Resultatregnskap HELSE STAVANGER HF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Resultatregnskap HELSE STAVANGER HF"

Transkript

1 Alle tall i 1000 NOK Resultatregnskap HELSE STAVANGER HF Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basisramme 2, Aktivitetsbasert inntekt 2, Annen driftsinntekt 2, Sum driftsinntekter Kjøp av helsetjenester Varekostnad Lønn og andre personalkostnader Ordinære avskrivinger Nedskriving Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Andre finanskostnader Netto finansresultat RESULTAT FOR ÅRET OVERFØRINGER: Overført annen egenkapital Sum overføringer HELSE STAVANGER HF Org.nr

2 Alle tall i 1000 NOK Balanse HELSE STAVANGER HF Note EINEDELER Anleggsmidler Immaterielle driftsmiddel Lisenser og programvare Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Medisinskteknisk utstyr, inventar, transportmiddel o.l Anlegg under utføring Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investering i felles kontrollert virksomhet og tilknyttet selskap Investering i andre aksjer og parter Pensjonsmidler Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varer Krav Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler SUM EIENDELER HELSE STAVANGER HF Org.nr

3 Alle tall i 1000 NOK Balanse HELSE STAVANGER HF Note EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital Foretakskapital Annen innskutt egenkapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetninger for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Andre avsetninger for forpliktelser Sum avsetninger for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Langsiktig gjeld til foretak i samme konsern 17, Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Stavanger, / Styret for Helse Stavanger HF Grethe Høiland styreleder Inger Catrine Bryne Konst. Administrerende direktør Unn Therese Omland styremedlem Aud Hølland Riise styremedlem Egil Olsen styremedlem Aslaug Mikkelsen nestleder Mette Øfstegaard styremedlem Lars Kåre Selland Kleppe styremedlem Ivar Eriksen Styremedlem Jan Friestad styremedlem John Peter Hernes styremedlem 3 HELSE STAVANGER HF Org.nr

4 Beløp i 1000 NOK Kontantstrømoppstilling HELSE STAVANGER HF ass KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETAR: Årsresultat Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler Ordinære avskrivinger Nedskriving anleggsmidler Endring i omløpsmidler Endring i kortsiktig gjeld Forskjell kostnadsført pensjon og inn-/utbetalinger Inntektsført investeringstilskudd Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER: Innbetaling ved salg av varige driftsmidler Utbetaling ved kjøp av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av andre finansielle eiendeler Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter KONTANTSTØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER: Innbetaling ved opptak av ny langsiktig gjeld Utbetaling ved nedbetaling av langsiktig gjeld Endring driftskreditt Innbetaling av investeringstilskudd Endring andre langsiktige forpliktelser Endring foretakskapital med kontanteffekt Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i likviditet Likvide midler Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende Ubenyttet trekkramme per Likviditetsreserve Innvilget kredittramme Differanse HELSE STAVANGER HF

5 Note 1 Regnskapsprinsipper Generelt om regnskapet Regnskapet for 2014 er satt opp i samsvar med Regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk. Regnskapet for året består av resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noteopplysninger. Regnskapet er basert på de grunnleggende regnskapsprinsipper i samsvar med god norsk regnskapsskikk, transaksjonsprinsippet, opptjeningsprinsippet, sammenstillingsprinsippet, forsiktighetsprinsippet, kongruensprinsippet, sikring, beste estimat, konsistent prinsippanvendelse og forutsetning om fortsatt drift. Ved utarbeidelse av regnskapet må ledelsen bygge på forutsetninger og estimater som vil påvirke regnskapsførte verdier av eiendeler, gjeld, inntekter og kostnader, samt noteopplysninger vedrørende betingede forpliktelser. Faktiske tall kan avvike fra de opprinnelige estimater. Helse Stavanger HF ble stiftet etter lov om helseforetak. På samme tidspunkt ble anleggsmidler og forpliktelser netto kr ,- overført til Helse Stavanger HF som et tings innskudd. Som følge av at helseforetakene er non-profitt-virksomheter der eier har stilt krav om resultatmessig balanse i driften, men ikke krav til avkastning på innskutt kapital, representerer bruksverdi virkelig verdi for anleggsmidlene. I åpningsbalansen er bruksverdi satt til gjenkjøpsverdi redusert for slit og elde og justert for teknisk standard. Der det på overtakelsestidspunktet var kjent at byggene ikke ville bli tatt i bruk eller bare tatt i bruk for en kortere periode, er verdien på åpningsbalansen redusert. For bygg og tomter er denne verdien basert på takster utarbeidd av uavhengige miljø høsten Konsolidering Helseforetaket inngår i konsernregnskapet til Helse Vest RHF og utarbeider ikke eget konsernregnskap. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen et år etter anskaffelsestidspunktet, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Andre poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på opptakstids - punktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig bruksverdi ved verdifall som ikke anses forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Pengeposter i utenlandsk valuta regnes om til norske kroner pr i regnskapsåret. Prinsipp for inntektsføring Rammetilskudd Rammetilskudd fra Helse Vest inntektsføres i det året tilskuddet er gitt for. Aktivitetsbaserte inntekter (ISF/innsatsstyrt finansiering og polikliniske behandlinger) ISF inntektene, inntekter fra egenandeler samt refusjon fra HELFO er knyttet opp mot produksjon i helseforetakene, og inntektsføringen skjer i den perioden aktiviteten er utført. Inntekter vedrørende pasienter bosatt i andre regioner som er behandlet i helseforetaket er regnskapsført i regnskapet som gjestepasientinntekter under aktivitetsbaserte inntekter. Inntekter vedrørende egne pasienter behandlet i andre regioner er ført som ISF-inntekt under aktivitetsbasert inntekter. Øremerkede tilskudd Øremerkede tilskudd blir inntektsførte i den perioden kostnadene med aktiviteten blir regnskapsførte. Gjelder tilskuddet investeringer blir inntektene ført i samme periode som avskrivingene på de aktuelle investeringene. Andre inntekter Salg av varer blir inntektsført ved levering. Tjenester blir inntektsførte i den perioden de blir utførte. Immaterielle eiendeler Immaterielle eiendeler som en forventer vil gi fremtidige inntekter/bruksverdi for helseforetaket er aktivert. Utgifter knyttet til egen forskning og utvikling kostnadsføres løpende. I spesielle tilfeller vil forskning og utvikling medføre at det genereres en egen dokumenterbar og vesentlig kontantstrøm. Dersom slik kontantstrøm forventes, blir forskning og utvikling aktivert. Varige driftsmidler Varige driftsmidler oppføres i balansen til historisk anskaffelseskost fratrukket akkumulerte lineære avskrivninger. Et driftsmiddel anses som varig dersom det har en økonomisk levetid på over tre år, samt en kostpris på over kr

