Et nytt skoleår med nye og gamle elever er i gang. Vi er i år 238 elever fordelt på 8., 9. og 10.trinn, Forsterket enhet og Velkomstklassen.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Et nytt skoleår med nye og gamle elever er i gang. Vi er i år 238 elever fordelt på 8., 9. og 10.trinn, Forsterket enhet og Velkomstklassen."

Transkript

1

2 2 Til elever, foresatte og tilsatte ved Hov ungdomsskole. Informasjonshefte for skoleåret 2014/2015 Et nytt skoleår med nye og gamle elever er i gang. Vi er i år 238 elever fordelt på 8., 9. og 10.trinn, Forsterket enhet og Velkomstklassen. Hov ungdomsskole representerer et spennende mangfold i kultur og språk, noe som utfordrer oss og gir oss vekst i den daglige kommunikasjon og væremåte overfor hverandre. God kommunikasjon er viktig for et godt samarbeid, og skolens motto Mestring gjennom samarbeid setter fokus på akkurat dette hos oss. Mottoet skal forankres i all vår dialog med ulike aktører knyttet til skole. Der mennesker møtes, oppstår kommunikasjon og i skolen møtes vi mange. For og lykkes må vi alle bidra og medvirke, vi må snakke godt sammen både om og i hverdagen vår for å finne gode løsninger for alle. Hov ungdomsskole har som mål å etterleve Ringerike kommunes verdier: Tydelig Ærlig Løsningsorientert (TÆL), og dere som møter oss merker dette i vår kommunikasjon og vårt samarbeid. Vårt mål er at alle skal bli sett og hørt, og oppleve mestring i løpet av skolehverdagen. Ett av skolens fokusområder er medvirkning. Å kunne medvirke i egne læringsprosesser er viktig for å oppleve mestring, vi trenger alle et eierforhold til egen kunnskap og egne ferdigheter. Og sammen kunne medvirke til et bedre både fysisk og psykososialt læringsmiljø vil gjøre at vi alle blir stolte av å være en del av Hov ungdomsskole. Vi må samarbeide for å finne gode løsninger, og vi må alle være villige til å ta ansvaret det innebærer å medvirke til positiv utvikling. Vi gleder oss til et godt samarbeid der vi alle medvirker, og ønsker dere et godt og innholdsrikt skoleår. Rektor Inspektør Tone Sandvik Hege Sælid

3 3 ELEVOVERSIKT Klasse Gutter Jenter Sum Kontaktlærere 8A Anne Marie Willand 8B Marit Winther Andreassen 8C Serge Felix Licius 9A Espen Lia/Birthe Müller 9B Tine Bråten/Ann-Kristin Brandenberger 10A Anne Marie Høghaug- Western 10B Vibeke Ring Strandberg 10C Henning Langvandsbråten Velkomstklasse 19 9 klasser Mari-Anne Jacobsen

4 4 Retten til et godt skolemiljø som fremmer helse, miljø og sikkerhet (Oppl.lova kapt 9a) Skolen skal aktivt og systematisk arbeide med skolemiljøet, og det er krav om at elevene skal engasjeres i dette arbeidet. Samarbeidsutvalget og foreldrerådet har uttalerett når det gjelder miljøtiltak, og de skal holdes løpende orientert om slike forhold som har vesentlig betydning for skolemiljøet. Det fysiske miljøet skal være i samsvar med de faglige normene som til en hver tid er anbefalt fra fagmyndighetene. Dersom det er avvik fra disse, må skolen dokumentere at det fysiske miljøet likevel er tilfredsstillende for helsen, trivselen og læringen til elevene. Elevene har rett til en arbeidsplass som er tilpasset den enkelte elevs behov. Skolen må innredes slik at det tas hensyn til elever med funksjonshemming. Det psykososiale miljøet skal være slik at det gir hver enkelt elev trygghet og sosial tilhørighet. Dersom noen av de tilsatte ved skolen får kunnskap eller mistanke om at en elev blir utsatt for krenkende ord eller handlinger, som mobbing, diskriminering, vold eller rasisme, plikter vedkommende straks å undersøke saken og varsle ledelsen ved skolen. Dersom det er mulig og nødvendig, skal vedkommende gripe direkte inn.

5 5 ELEVRÅDSARBEID I KLASSEROM Formålet med elevrådsarbeid er å utvikle elevenes demokratiforståelse og evne til demokratisk medvirkning fram mot aktivt medborgerskap i et samfunn. Elevrådsarbeid i klassen handler om å fremme interessene til elevene i klassen og sammen med lærerne og foreldrene arbeide for å skape et godt miljø. Kompetansemål for dette finner vi i faget Samfunnsfag. Gjennom arbeidet med elevråd i klassene skal elevene mellom annet bli kjent med de vanlige reglene for møtevirksomhet, medskaping og medvirkning. Klassene skal gi uttalelse i saker de får fra elevrådet, og bør på forhånd drøfte andre saker som skal tas opp i elevrådet gjennom sine valgte representanter. Det velges to tillitsvalgte i hver klasse der en er elevrådsrepresentant og den andre er vara. Skolen ønsker fortrinnsvis at begge kjønn er representert. ELEVRÅD Ved hver grunnskole skal det være et elevråd. Hver klasse velger sin representant til rådet. Elevrådet velger leder, nestleder og sekretær. Elevrådet skal fremme de fellesinteressene medlemmene har som elever i skolen, og føre videre arbeidet til klasserådene for å skape et godt lærings- og skolemiljø. Elevene kan også uttale seg eller komme med fremlegg i saker som angår elevenes nærmiljø. Skolen skal holde Elevråd orientert om forhold som har vesentlig betydning for skolemiljøet. Dette innebærer å: - orientere om skolens overordnede mål for sitt arbeid med skolemiljøet - orientere om aktiviteter og planer som er satt opp for å nå målene (årshjul og årsplaner) - drøfte og innhente innspill til skolens ordensreglement gjennom årlige revisjoner - orientere om hendelser som er av vesentlig betydning for skolemiljøet og som ikke ivaretas gjennom skolens handlingsplaner og/eller årshjul Et medlem av undervisningspersonalet har som oppgave å hjelpe elevrådet i arbeidet. Denne elevrådskontakten har både møte- og talerett i elevrådet. Elevrådskontakten skal alltid være til stede når det er valg. Lederen innkaller til møte i elevrådet i samråd med elevrådskontakt. Elevrådsrepresentanter for skoleåret vil være å finne på skolens hjemmeside i løpet av uke 37.

