HAMMERFEST TINGRETT -----DOM Avsagt: Saksnr: MED-HAFE. Rettens leder: mot

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HAMMERFEST TINGRETT -----DOM --- --- Avsagt: 09.06.2010. Saksnr: 10-041436MED-HAFE. Rettens leder: mot"

Transkript

1 HAMMERFEST TINGRETT -----DOM Avsagt: Saksnr: Rettens leder: MED-HAFE Dommerfullmektig Andreas Bernt Den offentlige påtalemyndighet Politiadvokat Thomas Eliassen Darell mot Einar Erlend ANS Johan Martin Meløysund Advokat Børre Hansen Advokat Børre Hansen Ingen begrensninger i adgangen til offentlig gjengivelse

2 DOM Johan Martin Meløysund, er født og bor i Engavågen. Ved ikke forelegg utferdiget av politimesteren i Vestfinnmark 7. mai 2009 er han satt under tiltale ved Hammerfest tingrett for overtredelse av Saltvannsfiskeloven 53 første ledd første straffalternativ jf 9 jf forskrift av 26. juli 1993 om oppgaveplikt for fiske- og fangstfartøy 11 jf 2 nr 1 og 3 første ledd bokstav f for som ansvarlig på fartøy over 21 meter største lengde ved fiske og fangst å ha unnlatt å føre fangstdagbok Grunnlag: Mandag 8. september 2008 med båten N-45-ME 'Einar Erlend', på fiskefeltet Runningen i NØS førte skipper Johan Meløysund inn i fangstdagboka at det var fanget kg sei, noe som var en underrapportering på kg eller 9,06% i forhold til levert mengde sei. Verdien på den underrapportterte mengde var kr ,-. Ved ikke vedtatt inndragningsforelegg utferdiget av politimesteren i Vestfinnmark 7. mai 2009 ble det rettet krav om inndragning mot rederiet Einar Erlend ANS. Begrunnelsen var ovennevnte overtredelse av rederiets skipper. Inndragningskravet ble oversendt til behandling ved Hammerfest tingrett sammen med det ikke vedtatte forelegget. Hovedforhandling ble holdt 9. juni Tiltalte møtte og erkjente seg ikke skyldig etter tiltalebeslutningen. Tiltalte møtte også på vegne av rederiet, hvor han er styreleder. Rederiet bestred at det var grunnlag for inndragning. Retten mottok forklaring fra tre vitner, og det ble foretatt slik dokumentasjon som framgår av rettsboken. Aktor nedla påstand om at tiltalte dømmes i samsvar med tiltalebeslutningen til bot på kroner. Aktor la også ned påstand om at rederiet Einar Erlend dømmes til å tåle inndragning av kroner. Videre nedla aktor påstand om at det idømmes sakskostnader etter rettens skjønn. Forsvarer nedla påstand om at tiltalte og rederiet frifinnes og tilkjennes saksomkostninger, subsidiært at de anses på mildeste måte MED-HAFE

