Søknad om driftstilskudd for Tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Søknad om driftstilskudd for 2016. Tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner"

Transkript

1 Søknad om driftstilskudd for 2016 Tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner

2 Program for dagen 1. Kort om søknadsprosessen 2. Kort gjennomgang av utlysningen 3. Gjennomgang av regelverk og utmålingsmodell 4. Gjennomgang av nye utmålingskriterier for Spørsmål og svar (etter lunsj) Lunsj Side 2 Presentasjon informasjonsmøte /

3 Om dette informasjonsmøte Møtet vil kun ta for seg søknaden om tilskudd for 2016 og spørsmål knyttet til denne Bufdir vil ikke gå inn på eller svare på spørsmål om annet, herunder: Klagesaker under behandling. Vi henviser til å ta kontakt med oss per telefon eller epost etter møtet. Teknisk support for Altinn. Vi henviser til informasjon i utlysningen, veilederne vi har utarbeidet, samt til Altinn brukerstøtte. Søknader eller vedtak gjort for tilskuddsåret Vi henviser også her til å ta kontakt med oss etter møtet dersom man har en henvendelse om sin sak. Andre tilskuddsordninger enn driftstilskuddet Side 3 Presentasjon informasjonsmøte /

4 Driftstilskudd for SØKNADSPROSESS Side 4 Presentasjon informasjonsmøte /

5 Om søknaden Søknaden gjelder for tilskudd for Grunnlagsår 2014 Søknadsår 2015 Tilskuddsår 2016 Grunnlaget for tilskuddsberegningen for 2016 er dermed medlemstall mv. per Saksbehandlingen vil foretas i perioden oktober-desember og vi legger opp til utsendelse av vedtak i januar/februar Utbetaling av tilskuddet vil deles i to hovedbolker: En foreløpig halvpart utbetalt i januar/februar En endelig tilskuddsutbetaling i mai/juni (etter klagebehandling) Side 5 Presentasjon informasjonsmøte /

6 Søknadsskjema Søknad vil fortsatt foregå elektronisk via Altinn. Det arbeides med en ny elektronisk søknadsportal mer info kommer neste år. Søknadsskjema er publisert i Altinn (skjema BUF-0020). Skjema er likt det som ble benyttet for 2015-tilskuddet med inneholder nå også felt for ytterligere kriterier man kan melde inn (mer om det senere i presentasjonen) 1. Antall lokallag 2. Ordinære likepersonsaktiviteter 3. Arbeidsrettede likepersonsaktiviteter 4. Likepersonsbesøkstjeneste Signaturkrav: Dette er nå endret slik at det holder med enten styreleder eller daglig leder/generalsekretær. Det er også mulig for styret å delegere signaturrett til en annen. Side 6 Presentasjon informasjonsmøte /

7 Vedlegg til søknaden For søkere som mottok tilskudd i 2015: Særattestasjon fra revisor på medlemstall mv. (for 2014) Organisasjonens gjeldende vedtekter (med endringer markert), jfr. regelverket pkt Årsmelding og årsregnskap for 2014 Beskrivelse av interessepolitisk arbeid i 2014 (kan dekkes av årsmeldingen) Side 7 Presentasjon informasjonsmøte /

8 Vedlegg til søknaden For nye søkere (de som ikke mottok tilskudd i 2015): Særattestasjon fra revisor på medlemstall mv. (for 2014) Organisasjonens gjeldende vedtekter Begrunnelse for ønsket gruppeplassering Årsmelding og årsregnskap for både 2013 og 2014 Beskrivelse av interessepolitisk arbeid i 2014 (kan dekkes av årsmeldingen) Side 8 Presentasjon informasjonsmøte /

9 Om gruppeplassering Gruppeplassering ble for de fleste organisasjonene vedtatt ifb. søknaden om tilskudd for Det er iht. regelverket (pkt. 3.4.) ikke anledning til å søke om endring i gruppeplassering før tre år etter vedtak. Dette vil si at man tidligst kan søke om endring for tilskuddsåret 2017, med søknadsfrist 15. september Det er da kun anledning til å søke om endring dersom det foreligger vesentlige endringer i organisasjonens ekstrakostnader ift. søknaden fra Side 9 Presentasjon informasjonsmøte /

10 Gruppeplasseringer - statistikk 50 Gruppeplasseringer Søknader Vedtak Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Gruppe 5 Side 10 Presentasjon informasjonsmøte /

11 Frister Søknadsfristen er 15. september Bufdir vil fortsatt være fleksible dersom man oppgir ettersendelse av dokumentasjon, da spesielt særattestasjonen. Det vil likevel i år bli strammet inn på vår praksis her og ettersendelser må begrunnes. Viktig: Ettersendelser mer enn to uker etter søknadsfristen vil kun godtas i helt særskilte tilfelle. Det er ikke mulig å fylle ut ettersendelsesfrister i søknadsskjemaet utover 30. september. Neste søknadsfrist blir 15. september Side 11 Presentasjon informasjonsmøte /

12 Veiledning Bufdir har lagt ut veiledere og detaljert informasjon om søknaden for 2016 i utlysningen som er å finne på vår nettside ng/funksjonshemmedes_organisasjoner/ Vi har utarbeidet og vedlikeholder et dokument med Ofte stilte spørsmål (OSS), som vi oppdaterer etterhvert som vi svarer og avklarer viktige spørsmål rundt tilskuddsordningen. Denne finner du på nettsiden. Vi har også utarbeidet et presedensarkiv med avgjørelser som presiserer bestemmelser i regelverket. Dette er basert på klageavgjørelsene fra BLD og vår forvaltningspraksis. Dette dokumentet vil også bli oppdatert etter hvert som nye avgjørelser tas. Presedensarkivet finnes også på vår nettside. Vi gir også veiledning per telefon og epost. Vi prioriterer henvendelser per epost, og svarer etter hvert som vi har kapasitet. Side 12 Presentasjon informasjonsmøte /

13 Driftstilskudd for UTLYSNINGEN Side 13 Presentasjon informasjonsmøte /

14 Kort om utlysningen Utlysningen er lagt ut på våre nettsider nkludering/funksjonshemmedes_organisasjoner/. Vi skal kort gå gjennom denne muntlig men det meste er allerede ivaretatt ellers i denne presentasjonen. Viktig: Utlysningen gir føringer og viktig informasjon om søknaden. Det er helt sentralt at man setter seg godt inn i den veldig mange svar på spørsmål ligger i utlysningsteksten. Denne er også strukturert slik at det skal være enkelt å navigere i den. Side 14 Presentasjon informasjonsmøte /

15 Driftstilskudd for REGELVERKET Side 15 Presentasjon informasjonsmøte /

16 Viktig: Overgangsperiode Overgangsreglene skjermer organisasjonene for store endringer før tilskuddsåret Grunnlagsår Søknadsår Tilskuddsår Ingen kan gå ned i tilskudd ift 2013* Ingen kan gå ned eller opp mer enn 5% ift. 2015* Ingen kan gå ned eller opp mer enn 10% ift. 2016* Regelverket innføres fullt ut * Gjelder ikke dersom man blir satt på uttrappingstilskudd, jfr regelverket pkt Side 16 Presentasjon informasjonsmøte /