6 6 KLASSEKONTAKTER Foreldrene til elevene i hver klasse bør velge en kvinnelig og en mannlig klassekontakt. Den tradisjonelle oppfatning av klassekontaktenes oppgaver er kaffekoking og kakebaking. En skal ikke undervurdere betydningen av å skape et trivelig miljø på klasseforeldremøtene, men det har aldri vært meningen at klassekontaktenes oppgaver skulle begrenses til baking og servering. Klassekontaktene skal først og fremst arbeide for gjensidig informasjon og forståelse, og de skal være kontaktleddet mellom foreldrene i klassen og foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU). De skal samarbeide med lærerne for klassen, spesielt med kontaktlærerne, og med elevene. Lage forslag til plan for aktiviteter/klasseforeldremøter for hele året eventuelt også i samarbeid med elevene. Holde god kontakt med elever og vurdere hva foreldre kan gjøre for å utvikle et godt miljø i klassen. Trekke elevene mest mulig med i kontakten mellom hjem og skole. Organisere foreldrenes bistand i planlegging og gjennomføring av klasseturer, leirskoleopphold, ekskursjoner m.v. Ivareta elevers og foreldres interesser i særskilte saker som gjelder hele klassen. Holde god kontakt med alle foreldre i klassen og formidle deres ideer og synspunkter til de rette instanser. Legge fram saker som FAU vil høre foreldrenes mening om skriftlig eller muntlig på klasseforeldremøte. Ta kontakt med nye foreldre, dvs. foreldre til barn som begynner i klassen i løpet av året. Sørge for at nye klassekontakter blir valgt, og blir informert om sine oppgaver. Valgte klassekontakter for skoleåret vil være å finne på skolens hjemmeside i løpet av uke 39.

7 7 FORELDRERÅDETS ARBEIDSUTVALG FAU Ved hver skole skal det være foreldreråd der alle foreldre/foresatte som har barn på skolen, er medlemmer. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg som selv velger 2 medlemmer med personlige varamenn til samarbeidsutvalget og 3 medlemmer til skolemiljøutvalget. Lederen i arbeidsutvalget skal være den ene av medlemmene. Foreldrerådet skal fremme fellesinteressene til foreldrene og bidra til at elever og foreldre tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø. Skolen skal holde råd og utvalg orienterte om forhold som har vesentlig betydning for skolemiljøet. Dette innebærer å: - orientere om skolens overordnede mål for sitt arbeid med skolemiljøet - orientere om aktiviteter og planer som er satt opp for å nå målene (årshjul og årsplaner) - drøfte og innhente innspill til skolens ordensreglement gjennom årlige revisjoner - orientere om hendelser som er av vesentlig betydning for skolemiljøet og som ikke ivaretas gjennom skolens handlingsplaner og/eller årshjul Foreldrerådet skal arbeide for å: - skape god kontakt mellom hjem og skole. - legge forholdene til rette for trivsel og positiv utvikling hos elevene. - skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet. Valgte representanter til FAU for skoleåret vil finnes på skolens hjemmeside i løpet av uke 39.

8 8 SAMARBEIDSUTVALG OG SKOLEMILJØUTVALG OPPLÆRINGSLOVEN AV Samarbeidsutvalget ved grunnskoler. Samarbeidsutvalget er skolens øverste organ for brukermedvirkning. Det består av to representanter fra undervisningspersonalet, en for andre tilsatte ved skolen, to fra FAU, to fra skolens elevråd og to fra kommunen der den ene er rektor. Samarbeidsutvalget er hjemlet i Opplæringlovas kapittel 11 «Organ for brukermedverknad i skolen» Utvalget har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen. SU kan uttale seg om følgende: Forslag til budsjett Handlings- og utviklingsplaner for skolen Plan for hjem-skole-samarbeid Skolevurdering Planer for ombygging og vedlikehold av skolebygget Skolens informasjonsvirksomhet Skoleskyss Trafikkforholdene og hvordan skoleveien kan sikres Ordensreglementet Ved Hov ungdomsskole har vi slått sammen samarbeidsutvalget (SU) og skolemiljøutvalget (SMU 11-1a). SMU teller til sammen 11 representanter der 3 er fra FAU og 3 er fra skolens Elevråd, dette for å sikre brukerne en mulighet for flertall i skolemiljøsaker, jf. Kapittel 9a i Opplæringslova. SU og SMU holder atskilte møter der SMU behandler rene skolemiljøsaker. Skolen skal holde SU og SMU orienterte om forhold som har vesentlig betydning for skolemiljøet. Saker som er av vesentlig betydning for skolemiljøet i denne sammenheng er de samme som nevnt under FAU. Valgte representanter til SU og SMU for skoleåret vil finnes på skolens hjemmeside i løpet av uke 43.