6 Påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmiddelets kostpris og avskrives i takt med driftsmiddelet, mens utgifter til vedlikehold og reparasjoner kostnadsføres etter hvert som de oppstår. Renter relatert til anlegg under utførelse aktiveres som en del av kostprisen. Ved salg av anleggsmidler medtas gevinst under andre driftsinntekter og tap under andre driftskostnader. Avskrivninger Ordinære avskrivninger er beregnet lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid med utgangspunkt i historisk kostpris. Tilsvarende prinsipper legges til grunn for immaterielle eiendeler. Avskrivningene er klassifisert som driftskostnader. Nedskrivning Nedskrivninger av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler vurderes når det foreligger indikasjoner på varig verdifall for eiendelene. Dersom gjenanskaffelsesverdi er lavere enn balanseført verdi, blir balanseført verdi nedskrevet til gjenanskaffelsesverdi. Gjenanskaffelsesverdi er det høyeste av netto salgsverdi og bruksverdi (kostnad til tilsvarende nyinnkjøp redusert for slit og elde og faktisk bruk). Nedskrivningen reverseres i den grad grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede. Behandling av datterselskap og tilknyttede selskap Datterselskap og tilknyttede selskap vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Investeringen vurderes til anskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Nedskrivning til virkelig verdi gjøres når verdifall skyldes årsaker som ikke forventes å være forbigående og det anses nødvendig etter god regnskapsskikk. Nedskrivningen reverseres i den grad grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede. Utbytte og andre utdelinger inntektsføres samme år som det avsettes i datterselskapet. Overstiger utbytte andel av tilbakeholdt resultat etter kjøpet, representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og utdelingene er fratrukket investeringens verdi i balansen. Egenkapitalinnskudd i KLP For egenkapitalinnskuddet i KLP benyttes kostprinsippet. Det vil si at det normalt bare er inn- og utbetalinger som skal påvirke størrelsen på innskuddet. Varelager og varekostnad Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost etter FIFO- prinsippet og virkelig verdi. Det foretas nedskrivning for påregnelig ukurans i samsvar med god regnskapsskikk. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap fremkommer etter en konkret vurdering av enkeltfordringer og av fordringsmassen som helhet. Pensjoner Pensjonsordningen er behandlet i regnskapet etter Norsk regnskapsstandard for pensjonskostnader. Foretaksgruppen følger oppdatert rettledning fra Norsk Regnskapsstiftelse justert for foretaksspesifikke forhold. Parameteren som er benyttet går fram av note om pensjoner. Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser utregnes etter lineær opptjening basert på forutsetning om diskonteringsrente, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra folketrygden, fremtidig avkastning på pensjonsmidler samt aktuarmessige forutsetninger om dødelighet, frivillig avgang, osv. Pensjonsmidler er vurdert til virkelig verdi og fratrukket i netto pensjonsforpliktelser i balansen. Endringer i forpliktelsen som kommer av endringer i pensjonsplaner, blir resultatført på endringstidspunktet. Endringer i pensjonsforpliktelsen og pensjonsmidlene som kommer av endringer og avvik fra forutsetningene og utrekningene (estimatendringer) er fordelt over estimert gjennomsnittlig rest opptjeningstid om avvikene ved starten på året er over ti prosent av de største av brutto pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler. Pensjonsordningen som viser netto forpliktelse er ført opp i regnskapet som gjeld, mens pensjonsordningen som viser netto midler, er førte opp i balansen som eiendel. Estimatavvik utover 10 % av de største av brutto pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler resultatføres over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid. Arbeidsgiveravgift er lagt til for begge ordningene. Netto pensjonskostnad (brutto pensjonskostnad fratrukket estimert avkasting på pensjonsmidler) klassifiseres som ordinær driftskostnad, og presenteres sammen med lønn og andre ytelser. Arbeidstakernes andel av pensjonspremien er fratrukket i lønnskostnadene. Pensjonsordningen tilfredsstiller kravene i Lov om obligatorisk tjenestepensjon. 6

