-----DOM Avsagt: Saksnr: MED-OTIR/01. Rettens leder: Meddommere: Solveig Anita Henriksen Knut Saastad.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "-----DOM --- --- Avsagt: 17.08.2011. Saksnr: 11-035679MED-OTIR/01. Rettens leder: Meddommere: Solveig Anita Henriksen Knut Saastad."

Transkript

1 -----DOM Avsagt: Saksnr: Rettens leder: Meddommere: MED-OTIR/01 Tingrettsdommer Heidi Heggdal Solveig Anita Henriksen Knut Saastad Den offentlige påtalemyndighet Politiadvokat Asbjørg Lykkjen mot Odd Olaf Nerdrum Advokat Tor Erling Staff Advokatfullmektig Knut Ole Bakke Hansen MED-OTIR/01

2 DOM Odd Olaf Nerdrum, er født og bor på Røvik Gård, Stavern. Han er kunstmaler og har en inntekt på ca kroner brutto pr. år. Han har formue og har forsørgelsesbyrde for fire barn. Ved tiltalebeslutning utferdiget av statsadvokatene i Oslo den 18.februar 2011 er han satt under tiltale ved Oslo tingrett for overtredelse av Ligningsloven 12-2 nr 1 og 2 jf 12-1 nr 1a for å ha gitt ligningsmyndighetene uriktige eller ufullstendige opplysninger når han forsto eller burde forstått at dette kunne føre til skatte- eller avgiftsmessige fordeler, og dette anses som grovt idet det særlig legges vekt på at handlingen kunne ledet til unndragelse av et meget betydelig beløp i skatt eller avgift eller handlingen ble utført på en måte som særlig grad har vanskeliggjort oppdagelsen. Grunnlag: I perioden fra april 1999 til april 2003, unnlot han i sin personlige selvangivelse for inntektsårene 1998 til 2002 å oppgi næringsinntekt fra virksomhet med til sammen kroner ,-, og han forstod eller burde forstått at dette kunne gi skatte- eller avgiftsmessige fordeler for han. Hovedforhandling ble holdt 2. og 3. august Tiltalte møtte og erkjente seg ikke skyldig etter tiltalebeslutningen. Retten mottok forklaring fra 6 vitner, og det ble foretatt slik dokumentasjon som framgår av rettsboken. Aktor la ned påstand om at tiltalte dømmes i samsvar med tiltalebeslutningen til fengsel i 2 år. Videre la aktor ned påstand om at tiltalte idømmes sakskostnader med kroner. Forsvarer la ned påstand om at tiltalte frifinnes, subsidiært at han anses på mildeste måte. I. Sakens faktum i henhold til de fremlagte dokumenter. Retten vil innledningsvis redegjøre for det faktum som objektivt sett fremgår av sakens dokumenter. I en artikkel i Dagens Næringsliv av 27.april 2002 ble det hevdet at Odd Nerdrum (heretter kalt Nerdrum) i løpet av de siste 20 år hadde solgt bilder for 120 millioner kroner i USA. Artikkelen medførte at Oslo ligningskontor den 7. juni 2002 tok kontakt med Nerdrum og ba han om å redegjøre for salg av bilder i USA for årene MED-OTIR/01

3 Etter en del korrespondanse mellom ligningskontoret og Nerdrums daværende advokat (advokat Wenche B. Riiser), ble det besluttet bokettersyn i Nerdrums virksomhet. I brev av 1. desember 2003 ble det varslet at tidspunktet for oppstart av bokettersynet var satt til 16. desember Etter tre utsettelser startet bokettersynet den 23. mars Bokettersynet omfattet årene og ble senere utvidet til å innbefatte inntektsåret Fra og med 21. november 2002 anses Nerdrum som formelt utflyttet til Island. Nerdrum inngikk i 1997 avtale med Forum Gallery i New York, USA (heretter kalt Galleriet) om presentasjon og salg av hans malerier. Avtalen gjaldt for fem år og ble senere fornyet for ytterligere fem år med samme vilkår. I forbindelse med bokettersynet innhentet Skattedirektoratet opplysninger fra Galleriet. Opplysningene ble innhentet via amerikanske skattemyndigheter og forelå våren Det fremgår av opplysningene innhentet fra Galleriet at følgende beløp utbetalt fra Galleriet til Nerdrum: : USD : USD (NOK ) : USD (NOK 7 800) : USD (NOK ) USD (NOK 8 800) USD (NOK ) USD (NOK ) USD USD (NOK ) USD (NOK ) USD USD USD USD (NOK ) USD (NOK ) Beløpene som er i kursiv er sjekker som fremgår av bankutskrifter for Nerdrums konto i norsk bank og som anses innberettet og beskattet de respektive år. Beløpene som er i uthevet skrift utgjør til sammen kroner og er av skattemyndighetene ikke ansett innberettet og beskattet. Beløpet er det samme som fremgår av tiltalebeslutningen. (Retten har funnet en liten regnefeil, slik at beløpet skal være kroner og ikke ) MED-OTIR/01

4 De to beløpene på USD og beløpet på USD er betalt ved overføring via amerikansk bank. Beløpene på USD i 1998, USD i 1999, USD og i 2000 og USD i 2001 er sjekker som er utstedt av Galleriet til Nerdrum og som Nerdrum deretter har hevet i den østerriske banken Reiffeissenbank og oppbevart i en bankboks i samme bank. Bankboksen ble opprettet i 1997 i Nerdrums navn. Nerdrum har i retten opplyst at han hadde disposisjonsretten alene over bankboksen. Bankboksen ble avviklet i 2007 og i januar 2007 ble USD overført til Nerdrums konto i Landesbankin Island og en sjekk på ca. USD ble utstedt til Nerdrum. På dette tidspunkt bodde Nerdrum på Island. De to beløpene på USD og USD er overført fra Galleriet til Nerdrums konto i Bunadarbanki i Luxembourg. Nerdrum har forklart, både overfor skattemyndighetene og for retten, at det på 1990-tallet ble oppdaget at en del malerier han hadde malt i perioden 1983 til 1989 var malt med en olje som Nerdum selv hadde utviklet og at denne oljen etter en tid begynte å renne/smelte, slik at maleriene ble ødelagte. Dette gjaldt et talls malerier og var forståelig nok en stor belastning for Nerdrum. I avtalen mellom Nerdrum og Galleriet pkt. 9 fremgår det at Galleriet, dersom det ble presentert med malerier som hadde blitt ødelagt over tid, skulle ha rett til å betale kjøper av maleriet den fulle salgspris og trekke dette beløpet fra Nerdrums andel av salg av malerier. Bakgrunnen for denne bestemmelsen var problemene med bildene som begynte å renne. Videre fremgår det av avtalen at Galleriets kommisjon for salg av malerier var på 50%. I brev av 10.november 2002 skriver Galleriet til Nerdrum om det beløpet som er tilbakeholdt etter avtalen pkt 9. Galleriet opplyser at det fortsatt er problembilder hvor det ennå ikke er funnet en løsning og at det på grunn av økonomisk vanskelige tider er sannsynlig at kjøperne vil ha penger og ikke nye bilder. Fra brevet siteres nest siste avsnitt: For this reason, I must hold back the money we would otherwise send you in 2002, and I will do my best to ressolve these issues so that perhaps we can resume in Den 27.desember 2002 skrev Nerdrum et brev til Galleriet. Fra brevet siteres: According to the agreement Forum Gallery has been entitled to withhold payments for the reimburse to owner of damaged paintings and deduct such cost from my revenue derived from the sale. Due to this clause a substantial amount has been withhold by the gallery from time to time, at your discretion. From my point of view the problems with the damaged paintings are now almost eliminated and accordingly the amount withheld should be paid out MED-OTIR/01

5 og videre: Please confirm my part of the total revenue for 2001 and 2002, the costs deducted and the amounts withheld or covering of any damages in the same period. Please observe that the information requestes is of great importance to me, to give a proper reporting to the Norwegian tax authorities. Når det gjelder de to sjekkene som er utbetalt fra Galleriet til Nerdrum i 2000 på henholdsvis USD og USD opplyser adv Riise følgende i brev av 15. mars 2005 til Oslo ligningskontor: Ved en gjennomgang av Odd Nerdrums mellomværende med Forum Gallery fra , har Galleriet blitt oppmerksom på, og nå gjort oss (muntlig) kjent med, at det i 2000 ble utbetalt et lån på til sammen USD til Odd Nerdrum. Lånet ble tilbakebetalt i At beløpet ble behandlet som lån er i følge Galleriet årsaken til at beløpet heller ikke ble klassifisert som ordinær utbetaling, men inkludert i retained by Forum Gallery, At year-end, 2000, jf. telefax fra Forum Gallery av 16. juni 2003, som tidligere er oversendt ligningskontoret. Lånebeløpet på til sammen USD er følgelig inkludert i beløpet på USD ,30, som vi basert på tidligere informasjon fra Forum Gallery, har opplyst som tilbakeholdt beløp, jf vårt brev av 20. juni 2003, pkt 3.3. I følge galleriet ble lånet utbetalt ved sjekk i to omganger, på hhv USD og USD Bakgrunnen for at lånet ble utbetalt var ifølge Forum Gallery og Odd Nerdrum at Nerdrum ville at penger skulle være i Norge og ikke i USA, som følge av han hadde mottatt trusler fra en norsk kunsthandler som ville kreve han for betydelige beløp i erstatning for et bilde som hadde begynt å sige. Når pengene var tilgjengelige i Norge ville han ha mulighet til raskt å innfri eventuelle krav fra den norske kunsthandleren. (..) I følge Odd Nerdrum ble beløpet på til sammen USD i sin helhet lagt i en bankboks som sikkerhet for de potensielle erstatningene. Odd Nerdrum oppfattet ikke beløpet på noe tidspunkt som sine penger, men som Forum Gallerys penger som lå i limbo -depot i Norge. I følge galleriet er det vanlig i bransjen at når kunstnere ber om lån så får de det, uten at det inngås utførlige skriftlige avtaler, så lenge Galleriet har tilstrekkelig sikkerhet/tilbakeholdsrett i bilder som selges i kommisjon. (..). På et senere tidspunkt opplyser Nerdrum at pengene (USD ) ble oppbevart i en bankboks i Østerrike. I et skriv fra Nerdrums kone, Turid Spildo, stemplet innkommet ligningskontoret den ble det fastholdt at det foreligger et lån fra Galleriet til Nerdrum og det ble opplyst at et beløp ble tilbakebetalt i 2002 og resten i januar MED-OTIR/01