9 9 PERSONALET Administrasjon Telefon Rektor: Tone Sandvik / Inspektør: Hege Sælid / Rådgiver: Randi Broberg / Lærere: Marit Winther Andreassen Angela Barco-Baròn Stine Bergsland Randi Broberg Ann-Kristin Brandenberger Tine Bråten Fred Raimo Erlandsen Geir Forbord Solveig M. Lydersen Hollerud Anne Marie Høghaug-Western Mari-Anne Jackobsen Bjørn Eskil Johansen Tone Kristiansen Henning Langvandsbråten Espen Lia Serge Felix Licius Henriette Moen Saehra Mulk Birthe Müller Magne Pettersen Jon Christian Sandvold Vibeke Ring Strandberg Mats Moen Stikkbakke Berit Pauline Strugstad Kjersti Stræte Jørn Syversen Ole Petter Vaaten Anne Marie Willand Viktorija Zlovic Janne Merete B. Ødegaard Kine Therese Borg Jørn Atle Hæhre Støa Hege Sælid Tone Sandvik

10 10 Koordinator for spesialpedagogikk: Randi Broberg Barne-/ungdomsarbeider: Stikkbakke, Mats Moen Mulk, Saehra Miljøterapeut: Johansen, Bjørn Eskil Permisjon: Stine Bergsland ANDRE TILSATTE Navn Telefon Vaktmester: Morten Thorsrud Sekretær: Holm, Hanne

11 11 TILSATTE SOM ARBEIDER PÅ: 8. trinn: Marit Winther Andreassen Anne Marie Willand Serge Felix Lucius Kine Borg Solveig Hollerud Fred Erlandsen Jon Christian Sandvold Mats Moen Stikbakke 9. trinn: Tine Bråten Ann Kristin Brandenberger Espen Lia Birthe Müller Magne Pettersen Trinnleder Trinnleder 10. trinn: Henning Langvandsbråten Vibeke Ring Strandberg Anne Marie Høghaug Western Geir Forbord Angela Barco Baron Randi Broberg Forsterket enhet: Tone Kristiansen Ole-Petter Vaaten Henriette Moen Kjersti Stræte Bjørn Eskil Johansen Velkomstklassen: Mari-Anne Jacobsen Janne Merete B. Ødegaard Berit Pauline Strugstad Viktorija Zlovic Hege Sælid Trinnleder Trinnleder Kontaktlærer Adm. Noen tilsatte arbeider på flere trinn/avdelinger.

12 12 PLANGRUPPA Gruppa består av trinnlederne, inspektør, rådgiver og rektor. De skal under rektors ledelse bl.a.: - Lede plan- og utviklingsarbeidet på skolen. - Koordinere det pedagogiske arbeidet. - Knytte rektor til den pedagogiske praksis i klasserommene. Plangruppa på Hov består av: Tone Sandvik Hege Sælid Randi Broberg Tine Bråten Marit Winther Andreassen Mari-Anne Jacobsen Tone Kristiansen

13 13 MEDBESTEMMELSE I medbestemmelse møtes: Geir Forbord - Utdanningsforbundet Solveig Hollerud - Skolenes Landsforbud Tone Sandvik - Rektor Etter Ringerike kommunes Prinsipper for medbestemmelse og medvirkning gjelder disse prinsipper: Nivå: Parter: Saker: Praktiske rutiner: Enhetsnivå: dvs i alle enheter der det er en formell leder med fullgodt lederansvar (personal-, budsjett- og resultatansvar) Tillitsvalgte, primært plasstillitsvalgte men også hovedtillitsvalgte i enheter. Lokal ledelse, dvs enhetsleder og mellomledere Informasjon og drøftinger: Hovedsakelig i forhold knyttet til endringer, omstillinger og tilsettingssaker. I saker som gjelder endringer og omstillinger skal arbeidsgiver på et tidligst mulig tidspunkt informere, drøfte og ta de tillitsvalgte med på råd. Arbeidstakernes behov for trygghet skal ivaretas gjennom åpne planprosesser hvor mål og konsekvenser så langt som mulig gjøres kjent. I tilsettingssaker skal arbeidsgiver på et tidligst mulig tidspunkt informere, drøfte og ta de tillitsvalgte med på råd om: - ledige og nyopprettede stillinger -prosedyrer ved utlysning og kunngjøring av stillinger, utvelgelse til, og intervju med aktuelle kandidater. Formelt møte gjennomføres månedlig. Saker meldes inn 1 uke i forveien. Det tas referat som arkiveres i EDB Sak og arkiv. Ansvar for møtegjennomføring ligger hos lokal ledelse. Ved behov gjennomføres formelle møter i tillegg til det månedlige medbestemmelsesmøtet. Uformell samhandling skjer løpende.

14 FAGSEKSJONSLEDERE Fagseksjonene har egne leder. Lederen skal åpne post og følge med innenfor utviklingen i faget. Lede møter og informere resten av lærerne på fagområdene. Alle fagseksjoner avholder minimum to fagseksjonsmøter i løpet av et skoleår. 14 Engelsk: Fransk: Mat og helse: Religion, livssyn og etikk Kroppsøving: Kunst og håndverk: Matematikk: Musikk: Naturfag: Norsk: Samfunnsfag: Tysk: Marit Winther Andreassen Serge Felix Licius Serge Felix Licius Vibeke Ring Strandberg Espen Lia Angela Barco-Baròn Anne Willand Geir Forbord Tine Bråten Hege Sælid Magne Pettersen Jon Christian Sandvold

15 15 RÅDGIVERTJENESTEN Randi Broberg er rådgiver ved Hov ungdomsskole. Rådgiveren har til oppgave å ta seg av den sosialpedagogiske tjenesten ved skolen i nært samarbeid med skolens ledelse og lærere. Rådgiveren skal hjelpe elevene med å finne seg til rette på skolen, og være med på å løse vanskeligheter de måtte ha i forhold til skolen og omgivelsene. Rådgiveren samordner utdannings- og yrkesorienteringen, organiserer praktisk yrkesorientering ("PRYO" - uka) for 9. klassingene, og gir alle 10. klassingene informasjon, veiledning og hjelp når de skal søke videregående skole. Rådgiver underviser også i faget Utdanningsvalg på 9. og 10.trinn. Det avsatt 44% av en undervisningsstilling til rådgiver for skoleåret PEDAGOGISK - PSYKOLOGISK TJENESTE Denne tjenesten holder til i Rådhuset. PP-tjenesten er et rådgivende organ for foreldre og skoler. Tjenesten skal hjelpe elever, lærere, foreldre å utvikle gode læringsvilkår for de som trenger særlig hjelp. PP-tjenesten er et selvstendig og sakkyndig organ som skal uttale seg om barns rettigheter etter skoleloven. De som arbeider der er fagfolk, og arbeidet reguleres av lovverk og taushetsplikt som skal gi foresatte trygghet når de kommer med problemer. Det kan tas kontakt med PP-kontoret direkte eller i samarbeide med skolen. Skolen kan kontakte P.P.- tjenesten med foreldrenes samtykke.