7 Betingede utfall Om det er mer sannsynlig enn ikke at en forpliktelse vil inntreffe og verdien kan estimeres pålitelig, blir det avsatt for den betingede forpliktelsen etter beste estimat. Segment Inndelingen i segment bygger på foretaket sitt interne styrings- og rapporteringsformål. Det presenteres tall for virksomhetsområde. Tallene er avstemt mot foretaket sitt årsresultat- og balanse. En har i tillegg delt inntektene etter geografi med utgangspunkt i bostedet til pasientene. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metoden. Dette innebærer at en i analysen tar utgangspunkt i foretakets årsresultat for å kunne presentere kontantstrømmer tilført fra henholdsvis ordinær drift, investeringsvirksomhet og finansieringsvirksomhet. Konsernkontoordning Det er etablert konsernkontoordning i DNB Nor. Innskudd og gjeld er i regnskapet for foretaket klassifisert som kortsiktig krav/gjeld til Helse Vest RHF. Valuta Pengeposter i utenlandsk valuta er vurderte etter kursen ved utgangen av regnskapsperioden. Endringer i regnskapsprinsipp og feil Virkningen av endringer i regnskapsprinsipper og korrigeringer av vesentlige feil i tidligere årsregnskap blir ført direkte mot egenkapitalen og sammenlignede tall er endret. Sammenligningstall for forrige år Der ny klassifisering er mer korrekt, er sammenligningstall endret tilsvarende. Skatt Helseforetaket er ikke skattepliktig etter lov om statsforetak. Note 2 Rapportering fra virksomhetsområdene Inntekt for hvert virksomhetsområde Somatikk Psykisk helsevern VOP Psykisk helsevern BUP Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmisbruk Annet Overføring til datterforetak 0 Sum driftsinntekter Kostnad for hvert virksomhetsområde Somatikk Psykisk helsevern VOP Psykisk helsevern BUP Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmisbruk Annet Kjøp av helsetjenester fra datterforetak 0 Sum driftskostnader Virksomhetsområdet som er kalt «Annet» omfatter hovedsakelig kostnader og inntekter i forbindelse med ambulanse, pasienttransport samt kostnader og inntekter som ikke er en del av spesialisthelsetjenesten. Som følge av nye regler for uførepensjon og innarbeidelser av levealders justering på ytelser til fremtidige pensjonister har helseforetaket en vesentlig lavere pensjonskostnad i 2014 sammenlignet med Effekten av dette er delt relativt mellom 7

8 de respektive virksomhetsområdene. Effekten av dette vises som reduserte kostnader i forhold til Viser i denne forbindelse til note15 pensjon. Driftsinntekt fordelt på geografi Helse Vest sitt opptaksområde Resten av landet Utlandet Sum driftsinntekter

9 Note 3 Driftsinntekter Driftsinntekter pr. inntektstype: Basisramme Aktivitetsbasert inntekt Behandling av egne pasienter Behandling av egne pasienter i andre regioner Behandling av egne pasienter i egen region Poliklinikkinntekter, laboratorium og radiologi Utskrivningsklare pasienter Annen aktivitetsbasert inntekt Annen driftsinntekt Øremerkede tilskudd» Raskere tilbake» Øremerkede tilskudd til andre formål Investeringstilskudd som er inntektsført Andre inntekter Sum Totale driftsinntekter Inntekter kallet «Behandling av egne pasienter i egen region» og «Behandling av egne pasienter i andre regioner» består av ISF-refusjoner. Aktivitetstall Aktivitetstall somatikk Antall DRG-poeng iht. Sørge-for-ansvaret Antall DRG-poeng iht. eieransvaret Antall polikliniske konsultasjoner Aktivitetstall psykisk helsevern for barn og unge Antall utskrevne pasienter fra døgnbehandling Antall polikliniske konsultasjoner Aktivitetstall psykisk helsevern for voksne Antall utskrevne pasienter fra døgnbehandling Antall polikliniske konsultasjoner Aktivitetstall tverrfaglig spes. rusbehandling Antall utskrevne pasienter fra døgnbehandling Antall polikliniske konsultasjoner

