Søknad om driftstilskudd for Tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Søknad om driftstilskudd for 2016. Tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner"

Transkript

1 Søknad om driftstilskudd for 2016 Tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner

2 Program for dagen 1. Kort om søknadsprosessen 2. Kort gjennomgang av utlysningen 3. Gjennomgang av regelverk og utmålingsmodell 4. Gjennomgang av nye utmålingskriterier for Spørsmål og svar (etter lunsj) Lunsj Side 2 Presentasjon informasjonsmøte /

3 Om dette informasjonsmøte Møtet vil kun ta for seg søknaden om tilskudd for 2016 og spørsmål knyttet til denne Bufdir vil ikke gå inn på eller svare på spørsmål om annet, herunder: Klagesaker under behandling. Vi henviser til å ta kontakt med oss per telefon eller epost etter møtet. Teknisk support for Altinn. Vi henviser til informasjon i utlysningen, veilederne vi har utarbeidet, samt til Altinn brukerstøtte. Søknader eller vedtak gjort for tilskuddsåret Vi henviser også her til å ta kontakt med oss etter møtet dersom man har en henvendelse om sin sak. Andre tilskuddsordninger enn driftstilskuddet Side 3 Presentasjon informasjonsmøte /

4 Driftstilskudd for SØKNADSPROSESS Side 4 Presentasjon informasjonsmøte /

5 Om søknaden Søknaden gjelder for tilskudd for Grunnlagsår 2014 Søknadsår 2015 Tilskuddsår 2016 Grunnlaget for tilskuddsberegningen for 2016 er dermed medlemstall mv. per Saksbehandlingen vil foretas i perioden oktober-desember og vi legger opp til utsendelse av vedtak i januar/februar Utbetaling av tilskuddet vil deles i to hovedbolker: En foreløpig halvpart utbetalt i januar/februar En endelig tilskuddsutbetaling i mai/juni (etter klagebehandling) Side 5 Presentasjon informasjonsmøte /

6 Søknadsskjema Søknad vil fortsatt foregå elektronisk via Altinn. Det arbeides med en ny elektronisk søknadsportal mer info kommer neste år. Søknadsskjema er publisert i Altinn (skjema BUF-0020). Skjema er likt det som ble benyttet for 2015-tilskuddet med inneholder nå også felt for ytterligere kriterier man kan melde inn (mer om det senere i presentasjonen) 1. Antall lokallag 2. Ordinære likepersonsaktiviteter 3. Arbeidsrettede likepersonsaktiviteter 4. Likepersonsbesøkstjeneste Signaturkrav: Dette er nå endret slik at det holder med enten styreleder eller daglig leder/generalsekretær. Det er også mulig for styret å delegere signaturrett til en annen. Side 6 Presentasjon informasjonsmøte /

7 Vedlegg til søknaden For søkere som mottok tilskudd i 2015: Særattestasjon fra revisor på medlemstall mv. (for 2014) Organisasjonens gjeldende vedtekter (med endringer markert), jfr. regelverket pkt Årsmelding og årsregnskap for 2014 Beskrivelse av interessepolitisk arbeid i 2014 (kan dekkes av årsmeldingen) Side 7 Presentasjon informasjonsmøte /

8 Vedlegg til søknaden For nye søkere (de som ikke mottok tilskudd i 2015): Særattestasjon fra revisor på medlemstall mv. (for 2014) Organisasjonens gjeldende vedtekter Begrunnelse for ønsket gruppeplassering Årsmelding og årsregnskap for både 2013 og 2014 Beskrivelse av interessepolitisk arbeid i 2014 (kan dekkes av årsmeldingen) Side 8 Presentasjon informasjonsmøte /

9 Om gruppeplassering Gruppeplassering ble for de fleste organisasjonene vedtatt ifb. søknaden om tilskudd for Det er iht. regelverket (pkt. 3.4.) ikke anledning til å søke om endring i gruppeplassering før tre år etter vedtak. Dette vil si at man tidligst kan søke om endring for tilskuddsåret 2017, med søknadsfrist 15. september Det er da kun anledning til å søke om endring dersom det foreligger vesentlige endringer i organisasjonens ekstrakostnader ift. søknaden fra Side 9 Presentasjon informasjonsmøte /

