Informasjonshefte for skoleåret 2012/2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Informasjonshefte for skoleåret 2012/2013"

Transkript

1

2 2 Til elever, foresatte og tilsatte ved Hov ungdomsskole. Informasjonshefte for skoleåret 2012/2013 Et nytt skoleår med nye og gamle elever er godt i gang. Vi er i år 229 elever fordelt på 8., 9. og 10.trinn, Forsterket enhet og Velkomstklassen. Hov ungdomsskole representerer et spennende mangfold i kultur og språk, et mangfold som både utfordrer oss og gir næring til vekst og utvikling. God kommunikasjon er viktig for et godt samarbeid, og skolens motto «Mestring gjennom samarbeid» setter fokus på akkurat dette hos oss. Mottoet skal forankres i alle våre møter; elev i møte med elev, møtet mellom elev og lærer, lærere i kollegialt samarbeid og ikke minst mellom oss som skole og hjemmet som støttespillere og samarbeidspartnere. For å lykkes i et godt samarbeide må vi alle bidra og medvirke, vi må snakke godt sammen om hverdagen vår for å finne gode løsninger for alle. Vårt mål er at alle skal bli sett og hørt, og oppleve mestring i løpet av skolehverdagen. Dette skoleåret har vi rettet et spesielt fokus på klasseledelse, gode relasjoner og vurderingsarbeid. Gode relasjoner mellom voksne og elever er en forutsetning for et godt læringsmiljø, og gode strategier for klasseledelse styrker klimaet for læring. Læringsrettet vurdering fokuserer på å uttrykke hva eleven mestrer og råd for videre utvikling. Vi må alle bidra til et godt både fysisk og psykososialt læringsmiljø, og dette arbeidet vil gjøre at vi alle blir stolte av å være en del av Hov ungdomsskole. Vi må samarbeide for å finne gode løsninger, og vi må alle være villige til å ta ansvaret det innebærer å medvirke til positiv utvikling. Vi gleder oss til et godt samarbeid der vi alle medvirker til gode relasjoner, og ønsker dere et godt og innholdsrikt skoleår.. Rektor Tone Sandvik

3 3 ELEVOVERSIKT pr Klasse Gutter Jenter Sum Kontaktlærere 8A Anne Marie Høghaug-Western 8B Ole-Gunnar Øhren 8C Henning Langvandsbråten 8D Berit Irene Andreassen 9A Serge Felix Licius 9B Marit Winther Andreassen 9C Tine Bråten 10A Lars Iver Hofsmarken 10B Espen Lia/Solvig L. Hollerud 10C Randi Broberg Velkomstklasse Mari-Anne Jacobsen

4 4 Retten til et godt skolemiljø som fremmer helse, miljø og sikkerhet Skolen skal aktivt og systematisk arbeide med skolemiljøet, og det er krav om at elevene skal engasjeres i dette arbeidet. Samarbeidsutvalget og foreldrerådet har uttalerett når det gjelder miljøtiltak, og de skal holdes løpende orientert om slike forhold som har vesentlig betydning for skolemiljøet. Det fysiske miljøet skal være i samsvar med de faglige normene som til en hver tid er anbefalt fra fagmyndighetene. Dersom det er avvik fra disse, må skolen dokumentere at det fysiske miljøet likevel er tilfredsstillende for helsen, trivselen og læringen til elevene. Elevene har rett til en arbeidsplass som er tilpasset den enkelte elevs behov. Skolen må innredes slik at det tas hensyn til elever med funksjonshemming. Det psykososiale miljøet skal være slik at det gir hver enkelt elev trygghet og sosial tilhørighet. Dersom noen av de tilsatte ved skolen får kunnskap eller mistanke om at en elev blir utsatt for krenkende ord eller handlinger, som mobbing, diskriminering, vold eller rasisme, plikter vedkommende straks å undersøke saken og varsle ledelsen ved skolen. Dersom det er mulig og nødvendig, skal vedkommende gripe direkte inn.

5 5 ELEVRÅDSARBEID I KLASSEROM Alle elever har faget Elevrådsarbeid som kontaktlærer har fagansvar for. Faget har egen læreplan og formålet med faget er at skolen skal videreutvikle elevenes demokratiforståelse og evne til demokratisk medvirkning fram mot aktivt medborgerskap i et samfunn. Elevrådsarbeid i klassen handler om å fremme interessene til elevene i klassen og sammen med lærerne og foreldrene arbeide for å skape et godt miljø. Gjennom arbeidet med elevråd i klassene skal elevene mellom annet bli kjent med de vanlige reglene for møtevirksomhet, medskaping og medvirkning. Klassene skal gi uttalelse i saker de får fra elevrådet, og bør på forhånd drøfte andre saker som skal tas opp i elevrådet gjennom sine valgte representanter. NB! Med innføring av nye valgfag i ungdomsskolen fra 2012/2013 vil faget Elevrådsarbeid falle bort. ELEVENES TILLITSVALGTE Kl. Tillitsvalgte Vararepresentanter 8 A Frida Johannessen Eirik Wefring Smith 8 B Viktoria Saxegaard Rebekka Andersen 8 C Kristin Nilsen Sofie Odderbø 8 D Hilde Palerud Christian Andrè Kristiansen 9 A Sander Arnevik Guro Strand 9 B Ida Skedsmo Juul Isaac Nergaard 9 C Siri Lien Magnus Ryen 10A Amalie Johannesen Tawab Fidai 10B Simen Walbækken Tagen Mari Johnsrud 10C Ingvild Saxegaard Ola Slålien Thoen

6 6 ELEVRÅD Ved hver grunnskole skal det være et elevråd. Hver klasse velger sin representant til rådet. Elevrådet velger leder, nestleder og sekretær. Elevrådet skal fremme de fellesinteressene medlemmene har som elever i skolen, og føre videre arbeidet til klasserådene for å skape et godt lærings- og skolemiljø. Elevene kan også uttale seg eller komme med fremlegg i saker som angår elevenes nærmiljø. Et medlem av undervisningspersonalet har som oppgave å hjelpe elevrådet i arbeidet. Denne elevrådskontakten har både møte- og talerett i elevrådet. Elevrådskontakten skal alltid være til stede når det er valg. Lederen innkaller til møte i elevrådet i samråd med elevrådskontakt. Tillitsvalgte elever utgjør skolens elevråd. Leder: Nestleder: Sekretær: Ingvild Saxegaard 10C Siri Lien 9C Ida Skedsmo 9B Elevrådskontakt: Espen Lia Elevrådsmøte holdes annen- eller tredjehver uke.

