KR00SHERAD EVERK KF. Årsberetning og Regnskap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KR00SHERAD EVERK KF. Årsberetning og Regnskap"

Transkript

1 KR00SHERAD EVERK KF Årsberetning og Regnskap 2010

2 Innhold Organisasjon - Administrasjon side i Eiendommer side 3 Drift og vedlikehold side 4 Kjøp og salg av eikraft side 5 Elektrisitetstilsyn side 7 Energiokonomisering side 8 Kraftuttrykk side 9 Styrets beretning side 10 Resultatregnskap side 12 Balanse side 13 Regnskapsprinsipper side 15 Noter til resultatregnskap, balanse og skatt side 16 Kontantstromanalyse side 26 Revisjonsberetning side 27

3 Presentasjon av Krødsherad Everk KF ORGANISASJON - ADMINISTRASJON 1.1. Eierforhold og formål Krødsherad Everk KF er et kommunalt distribusjonsverk eiet av Krødsherad kommune, og har vært i drift siden Everkets hovedformål er å: - Sørge for en sikker og rasjonell energiforsyning innen sitt konsesjonsområde. - Skaffe tilveie tilstrekkelig energi. - Arbeide for en god energiøkonomi. - Etterkomme myndighetenes krav til el-sikkerhet. - Vise en god og sunn økonomi. - Strøm til alle i Krødsherad uansett hvor de bor. - ønske om å bevare soliditeten i everket. - Lavest mulig risikoprofil. - Opprettholde dagens nivå på nettet. Rehabilitering ifølge kommunalt vedtak. - Fortsatt yte god service ovenfor innbyggeme i Krødsherad. - Se på ulike energiformer. - Til enhver tid vurdere andre produkter og tjenester relatert til dagens kjernevirksomhet til innbyggerne og næringsliv i Krødsherad Organisasjon Everket ble høsten 2003 omorganisert fra kommunal bedrift til kommunalt foretak. Kommunestyret oppnevner et styre på 5 medlemmer med varamedlemmer som leder driften av everket. Funksjonstiden for styremedlemmene følger kommunevalgperioden. I tillegg har de ansatte en representant i styret. Styret er delegert vedtaksmyndighet i de fleste saker i samsvar med Vedtekter for Krødsherad Everk KF Styret I 2010 har styret hatt følgende sammensetning: Styremedlemmer Nils Ole Fladhus, leder Magnhild Strand Pedersen, nestleder Bjørn Sorteberg Anne-Marit Braathen Roy Heia Frank Slevikmoen (de ansattes repr.) Gustav Kalager, everksjef (ikke medlem av styret) Varamedlemmer Per Kristensen Even Skjetne Bøe Ove Jokerud Einar Grimelid Helene øverby Sten Arne Fossen (de ansattes vararepr.) Saker til behandling. Det er i 2010 holdt 3 styremøter hvor 21 saker har vært behandlet. Av viktige saker som styret har behandlet kan nevnes: Budsjett for Årsberetning og regnskap for Lokale lønnsforhandlinger Breibandutbygging, avtaler og videreføring. Nett-tariffer og totaltariffer fra Varmepumper luft/luft

4 Energiselskapet EB. Ny fornybar energi. Krødsherad Bioenergi, generalforsamling Endring av everkets målsetting. Intensjonsavtale om regionalt samarbeid på fiber. Drifisingeniør Administrasjon/personalet ADMINISTRASJONSPLAN Kommunestyre/formannskap Styre Everksjef I I erkantil avdeling Konsulent rilsyns- og måleravdeling Fin stallasjonsinspektør nleggs- og drifisavd. Jvermontør Sekretær IMontørformann jmontører Personalet Under styret står everksjefen som den daglige leder av everket. I 2010 var personalet med sine arbeidsområder sammensatt på fblgende måte: Gustav Kalager, everksjef Bente Skatvedt, konsulent merkantil avdeling (80 % stilling) Kristin ødegård, sekretær Espen Slevikmoen, installasjonsinspektør Åge Moen, overmontør Sten Arne Fossen, elverksmontør Frank Slevilcmoen, elverksmontør Ole Kristian ødegård, elverksmontør Stian Dybendal, elverksmontør Jonas Thalerud, elverksmontør Hans Petter Gjøvland, lærling fra 2010 Korttids-sykefraværsprosenten har i 2010 vært 0,82 %. Langtids-sykefraværsprosenten har i 2010 vært 2,34 %.