10 Gruppeplasseringer - statistikk 50 Gruppeplasseringer Søknader Vedtak Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Gruppe 5 Side 10 Presentasjon informasjonsmøte /

11 Frister Søknadsfristen er 15. september Bufdir vil fortsatt være fleksible dersom man oppgir ettersendelse av dokumentasjon, da spesielt særattestasjonen. Det vil likevel i år bli strammet inn på vår praksis her og ettersendelser må begrunnes. Viktig: Ettersendelser mer enn to uker etter søknadsfristen vil kun godtas i helt særskilte tilfelle. Det er ikke mulig å fylle ut ettersendelsesfrister i søknadsskjemaet utover 30. september. Neste søknadsfrist blir 15. september Side 11 Presentasjon informasjonsmøte /

12 Veiledning Bufdir har lagt ut veiledere og detaljert informasjon om søknaden for 2016 i utlysningen som er å finne på vår nettside ng/funksjonshemmedes_organisasjoner/ Vi har utarbeidet og vedlikeholder et dokument med Ofte stilte spørsmål (OSS), som vi oppdaterer etterhvert som vi svarer og avklarer viktige spørsmål rundt tilskuddsordningen. Denne finner du på nettsiden. Vi har også utarbeidet et presedensarkiv med avgjørelser som presiserer bestemmelser i regelverket. Dette er basert på klageavgjørelsene fra BLD og vår forvaltningspraksis. Dette dokumentet vil også bli oppdatert etter hvert som nye avgjørelser tas. Presedensarkivet finnes også på vår nettside. Vi gir også veiledning per telefon og epost. Vi prioriterer henvendelser per epost, og svarer etter hvert som vi har kapasitet. Side 12 Presentasjon informasjonsmøte /

13 Driftstilskudd for UTLYSNINGEN Side 13 Presentasjon informasjonsmøte /

14 Kort om utlysningen Utlysningen er lagt ut på våre nettsider nkludering/funksjonshemmedes_organisasjoner/. Vi skal kort gå gjennom denne muntlig men det meste er allerede ivaretatt ellers i denne presentasjonen. Viktig: Utlysningen gir føringer og viktig informasjon om søknaden. Det er helt sentralt at man setter seg godt inn i den veldig mange svar på spørsmål ligger i utlysningsteksten. Denne er også strukturert slik at det skal være enkelt å navigere i den. Side 14 Presentasjon informasjonsmøte /

15 Driftstilskudd for REGELVERKET Side 15 Presentasjon informasjonsmøte /

16 Viktig: Overgangsperiode Overgangsreglene skjermer organisasjonene for store endringer før tilskuddsåret Grunnlagsår Søknadsår Tilskuddsår Ingen kan gå ned i tilskudd ift 2013* Ingen kan gå ned eller opp mer enn 5% ift. 2015* Ingen kan gå ned eller opp mer enn 10% ift. 2016* Regelverket innføres fullt ut * Gjelder ikke dersom man blir satt på uttrappingstilskudd, jfr regelverket pkt Side 16 Presentasjon informasjonsmøte /

17 Oppsummering - overgangsperiode Frem til nå (tilskuddsårene 2014 og 2015) har ingen opplevd nedgang ift. tilskuddet man fikk i For tilskuddsåret 2016 (+/- 5%*) gjelder: Dokumentasjon av medlemstall og aktiviteter fra 2014 er grunnlag for tilskuddsberegning her vil alle kriterier i pkt gjelde fullt ut. For tilskuddsåret 2017 (+/- 10%*): Dokumentasjon av medlemstall og aktiviteter fra 2015 er grunnlag for tilskuddsberegning her vil alle kriterier i pkt gjelde fullt ut. * Gjelder ikke dersom man blir satt på uttrappingstilskudd, jfr regelverket pkt Side 17 Presentasjon informasjonsmøte /

18 Tilskuddsberettigelse Kun nye søkere må innvilges tilskuddsberettigelse ifb søknaden for De som fikk sin søknad godkjent i 2015 er å anse som tilskuddsberettiget. Men merk at dersom man senere foretar vedtektsendringer som strider mot regelverkets bestemmelser, kan Bufdir fatte nytt vedtak. Viktig: Alle vedtektsbestemmelser som Bufdir har påpekt i våre vedtak som regelstridige, er gitt en frist for endring frem til 2017 (jfr. regelverket pkt ). Ingen organisasjoner som fikk tilskudd i 2013 faller helt ut av ordningen før tidligst i 2018, med mindre man blir satt på uttrappingstilskudd. Side 18 Presentasjon informasjonsmøte /

