MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post til: SAKSLISTE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post til: seko@gamvik.kommune.no SAKSLISTE"

Transkript

1 Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Mehamn samfunnshus, restauranten Møtedato: Tid: Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post til: Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 57/12 12/673 GODKJENNING AV INNKALLINGEN OG SISTE PROTOKOLL VALG AV PROTOKOLLUNDERSKRIVERE 58/12 12/674 SPØRSMÅL OG ORIENTERINGER 59/12 12/457 REGNSKAP GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF 60/12 12/675 ÅRSRAPPORT GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF 61/12 12/483 VALG AV MEDDOMMERE - DIVERSE RETTSINSTANSER 62/12 12/641 SAMLET BETALINGSREGULATIV FOR GAMVIK KOMMUNE 63/12 12/645 ØKNING AV KASSEKREDITT 64/12 12/671 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Kontrollutvalgets sak

2 20/12 65/12 12/672 RESSURSBRUK - TEKNISK SEKTOR Kontrollutvalgets sak 21/12 Mehamn, Inga Manndal ordfører

3 Sak 57/12 GODKJENNING AV INNKALLINGEN OG SISTE PROTOKOLL VALG AV PROTOKOLLUNDERSKRIVERE Saksbehandler: Helge J. Pedersen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 12/673 Saksnr.: Utvalg Møtedato 57/12 Kommunestyret Rådmannens innstilling : Innkallingen godkjennes. Protokollen fra kommunestyremøtet den godkjennes, og underskrives av Inga Manndal og Oddbjørg Vatndal. Protokollunderskrivere til dagens møte, utpekes av møteleder. Saksopplysninger: Side 3 av 20

4 Sak 58/12 SPØRSMÅL OG ORIENTERINGER Saksbehandler: Helge J. Pedersen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 12/674 Saksnr.: Utvalg Møtedato 58/12 Kommunestyret Rådmannens innstilling : Rådmannen tar utvalgets orienteringer til etterretning. Utvalget tar rådmannens orienteringer til orientering. Saksopplysninger: Orienteringer: 1. Kontrollutvalgets sak 15/12: Kontrollutvalget innfører åpne møter fra og med 3. møte i 2012( 23. august) Møtene vil fortsatt være lukket når det behandles saker eller orienteringer der lov- og regelverk tilsier taushetsplikt. 2. Kontrollutvalgets sak 16/12: Gamvik kommunes kontrollutvalg gir leder en generell fullmakt til, på vegne av kontrollutvalget, å innhente saksopplysninger, herunder også fullmakt til deltakelse i lukkede møter i folkevalgt organ. Fullmakten gjelder også i avgjørelser som må tas i samarbeid med revisor i saker mellom utvalget og revisor. Fullmakten gjelder for inneværende valgperiode. Side 4 av 20

5 Sak 59/12 REGNSKAP GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF Saksbehandler: Svein Tønnessen Arkiv: 037 Arkivsaksnr.: 12/457 Saksnr.: Utvalg Møtedato 49/12 Kommunestyret /12 Kommunestyret Kontrollutvalgets innstilling : 1. Kontrollutvalget vedtar vedlagte forslag til uttalelse til årsregnskapet for Gamvik Nordkyn Utvikling KF for Kontrollutvalgets uttalelse til Gamvik Nordkyn utvikling KF`s årsregnskap for 2011: Kontrollutvalget har i møte 28. juni 2012 sak 13/12 ehandlet Gamvik nordkyn Utvikling KF`s årsregnskap for Årsregnskapet består av driftsregnskap, investeringsregnskap, balanseregnskap, økonomiske oversikter og noter. Sammen med regnskapet foreligger revisjonsberetnig datert 1. juni 2012 avgitt av Finnmark kommunerevisjon IKS. Etter utvalgets vurdering er regnskapet ført i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. Kontrollutvalget mener at presentasjonenn av årsregnskapet med tilhørende noter tilfredsstiller brukernes informasjonsbehov og gir et riktig inntrykk av de faktiske forhold. Kontrollutvalget mener at presentasjonen av årsregnskapet med tilhørende noter tilfredsstiller brukernes informasjonsbehov og gir et riktig inntrykk av de faktiske forhold. Kontrollutvalget har ingen merknader til det fremlagte årsregnskapet og mener at det kan fastsettes som Gamvik Nordkyn Utvikling KF`s årsregnskap for Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret og legges frem i forbindelse med kommunestyrets behandling av årsregnskapet. Behandling/vedtak i Kommunestyret den sak 49/12 Behandling: Forslag fra ordfører Inga Manndal: Saken tas til orientering. Vedtak: KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE OM GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF ÅRSREGNSKAP FOR 2011 Saken tas til orientering. Enst. Saksopplysninger: Kontrollutvalget i Gamvik kommune behandlet, i møte 28. juni 2012 sak nr. 13/12, Årsregnskap 2011 Gamvik Nordkyn utvikling KF og fattet ovenstående enstemmige vedtak. Side 5 av 20

6 Sak 59/12 Saken har tidligere vært behandlet, med følgende resultat: Melding om vedtak kontrollutvalgets sak 7/12 KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE OM GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF ÅRSREGNSKAP FOR 2011 Kontrollutvalget har i møte 24. mai 2012 sak 7/2012 gjort følgende vedtak vedrørende Gamvik Nordkyn Utvikling KF s regnskap 2011 Saken utsettes. Kontrollutvalget har mottatt følgende revisjonsberetning datert 22. mai 2012: Styret har ikke avgitt årsberetning for Gamvik Nordkyn Utvikling KF for regnskapsåret 2011 innen lovens frist og vi har følgelig ikke vært i stand til å utføre revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk Side 6 av 20

7 Sak 60/12 ÅRSMELDING GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF Saksbehandler: Inga Manndal Arkiv: 033 &14 Arkivsaksnr.: 12/675 Saksnr.: Utvalg Møtedato 60/12 Kommunestyret Ordførerens innstilling : Årsrapporten fra Gamvik Nordkyn Utvikling KF tas til orientering. Saksopplysninger: Under styrets behandling av sak 54/12 ble det fattet følgende vedtak: Årsrapport for Gamvik Nordkyn utvikling KF med endringer, vedtas. Årsberetning og årsrapport følger som egne vedlegg. Side 7 av 20

8 Sak 61/12 VALG AV MEDDOMMERE - DIVERSE RETTSINSTANSER Saksbehandler: Heidi Hansen Arkiv: X40 Arkivsaksnr.: 12/483 Saksnr.: Utvalg Møtedato 50/12 Kommunestyret /12 Kommunestyret Rådmannens innstilling : Saken legges frem uten innstilling. Behandling/vedtak i Kommunestyret den sak 50/12 Behandling: Vedtak: Gamvik kommunestyre velger følgende meddommere til disse rettsinstansene for perioden : 1. Meddommere til Øst Finnmark tingrett: Kommunestyret velger følgende 6 personer: Karl Arne Fredheim, Mehamn Rolf Langås, Mehamn Marianne Vassvik, Gamvik Bente Grøtte, Mehamn Anniken Jakola Mikalsen, Skjånes Sveinung Jonsson, Mehamn 2. Meddommere til Hålogaland lagmannsrett: Kommunestyret velger følgende 2 personer: Are Pettersen, Mehamn. Ann Solbu, Mehamn. Side 8 av 20

9 Sak 61/12 3. Meddommere Finnmark jordskifterett. Kommunestyret velger følgende 6 personer: Enst. Ola Gabrielsen, Gamvik. Olav Nordstrand, Skjånes.. Alf K. Hansen, Mehamn.. Eli Johansen, Mehamn. Herdis Karlstad, Mehamn. Gunn Marie Fermann, Mehamn. Saksopplysninger: Ved innrapportering av meddommere ble kommunen gjort oppmerksom på at en av våre valgte meddommere i Øst Finnmark tingretten, Karl Arne Fredheim og èn valgt meddommer i Finnmark jordskifterett, Olav Nordstrand er over 70 år og dermed ikke er valgbare. Det må også velges nytt skjønnsmedlem til Øst Finnmark tingrett. Side 9 av 20

10 Sak 62/12 SAMLET BETALINGSREGULATIV FOR GAMVIK KOMMUNE Saksbehandler: Svein Tønnessen Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 12/641 Saksnr.: Utvalg Møtedato 57/12 Formannskapet /12 Kommunestyret Rådmannens innstilling : 1. Kommunestyret vedtar nytt samlet betalingsregulativ for kommunale tjenester 2. Regulativet gjøres gjeldende fra Betalingssatser som er avhengig av eksterne leverandørers priser for 2013 fastsettes endelig under vedtak av budsjett for 2013 i desember Det samlede betalingsregulativet tas inn i budsjettdokumentet for 2013 som eget punkt i vedtaket. 5. Administrasjonen sørger for å bekjentgjøre innføringen av nytt betalingsregulativ gjennom utsending av informasjonsmateriell ut til brukerne av kommunale tjenester samt kunngjøring på kommunens hjemmesider. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 57/12 Behandling: Vedtak: Enst. 1. Kommunestyret vedtar nytt samlet betalingsregulativ for kommunale tjenester 2. Regulativet gjøres gjeldende fra Betalingssatser som er avhengig av eksterne leverandørers priser for 2013 fastsettes endelig under vedtak av budsjett for 2013 i desember Det samlede betalingsregulativet tas inn i budsjettdokumentet for 2013 som eget punkt i vedtaket. 5. Administrasjonen sørger for å bekjentgjøre innføringen av nytt betalingsregulativ gjennom utsending av informasjonsmateriell ut til brukerne av kommunale tjenester samt kunngjøring på kommunens hjemmesider. Saksopplysninger: Arbeidet med å utarbeide et samlet betalingsregulativ for Gamvik kommune startet i forbindelse med gjennomføring av Prosjekt økonomisk omstilling. I forbindelse med gjennomføringen av den økonomiske omstillingen har det vært behov for en bedre samlet oversikt over det kommunale inntektsgrunnlaget. Som en del av dette har administrasjonen blitt bedt om å arbeide med forslag til et samlet kommunalt betalingsregulativ for alle kommunale tjenester. Side 10 av 20

11 Sak 62/12 Dette arbeidet har gått parallelt med gjennomføring av tre økonomiseminar. Som et av tiltakene som kommunestyret har bedt administrasjonen om å utrede, ligger forslag til innføring av nye inntektsarter knyttet til økonomiforvaltningen (faktureringsgebyr, saksbehandlingsgebyr etc), utleie av kommunale bygg, og innføring av betalingssatser for en rekke tjenester innenfor avdeling helse som tidligere ikke har vært omfattet av betalingsinnkreving. Alle de nye områdene det nå foreslås betaling på er satt sammen med de eksisterende betalingssatser fra kommunestyrets årsbudsjettvedtak til et samlet dokument som omfatter betalingssatser for alle kommunale tjenester. Administrasjonen har foreslått at de nye satsene gjøres gjeldende fra Dette vil gi tid til å utarbeide rutiner for registrering og innkreving samt informasjon ut til brukerne av kommunale tjenester. Spesielt innenfor helsesektor er det foretatt en omfattende gjennomgang av tjenestetilbudet i forhold til de lovreguleringer som gjelder for betaling for ulike tjenester, og dette er det redegjort nærmere for på de kommende sider. Betalingsregulativ for helse- og omsorgstjenester i Gamvik kommune Bakgrunn Gamvik kommune har i dag ikke et gjennomarbeidet betalingsregulativ for praktisk bistand i pleie- og omsorgsektoren. Brukere i Gamvik kommune betaler i dag lave satser for en del tjenester, og betalingen for disse tjenestene er ikke nivå- og terskelinndelt. Formannskapet har i arbeidsmøte mai 2012 bedt rådmannen se på muligheten for utarbeide nytt regulativ for praktisk bistand, med den hensikt å få inn mer betaling for utførte tjenester, samt bidra til at veksten i etterspørselen av disse tjenestene begrenses. Saksgrunnlag Brukerbetalinger for praktisk bistand er regulert i forskrift Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester, kapittel 2, I forskriften beskrives hva som defineres som praktisk bistand, samt at de med laveste inntekt (under 2G) er beskyttet av en månedlig maksimalsats, uavhengig av hvor mye praktisk bistand de mottar. I tillegg sier forskriften noe om hva kommunene kan legge i beregningene selvkost. Ut over dette står kommunene ganske fritt til å prise praktisk bistand til sine brukere. Hva sier forskriften? I forskriften 8 heter det: 8. Kommunens adgang til å fastsette egenandel og betalingssatser for praktisk bistand og opplæring Kommunen kan selv fastsette regler for betaling av egenandel og betalingssatser for praktisk bistand og opplæring etter helse- og omsorgstjenesteloven 3-2 første ledd nr. 6 bokstav b, herunder for brukerstyrt personlig assistanse, som ikke er til personlig stell og egenomsorg. Med personlig stell og egenomsorg menes hjelp til å stå opp og legge seg, personlig hygiene, toalettbesøk, til å kle av og på seg, hjelp til å spise, nødvendig tilsyn og tilsvarende grunnleggende behov. Egenandel kan bare kreves av den som mottar tjenesten. Dersom det ytes tjenester i hjemmet på grunn av et mindreårig barns hjelpebehov, anses hjelpen ytt til foreldrene. 8 innebærer at kommunen ikke kan ta betalt for praktisk bistand til for eksempel: Stå opp, og legge Spising Personlig hygiene Kle av- og på seg Side 11 av 20