17 Oppsummering - overgangsperiode Frem til nå (tilskuddsårene 2014 og 2015) har ingen opplevd nedgang ift. tilskuddet man fikk i For tilskuddsåret 2016 (+/- 5%*) gjelder: Dokumentasjon av medlemstall og aktiviteter fra 2014 er grunnlag for tilskuddsberegning her vil alle kriterier i pkt gjelde fullt ut. For tilskuddsåret 2017 (+/- 10%*): Dokumentasjon av medlemstall og aktiviteter fra 2015 er grunnlag for tilskuddsberegning her vil alle kriterier i pkt gjelde fullt ut. * Gjelder ikke dersom man blir satt på uttrappingstilskudd, jfr regelverket pkt Side 17 Presentasjon informasjonsmøte /

18 Tilskuddsberettigelse Kun nye søkere må innvilges tilskuddsberettigelse ifb søknaden for De som fikk sin søknad godkjent i 2015 er å anse som tilskuddsberettiget. Men merk at dersom man senere foretar vedtektsendringer som strider mot regelverkets bestemmelser, kan Bufdir fatte nytt vedtak. Viktig: Alle vedtektsbestemmelser som Bufdir har påpekt i våre vedtak som regelstridige, er gitt en frist for endring frem til 2017 (jfr. regelverket pkt ). Ingen organisasjoner som fikk tilskudd i 2013 faller helt ut av ordningen før tidligst i 2018, med mindre man blir satt på uttrappingstilskudd. Side 18 Presentasjon informasjonsmøte /

19 Uttrappingstilskudd Organisasjoner som ikke oppfyller krav til antall medlemmer (250) eller antall fylker med medlemmer (5) kan søke om eller risikerer å bli satt på uttrappingstilskudd (jfr. pkt ). Uttrappingstilskuddet kan f.eks. se slik ut: 2014: 50% av tilskuddet fra : 50% av tilskuddet fra 2014 (25% av tilskuddet fra 2013) 2016: 50% av tilskuddet fra 2015 (12,5% av tilskuddet fra 2013) 2017: Intet tilskudd Man må uansett søke om uttrappingstilskudd hvert år selv om dette ble innvilget et tidligere år. De som fikk uttrapping i 2015 må derfor søke om dette også for Side 19 Presentasjon informasjonsmøte /

20 Særskilt rapportering bortfaller Rapportering og søknad er nå det samme. Det er dermed ikke nødvendig for organisasjonene å sende inn årsmelding og årsregnskap til oss på våren dette skal kun vedlegges søknaden som normalt har frist 15. september hvert år. Side 20 Presentasjon informasjonsmøte /

21 Inngangskriterier Hovedkrav Minst 250 tellende medlemmer. Tellende medlemmer med bostedsadresse i minst 5 fylker. I tillegg kommer en rekke bestemmelser i kap. 2 Ungdomsorganisasjoner Ungdomsorganisasjoner har hatt anledning til å søke tilskudd i ordningen fra og med 2014 Merk at organisasjoner som mottar tilskudd fra både tilskuddsordningen til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner og denne ordningen får ikke lenger basistilskuddet (2G) fra denne ordningen. Side 21 Presentasjon informasjonsmøte /

22 Inngangskriterier - unntak Unntak for organisasjoner for personer med sjeldne diagnoser Organisasjoner som på grunn av sitt rekrutteringsgrunnlag sannsynligvis aldri vil oppfylle kravet til antall tellende medlemmer og antall fylker med tellende medlemmer har dispensasjon fra dette kravet. Utgangspunkt er 100 tilfeller per million innbyggere. Side 22 Presentasjon informasjonsmøte /

23 Modell for utmåling av tilskudd Kriterier som gjelder for denne søknaden (grunnlagsår 2014), jfr pkt 3.3. og 10.1 (de i uthevet er nye for denne søknadsrunden): 3.3. a: Størrelse (betalende medlemmer) 3.3. b: Utbredelse (fylker med betalende medlemmer) 3.3. c: Antall lokallag 3.3. d - f: Likepersonsarbeid: Aktivitetsdager for ordinære likepersonskurs/seminarer/treff, samtalegrupper, aktivitetsgrupper Aktivitetsdager for arbeidsrettede likepersonskurs/seminarer/treff, samtalegrupper, aktivitetsgrupper Antall besøk for likepersonsbesøkstjeneste 3.3. g: Antall registrerte likepersoner 3.3. h: Likepersonstelefon/likepersonskontakttjeneste Side 23 Presentasjon informasjonsmøte /

24 Modell for utmåling av tilskudd Basisbeløp Departementet kan fastsette størrelsen på basistilskuddet for hvert tilskuddsår. Basistilskuddet bør ikke settes lavere enn 2 ganger grunnbeløpet i Folketrygden (G). 2015: kr ,- Side 24 Presentasjon informasjonsmøte /

25 Modell for utmåling av tilskudd 2 x grunnbeløpet i Folketrygden (G) ( dette beløpet øker hvert år i tråd med prisjusteringen ) Basistilskudd: + Totalt antall poeng x kroner/poeng * Variabelt tilskudd : = Årets tilskudd: * antall kroner som er til fordeling delt på det totale antallet poeng hos alle organisasjonene som søker om ordinært tilskudd Side 25 Presentasjon informasjonsmøte /

26 Modell for utmåling av tilskudd Inngangskriterier : 250 medlemmer eller fl ere (unntak for sjeldne diagnoser) Demokratisk oppbygning Medlemmer i minst fem fylker Funksjonshemmede må ha flertall i styrende organer Bruttopoeng x Gruppeplassering = Nettopoeng Poeng for antall medlemmer Poeng for antall fylker Faktor for gruppeplassering Den totale poengsummen som brukes til fordeling av driftstilskuddet. Poeng for likepersonsarbeid, besøkstjeneste, likepersoner og -kontakttjeneste Gruppe 1: x 1.0 Gruppe 2: x 1.1 Gruppe 3: x 1.3 Gruppe 4: x 1.6 Gruppe 5: x 2.0 Totalt antall bruttopoeng Side 26 Presentasjon informasjonsmøte /

27 Bruk av tilskuddet Driftstilskuddet kan ikke brukes til (pkt 7.3.): ekstraordinære avskrivninger avsetninger til fond nedskrivning av tidligere underskudd utgifter i forretningsvirksomhet, herunder forlagsvirksomhet og lignende Driftstilskuddet kan heller ikke brukes til investeringer i fast eiendom uten at direktoratet på forhånd har samtykket til dette. Side 27 Presentasjon informasjonsmøte /