19 Uttrappingstilskudd Organisasjoner som ikke oppfyller krav til antall medlemmer (250) eller antall fylker med medlemmer (5) kan søke om eller risikerer å bli satt på uttrappingstilskudd (jfr. pkt ). Uttrappingstilskuddet kan f.eks. se slik ut: 2014: 50% av tilskuddet fra : 50% av tilskuddet fra 2014 (25% av tilskuddet fra 2013) 2016: 50% av tilskuddet fra 2015 (12,5% av tilskuddet fra 2013) 2017: Intet tilskudd Man må uansett søke om uttrappingstilskudd hvert år selv om dette ble innvilget et tidligere år. De som fikk uttrapping i 2015 må derfor søke om dette også for Side 19 Presentasjon informasjonsmøte /

20 Særskilt rapportering bortfaller Rapportering og søknad er nå det samme. Det er dermed ikke nødvendig for organisasjonene å sende inn årsmelding og årsregnskap til oss på våren dette skal kun vedlegges søknaden som normalt har frist 15. september hvert år. Side 20 Presentasjon informasjonsmøte /

21 Inngangskriterier Hovedkrav Minst 250 tellende medlemmer. Tellende medlemmer med bostedsadresse i minst 5 fylker. I tillegg kommer en rekke bestemmelser i kap. 2 Ungdomsorganisasjoner Ungdomsorganisasjoner har hatt anledning til å søke tilskudd i ordningen fra og med 2014 Merk at organisasjoner som mottar tilskudd fra både tilskuddsordningen til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner og denne ordningen får ikke lenger basistilskuddet (2G) fra denne ordningen. Side 21 Presentasjon informasjonsmøte /

22 Inngangskriterier - unntak Unntak for organisasjoner for personer med sjeldne diagnoser Organisasjoner som på grunn av sitt rekrutteringsgrunnlag sannsynligvis aldri vil oppfylle kravet til antall tellende medlemmer og antall fylker med tellende medlemmer har dispensasjon fra dette kravet. Utgangspunkt er 100 tilfeller per million innbyggere. Side 22 Presentasjon informasjonsmøte /

23 Modell for utmåling av tilskudd Kriterier som gjelder for denne søknaden (grunnlagsår 2014), jfr pkt 3.3. og 10.1 (de i uthevet er nye for denne søknadsrunden): 3.3. a: Størrelse (betalende medlemmer) 3.3. b: Utbredelse (fylker med betalende medlemmer) 3.3. c: Antall lokallag 3.3. d - f: Likepersonsarbeid: Aktivitetsdager for ordinære likepersonskurs/seminarer/treff, samtalegrupper, aktivitetsgrupper Aktivitetsdager for arbeidsrettede likepersonskurs/seminarer/treff, samtalegrupper, aktivitetsgrupper Antall besøk for likepersonsbesøkstjeneste 3.3. g: Antall registrerte likepersoner 3.3. h: Likepersonstelefon/likepersonskontakttjeneste Side 23 Presentasjon informasjonsmøte /

24 Modell for utmåling av tilskudd Basisbeløp Departementet kan fastsette størrelsen på basistilskuddet for hvert tilskuddsår. Basistilskuddet bør ikke settes lavere enn 2 ganger grunnbeløpet i Folketrygden (G). 2015: kr ,- Side 24 Presentasjon informasjonsmøte /

25 Modell for utmåling av tilskudd 2 x grunnbeløpet i Folketrygden (G) ( dette beløpet øker hvert år i tråd med prisjusteringen ) Basistilskudd: + Totalt antall poeng x kroner/poeng * Variabelt tilskudd : = Årets tilskudd: * antall kroner som er til fordeling delt på det totale antallet poeng hos alle organisasjonene som søker om ordinært tilskudd Side 25 Presentasjon informasjonsmøte /

26 Modell for utmåling av tilskudd Inngangskriterier : 250 medlemmer eller fl ere (unntak for sjeldne diagnoser) Demokratisk oppbygning Medlemmer i minst fem fylker Funksjonshemmede må ha flertall i styrende organer Bruttopoeng x Gruppeplassering = Nettopoeng Poeng for antall medlemmer Poeng for antall fylker Faktor for gruppeplassering Den totale poengsummen som brukes til fordeling av driftstilskuddet. Poeng for likepersonsarbeid, besøkstjeneste, likepersoner og -kontakttjeneste Gruppe 1: x 1.0 Gruppe 2: x 1.1 Gruppe 3: x 1.3 Gruppe 4: x 1.6 Gruppe 5: x 2.0 Totalt antall bruttopoeng Side 26 Presentasjon informasjonsmøte /

27 Bruk av tilskuddet Driftstilskuddet kan ikke brukes til (pkt 7.3.): ekstraordinære avskrivninger avsetninger til fond nedskrivning av tidligere underskudd utgifter i forretningsvirksomhet, herunder forlagsvirksomhet og lignende Driftstilskuddet kan heller ikke brukes til investeringer i fast eiendom uten at direktoratet på forhånd har samtykket til dette. Side 27 Presentasjon informasjonsmøte /

28 Bruk av tilskuddet For organisasjoner med liten egenkapital kan evt overskudd overføres til egenkapitalen Ikke lenger praksis med avkorting av beløp påfølgende år, men ved korreksjon av grunnlagstall som følge av f.eks. kontroll vil tilskudd kunne bli motregnet eller krevd tilbakebetalt. Side 28 Presentasjon informasjonsmøte /

29 Ekspertutvalget Oppnevnt av Bufdir i 2014 for en periode på tre år. Består av: To personer foreslått av FFO (med en personlig vara) En person foreslått av SAFO (med en personlig vara) Fire personer, herunder leder og nestleder, oppnevnt av Bufdir Skal gi Bufdir råd i saker om tilskuddsberettigelse og gruppeplassering. Protokoller fra utvalgets møter publiseres på Bufdirs nettside. Utvalgsmedlemmer er: Leder: Toril Bergerud Buene, nestleder: Kjetil Ørbeck Medlemmer (Bufdir): Kari Grimholt, Tove Helland, vara. Solveig Tesdal Medlemmer (FFO): Magne W. Fredriksen, Rebecca T. Skarberg, vara: Kristin B. Tronrud. Medlemmer (SAFO): Lars R. Ødegård, vara: Jens Petter Gitlesen Side 29 Presentasjon informasjonsmøte /

30 Driftstilskudd for NYE KRITERIER FOR 2016 Side 30 Presentasjon informasjonsmøte /

31 Generelt Regelverket angir fra 2016 mulighet for poenguttelling for bestemte likepersonsaktiviteter og for antall lokallag. Dokumentasjonskravene for dette følger av pkt og 5.4. i regelverket. Definisjonene/avgrensningene er å finne i pkt og I tillegg er det en rekke viktig presiseringer i presedensarkivet. Merk: Organisasjonene bestemmer selv hva som er likepersonsarbeid/aktiviteter i sin virksomhet, selv om disse ikke følger regelverkets bestemmelser. Regelverket og Bufdirs praksis omhandler kun hvilke likepersonsaktiviteter man skal få poeng for iht. regelverket. Innsnevringene på enkelte aktiviteter er derfor gjort med intensjon fra Bufdirs side for å premiere bestemte typer aktiviteter fremfor andre. Side 31 Presentasjon informasjonsmøte /

32 Antall lokallag Definisjon (pkt ): Selvstendig enhet i organisasjonen, har vedtekter, minst fem medlemmer og eget styre valgt av og blant medlemmene. Valg av styre kan ikke avholdes sjeldnere enn hvert annet år. Lokallag skal ha en selvstendig økonomi, og de må ha en årsrapport for grunnlagsåret. Dokumentasjon (pkt. 5.3.): Vedtekter og årsrapport fra grunnlagsåret. Årsrapporten skal være et skjema innsendt til sentralleddet, og datert og signert av lederen for lokallaget, eller av to av styrets medlemmer. Skal inneholde: Lagets navn, kommune- og fylkestilhørighet, dato for valg av styre, styrets funksjonsperiode, navn på styrets medlemmer pr. 31. desember i grunnlagsåret. Bufdir har utarbeidet en mal for lokallagsårsrapport som kan lastes ned på våre nettsider. Side 32 Presentasjon informasjonsmøte /