7 7 KLASSEKONTAKTER Foreldrene til elevene i hver klasse bør velge en kvinnelig og en mannlig klassekontakt. Klassekontaktene er viktige støttespillere og samarbeidspartnere til klassens lærere i arbeidet med elevenes skolemiljø, og de skal være kontaktleddet mellom foreldrene i klassen og foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU). De skal samarbeide med lærerne for klassen, spesielt med kontaktlærerne, og med elevene. Lage forslag til plan for aktiviteter/klasseforeldremøter for hele året eventuelt også i samarbeid med elevene. Holde god kontakt med elever og vurdere hva foreldre kan gjøre for å utvikle et godt miljø i klassen. Trekke elevene mest mulig med i kontakten mellom hjem og skole. Organisere foreldrenes bistand i planlegging og gjennomføring av klasseturer, trivselsfremmende aktiviteter, ekskursjoner m.v. Ivareta elevers og foreldres interesser i særskilte saker som gjelder hele klassen. Holde god kontakt med alle foreldre i klassen og formidle deres ideer og synspunkter til de rette instanser. Legge fram saker som FAU vil høre foreldrenes mening om skriftlig eller muntlig på klasseforeldremøte. Ta kontakt med nye foreldre, dvs. foreldre til barn som begynner i klassen i løpet av året. Sørge for at nye klassekontakter blir valgt, og blir informert om sine oppgaver.

8 8 FORELDREREPRESENTANTER Klasse Navn Tlf. Adresse E-post 8A Christel Sagaveien 50 Helene Andres 3515 Hønefoss Berthe Marie Haldenveien 127 Raaum 3515 Hønefoss 8B Irene E Livveien 21 Øverby 3513 Hønefoss Ann-Christin Havresettskogen Mykland 3516 Hønefoss 8C Mette Nordeng Rabbaveien 36 A 3515 Hønefoss Eunice Sonja Gullagata 14 Odderbø 3513 Hønefoss 8D Tor Kjetil Asbjørnsensgate 2 Lillevik 3513 Hønefoss Mads Robert Rabbaveien 46 Birkeland 3515 Hønefoss 9A Thor Bjørnstad Westheimsgate 3 Lund 3515 Hønefoss Ingunn Ankersgate 25 Ødegård 3513 Hønefoss 9B Steffen Breen Nymoveien Hønefoss Marianne F Ankersgate 23 Hoseth 3513 Hønefoss 9C Bjørg Anne O.Lien Ole Johan Ullerålsgata Hønefoss Åsmund Vinjesv. 7 Sæther 3513 Hønefoss Lars Frode Sagaveien 37 Strømland 3515 Hønefoss 10A Anette H Vesterngata 15 Hornfelt 3513 Hønefoss Rune Strand Nordre Elvikvei Hønefoss 10B Stein Egil Asbjørnsensgate 4 Sæter 3513 Hønefoss Tove F Storløkkaveien 25 Berglind 3515 Hønefoss 10C Beate Moen Slettveien 12 Hanne S. Torgersbråten 3513 Hønefoss Tordenskioldsgt Hønefoss

9 9 FORELDRERÅDETS ARBEIDSUTVALG - FAU Ved hver skole skal det være foreldreråd der alle foreldre/foresatte som har barn på skolen, er medlemmer. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg som selv velger 2 medlemmer med personlige varamenn til samarbeidsutvalget. Lederen i arbeidsutvalget skal være den ene av medlemmene. Foreldrerådet skal fremme fellesinteressene til foreldrene og bidra til at elever og foreldre tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø. Skolen skal holde råd og utvalg orienterte om forhold som har vesentlig betydning for skolemiljøet. Dette innebærer å: - orientere om skolens overordnede mål for sitt arbeid med skolemiljøet - orientere om aktiviteter og planer som er satt opp for å nå målene (årshjul og årsplaner) - drøfte og innhente innspill til skolens ordensreglement gjennom årlige revisjoner - orientere om hendelser som er av vesentlig betydning for skolemiljøet og som ikke ivaretas gjennom skolens handlingsplaner og/eller årshjul Foreldrerådet skal arbeide for å: - skape god kontakt mellom hjem og skole. - legge forholdene til rette for trivsel og positiv utvikling hos elevene. - skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet. Navn Telefon Leder: Stein Egil Sæter Nestleder: Mette Nordeng Kasserer: Ole Johan Sæther Sekretær: Beate Moen Styremedlemmer: Christel Helene Andres Irene E. Øverby Tor Kjetil Lillevik Thor Bjørnstad Lund Steffen Breen Bjørg Anne O. Lien Anette Hornfelt Revisor: Kristin Torp Friestad

10 10 SAMARBEIDSUTVALG OG SKOLEMILJØUTVALG OPPLÆRINGSLOVEN AV Samarbeidsutvalget ved grunnskoler. Samarbeidsutvalget er skolens øverste organ for brukermedvirkning. Det består av to representanter fra undervisningspersonalet, en for andre tilsatte ved skolen, to fra FAU, to fra skolens elevråd og to fra kommunen. Samarbeidsutvalget er hjemlet i Opplæringslovas kapittel 11 "Organ for brukarmedverknad i skolen" Utvalget har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen. Ved Hov ungdomsskole har vi slått sammen samarbeidsutvalget (SU) og skolemiljøutvalget (SMU, 11-1a). Vi har derfor flere representanter fra elevene og foreldre som sikrer denne gruppen en mulighet for flertall i skolemiljøsaker, jf. kapittel 9a i Opplæringslova. Representant Vararepresentant Fra kommunen: Tore Ramsrud (KrF) Hanne Lien (KrF) Fra lærerne: Tine Bråten Randi Broberg Serge Felix Licius Fra foreldrerådet: Stein Egil Sæther Mette Nordeng Beate Moen Ann Christin Mykland Anette Hornfelt Fra elevrådet: Ingvild Saxegaard Siri Lien Ida Skedsmo Fra råd for andre Hanne Olsen Hege Kristoffersen tilsatte: Fra skolen: Tone Sandvik (rektor) Hege Sælid (inspektør) Leder: Nestleder: Sekretær: Ingvild Saxegaard Mette Nordeng Tone Sandvik

11 11 ANSATTE Rektor: Tone Sandvik Inspektør: Hege Sælid Rådgiver: Gunhild Vaale Arnesen Berit Irene Andreassen Marit Winther Andreassen Angela Barco-Baròn Stine Bergsland Randi Broberg Ann-Kristin Brandenberger KineTherese Borg Tine Bråten Fred Raimo Erlandsen Geir Forbord Bente Barth Gustavsen Kenneth Hansen Kamran Mir Hazar Lars Iver Hofsmarken Solveig M. Lydersen Hollerud Anne Marie Høghaug-Western Mari-Anne Jackobsen Bjørn Eskil Johansen Hege M. Kristoffersen Henning Langvandsbråten Espen Lia Serge Felix Licius Jens Harald Myklebost Kristoffer Nikolaisen Camilla Ossum Magne Pettersen Jon Christian Sandvold Geir Solbakken Berit Pauline Strugstad Kjersti Stræte Jørn Syversen Elisabeth Throndstad Anne Marie Willand Viktorija Zlovic Ole-Gunnar Øhren Trygve Haugen Øvretveit kjersti

12 12 Koordinator for spesialpedagogikk: Randi Broberg Barne-/ungdomsarbeider: Hege M. Kristoffersen Kenneth Hansen Miljøterapeut: Bjørn Eskil Johansen Permisjon: ANDRE TILSATTE Navn Telefon Vaktmester: Morten Thorsrud Sekretær: Hanne Holm Renholdspersonalet: Hanne Brodalen, Hanne Olsen

13 13 TILSATTE SOM ARBEIDER PÅ: 8. trinn: Marit Winther Andreassen leder Berit Irene Andreassen Tine Bråten Geir Forbord Jens Harald Myklebost Anne Marie Willand Jon Christian Sandvold Anne-Marie Høghaug-Western Bjørn Eskil Johansen 9. trinn: Espen Lia leder Lars Ivar Hofsmarken Solveig Lydersen Hollerud Randi Broberg Angela Barco-Baròn Kine Borg Serge Felix Licius Jon Christian Sandvold Anne Marie Willand 10. trinn: Henning Langvandsbråten Magne Pettersen Ann-Marie Høghaug-Western Ole-Gunnar Øhren Angela Barco-Baròn Serge Felix Licius Jon Christian Sandvold Geir Forbord Jørn Syversen Tone Sandvik Trygve Haugen Øvretveit leder Forsterket enhet: Stine Bergsland leder Kjersti Stræte Hege M. Kristoffersen Bente Barth Gustavsen Bjørn Eskil Johansen Elisabeth Thronstad Kristoffer Nikolaisen Velkomstklassen: Helge Egede-Nissen prosjektkoordinator Mari-Anne Jacobsen leder Kamran Mir Hazar Berit P. Strugstad Viktorija Zlovic Noen ansatte arbeider på flere trinn/avdelinger

14 14 PLANGRUPPA Gruppa består av trinnkoordinatorene, inspektør, rådgiver og rektor. De skal under rektors ledelse bl.a.: - Lede plan- og utviklingsarbeidet på skolen. - Koordinere det pedagogiske arbeidet. - Knytte rektor til den pedagogiske praksis i klasserommene. Plangruppa ved Hov ungdomsskole består av: Tone Sandvik Henning Langvandsbråten Marit Winther Larsen Espen Lia Stine Bergsland Mari-Anne Jacobsen FAGSEKSJONSLEDERE Fagseksjonene har egne leder. Lederen skal åpne post og følge med innenfor utviklingen i faget. Lede møter og informere resten av lærerne på fagområdene. Engelsk: Fransk: Mat og helse: Religion, livssyn og etikk Kroppsøving: Kunst og håndverk: Matematikk: Musikk: Naturfag: Norsk: Samfunnsfag: Tysk: Marit Winther Andreassen Serge Felix Licius Serge Felix Licius Berit Næs Lars Iver Hofsmarken Angela Barco-Baròn (Kine T. Borg) Ole-Gunnar Øhren Geir Forbord Lars Iver Hofsmarken Gunhild Vaale Arnesen Magne Pettersen Jon Christian Sandvold Kulturkontakt (DKS) Kine Therese Borg

15 15 TVA - TILLITSVALGTE OG ADMINISTRASJONEN TVA-gruppa består av: Kjersti Stræte Solveig Hollerud Tone Sandvik - Utdanningsforbundet - Skolenes Landsforbud - Rektor Etter Ringerike kommunes Prinsipper for medbestemmelse og medvirkning gjelder disse prinsipper: Nivå: Enhetsnivå, dvs i alle enheter hvor det er en formell leder med fullgodt lederansvar (personal-, budsjett- og resultatansvar). Parter: Saker: Praktiske rutiner: Tillitsvalgte, primært plasstillitsvalgte men også hovedtillitsvalgte i enheter Lokal ledelse, dvs enhetsleder og eventuelle mellomledere Informasjon og drøftinger Hovedsakelig forhold knyttet til endringer, omstillinger, og tilsettingssaker. I saker som gjelder endringer og omstillinger skal arbeidsgiver på et tidligst mulig tidspunkt informere, drøfte og ta de tillitsvalgte med på råd. Arbeidstakernes behov for trygghet skal ivaretas gjennom åpne planprosesser hvor mål og konsekvenser så langt som mulig gjøres kjent. I tilsettingssaker skal arbeidsgiver på et tidligst mulig tidspunkt informere, drøfte og ta de tillitsvalgte med på råd om: - ledige og nyopprettede stillinger - prosedyrer ved utlysning og kunngjøring av stillinger, utvelgelse til, og intervju med aktuell kandidater. Formelt møte gjennomføres månedlig. Saker meldes inn 1 uke i forveien. Det tas referat som arkiveres i EDB sak og arkiv. Ansvar for møtegjennomføring ligger hos lokal ledelse. Ved behov gjennomføres formelle møter i tillegg til det månedlige medbestemmelsesmøtet. Uformell samhandling skjer løpende.

16 16 RÅDGIVERTJENESTEN Gunhild Vaale Arnesen er rådgiver ved Hov ungdomsskole. Rådgiveren har til oppgave å ta seg av den sosialpedagogiske tjenesten ved skolen i nært samarbeid med skolens ledelse og lærere. Rådgiveren skal hjelpe elevene med å finne seg til rette på skolen, og være med på å løse vanskeligheter de måtte ha i forhold til skolen og omgivelsene. Rådgiveren samordner utdannings- og yrkesorienteringen, organiserer praktisk - yrkesorientering ("PRYO" - uka) for 9. klassingene, og gir alle 10. klassingene informasjon, veiledning og hjelp når de skal søke videregående skole. Ved vår skole er det avsatt 47,19 % av en undervisningsstilling til rådgiver dette skoleåret. PEDAGOGISK - PSYKOLOGISK TJENESTE Denne tjenesten holder til i Rådhuset. PP-tjenesten er et rådgivende organ for foreldre og skoler. Tjenesten skal hjelpe elever, lærere, foreldre å utvikle gode læringsvilkår for de som trenger særlig hjelp. PPtjenesten er et selvstendig og sakkyndig organ som skal uttale seg om barns rettigheter etter skoleloven. De som arbeider der er fagfolk, og arbeidet reguleres av lovverk og taushetsplikt som skal gi foresatte trygghet når de kommer med problemer. Det kan tas kontakt med PP-kontoret direkte eller i samarbeide med skolen. Skolen kan kontakte P.P.-tjenesten med foreldrenes samtykke.

17 17 TANNHELSETJENESTEN Elevene ved Hov hører til Hønefoss Tannklinikk, Klinikkveien 2, 3515 Hønefoss. Tannlegene og tannpleierne er å treffe på følgende telefonnummer: Tannlegen Tannpleierne Tilbudet omfatter fri tannbehandling ut det kalenderåret som barna fyller 18 år. I tillegg får 19- og 20-åringer tilbud om behandling til 25 % av offentlige takster. Pasienter som har behov for tannregulering vil bli henvist til spesialist etter konferanse med foresatte. FOREBYGGENDE ARBEID BARN OG UNGE HELSESØSTERTJENESTEN Postboks 123, sentrum 3502 HØNEFOSS Telefon ekspedisjonen: SKOLEHELSETJENESTEN Skolehelsetjenesten er en fortsettelse av det forebyggende helsearbeidet som drives på helsestasjonene. Foreldre kan ta kontakt angående eleven for råd og veiledning. Skolehelsetjenesten er ikke beregnet på vanlig legebehandling ved sykdomstilfeller.

18 18 Helsesøster har fast treffetid på skolen din og har taushetsplikt Din helsesøster er: Kristin Andresen Treffetid: Onsdager kl Sted: Helsesøsters kontor Telefon mobil Foreldre bes avtale på forhånd. Helsesøster har åpen dør i kontortiden, og alle elever er velkomne til en prat om: Gir helseopplysning Tilbyr samtale angående helse og trivsel Kan henvise videre til andre instanser Vaksinering: 10. klasse: Polio Kroppen, pubertetsutvikling, trening ANT, alkohol, narkotika og tobakk Prevensjon, seksualitet, kjønnssykdommer Kosthold, hva er godt for helsa di? LURER DU PÅ NOE? TA KONTAKT!!!

19 19 RINGERIKE KOMMUNE Orientering om ulykkesforsikring for skoleelever/barn i barnehager m. fl. Ringerike kommune anser det som viktig at barn har en sikker ramme omkring sitt opphold i skole, skolefritidsordning eller barnehage. Det kan likevel skje ulykker og kommunen har derfor valgt å tegne en ulykkesforsikring for barna. Normalt vil det være folketrygden/ trygdekontoret som dekker skader, men kommunen har likevel valgt å forsikre barna i tilfelle av invaliditet, død og behandlingsutgifter som ikke dekkes av det offentlige. Forsikringspremien betales av kommunen men det er barna eller foresatte som er begunstiget. Forsikringsordningen er kort beskrevet på neste side. Spørsmål om forsikringen kan rettes til: Gunnar Jacobsen tlf e-post: eller Bente Herstad tlf e-post: Vi tar forbehold om mulige feil i denne brosjyren da det til enhver tid er forsikringsvilkårene som gjelder. À jour pr

20 20 Forsikringen gjelder for: Barn i kommunale barnehager Barn i grunnskolen og skolefritidsordningen Barn under oppsyn av barnvernet (for eksempel fosterhjem, avlastningshjem) Hva omfatter forsikringen: Forsikringen omfatter ulykkesskade som inntreffer: På direkte reise til/fra skole/barnehage og hjem. I friminuttene (også når elevene med skolens tillatelse tilbringer friminuttene utenfor skolens område). Under undervisning, ekskursjoner, utflukter, reiser, bedriftsbesøk og lignende som skjer i skolens/barnehagens regi. Ved utplassering i arbeidslivet når det inngår som ledd i undervisningen. Forsikringen gjelder også på direkte reise mellom hjemmet og arbeidsstedet. Forsikringen dekker også ulykke som inntreffer under sportsaktiviteter, men ikke skader som oppstår under boksing, sportsdykking, fallskjermhopping, hanggliding, paragliding og lignende. NB! Forsikringen dekker ikke barns klær eller eiendeler. Forsikringssummer: For at en skade skal gi rett til erstatning, må den være godkjent som en varig skade. Erstatning ved 100% livsvarig invaliditet: 5G Dersom ulykkesskaden har medført livsvarig invaliditet, har forsikrede rett til invaliditetserstatning tidligst ett år etter skadedagen. Dersom invaliditetsgraden kan forandre seg, kan endelig oppgjør utsettes inntil 3 år etter skadedagen. Erstatning ved død: 0,5G Dersom ulykkesskaden medfører dødsfall innen et år etter skaden, betales dødsfallerstatning. Det gjøres fradrag dersom det er betalt forskudd på invaliditetserstatning for samme skade. Behandlingsutgifter: kr Behandlingsutgifter er nødvendige utgifter til lege/tannlege til behandling av ulykkesskaden, samt utgifter som den har medført og som det offentlige ikke dekker.

21 21 I tillegg erstatter selskapet: Merutgifter til hjemreise når den forsikrede rammes av skade utenfor sitt hjemsted. Utgifter til rekonvalesentopphold forordnet av lege samt nødvendige reiseutgifter. Utgifter til pleie i hjemmet av utdannet pleiepersonale. Nødvendige utgifter til drosje til og fra skolen for å delta i undervisningen. Reisene skal være forordnet av lege og godkjent av selskapet på forhånd. Utgifter til første permanente tannbehandling (bro, krone og lignende) etter en tannskade, selv om behandlingen skjer senere enn 3 år etter skadedagen. Oppgjør for slike utgifter skal foretas innen 3 år fra skadedagen på grunnlag av kostnadsoverslag fra tannlege. Egenandelen er kr 500 for hvert skadetilfelle. Melding av skader: Ta kontakt med rektor eller barnehagestyrer som vil være behjelpelig med å fylle ut nødvendige skademeldinger både til trygdekontoret og forsikringsselskapet.

22 22 Ansvar i forbindelse med barns skadeverk Barna selv eller foreldrene er ansvarlig for barns handlinger Vi opplever fra tid til annen at barn mens de er på skole eller barnehage påfører skader på andres eiendeler. Vi vil derfor gi en orientering om hvilke regler som gjelder. Dette er ikke en strengt juridisk beskrivelse, men kun en rettledning. For de som er interessert i nærmere detaljer henviser vi til Lov om skadeerstatning og forsikringsvilkårene. Nedenfor er det vist til de mest relevante bestemmelsene. Skadeerstatningslovens 1-1 (barns ansvar): Barn og ungdom under 18 år plikter å erstatte skade som de forvolder forsettlig eller uaktsomt, for så vidt det finnes rimelig under hensyn til deres alder, utvikling, utvist adferd, økonomisk evne og forholdene ellers. 1-2 (foreldres ansvar mv.): 1. Foreldre plikter å erstatte skade voldt av barn og ungdom under 18 år, såfremt de har latt det mangle på tilbørlig tilsyn eller på annen måte ikke har gjort det som etter forholdene er rimelig å kreve av dem for å hindre skadeforvoldelse. 2. Uansett egen skyld svarer foreldre for skade voldt forsettlig eller uaktsomt av deres barn under 18 år som de bor sammen med og har omsorgen for, med inntil kr for hver enkelt skadevolding. Kommunen har ingen forsikring som dekker barns ansvar selv om disse oppholder seg i skole eller barnehage. Foreldre kan tegne egen ansvarsforsikring for å sikre seg mot eventuelle skader barn kan utrette. Innboforsikringen kan inneholde en ansvarsdel. Enkelt sagt betyr dette at barnet er erstatningspliktig for hele skaden og foreldre til barn uten egen inntekt eller formue er pliktig til å erstatte skader inntil kr Unntak: Kommunen kan påføres et ansvar dersom det er utvist uaktsomhet ved f.eks. at det ikke er ført tilbørlig tilsyn eller gjort det som etter forholdene er rimelig å kreve, f.eks. ved ikke å stanse et barn som man ser er i ferd med å gjennomføre en skade. Det må vises særlig aktsomhet f.eks. når biler parkeres nær en plass hvor stein er lett tilgjengelig. For å forebygge skader bør den enkelte institusjon kontrollere at det ikke finnes lett tilgjengelig stein eller annet materiale som barn kan bruke til å skade andre barn eller andres eiendom. Skulle kommunen komme i en situasjon hvor kommunen må ta ansvar for en skade så er egenandelen for tiden på kr. Sist revidert

23 23 Vedtatt av Samarbeidsutvalget i møte ORDEN OG SAMVÆRSREGLER for elevene ved Hov ungdomsskole I. Ved Hov ungdomsskole er det nulltoleranse for mobbing. Vi forventer av våre elever at de følger de til enhver tid gjeldende regler, og viser god oppførsel mot medelevene og personalet tar ansvar for skolens eiendom og inventar II. Vi aksepterer ikke at våre elever har med seg og/eller nyter rusmidler i forbindelse med skolen bruker tobakk eller snus på skolens område i skoletiden besøker nettsider med pornografisk, voldelig eller rasistisk innhold medbringer våpen av noe slag til skolen III. Vi har disse reaksjonsmåtene overfor elever som bryter orden og samværsreglene: tilsnakk anmerkning melding til hjemmet bortvisning fra undervisning til rektors eller inspektørens kontor nedsatt halvårs- eller sluttvurdering i orden og/ eller oppførsel omplassering til annen gruppe/klasse for kortere eller lengre periode erstatningskrav bortvisning fra skolen i inntil tre dager

24 24 Felles holdninger akseptabel adferd Gjeldende fra november 2010 har skolen valgt å prioritere noen områder innenfor holdninger og disiplin i klasserommet og på skolen. Det forventes at alle lærere praktiserer dette slik at vi opptrer som en samlet gruppe overfor elevene. HVA HVORFOR REAKSJONSFORM 1 Mobil og PC skal kun brukes til lærings-aktiviteter i timene og ikke til privat bruk. 2 Klasserommet skal ryddes etter hver time. All søppel både i og utenfor klasserom skal i søppelbøtta. Pulter skal til vanlig settes på plass. 3 Man skal ikke drikke eller spise i timene uten lov. 4 Vulgært språkbruk og nedsettende kommentarer er uakseptabelt 5 Ta vare på skolen vår, skolens utstyr og inventar. All hærverk er forbudt. 6 Besittelse og/eller bruk av tobakk, snus og andre rusmidler er ikke tillatt 7 Snøballkasting (i definert sone) Skaper uro og trekker oppmerksomheten bort fra undervisningen Orden skaper trivsel Forstyrrer undervisningen Er ødeleggende for miljøet og samholdet Er ødeleggende for miljøet og samholdet Ulovlig 1. Inndragning for dagen. 2. Leveres tilbake ved skoleslutt 3. Anmerkning på Fronter 1. Tilbakeholdes i friminutt/ ved skoleslutt 2. Låse klasserom i friminutt 3. Elever vasker klasserom 1. Tilsnakk 2. Anmerkning 1. Tilsnakk 2. Anmerkning 3. Melding til hjemmet Skaper utrygghet og farlige 1. Tilsnakk situasjoner 2. Anmerkning 8 Forsentkomming 1. Anmerkning 9 Vold Ringeriksskolen har nulltoleranse for vold 10 Mobbing Opplæringsloven 9a skal sikre alle elever rett til et godt skolemiljø Vedtatt av Samarbeidsutvalget i møte Tilsnakk 2. Anmerkning 3. Melding til hjemmet 4. Rengjøring/reparasjon/erstatning 1. Melding til hjemmet 2. Anmerkning 3. Beslagleggelse 1. Igangsetting Ringerike kommunes tiltaksplan mot vold 2. Bortvisning 3. Nedsatt halvårs-/sluttvurdering 1. Igangsetting av Ringerike kommunes tiltaksplan mot mobbing 2. Bortvisning

25 25 PROSEDYRER VED MOBBING ELLER KRENKENDE ADFERD Opplæringsloven ( 9a-3) tydeliggjør skolen og den enkeltes ansatte sitt ansvar til å undersøke, varsle og gripe inn overfor mobbing, diskriminering, vald og rasisme. Når elev, foresatte eller ansatte ved skolen har mistanke om eller kunnskap om at elever blir utsatt for krenkende ord og handlinger, skal dette følges opp umiddelbart. Skolen skal sikre en saksbehandling og oppfølging i tråd med lover (Oppl.l. 9a, forvaltningslov, forskrifter, kommunal plan). Muntlige eller skriftlige henvendelser fra foresatte om alvorlige forhold skal besvares og enkeltvedtak utformes når tiltak settes i verk. Under følger prosedyrer for håndtering av mobbing og krenkende ord og handlinger. De brukes om en elev blir plaget av medelever eller voksne på skolen. Rektor vurderer formen på oppfølging av hvert punkt. Hva gjøres: 1. Henvendelse mottas Henvendelser fra elever, lærere eller foreldre/ foresatte registreres skriftlig og meldes rektor med hendelsesrapport Situasjonen kartlegges 2. Informasjon og planlegging Det videre arbeidet planlegges Det vurderes i samarbeid med foresatte om eksterne skal trekkes inn (Fagteam, PPT, helsetjenesten, barnevern, politi) 3. Samtale med den som blir mobbet/utsatt for krenkende adferd Eleven får vite at skolen bryr seg og at han/hun skal få hjelp og støtte og at mobbingen/adferden skal opphøre Eleven informeres om videre saksgang 4. Samtale med den/de som mobber/utøver krenkende adferd Enkeltvis samtale med den/de som mobber Hovedpoenget med samtalen(e) er å tydeliggjøre at mobbing ikke aksepteres, og må stoppe umiddelbart Det vises til ordensreglement for mulige sanksjoner Det inviteres til samarbeid for å få slutt på adferden Det gjøres avtaler om oppfølging 5. Foreldre informeres Samtale med foresatte både til den som blir mobbet/krenket og mobber(e)/krenker 6. Enkeltvedtak fattes når: elever eller foreldre ber om tiltak knyttet til det psykososiale miljøet skolen iverksetter tiltak av inngripende karakter, og bestemmende for elevens rettigheter og plikter 7. Oppfølging De ansatte informeres rutinemessig Saken følges opp til mobbingen/adferden har opphørt, forbedringspunkt i avtaler er oppfylt og forholdene er stabile 8. Dokumentasjon Saker dokumenteres, klager, logg på hendelsesforløp, oppfølgingsplan, telefonsamtaler, møteinnkallinger, referater, enkeltvedtak oppbevares i elevens mappe Ansvar: Alle/ kontaktlærer Rektor/ kontaktlærer Rektor/ kontaktlærer Rektor/ kontaktlærer Rektor/ Kontaktlærer Rektor Rektor Rektor/ kontaktlærer Rektor

Et nytt skoleår med nye og gamle elever er godt i gang. Vi er i år 228 elever fordelt på 8., 9. og 10.trinn, Forsterket enhet og Velkomstklassen.

Et nytt skoleår med nye og gamle elever er godt i gang. Vi er i år 228 elever fordelt på 8., 9. og 10.trinn, Forsterket enhet og Velkomstklassen. 2010-2011 2 Til elever, foresatte og tilsatte ved Hov ungdomsskole. Informasjonshefte for skoleåret 2010/2011 Et nytt skoleår med nye og gamle elever er godt i gang. Vi er i år 228 elever fordelt på 8.,

Detaljer

GODT Å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2015-16

GODT Å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2015-16 GODT Å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2015-16 Kontoret: 77728740 kontoret@sandskole.no Rektor: 77728741 (48079233) rektor@sandskole.no Underv.insp. 77728742 (99519566) frode@sandskole.no Rådgiver

Detaljer

GODT å VITE for elever og foresatte

GODT å VITE for elever og foresatte GODT å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2014-15 Telefon: Kontoret: 77728740 kontoret@sandskole.no Rektor: 77728741 (48079233) rektor@sandskole.no Underv.insp. 77728742 (99519566) frode@sandskole.no

Detaljer

Kjære foreldre/foresatte!

Kjære foreldre/foresatte! Innholdsliste Brev til foresatte Mål for skolen Skolerute Viktige datoer Årshjul Organisering av skolehverdagen Ordensregler Valgfag Skolens system for vurdering Når skolefravær bekymrer oss Midttimeaktivitet

Detaljer

Virksomhetsplan for Austertana skole 2011/12 Side 2 av 43 TUR TIL HARREVANN HØSTEN 2011

Virksomhetsplan for Austertana skole 2011/12 Side 2 av 43 TUR TIL HARREVANN HØSTEN 2011 VIRKSOMHETSPLAN Virksomhetsplan for Austertana skole 2011/12 Side 2 av 43 TUR TIL HARREVANN HØSTEN 2011 2 Virksomhetsplan for Austertana skole 2011/12 Side 3 av 43 KJÆRE ELEVER OG FORESATTE I dette informasjonsheftet

Detaljer

KJÆRE ELEVER OG FORESATTE

KJÆRE ELEVER OG FORESATTE KJÆRE ELEVER OG FORESATTE I dette informasjonsheftet finner dere oversikt over aktiviteter, klasselister, ansatte og foresatte som sitter i råd og utvalg, skoleruta og mye annet. Håper dette hefte vil

Detaljer

INFORMASJON FRA SKOLEÅRET 2015 2016

INFORMASJON FRA SKOLEÅRET 2015 2016 INFORMASJON FRA SKOLEÅRET 2015 2016 Generell informasjon om Oslo-skolen fra Utdanningsadministrasjonen på norsk albansk, arabisk engelsk, spansk, somali, tamil, tyrkisk, vietnamesisk og urdu finnes på

Detaljer

HÅNDBOK FOR 2013 / 2014

HÅNDBOK FOR 2013 / 2014 HÅNDBOK FOR 2013 / 2014 INNHOLD Rektors hilsen 1 Presentasjon av skolen vår 2 Administrasjon 4 Fagledere 5 Skolerute høsten 2013 6 Skolerute våren 2014 7 Ringetider 8 Fag- og timefordeling 9 Skolereglement

Detaljer

INFORMASJON TIL ELEVER OG FORESATTE SKOLEÅRET 2015 2016

INFORMASJON TIL ELEVER OG FORESATTE SKOLEÅRET 2015 2016 KRUSELØKKA UNGDOMSSKOLE Postadresse: Postboks 237, 1702 SARPSBORG Besøksadresse: Hans Nielsen Haugesgt. 33 Tlf. kontor: 69 11 62 50 Hjemmeside: http://sarpsborg.com/kruselokkaungdomsskole/ E-mail: kruseloekka.ungdomsskole@sarpsborg.com

Detaljer

HÅNDBOK FOR 2014 / 2015

HÅNDBOK FOR 2014 / 2015 HÅNDBOK FOR 2014 / 2015 INNHOLD Rektors hilsen 1 Presentasjon av skolen vår 2 Administrasjon 4 Fagledere 5 Skolerute høsten 2014 6 Skolerute våren 2015 7 Ringetider 8 Fag- og timefordeling 9 Skolereglement

Detaljer

Austmarka barne- og ungdomsskole

Austmarka barne- og ungdomsskole Austmarka barne- og ungdomsskole Telefon: 62 82 38 50 - Telefax: 62 82 38 70 E-post: Austmarka.skole@kongsvinger.kommune.no Hjemmeside: www.kongsvinger.kommune.no/enheter/austmarka-bu-skole/ Skoleåret

Detaljer

Håndbok for Kristelig Gymnasium 2015-2016

Håndbok for Kristelig Gymnasium 2015-2016 Håndbok for Kristelig Gymnasium 2015-2016 Innhold Velkommen til skolen... 4 Presentasjon av skolen... 5 Opprettelse... 5 Basis og verdigrunnlag... 5 Skolens formål... 5 Forstanderskapet... 5 Styret...

Detaljer

Informasjonshefte elever. Skoleåret 2014/15

Informasjonshefte elever. Skoleåret 2014/15 Informasjonshefte elever Skoleåret 2014/15 INNHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL ASKIM VIDEREGÅENDE SKOLE SKOLEÅRET 2014/2015... 2 SKOLENS ULIKE BYGNINGER... 3 VÅRE HUSREGLER... 4 «DEN GODE TIMEN»... 5 GOD

Detaljer

Velkommen til Tiller videregående skole 2014-2015... 2. Skolerute 2014-2015... 3. Skolens tilbud... 4. Skolens ledelse... 5. Kontaktlærere...

Velkommen til Tiller videregående skole 2014-2015... 2. Skolerute 2014-2015... 3. Skolens tilbud... 4. Skolens ledelse... 5. Kontaktlærere... Innhold Velkommen til Tiller videregående skole 2014-2015... 2 Skolerute 2014-2015... 3 Skolens tilbud... 4 Skolens ledelse... 5 Kontaktlærere... 6 Elevtjenesten... 7 Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)

Detaljer

Råd og utvalg Arbeidsmiljøutvalget s. 13 Skolemiljøutvalget s. 13 Elevrådet s. 13 & 25-27

Råd og utvalg Arbeidsmiljøutvalget s. 13 Skolemiljøutvalget s. 13 Elevrådet s. 13 & 25-27 1 2 Innholdsfortegnelse Pedagogisk plattform s. 2 Skolerute for skoleåret 2012-13 s. 4 Arbeid mot rus og mobbing s. 5 Gratis læremidler s. 6 Bærbar PC s. 6 Bruk av data i videregående skole i Buskerud

Detaljer

Plan for godt skolemiljø

Plan for godt skolemiljø Utdanningssektoren Plan for godt skolemiljø Internkontroll og avvikshåndtering Gjeldende fra 23. mai 2012 (Sist revidert mai 2014) 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 Elevenes rett til et godt skolemiljø...

Detaljer

Ta godt vare på denne brosjyren. Den inneholder viktig informasjon for hele skoleåret.

Ta godt vare på denne brosjyren. Den inneholder viktig informasjon for hele skoleåret. www.midtstuen.gs.oslo.no Arbeidsplanmetodikk Elevrådsarbeid Teamarbeid Faglig satsing Skolegårdsprosjekt Elevrådsnettverk Nobelprosjekt Prosjekt InnsIKT Antimobbeprogram Midtstuen skole ble åpnet 16. august

Detaljer

Det du holder i hånden nå er en informasjonsbrosjyre fra Kvalavåg Montessoriskole, og jeg håper du tar deg tid til å lese den.

Det du holder i hånden nå er en informasjonsbrosjyre fra Kvalavåg Montessoriskole, og jeg håper du tar deg tid til å lese den. Informasjonshefte Skoleåret 2015 2016 Kjære foresatt. Det du holder i hånden nå er en informasjonsbrosjyre fra Kvalavåg Montessoriskole, og jeg håper du tar deg tid til å lese den. Du har valgt å ha ditt/dine

Detaljer

Håndbok for elever og lærere Skedsmo videregående skole 2015/16

Håndbok for elever og lærere Skedsmo videregående skole 2015/16 Håndbok for elever og lærere Skedsmo videregående skole 2015/16 Velkommen til nytt skoleår 2015/16 Alle nye og «gamle» lærere og elever ønskes velkommen til et nytt skoleår ved Skedsmo videregående skole.

Detaljer

Informasjonshefte 2014/2015. Løkenåsen skole

Informasjonshefte 2014/2015. Løkenåsen skole Informasjonshefte 2014/2015 Løkenåsen skole 1 Innhold Løkenåsen skole... 1 Forord... 4 Viktige telefonnummer og adresser:... 4 "Formålsparagrafen"... 5 Løkenåsen skole... 5 Løkenåsen skoles visjon og pedagogisk

Detaljer

Informasjonshefte til elever og foresatte

Informasjonshefte til elever og foresatte I 2010/ 2011 2010 00 Informasjonshefte til elever og foresatte Gulskogen og Rødskog skoler Vi er en del av Drammen kommune sin målsetning: Drammensskolen- Norges beste skole "En skole der hver enkelt elev

Detaljer

Velkommen som elev ved Tiller videregående skole 2015-2016

Velkommen som elev ved Tiller videregående skole 2015-2016 Velkommen som elev ved Tiller videregående skole 2015-2016 Bygg- og anleggsteknikk Helse- og oppvekstfag Innføringsklasse for flerkulturelle elever Medier og kommunikasjon Service og samferdsel Spesielt

Detaljer

9.2 Skjemaer til underskrift, papirversjonen samlet 17.08.2014

9.2 Skjemaer til underskrift, papirversjonen samlet 17.08.2014 9.2 Skjemaer til underskrift, papirversjonen samlet 17.08.2014 Skolen har samlet skolens regler på følgende skjema som elever og foresatte skal skrive under på. Reglene finner du på Goa skole sine hjemmesider,

Detaljer

H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE

H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE skoleåret 2007/2008 Kjære elever og foreldre! Skoleåret er godt i gang og jeg håper alle elever ved Hof skole har et godt læringsmiljø. Alle har sin kontaktlærer

Detaljer

VEIVISER N. for elever på Nesbru videregående skole 2014 15

VEIVISER N. for elever på Nesbru videregående skole 2014 15 VEIVISER N for elever på Nesbru videregående skole 2014 15 Besøksadresse: Nesbru videregående skole Hallvard Torgersens vei 8, 1394 Nesbru Postadresse: Postboks 38, 1378 Nesbru Tlf. 66 85 44 00 Internett:

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. NYTTIG INFORMASJON.2 Fra rektor. 3 Bestilling av skolemelk..4

INNHOLDSFORTEGNELSE. NYTTIG INFORMASJON.2 Fra rektor. 3 Bestilling av skolemelk..4 INNHOLDSFORTEGNELSE NYTTIG INFORMASJON.2 Fra rektor. 3 Bestilling av skolemelk..4 ARBEIDSGRUNNLAG Kvalitetskriterier for grunnskolen i Asker..5 Visjonen for Bondi skole.5 OPPLYSNINGER OM SKOLEÅRET 2013-14

Detaljer

lier.vgs.no INFOHEFTE

lier.vgs.no INFOHEFTE lier.vgs.no INFOHEFTE Skoleåret 2013/2014 Vi vil gjøre vårt beste for at du skal lykkes i å nå dine mål. Resten er opp til deg. Velkommen til nytt skoleår! Som rektor er jeg glad for at akkurat du valgte

Detaljer

lier.vgs.no INFOHEFTE

lier.vgs.no INFOHEFTE lier.vgs.no INFOHEFTE Skoleåret 2013/2014 Vi vil gjøre vårt beste for at du skal lykkes i å nå dine mål. Resten er opp til deg. Velkommen til nytt skoleår! Som rektor er jeg glad for at akkurat du valgte

Detaljer

DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV:

DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV: DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV: Velkommen til et nytt skoleår på Rud. Spesielt velkommen til deg som er ny elev. Vi vil gjøre vårt beste for at du skal oppleve

Detaljer

VELKOMMEN TIL TILLER VIDEREGÅENDE SKOLE 2012/2013

VELKOMMEN TIL TILLER VIDEREGÅENDE SKOLE 2012/2013 VELKOMMEN TIL TILLER VIDEREGÅENDE SKOLE 2012/2013 Til elevene Velkommen til nytt skoleår! Dette skoleåret blir det ca 720 elever ved skolen. Skolen tilbyr opplæring innenfor utdanningsprogram for bygg-

Detaljer