12 Sak 62/12 Nødvendig tilsyn Brukere som har slike behov er i utgangspunktet langt oppe i omsorgstrappen, og er kandidater for sykehjem. I Gamvik kommune har de fleste brukere med slike behov for praktisk bistand sykehjemsplass. 9. Beregning av egenandel for praktisk bistand og opplæring Egenandelen skal ikke overstige kommunens egne utgifter til angjeldende tjeneste (selvkost). Betales tjenestene etter en abonnementsordning kan egenandelen ikke overstige kommunens samlede selvkost for tjenestene til den enkelte i den måneden abonnementet omfatter. Selvkost beregnes til en gjennomsnittlig timelønn for den tjenesten som utføres, tillagt sosiale utgifter samt administrasjonsutgifter som skal utgjøre 10 prosent av timelønnen og sosiale utgifter. Tidsforbruket rundes av til nærmeste halvtime. Egenandelen kan ikke settes høyere enn at vedkommende beholder tilstrekkelig til å dekke personlige behov og bære sitt ansvar som forsørger. Det kan ikke kreves dekning i vedkommendes formue. 9 i forskriften regulerer hva som kan ligge til grunn for beregning av brukerbetaling. Kommunen skal ikke generere overskudd fra tjenester som omfatter praktisk bistand. Kommunene kan legge på sosiale kostnader på ansatte, samt 10 % administrasjon, i tillegg til timelønn. Forskriften sier ikke at det er den enkelte ansattes lønn som skal legges til grunn. Vanlig praksis i kommunene er en snitt av timelønnen for sektoren. 10. Samlet inntektsgradert utgiftstak for praktisk bistand og opplæring Når kommunen bestemmer den maksimale egenandelen en person skal betale pr. år for tjenester som nevnt i 8 skal betalingen beregnes på grunnlag av husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag. Siste tilgjengelige skatteligning pr. 1. januar i det aktuelle året legges til grunn med mindre inntekten er vesentlig endret. Til inntekten legges også hjelpestønad fra folketrygden til hjelp i huset, mens omsorgslønn etter helseog omsorgstjenesteloven 3-6 skal trekkes fra inntektsgrunnlaget. Dersom husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag er under 2 G, skal den samlede egenandelen for tjenester som nevnt i 8 ikke overstige et utgiftstak på kroner 170 pr. måned. Til grunn for fastsetting av utgiftstaket legges G pr. 1. januar i det aktuelle året. Til husstanden regnes bare ektefeller eller samboere og i tillegg barn under 18 år, dersom hjelpen ytes på grunnlag av barnets omsorgs- eller pleiebehov. Hvis et av husstandens medlemmer betaler egenandel for langtidsopphold etter kapittel 1 eller mottar avkortede trygdeytelser på grunn av opphold utenfor hjemmet, regnes vedkommende ikke som medlem av husstanden etter bestemmelsen i andre ledd. Kommunen skal minst årlig oppdatere egenandelsvedtaket ut fra nye opplysninger i likning og ny G. Departementet gir veiledende retningslinjer for beregningen av egenandel for tjenester som nevnt i sier noe om betalingstak for de med små inntekter, samt hva som skal ligge til grunn for beregning av inntekt. Det er viktig å legge merke til at det er husstandens samlede inntekt som gjelder. Det betyr at ektefeller og samboeres samlende inntekter legges til grunn, i tillegg til eventuelle barn over 18 år i husholdningen. Med det menes at inntekten til f.eks. barn over 18 år inngår i beregningen. Hva kan man ta betalt for? 8 i forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester er unntakene for brukerbetalinger omtalt. Ut over dette står det kommunene fritt til å kreve brukerbetalinger. For Gamvik kommune medfører dette at man kan ta betalt for praktisk bistand til følgende: Snømåking Husvask Matombringing Hjelp til handling Side 12 av 20

13 Sak 62/12 Brukerstyrt personlig assistanse Andre tjenester som ikke omfatter personlig stell og egenomsorg Gamvik kommune tar i liten grad betalt fra brukerne for slike tjenester. Kommunen tilbyr mye slike tjenester i dag, og bruken av slike tjenester har vært økende de siste årene. Hvordan priser andre kommuner praktisk bistand? De fleste kommuner i Finnmark har lagt seg på forskriftens maksimum når det gjelder brukerbetalinger for praktisk bistand. Det medfører at man tar timesbetalt selvkost for tjenester som ikke omfatter unntak i forskriften. De fleste kommunene har også innført et tak pr måned som er differensiert etter inntekter over 2G. Kommuner som bl.a. Hammerfest og Alta har relative høye satser pr time. Forslag til nye betalingssatser praktisk bistand Gebyr- og avgiftsregulativ 2012 Hjemmebaserte tjenester Praktisk Bistand Pr. 1. mai 2012 var G = kroner (G= grunnbeløp folketrygden) Betalingssatser/egenandeler for de som mottar hjelp 14 timer eller mer per måned. Inntektsgrense reguleres i takt med G og husstandens samlede inntekt. 1 Timepris egenbetaling praktisk bistand Selvkost praktisk bistand Pr.time Timepris for selvkost Kr 250 Denne timeprisen gjelder for tjenester innenfor praktisk bistand som kommunen kan ta egenbetalinger på. Dersom brukeren mottar mer enn 14 timer praktisk bistand pr måned, slår egenandelstaket inn, ref. pkt. 2. Dette betyr at egenbetaling for f.eks. snømåking, og husvask vil bli priset til selvkost, og egenbetalingen for de som mottar tjenesten vil øke. Husholdninger med inntekt under 2G betaler ikke mer pr. måned enn gruppe 1 i pkt. 2, uavhengig av hvor mange timer praktisk bistand man har mottatt (kr 170,- pr måned). 2 Betalingstak per måned Gruppe Nettoinntekt Pr.måned 01 2 G Inntil kr ,- Kr G Mellom kr og Kr G Mellom kr og Kr G Mellom kr og Kr G Over kr Kr 2000 Side 13 av 20

