Resultatregnskap HELSE STAVANGER HF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Resultatregnskap HELSE STAVANGER HF"

Transkript

1 Alle tall i 1000 NOK Resultatregnskap HELSE STAVANGER HF Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basisramme 2, Aktivitetsbasert inntekt 2, Annen driftsinntekt 2, Sum driftsinntekter Kjøp av helsetjenester Varekostnad Lønn og andre personalkostnader Ordinære avskrivinger Nedskriving Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Andre finanskostnader Netto finansresultat RESULTAT FOR ÅRET OVERFØRINGER: Overført annen egenkapital Sum overføringer HELSE STAVANGER HF Org.nr

2 Alle tall i 1000 NOK Balanse HELSE STAVANGER HF Note EINEDELER Anleggsmidler Immaterielle driftsmiddel Lisenser og programvare Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Medisinskteknisk utstyr, inventar, transportmiddel o.l Anlegg under utføring Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investering i felles kontrollert virksomhet og tilknyttet selskap Investering i andre aksjer og parter Pensjonsmidler Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varer Krav Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler SUM EIENDELER HELSE STAVANGER HF Org.nr

3 Alle tall i 1000 NOK Balanse HELSE STAVANGER HF Note EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital Foretakskapital Annen innskutt egenkapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetninger for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Andre avsetninger for forpliktelser Sum avsetninger for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Langsiktig gjeld til foretak i samme konsern 17, Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Stavanger, / Styret for Helse Stavanger HF Grethe Høiland styreleder Inger Catrine Bryne Konst. Administrerende direktør Unn Therese Omland styremedlem Aud Hølland Riise styremedlem Egil Olsen styremedlem Aslaug Mikkelsen nestleder Mette Øfstegaard styremedlem Lars Kåre Selland Kleppe styremedlem Ivar Eriksen Styremedlem Jan Friestad styremedlem John Peter Hernes styremedlem 3 HELSE STAVANGER HF Org.nr

4 Beløp i 1000 NOK Kontantstrømoppstilling HELSE STAVANGER HF ass KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETAR: Årsresultat Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler Ordinære avskrivinger Nedskriving anleggsmidler Endring i omløpsmidler Endring i kortsiktig gjeld Forskjell kostnadsført pensjon og inn-/utbetalinger Inntektsført investeringstilskudd Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER: Innbetaling ved salg av varige driftsmidler Utbetaling ved kjøp av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av andre finansielle eiendeler Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter KONTANTSTØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER: Innbetaling ved opptak av ny langsiktig gjeld Utbetaling ved nedbetaling av langsiktig gjeld Endring driftskreditt Innbetaling av investeringstilskudd Endring andre langsiktige forpliktelser Endring foretakskapital med kontanteffekt Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i likviditet Likvide midler Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende Ubenyttet trekkramme per Likviditetsreserve Innvilget kredittramme Differanse HELSE STAVANGER HF

5 Note 1 Regnskapsprinsipper Generelt om regnskapet Regnskapet for 2014 er satt opp i samsvar med Regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk. Regnskapet for året består av resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noteopplysninger. Regnskapet er basert på de grunnleggende regnskapsprinsipper i samsvar med god norsk regnskapsskikk, transaksjonsprinsippet, opptjeningsprinsippet, sammenstillingsprinsippet, forsiktighetsprinsippet, kongruensprinsippet, sikring, beste estimat, konsistent prinsippanvendelse og forutsetning om fortsatt drift. Ved utarbeidelse av regnskapet må ledelsen bygge på forutsetninger og estimater som vil påvirke regnskapsførte verdier av eiendeler, gjeld, inntekter og kostnader, samt noteopplysninger vedrørende betingede forpliktelser. Faktiske tall kan avvike fra de opprinnelige estimater. Helse Stavanger HF ble stiftet etter lov om helseforetak. På samme tidspunkt ble anleggsmidler og forpliktelser netto kr ,- overført til Helse Stavanger HF som et tings innskudd. Som følge av at helseforetakene er non-profitt-virksomheter der eier har stilt krav om resultatmessig balanse i driften, men ikke krav til avkastning på innskutt kapital, representerer bruksverdi virkelig verdi for anleggsmidlene. I åpningsbalansen er bruksverdi satt til gjenkjøpsverdi redusert for slit og elde og justert for teknisk standard. Der det på overtakelsestidspunktet var kjent at byggene ikke ville bli tatt i bruk eller bare tatt i bruk for en kortere periode, er verdien på åpningsbalansen redusert. For bygg og tomter er denne verdien basert på takster utarbeidd av uavhengige miljø høsten Konsolidering Helseforetaket inngår i konsernregnskapet til Helse Vest RHF og utarbeider ikke eget konsernregnskap. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen et år etter anskaffelsestidspunktet, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Andre poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på opptakstids - punktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig bruksverdi ved verdifall som ikke anses forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Pengeposter i utenlandsk valuta regnes om til norske kroner pr i regnskapsåret. Prinsipp for inntektsføring Rammetilskudd Rammetilskudd fra Helse Vest inntektsføres i det året tilskuddet er gitt for. Aktivitetsbaserte inntekter (ISF/innsatsstyrt finansiering og polikliniske behandlinger) ISF inntektene, inntekter fra egenandeler samt refusjon fra HELFO er knyttet opp mot produksjon i helseforetakene, og inntektsføringen skjer i den perioden aktiviteten er utført. Inntekter vedrørende pasienter bosatt i andre regioner som er behandlet i helseforetaket er regnskapsført i regnskapet som gjestepasientinntekter under aktivitetsbaserte inntekter. Inntekter vedrørende egne pasienter behandlet i andre regioner er ført som ISF-inntekt under aktivitetsbasert inntekter. Øremerkede tilskudd Øremerkede tilskudd blir inntektsførte i den perioden kostnadene med aktiviteten blir regnskapsførte. Gjelder tilskuddet investeringer blir inntektene ført i samme periode som avskrivingene på de aktuelle investeringene. Andre inntekter Salg av varer blir inntektsført ved levering. Tjenester blir inntektsførte i den perioden de blir utførte. Immaterielle eiendeler Immaterielle eiendeler som en forventer vil gi fremtidige inntekter/bruksverdi for helseforetaket er aktivert. Utgifter knyttet til egen forskning og utvikling kostnadsføres løpende. I spesielle tilfeller vil forskning og utvikling medføre at det genereres en egen dokumenterbar og vesentlig kontantstrøm. Dersom slik kontantstrøm forventes, blir forskning og utvikling aktivert. Varige driftsmidler Varige driftsmidler oppføres i balansen til historisk anskaffelseskost fratrukket akkumulerte lineære avskrivninger. Et driftsmiddel anses som varig dersom det har en økonomisk levetid på over tre år, samt en kostpris på over kr