3 Rettens vurdering I. Skyldspørsmålet Mandag 8. september 2008 fisket fartøyet «Einar Erlend», N-45-ME, på Runningen ut for Finnmarkskysten. Skipper på fartøyet var Johan Meløysund. I løpet av ettermiddagen gjorde fartøyet tre hal med not. I fangstdagboken har skipperen skrevet at det på halene ble tatt henholdsvis kg, kg og kg sei. Til sammen er det ført kg sei tatt på denne turen. Tingretten legger til grunn at skipperen snakket med vitnet Olsen på Breivikbotn Fiskeindustri, og fikk solgt fangsten. Han fikk også opplyst at av Olsen Fiskeridirektoratets kontrollører var på stedet. Ved innkomst til Breivikbotn ble fartøyet kontrollert. Det ble deretter klart at fartøyet i følge sluttseddel hadde kg sei om bord. Det utgjør et avvik mellom fangstagboken og faktisk fanget fisk på kg, eller 9,06%. Denne delen av faktum er det full enighet om. På overtredelsestidspunktet gjaldt saltvannsfiskeloven. Den er nå erstattet av havressursloven, men straffebestemmelsen i havressursloven er strengere. Det er derfor ingen mildere straffebestemmelse som kommer til anvendelse. Med hjemmel i saltvannsfiskeloven 9 var det gitt forskrift om oppgaveplikt for fiske- og fangstfartøy, FOR (oppgaveforskriften). Det er utvilsomt at «Einar Erlend» skulle føre fangstdagbok. Etter oppgaveforskriften skal fangstdagboken etter 3 annet ledd bokstav f inneholde dagens fangst. Tiltalte førte dagens fangst, men ikke korrekt. Han har derfor objektivt overtrådt bestemmelse gitt med hjemmel i saltvannsfiskeloven 9. Etter saltvannsfiskeloven 53 første ledd første punktum straffes den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av loven. Spørsmålet er om feiltakseringen var uaktsom. I rettspraksis er det lagt til grunn en svært streng norm for fiskeskipperes aktsomhet i forbindelse med feilføring av fangstdagbøker. Retten viser til den forholdsvis strenge aktsomhetsnorm som Høyesterett har gitt anvisning på i Rt , samt til Høyesteretts anvisninger om vurderingstemaet knyttet til aktsomhet i Rt : «Det pekes her på viktigheten av at de opplysninger fangstdagboken gir om oppfisket kvantum til enhver tid er korrekte, og det understrekes at skipperen har ansvaret for at det blir etablert rutiner som sikrer at rundfiskmengden i det enkelte hal blir fastslått med størst mulig visshet. Det er opp mot disse krav at domfeltes aktsomhet i den foreliggende sak må bedømmes.» (understreket her) MED-HAFE

4 Skipperen har altså ansvaret for at det blir etablert rutiner som sikrer at fangstmengden blir fastslått med størst mulig visshet, noe som innebærer at han må ha gjort det en dyktig og aktsom fiskeskipper ville gjort i samme situasjon for å få taksert fangsten med størst mulig visshet. Det er en rikholdig rettspraksis knyttet til aktsomhetsnormen. Tingretten nøyer seg med å oppsummere at det skal svært mye til for at en skipper skal frifinnes for uaktsom overtredelse av de aktuelle bestemmelsene dersom fangstdagboken er gal. Kriteriet «størst mulig visshet» er strengt, særlig når det er kombinert med at skipperens ansvar omfatter at «det blir etablert rutiner» som skal sikre dette. Tingretten nøyer seg med å henvise til samme tingretts dom av 30. oktober 2010 (THAFE ) hvor det er inntatt referanser til en lang rekke avgjørelser om temaet. Skipperen har forklart at hans mengdeangivelse ble gjort ved en samlet bruk av tre metoder. For det første anslo han mengden av fangsten visuelt da den ble tatt opp på siden av båten. Dette er en måte å anslå fangst på som er erfaringsbasert. Tingretten tilføyer at dette alene selvsagt ikke ville vært en tilstrekkelig rutine for taksering. For det andre brukte han stoppeklokke og tok tiden på hvor lang tid det tok å suge opp fisken fra nota. Og for det tredje baserte han seg på en metode der fisken ble fylt i tanker med vann. Den vannmengden som ble fortrengt av fisken ble deretter målt, og ut i fra dette regnet han ut hvor mye fisk som var i det enkelte hal. Tiltalte har ingen forklaring på hvorfor det likevel ble et avvik mellom ført fangst og faktisk fangst, utover at det ikke er en eksakt vitenskap å fastslå mengden fisk i et hal fordi en rekke faktorer kan påvirke resultatet. Forsvarer har sterk fremhevet at avviket kun er på 9,06%, og at dette er under den uoffisielle 10-prosentregelen som Fiskeridirektoratet praktiserer. Aktor har på sin side fremhevet at det her er tale om en feiltaksering på 15 tonn sei, noe som vil utgjøre om lag 20 m3 med fisk. Tingretten tilføyer for det første at den såkalte 10-prosentregelen ikke har noen selvstendig betydning. Det er likevel åpenbart at det lettere vil være uaktsomt dersom skipperen ved takseringen tar feil med 50 prosent av mengden enn 5 prosent. På den annen side har heller ikke mengden fisk noen selvstendig betydning. På samme måte er det imidlertid klart at feiltaksering av svært små mengder fisk ofte vil kunne være aktsom, selv om det kan utgjøre et stort prosentmessig utslag. Samlet sett finner retten at tiltalte har opptrådt tilstrekkelig aktsomt ved taksering av fangsten. Selv om aktsomhetskravet er svært strengt, er det ikke tale om et objektivt ansvar for skipperen. Det ligger en realitet i aktsomhetskravet. Ved vurderingen har tingretten spesielt vektlagt at skipperen brukte tre ulike metoder for å anslå fangstmengden, hvorav bruken av fortrengt vann i tankene må være ansett som en spesielt godt egnet rutine for å anslå fangstmengde når den utføres aktsomt og samvittighetsfullt. Det er ikke holdepunkter MED-HAFE

5 for å si at det ikke ble gjort i denne saken. Det er derfor ikke påvist at skipperen hadde utilstrekkelige rutiner eller på annen måte var uaktsom. At avviket ikke var større enn 9,06 prosent taler også for at det kan anslås feil mengde, uten at det likevel er uaktsomt. Retten har tatt hensyn til at det isolert sett dreide seg om et stort avvik regnet i vekt og volum, men dette er likevel ikke tilstrekkelig til å si at det gale anslaget var uaktsomt. Etter dette skal Johan Martin Meløysund frifinnes. II. Inndragning Einar Erlend ANS Påtalemyndigheten har med hjemmel i saltvannsfiskeloven 54 rettet krav om inndragning mot rederiet Einar Erlend ANS. Slik inndragning forutsetter at det konstateres en overtredelse av lovens bestemmelser. Retten ikke funnet at tiltalte har begått noen slik overtredelse. Rederiet Einar Erlend ANS skal derfor frifinnes for kravet om inndragning. III. Sakskostnader Straffeforfølgingen er endt med frifinnelse, og etter straffeprosessloven 438 skal de siktede tilkjennes erstatning av staten for nødvendige utgifter til å forsvare seg. Unntaksbestemmelsen samme sted er ikke aktuell. Betalingen til forsvareren erstattes ikke med et større beløp enn forsvareren ville blitt tilkjent om han var oppnevnt som offentlig forsvarer, jf. 438 første ledd annet punktum. Advokat Børre Hansen har vært privat forsvarer for Johan Meløysund og Einar Erlend ANS. Han bekreftet at hans salær vil overskride det som ville fulgt etter stykkprisforskriften. Nødvendig utgifter i form av timeforbruk skal dermed erstattes etter bestemmelsene der. Hovedforhandlingen i saken varte så vidt over 3,5 timer. Etter stykkprisforskriften 7 annet ledd erstattes forsvarers bistand i hovedforhandling i tingretten som overstiger 3,5 timer med 2,25 ganger den offentlige salærsats. Det betales salær for hver påbegynte time. Selv om advokat Hansen har representert to klienter, ville dette bare betales med én stykkpris, jfr. 2 tredje ledd. Forsvareren har på vegne av sine klienter ikke begjært opphevelse av bostedsforbeholdet ved en eventuell dekning av sakskostnader, eller dekning av reiseutgifter. De tiltalte har krav på erstatning for juridisk bistand i av privat forsvarer i overensstemmelse med dette. Det betyr at det som erstattes er 4 x 2,25 x den offentlige salærsats på 890 kroner, det vil si kroner. Forsvarer har anslått at arbeidet kan deles med en halvdel på hver klient, det vil si kroner for hver klient. Det legges også til grunn. Johan Meløysund har dessuten krav på dekning av mva, slik at han skal ha erstattet 5 006,25 kroner MED-HAFE

6 SLUTNING 1. Johan Martin Meløysund, født , frifinnes. 2. Einar Erlend ANS, organisasjonsnummer , frifinnes. 3. Staten plikter å erstatte Johan Martin Meløysund sakens kostnader med 5 006,25 femtusenogseks/femogtyve kroner, jfr. straffeprosessloven Staten plikter å erstatte Einar Erlend ANS sakens kostnader med firetusenogfem kroner, jfr. straffeprosessloven 438. **** Frammøteforkynning Domfelte er innkalt til frammøteforkynning på Meløy. Sted: Meløy lensmannkontor Dag: mandag Dato: 14. juni 2010 Klokkeslett: kl Retten hevet Andreas Bernt MED-HAFE

7 MED-HAFE

8 RETTLEDNING TIL DOMFELTE I TINGRETTEN Anke over tingrettens dom Lagmannsretten er ankeinstans for tingrettens avgjørelser. Anke over en dom i tingretten må settes fram innen to uker fra den dag dommen er avsagt eller forkynt. Domfelte må innen samme frist angi om det begjæres ny behandling av rettskrav pådømt til fordel for fornærmede eller andre, slik som nevnt i straffeprosessloven 3. Hvis du mener at skyldkravene for straff ikke er oppfylt, kan du anke over bevisvurderingen under skyldspørsmålet. Du kan også anke over lovanvendelsen under skyldspørsmålet, utmålingen av straff eller annen rettsfølge, og over feil ved saksbehandlingen. Lagmannsretten kan nekte å behandle anken hvis retten finner det klart at den ikke vil føre frem. Hvis saken gjelder en forbrytelse som etter loven kan medføre fengsel i mer enn seks år, vil anken bare kunne nektes fremmet når retten finner at anken gjelder spørsmål av mindre betydning, eller at det ellers ikke er grunn til at anken blir fremmet. I saker hvor påtalemyndigheten ikke har påstått eller det ikke er idømt annen reaksjon enn bot, inndragning, eller tap av retten til å føre motorvogn, kan anken bare fremmes dersom særlige grunner taler for det. Hvis anken blir fremmet, får du oppnevnt en forsvarer som betales av det offentlige. Dersom du ønsker en bestemt forsvarer, bør du opplyse om det samtidig med anken eller så snart som mulig senere. I ankeerklæringen må nevnes: - den dom som ankes, om anken gjelder hele dommen eller bare enkelte tiltaleposter, og om den omfatter avgjørelse om inndragning eller mortifikasjon - om anken gjelder saksbehandlingen, bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet, lovanvendelsen under skyldspørsmålet, eller avgjørelsen om straff eller annen rettsfølge - når anken gjelder saksbehandlingen; hvilken feil som påberopes - om det begjæres ny behandling av rettskrav til fordel for fornærmede eller andre, som nevnt i straffeprosessloven 3 Ved begjæring om ny behandling av krav som nevnt i straffeprosessloven 3, må det angis: - om den gjelder hele avgjørelsen - det resultat som kreves - de feil som gjøres gjeldende - den faktiske og rettslige begrunnelse for at det foreligger feil - de bevis som vil bli ført Videre bør nevnes: - nye bevis som påberopes - den endring som ønskes - ved anke over lovanvendelsen; hvilken feil anken grunnes på Du kan sette fram ankeerklæringen skriftlig eller muntlig for den tingretten som har avsagt dommen, eller for påtalemyndigheten (f.eks. statsadvokaten eller politiet). Hvis du er varetektsfengslet, kan du også sette fram anken for tilsatte i fengselet. Forsvareren eller en annen advokat kan gi råd om du bør erklære anke, og eventuelt hjelpe deg med å skrive ankeerklæringen. Du kan også få hjelp til å skrive ankeerklæringen hos tingretten, påtalemyndigheten eller hos tilsatte i fengselet. I alle tilfelle må du selv underskrive ankeerklæringen. Begjæring om ny behandling i tingretten Hvis du er domfelt uten å ha vært til stede under hovedforhandlingen, kan du begjære saken behandlet på nytt. Vilkårene for ny behandling på grunn av møtefravær er at du gjør det sannsynlig at du hadde gyldig fravær, og at du ikke kan bebreides for at du unnlot å melde fra i tide. Begjæring om ny behandling må settes frem for tingretten eller påtalemyndigheten innen to uker fra dommen er forkynt. Fengselsstraff Dersom du er idømt fengselsstraff og har særlige ønsker om tidspunktet for soningen av denne, må du henvende deg til politiet. Du vil få pålegg av politiet om å møte til fastsatt tid og sted for soning av fengselsstraffen. Dersom du er idømt betinget fengselsstraff, betyr det at utmålingen eller fullbyrdelsen av straffen er utsatt i en prøvetid. Grunnvilkåret ved betinget dom er at du ikke begår noen ny straffbar handling i prøvetiden. Det kan være fastsatt andre vilkår i dommen. Hvis du begår en straffbar handling i prøvetiden, kan retten gi en samlet dom for MED-HAFE

9 begge handlingene eller særskilt dom for den nye handlingen. Hvis du bryter fastsatte vilkår, kan retten bestemme at straff helt eller delvis skal fullbyrdes. Samfunnsstraff Dersom du er idømt samfunnsstraff, vil det si at du er pålagt å utføre samfunnsnyttig tjeneste, delta i program eller andre tiltak utarbeidet av Kriminalomsorgen i frihet i så mange timer som retten har bestemt. Samfunnsstraffen kan også inneholde forbud mot kontakt med bestemte personer. Kriminalomsorgen bestemmer når og hvordan straffen skal gjennomføres. Hvis du begår en ny straffbar handling før samfunnsstraffen er gjennomført, eller hvis du ikke utfører samfunnsstraffen, kan retten bestemme at den subsidiære fengselsstraffen helt eller delvis skal fullbyrdes. Bot Hvis en bot ikke blir betalt til fastsatt tid, vil den bli innkrevet av Statens Innkrevingssentral ved lønnstrekk eller annen tvangsfullbyrdelse. Lykkes ikke dette, må den subsidiære fengselsstraffen sones MED-HAFE

HAUGALAND TINGRETT DOM. ni:haugaland TINGRETT 5270140 16/01/2009 09:59 #361 P.002/01? 15. januar 2009. Avsagt: 08-186361MED-HAUG.

HAUGALAND TINGRETT DOM. ni:haugaland TINGRETT 5270140 16/01/2009 09:59 #361 P.002/01? 15. januar 2009. Avsagt: 08-186361MED-HAUG. ni:haugaland TINGRETT 5270140 16/01/2009 09:59 #361 P.002/01? HAUGALAND TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr: Dommer: Meddommere: 15. januar 2009 08-186361MED-HAUG Tingrettsdommer Kjetil Saltveit Elisabeth Vestbø

Detaljer

STAVANGER TINGRETT -----DOM --- --- Avsagt: 01.11.2011. Saksnr: 11-107166MED-STAV. Rettens leder: Meddommere: Liv Karin Kaltvedt Per Endre Bjørnevik

STAVANGER TINGRETT -----DOM --- --- Avsagt: 01.11.2011. Saksnr: 11-107166MED-STAV. Rettens leder: Meddommere: Liv Karin Kaltvedt Per Endre Bjørnevik STAVANGER TINGRETT -----DOM --- --- Avsagt: 01.11.2011 Saksnr: Rettens leder: Meddommere: 11-107166MED-STAV Tingrettsdommer Ragnhild Olsnes Liv Karin Kaltvedt Per Endre Bjørnevik Den offentlige påtalemyndighet

Detaljer

-----DOM --- --- Avsagt: 17.08.2011. Saksnr: 11-035679MED-OTIR/01. Rettens leder: Meddommere: Solveig Anita Henriksen Knut Saastad.

-----DOM --- --- Avsagt: 17.08.2011. Saksnr: 11-035679MED-OTIR/01. Rettens leder: Meddommere: Solveig Anita Henriksen Knut Saastad. -----DOM --- --- Avsagt: 17.08.2011 Saksnr: Rettens leder: Meddommere: 11-035679MED-OTIR/01 Tingrettsdommer Heidi Heggdal Solveig Anita Henriksen Knut Saastad Den offentlige påtalemyndighet Politiadvokat

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT -----DOM --- --- Avsagt: Saksnr.: 18.01.2010 i Borgarting lagmannsrett, 09-162221AST-BORG/01 Dommer: Meddommere: Lagdommer Lagdommer Kst. tingrettsdommer Finansrådgiver Kategorisjef

Detaljer

OSLO TINGRETT 12-040689TVI-OTIR/04. Dommer: Tingrettsdommer Torbjørn Breistrand. Steingrim Wolland. mot

OSLO TINGRETT 12-040689TVI-OTIR/04. Dommer: Tingrettsdommer Torbjørn Breistrand. Steingrim Wolland. mot OSLO TINGRETT Avsagt: Saksnr.: Oslo tingrett, 12-040689TVI-OTIR/04 Dommer: Tingrettsdommer Torbjørn Breistrand Saken gjelder: Erstatningskrav Steingrim Wolland mot Arnt Lauritz Angell Staten v/justisdepartementet

Detaljer

Kapittel 1: Politiavhør

Kapittel 1: Politiavhør Politiavhør Kapittel 1: Politiavhør Denne boken handler mest om hva som skjer under soningen, men vi mener det også er viktig å si noe om det som skjer før soningen starter. Denne første delen vil derfor

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-00031-A, (sak nr. 2010/1148), straffesak, anke over dom, (advokat Harald Stabell) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-00031-A, (sak nr. 2010/1148), straffesak, anke over dom, (advokat Harald Stabell) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 6. januar 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-00031-A, (sak nr. 2010/1148), straffesak, anke over dom, Reidar Morten Furuholmen Rune Berg (advokat John Christian Elden) (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. (advokat Christian Hausvik til prøve) (advokat Erling O. Lyngtveit) (advokat Frode Sulland) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. (advokat Christian Hausvik til prøve) (advokat Erling O. Lyngtveit) (advokat Frode Sulland) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 17. juni 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-01072-A, (sak nr. 2008/90), straffesak, anke, I. A X B Y C (advokat Christian Hausvik til prøve) (advokat Erling O. Lyngtveit) (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-00988-A, (sak nr. 2015/125), straffesak, anke over dom, (advokat Arne Gunnar Aas) Olsen) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-00988-A, (sak nr. 2015/125), straffesak, anke over dom, (advokat Arne Gunnar Aas) Olsen) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 6. mai 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-00988-A, (sak nr. 2015/125), straffesak, anke over dom, A (advokat Arne Gunnar Aas) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat

Detaljer

ASKER OG BÆRUM TINGRETT

ASKER OG BÆRUM TINGRETT ASKER OG BÆRUM TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: 14.09.2009 i Asker og Bærum tingrett, Sandvika 08-185491TVI-AHER/2 Dommer: Tingrettsdommer Kathrine Berggrav Løken Saken gjelder: Krav på betaling

Detaljer

EEIMI. Avsagt: Saksnr.: OSLO TINGRETT. mot. 21.11.2014 i Oslo tingrett. Dommer: Tingrettsdommer Jon Østensvig. Atle Øyvind Gunnheim Barlaup

EEIMI. Avsagt: Saksnr.: OSLO TINGRETT. mot. 21.11.2014 i Oslo tingrett. Dommer: Tingrettsdommer Jon Østensvig. Atle Øyvind Gunnheim Barlaup OSLO TINGRETT EEIMI Avsagt: Saksnr.: 21.11.2014 i Oslo tingrett 14-015316TV1-OTIR/05 Dommer: Tingrettsdommer Jon Østensvig Atle Øyvind Gunnheim Barlaup mot Staten v/barne, likestillings og in kl uderi

Detaljer

HAUGALAND TINGRETT DOM. 15.10.2012 i Haugaland tingrett, Haugesund. Dommer: Meddommere: Krav omkompensasjon for overtid. mot

HAUGALAND TINGRETT DOM. 15.10.2012 i Haugaland tingrett, Haugesund. Dommer: Meddommere: Krav omkompensasjon for overtid. mot HAUGALAND TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 15.10.2012 i Haugaland tingrett, Haugesund 12-048587TVI-HAUG Dommer: Meddommere: Tingrettsdommer Førstelektor Personalsjef Svein Åge Skålnes Åge Hultgren Berit Evensen

Detaljer

TØNSBERG TINGRETT. Avsagt: 21.08.2012 i Tønsberg tingrett, Tønsberg. Saksnr.: 12-049500TVl-TONS. Dommer: Dommerfullmektig Linn Tea Kjærås ml alm. bem.

TØNSBERG TINGRETT. Avsagt: 21.08.2012 i Tønsberg tingrett, Tønsberg. Saksnr.: 12-049500TVl-TONS. Dommer: Dommerfullmektig Linn Tea Kjærås ml alm. bem. TØNSBERG TINGRETT Avsagt: Saksnr.: 21.08.2012 i Tønsberg tingrett, Tønsberg 12-049500TVl-TONS Dommer: Dommerfullmektig Linn Tea Kjærås ml alm. bem. Saken gjelder: Mangler ved fast eiendom Berit Enger Svaberg

Detaljer

OSLO TINGRETT -----DOM --- --- Avsagt: 01.02.2010. Saksnr: 09-086921MED-OTIR/01. Rettens leder: Meddommere: Patricia Taiye Akinyemi Arvid Solheim.

OSLO TINGRETT -----DOM --- --- Avsagt: 01.02.2010. Saksnr: 09-086921MED-OTIR/01. Rettens leder: Meddommere: Patricia Taiye Akinyemi Arvid Solheim. OSLO TINGRETT -----DOM --- --- Avsagt: 01.02.2010 Saksnr: Rettens leder: Meddommere: 09-086921MED-OTIR/01 Tingrettsdommer Patricia Taiye Akinyemi Arvid Solheim Ingmar Nestor Nilsen Den offentlige påtalemyndighet

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-01360-A, (sak nr. 2008/1921), straffesak, anke over dom, (advokat Kjell Holst Sæther) (advokat Erik Keiserud)

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-01360-A, (sak nr. 2008/1921), straffesak, anke over dom, (advokat Kjell Holst Sæther) (advokat Erik Keiserud) NORGES HØYESTERETT Den 29. juni 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-01360-A, (sak nr. 2008/1921), straffesak, anke over dom, I. Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Monica Furustøl) mot A

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT -----DOM --- --- Avsagt: Saksnr.: 28.11.2011 i Borgarting lagmannsrett, 11-034153AST-BORG/01 Dommere: Lagdommer Lagdommer Lagdommer Kristin Robberstad Arild Kjerschow Petter Chr.

Detaljer

OSLO TINGRETT. 06.04.2011 i Oslo tingrett, 10-199121TVI-OTIR/06

OSLO TINGRETT. 06.04.2011 i Oslo tingrett, 10-199121TVI-OTIR/06 OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: 06.04.2011 i Oslo tingrett, 10-199121TVI-OTIR/06 Dommerfullmektig Camilla Rydgren Meland Saken gjelder: Tvist om gjennomføringsbonus gir grunnlag

Detaljer

OSLO TINGRETT KJENNELSE. 10.02.2014 i Oslo tingrett, 12-040689TVI-OTIR/04. Tingrettsdommer Torbjørn Breistrand. Steingrim Wolland.

OSLO TINGRETT KJENNELSE. 10.02.2014 i Oslo tingrett, 12-040689TVI-OTIR/04. Tingrettsdommer Torbjørn Breistrand. Steingrim Wolland. OSLO TINGRETT KJENNELSE Avsagt: Saksnr.: Dommer: Saken gjelder: 10.02.2014 i Oslo tingrett, 12-040689TVI-OTIR/04 Tingrettsdommer Torbjørn Breistrand Krav om sikkerhetsstillelse Steingrim Wolland mot Arnt

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-01087-A, (sak nr. 2008/804), straffesak, anke over dom, (advokat Bjørn Stordrange) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-01087-A, (sak nr. 2008/804), straffesak, anke over dom, (advokat Bjørn Stordrange) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 18. juni 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-01087-A, (sak nr. 2008/804), straffesak, anke over dom, A (advokat Bjørn Stordrange) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-00081-A, (sak nr. 2008/1514), straffesak, anke over dom, (advokat Pål M. Andreassen) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-00081-A, (sak nr. 2008/1514), straffesak, anke over dom, (advokat Pål M. Andreassen) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 16. januar 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-00081-A, (sak nr. 2008/1514), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (kst. førstestatsadvokat Thomas Skjelbred)

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01092-A, (sak nr. 2014/1921), sivil sak, anke over dom, prøve) prøve) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01092-A, (sak nr. 2014/1921), sivil sak, anke over dom, prøve) prøve) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 20. mai 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-01092-A, (sak nr. 2014/1921), sivil sak, anke over dom, I. Codan Forsikring NUF (advokat John Gjermund Flatabø til prøve) mot AmTrust

Detaljer

Advokat Ole Christian Høie v/advokatfullmektig Andre Mathias Carlsen

Advokat Ole Christian Høie v/advokatfullmektig Andre Mathias Carlsen -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: Saken gjelder: 8. mai 2009 i Oslo tingrett 09-010608TVI-OTIR/06 Tingrettsdommer Dyrehold i borettslag Mette Hertzberg Hovin Borettslag Advokat Torbjørn Fjeldstad

Detaljer

NORGES HØYESTERETT STEMMEGIVNING: Iil. A BAS II. BAS IV. Den 12. mars 2013 avsa Høyesterett dom i

NORGES HØYESTERETT STEMMEGIVNING: Iil. A BAS II. BAS IV. Den 12. mars 2013 avsa Høyesterett dom i NORGES HØYESTERETT Den 12. mars 2013 avsa Høyesterett dom i HR-2013-00574-4, (sak nr. 2012116ll} straffesak, anke over dom, I. A (advokat Cato Schiøtz) mot Den offentlige påtalemyndighet II. BAS (statsadvokat

Detaljer

I hvilken grad er det adgang til å endre en tiltalebeslutning? med særlig vekt på identitetsspørsmålet.

I hvilken grad er det adgang til å endre en tiltalebeslutning? med særlig vekt på identitetsspørsmålet. I hvilken grad er det adgang til å endre en tiltalebeslutning? med særlig vekt på identitetsspørsmålet. av Lisa-Mari Ellingsen Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske

Detaljer

Årsberetning 2004. Gjenopptakelseskommisjonens virksomhet og sammensetning. Ann-Kristin Olsen, fylkesmann i Vest-Agder.

Årsberetning 2004. Gjenopptakelseskommisjonens virksomhet og sammensetning. Ann-Kristin Olsen, fylkesmann i Vest-Agder. Årsberetning 2004 Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker er et uavhengig organ som skal ta stilling til om en domfelt skal få ny behandling av sin sak ved en annen domstol Årsberetning 2004 Gjenopptakelseskommisjonens

Detaljer

OSLO TINGRETT DOM. 07.02.2012 i Oslo tingrett, 11-187261TVI-OTIR/01. Dommer: Dommerfullmektig Christian Backe. mot

OSLO TINGRETT DOM. 07.02.2012 i Oslo tingrett, 11-187261TVI-OTIR/01. Dommer: Dommerfullmektig Christian Backe. mot OSLO TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 07.02.2012 i Oslo tingrett, 11-187261TVI-OTIR/01 Dommer: Dommerfullmektig Christian Backe Saken gjelder: Tvist om fakturaer Abcenergy AS Advokat Knut Rein Carlsen mot

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT -----DOM --- --- Avsagt: 26.05.2008 Saksnr.: Dommere: 07-121782ASI-BORG/03 Lagdommer Lagdommer Ekstraordinær lagdommer Jørgen F. Brunsvig Fredrik Charlo Borchsenius Ola R. Melheim

Detaljer

1 0 JULI 201 SENJA TILAGRETT DOM. 08.07.2015 i Senja tingvett, Finnsnes. Saksnr.: 15-009828TVI-SENJ

1 0 JULI 201 SENJA TILAGRETT DOM. 08.07.2015 i Senja tingvett, Finnsnes. Saksnr.: 15-009828TVI-SENJ 1 0 JULI 201 SENJA TILAGRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 08.07.2015 i Senja tingvett, Finnsnes 15-009828TVI-SENJ Dommer: Dommerfullmektig Kristian Olsen Willumsen m/alm. fullmakt Saken gjelder: Overprøving av

Detaljer

Årsberetning 2006. Gjenopptakelseskommisjonens virksomhet og sammensetning:

Årsberetning 2006. Gjenopptakelseskommisjonens virksomhet og sammensetning: Årsberetning 2006 Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker er et uavhengig organ som skal ta stilling til om en domfelt skal få ny behandling av sin sak ved en annen domstol Innholdsfortegnelse:

Detaljer

GULATING LAGMANNSRETT

GULATING LAGMANNSRETT GULATING LAGMANNSRETT BESLUTNING OG KJENNELSE Avsagt: 24.02.2011 i Gulating lagmannsrett, Saksnr.: 11-016621 AS D-GU LA/AVD 1 Dommere: Lagdommer Lagdommer Lagdommer Haakon Meyer Kjell Frønsdal Margareth

Detaljer