6 Det fremgår også av et bankbilag at den 21. juni 2002 ble det overført et beløp på USD fra Nerdrums (via hans bank JP Morgan Chase Bank i New York) til Forum Gallery. Betalingen er oppgitt å være : payment of paintings og håndskrevet : Odd Nerdrum Artist Share. I et brev fra Raiffeisenbank i Østerrike av 13.juli 2011 ble det opplyst det at banken i juni 2002 åpnet en bankkonto for å overføre et beløp på USD fra Nerdrums bankboks. Rett etterpå ble kontoen stengt igjen. Det fremgår ikke av brevet hvor pengene ble sendt. Bokettersynet ble avsluttet den 6.juni Konklusjonen var at det for ligningen for inntektsårene ble foreslått å fastsette ikke bokført omsetning formidlet av Forum Gallery til kroner. Skattekontorets vedtak forelå Den totale ikke bokførte omsetningen ble redusert til , som skyldes at skattekontoret tok hensyn til spesifikasjon i næringsoppgavene for 1999 og Den 2. oktober 2009 ble saken anmeldt til politiet. Nerdrum ble avhørt i november Tiltale ble tatt ut 18.februar Nerdrum påklaget skattekontorets vedtak og skatteklagenemnda opprettholdt ligningskontorets vedtak i vedtak av II. Skyldspøsmålet. 1. Aktor har i det vesentlige anført: Aktor hevder at utbetalingene fra Forum Gallery til Nerdrum på til sammen kr er inntekt fra bilder som Galleriet har solgt for Nerdrum. Grunnen til at pengene er oppbevart i bankboks i Østerrike, er at de skal unndras fra beskatning i Norge. Aktor bestrider at det foreligger et spørsmål om periodisering av inntektene. Det er ikke adgang til å unnlate å oppgi utbetalingene til beskatning, selv om Nerdrum ville sikre seg mot erstatningskrav. Nerdrums potensielle erstatningsansvar var dessuten ivaretatt ved at Galleriet tilbakeholdt penger, jfr. avtalens pkt 9. Det bestrides fra aktors side at sjekkene på USD og USD stammer fra bankboksen i Østerrike og dermed blir beskattet to ganger. Det bestrides at USD er beskattet på Island og det vises i den forbindelse til at pengene er overført før Nerdrum formelt flyttet til Island. Når det gjelder subjektiv skyld viser aktor til at det ikke er grunnlag for å anta at Nerdrum ikke forstår seg på tall. Sakens dokumenter tyder på at han har visst godt hva han har gjort MED-OTIR/01

7 2. Forsvarer har i det vesentlige anført: Forsvarer hevder at dokumentasjonen viser at sjekkene (bortsett fra 2 sjekker på USD og en sjekk på USD ) i årene , er de samme pengene som ble betalt til Nerdrum i 2002 og i Det vises i den forbindelse til at det er betalt ca. USD fra den østerrikske bankboksen til Forum Gallery den 21. juni 2002 og pengene deretter er utbetalt til Nerdrum på høsten samme år med et beløp på USD og USD og USD i USD hevdes å være oppgitt til beskatning i selvangivelsen for 2002, jfr. næringsoppgaven av samme år. Nerdrum har hevdet og det kan ikke utelukkes at USD er oppgitt til beskatning på Island. Det vises i den forbindelse til at beløpet er utbetalt kun noen dager før han er formelt registrert utflyttet. Det vises også til at det foreligger en faktura på beløpet, datert 20. januar USD er oppgitt til beskatning på Island fordi disse pengene ble utbetalt først i Det er dermed kun spørsmål om Nerdrum har bommet på periodiseringen av inntektene. Når det gjelder subjektiv skyld må det legges vesentlig vekt på at Nerdrum har Tourettes syndrom og at han er en moralsk person som ikke med viten og vilje vil la være å betale sin skatt. 3. Rettens vurdering Innledning. Forsvarer har i sin innledning uttalt at i denne saken inviteres tingretten til å opptre som skattemyndighet. Forsvarers uttalelse på dette punkt knytter seg til det faktum at Skatteklagenemndas vedtak først forelå den 30. juni Retten antar forsvarer mener at her burde saken vært avgjort ved anvendelse av straffeskatt. Nerdrum har dessuten adgang til å angripe Skatteklagenemndas vedtak ved sivilt søksmål og den skatterettslige delen av saken dermed ennå ikke er avgjort. Til dette vil retten bemerke at det er ingenting i veien for at en skatteyter anmeldes under en pågående ligningsbehandling, der det er mistanke om skattesvik. Det er i forarbeidene til endringene i ligningsloven (Ot.prp.nr.29 ( )) riktignok forutsatt at straffeforfølging først og fremst bør forbeholdes større og viktigere skatteunndragelsessaker, dvs. hvor det dreier seg om unndragelse av store skattebeløp eller hvor det gjelder unndragelser som, på grunn av at de kan forekomme i mange tilfelle, samlet kan representere betydelige skatteunndragelser. For andre, mindre alvorlige saker, er det forutsatt at tilleggsskatt skal være reaksjonsmidlet MED-OTIR/01

8 I nærværende sak gjaldt mistanken unnlatelse av å oppgi inntekter på til sammen over 14 millioner norske kroner over flere år og saken faller således godt innefor det som lovgiver har ment bør anmeldes og straffeforfølges. Den strafferettslige bevisvurderingen er imidlertid forskjellig fra den skatterettslige. Retten kan derfor ikke uten videre legge til grunn det resultat som fremgår av bokettersynsrapporten og de etterfølgende vedtak. Retten skal foreta en selvstendig bevisvurdering av de bevis som er fremkommet under hovedforhandlingen. Den rimelige og fornuftige tvil skal komme tiltalte til gode. Dette gjelder både når retten skal vurdere hvilket faktum som skal legges til grunn og når retten skal vurdere om tiltalte har utvist den nødvendige subjektive skyld Rettens vurdering av faktum Det fremgår av gjennomgangen ovenfor at i årene 1998 til og med 2001 ble det utstedt i alt fem sjekker fra Galleriet til Nerdrum. Sjekkene utgjorde til sammen USD (USD i 1998, USD i 1999, USD og i 2000 og USD i 2001). I tillegg har Nerdum mottatt USD 1000 i 1999, samt USD 1000 og i 2000 som Nerdrum erkjenner skulle vært oppgitt i selvangivelsen. Retten legger dermed til grunn som bevist at et beløp på USD er mottatt og ikke oppgitt på selvangivelsen som skattepliktig inntekt for de angjeldende år. Nerdrum forklarte i retten at bakgrunnen for denne saken er de problemene han fikk etter at maleriene fra perioden 1983 til 1989 begynte å renne. Nerdrum beskrev situasjon som en tragedie for ham og at han satte sin ære i å holde kjøperne av de ødelagte maleriene skadesløse. Kjøperne skulle få tilbud om at han malte et nytt maleri eller de skulle få penger. Han satte derfor i gang med å male om igjen en rekke malerier i tillegg til at han opprettholdt sin ordinære produksjon. Det ble under hovedforhandlingen opplyst at alle kjøperne som har krev erstatning nå har fått oppgjør, enten i form av et nytt maleri eller i form av et pengebeløp. Når det gjelder sjekkene på til sammen USD forklarte Nerdrum i retten at han hevet sjekkene fortløpende og plasserte pengene i en østerriksk bankboks. Han hevdet at denne ordningen var en avtale mellom han og Galleriet for å sikre at Galleriet hadde penger til å betale erstatning til de kjøperne som ikke aksepterte erstatningsmalerier. Nerdrum oppfattet ikke pengene som hans penger. Dette var penger som var i limbo i påvente av eventuelle erstatningsutbetalinger. Retten er enig med aktor i at det ikke er adgang til å unnlate å oppgi inntekt til beskatning for å ha midler til å møte et latent erstatningskrav. Men det er ikke nødvendig for retten å gå nærmere inn på skatterettslige regler for periodisering av inntekter, fordi retten uansett ikke fester lit til Nerdrums forklaring om at bakgrunnen for at det ble oppbevart penger i en bankboks i Østerrike var at Galleriet skulle ha sikkerhet for mulige erstatningsutbetalinger MED-OTIR/01

9 Retten har ved sin bevisvurdering for det første lagt vekt på at Nerdrum har hatt forskjellige forklaringer gjennom årene når det gjelder sjekkene fra Galleriet. Allerede sommeren 2002 ba ligningskontoret Nerdrum om å redegjøre for salg av bilder i USA. I mars 2005 (jfr. det ovenfor nevnte brevet fra adv. Riise) var forklaringen på to av sjekkene (USD og USD fra 2002) at dette var et lån fra Galleriet til Nerdrum. Bakgrunnen for lånet ble hevdet å være at Nerdrum ville at det skulle være penger i Norge og ikke i USA og pengene ble lagt i en bankboks. I dette brevet ble ikke den østerrikske bannkontoen nevnt med ett ord. Av brevet fremgikk det at lånet var tilbakebetalt i De øvrige sjekkene ble heller ikke nevnt i dette brevet. I oktober 2007 ( i et skriv fra Nerdrums kone) opprettholdes at pengene er et lån. På dette tidspunkt er forklaringen at beløpet ble tilbakebetalt i 2002 og Den siste forklaringen er den retten har fått høre under hovedforhandlingen. Retten kan ikke se noen annen grunn for å komme med forskjellige forklaringer enn et ønske om å skjule de reelle forhold for skattemyndighetene. Retten har for det andre lagt vekt på at heller ikke den siste forklaringen (om at pengene i bankboksen var penger som Galleriet i realiteten tilbakeholdt for å sikre kjøperne av de ødelagte maleriene) kan være korrekt. Det vises til at i avtalen mellom Galleriet og Nerdrum av 1997 pkt. 9, har Galleriet allerede sikret seg en tilbakeholdsrett i inntektene fra salg av Nerdrums malerier for å kunne betale erstatning til kjøperne av ødelagte malerier. Det var derfor ikke nødvendig for Galleriet å plassere pengene i en bankboks i Østerrike. At Galleriet faktisk gjennomførte en slik tilbakeholdsrett fremgår av brevet av 10. november 2002, som er gjengitt ovenfor, hvor Galleriet opplyste at de ikke kunne utbetale det tilbakeholdte beløp. I desember 2002, jfr. brev gjengitt ovenfor, etterlyser Nerdrum de tilbakeholdte pengene. Det ville han ikke ha gjort dersom ikke Galleriet hadde tilbakeholdt beløp som sikkerhet for eventuelle erstatningskrav. Det er helt utelukket at denne korrespondansen gjelder pengene i bankboksen, fordi disse pengene hadde Nerdrum kontrollen over. Det er på det rene at bankboksen i Østerrike var opprettet i Nerdrums navn og det var Nerdrum alene som hadde disposisjonsrett over bankboksen. Sjekkene var utstedt til Nerdrum. Bankboksen var derfor ingen sikkerhet for Galleriet. Dersom hensikten var å sikre Galleriet penger til å betale erstatninger, er det usannsynlig at Galleriet ville gått inn på en ordning der Galleriet ikke hadde noen mulighet for å få tak i pengene uten Nerdrums medvirkning. Retten fester ikke lit til Nerdrums forklaring om at det forelå en gentlemans agreement mellom han og Galleriet. Det finnes ingen annen fornuftig forklaring på oppbevaringen av kontanter i bankboksen i Østerrike enn at dette er penger som skal unndras beskatning MED-OTIR/01