16 16 TANNHELSETJENESTEN Elevene ved Hov hører til Hønefoss tannklinikk, Klinikkveien 2, 3515 Hønefoss. Tannlegene og tannpleierne er å treffe på følgende telefonnummer: Tannlegen Tannpleierne Tilbudet omfatter fri tannbehandling ut det kalenderåret som barna fyller 18 år. I tillegg får 19- og 20-åringer tilbud om behandling til 25 % av offentlige takster. Pasienter som har behov for tannregulering vil bli henvist til spesialist etter konferanse med foresatte.

17 17 FOREBYGGENDE ARBEID BARN OG UNGE HELSESØSTERTJENESTEN Pb. 123 Sentrum 3502 HØNEFOSS Telefon ekspedisjonen: SKOLEHELSETJENESTEN Skolehelsetjenesten er en fortsettelse av det forebyggende helsearbeidet som drives på helsestasjonene. Foreldre kan ta kontakt angående eleven for råd og veiledning. Skolehelsetjenesten er ikke beregnet på vanlig legebehandling ved sykdomstilfeller. Helsesøster har fast treffetid på skolen din. Din helsesøster er: Kristin Andresen Treffetid: Onsdag kl Sted: Helsesøsters kontor, Hov ungdomsskole Telefon mobil Helsesøster har åpen dør i kontortiden, og elevene er velkomne til en prat. Foreldre bes avtale på forhånd. Gir helseopplysning Tilbyr samtale angående helse og trivsel Kan henvise videre til andre instanser Vaksinering: 10. klasse: Polio Taushetsplikt

18 18 RINGERIKE KOMMUNE Orientering om ulykkesforsikring for skoleelever/barn i barnehager m. fl. Ringerike kommune anser det som viktig at barn har en sikker ramme omkring sitt opphold i skole, skolefritidsordning eller barnehage. Det kan likevel skje ulykker og kommunen har derfor valgt å tegne en ulykkesforsikring for barna. Normalt vil det være folketrygden/ trygdekontoret som dekker skader, men kommunen har likevel valgt å forsikre barna i tilfelle av invaliditet, død og behandlingsutgifter som ikke dekkes av det offentlige. Forsikringspremien betales av kommunen men det er barna eller foresatte som er begunstiget. Forsikringsordningen er kort beskrevet på neste side. Spørsmål om forsikringen kan rettes til: Gunnar Jacobsen tlf e-post: eller Bente Herstad tlf e-post: Vi tar forbehold om mulige feil i denne brosjyren da det til enhver tid er forsikringsvilkårene som gjelder. À jour pr

19 19 Forsikringen gjelder for: Barn i kommunale barnehager Barn i grunnskolen og skolefritidsordningen Barn under oppsyn av barnvernet (for eksempel fosterhjem, avlastningshjem) Hva omfatter forsikringen: Forsikringen omfatter ulykkesskade som inntreffer: På direkte reise til/fra skole/barnehage og hjem. I friminuttene (også når elevene med skolens tillatelse tilbringer friminuttene utenfor skolens område). Under undervisning, ekskursjoner, utflukter, reiser, bedriftsbesøk og lignende som skjer i skolens/barnehagens regi. Ved utplassering i arbeidslivet når det inngår som ledd i undervisningen. Forsikringen gjelder også på direkte reise mellom hjemmet og arbeidsstedet. Forsikringen dekker også ulykke som inntreffer under sportsaktiviteter, men ikke skader som oppstår under boksing, sportsdykking, fallskjermhopping, hanggliding, paragliding og lignende. NB! Forsikringen dekker ikke barns klær eller eiendeler. Forsikringssummer: For at en skade skal gi rett til erstatning, må den være godkjent som en varig skade. Erstatning ved 100% livsvarig invaliditet: 5G Dersom ulykkesskaden har medført livsvarig invaliditet, har forsikrede rett til invaliditetserstatning tidligst ett år etter skadedagen. Dersom invaliditetsgraden kan forandre seg, kan endelig oppgjør utsettes inntil 3 år etter skadedagen. Erstatning ved død: 0,5G Dersom ulykkesskaden medfører dødsfall innen et år etter skaden, betales dødsfallerstatning. Det gjøres fradrag dersom det er betalt forskudd på invaliditetserstatning for samme skade. Behandlingsutgifter: kr Behandlingsutgifter er nødvendige utgifter til lege/tannlege til behandling av ulykkesskaden, samt utgifter som den har medført og som det offentlige ikke dekker. I tillegg erstatter selskapet: Merutgifter til hjemreise når den forsikrede rammes av skade utenfor sitt hjemsted.

