPORT 10/07 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 FROGN KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket?

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - en kort veileder 1 Anskaffelsesregelverket 2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre

Detaljer

Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9:

Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9: Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9: Til 9-1 Virkeområdet for bestemmelsene er innsyn i arbeidstakers e-postkasse mv. Mv viser til 9-1 2. ledd, der det er nærmere angitt hvilke elektroniske

Detaljer

Skattemessig behandling av representasjon, gaver, velferds-, salgs- og reklamekostnader mv. Anne Tengs-Pedersen, Advokatfullmektig

Skattemessig behandling av representasjon, gaver, velferds-, salgs- og reklamekostnader mv. Anne Tengs-Pedersen, Advokatfullmektig KPMG-DAGEN 2009 Skattemessig behandling av representasjon, gaver, velferds-, salgs- og reklamekostnader mv. Anne Tengs-Pedersen, Advokatfullmektig TAX Introduksjon Bakgrunn for temaet hvorfor er dette

Detaljer

4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER

4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER 4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER Opplæringsloven 5-7 Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder Barn under opplæringspliktig alder som har særlege behov for spesialpedagogisk hjelp,

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 29.09.2014 2014/3602 Deres dato: Deres referanse: Steinerskolen i Vestfold ved styrets leder Furumoveien 2 3142 Vestskogen TILSYNSRAPPORT

Detaljer

Bruk av utenlandsk arbeidskraft

Bruk av utenlandsk arbeidskraft Februar 2009 AKTUELT Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Bruk av utenlandsk arbeidskraft NHO Mat og Bio registrerer at bruk av utenlandsk arbeidskraft både har og ventelig vil

Detaljer

Veileder. Godkjenning av barnehager

Veileder. Godkjenning av barnehager Veileder Godkjenning av barnehager Innhold 1. Innledning 5 2. Lovgrunnlaget 7 2.1. Bestemmelser i barnehageregelverket 7 2.2. Bestemmelser i annet regelverk 9 3. Ansvarsforhold 11 3.1. Barnehageeierens

Detaljer

VEILEDER TIL LOV OM OPPLYSNINGSPLIKT OG ANGRERETT VED FJERNSALG OG SALG UTENOM FASTE FORRETNINGSLOKALER (ANGRERETTLOVEN)

VEILEDER TIL LOV OM OPPLYSNINGSPLIKT OG ANGRERETT VED FJERNSALG OG SALG UTENOM FASTE FORRETNINGSLOKALER (ANGRERETTLOVEN) www.forbrukerrådet.no VEILEDER TIL LOV OM OPPLYSNINGSPLIKT OG ANGRERETT VED FJERNSALG OG SALG UTENOM FASTE FORRETNINGSLOKALER (ANGRERETTLOVEN) (gjennomføring av direktiv 2011/82/EU om forbrukerrettigheter)

Detaljer

Kameraovervåking hva er lov? Sist endret: april 2015

Kameraovervåking hva er lov? Sist endret: april 2015 Kameraovervåking hva er lov? Sist endret: april 2015 Kameraovervåking kan være et inngrep i personvernet. Overvåkingen er derfor lovregulert, og den ansvarlige har plikt til å sette seg godt inn i regelverket

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Kapittel 12 Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende

Kapittel 12 Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Kommentarer til Kapittel 12 Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Det er kommunen som svarer på henvendelser vedrørende forurensningsforskriften kapittel 12. Fylkesmannen

Detaljer

regelverket for markedsføring via e-post, sms o.l. - markedsføringsloven 15

regelverket for markedsføring via e-post, sms o.l. - markedsføringsloven 15 Mai 2009 Forbrukerombudets veiledning om regelverket for markedsføring via e-post, sms o.l. - markedsføringsloven 15 Forbrukerombudet Pb. 4597 Nydalen, 0404 Oslo Besøksadresse Rolf Wickstrøms vei 15A Telefon

Detaljer

Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis

Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 07.07.2015 Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Innledning Kapittel 11 inneholder krav til utdanning og praksis.