10 For det tredje har retten lagt vekt på Nerdrums egen forklaring for påtalemyndigheten og retten. Nerdrum har i sin forklaring uttalt at hvis Galleriet skal ha 50% og staten 50%, har han ingen mulighet for å legge opp sikkerhetskapital. Denne uttalelsen viser at Nerdrum har visst at pengene skulle oppgis på selvangivelsen og beskattes. Som nevnt ovenfor under gjennomgangen av dokumentene i saken er det dokumentert at det er overført et beløp fra Nerdrums bank i New York til Galleriet på ca. USD Nerdrum har forklart at dette er penger som ble utbetalt fra den østerrikske bankboksen til Galleriet, fordi det ikke lenger var behov for sikkerhet for erstatningskravene og at pengene deretter ble utbetalt igjen til Nerdrum. Etter rettens oppfatning kan heller ikke denne forklaringen være korrekt. Overføringen på USD til Galleriet er foretatt i juni 2002, bare noen uker etter brevet fra ligningskontoret til Nerdrum. Retten kan ikke finne noen fornuftlig forklaring på hvorfor pengene først skulle betales til Nerdrum som så skulle oppbevare pengene i en bankboks (over til dels flere år), deretter skulle pengene betales fra bankboksen til Galleriet, via Nerdrums konto, for så å utbetales igjen til Nerdrum i form av to sjekker. Det var Nerdrum som hadde kontrollen med pengene i bankboksen og det enkleste (og rimeligste) ville være å få pengene overført direkte til seg selv. På overføringen fra Nerdrums amerikanske bank til Galleriet er beløpet beskrevet som payments of paintings. Dette indikerer også at overføringen ikke gjaldt pengene fra bankboksen. Sist men ikke minst legger retten vekt på at heller ikke når det gjelder overføringen på USD har Nerdrum forklart seg konsekvent. Først var et lån på USD tilbakebetalt til Galleriet i Deretter var lånet delvis tilbakebetalt i 2002 og i Men beløpene stemmer ikke. Dersom lånet var på USD , var det ingen grunn til å betale USD Bekreftelsen fra den østerrikske banken på at det er overført USD i juni 2002 er ikke dokumentasjon for annet enn at det er tatt ut USD Bekreftelsen inneholder ingen opplysning om hvor pengene har havnet. Beløpet på USD stemmer heller ikke med de to overføringene fra Galleriet til Nerdrums konto i Bunadarbanki i Luxembourg på USD i september 2002 og USD i november For det første forstår ikke retten hvorfor overføringene ble foretatt i to omganger. For det andre er det et faktum at overføringene er på til sammen USD Under hovedforhandlingen fremla forsvarer dokumentasjon på e- postutveksling mellom Nerdrums kone og innehaver av Galleriet (Fishko) i perioden juli I e-post av 24. juli skriver Turid Spildo bl.a: Hello Bob. If we find the last USD from 2002, the norwegian authority will be pleased and close the case. This is the about the difference between the amount which were send back to you in june 2002 and the amount you send to Odd in 2 cheques in september and november MED-OTIR/01

11 Den 26. juli 2011 sender Spildo en ny e-post: Hello again Bob, the amount USD is problably a big painting. ( ) Odd think it could be maybe be for twinmother by the sea.could that be? Fishko svarer den 26. juli 2011: It s possible. But I don t think its a good idea to guess at this. I have send for the actual records. ( ) Og den 27. juli fra Fishko: According to the records we have available, in late June of 2002, we sold the painting Twin Mother by and for Odd Nerdrum. The artist s share of this sale was $ and because Odd Nerdrum had agreed to pay an advertising charge of $ to the gallery, we included $ in the payments sent in 2002 totalling $ Retten har merket seg at dette er informasjon som er innhentet rett forut for hovedforhandlingen. Det må stilles spørsmål ved hvorfor denne informasjonen ikke er fremkommet før, selv om retten selvfølgelig er klar over at det ikke er opp til Nerdrum å drive etterforskning i sin egen sak. Det vesentlige for retten er likevel at informasjonen i e- posten fra Fishko ikke stemmer med dokumentasjonen som ligningskontoret fikk fra USA. Det fremgår av oversikt fra Galleriet datert januar 2001 at Twin Mother ble solgt i 2000 og at Nerdrums andel var USD Fakturaen for Twin Mother er datert 17. desember 1999 og totalbeløpet i fakturaen er USD Det er dermed ikke mulig at bildet ble solgt i 2002 og beløpet (USD ) stemmer heller ikke. Retten kan etter dette ikke legge Nerdrums forklaring til grunn når det gjelder overføringen fra Nerdrum til Galleriet på USD Etter en helhetsvurdering av faktum, sammenholdt med de ovennevnte momenter, finner retten det bevist utover enhver rimelig tvil at sjekkene fra Galleriet til Nerdrum i årene 1998 til 1999 (til sammen USD ) var Nerdrums andel av salgsinntekter fra salg av Nerdrums malerier i USA. Retten er videre overbevist om at Nerdrum ikke på noe tidspunkt har overført noen del av dette beløpet tilbake til Galleriet. Rettens konklusjon innebærer at overføringene på USD og USD ikke kunne være beløp som stammet fra bankboksen, men var ordinære utbetalinger fra Galleriet av Nerdrums andel av solgte malerier. Retten er dermed overbevist om at Nerdrums inntekter fra USA i årene 1998 til og med 21. november 2002 var på til sammen kroner som fortløpende og i sin helhet skulle vært oppgitt som inntekt overfor norske skattemyndigheter. Når det gjelder overføringen på USD , har forsvarer opplyst at dette beløpet allerede er oppgitt til beskatning for inntektsåret Det er vist til at Nerdrum har MED-OTIR/01

12 oppgitt i alt kr som næringsinntekt i selvangivelsen for dette året. Selvangivelsen ble innlevert våren Inntekten oppgitt i selvangivelsen er den samme som fremgår i en spesifikasjon av inntekten utarbeidet av Nerdrums regnskapsfører. Spesifikasjonen inneholder en post som er benevnt mottatt fra USA $ Spesifikasjonen ble først fremlagt for skattemyndighetene i 2008, men regnskapsføreren har i retten bekreftet at det er hun som har utarbeidet spesifikasjonen og retten legger til grunn at det er et beløp på USD som er mottatt og beskattet i Retten kan, ut fra den fremlagte dokumentasjon og de øvrige bevis som er fremkommet i saken, ikke utelukke at mottatt fra USA $ er det samme beløpet som ble overført til Bunadarbanki. Det må derfor foretas et fradrag på kroner i beløpet på kroner. Når det gjelder overføringen på USD hevder forsvarer at det er godt mulig at dette beløpet er beskattet på Island. Retten finner det imidlertid bevist at beløpet ikke er oppgitt til beskatning på Island. Retten viser til at beløpet er mottatt på kontoen i Bunadarbanki før Nerdrum ble registrert som utflyttet til Island. I dokumentet opplysninger i følge skattemyndighetene på Island, som er tatt inn på side 130 i faktisk utdrag fremgår at privatinntektene for 2002 er oppgitt å være NOK Når det gjelder privatinntekten kan i alle fall ikke beløpet være oppgitt for beskatning på Island. Næringsinntekten i Oddur N ehf er først oppgitt fra 2003 og retten legger til grunn at beløpet som ble utbetalt i november 2002 ikke kan være innlemmet i næringsinntekten for Forsvarer har vist til faktura fra Oddur N ehf til Galleriet på USD Fakturaen ble fremlagt under hovedforhandlingen og er ikke stemplet med stempel fra amerikanske skattemyndigheter. Retten finner ikke denne fakturaen ved gjennomgang av dokumentene fra Galleriet som ble overlevert til skattemyndighetene. Fakturaen er dessuten datert 10. januar 2003, mens beløpet som fakturaen hevdes å henvise til ble betalt to måneder før. Retten finner å se helt bort fra denne fakturaen. Etter en helhetsvurdering finner retten det bevist utover enhver rimelig tvil at overføringen på USD ikke er oppgitt som inntekt overfor ligningsmyndighetene på Island og at beløpet dermed er unndratt beskatning i Norge. Etter dette har retten funnet bevist at Nerdrum i perioden 1999 til april 2003, har unnlatt å oppgi næringsinntekt på til sammen kr i sine selvangivelser Subjektiv skyld. Selv om retten er kommet til at Nerdrum objektivt sett har gitt ufullstendige opplysninger til skattemyndighetene, kan han bare straffes dersom han forstod eller burde forstått at dette kunne føre til skattemessige fordeler MED-OTIR/01

