OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER"

Transkript

1 OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER Nedenfor finner man en liste med svar på ofte stilte spørsmål om den nye tilskuddsordningen. Bufdir tar sikte på å oppdatere denne løpende etterhvert som vi foretar avklaringer og ser behovet for at enkelte deler av regelverket trenger mer utfyllende informasjon enn det som fremkommer i selve teksten. Regelverket for tilskuddsordningen kan lastes ned her. Oppdatert Innhold Innhold Generelt: Når er søknadsfristen for å søke om driftstilskudd i 2016? Når er rapporteringsfristen for organisasjonene som mottok driftsstøtte i 2014? Søkes det om tilskuddsberettigelse i en separat søknad? Må vi søke om tilskuddsberettigelse hvert år? Er det slik at man ikke skal søke om likepersonstilskudd lenger? Hvordan beregnes driftstilskuddet for 2015? Jeg får ikke signert i Altinn. Hva gjør jeg? Hvordan delegerer man roller i Altinn? Hvem skal signere søknaden om driftstilskudd i Altinn? Hva er forskjellen på grunnlagsår, søknadsår og tilskuddsår? Medlemmer Er det nødvendig å registrere medlemmenes fødselsår i medlemslistene? Hvordan teller vi familiemedlemmer etter det nye regelverket? Kan en person i familien melde inn andre i familien og betale kontingent samlet? Et medlem kan ha flere diagnoser. Kan man være medlem flere plasser? Er etterlatte å regne som pårørende i følge regelverket? Tilskuddsberettigelse Hva menes med «styrende organer» jfr. 8 i) «Organisasjonen må gjennom sine vedtekter sikre at personer med nedsatt funksjonsevne og deres pårørende har flertall i alle styrende organer nasjonalt, regionalt og lokalt»? Må lokalforeningene ha egne vedtekter, eller er det nok at det er beskrevet i de sentrale vedtektene? Tilskudd i 2014 for organisasjoner som mottok driftstilskudd i Baseres tildelingen i 2014 på søknaden for 2013?

2 5.1. Hvordan blir tilskuddet beregnet? Når blir tilskuddet utbetalt? Kan ungdomsorganisasjoner motta støtte både fra Fordelingsutvalget og fra Bufdir til driftstilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner? Likepersonsmidler Skal vi søke om likepersonsmidler på samme måte som i 2013? Hva er en likeperson? Vi planlegger en likepersonssamling hvor det vil foregå 4 forskjellige kurs på samme dag, på samme hotell for å effektivisere. Teller dette som ett kurs eller som fire kurs? En av våre tillitsvalgte skal holde et lengre innlegg på et kurs som arrangeres av en annen organisasjon. Teller denne aktiviteten som likepersonskurs og likepersonsaktivitet? Vil likepersoner som holder kurs for fagfolk være en likepersonsaktivitet? Vår organisasjon har en Facebookgruppe som administreres av likepersoner. Teller dette som likepersonsaktiviteten kontakttjeneste slik at vi får uttelling for dette? Hva er kriteriene for å gå godkjent en likepersonskontakttjeneste? Kan en likepersonstelefonsamtale mellom en likeperson og et medlem knyttet til erfaringsoverføring/ relevante temaer registreres som en besøkstjeneste? Vil likepersonssamtaler foretatt på café mellom likeperson og et medlem kunne regnes som besøkstjeneste Våre likepersoner betjener brukerkontoret på mange sykehus. Godkjennes deres arbeid? Kan en-til-en samtaler per telefon registreres som samtalegruppe? Er det et krav at et likepersonskurs alltid skal ledes av en likeperson eller er det greit om det ledes av en «ikke-likeperson»? Hva med de likepersonsaktivitetene som ikke faller inn under under likepersonskurs, samtale-/aktivitetsgruppe, besøkstjeneste eller kontakttjeneste? Dokumentasjon og kontroll Krav til elektronisk signatur

3 1. Generelt: 1.1. Når er søknadsfristen for å søke om driftstilskudd i 2016? 15. september Når er rapporteringsfristen for organisasjonene som mottok driftsstøtte i 2014? Rapporteringen er nå en del av søknaden og ikke en egen innlevering. Søknadsfristen for driftstilskudd for 2016 er 15. september Da må organisasjonene også levere sist vedtatte årsmelding og årsregnskap for 2014 med revisjonsberetning fra statsautorisert eller registrert revisor sammen med søknaden. I tillegg må det vedlegges regnskap spesifisert på kontonivå (se regelverket 21). Regnskap spesifisert på kontonivå betyr regnskapskonto ikke bankkonto. Regnskap som føres av regnskapsførere følger ofte et system med kontoplan. Dersom organisasjonen fører regnskap selv er det viktig at utgiftspostene er på et slikt detaljnivå at direktoratet kan lese ut av regnskapet hvor inntektene kommer fra og hvor utgiftene i all hovedsak har gått Søkes det om tilskuddsberettigelse i en separat søknad? Nei, det benyttes samme skjema for begge typer søknader. I søknadsskjemaet vil det fremkomme hvilke opplysninger som skal fylles ut, avhengig av om man søker for første gang eller om man fra før er godkjent som mottaker av driftstilskudd. Søknadsprosessen for 2014 var spesiell da samtlige søkere ble vurdert på tilskuddsberettigelse ut i fra det nye regelverket Må vi søke om tilskuddsberettigelse hvert år? Blir dere tilskuddsberettiget er det ikke noe dere da vil trenge å søke om igjen. Men merk at større endringer i vedtektene deres eller endringer i organisasjonen som medfører at man ikke lenger oppfyller kravene i regelverkets 8 m.fl. kan medføre at man mister tilskuddsberettigelse i fremtiden. Merk at overgangsreglene i ordningen medfører at regelverket i praksis «fases inn» over en periode på flere år. Les mer her: Er det slik at man ikke skal søke om likepersonstilskudd lenger? Man skal ikke lenger søke særskilt om likepersonsmidler. Driftstilskuddet inkluderer nå en mekanisme for beregning av tilskudd der bl.a. likepersonsaktivitet inngår (jfr 11 i regelverket), så de to tidligere prosjektbaserte ordningene for likepersonstilskudd bortfaller. Men merk at overgangsreglene legger opp til at likepersonsaktiviteter først vil inngå i beregningsgrunnlaget fra grunnlagsåret 2014 (tilskuddsåret 2016). Les mer om regelverket, overgangsregler og søknad her: Hvordan beregnes driftstilskuddet for 2015? Driftstilskuddet for 2015 baseres på medlemstall, antall fylker med medlemmer, registrerte likepersoner og likepersonskontakttjeneste for grunnlagsåret Søknadsskjemaet vil inneholde felter der man fyller ut de relevante tallene. I tillegg skal organisasjonene levere en særattestasjon som skal bekrefte tallene. Opplysningene vil dog være grunnlag for mulig kontroll i ettertid så vi oppfordrer alle til å følge dokumentasjonsbestemmelsen i 19 tredje ledd og 20 for de innrapporterte opplysningene for denne søknaden. 3

