KRØDSHERAD EVERK KF. Årsberetning. Regnskap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KRØDSHERAD EVERK KF. Årsberetning. Regnskap"

Transkript

1 29 Regnskap og Årsberetning EVERK KF KRØDSHERAD

2 Innhold Organisasjon - Administrasjon side i Eiendommer side 3 Drift og vedlikehold side 4 Kjøp og salg av eikraft side 5 Elektrisitetstilsyn side 7 Energiokonomisering side 8 Kraftuttrykk side 9 Styrets beretning side 1 Resultatregnskap side 12 Balanse side 13 Regnskapsprinsipper side 15 Noter til resultatregnskap, balanse og skatt side 16 Kontantstromanalyse side 26 Revisjonsberetning side 27

3 - Sørge - Skaffe - Arbeide - Etterkomme for en sikker og rasjonell energiforsyning innen sitt konsesjonsområde. tilveie tilstrekkelig energi. Everkets hovedforrnål er å: myndighetenes krav til el-sikkerhet. drift siden Krødsherad Everk KF er et kommunalt distribusjonsverk eiet av Krødsherad kommune, og har vært i for en god energiøkonomi Eierforhold og formål ORGANISASJON - ADMIMSTRASJON Budsjettfor2l. Årsberetning og regnskap for 28. Lokale lønnsforhandlinger 29. Breibandutbygging, avtaler og videreføring. Nett-tariffer og totaltariffer fra Det er i 29 holdt 4 styremøter hvor 21 saker har vært behandlet. Av viktige saker som styret har behandlet kan nevnes: Saker til behandling. Gustav Kalager, everksjef (ikke medlem av styret) Styremedlemmer Varamedlemmer Roy Heia Helene øverby Frank Slevikmoen (de ansattes repr.) Sten Arne Fossen (de ansattes vararepr.) Magnhild Strand Pedersen, nestleder Leif Erik Lesteberg Bjørn Sorteberg Ove Jokerud Anne-Marit Braathen Anita W. Steinseth Nils Ole Fladhus, leder Per Kristensen I 29 har styret hatt følgende sammensetning: 1.3. Styret KF. Styret er delegert vedtaksmyndighet i de fleste saker i samsvar med Vedtekter for Krødsherad Everk everket. Funksjonstiden for styremedlemmene følger kommunevalgperioden. I tillegg har de ansatte en Kommunestyret oppnevner et styre på 5 medlemmer med varamedlenimer som leder driften av representant i styret. Everket ble høsten 23 omorganisert fra kommunal bedrift til kommunalt foretak Organisasjon til innbyggerne og næringsliv i Krødsherad. - Vise - Strøm - ønske - Lavest - Opprettholde - Fortsatt - Se - Til enhver tid vurdere andre produkter og tjenester relatert til dagens kjemevirksomhet på ulike energiformer. dagens nivå på nettet. yte god service ovenfor innbyggeme Krødsherad. i om å bevare soliditeten i everket. til alle i Krødsherad uansett hvor de bor. mulig risilcoprofil. en god og sunn økonomi. Presentasjon av Krødsherad Everk KF

4 ADMINISTRASJONSPLAN 1.4 Adniinistrasj on/personalet Krødsherad Bioenergi. Endring av everkets målsetting. Intensjonsavtale om regionalt samarbeid på fiber. Rehabilitering av høyspentnett og nettstasjoner. Fiberforbindelse Noresund Gulsvik. Korttids-sykefraværsprosenten har i 29 vært,36 %. Langtids-sykefraværsprosenten har i 29 vært 1,28 %. Gustav Kalager, everksjef Stian Dybendal, elverksmontør Jonas Thalerud, elverksmontør Åge Moen, overmontør Sten Arne Fossen, elverksmontør Ole Kristian ødegård, elverksmontør Kristin Ødegård, sekretær Bente Skatvedt, konsulent merkantil avdeling (8 % stilling) Espen Slevilcmoen, installasj onsinspektør Frank Slevikmoen, elverksmontør Personalet Under styret står everksjefen som den daglige leder av everket. I 29 var personalet med sine arbeidsområder sammensatt på følgende måte: Iristallasj onsinspektør Tilsyns- og måleravdeling Finansiering av oppkjøp i Ramfoss Kraffiag. 2.

5 2.1. Produksjon og Sigdal Elverk 9,48%. Eiere: Buskerud Fylkeskommune 36%, ModumElverk 36,35%, Krødsherad Everk 18,17% Ramfoss Kraftverk - andelseiere pr : Krødsherad Everk har følgende eiendommer: Krødsherad Everk kjøpte seg i 23 opp med 2,84 % i Ramfoss Kraftlag. 2. EIENDOMMER. Transportparken består av to lastebiler, to varebiler, en traktor, beltegraver, tilhenger, samt en snøscooter og en 6-hjuls terrengtraktor Transportmidler Noresund. Everket har eget administrasjonsbygg, lagerbygg og garasjebygg på selveiet tomt ved Norefe11veien, 2.5. Kontor- og lagerlokaler jordkabel og 5,2 km luftnett. Veglysanleggene eies av Statens Vegvesen og Krødsherad kommune). ledninger, og et kabeinett på ca. 167,5 km. (Lengden av gate- og veilysnettet utgjør i tillegg 8, km Ved utgangen av 29 hadde everket et lavspent luftnett på ca cm, hvorav 3 km I V 2.4. Lavspent fordelingsnett drift. (5 stk. mellomspenningstransformatorer 1 /24 V er ikke medregnet her). Ved utgangen av 29 hadde everket 186 fordelingstransformatorer på tilsammen kva ytelse i 2.3. Nettstasioner/fordelingstransformatorer Høyspent fordelingsnett har en samlet lengde på ca. 136 km, hvorav ca. 9,5 km lufflinjer og ca. 45,5 km jordkabel. på everkets eget 22 kv nett. Den elektriske energi tas ut fra Ramfoss Kraftverk og fra Sandum Transforrnatorstasjon, og overføres 2.2. Høyspent fordelingsnett Krødsherads andel utgjør i 29 et effektkvantum på 3,6 6 MW, og et energilcvantum på ,3 MWh ink. konsesjonskraft.