13 Forsvarer har bedt retten ta hensyn til at Nerdrum har Tourettes Syndrom. Forsvarer beskriver lidelsen som ukontrollerbar og alvorlig. Forsvarer hevder at lidelsen kan medføre at Nerdrum har avvikende adferd, uten at han har det nødvendige strafferettslige forsett. Retten legger til grunn at Nerdrum har Tourettes syndrom. Retten ser ikke bort ifra at lidelsen medfører at Nerdrum kan være intenst opptatt av noen deler av sitt liv (som for eksempel utøvelsen av sin kunst) og mindre opptatt av mer praktiske oppgaver (som forvaltningen av sine inntekter). Men selv om retten legger til grunn at Nerdrums oppmerksomhet i det vesentlige er viet hans kunstneriske virksomhet, finner retten det bevist at han også har et bevisst forhold til de inntekter hans kunst generer. Retten har ved sin vurdering lagt vekt på at Nerdrum har sørget for å opprette en bankboks i Østerrike for oppbevaring av kontanter. Det er ikke omtvistet at han jevnlig og over tid plasserte USD i bankboksen. Nerdrum har også opprettet bankkonto i USA og Luxembourg. Videre er det kommet frem under saken at Nerdrum har opprettet flere firma, bl.a Hestfell ehf som tjente godt på salget av en eiendom på Island. Nerdrum har i tillegg over flere år omgitt seg med profesjonelle rådgivere. Etter rettens oppfatning har Nerdrum vist at han har god oversikt over hvor og hvordan han kan plassere sine betydelige inntekter. Retten har ovenfor kommet til at pengene i bankboksen ikke kan ha vært plassert der for å møte et eventuelt erstatningskrav. Retten finner det bevist utover enhver rimelig tvil at den eneste hensikten med å plassere kontanter i en bankboks i Østerrike var å unndra disse inntektene fra beskatning i Norge. Det samme gjelder de USD som ble overført til Nerdrums konto i Luxembourg. Retten har ved sin vurdering på dette punkt langt vekt på at både når det gjaldt bankboksen og kontoen i Luxembourg er det et faktum at det var umulig for ligningsmyndighetene for å oppdage disse inntektene hvis ikke skatteyter selv gav opplysninger. De ulike forklaringene som er gitt om inntekter og sjekker siden saken startet støtter også rettens vurdering. Retten finner også at Nerdrum forstod at utbetalingene på USD 1000 i 1999 og USD 1000 og USD i 2000 var inntekt som skulle oppgis. Etter dette er retten overbevist om at Nerdrum forstod at han ved å unnlate å oppgi i alt kroner i sine selvangivelser for årene 1998 til og med 2002, ville oppnå betydelige skattemessige fordeler. Retten finner også at ligningsloven 12-2 nr. 2 får anvendelse idet forholdet anses som grovt skattesvik. Ligningsloven 12-2 nr. 2 lyder som følger: MED-OTIR/01

14 Ved avgjørelsen av om skattesviket er grovt skal det skal det legges særlig vekt på om handlingen kan lede til unndragelse av et meget betydelig beløp i skatt eller avgift om handlingen er utført på en måte som i særlig grad har vanskeliggjort oppdagelsen (osv) For det første er det på det rene at unnlatelsen av å oppgi inntekter på over ti millioner kroner vil føre til unndragelse av et betydelig skattebeløp. Med en skattesats på rundt 50% har handlingen medført en skatteunndragelse på ca. 5 millioner. Det er i Ot.prp. nr. 11 ( ) pkt s. 46 tatt utgangspunkt i at bestemmelsen om grovt skattesvik kan brukes når overtredelsen innebærer at et skattebeløp på kr. 1 million eller mer i datidens pengeverdi søkes unndratt. Selv med en korrigering til nåverdi er 5 millioner et så betydelig beløp at overtredelsen må karakteriseres som grovt skattesvik. Videre er det på det rene at skatteunndragelsen er utført på en måte som har gjort det vanskelig for skattemyndighetene å oppdage pengene. Rettens konklusjon er dermed at Nerdrum må dømmes i samsvar med tiltalen for overtredelse av ligningsloven 12-2 nr 1 og 2, jfr nr 1 a. IV. Straffeutmåling. Nerdrum er funnet skyldig i grovt skattesvik. Aktor har nedlagt påstand om at han dømmes til fengsel i 2 år. Retten er enig med aktor i at det i straffeskjerpende retning må legges vekt på at Nerdrum, spesielt når det gjelder bankboksen i Østerrike, har nedlagt et betydelig arbeid i å skjule sine inntekter. Det er også straffeskjerpende at inntektene er skjult på en slik måte at oppdagelsesrisikoen er svært liten. Det er nærmest umulig for ligningsmyndighetene å oppdage kontanter i en utenlandsk bankboks. Retten finner det videre straffeskjerpende at unnlatelsen av å oppgi inntekter er pågått over flere år og gjelder et betydelig beløp. Retten legger ikke vekt på at saken er blitt gammel. Nerdrum må selv lastes for at saken har tatt tid. Han har kommet med forskjellige forklaringer underveis og har ikke bidratt til å opplyse saken overfor skattemyndighetene. Retten finner å legge en viss vekt på at Nerdrum har en lidelse som kan gjøre det mer krevende for han å sone en fengselsstraff enn det er for andre. Det er på det rene at Nerdrum har gjort opp skattekravet. Det er ikke mange avgjørelser i rettspraksis som er sammenlignbare med nærværende sak, men et par avgjørelser gir noe veiledning når det gjelder straffenivået for grovt skattesvik MED-OTIR/01

15 Aktor har vist til Rt , der Høyesterett behandlet straffeutmålingen i en pilot-sak i det såkalte drosjesvindel-komplekset. En drosjeeier ble dømt for at han i perioden fra 2001 til og med 2003 forsettlig oppga for lave lønnsinntekter for sine 60 til 70 sjåfører med til sammen 6,4 millioner kroner for de tre inntektsårene 2000, 2001 og Høyesterett viste til avgjørelsen i Rt , som gjaldt overtredelse av regnskapsloven og merverdiavgiftsloven med unndragelse av over en million kroner i merverdiavgift og fastsatte straffen til i utgangspunktet ett år og tre måneder. Retten finner veiledning i en dom avsagt av Borgarting lagmannsrett den 10. juni 2011 (LB ), hvor tiltalte ble dømt til en straff på fengsel i 2 år og 1 måned, samt en bot på 1, 5 millioner kroner. Unndratt beløp var på mer enn 5 millioner kroner, som tilsvarer nærværende sak. Lagmannsretten la ved straffeutmålingen vekt på at maksimumsstraffen for grovt skattesvik ble ved lov 21. desember 1990 hevet til inntil 6 års fengsel og at det fremgår av forarbeidene at det er tale om forbrytelser av særlig samfunnsskadelig karakter. Allmennpreventive hensyn tilsa en streng straff og det ble lagt vekt på at når oppdagelsesrisikoen er liten er det viktig at straffen virker avskrekkende overfor potensielle lovbrytere. Saken var blitt gammel. Det var mer enn 10 år siden lovbruddene ble begått. Tiltalte ble i nevnte lagmannsrettssak gitt en tilståelsesrabatt på 20%. Det er ikke aktuelt i nærværende sak. Lagmannsretten uttalte at straffen uten tilståelsesrabatten og boten isolert sett burde ligge på noe under 3 års fengsel. Ut fra straffenivået for grovt skattesvik som de to nevnte dommer legger til grunn, finner retten at straffen som utgangspunkt skal være på noe under tre år. Derfor finner retten å tiltre aktors påstand, selv om retten har redusert det unndratte beløp noe i forhold til tiltalen. Retten har ved straffeutmålingen dermed lagt vekt på at Nerdrum har en lidelse som sannsynligvis gjør soning mer belastende for han enn for andre. Aktor har nedlagt påstand om at Nerdrum dømmes til å betale saksomkostninger med kroner Etter straffeprosessloven 436 skal tiltalte som hovedregel dømmes til å betale saksomkostninger dersom han blir dømt. Retten kan ikke se at det er grunnlag for å fravike hovedreglen i nærværende sak. Saken var i to dager. Retten finner at omkostningene minst beløper seg til kroner og fastsetter saksomkostningene i tråd med aktors påstand. Dommen er enstemmig MED-OTIR/01

16 DOMSSLUTNING: 1. Odd Olaf Nerdrum, født , dømmes for overtredelse av ligningsloven 12-2 nr.1 og 2, jfr nr. 1 a til fengsel i 2 to-år. 2. Odd Olaf Nerdrum dømmes til å betale titusen- kroner i saksomkostninger. **** Dommen postforkynnes for domfelte av retten. Mottakskvittering vil bli ettersendt til aktor i saken. Dersom mottakskvittering ikke er innsendt retten innen en uke etter angitt forkynningstidspunkt, vil dommen bli sendt politiet ved aktor for forkynning ved stevnevitne. Vedlagt dommen følger Rettledning til domfelte, opplysning om når dommen anses forkynt og opplysning om ankefrist. Retten hevet Heidi Heggdal Solveig Anita Henriksen Knut Saastad MED-OTIR/01

