KR00SHERAD EVERK KF. Årsberetning og Regnskap

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KR00SHERAD EVERK KF. Årsberetning og Regnskap"

Transkript

1 KR00SHERAD EVERK KF Årsberetning og Regnskap 2010

2 Innhold Organisasjon - Administrasjon side i Eiendommer side 3 Drift og vedlikehold side 4 Kjøp og salg av eikraft side 5 Elektrisitetstilsyn side 7 Energiokonomisering side 8 Kraftuttrykk side 9 Styrets beretning side 10 Resultatregnskap side 12 Balanse side 13 Regnskapsprinsipper side 15 Noter til resultatregnskap, balanse og skatt side 16 Kontantstromanalyse side 26 Revisjonsberetning side 27

3 Presentasjon av Krødsherad Everk KF ORGANISASJON - ADMINISTRASJON 1.1. Eierforhold og formål Krødsherad Everk KF er et kommunalt distribusjonsverk eiet av Krødsherad kommune, og har vært i drift siden Everkets hovedformål er å: - Sørge for en sikker og rasjonell energiforsyning innen sitt konsesjonsområde. - Skaffe tilveie tilstrekkelig energi. - Arbeide for en god energiøkonomi. - Etterkomme myndighetenes krav til el-sikkerhet. - Vise en god og sunn økonomi. - Strøm til alle i Krødsherad uansett hvor de bor. - ønske om å bevare soliditeten i everket. - Lavest mulig risikoprofil. - Opprettholde dagens nivå på nettet. Rehabilitering ifølge kommunalt vedtak. - Fortsatt yte god service ovenfor innbyggeme i Krødsherad. - Se på ulike energiformer. - Til enhver tid vurdere andre produkter og tjenester relatert til dagens kjernevirksomhet til innbyggerne og næringsliv i Krødsherad Organisasjon Everket ble høsten 2003 omorganisert fra kommunal bedrift til kommunalt foretak. Kommunestyret oppnevner et styre på 5 medlemmer med varamedlemmer som leder driften av everket. Funksjonstiden for styremedlemmene følger kommunevalgperioden. I tillegg har de ansatte en representant i styret. Styret er delegert vedtaksmyndighet i de fleste saker i samsvar med Vedtekter for Krødsherad Everk KF Styret I 2010 har styret hatt følgende sammensetning: Styremedlemmer Nils Ole Fladhus, leder Magnhild Strand Pedersen, nestleder Bjørn Sorteberg Anne-Marit Braathen Roy Heia Frank Slevikmoen (de ansattes repr.) Gustav Kalager, everksjef (ikke medlem av styret) Varamedlemmer Per Kristensen Even Skjetne Bøe Ove Jokerud Einar Grimelid Helene øverby Sten Arne Fossen (de ansattes vararepr.) Saker til behandling. Det er i 2010 holdt 3 styremøter hvor 21 saker har vært behandlet. Av viktige saker som styret har behandlet kan nevnes: Budsjett for Årsberetning og regnskap for Lokale lønnsforhandlinger Breibandutbygging, avtaler og videreføring. Nett-tariffer og totaltariffer fra Varmepumper luft/luft

4 Energiselskapet EB. Ny fornybar energi. Krødsherad Bioenergi, generalforsamling Endring av everkets målsetting. Intensjonsavtale om regionalt samarbeid på fiber. Drifisingeniør Administrasjon/personalet ADMINISTRASJONSPLAN Kommunestyre/formannskap Styre Everksjef I I erkantil avdeling Konsulent rilsyns- og måleravdeling Fin stallasjonsinspektør nleggs- og drifisavd. Jvermontør Sekretær IMontørformann jmontører Personalet Under styret står everksjefen som den daglige leder av everket. I 2010 var personalet med sine arbeidsområder sammensatt på fblgende måte: Gustav Kalager, everksjef Bente Skatvedt, konsulent merkantil avdeling (80 % stilling) Kristin ødegård, sekretær Espen Slevikmoen, installasjonsinspektør Åge Moen, overmontør Sten Arne Fossen, elverksmontør Frank Slevilcmoen, elverksmontør Ole Kristian ødegård, elverksmontør Stian Dybendal, elverksmontør Jonas Thalerud, elverksmontør Hans Petter Gjøvland, lærling fra 2010 Korttids-sykefraværsprosenten har i 2010 vært 0,82 %. Langtids-sykefraværsprosenten har i 2010 vært 2,34 %.

5 3. 2. EIENDOMMER Krødsherad Everk har følgende eiendommer: 2.1. Produksjon Krødsherad Everk kjøpte seg i 2003 opp med 2,84 % i Ramfoss Kraftlag. Ramfoss Kraftverk - andelseiere pr : Eiere: Buskerud Fylkeskommune 36%, Modum Elverk 36,35%, Krødsherad Everk 18,17% og Sigdal Elverk 9,48%. Krødsherads andel utgjør i 2010 et effektkvantum på 3,066 MW, og et energikvantum på MWh ink. konsesjonskraft Høyspent fordelingsnett Den elektriske energi tas ut fra Ramfoss Kraftverk og fra Sandum Transformatorstasjon, og overføres på everkets eget 22 kv nett. Høyspent fordelingsnett har en samlet lengde på ca. 136 km, hvorav ca. 86,6 km luftlinjer og ca. 46,5 km jordkabel Nettstasjoner/fordelingstransformatorer Ved utgangen av 2010 hadde everket 186 fordelingstransformatorer på tilsammen kva ytelse i drift. (5 stk. mellomspenningstransformatorer i 000/240 V er ikke medregiet her) Lavspent fordelingsnett Ved utgangen av 2010 hadde everket et lavspent luftnett på ca. 160 km, hvorav 3 km i 000 V ledninger, og et kabeinett på ca. 171,4 km. (Lengden av gate- og veilysnettet utgjør i tillegg 8,0 km jordkabel og 5,2 km luftnett. Veglysanleggene eies av Statens Vegvesen og Krødsherad kommune) Kontor- og lagerlokaler Everket har eget administrasjonsbygg, lagerbygg og garasjebygg på selveiet tomt ved Noreellveien, Noresund Transportmidler Transportparken består av to lastebiler, to varebiler, en traktor, beltegraver, tilhenger, samt en snøscooter og en 6-hjuls terrengtraktor.