5 3. 2. EIENDOMMER Krødsherad Everk har følgende eiendommer: 2.1. Produksjon Krødsherad Everk kjøpte seg i 2003 opp med 2,84 % i Ramfoss Kraftlag. Ramfoss Kraftverk - andelseiere pr : Eiere: Buskerud Fylkeskommune 36%, Modum Elverk 36,35%, Krødsherad Everk 18,17% og Sigdal Elverk 9,48%. Krødsherads andel utgjør i 2010 et effektkvantum på 3,066 MW, og et energikvantum på MWh ink. konsesjonskraft Høyspent fordelingsnett Den elektriske energi tas ut fra Ramfoss Kraftverk og fra Sandum Transformatorstasjon, og overføres på everkets eget 22 kv nett. Høyspent fordelingsnett har en samlet lengde på ca. 136 km, hvorav ca. 86,6 km luftlinjer og ca. 46,5 km jordkabel Nettstasjoner/fordelingstransformatorer Ved utgangen av 2010 hadde everket 186 fordelingstransformatorer på tilsammen kva ytelse i drift. (5 stk. mellomspenningstransformatorer i 000/240 V er ikke medregiet her) Lavspent fordelingsnett Ved utgangen av 2010 hadde everket et lavspent luftnett på ca. 160 km, hvorav 3 km i 000 V ledninger, og et kabeinett på ca. 171,4 km. (Lengden av gate- og veilysnettet utgjør i tillegg 8,0 km jordkabel og 5,2 km luftnett. Veglysanleggene eies av Statens Vegvesen og Krødsherad kommune) Kontor- og lagerlokaler Everket har eget administrasjonsbygg, lagerbygg og garasjebygg på selveiet tomt ved Noreellveien, Noresund Transportmidler Transportparken består av to lastebiler, to varebiler, en traktor, beltegraver, tilhenger, samt en snøscooter og en 6-hjuls terrengtraktor.

6 4. 3. DRIFT OG VEDLIKEHOLD 3.1. Kraftforsyningen Krødsherad Everk dekker et konsesjonsområde på ca. 375 km, og har ansvaret for leveringssikkerheten til totalkunder og nettkunder. Konsesjonsområdet er stort sett sammenfallende med kommmunegrensen. Krøderen industriområde, Krøderen og Noresund tettsteder med omkringliggende boligfelter, samt sentralområdet på Noreell blir vesentlig forsynt via kabelanlegg, mens resten av området stort sett dekkes med luftlinjer. Tilsammen 186 transformatorkretser skal til enhver tid fungere til beste for kundene Driftsforstyrrel ser Det har i 2010 ikke vært feil av større omfang på vårt høyspentnett. Det har vært i feil på overliggende nett. I 2010 har vi hatt få korte utkoblinger med automatisk gjeninnkobling fra Ramfoss og Sandum. Spolene som ble montert henholdsvis i 1999 og i 2008 har fungert etter hensikten. Det har i 2010 vært 1 trafohavari på grunn av tordenvær. Det er ødelagt endel høyspent-sikringer. Det har ellers forekommet noen sikringsfeil i vårt lavspentnett. 3.3 Anlegg/vedlikehold Høyspent fordelingsnett Everket har i 2010 lagt ca. 990 m ny høyspentkabel. Høyspent lufflinje er redusert med 930 m. Det er foretatt rydding og sprøyting langs en del av høyspenttraseene og lavspentnettet vårt Nettstasjoner Det er i 2010 bygd ned 3 mastetrafoer til kiosk. Det er i 2010 ikke bygd nye nettstasjoner. Det er foretatt systematisk kontroll og vedlikehold av samtlige nettstasjoner med undersøkelse av nullpunktsikringer, utskifting av defekte sikringsrør, måling av spenning, kontroll av isolasjonstilstand, kontroll av oljestand m.m. Krødsherad Everk har pr stk. trafoer i kiosk og 27 stk. i mast.

7 Lavspentnett Veglys Det er i 2010 bygget ca. 3,5 km nytt kabelanlegg. I tillegg er ca. 0,4 km luftlinje erstattet med jordkabel. Det er i 2010 byttet ut endel terrengskap på Norefjell og i bygda forøvrig. Det er foretatt ombygging og forsterkning av lufinettet ved noen av våre trafokretser. Vi har ikke mer blankt lavspentnett. Alt er isolert ex-ledning. Krødsherad kommune eier alt gatelys i bygda med unntak av gatelyset langs riksvegen på Krøderen og Noresund, samt Hamremoen. Dette eies av Statens Vegvesen. Everket har ansvar for drift og vedlikehold av anleggene til kommunen. Statens Vegvesen kjøper tjenester fra Ringerikskraft Nett. Krødsherad Everk står for all prosjektering og bygging av nyanlegg for kommunen. Det er i 2010 bygd 6 nye gatelyspunkt. Pr besto den offentlige vegbelysningen i bygda av tilsammen 517 lampepunkter med samlet påstemplet effekt 67,5 kw. Dette fordeler seg på 10,2 km jordkabel og 5,3 km lufistrekk Breiband/fiber Krødsherad Everk er sammen med Midt Nett i gang med bygging av hovednettet for breiband i Modum, Krødsherad og Sigdal. Nettet ble lyssatt fram til everket Fiber/ breibandutbyggingen ble videreført i KJØP OG SALG AV ELKRAFF 4.1. Årets krafttilgang Krødsherad Everk har i 2010 disponert følgende kraftkvantum: Vinterenergi Sommerenergi Andel i Ramfoss (økt til 18,17% pr ) MWh MWh Konsesjonskrafi fra Døvikfoss og Embretsfoss (BE) Konsesjonskraft fra Kaggefoss (DK) Konsesjonskraft fra Ramfoss (RK) Kraftkontrakter BE (Ti, tap og kjele) i 646 Tilsammen MWh MWh Effektuttaket i topplasttimen for 2010, time 9 var på MW. Det samlede energiuttak fra Ramfoss kraftstasjon og Sandum transformatorstasjon innmatet i Krødsherad Everks konsesjonsområde har de siste tyve årene vært følgende:

8 6. For ,4 MWh For ,1 MWh For200l 51298,OMWh For ,1 For ,2 For ,6 For ,6 For ,4 For ,0 For ,6 For ,0 For ,0 For ,4 For ,0 For ,0 For ,7 For ,0 For ,0 For ,0 For ,0 For ,0 For2OlO 61492,0 Energiforbruket i Krødsherad gilck opp med MWh fra 2009 til 2010, en økning på 7,3% Årets overfrte energimengde i everkets nett fram til sluttbruker: Den overførte energimengde fordeler seg med følgende kvanta på de forskjellige forbrukergrupper: MWh Energiuttak målt innmatingsstasjon Levert til: Husholdninger og jordbruk Hytter og fritidshus Industri, bygge- og anleggsvirksomhet 6346 Privat tjenesteyting Offentlig tjenesteyting Tap i everkets nett Andeli% 100,0 31,1 21,9 10,3 18,9 9,7 8, Nett-tap Av det solgte energikvantum er MWh eller 80,0 % levert av Krødsherad Everk, mens MWh eller 20,0 % er levert av eksterne leverandører. Som det framgår av ovenstående tabell utgjør tapene i everkets nett 8,1 %. Da tyngden av måleravlesninger kan variere noe fra år til år bør nett-tapene beregnes over en 3 årsperiode, og gjennomsnittlig nett-tap for årene 2008, 2009 og 2010 har vært 7,6 %. For et grissgrendt bygdenett som Krødsherad Everks nett må dette sies å være en relativ lav tapsprosent. 4.4 ILE/KILE År 2010 var syvende året med KILE. Våre tall for 2010 var kr ,-. Som det går fram av ovenstående ligger vi veldig bra an. Dette skyldes at vi nesten ikke har hatt feil på høyspentnettet i 2010.

9 6. ELEKTRES1TETSTILSYNET. 7. I henhold til instruks for DLE overs ender vi resultatrapport for Tilsynsarbeidet er utført med bakgrunn i tilsynspian som ble oversendt DSB datert den Tilsyn med private anlegg, boliger og hytter. I instruksen for 2010 ble periodisk kontroll omprioritert til kontroll av 0-1 år og 2-10 år gamle anlegg. Det er utført 80 kontroller. I tillegg er det utført 3 periodiske kontroller. Informasjon om riktig bruk av elektrisk utstyr og tips om hva man bør sjekke selv for å forebygge ulykker og branner, har også vært tema ved tilsynsbesøk. Det har ikke blitt foretatt anmeldelser til politi eller blitt frakoblet el. anlegg på grunn av manglende vedlikehold og brudd på forskriftene. Tilsyn med næringsvirksomhet og andre virksomheter. Det er utført 9 revisjoner og 1 iverifikasjon i denne gruppen. Noe av dette arbeidet er det kjøpt tjenester for å utføre. Tilsyn med Elektroinstallasjonsvirksomheter Det er gjennomført verifïkasj oner på utført arbeid. Det har ikke vært behov for å sende ferdigmeldinger i retur på grunn av feil eller mangler og det har ikke vært behov for å gjennomføre ekspedisjonsstopp ovenfor noen av installatørene. Tilsyn med omsetning av elektrisk utstyr. Det er ikke gjennomført tilsyn i denne gruppen. Det har ved generelt besøk i foretningen ikke vært lagt merke til noe utstyr som man kunne få noe mistanke til. Enkle Ilelseinstitusjoner Det er ikke gjennomført tilsyn i denne gruppen. Elektroreparatorer Fulgt med i markedet for å eventuelt oppspore om det er noen reparatører som opererer i vårt forsyningsområde. Pr. i dag kan vi ikke se at vi har noen offisielle eller uoffisielle elektroreparatører som har lokaliteter og tilbyr tjenester i vårt forsyningsområde. Ulykker Det er ikke innrapportert at det har vært noen el. ulykker i vårt forsyningsområde for året 2010.

10 8. Branner DLE har ikke vært engasjert i etterforskning av branner. Andre forhold DLE har ikke innrapportert om andre forhold. Informasjon Generell informasjon for å forebygge branner med elektrisk årsak, med spesiell fokus på tildekking av ovner, tørrkoking, tilstand på el utstyr og riktig bruk av el-utstyr har blitt gitt ved vanlig tilsynsbesøk. Deltok i aksjon boligbrann. 6. ENERGIØKONOMISER1NG (ENØK) I Energiloven er energiforsyningen pålagt visse minstekrav til å drive ENØK-virksomhet. Installasjonsinspektøren er everkets ENØK-ansvarlige. Krødsherad Everk KF er medeier i Norsk Enøk og Energi AS (NEE), og det er derfor naturlig for everket å benytte seg av den kapasitet og kompetanse som ligger i dette selskapet. Everkets ENØK-virksomhet i 2010 har i det vesentlig gått ut på fwgende: Individuell ENØK-veiledning i forbindelse med besiktigelse av el-anlegg. Alle hustander i kommunen har ffitt tilsendt to utgaver av bladet Vår Energi.