17 RETTLEDNING TIL DOMFELTE I TINGRETTEN Anke over tingrettens dom Lagmannsretten er ankeinstans for tingrettens avgjørelser. Anke over en dom i tingretten må settes fram innen to uker fra den dag dommen er avsagt eller forkynt. Domfelte må innen samme frist angi om det begjæres ny behandling av rettskrav pådømt til fordel for fornærmede eller andre, slik som nevnt i straffeprosessloven 3. Hvis du mener at skyldkravene for straff ikke er oppfylt, kan du anke over bevisvurderingen under skyldspørsmålet. Du kan også anke over lovanvendelsen under skyldspørsmålet, utmålingen av straff eller annen rettsfølge, og over feil ved saksbehandlingen. Lagmannsretten kan nekte å behandle anken hvis retten finner det klart at den ikke vil føre frem. Hvis saken gjelder en forbrytelse som etter loven kan medføre fengsel i mer enn seks år, vil anken bare kunne nektes fremmet når retten finner at anken gjelder spørsmål av mindre betydning, eller at det ellers ikke er grunn til at anken blir fremmet. I saker hvor påtalemyndigheten ikke har påstått eller det ikke er idømt annen reaksjon enn bot, inndragning, eller tap av retten til å føre motorvogn, kan anken bare fremmes dersom særlige grunner taler for det. Hvis anken blir fremmet, får du oppnevnt en forsvarer som betales av det offentlige. Dersom du ønsker en bestemt forsvarer, bør du opplyse om det samtidig med anken eller så snart som mulig senere. I ankeerklæringen må nevnes: - den dom som ankes, om anken gjelder hele dommen eller bare enkelte tiltaleposter, og om den omfatter avgjørelse om inndragning eller mortifikasjon - om anken gjelder saksbehandlingen, bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet, lovanvendelsen under skyldspørsmålet, eller avgjørelsen om straff eller annen rettsfølge - når anken gjelder saksbehandlingen; hvilken feil som påberopes - om det begjæres ny behandling av rettskrav til fordel for fornærmede eller andre, som nevnt i straffeprosessloven 3 Ved begjæring om ny behandling av krav som nevnt i straffeprosessloven 3, må det angis: 12 om den gjelder hele avgjørelsen 13 det resultat som kreves 14 de feil som gjøres gjeldende 15 den faktiske og rettslige begrunnelse for at det foreligger feil 16 de bevis som vil bli ført Videre bør nevnes: - nye bevis som påberopes - den endring som ønskes - ved anke over lovanvendelsen; hvilken feil anken grunnes på Du kan sette fram ankeerklæringen skriftlig eller muntlig for den tingretten som har avsagt dommen, eller for påtalemyndigheten (f.eks. statsadvokaten eller politiet). Hvis du er varetektsfengslet, kan du også sette fram anken for tilsatte i fengselet. Forsvareren eller en annen advokat kan gi råd om du bør erklære anke, og eventuelt hjelpe deg med å skrive ankeerklæringen. Du kan også få hjelp til å skrive ankeerklæringen hos tingretten, påtalemyndigheten eller hos tilsatte i fengselet. I alle tilfelle må du selv underskrive ankeerklæringen. Begjæring om ny behandling i tingretten Hvis du er domfelt uten å ha vært til stede under hovedforhandlingen, kan du begjære saken behandlet på nytt. Vilkårene for ny behandling på grunn av møtefravær er at du gjør det sannsynlig at du hadde gyldig fravær, og at du ikke kan bebreides for at du unnlot å melde fra i tide. Begjæring om ny behandling må settes frem for tingretten eller påtalemyndigheten innen to uker fra dommen er forkynt. Fengselsstraff Dersom du er idømt fengselsstraff og har særlige ønsker om tidspunktet for soningen av denne, må du henvende deg til politiet. Du vil få pålegg av politiet om å møte til fastsatt tid og sted for soning av fengselsstraffen. Dersom du er idømt betinget fengselsstraff, betyr det at utmålingen eller fullbyrdelsen av straffen er utsatt i en prøvetid. Grunnvilkåret ved betinget dom er at du ikke begår noen ny straffbar handling i prøvetiden. Det kan være MED-OTIR/01

18 fastsatt andre vilkår i dommen. Hvis du begår en straffbar handling i prøvetiden, kan retten gi en samlet dom for begge handlingene eller særskilt dom for den nye handlingen. Hvis du bryter fastsatte vilkår, kan retten bestemme at straff helt eller delvis skal fullbyrdes. Samfunnsstraff Dersom du er idømt samfunnsstraff, vil det si at du er pålagt å utføre samfunnsnyttig tjeneste, delta i program eller andre tiltak utarbeidet av Kriminalomsorgen i frihet i så mange timer som retten har bestemt. Samfunnsstraffen kan også inneholde forbud mot kontakt med bestemte personer. Kriminalomsorgen bestemmer når og hvordan straffen skal gjennomføres. Hvis du begår en ny straffbar handling før samfunnsstraffen er gjennomført, eller hvis du ikke utfører samfunnsstraffen, kan retten bestemme at den subsidiære fengselsstraffen helt eller delvis skal fullbyrdes. Bot Hvis en bot ikke blir betalt til fastsatt tid, vil den bli innkrevet av Statens Innkrevingssentral ved lønnstrekk eller annen tvangsfullbyrdelse. Lykkes ikke dette, må den subsidiære fengselsstraffen sones MED-OTIR/01

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-00279-A, (sak nr. 2012/1484), straffesak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-00279-A, (sak nr. 2012/1484), straffesak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 5. februar 2013 avsa Høyesterett dom i HR-2013-00279-A, (sak nr. 2012/1484), straffesak, anke over dom, Odd Olaf Nerdrum (advokat Pål Berg) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

Det synes ut fra innholdet i epos ten din å være uklart om det er ment å fremsette en anke over tingrettens dom av

Det synes ut fra innholdet i epos ten din å være uklart om det er ment å fremsette en anke over tingrettens dom av POLITIET HAUGALAND OG SUNNHORDLAND POLITIDISTRIKT Rune Leander Hansen 5568 VIKEBYGD Deres referanse '[/år referanse D ato 12656375 9850/ 13-32 03.09.2014 D ok.nr. 17 Din epost av 04.08.2014 Anke Det vises

Detaljer

OSLO TINGRETT -----DOM --- --- Avsagt: 01.07.2011. Saksnr: 11-098785MED-OTIR/01. Rettens leder: Meddommere: mot. Tiltalte A Tiltalte B

OSLO TINGRETT -----DOM --- --- Avsagt: 01.07.2011. Saksnr: 11-098785MED-OTIR/01. Rettens leder: Meddommere: mot. Tiltalte A Tiltalte B OSLO TINGRETT -----DOM --- --- Avsagt: 01.07.2011 Saksnr: Rettens leder: Meddommere: 11-098785MED-OTIR/01 Tingrettsdommer Inger Kjersti Dørstad Den offentlige påtalemyndighet Politiadvokat Beate Brinch

Detaljer

OSLO TINGRETT DOM. Avsagt: MED-OTIR/02. Saksnr: Rettens leder: Meddommere: Lillian Steen Finn Arne Karlsen. Nygaard.

OSLO TINGRETT DOM. Avsagt: MED-OTIR/02. Saksnr: Rettens leder: Meddommere: Lillian Steen Finn Arne Karlsen. Nygaard. OSLO TINGRETT DOM Avsagt: 19.09.2012 Saksnr: Rettens leder: Meddommere: 12-092501MED-OTIR/02 Tingrettsdommer Tone Haave Lillian Steen Finn Arne Karlsen Den offentlige påtalemyndighet Politiadvokat Kai-Gunnar

Detaljer

OSLO TINGRETT DOM. Avsagt: 12.03.2012 12-019874MED-OTIR/01. Saksnr: Rettens leder: Meddommere: Bjørne Byhring Anne Steen. mot. Advokat Truls Dramer

OSLO TINGRETT DOM. Avsagt: 12.03.2012 12-019874MED-OTIR/01. Saksnr: Rettens leder: Meddommere: Bjørne Byhring Anne Steen. mot. Advokat Truls Dramer OSLO TINGRETT DOM Avsagt: 12.03.2012 Saksnr: Rettens leder: Meddommere: 12-019874MED-OTIR/01 Tingrettsdommer Thorleif Waaler Bjørne Byhring Anne Steen Den offentlige påtalemyndighet Politiadvokat Frank

Detaljer

OSLO TINGRETT DOM. Avsagt: 23.08.2013 13-038460MED-OTIR/02

OSLO TINGRETT DOM. Avsagt: 23.08.2013 13-038460MED-OTIR/02 OSLO TINGRETT DOM Avsagt: 23.08.2013 Saksnr.: 13-038460MED-OTIR/02 Rettens leder: Tingrettsdommer Espen Bjerkvoll Meddommere: Knut Christian Sandjord Anne Helene Jahren Den offentlige påtalemyndighet Politifullmektig

Detaljer

SALTEN TINGRETT -----DOM Avsagt: MED-SALT. Rettens leder: Meddommere: Arne Bergundhaugen Anne Kathrine Tjeldnes.

SALTEN TINGRETT -----DOM Avsagt: MED-SALT. Rettens leder: Meddommere: Arne Bergundhaugen Anne Kathrine Tjeldnes. SALTEN TINGRETT -----DOM --- --- Avsagt: 20.02.2009 Saksnr: Rettens leder: Meddommere: 08-182772MED-SALT Tingrettsdommer Arne Bergundhaugen Anne Kathrine Tjeldnes Ingar Engelund Den offentlige påtalemyndighet

Detaljer

MED-HAUG/ Dommerfullmektig

MED-HAUG/ Dommerfullmektig DOM Avsagt: Saksnr: Rettens leder: Meddommere: 24.06.2014 14-050813MED-HAUG/ Dommerfullmektig Mohsen Latif Den offentlige påtalemyndighet Politiadvokat Sveinung Andreas Andersen mot Rune Leander Hansen..

Detaljer

HAMMERFEST TINGRETT -----DOM --- --- Avsagt: 09.06.2010. Saksnr: 10-041436MED-HAFE. Rettens leder: mot

HAMMERFEST TINGRETT -----DOM --- --- Avsagt: 09.06.2010. Saksnr: 10-041436MED-HAFE. Rettens leder: mot HAMMERFEST TINGRETT -----DOM --- --- Avsagt: 09.06.2010 Saksnr: Rettens leder: 10-041436MED-HAFE Dommerfullmektig Andreas Bernt Den offentlige påtalemyndighet Politiadvokat Thomas Eliassen Darell mot Einar

Detaljer

SIS-FINNMÁRKKU DIGGEGODDI - INDRE FINNMARK TINGRETT

SIS-FINNMÁRKKU DIGGEGODDI - INDRE FINNMARK TINGRETT SIS-FINNMÁRKKU DIGGEGODDI - INDRE FINNMARK TINGRETT DOM Avsagt: 16.01.2013 Saksnr: Rettens leder: Meddommere: 12-155047MED-INFI dommerfullmektig Martin Arneng Varsi Torgeir Olsen Ingela Terese Nyborg Den

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 16.06.2014 i Borgarting lagmannsrett, 13-059097AST-BORG/01 Dommere: Meddommere: Lagdommer Lagdommer Tilkalt dommer, t ingrettsdommer Statsaut. revisor Registrert

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-00539-A, (sak nr. 2014/1734), straffesak, anke over dom, I. (advokat John Christian Elden) II. (advokat Halvard Helle)

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-00539-A, (sak nr. 2014/1734), straffesak, anke over dom, I. (advokat John Christian Elden) II. (advokat Halvard Helle) NORGES HØYESTERETT Den 5. mars 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-00539-A, (sak nr. 2014/1734), straffesak, anke over dom, I. A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet II. B