4 1.7. Jeg får ikke signert i Altinn. Hva gjør jeg? For å kunne fylle ut et søknadsskjema i Altinn på vegne av en organisasjon må du ha utfyllingsmyndighet. Hvem som helst kan (som seg selv) logge seg inn på Altinn for å se skjemaet. For å fylle ut skjemaet, med organisasjonsnummer som kobles til Enhetsregisteret, må vedkommende ha denne utfyllingsmyndigheten, ellers blir feltet for organisasjonsnummer og -navn stående blank. For å signere skjemaet på vegne av organisasjonen, må du har signaturrettighet på vegne av organisasjonen. Disse rollene, om utfylling og signatur på vegne av organisasjonen, er registrert i Enhetsregisteret. Derfor er det viktig at disse opplysningene i Enhetsregisteret er oppdaterte. Dersom du har utfyllingsmyndighet for organisasjonen kan du sende søknaden til signering i Altinn. Den sendes da styreleder eller daglig leder og skal da fremkomme i meldingsboksen deres i Altinn til signering. Et alternativ er at styreleder eller daglig leder (den som har signaturrett på vegne av organisasjonen) delegerer signaturrett til deg via Altinn. Veileder for korrekt delegering av signatur finner du her (under «Hvordan søke om tilskudd i Altinn): organisasjoner/ For ytterligere teknisk bistand, kontakt Altinn brukerservice, tlf , betjent hverdager 08:00-15: Hvordan delegerer man roller i Altinn? Her kan du se hvordan organisasjonen kan delegere roller og rettigheter: Veileder for delegering og instruksjonsvideo roller og rettigheter i Altinn. En styreleder eller daglig leder kan som oftest delegere både rett til å signere og rett til å fylle ut søknadsskjema. Har dere utfordring med delegasjonsfunksjonen i Altinn må dere kontakte Altinn brukerstøtte: eller betjent hverdager 08:00-15: Hvem skal signere søknaden om driftstilskudd i Altinn? Daglig leder eller valgt leder skal signere søknaden i Altinn for organisasjonen, evt. en annen person som har fått delegert fullmakt. For å kunne signere skjemaet må vedkommende være tildelt signaturrett i Enhetsregisteret. Merk: Dette erstatter tidligere krav om to signaturer på søknaden Hva er forskjellen på grunnlagsår, søknadsår og tilskuddsår? 2014 GRUNNLAGSÅR 2015 SØKNADSÅR 2016 TILSKUDDSÅR Dokumentasjon fra 2014, som antall medlemmer, årsregnskap, årsmelding osv., utgir grunnlaget for søknaden. Dette blir samtidig en rapportering for tilskuddsåret Søknadsfrist for drift i 2016 er 15.september Organisasjoner mottar tilskudd i

5 2. Medlemmer 2.1. Er det nødvendig å registrere medlemmenes fødselsår i medlemslistene? Registrering av fødselsår er lagt inn bl.a. grunnet kravene til at organisasjonen må sørge for demokratiske rettigheter og frivillig innmelding for alle medlemmer som har fylt 15 år, jfr. regelverket 4 annet ledd og 8 bokstav h. For å kunne oppfylle disse to bestemmelsene må organisasjonene kunne dokumentere fødselsår på sine medlemmer. For tilskuddet i 2014 benyttes grunnlagsåret 2012 og for tilskuddet i 2015 benyttes grunnlagsåret For 2014 gjenbruker Bufdir medlemstallene som ble innsendt i 2013-søknaden og i 2015 benyttes tallene vi mottar for Kravene til registrering av fødselsår mv. vil da ikke gjelde for tilskuddet i hverken 2014 eller Innføringen av krav om registrering av disse opplysningene i medlemsregisteret vil i utgangspunktet gjelde fra og med grunnlagsåret 2014 (dvs. tilskuddsåret 2016). Grunnet overgangsreglene kan det søkes om dispensasjon for dette frem til søknad for tilskudd i 2018, grunnlagsåret Det betyr at alle organisasjoner må ha fødselsår i medlemsregistrene senest innen Hvordan teller vi familiemedlemmer etter det nye regelverket? Etter det nye regelverket skal alle enkeltpersoner telles som et medlem, så fremt de betaler 50 kr og ellers oppfyller øvrige krav i regelverket. Dette vil da også gjelde for familiemedlemskap. Dvs. at en familie på fem der alle fem har betalt minst 50 kr hver, minimum 250 kr, vil telles som fem medlemmer. Alle personer som har fylt 15 må selv individuelt og frivillig ha meldt seg inn i en organisasjon, og organisasjonens rutiner for familiemedlemskap må kunne ta høyde for å synliggjøre dette. Familiemedlemskap er forbeholdt medlemmer fra samme husstand Kan en person i familien melde inn andre i familien og betale kontingent samlet? Alle medlemmer må frivillig inngå medlemskap og med mindre en person er under 15 år må de selv vite om og akseptere en innmelding. Foreldre kan da ikke melde inn hverandre eller barn/ungdom over 15 år uten at disse selv har samtykket til det. Hva slags rutiner eller praksis dere har for å sørge for at dette blir praktisert er opp til dere, men det må være noe som kan etterprøves. Men dette er fortsatt ikke et hinder for at en person i en husstand kan betale kontingenten for hele familien - da altså under den forutsetningen at alle i familien har godtatt og er klar over at de blir innmeldt Et medlem kan ha flere diagnoser. Kan man være medlem flere plasser? Det er ikke noe i veien for at samme person er medlem i flere forskjellige organisasjoner. Så lenge man betaler kontingent og ellers oppfyller kravene i 4 og 5 i regelverket for hver enkelt organisasjon man er medlem i er det det eneste som har betydning for vår del Er etterlatte å regne som pårørende i følge regelverket? Organisasjonene kan legge til grunn at etterlatte kan regnes inn under pårørendebegrepet i regelverket. 3 bokstav m) definerer pårørende som "ektefelle, registrert partner, person som lever i ekteskaps- eller partnerskapslignende samboerskap med personen som har nedsatt funksjonsevne, barn, foreldre eller den som har foreldreansvaret, steforeldre, søsken og stesøsken, besteforeldre, tanter og onkler, verge eller hjelpeverge". 5

6 3. Tilskuddsberettigelse 3.1. Hva menes med «styrende organer» jfr. 8 i) «Organisasjonen må gjennom sine vedtekter sikre at personer med nedsatt funksjonsevne og deres pårørende har flertall i alle styrende organer nasjonalt, regionalt og lokalt»? Organisasjonen skal bestå i overveiende grad av personer med nedsatt funksjonsevne eller deres pårørende ( 8 a) og denne gruppen må ha flertall i alle styrende organer ( 8 i). Dette for å sikre en medlemsstyrt organisasjon. Som styrende organer menes alle organer med beslutningsmyndighet over organisasjonenes virksomhet, det vil da si typisk årsmøtet og styret i sentral-, regional- og lokalledd. Arbeidsgrupper og andre organer som ikke har endelig myndighet over økonomi, drift, vedtekter mv. vil ikke regnes som «styrende organer» Må lokalforeningene ha egne vedtekter, eller er det nok at det er beskrevet i de sentrale vedtektene? 6 i regelverket stadfester følgende: Med lokallag menes lag som pr. 31. desember i grunnlagsåret er en selvstendig enhet i organisasjonen, har vedtekter, minst fem medlemmer og eget styre valgt av og blant medlemmene. Om et lokallag kan sies å ha egne vedtekter eller ikke vil være avhengig av om disse er definert utfyllende i sentralleddets vedtekter eller om lokallagene selv fastsetter disse helt selv. I de tilfellene der den nasjonale organisasjonen har standardvedtekter som gjelder for alle lokallag og der disse fastsettes og endres av sentralleddet - vil dette kunne være tilstrekkelig til å oppfylle kravene etter 6. Men merk at forutsetningen for dette er at de sentralt fastsatte vedtektene/standardvedtektene for lokallag er bindende, samt at de definerer et nødvendig minimum av struktur (f.eks. organiseringen av laget, hvem som velger styret, hvem som har stemmerett på årsmøter mv.). Er dere i tvil kan dere kontakte Bufdir for veiledning. Merk også at kravet i 6 kun omhandler hvilke lokallag som skal gi uttelling i tilskuddsberegningen (jfr 11). En organisasjon kan ha andre typer lokallag utover det regelverket definerer, men det er altså kun de som faller innenfor 6 man vil få tilskudd på bakgrunn av. 4. Tilskudd i 2014 for organisasjoner som mottok driftstilskudd i Baseres tildelingen i 2014 på søknaden for 2013? Nei, tilskuddet i 2014 til organisasjoner som i 2013 mottok driftstilskudd vil basere seg på tall fra Tildelingen i 2014 vil da baseres på utmålingsfaktorene iht. 11 i regelverket bokstav a, b, g og h. Bokstav c, d, e og f kommer ikke til anvendelse før grunnlagsåret 2014 (tilskuddsåret 2016). Se forøvrig 34 i regelverket. Tilskuddet i 2014 vil ikke bli lavere enn den summen organisasjonen samlet sett fikk til drift- og likepersonsaktiviteter i Driftstilskuddet fra 2014 inkluderer en mekanisme for beregning av tilskudd der bl.a. likepersonsaktivitet inngår (jfr 11 i regelverket), så de to tidligere prosjektbaserte ordningene for likepersonstilskudd bortfaller. Men merk at overgangsreglene legger opp til at likepersonsaktiviteter først vil inngå i beregningsgrunnlaget fra grunnlagsåret 2014 (tilskuddsåret 2016). 6