14 Sak 62/12 Det nye regulativet legger seg på forskriftens maksimum for inntekter under 2G. Det medfører at husholdninger under 2G aldri kan overstige en egenandel på praktisk bistand på kr 170,- pr. måned. Det legges også inn et differensiert tak på brukerbetalinger for inntekter over 2G. Dette taket øker gradvis etter husholdningens inntekt, begrenset oppad til kr 2 000,- pr måned. Hensikten med dette taket er å beskytte kronikere som har behov for mye praktisk bistand. I forslaget slår ikke taket inn, før man har benyttet over 14 timer praktisk bistand pr måned. Dersom man ser på dagens brukere av praktisk bistand, er det relativt få som vil nå taket på 14 timer pr måned. 3 Matombringing Egenandel for Matombringing Pr. måltid For hver middagsporsjon som bringes en egenandel Kr 100,- Middagsombringing for 2 er kostpris for råvarer Kr 50,- Forskriften sier at kommunen kan ta inntil kostpris for matombringing i kommunene. Det betyr at kommunen kan ta betalt for råvarer, produksjonskostnader, samt selve utbringningen. Unntaket er husstander med under 2G i inntekt. For disse kan man bare ta kostpris på råvarer som inngår i maten. I regulativet foreslås det en økning på matombringing, men i beløpet inngår ikke selve ombringingen. Det betyr at kommunen subsidierer selve transporten av mat ut til brukeren. Således kan kommunen øke denne satsen ut over forslaget. Matombringing innbefatter kun middag. Frokost, lunsj, og kveldsmat lages i hjemmet, enten av brukeren selv, eller av hjemmehjelpen. 4 Kortidsopphold institusjon Kortidsopphold, dag-/nattopphold 2012 Vederlag per døgn for korttidsopphold Kr 133 Dag-/nattopphold Kr 70 Middag Kr 75 Frokost/kvelds Kr 36 Gamvik kommune følger i dag statens maksimale satser for kortidsopphold på institusjon. At man også legger dette inn i betalingsregulativet for helse- og omsorgstjenester, er en opprydding i gjeldende praksis. Det medfører ikke økt betaling for brukerne. 5 Følgetjeneste Følgetjeneste 2012 Timepris Kr 250,- Maksimal antall timer pr. måned 14 Maksimal kostnad pr måned inntekt husholdninger under 2G Kr 170,- Dersom følgetjenesten utgjør over 14 timer på en måned, er det maksimal månedspris i pkt. 2 som gjelder. Gamvik kommune følger i enkelte tilfeller brukere og innbyggere i kommunen til lege i kommunen, og til sykehus. Dette gjøres i tilfeller der pårørende ikke gjør dette. Side 14 av 20