6 4. 3. DRIFT OG VEDLIKEHOLD 3.1. Kraftforsyningen Krødsherad Everk dekker et konsesjonsområde på ca. 375 km, og har ansvaret for leveringssikkerheten til totalkunder og nettkunder. Konsesjonsområdet er stort sett sammenfallende med kommmunegrensen. Krøderen industriområde, Krøderen og Noresund tettsteder med omkringliggende boligfelter, samt sentralområdet på Noreell blir vesentlig forsynt via kabelanlegg, mens resten av området stort sett dekkes med luftlinjer. Tilsammen 186 transformatorkretser skal til enhver tid fungere til beste for kundene Driftsforstyrrel ser Det har i 2010 ikke vært feil av større omfang på vårt høyspentnett. Det har vært i feil på overliggende nett. I 2010 har vi hatt få korte utkoblinger med automatisk gjeninnkobling fra Ramfoss og Sandum. Spolene som ble montert henholdsvis i 1999 og i 2008 har fungert etter hensikten. Det har i 2010 vært 1 trafohavari på grunn av tordenvær. Det er ødelagt endel høyspent-sikringer. Det har ellers forekommet noen sikringsfeil i vårt lavspentnett. 3.3 Anlegg/vedlikehold Høyspent fordelingsnett Everket har i 2010 lagt ca. 990 m ny høyspentkabel. Høyspent lufflinje er redusert med 930 m. Det er foretatt rydding og sprøyting langs en del av høyspenttraseene og lavspentnettet vårt Nettstasjoner Det er i 2010 bygd ned 3 mastetrafoer til kiosk. Det er i 2010 ikke bygd nye nettstasjoner. Det er foretatt systematisk kontroll og vedlikehold av samtlige nettstasjoner med undersøkelse av nullpunktsikringer, utskifting av defekte sikringsrør, måling av spenning, kontroll av isolasjonstilstand, kontroll av oljestand m.m. Krødsherad Everk har pr stk. trafoer i kiosk og 27 stk. i mast.

7 Lavspentnett Veglys Det er i 2010 bygget ca. 3,5 km nytt kabelanlegg. I tillegg er ca. 0,4 km luftlinje erstattet med jordkabel. Det er i 2010 byttet ut endel terrengskap på Norefjell og i bygda forøvrig. Det er foretatt ombygging og forsterkning av lufinettet ved noen av våre trafokretser. Vi har ikke mer blankt lavspentnett. Alt er isolert ex-ledning. Krødsherad kommune eier alt gatelys i bygda med unntak av gatelyset langs riksvegen på Krøderen og Noresund, samt Hamremoen. Dette eies av Statens Vegvesen. Everket har ansvar for drift og vedlikehold av anleggene til kommunen. Statens Vegvesen kjøper tjenester fra Ringerikskraft Nett. Krødsherad Everk står for all prosjektering og bygging av nyanlegg for kommunen. Det er i 2010 bygd 6 nye gatelyspunkt. Pr besto den offentlige vegbelysningen i bygda av tilsammen 517 lampepunkter med samlet påstemplet effekt 67,5 kw. Dette fordeler seg på 10,2 km jordkabel og 5,3 km lufistrekk Breiband/fiber Krødsherad Everk er sammen med Midt Nett i gang med bygging av hovednettet for breiband i Modum, Krødsherad og Sigdal. Nettet ble lyssatt fram til everket Fiber/ breibandutbyggingen ble videreført i KJØP OG SALG AV ELKRAFF 4.1. Årets krafttilgang Krødsherad Everk har i 2010 disponert følgende kraftkvantum: Vinterenergi Sommerenergi Andel i Ramfoss (økt til 18,17% pr ) MWh MWh Konsesjonskrafi fra Døvikfoss og Embretsfoss (BE) Konsesjonskraft fra Kaggefoss (DK) Konsesjonskraft fra Ramfoss (RK) Kraftkontrakter BE (Ti, tap og kjele) i 646 Tilsammen MWh MWh Effektuttaket i topplasttimen for 2010, time 9 var på MW. Det samlede energiuttak fra Ramfoss kraftstasjon og Sandum transformatorstasjon innmatet i Krødsherad Everks konsesjonsområde har de siste tyve årene vært følgende:

8 6. For ,4 MWh For ,1 MWh For200l 51298,OMWh For ,1 For ,2 For ,6 For ,6 For ,4 For ,0 For ,6 For ,0 For ,0 For ,4 For ,0 For ,0 For ,7 For ,0 For ,0 For ,0 For ,0 For ,0 For2OlO 61492,0 Energiforbruket i Krødsherad gilck opp med MWh fra 2009 til 2010, en økning på 7,3% Årets overfrte energimengde i everkets nett fram til sluttbruker: Den overførte energimengde fordeler seg med følgende kvanta på de forskjellige forbrukergrupper: MWh Energiuttak målt innmatingsstasjon Levert til: Husholdninger og jordbruk Hytter og fritidshus Industri, bygge- og anleggsvirksomhet 6346 Privat tjenesteyting Offentlig tjenesteyting Tap i everkets nett Andeli% 100,0 31,1 21,9 10,3 18,9 9,7 8, Nett-tap Av det solgte energikvantum er MWh eller 80,0 % levert av Krødsherad Everk, mens MWh eller 20,0 % er levert av eksterne leverandører. Som det framgår av ovenstående tabell utgjør tapene i everkets nett 8,1 %. Da tyngden av måleravlesninger kan variere noe fra år til år bør nett-tapene beregnes over en 3 årsperiode, og gjennomsnittlig nett-tap for årene 2008, 2009 og 2010 har vært 7,6 %. For et grissgrendt bygdenett som Krødsherad Everks nett må dette sies å være en relativ lav tapsprosent. 4.4 ILE/KILE År 2010 var syvende året med KILE. Våre tall for 2010 var kr ,-. Som det går fram av ovenstående ligger vi veldig bra an. Dette skyldes at vi nesten ikke har hatt feil på høyspentnettet i 2010.

9 6. ELEKTRES1TETSTILSYNET. 7. I henhold til instruks for DLE overs ender vi resultatrapport for Tilsynsarbeidet er utført med bakgrunn i tilsynspian som ble oversendt DSB datert den Tilsyn med private anlegg, boliger og hytter. I instruksen for 2010 ble periodisk kontroll omprioritert til kontroll av 0-1 år og 2-10 år gamle anlegg. Det er utført 80 kontroller. I tillegg er det utført 3 periodiske kontroller. Informasjon om riktig bruk av elektrisk utstyr og tips om hva man bør sjekke selv for å forebygge ulykker og branner, har også vært tema ved tilsynsbesøk. Det har ikke blitt foretatt anmeldelser til politi eller blitt frakoblet el. anlegg på grunn av manglende vedlikehold og brudd på forskriftene. Tilsyn med næringsvirksomhet og andre virksomheter. Det er utført 9 revisjoner og 1 iverifikasjon i denne gruppen. Noe av dette arbeidet er det kjøpt tjenester for å utføre. Tilsyn med Elektroinstallasjonsvirksomheter Det er gjennomført verifïkasj oner på utført arbeid. Det har ikke vært behov for å sende ferdigmeldinger i retur på grunn av feil eller mangler og det har ikke vært behov for å gjennomføre ekspedisjonsstopp ovenfor noen av installatørene. Tilsyn med omsetning av elektrisk utstyr. Det er ikke gjennomført tilsyn i denne gruppen. Det har ved generelt besøk i foretningen ikke vært lagt merke til noe utstyr som man kunne få noe mistanke til. Enkle Ilelseinstitusjoner Det er ikke gjennomført tilsyn i denne gruppen. Elektroreparatorer Fulgt med i markedet for å eventuelt oppspore om det er noen reparatører som opererer i vårt forsyningsområde. Pr. i dag kan vi ikke se at vi har noen offisielle eller uoffisielle elektroreparatører som har lokaliteter og tilbyr tjenester i vårt forsyningsområde. Ulykker Det er ikke innrapportert at det har vært noen el. ulykker i vårt forsyningsområde for året 2010.

10 8. Branner DLE har ikke vært engasjert i etterforskning av branner. Andre forhold DLE har ikke innrapportert om andre forhold. Informasjon Generell informasjon for å forebygge branner med elektrisk årsak, med spesiell fokus på tildekking av ovner, tørrkoking, tilstand på el utstyr og riktig bruk av el-utstyr har blitt gitt ved vanlig tilsynsbesøk. Deltok i aksjon boligbrann. 6. ENERGIØKONOMISER1NG (ENØK) I Energiloven er energiforsyningen pålagt visse minstekrav til å drive ENØK-virksomhet. Installasjonsinspektøren er everkets ENØK-ansvarlige. Krødsherad Everk KF er medeier i Norsk Enøk og Energi AS (NEE), og det er derfor naturlig for everket å benytte seg av den kapasitet og kompetanse som ligger i dette selskapet. Everkets ENØK-virksomhet i 2010 har i det vesentlig gått ut på fwgende: Individuell ENØK-veiledning i forbindelse med besiktigelse av el-anlegg. Alle hustander i kommunen har ffitt tilsendt to utgaver av bladet Vår Energi.

11 9. Kraftuttrykk W kw Watt - enhet for måling av effekt. 1 kw = W = 1.36 Hk (hestekraft) * Vanlige lyspærer kan være på 40 watt. 25 slike bruker en effekt på i kw. * Elektriske panelovner kan være på 1 kw slike bruker til sammen 1 MW. kwh MWh GWh TWh Kiowattimer er en enhet for energi. i megawattime = kwh. 1 gigawattime = 1 million kwh. 1 terawattime = i milliard kwh. * En elektrisk ovn på i kw som står på 1 time vil bruke 1 kwh energi. * En bolig kan i kpet av et år bruke kwh. * 40 slike boliger vil på et år bruke i GWh. V kv Volt er en enhet for elektrisk spenning. i kilovolt = volt. * Vanlig spenning i det elektriske anlegget hjemme er 230 V. Den høyeste spenningen i vårt nett er 22 kv eller volt. VA kva A Voltampere gir ytelsen eller effekten til en generator eller transformator. i kilovoltampere = VA. Strømmen måles i ampere (A), som er et mål for mengden elektrisitet som strømmer gjennom ledningen.

12 STYRETS BERETNING FOR Eiernes ønske om en mer markedsrettet kraftpris har resultert i en nedgang i vår markedsandel i Krødsherad på ca. 15 %. Vår markedsandel er 80,0 % pr Nedgangen fortsetter inn i Styret vil følge situasjonen nøye framover. Krødsherad Everk har i 2010 hatt flytende kraftpriser. Snitt av våre priser gjennom 2010 har vært høyere enn i årene før. Krødsherad Everks andel i Ramfoss dekket i 2010 noe over halvparten av dagens kraftbehov. Det øvrige kraftbehov er dekket ved kjøp på spotmarkedet og konsesjonskraft. Ramfossandelen skal presenteres i Krødsherad Everks regnskap. For hver regnskapspost hvor Ramfoss skal inkluderes, er det vist en post for Krødsherad Everk og en post som gjelder Ramfoss Krafilag. Sistnevnte post er benevnt FKV som står for felleskontrollert virksomhet. Regnskapet for 2010 viser et årsresultat på kr ,- før skatt inkludert everkets andel av årsresultatet i Ramfoss. Betaling av renter på ansvarlig lån med kr i ,- er da hensyntatt. Årsresultatet etter skatt blir kr i ,-. Regnskapsåret 2010 er tolvte året hvor everket må betale skatt. Skatten utgjør i alt kr ,-. Skattekostnaden for 2010 er veldig høy. På grunn av høye priser i markedet blir grunnrenteskatten for vår andel i Ramfoss aleine kr ,- i tillegg er naturressursskatten på eierandelen kr ,-. Årsresultatet i 2009 var kr ,-. Styret er fornøyd med årsresultatet og mener at resultatregnskap og balanse med tilhørende noter gir fyldest gjørende informasjon om årets virksomhet og everkets stilling ved årsskiftet. Det har heller ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang som er av betydning for bedømmelsen av everket. Årsregnskapet er gjort opp under den forutsetningen at fortsatt drift er til stede. Distribusjonsnettet er drevet uten store problemer med unntak av noen kraftige tordenvær. Vi har hatt i trafohavarier i Krødsherad Everk har aksjer i Norsk Enøk og Energi AS (NEE) som er det regionale enøk-senter i Buskerud. Everket hadde pr ansatte, hvorav 1 deltidsansatt og i lærling. Omregnet til heltidsansatte utgjorde arbeidsstokken 10,8 årsverk. Pr utgjorde arbeidsstokken 9,8 årsverk. Krødsherad Everk betraktes som en god arbeidsplass, og arbeidsmiljøet ansees som godt. ivaretatt. Likestilling er Everket er med i Sigdal og Krødsherad Bedrifishelsetjeneste (SKBHT), og både bedriftshelsetjenesten og everkets verneombud har arbeidet engasjert til bedriftens og de ansattes beste. Det grunnleggende arbeid med bedriftens internkontrollsystem er utført og blir fortløpende fulgt opp og ajourført. Styret kjenner ikke til at everket forurenser det ytre miljø. Everket har ikke i bruk eller på lager PBC-holdig olje.

13 Lønn og annen godtgjørelse til everkets tillitsmenn er i regnskapsåret utgifisført med følgende beløp: Styret kr ,- Lønn til everksjef inkl. vaktgodtgjørelse og økonomisk kompensasjon i stedet for avspasering etter vakt ,- Godtgjørelse til revisor utgjør kr ,- hvorav for revisjon kr ,- og for rådgivning kr 0,-. Krødsherad Everk KF er heleid av Krødsherad kommune. Ytterligere kommentarer og forklaringer til regnskapet fremgår av noter side Utsiktene fremover: Forbruket i de tre første måneder i 2011 har vært 9,2 % lavere enn i tilsvarende periode i fjor. Krødsherad Everk har en kraftkjøpsavtale med Hafslund A/S. Avtalen dekker opp vårt krafibehov utover våre rettigheter i Ramfoss og konsesjonskraft. Disponering av overskudd. Regnskapet for Krødsherad Everk viser et årsoverskudd på kr i ,- hvorav netto finansinntekter inkl, andel FKV Ramfoss Kraftiag utgjør kr ,-. Verdiøkning på investeringer er her hensyrtatt. Styret vil foreslå følgende disponering av overskudd for 2010: Avsatt til utbytte kr ,- Tilføres egenkapitalen i ,- Årsoverskudd kr ,- Noresund, 9. mai 2011 Nils Ole Fladhus leder Magnhild Strand Pedersen Bjørn Sorteberg Anne-Marit Braathen Roy Heia Frank Slevikmoen Gustav Kalager everksjef

14 KR0DSHERAD EVERK RESULTATREGNSKAP DRIFTSINNT. OG DRIFTSKOSTN. NOTE REGNSKAP BUDSJETT 2010 REGNSKAP Salgsinntekter Andre driftsinntekter Andre driftsinntekter, andel FKV Driftsinntekter inkl, andel FKV Energikjøp, nettleie Nettleie, andel FKV Kostnader for arbeidskraft Kostnader for arbeidskraft, andel FKV Andre driftskostnader Andre driftskostnader, andel FKV Ordinære avskrivninger Ordinære avskrivninger, andel FKV Tap på fordrincier , I i I I Driftskostnader inkl, andel FKV Driftsresultat inkl, andel FKV FINANSINNT. OG FINANSKOSTN. Renteinntekter Renteinntekter, andel FKV Verdiøkn. markedsbas. oml midler Andre finansinntekter Rentekostnader Rentekostnader, andel FKV Nedskrivning av andre fin.omløpsmidler Andre finanskostnader i Netto finansinntekter!-kostnader inkl, andel FKV Årets resultat før skattekostnad S kattekostnad Årsoverskudd I DISPONERING AV ÅRS0VERsKuDD Avsatt til utbytte Tilføres egenkapitalen Sum

