KRØDSHERAD EVERK KF. Årsberetning. Regnskap

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KRØDSHERAD EVERK KF. Årsberetning. Regnskap"

Transkript

1 29 Regnskap og Årsberetning EVERK KF KRØDSHERAD

2 Innhold Organisasjon - Administrasjon side i Eiendommer side 3 Drift og vedlikehold side 4 Kjøp og salg av eikraft side 5 Elektrisitetstilsyn side 7 Energiokonomisering side 8 Kraftuttrykk side 9 Styrets beretning side 1 Resultatregnskap side 12 Balanse side 13 Regnskapsprinsipper side 15 Noter til resultatregnskap, balanse og skatt side 16 Kontantstromanalyse side 26 Revisjonsberetning side 27

3 - Sørge - Skaffe - Arbeide - Etterkomme for en sikker og rasjonell energiforsyning innen sitt konsesjonsområde. tilveie tilstrekkelig energi. Everkets hovedforrnål er å: myndighetenes krav til el-sikkerhet. drift siden Krødsherad Everk KF er et kommunalt distribusjonsverk eiet av Krødsherad kommune, og har vært i for en god energiøkonomi Eierforhold og formål ORGANISASJON - ADMIMSTRASJON Budsjettfor2l. Årsberetning og regnskap for 28. Lokale lønnsforhandlinger 29. Breibandutbygging, avtaler og videreføring. Nett-tariffer og totaltariffer fra Det er i 29 holdt 4 styremøter hvor 21 saker har vært behandlet. Av viktige saker som styret har behandlet kan nevnes: Saker til behandling. Gustav Kalager, everksjef (ikke medlem av styret) Styremedlemmer Varamedlemmer Roy Heia Helene øverby Frank Slevikmoen (de ansattes repr.) Sten Arne Fossen (de ansattes vararepr.) Magnhild Strand Pedersen, nestleder Leif Erik Lesteberg Bjørn Sorteberg Ove Jokerud Anne-Marit Braathen Anita W. Steinseth Nils Ole Fladhus, leder Per Kristensen I 29 har styret hatt følgende sammensetning: 1.3. Styret KF. Styret er delegert vedtaksmyndighet i de fleste saker i samsvar med Vedtekter for Krødsherad Everk everket. Funksjonstiden for styremedlemmene følger kommunevalgperioden. I tillegg har de ansatte en Kommunestyret oppnevner et styre på 5 medlemmer med varamedlenimer som leder driften av representant i styret. Everket ble høsten 23 omorganisert fra kommunal bedrift til kommunalt foretak Organisasjon til innbyggerne og næringsliv i Krødsherad. - Vise - Strøm - ønske - Lavest - Opprettholde - Fortsatt - Se - Til enhver tid vurdere andre produkter og tjenester relatert til dagens kjemevirksomhet på ulike energiformer. dagens nivå på nettet. yte god service ovenfor innbyggeme Krødsherad. i om å bevare soliditeten i everket. til alle i Krødsherad uansett hvor de bor. mulig risilcoprofil. en god og sunn økonomi. Presentasjon av Krødsherad Everk KF

4 ADMINISTRASJONSPLAN 1.4 Adniinistrasj on/personalet Krødsherad Bioenergi. Endring av everkets målsetting. Intensjonsavtale om regionalt samarbeid på fiber. Rehabilitering av høyspentnett og nettstasjoner. Fiberforbindelse Noresund Gulsvik. Korttids-sykefraværsprosenten har i 29 vært,36 %. Langtids-sykefraværsprosenten har i 29 vært 1,28 %. Gustav Kalager, everksjef Stian Dybendal, elverksmontør Jonas Thalerud, elverksmontør Åge Moen, overmontør Sten Arne Fossen, elverksmontør Ole Kristian ødegård, elverksmontør Kristin Ødegård, sekretær Bente Skatvedt, konsulent merkantil avdeling (8 % stilling) Espen Slevilcmoen, installasj onsinspektør Frank Slevikmoen, elverksmontør Personalet Under styret står everksjefen som den daglige leder av everket. I 29 var personalet med sine arbeidsområder sammensatt på følgende måte: Iristallasj onsinspektør Tilsyns- og måleravdeling Finansiering av oppkjøp i Ramfoss Kraffiag. 2.

5 2.1. Produksjon og Sigdal Elverk 9,48%. Eiere: Buskerud Fylkeskommune 36%, ModumElverk 36,35%, Krødsherad Everk 18,17% Ramfoss Kraftverk - andelseiere pr : Krødsherad Everk har følgende eiendommer: Krødsherad Everk kjøpte seg i 23 opp med 2,84 % i Ramfoss Kraftlag. 2. EIENDOMMER. Transportparken består av to lastebiler, to varebiler, en traktor, beltegraver, tilhenger, samt en snøscooter og en 6-hjuls terrengtraktor Transportmidler Noresund. Everket har eget administrasjonsbygg, lagerbygg og garasjebygg på selveiet tomt ved Norefe11veien, 2.5. Kontor- og lagerlokaler jordkabel og 5,2 km luftnett. Veglysanleggene eies av Statens Vegvesen og Krødsherad kommune). ledninger, og et kabeinett på ca. 167,5 km. (Lengden av gate- og veilysnettet utgjør i tillegg 8, km Ved utgangen av 29 hadde everket et lavspent luftnett på ca cm, hvorav 3 km I V 2.4. Lavspent fordelingsnett drift. (5 stk. mellomspenningstransformatorer 1 /24 V er ikke medregnet her). Ved utgangen av 29 hadde everket 186 fordelingstransformatorer på tilsammen kva ytelse i 2.3. Nettstasioner/fordelingstransformatorer Høyspent fordelingsnett har en samlet lengde på ca. 136 km, hvorav ca. 9,5 km lufflinjer og ca. 45,5 km jordkabel. på everkets eget 22 kv nett. Den elektriske energi tas ut fra Ramfoss Kraftverk og fra Sandum Transforrnatorstasjon, og overføres 2.2. Høyspent fordelingsnett Krødsherads andel utgjør i 29 et effektkvantum på 3,6 6 MW, og et energilcvantum på ,3 MWh ink. konsesjonskraft.