15 Sak 62/12 I lov og forskrift er kommunen i utgangspunktet ikke pliktig å stille med følgetjeneste, dersom ikke pasientens følge må inneha helsefaglig kompetanse. I slike tilfeller må kommunen stille med nødvendig kompetanse. Forslag til egenbetaling gjelder ikke i slike tilfeller. Rådmannen har vært i kontakt med Fylkesmannen i Finnmark og Oslo/Akershus mht praksis og lovverk når det gjelder egenbetaling for følgetjeneste. Bakgrunn for denne kontakten var å avklare om samhandlingsreformen vil medføre endringer for denne tjenesten. Det er ikke kjent på nåværende tidspunkt om det vil komme endringer, og således legger rådmannen til grunn at det er dagens regelverk og praksis som gjelder. Gamvik kommune ser en økende etterspørsel for at kommunen skal følge pasienter til lege. Intensjonen med at noen følger en pasient til lege, hviler på at dette i størst mulig grad gjøres av pårørende. Pårørende har mulighet til å få utgiftsdekning, samt tapt arbeidsfortjeneste gjennom NAV dersom man følger pårørende til lege. Dersom kommunen gjør dette, kan man ikke forlange lønnsrefusjoner. I tillegg må kommunen leie inn vikar for den personen som følger pasient til lege. Dette er svært kostnadskrevende for kommunen, og dersom man får økt pågang av slike tjenester, vil man måtte tilføre sektoren flere stillinger. Det er ulik praksis i andre kommuner hvordan de praktiserer dette. Hammerfest kommune stiller i utgangspunktet ikke med følgetjeneste. Frivillighetssentalen i kommunen stiller da med følgetjenester i de tilfeller pårørende ikke er med. I egenbetaling for følgetjenester legger man opp til å skjerme husholdninger med under 2G i inntekt. Gamvik kommune har samme tak på disse tjenestene som brukerbetalinger for praktisk bistand 6 Dagsenter Dagsenter 2012 Egenandel pr. opphold på dagsenter Kr 190,- Maksimal kostnad pr måned inntekt husholdninger under 2G Kr 170,- Personer som har kost fra kommunen og som betaler for dette, betaler ikke ordinær kost de dagene man har opphold på dagsenteret. Kommunen har et tilbud om dagsenter, mandag til fredag. Her samles gjerne de eldre til aktiviteter, og bespisning. Kommunen sørger for aktivitet, transport til og fra, samt mat i dette tilbudet. Det er varierende hvor ofte de ulike eldre får tildelt opphold på dagsenter. Noen har noen dager i måneden, mens andre har opptil to ganger i uken. I dag er det ingen egenbetaling for denne tjenesten, bortsett fra mat. Andre kommuner i Finnmark, eksempelvis Alta kommune tar egenbetaling for en slik tjeneste. Tjenesten er ikke lovpålagt, men er et godt tilbud for kommunens eldre. Kommunens kostnader med en slik tjeneste er personalkostnader for tilbudet, transport, samt matservering. Det er rimelig at kommunen tar en egenandel for disse tjenestene av flere grunner. For det første har kommunen kostnader med dette tilbudet, som ytes til eldre i kommunen. For det andre er dette ikke primærtjenester som helse og pleie. Det er derfor rimelig å legge til grunn at disse brukerne bør betale noe av kostnadene med å kunne nyttiggjøre seg av et slikt tilbud. I forslaget til egenbetaling er også her husholdninger med under 2G i inntekt skjermet, gjennom en månedlig makspris på kr 170,- Side 15 av 20

16 Sak 62/12 Økonomiske konsekvenser En nøyaktig beregning av de økonomiske konsekvensene av et nytt regulativ for brukerbetalinger av praktisk bistand er vanskelig å beregne. Dersom man legger dagnes tjenesteproduksjon til grunn, kan man gjøre noen estimater. I dag ytes det 41,25 timer praktisk bistand pr. uke man kan ta egenbetalinger for i Gamvik kommune. Snittpris for dagens brukerbetalinger er ca kr 110 pr time. Dette gir en beregnet samlet inntekt til kommunen på kr ,- pr år. Med de nye satsene vil anslaget på samlede inntekter til kommunen være kr ,- Totalt vil det nye regulativet etter disse beregningene bidra til økte inntekter på kr ,- pr år. Det er vanskelig å beregne eksakt hva de totale tallene for kommunen vil bli i fremtiden. Inntekten avhenger av hvor mange som blir omfattet av taket i reglementet, og ikke minst omfanget av tjenesteproduksjon. Tallene må derfor sees på som anslag. Når det gjelder økonomiske konsekvenser for nye satser for matombringing er tallene usikre. I det nye regulativet går prisen for husholdninger under 2G ned, mens det øker noe for de øvrige. Hvordan dette slår ut vil avhenge av hvor mange brukere som hører inn under de ulike inntektsgruppene. Når det gjelder endringer av regulativet for følgetjenester, er det også vanskelig å beregne nøyaktig den økonomiske virkningen for kommunen. Det som er åpenbart, er at en egenandel vil redusere etterspørselen av slike tjenester, og sålede bidra til at man ikke behøver å øke antall ansatte i tjenesten. Man vil i større grad kunne bruke kommunens ansatte til å yte tjenester som er lovpålagt. Innføring av dagsenteropphold vil gi kommunen noe økte inntekter, og vil ha en regulerende effekt på omfanget av denne tjenesten. Hensikten med et dagsenteropphold er at de som har størst behov for denne tjenesten bør prioriteres, og da er egenandel en viktig. Rådmannens vurderinger Gamvik kommune er i en anstrengt økonomisk situasjon. Kommunen har i dag et godt tilbud, og brukerne er i stor grad fornøyd med tjenestene de mottar fra Gamvik kommune. Rådmannen mener at kommunen bør legge nivået på brukerbetalinger for praktisk bistand opp mot forskriftens maksimalsats. Det forventes gjennom inntektsoppgjøret mellom stat og kommunene at kommunene tar egenbetalinger for tjenester som ikke er unntatt i lov og forskrift. Gamvik kommune har i en årrekke unnlatt å ta riktig betalt for slike tjenester, og har således gått glipp av inntekter. Rådmannen mener at endring av satser for brukerbetaling av praktisk bistand vil generere større inntekter. Rådmannen mener at justering av satsene også har en langsiktig virkning som er vel så viktig. I de siste årene har bruken av slike tjenester økt betraktelig, og dersom denne veksten fortsetter vil det medføre store kostnader for Gamvik kommune. En mer reell prising av slike tjenester vil begrense fremtidig vekst. Side 16 av 20