20 Utgifter til rekonvalesentopphold forordnet av lege samt nødvendige reiseutgifter. Utgifter til pleie i hjemmet av utdannet pleiepersonale. Nødvendige utgifter til drosje til og fra skolen for å delta i undervisningen. Reisene skal være forordnet av lege og godkjent av selskapet på forhånd. Utgifter til første permanente tannbehandling (bro, krone og lignende) etter en tannskade, selv om behandlingen skjer senere enn 3 år etter skadedagen. Oppgjør for slike utgifter skal foretas innen 3 år fra skadedagen på grunnlag av kostnadsoverslag fra tannlege. Egenandelen er kr 500 for hvert skadetilfelle. Melding av skader: Ta kontakt med rektor eller barnehagestyrer som vil være behjelpelig med å fylle ut nødvendige skademeldinger både til trygdekontoret og forsikringsselskapet. 20

21 21 Ansvar i forbindelse med barns skadeverk Barna selv eller foreldrene er ansvarlig for barns handlinger Vi opplever fra tid til annen at barn mens de er på skole eller barnehage påfører skader på andres eiendeler. Vi vil derfor gi en orientering om hvilke regler som gjelder. Dette er ikke en strengt juridisk beskrivelse, men kun en rettledning. For de som er interessert i nærmere detaljer henviser vi til Lov om skadeerstatning og forsikringsvilkårene. Nedenfor er det vist til de mest relevante bestemmelsene. Skadeerstatningslovens 1-1 (barns ansvar): Barn og ungdom under 18 år plikter å erstatte skade som de forvolder forsettlig eller uaktsomt, for så vidt det finnes rimelig under hensyn til deres alder, utvikling, utvist adferd, økonomisk evne og forholdene ellers. 1-2 (foreldres ansvar mv.): 1. Foreldre plikter å erstatte skade voldt av barn og ungdom under 18 år, såfremt de har latt det mangle på tilbørlig tilsyn eller på annen måte ikke har gjort det som etter forholdene er rimelig å kreve av dem for å hindre skadeforvoldelse. 2. Uansett egen skyld svarer foreldre for skade voldt forsettlig eller uaktsomt av deres barn under 18 år som de bor sammen med og har omsorgen for, med inntil kr for hver enkelt skadevolding. Kommunen har ingen forsikring som dekker barns ansvar selv om disse oppholder seg i skole eller barnehage. Foreldre kan tegne egen ansvarsforsikring for å sikre seg mot eventuelle skader barn kan utrette. Innboforsikringen kan inneholde en ansvarsdel. Enkelt sagt betyr dette at barnet er erstatningspliktig for hele skaden og foreldre til barn uten egen inntekt eller formue er pliktig til å erstatte skader inntil kr Unntak: Kommunen kan påføres et ansvar dersom det er utvist uaktsomhet ved f.eks. at det ikke er ført tilbørlig tilsyn eller gjort det som etter forholdene er rimelig å kreve, f.eks. ved ikke å stanse et barn som man ser er i ferd med å gjennomføre en skade. Det må vises særlig aktsomhet f.eks. når biler parkeres nær en plass hvor stein er lett tilgjengelig. For å forebygge skader bør den enkelte institusjon kontrollere at det ikke finnes lett tilgjengelig stein eller annet materiale som barn kan bruke til å skade andre barn eller andres eiendom. Skulle kommunen komme i en situasjon hvor kommunen må ta ansvar for en skade så er egenandelen for tiden på kr. Sist revidert

22 22 Vedtatt av Samarbeidsutvalget i møte ORDEN OG SAMVÆRSREGLER for elevene ved Hov ungdomsskole I. Ved Hov ungdomsskole er det nulltoleranse for mobbing. Å være elev ved Hov ungdomsskole innebærer at du aktivt bidrar til et godt miljø ved å: vise hensyn og ha respekt for andre mennesker møte presis og være forberedt til timer og avtaler holde arbeidsro i timene yte ditt beste med skolearbeidet ha med bøker og nødvendig utstyr ta godt vare på alt som tilhører skolen, både ute og inne Mestring gjennom samarbeid -

23 23 Felles holdninger akseptabel adferd Gjeldende fra august 2013 har skolen valgt å prioritere noen områder innenfor holdninger og disiplin i klasserommet og på skolen. Det forventes at alle lærere praktiserer dette slik at vi opptrer som en samlet gruppe overfor elevene. HVA HVORFOR SANKSJONSFORMER* 1 Mobil og PC skal kun brukes til lærings-aktiviteter i timene og ikke til privat bruk. Vi aksepterer ikke at våre elever besøker nettsider med pornografisk, voldelig eller rasistisk innhold 2 Klasserommet skal ryddes etter hver time. All søppel både i og utenfor klasserom skal i søppelbøtta. Pulter skal til vanlig settes på plass. 3 Man skal ikke drikke eller spise i timene uten lov. 4 Krenkende adferd, herunder verbalt, psykisk eller fysisk 5 Ta vare på skolen vår, skolens utstyr og inventar. All hærverk er forbudt. 6 Besittelse og/eller bruk av tobakk, snus og andre rusmidler er ikke tillatt 7 Snøballkasting (i definert sone) Skaper uro og trekker oppmerksomheten bort fra undervisningen Orden skaper trivsel Forstyrrer undervisningen Er ødeleggende for miljøet og samholdet Er ødeleggende for miljøet og samholdet Ulovlig Skaper utrygghet og farlige situasjoner 8 Forsentkomming Forstyrrer undervisningen 9 Vold herunder også medbringing av farlige gjenstander av noe slag og andre elever Ringeriksskolen har nulltoleranse for vold 10 Mobbing Opplæringsloven 9a skal sikre alle elever rett til et godt skolemiljø I tillegg gjør vi oppmerksom på at: tilsnakk anmerkning melding til hjemmet inndragelse/konfiskering nedsatt halvårs- eller sluttvurdering i orden og/ eller oppførsel erstatningskrav bortvisning fra undervisning til rektors eller inspektørens kontor bortvisning fra skolen i inntil tre dager midlertidig eller permanent klasse-/gruppebytte midlertidig eller permanent skolebytte Ugyldig fravær/skulk: Kan føre til nedsatt orden Juks: Kan føre til nedsatt orden i tillegg til at læringsarbeidet ikke vil bli vurdert