6 Påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmiddelets kostpris og avskrives i takt med driftsmiddelet, mens utgifter til vedlikehold og reparasjoner kostnadsføres etter hvert som de oppstår. Renter relatert til anlegg under utførelse aktiveres som en del av kostprisen. Ved salg av anleggsmidler medtas gevinst under andre driftsinntekter og tap under andre driftskostnader. Avskrivninger Ordinære avskrivninger er beregnet lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid med utgangspunkt i historisk kostpris. Tilsvarende prinsipper legges til grunn for immaterielle eiendeler. Avskrivningene er klassifisert som driftskostnader. Nedskrivning Nedskrivninger av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler vurderes når det foreligger indikasjoner på varig verdifall for eiendelene. Dersom gjenanskaffelsesverdi er lavere enn balanseført verdi, blir balanseført verdi nedskrevet til gjenanskaffelsesverdi. Gjenanskaffelsesverdi er det høyeste av netto salgsverdi og bruksverdi (kostnad til tilsvarende nyinnkjøp redusert for slit og elde og faktisk bruk). Nedskrivningen reverseres i den grad grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede. Behandling av datterselskap og tilknyttede selskap Datterselskap og tilknyttede selskap vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Investeringen vurderes til anskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Nedskrivning til virkelig verdi gjøres når verdifall skyldes årsaker som ikke forventes å være forbigående og det anses nødvendig etter god regnskapsskikk. Nedskrivningen reverseres i den grad grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede. Utbytte og andre utdelinger inntektsføres samme år som det avsettes i datterselskapet. Overstiger utbytte andel av tilbakeholdt resultat etter kjøpet, representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og utdelingene er fratrukket investeringens verdi i balansen. Egenkapitalinnskudd i KLP For egenkapitalinnskuddet i KLP benyttes kostprinsippet. Det vil si at det normalt bare er inn- og utbetalinger som skal påvirke størrelsen på innskuddet. Varelager og varekostnad Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost etter FIFO- prinsippet og virkelig verdi. Det foretas nedskrivning for påregnelig ukurans i samsvar med god regnskapsskikk. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap fremkommer etter en konkret vurdering av enkeltfordringer og av fordringsmassen som helhet. Pensjoner Pensjonsordningen er behandlet i regnskapet etter Norsk regnskapsstandard for pensjonskostnader. Foretaksgruppen følger oppdatert rettledning fra Norsk Regnskapsstiftelse justert for foretaksspesifikke forhold. Parameteren som er benyttet går fram av note om pensjoner. Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser utregnes etter lineær opptjening basert på forutsetning om diskonteringsrente, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra folketrygden, fremtidig avkastning på pensjonsmidler samt aktuarmessige forutsetninger om dødelighet, frivillig avgang, osv. Pensjonsmidler er vurdert til virkelig verdi og fratrukket i netto pensjonsforpliktelser i balansen. Endringer i forpliktelsen som kommer av endringer i pensjonsplaner, blir resultatført på endringstidspunktet. Endringer i pensjonsforpliktelsen og pensjonsmidlene som kommer av endringer og avvik fra forutsetningene og utrekningene (estimatendringer) er fordelt over estimert gjennomsnittlig rest opptjeningstid om avvikene ved starten på året er over ti prosent av de største av brutto pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler. Pensjonsordningen som viser netto forpliktelse er ført opp i regnskapet som gjeld, mens pensjonsordningen som viser netto midler, er førte opp i balansen som eiendel. Estimatavvik utover 10 % av de største av brutto pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler resultatføres over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid. Arbeidsgiveravgift er lagt til for begge ordningene. Netto pensjonskostnad (brutto pensjonskostnad fratrukket estimert avkasting på pensjonsmidler) klassifiseres som ordinær driftskostnad, og presenteres sammen med lønn og andre ytelser. Arbeidstakernes andel av pensjonspremien er fratrukket i lønnskostnadene. Pensjonsordningen tilfredsstiller kravene i Lov om obligatorisk tjenestepensjon. 6