17 Sak 62/12 Rådmannen viser også til praksis fra andre kommuner i Finnmark og landet for øvrig. De fleste kommuner har lagt seg på forskriftens maksimalsats. Dette både av økonomiske grunner, men også for å unngå overforbruk av kommunale tjenester. Rådmannen mener at dersom kommunen ikke justerer satsene for brukerbetaling for praktisk bistand, må kommunen vurdere nedskjæringer på andre områder innenfor sektoren. Dette kan ramme brukere av kommunale tjenester på en hardere måte enn ett nytt betalingsreglement. Side 17 av 20

18 Sak 63/12 ØKNING AV KASSEKREDITT Saksbehandler: Herdis H. Karlstad Arkiv: 251 Arkivsaksnr.: 12/645 Saksnr.: Utvalg Møtedato 58/12 Formannskapet /12 Kommunestyret Rådmannens innstilling : Gamvik Kommune søker Sparebank 1 Nord Norge om økning av kommunens kassekreditt med 7 millioner kroner. Ny limit blir dermed 20 millioner kroner. Reglement for finansforvaltning pkt 6, 2 ledd endres til: Kommunen kan inngå rammeavtale for å ivareta det løpende behov for banktjenester. Det kan gjøres avtale om trekkrettighet. Trekkramme skal vedtas av kommunestyret, og det bør, dersom mulig, ikke være trekk ved årsskiftet. Maksimal trekkramme setttes til 25 millioner kroner. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 58/12 Behandling: Rådmannen redegjorde nærmere. Vedtak: Gamvik Kommune søker Sparebank 1 Nord Norge om økning av kommunens kassekreditt med 7 millioner kroner. Ny limit blir dermed 20 millioner kroner. Reglement for finansforvaltning pkt 6, 2 ledd endres til: Kommunen kan inngå rammeavtale for å ivareta det løpende behov for banktjenester. Det kan gjøres avtale om trekkrettighet. Trekkramme skal vedtas av kommunestyret, og det bør, dersom mulig, ikke være trekk ved årsskiftet. Maksimal trekkramme settes til 25 millioner kroner. Enst. Saksopplysninger: Gamvik kommune har et akkumulert underskudd på nesten 11 millioner kroner. I tillegg er det inntektsført vel 6,3 millioner kroner i premieavvik pensjon. Dette er midler vi ikke har mottatt, men som må inntektsføres pga en statlig forskrift. Til sammen medfører dette et likviditetsunderskudd på nesten 17 millioner kroner. Vår kassekreditt er pr i dag på 13 millioner kroner, noe som ikke er tilstrekkelig til å betale kommunens forpliktelser ved forfall. Dette medfører igjen økte kostnader i form av forsinkelsesrenter, inkassogebyr m.v. I tillegg må kommunens reglement for finansforvaltning endres da det pr i dag har en maksimal trekkramme på 15 millioner kroner Side 18 av 20

19 Sak 64/12 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Saksbehandler: Inga Manndal Arkiv: 216 Arkivsaksnr.: 12/671 Saksnr.: Utvalg Møtedato 64/12 Kommunestyret Kontrollutvalgets innstilling : 1. Kommunestyret slutter seg til Plan for selskapskontroll Gamvik kommune med følgende forslag til prioriteringsliste: Selskap Prioritet i Kontroll år Type kontroll planen Gamvik Eiendom AS Eierskapskontroll Mehamn Flyekspedisjon AS Eierskapskontroll Gamvik Nordkyn Havn KF Eierskapskontroll Gamvik Nordkyn Utvikling KF Eierskapskontroll 2. Kontrollutvalget gis myndighet til å foreta endringer i planen i planperioden. Saksopplysninger: Se øvrige vedlegg som følger særskilt. Side 19 av 20

20 Sak 65/12 RESSURSBRUK - TEKNISK SEKTOR - SAK 21/12 Saksbehandler: Inga Manndal Arkiv: 216 Arkivsaksnr.: 12/672 Saksnr.: Utvalg Møtedato 65/12 Kommunestyret Kontrollutvalgets innstilling : Kommunestyret tar revisors rapport Ressursbruk teknisk etat til orientering Saksopplysninger: Kontrollutvalget i Gamvik kommune behandlet, i møte 22. august 2012 sak nr. 21/12, Forvaltningsrevisjonsrapport Ressursbruk teknisk sektor og fattet følgende enstemmige vedtak: 1. Kontrollutvalget slutter seg til revisors rapport Ressursbruk teknisk sektor 2. Rapporten oversendes kommunestyret for videre behandling. Revisors rapport følger vedlagt. Side 20 av 20

MØTEINNKALLING TILLEGGSSAKSLISTE

MØTEINNKALLING TILLEGGSSAKSLISTE Melhus kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMITE FOR LIV OG LARE Møtested: Formannskapssalen, Melhus rådhus Møtedato: 28.11.2012 Tid: kl. 09.00 Side Utv. saksnr. Arkivsaksnr. TILLEGGSSAKSLISTE Åpent PS 76/12

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 05.juni 2008 Møtetid: Kl. 08.00 Møtested: Overhalla kommune, møterom 4. etasje. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtedato: 09.11.2005 Tidspunkt: 15.00 Møtested: Malvik rådhus, møterom 223

MØTEINNKALLING. Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtedato: 09.11.2005 Tidspunkt: 15.00 Møtested: Malvik rådhus, møterom 223 MØTEINNKALLING Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtedato: 09.11.2005 Tidspunkt: 15.00 Møtested: Malvik rådhus, møterom 223 Eventuelle forfall meldes til tlf. 91582102 eller 90793885. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 21.04.2010 Tidspunkt: 12:00 14.30. Side 1 av 36

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 21.04.2010 Tidspunkt: 12:00 14.30. Side 1 av 36 Hattfjelldal kommune Side 1 av 36 Møtebok for Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 21.04.2010 Tidspunkt: 12:00 14.30 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Arne Steinbakken (representant)

Detaljer

MØTEINNKALLING. Offentlig spørretime før møtet settes, jfr. reglementets 10. Ved behov for grupperom, bestilles dette av gruppeledere.

MØTEINNKALLING. Offentlig spørretime før møtet settes, jfr. reglementets 10. Ved behov for grupperom, bestilles dette av gruppeledere. Ringerike kommune Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 25.06.2015 Tid: 16:00 MØTEINNKALLING Offentlig spørretime før møtet settes, jfr. reglementets 10. Ved behov for grupperom,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Samfunnshuset, restauranten : 12.04.2010 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 2/2013 Kommunestyret holder møte den 18.06.2013 klokka 11.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Orfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita Dreyer AP Medlem

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evjemoen Næringspark AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...6

Detaljer

Rogaland Revisjon IKS

Rogaland Revisjon IKS Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten er et offentlig dokument og skal være tilgjengelig

Detaljer

MØTEINNKALLING med tilleggssaker. Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING med tilleggssaker. Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. SAKSLISTE Gamvik kommune MØTEINNKALLING med tilleggssaker Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 18.06.2007 Tid: Kl 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 31.08.2015 kl. 10:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen på rådhuset Møtedato: 19.06.2012 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr.

Detaljer

BRUKERBETALING INSTITUSJON. Gausdal kommune. Innlandet Revisjon IKS. Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR

BRUKERBETALING INSTITUSJON. Gausdal kommune. Innlandet Revisjon IKS. Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR BRUKERBETALING INSTITUSJON Gausdal kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR FORORD Innlandet Revisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENDRAG...

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 27. mai 2008 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Røyrvik kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 20.08.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG...3 1 INNLEDNING...5 2 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER...5 2.1 TILSYN OG KONTROLL...5 2.1.1 Gjennomført tilsyn med forvaltningen...5

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Torsdag 3. mai 2012 Tid: Kl 11.30 Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALET. Onsdag 28. august 2013 KL. 09.00 11.00, møterom Monn.

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALET. Onsdag 28. august 2013 KL. 09.00 11.00, møterom Monn. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Britt

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0024/07 07/00570 GJENNOMGANG AV VANN- OG AVLØPSGEBYR - ENDRING AV GEBYRSATSER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0024/07 07/00570 GJENNOMGANG AV VANN- OG AVLØPSGEBYR - ENDRING AV GEBYRSATSER Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hurtigruta fra Kjøllefjord til Berlevåg Møtedato: 30.08.2007 Tid: Kl 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 18 MØTE NR.: TID: 20.09.2006 14:00 STED: RÅDHUSET FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Administrasjonsutvalget

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Rollag kommunehus Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Rollag kommunehus Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 18:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Rollag kommunehus Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

1. varamedlem møter fast. Øvrige varamedlemmer møter etter nærmere avtale / i tråd med tidligere praksis.

1. varamedlem møter fast. Øvrige varamedlemmer møter etter nærmere avtale / i tråd med tidligere praksis. LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling TID: Tirsdag 17.04.07 kl. 10.00 STED: Liss-salen Nordli Samfunnshus Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Musken skole Møtedato: 06.05.2009 Tid: 09.30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rygge

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rygge Møteinnkalling Kontrollutvalget Rygge Møtested: Rådhuset, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: 02.02.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anne-Karin Femanger Pettersen på telefon/sms 4147 1166

Detaljer

Administrasjonen orienterer fra starten av møtet angående sykefravær og vikarbruk.

Administrasjonen orienterer fra starten av møtet angående sykefravær og vikarbruk. GRONG KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 16. juni 2008 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Grong kommune, møterom 2 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalets medlemmer Alf Magne Skeime (leder), Anne

Detaljer