6 3. DRIFT OG VEDLIKEHOLD dekkes med lufihinjer. Krødsherad Everk dekker et konsesjonsområde på ca. 375 km, og har ansvaret for leveringssikkerheten til totalkunder og nettktmder. Konsesjonsområdet er stort sett sammenfallende med kommmunegrensen. Krøderen industriområde, Krøderen og Noresund tettsteder med omkringliggende boligfelter, samt sentralområdet på Norefjell blir vesentlig forsynt via kabelanlegg, mens resten av området stort sett 3.1. Kraftforsynipgç Krødsherad Everk har pr stk. trafoer i kiosk og 32 stk, i mast. nullpunktsikringer, utslcifting av defekte sikringsrør, måling av spenning, kontroll av isolasjonstilstand, kontroll av oljestand m.m. Det er foretatt systematisk kontroll og vedlikehold av samtlige nettstasjoner med undersøkelse av Det er i 29 bygd 6 nye nettstasjoner, med ialt 9 trafoer. Det er i 29 bygd ned 4 mastetrafoer til kiosk Nettstasjoner del av høyspenttraseene og lavspentnettet vårt. Everket har i 29 lagt ca. i 75 m ny høyspentkabel. Det er foretatt rydding og sprøyting langs en Høyspent fordelingsnett 3.3 Anlegg/vedlikehold Det har ellers forekommet noen sikringsfeil i vårt lavspentnett. Det har i 29 vært I trafohavari på grunn av tordenvær. Det er ødelagt endel høyspent-silcringer. Spolene som ble montert henholdsvis i 1999 og i 28 har fungert etter hensikten. I 29 har vi hatt få korte utkoblinger med automatisk gjenimikobling fra Ramfoss og Sandum. Det har vært 2 feil på overliggende nett. Det har i 29 ikke vært feil av større omfang på vårt høyspenffiett Driftsforstyrrelser Tilsammen 186 transformatorlcretser skal til enhver tid fungere til beste for kundene. 4.

7 Lavspentnett Veglys Det er foretatt ombygging og forsterkning av luftnettet ved noen av våre trafokretser. Vi har ilcke mer Det er i 29 bygget ca. 5,4 km nytt kabelaniegg. I tillegg er ca.,3 km lufihinje erstattet med jordkabel. Det er i 29 byttet ut endel terrengskap på Norefjell og i bygda forøvrig. blankt lavspentnett. Alt er isolert ex-ledning. Det samlede energiuttak fra Ramfoss kraftstasjon og Sandum transformatorstasjon innmatet i Krødsherad Everks konsesjonsområde har de siste tyve årene vært følgende: Effektuttaket i topplasttimen for 29, time 9 var på 12,8 MW. Tilsammen MWh MWh Andel i Ramfoss (økt til 18,17% pr ) MWh MWh Konsesjonskraft fra Døvikfoss og Konsesjonskraft fra Kaggefoss (DK) Konsesjonskraft fra Ramfoss (RK) Kraftkontrakter BE (Ti, tap og kjele) Embretsfoss (BE) Vinterenergi Sommerenergi Kiødsherad Everk har i 29 disponert følgende kraftkvantum: 4.1. Årets krafttilang 4. KJØP OG SALG AV ELKRAFT i Modum, Krødsherad og Sigdal. Nettet ble lyssatt fram til everket Fiber/ Krødsherad Everk er sammen med Midt Nett i gang med bygging av hovednettet for breiband breibandutbyggingen ble videreført i BreibandJfiber påstemplet effekt 66,7 kw. Dette fordeler seg på 1, kmjordkabel og 5,2 km luftstrekk. Pr besto den offentlige vegbelysningen i bygda av tilsammen 511 lampepunkter med samlet Det er i 29 bygd 37 nye gatelyspunkt. for kommunen. Everket har ansvar for drift og vedlikehold av anleggene til kommunen. Statens Vegvesen kjøper tjenester fra Ringerikskraft Nett. Krødsherad Everk står for all prosjektering og bygging av nyanlegg Krødsherad kommune eier alt gatelys i bygda med unntak av gatelyset langs rilcsvegen på Krøderen og Noresund, samt Hamremoen. Dette eies av Statens Vegvesen. 5.

8 For , For , For ,2 For ,6 For , For , For , For ,1 MWh For , MWh For ,4 For , For , For , For , For , For ,4 MWh For ,1 For ,6 For ,4 For ,7 Energiforbruket i Krødsherad gikk opp med MWh fra 28 til 29, en økning på 6,5%. For ,6 på høyspentnettet i 29. Som det går fram av ovenstående ligger vi veldig bra an. Dette skyldes at vi nesten ikke har hatt feil kr ,-. År 29 var sjette året med KILE. Våre tall for 29 var ILE 5 92 kwh og derav følgende KILE 4.4 ILE/KILE For et grissgrendt bygdenett som Krødsherad Everks nett må dette sies å være en relativ lav tapsprosent. Da tyngden av måleravlesninger kan variere noe fra år til år bør nett-tapene beregnes over en 3 årsperiode, og gjennomsnittlig nett-tap for årene 27, 28 og 29 har vært 7,3 %. Som det framgår av ovenstående tabell utgjør tapene i everkets nett 7,2 % Nett-tap Av det solgte energilcvantum er MWh eller 84,4 % levert av Krødsherad Everk, mens 3. Industri, bygge- og anleggsvirksomhet Offentlig tjenesteyting Hytter og fritidshus Il Privat tjenesteyting Levert til: Energiuttak målt innmatingsstasjon , MWh Andel i % Den overførte energimengde fordeler seg med følgende kvanta på de forskjellige forbrukergrupper: 4.2. Årets overførte energimengde i everkets nett fram til sluttbruker: Husholdninger og jordbruk Tap i everkets nett MWh eller 15,6 % er levert av eksterne leverandører. 2,1 7,2 1,5 18,8 12,4 31, 1,

9 Nyanlegg, det har blitt utført 5 verifikasjoner. Risikogruppe 3 og 4, her er det kontrollert 9 anlegg. Tilsyn med private anlegg, boliger og hytter. med bakgrunn i tilsynspian som ble oversendt DSB datert den I henhold til instruks for DLE oversender vi resultatrapport for 29. Tilsynsarbeidet er utført 5. ELEKTRISITETSTILSYNET. Det er ikke innrapportert at det har vært noen el. ulykker i vårt forsyningsområde for året 29. Ulykker som har lokaliteter og tilbyr tjenester i vårt forsyningsområde. Fulgt med i markedet for å eventuelt oppspore om det er noen reparatører som opererer i vårt forsyningsområde. Pr. i dag kan vi ikke se at vi har noen offisielle eller uoffisielle elektroreparatører Elektroreparatorer Det er gjennomført 2 revisjoner i denne gruppen. Dette arbeidet er det kjøpt tjenester for å utføre. Enkle Helseinstitusjoner Det er ikke gjennomført tilsyn i denne gruppen. Det har ved generelt besøk i foretningen ikke vært lagt merke til noe utstyr som man kunne fà noe mistanke til. Tilsyn med omsetning av elektrisk utstyr. ikke vært behov for å gjennomføre ekspedisjonsstopp ovenfor noen av installatørene. Det er gjennomført forenklet revisjon hos alle 2 virksomhetene vi har i vårt område. Det har ikke vært behov for å sende ferdigmeldinger i retur på grunn av feil eller mangler og det har Tilsyn med Elektroinstallasjonsvirksomheter tjenester for å utføre. Det er utført 24 revisjoner og verifikasjon i denne gruppen. Noe av dette arbeidet er det kjøpt Tilsyn med næringsvirksomhet og andre virksomheter. vedlikehold og brudd på forskriftene. Det har ikke blitt foretatt anmeldelser til politi eller blitt frakoblet el. anlegg på grunn av manglende ulykker og branner, har også vært tema ved tilsynsbesøk. Informasjon om riktig bruk av elektrisk utstyr og tips om hva man bør sjekke selv for å forebygge 7.

10 Informasjon DLE har vært engasjert i etterforskning av en brann og ett branntilløp. DLE har ikke innrapportert om andre forhold. Andre forhold Branner Alle hustander i kommunen har fatt tilsendt to utgaver av bladet Vår Energi. Everkets ENØK-virksomhet i 29 har i det vesentlig gått ut på følgende: everket å benytte seg av den kapasitet og kompetanse som ligger i dette selskapet. Krødsherad Everk KF er medeier i Norsk Enøk og Energi AS (NEE), og det er derfor naturlig for Installasjonsinspektoren er everkets ENØK-ansvarlige. av ovner, tørrkoking, tilstand på el utstyr og riktig bruk av el-utstyr har blitt gitt ved vanlig Generell informasjon for å forebygge branner med elektrisk årsak, med spesiell fokus på tildekking tilsynsbesøk. Deltok i aksjon boligbrann ENERGIØKONOMISERING (ENOK) I Energiloven er energiforsyningen pålagt visse minstekrav til å drive ENØK-virksomhet. Individuell ENØK-veiledning i forbindelse med besiktigelse av el-anlegg.

11 25 slike bruker en effekt på 1 kw. * Vanlige lyspærer kan være på 4 watt. W Watt - enhet for måling av effekt. kw 1 kw = 1. W = k (hestekraft) Kraftuttrykk som strømmer gjennom ledningen. A Strømmen måles i ampere (A), som er et mål for mengden elektrisitet kva i kilovoltampere 1. VA. VA Voltampere gir ytelsen eller effekten til en generator eller transformator. høyeste spenningen i vårt nett er 22 kv eller 22. volt. * Vanlig spenning i det elektriske anlegget hjemme er 23 V. Den kv i kilovolt 1. volt. V Volt er en enhet for elektrisk spenning. * 4 slike boliger vil på et år bruke i GWh. * En bolig kan i løpet av et år bruke 25. kwh. energi. * En elektrisk ovn på 1 kw som står på 1 time vil bruke 1 kwh TWh 1 terawattime = i milliard kwh. GWh i gigawattime = 1 million kwh. MWh 1 megawattime = 1. kwh. kwh Kilowattimer er en enhet for energi. 1. slike bruker til sammen 1 MW. * Elektriske panelovner kan være på i kw. 9.