7 Betingede utfall Om det er mer sannsynlig enn ikke at en forpliktelse vil inntreffe og verdien kan estimeres pålitelig, blir det avsatt for den betingede forpliktelsen etter beste estimat. Segment Inndelingen i segment bygger på foretaket sitt interne styrings- og rapporteringsformål. Det presenteres tall for virksomhetsområde. Tallene er avstemt mot foretaket sitt årsresultat- og balanse. En har i tillegg delt inntektene etter geografi med utgangspunkt i bostedet til pasientene. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metoden. Dette innebærer at en i analysen tar utgangspunkt i foretakets årsresultat for å kunne presentere kontantstrømmer tilført fra henholdsvis ordinær drift, investeringsvirksomhet og finansieringsvirksomhet. Konsernkontoordning Det er etablert konsernkontoordning i DNB Nor. Innskudd og gjeld er i regnskapet for foretaket klassifisert som kortsiktig krav/gjeld til Helse Vest RHF. Valuta Pengeposter i utenlandsk valuta er vurderte etter kursen ved utgangen av regnskapsperioden. Endringer i regnskapsprinsipp og feil Virkningen av endringer i regnskapsprinsipper og korrigeringer av vesentlige feil i tidligere årsregnskap blir ført direkte mot egenkapitalen og sammenlignede tall er endret. Sammenligningstall for forrige år Der ny klassifisering er mer korrekt, er sammenligningstall endret tilsvarende. Skatt Helseforetaket er ikke skattepliktig etter lov om statsforetak. Note 2 Rapportering fra virksomhetsområdene Inntekt for hvert virksomhetsområde Somatikk Psykisk helsevern VOP Psykisk helsevern BUP Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmisbruk Annet Overføring til datterforetak 0 Sum driftsinntekter Kostnad for hvert virksomhetsområde Somatikk Psykisk helsevern VOP Psykisk helsevern BUP Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmisbruk Annet Kjøp av helsetjenester fra datterforetak 0 Sum driftskostnader Virksomhetsområdet som er kalt «Annet» omfatter hovedsakelig kostnader og inntekter i forbindelse med ambulanse, pasienttransport samt kostnader og inntekter som ikke er en del av spesialisthelsetjenesten. Som følge av nye regler for uførepensjon og innarbeidelser av levealders justering på ytelser til fremtidige pensjonister har helseforetaket en vesentlig lavere pensjonskostnad i 2014 sammenlignet med Effekten av dette er delt relativt mellom 7

8 de respektive virksomhetsområdene. Effekten av dette vises som reduserte kostnader i forhold til Viser i denne forbindelse til note15 pensjon. Driftsinntekt fordelt på geografi Helse Vest sitt opptaksområde Resten av landet Utlandet Sum driftsinntekter

9 Note 3 Driftsinntekter Driftsinntekter pr. inntektstype: Basisramme Aktivitetsbasert inntekt Behandling av egne pasienter Behandling av egne pasienter i andre regioner Behandling av egne pasienter i egen region Poliklinikkinntekter, laboratorium og radiologi Utskrivningsklare pasienter Annen aktivitetsbasert inntekt Annen driftsinntekt Øremerkede tilskudd» Raskere tilbake» Øremerkede tilskudd til andre formål Investeringstilskudd som er inntektsført Andre inntekter Sum Totale driftsinntekter Inntekter kallet «Behandling av egne pasienter i egen region» og «Behandling av egne pasienter i andre regioner» består av ISF-refusjoner. Aktivitetstall Aktivitetstall somatikk Antall DRG-poeng iht. Sørge-for-ansvaret Antall DRG-poeng iht. eieransvaret Antall polikliniske konsultasjoner Aktivitetstall psykisk helsevern for barn og unge Antall utskrevne pasienter fra døgnbehandling Antall polikliniske konsultasjoner Aktivitetstall psykisk helsevern for voksne Antall utskrevne pasienter fra døgnbehandling Antall polikliniske konsultasjoner Aktivitetstall tverrfaglig spes. rusbehandling Antall utskrevne pasienter fra døgnbehandling Antall polikliniske konsultasjoner

10 Note 4 Kjøp av helsetjenester Kjøp fra offentlige helseinstitusjoner somatikk Kjøp fra private helseinstitusjoner somatikk Kjøp fra offentlige helseinstitusjoner psykiatri Kjøp fra private helseinstitusjoner psykiatri Kjøp fra offentlige helseinstitusjoner rus Kjøp fra private helseinstitusjoner rus Sum gjestepasientkostnader Innleie av helsepersonell fra vikarbyrå Kjøp av andre ambulansetjenester Andre kjøp av helsetjenester (inkl. avtalespesialister) Sum kjøp av andre helsetjenester Sum kjøp av helsetjenester Note 5 Varekostnader Legemidler Medisinske forbruksvarer Andre varekostnader til eget bruk Innkjøpte varer for videresalg Sum varekostnader Note 6 Lønn og andre godtgjørelser Lønnskostnader Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader inkl. arbeidsgiveravgift Andre ytelser Balanseførte lønnskostnader egne ansatte Sum lønn og personalkostnader Gjennomsnittlig antall ansatte Gjennomsnittlig antall årsverk Godtgjørelse til Administrerende direktør Lønn Pensjonskostnad