10 Note 4 Kjøp av helsetjenester Kjøp fra offentlige helseinstitusjoner somatikk Kjøp fra private helseinstitusjoner somatikk Kjøp fra offentlige helseinstitusjoner psykiatri Kjøp fra private helseinstitusjoner psykiatri Kjøp fra offentlige helseinstitusjoner rus Kjøp fra private helseinstitusjoner rus Sum gjestepasientkostnader Innleie av helsepersonell fra vikarbyrå Kjøp av andre ambulansetjenester Andre kjøp av helsetjenester (inkl. avtalespesialister) Sum kjøp av andre helsetjenester Sum kjøp av helsetjenester Note 5 Varekostnader Legemidler Medisinske forbruksvarer Andre varekostnader til eget bruk Innkjøpte varer for videresalg Sum varekostnader Note 6 Lønn og andre godtgjørelser Lønnskostnader Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader inkl. arbeidsgiveravgift Andre ytelser Balanseførte lønnskostnader egne ansatte Sum lønn og personalkostnader Gjennomsnittlig antall ansatte Gjennomsnittlig antall årsverk Godtgjørelse til Administrerende direktør Lønn Pensjonskostnad

11 Godtgjørelse til styret Av dette er godtgjørelse til styreleder Godtgjørelse til medlem av styret Ytelser fra andre foretak i Helse Vest Navn Tittel Styrehonorar Lønn Sum Annen godtgjørelse Tjenesteperiode Grethe Høiland Styreleder mnd. Aslaug Mikkelsen Nestleder mnd. Aud Hølland Riise Styremedlem mnd. Egil Olsen Styremedlem mnd. Brit Bø Styremedlem mnd. Lars Kåre Selland Kleppe Styremedlem mnd. Karen Irene Stangeland Styremedlem mnd. Jan Friestad Styremedlem mnd. John Peter Hernes Styremedlem mnd. Honorar/ lønn Annen godtgjørelse Gro Skartveit Styremedlem mnd. Aud Mydland Styremedlem mnd. Unn Therese Omland Styremedlem mnd. Per Endre Bjørnevik Styremedlem mnd. Sum Administrerende direktør sluttet i foretaket i desember I følgje inngått avtale om slutt vederlag har han krav på 12 måneders etterlønn som utbetales i løpet av I regnskapet er det avsatt kr , - (inklusiv arbeidsgiveravgift ) for å dekke denne forpliktelsen. Det er ikke gitt lån eller garantier til daglig leder og styreleder i Helse Stavanger HF. Det er ikke gitt lån eller garantier for andre ledende ansatte eller styremedlem i Helse Stavanger HF bortsett fra at 5 divisjons/stabsdirektører har følgende avtale: Ved en eventuell oppsigelse/fratreden fra stillingen gis det permisjon med lønn i tre måneder i tillegg til oppsigelsestiden, uavhengig av om det kreves arbeidsplikt i permisjonstidstiden. 11

12 Lønn og annen godtgjørelse til ledende personell Navn Tittel Lønn Pensjon Annen godtgjørelse Sum Tjenesteperiode 1) Lønn fra andre foretak i Helse Vest jf. lønns- og trekkoppgave for 2014 Lønn Pensjon og annen godtgjørelse Sverre Uhlving Direktør Fag og foretaks mnd utvikling Terje Arne Krokvik * Konst. økonomi og finansdirektør mnd Maiken Jonassen Personal og organisasjonsdirektør mnd Emma Manin Divisjonsdirektør mnd Inger K Nerheim Divisjonsdirektør mnd Svein Skeie Divisjonsdirektør mnd Inger Cathrine Bryne Divisjonsdirektør mnd Hans Tore Frydnes Divisjonsdirektør mnd Henning Garsjø Divisjonsdirektør mnd Stein Tore Nilsen Forskningsdirektør mnd Anne Ree Jensen Kons. divisjonsdirektør mnd Bjørn Munthe Økonomi og finansdirektør mnd Gottfred Tunge Kommunikasjonssjef mnd 1)Tjenestetid/-periode er perioden i regnskapsåret vedkommende har vært deltaker i foretakets ledergruppe. *Terje Arne Krokvik er blitt leiet inn fra Helse Vest. Oppgitt beløp er betaling til Helse Vest for det arbeidet han utførte som økonomidirektør Erklæring om fastsettelse av lønn og godtgjørelse Helse Stavanger HF definerer personer i stillingene: Administrerende direktør, divisjonsdirektører, direktør Fag og foretaksutvikling, kommunikasjonssjef, økonomi- og finansdirektør, forskningsdirektør og personal- og organisasjonsdirektør som ledende personell. Helse Stavanger HF følger retningslinjer for ansettelsesvilkår for leder i statlige foretak og selskap (fastsett av Regjeringen Stoltenberg II ) hvor hovedprinsippet er at Lederlønn i foretaka skal være konkurransedyktig, men ikke lønnsledende sammenlikna med tilsvarende selskap/foretak. Foretaket skal bidra til moderasjon i lederlønningene. Utredning av lederlønnspolitikken i 2014 Helse Stavanger HF forholder seg til vedtatt retningslinjer for lederlønninger. Styreleder i Helse Vest RHF har hatt dialog med styrelederne i helseforetakene i forbindelse regulering av lønn til administrerende direktør. Styret i Helse Stavanger vurderer en gang per år AD sin lønn. Styret behandler årlig sak om forhandlingsfullmakt for lønnsoppgjøret, herunder fullmakt for gjennomføring av lønnsregulering for ledergruppen. 12