12 STYRETS BERETNING FOR Med bakgrunn i endret målsetting for everket har vi mistet endel kunder i 29. Vår markedsandel var i 29 84,4 %, en nedgang på 1 % fra 28. Nedgangen fortsetter inn i 21. Krødsherad Everk har i 29 hatt flytende kraftpriser. Snitt av våre priser gjennom 29 har vært høere enn i årene før. Krødsherad Everks andel i Ramfoss dekket i 29 noe over halvparten av dagens kraftbehov. Det øvrige kraftbehov er dekket ved kjøp på spotmarkedet og konsesjonskraft. Ramfossandelen skal presenteres i Krødsherad Everks regnskap. For hver regnskapspost hvor Ramfoss skal inkluderes, er det vist en post for Krødsherad Everk og en post som gjelder Ramfoss Kraftiag. Sistnevnte post er benevnt FKV som står for felleskontrollert virksomhet. Regnskapet for 29 viser et årsresultat på kr ,- før skatt inkludert everkets andel av årsresultatet i Ramfoss. Betaling av renter på ansvarlig lån med kr i 47,- er da hensyntatt. Årsresultatet etter skatt blir kr ,-. Regnskapsåret 29 er ellevte året hvor everket må betale skatt. Skatten utgjør i alt kr ,-. Årsresultatet i 28 var kr ,-. Styret er fornøyd med årsresultatet og mener at resultatregnskap og balanse med tilhørende noter gir f, ldest gjørende informasjon om årets virksomhet og everkets stilling ved årsskiftet. Det har heller ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang som er av betydning for bedømmelsen av everket. Årsregnskapet er gjort opp under den forutsetningen at fortsatt drift er til stede. Distribusjonsnettet er drevet uten store problemer med unntak av noen kraftige tordenvær. Vi har hatt 1 trafohavarier i 29. Krødsherad Everk har aksjer i Norsk Enøk og Energi AS (NEE) som er det regionale enøk-senter i Buskerud. Everket hadde pr ansatte, hvorav 1 deltidsansatt. Omregnet til heltidsansatte utgjorde arbeidsstokken 9,8 årsverk. Pr utgjorde arbeidsstokken 9,8 årsverk. Krødsherad Everk betraktes som en god arbeidsplass, og arbeidsmiljøet ansees som godt. ivaretatt. Likestilling er Everket er med i Sigdal og Krødsherad Bedriftshelsetjeneste (SKBHT),og både bedriftshelsetjenesten og everkets vemeombud har arbeidet engasjert til bedriftens og de ansattes beste. Det grunnleggende arbeid med bedriftens intemkontrollsystem er utført og blir fortløpende fulgt opp og ajourført. Styret kjenner ikke til at everket forurenser det ytre miljø. Everket har ikke i bruk eller på lager PBC-holdig olje.

13 Lønn og armen godtgjørelse til everkets tillitsmenn er i regnskapsåret utgiftsført med følgende beløp: Styret kr 17 28,- Lønn til everksjef inkl. vaktgodtgjørelse og økonomisk kompensasjon i stedet for avspasering etter vakt ,- Godtgjørelse til revisor utgjør kr 55,- hvorav for revisjon kr 55,- og for rådgivning kr,-. Krødsherad Everk KF er heleid av Krødsherad kommune. Ytterligere kommentarer og forklaringer til regnskapet fremgår av noter side Utsiktene fremover: Forbruket i de tre første måneder i 21 har vært 1,6 % høyere enn i tilsvarende periode i fjor. Krødsherad Everk har en kraftkjøpsavtale med Hafslund A!S. Avtalen dekker opp vårt kraftbehov utover våre rettigheter i Ramfoss og konsesjonskraft. Disponering av overskudd. Regnskapet for Krødsherad Everk viser et årsoverskudd på kr ,- hvorav netto finanskostnader inkl, andel FKV Ramfoss Kraftiag utgjør kr ,-. Verdiøkning på investeringer er her hensyntatt. Styret vil foreslå følgende disponering av overskudd for 29: Se k.styresak 13 6/8. Avsatt til utbytte kr ,- Tilføres egerikapitalen ,- Årsoverskudd kr ,- Noresund, 12. mai 21 Nils Ole Fladhus leder Magnhild Strand Pedersen Bjørn Sorteberg Amie-Marit Braathen Roy Heia Frank Slevikmoen Gustav Kalager everksj ef

14 Driftsinntekter inkl, andel FKV Andre driftsinntekter Andre driftsinntekter, andel FKV Salgsinntekter DRIFTSINNT. OG DRIFTSKOSTN NOTE REGNSKAP BUDSJETT REGNSKAP Arki Avsatt til utbytte DISPONERING AV ÅRSOVERSKUDD Tilføres egenkapitalen Sum Årsoverskudd Skattekostnad Årets resultat før skattekostnad inkl, andel FKV Netto finansinntekter/-kostnader Verdiøkn. markedsbas. oml.midler Andre finansinntekter Nedskrivning av andre fin.omløpsmidler Andre finanskostnader Renteinntekter Rentekostnader, andel FKV Rentekostnader Renteinntekter, andel FKV FINANSINNT. OG FINANSKOSTN. Driftskostnader inkl, andel FKV Driftsresultat inkl, andel FKV Ta på fordringer Kostnader for arbeidskraft Kostnader for arbeidskraft, andel FKV Ordinære avskrivninger Ordinære avskrivninger, andel FKV Energikjøp, nettleie Andre driftskostnader Andre driftskostnader, andel FKV Nettleie, andel FKV Side , RESULTATREGNSKAP 29 KRØDSHERAD EVERK

15 Utsatt skattefordel ANLEGGSMIDLER Bygninger Tomt Bygninger o.a. fast eiendom IMMATERIELLE EIENDELER M.V. EIENDELER BALANSE i NOTE KRØDSHERAD EVERK 13. Side i SUM FORDRINGER Andel omløpsmid!er FKV Mindreinntekt renter Andre kortsiktige fordringer Periodiserte inntekter Kundefordringer Fordringer SUM LAGERBEHOLDNING OMLØPSMIDLER Beholdning trafoer 3 Varer (lagerbeholdning) 3 i I I Lagerbeholdninger SUM ANLEGGSMIDLER Pensjonsm idler Aksjer Egenkapitalinnskudd kip Finansielle anleggsmidler Biler Transportmidler Fordel ingsan legg Fordelingsanlegg, Høyspent Fordelingsanlegg, Lavspent Fordelingsanlegg, Nettstasjoner Maskiner og utstyr Inventar Bredbånd Bredbånd elektronikk Tariffapparater Maskiner og utstyr Telesambandsanlegg Andre transportmidler Andel anleggsmidler FKV Andel kraftstasjon FKV Anleggsmidler Ark2

16 EGENKAPITAL OG GJELD SUM BANKINNSKUDD, KONTANTER OG LIGNENDE SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER Kontanter, post og bank I Aksjefond 4 Bankinnskudd, kontanter og lignende / Side 2 everksjef Gustav Kalager leder Annen kortsiktig gjeld FKV feriepenger og pensjonspremie Periodiserte inntekter Påløpne renter ansvarlig lån Leverandørgjeld Betalbar skatt, ikke utlignet Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Ark2 EGENKAPITAL Kapitalkonto SUM EGENKAPITAL LANGSIKTIG GJELD Avs. arb.giveravg. Pensjonsforpliktelser Ansvarlig lån Krødsherad kommune SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Utlignet, ikke bet. skatt 7 Skyldig (til gode) Enova forbr.avg. og m.v.a. Skyldig skattetrekk, arb.giveravg., Utbytte Merinntekt SUM KORTSIKTIG GJELD SUM GJELD OG EGENKAPITAL Nils Ole Fladhus Magnhild Strand Pedersen Bjørn Sorteberg Anne-Marit Braathen Roy Heia Frank Slevikmoen

17 Regnskapet er ført etter regnskapslovens bestemmelser og anbefalinger til god regnskapsskikk Eierandel i Ramfoss Kraftlag er verdsatt til historisk kost-/markedsverdi. Den oppskrevne andelen avskrives ikke. Nyanskaffelser avskrives lineært. Krødsherad everks andel for små foretak, samt retningslinjene som er gitt fra Norges Vassdrags- og energiverk (NVE). Regnskapsprinsipper Krodsherad Everk Skattepliktige som eier kraftverk eller er berettiget til uttak av kraft, skal svare naturressursskatt. Den beregnes med 1,3 øre pr. produsert kwh i gjennomsnitt de 7 siste år. Det gis fradrag for naturressursskatt er derfor et skattereduserende element. Vi har ikke foretatt beregninger av estimat for effektiv grunnrente sats. Grunnrenteskatt. Med utgangspunkt i det enkelte kraftverk beregnes salgsinntektene ut fra årets timeoppløste spotmarkedspriser multiplisert med produksjonen i den tilhørende periode. Unntak er konsesjonskraft og kostnader knyttet til det enkelte kraftverk. I tillegg gis det fradrag for en friinntekt beregnet av skatte messig verdi multiplisert med en normrente som fastsettes årlig. For 22 er denne 1,2 %. Satsen for visse kontrakter som prises til faktiske inntekter. Det fratrekkes skattemessige avskrivninger samt øvrige grunnrente er 3 % og betales i sin helhet til staten. Betalbar grunnrenteskatt vil være stigende over kraft verkets levetid fordi effekten av friinntekten vil reduseres etter hvert som kraftverket avskrives. Friirmtekten De skattemessige inngangsverdiene for kraftverk er fastsatt ved taksering av NVE og de skattemessige Skatt på alminnelig inntekt beregnes med 28 % av skattemessig resultat. avskrivningene beregnes etter særskilte overgangsregler. Dette innebærer etablering av midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige verdier og skattemessige verdier knyttet til åpningsbalansen. Beskatning av energiverk skjer fra og med 1997 ved skatt på alminnelig inntekt, skatt på grunnrente inntekt og naturressursskatt. Skatter Driftsmidler avskrives Iineært over driftsmidlenes levetid. innarbeidet etter bruttometoden både i resultatregnskapet og balansen. utgjør 18,17 % (fra 1.1.3) og har i 28 gitt en krafttilgang på ,3 MWh. Andelen er 15. 1) 2) 3) i utlignet fellesskatt av ordinær inntektsskatt. Dersom naturressursskatten overstiger fellesskatten, som nå er 28 %, kan differansen framføres med renter til senere år.