11 Godtgjørelse til styret Av dette er godtgjørelse til styreleder Godtgjørelse til medlem av styret Ytelser fra andre foretak i Helse Vest Navn Tittel Styrehonorar Lønn Sum Annen godtgjørelse Tjenesteperiode Grethe Høiland Styreleder mnd. Aslaug Mikkelsen Nestleder mnd. Aud Hølland Riise Styremedlem mnd. Egil Olsen Styremedlem mnd. Brit Bø Styremedlem mnd. Lars Kåre Selland Kleppe Styremedlem mnd. Karen Irene Stangeland Styremedlem mnd. Jan Friestad Styremedlem mnd. John Peter Hernes Styremedlem mnd. Honorar/ lønn Annen godtgjørelse Gro Skartveit Styremedlem mnd. Aud Mydland Styremedlem mnd. Unn Therese Omland Styremedlem mnd. Per Endre Bjørnevik Styremedlem mnd. Sum Administrerende direktør sluttet i foretaket i desember I følgje inngått avtale om slutt vederlag har han krav på 12 måneders etterlønn som utbetales i løpet av I regnskapet er det avsatt kr , - (inklusiv arbeidsgiveravgift ) for å dekke denne forpliktelsen. Det er ikke gitt lån eller garantier til daglig leder og styreleder i Helse Stavanger HF. Det er ikke gitt lån eller garantier for andre ledende ansatte eller styremedlem i Helse Stavanger HF bortsett fra at 5 divisjons/stabsdirektører har følgende avtale: Ved en eventuell oppsigelse/fratreden fra stillingen gis det permisjon med lønn i tre måneder i tillegg til oppsigelsestiden, uavhengig av om det kreves arbeidsplikt i permisjonstidstiden. 11

12 Lønn og annen godtgjørelse til ledende personell Navn Tittel Lønn Pensjon Annen godtgjørelse Sum Tjenesteperiode 1) Lønn fra andre foretak i Helse Vest jf. lønns- og trekkoppgave for 2014 Lønn Pensjon og annen godtgjørelse Sverre Uhlving Direktør Fag og foretaks mnd utvikling Terje Arne Krokvik * Konst. økonomi og finansdirektør mnd Maiken Jonassen Personal og organisasjonsdirektør mnd Emma Manin Divisjonsdirektør mnd Inger K Nerheim Divisjonsdirektør mnd Svein Skeie Divisjonsdirektør mnd Inger Cathrine Bryne Divisjonsdirektør mnd Hans Tore Frydnes Divisjonsdirektør mnd Henning Garsjø Divisjonsdirektør mnd Stein Tore Nilsen Forskningsdirektør mnd Anne Ree Jensen Kons. divisjonsdirektør mnd Bjørn Munthe Økonomi og finansdirektør mnd Gottfred Tunge Kommunikasjonssjef mnd 1)Tjenestetid/-periode er perioden i regnskapsåret vedkommende har vært deltaker i foretakets ledergruppe. *Terje Arne Krokvik er blitt leiet inn fra Helse Vest. Oppgitt beløp er betaling til Helse Vest for det arbeidet han utførte som økonomidirektør Erklæring om fastsettelse av lønn og godtgjørelse Helse Stavanger HF definerer personer i stillingene: Administrerende direktør, divisjonsdirektører, direktør Fag og foretaksutvikling, kommunikasjonssjef, økonomi- og finansdirektør, forskningsdirektør og personal- og organisasjonsdirektør som ledende personell. Helse Stavanger HF følger retningslinjer for ansettelsesvilkår for leder i statlige foretak og selskap (fastsett av Regjeringen Stoltenberg II ) hvor hovedprinsippet er at Lederlønn i foretaka skal være konkurransedyktig, men ikke lønnsledende sammenlikna med tilsvarende selskap/foretak. Foretaket skal bidra til moderasjon i lederlønningene. Utredning av lederlønnspolitikken i 2014 Helse Stavanger HF forholder seg til vedtatt retningslinjer for lederlønninger. Styreleder i Helse Vest RHF har hatt dialog med styrelederne i helseforetakene i forbindelse regulering av lønn til administrerende direktør. Styret i Helse Stavanger vurderer en gang per år AD sin lønn. Styret behandler årlig sak om forhandlingsfullmakt for lønnsoppgjøret, herunder fullmakt for gjennomføring av lønnsregulering for ledergruppen. 12