7 A konto-beløpet som i februar 2014 ble utbetalt til organisasjoner som mottok tilskudd til drift og likepersonsarbeid i 2013 motsvarer halvparten av tilskuddet til drift og likepersonsarbeid organisasjonen mottok i Tilsvarende vil gjelde for tilskuddet i 2015, men da vil nye tall rapporter for grunnlagsåret 2013 legges til grunn. 5. Utbetaling av tilskudd i 2014 og Hvordan blir tilskuddet beregnet? Organisasjoner som ikke mottok driftstilskudd i 2013 (nye organisasjoner) fikk sitt tilskudd i 2014 basert på kriteriene i regelverket (jfr. 10 og 11). Merk at basistilskudd ikke ble tildelt de organisasjonene som også mottar tilskudd etter regelverket for tilskudd til nasjonale barne- og ungdomsorganisasjoner (jfr. 10) - se pkt 5.3. nedenfor. Organisasjoner som mottok tilskudd i 2013 fikk i 2014 sitt tilskudd basert på sitt driftstilskudd og tilskudd til likepersonsarbeid fra se pkt ovenfor. I 2015 vil tilskuddet følge de samme overgangsreglene som for 2014-tilskuddet men beregningen vil foretas ut i fra grunnlagstall fra Når blir tilskuddet utbetalt? For 2015 tar Bufdir sikte på å utbetale tilskudd i medio februar til alle søkere, også nye søkere som blir godkjent som tilskuddsberettiget. Utbetaling vil utgjøre halvparten av det totale tilsagnet. Andre halvpart vil bli utbetalt i juni måned Kan ungdomsorganisasjoner motta støtte både fra Fordelingsutvalget og fra Bufdir til driftstilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner? Ja, ungdomsorganisasjoner kan motta støtte fra begge tilskuddsordningene, men det kan ikke gis basistilskudd til organisasjoner som allerede mottar midler fra Fordelingsutvalget. Organisasjonen vil dermed motta basistilskudd etter tilskuddsordningen for nasjonale barne- og ungdomsorganisasjoner fra Fordelingsutvalget, og variabelt tilskudd under tilskuddsordningen for funksjonshemmedes organisasjoner. Jfr. regelverkets 10. Organisasjoner som mottar støtte fra Fordelingsutvalget søker etter sporvalg 1 eller 2 i skjemaet om tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner. Søkere vil bli sjekket opp mot listene over tilskuddsmottakere fra Fordelingsutvalget. 6. Likepersonsmidler 6.1. Skal vi søke om likepersonsmidler på samme måte som i 2013? Det er ikke lenger særskilte midler til likepersonsarbeid. I stedet mottar alle organisasjoner som mottok driftstilskudd i 2013 under denne ordningen et beløp i 2014 som minimum tilsvarer det sammenlagte beløpet organisasjonen fikk til drift- og likepersonsaktiviteter i 2013, jfr. overgangsreglene i 35. A konto-beløpet som i februar 2014 ble utbetalt til organisasjoner som mottok tilskudd til drift og likepersonsarbeid i 2013 motsvarer halvparten av tilskuddet til likepersonsarbeid og drift i Tilsvarende vil gjelde for tilskuddet som utbetales i

8 Organisasjonen skal da ikke sende noe egen søknad om likepersonsmidler i 2014 eller 2015, men f.o.m. grunnlagsåret 2014 vil likepersonsaktiviteter (jfr. 11, bokstav d, e og f) inngå i grunnlaget tilskuddet deres beregnes etter for tilskuddsåret 2016 (med søknadsfrist ) Hva er en likeperson? En likeperson er person den enkelte organisasjon selv har definert til å ha en særskilt rolle i utøvelsen og/eller ledelsen av organisasjonens likepersonarbeid (se regelverket 7, fjerde ledd). Regelverket overlater i stor grad til organisasjonene selv å være voktere av likepersonsbegrepet og innholdet i det. Husk at organisasjonens likepersoner må dokumenteres, jf. 19 tredje og siste ledd: «Som dokumentasjon av likepersoner, jf. 11 bokstav g), kreves en oversikt med navn og adresse på hver enkelt likeperson i grunnlagsåret. Oversikten må dateres og signeres av styreleder eller daglig leder i organisasjonen, eller en annen person som styret har gitt fullmakt til å signere.» Denne dokumentasjonen vil være naturlig å framvise ved kontroll fra Bufdir, og er også en del av den særattestasjonen som organisasjonens revisor skal utføre Vi planlegger en likepersonssamling hvor det vil foregå 4 forskjellige kurs på samme dag, på samme hotell for å effektivisere. Teller dette som ett kurs eller som fire kurs? Så fremt hvert kurs hver for seg tilfredsstiller kravene i 7 første ledd, samt at dere kan dokumentere dette iht 19 første ledd for hvert slikt kurs, så teller dette som fire separate kurs En av våre tillitsvalgte skal holde et lengre innlegg på et kurs som arrangeres av en annen organisasjon. Teller denne aktiviteten som likepersonskurs og likepersonsaktivitet? Nei. Det er kun organisasjonens egne kurs/seminarer som gir uttelling til tilskudd i denne tilskuddordningen. Hensikten bak at dette er en del av tilskuddsutmålingen er fordi Bufdir mener denne typen aktivitet skal gi et bilde av organisasjonens egen aktivitet da tilskuddsordningens formål er å yte tilskudd til den enkelte organisasjon selvstendige drift og aktivitet Vil likepersoner som holder kurs for fagfolk være en likepersonsaktivitet? Nei, det vil ikke kunne rapporteres inn som likepersonsaktivitet. I 3 bokstav i) er likepersonsaktivitet definert som "organisert overføring av personlige erfaringer mellom personer med nedsatt funksjonsevne og mellom pårørende. Normalt vil den som overfører erfaringer ha lengre og mer bearbeidet erfaring enn de øvrige." Aktivitet, kurs og opplæring mv. som da retter seg mot andre enn funksjonshemmede og/eller pårørende vil derfor ikke kunne rapporteres inn som grunnlag for tilskuddsberegning etter regelverket Vår organisasjon har en Facebookgruppe som administreres av likepersoner. Teller dette som likepersonsaktiviteten kontakttjeneste slik at vi får uttelling for dette? Nei. I regelverket for ordningen defineres kontakttjeneste i 7 som en etablert tjeneste for en-til-en kontakt mellom en likeperson og en person som vil benytte seg av tjenesten. Dersom organisasjonen ønsker å få online-tjenester/samtaler godkjent som samtale- eller aktivitetsgruppe er det viktig at dere oppbevarer dokumentasjon som viser omfang og varighet. Det vil være vanskelig for Bufdir å kunne godkjenne f.eks. korte meldingsutvekslinger på sosiale medier e.l. som en samtalegruppe det må være et visst omfang, varighet og koordinering/organisering involvert. 8