18 -J I I > LL C.I c.1 ) c.,i C%1 ) If) ) lo ) (Dø I ) ) c. J Q) c. J) c) > Q5 d ) LDCD CDI- Cy) ) c) c.,l C1 2: I w ) CD C%1 ) Lo co )CDCD CD Lo) CD C J CDC?) C4 I I LU 2: r Lo) C) Lo )CD CDL() -CNC.J )1.) -)F- )C\J -CN C4 ) CN Iii > w LU ) LJJ (i) 2: -J CD (I) 2: CD _ Q I -J IJJ CD 2: Iii ) -J I. I > LI øci > z I LIJ C..4 CO CD CD ) c) I ) I C4C l Lf)LC) C1 c) ) LO) CDCD ) )CD CN CD LOC) cc C) C) CD CD CD CD - CD I!) c) LO) ) C1 c) - C%1 c.,1 ) 1) 1Ç) c) c) I > G) ( 3 E (i) G) G) ) G) G) -) CD ) G) i I Iii I- 2: I 2: Lii CD Lii U) Iii I- 2: I I Lii z ) CD c J CD-. C1 G) r -C ) )C)- v- L G) CD c J c 1 - ( 3 ci ) ) ) )- ( 3 >- C u - ct: G ) G) L ) L. - G) Q Ø % G) G) - G) - G) c -o c >cc G)>QG)CG) W O< UJ F-Qi<HF- 4_ CN ) G) - (%.J c i5 )-.G)

19 -4q Mindreinntekt fremkommer slik: Faktisk inntekt Tilbakeført mindreinntekt mi renter 965 Kostnader overliggende nett Eiendomsskatt 491 Justert tillatt inntekt Mindreinntekt KILE -192 Avvik -232 Beregnet merinntekt Inngående saldi: Mindreinntekt ink. renter pr Inngående saldi: Merinntekt ink. renter pr Akkumulert merinntekt pr ink. renter

20 Note i - Kasse, bank og postgiro Herav bundne skattetrekksmidler kr ,-. Note 2 - Kundefordringer Utestående fordringer er oppført til pålydende minus en enblockavsetning for tap kr. 15,-. - Mindreinntekt og periodiserte inntekter avregnes påfølgende år. NorskEnøkogenergiAS Verdi i Anleggsmidler: Kostpris Antall aksjer Pålydende balansen Omløpsmidler: Ført opp i balansen som: Kostpris Antall aksjer Fordringer til Kiødsherad kommune utgjør kr ,-. Vår leverandørgjeld til Krødsherad kommune utgjør kr 835,-. Note 3 -. Lagerbeholdning Lageret er vurdert til anskaffelseskost. Ukurans er hensynstatt. Note 4 Aksjer dm , KLP , Verdiøkningen kr ,- på KLP og på dm kr ,- er inntektsført i 29. og Andeler Verdi i Verdi i balansen balansen

21 satser r Note 5 Anleggsmidler Tekst Andre Kraftst. Biler, mv- Maskiner Bred- Bredbånd Aggr- Tele- Tariff- Høyspent Lavspent Nett- Bygninger Tomt SUM anlm. FKV andre entar utstyr bånd elektr- egat samb. app. stasjoner FKV transp.m onikk Tilgang I Avgang til ansk.kost Kapitalgrunnlag Kapitalgrunnlag i Akk. avskr. Årets avskr Avskr. p avgang Akk. avskr. Bokf. verdi Avskr. satser i % 2,5 12,5 33,33 8,33 5, 14, 8,33 33,33 6,7 2,86 3,33 4, 2, Avskr. FKV står for felleskontrollert virksomhet og omfatter her Krødsherad Everks andel i Ramfoss Kraftlag. Fra andel FKV er det et overskudd på kr og ordinære avskrivninger kr fordi Krødsherad Everk benytter noe høyere avskrivninger på sin andel av anleggsmidlene i FKV. Det er investert for kr inkl, kr for andel FKV.

22 Forts. Note 5 2. Virksomhetsområdenes bokførte verdier på driftsmidler øvr. Virks. Omsetrung Produksjon Nett Totalt Kraftstasjoner Høyspenningsnett Nettstasjoner 1 69 i 935 i Lavspenningsnett Kundespesifikke anlegg Transportmidler Maskinerog utstyr Bredbånd Inventar Tomter ByqninQer i i 974 i 891 Sum Sum driftsmidler etter fordeling pr Sum driftsmidler etter fordeling pr Gjennomsnittlige driftsmidler 1 % påslag for nettkapital Avkastningsgrunnlag Avkastning ,56% (Driftsres. Nett avkastningsgrunnlag 337 x 1= ,56 Krødsherads andel i Ramfoss Kraftiag er pr økt fra 15,33% til 18,17%. økningen kostet kr7 1,-. Denne økningen er fordelt på driftsmidlene. Årets investering kr ,- er finansiert over driften.