13 Lønn til ansatte i ledergruppen ble i 2014 justert slik: Navn Tittel Gammel lønn Ny lønn Økning i prosent Sverre Uhlving Direktør Fag og foretaksutvikling ,28 Svein Skeie Divisjonsdirektør ,025 Hans Tore Frydnes Divisjonsdirektør ,22 Henning Garsjø Divisjonsdirektør ,36 Inger Kari Nerheim Divisjonsdirektør ,043 Emma Manin Divisjonsdirektør ,2 Maiken Jonassen Divisjonsdirektør ,37 Gottfred Tunge Kommunikasjonssjef ,036 Stein Tore Nilsen Divisjonsdirektør ,28 Cathrine Bryne Kons. Administrerende direktør/divisjonsdirektør ,7 I tillegg til lønn har medlemmene i ledergruppen fri bruk av mobiltelefon og mulighet for å få dekket utgifter ved internett og avis. Lønnsjusteringene er gjennomført etter andre lønnsjusteringer i helseregionen, men er gjort gjeldende for hele 2014 for administrerende direktør og de øvrige i ledergruppen. Retningslinjer for 2015 Til grunn for Helse Stavanger HF sine retningslinjer, ligger mellom annet generelle retningslinjer for lederer i statlige foretak (fastsatt av regjeringen Stoltenberg II ) hvor hovedprinsippet er at lederlønningene i foretaket skal være konkurransedyktige, men ikke lønnsledende sammenlignet med tilsvarende søsterforetak. Foretaket skal bidra til moderasjon i lederlønningene. Fastsettelse av basislønn Ved fastsettelse av basislønn skal følgende kriterier legges til grunn: Lønnsutviklingen i foretaksgruppa Helse Vest generelt Lønnsutviklingen i sammenlignende stillinger Resultatvurderinger i forhold til de mål og krav styret har satt. Dette innebærer at årlige justeringer av lederlønningene ikke skal skje før de årlige tariffoppgjørene i spesialisthelsetjenesten er avsluttet. Lønnsjusteringene gjelder fra 1. januar 2015 for administrerende direktør og resten av ledergruppen. Naturalytelser Ytelsene blir vurdert i forhold til hvilke behov leder har for å fungere i stillingen, likevel avgrenses til: Mobiltelefonordning i tråd med hva som er fastsatt i foretaket Alminnelige forsikringsordninger i iht. til lov og avtaler Eventuelt avisabonnement Pensjonsordning Ledende ansatte skal være omfattet av offentlig tjenestepensjon på lik linje med andre ansattes vilkår. Det vil si gjennom ordinær ordning i KLP. Det er ikke anledning til å inngå avtale om pensjon utover ordinære vilkår gjennom KLP. 13

14 Sluttvederlag 5 av divisjonsdirektørene har følgende avtale: Ved oppsigelse /fratreden fra stillingen gis det permisjon med lønn i tre måneder i tillegg til ordinær oppsigelsestid, uavhengig om det kreves arbeidsplikt i permisjonstiden. Variable godtgjørelser eller særskilte ytelser som kommer i tillegg til basislønn Det blir ikke gitt variable tillegg til ledende ansatte i Helse Stavanger HF. Andre forhold Ledende ansatte skal ikke ha særskilt godtgjørelse for styreverv i andre foretak i samme foretaksgruppe. Godtgjørelse til revisor Revisjon etter loven Andre oppgaver vedrørende attestasjoner 92 9 Rådgivning vedrørende skatter og avgifter 0 3 Andre tjenester utenfor revisjon 0 32 Sum honorar til revisor Honorar til revisor i henhold ti inngått avtale: Alle tall inkludert mva Honorar som vedrører andre tjenester utenfor revisjon, gjelder Konsultasjoner vedrørende regnskapsprinsipp m.m Sum honorar vedrørende andre tjenester 0 32 Note 7 Andre driftskostnader Transport av pasienter Kostnader lokaler inkl. energi og brensel Kjøp og leie av medisinteknisk utstyr, IKT, inventar og lignende Reparasjon, vedlikehold og service Konsulenttjenester Annen ekstern tjeneste Kontor- og kommunikasjonskostnader Kostnader i forbindelse med transportmidler Reisekostnader Forsikringskostnader Pasientskadeerstatning Andre driftskostnader Sum andre driftskostnader

15 Note 8 Finansposter Andre renteinntekter Andre finansinntekter Sum finansinntekter Interne rentekostnader i føretaksgruppa Andre rentekostnader Andre finanskostnader Sum finanskostnader Note 9 Immaterielle eiendeler og varige driftsmidler Immaterielle eiendeler FoU EDB Prosjekt programvare under utvikling Sum Kostpris Tilgang i året 0 0 Tilgang virksomhetsoverføring 0 0 Avgang i året 0 0 Fra prosjekt under utvikling 0 0 Kostpris Akk. avskrivinger Akk. nedskrivinger Balanseført verdi Avskrivinger i året Nedskrivinger i året Balanseførte lånekostnader Levetid 5 år 0 Avskrivingsplan 15

16 Varige driftsmidler: Tomter og boliger Bygninger Anlegg under utførelse Medisinskteknisk utstyr Transportmiddel, inventar og utstyr Sum Kostpris Tilgang i året Tilgang virksomhetsoverføring Avgang i året Fra anlegg under utførelse Kostpris Akk. avskrivinger Akk. nedskrivinger Balanseført verdi Ordinære avskrivinger i året Nedskrivinger i året Balanseførte lånekostnader Levetider Avskrivingsplan Ingen Lineær Lineær Lineær avskrivning Leieavtaler: Tomter og boliger Bygninger Anlegg under utførelse Medisinskteknisk utstyr Transportmiddel, inventar og utstyr Sum Leiebeløp Rest leietid Langsiktige byggeprosjekt: Investeringsprosjekt Akkumulert regnskap per i år Akkumulert regnskap per i fjor Total kostnadsramme Prognose sluttsum Avvik fra budsjett Planlagt ferdigstilt Helse Stavanger HF har ikke langsiktige byggeprosjekt pr