28 Bruk av tilskuddet For organisasjoner med liten egenkapital kan evt overskudd overføres til egenkapitalen Ikke lenger praksis med avkorting av beløp påfølgende år, men ved korreksjon av grunnlagstall som følge av f.eks. kontroll vil tilskudd kunne bli motregnet eller krevd tilbakebetalt. Side 28 Presentasjon informasjonsmøte /

29 Ekspertutvalget Oppnevnt av Bufdir i 2014 for en periode på tre år. Består av: To personer foreslått av FFO (med en personlig vara) En person foreslått av SAFO (med en personlig vara) Fire personer, herunder leder og nestleder, oppnevnt av Bufdir Skal gi Bufdir råd i saker om tilskuddsberettigelse og gruppeplassering. Protokoller fra utvalgets møter publiseres på Bufdirs nettside. Utvalgsmedlemmer er: Leder: Toril Bergerud Buene, nestleder: Kjetil Ørbeck Medlemmer (Bufdir): Kari Grimholt, Tove Helland, vara. Solveig Tesdal Medlemmer (FFO): Magne W. Fredriksen, Rebecca T. Skarberg, vara: Kristin B. Tronrud. Medlemmer (SAFO): Lars R. Ødegård, vara: Jens Petter Gitlesen Side 29 Presentasjon informasjonsmøte /

30 Driftstilskudd for NYE KRITERIER FOR 2016 Side 30 Presentasjon informasjonsmøte /

31 Generelt Regelverket angir fra 2016 mulighet for poenguttelling for bestemte likepersonsaktiviteter og for antall lokallag. Dokumentasjonskravene for dette følger av pkt og 5.4. i regelverket. Definisjonene/avgrensningene er å finne i pkt og I tillegg er det en rekke viktig presiseringer i presedensarkivet. Merk: Organisasjonene bestemmer selv hva som er likepersonsarbeid/aktiviteter i sin virksomhet, selv om disse ikke følger regelverkets bestemmelser. Regelverket og Bufdirs praksis omhandler kun hvilke likepersonsaktiviteter man skal få poeng for iht. regelverket. Innsnevringene på enkelte aktiviteter er derfor gjort med intensjon fra Bufdirs side for å premiere bestemte typer aktiviteter fremfor andre. Side 31 Presentasjon informasjonsmøte /

32 Antall lokallag Definisjon (pkt ): Selvstendig enhet i organisasjonen, har vedtekter, minst fem medlemmer og eget styre valgt av og blant medlemmene. Valg av styre kan ikke avholdes sjeldnere enn hvert annet år. Lokallag skal ha en selvstendig økonomi, og de må ha en årsrapport for grunnlagsåret. Dokumentasjon (pkt. 5.3.): Vedtekter og årsrapport fra grunnlagsåret. Årsrapporten skal være et skjema innsendt til sentralleddet, og datert og signert av lederen for lokallaget, eller av to av styrets medlemmer. Skal inneholde: Lagets navn, kommune- og fylkestilhørighet, dato for valg av styre, styrets funksjonsperiode, navn på styrets medlemmer pr. 31. desember i grunnlagsåret. Bufdir har utarbeidet en mal for lokallagsårsrapport som kan lastes ned på våre nettsider. Side 32 Presentasjon informasjonsmøte /

33 Likepersonskurs mv. Definisjoner (pkt ): Likepersonskurs: En tidsavgrenset aktivitet med pedagogisk innhold. Det gis poeng per dag kurset gjennomføres, jfr. pkt En kursdag må ha en varighet på minst to ganger 45 minutter med minimum fem deltakere inklusive kursleder. Samtalegruppe og aktivitetsgruppe: En tidsavgrenset og temabasert samling ledet av en likeperson. Forskjell mellom arbeidsrettet og ordinært (jfr. pkt i og j). «Arbeidsrettet likepersonsarbeid: ordinært likepersonsarbeid med arbeid og utdanning som tema for tiltakene.» Besøkstjeneste: En tidsavgrenset oppsøkende aktivitet foretatt av en likeperson. VIKTIG: I tillegg er det foretatt en rekke presiseringer og avgrensninger i presedensarkivet. Side 33 Presentasjon informasjonsmøte /

34 Likepersonskurs mv. Dokumentasjon (pkt 5.4.): Likepersonsaktiviteter: Program og/eller beskrivelse av aktiviteten slik den ble gjennomført. Det må foreligge navn og adresse på den personen som har ledet den enkelte aktiviteten. Besøkstjenester: En oversikt over antall besøk likepersonene har gjennomført. Det skal fremgå dato for besøkene. Oversikten må fylles ut, dateres og signeres av den likepersonen som har foretatt besøkene. Bufdir har utarbeidet maler for rapportering på disse aktivitetene disse er å finne på våre nettsider. Side 34 Presentasjon informasjonsmøte /

35 Likepersonskurs mv. Eksempler: Kurs: Hovedregel er at det skal være pedagogiske aktiviteter, dvs. at formålet er at deltakerne skal ha et læringsutbytte. Eksempel: Kurs i bruk av et hjelpemiddel. Samtalegruppe: Hovedregel er at det må være en fysisk dialogbasert tidsavgrenset aktivitet med minst tre deltakere. Må ledes av en likeperson. Tidsavgrenset betyr at samtalegrupper som skjer sporadisk eller løpende, f.eks. diskusjonsgrupper e.l. på Facebook, ikke kan rapporteres inn. Men elektroniske samtalegrupper kan i enkelte tilfeller rapporteres inn, men da må disse være tydelig avgrenset i tid og tema. Eksempler: 1) Samling for brukere av et hjelpemiddel for å diskutere utfordringer og erfaringer. 2) Dialoggruppe om det samme på Facebook kl til den 21. august Side 35 Presentasjon informasjonsmøte /

36 Likepersonskurs mv. Aktivitetsgruppe: Helt likt som samtalegruppe men kan heller ha en konkret aktivitet som ikke er en samtale/dialog som formål. Eksempler: 1) Rehabiliteringsøvelser, 2) Friluftsaktivitet ifb. mestring e.l. Besøkstjeneste: Må være fysisk oppsøkende virksomhet fra en likeperson til en bruker. Målet med kriteriet er å favne de tjenestene som er særlig ressurskrevende, dvs. de fysisk oppsøkende besøkstjenestene som krever reise/ressursbruk fra likepersonen og organisasjonen. Besøkstjenester som baserer seg på at brukere oppsøker likepersoner f.eks. på et kontor, vil dermed falle utenfor. Eksempel: Likeperson reiser til en annen by for å møte en bruker på café for å utveksle erfaringer. Side 36 Presentasjon informasjonsmøte /

37 Kontroller Hva skjer ved kontroll? Bufdir vil gjennomføre stikkprøvekontroller ila vinteren/våren Dette vil varsles den enkelte org. i god tid i forveien. Dette vil være dokumentasjonskontroller og de vil foregå stedlig dvs. at vi kommer på besøk. Hva skjer etter kontroll? Dersom vi oppdager manglende dokumentasjon vil vi normalt gi anledning til å spore opp/etterhente denne. Hvis det ikke skjer vil org. bli motregnet de aktuelle poengene ifb. juni-utbetalingen. Dersom vi oppdager noe som er mer alvorlig en «slurv», eksempelvis falsk dokumentasjon, kan reaksjonene bli sterkere. Se for øvrig regelverkets pkt og Side 37 Presentasjon informasjonsmøte /