9 6.7. Hva er kriteriene for å gå godkjent en likepersonskontakttjeneste? Når det gjelder grunnlaget for godkjenning av kontakttjeneste må dette synliggjøres som en særskilt tjeneste drevet av sentralleddet til organisasjonen, og som noe som skiller seg fra, evt. kommer i tillegg til, det ordinære likepersonsarbeidet. Likepersonsarbeid gir allerede uttelling i regelverket og uttelling for kontakttjeneste får man derfor kun hvis denne er en særskilt tjeneste som er publisert/annonsert og drevet av organisasjonen som et supplement til f.eks. likepersonsarbeidet. Eksempelvis vil det ikke være tilstrekkelig at en organisasjon har en liste med telefonnummer på likepersoner på sin nettside. At likepersoner kan kontaktes av medlemmer og andre interessert er å regne som en del av det ordinære likepersonsarbeidet og dette vil man få tilskudd til etter 11 bokstav d) tom. g). Dette kriteriet er ment å gi uttelling for at sentralleddet i organisasjonen drifter en kontakttjeneste. Derfor er det sentralt at man kan synliggjøre at man f.eks. koordinerer, drifter eller tilrettelegger på en veldig tydelig måte. De kontakttjenestene som enkelt kan godkjennes er de der f.eks. sentralleddet har et felles telefonnummer man ringer og som har en bestemt åpningstid, der tjenesten er annonsert til alle medlemmer mfl. samt at det er definert hvem som er målgruppen. Det er jo da organisasjonen selv som legger til rette for en tjeneste som er dedikert til å formidle en til en-kontakt og dette vil da være ressurskrevende for sentralleddet å vedlikeholde. Det er derfor viktig at man i søknaden synliggjøre hvordan kontakttjenesten skiller seg fra ordinært likepersonsarbeid, samt hvilket ansvar og eventuelt kostnader/ressurser sentralleddet i foreningen legger ned i den. I tillegg er det grunn til å fremheve at tjenesten må være åpen for alle som ønsker å benytte seg av den. I dette ligger at det som hovedregel må være en særskilt tjeneste som ikke er avhengig av om enkeltpersoner er tilgjengelige eller ikke, for eksempel ved at det er oppgitt åpningstider for kontakttjenesten. Kriteriene for godkjennelse av kontakttjeneste er stadfestet av Barne- og likestillingsdepartementet i klagebehandlingene for søknadsbehandling for Kan en likepersonstelefonsamtale mellom en likeperson og et medlem knyttet til erfaringsoverføring/ relevante temaer registreres som en besøkstjeneste? Nei, Det er kun fysisk oppsøkende aktivitet fra en likeperson til et medlem som kan registreres som besøkstjeneste. All annen aktivitet, som f.eks. lengre telefonssamtaler, epostutveksling, eller tilstedeværelse på steder der medlemmene må oppsøke likepersonen, regnes ikke som besøkstjeneste og vil komme inn under den ordinære arbeidet til en likeperson og vil ikke få ekstra uttelling. Husk at organisasjonene i ordningen allerede får uttelling for antall likepersoner Vil likepersonssamtaler foretatt på café mellom likeperson og et medlem kunne regnes som besøkstjeneste. Så lenge en likeperson må drive oppsøkende aktivitet og fysisk møte et annet medlem, vil det ikke ha noe betydning hvor selve møtet finner sted, så lenge likepersonen selv må reise ut for å møte medlemmet. Besøkstjenesten er ment å skulle gi ekstra uttelling til de organisasjonene som har likepersoner som bedriver oppsøkende virksomhet ovenfor sine medlemmer, ofte fordi det er store geografiske avstander mellom medlemmene, og skal bidra til å dekke noe av kostnadene for dette. 9

10 6.10. Våre likepersoner betjener brukerkontoret på mange sykehus. Godkjennes deres arbeid? Nei, brukerkontorer på sykehus vil ikke regnes som besøkstjeneste Kan en-til-en samtaler per telefon registreres som samtalegruppe? Vi kommer som hovedregel ikke til å godkjenne en-til-en telefonsamtaler som samtalegrupper. Grunnen til dette er at samtalegrupper skal møtes og gjennomføre en aktivitet slik det formuleres i regelverket. Med gruppe menes tre eller flere Er det et krav at et likepersonskurs alltid skal ledes av en likeperson eller er det greit om det ledes av en «ikke-likeperson»? Ja, likepersonskurs skal holdes av likepersoner. Det er viktig å ha denne avgrensningen ettersom disse kriteriene skal gi uttelling for å ha likepersoner som utfører likepersonsarbeid i organisasjonene Hva med de likepersonsaktivitetene som ikke faller inn under under likepersonskurs, samtale-/aktivitetsgruppe, besøkstjeneste eller kontakttjeneste? Spørsmål fra organisasjon: «Mye av den viktige aktiviteten likepersoner utfører faller ikke inn under likepersonskurs, samtale-/aktivitetsgruppe, besøkstjeneste eller kontakttjeneste. Dette er f.eks. kontakt via sosiale medier, epost og telefon, som også er svært tidkrevende, og som ofte foretrekkes heller enn fysiske besøk da det er mest hensiktsmessig. Aktivitetene er likevel svært viktige og burde få uttelling uavhengig av fremgangsmetoden. Hvorfor er det slik?» De likepersonsaktivitetene som gis ekstra uttelling, som f.eks. besøkstjeneste og likepersonskurs, får dette på grunn av at de er spesielt kostnadskrevende. Vi forstår at det er vanskelig å vite hvordan rapporteringen på dette skal foregå, men vi mener at det er viktig å ha i minne at de fleste av aktivitetene som finner sted skal dekkes av det ordinære likepersonsarbeidet. En ordning som åpner for å skulle gi ekstra uttelling for langt flere aktiviteter, som f.eks. kontakt via sosiale medier, chat, epost eller telefonsamtaler, vil ikke være hensiktsmessig, og uhåndterbart i forhold til rapportering og oppfølging. Organisasjonene får derfor uttelling basert på antall likepersoner for å dekke dette. 7. Dokumentasjon og kontroll 7.1. Krav til elektronisk signatur I tilskuddsregelverkets 17, 18 og 19 stilles det krav til signatur for hhv. kontant betaling av medlemskap, årsrapport fra lokallag, samt dokumentasjon av likepersonsbesøktjenester. Bufdir vil godkjenne enten fysisk eller elektronisk signatur for denne typen dokumentasjon. I regelverket står det at elektroniske løsninger kan godtas «dersom det er benyttet en betryggende metode for å autentisere avsender og innholdet av dokumentasjonen». Ved bruk av elektronisk signatur vil vi altså stille krav til at denne har betryggende løsning for autentisering og logging, dette vil i praksis si at signaturtjenesten kan dokumentere på en god måte at rett vedkommende har signert og at en elektronisk logg for slike signeringer blir sikkert oppbevart. Epostinnsendelser/bekreftelser, spørreundersøkelser/webskjemaer o.l. vil ikke være tilfredsstillende da disse tilfredsstiller kravet til autentisering av den som skal signere. Les mer om elektronisk signatur og autentisering her: 10

OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER

OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER Nedenfor finner man en liste med svar på ofte stilte spørsmål om tilskuddsordningen. Bufdir tar sikte på å oppdatere denne løpende

Detaljer

Nytt regelverk for tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner

Nytt regelverk for tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner Nytt regelverk for tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner Side 1 Presentasjon informasjonsmøte / 19.11.2013 Program for dagen 1. Kort om prosessen 2. Implementering av regelverket 3. Presentasjon

Detaljer

Presedensarkiv Gjeldende per Avgjørelser og avklaringer for regelverket for tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner

Presedensarkiv Gjeldende per Avgjørelser og avklaringer for regelverket for tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner Presedensarkiv Gjeldende per 13.1.2017 Avgjørelser og avklaringer for regelverket for tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner Innhold Innledning... 3 1. Likepersonsmidler... 3 1.1. Likepersonsaktiviteter...

Detaljer

Presedensarkiv Gjeldende per Avgjørelser og avklaringer for regelverket for tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner

Presedensarkiv Gjeldende per Avgjørelser og avklaringer for regelverket for tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner Presedensarkiv Gjeldende per 24.6.2016 Avgjørelser og avklaringer for regelverket for tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner Innhold Innledning... 3 1. Likepersonmidler... 3 1.1 Kontakttjeneste...