17 Note 10 Eierandeler i tilknyttet selskap og andre aksjer/parter Aksjer og parter i tilknyttet selskap Kostpris ved Balanseført kjøp egenkapital på kjøpstidspunkt Balanseført verdi Balanseført verdi Andre endringer i året Resultat i året Nedskriving i året Stavanger Helseforskning AS, 48%, Stavanger Sum Parter i tilknyttet virksomhet blir innarbeidet i konsernregnskapet for Helse Vest etter Egenkapitalmetoden. Andre aksjer og parter Hovedkontor Eierandel Del av stemmer Balanseført verdi Egenkapital Resultat i året Prekubator AS Stavanger Andeler i diverse borrettslag Stavanger 245 Nedskriving- /reversert nedskriving i året Sum Investeringer i aksjer og parter Sum eierandeler i tilknyttede selskap Andre aksjer og parter Egenkapitalinnskudd i KLP Sum investeringer i aksjer og parter KLP, som er et gjensidig selskap, har dekket behovet for egenkapital gjennom innskudd fra kundene. I tillegg til dette kapitalinnskuddet er det bygget opp et egenkapitalfond i selskapet for hver kunde. Dette fondet består av opptjent egenkapital. Det samlede egenkapitalinnskuddet i KLP kan endres noe fra et år selv om det verken er tapt egenkapital eller innbetalt nye innskudd. Om en kunde flytter pensjonsordningen sin fra KLP til en annen pensjonsinnretning vil kunden sin del av egenkapitalinnskuddet bli betalt tilbake. Dette er den eneste situasjonen der kunden faktisk kan disponere egenkapitalinnskuddet sitt. 17

18 Note 11 Varelager Varer for videresalg: Handelsvarer 16 0 Sum varer for videresalg 16 0 Varer til eget bruk Sum varelager Kostpris lager Av dette nedskrevet for verdifall Bokført verdi Note 12 Kundefordringer og andre krav Kundefordringer Konsernkonto Krav på foretak i foretaksgruppen Oppsamlede inntekter Andre kortsiktige fordringer Sum krav Endring i avsetning tap på kundefordringer: Avsetning for tap på kundefordringer pr Endring i året i avsetning tap på kundefordringer Avsetning for tap på krav Konstaterte tap på krav i året Kundefordringer har følgende fordeling på forfall: Krav som ikke er forfalt til betaling Krav forfalt med 1-30 dager Krav forfalt med dager Krav forfalt med dager Krav forfalt med mer enn 90 dager Kundefordringer pålydende pr

19 Note 13 Kontanter og bankinnskudd Skattetrekksmidler Andre bundne konti* Sum bundne kontanter og bankinnskudd Bankinnskudd og kontanter som ikke er bundne Sum kontanter og bankinnskudd ** *f.eks. pasientmidler og depositum ** Kontantstrømanalysen viser sum kontanter og bankinnskudd, kr konsernkonto kr iht. note 12, totalt kr Helse Vest har konsernkontoordning. Helse Vest RHF har driftskreditt i Norges Bank. Note 14 Egenkapital Foretakskapital Annen innskutt egenkapital Fond for vurderingsforskjeller Annen egenkapital Total egenkapital Egenkapital i fjor Korrigering av feil i tidl. års regnskap Egenkapital i år Egenkapitaltransak sjoner Minoritetsinteresse Resultat dette året Egenkapital i år Foretakskapital beløper seg til 1 del på pålydende kr ,- som eies av Helse Vest RHF. Eiers styringsmål Årsresultat Overført fra strukturfond Korrigert for endret levetider Korrigert resultat Pensjonskostnader som er hensyntatt i resultatkravet* Resultat jf. økonomiske krav Resultatkrav Avvik fra resultatkrav * Resultatkravet for 2014 var opprinnelig kr 75, - mill. og er bygget på opprinnelig inntektsfordeling fra eier, jfr. foretaksmøte 05.mars 2014 og styringsdokument for Kravet ble justert i foretaksmøte til kr 599, - mill. på bakgrunn av endrede forutsetninger for pensjonskostnader. 19

20 Note 15 Pensjonsforpliktelse Oppsamlet pensjonsforpliktelse Pensjonsmidler Netto pensjonsforpliktelse Arbeidsgiveravgift på netto pensjonsforpliktelse Ikke resultatført tap/gevinst av estimat- og planavvik inkl. aga Ikke resultatførte planendringer Netto bokførte forpliktelser inkl. arbeidsgiveravgift Av dette balanseført netto pensjonsforpliktelse inkl. aga Av dette balanseført netto pensjonsmidler inkl. aga Spesifikasjon av pensjonskostnad: Nåverdi av opptjente pensjonsrettigheter i året Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen Brutto pensjonskostnad i året Forventet fortjeneste på pensjonsmidler Administrasjonskostnader Netto pensjonskostnad inkl. administrasjonskostnad Aga netto pensjonskostnad inkl. adm. kostnad Resultatført aktuarielt tap (gevinst) Resultatført planendring Netto pensjonskostnad inkl. arbeidsgiveravgift Andre pensjonskostnader* Sum pensjonskostnader Økonomiske forutsetninger: Diskonteringsrente 2,30% 4,00% Forventet fortjeneste på pensjonsmidler 3,20% 4,40% Årlig lønnsvekst 2,75% 3,75% Årlig pensjonsregulering 1,73% 2,72% Årlig vekst i grunnbeløpet til folketrygden 2,50% 3,50% Antall yrkesaktive personer med i ordningen Antall oppsatte personer med i ordningen Antall pensjonister med i ordningen *Gjelder premie betalt for pensjonsforsikring til SPK som ikke er aktuarberegnet, servicepensjoner og andre kostnader som vedrører pensjon og sikringsordning. Foretaket har ytelsesbasert tjenestepensjonsordning i KLP og SPK. Denne pensjonsordningen tilfredsstiller kravene i lov om 20