13 Lønn til ansatte i ledergruppen ble i 2014 justert slik: Navn Tittel Gammel lønn Ny lønn Økning i prosent Sverre Uhlving Direktør Fag og foretaksutvikling ,28 Svein Skeie Divisjonsdirektør ,025 Hans Tore Frydnes Divisjonsdirektør ,22 Henning Garsjø Divisjonsdirektør ,36 Inger Kari Nerheim Divisjonsdirektør ,043 Emma Manin Divisjonsdirektør ,2 Maiken Jonassen Divisjonsdirektør ,37 Gottfred Tunge Kommunikasjonssjef ,036 Stein Tore Nilsen Divisjonsdirektør ,28 Cathrine Bryne Kons. Administrerende direktør/divisjonsdirektør ,7 I tillegg til lønn har medlemmene i ledergruppen fri bruk av mobiltelefon og mulighet for å få dekket utgifter ved internett og avis. Lønnsjusteringene er gjennomført etter andre lønnsjusteringer i helseregionen, men er gjort gjeldende for hele 2014 for administrerende direktør og de øvrige i ledergruppen. Retningslinjer for 2015 Til grunn for Helse Stavanger HF sine retningslinjer, ligger mellom annet generelle retningslinjer for lederer i statlige foretak (fastsatt av regjeringen Stoltenberg II ) hvor hovedprinsippet er at lederlønningene i foretaket skal være konkurransedyktige, men ikke lønnsledende sammenlignet med tilsvarende søsterforetak. Foretaket skal bidra til moderasjon i lederlønningene. Fastsettelse av basislønn Ved fastsettelse av basislønn skal følgende kriterier legges til grunn: Lønnsutviklingen i foretaksgruppa Helse Vest generelt Lønnsutviklingen i sammenlignende stillinger Resultatvurderinger i forhold til de mål og krav styret har satt. Dette innebærer at årlige justeringer av lederlønningene ikke skal skje før de årlige tariffoppgjørene i spesialisthelsetjenesten er avsluttet. Lønnsjusteringene gjelder fra 1. januar 2015 for administrerende direktør og resten av ledergruppen. Naturalytelser Ytelsene blir vurdert i forhold til hvilke behov leder har for å fungere i stillingen, likevel avgrenses til: Mobiltelefonordning i tråd med hva som er fastsatt i foretaket Alminnelige forsikringsordninger i iht. til lov og avtaler Eventuelt avisabonnement Pensjonsordning Ledende ansatte skal være omfattet av offentlig tjenestepensjon på lik linje med andre ansattes vilkår. Det vil si gjennom ordinær ordning i KLP. Det er ikke anledning til å inngå avtale om pensjon utover ordinære vilkår gjennom KLP. 13

14 Sluttvederlag 5 av divisjonsdirektørene har følgende avtale: Ved oppsigelse /fratreden fra stillingen gis det permisjon med lønn i tre måneder i tillegg til ordinær oppsigelsestid, uavhengig om det kreves arbeidsplikt i permisjonstiden. Variable godtgjørelser eller særskilte ytelser som kommer i tillegg til basislønn Det blir ikke gitt variable tillegg til ledende ansatte i Helse Stavanger HF. Andre forhold Ledende ansatte skal ikke ha særskilt godtgjørelse for styreverv i andre foretak i samme foretaksgruppe. Godtgjørelse til revisor Revisjon etter loven Andre oppgaver vedrørende attestasjoner 92 9 Rådgivning vedrørende skatter og avgifter 0 3 Andre tjenester utenfor revisjon 0 32 Sum honorar til revisor Honorar til revisor i henhold ti inngått avtale: Alle tall inkludert mva Honorar som vedrører andre tjenester utenfor revisjon, gjelder Konsultasjoner vedrørende regnskapsprinsipp m.m Sum honorar vedrørende andre tjenester 0 32 Note 7 Andre driftskostnader Transport av pasienter Kostnader lokaler inkl. energi og brensel Kjøp og leie av medisinteknisk utstyr, IKT, inventar og lignende Reparasjon, vedlikehold og service Konsulenttjenester Annen ekstern tjeneste Kontor- og kommunikasjonskostnader Kostnader i forbindelse med transportmidler Reisekostnader Forsikringskostnader Pasientskadeerstatning Andre driftskostnader Sum andre driftskostnader