33 Likepersonskurs mv. Definisjoner (pkt ): Likepersonskurs: En tidsavgrenset aktivitet med pedagogisk innhold. Det gis poeng per dag kurset gjennomføres, jfr. pkt En kursdag må ha en varighet på minst to ganger 45 minutter med minimum fem deltakere inklusive kursleder. Samtalegruppe og aktivitetsgruppe: En tidsavgrenset og temabasert samling ledet av en likeperson. Forskjell mellom arbeidsrettet og ordinært (jfr. pkt i og j). «Arbeidsrettet likepersonsarbeid: ordinært likepersonsarbeid med arbeid og utdanning som tema for tiltakene.» Besøkstjeneste: En tidsavgrenset oppsøkende aktivitet foretatt av en likeperson. VIKTIG: I tillegg er det foretatt en rekke presiseringer og avgrensninger i presedensarkivet. Side 33 Presentasjon informasjonsmøte /

34 Likepersonskurs mv. Dokumentasjon (pkt 5.4.): Likepersonsaktiviteter: Program og/eller beskrivelse av aktiviteten slik den ble gjennomført. Det må foreligge navn og adresse på den personen som har ledet den enkelte aktiviteten. Besøkstjenester: En oversikt over antall besøk likepersonene har gjennomført. Det skal fremgå dato for besøkene. Oversikten må fylles ut, dateres og signeres av den likepersonen som har foretatt besøkene. Bufdir har utarbeidet maler for rapportering på disse aktivitetene disse er å finne på våre nettsider. Side 34 Presentasjon informasjonsmøte /

35 Likepersonskurs mv. Eksempler: Kurs: Hovedregel er at det skal være pedagogiske aktiviteter, dvs. at formålet er at deltakerne skal ha et læringsutbytte. Eksempel: Kurs i bruk av et hjelpemiddel. Samtalegruppe: Hovedregel er at det må være en fysisk dialogbasert tidsavgrenset aktivitet med minst tre deltakere. Må ledes av en likeperson. Tidsavgrenset betyr at samtalegrupper som skjer sporadisk eller løpende, f.eks. diskusjonsgrupper e.l. på Facebook, ikke kan rapporteres inn. Men elektroniske samtalegrupper kan i enkelte tilfeller rapporteres inn, men da må disse være tydelig avgrenset i tid og tema. Eksempler: 1) Samling for brukere av et hjelpemiddel for å diskutere utfordringer og erfaringer. 2) Dialoggruppe om det samme på Facebook kl til den 21. august Side 35 Presentasjon informasjonsmøte /

36 Likepersonskurs mv. Aktivitetsgruppe: Helt likt som samtalegruppe men kan heller ha en konkret aktivitet som ikke er en samtale/dialog som formål. Eksempler: 1) Rehabiliteringsøvelser, 2) Friluftsaktivitet ifb. mestring e.l. Besøkstjeneste: Må være fysisk oppsøkende virksomhet fra en likeperson til en bruker. Målet med kriteriet er å favne de tjenestene som er særlig ressurskrevende, dvs. de fysisk oppsøkende besøkstjenestene som krever reise/ressursbruk fra likepersonen og organisasjonen. Besøkstjenester som baserer seg på at brukere oppsøker likepersoner f.eks. på et kontor, vil dermed falle utenfor. Eksempel: Likeperson reiser til en annen by for å møte en bruker på café for å utveksle erfaringer. Side 36 Presentasjon informasjonsmøte /

37 Kontroller Hva skjer ved kontroll? Bufdir vil gjennomføre stikkprøvekontroller ila vinteren/våren Dette vil varsles den enkelte org. i god tid i forveien. Dette vil være dokumentasjonskontroller og de vil foregå stedlig dvs. at vi kommer på besøk. Hva skjer etter kontroll? Dersom vi oppdager manglende dokumentasjon vil vi normalt gi anledning til å spore opp/etterhente denne. Hvis det ikke skjer vil org. bli motregnet de aktuelle poengene ifb. juni-utbetalingen. Dersom vi oppdager noe som er mer alvorlig en «slurv», eksempelvis falsk dokumentasjon, kan reaksjonene bli sterkere. Se for øvrig regelverkets pkt og Side 37 Presentasjon informasjonsmøte /