15 EIENDELER KR0DSHERAD EVERK BALANSE 2010 NOTE IMMATERIELLE EIENDELER MV. Utsatt skattefordel ANLEGGSMIDLER Bygninger o.a. fast eiendom Bygninger Tomt i Anleggsmidler Andel anleggsmidler FKV Andel kraftstasjon FKV Fordelingsanlegg Fordelingsanlegg, Høyspent Fordelingsanlegg, Lavspent Fordelingsanlegg, Nettstasjoner i Transportmidler Biler Andre transportmidler Maskiner og utstyr Telesambandsanlegg Bredbånd Bredbånd elektronikk Maskiner og utstyr Tariffapparater Inventar Finansielle anleggsmidler Egenkapitalinnskudd kip Aksjer Pensjonsm idler SUM ANLEGGSMIDLER OML0PSMIDLER Lagerbeholdninger Varer (lagerbeholdning) Beholdning trafoer SUM LAGERBEHOLDNING Fordringer Kundefordringer Mindreinntekt renter Periodiserte inntekter Andre kortsiktige fordringer Andel omløpsmidler FKV SUM FORDRINGER I i I I

16 Aksjefond SUM OML0PSMIDLER IL Bankinnskudd. kontanter og lignende Kontanter, post og bank 4 SUM BANKINNSKUDD, KONTANTER OG LIGNENDE I SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Kapitalkonto SUM EGENKAPITAL LANGSIKTIG GJELD Utsatt skatt Pensjonsforpliktelser Avs. arb.giveravg. Pensjonsforpl iktelser Ansvarlig lån Krødsherad kommune SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld Betalbar skatt, ikke utlignet Utlignet, ikke bet. skatt 07 Sk1dig (til gode) Enova forbr.avg. og m.v.a. Skyldig skattetrekk, arb.giveravg., feriepenger og pensjonspremie Utbytte Merinntekt Påløpne renter ansvarlig lån Periodiserte inntekter Annen kortsiktig gjeld FKV SUM KORTSIKTIG GJELD i i i i SUM GJELD OG EGENKAPITAL Nils Ole Fladhus leder Magnhild Strand Pedersen Bjørn Sorteberg Anne-Marit Braathen Roy Heia Frank Slevikmoen Gustav Kalager everksjef

17 15. Krodsherad Everk Regnskapsprinsipper Regnskapet er ført etter regnskapslovens bestemmelser og anbefalinger til god regnskapsskikk for små foretak, samt retningslinjene som er gitt fra Norges Vassdrags- og energiverk (NYE). Eierandel i Ramfoss Kraftiag er verdsatt til historisk kost-/markedsverdi. Den oppskrevne andelen avskrives ikke. Nyanskaffelser avskrives lineært. Krødsherad everks andel utgjør 18,17 % (fra ) og har i 2010 gitt en krafttilgang på MWh. Andelen er innarbeidet etter bruttometoden både i resultatregnskapet og balansen. Driftsmidler avskrives lineært over driftsmidlenes levetid. Skatter Beskatning av energiverk skjer fra og med 1997 ved skatt på alminnelig inntekt, skatt på grunnrente inntekt og naturressurs skatt. 1) Skatt på alminnelig inntekt beregnes med 28 % av skattemessig resultat. De skattemessige inngangsverdiene for kraftverk er fastsatt ved taksering av NYE og de skattemessige avskrivningene beregnes etter særskilte overgangsregler. Dette innebærer etablering av midlertidige forskjeller mellom regnskap smessige verdier og skattemessige verdier knyttet til åpningsbalansen. 2) Grunnrenteskatt. Med utgangspunkt i det enkelte kraftverk beregnes salgsinntektene ut fra årets timeoppløste spotmarkedspriser multiplisert med produksjonen i den tilhørende periode. Unntak er konsesjonskraft og visse kontrakter som prises til faktiske inntekter. Det fratrekkes skattemessige avskrivninger samt øvrige kostnader knyttet til det enkelte kraftverk. I tillegg gis det fradrag for en friinntekt beregnet av skatte messig verdi multiplisert med en normrente som fastsettes årlig. For 2002 er denne 10,2 %. Satsen for grunnrente er 30 % og betales i sin helhet til staten. Betalbar grunnrenteskatt vil være stigende over kraft verkets levetid fordi effekten av friinntekten vil reduseres etter hvert som kraftverket avskrives. Friinntekten er derfor et skattereduserende element. Vi har ikke foretatt beregninger av estimat for effektiv grunnrente sats. 3) Skattepliktige som eier kraftverk eller er berettiget til uttak av kraft, skal svare naturressursskatt. Den beregnes med 1,3 øre pr. produsert kwh i gjennomsnitt de 7 siste år. Det gis fradrag for naturressursskatt i utlignet feilesskatt av ordinær inntektsskatt. Dersom naturressursskatten overstiger felles skatten, som nå er 28 %, kan differansen framfbres med renter til senere år.

18 KRØDSHERAD EVERK NOTER TIL RESULTATREGNSKAP OG BALANSE 2010 NOTE 0 SEGMENTRAPPORTERING NETT OMSETN. PROD. ØVRIG FKV TOTAL NETT OMSETN. PROD. ØVRIG FKV TOTAL VIRKS. VIRKS. Energisalg Overføringsinntekter Andre driftsinntekter Driftsinntekter Energikjøp Tap i eget nett i 297 Overføringskostnder Lønn og andre I pers.kostnader Andre driftskostnader I I I Tot. avskrivn i Tap på fordringer Driftskostnader I I Driftsresultat [ I Tapsprosenten er for ,9 %. Denne kostnadsberegnes med spotmarkedspris i perioden. Tap i eget nett er for 2010 kr ,-.

19 Mindreinntekt fremkommer slik: Faktisk inntekt Tilbakeført merinntekt mi renter Kostnader overi iggende nett Eiendomsskatt 506 Justert tiltatt inntekt Mindreinntekt KILE -116 Avvik avskr. + avkastn.grunnlag 82 Korreksjon Beregnet merinntekt Inngående saldi: Merinntekt ink. renter pr Akkumulert merinntekt pr ink. renter

20 KIP 18. Note i - Kasse, bank og postgiro Herav bundne skattetrekksmidler kr ,-. Note 2 - Kundefordringer Utestående fordringer er oppført til pålydende minus en enblockavsetning for tap kr ,-. - Mindreinntekt og periodiserte inntekter avregnes påfølgende år. Fordringer til Krødsherad kommune utgjør kr ,-. Vår leverandørgjeld til Krødsherad kommune utgjør kr i 376,-. Note 3 Lagerbeholdning Lageret er vurdert til anskaffelseskost. Ulcurans er hensynstatt. Note 4 Aksjer og Andeler Ført opp i balansen som: Antall aksjer Verdi i balansen 1112 in Verdi i balansen ni ni in Omløpsinidler: 0dm , , Verdiøkningen kr ,- på KLP og på 0dm kr ,- er inntektsført i Anleggsmidler: Kostpris Antall aksjer Pålydende Norsk Enøk og energi AS Verdi i balansen

21 Note 5 Anleggsmidler Tekst Andre Kraftst. Biler, mv- Maskiner Bred- Bredbånd Tariff- Høyspent Lavspent Nett- Bygninger Tomt SUM anl.m. FKV andre entar utstyr bånd elektr- app. stasjoner FKV transp.m onikk i Tilgang Avgang til ansk.kost Kapitalgrunnlag Kapitalgrunnlag Akk. avskr I Aretsavskr Avskr. på avgang Akk. avskr I Bokf. verdi Avskr. satser Avskr. i % 0 2,5 12,5 33,33 8,33 5,00 14,00 6,7 2,86 3,33 4,0 2,0 satser år FKV står for felleskontrollert virksomhet og omfatter her Krødsherad Everks andel i Ramfoss Kraftiag. Fra andel FKV er det et overskudd på kr anleggsmidlene i FKV. Det er investert for kr og ordinære avskrivninger kr fordi Krødsherad Everk benytter noe høyere avskrivninger på sin andel av inkl, kr for andel FKV.

22 Forts. Note Virksomhetsområdenes bokførte verdier på driftsmidler øvr. Virks. Omsetning Produksjon Nett Totalt Kraftstasjoner Høyspenningsnett Nettstasjoner i i 935 i 844 Lavspenningsnett Kundespesifikke antegg Transportmidler Maskiner og utstyr Bredbånd Inventar Tomter Byqninqer i i Sum Sum driftsmidler etter fordeling pr Sum driftsmidler etter fordeling pr Gjennomsnittlige driftsmidler I % påslag for nettkapital 212 Avkastningsgrunnlag Avkastning 9,73 % (Driftsres. Nett 2082 x 100 9,73 avkastningsgrunnlag Krødsherads andel i Ramfoss Kraftiag er pr økt fra 15,33 % til 18,17 %. økningen kostet kr ,-. Denne økningen er fordelt på driftsmidlene. Årets investering kr ,- er finansiert over driften.

23 21. Note 6 Egenkapital Fond for vurder Oppskrivn.- ings Annen fond forskjeller egenkapital Sum Egenkapital Årsresultat I Egenkapital

Selskapsstruktur Midtnett / Midtkraft Buskerud

Selskapsstruktur Midtnett / Midtkraft Buskerud Årsrapport 2011 Selskapsstruktur Midtnett / Midtkraft Buskerud Selskapsstruktur Modum Kommune 66,6% Sigdal Kommune 33,4% Ramfoss Kraftlag Fylket 36,00% Modum 36,35% Krødsherad 18,17% Sigdal 9,48% Sigdal

Detaljer

Selskapsstruktur. Ramfoss Kraftlag. Sigdal Kommune. Modum Kommune. Sigdal Energi. Horga Kraftverk. Modum Kraftproduksjon KF. Hellefoss Kraft AS

Selskapsstruktur. Ramfoss Kraftlag. Sigdal Kommune. Modum Kommune. Sigdal Energi. Horga Kraftverk. Modum Kraftproduksjon KF. Hellefoss Kraft AS Årsrapport 2013 Selskapsstruktur Modum Kommune 66,6% Sigdal Kommune 33,4% Ramfoss Kraftlag Fylket 36,00% Modum 36,35% Krødsherad 18,17% Sigdal 9,48% Sigdal Energi Sigdal 100% Horga Kraftverk I tillegg

Detaljer

Dalane energi Årsberetning

Dalane energi Årsberetning 2013 Dalane energi Årsberetning Innhold Dalane energi Årsberetning Om Dalane energi... 2 Hovedtall for Dalane energi... 3 Organisasjon og administrasjon... 4 Styrets beretning... 5 Resultatregnskap 2012...

Detaljer

Innhold NESSET KRAFT ÅRSRAPPORT 2012. Litt historikk

Innhold NESSET KRAFT ÅRSRAPPORT 2012. Litt historikk ÅRSRAPPORT 2012 2 ÅRSBERETNING 2012 Innhold. Side Litt historikk... 2 Målsetning/forretningsidé... 3 Organisasjon og struktur... 3 Hovedtall for regnskapsåret 2012... 4 Et tilbakeblikk på 2012... 5-6 Årsberetning...

Detaljer

Årsrapport 2010 VOKKS

Årsrapport 2010 VOKKS Årsrapport 2010 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3 Styrets beretning... 4 Økonomi, Resultatregnskap...

Detaljer

ÅRSBERETNING 2011 ÅRSBERETNING

ÅRSBERETNING 2011 ÅRSBERETNING ÅRSRAPPORT 2011 2 ÅRSBERETNING 2011 ÅRSBERETNING 2011 3 Den 17. august 1973 ble det i Nesset kommunestyre gjort et endelig vedtak om at partslaget P/L Nesset kraftverk og Eresfjord og Vistdal kommunale

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2010 NOTODDEN ENERGI. Årsrapport 2010 Notodden Energi

ÅRSRAPPORT 2010 NOTODDEN ENERGI. Årsrapport 2010 Notodden Energi ÅRSRAPPORT 2010 NOTODDEN ENERGI Årsrapport 2010 Notodden Energi 1 ÅRSRAPPORT 2010 NOTODDEN ENERGI Layout: 2 Notodden Stian Mausethagen Energi Årsrapport 2010 Innhold Kort om Notodden Energi 4 Eierstyring

Detaljer

Innhold NESSET KRAFT ÅRSRAPPORT 2013. Litt historikk

Innhold NESSET KRAFT ÅRSRAPPORT 2013. Litt historikk ÅRSRAPPORT 2013 2 ÅRSBERETNING 2013 Innhold. Side Litt historikk... 2 Målsetning/forretningsidé... 3 Organisasjon og struktur... 3 Hovedtall for regnskapsåret 2013... 4 Et tilbakeblikk på 2013... 5 Årsberetning...

Detaljer

Årsrapport 2009 VOKKS

Årsrapport 2009 VOKKS Årsrapport 2009 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3-4 Styrets beretning... 5-6 Økonomi, Resultatregnskap...

Detaljer

1 Innhold 2 STYRETS BERETNING... 4

1 Innhold 2 STYRETS BERETNING... 4 Årsmelding 2014 1 1 Innhold 2 STYRETS BERETNING... 4 2.1 Virksomhetens art... 4 Selskapet har følgende vedtatte forretningsstrategi:... 4 2.2 Fortsatt drift... 4 2.3 Arbeidsmiljø og personale... 5 2.4

Detaljer

Årsrapport 2007 VOKKS

Årsrapport 2007 VOKKS Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3-4 Styrets beretning... 5-6 Økonomi,

Detaljer

Årsrapport 2008 VOKKS

Årsrapport 2008 VOKKS Årsrapport 2008 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3-4 Styrets beretning... 5-6 Økonomi, Resultatregnskap...

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012. Sunndal Energi KF

ÅRSBERETNING 2012. Sunndal Energi KF ÅRSBERETNING 2012 Sunndal Energi KF Innhold HISTORISK OVERSIKT 2 STYRET 3 STYRETS BERETNING Virksomhetens art 4 Stilling og resultat 6 Arbeidsmiljø 7 Ytre miljø 7 Fortsatt drift 7 Fremtidig utvikling 7

Detaljer

Dalane Energi Årsberetning

Dalane Energi Årsberetning 2005 Dalane Energi Årsberetning 1 Innhold Dalane energi Årsberetning Om Dalane energi 2 Hovedtall for Dalane energi 3 Organisasjon og administrasjon 4 Styrets beretning 5 2005 Dalane energi 100 år 11 Resultatregnskap

Detaljer

Styret. Kjell Brevik 1. Terje Stensland Ansatte 2. Kristin Lossius Ansatte 3. Erik Mittet Ansatte

Styret. Kjell Brevik 1. Terje Stensland Ansatte 2. Kristin Lossius Ansatte 3. Erik Mittet Ansatte Årsrapport 2005 Styret Selskapets virksomhet ledes av styret i samsvar med aksjeloven, vedtektene og generalforsamlingens vedtak. Styret består av 5 medlemmer og 1 observatør. 1 styremedlem og observatøren

Detaljer

Årsrapport Vermevatn - full av grønn energi.

Årsrapport Vermevatn - full av grønn energi. Årsrapport 2002 Vermevatn - full av grønn energi. Styret Selskapets virksomhet ledes av styret i samsvar med aksjeloven, vedtektene og generalforsamlingens vedtak. Styret består av 5 medlemmer og 1 observatør.

Detaljer

Dalane energi Årsberetning

Dalane energi Årsberetning 2011 Dalane energi Årsberetning Innhold Dalane energi Årsberetning Om Dalane energi... 2 Hovedtall for Dalane energi... 3 Organisasjon og administrasjon... 4 Styrets beretning... 5 Resultatregnskap 2010...

Detaljer

Styrets årsberetning STYRETS

Styrets årsberetning STYRETS Årsrapport og regnskap 2005 Styrets årsberetning STYRETS A/S Eidefoss er et aksjeselskap som eies av kommunene Vågå, Lom, Sel, Dovre og Lesja med 20% hver. Selskapets hovedkontor ligger i Vågå. Vår visjon

Detaljer

Styret. Kjell Reiten 1. Alf Inge Remen Ansatte 2. Terje Stensland Ansatte 3. Levi B. Mikalsen Ansatte

Styret. Kjell Reiten 1. Alf Inge Remen Ansatte 2. Terje Stensland Ansatte 3. Levi B. Mikalsen Ansatte Årsrapport 2006 Styret Selskapets virksomhet ledes av styret i samsvar med aksjeloven, vedtektene og generalforsamlingens vedtak. Styret består av 5 medlemmer og 1 observatør. 1 styremedlem og observatøren

Detaljer

Årsrapport 20 Årsr apport appor 2 11t 2011

Årsrapport 20 Årsr apport appor 2 11t 2011 Årsrapport 20 1 1 Årsrapport 20 1 1 1 ÅRSBERETNING 2011 Historie og eierforhold Rakkestad Energi AS ble stiftet 18/11-1993 som eget aksjeselskap, med Rakkestad kommune som eneeier av aksjene fram til

Detaljer

INNHOLD. Direktøren... 4. Styrets beretning for 2011... 5. Resultatregnskap 2011... 9. Balanse pr. 31.12.11... 10. Regnskapsprinsipper...