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2007/1825), straffesak, anke, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2007/1825), straffesak, anke, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 1. april 2008 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2008-00581-A, (sak nr. 2007/1825), straffesak, anke, A (advokat Erik Keiserud) mot B (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 26. mars 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Endresen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 26. mars 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Endresen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 26. mars 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Endresen og Matheson i HR-2015-00682-U, (sak nr. 2015/95), straffesak, anke over dom: I. A (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 30. august 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Webster, Falkanger og Kallerud i

NORGES HØYESTERETT. Den 30. august 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Webster, Falkanger og Kallerud i NORGES HØYESTERETT Den 30. august 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Webster, Falkanger og Kallerud i HR-2013-01859-U, (sak nr. 2013/1369), straffesak, anke over dom: A (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 17. september 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Endresen og Bårdsen i

NORGES HØYESTERETT. Den 17. september 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Endresen og Bårdsen i NORGES HØYESTERETT Den 17. september 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Endresen og Bårdsen i HR-2014-01845-U, (sak nr. 2014/1508), straffesak, anke over

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2015/982), straffesak, anke over dom, (advokat Anders Brosveet) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2015/982), straffesak, anke over dom, (advokat Anders Brosveet) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 9. oktober 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-02033-A, (sak nr. 2015/982), straffesak, anke over dom, A (advokat Anders Brosveet) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

FREDRIKSTAD TINGRETT

FREDRIKSTAD TINGRETT FREDRIKSTAD TINGRETT -----DOM --- --- Avsagt: 17. august 2011 Saksnr: 11-085076MED-FRED Rettens leder: Tingrettsdommer Sissel Rostad Meddommere: Bjørn Hornmoen Anita K Kristoffersen Den offentlige påtalemyndighet

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 24. mars 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Øie, dommer Normann og kst.

NORGES HØYESTERETT. Den 24. mars 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Øie, dommer Normann og kst. NORGES HØYESTERETT Den 24. mars 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Øie, dommer Normann og kst. dommer Kaasen i HR-2017-638-U, (sak nr. 2017/173), straffesak, anke over dom:

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/1386), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/1386), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 28. januar 2013 avsa Høyesterett dom i HR-2013-00191-A, (sak nr. 2012/1386), straffesak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet Bistandsadvokat

Detaljer

OSLO TINGRETT DOM. 23.10.2012 i Oslo tingrett, 11-207507TVI-OTIR/03. Dommer: Tingrettsdommer Kim Heger

OSLO TINGRETT DOM. 23.10.2012 i Oslo tingrett, 11-207507TVI-OTIR/03. Dommer: Tingrettsdommer Kim Heger OSLO TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 23.10.2012 i Oslo tingrett, 11-207507TVI-OTIR/03 Dommer: Tingrettsdommer Kim Heger Saken gjelder: Gyldigheten av Skatteklagenemndas vedtak av 27. juni 2011 Odd Olaf Nerdrum

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2016/2050), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2016/2050), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) NORGES HØYESTERETT Den 14. mars 2017 avsa Høyesterett dom i HR-2017-553-A, (sak nr. 2016/2050), straffesak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2015/1675), straffesak, anke over dom, (advokat Arne Gunnar Aas)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2015/1675), straffesak, anke over dom, (advokat Arne Gunnar Aas) NORGES HØYESTERETT Den 9. februar 2016 avsa Høyesterett dom i HR-2016-00301-A, (sak nr. 2015/1675), straffesak, anke over dom, A (advokat Arne Gunnar Aas) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/1685), straffesak, anke over dom, (advokat Halvard Helle) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/1685), straffesak, anke over dom, (advokat Halvard Helle) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 6. februar 2013 avsa Høyesterett dom i HR-2013-00301-A, (sak nr. 2012/1685), straffesak, anke over dom, A (advokat Halvard Helle) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

OSLO TINGRETT -----DOM --- --- Avsagt: 22. oktober 2010. Saksnr: 10-018699MED-OTIR/03. Rettens leder: Meddommere: Anne Eline Beck Erling Storstrøm

OSLO TINGRETT -----DOM --- --- Avsagt: 22. oktober 2010. Saksnr: 10-018699MED-OTIR/03. Rettens leder: Meddommere: Anne Eline Beck Erling Storstrøm OSLO TINGRETT -----DOM --- --- Avsagt: 22. oktober 2010 Saksnr: Rettens leder: Meddommere: 10-018699MED-OTIR/03 Tingrettsdommer Arild Nesdal Anne Eline Beck Erling Storstrøm Den offentlige påtalemyndighet

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/863), straffesak, anke over dom, (advokat Gunnar K. Hagen) (bistandsadvokat Harald Stabell)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/863), straffesak, anke over dom, (advokat Gunnar K. Hagen) (bistandsadvokat Harald Stabell) NORGES HØYESTERETT Den 10. november 2011 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2011-02098-A, (sak nr. 2011/863), straffesak, anke over dom, A (advokat Gunnar K. Hagen) mot Den offentlige påtalemyndighet B (statsadvokat

Detaljer

--- DOM- - Avsagt: 19. august Rettens leder: Meddommere: Vatsend. mot MED-OTIR/01

--- DOM- - Avsagt: 19. august Rettens leder: Meddommere: Vatsend. mot MED-OTIR/01 --- DOM- - Avsagt: 19. august 2009 Saksnr: Rettens leder: Meddommere: 09-076327MED-OTIR/01 Dommerfullmektig Regnskapsmedarbeider Arkivar Mari Kimsås Karin Lileng Ole Kolsrud Den offentlige påtalemyndighet

Detaljer

HAUGALAND TINGRETT DOM. Avsagt: 16.04.2015. Saksnr: 15-008335MED-HAUG/ Rettens leder: Dommerfullmektig. Bernt Kallevik Dahlsveen.

HAUGALAND TINGRETT DOM. Avsagt: 16.04.2015. Saksnr: 15-008335MED-HAUG/ Rettens leder: Dommerfullmektig. Bernt Kallevik Dahlsveen. 77, HAUGALAND TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr: Rettens leder: Meddommere: 16.04.2015 15-008335MED-HAUG/ Dommerfullmektig Bernt Kallevik Dahlsveen Monica Haraldseid Breitve Arnfinn Harald Øverland Den offentlige

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2008/743), straffesak, anke over dom, (advokat Geir Jøsendal) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2008/743), straffesak, anke over dom, (advokat Geir Jøsendal) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 28. august 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-01463-A, (sak nr. 2008/743), straffesak, anke over dom, A (advokat Geir Jøsendal) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2010/1242), straffesak, anke over dom, (advokat Gunnar K. Hagen) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2010/1242), straffesak, anke over dom, (advokat Gunnar K. Hagen) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 22. desember 2010 avsa Høyesterett dom i HR-2010-02211-A, (sak nr. 2010/1242), straffesak, anke over dom, A (advokat Gunnar K. Hagen) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 24. mai 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matheson og Noer i

NORGES HØYESTERETT. Den 24. mai 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matheson og Noer i NORGES HØYESTERETT Den 24. mai 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matheson og Noer i HR-2013-01108-U, (sak nr. 2013/516), straffesak, anke over beslutning: I. A (advokat

Detaljer

ØST-FINNMARK TINGRETT

ØST-FINNMARK TINGRETT ØST-FINNMARK TINGRETT DOM Avsagt: 17.02.2016 Saksnr: Rettens leder: Meddommere: 15-167120MED-OSFI Dommerfullmektig Karl Kristian Nordheim Carina Beate Aronsen Gunnar Grov Den offentlige påtalemyndighet

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2008/917), straffesak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2008/917), straffesak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 4. september 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-01520-A, (sak nr. 2008/917), straffesak, anke over dom, A B (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 23. mai 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matheson, Arntzen og Falch i

NORGES HØYESTERETT. Den 23. mai 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matheson, Arntzen og Falch i NORGES HØYESTERETT Den 23. mai 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matheson, Arntzen og Falch i HR-2017-1015-U, (sak nr. 2017/479), straffesak, anke over dom: A (advokat Cecilie

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-01841-A, (sak nr. 2008/1096), straffesak, anke over dom, (advokat Kjetil Krokeide) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-01841-A, (sak nr. 2008/1096), straffesak, anke over dom, (advokat Kjetil Krokeide) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 23. oktober 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-01841-A, (sak nr. 2008/1096), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Per Egil Volledal) mot A (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2010/1562), straffesak, anke over dom, (advokat Knut Rognlien) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2010/1562), straffesak, anke over dom, (advokat Knut Rognlien) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 10. januar 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-00050-A, (sak nr. 2010/1562), straffesak, anke over dom, A (advokat Knut Rognlien) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2013/1572), straffesak, anke over dom, I. (advokat John Christian Elden)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2013/1572), straffesak, anke over dom, I. (advokat John Christian Elden) NORGES HØYESTERETT Den 28. januar 2014 avsa Høyesterett dom i HR-2014-00197-A, (sak nr. 2013/1572), straffesak, anke over dom, I. A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet II.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-00065-A, (sak nr. 2008/1542), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-00065-A, (sak nr. 2008/1542), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 14. januar 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-00065-A, (sak nr. 2008/1542), straffesak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2016/342), straffesak, anke over dom, (advokat Anders Brosveet) (advokat Erling O. Lyngtveit) Lervik)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2016/342), straffesak, anke over dom, (advokat Anders Brosveet) (advokat Erling O. Lyngtveit) Lervik) NORGES HØYESTERETT Den 30. juni 2016 avsa Høyesterett dom i HR-2016-01461-A, (sak nr. 2016/342), straffesak, anke over dom, A B (advokat Anders Brosveet) (advokat Erling O. Lyngtveit) mot Den offentlige

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT KJENNELSE Avsagt: 26.04.2012 Saksnr.: Dommere: 12-063457SAK-BORG/04 Carl August Heilmann Anne Ellen Fossum Anne Magnus Ankende parter fornærmede i straffesak mot Anders Behring

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2015/1945), straffesak, anke over dom, (advokat Marius O. Dietrichson)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2015/1945), straffesak, anke over dom, (advokat Marius O. Dietrichson) NORGES HØYESTERETT Den 18. april 2016 avsa Høyesterett dom i HR-2016-00799-A, (sak nr. 2015/1945), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Lars Erik Alfheim) mot A

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/863), straffesak, anke over dom, (advokat Gunnar K. Hagen) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/863), straffesak, anke over dom, (advokat Gunnar K. Hagen) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 12. september 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-01691-A, (sak nr. 2011/863), straffesak, anke over dom, A (advokat Gunnar K. Hagen) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR S, (sak nr. 2008/1265), straffesak, anke over beslutning, (advokat Steinar Thomassen til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR S, (sak nr. 2008/1265), straffesak, anke over beslutning, (advokat Steinar Thomassen til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 19. desember 2008 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2008-02176-S, (sak nr. 2008/1265), straffesak, anke over beslutning, A (advokat Steinar Thomassen til prøve) mot Den offentlige

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-00471-A, (sak nr. 2013/1964), straffesak, anke over dom, (advokat Preben Kløvfjell til prøve) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-00471-A, (sak nr. 2013/1964), straffesak, anke over dom, (advokat Preben Kløvfjell til prøve) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 6. mars 2014 avsa Høyesterett dom i HR-2014-00471-A, (sak nr. 2013/1964), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Reidar Bruusgaard) mot A (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-02210-A, (sak nr. 2009/1275), straffesak, anke over dom, (advokat Halvard Helle) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-02210-A, (sak nr. 2009/1275), straffesak, anke over dom, (advokat Halvard Helle) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 24. november 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-02210-A, (sak nr. 2009/1275), straffesak, anke over dom, A (advokat Halvard Helle) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

lllll&biiii BERGEN TINGRETT Avsagt: Saksnr: Rettens leder: Tingrettsdommer Brit-Mari Tveit

lllll&biiii BERGEN TINGRETT Avsagt: Saksnr: Rettens leder: Tingrettsdommer Brit-Mari Tveit BERGEN TINGRETT lllll&biiii Avsagt: 23.09.2016 Saksnr: 16-099553M ED-BBYR/01 Rettens leder: Tingrettsdommer Brit-Mari Tveit Meddommere: Anette Vevle Øvreås Pekka Wendelin Mykkeltvedt Den offentlige påtalemyndighet

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 12. juli 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Skoghøy og Bergsjø i

NORGES HØYESTERETT. Den 12. juli 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Skoghøy og Bergsjø i NORGES HØYESTERETT Den 12. juli 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Skoghøy og Bergsjø i HR-2016-01582-U, (sak nr. 2016/1225), straffesak, anke over dom: I. A (advokat

Detaljer

Besl. O. nr. 87. Jf. Innst. O. nr. 78 ( ) og Ot.prp. nr. 40 ( ) År 2000 den 6. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr. 87. Jf. Innst. O. nr. 78 ( ) og Ot.prp. nr. 40 ( ) År 2000 den 6. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 87 Jf. Innst. O. nr. 78 (1999-2000) og Ot.prp. nr. 40 (1999-2000) År 2000 den 6. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om endringer i straffeloven og straffeprosessloven

Detaljer

STAVANGER TINGRETT -----DOM --- --- Avsagt: 01.11.2011. Saksnr: 11-107166MED-STAV. Rettens leder: Meddommere: Liv Karin Kaltvedt Per Endre Bjørnevik

STAVANGER TINGRETT -----DOM --- --- Avsagt: 01.11.2011. Saksnr: 11-107166MED-STAV. Rettens leder: Meddommere: Liv Karin Kaltvedt Per Endre Bjørnevik STAVANGER TINGRETT -----DOM --- --- Avsagt: 01.11.2011 Saksnr: Rettens leder: Meddommere: 11-107166MED-STAV Tingrettsdommer Ragnhild Olsnes Liv Karin Kaltvedt Per Endre Bjørnevik Den offentlige påtalemyndighet

Detaljer

HALDEN TINGRETT DOM. Avsagt: MED-HALD. Rettens leder: Tingrettsdommer Anne Kristin Uhre. mot. [Tiltalte]

HALDEN TINGRETT DOM. Avsagt: MED-HALD. Rettens leder: Tingrettsdommer Anne Kristin Uhre. mot. [Tiltalte] HALDEN TINGRETT DOM Avsagt: 25.06.2012 Saksnr: 12-073764MED-HALD Rettens leder: Tingrettsdommer Anne Kristin Uhre Meddommere: Meddommere: Steinar Stiansen Lene Harboe Mjølnerød Den offentlige påtalemyndighet

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01944-A, (sak nr. 2015/640), straffesak, anke over dom, (advokat Berit Reiss-Andersen) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01944-A, (sak nr. 2015/640), straffesak, anke over dom, (advokat Berit Reiss-Andersen) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 24. september 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-01944-A, (sak nr. 2015/640), straffesak, anke over dom, A (advokat Berit Reiss-Andersen) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01204-A, (sak nr. 2015/510), straffesak, anke over dom, (advokat Øystein Storrvik) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01204-A, (sak nr. 2015/510), straffesak, anke over dom, (advokat Øystein Storrvik) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 8. juni 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-01204-A, (sak nr. 2015/510), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Erik Førde) mot A (advokat Øystein

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 16. april 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Bergsjø i

NORGES HØYESTERETT. Den 16. april 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Bergsjø i NORGES HØYESTERETT Den 16. april 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Bergsjø i HR-2015-00800-U, (sak nr. 2015/689), straffesak, anke over beslutning: A (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/208), straffesak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/208), straffesak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 28. juni 2012 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2012-01332-A, (sak nr. 2012/208), straffesak, anke over kjennelse, A AS (advokat Anders Brosveet) mot Den offentlige påtalemyndighet

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-00692-A, (sak nr. 2009/32), straffesak, anke over dom, (advokat Bjørn Rudjord til prøve) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-00692-A, (sak nr. 2009/32), straffesak, anke over dom, (advokat Bjørn Rudjord til prøve) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 26. mars 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-00692-A, (sak nr. 2009/32), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Morten Eriksen) mot A (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 23. november 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Noer i

NORGES HØYESTERETT. Den 23. november 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Noer i NORGES HØYESTERETT Den 23. november 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Noer i HR-2011-02175-U, (sak nr. 2011/1850), sivil sak, anke over kjennelse: Frank Johansen

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01754-A, (sak nr. 2011/736), straffesak, anke over beslutning, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01754-A, (sak nr. 2011/736), straffesak, anke over beslutning, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 21. september 2011 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2011-01754-A, (sak nr. 2011/736), straffesak, anke over beslutning, Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Håvard Skallerud)

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-00748-A, (sak nr. 2008/1996), straffesak, anke over dom, (advokat Gunnar K. Hagen) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-00748-A, (sak nr. 2008/1996), straffesak, anke over dom, (advokat Gunnar K. Hagen) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 2. april 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-00748-A, (sak nr. 2008/1996), straffesak, anke over dom, A (advokat Gunnar K. Hagen) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-01336-A, (sak nr. 2009/679), straffesak, anke over dom, (advokat Øystein Storrvik) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-01336-A, (sak nr. 2009/679), straffesak, anke over dom, (advokat Øystein Storrvik) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 26. juni 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-01336-A, (sak nr. 2009/679), straffesak, anke over dom, A (advokat Øystein Storrvik) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 7. desember 2016 ble det med hjemmel i straffeprosessloven 54 holdt rettsmøte i Høyesterett. K J E N N E L S E:

NORGES HØYESTERETT. Den 7. desember 2016 ble det med hjemmel i straffeprosessloven 54 holdt rettsmøte i Høyesterett. K J E N N E L S E: NORGES HØYESTERETT Den 7. desember 2016 ble det med hjemmel i straffeprosessloven 54 holdt rettsmøte i Høyesterett. Dommer: Jens Edvin A. Skoghøy Til behandling forelå: HR-2016-2486-F, (sak nr. 2016/2184),

Detaljer

I.d-ÍìI OSLO TINGRETT. Avsagt: mot. 27. oktober Saksnr: Rettens leder: Meddommere: Bente Prøybo Øystein Busch. Jonas Petter Madsø

I.d-ÍìI OSLO TINGRETT. Avsagt: mot. 27. oktober Saksnr: Rettens leder: Meddommere: Bente Prøybo Øystein Busch. Jonas Petter Madsø OSLO TINGRETT I.d-ÍìI Avsagt: Saksnr: Rettens leder: 27. oktober 2017 17-113709MED-OT R/03 Tingrettsdommer Jonas Petter Madsø Meddommere: Bente Prøybo Øystein Busch Den offentlige påtalemyndighet Politiadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/121), straffesak, anke over dom, (advokat Frode Sulland) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/121), straffesak, anke over dom, (advokat Frode Sulland) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 6. mai 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-00929-A, (sak nr. 2011/121), straffesak, anke over dom, A (advokat Frode Sulland) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Stein

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 21. desember 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Indreberg og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 21. desember 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Indreberg og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 21. desember 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Indreberg og Normann i HR-2015-02556-U, (sak nr. 2015/2073), straffesak, anke over dom: A (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2009/1677), straffesak, anke over dom, (advokat Gunnar K. Hagen) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2009/1677), straffesak, anke over dom, (advokat Gunnar K. Hagen) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 19. januar 2010 avsa Høyesterett dom i HR-2010-00104-A, (sak nr. 2009/1677), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Jostein Johannessen) mot A (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 17. desember 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Falkanger og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 17. desember 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Falkanger og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 17. desember 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Falkanger og Normann i HR-2013-02613-U, (sak nr. 2013/1975), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2010/1758), straffesak, anke over beslutning og

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2010/1758), straffesak, anke over beslutning og NORGES HØYESTERETT Den 5. mai 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-00917-A, (sak nr. 2010/1758), straffesak, anke over beslutning og HR-2011-00917-A, (sak nr. 2010/2102), straffesak, anke over dom, A (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2008/1895), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2008/1895), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 27. februar 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-00488-A, (sak nr. 2008/1895), straffesak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-02037-A, (sak nr. 2008/1184 og sak nr. 2008/1186), straffesaker, anker over dom, A (advokat John Christian Elden)

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-02037-A, (sak nr. 2008/1184 og sak nr. 2008/1186), straffesaker, anker over dom, A (advokat John Christian Elden) NORGES HØYESTERETT Den 24. november 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-02037-A, (sak nr. 2008/1184 og sak nr. 2008/1186), straffesaker, anker over dom, A B (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 11. juni 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Øie og Bergsjø i

NORGES HØYESTERETT. Den 11. juni 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Øie og Bergsjø i NORGES HØYESTERETT Den 11. juni 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Øie og Bergsjø i HR-2014-01195-U, (sak nr. 2014/802), straffesak, anke over dom: I. A