Helse Midt-Norge RHF. Årsregnskap og styrets årsberetning

Helse Midt-Norge RHF. Årsregnskap og styrets årsberetning Årsregnskap og styrets årsberetning 2012 Innhold: Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømanalyse Noter Årsregnskap 2012 - Resultatregnskap (Beløp i hele 1 000) 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

Resultatregnskap 01.01-31.12

Resultatregnskap 01.01-31.12 Resultatregnskap 01.01-31.12 Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basisramme 2 2 355 013 2 771 036 Aktivitetsbasert inntekt 2 1 477 387 1 180 871 Annen driftsinntekt 2, 8 164 306 144 581 Sum

Detaljer

NOTER. (Beløp i hele 1000) Note 2 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde. Driftsinntekter per virksomhetsområde

NOTER. (Beløp i hele 1000) Note 2 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde. Driftsinntekter per virksomhetsområde NOTER (Beløp i hele 1000) Note 2 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Driftsinntekter per virksomhetsområde 2013 2014 2014 2013 753 374 700 026 Somatikk 12 968 281 13 084 768 15 975 15 951

Detaljer

Resultatregnskap 01.01-31.12

Resultatregnskap 01.01-31.12 Resultatregnskap 01.01-31.12 Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basisramme 1 1 491 019 1 464 775 Aktivitetsbasert inntekt 1 942 212 875 891 Annen driftsinntekt 1 122 971 138 990 Sum driftsinntekter

Detaljer

Helse Nord-Trøndelag HF

Helse Nord-Trøndelag HF Helse Nord-Trøndelag HF Årsregnskap 28 1.1.28-31.12.28 Innhold: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømanalyse Noter Årsregnskap 28 - Helse Nord-Trøndelag HF (Beløp i hele 1.) RESULTATREGNSKAP Note nr 28

Detaljer

Note 1 Regnskapsprinsipper

Note 1 Regnskapsprinsipper Note 1 Regnskapsprinsipper Grunnleggende prinsipper - vurdering og klassifisering Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noteopplysninger, og er avlagt i samsvar

Detaljer

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Økonomi Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2014/566 Dato: 10.03.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Årsregnskap 2013 styrets

Detaljer

HELGELANDSSYKEHUSET HF ÅRSREGNSKAP 2005

HELGELANDSSYKEHUSET HF ÅRSREGNSKAP 2005 HELGELANDSSYKEHUSET HF ÅRSREGNSKAP 2005 HELGELANDSSYKEHUSET HF NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 3 Basisramme 401 956 009 502 239 000 3 Aktivitetsbasert inntekt 385 656 698 262 166 493 3 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk.

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Regnskapsprinsipper Generelt om regnskapet Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Sunnaas sykehus HF ble stiftet 5. desember 2001 i forbindelse med

Detaljer

Vurderings- og klassifiseringsprinsipper. Virksomhetsoverdragelser. Regnskapsprinsipper

Vurderings- og klassifiseringsprinsipper. Virksomhetsoverdragelser. Regnskapsprinsipper Regnskapsprinsipper Generelt om regnskapet Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god r egnskapsskikk. Sunnaas sykehus HF ble stiftet 5. desember 2001 i forbindelse med

Detaljer

Regnskap 2014. Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning

Regnskap 2014. Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning Regnskap 2014 Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning STYRETS BERETNING 2014 HELSE NORD RHF 1. Opplysninger om arten av virksomheten

Detaljer

Styresak 26-2015 Styrets Årsberetning og regnskap 2014

Styresak 26-2015 Styrets Årsberetning og regnskap 2014 Økonomi Styresak 26-2015 Styrets Årsberetning og regnskap 2014 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2015/641 Dato: 16.03.2015 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Ikke trykt vedlegg: Styrets Årsberetning

Detaljer

Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Alle tall i hele 1.000 Driftsinntekter pr virksomhetsområde 2007 2006

Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Alle tall i hele 1.000 Driftsinntekter pr virksomhetsområde 2007 2006 St. Olavs Hospital Noter til Regnskap 2007 Utskrift fra www.stolav.no /AH Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Driftsinntekter pr virksomhetsområde 2007 2006 Somatikk 1) 4 428 118

Detaljer

Resultatrekneskap. Helse Vest RHF

Resultatrekneskap. Helse Vest RHF Resultatrekneskap Helse Vest 1000 NOK Helse Vest RHF Føretaksgruppa 2010 2011 Tekst Note 2011 2010 13 220 215 14 974 925 Basisramme 2 14 974 925 13 220 215 4 432 517 4 634 887 Aktivitetsbasert inntekt

Detaljer

Regnskap 2012. Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning

Regnskap 2012. Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning Regnskap 2012 Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning STYRETS BERETNING 2012 HELSE NORD RHF 1. Opplysninger om arten av virksomheten