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER

OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER Nedenfor finner man en liste med svar på ofte stilte spørsmål om den nye tilskuddsordningen. Bufdir tar sikte på å oppdatere denne

Detaljer

Merknader til de enkelte bestemmelsene i merverdiavgiftsforskriften

Merknader til de enkelte bestemmelsene i merverdiavgiftsforskriften Merknader til de enkelte bestemmelsene i merverdiavgiftsforskriften Kapittel 1 Forskriftens virkeområde. Definisjoner Til 1-1 Saklig virkeområde Bestemmelsen angir forskriftens saklige virkeområde. Til

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune 2005 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Verdsettelse av aksjer

Verdsettelse av aksjer Skatteetaten Skattedirektoratets håndbok i arveavgift [august 2013] Verdsettelse av aksjer 1 GENERELT... 3 2 SKILLET MELLOM BØRSNOTERTE AKSJER OG IKKE-BØRSNOTERTE AKSJER... 3 3 RÅDIGHETSERVERVET... 3 3.1

Detaljer

Informasjon om det økonomiske oppgjøret mellom ektefeller ved separasjon og skilsmisse.

Informasjon om det økonomiske oppgjøret mellom ektefeller ved separasjon og skilsmisse. Arbins gate 7 0253 Oslo Juss-studentenes rettsinformasjon Sentralbord 22 84 29 00 Telefaks 22 84 29 01 Internett http://www.jussbuss.no Informasjon om det økonomiske oppgjøret mellom ektefeller ved separasjon

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE TIL KULTURARBEID I LØRENSKOG KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE TIL KULTURARBEID I LØRENSKOG KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE TIL KULTURARBEID I LØRENSKOG KOMMUNE Vedtatt av Kultur- og idrettsutvalget i møte 19.12.2011, sak 64/11, og erstatter retningslinjer vedtatt av kultur- og oppvekstutvalget

Detaljer

Nr. Vår ref. Dato G-12/05 2005/03203 SIA VD 15.12.2005 1

Nr. Vår ref. Dato G-12/05 2005/03203 SIA VD 15.12.2005 1 Rundskriv Fylkesmennene Domstolene Advokatene m.fl. Nr. Vår ref. Dato G-12/05 2005/03203 SIA VD 15.12.2005 1 1 INNLEDNING... 4 2 GENERELLE BESTEMMELSER... 4 2.1 LOVENS FORMÅL... 4 2.2 LOVENS SUBSIDIÆRE

Detaljer

Takk til Oslo kommune, Barne- og familiedepartementet og Arbeidsog inkluderingsdepartementet for økonomiske bidrag.

Takk til Oslo kommune, Barne- og familiedepartementet og Arbeidsog inkluderingsdepartementet for økonomiske bidrag. Utlendingsrett 2 Forord Denne brosjyren er utgitt av Juridisk rådgiving for kvinner (JURK). JURK drives av kvinnelige jusstudenter, som gir gratis rettshjelp til kvinner i hele Norge. Brosjyren handler

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Dokumentasjon av medgått tid

Dokumentasjon av medgått tid Uttalelse om god bokføringsskikk GBS 10 Vedtatt 2. februar 2007. Oppdatert 26. september 2014 og 22. april 2015. Dokumentasjon av medgått tid Spørsmål Kravene til dokumentasjon av medgått tid i tjenesteytende

Detaljer

Rundskriv H-20/05. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Rundskriv H-20/05. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Rundskriv H-20/05 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Nr. H-20/05 Vår ref 05/176 Dato 4. mai 2005 Forord Dette rundskrivet er ment å skulle støtte

Detaljer

Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning

Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning Jf. konkurranseloven 18 første, annet, tredje og niende ledd, 18 a og forskrift om melding av foretakssammenslutninger 1 og 2 og 4 til 6. DEL 1 INNLEDNING

Detaljer