23 Oppskrivn.- irigs Annen fond forskjeller egenkapital Sum Egenkapital Egenkapital vu rder Fond for Note 6 Egenkapital Årsresuitat

24 Sum skattekostnad kr ,- Note 7 - Utsatt skatt fart mot egenkanital Årets skattekostnad fremkommer slik: Årets betalbare skatt Endring utsatt skatt ,- Bet, skatt tidi. år ,- Utsatt skatt 29 kr ,- Årets skattekostnad foretatt noen beregning av utsatt skattlutsatt skattefordel knyttet til midlertidige forskjeller på grunnrenteinntekt for 27. Regnskapsmessig behandling av utsatt skatt knyttet til grunnrente er ikke endelig avklart. Av denne grunn er det ikke kraftverk, hvor det skal beregnes grunnrenteinntekt. Grunnrenteskatt skal beregnes med 3 % av et særskilt beregnet grunnlag. Krødsherad Everk bar eierandel i Ramfoss Grunnrenteskatt Utsatt skatt/skatt grunnrenteinntekt utsatt skattpr og er vist i egen tabell. Utsatt skattjskattefordel knyttet til alminnelig inntekt er beregnet ut ifra en nominell skattesats på 28 %. Skatteeffekten av midlertidige forskjeller og fremfarbare underskudd som har gitt opphav til utsatte skattefordeler og I forhold til ordinær skatt har foretaket med virkning fra implementert Norsk Regnskapsstandard om skatt. betales med 28 % til staten. Krødsherad Everk er fra og med 1997 underlagt ordinær overskuddsbeskatning. Ordinær overskuddsskatt Utsatt skatt/skatt alminnelig inntekt Sum utsatt skatt kr ,- - Endring utsatt skatt 29 Utsatt skatt på alminnelig inntekt kr ,- kr ,- Utsatt skatt Sum betalbare skatter kr Betalbar grunnrenteskatt ,- + Naturressursskatt Sum skatt alminnelig inntekt ,- - Naturressursskatt - Rentegodtgjørelse Betalbar skatt, 28 % kr , ,- Betalbar skatt 22.

Modum Kraftproduksjon KF

Modum Kraftproduksjon KF Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 Årsberetning Årsregnskap 2014 Vedtatt i styremøte 14.04.2015 Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 RESULTATREGNSKAP Resultatregnskap 01.01-31.12. Regnskap

Detaljer

KR00SHERAD EVERK KF. Årsberetning og Regnskap

KR00SHERAD EVERK KF. Årsberetning og Regnskap KR00SHERAD EVERK KF Årsberetning og Regnskap 2010 Innhold Organisasjon - Administrasjon side i Eiendommer side 3 Drift og vedlikehold side 4 Kjøp og salg av eikraft side 5 Elektrisitetstilsyn side 7 Energiokonomisering

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Sørfold Kraftlag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salg energi/overføring 20 347 271 22 076 891 Salg installasjon 8 682 761 9 720 904 Annen driftsinntekt 381 658 981

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004

note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004 Mosjøen og Omegn Boligbyggelag note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004 INNTEKTER Inntekter fra tekn. tjenester 150,342 110,170 96,000 117,600 Forretningsførerhonorar

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31.

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31. Normisjon Region Øst oéëìäí~íêéöåëâ~é Note Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt Gaver for prosentberegning Gaver uten prosentberegning Testamentariske gaver (uten prosentberegning Tilskudd Annen

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952 RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3 579 640 2 855 594 Gaver 3 918 794 4 712 576 Messer, basarer og lotteri 44 360 59 423 Tilskudd 548 798

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2009 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 262 142 4 448 780 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Årsregnskap 2012 CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 6 000 000 0 Annen driftsinntekt 5 757 274 1 728 611 Sum driftsinntekter

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side. * Styrets beretning 1. * Resultatregnskap 5. * Balanse 6. * Nettdriften 8. * Prinsipper 9. * Noter 10

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side. * Styrets beretning 1. * Resultatregnskap 5. * Balanse 6. * Nettdriften 8. * Prinsipper 9. * Noter 10 55. DRIFTSÅR Sørfold Kraftlag INNHOLDSFORTEGNELSE Side * Styrets beretning 1 * Resultatregnskap 5 * Balanse 6 * Nettdriften 8 * Prinsipper 9 * Noter 10 * Revisjonsberetning 15 Årsrapport 2012 Sørfold

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2010 2009 Driftsinntekter og driftskostnader

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2010 2009 Driftsinntekter og driftskostnader RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2010 2009 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3.955.575 4.235.562 Gaver 3.430.984 4.982.023 Messer, basarer og lotteri 444.199 557.367 Tilskudd 363.921

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER STORSALEN MENIGHET Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Note 214 213 Salgsinntekt 4 755 364 4 887 162 Annen driftsinntekt 2 469 38 2 658 34 Sum driftsinntekter 1, 7, 11 7 224 673 7 545 195 Varekostnad

Detaljer

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av overføringstjenester skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Foretaksnr. 994331795 Utarbeidet av: DM-Consult AS Autorisert regnskapsførerselskap Kåfjorddalsveien 10 9147 BIRTAVARRE Org.nr. 981 110 943 MVA Innholdsfortegnelse

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562 Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb Org. nummer: 970022562 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 8 392 037 8 998 176 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. Normisjon Region Østfold

Resultatregnskap. Normisjon Region Østfold Resultatregnskap Normisjon Region Østfold Note 29 28 Salgsinntekter 4.235.563 3.963.665 Gaver 4.982.23 4.151.491 Messer, bassarer og lotteri 557.367 166.997 Tilskudd 149.13 124.122 Andre driftsinntekter

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:981 497 821

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:981 497 821 Årsregnskap 2015 Trondhjems Seilforening Havn AS Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Trondhjems Seilforening Havn AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014 Annen driftsinntekt 8 895 015 894

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS. www.tekomrev.no -1- Årsregnskap. og årsberetning 2013 Telemark kommunerevisjon IKS

TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS. www.tekomrev.no -1- Årsregnskap. og årsberetning 2013 Telemark kommunerevisjon IKS TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS www.tekomrev.no T I 4. / -1- + Årsregnskap og årsberetning 2013 Telemark kommunerevisjon IKS Arsregnskap for 2013 Telemark kommunerevisjon IKS Fylkesbakken 10 3706 Skien Innhold:

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS

Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS Foretaksnr. 952629808 Utarbeidet av: Myrvold Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap 7890 NAMSSKOGAN Regnskapsførernummer 30727 Årsberetning 2011 Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I Årsberetning 013- Finanskomiteen Rettvisende oversikt over utvikling og resultat Menighetens totale inntekter har gått marginalt opp i 013 sammenlignet med

Detaljer

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av:

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Åsvn 13 7620 Skogn Registreringsnummer i Regnskapsførerregisteret: 31077 Resultatregnskap

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2014

Detaljer

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING.

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. STIFTELSEN STEINERSKOLEN I LILLEHAMMER Org.nr. 971 534 818

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Budsjett 2013 Vannavgifter 1 094 135 1 079 280 1 100 000 Andre driftsinntekter 0 58 625 0 Sum driftsinntekter 1 094 135 1 137 905 1 100

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Foretaksnr. 971368101 Utarbeidet av: Bedriftspartner AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 65 6501 KRISTIANSUND N Regnskapsførernummer 31241 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Organisasjonsnr. 999243258 Utarbeidet av: Fenstad Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Droggetoppen 2 2150 ÅRNES Resultatregnskap Note 2014 2013

Detaljer

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442 Årsregnskap 2012 Norsk helse- og avholdsforbund Org.nr.: 876 077 442 Resultatregnskap Norsk Helse- Og Avholdsforbund Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Subsidier 6 767 471 747 784 Annen

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Årsregnskap. Kringsjånett SA. Org.nr.:984 581 076. * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning

Årsregnskap. Kringsjånett SA. Org.nr.:984 581 076. * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Årsregnskap 2013 Kringsjånett SA Org.nr.:984 581 076 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. Energi 1 Røyken Follo AS

Årsoppgjør 2007 for. Energi 1 Røyken Follo AS Årsoppgjør 2007 for Energi 1 Røyken Follo AS Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salg overføringstjenester 1 160 483 203 171 862 578 Annen driftsinntekt 7 775 586 4

Detaljer

Årsregnskap. Jardin Foya Blanca BA. org nr 981 343 905

Årsregnskap. Jardin Foya Blanca BA. org nr 981 343 905 Årsregnskap 2007 Jardin Foya Blanca BA org nr 981 343 905 Resultatregnskap Note 2007 2006 Leieinntekter 3 541 984 2 669 221 Annen drifsinntekt - 246 969 Sum driftsinntekter 3 541 984 2 916 190 Lønnskostnader

Detaljer

6 ØKONOMI RESULTATREGNSKAP 31.12.2006. Vedlagt følger resultatregnskap, balanse, og noter for Skollenborg Kraftverk DA for 2006.

6 ØKONOMI RESULTATREGNSKAP 31.12.2006. Vedlagt følger resultatregnskap, balanse, og noter for Skollenborg Kraftverk DA for 2006. 6 ØKONOMI Vedlagt følger resultatregnskap, balanse, og noter for Skollenborg Kraftverk DA for 2006. RESULTATREGNSKAP 31.12.2006 DRIFTSINNTEKTER Regnskap Regnskap Note 31.12.2006 31.12.2005 Energiomsetning

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Årsoppgjør for 2014. Forslag til beslutning Regnskap og balanse. Disponering av resultat

Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Årsoppgjør for 2014. Forslag til beslutning Regnskap og balanse. Disponering av resultat Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Nils-Martin Sætrang 1 av 1 Saknr: Organ: Møtested: Dato: 2015-02G Generalforsamling Tingvoll, Bagn 3. juni 2015 Årsoppgjør for 2014 Som bakgrunn for

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Årsoppgjør for 2015. Resultat og disponering. Forslag til beslutning Regnskap og balanse

Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Årsoppgjør for 2015. Resultat og disponering. Forslag til beslutning Regnskap og balanse Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Nils-Martin Sætrang 1 av 1 Saknr: Organ: Møtested: Dato: 2016-02G Generalforsamling Tingvoll, Bagn 7. juni 2016 Årsoppgjør for 2015 Årsoppgjøret består

Detaljer

Side 1 av 4 Storsalen Menighet NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 213 Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og norsk regnskapsstandard for små foretak. Følgende regnskapsprinsipper

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Årsregnskap. Fossum Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 969954990

Årsregnskap. Fossum Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 969954990 Årsregnskap 2010 Organisasjonsnummer: 969954990 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2010 2009 Salgsinntekter 2 12 613 433 13 797 801 Sum driftsinntekter 12 613 433 13 797 801 Varekostnader

Detaljer

MORGANS SKIP AS 9470 GRATANGEN

MORGANS SKIP AS 9470 GRATANGEN Arsregnskap for 2014 9470 GRATANGEN Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Arsberetning Utarbeidet av: MA REGNSKAP AS ALTEVANNSVE IEN 7 VEKSTHUSET. 9360 BARDU Org.nr. 989090704 Utarbeidet med: Total Arsoppgjl/Jr

Detaljer

Resultatregnskap 2014 for OSI

Resultatregnskap 2014 for OSI Resultatregnskap 2014 for OSI DRIFSTINNTEKTER Samarbeidsavtale SIO Medlemskontingenter og særavgifter Leieinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekt Note Resultatregnskap 2 0 1 4 2 0 1 3 532 597 643 200

Detaljer