11 9. Kraftuttrykk W kw Watt - enhet for måling av effekt. 1 kw = W = 1.36 Hk (hestekraft) * Vanlige lyspærer kan være på 40 watt. 25 slike bruker en effekt på i kw. * Elektriske panelovner kan være på 1 kw slike bruker til sammen 1 MW. kwh MWh GWh TWh Kiowattimer er en enhet for energi. i megawattime = kwh. 1 gigawattime = 1 million kwh. 1 terawattime = i milliard kwh. * En elektrisk ovn på i kw som står på 1 time vil bruke 1 kwh energi. * En bolig kan i kpet av et år bruke kwh. * 40 slike boliger vil på et år bruke i GWh. V kv Volt er en enhet for elektrisk spenning. i kilovolt = volt. * Vanlig spenning i det elektriske anlegget hjemme er 230 V. Den høyeste spenningen i vårt nett er 22 kv eller volt. VA kva A Voltampere gir ytelsen eller effekten til en generator eller transformator. i kilovoltampere = VA. Strømmen måles i ampere (A), som er et mål for mengden elektrisitet som strømmer gjennom ledningen.

12 STYRETS BERETNING FOR Eiernes ønske om en mer markedsrettet kraftpris har resultert i en nedgang i vår markedsandel i Krødsherad på ca. 15 %. Vår markedsandel er 80,0 % pr Nedgangen fortsetter inn i Styret vil følge situasjonen nøye framover. Krødsherad Everk har i 2010 hatt flytende kraftpriser. Snitt av våre priser gjennom 2010 har vært høyere enn i årene før. Krødsherad Everks andel i Ramfoss dekket i 2010 noe over halvparten av dagens kraftbehov. Det øvrige kraftbehov er dekket ved kjøp på spotmarkedet og konsesjonskraft. Ramfossandelen skal presenteres i Krødsherad Everks regnskap. For hver regnskapspost hvor Ramfoss skal inkluderes, er det vist en post for Krødsherad Everk og en post som gjelder Ramfoss Krafilag. Sistnevnte post er benevnt FKV som står for felleskontrollert virksomhet. Regnskapet for 2010 viser et årsresultat på kr ,- før skatt inkludert everkets andel av årsresultatet i Ramfoss. Betaling av renter på ansvarlig lån med kr i ,- er da hensyntatt. Årsresultatet etter skatt blir kr i ,-. Regnskapsåret 2010 er tolvte året hvor everket må betale skatt. Skatten utgjør i alt kr ,-. Skattekostnaden for 2010 er veldig høy. På grunn av høye priser i markedet blir grunnrenteskatten for vår andel i Ramfoss aleine kr ,- i tillegg er naturressursskatten på eierandelen kr ,-. Årsresultatet i 2009 var kr ,-. Styret er fornøyd med årsresultatet og mener at resultatregnskap og balanse med tilhørende noter gir fyldest gjørende informasjon om årets virksomhet og everkets stilling ved årsskiftet. Det har heller ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang som er av betydning for bedømmelsen av everket. Årsregnskapet er gjort opp under den forutsetningen at fortsatt drift er til stede. Distribusjonsnettet er drevet uten store problemer med unntak av noen kraftige tordenvær. Vi har hatt i trafohavarier i Krødsherad Everk har aksjer i Norsk Enøk og Energi AS (NEE) som er det regionale enøk-senter i Buskerud. Everket hadde pr ansatte, hvorav 1 deltidsansatt og i lærling. Omregnet til heltidsansatte utgjorde arbeidsstokken 10,8 årsverk. Pr utgjorde arbeidsstokken 9,8 årsverk. Krødsherad Everk betraktes som en god arbeidsplass, og arbeidsmiljøet ansees som godt. ivaretatt. Likestilling er Everket er med i Sigdal og Krødsherad Bedrifishelsetjeneste (SKBHT), og både bedriftshelsetjenesten og everkets verneombud har arbeidet engasjert til bedriftens og de ansattes beste. Det grunnleggende arbeid med bedriftens internkontrollsystem er utført og blir fortløpende fulgt opp og ajourført. Styret kjenner ikke til at everket forurenser det ytre miljø. Everket har ikke i bruk eller på lager PBC-holdig olje.