INNHOLD. Direktøren... 4. Styrets beretning for 2011... 5. Resultatregnskap 2011... 9. Balanse pr. 31.12.11... 10. Regnskapsprinsipper... Årsberetning og regnskap 2011 INNHOLD Direktøren... 4 Styrets beretning for 2011... 5 Resultatregnskap 2011... 9 Balanse pr. 31.12.11... 10 Regnskapsprinsipper... 12 Noter... 14 Kontantstrømanalyse...

Detaljer

årsrapport 2013 Årsrapport 2013 Ymber sykler til jobben. Foto: Viktor Enoksen, journalist Framtid i Nord.

årsrapport 2013 Årsrapport 2013 Ymber sykler til jobben. Foto: Viktor Enoksen, journalist Framtid i Nord. Årsrapport 213 1 Ymber sykler til jobben. Foto: Viktor Enoksen, journalist Framtid i Nord. innhold 1 Begivenheter i året som gikk... 3 2 Orientering fra virksomheten... 5 2.1 Fiberutbygging... 8 2.2 Nettdrift...

Detaljer

Styrets beretning for 2013... 4 Resultatregnskap 2013... 8 Balanse pr. 31.12.13... 9 Regnskapsprinsipper... 11 Noter... 13 Kontantstrømanalyse...

Styrets beretning for 2013... 4 Resultatregnskap 2013... 8 Balanse pr. 31.12.13... 9 Regnskapsprinsipper... 11 Noter... 13 Kontantstrømanalyse... Årsberetning og regnskap 2013 Styrets beretning for 2013... 4 Resultatregnskap 2013... 8 Balanse pr. 31.12.13... 9 Regnskapsprinsipper... 11 Noter... 13 Kontantstrømanalyse... 22 Nøkkeltall... 23 INNHOLD

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Regnskap. Virksomhetene. 1 Elverum Energi AS 2 Årsberetning 2011

Innholdsfortegnelse. Regnskap. Virksomhetene. 1 Elverum Energi AS 2 Årsberetning 2011 ÅRSRAPPORT 2011 Innholdsfortegnelse 1 Elverum Energi AS 2 Årsberetning 2011 Regnskap 5 Resultatregnskap 6 Balanse 8 Noter 19 Kontantstrømoppstilling 21 Verdiskapningsregnskap 22 Revisjonsberetning Virksomhetene

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011. Årsrapport 2011 Notodden Energi

ÅRSRAPPORT 2011. Årsrapport 2011 Notodden Energi ÅRSRAPPORT 2011 Årsrapport 2011 Notodden Energi 1 2 Notodden Energi Årsrapport 2011 INNHOLD Eierstyring og virksomhetsledelse Samfunnsregnskap og sosialt ansvar Virksomheten og det lokale eltilsyn Bredbånd

Detaljer

årsrapport 2007 Vi er lokale

årsrapport 2007 Vi er lokale Vi er lokale årsrapport 2007 Danebu. Foto: Ole Jørgen Liodden / Naturfokus.no Flott himmel over Syndin. Foto: Ole Jørgen Liodden / Naturfokus.no Innhold 3 Selskapet og organisasjon 4-7 Styrets beretning

Detaljer

Formål årsrapport 2010 5

Formål årsrapport 2010 5 årsrapport 21 Innhold Organisasjonskart 4 Dette er NØK 5 Organisasjonskart 6 Nord-Østerdal Kraftlag SA 7 Everksjefen har ordet 1 Årsberetning 21 12 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Kontantstrømanalyse 19

Detaljer

Innhold. Krediteringer: Naturfoto: istockphoto Foto av ansatte: Tynset Foto Grafisk formgiving: Form til fjells

Innhold. Krediteringer: Naturfoto: istockphoto Foto av ansatte: Tynset Foto Grafisk formgiving: Form til fjells årsrapport 2013 Innhold Organisasjonskart 4 Dette er NØK 5 Organisasjonskart 6 Nord-Østerdal Kraftlag SA 7 Everksjefen har ordet 10 Årsberetning 2013 12 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Kontantstrømanalyse

Detaljer

100 år med kraft og vekst. Årsrapport 2013. år med kraft og vekst. Rakkestad Energi

100 år med kraft og vekst. Årsrapport 2013. år med kraft og vekst. Rakkestad Energi 100 år med kraft og vekst Årsrapport 20 1 3 Årsrapport 2013 100 år med kraft og vekst Rakkestad Energi Rakkestad Energi 1913 2013 1 ÅRSBERETNING 2013 Historie og eierforhold Rakkestad Energi AS ble stiftet

Detaljer

ISTAD AS Plutovegen 5, 6405 Molde Telefon sentralbord: 71 21 35 00 Telefax: 71 21 35 01 web: www.istad.no. Istad Kraft AS Telefax: 71 21 36 61

ISTAD AS Plutovegen 5, 6405 Molde Telefon sentralbord: 71 21 35 00 Telefax: 71 21 35 01 web: www.istad.no. Istad Kraft AS Telefax: 71 21 36 61 RRA 14 TIBE Molde ISTAD AS Plutovegen 5, 6405 Molde Telefon sentralbord: 71 21 35 00 Telefax: 71 21 35 01 web: www.istad.no Istad Kraft AS Telefax: 71 21 36 61 Istad Nett AS Telefax: 71 21 35 01 Istad

Detaljer