24 24 PROSEDYRER VED MOBBING ELLER KRENKENDE ADFERD Opplæringsloven ( 9a-3) tydeliggjør skolen og den enkeltes ansatte sitt ansvar til å undersøke, varsle og gripe inn overfor mobbing, diskriminering, vald og rasisme. Når elev, foresatte eller ansatte ved skolen har mistanke om eller kunnskap om at elever blir utsatt for krenkende ord og handlinger, skal dette følges opp umiddelbart. Skolen skal sikre en saksbehandling og oppfølging i tråd med lover (Oppl.l. 9a, forvaltningslov, forskrifter, kommunal plan). Muntlige eller skriftlige henvendelser fra foresatte om alvorlige forhold skal besvares og enkeltvedtak utformes når tiltak settes i verk. Under følger prosedyrer for håndtering av mobbing og krenkende ord og handlinger. De brukes om en elev blir plaget av medelever eller voksne på skolen. Rektor vurderer formen på oppfølging av hvert punkt. Hva gjøres: 1. Henvendelse mottas Henvendelser fra elever, lærere eller foreldre/ foresatte registreres skriftlig og meldes rektor med hendelsesrapport Situasjonen kartlegges 2. Informasjon og planlegging Det videre arbeidet planlegges Det vurderes i samarbeid med foresatte om eksterne skal trekkes inn (Fagteam, PPT, helsetjenesten, barnevern, politi) 3. Samtale med den som blir mobbet/utsatt for krenkende adferd Eleven får vite at skolen bryr seg og at han/hun skal få hjelp og støtte og at mobbingen/adferden skal opphøre Eleven informeres om videre saksgang 4. Samtale med den/de som mobber/utøver krenkende adferd Enkeltvis samtale med den/de som mobber Hovedpoenget med samtalen(e) er å tydeliggjøre at mobbing ikke aksepteres, og må stoppe umiddelbart Det vises til ordensreglement for mulige sanksjoner Det inviteres til samarbeid for å få slutt på adferden Det gjøres avtaler om oppfølging 5. Foreldre informeres Samtale med foresatte både til den som blir mobbet/krenket og mobber(e)/krenker 6. Enkeltvedtak fattes når (se mal 7.4, skrives i E-sak) elever eller foreldre ber om tiltak knyttet til det psykososiale miljøet skolen iverksetter tiltak av inngripende karakter, og bestemmende for elevens rettigheter og plikter 7. Oppfølging De ansatte informeres rutinemessig Saken følges opp til mobbingen/adferden har opphørt, forbedringspunkt i avtaler er oppfylt og forholdene er stabile 8. Dokumentasjon Saker dokumenteres, klager, logg på hendelsesforløp, oppfølgingsplan, telefonsamtaler, møteinnkallinger, referater, enkeltvedtak oppbevares i elevens mappe Ansvar: Alle/ kontaktlærer Rektor/ kontaktlærer Rektor/ kontaktlærer Rektor/ kontaktlærer Rektor/ Kontaktlærer Rektor Rektor Rektor/ kontaktlærer Rektor

25 25 PROSEDYRER VED VOLD/TRUSLER Under følger prosedyrer for håndtering av vold/trusler. Alvorlighetsgraden av vold og trusler vil variere. Rektor vurderer derfor formen på oppfølging av hvert punkt. Hva gjøres: 1. Situasjonen stabiliseres Volden stoppes Andre voksne, evt. politi, tilkalles om nødvendig Andre elever blir om nødvendig fjernet fra området Rektor, inspektør varsles og overtar ansvaret 2. Oppfølging av den som blir utsatt for vold Den som blir utsatt for vold blir tatt vare på Legesjekk/behandling ved behov De foresatte underrettes Samtale med markering av ivaretagelse og trygge forhold Fornærmede eller pårørende kan og kontakte, samtale med, og evt. anmelde ett forhold til politiet. Det informeres om dette. 3. Oppfølging av den som utøver vold Samtale med elev og evt. andre som er viktig for saken. Forhold omkring voldsepisoden klargjøres De foresatte informeres Reaksjonsplan/oppfølgingsplan utarbeides Samarbeid med PPT, barnevern, fagteam vurderes Bekymringssamtale hos politiet vurderes, kan være til god hjelp i det videre arbeid Alvorlige voldstilfeller politianmeldes Reaksjoner i tråd med skolen ordensreglement Enkeltvedtak vurderes, varsles og utformes Ved gjentakelse velges en sterkere reaksjonsform 4. Annet arbeid Stemningen i skolemiljøet roes ned, slik at rykteflommen begrenses. Evt. lik info til alle klasser Dokumentasjon (se 4.8): De involverte voksne skriver hendelsesrapport, evt. som leveres rektor (se 7.2) I alvorlige saker blir rapport om hendelsesforløp, igangsatte og planlagte tiltak sendt foresatte og oppvekstsektor, med kopi til PPT Eventuell skademelding skrives Skolens rutiner evalueres og evt. forbedres Ansvar: Alle/ kontaktlærer Kontaktlærer/ rektor Fornærmede/ foresatte eller rektor/rådmann Rektor/ kontaktlærer Rektor/kontaktlærer evt. eksterne veileder Rektor Rektor Rektor Rektor/ kontaktlærer De involverte Rektor Rektor Rektor

Informasjonshefte for skoleåret 2012/2013

Informasjonshefte for skoleåret 2012/2013 2012-2013 2 Til elever, foresatte og tilsatte ved Hov ungdomsskole. Informasjonshefte for skoleåret 2012/2013 Et nytt skoleår med nye og gamle elever er godt i gang. Vi er i år 229 elever fordelt på 8.,

Detaljer

Et nytt skoleår med nye og gamle elever er godt i gang. Vi er i år 228 elever fordelt på 8., 9. og 10.trinn, Forsterket enhet og Velkomstklassen.

Et nytt skoleår med nye og gamle elever er godt i gang. Vi er i år 228 elever fordelt på 8., 9. og 10.trinn, Forsterket enhet og Velkomstklassen. 2010-2011 2 Til elever, foresatte og tilsatte ved Hov ungdomsskole. Informasjonshefte for skoleåret 2010/2011 Et nytt skoleår med nye og gamle elever er godt i gang. Vi er i år 228 elever fordelt på 8.,

Detaljer

GODT Å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2015-16

GODT Å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2015-16 GODT Å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2015-16 Kontoret: 77728740 kontoret@sandskole.no Rektor: 77728741 (48079233) rektor@sandskole.no Underv.insp. 77728742 (99519566) frode@sandskole.no Rådgiver

Detaljer

GODT å VITE for elever og foresatte

GODT å VITE for elever og foresatte GODT å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2014-15 Telefon: Kontoret: 77728740 kontoret@sandskole.no Rektor: 77728741 (48079233) rektor@sandskole.no Underv.insp. 77728742 (99519566) frode@sandskole.no

Detaljer

Kjære foreldre/foresatte!

Kjære foreldre/foresatte! Innholdsliste Brev til foresatte Mål for skolen Skolerute Viktige datoer Årshjul Organisering av skolehverdagen Ordensregler Valgfag Skolens system for vurdering Når skolefravær bekymrer oss Midttimeaktivitet

Detaljer

KJÆRE ELEVER OG FORESATTE

KJÆRE ELEVER OG FORESATTE KJÆRE ELEVER OG FORESATTE I dette informasjonsheftet finner dere oversikt over aktiviteter, klasselister, ansatte og foresatte som sitter i råd og utvalg, skoleruta og mye annet. Håper dette hefte vil

Detaljer

Virksomhetsplan for Austertana skole 2011/12 Side 2 av 43 TUR TIL HARREVANN HØSTEN 2011

Virksomhetsplan for Austertana skole 2011/12 Side 2 av 43 TUR TIL HARREVANN HØSTEN 2011 VIRKSOMHETSPLAN Virksomhetsplan for Austertana skole 2011/12 Side 2 av 43 TUR TIL HARREVANN HØSTEN 2011 2 Virksomhetsplan for Austertana skole 2011/12 Side 3 av 43 KJÆRE ELEVER OG FORESATTE I dette informasjonsheftet

Detaljer

Plan for godt skolemiljø

Plan for godt skolemiljø Utdanningssektoren Plan for godt skolemiljø Internkontroll og avvikshåndtering Gjeldende fra 23. mai 2012 (Sist revidert mai 2014) 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 Elevenes rett til et godt skolemiljø...

Detaljer

Austmarka barne- og ungdomsskole

Austmarka barne- og ungdomsskole Austmarka barne- og ungdomsskole Telefon: 62 82 38 50 - Telefax: 62 82 38 70 E-post: Austmarka.skole@kongsvinger.kommune.no Hjemmeside: www.kongsvinger.kommune.no/enheter/austmarka-bu-skole/ Skoleåret

Detaljer

INFORMASJON TIL ELEVER OG FORESATTE SKOLEÅRET 2015 2016

INFORMASJON TIL ELEVER OG FORESATTE SKOLEÅRET 2015 2016 KRUSELØKKA UNGDOMSSKOLE Postadresse: Postboks 237, 1702 SARPSBORG Besøksadresse: Hans Nielsen Haugesgt. 33 Tlf. kontor: 69 11 62 50 Hjemmeside: http://sarpsborg.com/kruselokkaungdomsskole/ E-mail: kruseloekka.ungdomsskole@sarpsborg.com

Detaljer

Informasjonshefte til elever og foresatte

Informasjonshefte til elever og foresatte I 2010/ 2011 2010 00 Informasjonshefte til elever og foresatte Gulskogen og Rødskog skoler Vi er en del av Drammen kommune sin målsetning: Drammensskolen- Norges beste skole "En skole der hver enkelt elev

Detaljer

HÅNDBOK FOR 2013 / 2014

HÅNDBOK FOR 2013 / 2014 HÅNDBOK FOR 2013 / 2014 INNHOLD Rektors hilsen 1 Presentasjon av skolen vår 2 Administrasjon 4 Fagledere 5 Skolerute høsten 2013 6 Skolerute våren 2014 7 Ringetider 8 Fag- og timefordeling 9 Skolereglement

Detaljer

Håndbok for Kristelig Gymnasium 2015-2016

Håndbok for Kristelig Gymnasium 2015-2016 Håndbok for Kristelig Gymnasium 2015-2016 Innhold Velkommen til skolen... 4 Presentasjon av skolen... 5 Opprettelse... 5 Basis og verdigrunnlag... 5 Skolens formål... 5 Forstanderskapet... 5 Styret...

Detaljer

HÅNDBOK FOR 2014 / 2015

HÅNDBOK FOR 2014 / 2015 HÅNDBOK FOR 2014 / 2015 INNHOLD Rektors hilsen 1 Presentasjon av skolen vår 2 Administrasjon 4 Fagledere 5 Skolerute høsten 2014 6 Skolerute våren 2015 7 Ringetider 8 Fag- og timefordeling 9 Skolereglement

Detaljer

Velkommen til Tiller videregående skole 2014-2015... 2. Skolerute 2014-2015... 3. Skolens tilbud... 4. Skolens ledelse... 5. Kontaktlærere...

Velkommen til Tiller videregående skole 2014-2015... 2. Skolerute 2014-2015... 3. Skolens tilbud... 4. Skolens ledelse... 5. Kontaktlærere... Innhold Velkommen til Tiller videregående skole 2014-2015... 2 Skolerute 2014-2015... 3 Skolens tilbud... 4 Skolens ledelse... 5 Kontaktlærere... 6 Elevtjenesten... 7 Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)

Detaljer

Velkommen som elev ved Tiller videregående skole 2015-2016

Velkommen som elev ved Tiller videregående skole 2015-2016 Velkommen som elev ved Tiller videregående skole 2015-2016 Bygg- og anleggsteknikk Helse- og oppvekstfag Innføringsklasse for flerkulturelle elever Medier og kommunikasjon Service og samferdsel Spesielt

Detaljer

Det du holder i hånden nå er en informasjonsbrosjyre fra Kvalavåg Montessoriskole, og jeg håper du tar deg tid til å lese den.