15 Note 8 Finansposter Andre renteinntekter Andre finansinntekter Sum finansinntekter Interne rentekostnader i føretaksgruppa Andre rentekostnader Andre finanskostnader Sum finanskostnader Note 9 Immaterielle eiendeler og varige driftsmidler Immaterielle eiendeler FoU EDB Prosjekt programvare under utvikling Sum Kostpris Tilgang i året 0 0 Tilgang virksomhetsoverføring 0 0 Avgang i året 0 0 Fra prosjekt under utvikling 0 0 Kostpris Akk. avskrivinger Akk. nedskrivinger Balanseført verdi Avskrivinger i året Nedskrivinger i året Balanseførte lånekostnader Levetid 5 år 0 Avskrivingsplan 15

16 Varige driftsmidler: Tomter og boliger Bygninger Anlegg under utførelse Medisinskteknisk utstyr Transportmiddel, inventar og utstyr Sum Kostpris Tilgang i året Tilgang virksomhetsoverføring Avgang i året Fra anlegg under utførelse Kostpris Akk. avskrivinger Akk. nedskrivinger Balanseført verdi Ordinære avskrivinger i året Nedskrivinger i året Balanseførte lånekostnader Levetider Avskrivingsplan Ingen Lineær Lineær Lineær avskrivning Leieavtaler: Tomter og boliger Bygninger Anlegg under utførelse Medisinskteknisk utstyr Transportmiddel, inventar og utstyr Sum Leiebeløp Rest leietid Langsiktige byggeprosjekt: Investeringsprosjekt Akkumulert regnskap per i år Akkumulert regnskap per i fjor Total kostnadsramme Prognose sluttsum Avvik fra budsjett Planlagt ferdigstilt Helse Stavanger HF har ikke langsiktige byggeprosjekt pr

17 Note 10 Eierandeler i tilknyttet selskap og andre aksjer/parter Aksjer og parter i tilknyttet selskap Kostpris ved Balanseført kjøp egenkapital på kjøpstidspunkt Balanseført verdi Balanseført verdi Andre endringer i året Resultat i året Nedskriving i året Stavanger Helseforskning AS, 48%, Stavanger Sum Parter i tilknyttet virksomhet blir innarbeidet i konsernregnskapet for Helse Vest etter Egenkapitalmetoden. Andre aksjer og parter Hovedkontor Eierandel Del av stemmer Balanseført verdi Egenkapital Resultat i året Prekubator AS Stavanger Andeler i diverse borrettslag Stavanger 245 Nedskriving- /reversert nedskriving i året Sum Investeringer i aksjer og parter Sum eierandeler i tilknyttede selskap Andre aksjer og parter Egenkapitalinnskudd i KLP Sum investeringer i aksjer og parter KLP, som er et gjensidig selskap, har dekket behovet for egenkapital gjennom innskudd fra kundene. I tillegg til dette kapitalinnskuddet er det bygget opp et egenkapitalfond i selskapet for hver kunde. Dette fondet består av opptjent egenkapital. Det samlede egenkapitalinnskuddet i KLP kan endres noe fra et år selv om det verken er tapt egenkapital eller innbetalt nye innskudd. Om en kunde flytter pensjonsordningen sin fra KLP til en annen pensjonsinnretning vil kunden sin del av egenkapitalinnskuddet bli betalt tilbake. Dette er den eneste situasjonen der kunden faktisk kan disponere egenkapitalinnskuddet sitt. 17

18 Note 11 Varelager Varer for videresalg: Handelsvarer 16 0 Sum varer for videresalg 16 0 Varer til eget bruk Sum varelager Kostpris lager Av dette nedskrevet for verdifall Bokført verdi Note 12 Kundefordringer og andre krav Kundefordringer Konsernkonto Krav på foretak i foretaksgruppen Oppsamlede inntekter Andre kortsiktige fordringer Sum krav Endring i avsetning tap på kundefordringer: Avsetning for tap på kundefordringer pr Endring i året i avsetning tap på kundefordringer Avsetning for tap på krav Konstaterte tap på krav i året Kundefordringer har følgende fordeling på forfall: Krav som ikke er forfalt til betaling Krav forfalt med 1-30 dager Krav forfalt med dager Krav forfalt med dager Krav forfalt med mer enn 90 dager Kundefordringer pålydende pr