38 Side 38 Presentasjon informasjonsmøte / Spørsmål?

Nytt regelverk for tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner

Nytt regelverk for tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner Nytt regelverk for tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner Side 1 Presentasjon informasjonsmøte / 19.11.2013 Program for dagen 1. Kort om prosessen 2. Implementering av regelverket 3. Presentasjon

Detaljer

Søknad om driftstilskudd for Tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner

Søknad om driftstilskudd for Tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner Søknad om driftstilskudd for 2018 Tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner Program for dagen 1. Kort om søknadsprosessen og utlysningen 2. Regelverket og endringer i 2018 3. Evaluering av ordningen

Detaljer

Søknad om driftstilskudd for Tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner

Søknad om driftstilskudd for Tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner Søknad om driftstilskudd for 2017 Tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner Program for dagen 1. Kort om søknadsprosessen og utlysningen 2. Regelverket og mulige endringer i 2016 3. Orientering om

Detaljer

Nytt regelverk fra Bufetat

Nytt regelverk fra Bufetat Nytt regelverk fra Bufetat Endringer i: Driftstilskudd Likepersonsmidler Likepersonsmidler til arbeidsrettede tiltak Formålet 1 å styrke mulighetene for frivillige organisasjoner til å jobbe mot diskriminering

Detaljer

Presedensarkiv Gjeldende per Avgjørelser og avklaringer for regelverket for tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner

Presedensarkiv Gjeldende per Avgjørelser og avklaringer for regelverket for tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner Presedensarkiv Gjeldende per 13.1.2017 Avgjørelser og avklaringer for regelverket for tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner Innhold Innledning... 3 1. Likepersonsmidler... 3 1.1. Likepersonsaktiviteter...

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER

OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER Nedenfor finner man en liste med svar på ofte stilte spørsmål om den nye tilskuddsordningen. Bufdir tar sikte på å oppdatere denne

Detaljer

Regelverk for tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner (kap. 847 post 70)

Regelverk for tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner (kap. 847 post 70) POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 04 / 2015 Regelverk for tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner (kap. 847 post 70) Innhold 1. Innledende bestemmelser...

Detaljer

Presedensarkiv Gjeldende per Avgjørelser og avklaringer for regelverket for tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner

Presedensarkiv Gjeldende per Avgjørelser og avklaringer for regelverket for tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner Presedensarkiv Gjeldende per 24.6.2015 Avgjørelser og avklaringer for regelverket for tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner Innhold Innledning... 3 1. Likepersonsmidler... 3 1.1 Kontakttjeneste...

Detaljer

Presedensarkiv Gjeldende per Avgjørelser og avklaringer for regelverket for tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner

Presedensarkiv Gjeldende per Avgjørelser og avklaringer for regelverket for tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner Presedensarkiv Gjeldende per 1.9.2016 Avgjørelser og avklaringer for regelverket for tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner Innhold Innledning... 3 1. Likepersonmidler... 3 1.1. Likepersonsaktiviteter...

Detaljer

Veiledning for revisors særattestasjon

Veiledning for revisors særattestasjon Veiledning for revisors særattestasjon Vedrørende tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner, statsbudsjettets kap. 847, post 70 (Jf. Regelverk for tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner) Denne

Detaljer

Presedensarkiv Gjeldende per Avgjørelser og avklaringer for regelverket for tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner

Presedensarkiv Gjeldende per Avgjørelser og avklaringer for regelverket for tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner Presedensarkiv Gjeldende per 24.6.2016 Avgjørelser og avklaringer for regelverket for tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner Innhold Innledning... 3 1. Likepersonmidler... 3 1.1 Kontakttjeneste...

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER

OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER Nedenfor finner man en liste med svar på ofte stilte spørsmål om tilskuddsordningen. Bufdir tar sikte på å oppdatere denne løpende

Detaljer

Tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner

Tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner Tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner Fordelingsutvalget Dagens temaer: 1) 2) Endring i søknadsskjemaene 3) Endringer i revisors særattestasjon 4) Spørsmål? 1 Forskriften trer i kraft

Detaljer

Informasjon til fylkes- og lokallag. v/organisasjonskonsulent Kine Hvinden Dahl Ledermøte 29. 30. mars 2014

Informasjon til fylkes- og lokallag. v/organisasjonskonsulent Kine Hvinden Dahl Ledermøte 29. 30. mars 2014 Informasjon til fylkes- og lokallag v/organisasjonskonsulent Kine Hvinden Dahl Ledermøte 29. 30. mars 2014 Lokallagsarbeid Lokallagenes viktigste oppgaver er: organisert lagarbeid kurs- og informasjonsvirksomhet

Detaljer

Regelverk for tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner

Regelverk for tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 04 / 2017 Regelverk for tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner Innhold Innledning... 4 1. Innledende bestemmelser...

Detaljer

Regelverk for kap. 847 post 70 TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER

Regelverk for kap. 847 post 70 TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER Regelverk for kap. 847 post 70 TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet fastsetter retningslinjer for fordeling av midler fra denne ordningen utover

Detaljer

Høring av forslag til forskrift som endrer forskriften om tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner av 29.

Høring av forslag til forskrift som endrer forskriften om tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner av 29. Høring av forslag til forskrift som endrer forskriften om tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner av 29. november 2007 Forskrift om tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner

Detaljer

Overføringer til utlandet (f.eks. internasjonale organisasjoner og EU)

Overføringer til utlandet (f.eks. internasjonale organisasjoner og EU) Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 718 post 70 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870016 FP000001

Detaljer

PROTOKOLL FRA 7. MØTE I FORDELINGSUTVALGET 2014

PROTOKOLL FRA 7. MØTE I FORDELINGSUTVALGET 2014 PROTOKOLL FRA 7. MØTE I FORDELINGSUTVALGET 2014 DATO: Fredag 7. november 2014 TID: 09.30 13.30 (inkludert møte med BLD) STED: Stensberggata 27 Ref. nr. 2013/65007 Tilstede Kirsti Marie Stokkeland Lasse

Detaljer

Høringssvar på forslag til forskrift som endrer forskriften om tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner av 29.

Høringssvar på forslag til forskrift som endrer forskriften om tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner av 29. de unges orkesterforbund Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) v/ Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (BUFDIR) Postboks 2233 3101 TØNSBERG epost: hoering.tilskudd@bufdir.no Oslo, mandag 4. september

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR FRIFOND ORGANISASJON 2017

RETNINGSLINJER FOR FRIFOND ORGANISASJON 2017 RETNINGSLINJER FOR FRIFOND ORGANISASJON 2017 Frifond organisasjon 2017 har søknadsfrist 15. mars 2017. Organisasjonene vil så snart det lar seg gjøre få tilbakemelding om tilskuddsberettigelse. Tilskuddets

Detaljer

Driftstilskudd (nasjonal grunnstøtte) til frivillige rusmiddelpolitiske organisasjoner

Driftstilskudd (nasjonal grunnstøtte) til frivillige rusmiddelpolitiske organisasjoner Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 714 post 70 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870016 (Kun for

Detaljer

Rundskriv Q-17/14 Retningslinjer for tilskudd til frivillige organisasjoner på familie- og likestillingsområdet i 2014

Rundskriv Q-17/14 Retningslinjer for tilskudd til frivillige organisasjoner på familie- og likestillingsområdet i 2014 Rundskriv Q-17/14 Retningslinjer for tilskudd til frivillige organisasjoner på familie- og likestillingsområdet i 2014 De foreliggende retningslinjene for tilskuddsordningen ligger på Barne-, likestillings-

Detaljer

Følgebrev til ny forskrift om tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner av 29. november 2007

Følgebrev til ny forskrift om tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner av 29. november 2007 I følge liste Deres ref Vår ref Dato 200603300-/MKS 29.11.2007 Følgebrev til ny forskrift om tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner av 29. november 2007 Vedlagt følger ny forskrift for

Detaljer

POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg. Sentralbord: 466 15 000. Rundskriv. bufdir.no 06 / 2015

POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg. Sentralbord: 466 15 000. Rundskriv. bufdir.no 06 / 2015 POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 06 / 2015 Regelverk for tilskudd til sommerleir for barn og unge med nedsatt funksjonsevne med særskilt store hjelpebehov

Detaljer

Forskrift om tilskudd til frivillige miljøorganisasjoner og allmennyttige miljøstiftelser

Forskrift om tilskudd til frivillige miljøorganisasjoner og allmennyttige miljøstiftelser Forskrift om tilskudd til frivillige miljøorganisasjoner og allmennyttige miljøstiftelser Fastsatt av Miljøverndepartementet XX 2011 med hjemmel i Stortingets årlige bevilgningsvedtak 1 Formål Formålet

Detaljer

POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg. Sentralbord: 466 15 000. Rundskriv. bufdir.no 14 / 2015

POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg. Sentralbord: 466 15 000. Rundskriv. bufdir.no 14 / 2015 POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 14 / 2015 Regelverk for tilskudd til aktiviteter og drift av frivillige organisasjoner og andre, som bidrar til bedre

Detaljer

F o r d e l i n g s u t v a l g e t

F o r d e l i n g s u t v a l g e t F o r d e l i n g s u t v a l g e t Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO Deres ref: Vår ref: 2014/50025-2 Arkivkode: 621 Dato: 18.09.2014 Høringssvar - endringer

Detaljer

SIDE 1 FORDELINGSUTVALGET INSTRUKS FOR FORDELINGSUTVALGET

SIDE 1 FORDELINGSUTVALGET INSTRUKS FOR FORDELINGSUTVALGET FORDELINGSUTVALGET SIDE 1 INSTRUKS FOR FORDELINGSUTVALGET Barne- og likestillingsdepartementet 17. november 2009 FORDELINGSUTVALGET SIDE 2 INNHOLD 1 Barne- og likestillingsdepartementets styring av og

Detaljer

Regelverk for tilskudd til tiltak for voldsutsatte barn i 2015 (kap. 857 post 72)

Regelverk for tilskudd til tiltak for voldsutsatte barn i 2015 (kap. 857 post 72) POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 18 / 2015 Regelverk for tilskudd til tiltak for voldsutsatte barn i 2015 (kap. 857 post 72) Innhold 1. Formål... 3

Detaljer

Tilskudd til frivillig arbeid mot fattigdom prosjekter/aktiviteter for sosialt og økonomisk vanskeligstilte

Tilskudd til frivillig arbeid mot fattigdom prosjekter/aktiviteter for sosialt og økonomisk vanskeligstilte Regelverk for tilskuddsordning Statsbudsjettets kapittel 0621 post 70 Tilskudd til frivillig arbeid mot fattigdom prosjekter/aktiviteter for sosialt og økonomisk vanskeligstilte Regelverket er fastsatt

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Høringsinstanser ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/3568-04.12.2015 Høringsbrev forslag til felles definisjoner og krav til dokumentasjon for tellende medlem og tellende lokallag i statlige tilskuddsordninger

Detaljer

Veiledning for revisors særattestasjon

Veiledning for revisors særattestasjon Veiledning for revisors særattestasjon Tilskuddsåret 2008 Vedrørende grunnstøtte til nasjonalt arbeid til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner, statsbudsjettets kap. 857, post 70 (Jf. forskrift om

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR FRIFOND ORGANISASJON NORSK MUSIKKRÅD. Innledende bestemmelse:

RETNINGSLINJER FOR FRIFOND ORGANISASJON NORSK MUSIKKRÅD. Innledende bestemmelse: RETNINGSLINJER FOR FRIFOND ORGANISASJON NORSK MUSIKKRÅD Innledende bestemmelse: Frifond organisasjon har søknadsfrist 15. april. Det vil være mulig å levere søknad fra 15. februar og organisasjonene vil

Detaljer

Regelverk for tilskudd til frivillige organisasjoner på familie- og likestillingsområdet i 2015 (kap. 846 post 70)

Regelverk for tilskudd til frivillige organisasjoner på familie- og likestillingsområdet i 2015 (kap. 846 post 70) POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 03 / 2015 Regelverk for tilskudd til frivillige organisasjoner på familie- og likestillingsområdet i 2015 (kap. 846

Detaljer

Regelverk for tilskudd til frivillige organisasjoner på familie- og likestillingsområdet

Regelverk for tilskudd til frivillige organisasjoner på familie- og likestillingsområdet POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 03 / 2018 Regelverk for tilskudd til frivillige organisasjoner på familie- og likestillingsområdet Innhold Innledning...

Detaljer

Søknadsprosess og årsplan. Vedlegg til Rundskriv 02/2018 Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2018

Søknadsprosess og årsplan. Vedlegg til Rundskriv 02/2018 Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2018 Søknadsprosess og årsplan Vedlegg til Rundskriv 02/2018 Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2018 Innledning Dette dokumentet har til hensikt å gi en oversikt over frister og

Detaljer

Forslag på vedtektsendringer 2. april 2016.

Forslag på vedtektsendringer 2. april 2016. Forslag på vedtektsendringer 2. april 2016. Det gjelder i hovedsak å opprette en egen paragraf om medlemskategorier( 3), flytte nummereringen på resten, legge inn en setning i 4 og inkludere noen felles

Detaljer

Søknadsprosess og årsplan. Vedlegg til Rundskriv 01/2017 Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom søknad om støtte for 2017

Søknadsprosess og årsplan. Vedlegg til Rundskriv 01/2017 Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom søknad om støtte for 2017 Søknadsprosess og årsplan Vedlegg til Rundskriv 01/2017 Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom søknad om støtte for 2017 Innledning Dette dokumentet har til hensikt å gi en oversikt over frister

Detaljer

Høringssvar Nytt tilskuddsregelverk for funksjonshemmedes organisasjoner

Høringssvar Nytt tilskuddsregelverk for funksjonshemmedes organisasjoner Til: Barne- Ungdoms- og familiedirektoratet postmottak@bufdir.no Deres ref.: 2012/55597 Vår ref.: 6.4.27/MKN Høringssvar Nytt tilskuddsregelverk for funksjonshemmedes organisasjoner takker for anledning

Detaljer

Tilskudd til frivillig arbeid mot fattigdom driftsstøtte til organisasjoner som drives av sosialt og økonomisk vanskeligstilte

Tilskudd til frivillig arbeid mot fattigdom driftsstøtte til organisasjoner som drives av sosialt og økonomisk vanskeligstilte Regelverk for tilskuddsordning Statsbudsjettets kapittel 0621 post 70 Tilskudd til frivillig arbeid mot fattigdom driftsstøtte til organisasjoner som drives av sosialt og økonomisk vanskeligstilte Regelverket

Detaljer

PROTOKOLL FRA 5. MØTE I FORDELINGSUTVALGET 2015

PROTOKOLL FRA 5. MØTE I FORDELINGSUTVALGET 2015 PROTOKOLL FRA 5. MØTE I FORDELINGSUTVALGET 2015 DATO: 11. juni 2015 TID: 12.00 16.00 STED: Stensberggata 27 Ref. nr. 2013/65007 Tilstede Kirsti Marie Stokkeland Lasse Birkeland Bodil Rake Lystrup Jon Christian

Detaljer

Regelverk for tilskudd til frivillige organisasjoner på familie- og likestillingsområdet

Regelverk for tilskudd til frivillige organisasjoner på familie- og likestillingsområdet POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 03 / 2017 Regelverk for tilskudd til frivillige organisasjoner på familie- og likestillingsområdet Innhold Innledning...

Detaljer

Veiledning for revisors særattestasjon

Veiledning for revisors særattestasjon Veiledning for revisors særattestasjon Tilskuddsåret 2016 Vedrørende grunnstøtte til nasjonalt arbeid til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner, statsbudsjettets kap. 857, post 70 og 79 (Jfr. forskrift

Detaljer

PROTOKOLL FRA 2. MØTE I FORDELINGSUTVALGET 2015

PROTOKOLL FRA 2. MØTE I FORDELINGSUTVALGET 2015 PROTOKOLL FRA 2. MØTE I FORDELINGSUTVALGET 2015 DATO: mandag 9. mars 2015 TID: 10.00 14.00 STED: Stensberggata 27 Ref. nr. 2013/65007 Tilstede Kirsti Marie Stokkeland Lasse Birkeland Bodil Rake Lystrup

Detaljer

Pårørendeskoler og samtalegrupper til pårørende til personer med demens

Pårørendeskoler og samtalegrupper til pårørende til personer med demens Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 761 post 79 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870298 (Kun for

Detaljer

Regelverk for tilskudd til ferie- og velferdstiltak for personer med nedsatt funksjonsevne (kap 847 post 70)

Regelverk for tilskudd til ferie- og velferdstiltak for personer med nedsatt funksjonsevne (kap 847 post 70) POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 05 / 2015 Regelverk for tilskudd til ferie- og velferdstiltak for personer med nedsatt funksjonsevne (kap 847 post

Detaljer

4.1. Miljøagentene beholder 5% av Frifond midlene sentralt, som administrasjonsandel for å fordele Frifond til lokallagene.

4.1. Miljøagentene beholder 5% av Frifond midlene sentralt, som administrasjonsandel for å fordele Frifond til lokallagene. Retningslinjer for Frifond organisasjon i Miljøagentene Vedtatt på sentralstyremøtet til Miljøagentene 20. November 2013. 1. Bakgrunn Frifond er en støtteordning opprettet av Stortinget for å bedre de

Detaljer

PROTOKOLL FRA 1. MØTE I FORDELINGSUTVALGET 2015

PROTOKOLL FRA 1. MØTE I FORDELINGSUTVALGET 2015 PROTOKOLL FRA 1. MØTE I FORDELINGSUTVALGET 2015 DATO: mandag 23. februar 2015 TID: 11.00 15.00 (inkludert møte med BLD) STED: Stensberggata 27 Ref. nr. 2013/65007 Tilstede Kirsti Marie Stokkeland Lasse

Detaljer

POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg. Sentralbord: Rundskriv. bufdir.no 14 / 2017

POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg. Sentralbord: Rundskriv. bufdir.no 14 / 2017 POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 14 / 2017 Regelverk for tilskudd til aktiviteter og drift av frivillige organisasjoner og andre, som bidrar til bedre

Detaljer

Regelverk for tilskuddsordning for frivillige og ideelle organisasjoner aktive på kriminalomsorgens virksomhetsområde

Regelverk for tilskuddsordning for frivillige og ideelle organisasjoner aktive på kriminalomsorgens virksomhetsområde Regelverk for tilskuddsordning for frivillige og ideelle organisasjoner aktive på kriminalomsorgens virksomhetsområde 1 Innledning Regelverket er fastsatt av Justis- og beredskapsdepartementet 15. januar

Detaljer

PROTOKOLL FRA 4. MØTE I FORDELINGSUTVALGET 2015

PROTOKOLL FRA 4. MØTE I FORDELINGSUTVALGET 2015 PROTOKOLL FRA 4. MØTE I FORDELINGSUTVALGET 2015 DATO: 11. mai 2015 TID: 11.30 14.00 STED: Stensberggata 27 Ref. nr. 2013/65007 Tilstede Kirsti Marie Stokkeland Lasse Birkeland Bodil Rake Lystrup Jon Christian

Detaljer

Retningslinjer for fordeling av støtte til de frivillige barneog ungdomsorganisasjonene i Akershus

Retningslinjer for fordeling av støtte til de frivillige barneog ungdomsorganisasjonene i Akershus Retningslinjer for fordeling av støtte til de frivillige barneog ungdomsorganisasjonene i Akershus Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 11. september 2012 1. PRINSIPPER FOR FORDELING

Detaljer

Regelverk for drifts- og prosjekttilskudd til tiltak mot vold og overgrep

Regelverk for drifts- og prosjekttilskudd til tiltak mot vold og overgrep POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 9 / 2017 Regelverk for drifts- og prosjekttilskudd til tiltak mot vold og overgrep Innhold Innledning... 3 1. Mål...