6 3. DRIFT OG VEDLIKEHOLD dekkes med lufihinjer. Krødsherad Everk dekker et konsesjonsområde på ca. 375 km, og har ansvaret for leveringssikkerheten til totalkunder og nettktmder. Konsesjonsområdet er stort sett sammenfallende med kommmunegrensen. Krøderen industriområde, Krøderen og Noresund tettsteder med omkringliggende boligfelter, samt sentralområdet på Norefjell blir vesentlig forsynt via kabelanlegg, mens resten av området stort sett 3.1. Kraftforsynipgç Krødsherad Everk har pr stk. trafoer i kiosk og 32 stk, i mast. nullpunktsikringer, utslcifting av defekte sikringsrør, måling av spenning, kontroll av isolasjonstilstand, kontroll av oljestand m.m. Det er foretatt systematisk kontroll og vedlikehold av samtlige nettstasjoner med undersøkelse av Det er i 29 bygd 6 nye nettstasjoner, med ialt 9 trafoer. Det er i 29 bygd ned 4 mastetrafoer til kiosk Nettstasjoner del av høyspenttraseene og lavspentnettet vårt. Everket har i 29 lagt ca. i 75 m ny høyspentkabel. Det er foretatt rydding og sprøyting langs en Høyspent fordelingsnett 3.3 Anlegg/vedlikehold Det har ellers forekommet noen sikringsfeil i vårt lavspentnett. Det har i 29 vært I trafohavari på grunn av tordenvær. Det er ødelagt endel høyspent-silcringer. Spolene som ble montert henholdsvis i 1999 og i 28 har fungert etter hensikten. I 29 har vi hatt få korte utkoblinger med automatisk gjenimikobling fra Ramfoss og Sandum. Det har vært 2 feil på overliggende nett. Det har i 29 ikke vært feil av større omfang på vårt høyspenffiett Driftsforstyrrelser Tilsammen 186 transformatorlcretser skal til enhver tid fungere til beste for kundene. 4.

7 Lavspentnett Veglys Det er foretatt ombygging og forsterkning av luftnettet ved noen av våre trafokretser. Vi har ilcke mer Det er i 29 bygget ca. 5,4 km nytt kabelaniegg. I tillegg er ca.,3 km lufihinje erstattet med jordkabel. Det er i 29 byttet ut endel terrengskap på Norefjell og i bygda forøvrig. blankt lavspentnett. Alt er isolert ex-ledning. Det samlede energiuttak fra Ramfoss kraftstasjon og Sandum transformatorstasjon innmatet i Krødsherad Everks konsesjonsområde har de siste tyve årene vært følgende: Effektuttaket i topplasttimen for 29, time 9 var på 12,8 MW. Tilsammen MWh MWh Andel i Ramfoss (økt til 18,17% pr ) MWh MWh Konsesjonskraft fra Døvikfoss og Konsesjonskraft fra Kaggefoss (DK) Konsesjonskraft fra Ramfoss (RK) Kraftkontrakter BE (Ti, tap og kjele) Embretsfoss (BE) Vinterenergi Sommerenergi Kiødsherad Everk har i 29 disponert følgende kraftkvantum: 4.1. Årets krafttilang 4. KJØP OG SALG AV ELKRAFT i Modum, Krødsherad og Sigdal. Nettet ble lyssatt fram til everket Fiber/ Krødsherad Everk er sammen med Midt Nett i gang med bygging av hovednettet for breiband breibandutbyggingen ble videreført i BreibandJfiber påstemplet effekt 66,7 kw. Dette fordeler seg på 1, kmjordkabel og 5,2 km luftstrekk. Pr besto den offentlige vegbelysningen i bygda av tilsammen 511 lampepunkter med samlet Det er i 29 bygd 37 nye gatelyspunkt. for kommunen. Everket har ansvar for drift og vedlikehold av anleggene til kommunen. Statens Vegvesen kjøper tjenester fra Ringerikskraft Nett. Krødsherad Everk står for all prosjektering og bygging av nyanlegg Krødsherad kommune eier alt gatelys i bygda med unntak av gatelyset langs rilcsvegen på Krøderen og Noresund, samt Hamremoen. Dette eies av Statens Vegvesen. 5.

8 For , For , For ,2 For ,6 For , For , For , For ,1 MWh For , MWh For ,4 For , For , For , For , For , For ,4 MWh For ,1 For ,6 For ,4 For ,7 Energiforbruket i Krødsherad gikk opp med MWh fra 28 til 29, en økning på 6,5%. For ,6 på høyspentnettet i 29. Som det går fram av ovenstående ligger vi veldig bra an. Dette skyldes at vi nesten ikke har hatt feil kr ,-. År 29 var sjette året med KILE. Våre tall for 29 var ILE 5 92 kwh og derav følgende KILE 4.4 ILE/KILE For et grissgrendt bygdenett som Krødsherad Everks nett må dette sies å være en relativ lav tapsprosent. Da tyngden av måleravlesninger kan variere noe fra år til år bør nett-tapene beregnes over en 3 årsperiode, og gjennomsnittlig nett-tap for årene 27, 28 og 29 har vært 7,3 %. Som det framgår av ovenstående tabell utgjør tapene i everkets nett 7,2 % Nett-tap Av det solgte energilcvantum er MWh eller 84,4 % levert av Krødsherad Everk, mens 3. Industri, bygge- og anleggsvirksomhet Offentlig tjenesteyting Hytter og fritidshus Il Privat tjenesteyting Levert til: Energiuttak målt innmatingsstasjon , MWh Andel i % Den overførte energimengde fordeler seg med følgende kvanta på de forskjellige forbrukergrupper: 4.2. Årets overførte energimengde i everkets nett fram til sluttbruker: Husholdninger og jordbruk Tap i everkets nett MWh eller 15,6 % er levert av eksterne leverandører. 2,1 7,2 1,5 18,8 12,4 31, 1,

9 Nyanlegg, det har blitt utført 5 verifikasjoner. Risikogruppe 3 og 4, her er det kontrollert 9 anlegg. Tilsyn med private anlegg, boliger og hytter. med bakgrunn i tilsynspian som ble oversendt DSB datert den I henhold til instruks for DLE oversender vi resultatrapport for 29. Tilsynsarbeidet er utført 5. ELEKTRISITETSTILSYNET. Det er ikke innrapportert at det har vært noen el. ulykker i vårt forsyningsområde for året 29. Ulykker som har lokaliteter og tilbyr tjenester i vårt forsyningsområde. Fulgt med i markedet for å eventuelt oppspore om det er noen reparatører som opererer i vårt forsyningsområde. Pr. i dag kan vi ikke se at vi har noen offisielle eller uoffisielle elektroreparatører Elektroreparatorer Det er gjennomført 2 revisjoner i denne gruppen. Dette arbeidet er det kjøpt tjenester for å utføre. Enkle Helseinstitusjoner Det er ikke gjennomført tilsyn i denne gruppen. Det har ved generelt besøk i foretningen ikke vært lagt merke til noe utstyr som man kunne fà noe mistanke til. Tilsyn med omsetning av elektrisk utstyr. ikke vært behov for å gjennomføre ekspedisjonsstopp ovenfor noen av installatørene. Det er gjennomført forenklet revisjon hos alle 2 virksomhetene vi har i vårt område. Det har ikke vært behov for å sende ferdigmeldinger i retur på grunn av feil eller mangler og det har Tilsyn med Elektroinstallasjonsvirksomheter tjenester for å utføre. Det er utført 24 revisjoner og verifikasjon i denne gruppen. Noe av dette arbeidet er det kjøpt Tilsyn med næringsvirksomhet og andre virksomheter. vedlikehold og brudd på forskriftene. Det har ikke blitt foretatt anmeldelser til politi eller blitt frakoblet el. anlegg på grunn av manglende ulykker og branner, har også vært tema ved tilsynsbesøk. Informasjon om riktig bruk av elektrisk utstyr og tips om hva man bør sjekke selv for å forebygge 7.

10 Informasjon DLE har vært engasjert i etterforskning av en brann og ett branntilløp. DLE har ikke innrapportert om andre forhold. Andre forhold Branner Alle hustander i kommunen har fatt tilsendt to utgaver av bladet Vår Energi. Everkets ENØK-virksomhet i 29 har i det vesentlig gått ut på følgende: everket å benytte seg av den kapasitet og kompetanse som ligger i dette selskapet. Krødsherad Everk KF er medeier i Norsk Enøk og Energi AS (NEE), og det er derfor naturlig for Installasjonsinspektoren er everkets ENØK-ansvarlige. av ovner, tørrkoking, tilstand på el utstyr og riktig bruk av el-utstyr har blitt gitt ved vanlig Generell informasjon for å forebygge branner med elektrisk årsak, med spesiell fokus på tildekking tilsynsbesøk. Deltok i aksjon boligbrann ENERGIØKONOMISERING (ENOK) I Energiloven er energiforsyningen pålagt visse minstekrav til å drive ENØK-virksomhet. Individuell ENØK-veiledning i forbindelse med besiktigelse av el-anlegg.

11 25 slike bruker en effekt på 1 kw. * Vanlige lyspærer kan være på 4 watt. W Watt - enhet for måling av effekt. kw 1 kw = 1. W = k (hestekraft) Kraftuttrykk som strømmer gjennom ledningen. A Strømmen måles i ampere (A), som er et mål for mengden elektrisitet kva i kilovoltampere 1. VA. VA Voltampere gir ytelsen eller effekten til en generator eller transformator. høyeste spenningen i vårt nett er 22 kv eller 22. volt. * Vanlig spenning i det elektriske anlegget hjemme er 23 V. Den kv i kilovolt 1. volt. V Volt er en enhet for elektrisk spenning. * 4 slike boliger vil på et år bruke i GWh. * En bolig kan i løpet av et år bruke 25. kwh. energi. * En elektrisk ovn på 1 kw som står på 1 time vil bruke 1 kwh TWh 1 terawattime = i milliard kwh. GWh i gigawattime = 1 million kwh. MWh 1 megawattime = 1. kwh. kwh Kilowattimer er en enhet for energi. 1. slike bruker til sammen 1 MW. * Elektriske panelovner kan være på i kw. 9.