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 14. desember 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Normann og Bergh i

NORGES HØYESTERETT. Den 14. desember 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Normann og Bergh i NORGES HØYESTERETT Den 14. desember 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Normann og Bergh i HR-2016-2533-U, (sak nr. 2016/2195), straffesak, anke over dom: A (advokat Brynjar

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 6. februar 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Utgård og Noer i

NORGES HØYESTERETT. Den 6. februar 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Utgård og Noer i NORGES HØYESTERETT Den 6. februar 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Utgård og Noer i HR-2013-00289-U, (sak nr. 2012/2134), straffesak, begjæring om omgjøring: A

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/705), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/705), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 19. oktober 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-01958-A, (sak nr. 2011/705), straffesak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

SALTEN TINGRETT. Den 11. oktober 2007 kl ble rettsmøte holdt i Salten tingrett. dommerfullmektig Kristian Jarland

SALTEN TINGRETT. Den 11. oktober 2007 kl ble rettsmøte holdt i Salten tingrett. dommerfullmektig Kristian Jarland SALTEN TINGRETT -----RETTSBOK--- --- Den 11. oktober 2007 kl. 1200 ble rettsmøte holdt i Salten tingrett. Saksnr.: Dommer: Protokollfører: Rettsvitne: Saken gjelder: 07-142507ENE-SALT dommerfullmektig

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2010/1106), straffesak, anke over dom, (advokat Erling O. Lyngtveit) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2010/1106), straffesak, anke over dom, (advokat Erling O. Lyngtveit) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 28. oktober 2010 avsa Høyesterett dom i HR-2010-01835-A, (sak nr. 2010/1106), straffesak, anke over dom, A (advokat Erling O. Lyngtveit) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2017/1001), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2017/1001), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 15. september 2017 avsa Høyesterett dom i HR-2017-1781-A, (sak nr. 2017/1001), straffesak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 6. mars 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Noer og Bergsjø i

NORGES HØYESTERETT. Den 6. mars 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Noer og Bergsjø i NORGES HØYESTERETT Den 6. mars 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Noer og Bergsjø i HR-2014-00467-U, (sak nr. 2014/212), straffesak, anke over beslutning: I. A AS

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 4. november 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matheson og Ringnes i

NORGES HØYESTERETT. Den 4. november 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matheson og Ringnes i NORGES HØYESTERETT Den 4. november 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matheson og Ringnes i HR-2014-02141-U, (sak nr. 2014/1794), straffesak, anke over dom: I. A (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2013/395), straffesak, anke over dom, (advokat Haakon Borgen) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2013/395), straffesak, anke over dom, (advokat Haakon Borgen) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 24. april 2013 avsa Høyesterett dom i HR-2013-00872-A, (sak nr. 2013/395), straffesak, anke over dom, A (advokat Haakon Borgen) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Tor

Detaljer

OSLO TINGRETT KJENNELSE. Avsagt: ENE-OTIR/08. Tingrettsdommer Torjus Gard

OSLO TINGRETT KJENNELSE. Avsagt: ENE-OTIR/08. Tingrettsdommer Torjus Gard OSLO TINGRETT KJENNELSE Avsagt: 11.10.2013 Saksnr.: Dommer: Saken gjelder: 11-159921ENE-OTIR/08 Tingrettsdommer Torjus Gard Begjæring om ny prøving av rettighetstap etter straffeloven 33a Oslo statsadvokatembeter

Detaljer

OSLO TINGRETT -----RETTSBOK--- --- Den 14. november 2011 kl. 1100 ble rett holdt i Oslo tingrett. Saksnr.: 11-175124ENE-OTIR/03.

OSLO TINGRETT -----RETTSBOK--- --- Den 14. november 2011 kl. 1100 ble rett holdt i Oslo tingrett. Saksnr.: 11-175124ENE-OTIR/03. OSLO TINGRETT -----RETTSBOK--- --- Den 14. november 2011 kl. 1100 ble rett holdt i Oslo tingrett. Saksnr.: Dommer: Protokollfører: Saken gjelder: 11-175124ENE-OTIR/03 Tingrettsdommer Torkjel Nesheim Monica

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 24. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Indreberg og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 24. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Indreberg og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 24. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Indreberg og Normann i HR-2012-02013-U, (sak nr. 2012/1569), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

_:,gl~i~13!#) ~ tfaug 2014 NORD-TROMS TINGRETT MOTTATT. 06.08.2014 i Nord-Troms tingrett, Avsagt: 14-072088TVA-NHER. Sak nr.:

_:,gl~i~13!#) ~ tfaug 2014 NORD-TROMS TINGRETT MOTTATT. 06.08.2014 i Nord-Troms tingrett, Avsagt: 14-072088TVA-NHER. Sak nr.: MOTTATT tfaug 2014 NORD-TROMS TINGRETT _:,gl~i~13!#) ~ Avsagt: Sak nr.: Dommer: Saken gjelder: 06.08.2014 i Nord-Troms tingrett, 14-072088TVA-NHER Tingrettsdommer Morten Berg Klage i sak vedrørende besittelsestakeise

Detaljer

GULATING LAGMANrIåRETT

GULATING LAGMANrIåRETT GULATING LAGMANrIåRETT Rune Leander Hansen Vikeveien 1808 5568 Vikebygd Dok6 Deres referanse Vår referanse 15-090064AST-GULA/AVD2 11.06.2015 Underretning om at anke nektes fremmet Rogaland statsadvokatembeter

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2015/1482), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2015/1482), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 11. desember 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-02468-A, (sak nr. 2015/1482), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Magne Nyborg) mot A (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-01436-A, (sak nr. 2008/272), straffesak, anke over dom, (advokat Tor Kjærvik) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-01436-A, (sak nr. 2008/272), straffesak, anke over dom, (advokat Tor Kjærvik) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 19. august 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-01436-A, (sak nr. 2008/272), straffesak, anke over dom, A (advokat Tor Kjærvik) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Kjetil

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2014/479), straffesak, anke over dom, (advokat Arild Dyngeland) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2014/479), straffesak, anke over dom, (advokat Arild Dyngeland) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 26. juni 2014 avsa Høyesterett dom i HR-2014-01361-A, (sak nr. 2014/479), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Magne Nyborg) mot A (advokat Arild

Detaljer

NORGES HØYESTERETT HR-2015-02042-A, (sak nr. 2015/1248), straffesak, anke over dom,

NORGES HØYESTERETT HR-2015-02042-A, (sak nr. 2015/1248), straffesak, anke over dom, NORGES HØYESTERETT Den 12. oktober 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-02042-A, (sak nr. 2015/1248), straffesak, anke over dom, I. A (advokat Halvard Helle) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2016/2262), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2016/2262), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) NORGES HØYESTERETT Den 16. mars 2017 avsa Høyesterett dom i HR-2017-579-A, (sak nr. 2016/2262), straffesak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 22. juli 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Normann og Kallerud i

NORGES HØYESTERETT. Den 22. juli 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Normann og Kallerud i NORGES HØYESTERETT Den 22. juli 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Normann og Kallerud i HR-2014-01530-U, (sak nr. 2014/1193), sivil sak, anke over kjennelse: A B (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 23. desember 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Endresen og Bull i

NORGES HØYESTERETT. Den 23. desember 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Endresen og Bull i NORGES HØYESTERETT Den 23. desember 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Endresen og Bull i HR-2014-02513-U, (sak nr. 2014/2015), straffesak, anke over kjennelse: Byggmester

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 16. september 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Webster og Noer i

NORGES HØYESTERETT. Den 16. september 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Webster og Noer i NORGES HØYESTERETT Den 16. september 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Webster og Noer i HR-2011-01735-U, (sak nr. 2011/1354), sivil sak, anke over kjennelse: Arild

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/2126), straffesak, anke over dom, (advokat Marius O. Dietrichson) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/2126), straffesak, anke over dom, (advokat Marius O. Dietrichson) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 8. mai 2012 avsa Høyesterett dom i HR-2012-00974-A, (sak nr. 2011/2126), straffesak, anke over dom, A (advokat Marius O. Dietrichson) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2010/1159), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) Jan Egil Presthus)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2010/1159), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) Jan Egil Presthus) NORGES HØYESTERETT Den 3. desember 2010 avsa Høyesterett dom i HR-2010-02058-A, (sak nr. 2010/1159), straffesak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (sjefen

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-00596-A, (sak nr. 2010/310), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-00596-A, (sak nr. 2010/310), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 12. april 2010 avsa Høyesterett dom i HR-2010-00596-A, (sak nr. 2010/310), straffesak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

HAUGALAND TINGRETT DOM. ni:haugaland TINGRETT 5270140 16/01/2009 09:59 #361 P.002/01? 15. januar 2009. Avsagt: 08-186361MED-HAUG.

HAUGALAND TINGRETT DOM. ni:haugaland TINGRETT 5270140 16/01/2009 09:59 #361 P.002/01? 15. januar 2009. Avsagt: 08-186361MED-HAUG. ni:haugaland TINGRETT 5270140 16/01/2009 09:59 #361 P.002/01? HAUGALAND TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr: Dommer: Meddommere: 15. januar 2009 08-186361MED-HAUG Tingrettsdommer Kjetil Saltveit Elisabeth Vestbø

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2013/1595), straffesak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2013/1595), straffesak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 11. desember 2013 avsa Høyesterett dom i HR-2013-02575-A, (sak nr. 2013/1595), straffesak, anke over dom, I. A (advokat Unni Fries til prøve) mot Den offentlige påtalemyndighet Bistandsadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/1973), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/1973), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 21. mai 2013 avsa Høyesterett dom i HR-2013-01055-A, (sak nr. 2012/1973), straffesak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 19. april 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Øie og dommerne Normann og Arntzen i

NORGES HØYESTERETT. Den 19. april 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Øie og dommerne Normann og Arntzen i NORGES HØYESTERETT Den 19. april 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Øie og dommerne Normann og Arntzen i HR-2017-764-U, (sak nr. 2017/235), straffesak, anke over dom: I.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2015/2087), straffesak, anke over dom, (advokat Frode Sulland)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2015/2087), straffesak, anke over dom, (advokat Frode Sulland) NORGES HØYESTERETT Den 5. februar 2016 avsa Høyesterett dom i HR-2016-00287-A, (sak nr. 2015/2087), straffesak, anke over dom, A (advokat Frode Sulland) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer