MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post til: SAKSLISTE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post til: seko@gamvik.kommune.no SAKSLISTE"

Transkript

1 Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Mehamn samfunnshus, restauranten Møtedato: Tid: Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post til: Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 57/12 12/673 GODKJENNING AV INNKALLINGEN OG SISTE PROTOKOLL VALG AV PROTOKOLLUNDERSKRIVERE 58/12 12/674 SPØRSMÅL OG ORIENTERINGER 59/12 12/457 REGNSKAP GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF 60/12 12/675 ÅRSRAPPORT GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF 61/12 12/483 VALG AV MEDDOMMERE - DIVERSE RETTSINSTANSER 62/12 12/641 SAMLET BETALINGSREGULATIV FOR GAMVIK KOMMUNE 63/12 12/645 ØKNING AV KASSEKREDITT 64/12 12/671 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Kontrollutvalgets sak

2 20/12 65/12 12/672 RESSURSBRUK - TEKNISK SEKTOR Kontrollutvalgets sak 21/12 Mehamn, Inga Manndal ordfører

3 Sak 57/12 GODKJENNING AV INNKALLINGEN OG SISTE PROTOKOLL VALG AV PROTOKOLLUNDERSKRIVERE Saksbehandler: Helge J. Pedersen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 12/673 Saksnr.: Utvalg Møtedato 57/12 Kommunestyret Rådmannens innstilling : Innkallingen godkjennes. Protokollen fra kommunestyremøtet den godkjennes, og underskrives av Inga Manndal og Oddbjørg Vatndal. Protokollunderskrivere til dagens møte, utpekes av møteleder. Saksopplysninger: Side 3 av 20

4 Sak 58/12 SPØRSMÅL OG ORIENTERINGER Saksbehandler: Helge J. Pedersen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 12/674 Saksnr.: Utvalg Møtedato 58/12 Kommunestyret Rådmannens innstilling : Rådmannen tar utvalgets orienteringer til etterretning. Utvalget tar rådmannens orienteringer til orientering. Saksopplysninger: Orienteringer: 1. Kontrollutvalgets sak 15/12: Kontrollutvalget innfører åpne møter fra og med 3. møte i 2012( 23. august) Møtene vil fortsatt være lukket når det behandles saker eller orienteringer der lov- og regelverk tilsier taushetsplikt. 2. Kontrollutvalgets sak 16/12: Gamvik kommunes kontrollutvalg gir leder en generell fullmakt til, på vegne av kontrollutvalget, å innhente saksopplysninger, herunder også fullmakt til deltakelse i lukkede møter i folkevalgt organ. Fullmakten gjelder også i avgjørelser som må tas i samarbeid med revisor i saker mellom utvalget og revisor. Fullmakten gjelder for inneværende valgperiode. Side 4 av 20

5 Sak 59/12 REGNSKAP GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF Saksbehandler: Svein Tønnessen Arkiv: 037 Arkivsaksnr.: 12/457 Saksnr.: Utvalg Møtedato 49/12 Kommunestyret /12 Kommunestyret Kontrollutvalgets innstilling : 1. Kontrollutvalget vedtar vedlagte forslag til uttalelse til årsregnskapet for Gamvik Nordkyn Utvikling KF for Kontrollutvalgets uttalelse til Gamvik Nordkyn utvikling KF`s årsregnskap for 2011: Kontrollutvalget har i møte 28. juni 2012 sak 13/12 ehandlet Gamvik nordkyn Utvikling KF`s årsregnskap for Årsregnskapet består av driftsregnskap, investeringsregnskap, balanseregnskap, økonomiske oversikter og noter. Sammen med regnskapet foreligger revisjonsberetnig datert 1. juni 2012 avgitt av Finnmark kommunerevisjon IKS. Etter utvalgets vurdering er regnskapet ført i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. Kontrollutvalget mener at presentasjonenn av årsregnskapet med tilhørende noter tilfredsstiller brukernes informasjonsbehov og gir et riktig inntrykk av de faktiske forhold. Kontrollutvalget mener at presentasjonen av årsregnskapet med tilhørende noter tilfredsstiller brukernes informasjonsbehov og gir et riktig inntrykk av de faktiske forhold. Kontrollutvalget har ingen merknader til det fremlagte årsregnskapet og mener at det kan fastsettes som Gamvik Nordkyn Utvikling KF`s årsregnskap for Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret og legges frem i forbindelse med kommunestyrets behandling av årsregnskapet. Behandling/vedtak i Kommunestyret den sak 49/12 Behandling: Forslag fra ordfører Inga Manndal: Saken tas til orientering. Vedtak: KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE OM GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF ÅRSREGNSKAP FOR 2011 Saken tas til orientering. Enst. Saksopplysninger: Kontrollutvalget i Gamvik kommune behandlet, i møte 28. juni 2012 sak nr. 13/12, Årsregnskap 2011 Gamvik Nordkyn utvikling KF og fattet ovenstående enstemmige vedtak. Side 5 av 20

6 Sak 59/12 Saken har tidligere vært behandlet, med følgende resultat: Melding om vedtak kontrollutvalgets sak 7/12 KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE OM GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF ÅRSREGNSKAP FOR 2011 Kontrollutvalget har i møte 24. mai 2012 sak 7/2012 gjort følgende vedtak vedrørende Gamvik Nordkyn Utvikling KF s regnskap 2011 Saken utsettes. Kontrollutvalget har mottatt følgende revisjonsberetning datert 22. mai 2012: Styret har ikke avgitt årsberetning for Gamvik Nordkyn Utvikling KF for regnskapsåret 2011 innen lovens frist og vi har følgelig ikke vært i stand til å utføre revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk Side 6 av 20

7 Sak 60/12 ÅRSMELDING GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF Saksbehandler: Inga Manndal Arkiv: 033 &14 Arkivsaksnr.: 12/675 Saksnr.: Utvalg Møtedato 60/12 Kommunestyret Ordførerens innstilling : Årsrapporten fra Gamvik Nordkyn Utvikling KF tas til orientering. Saksopplysninger: Under styrets behandling av sak 54/12 ble det fattet følgende vedtak: Årsrapport for Gamvik Nordkyn utvikling KF med endringer, vedtas. Årsberetning og årsrapport følger som egne vedlegg. Side 7 av 20

8 Sak 61/12 VALG AV MEDDOMMERE - DIVERSE RETTSINSTANSER Saksbehandler: Heidi Hansen Arkiv: X40 Arkivsaksnr.: 12/483 Saksnr.: Utvalg Møtedato 50/12 Kommunestyret /12 Kommunestyret Rådmannens innstilling : Saken legges frem uten innstilling. Behandling/vedtak i Kommunestyret den sak 50/12 Behandling: Vedtak: Gamvik kommunestyre velger følgende meddommere til disse rettsinstansene for perioden : 1. Meddommere til Øst Finnmark tingrett: Kommunestyret velger følgende 6 personer: Karl Arne Fredheim, Mehamn Rolf Langås, Mehamn Marianne Vassvik, Gamvik Bente Grøtte, Mehamn Anniken Jakola Mikalsen, Skjånes Sveinung Jonsson, Mehamn 2. Meddommere til Hålogaland lagmannsrett: Kommunestyret velger følgende 2 personer: Are Pettersen, Mehamn. Ann Solbu, Mehamn. Side 8 av 20

9 Sak 61/12 3. Meddommere Finnmark jordskifterett. Kommunestyret velger følgende 6 personer: Enst. Ola Gabrielsen, Gamvik. Olav Nordstrand, Skjånes.. Alf K. Hansen, Mehamn.. Eli Johansen, Mehamn. Herdis Karlstad, Mehamn. Gunn Marie Fermann, Mehamn. Saksopplysninger: Ved innrapportering av meddommere ble kommunen gjort oppmerksom på at en av våre valgte meddommere i Øst Finnmark tingretten, Karl Arne Fredheim og èn valgt meddommer i Finnmark jordskifterett, Olav Nordstrand er over 70 år og dermed ikke er valgbare. Det må også velges nytt skjønnsmedlem til Øst Finnmark tingrett. Side 9 av 20

10 Sak 62/12 SAMLET BETALINGSREGULATIV FOR GAMVIK KOMMUNE Saksbehandler: Svein Tønnessen Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 12/641 Saksnr.: Utvalg Møtedato 57/12 Formannskapet /12 Kommunestyret Rådmannens innstilling : 1. Kommunestyret vedtar nytt samlet betalingsregulativ for kommunale tjenester 2. Regulativet gjøres gjeldende fra Betalingssatser som er avhengig av eksterne leverandørers priser for 2013 fastsettes endelig under vedtak av budsjett for 2013 i desember Det samlede betalingsregulativet tas inn i budsjettdokumentet for 2013 som eget punkt i vedtaket. 5. Administrasjonen sørger for å bekjentgjøre innføringen av nytt betalingsregulativ gjennom utsending av informasjonsmateriell ut til brukerne av kommunale tjenester samt kunngjøring på kommunens hjemmesider. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 57/12 Behandling: Vedtak: Enst. 1. Kommunestyret vedtar nytt samlet betalingsregulativ for kommunale tjenester 2. Regulativet gjøres gjeldende fra Betalingssatser som er avhengig av eksterne leverandørers priser for 2013 fastsettes endelig under vedtak av budsjett for 2013 i desember Det samlede betalingsregulativet tas inn i budsjettdokumentet for 2013 som eget punkt i vedtaket. 5. Administrasjonen sørger for å bekjentgjøre innføringen av nytt betalingsregulativ gjennom utsending av informasjonsmateriell ut til brukerne av kommunale tjenester samt kunngjøring på kommunens hjemmesider. Saksopplysninger: Arbeidet med å utarbeide et samlet betalingsregulativ for Gamvik kommune startet i forbindelse med gjennomføring av Prosjekt økonomisk omstilling. I forbindelse med gjennomføringen av den økonomiske omstillingen har det vært behov for en bedre samlet oversikt over det kommunale inntektsgrunnlaget. Som en del av dette har administrasjonen blitt bedt om å arbeide med forslag til et samlet kommunalt betalingsregulativ for alle kommunale tjenester. Side 10 av 20

11 Sak 62/12 Dette arbeidet har gått parallelt med gjennomføring av tre økonomiseminar. Som et av tiltakene som kommunestyret har bedt administrasjonen om å utrede, ligger forslag til innføring av nye inntektsarter knyttet til økonomiforvaltningen (faktureringsgebyr, saksbehandlingsgebyr etc), utleie av kommunale bygg, og innføring av betalingssatser for en rekke tjenester innenfor avdeling helse som tidligere ikke har vært omfattet av betalingsinnkreving. Alle de nye områdene det nå foreslås betaling på er satt sammen med de eksisterende betalingssatser fra kommunestyrets årsbudsjettvedtak til et samlet dokument som omfatter betalingssatser for alle kommunale tjenester. Administrasjonen har foreslått at de nye satsene gjøres gjeldende fra Dette vil gi tid til å utarbeide rutiner for registrering og innkreving samt informasjon ut til brukerne av kommunale tjenester. Spesielt innenfor helsesektor er det foretatt en omfattende gjennomgang av tjenestetilbudet i forhold til de lovreguleringer som gjelder for betaling for ulike tjenester, og dette er det redegjort nærmere for på de kommende sider. Betalingsregulativ for helse- og omsorgstjenester i Gamvik kommune Bakgrunn Gamvik kommune har i dag ikke et gjennomarbeidet betalingsregulativ for praktisk bistand i pleie- og omsorgsektoren. Brukere i Gamvik kommune betaler i dag lave satser for en del tjenester, og betalingen for disse tjenestene er ikke nivå- og terskelinndelt. Formannskapet har i arbeidsmøte mai 2012 bedt rådmannen se på muligheten for utarbeide nytt regulativ for praktisk bistand, med den hensikt å få inn mer betaling for utførte tjenester, samt bidra til at veksten i etterspørselen av disse tjenestene begrenses. Saksgrunnlag Brukerbetalinger for praktisk bistand er regulert i forskrift Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester, kapittel 2, I forskriften beskrives hva som defineres som praktisk bistand, samt at de med laveste inntekt (under 2G) er beskyttet av en månedlig maksimalsats, uavhengig av hvor mye praktisk bistand de mottar. I tillegg sier forskriften noe om hva kommunene kan legge i beregningene selvkost. Ut over dette står kommunene ganske fritt til å prise praktisk bistand til sine brukere. Hva sier forskriften? I forskriften 8 heter det: 8. Kommunens adgang til å fastsette egenandel og betalingssatser for praktisk bistand og opplæring Kommunen kan selv fastsette regler for betaling av egenandel og betalingssatser for praktisk bistand og opplæring etter helse- og omsorgstjenesteloven 3-2 første ledd nr. 6 bokstav b, herunder for brukerstyrt personlig assistanse, som ikke er til personlig stell og egenomsorg. Med personlig stell og egenomsorg menes hjelp til å stå opp og legge seg, personlig hygiene, toalettbesøk, til å kle av og på seg, hjelp til å spise, nødvendig tilsyn og tilsvarende grunnleggende behov. Egenandel kan bare kreves av den som mottar tjenesten. Dersom det ytes tjenester i hjemmet på grunn av et mindreårig barns hjelpebehov, anses hjelpen ytt til foreldrene. 8 innebærer at kommunen ikke kan ta betalt for praktisk bistand til for eksempel: Stå opp, og legge Spising Personlig hygiene Kle av- og på seg Side 11 av 20

12 Sak 62/12 Nødvendig tilsyn Brukere som har slike behov er i utgangspunktet langt oppe i omsorgstrappen, og er kandidater for sykehjem. I Gamvik kommune har de fleste brukere med slike behov for praktisk bistand sykehjemsplass. 9. Beregning av egenandel for praktisk bistand og opplæring Egenandelen skal ikke overstige kommunens egne utgifter til angjeldende tjeneste (selvkost). Betales tjenestene etter en abonnementsordning kan egenandelen ikke overstige kommunens samlede selvkost for tjenestene til den enkelte i den måneden abonnementet omfatter. Selvkost beregnes til en gjennomsnittlig timelønn for den tjenesten som utføres, tillagt sosiale utgifter samt administrasjonsutgifter som skal utgjøre 10 prosent av timelønnen og sosiale utgifter. Tidsforbruket rundes av til nærmeste halvtime. Egenandelen kan ikke settes høyere enn at vedkommende beholder tilstrekkelig til å dekke personlige behov og bære sitt ansvar som forsørger. Det kan ikke kreves dekning i vedkommendes formue. 9 i forskriften regulerer hva som kan ligge til grunn for beregning av brukerbetaling. Kommunen skal ikke generere overskudd fra tjenester som omfatter praktisk bistand. Kommunene kan legge på sosiale kostnader på ansatte, samt 10 % administrasjon, i tillegg til timelønn. Forskriften sier ikke at det er den enkelte ansattes lønn som skal legges til grunn. Vanlig praksis i kommunene er en snitt av timelønnen for sektoren. 10. Samlet inntektsgradert utgiftstak for praktisk bistand og opplæring Når kommunen bestemmer den maksimale egenandelen en person skal betale pr. år for tjenester som nevnt i 8 skal betalingen beregnes på grunnlag av husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag. Siste tilgjengelige skatteligning pr. 1. januar i det aktuelle året legges til grunn med mindre inntekten er vesentlig endret. Til inntekten legges også hjelpestønad fra folketrygden til hjelp i huset, mens omsorgslønn etter helseog omsorgstjenesteloven 3-6 skal trekkes fra inntektsgrunnlaget. Dersom husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag er under 2 G, skal den samlede egenandelen for tjenester som nevnt i 8 ikke overstige et utgiftstak på kroner 170 pr. måned. Til grunn for fastsetting av utgiftstaket legges G pr. 1. januar i det aktuelle året. Til husstanden regnes bare ektefeller eller samboere og i tillegg barn under 18 år, dersom hjelpen ytes på grunnlag av barnets omsorgs- eller pleiebehov. Hvis et av husstandens medlemmer betaler egenandel for langtidsopphold etter kapittel 1 eller mottar avkortede trygdeytelser på grunn av opphold utenfor hjemmet, regnes vedkommende ikke som medlem av husstanden etter bestemmelsen i andre ledd. Kommunen skal minst årlig oppdatere egenandelsvedtaket ut fra nye opplysninger i likning og ny G. Departementet gir veiledende retningslinjer for beregningen av egenandel for tjenester som nevnt i sier noe om betalingstak for de med små inntekter, samt hva som skal ligge til grunn for beregning av inntekt. Det er viktig å legge merke til at det er husstandens samlede inntekt som gjelder. Det betyr at ektefeller og samboeres samlende inntekter legges til grunn, i tillegg til eventuelle barn over 18 år i husholdningen. Med det menes at inntekten til f.eks. barn over 18 år inngår i beregningen. Hva kan man ta betalt for? 8 i forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester er unntakene for brukerbetalinger omtalt. Ut over dette står det kommunene fritt til å kreve brukerbetalinger. For Gamvik kommune medfører dette at man kan ta betalt for praktisk bistand til følgende: Snømåking Husvask Matombringing Hjelp til handling Side 12 av 20

13 Sak 62/12 Brukerstyrt personlig assistanse Andre tjenester som ikke omfatter personlig stell og egenomsorg Gamvik kommune tar i liten grad betalt fra brukerne for slike tjenester. Kommunen tilbyr mye slike tjenester i dag, og bruken av slike tjenester har vært økende de siste årene. Hvordan priser andre kommuner praktisk bistand? De fleste kommuner i Finnmark har lagt seg på forskriftens maksimum når det gjelder brukerbetalinger for praktisk bistand. Det medfører at man tar timesbetalt selvkost for tjenester som ikke omfatter unntak i forskriften. De fleste kommunene har også innført et tak pr måned som er differensiert etter inntekter over 2G. Kommuner som bl.a. Hammerfest og Alta har relative høye satser pr time. Forslag til nye betalingssatser praktisk bistand Gebyr- og avgiftsregulativ 2012 Hjemmebaserte tjenester Praktisk Bistand Pr. 1. mai 2012 var G = kroner (G= grunnbeløp folketrygden) Betalingssatser/egenandeler for de som mottar hjelp 14 timer eller mer per måned. Inntektsgrense reguleres i takt med G og husstandens samlede inntekt. 1 Timepris egenbetaling praktisk bistand Selvkost praktisk bistand Pr.time Timepris for selvkost Kr 250 Denne timeprisen gjelder for tjenester innenfor praktisk bistand som kommunen kan ta egenbetalinger på. Dersom brukeren mottar mer enn 14 timer praktisk bistand pr måned, slår egenandelstaket inn, ref. pkt. 2. Dette betyr at egenbetaling for f.eks. snømåking, og husvask vil bli priset til selvkost, og egenbetalingen for de som mottar tjenesten vil øke. Husholdninger med inntekt under 2G betaler ikke mer pr. måned enn gruppe 1 i pkt. 2, uavhengig av hvor mange timer praktisk bistand man har mottatt (kr 170,- pr måned). 2 Betalingstak per måned Gruppe Nettoinntekt Pr.måned 01 2 G Inntil kr ,- Kr G Mellom kr og Kr G Mellom kr og Kr G Mellom kr og Kr G Over kr Kr 2000 Side 13 av 20

14 Sak 62/12 Det nye regulativet legger seg på forskriftens maksimum for inntekter under 2G. Det medfører at husholdninger under 2G aldri kan overstige en egenandel på praktisk bistand på kr 170,- pr. måned. Det legges også inn et differensiert tak på brukerbetalinger for inntekter over 2G. Dette taket øker gradvis etter husholdningens inntekt, begrenset oppad til kr 2 000,- pr måned. Hensikten med dette taket er å beskytte kronikere som har behov for mye praktisk bistand. I forslaget slår ikke taket inn, før man har benyttet over 14 timer praktisk bistand pr måned. Dersom man ser på dagens brukere av praktisk bistand, er det relativt få som vil nå taket på 14 timer pr måned. 3 Matombringing Egenandel for Matombringing Pr. måltid For hver middagsporsjon som bringes en egenandel Kr 100,- Middagsombringing for 2 er kostpris for råvarer Kr 50,- Forskriften sier at kommunen kan ta inntil kostpris for matombringing i kommunene. Det betyr at kommunen kan ta betalt for råvarer, produksjonskostnader, samt selve utbringningen. Unntaket er husstander med under 2G i inntekt. For disse kan man bare ta kostpris på råvarer som inngår i maten. I regulativet foreslås det en økning på matombringing, men i beløpet inngår ikke selve ombringingen. Det betyr at kommunen subsidierer selve transporten av mat ut til brukeren. Således kan kommunen øke denne satsen ut over forslaget. Matombringing innbefatter kun middag. Frokost, lunsj, og kveldsmat lages i hjemmet, enten av brukeren selv, eller av hjemmehjelpen. 4 Kortidsopphold institusjon Kortidsopphold, dag-/nattopphold 2012 Vederlag per døgn for korttidsopphold Kr 133 Dag-/nattopphold Kr 70 Middag Kr 75 Frokost/kvelds Kr 36 Gamvik kommune følger i dag statens maksimale satser for kortidsopphold på institusjon. At man også legger dette inn i betalingsregulativet for helse- og omsorgstjenester, er en opprydding i gjeldende praksis. Det medfører ikke økt betaling for brukerne. 5 Følgetjeneste Følgetjeneste 2012 Timepris Kr 250,- Maksimal antall timer pr. måned 14 Maksimal kostnad pr måned inntekt husholdninger under 2G Kr 170,- Dersom følgetjenesten utgjør over 14 timer på en måned, er det maksimal månedspris i pkt. 2 som gjelder. Gamvik kommune følger i enkelte tilfeller brukere og innbyggere i kommunen til lege i kommunen, og til sykehus. Dette gjøres i tilfeller der pårørende ikke gjør dette. Side 14 av 20

15 Sak 62/12 I lov og forskrift er kommunen i utgangspunktet ikke pliktig å stille med følgetjeneste, dersom ikke pasientens følge må inneha helsefaglig kompetanse. I slike tilfeller må kommunen stille med nødvendig kompetanse. Forslag til egenbetaling gjelder ikke i slike tilfeller. Rådmannen har vært i kontakt med Fylkesmannen i Finnmark og Oslo/Akershus mht praksis og lovverk når det gjelder egenbetaling for følgetjeneste. Bakgrunn for denne kontakten var å avklare om samhandlingsreformen vil medføre endringer for denne tjenesten. Det er ikke kjent på nåværende tidspunkt om det vil komme endringer, og således legger rådmannen til grunn at det er dagens regelverk og praksis som gjelder. Gamvik kommune ser en økende etterspørsel for at kommunen skal følge pasienter til lege. Intensjonen med at noen følger en pasient til lege, hviler på at dette i størst mulig grad gjøres av pårørende. Pårørende har mulighet til å få utgiftsdekning, samt tapt arbeidsfortjeneste gjennom NAV dersom man følger pårørende til lege. Dersom kommunen gjør dette, kan man ikke forlange lønnsrefusjoner. I tillegg må kommunen leie inn vikar for den personen som følger pasient til lege. Dette er svært kostnadskrevende for kommunen, og dersom man får økt pågang av slike tjenester, vil man måtte tilføre sektoren flere stillinger. Det er ulik praksis i andre kommuner hvordan de praktiserer dette. Hammerfest kommune stiller i utgangspunktet ikke med følgetjeneste. Frivillighetssentalen i kommunen stiller da med følgetjenester i de tilfeller pårørende ikke er med. I egenbetaling for følgetjenester legger man opp til å skjerme husholdninger med under 2G i inntekt. Gamvik kommune har samme tak på disse tjenestene som brukerbetalinger for praktisk bistand 6 Dagsenter Dagsenter 2012 Egenandel pr. opphold på dagsenter Kr 190,- Maksimal kostnad pr måned inntekt husholdninger under 2G Kr 170,- Personer som har kost fra kommunen og som betaler for dette, betaler ikke ordinær kost de dagene man har opphold på dagsenteret. Kommunen har et tilbud om dagsenter, mandag til fredag. Her samles gjerne de eldre til aktiviteter, og bespisning. Kommunen sørger for aktivitet, transport til og fra, samt mat i dette tilbudet. Det er varierende hvor ofte de ulike eldre får tildelt opphold på dagsenter. Noen har noen dager i måneden, mens andre har opptil to ganger i uken. I dag er det ingen egenbetaling for denne tjenesten, bortsett fra mat. Andre kommuner i Finnmark, eksempelvis Alta kommune tar egenbetaling for en slik tjeneste. Tjenesten er ikke lovpålagt, men er et godt tilbud for kommunens eldre. Kommunens kostnader med en slik tjeneste er personalkostnader for tilbudet, transport, samt matservering. Det er rimelig at kommunen tar en egenandel for disse tjenestene av flere grunner. For det første har kommunen kostnader med dette tilbudet, som ytes til eldre i kommunen. For det andre er dette ikke primærtjenester som helse og pleie. Det er derfor rimelig å legge til grunn at disse brukerne bør betale noe av kostnadene med å kunne nyttiggjøre seg av et slikt tilbud. I forslaget til egenbetaling er også her husholdninger med under 2G i inntekt skjermet, gjennom en månedlig makspris på kr 170,- Side 15 av 20

16 Sak 62/12 Økonomiske konsekvenser En nøyaktig beregning av de økonomiske konsekvensene av et nytt regulativ for brukerbetalinger av praktisk bistand er vanskelig å beregne. Dersom man legger dagnes tjenesteproduksjon til grunn, kan man gjøre noen estimater. I dag ytes det 41,25 timer praktisk bistand pr. uke man kan ta egenbetalinger for i Gamvik kommune. Snittpris for dagens brukerbetalinger er ca kr 110 pr time. Dette gir en beregnet samlet inntekt til kommunen på kr ,- pr år. Med de nye satsene vil anslaget på samlede inntekter til kommunen være kr ,- Totalt vil det nye regulativet etter disse beregningene bidra til økte inntekter på kr ,- pr år. Det er vanskelig å beregne eksakt hva de totale tallene for kommunen vil bli i fremtiden. Inntekten avhenger av hvor mange som blir omfattet av taket i reglementet, og ikke minst omfanget av tjenesteproduksjon. Tallene må derfor sees på som anslag. Når det gjelder økonomiske konsekvenser for nye satser for matombringing er tallene usikre. I det nye regulativet går prisen for husholdninger under 2G ned, mens det øker noe for de øvrige. Hvordan dette slår ut vil avhenge av hvor mange brukere som hører inn under de ulike inntektsgruppene. Når det gjelder endringer av regulativet for følgetjenester, er det også vanskelig å beregne nøyaktig den økonomiske virkningen for kommunen. Det som er åpenbart, er at en egenandel vil redusere etterspørselen av slike tjenester, og sålede bidra til at man ikke behøver å øke antall ansatte i tjenesten. Man vil i større grad kunne bruke kommunens ansatte til å yte tjenester som er lovpålagt. Innføring av dagsenteropphold vil gi kommunen noe økte inntekter, og vil ha en regulerende effekt på omfanget av denne tjenesten. Hensikten med et dagsenteropphold er at de som har størst behov for denne tjenesten bør prioriteres, og da er egenandel en viktig. Rådmannens vurderinger Gamvik kommune er i en anstrengt økonomisk situasjon. Kommunen har i dag et godt tilbud, og brukerne er i stor grad fornøyd med tjenestene de mottar fra Gamvik kommune. Rådmannen mener at kommunen bør legge nivået på brukerbetalinger for praktisk bistand opp mot forskriftens maksimalsats. Det forventes gjennom inntektsoppgjøret mellom stat og kommunene at kommunene tar egenbetalinger for tjenester som ikke er unntatt i lov og forskrift. Gamvik kommune har i en årrekke unnlatt å ta riktig betalt for slike tjenester, og har således gått glipp av inntekter. Rådmannen mener at endring av satser for brukerbetaling av praktisk bistand vil generere større inntekter. Rådmannen mener at justering av satsene også har en langsiktig virkning som er vel så viktig. I de siste årene har bruken av slike tjenester økt betraktelig, og dersom denne veksten fortsetter vil det medføre store kostnader for Gamvik kommune. En mer reell prising av slike tjenester vil begrense fremtidig vekst. Side 16 av 20

17 Sak 62/12 Rådmannen viser også til praksis fra andre kommuner i Finnmark og landet for øvrig. De fleste kommuner har lagt seg på forskriftens maksimalsats. Dette både av økonomiske grunner, men også for å unngå overforbruk av kommunale tjenester. Rådmannen mener at dersom kommunen ikke justerer satsene for brukerbetaling for praktisk bistand, må kommunen vurdere nedskjæringer på andre områder innenfor sektoren. Dette kan ramme brukere av kommunale tjenester på en hardere måte enn ett nytt betalingsreglement. Side 17 av 20

18 Sak 63/12 ØKNING AV KASSEKREDITT Saksbehandler: Herdis H. Karlstad Arkiv: 251 Arkivsaksnr.: 12/645 Saksnr.: Utvalg Møtedato 58/12 Formannskapet /12 Kommunestyret Rådmannens innstilling : Gamvik Kommune søker Sparebank 1 Nord Norge om økning av kommunens kassekreditt med 7 millioner kroner. Ny limit blir dermed 20 millioner kroner. Reglement for finansforvaltning pkt 6, 2 ledd endres til: Kommunen kan inngå rammeavtale for å ivareta det løpende behov for banktjenester. Det kan gjøres avtale om trekkrettighet. Trekkramme skal vedtas av kommunestyret, og det bør, dersom mulig, ikke være trekk ved årsskiftet. Maksimal trekkramme setttes til 25 millioner kroner. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 58/12 Behandling: Rådmannen redegjorde nærmere. Vedtak: Gamvik Kommune søker Sparebank 1 Nord Norge om økning av kommunens kassekreditt med 7 millioner kroner. Ny limit blir dermed 20 millioner kroner. Reglement for finansforvaltning pkt 6, 2 ledd endres til: Kommunen kan inngå rammeavtale for å ivareta det løpende behov for banktjenester. Det kan gjøres avtale om trekkrettighet. Trekkramme skal vedtas av kommunestyret, og det bør, dersom mulig, ikke være trekk ved årsskiftet. Maksimal trekkramme settes til 25 millioner kroner. Enst. Saksopplysninger: Gamvik kommune har et akkumulert underskudd på nesten 11 millioner kroner. I tillegg er det inntektsført vel 6,3 millioner kroner i premieavvik pensjon. Dette er midler vi ikke har mottatt, men som må inntektsføres pga en statlig forskrift. Til sammen medfører dette et likviditetsunderskudd på nesten 17 millioner kroner. Vår kassekreditt er pr i dag på 13 millioner kroner, noe som ikke er tilstrekkelig til å betale kommunens forpliktelser ved forfall. Dette medfører igjen økte kostnader i form av forsinkelsesrenter, inkassogebyr m.v. I tillegg må kommunens reglement for finansforvaltning endres da det pr i dag har en maksimal trekkramme på 15 millioner kroner Side 18 av 20

19 Sak 64/12 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Saksbehandler: Inga Manndal Arkiv: 216 Arkivsaksnr.: 12/671 Saksnr.: Utvalg Møtedato 64/12 Kommunestyret Kontrollutvalgets innstilling : 1. Kommunestyret slutter seg til Plan for selskapskontroll Gamvik kommune med følgende forslag til prioriteringsliste: Selskap Prioritet i Kontroll år Type kontroll planen Gamvik Eiendom AS Eierskapskontroll Mehamn Flyekspedisjon AS Eierskapskontroll Gamvik Nordkyn Havn KF Eierskapskontroll Gamvik Nordkyn Utvikling KF Eierskapskontroll 2. Kontrollutvalget gis myndighet til å foreta endringer i planen i planperioden. Saksopplysninger: Se øvrige vedlegg som følger særskilt. Side 19 av 20

20 Sak 65/12 RESSURSBRUK - TEKNISK SEKTOR - SAK 21/12 Saksbehandler: Inga Manndal Arkiv: 216 Arkivsaksnr.: 12/672 Saksnr.: Utvalg Møtedato 65/12 Kommunestyret Kontrollutvalgets innstilling : Kommunestyret tar revisors rapport Ressursbruk teknisk etat til orientering Saksopplysninger: Kontrollutvalget i Gamvik kommune behandlet, i møte 22. august 2012 sak nr. 21/12, Forvaltningsrevisjonsrapport Ressursbruk teknisk sektor og fattet følgende enstemmige vedtak: 1. Kontrollutvalget slutter seg til revisors rapport Ressursbruk teknisk sektor 2. Rapporten oversendes kommunestyret for videre behandling. Revisors rapport følger vedlagt. Side 20 av 20

Forskrift om egenandel for helse- og omsorgstjenester

Forskrift om egenandel for helse- og omsorgstjenester Forskrift om egenandel for helse- og omsorgstjenester Utskriftsdato: 20.12.2017 07:23:11 Status: Gjeldende Dato: 16.12.2011 Nummer: FOR-2011-12-16-1349 Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet Dokumenttype:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post til seko@gamvik.kommune.no SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post til seko@gamvik.kommune.no SAKSLISTE Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Mehamn samfunnshus, lillesalen Møtedato: 01.10.2012 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post til seko@gamvik.kommune.no

Detaljer

Saksframlegg ENDRING I BETALINGSREGLEMENTET FOR HJEMMETJENESTENE. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Livsløpskomitéen 03.05.

Saksframlegg ENDRING I BETALINGSREGLEMENTET FOR HJEMMETJENESTENE. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Livsløpskomitéen 03.05. Saksframlegg ENDRING I BETALINGSREGLEMENTET FOR HJEMMETJENESTENE Arkivsaknr: Saksbehandler: 09/209 Ola Sellie Arkiv: K1-231, K2-F20 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Livsløpskomitéen 03.05.2011 027/11 RÅDMANNENS

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Mehamn samfunnshus Møtedato: 09.10.2012 Tid: 10.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Nestleder Torfinn Vassvik Medlem Oddbjørg Vatndal Medlem Arnulf Olaf Pettersen

Detaljer

Investeringstiltak Kort gjennomgang av registrerte prosjektønsker, prioritering av tiltak

Investeringstiltak Kort gjennomgang av registrerte prosjektønsker, prioritering av tiltak HITRA KOMMUNE Fillan den: 12.09.2017 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen 2015-2019 Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2015-2019 Medlemmene kalles med dette inn til møte

Detaljer

Forslag til regler for egenbetaling og betalingssatser innen helse/velferd gjeldende f.o.m

Forslag til regler for egenbetaling og betalingssatser innen helse/velferd gjeldende f.o.m Arkiv: 205 Arkivsaksnr: 2014/3074-1 Saksbehandler: Helge Holtskog Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse- og velferd 18/14 16.10.2014 Kommunestyret Forslag til regler for egenbetaling

Detaljer

Eigenandel for tenester - helse- og omsorgstenester, gjeldande frå

Eigenandel for tenester - helse- og omsorgstenester, gjeldande frå Sandøy kommune Saksframlegg Dato: Arkivref: 25.09.2013 2013/415-0 / 231 Saksbeh.: Ann Kristin Røyset Utvalssaksnr Utval Møtedato 13/64 Formannskapet 25.11.2013 Kommunestyret Eigenandel for tenester - helse-

Detaljer

Saksframlegg ENDRING I BETALINGSREGLEMENTET FOR HJEMMETJENESTENE. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Livsløpskomitéen

Saksframlegg ENDRING I BETALINGSREGLEMENTET FOR HJEMMETJENESTENE. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Livsløpskomitéen Saksframlegg ENDRING I BETALINGSREGLEMENTET FOR HJEMMETJENESTENE Arkivsaknr: Saksbehandler: 09/209 Ola Sellie Arkiv: K1-231, K2-F20 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Livsløpskomitéen 03.05.2011 027/11 RÅDMANNENS

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Mehamn samfunnshus Møtedato: 13.12.2012 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gamvik kommune Møtested: Restauranten Møtedato: 30.05.2017 Tid: 10:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Trond Einar Olaussen, Gunn Mari Kverndal Kristiansen, Torfinn Vassvik, Dag-Tommy

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015. Fillan den: 19.10.2011

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015. Fillan den: 19.10.2011 HITRA KOMMUNE Fillan den: 19.10.2011 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Restauranten : 15.12.2016 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Gamvik kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Mehamn samfunnshus, lillesalen Møtedato: 27.08.2012 Tid: 10:00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Inga Manndal Nestleder Torfinn Vassvik

Detaljer

Helse- og omsorgssjefens stab. Egenbetalingssatser helse- og omsorgstjenester 2017

Helse- og omsorgssjefens stab. Egenbetalingssatser helse- og omsorgstjenester 2017 Namsos kommune Helse- og omsorgssjefens stab Saksmappe: 2016/9360-1 Saksbehandler: Tore Flosand Saksframlegg Egenbetalingssatser helse- og omsorgstjenester 2017 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos råd for

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller email: Seko@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller email: Seko@gamvik.kommune.no Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Samfunnshuset, Lillesalen. Møtedato: 24.04.2012 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller email: Seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Restauranten : 31.03.2016 Tid: kl. 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles

Detaljer

Saksbehandler: Liss Marian Bechiri Arkivsaksnr.: 14/5985-1 Dato: 23.05.14

Saksbehandler: Liss Marian Bechiri Arkivsaksnr.: 14/5985-1 Dato: 23.05.14 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liss Marian Bechiri Arkiv: Arkivsaksnr.: 14/5985-1 Dato: 23.05.14 PRINSIPPER FOR EVALUERING AV EGENBETALINGSORDNINGEN I HELSE-OG OMSORGSTJENESTEN I DRAMMEN KOMMUNE â INNSTILLING

Detaljer

PROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.02.2009 Tid: Kl. 09.00

PROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.02.2009 Tid: Kl. 09.00 Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.02.2009 Tid: Kl. 09.00 PROTOKOLL Kommunestyret Tilstede var: Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Roy Mienna Knut Nilssen for Ulf Arne Hansen Sigurd Gigerland for Børge

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel FLATANGER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 11.05.2016 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Møterom II, miljøbygget De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Vara Medlem Medlem Vara Medlem

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Vara Medlem Medlem Vara Medlem Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.01.2010 Tid: Kl. 12.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Vara Medlem Medlem Vara Medlem Navn Roy Mienna Gunnar Mauseth

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Restauranten Møtedato: 19.10.2017 Tid: 10:00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Trond Einar Olaussen, Gunn Mari Kverndal Kristiansen, Torfinn Vassvik,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: postmottak@gamvik.kommune.no.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: postmottak@gamvik.kommune.no. Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset, restauranten : 25.06.2009 Tid: 0830 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: postmottak@gamvik.kommune.no. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gamvik kommune Møtested: Restauranten Møtedato: 19.01.2016 Tid: kl. 14:00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Trond Einar Olaussen, Gunn-Mari K. Kristiansen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Gamvik kommune Møtested: Mehamn samfunnshus, Lillesalen Møtedato: 31.01.2012 Tid: 12.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Nestleder Torfinn Vassvik Medlem Oddbjørg Vatndal

Detaljer

Saksframlegg EGENBETALING FOR HELSE OG OMSORGSTJENESTER PR

Saksframlegg EGENBETALING FOR HELSE OG OMSORGSTJENESTER PR Saksframlegg EGENBETALING FOR HELSE OG OMSORGSTJENESTER PR 1.1.2009 Arkivsaksnr.: 08/44963 Forslag til vedtak: 1. Formannskapet vedtar at betalingssatsene for 2009 forblir uendret sammenlignet med satsene

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no SAKSLISTE Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådmannskontoret. Møtedato: 27.11.2013 Tid: kl. 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gamvik kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Restauranten, Mehamn samfunnshus Møtedato: 27.09.2010 Tid: 10:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Marius Nilsen, Siv-Anita

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Sak 23/08 Møte nr. 10/08 MØTEINNKALLING holder møte tirsdag 10.06.2008 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører Eli Annie Liland SP Medlem Lasse

Detaljer

Loppa kommune. Møteprotokoll

Loppa kommune. Møteprotokoll Loppa kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Sakene: 033/06-042/06 Dato: 10.11.2006 Møtested: Loppa Rådhus, kommunestyresalen Tidspunkt: 9:50 11:00 Følgende medlemmer møtte: Marie Pedersen, Ann Heggeskog

Detaljer

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Fredag 17. juni 2011 TID: Kl STED: Møterom Herredshuset

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Fredag 17. juni 2011 TID: Kl STED: Møterom Herredshuset SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Fredag 17. juni 2011 TID: Kl. 10.00 STED: Møterom Herredshuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er

Detaljer

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommuneloven 31. Kontrollutvalget innkalles til møte: Torsdag 7. mai 2015 kl 13:00. Møtested: Kommunehuset,

Detaljer

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr /

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr / Postboks 54, 8138 Inndyr 13.04.2011 11/246 413 5.1 Medlemmer i Fauske kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Møtedato: Fredag 29. april 2011 kl 09.00 Møtested: Møterom 1. etasje

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Gamvik kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Møtested: Rådmannskontoret Møtedato: 08.10.2015 Tid: kl. 10.00 Innkalte: Formannskapet Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Inga Manndal Nestleder Torfinn Vassvik

Detaljer

omsorgssjefens stab Vederlag for kommunale helse og omsorgstjenester 2014

omsorgssjefens stab Vederlag for kommunale helse og omsorgstjenester 2014 Namsos s kommune Helse- og omsorgssjefens stab Saksmappe:2013/8512-1 Saksbehandler: Morten Sommer Saksframlegg Vederlag for kommunale helse og omsorgstjenester 2014 Utvalg Namsos Eldres råd Namsos Råd

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn Breivikbotn. Kommunestyret

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn Breivikbotn. Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.04.2017 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Kommunestyret Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Vara Navn Eva D. Husby Lars Hustad Siv

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Medlem Inga Manndal Varamedlem Dag-Tommy Larsen Torfinn Vassvik

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Medlem Inga Manndal Varamedlem Dag-Tommy Larsen Torfinn Vassvik Gamvik kommune Møtested: Restauranten Møtedato: 25.02.2016 Tid: kl. 11:00 Innkalte: MØTEPROTOKOLL Formannskapet Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Trond Einar Olaussen Nestleder Gunn Mari Kverndal Kristiansen

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 18:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 18:00 Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 25.06.2014 Tid: 18:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post: postmottak@porsanger.kommune.no.

Detaljer

Notodden kommune. Kontrollutvalget. Medlemmar og varamedlemmar Dato 30.04.2014. Notodden kommune - kontrollutvalget

Notodden kommune. Kontrollutvalget. Medlemmar og varamedlemmar Dato 30.04.2014. Notodden kommune - kontrollutvalget Vår ref. 14/224-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 30.04.2014 Notodden kommune - kontrollutvalget Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 08.05.2014 Tid: 09.00 13.00 Sted: Notodden kommunehus,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Anita Sagen, Synøve Vassvik.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Anita Sagen, Synøve Vassvik. Møtested: Restauranten Møtedato: 22.06.2016 Tid: kl. 19:00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Trond Einar Olaussen, Torfinn Vassvik, Roger Hansen, Dag Tommy

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller epost: Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller epost: Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Restauranten : 03.05.2016 Tid: kl. 17:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller epost: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles

Detaljer

KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Eldrerådet. Magne Bye, Helge Emilsen, Lyder Olsen, Heidi Vold Lorentzen

KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Eldrerådet. Magne Bye, Helge Emilsen, Lyder Olsen, Heidi Vold Lorentzen KOMMUNE DØNNA MØTEPROTOKOLL Eldrerådet Møtested: Kommunehuset - møterom Dønnamannen Møtedato: 03.12.2012 Tid: Kl 09.00 11.15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre):

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gamvik kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Mehamn samfunnshus, Lillesalen Møtedato: 31.01.2012 Tid: 10:00-00:00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Inga Manndal Nestleder Torfinn Vassvik

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kontrollutvalget Rådmannskontorets møterom

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kontrollutvalget Rådmannskontorets møterom ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kontrollutvalget Rådmannskontorets møterom 29.01.2008 FRA SAKSNR: 1/08 FRA KL: 19.00 TIL SAKSNR: 8/08 TIL KL: 21.15 Av utvalgets medlemmer møtte

Detaljer

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 6. mai 2009 TID: Kl STED: Møterom Herredshuset

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 6. mai 2009 TID: Kl STED: Møterom Herredshuset SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Onsdag 6. mai 2009 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

Etter møtet, ca. kl. 1130, blir det et treff med kontrollutvalget fra forrige periode på Næringshagen. Kontrollsekretær (sign) Tel: 74 11 14 77

Etter møtet, ca. kl. 1130, blir det et treff med kontrollutvalget fra forrige periode på Næringshagen. Kontrollsekretær (sign) Tel: 74 11 14 77 NAMSOS KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 26. februar 2008 Møtetid: Kl. 0900 Møtested: Namsos Samfunnshus, Møterom Lyon De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 02/14 Dato: 06.05.14 kl. 13.00 15.00. Sted: Rådhuset, formannskapssalen FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Bjørn Pedersen, leder Harald Skaar, medlem Martin Reinertsen, nestleder

Detaljer

Sak: 06/15 Møtedato: 16.04.15 Saksbehandler: Willy Gill

Sak: 06/15 Møtedato: 16.04.15 Saksbehandler: Willy Gill Agder Sekretariat Kontrollutvalget i Lindesnes kommune Sak: 06/15 Møtedato: 16.04.15 Saksbehandler: Willy Gill SAK 06/15 ÅRSREGNSKAP LINDESNES KOMMUNE 2014 Lover, forskrifter: Lov om kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.05.2014.

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.05.2014. MØTEINNKALLING Formannskapet Sted: Rakkestad Kulturhus, Formanskapssalen Dato: 11.06.2014 Tid: 10:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller email: postmottak@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller email: postmottak@gamvik.kommune.no Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 23.09.2009 Tid: 11:00-13:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller email: postmottak@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Gamvik kommune Møtested: Rådhuset, restauranten Møtedato: 25.05.2009 Tid: 12.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Marius Nilsen, Siv Anita Steel, Inger Roren, Frank Broks Forfall:

Detaljer

Orienteringer: NAV-leder Elin Reppe møter og orienterer om status i NAV Hitra Frøya.

Orienteringer: NAV-leder Elin Reppe møter og orienterer om status i NAV Hitra Frøya. HITRA KOMMUNE Fillan den: 21.11.2016 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen 2015-2019 Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2015-2019 Medlemmene kalles med dette inn til møte

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.04.2008 Tid: 09.00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 8/08 08/148 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN

Detaljer

Saknsnr Utvalg 27115. LOPPA KOMMUNE Helse- og sosialetaten. st/rs. 02.tt.2015 20151792-0 I

Saknsnr Utvalg 27115. LOPPA KOMMUNE Helse- og sosialetaten. st/rs. 02.tt.2015 20151792-0 I LOPPA KOMMUNE Helse- og sosialetaten Saksframlegg Dato: Arkivref: 02.tt.2015 20151792-0 I Karine Patterson karine.patterson@loppa. kommune.no Saknsnr Utvalg 27115 361r5 st/rs Levekårsutvalget Formannskap

Detaljer

Roy Tore Andersen, AP Trond Are Lund, AP Torfinn Eriksen, AP Stefan Eilertsen, AP Nils Jakobsen, H Rolf Endresen, H Aksel Olsen, H

Roy Tore Andersen, AP Trond Are Lund, AP Torfinn Eriksen, AP Stefan Eilertsen, AP Nils Jakobsen, H Rolf Endresen, H Aksel Olsen, H Arkiv 416.1.5 INNLEDNING Årsmeldingen er kontrollutvalgets rapport til kommunestyret om kontrollutvalgets virksomhet i året som gikk. Årsmeldingen til kontrollutvalget behandler ikke den revisjonsmessige

Detaljer

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf , ev.

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf , ev. KONTROLLUTVALGET I FET KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Helge Ullerud, leder Grethe Holterhuset, nestleder Nils Olav Totland Steinar Karlsen Kristin Kyhen Ramstad Kopi av innkallingen sendes: Revisjon

Detaljer

Sørfold kommune. Saksframlegg. Betalingssatser - gebyrer Kjellaug Elise. Utvalg Utvalgssak Møtedato Driftsutvalget Formannskap Kommunestyret

Sørfold kommune. Saksframlegg. Betalingssatser - gebyrer Kjellaug Elise. Utvalg Utvalgssak Møtedato Driftsutvalget Formannskap Kommunestyret Sørfold kommune Arkiv: 151 Arkivsaksnr: 2017/1751-13 Saksbehandler: Bendiksen Kjellaug Elise Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Driftsutvalget Formannskap Kommunestyret Betalingssatser - gebyrer 2018

Detaljer

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 03.12.2013 13/801 414 5.1 PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Møtedato: Onsdag 3. desember 2013 kl 08.30 11.30 Møtested: 3. etasje, gml Sjøfossen-bygget, Inndyr

Detaljer

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Saksframlegg. De konkrete nye satsene framgår av saksframlegget. 2. Nye betalingssatser skal ikke føre til økte inntekter i 2008.

Saksframlegg. De konkrete nye satsene framgår av saksframlegget. 2. Nye betalingssatser skal ikke føre til økte inntekter i 2008. Saksframlegg EGENBETALING FOR HELSE OG OMSORGSTJENESTER PR 1.1.2008 Arkivsaksnr.: 07/42288 Forslag til vedtak: 1. Formannskapet vedtar at betalingssatsene for 2008 forblir uendret sammenlignet med satsene

Detaljer

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8.

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8. FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Torsdag 26. mai 2011 TID: Kl. 09:00 STED: Frosta rådhus - Kommunestyresalen NB! MERK TID Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gamvik kommune Møtested: Restauranten Møtedato: 06.02.2017 Tid: 10:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Trond Einar Olaussen, Torfinn Vassvik, Gunn Mari

Detaljer

KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Råd for mennesker med funksjonsnedsettelser

KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Råd for mennesker med funksjonsnedsettelser KOMMUNE DØNNA MØTEPROTOKOLL Råd for mennesker med funksjonsnedsettelser Møtested: Kommunehuset, møterom Dønnamannen Møtedato: 07.12.2012 Tid: kl 09.00 10.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0012/06 06/00439 GAMVIK KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 - GODKJENNING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0012/06 06/00439 GAMVIK KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 - GODKJENNING Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 15.06.2006 Tid: Kl 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. OBS:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ordfører Inga Manndal, Oddbjørg Vatndal, Harald Hansen:

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ordfører Inga Manndal, Oddbjørg Vatndal, Harald Hansen: Gamvik kommune Møtested: rådmannskontoret Møtedato: 27.11.2013 Tid: kl. 10:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Inga Manndal, Oddbjørg Vatndal, Harald Hansen: Forfall:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: KLP`s lokaler i Dronning Eufemias gate10, Bjørvika, Oslo Møtedato: 04.03.

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: KLP`s lokaler i Dronning Eufemias gate10, Bjørvika, Oslo Møtedato: 04.03. Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: KLP`s lokaler i Dronning Eufemias gate10, Bjørvika, Oslo Møtedato: 04.03.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 50/11 11/670 VALG AV DIV. NEMNDER, RÅD OG UTVALG FOR PERIODEN 2012 2015.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 50/11 11/670 VALG AV DIV. NEMNDER, RÅD OG UTVALG FOR PERIODEN 2012 2015. Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Lillesalen, Mehamn samfunnshus Møtedato: 20.12.2011 Tid: 12:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING

Detaljer

Møtedato: 03. mars 2008 Møtetid: Kl Møtested: Høylandet kommune, formannskapets møterom

Møtedato: 03. mars 2008 Møtetid: Kl Møtested: Høylandet kommune, formannskapets møterom HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 03. mars 2008 Møtetid: Kl. 12.00 Møtested: Høylandet kommune, formannskapets møterom De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 010/06 LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 Det ble lagt

Detaljer

Gamvik kommune MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 07.09.

Gamvik kommune MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 07.09. Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 07.09.2006 Tid: Kl 11:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Sak 28/16 Møtested: Restauranten Møtedato: 02.06.2016 Tid: kl. 11:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Trond Einar Olaussen, Gunn Mari K. Kristiansen, Roger

Detaljer

Arkivkode: 4/1 03 Journalnr.: 2017/13028

Arkivkode: 4/1 03 Journalnr.: 2017/13028 Arkivkode: 4/1 03 Journalnr.: 2017/13028 KONTROLLUTVALGET I HASVIK KOMMUNE ÅRSMELDING 2016 1. UTVALGETS SAMMENSETNING Kontrollutvalget har i perioden hatt følgende sammensetning: Leder: Carina Prytz- Wallmann

Detaljer

Kontrollutvalget i Båtsfjord kommune

Kontrollutvalget i Båtsfjord kommune Kontrollutvalget i Båtsfjord kommune MØTEPROTOKOLL Arkiv 419.5.4 Dato: 12. september 2017 Tid: 11.00 12.00. Sted: Rådhuset, Båtsfjord Disse møtte Arne Th. Pedersen, Majken Holmgren, Mona Wrengsted og Sigmund

Detaljer

MØTEINNKALLING. Ås kontrollutvalg

MØTEINNKALLING. Ås kontrollutvalg MØTEINNKALLING Dato: 09.05.2017 kl. 18:00 Sted: Lille sal i kulturhuset Ås kontrollutvalg Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet. Møtedokumenter er publisert

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Onsdag 5. mai 2010 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 2040 NB!

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Onsdag 5. mai 2010 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 2040 NB! LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Onsdag 5. mai 2010 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 2040 NB! MERK TID OG STED Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som

Detaljer

LOPPA KOMMUNE Sentraladministrasjonen

LOPPA KOMMUNE Sentraladministrasjonen LOPPA KOMMUNE Sentraladministrasjonen Helse og omsorgsetaten Deres ref. Vår ref. Sted/Dato. 2013/705-/100/SEN Øksfjord 06.11.2013 Særutskrift; Påvirkbare egeninntekter 2014 - Helse og omsorg Vedtak i Kommunestyre

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Medlemmer: Ordfører Inga Manndal, varaordf. Torfinn Vassvik, Oddbjørg Vatndal, Harald Hansen og Vidar O. Hansen.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Medlemmer: Ordfører Inga Manndal, varaordf. Torfinn Vassvik, Oddbjørg Vatndal, Harald Hansen og Vidar O. Hansen. Gamvik kommune Møtested: Samfunnshuset, Restauranten Møtedato: 13.03.2013 Tid: 11:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Inga Manndal Nestleder Torfinn Vassvik Medlem

Detaljer

Kontrollutvalget i Salangen

Kontrollutvalget i Salangen Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Kommunehuset 25.04.2016 Fra sak: Til sak: 02/2016 05/2016 Fra kl.: Til kl.: 10:00 12:45 Følgende medlemmer møtte: Svein Ivar Strømseth Jimmy Treland

Detaljer

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon: Mobil: e-post:

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon: Mobil: e-post: FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 7. juni 2010 Møtetid: Kl. 1915 Møtested: Fosnes kommune, kommunehuset Dun De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget

INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 28. april 2009 Møtetid: Kl. 08.30 (merk tida!) Møtested: Inderøyheimen, kantina De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Miljø- og Teknisk utvalg. Sak 11/09. Møtested: Restauranten Møtedato: 19.05.2009 Tid: 1200. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Miljø- og Teknisk utvalg. Sak 11/09. Møtested: Restauranten Møtedato: 19.05.2009 Tid: 1200. Til stede på møtet Sak 11/09 Møtested: Restauranten Møtedato: 19.05.2009 Tid: 1200 MØTEPROTOKOLL Miljø- og Teknisk utvalg Til stede på møtet Medlemmer: Kai Brox, Kari-Anne Herland, Geir Karlstad, Inger Roren, Ebba Svendsen,

Detaljer

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon / E-post:

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon / E-post: Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 12. april 2012 Møtetid: Kl. 0900 Møtested: Namsos Samfunnshus, møterom Lyon De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

NÆRØY KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. TID: Onsdag den , kl. 10:00 STED: Formannskapssalen

NÆRØY KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. TID: Onsdag den , kl. 10:00 STED: Formannskapssalen Møteinnkalling TID: Onsdag den 07.06.2006, kl. 10:00 STED: Formannskapssalen De faste medlemmene av kontrollutvalget innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Alf N. Hansen, Susanne Bekkevold Grinde. Anita Sagen, Eli Johansen.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Alf N. Hansen, Susanne Bekkevold Grinde. Anita Sagen, Eli Johansen. Gamvik kommune Møtested: Restauranten Møtedato: 03.05.2016 Tid: kl. 17:00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Trond Einar Olaussen, Gunn Mari K. Kristiansen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ordfører Inga Manndal, Torfinn Vassvik, Oddbjørg Vatndal, Harald Hansen og Vidar Hansen.:

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ordfører Inga Manndal, Torfinn Vassvik, Oddbjørg Vatndal, Harald Hansen og Vidar Hansen.: Gamvik kommune Møtested: Mehamn samfunnshus, lillesalen Møtedato: 30.01.2014 Tid: 10:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Inga Manndal, Torfinn Vassvik, Oddbjørg Vatndal,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Eldrerådet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Eldrerådet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Eldrerådet Møtested: Kommunehuset Møtedato: 04.12.2014 Tid: 09:00-11:00 Til stede på møtet Medlemmer: Magne Bye, Helge Emilsen, Heidi Vold Lorentzen Forfall: Henny Tro, Lyder

Detaljer

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RØROS KOMMUNE

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RØROS KOMMUNE MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RØROS KOMMUNE Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommuneloven 31. MØTEDATO: Tirsdag 12.05.2015 KL.: 15:00 STED: 1. etg., Rådhuset SAKSLISTE SAK

Detaljer

Betalingssatser 2014 - Hjemmetjenester

Betalingssatser 2014 - Hjemmetjenester Deanu gielda/tana kommune Betalingssatser - Hjemmetjenester (Vedtatt i kommunestyret i sak 84/2013) 1. Hjemmetjenester 1.1. Alternativ Inntektsgrunnlag G = kr. 85 122,- pr 1.5.13 Abonn.grense Abonn.pris

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Gamvik kommune Møtested: Restauranten Møtedato: 22.05.2017 Tid: 10:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Trond Einar Olaussen, Gunn Mari Kverndal Kristiansen, Torfinn Vassvik,

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. Steinkjer kontrollutvalg har vedtatt at utvalgets møter er åpne.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. Steinkjer kontrollutvalg har vedtatt at utvalgets møter er åpne. STEINKJER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Tirsdag 30. april 2013 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Fylkets Hus, møterom Kvenna De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Gamvik kommune Møtested: Restauranten Møtedato: 22.09.2010 Tid: 12:30 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Marius Nilsen, Siv-Anita Steel, Kai Brox, Inger Roren og Frank Broks. Forfall:

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møtested: Rømskog kommune, møterom Gml Spisesal Tidspunkt: 05.05.2015 kl. 09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møtested: Rakkestad kommune, møterom 2 Tidspunkt: 05.03.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

NAMSOS KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL

NAMSOS KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL NAMSOS KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 8. april 2008 Møtetid: Kl. 0900 1100 Møtested: Namsos kommune, møterom Hudiksvall Saker: 007/08 013/08 Av 3 medlemmer / varamedlemmer møtte 3 Følgende

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 009/11 Referatsaker 010/11 Nærøy kommunes årsregnskap og årsmelding for 2010

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 009/11 Referatsaker 010/11 Nærøy kommunes årsregnskap og årsmelding for 2010 NÆRØY KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: Tirsdag 24. mai 2011 TID: Kl 10.00 STED: Møterom drifts- og utviklingsavd. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

KOMMUNESTYRET Saknr. Tittel:

KOMMUNESTYRET Saknr. Tittel: LEKA KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Saksgang: Utvalg: Møtedato: KOMMUNESTYRET 28.11.13 Saknr. Tittel: 62/13 Kommunale gebyrer Pleie- og omsorgstjenesten 2014 Votering: Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 02/16 Dato: 11.04.16 kl. 13.00 15.30 Sted: Rådhuset, formannskapssalen FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Johnny Deisz, leder Elisabeth Stølen, nestleder Richard Ivar Buch, medlem

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Tirsdag 20. april 2010 Tid: Kl 10:00 Sted: Herredshuset møterom 3 etg. MERK TID OG STED! De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 7/2014 Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.11.2014 Tid: Fra kl.: 09:00 - til kl.: 12:00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 22.04.2016 Møtetid: Kl. 13.00 NB MERK TIDSPUNKTET! Møtested: Kantina, Kommunehuset De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.06.2014 Tid: Kl. 09.00

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.06.2014 Tid: Kl. 09.00 Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.06.2014 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Kommunestyret Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Vara Vara Vara Navn Eva D. Husby Roy Mienna Siv

Detaljer