12 STYRETS BERETNING FOR Med bakgrunn i endret målsetting for everket har vi mistet endel kunder i 29. Vår markedsandel var i 29 84,4 %, en nedgang på 1 % fra 28. Nedgangen fortsetter inn i 21. Krødsherad Everk har i 29 hatt flytende kraftpriser. Snitt av våre priser gjennom 29 har vært høere enn i årene før. Krødsherad Everks andel i Ramfoss dekket i 29 noe over halvparten av dagens kraftbehov. Det øvrige kraftbehov er dekket ved kjøp på spotmarkedet og konsesjonskraft. Ramfossandelen skal presenteres i Krødsherad Everks regnskap. For hver regnskapspost hvor Ramfoss skal inkluderes, er det vist en post for Krødsherad Everk og en post som gjelder Ramfoss Kraftiag. Sistnevnte post er benevnt FKV som står for felleskontrollert virksomhet. Regnskapet for 29 viser et årsresultat på kr ,- før skatt inkludert everkets andel av årsresultatet i Ramfoss. Betaling av renter på ansvarlig lån med kr i 47,- er da hensyntatt. Årsresultatet etter skatt blir kr ,-. Regnskapsåret 29 er ellevte året hvor everket må betale skatt. Skatten utgjør i alt kr ,-. Årsresultatet i 28 var kr ,-. Styret er fornøyd med årsresultatet og mener at resultatregnskap og balanse med tilhørende noter gir f, ldest gjørende informasjon om årets virksomhet og everkets stilling ved årsskiftet. Det har heller ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang som er av betydning for bedømmelsen av everket. Årsregnskapet er gjort opp under den forutsetningen at fortsatt drift er til stede. Distribusjonsnettet er drevet uten store problemer med unntak av noen kraftige tordenvær. Vi har hatt 1 trafohavarier i 29. Krødsherad Everk har aksjer i Norsk Enøk og Energi AS (NEE) som er det regionale enøk-senter i Buskerud. Everket hadde pr ansatte, hvorav 1 deltidsansatt. Omregnet til heltidsansatte utgjorde arbeidsstokken 9,8 årsverk. Pr utgjorde arbeidsstokken 9,8 årsverk. Krødsherad Everk betraktes som en god arbeidsplass, og arbeidsmiljøet ansees som godt. ivaretatt. Likestilling er Everket er med i Sigdal og Krødsherad Bedriftshelsetjeneste (SKBHT),og både bedriftshelsetjenesten og everkets vemeombud har arbeidet engasjert til bedriftens og de ansattes beste. Det grunnleggende arbeid med bedriftens intemkontrollsystem er utført og blir fortløpende fulgt opp og ajourført. Styret kjenner ikke til at everket forurenser det ytre miljø. Everket har ikke i bruk eller på lager PBC-holdig olje.

13 Lønn og armen godtgjørelse til everkets tillitsmenn er i regnskapsåret utgiftsført med følgende beløp: Styret kr 17 28,- Lønn til everksjef inkl. vaktgodtgjørelse og økonomisk kompensasjon i stedet for avspasering etter vakt ,- Godtgjørelse til revisor utgjør kr 55,- hvorav for revisjon kr 55,- og for rådgivning kr,-. Krødsherad Everk KF er heleid av Krødsherad kommune. Ytterligere kommentarer og forklaringer til regnskapet fremgår av noter side Utsiktene fremover: Forbruket i de tre første måneder i 21 har vært 1,6 % høyere enn i tilsvarende periode i fjor. Krødsherad Everk har en kraftkjøpsavtale med Hafslund A!S. Avtalen dekker opp vårt kraftbehov utover våre rettigheter i Ramfoss og konsesjonskraft. Disponering av overskudd. Regnskapet for Krødsherad Everk viser et årsoverskudd på kr ,- hvorav netto finanskostnader inkl, andel FKV Ramfoss Kraftiag utgjør kr ,-. Verdiøkning på investeringer er her hensyntatt. Styret vil foreslå følgende disponering av overskudd for 29: Se k.styresak 13 6/8. Avsatt til utbytte kr ,- Tilføres egerikapitalen ,- Årsoverskudd kr ,- Noresund, 12. mai 21 Nils Ole Fladhus leder Magnhild Strand Pedersen Bjørn Sorteberg Amie-Marit Braathen Roy Heia Frank Slevikmoen Gustav Kalager everksj ef

14 Driftsinntekter inkl, andel FKV Andre driftsinntekter Andre driftsinntekter, andel FKV Salgsinntekter DRIFTSINNT. OG DRIFTSKOSTN NOTE REGNSKAP BUDSJETT REGNSKAP Arki Avsatt til utbytte DISPONERING AV ÅRSOVERSKUDD Tilføres egenkapitalen Sum Årsoverskudd Skattekostnad Årets resultat før skattekostnad inkl, andel FKV Netto finansinntekter/-kostnader Verdiøkn. markedsbas. oml.midler Andre finansinntekter Nedskrivning av andre fin.omløpsmidler Andre finanskostnader Renteinntekter Rentekostnader, andel FKV Rentekostnader Renteinntekter, andel FKV FINANSINNT. OG FINANSKOSTN. Driftskostnader inkl, andel FKV Driftsresultat inkl, andel FKV Ta på fordringer Kostnader for arbeidskraft Kostnader for arbeidskraft, andel FKV Ordinære avskrivninger Ordinære avskrivninger, andel FKV Energikjøp, nettleie Andre driftskostnader Andre driftskostnader, andel FKV Nettleie, andel FKV Side , RESULTATREGNSKAP 29 KRØDSHERAD EVERK

15 Utsatt skattefordel ANLEGGSMIDLER Bygninger Tomt Bygninger o.a. fast eiendom IMMATERIELLE EIENDELER M.V. EIENDELER BALANSE i NOTE KRØDSHERAD EVERK 13. Side i SUM FORDRINGER Andel omløpsmid!er FKV Mindreinntekt renter Andre kortsiktige fordringer Periodiserte inntekter Kundefordringer Fordringer SUM LAGERBEHOLDNING OMLØPSMIDLER Beholdning trafoer 3 Varer (lagerbeholdning) 3 i I I Lagerbeholdninger SUM ANLEGGSMIDLER Pensjonsm idler Aksjer Egenkapitalinnskudd kip Finansielle anleggsmidler Biler Transportmidler Fordel ingsan legg Fordelingsanlegg, Høyspent Fordelingsanlegg, Lavspent Fordelingsanlegg, Nettstasjoner Maskiner og utstyr Inventar Bredbånd Bredbånd elektronikk Tariffapparater Maskiner og utstyr Telesambandsanlegg Andre transportmidler Andel anleggsmidler FKV Andel kraftstasjon FKV Anleggsmidler Ark2

16 EGENKAPITAL OG GJELD SUM BANKINNSKUDD, KONTANTER OG LIGNENDE SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER Kontanter, post og bank I Aksjefond 4 Bankinnskudd, kontanter og lignende / Side 2 everksjef Gustav Kalager leder Annen kortsiktig gjeld FKV feriepenger og pensjonspremie Periodiserte inntekter Påløpne renter ansvarlig lån Leverandørgjeld Betalbar skatt, ikke utlignet Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Ark2 EGENKAPITAL Kapitalkonto SUM EGENKAPITAL LANGSIKTIG GJELD Avs. arb.giveravg. Pensjonsforpliktelser Ansvarlig lån Krødsherad kommune SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Utlignet, ikke bet. skatt 7 Skyldig (til gode) Enova forbr.avg. og m.v.a. Skyldig skattetrekk, arb.giveravg., Utbytte Merinntekt SUM KORTSIKTIG GJELD SUM GJELD OG EGENKAPITAL Nils Ole Fladhus Magnhild Strand Pedersen Bjørn Sorteberg Anne-Marit Braathen Roy Heia Frank Slevikmoen

17 Regnskapet er ført etter regnskapslovens bestemmelser og anbefalinger til god regnskapsskikk Eierandel i Ramfoss Kraftlag er verdsatt til historisk kost-/markedsverdi. Den oppskrevne andelen avskrives ikke. Nyanskaffelser avskrives lineært. Krødsherad everks andel for små foretak, samt retningslinjene som er gitt fra Norges Vassdrags- og energiverk (NVE). Regnskapsprinsipper Krodsherad Everk Skattepliktige som eier kraftverk eller er berettiget til uttak av kraft, skal svare naturressursskatt. Den beregnes med 1,3 øre pr. produsert kwh i gjennomsnitt de 7 siste år. Det gis fradrag for naturressursskatt er derfor et skattereduserende element. Vi har ikke foretatt beregninger av estimat for effektiv grunnrente sats. Grunnrenteskatt. Med utgangspunkt i det enkelte kraftverk beregnes salgsinntektene ut fra årets timeoppløste spotmarkedspriser multiplisert med produksjonen i den tilhørende periode. Unntak er konsesjonskraft og kostnader knyttet til det enkelte kraftverk. I tillegg gis det fradrag for en friinntekt beregnet av skatte messig verdi multiplisert med en normrente som fastsettes årlig. For 22 er denne 1,2 %. Satsen for visse kontrakter som prises til faktiske inntekter. Det fratrekkes skattemessige avskrivninger samt øvrige grunnrente er 3 % og betales i sin helhet til staten. Betalbar grunnrenteskatt vil være stigende over kraft verkets levetid fordi effekten av friinntekten vil reduseres etter hvert som kraftverket avskrives. Friirmtekten De skattemessige inngangsverdiene for kraftverk er fastsatt ved taksering av NVE og de skattemessige Skatt på alminnelig inntekt beregnes med 28 % av skattemessig resultat. avskrivningene beregnes etter særskilte overgangsregler. Dette innebærer etablering av midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige verdier og skattemessige verdier knyttet til åpningsbalansen. Beskatning av energiverk skjer fra og med 1997 ved skatt på alminnelig inntekt, skatt på grunnrente inntekt og naturressursskatt. Skatter Driftsmidler avskrives Iineært over driftsmidlenes levetid. innarbeidet etter bruttometoden både i resultatregnskapet og balansen. utgjør 18,17 % (fra 1.1.3) og har i 28 gitt en krafttilgang på ,3 MWh. Andelen er 15. 1) 2) 3) i utlignet fellesskatt av ordinær inntektsskatt. Dersom naturressursskatten overstiger fellesskatten, som nå er 28 %, kan differansen framføres med renter til senere år.

18 -J I I > LL C.I c.1 ) c.,i C%1 ) If) ) lo ) (Dø I ) ) c. J Q) c. J) c) > Q5 d ) LDCD CDI- Cy) ) c) c.,l C1 2: I w ) CD C%1 ) Lo co )CDCD CD Lo) CD C J CDC?) C4 I I LU 2: r Lo) C) Lo )CD CDL() -CNC.J )1.) -)F- )C\J -CN C4 ) CN Iii > w LU ) LJJ (i) 2: -J CD (I) 2: CD _ Q I -J IJJ CD 2: Iii ) -J I. I > LI øci > z I LIJ C..4 CO CD CD ) c) I ) I C4C l Lf)LC) C1 c) ) LO) CDCD ) )CD CN CD LOC) cc C) C) CD CD CD CD - CD I!) c) LO) ) C1 c) - C%1 c.,1 ) 1) 1Ç) c) c) I > G) ( 3 E (i) G) G) ) G) G) -) CD ) G) i I Iii I- 2: I 2: Lii CD Lii U) Iii I- 2: I I Lii z ) CD c J CD-. C1 G) r -C ) )C)- v- L G) CD c J c 1 - ( 3 ci ) ) ) )- ( 3 >- C u - ct: G ) G) L ) L. - G) Q Ø % G) G) - G) - G) c -o c >cc G)>QG)CG) W O< UJ F-Qi<HF- 4_ CN ) G) - (%.J c i5 )-.G)

19 -4q Mindreinntekt fremkommer slik: Faktisk inntekt Tilbakeført mindreinntekt mi renter 965 Kostnader overliggende nett Eiendomsskatt 491 Justert tillatt inntekt Mindreinntekt KILE -192 Avvik -232 Beregnet merinntekt Inngående saldi: Mindreinntekt ink. renter pr Inngående saldi: Merinntekt ink. renter pr Akkumulert merinntekt pr ink. renter

20 Note i - Kasse, bank og postgiro Herav bundne skattetrekksmidler kr ,-. Note 2 - Kundefordringer Utestående fordringer er oppført til pålydende minus en enblockavsetning for tap kr. 15,-. - Mindreinntekt og periodiserte inntekter avregnes påfølgende år. NorskEnøkogenergiAS Verdi i Anleggsmidler: Kostpris Antall aksjer Pålydende balansen Omløpsmidler: Ført opp i balansen som: Kostpris Antall aksjer Fordringer til Kiødsherad kommune utgjør kr ,-. Vår leverandørgjeld til Krødsherad kommune utgjør kr 835,-. Note 3 -. Lagerbeholdning Lageret er vurdert til anskaffelseskost. Ukurans er hensynstatt. Note 4 Aksjer dm , KLP , Verdiøkningen kr ,- på KLP og på dm kr ,- er inntektsført i 29. og Andeler Verdi i Verdi i balansen balansen

21 satser r Note 5 Anleggsmidler Tekst Andre Kraftst. Biler, mv- Maskiner Bred- Bredbånd Aggr- Tele- Tariff- Høyspent Lavspent Nett- Bygninger Tomt SUM anlm. FKV andre entar utstyr bånd elektr- egat samb. app. stasjoner FKV transp.m onikk Tilgang I Avgang til ansk.kost Kapitalgrunnlag Kapitalgrunnlag i Akk. avskr. Årets avskr Avskr. p avgang Akk. avskr. Bokf. verdi Avskr. satser i % 2,5 12,5 33,33 8,33 5, 14, 8,33 33,33 6,7 2,86 3,33 4, 2, Avskr. FKV står for felleskontrollert virksomhet og omfatter her Krødsherad Everks andel i Ramfoss Kraftlag. Fra andel FKV er det et overskudd på kr og ordinære avskrivninger kr fordi Krødsherad Everk benytter noe høyere avskrivninger på sin andel av anleggsmidlene i FKV. Det er investert for kr inkl, kr for andel FKV.

22 Forts. Note 5 2. Virksomhetsområdenes bokførte verdier på driftsmidler øvr. Virks. Omsetrung Produksjon Nett Totalt Kraftstasjoner Høyspenningsnett Nettstasjoner 1 69 i 935 i Lavspenningsnett Kundespesifikke anlegg Transportmidler Maskinerog utstyr Bredbånd Inventar Tomter ByqninQer i i 974 i 891 Sum Sum driftsmidler etter fordeling pr Sum driftsmidler etter fordeling pr Gjennomsnittlige driftsmidler 1 % påslag for nettkapital Avkastningsgrunnlag Avkastning ,56% (Driftsres. Nett avkastningsgrunnlag 337 x 1= ,56 Krødsherads andel i Ramfoss Kraftiag er pr økt fra 15,33% til 18,17%. økningen kostet kr7 1,-. Denne økningen er fordelt på driftsmidlene. Årets investering kr ,- er finansiert over driften.

23 Oppskrivn.- irigs Annen fond forskjeller egenkapital Sum Egenkapital Egenkapital vu rder Fond for Note 6 Egenkapital Årsresuitat

24 Sum skattekostnad kr ,- Note 7 - Utsatt skatt fart mot egenkanital Årets skattekostnad fremkommer slik: Årets betalbare skatt Endring utsatt skatt ,- Bet, skatt tidi. år ,- Utsatt skatt 29 kr ,- Årets skattekostnad foretatt noen beregning av utsatt skattlutsatt skattefordel knyttet til midlertidige forskjeller på grunnrenteinntekt for 27. Regnskapsmessig behandling av utsatt skatt knyttet til grunnrente er ikke endelig avklart. Av denne grunn er det ikke kraftverk, hvor det skal beregnes grunnrenteinntekt. Grunnrenteskatt skal beregnes med 3 % av et særskilt beregnet grunnlag. Krødsherad Everk bar eierandel i Ramfoss Grunnrenteskatt Utsatt skatt/skatt grunnrenteinntekt utsatt skattpr og er vist i egen tabell. Utsatt skattjskattefordel knyttet til alminnelig inntekt er beregnet ut ifra en nominell skattesats på 28 %. Skatteeffekten av midlertidige forskjeller og fremfarbare underskudd som har gitt opphav til utsatte skattefordeler og I forhold til ordinær skatt har foretaket med virkning fra implementert Norsk Regnskapsstandard om skatt. betales med 28 % til staten. Krødsherad Everk er fra og med 1997 underlagt ordinær overskuddsbeskatning. Ordinær overskuddsskatt Utsatt skatt/skatt alminnelig inntekt Sum utsatt skatt kr ,- - Endring utsatt skatt 29 Utsatt skatt på alminnelig inntekt kr ,- kr ,- Utsatt skatt Sum betalbare skatter kr Betalbar grunnrenteskatt ,- + Naturressursskatt Sum skatt alminnelig inntekt ,- - Naturressursskatt - Rentegodtgjørelse Betalbar skatt, 28 % kr , ,- Betalbar skatt 22.

KR00SHERAD EVERK KF. Årsberetning og Regnskap

KR00SHERAD EVERK KF. Årsberetning og Regnskap KR00SHERAD EVERK KF Årsberetning og Regnskap 2010 Innhold Organisasjon - Administrasjon side i Eiendommer side 3 Drift og vedlikehold side 4 Kjøp og salg av eikraft side 5 Elektrisitetstilsyn side 7 Energiokonomisering

Detaljer

Årsberetning 2008 C L

Årsberetning 2008 C L Årsberetning 2008 Selskapsstruktur Midt Nett / Midt Kraft Buskerud Modum K ommune Sigdal K ommune Ramfos s Kraftlag F ylket 36,00 % Modum 36,35 % Krødsherad 18, 17 % Sigdal 9,48 % 66,6 % 33,4 % Midt Nett

Detaljer

Selskapsstruktur Midtnett / Midtkraft Buskerud

Selskapsstruktur Midtnett / Midtkraft Buskerud Årsrapport 2011 Selskapsstruktur Midtnett / Midtkraft Buskerud Selskapsstruktur Modum Kommune 66,6% Sigdal Kommune 33,4% Ramfoss Kraftlag Fylket 36,00% Modum 36,35% Krødsherad 18,17% Sigdal 9,48% Sigdal

Detaljer

Selskapsstruktur Midt Nett / Midt Kraft Buskerud

Selskapsstruktur Midt Nett / Midt Kraft Buskerud Årsrapport 2009 Selskapsstruktur Midt Nett / Midt Kraft Buskerud Modum K ommune Sigdal K ommune Ramfos s Kraftlag F ylket 36,00 % Modum 36,35 % Krødsherad 18, 17 % Sigdal 9,48 % 66,6 % 33,4 % Midt Nett

Detaljer

Årsberetning 2007 C L

Årsberetning 2007 C L Årsberetning 2007 Selskapsstruktur Midt Nett / Midt Kraft Buskerud Modum K ommune Sigdal K ommune Ramfos s Kraftlag F ylket 36,00 % Modum 36,35 % Krødsherad 18, 17 % Sigdal 9,48 % 66,6 % 33,4 % Midt Nett

Detaljer

Innhold NESSET KRAFT ÅRSRAPPORT 2012. Litt historikk

Innhold NESSET KRAFT ÅRSRAPPORT 2012. Litt historikk ÅRSRAPPORT 2012 2 ÅRSBERETNING 2012 Innhold. Side Litt historikk... 2 Målsetning/forretningsidé... 3 Organisasjon og struktur... 3 Hovedtall for regnskapsåret 2012... 4 Et tilbakeblikk på 2012... 5-6 Årsberetning...

Detaljer

ÅRSBERETNING 2011 ÅRSBERETNING

ÅRSBERETNING 2011 ÅRSBERETNING ÅRSRAPPORT 2011 2 ÅRSBERETNING 2011 ÅRSBERETNING 2011 3 Den 17. august 1973 ble det i Nesset kommunestyre gjort et endelig vedtak om at partslaget P/L Nesset kraftverk og Eresfjord og Vistdal kommunale

Detaljer

Innhold NESSET KRAFT ÅRSRAPPORT 2013. Litt historikk

Innhold NESSET KRAFT ÅRSRAPPORT 2013. Litt historikk ÅRSRAPPORT 2013 2 ÅRSBERETNING 2013 Innhold. Side Litt historikk... 2 Målsetning/forretningsidé... 3 Organisasjon og struktur... 3 Hovedtall for regnskapsåret 2013... 4 Et tilbakeblikk på 2013... 5 Årsberetning...

Detaljer

Selskapsstruktur. Ramfoss Kraftlag. Sigdal Kommune. Modum Kommune. Sigdal Energi. Horga Kraftverk. Modum Kraftproduksjon KF. Hellefoss Kraft AS

Selskapsstruktur. Ramfoss Kraftlag. Sigdal Kommune. Modum Kommune. Sigdal Energi. Horga Kraftverk. Modum Kraftproduksjon KF. Hellefoss Kraft AS Årsrapport 2013 Selskapsstruktur Modum Kommune 66,6% Sigdal Kommune 33,4% Ramfoss Kraftlag Fylket 36,00% Modum 36,35% Krødsherad 18,17% Sigdal 9,48% Sigdal Energi Sigdal 100% Horga Kraftverk I tillegg

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012. Sunndal Energi KF

ÅRSBERETNING 2012. Sunndal Energi KF ÅRSBERETNING 2012 Sunndal Energi KF Innhold HISTORISK OVERSIKT 2 STYRET 3 STYRETS BERETNING Virksomhetens art 4 Stilling og resultat 6 Arbeidsmiljø 7 Ytre miljø 7 Fortsatt drift 7 Fremtidig utvikling 7

Detaljer

Årsrapport 2010 VOKKS

Årsrapport 2010 VOKKS Årsrapport 2010 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3 Styrets beretning... 4 Økonomi, Resultatregnskap...

Detaljer

Årsrapport 2009 VOKKS

Årsrapport 2009 VOKKS Årsrapport 2009 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3-4 Styrets beretning... 5-6 Økonomi, Resultatregnskap...

Detaljer

Årsrapport 2011 VOKKS

Årsrapport 2011 VOKKS Årsrapport 2011 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3 Styrets beretning... 4 Økonomi, Resultatregnskap...

Detaljer

Årsrapport Vermevatn - full av grønn energi.

Årsrapport Vermevatn - full av grønn energi. Årsrapport 2002 Vermevatn - full av grønn energi. Styret Selskapets virksomhet ledes av styret i samsvar med aksjeloven, vedtektene og generalforsamlingens vedtak. Styret består av 5 medlemmer og 1 observatør.

Detaljer

Dalane energi Årsberetning

Dalane energi Årsberetning 2013 Dalane energi Årsberetning Innhold Dalane energi Årsberetning Om Dalane energi... 2 Hovedtall for Dalane energi... 3 Organisasjon og administrasjon... 4 Styrets beretning... 5 Resultatregnskap 2012...

Detaljer

Årsrapport 2007 VOKKS

Årsrapport 2007 VOKKS Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3-4 Styrets beretning... 5-6 Økonomi,

Detaljer

Årsrapport 2008 VOKKS

Årsrapport 2008 VOKKS Årsrapport 2008 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3-4 Styrets beretning... 5-6 Økonomi, Resultatregnskap...

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2010 NOTODDEN ENERGI. Årsrapport 2010 Notodden Energi

ÅRSRAPPORT 2010 NOTODDEN ENERGI. Årsrapport 2010 Notodden Energi ÅRSRAPPORT 2010 NOTODDEN ENERGI Årsrapport 2010 Notodden Energi 1 ÅRSRAPPORT 2010 NOTODDEN ENERGI Layout: 2 Notodden Stian Mausethagen Energi Årsrapport 2010 Innhold Kort om Notodden Energi 4 Eierstyring

Detaljer

Årsrapport 20 Årsr apport appor 2 11t 2011

Årsrapport 20 Årsr apport appor 2 11t 2011 Årsrapport 20 1 1 Årsrapport 20 1 1 1 ÅRSBERETNING 2011 Historie og eierforhold Rakkestad Energi AS ble stiftet 18/11-1993 som eget aksjeselskap, med Rakkestad kommune som eneeier av aksjene fram til

Detaljer

Betraktninger om året 2005

Betraktninger om året 2005 Årsrapport 2005 Betraktninger om året 2005 Nytilsatt konsernsjef Kristin Melsnes gleder seg over resultatet i 2005 Stange Energi kan se tilbake på et år med gode økonomiske resultater. Viktige årsaker

Detaljer

INNHOLD. Direktøren... 4. Styrets beretning for 2011... 5. Resultatregnskap 2011... 9. Balanse pr. 31.12.11... 10. Regnskapsprinsipper...

INNHOLD. Direktøren... 4. Styrets beretning for 2011... 5. Resultatregnskap 2011... 9. Balanse pr. 31.12.11... 10. Regnskapsprinsipper... Årsberetning og regnskap 2011 INNHOLD Direktøren... 4 Styrets beretning for 2011... 5 Resultatregnskap 2011... 9 Balanse pr. 31.12.11... 10 Regnskapsprinsipper... 12 Noter... 14 Kontantstrømanalyse...

Detaljer

100 år med kraft og vekst. Årsrapport 2013. år med kraft og vekst. Rakkestad Energi

100 år med kraft og vekst. Årsrapport 2013. år med kraft og vekst. Rakkestad Energi 100 år med kraft og vekst Årsrapport 20 1 3 Årsrapport 2013 100 år med kraft og vekst Rakkestad Energi Rakkestad Energi 1913 2013 1 ÅRSBERETNING 2013 Historie og eierforhold Rakkestad Energi AS ble stiftet

Detaljer

1 Innhold 2 STYRETS BERETNING... 4

1 Innhold 2 STYRETS BERETNING... 4 Årsmelding 2014 1 1 Innhold 2 STYRETS BERETNING... 4 2.1 Virksomhetens art... 4 Selskapet har følgende vedtatte forretningsstrategi:... 4 2.2 Fortsatt drift... 4 2.3 Arbeidsmiljø og personale... 5 2.4

Detaljer

Styret. Kjell Brevik 1. Terje Stensland Ansatte 2. Kristin Lossius Ansatte 3. Erik Mittet Ansatte

Styret. Kjell Brevik 1. Terje Stensland Ansatte 2. Kristin Lossius Ansatte 3. Erik Mittet Ansatte Årsrapport 2005 Styret Selskapets virksomhet ledes av styret i samsvar med aksjeloven, vedtektene og generalforsamlingens vedtak. Styret består av 5 medlemmer og 1 observatør. 1 styremedlem og observatøren

Detaljer

Styrets beretning for 2013... 4 Resultatregnskap 2013... 8 Balanse pr. 31.12.13... 9 Regnskapsprinsipper... 11 Noter... 13 Kontantstrømanalyse...

Styrets beretning for 2013... 4 Resultatregnskap 2013... 8 Balanse pr. 31.12.13... 9 Regnskapsprinsipper... 11 Noter... 13 Kontantstrømanalyse... Årsberetning og regnskap 2013 Styrets beretning for 2013... 4 Resultatregnskap 2013... 8 Balanse pr. 31.12.13... 9 Regnskapsprinsipper... 11 Noter... 13 Kontantstrømanalyse... 22 Nøkkeltall... 23 INNHOLD

Detaljer

Styrets årsberetning STYRETS

Styrets årsberetning STYRETS Årsrapport og regnskap 2005 Styrets årsberetning STYRETS A/S Eidefoss er et aksjeselskap som eies av kommunene Vågå, Lom, Sel, Dovre og Lesja med 20% hver. Selskapets hovedkontor ligger i Vågå. Vår visjon

Detaljer

Styret. Styrets beretning

Styret. Styrets beretning Årsrapport 2008 Styret Selskapets virksomhet ledes av styret i samsvar med aksjeloven, vedtektene og generalforsamlingens vedtak. Styret består av 5 medlemmer og 1 observatør. 1 styremedlem og observatøren

Detaljer

Dalane energi Årsberetning

Dalane energi Årsberetning 2011 Dalane energi Årsberetning Innhold Dalane energi Årsberetning Om Dalane energi... 2 Hovedtall for Dalane energi... 3 Organisasjon og administrasjon... 4 Styrets beretning... 5 Resultatregnskap 2010...

Detaljer

Helt nødvendig. sekundærstasjon, Frydenlund. totalrenovert.

Helt nødvendig. sekundærstasjon, Frydenlund. totalrenovert. Frydenlund sekundærstasjon, totalrenovert. Helt nødvendig 2010 Innhold ÅRSBERETNING 03 HOVEDTALL 07 RESULTATREGNSKAP 09 BALANSE 10 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 12 NOTER TIL REGNSKAPET 13 REVISJONSBERETNING

Detaljer

årsrapport 2013 Årsrapport 2013 Ymber sykler til jobben. Foto: Viktor Enoksen, journalist Framtid i Nord.

årsrapport 2013 Årsrapport 2013 Ymber sykler til jobben. Foto: Viktor Enoksen, journalist Framtid i Nord. Årsrapport 213 1 Ymber sykler til jobben. Foto: Viktor Enoksen, journalist Framtid i Nord. innhold 1 Begivenheter i året som gikk... 3 2 Orientering fra virksomheten... 5 2.1 Fiberutbygging... 8 2.2 Nettdrift...

Detaljer