Detaljer

Presedensarkiv Gjeldende per Avgjørelser og avklaringer for regelverket for tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner

Presedensarkiv Gjeldende per Avgjørelser og avklaringer for regelverket for tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner Presedensarkiv Gjeldende per 24.6.2015 Avgjørelser og avklaringer for regelverket for tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner Innhold Innledning... 3 1. Likepersonsmidler... 3 1.1 Kontakttjeneste...

Detaljer

Søknad om driftstilskudd for 2016. Tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner

Søknad om driftstilskudd for 2016. Tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner Søknad om driftstilskudd for 2016 Tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner Program for dagen 1. Kort om søknadsprosessen 2. Kort gjennomgang av utlysningen 3. Gjennomgang av regelverk og utmålingsmodell

Detaljer

Tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner

Tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner Tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner Fordelingsutvalget Dagens temaer: 1) 2) Endring i søknadsskjemaene 3) Endringer i revisors særattestasjon 4) Spørsmål? 1 Forskriften trer i kraft

Detaljer

Regelverk for tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner (kap. 847 post 70)

Regelverk for tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner (kap. 847 post 70) POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 04 / 2015 Regelverk for tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner (kap. 847 post 70) Innhold 1. Innledende bestemmelser...

Detaljer

Veiledning for revisors særattestasjon

Veiledning for revisors særattestasjon Veiledning for revisors særattestasjon Vedrørende tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner, statsbudsjettets kap. 847, post 70 (Jf. Regelverk for tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner) Denne

Detaljer

Regelverk for tilskudd til frivillige organisasjoner på familie- og likestillingsområdet

Regelverk for tilskudd til frivillige organisasjoner på familie- og likestillingsområdet POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 03 / 2017 Regelverk for tilskudd til frivillige organisasjoner på familie- og likestillingsområdet Innhold Innledning...

Detaljer

Regelverk for kap. 847 post 70 TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER

Regelverk for kap. 847 post 70 TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER Regelverk for kap. 847 post 70 TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet fastsetter retningslinjer for fordeling av midler fra denne ordningen utover

Detaljer

Veiledning for revisors særattestasjon

Veiledning for revisors særattestasjon Veiledning for revisors særattestasjon Tilskuddsåret 2016 Vedrørende grunnstøtte til nasjonalt arbeid til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner, statsbudsjettets kap. 857, post 70 og 79 (Jfr. forskrift

Detaljer

Rundskriv Q-17/14 Retningslinjer for tilskudd til frivillige organisasjoner på familie- og likestillingsområdet i 2014

Rundskriv Q-17/14 Retningslinjer for tilskudd til frivillige organisasjoner på familie- og likestillingsområdet i 2014 Rundskriv Q-17/14 Retningslinjer for tilskudd til frivillige organisasjoner på familie- og likestillingsområdet i 2014 De foreliggende retningslinjene for tilskuddsordningen ligger på Barne-, likestillings-

Detaljer

Regelverk for tilskudd til frivillige organisasjoner på familie- og likestillingsområdet i 2015 (kap. 846 post 70)

Regelverk for tilskudd til frivillige organisasjoner på familie- og likestillingsområdet i 2015 (kap. 846 post 70) POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 03 / 2015 Regelverk for tilskudd til frivillige organisasjoner på familie- og likestillingsområdet i 2015 (kap. 846

Detaljer

Veiledning for revisors særattestasjon

Veiledning for revisors særattestasjon Veiledning for revisors særattestasjon Tilskuddsåret 2008 Vedrørende grunnstøtte til nasjonalt arbeid til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner, statsbudsjettets kap. 857, post 70 (Jf. forskrift om

Detaljer

F o r d e l i n g s u t v a l g e t

F o r d e l i n g s u t v a l g e t F o r d e l i n g s u t v a l g e t Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO Deres ref: Vår ref: 2014/50025-2 Arkivkode: 621 Dato: 18.09.2014 Høringssvar - endringer

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR FRIFOND ORGANISASJON NORSK MUSIKKRÅD. Innledende bestemmelse:

RETNINGSLINJER FOR FRIFOND ORGANISASJON NORSK MUSIKKRÅD. Innledende bestemmelse: RETNINGSLINJER FOR FRIFOND ORGANISASJON NORSK MUSIKKRÅD Innledende bestemmelse: Frifond organisasjon har søknadsfrist 15. april. Det vil være mulig å levere søknad fra 15. februar og organisasjonene vil

Detaljer

Veiledning for revisors særattestasjon

Veiledning for revisors særattestasjon Veiledning for revisors særattestasjon Tilskuddsåret 2014 Vedrørende grunnstøtte til nasjonalt arbeid til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner, statsbudsjettets kap. 857, post 70 (Jf. forskrift om

Detaljer

Informasjon til fylkes- og lokallag. v/organisasjonskonsulent Kine Hvinden Dahl Ledermøte 29. 30. mars 2014

Informasjon til fylkes- og lokallag. v/organisasjonskonsulent Kine Hvinden Dahl Ledermøte 29. 30. mars 2014 Informasjon til fylkes- og lokallag v/organisasjonskonsulent Kine Hvinden Dahl Ledermøte 29. 30. mars 2014 Lokallagsarbeid Lokallagenes viktigste oppgaver er: organisert lagarbeid kurs- og informasjonsvirksomhet

Detaljer

Søknad om driftstilskudd for Tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner

Søknad om driftstilskudd for Tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner Søknad om driftstilskudd for 2017 Tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner Program for dagen 1. Kort om søknadsprosessen og utlysningen 2. Regelverket og mulige endringer i 2016 3. Orientering om

Detaljer

Tilskudd til frivillig arbeid mot fattigdom driftsstøtte til organisasjoner som drives av sosialt og økonomisk vanskeligstilte

Tilskudd til frivillig arbeid mot fattigdom driftsstøtte til organisasjoner som drives av sosialt og økonomisk vanskeligstilte Regelverk for tilskuddsordning Statsbudsjettets kapittel 0621 post 70 Tilskudd til frivillig arbeid mot fattigdom driftsstøtte til organisasjoner som drives av sosialt og økonomisk vanskeligstilte Regelverket

Detaljer

Tilskudd til frivillig arbeid mot fattigdom prosjekter/aktiviteter for sosialt og økonomisk vanskeligstilte

Tilskudd til frivillig arbeid mot fattigdom prosjekter/aktiviteter for sosialt og økonomisk vanskeligstilte Regelverk for tilskuddsordning Statsbudsjettets kapittel 0621 post 70 Tilskudd til frivillig arbeid mot fattigdom prosjekter/aktiviteter for sosialt og økonomisk vanskeligstilte Regelverket er fastsatt

Detaljer

POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg. Sentralbord: 466 15 000. Rundskriv. bufdir.no 14 / 2015

POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg. Sentralbord: 466 15 000. Rundskriv. bufdir.no 14 / 2015 POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 14 / 2015 Regelverk for tilskudd til aktiviteter og drift av frivillige organisasjoner og andre, som bidrar til bedre

Detaljer

POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg. Sentralbord: 466 15 000. Rundskriv. bufdir.no 06 / 2015

POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg. Sentralbord: 466 15 000. Rundskriv. bufdir.no 06 / 2015 POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 06 / 2015 Regelverk for tilskudd til sommerleir for barn og unge med nedsatt funksjonsevne med særskilt store hjelpebehov

Detaljer

Regelverk for tilskudd til ferie- og velferdstiltak for personer med nedsatt funksjonsevne (kap 847 post 70)

Regelverk for tilskudd til ferie- og velferdstiltak for personer med nedsatt funksjonsevne (kap 847 post 70) POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 05 / 2015 Regelverk for tilskudd til ferie- og velferdstiltak for personer med nedsatt funksjonsevne (kap 847 post

Detaljer

Pårørendeskoler og samtalegrupper til pårørende til personer med demens

Pårørendeskoler og samtalegrupper til pårørende til personer med demens Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 761 post 79 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870298 (Kun for

Detaljer

FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL BARNE- OG UNGDOMSORGANISASJONER I OSLO

FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL BARNE- OG UNGDOMSORGANISASJONER I OSLO FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL BARNE- OG UNGDOMSORGANISASJONER I OSLO Vedtatt i Oslo bystyre 03.05.2006, Sak 170/06 Oslo kommune vedtar følgende forskrift om tilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner i Oslo:

Detaljer

Regelverk for tilskudd til tiltak for voldsutsatte barn i 2015 (kap. 857 post 72)

Regelverk for tilskudd til tiltak for voldsutsatte barn i 2015 (kap. 857 post 72) POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 18 / 2015 Regelverk for tilskudd til tiltak for voldsutsatte barn i 2015 (kap. 857 post 72) Innhold 1. Formål... 3

Detaljer

Forslag på vedtektsendringer 2. april 2016.

Forslag på vedtektsendringer 2. april 2016. Forslag på vedtektsendringer 2. april 2016. Det gjelder i hovedsak å opprette en egen paragraf om medlemskategorier( 3), flytte nummereringen på resten, legge inn en setning i 4 og inkludere noen felles

Detaljer

Retningslinjer for Frifond organisasjon 2015 Vedtatt av LNUs styre 12.11.2014, gjeldende for tilskuddsåret 2015.

Retningslinjer for Frifond organisasjon 2015 Vedtatt av LNUs styre 12.11.2014, gjeldende for tilskuddsåret 2015. Retningslinjer for Frifond organisasjon 2015 Vedtatt av LNUs styre 12.11.2014, gjeldende for tilskuddsåret 2015. Frifond organisasjon har søknadsfrist 15. april 2015. Det vil være mulig å levere søknad

Detaljer

PROTOKOLL FRA 7. MØTE I FORDELINGSUTVALGET 2014

PROTOKOLL FRA 7. MØTE I FORDELINGSUTVALGET 2014 PROTOKOLL FRA 7. MØTE I FORDELINGSUTVALGET 2014 DATO: Fredag 7. november 2014 TID: 09.30 13.30 (inkludert møte med BLD) STED: Stensberggata 27 Ref. nr. 2013/65007 Tilstede Kirsti Marie Stokkeland Lasse

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR FRIFOND ORGANISASJON NORSK MUSIKKRÅD

RETNINGSLINJER FOR FRIFOND ORGANISASJON NORSK MUSIKKRÅD RETNINGSLINJER FOR FRIFOND ORGANISASJON NORSK MUSIKKRÅD Innledende bestemmelse: Frifond organisasjon har søknadsfrist 15. april. Det vil være mulig å levere søknad fra 15. februar og organisasjonene vil

Detaljer

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 762 post 60 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr (Kun for intern

Detaljer

Tilskudd til kartlegginger og kompetansetiltak - habilitering og rehabilitering

Tilskudd til kartlegginger og kompetansetiltak - habilitering og rehabilitering Regelverk for tilskuddsordning Skjema for Kapittel 733 post 79 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr KY000004,

Detaljer

SIDE 1 FORDELINGSUTVALGET INSTRUKS FOR FORDELINGSUTVALGET

SIDE 1 FORDELINGSUTVALGET INSTRUKS FOR FORDELINGSUTVALGET FORDELINGSUTVALGET SIDE 1 INSTRUKS FOR FORDELINGSUTVALGET Barne- og likestillingsdepartementet 17. november 2009 FORDELINGSUTVALGET SIDE 2 INNHOLD 1 Barne- og likestillingsdepartementets styring av og

Detaljer

Regelverk for nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom søknad om støtte for 2015 (kap. 857 post 61)

Regelverk for nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom søknad om støtte for 2015 (kap. 857 post 61) POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 01 / 2015 Regelverk for nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom søknad om støtte for 2015 (kap. 857 post 61) Innhold

Detaljer

DEL I - TILSKUDDSORDNINGENS INNRETNING

DEL I - TILSKUDDSORDNINGENS INNRETNING Kap. 225 post 74 Tilskudd til organisasjoner Retningslinjer for forvaltning av tilskudd under statsbudsjettets kap. 225 post 74. Fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet 19. november 1999, senest

Detaljer

Kap. 253 post 70 Tilskudd til folkehøyskoler

Kap. 253 post 70 Tilskudd til folkehøyskoler Kap. 253 post 70 Tilskudd til folkehøyskoler Retningslinjer for tilskudd fra kap. 253 Folkehøyskoler post 70 Tilskudd til Folkehøyskoler og post 70 Tilskudd til Folkehøyskoler med stor andel av funksjonshemmede

Detaljer

Skolehelsetjenesten i den videregående skole

Skolehelsetjenesten i den videregående skole Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 762 post 60 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr (Kun for intern

Detaljer

Regelverk for tilskudd til organisasjoner i barnevernet (kap. 854 post 71)

Regelverk for tilskudd til organisasjoner i barnevernet (kap. 854 post 71) POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 11 / 2015 Regelverk for tilskudd til organisasjoner i barnevernet (kap. 854 post 71) Innhold Innledning... 3 1. Formål...

Detaljer

Frifondstotte til SOS Rasisme

Frifondstotte til SOS Rasisme SOS Rasisme v/kjell Gunnar Larsen ø konomiutvalget Postboks 297 02.12.2009 5501 Haugesund Var ref: 623.4/TH/LNT Deres ref: L N U Frifondstotte til SOS Rasisme Det vises til tidligere kontakt og korrespondanse

Detaljer

Overføringer til utlandet (f.eks. internasjonale organisasjoner og EU)

Overføringer til utlandet (f.eks. internasjonale organisasjoner og EU) Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 718 post 70 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870016 FP000001

Detaljer

Likepersonpermen 2012. Foreningen for Muskelsyke

Likepersonpermen 2012. Foreningen for Muskelsyke Likepersonpermen 2012 Foreningen for Muskelsyke 1 Innhold Likepersonsarbeid... 3 Likepersonsutvalget i FFM... 3 Likepersonens oppgaver... 5 Hvem kan være likeperson?... 6 Du kan være likeperson gjennom:...

Detaljer

Tilskudd til etterutdanning, institutter og foreninger

Tilskudd til etterutdanning, institutter og foreninger Skjema for Kapittel 0764 post 72 Divisjon: Spesialisthelsetjenester Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Gjelder for Dim4

Detaljer

Riktig og redusert bruk av tvang i psykisk helsevern

Riktig og redusert bruk av tvang i psykisk helsevern Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 0734 post 72 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr LR000001 (Kun for

Detaljer

Retningslinjer for Frifond organisasjon

Retningslinjer for Frifond organisasjon Retningslinjer for Frifond organisasjon Dysleksi Norge, august 2010 Revidert 2013 Søknadsfrist 15. mai Til Dysleksi Norge. Youngstorget 2 B, boks 2, 0181 Oslo Formål og målgruppe Frifond støtten skal bidra

Detaljer

Følgebrev til ny forskrift om tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner av 29. november 2007

Følgebrev til ny forskrift om tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner av 29. november 2007 I følge liste Deres ref Vår ref Dato 200603300-/MKS 29.11.2007 Følgebrev til ny forskrift om tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner av 29. november 2007 Vedlagt følger ny forskrift for

Detaljer

Regelverk for tilskuddsordning

Regelverk for tilskuddsordning Regelverk for tilskuddsordning Kapittel post Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr (Kun for intern bruk i

Detaljer

Retningslinjer. 1. Formålet med støtteordningen. 2. Hvem kan søke om støtte? 3. Hvilke tiltak kan få støtte?

Retningslinjer. 1. Formålet med støtteordningen. 2. Hvem kan søke om støtte? 3. Hvilke tiltak kan få støtte? Retningslinjer Vedtatt 06.02.14 1. Formålet med støtteordningen Målsettingen med informasjonsstøtten er å øke kompetansen og kunnskapen på Nord/Sør-spørsmål, spesielt i barne- og ungdomsorganisasjoner

Detaljer

Opplæringstiltak knyttet til brukerstyrt personlig assistanse

Opplæringstiltak knyttet til brukerstyrt personlig assistanse Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 0761 post 66 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr NI000001 (Oppdragskoden

Detaljer

Tilskudd til implementering av faglige anbefalinger i nasjonale retningslinjer og veiledere på rus og psykisk helsefeltet

Tilskudd til implementering av faglige anbefalinger i nasjonale retningslinjer og veiledere på rus og psykisk helsefeltet Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 764 post 72 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr QR000034 (Kun for

Detaljer

Hjelpetiltak for personer med problematisk spilleadferd

Hjelpetiltak for personer med problematisk spilleadferd Regelverk for tilskuddsordning Kapittel post Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr BB000009 (Kun for intern

Detaljer

Oppdragsbrev - delegering av tilskuddsforvaltning og oppfølging av forvalter

Oppdragsbrev - delegering av tilskuddsforvaltning og oppfølging av forvalter V3.0-26.03.2014 St Olavs hospital HF 7030 TRONDHEIM Deres ref.: Vår ref.: 08/2033-130 Saksbehandler: Jon Nysted Dato: 11.04.2014 Oppdragsbrev - delegering av tilskuddsforvaltning og oppfølging av forvalter

Detaljer

Rettleiing for revisor sin særattestasjon

Rettleiing for revisor sin særattestasjon Rettleiing for revisor sin særattestasjon Om grunnstønad til nasjonalt arbeid til frivillige barne- og ungdomsorganisasjonar, statsbudsjettets kap. 857, post 70 (Jf. føresegn om tilskot til frivillige

Detaljer

Tilskudd til fylkeskommunale praksisplasser ved tannpleierutdanningen ved Høgskolen i Hedmark

Tilskudd til fylkeskommunale praksisplasser ved tannpleierutdanningen ved Høgskolen i Hedmark Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 770 post 70 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr SP000002 (Kun for

Detaljer

Tilskudd til integrert løp i dobbeltkompetanse for tannleger

Tilskudd til integrert løp i dobbeltkompetanse for tannleger Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 770 post 70 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870244 (Kun for

Detaljer

Rekruttering av fastleger og kvalitetshevende tiltak i legevakt

Rekruttering av fastleger og kvalitetshevende tiltak i legevakt Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 762 post 63 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr (Kun for intern

Detaljer

Regelverk for tilskudd til trygge lokalsamfunn og gode oppvekstmiljø (kap. 857 post 71)

Regelverk for tilskudd til trygge lokalsamfunn og gode oppvekstmiljø (kap. 857 post 71) POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 05/ 2015 Regelverk for tilskudd til trygge lokalsamfunn og gode oppvekstmiljø (kap. 857 post 71) Innhold Innledning...

Detaljer

Retningslinjer for Frifond organisasjon

Retningslinjer for Frifond organisasjon Retningslinjer for Frifond organisasjon Vedtatt revidert av Dysleksi Norge v/ Landsstyret 5. februar 2016 Søknadsfrist 15. mai Til Dysleksi Norge Storgata 10 a, 0155 Oslo kine@dysleksinorge.no Formål og

Detaljer

Tilskudd til kvalifiseringsprogrammet ved Universitetet i Bergen for tannleger utdannet i land utenfor EU/EØS

Tilskudd til kvalifiseringsprogrammet ved Universitetet i Bergen for tannleger utdannet i land utenfor EU/EØS Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 770 post 70 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr SP000001 (Kun for

Detaljer

Tilskudd til ideelle og frivillige organisasjoner som driver aktivitetstilbud rettet mot personer med rusmiddelproblemer eller prostitusjonserfaring

Tilskudd til ideelle og frivillige organisasjoner som driver aktivitetstilbud rettet mot personer med rusmiddelproblemer eller prostitusjonserfaring Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 765 post 72 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870089 (Oppdragskoden

Detaljer

----------------------- Statlige/ kommunale/ fylkeskommunale bedrifter (f.eks. statsaksjeselskap, statsforetak og helseforetak)

----------------------- Statlige/ kommunale/ fylkeskommunale bedrifter (f.eks. statsaksjeselskap, statsforetak og helseforetak) Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 761 post 60 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr NF000019 (Kun for

Detaljer

Tilskudd til lønn til tannleger under spesialistutdanning i pedodonti

Tilskudd til lønn til tannleger under spesialistutdanning i pedodonti Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 770 post 70 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870187?? (Kun for

Detaljer

Tilskudd til kompetansehevende tiltak i ernæring i pleie- og omsorgstjenesten

Tilskudd til kompetansehevende tiltak i ernæring i pleie- og omsorgstjenesten Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 761 post 60 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Gjelder for Dim4 / Oppdrag nr 870004

Detaljer

Tilskuddsordningen for brukerorganisasjoner

Tilskuddsordningen for brukerorganisasjoner Helse Sør Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Tilskuddsordningen for brukerorganisasjoner

Detaljer

Tilskudd til utvikling av helse- og sosialtjenester til den samiske befolkning

Tilskudd til utvikling av helse- og sosialtjenester til den samiske befolkning Skjema for Kapittel 762 post 70 Divisjon: Primærhelsetjenester Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Gjelder for Dim4 / Oppdrag

Detaljer

Teknologisk støtte i fritidsaktiviteter for barn og unge med nedsatt funksjonsevne og deres familier

Teknologisk støtte i fritidsaktiviteter for barn og unge med nedsatt funksjonsevne og deres familier Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 761 post 79 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870286 (Kun for

Detaljer

Kompetanseløftet 2015 - Sentralt finansierte tiltak

Kompetanseløftet 2015 - Sentralt finansierte tiltak Skjema for Kapittel 761 post 60 Divisjon: Primærhelsetjenester Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Gjelder for Velg Oppdrag

Detaljer

Regelverk for tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak (kap. 854 post 61 (2))

Regelverk for tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak (kap. 854 post 61 (2)) POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 13 / 2015 Regelverk for tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak (kap. 854 post 61 (2)) Innhold Innledning...

Detaljer

Nytt skjema Oppdatering av skjema tidligere godkjent av departementet (dd.mm.åå):

Nytt skjema Oppdatering av skjema tidligere godkjent av departementet (dd.mm.åå): Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 765 post 72 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870091 (Oppdragskoden

Detaljer

Retningslinjer for Frifond organisasjon 2017

Retningslinjer for Frifond organisasjon 2017 Retningslinjer for Frifond organisasjon 2017 Vedtatt av LNUs styre 14.11.2016, gjeldende for tilskuddsåret 2017. Frifond organisasjon har søknadsfrist 15. april 2017. Det vil være mulig å levere søknad

Detaljer

Søknadsprosess og årsplan. Vedlegg til rundskriv 01/2015 Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom søknad om støtte for 2015

Søknadsprosess og årsplan. Vedlegg til rundskriv 01/2015 Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom søknad om støtte for 2015 Søknadsprosess og årsplan Vedlegg til rundskriv 01/2015 Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom søknad om støtte for 2015 Innledning Dette dokumentet har til hensikt å gi en oversikt over frister

Detaljer

VEDTEKTER. 4 Årsmøtet i hovedforeningen er NFCFs høyeste myndighet. Årsmøtet i den enkelte region er regionens høyeste myndighet.

VEDTEKTER. 4 Årsmøtet i hovedforeningen er NFCFs høyeste myndighet. Årsmøtet i den enkelte region er regionens høyeste myndighet. VEDTEKTER NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Norsk forening for cystisk fibrose, NFCF. Foreningens internasjonale navn er Norwegian cystic fibroses association, NCFA. 2 NFCFs oppgaver er å arbeide for

Detaljer

Regelverk for tilskudd til tiltak mot vold og seksuelle overgrep i nære relasjoner (kap. 840 post 70)

Regelverk for tilskudd til tiltak mot vold og seksuelle overgrep i nære relasjoner (kap. 840 post 70) POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 09 / 2015 Regelverk for tilskudd til tiltak mot vold og seksuelle overgrep i nære relasjoner (kap. 840 post 70) Innhold

Detaljer

Utvikling av skolehelsetjenesten i den videregående skole

Utvikling av skolehelsetjenesten i den videregående skole Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 762 post 60 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870014 (Kun for

Detaljer

Reglement for godkjenning og registrering av studentforeninger ved Universitetet i Oslo

Reglement for godkjenning og registrering av studentforeninger ved Universitetet i Oslo Reglement for godkjenning og registrering av studentforeninger ved Universitetet i Oslo 1) Registrering av studentforeninger Studentforeninger ved Universitetet i Oslo (UiO) skal være registrert i henhold

Detaljer

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU Innhold Hva er Frifond for nybegynnere? 3 Hvorfor har vi laget dette heftet? 3 Litt om retningslinjene for Frifond organisasjon 3 Fordelingen

Detaljer

Les gjennom kriteriene for tilskuddsordningen før utfylling av søknadsskjemaet. Disse ligger vedlagt. Søkers / Organisasjonens navn:.

Les gjennom kriteriene for tilskuddsordningen før utfylling av søknadsskjemaet. Disse ligger vedlagt. Søkers / Organisasjonens navn:. Søknadsfrist 01. juni 2015 Sandefjord kommune Helse- og sosialetaten Postboks 2025 3202 Sandefjord Driftstilskudd til lokale innvandrerorganisasjoner og tilskudd til frivillig virksomhet i lokalsamfunn

Detaljer

Bruksanvisning /veiledning

Bruksanvisning /veiledning Bruksanvisning /veiledning for praktisk gjennomføring av årsmøte i Norsk Folkehjelp Oppdatert av Per Øivind Eriksen for Norsk Folkehjelp desember 2014 Innhold. Forarbeid til årsmøtet Vedtektene om årsmøte

Detaljer

10 / 2015. Retningslinjer for statlig tilskudd til sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt (kap.

10 / 2015. Retningslinjer for statlig tilskudd til sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt (kap. 10 / 2015 Retningslinjer for statlig tilskudd til sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt (kap. 840 post 61) Innhold Innledning... 3 1. Formål... 3 2. Søknad... 3 3. Krav

Detaljer

Helhetlige tilbud til pårørende med krevende omsorgsoppgaver

Helhetlige tilbud til pårørende med krevende omsorgsoppgaver Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 761 post 79 NC000067 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr (Kun for

Detaljer

Folkehelsetiltak av nasjonal betydning

Folkehelsetiltak av nasjonal betydning Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 0714 post 70 og 0714 post 79 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr

Detaljer

Tilskudd til lag og organisasjoner

Tilskudd til lag og organisasjoner NES KOMMUNE KULTUR RETNINGSLINJER FOR DRIFTSTILSKUDD TIL IDRETTSORGANISASJONER I NES KOMMUNE Tilskudd til lag og organisasjoner Vedtatt av utvalg for teknikk, næring og kultur 1.4.2014 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Oppfølgingplan for arbeid og psykisk helse - kunnskapsbaserte mestringskurs

Oppfølgingplan for arbeid og psykisk helse - kunnskapsbaserte mestringskurs Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 764 post 72 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr (Kun for intern

Detaljer

PBU medlemsregistrering. Brukerveiledning 2015

PBU medlemsregistrering. Brukerveiledning 2015 PBU medlemsregistrering Brukerveiledning 2015 Innholdsfortegnelse ÅRSRAPPORTERING FOR GRUPPE INNLEDNING 1. INNLOGGING 2 2. OPPRETT ÅRSRAPPORT 3 3. MEDLEMMER 3 4. REDIGERE GRUPPE 4 5. INNSENDING AV RAPPORT

Detaljer

Utfyllende regler om medlemmenes (andelseiernes) rettigheter og plikter. i Bate boligbyggelag

Utfyllende regler om medlemmenes (andelseiernes) rettigheter og plikter. i Bate boligbyggelag Utfyllende regler om medlemmenes (andelseiernes) rettigheter og plikter i Bate boligbyggelag 1. Hvem kan bli medlem i boligbyggelaget? I disse reglene brukes betegnelsen medlem om de som er andelseiere

Detaljer

Regelverk for nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom (kap. 846 post 61)

Regelverk for nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom (kap. 846 post 61) POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 01 / 2016 Regelverk for nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom (kap. 846 post 61) Innhold Innledning... 3 Målgruppe...

Detaljer

Utvikling og tprøving av teknologiske verktøy for sosial kontakt

Utvikling og tprøving av teknologiske verktøy for sosial kontakt Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 761 post 79 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr (Kun for intern

Detaljer

Vedtekter for Brystkreftforeningen

Vedtekter for Brystkreftforeningen Vedtekter for Brystkreftforeningen 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brystkreftforeningen. Foreningen er politisk og religiøst uavhengig og er assosiert medlem av Kreftforeningen. Foreningens internasjonale

Detaljer

Aktivitet seniorer og eldre

Aktivitet seniorer og eldre Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 761 post 79 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870205 (Kun for

Detaljer

Vedtekter for RE:ACT. Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013

Vedtekter for RE:ACT. Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013 Vedtekter for RE:ACT Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013 1 BASIS 1. RE:ACT sin visjon er en rettferdig og bærekraftig verden fri for fattigdom 2. RE:ACT er Strømmestiftelsens ungdomsorganisasjon

Detaljer

Norsk cøliakiforenings ungdom

Norsk cøliakiforenings ungdom Forslag til endringer i Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Landsmøtet 2015 Ålesund 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU). #1 Forslagsstiller: Landsmøtet

Detaljer

Kulturmidlene retningslinjer Vedtatt av Levekårsutvalget 11.3.2010

Kulturmidlene retningslinjer Vedtatt av Levekårsutvalget 11.3.2010 Kulturmidlene retningslinjer Vedtatt av Levekårsutvalget 11.3.2010 Alminnelige bestemmelser: Hvem: Det kan gis tilskudd til foreninger og lag som driver organisert kulturaktivitet innenfor det utvidende

Detaljer

Regelverk for Tilskudd til landsomfattende musikkorganisasjoner vedtatt på Norsk musikkråds musikkting 28. mai 2011 revidert november 2013.

Regelverk for Tilskudd til landsomfattende musikkorganisasjoner vedtatt på Norsk musikkråds musikkting 28. mai 2011 revidert november 2013. Regelverk for Tilskudd til landsomfattende musikkorganisasjoner vedtatt på Norsk musikkråds musikkting 28. mai 2011 revidert november 2013. Dette regelverket omhandler forvaltningen av midler i henhold

Detaljer

Norsk Vandrefestival VEDTEKTER for foreningen Norsk Vandrefestival

Norsk Vandrefestival VEDTEKTER for foreningen Norsk Vandrefestival j VEDTEKTER for foreningen Sist revidert og vedtatt 24.03.2015 1 Navn og adresse Foreningens navn er ble stiftet 08.06.2009. Foreningen er hjemmehørende i region Halsa, Surnadal, Rindal og Tingvoll. 2

Detaljer

Høringssvar Nytt tilskuddsregelverk for funksjonshemmedes organisasjoner

Høringssvar Nytt tilskuddsregelverk for funksjonshemmedes organisasjoner Til: Barne- Ungdoms- og familiedirektoratet postmottak@bufdir.no Deres ref.: 2012/55597 Vår ref.: 6.4.27/MKN Høringssvar Nytt tilskuddsregelverk for funksjonshemmedes organisasjoner takker for anledning

Detaljer

Tilskudd til etablering og drift av øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene

Tilskudd til etablering og drift av øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 762 post 62 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr (Kun for intern

Detaljer