Det du holder i hånden nå er en informasjonsbrosjyre fra Kvalavåg Montessoriskole, og jeg håper du tar deg tid til å lese den. Informasjonshefte Skoleåret 2015 2016 Kjære foresatt. Det du holder i hånden nå er en informasjonsbrosjyre fra Kvalavåg Montessoriskole, og jeg håper du tar deg tid til å lese den. Du har valgt å ha ditt/dine

Detaljer

Plan. skolemiljø. for et godt. www.dig3.no/aretta

Plan. skolemiljø. for et godt. www.dig3.no/aretta Plan for et godt skolemiljø www.dig3.no/aretta INNHOLD 1. Mål og definisjoner... 3 Mål for skolemiljø i Lillehammerskolen... 3 Definisjon... 3 2. Lovhenvisning... 4 3. Forskrift om ordensreglement for

Detaljer

INFORMASJON FRA SKOLEÅRET 2015 2016

INFORMASJON FRA SKOLEÅRET 2015 2016 INFORMASJON FRA SKOLEÅRET 2015 2016 Generell informasjon om Oslo-skolen fra Utdanningsadministrasjonen på norsk albansk, arabisk engelsk, spansk, somali, tamil, tyrkisk, vietnamesisk og urdu finnes på

Detaljer

Informasjonshefte elever. Skoleåret 2014/15

Informasjonshefte elever. Skoleåret 2014/15 Informasjonshefte elever Skoleåret 2014/15 INNHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL ASKIM VIDEREGÅENDE SKOLE SKOLEÅRET 2014/2015... 2 SKOLENS ULIKE BYGNINGER... 3 VÅRE HUSREGLER... 4 «DEN GODE TIMEN»... 5 GOD

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. NYTTIG INFORMASJON.2 Fra rektor. 3 Bestilling av skolemelk..4

INNHOLDSFORTEGNELSE. NYTTIG INFORMASJON.2 Fra rektor. 3 Bestilling av skolemelk..4 INNHOLDSFORTEGNELSE NYTTIG INFORMASJON.2 Fra rektor. 3 Bestilling av skolemelk..4 ARBEIDSGRUNNLAG Kvalitetskriterier for grunnskolen i Asker..5 Visjonen for Bondi skole.5 OPPLYSNINGER OM SKOLEÅRET 2013-14

Detaljer

lier.vgs.no INFOHEFTE

lier.vgs.no INFOHEFTE lier.vgs.no INFOHEFTE Skoleåret 2013/2014 Vi vil gjøre vårt beste for at du skal lykkes i å nå dine mål. Resten er opp til deg. Velkommen til nytt skoleår! Som rektor er jeg glad for at akkurat du valgte

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.03.2010 Tidspunkt: 09:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.03.2010 Tidspunkt: 09:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.03.2010 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77

Detaljer

Informasjonshefte 2014/2015. Løkenåsen skole

Informasjonshefte 2014/2015. Løkenåsen skole Informasjonshefte 2014/2015 Løkenåsen skole 1 Innhold Løkenåsen skole... 1 Forord... 4 Viktige telefonnummer og adresser:... 4 "Formålsparagrafen"... 5 Løkenåsen skole... 5 Løkenåsen skoles visjon og pedagogisk

Detaljer

9.2 Skjemaer til underskrift, papirversjonen samlet 17.08.2014

9.2 Skjemaer til underskrift, papirversjonen samlet 17.08.2014 9.2 Skjemaer til underskrift, papirversjonen samlet 17.08.2014 Skolen har samlet skolens regler på følgende skjema som elever og foresatte skal skrive under på. Reglene finner du på Goa skole sine hjemmesider,

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 3 1.2 Forankring... 3 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

lier.vgs.no INFOHEFTE

lier.vgs.no INFOHEFTE lier.vgs.no INFOHEFTE Skoleåret 2013/2014 Vi vil gjøre vårt beste for at du skal lykkes i å nå dine mål. Resten er opp til deg. Velkommen til nytt skoleår! Som rektor er jeg glad for at akkurat du valgte

Detaljer

SKOLEGUIDE 2014 / 2015

SKOLEGUIDE 2014 / 2015 SKOLEGUIDE 2014 / 2015 Innhold: Hilsen fra rektor s. 2 Skolens overordnede mål s. 3 Trivselsregler s. 3 Å være elev i videregående skole s. 3 Skolens utdanningstilbud s. 4 Basisgruppa s. 5 Vurdering s.

Detaljer

Håndbok for elever og lærere Skedsmo videregående skole 2015/16

Håndbok for elever og lærere Skedsmo videregående skole 2015/16 Håndbok for elever og lærere Skedsmo videregående skole 2015/16 Velkommen til nytt skoleår 2015/16 Alle nye og «gamle» lærere og elever ønskes velkommen til et nytt skoleår ved Skedsmo videregående skole.

Detaljer

Råd og utvalg Arbeidsmiljøutvalget s. 13 Skolemiljøutvalget s. 13 Elevrådet s. 13 & 25-27

Råd og utvalg Arbeidsmiljøutvalget s. 13 Skolemiljøutvalget s. 13 Elevrådet s. 13 & 25-27 1 2 Innholdsfortegnelse Pedagogisk plattform s. 2 Skolerute for skoleåret 2012-13 s. 4 Arbeid mot rus og mobbing s. 5 Gratis læremidler s. 6 Bærbar PC s. 6 Bruk av data i videregående skole i Buskerud

Detaljer