19 Note 13 Kontanter og bankinnskudd Skattetrekksmidler Andre bundne konti* Sum bundne kontanter og bankinnskudd Bankinnskudd og kontanter som ikke er bundne Sum kontanter og bankinnskudd ** *f.eks. pasientmidler og depositum ** Kontantstrømanalysen viser sum kontanter og bankinnskudd, kr konsernkonto kr iht. note 12, totalt kr Helse Vest har konsernkontoordning. Helse Vest RHF har driftskreditt i Norges Bank. Note 14 Egenkapital Foretakskapital Annen innskutt egenkapital Fond for vurderingsforskjeller Annen egenkapital Total egenkapital Egenkapital i fjor Korrigering av feil i tidl. års regnskap Egenkapital i år Egenkapitaltransak sjoner Minoritetsinteresse Resultat dette året Egenkapital i år Foretakskapital beløper seg til 1 del på pålydende kr ,- som eies av Helse Vest RHF. Eiers styringsmål Årsresultat Overført fra strukturfond Korrigert for endret levetider Korrigert resultat Pensjonskostnader som er hensyntatt i resultatkravet* Resultat jf. økonomiske krav Resultatkrav Avvik fra resultatkrav * Resultatkravet for 2014 var opprinnelig kr 75, - mill. og er bygget på opprinnelig inntektsfordeling fra eier, jfr. foretaksmøte 05.mars 2014 og styringsdokument for Kravet ble justert i foretaksmøte til kr 599, - mill. på bakgrunn av endrede forutsetninger for pensjonskostnader. 19

20 Note 15 Pensjonsforpliktelse Oppsamlet pensjonsforpliktelse Pensjonsmidler Netto pensjonsforpliktelse Arbeidsgiveravgift på netto pensjonsforpliktelse Ikke resultatført tap/gevinst av estimat- og planavvik inkl. aga Ikke resultatførte planendringer Netto bokførte forpliktelser inkl. arbeidsgiveravgift Av dette balanseført netto pensjonsforpliktelse inkl. aga Av dette balanseført netto pensjonsmidler inkl. aga Spesifikasjon av pensjonskostnad: Nåverdi av opptjente pensjonsrettigheter i året Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen Brutto pensjonskostnad i året Forventet fortjeneste på pensjonsmidler Administrasjonskostnader Netto pensjonskostnad inkl. administrasjonskostnad Aga netto pensjonskostnad inkl. adm. kostnad Resultatført aktuarielt tap (gevinst) Resultatført planendring Netto pensjonskostnad inkl. arbeidsgiveravgift Andre pensjonskostnader* Sum pensjonskostnader Økonomiske forutsetninger: Diskonteringsrente 2,30% 4,00% Forventet fortjeneste på pensjonsmidler 3,20% 4,40% Årlig lønnsvekst 2,75% 3,75% Årlig pensjonsregulering 1,73% 2,72% Årlig vekst i grunnbeløpet til folketrygden 2,50% 3,50% Antall yrkesaktive personer med i ordningen Antall oppsatte personer med i ordningen Antall pensjonister med i ordningen *Gjelder premie betalt for pensjonsforsikring til SPK som ikke er aktuarberegnet, servicepensjoner og andre kostnader som vedrører pensjon og sikringsordning. Foretaket har ytelsesbasert tjenestepensjonsordning i KLP og SPK. Denne pensjonsordningen tilfredsstiller kravene i lov om 20

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2008 - Helse Nordmøre og Romsdal HF. Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde

Årsregnskap 2008 - Helse Nordmøre og Romsdal HF. Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Årsregnskap 2008 - Helse Nordmøre og Romsdal HF Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Driftsinntekter pr virksomhetsområde Somatikk 1 272 203 1 054 657 Psykisk helsevern 423 371 387

Detaljer

Note 3 Varekostnad 2009 2008 Andre varekostnader 474 342 454 510 Sum varekostnad 474 342 454 510

Note 3 Varekostnad 2009 2008 Andre varekostnader 474 342 454 510 Sum varekostnad 474 342 454 510 Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Driftsinntekter pr virksomhetsområde Annet 575 039 549 507 Sum driftsinntekter 575 039 549 507 Driftsinntekter fordelt på geografi Helse Midt-Norge

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Helse Nordmøre og Romsdal HF

Helse Nordmøre og Romsdal HF Helse Nordmøre og Romsdal HF Årsregnskap og styrets årsberetning 01.01.2009-31.12.2009 Innhold: Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømanalyse Noter Årsregnskap 2009 - Helse Nordmøre

Detaljer

Note 2010 2009. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598

Note 2010 2009. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598 Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598 Varekostnad 12 5 981 535 Lønn og annen personalkostnad

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

HELSE STAVANGER HF Årsregnskap 2011

HELSE STAVANGER HF Årsregnskap 2011 HELSE STAVANGER HF Årsregnskap 2011 Resultatregnskap Note nr Basisramme 1, 2 3 395 176 785 2 915 797 860 Aktivitetsbasert inntekt 1, 2 1 397 642 215 1 307 534 715 Andre driftsinntekter 2 181 648 301 153

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS. Foretaksnr. 986 512 810

Årsregnskap 2011 for. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS. Foretaksnr. 986 512 810 Årsregnskap 2011 for Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS Foretaksnr. 986 512 810 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Refusjonsinntekter 1

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

HELSE STAVANGER HF Årsregnskap 2013

HELSE STAVANGER HF Årsregnskap 2013 HELSE STAVANGER HF Årsregnskap 2013 Resultatregnskap Note nr Basisramme 2 3 894 079 774 3 642 289 897 Aktivitetsbasert inntekt 2 1 550 998 696 1 509 318 110 Andre driftsinntekter 2 220 316 992 191 481

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Stiftelsen Festspillene i Bergen Noter til regnskap 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2015 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Note 2012 2011. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Aktivitetsbaserte inntekter 1 97 667 102 711 Sum driftsinntekter 97 667 102 711

Note 2012 2011. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Aktivitetsbaserte inntekter 1 97 667 102 711 Sum driftsinntekter 97 667 102 711 Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Aktivitetsbaserte inntekter 1 97 667 102 711 Sum driftsinntekter 97 667 102 711 Varekostnader 14 4 597 5 411 Lønn og andre personalkostnader 2,9

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

LEGEVAKTA I DRAMMENSREGIONEN IKS

LEGEVAKTA I DRAMMENSREGIONEN IKS Årsregnskap 2004 RESULTATREGNSKAP Note 2004 2003 Driftsinntekter Salgsinntekt av varer og tjenester 6 3 078 435 0 Offentlig tils kudd 6 16 835 431 0 Sum driftsinntekt 19 913 866 0 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2015 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2015 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 256 333 192 264 006 289 198 708 213 Annen driftsinntekt 3 7 202 516 3 000

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa Org. nummer: 971277246 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Basistilskudd 5 128 531 4 858 621

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS. Foretaksnr. 986 512 810

Årsregnskap 2010 for. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS. Foretaksnr. 986 512 810 Årsregnskap 2010 for Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS Foretaksnr. 986 512 810 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 4 544

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

Årsregnskap. Seniornett Norge

Årsregnskap. Seniornett Norge Årsregnskap Seniornett Norge 2016 REGNSKAP FOR SENIORNETT NORGE 2016 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap HELSE STAVANGER HF

Resultatregnskap HELSE STAVANGER HF Resultatregnskap Alle tall i 1000 NOK HELSE STAVANGER HF Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basisramme 2,3 4 159 196 4 205 847 Aktivitetsbasert inntekt 2,3 2 207 402 2 156 529 Annen driftsinntekt

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland Resultatregnskap Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold Driftsinntekter og driftskostnader Bergen og Hordaland Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 4 1 500 908 1 603 483 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Driftsresultat 78 79 959

Resultatregnskap. Driftsresultat 78 79 959 Resultatregnskap Beløp i 1000 NOK Ambulanse Midt-Norge HF Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basisramme 1,2 0 789 990 Aktivitetsbasert inntekt 1,2-38 1 959 Annen driftsinntekt 1,2,17 1 343 21 075

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Årsregnskap 2016 Nordnorsk Kunstnersenter Org.nr.:970 918 256 Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Driftsinntekter og driftskostnader

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Konsernregnskap UNIRAND AS

Konsernregnskap UNIRAND AS 2006 Resultatregnskap MORSELSKAP 2005 2006 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2006-10 193 398 000 Annen driftsinntekt 78 532 365-10 193 398 000 Sum driftsinntekter 78 532 365 277 385 274 787 2 Lønnskostnad

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

REGNSKAP TRD Campus AS

REGNSKAP TRD Campus AS REGNSKAP 30.06.2017 Konsern Kun til rapporteringsformål - ikke revidert Forretningsfører Pareto Business Management AS Dronning Mauds gate 3 Postboks 1396 vika 0114 Oslo Tlf: 22 87 87 00 Fax: 22 87 88

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

FREIDIG SPORTSKLUBBEN 7046 TRONDHEIM

FREIDIG SPORTSKLUBBEN 7046 TRONDHEIM Årsregnskap for 2016 7046 TRONDHEIM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad

Detaljer

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger Årsregnskap for 2016 4009 Stavanger Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Org nr 970 540 636 RESULTATREGNSKAP Note 2015 2014 Kontingenter 3 334 175 3 072 137 Administrasjonsinntekter 1 362 710 1 372 148 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 Note 2015 2014 Budsjett 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemsinntekter 9 577 700 8 251 321 9 196 000 Annonsesalg,

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2016 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2016 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Vedlegg 1, sak 076 17, SEKF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2016 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Inntekter Noter 2016 2015 Leieinntekter 12 300 978 17 088 451 Andre driftsinntekter 12 414 123 579 411

Detaljer