Detaljer

Oppfølgingplan for arbeid og psykisk helse - kunnskapsbaserte mestringskurs

Oppfølgingplan for arbeid og psykisk helse - kunnskapsbaserte mestringskurs Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 764 post 72 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr (Kun for intern

Detaljer

Retningslinjer for Frifond organisasjon

Retningslinjer for Frifond organisasjon Retningslinjer for Frifond organisasjon Vedtatt revidert av Dysleksi Norge v/ Landsstyret 5. februar 2016 Søknadsfrist 15. mai Til Dysleksi Norge Storgata 10 a, 0155 Oslo kine@dysleksinorge.no Formål og

Detaljer

F o r d e l i n g s u t v a l g e t

F o r d e l i n g s u t v a l g e t F o r d e l i n g s u t v a l g e t Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep 0030 Oslo Deres ref: Vår ref: Arkivkode: 621 Dato: 01.03.2016 Høringssvar forslag til felles definisjoner og krav til dokumentasjon

Detaljer

Retningslinjer for Frifond organisasjon 2012

Retningslinjer for Frifond organisasjon 2012 Retningslinjer for Frifond organisasjon 2012 Vedtatt av LNUs styre 9.12.2011 Frifond organisasjon har søknadsfrist 15. april 2012. Det vil være mulig å levere søknad fra 15. februar 2012 og organisasjonene

Detaljer

Veiledning for revisors særattestasjon

Veiledning for revisors særattestasjon Veiledning for revisors særattestasjon Tilskuddsåret 2014 Vedrørende grunnstøtte til nasjonalt arbeid til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner, statsbudsjettets kap. 857, post 70 (Jf. forskrift om

Detaljer

Turnustjeneste for kiropraktorer - tilskudd for veiledning

Turnustjeneste for kiropraktorer - tilskudd for veiledning Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 783 post 79 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870240 (Kun for

Detaljer

Tilskudd til Kompetansepluss frivillighet, kap. 257 post 70

Tilskudd til Kompetansepluss frivillighet, kap. 257 post 70 Tilskudd til Kompetansepluss frivillighet, kap. 257 post 70 Retningslinjer for forvaltning av tilskudd til «Kompetansepluss frivillighet» under kap. 257 post 70. Retningslinjene er utarbeidet i henhold

Detaljer

Retningslinjer for Frifond organisasjon

Retningslinjer for Frifond organisasjon Retningslinjer for Frifond organisasjon Dysleksi Norge, august 2010 Revidert 2013 Søknadsfrist 15. mai Til Dysleksi Norge. Youngstorget 2 B, boks 2, 0181 Oslo Formål og målgruppe Frifond støtten skal bidra

Detaljer

Retningslinjer for Frifond organisasjon 2017

Retningslinjer for Frifond organisasjon 2017 Retningslinjer for Frifond organisasjon 2017 Vedtatt av LNUs styre 14.11.2016, gjeldende for tilskuddsåret 2017. Frifond organisasjon har søknadsfrist 15. april 2017. Det vil være mulig å levere søknad

Detaljer

Kap 228 post 70 Statstilskuddet 2008 til private grunn- og videregående skoler i Norge for funksjonshemmede

Kap 228 post 70 Statstilskuddet 2008 til private grunn- og videregående skoler i Norge for funksjonshemmede Vår saksbehandler: Trine Ytre-Arna Direkte tlf: 23 30 13 64 E-post: tya@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 11.03.2008 Deres dato: Vår referanse: 2008/415 Deres referanse: Private skoler i Norge for funksjonshemmede

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Ski kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: ketil.aldrin@ski.kommune.no Innsendt av: Ketil Aldrin Innsenders

Detaljer

Forskrift om tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner

Forskrift om tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner Forskrift av 29. november 2007 med endringer av 15. september 2009 og endringer av 1. desember 2014 Forskrift om tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner Fastsatt av Barne-, likestillings-

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet HØRINGSNOTAT

Arbeids- og sosialdepartementet HØRINGSNOTAT Arbeids- og sosialdepartementet HØRINGSNOTAT Endringer i forskrift om tilskudd til pensjonistenes organisasjoner - felles definisjoner og krav til dokumentasjon for tellende medlem og tellende lokallag

Detaljer

Søknadsprosess og årsplan. Vedlegg til rundskriv 01/2015 Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom søknad om støtte for 2015

Søknadsprosess og årsplan. Vedlegg til rundskriv 01/2015 Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom søknad om støtte for 2015 Søknadsprosess og årsplan Vedlegg til rundskriv 01/2015 Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom søknad om støtte for 2015 Innledning Dette dokumentet har til hensikt å gi en oversikt over frister

Detaljer

Regelverk for tilskudd til tiltak for å bedre levekårene og livskvaliteten til mennesker med nedsatt funksjonsevne (kap.

Regelverk for tilskudd til tiltak for å bedre levekårene og livskvaliteten til mennesker med nedsatt funksjonsevne (kap. POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 07 / 2015 Regelverk for tilskudd til tiltak for å bedre levekårene og livskvaliteten til mennesker med nedsatt funksjonsevne

Detaljer

Folkehelsetiltak av nasjonal betydning

Folkehelsetiltak av nasjonal betydning Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 0714 post 70 og 0714 post 79 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr

Detaljer

Opplæringstiltak knyttet til brukerstyrt personlig assistanse

Opplæringstiltak knyttet til brukerstyrt personlig assistanse Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 0761 post 66 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr NI000001 (Oppdragskoden

Detaljer

VEILEDER FOR NYE FORENINGER

VEILEDER FOR NYE FORENINGER VEILEDER FOR NYE FORENINGER Februar 2017 OPPSTART Hva er en forening? En frivillig forening kan også kalles et fellesskap av medlemmer som over en tid ønsker å gjøre noe sammen. En forening tar selvstendige

Detaljer

PROTOKOLL FRA 2. MØTE I FORDELINGSUTVALGET 2014

PROTOKOLL FRA 2. MØTE I FORDELINGSUTVALGET 2014 PROTOKOLL FRA 2. MØTE I FORDELINGSUTVALGET 2014 DATO: Mandag 24. februar 2014 TID: 12.00 14.30 (inkludert møte med departementet) STED: Stensberggata 27 Ref. nr. 2013/65007 Tilstede Kirsti Marie Stokkeland

Detaljer

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 762 post 60 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr (Kun for intern

Detaljer

Anne Vinje leder Kjell Melhus

Anne Vinje leder Kjell Melhus Statens ungdoms og adopsjonskontor (SUAK) Vår dato Vår referanse 19.02.98 Utvalgssekretær, innvalgstelefon Deres dato Deres referanse Kjersti Morvik, 22 24 24 35 Barne- og familiedepartementet Postboks

Detaljer

Retningslinjer. 1. Formålet med støtteordningen. 2. Hvem kan søke om støtte? 3. Hvilke tiltak kan få støtte?

Retningslinjer. 1. Formålet med støtteordningen. 2. Hvem kan søke om støtte? 3. Hvilke tiltak kan få støtte? Retningslinjer Vedtatt 06.02.14 1. Formålet med støtteordningen Målsettingen med informasjonsstøtten er å øke kompetansen og kunnskapen på Nord/Sør-spørsmål, spesielt i barne- og ungdomsorganisasjoner

Detaljer

Teknologisk støtte i fritidsaktiviteter for barn og unge med nedsatt funksjonsevne og deres familier

Teknologisk støtte i fritidsaktiviteter for barn og unge med nedsatt funksjonsevne og deres familier Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 761 post 79 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870286 (Kun for

Detaljer

Tilskudd til utvikling av helse- og sosialtjenester til den samiske befolkning

Tilskudd til utvikling av helse- og sosialtjenester til den samiske befolkning Skjema for Kapittel 762 post 70 Divisjon: Primærhelsetjenester Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Gjelder for Dim4 / Oppdrag

Detaljer

Narkotikaprogram med domstolskontroll

Narkotikaprogram med domstolskontroll Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 762 post 61 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870077 (Kun for

Detaljer

Rekruttering av fastleger og kvalitetshevende tiltak i legevakt

Rekruttering av fastleger og kvalitetshevende tiltak i legevakt Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 762 post 63 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr (Kun for intern

Detaljer

Skolehelsetjenesten i den videregående skole

Skolehelsetjenesten i den videregående skole Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 762 post 60 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr (Kun for intern

Detaljer

Tilskudd til implementering av faglige anbefalinger i nasjonale retningslinjer og veiledere på rus og psykisk helsefeltet

Tilskudd til implementering av faglige anbefalinger i nasjonale retningslinjer og veiledere på rus og psykisk helsefeltet Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 764 post 72 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr QR000034 (Kun for

Detaljer

FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL BARNE- OG UNGDOMSORGANISASJONER I OSLO

FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL BARNE- OG UNGDOMSORGANISASJONER I OSLO FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL BARNE- OG UNGDOMSORGANISASJONER I OSLO Vedtatt i Oslo bystyre 03.05.2006, Sak 170/06 Oslo kommune vedtar følgende forskrift om tilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner i Oslo:

Detaljer

Regelverk for nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom søknad om støtte for 2015 (kap. 857 post 61)

Regelverk for nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom søknad om støtte for 2015 (kap. 857 post 61) POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 01 / 2015 Regelverk for nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom søknad om støtte for 2015 (kap. 857 post 61) Innhold

Detaljer

Riktig og redusert bruk av tvang i psykisk helsevern

Riktig og redusert bruk av tvang i psykisk helsevern Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 0734 post 72 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr LR000001 (Kun for

Detaljer

Regelverk for tilskuddsordning

Regelverk for tilskuddsordning Regelverk for tilskuddsordning Kapittel post Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr (Kun for intern bruk i

Detaljer

Tilskudd til program for Kompetansepluss arbeid, kap. 257 post 70

Tilskudd til program for Kompetansepluss arbeid, kap. 257 post 70 Tilskudd til program for Kompetansepluss arbeid, kap. 257 post 70 Retningslinjer for forvaltning av tilskudd til program for «Kompetansepluss arbeid» under kap. 257 post 70. Opprinnelige retningslinjer

Detaljer

Hjelpetiltak for personer med problematisk spilleadferd

Hjelpetiltak for personer med problematisk spilleadferd Regelverk for tilskuddsordning Kapittel post Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr BB000009 (Kun for intern

Detaljer

Tilskudd til etablering og drift av øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene

Tilskudd til etablering og drift av øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 762 post 62 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr (Kun for intern

Detaljer

Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt i kommunene

Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt i kommunene Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 0761 post 67 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskoder kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870032 (Kun for

Detaljer

Kompetansehevende tiltak i tjenestene til personer med utviklingshemning

Kompetansehevende tiltak i tjenestene til personer med utviklingshemning Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 761 post 67 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870219 (Kun for

Detaljer

Tilskudd til drift av Fontenehus og organisasjonen Fontenehus Norge

Tilskudd til drift av Fontenehus og organisasjonen Fontenehus Norge Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 765 post 73 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870051 (Kun for

Detaljer

Tilskudd til ideelle og frivillige organisasjoner som driver aktivitetstilbud rettet mot personer med rusmiddelproblemer eller prostitusjonserfaring

Tilskudd til ideelle og frivillige organisasjoner som driver aktivitetstilbud rettet mot personer med rusmiddelproblemer eller prostitusjonserfaring Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 765 post 72 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870089 (Oppdragskoden

Detaljer

LAWAN har klaget på vedtaket i e-post mottatt 16. februar d.å. Klagen er således rettidig innsendt.

LAWAN har klaget på vedtaket i e-post mottatt 16. februar d.å. Klagen er således rettidig innsendt. PROTOKOLL FRA 3. MØTE I FORDELINGSUTVALGET 2013 DATO: Torsdag 28. februar 2013 TID: 11.30 13.30 STED: Stensberggata 27 Ref. nr. 2013/50397 Tilstede Ingrid Bergum Lasse Birkeland Bodil Rake Lystrup Espen

Detaljer

Frivillig rusmiddelforebyggende innsats

Frivillig rusmiddelforebyggende innsats Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 714 post 70 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870284 (Kun for

Detaljer

Tilskudd til styrking av helsepersonells kompetanse om rus og avhengighetsproblematikk

Tilskudd til styrking av helsepersonells kompetanse om rus og avhengighetsproblematikk Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 0765 post 73 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr PC000022 (Kun for

Detaljer

----------------------- Statlige/ kommunale/ fylkeskommunale bedrifter (f.eks. statsaksjeselskap, statsforetak og helseforetak)

----------------------- Statlige/ kommunale/ fylkeskommunale bedrifter (f.eks. statsaksjeselskap, statsforetak og helseforetak) Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 761 post 60 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr NF000019 (Kun for

Detaljer

Kap. 253 post 70 Tilskudd til folkehøyskoler

Kap. 253 post 70 Tilskudd til folkehøyskoler Kap. 253 post 70 Tilskudd til folkehøyskoler Retningslinjer for tilskudd fra kap. 253 Folkehøyskoler post 70 Tilskudd til Folkehøyskoler og post 70 Tilskudd til Folkehøyskoler med stor andel av funksjonshemmede

Detaljer

Tilskudd til kartlegginger og kompetansetiltak - habilitering og rehabilitering

Tilskudd til kartlegginger og kompetansetiltak - habilitering og rehabilitering Regelverk for tilskuddsordning Skjema for Kapittel 733 post 79 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr KY000004,

Detaljer

Juba og Juvente oversender med dette sine høringsinnspill i fellesskap, og kommenterer direkte til høringsbrevets punkter.

Juba og Juvente oversender med dette sine høringsinnspill i fellesskap, og kommenterer direkte til høringsbrevets punkter. Barne-, ungdoms og familiedirektoratet postmottak@bufetat.no Torggata 1, 0181 Oslo T: 23 21 45 00 (sentralbord) juvente@juvente.no juba@juba.org www.juvente.no www.juba.org Oslo, 1. september 2017 Høringssvar

Detaljer