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 02. APRIL

INNKALLING TIL STYREMØTE 02. APRIL Styreleder Ketil Holmgren 26.mars 2009 Nestleder Irene Skiri Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ulf Syversen Marte Vibstad Båtstrand Hilde Søraa Ane Kokkvoll Øyvin Grongstad Ally Nyheim Brukerutvalget

Detaljer

Regnskap 2010. Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat

Regnskap 2010. Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat Regnskap 2010 Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering

Detaljer

Styrets årsberetning for 2014 for Helse Midt-Norge

Styrets årsberetning for 2014 for Helse Midt-Norge Styrets årsberetning for 2014 for Helse Midt-Norge Vår virksomhet Virksomheten i Helse Midt-Norge skal baseres på verdiene kvalitet, trygghet og respekt. Formålet med virksomheten er å sørge for at befolkningen

Detaljer

Styremøte 23. april 2008

Styremøte 23. april 2008 Styremøte 23. april 2008 Sak 35-2008 Sak 39-2008 Sak 42-2008/6 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning 2007 herunder disponering av resultat side 1 Endringer av helseforetakenes vedtekter side 31 Brev

Detaljer

Styresak nr. 32/05 REF: 2004/000610

Styresak nr. 32/05 REF: 2004/000610 Styresak nr. 32/05 REF: 2004/000610 ÅRSREGNSKAP 2004 Saksbehandler: Linda Johnsen Dokumenter i saken: Årsregnskap 2004 bestående av årsberetning, resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noter

Detaljer

Innhold. Styrets Årsberetning 3. Resultatregnskap 8. Balanse 9. Kontantstrøm 11. Noter 11. Revisjonsberetning 19

Innhold. Styrets Årsberetning 3. Resultatregnskap 8. Balanse 9. Kontantstrøm 11. Noter 11. Revisjonsberetning 19 ÅRSRAPPORT 2003 Innhold Styrets Årsberetning 3 Resultatregnskap 8 Balanse 9 Kontantstrøm 11 Noter 11 Revisjonsberetning 19 2 Styrets Årsberetning 2003Helse Nord-Trøndelag HF Presentasjon av Helse Nord-Trøndelag

Detaljer

Sykehuset Østfold Årsrapport 2007

Sykehuset Østfold Årsrapport 2007 Sykehuset Østfold Årsrapport 2007 1 FASTLEGEN HENVISNING INNLEGGELSE OPERASJON PÅ SENGEPOSTEN ETTER z S A U F UTSKRIVNING Innhold 3 33 Forord 3 43 Styrets beretning 3 73Resultatregnskap 3233 Samhandling

Detaljer

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 ÅRSREGNSKAP 2003 Saksbehandler: Linda Johnsen Dokumenter i saken: Trykte vedlegg: Årsregnskap 2003 - bestående av årsberetning, resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling

Detaljer

Respekt, tilgjengelighet og faglig dyktighet. Årsrapport 2007. Sørlandet sykehus HF. - trygghet når du trenger det mest

Respekt, tilgjengelighet og faglig dyktighet. Årsrapport 2007. Sørlandet sykehus HF. - trygghet når du trenger det mest Respekt, tilgjengelighet og faglig dyktighet Årsrapport 2007 Sørlandet sykehus HF - trygghet når du trenger det mest Innholdsfortegnelse Årsberetning 3 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Årsberetning 2011. Om virksomheten

Årsberetning 2011. Om virksomheten Årsberetning 2011 Om virksomheten Sykehuset Innlandet HF (SI) eies av Helse Sør-Øst RHF og ble stiftet 05.12.01. Hovedoppgavene er pasient - behandling, forskning, undervisning, og opplæring av pasienter

Detaljer

Årsrapport 2013 Regnskapsprinsipper Generelt om regnskapet Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler

Detaljer

ÅRS- OG SAMFUNNSRAPPORT 2013

ÅRS- OG SAMFUNNSRAPPORT 2013 ÅRS- OG SAMFUNNSRAPPORT 2013 Resultatregnskap Tall i mill. kr. Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER Spillinntekter 1 21 641,2 19 245,1 Andre driftsinntekter 2 26,6 34,2 SUM DRIFTSINNTEKTER 21 667,8 19 279,3

Detaljer

Saksnr.: 2009/2843. Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Årsregnskap 2009 styrets årsberetning, resultat, balanse og noter

Saksnr.: 2009/2843. Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Årsregnskap 2009 styrets årsberetning, resultat, balanse og noter Økonomi Styresak nr. 14/10 Styresak Årsregnskap 2009 Saksnr.: 2009/2843 Dato: 15.03.2010 Saksbehandler: Gro Ankill, Turid Aasjord, Mariann Monsen Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Årsregnskap 2009 styrets

Detaljer

Note 0 - Regnskapsprinsipper

Note 0 - Regnskapsprinsipper Note 0 - Regnskapsprinsipper Generelt om regnskapet Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Vest-Agder sykehus HF, Aust-Agder sykehus HF og Lister sykehus

Detaljer

Dette er Sunnaas sykehus HF

Dette er Sunnaas sykehus HF Årsberetning 2011 Dette er Sunnaas sykehus HF Sunnaas sykehus HF er landets største spesialsykehus innen rehabilitering og fysikalsk medisin, med universitetsfunksjon fra 1995. Pasienttilbudet er basert

Detaljer