13 Lønn og annen godtgjørelse til everkets tillitsmenn er i regnskapsåret utgifisført med følgende beløp: Styret kr ,- Lønn til everksjef inkl. vaktgodtgjørelse og økonomisk kompensasjon i stedet for avspasering etter vakt ,- Godtgjørelse til revisor utgjør kr ,- hvorav for revisjon kr ,- og for rådgivning kr 0,-. Krødsherad Everk KF er heleid av Krødsherad kommune. Ytterligere kommentarer og forklaringer til regnskapet fremgår av noter side Utsiktene fremover: Forbruket i de tre første måneder i 2011 har vært 9,2 % lavere enn i tilsvarende periode i fjor. Krødsherad Everk har en kraftkjøpsavtale med Hafslund A/S. Avtalen dekker opp vårt krafibehov utover våre rettigheter i Ramfoss og konsesjonskraft. Disponering av overskudd. Regnskapet for Krødsherad Everk viser et årsoverskudd på kr i ,- hvorav netto finansinntekter inkl, andel FKV Ramfoss Kraftiag utgjør kr ,-. Verdiøkning på investeringer er her hensyrtatt. Styret vil foreslå følgende disponering av overskudd for 2010: Avsatt til utbytte kr ,- Tilføres egenkapitalen i ,- Årsoverskudd kr ,- Noresund, 9. mai 2011 Nils Ole Fladhus leder Magnhild Strand Pedersen Bjørn Sorteberg Anne-Marit Braathen Roy Heia Frank Slevikmoen Gustav Kalager everksjef

14 KR0DSHERAD EVERK RESULTATREGNSKAP DRIFTSINNT. OG DRIFTSKOSTN. NOTE REGNSKAP BUDSJETT 2010 REGNSKAP Salgsinntekter Andre driftsinntekter Andre driftsinntekter, andel FKV Driftsinntekter inkl, andel FKV Energikjøp, nettleie Nettleie, andel FKV Kostnader for arbeidskraft Kostnader for arbeidskraft, andel FKV Andre driftskostnader Andre driftskostnader, andel FKV Ordinære avskrivninger Ordinære avskrivninger, andel FKV Tap på fordrincier , I i I I Driftskostnader inkl, andel FKV Driftsresultat inkl, andel FKV FINANSINNT. OG FINANSKOSTN. Renteinntekter Renteinntekter, andel FKV Verdiøkn. markedsbas. oml midler Andre finansinntekter Rentekostnader Rentekostnader, andel FKV Nedskrivning av andre fin.omløpsmidler Andre finanskostnader i Netto finansinntekter!-kostnader inkl, andel FKV Årets resultat før skattekostnad S kattekostnad Årsoverskudd I DISPONERING AV ÅRS0VERsKuDD Avsatt til utbytte Tilføres egenkapitalen Sum

15 EIENDELER KR0DSHERAD EVERK BALANSE 2010 NOTE IMMATERIELLE EIENDELER MV. Utsatt skattefordel ANLEGGSMIDLER Bygninger o.a. fast eiendom Bygninger Tomt i Anleggsmidler Andel anleggsmidler FKV Andel kraftstasjon FKV Fordelingsanlegg Fordelingsanlegg, Høyspent Fordelingsanlegg, Lavspent Fordelingsanlegg, Nettstasjoner i Transportmidler Biler Andre transportmidler Maskiner og utstyr Telesambandsanlegg Bredbånd Bredbånd elektronikk Maskiner og utstyr Tariffapparater Inventar Finansielle anleggsmidler Egenkapitalinnskudd kip Aksjer Pensjonsm idler SUM ANLEGGSMIDLER OML0PSMIDLER Lagerbeholdninger Varer (lagerbeholdning) Beholdning trafoer SUM LAGERBEHOLDNING Fordringer Kundefordringer Mindreinntekt renter Periodiserte inntekter Andre kortsiktige fordringer Andel omløpsmidler FKV SUM FORDRINGER I i I I

16 Aksjefond SUM OML0PSMIDLER IL Bankinnskudd. kontanter og lignende Kontanter, post og bank 4 SUM BANKINNSKUDD, KONTANTER OG LIGNENDE I SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Kapitalkonto SUM EGENKAPITAL LANGSIKTIG GJELD Utsatt skatt Pensjonsforpliktelser Avs. arb.giveravg. Pensjonsforpl iktelser Ansvarlig lån Krødsherad kommune SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld Betalbar skatt, ikke utlignet Utlignet, ikke bet. skatt 07 Sk1dig (til gode) Enova forbr.avg. og m.v.a. Skyldig skattetrekk, arb.giveravg., feriepenger og pensjonspremie Utbytte Merinntekt Påløpne renter ansvarlig lån Periodiserte inntekter Annen kortsiktig gjeld FKV SUM KORTSIKTIG GJELD i i i i SUM GJELD OG EGENKAPITAL Nils Ole Fladhus leder Magnhild Strand Pedersen Bjørn Sorteberg Anne-Marit Braathen Roy Heia Frank Slevikmoen Gustav Kalager everksjef