38 Side 38 Presentasjon informasjonsmøte / Spørsmål?

OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER

OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER Nedenfor finner man en liste med svar på ofte stilte spørsmål om den nye tilskuddsordningen. Bufdir tar sikte på å oppdatere denne

Detaljer

Veiledning for revisors særattestasjon

Veiledning for revisors særattestasjon Veiledning for revisors særattestasjon Vedrørende tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner, statsbudsjettets kap. 847, post 70 (Jf. Regelverk for tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner) Denne

Detaljer

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU Innhold Hva er Frifond for nybegynnere? 3 Hvorfor har vi laget dette heftet? 3 Litt om retningslinjene for Frifond organisasjon 3 Hva

Detaljer

Fordelingsutvalgets rapport om kontroll av grunnlag for nasjonalt og internasjonalt driftstilskudd 2013

Fordelingsutvalgets rapport om kontroll av grunnlag for nasjonalt og internasjonalt driftstilskudd 2013 FORDELINGSUTVALGET POSTBOKS 8113 DEP. 0032 OSLO TLF: 46 61 50 00 Fordelingsutvalgets rapport om kontroll av grunnlag for nasjonalt og internasjonalt driftstilskudd 2013 - Vedtatt av Fordelingsutvalget

Detaljer

Denne formuleringen strider med forskriftens 2 første ledd c) hvor det heter at:

Denne formuleringen strider med forskriftens 2 første ledd c) hvor det heter at: PROTOKOLL FRA 4. MØTE I FORDELINGSUTVALGET 2014 DATO: Mandag 26. mai 2014 TID: 12.00 15.30 STED: Stensberggata 27 Ref. nr. 2013/65007 Tilstede Kirsti Marie Stokkeland Lasse Birkeland Jon Christian Ottersen

Detaljer

Veiledning for revisors særattestasjon

Veiledning for revisors særattestasjon Veiledning for revisors særattestasjon Tilskuddsåret 2016 Vedrørende grunnstøtte til nasjonalt arbeid til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner, statsbudsjettets kap. 857, post 70 og 79 (Jfr. forskrift

Detaljer

F o r d e l i n g s u t v a l g e t

F o r d e l i n g s u t v a l g e t F o r d e l i n g s u t v a l g e t Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 Oslo Deres ref: Vår ref: 2013/60545-2 Arkivkode: 620 Dato: 14.02.2014 Årsmelding og regnskap

Detaljer

Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted: Hyperionkontoret, Akersbakken 12

Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted: Hyperionkontoret, Akersbakken 12 Til: Hyperion Oslos medlemsforeninger Fra: Styret i Hyperion Oslo Oslo, 19. november 2010 2. innkalling til årsmøte for Hyperion Oslo 2010 Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted:

Detaljer

FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL BARNE- OG UNGDOMSORGANISASJONER I OSLO

FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL BARNE- OG UNGDOMSORGANISASJONER I OSLO FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL BARNE- OG UNGDOMSORGANISASJONER I OSLO Vedtatt i Oslo bystyre 03.05.2006, Sak 170/06 Oslo kommune vedtar følgende forskrift om tilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner i Oslo:

Detaljer

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015.

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015. Veileder Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015. Barne- ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg Innhold 1

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Tilskudd og tilsyn i private barnehager Sarpsborg kommune 5/11-2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...5 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6

Detaljer

FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM) Organisasjonshåndbok

FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM) Organisasjonshåndbok FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM) Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok, revidert 2012 DEL 1 INNHOLD SIDE 1 1 DEL 2 FFM,S ORGANISATORISKE OPPBYGNING 2 7 2.1 FFMs Organisasjonskart... 2 2.2 Sentralstyret....

Detaljer

Høringsuttalelse Forskrift om grunnstøtte til barne- og ungdomsorganisasjonene

Høringsuttalelse Forskrift om grunnstøtte til barne- og ungdomsorganisasjonene Høringsuttalelse Forskrift om grunnstøtte til barne- og ungdomsorganisasjonene Unge funksjonshemmede er et samarbeidsorgan for landsdekkende ungdomsorganisasjoner samt grupper, lag og utvalg av funksjonshemmet

Detaljer

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR FORENINGEN FOR MUSKELSYKE

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR FORENINGEN FOR MUSKELSYKE ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR FORENINGEN FOR MUSKELSYKE 1 1 INNHOLD 2 FFMs Organisatoriske oppbygning... 7 2.1 FFMs Organisasjonskart:... 7 2.2 Sentralstyret... 8 2.2.1 Arbeidsutvalg... 9 2.3 Andre sentrale

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Malvik kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Malvik kommune Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Malvik kommune 2005 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Malvik kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune 2005 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Veileder. Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten

Veileder. Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten Veileder Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten Veileder Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten 2 Forord Et revidert regelverk for økonomistyring i staten ble

Detaljer

Regelverk for Tilskudd til landsomfattende musikkorganisasjoner vedtatt på Norsk musikkråds musikkting 28. mai 2011 revidert november 2013.

Regelverk for Tilskudd til landsomfattende musikkorganisasjoner vedtatt på Norsk musikkråds musikkting 28. mai 2011 revidert november 2013. Regelverk for Tilskudd til landsomfattende musikkorganisasjoner vedtatt på Norsk musikkråds musikkting 28. mai 2011 revidert november 2013. Dette regelverket omhandler forvaltningen av midler i henhold

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Frøya kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Frøya kommune Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Frøya kommune 2005 Revisjon Midt-Norge IKS Side 2 av 21 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Orkdal kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Orkdal kommune Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Orkdal kommune 2005 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Orkdal kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

Retningslinjer for Frifondfordeling i Juvente. Sammendrag

Retningslinjer for Frifondfordeling i Juvente. Sammendrag Retningslinjer for Frifondfordeling i Juvente Sammendrag På side 1 og 2 i dette dokumentet finner du et sammendrag av Juventes retningslinjer for Frifond. For at du på vegne av laget skal kunne søke om

Detaljer

Reglement for tildeling av velferdsmidler

Reglement for tildeling av velferdsmidler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Reglement for tildeling av velferdsmidler Forslag til Studentting 6-2011 Forklaring til

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Nyhetsskriv 01.04.2010

Nyhetsskriv 01.04.2010 Nyhetsskriv 01.04.2010 HEI til dere alle! Dette Nyhetsskriv fra Kragerø speidergruppe sendes på mail til over 100 mottakere. Dette er personer som vi har knyttet kontakt med gjennom de siste årene, og

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Veileder. Veileder til rundskriv Q-41/2013. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2014 (kap.

Veileder. Veileder til rundskriv Q-41/2013. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2014 (kap. Veileder Veileder til rundskriv Q-41/2013. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2014 (kap. 857 post 61) Barne- ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Kulturmidlene Retningslinjer

VENNESLA KOMMUNE. Kulturmidlene Retningslinjer VENNESLA KOMMUNE Kulturmidlene Retningslinjer Disse bestemmelsene må være oppfylt før en forening kan få økonomisk støtte fra Vennesla kommune: 1. Hvem kan søke tilskudd. Det kan gis tilskudd til foreninger

Detaljer

Sosialtjenesten. Forvaltningsrevisjon - Notodden kommune 2014 :: 707 017

Sosialtjenesten. Forvaltningsrevisjon - Notodden kommune 2014 :: 707 017 Sosialtjenesten Forvaltningsrevisjon - Notodden kommune 2014 :: 707 017 Innhold Sammendrag... iii 1 Innledning... 1 1.1 Kontrollutvalgets bestilling...1 1.2 Problemstillinger og revisjonskriterier...1

Detaljer

RAPPORT SÅRBAR FRIVILLIGHET. - en rapport om endringer i rammevilkår for barne- og ungdomsorganisasjonene og konsekvensene for lokale lag

RAPPORT SÅRBAR FRIVILLIGHET. - en rapport om endringer i rammevilkår for barne- og ungdomsorganisasjonene og konsekvensene for lokale lag RAPPORT SÅRBAR FRIVILLIGHET - en rapport om endringer i rammevilkår for barne- og ungdomsorganisasjonene og konsekvensene for lokale lag Rapporten Sårbar frivillighet er utarbeidet av Inge Carlén og Erlend

Detaljer