17 15. Krodsherad Everk Regnskapsprinsipper Regnskapet er ført etter regnskapslovens bestemmelser og anbefalinger til god regnskapsskikk for små foretak, samt retningslinjene som er gitt fra Norges Vassdrags- og energiverk (NYE). Eierandel i Ramfoss Kraftiag er verdsatt til historisk kost-/markedsverdi. Den oppskrevne andelen avskrives ikke. Nyanskaffelser avskrives lineært. Krødsherad everks andel utgjør 18,17 % (fra ) og har i 2010 gitt en krafttilgang på MWh. Andelen er innarbeidet etter bruttometoden både i resultatregnskapet og balansen. Driftsmidler avskrives lineært over driftsmidlenes levetid. Skatter Beskatning av energiverk skjer fra og med 1997 ved skatt på alminnelig inntekt, skatt på grunnrente inntekt og naturressurs skatt. 1) Skatt på alminnelig inntekt beregnes med 28 % av skattemessig resultat. De skattemessige inngangsverdiene for kraftverk er fastsatt ved taksering av NYE og de skattemessige avskrivningene beregnes etter særskilte overgangsregler. Dette innebærer etablering av midlertidige forskjeller mellom regnskap smessige verdier og skattemessige verdier knyttet til åpningsbalansen. 2) Grunnrenteskatt. Med utgangspunkt i det enkelte kraftverk beregnes salgsinntektene ut fra årets timeoppløste spotmarkedspriser multiplisert med produksjonen i den tilhørende periode. Unntak er konsesjonskraft og visse kontrakter som prises til faktiske inntekter. Det fratrekkes skattemessige avskrivninger samt øvrige kostnader knyttet til det enkelte kraftverk. I tillegg gis det fradrag for en friinntekt beregnet av skatte messig verdi multiplisert med en normrente som fastsettes årlig. For 2002 er denne 10,2 %. Satsen for grunnrente er 30 % og betales i sin helhet til staten. Betalbar grunnrenteskatt vil være stigende over kraft verkets levetid fordi effekten av friinntekten vil reduseres etter hvert som kraftverket avskrives. Friinntekten er derfor et skattereduserende element. Vi har ikke foretatt beregninger av estimat for effektiv grunnrente sats. 3) Skattepliktige som eier kraftverk eller er berettiget til uttak av kraft, skal svare naturressursskatt. Den beregnes med 1,3 øre pr. produsert kwh i gjennomsnitt de 7 siste år. Det gis fradrag for naturressursskatt i utlignet feilesskatt av ordinær inntektsskatt. Dersom naturressursskatten overstiger felles skatten, som nå er 28 %, kan differansen framfbres med renter til senere år.

18 KRØDSHERAD EVERK NOTER TIL RESULTATREGNSKAP OG BALANSE 2010 NOTE 0 SEGMENTRAPPORTERING NETT OMSETN. PROD. ØVRIG FKV TOTAL NETT OMSETN. PROD. ØVRIG FKV TOTAL VIRKS. VIRKS. Energisalg Overføringsinntekter Andre driftsinntekter Driftsinntekter Energikjøp Tap i eget nett i 297 Overføringskostnder Lønn og andre I pers.kostnader Andre driftskostnader I I I Tot. avskrivn i Tap på fordringer Driftskostnader I I Driftsresultat [ I Tapsprosenten er for ,9 %. Denne kostnadsberegnes med spotmarkedspris i perioden. Tap i eget nett er for 2010 kr ,-.

19 Mindreinntekt fremkommer slik: Faktisk inntekt Tilbakeført merinntekt mi renter Kostnader overi iggende nett Eiendomsskatt 506 Justert tiltatt inntekt Mindreinntekt KILE -116 Avvik avskr. + avkastn.grunnlag 82 Korreksjon Beregnet merinntekt Inngående saldi: Merinntekt ink. renter pr Akkumulert merinntekt pr ink. renter

20 KIP 18. Note i - Kasse, bank og postgiro Herav bundne skattetrekksmidler kr ,-. Note 2 - Kundefordringer Utestående fordringer er oppført til pålydende minus en enblockavsetning for tap kr ,-. - Mindreinntekt og periodiserte inntekter avregnes påfølgende år. Fordringer til Krødsherad kommune utgjør kr ,-. Vår leverandørgjeld til Krødsherad kommune utgjør kr i 376,-. Note 3 Lagerbeholdning Lageret er vurdert til anskaffelseskost. Ulcurans er hensynstatt. Note 4 Aksjer og Andeler Ført opp i balansen som: Antall aksjer Verdi i balansen 1112 in Verdi i balansen ni ni in Omløpsinidler: 0dm , , Verdiøkningen kr ,- på KLP og på 0dm kr ,- er inntektsført i Anleggsmidler: Kostpris Antall aksjer Pålydende Norsk Enøk og energi AS Verdi i balansen

21 Note 5 Anleggsmidler Tekst Andre Kraftst. Biler, mv- Maskiner Bred- Bredbånd Tariff- Høyspent Lavspent Nett- Bygninger Tomt SUM anl.m. FKV andre entar utstyr bånd elektr- app. stasjoner FKV transp.m onikk i Tilgang Avgang til ansk.kost Kapitalgrunnlag Kapitalgrunnlag Akk. avskr I Aretsavskr Avskr. på avgang Akk. avskr I Bokf. verdi Avskr. satser Avskr. i % 0 2,5 12,5 33,33 8,33 5,00 14,00 6,7 2,86 3,33 4,0 2,0 satser år FKV står for felleskontrollert virksomhet og omfatter her Krødsherad Everks andel i Ramfoss Kraftiag. Fra andel FKV er det et overskudd på kr anleggsmidlene i FKV. Det er investert for kr og ordinære avskrivninger kr fordi Krødsherad Everk benytter noe høyere avskrivninger på sin andel av inkl, kr for andel FKV.

22 Forts. Note Virksomhetsområdenes bokførte verdier på driftsmidler øvr. Virks. Omsetning Produksjon Nett Totalt Kraftstasjoner Høyspenningsnett Nettstasjoner i i 935 i 844 Lavspenningsnett Kundespesifikke antegg Transportmidler Maskiner og utstyr Bredbånd Inventar Tomter Byqninqer i i Sum Sum driftsmidler etter fordeling pr Sum driftsmidler etter fordeling pr Gjennomsnittlige driftsmidler I % påslag for nettkapital 212 Avkastningsgrunnlag Avkastning 9,73 % (Driftsres. Nett 2082 x 100 9,73 avkastningsgrunnlag Krødsherads andel i Ramfoss Kraftiag er pr økt fra 15,33 % til 18,17 %. økningen kostet kr ,-. Denne økningen er fordelt på driftsmidlene. Årets investering kr ,- er finansiert over driften.

23 21. Note 6 Egenkapital Fond for vurder Oppskrivn.- ings Annen fond forskjeller egenkapital Sum Egenkapital Årsresultat I Egenkapital

Modum Kraftproduksjon KF

Modum Kraftproduksjon KF Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 Årsberetning Årsregnskap 2014 Vedtatt i styremøte 14.04.2015 Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 RESULTATREGNSKAP Resultatregnskap 01.01-31.12. Regnskap

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS. www.tekomrev.no -1- Årsregnskap. og årsberetning 2013 Telemark kommunerevisjon IKS

TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS. www.tekomrev.no -1- Årsregnskap. og årsberetning 2013 Telemark kommunerevisjon IKS TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS www.tekomrev.no T I 4. / -1- + Årsregnskap og årsberetning 2013 Telemark kommunerevisjon IKS Arsregnskap for 2013 Telemark kommunerevisjon IKS Fylkesbakken 10 3706 Skien Innhold:

Detaljer

KRØDSHERAD EVERK KF. Årsberetning. Regnskap

KRØDSHERAD EVERK KF. Årsberetning. Regnskap 29 Regnskap og Årsberetning EVERK KF KRØDSHERAD Innhold Organisasjon - Administrasjon side i Eiendommer side 3 Drift og vedlikehold side 4 Kjøp og salg av eikraft side 5 Elektrisitetstilsyn side 7 Energiokonomisering

Detaljer

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Sørfold Kraftlag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salg energi/overføring 20 347 271 22 076 891 Salg installasjon 8 682 761 9 720 904 Annen driftsinntekt 381 658 981

Detaljer

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I Årsberetning 013- Finanskomiteen Rettvisende oversikt over utvikling og resultat Menighetens totale inntekter har gått marginalt opp i 013 sammenlignet med

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Kringsjånett SA. Org.nr.:984 581 076. * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning

Årsregnskap. Kringsjånett SA. Org.nr.:984 581 076. * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Årsregnskap 2013 Kringsjånett SA Org.nr.:984 581 076 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg.

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. Herøy (Kommune) 0e).1 13 OL0 (0.13 et,c SAKSNR: 1/2013. STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. MØTEDATO 13.6.2013. Til Kommunestyret i Herøy kommune. Heroy kommunes regnskap for 2012. Herøy kommunes regnskap

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Både driftsregnskap og investeringsregnskap er avsluttet i balanse.

FAUSKE KOMMUNE. Både driftsregnskap og investeringsregnskap er avsluttet i balanse. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/3851 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 11/961 I Saksbehandler: Jonny Riise Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 035/1 1 FORMANNSKAP Dato: 30.05.2011 030/1 1

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Årsoppgjør for 2015. Resultat og disponering. Forslag til beslutning Regnskap og balanse

Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Årsoppgjør for 2015. Resultat og disponering. Forslag til beslutning Regnskap og balanse Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Nils-Martin Sætrang 1 av 1 Saknr: Organ: Møtested: Dato: 2016-02G Generalforsamling Tingvoll, Bagn 7. juni 2016 Årsoppgjør for 2015 Årsoppgjøret består

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Årsoppgjør for 2014. Forslag til beslutning Regnskap og balanse. Disponering av resultat

Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Årsoppgjør for 2014. Forslag til beslutning Regnskap og balanse. Disponering av resultat Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Nils-Martin Sætrang 1 av 1 Saknr: Organ: Møtested: Dato: 2015-02G Generalforsamling Tingvoll, Bagn 3. juni 2015 Årsoppgjør for 2014 Som bakgrunn for

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side. * Styrets beretning 1. * Resultatregnskap 5. * Balanse 6. * Nettdriften 8. * Prinsipper 9. * Noter 10

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side. * Styrets beretning 1. * Resultatregnskap 5. * Balanse 6. * Nettdriften 8. * Prinsipper 9. * Noter 10 55. DRIFTSÅR Sørfold Kraftlag INNHOLDSFORTEGNELSE Side * Styrets beretning 1 * Resultatregnskap 5 * Balanse 6 * Nettdriften 8 * Prinsipper 9 * Noter 10 * Revisjonsberetning 15 Årsrapport 2012 Sørfold

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004

note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004 Mosjøen og Omegn Boligbyggelag note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004 INNTEKTER Inntekter fra tekn. tjenester 150,342 110,170 96,000 117,600 Forretningsførerhonorar

Detaljer

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av overføringstjenester skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31.

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31. Normisjon Region Øst oéëìäí~íêéöåëâ~é Note Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt Gaver for prosentberegning Gaver uten prosentberegning Testamentariske gaver (uten prosentberegning Tilskudd Annen

Detaljer

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Årsregnskap 2012 CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 6 000 000 0 Annen driftsinntekt 5 757 274 1 728 611 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2014

Detaljer

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2009 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 262 142 4 448 780 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952 RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3 579 640 2 855 594 Gaver 3 918 794 4 712 576 Messer, basarer og lotteri 44 360 59 423 Tilskudd 548 798

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2010 2009 Driftsinntekter og driftskostnader

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2010 2009 Driftsinntekter og driftskostnader RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2010 2009 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3.955.575 4.235.562 Gaver 3.430.984 4.982.023 Messer, basarer og lotteri 444.199 557.367 Tilskudd 363.921

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562 Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb Org. nummer: 970022562 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 8 392 037 8 998 176 Annen driftsinntekt

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Foretaksnr. 994331795 Utarbeidet av: DM-Consult AS Autorisert regnskapsførerselskap Kåfjorddalsveien 10 9147 BIRTAVARRE Org.nr. 981 110 943 MVA Innholdsfortegnelse

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2013

Detaljer

! t. Årsregnskap. Finnbergåsen. Eiendom AS

! t. Årsregnskap. Finnbergåsen. Eiendom AS ! t j t Årsregnskap I 2010 Finnbergåsen Eiendom AS \ .,.... I;:.r,ll'",,:.r!...:.:r.rr.r..ti:tlt#tt::il:\: a: l r a. rt,,:t l!11!r::::: i1:::;:1::lirilil '.:, 1 Finnbergåsen Eiendom AS Eiendeler Note 2010

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Resultatregnskap. Normisjon Region Østfold

Resultatregnskap. Normisjon Region Østfold Resultatregnskap Normisjon Region Østfold Note 29 28 Salgsinntekter 4.235.563 3.963.665 Gaver 4.982.23 4.151.491 Messer, bassarer og lotteri 557.367 166.997 Tilskudd 149.13 124.122 Andre driftsinntekter

Detaljer

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER STORSALEN MENIGHET Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Note 214 213 Salgsinntekt 4 755 364 4 887 162 Annen driftsinntekt 2 469 38 2 658 34 Sum driftsinntekter 1, 7, 11 7 224 673 7 545 195 Varekostnad

Detaljer

Økonomiske resultater

Økonomiske resultater Økonomiske resultater * Sammenlignbare tall for 2010 vises i parentes. Regnskapsprinsipper og forutsetning om fortsatt drift I samsvar med regnskapslovens 3-3a bekrefter styret at regnskapet er avlagt

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING.

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. STIFTELSEN STEINERSKOLEN I LILLEHAMMER Org.nr. 971 534 818

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Fossum Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 969954990

Årsregnskap. Fossum Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 969954990 Årsregnskap 2010 Organisasjonsnummer: 969954990 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2010 2009 Salgsinntekter 2 12 613 433 13 797 801 Sum driftsinntekter 12 613 433 13 797 801 Varekostnader

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS

Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS Foretaksnr. 952629808 Utarbeidet av: Myrvold Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap 7890 NAMSSKOGAN Regnskapsførernummer 30727 Årsberetning 2011 Virksomhetens

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. Energi 1 Røyken Follo AS

Årsoppgjør 2007 for. Energi 1 Røyken Follo AS Årsoppgjør 2007 for Energi 1 Røyken Follo AS Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salg overføringstjenester 1 160 483 203 171 862 578 Annen driftsinntekt 7 775 586 4

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

MORGANS SKIP AS 9470 GRATANGEN

MORGANS SKIP AS 9470 GRATANGEN Arsregnskap for 2014 9470 GRATANGEN Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Arsberetning Utarbeidet av: MA REGNSKAP AS ALTEVANNSVE IEN 7 VEKSTHUSET. 9360 BARDU Org.nr. 989090704 Utarbeidet med: Total Arsoppgjl/Jr

Detaljer

Årsrapport 2014. www.hitecvision.com

Årsrapport 2014. www.hitecvision.com Årsrapport 2014 www.hitecvision.com Deloitte. DeloitteAS Strandsvingen 14 A Postboks 287 Forus NO-4066 Stavanger Norway Tlf.: +4751 81 5600 Faks: +47 51 81 5601 www.deloitte.no Til generalforsamlingen

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Budsjett 2013 Vannavgifter 1 094 135 1 079 280 1 100 000 Andre driftsinntekter 0 58 625 0 Sum driftsinntekter 1 094 135 1 137 905 1 100

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Berner Gruppen AS REVISORS

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer