49. driftsår. Årsrapport 2004

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "49. driftsår. Årsrapport 2004"

Transkript

1 49. driftsår Årsrapport 2004

2 Luostejok Kraftlag AL Adresse: Pb Lakselv Tlf: Web: Foretak: E-post: Linjestrekking på nylinja til Karasjok FOTO: LUOSTEJOK KRAFTLAG Forside: Gaggavann, dammen i flom FOTO: LUOSTEJOK KRAFTLAG

3 Innhold Representantskapet...side 4 Styret...side 5 Organisasjon...side 6 Styrets årsberetning...side 7 Resultatregnskap...side 11 Balanse...side 12 Regnskapsprinsipper...side 13 Noteopplysninger...side 15 Kontantstrømoppstilling...side 20 Nøkkeltall...side 21 Samisk sammendrag...side 22 Revisjonsberetning...side 23 Kort om Luostejok Kraftlag AL Etablert: 21. november 1949 Lokalisert til: Lakselv i Porsanger kommune med underavdeling for lokal drift i Karasjok. Antall ansatte: 25 Hovedoppgave: Å overføre elektrisk energi med høy leveringskvalitet i et effektivt nett til kunder i Karasjok kommune, østre del av Porsanger kommune samt Veidnes i Lebesby kommune. Utfordringer i kommende år: Å bestå som et selvstendig nettselskap, opprettholde sikker levering samt skape forståelse internt og eksternt for kraftlagets rolle til samfunnets beste. 3

4 Representantskapet Representantskapet som er kraftlagets øverste organ hadde i 2004 følgende sammensetning: Oppnevnt av Porsanger kommune: Hedly Mikalsen, Lakselv... Varamedlem: Rolf Johansen, Lakselv Atle Mikael Hove, Lakselv...Varamedlem: Ernst Jensen, Lakselv Paul Even Paulsen, Lakselv...Varamedlem: Bjørg Sivertsen, Lakselv Oppnevnt av Karasjok kommune: Jan Terje Nedrejord, Karasjok... Varamedlem: Jan Helge Soleng, Karasjok Johanne E. Gaup, Karasjok...Varamedlem: Tore Jan Gjerpe, Karasjok Gudrun E. Lindi, Karasjok...Varamedlem: John Nystad, Karasjok Mathis M. Somby, Karasjok... Varamedlem: Anders Nils N. Utsi, Karasjok Representantskapets ordfører har vært Johanne E Gaup, Karasjok, med Hedly Mikalsen, Lakselv, som varaordfører. Representantskapet har i 2004 hatt 2 møter og behandlet 6 saker. Styret deltar i representantskapsmøte uten stemmerett. Av de viktigste sakene kan nevnes: Årsmelding Regnskap Budsjett Valg av styremedlemmer 4 Luostejok Kraftlag AL

5 Styret Luostejok Kraftlag AL s styre i 2004 var følgende: Oppnevnt av representantskapet: Gudrun Kåven, Karasjok...Varamedlem: Randi Johansen Paltto, Karasjok Åge Amundsen, Lakselv... Varamedlem: Bente Samuelsen, Lakselv Donald Ulriksen, Lakselv... Varamedlem: Ruth Persen, Lakselv Kjell H. Sæther, Karasjok... Varamedlem: Máret Sárá, Karasjok Oppnevnt av de ansatte : Nils Arve Lund, Karasjok... Varamedlem: Kjell-Åge Wilhelmsen, Karasjok Styrets leder har vært Åge Amundsen med Gudrun Kåven som nestleder. Styret har i 2004 avholdt 8 møter og behandlet 46 saker. Adm. direktør og administrasjonssjef deltar i styrets møter uten stemmerett. Av de viktigste sakene nevnes: Årsberetning og regnskap Budsjett Kapitalinnskudd i Finnmark Miljøvarme AS Aksjekjøp i Kvænangen Kraftverk AS Aksjesalg i Finnmark Bredbånd AS Stemningsbilde FOTO: LUOSTEJOK KRAFTLAG Årsrapport

6 Organisasjon Luostejok Kraftlag AL er organisert som følger: Representantskap Styre Adm. dir. Stabsingeniør Administrasjonsavd. Nettavdeling Tilsynsavdeling Administrasjonsavdelingen har ansvaret for kundeservice, økonomi og personal funksjon. Nettavdelingen tar seg av utbygging, drift og vedlikehold av nettet samt drift av produksjon. Tilsynsavdelingen innehar DLE funksjon, måling og kommunikasjon. Luostejok Kraftlag AL ledes av adm.dir Sverre Pedersen og ved ut gang en av året hadde kraftlaget 25 ansatte og 2 energimontør lærlinger. Arbeidsgivertilslutning, KS bedrift. Medeier i andre organisasjoner: Kvænangen Kraftverk AS Ishavskraft AS Finnmark Miljøvarme AS 6 Luostejok Kraftlag AL

7 Styrets årsberetning GENERELT Luostejok Kraftlag AL sin hovedvirksomhet er distribusjon av el. kraft. Konsesjonsområde er Karasjok kommune, den vesentlige delen av Porsanger kommune og Veidnes i Lebesby kommune. Selskapets hovedkontor ligger i Lakselv, med montørstasjon i Karasjok. I tillegg er selskapet engasjert lokalt i energirelatert virksomhet og bredbånd. Selskapet skal foruten være en lokal samarbeidspartner innenfor sitt interesseområde. NETTVIRKSOMHETEN. Året 2004 har driftsmessig forløp etter selskapets vedtak og forpliktelser. Totalt overført volum var 134 GWh, en nedgang på om lag 5 % i forhold til tidligere normal år. Etableringen av fjernvarmesentral i Karasjok og Lakselv vil naturlig dempe etterspørsel av el energi til oppvarming. Nedgangen i forbruk resulterte i en akkumulert mindreinntekt på 2,182 mill kroner ved årsskifte. Bygging av den nye 66 kv linja Lakselv Karasjok har pågått gjennom hele året. Mindre endringer i framdriftsplanen har gitt noe forsinkelser i prosjektet og forskjøvet ferdigstillelsen til over nyåret. Med en fullverdig reserveforbindelse til Karasjok kommune er risikoen for langvarige avbrudd betydelig redusert. Beredskapsmessig har det stor betydning for lokalsamfunnet med de konsekvensene et langvarig avbrudd med Vinterdag på Karasjokfjellet. FOTO: LUOSTEJOK KRAFTLAG Årsrapport

8 ekstrem kulde kan få. Etablering av toveiskommunika sjon til alle kundene var på plass i året, mindre justeringer av strukturen sammen med øvrige tiltak for å bedre kvaliteten har pågått gjennom året. Tiltaket har så absolutt bidratt til å effektivisere og forenkle hele betalingskjeden for så vel selskapet som kundene. Årets KILE kostnad har vært kr 1,9 mill. kroner som tilsvarer 0,086 GWh ikke levert energi på grunn av feil og planlagte avbrudd. Det gir en leveringsgrad på 99,93 %. Tapene for året utgjorde 6,4 % Det er investert om lag 16 mill kroner i nettet hvor av det vesentligste er den nye 66 kv linja fra Lakselv til Karasjok. PRODUKSJON Produksjon i Luostejok Kraftstasjon var i året 9,9 Gwh. Årets produksjon ble solgt til Ishavskraft AS til markedspris. Både produksjonsvolum og pris ga et godt resultat for året med inntekt på 2,4 mill kroner mot 2,8 mill. kroner i Luostejok Kraftlag har i løpet av året økt sin aksjepost i Kvænangen Kraftverk AS og eier nå 3.6 % av aksjene. KRAFTOMSETNING Kraftomsetningen ivaretas av Ishavskraft AS hvor vår eierandel er på 7,2 %. ØVRIGE VIRKSOMHETER Utbyggingen av bredbåndsnett til kundene er videreført i perioden. Etterspørselen fra kundene har avtatt noe utover året. Luostejok Kraftlag AL hadde ved halvårsskiftet om lag 700 kunder tilknyttet sitt nett gjennom radioaksess og fiber. Kraftlagets satsing på utbygging av aksessnett har uten tvil hatt en positiv betydningen for både private brukere og næringsvirksomheten i området. Kostnadene for leie av transportkapasitet inn til området er imidlertid på et slikt nivå at investeringen i aksess nett ikke har gitt nødvendig avkastning. Luostejok Kraftlag AL har gjennom sitt 75 % eide bredbåndselskap Finnmark Bredbånd AS levert bredbåndstjenester i området siden En tidlig satsingen på bredbånd lokalt har uten tvil fremmet interessen og bruken av IKT. For å bedre tilbudet til våre kunder og møte konkurransen så vi behov for å søke en større lokal alliansepartner. Mot slutten av året ble våre aksjer i Finnmark Bredbånd solgt til ElTele Nord AS. 8 Luostejok Kraftlag AL

9 Aksjene ble solgt med et tap på kr ,-. Det er også foretatt en ekstraordinær nedskrivning av bokført kapital på bredbånd med 10,9 mill kroner. Luostejok Kraftlag AL vil imidlertid fortsatt være engasjert i leveranse av bredbåndsnett i område. Etter en vanskelig oppstartsfase for Finnmark Miljøvarme AS besluttet styret å bidra med ny aksjekapital på 1,2 mill kroner. RESULTAT Inntektene for året viser en nedgang på 3,9 mill kroner i forhold til 2003 i hovedsak pågrunn av lavere produksjonsinntekter og redusert inntektsramme, også posten andre driftsinntekter har gått ned med ca 1 mill kroner i forhold til foregående år. Driftskostnadene ligger på om lag samme nivå som forrige år. Inntektssvikten har gitt et negativt driftsresultat på ca. 0,6 mill kroner. Årets finansresultat viser 0,3 mill kroner, en nedgang på ca 2,8 mill kroner fra foregående år som i hovedsak skyldes økende rentekostnader og synkende renteinntekter. Totalresultatet balanserer med et underskudd på 9,9 mill. kroner og skyldes i hovedsak ekstraordinære kostnader på 11,1 mill kroner i forbindelse med nedskrivning av anleggsmidler. ARBEIDSMILJØ/HMS Arbeidsmiljøet synes å være godt. Årlig kurses personalet mhp sikkerhet og øvrig faglig oppdatering. HMS - arbeidet organiseres av kraftlagets verneleder. Sykefraværet i 2004, etter fradrag av langtidssykemeldte, ligger på 4,07 %. Kraftlaget har iverksatt tiltak for å begrense fraværet. Luostejok Kraftlag AL er medlem av Finnmark Bedriftshelse AS. Det har vært en fallskade i selskapet i år LIKESTILLING Pr var det 25 fast ansatte i Luostejok Kraftlag AL, hvorav 6 kvinner og 19 menn. Selskapets ledergruppe består 3 ledere hvorav 1 er kvinne, - selskapets øverste leder er mann. Av styrets 5 medlemmer er det 1 kvinne, - styrets nestleder er kvinne. Det er ikke satt i verk spesielle tiltak mhp. likestilling i året. YTRE MILJØ Luostejok Kraftlag AL forurenser ikke det ytre miljø. Årsrapport

10 UTSIKTER FREMOVER Når overføringslinja til Karasjok står ferdig er en milepel nådd. Beredskapen i Karasjok kommune har fått et betydelig løft og risikoen for langvarig brudd på strømforsyningen under ekstrem kulde slik vi har opplevd, er minimal. Strukturen i nettet i område er preget av lange avstander, lange linjer og mange nettstasjoner i forhold til kundegrunnlaget. En betydelig del av anleggene har i dag en alder som gjør at behovet for rehabilitering er økende. Rehabilitering av 22 kv linjer og nettstasjoner vil bli prioriterte oppgaver for nettvirksomheta framover. Etableringen av Finnmark Miljøvarme med sine fjernvarmesentraler i Karasjok og Lakselv har gitt en positiv miljøgevinst for område. Det vil naturlig dempe etterspørsel av el-energi til oppvarming. Dette sammen med liten nyetablering for næringsvirksomhet og nedbygging av offentlig virksomhet i området gjør at vekst i volum for nettvirksomheten framover neppe kan påregnes. Tunge investeringer og risikofylte engasjement de seneste årene gjør det også nødvendig å begrense kostnadsutviklingen om gunstig prisutvikling for kundene og resultatforbedring skal oppnås. Vi ønsker fortsatt å bidra til utviklingen av bredbåndstilbudet i område, men vil begrense engasjementet i forhold til risiko. Styret er av den oppfatning at Luostejok Kraftlag AL skal innrette virksomheten slik at selskapet fortsatt kan fremstå som en solid bedrift til beste for kundene, ansatte og samfunnet forøvrig. ÅRETS RESULTAT Regnskapet viser et negativt resultat på 9,966 mill.kroner som dekkes av selskapets annen egenkapital. Forutsetning av fortsatt drift er tilstede, og årsregnskapet for 2004 er satt opp under disse forutsetningene. Lakselv / Luostejok Kraftlag AL

11 RESULTATREGNSKAP DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note Driftsinntekter Overføringsinntekter Energisalg Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Driftskostnader Sentralnettskostnader og nettap Lønnskostnad 4, Avskrivning på varige driftsmidler Annen driftskostnad Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT ( ) FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Utbytte Renteinntekter Andre finansinntekter Sum finansinntekter Finanskostnader Rente og gebyrkostnader Sum finanskostnader Netto finansposter ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD ( ) Skattekostnad på ordinært resultat 7 ( ) ORDINÆRT RESULTAT (58 906) Ekstraordinære poster Ekstraordinær kostnad Netto ekstraordinære poster ( ) ( ) Skattekostnad på ekstraordinært resultat 7 ( ) ( ) ÅRSRESULTAT ( ) ( ) Overføringer Overføringer fra annen egenkapital ( ) ( ) SUM OVERFØRINGER ( ) ( ) Årsrapport

12 Balanse EIENDELER Anleggsmidler Note Utsatt skattefordel Varige driftsmidler Investeringer i aksjer og andeler Langsiktige fordringer Sum anleggsmidler Omløpsmidler Materiellbeholdning Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Mindreinntekt nettvirksomhet Likvide midler Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital Andelskapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Lakselv Luostejok Kraftlag AL

13 Regnskapsprinsipper Generelt Selskapets årsregnskap er avlagt etter gjeldende regnskapsregler for små foretak. Klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie og bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Prinsipper for inntekts- og kostnadsføring Driftsinntekter representerer opptjent verdi knyttet til overføring av energi, salg av kraft og arbeid for andre. Kostnadsføring av varer og tjenester foretas ved levering. Anleggsmidler Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet ikke forventes å være forbigående. Nye anlegg og reinvesteringer av komponenter som øker driftsmidlets levetid eller på annen måte øker den fremtidige inntjeningsevnen aktiveres. Øvrige aktiviteter klassifiseres som drift/vedlikehold og kostnadsføres. Vedlikehold av driftsmidler for 2004 er gjennomført i henhold til selskapets vedlikeholdsplaner. Vedlikeholdsaktiviteter kostnadsføres ved gjennomføringen. Egentilvirkning av driftsmidler, dvs utvidelser og reinvesteringer i regionaltnett og i distribusjonsnettet vurderes til til variabel tilvirkningskost og aktivieres på vedkommende driftsmiddel. Pensjonsforpliktelser Selskapet har pensjonsforpliktelser som er sikret gjennom livforsikringsselskaper og forpliktelser som er usikret og dekkes over selskapets drift. Pensjonsforpliktelser som er sikret og forpliktelser knyttet til avtalefestet pensjon balanseføres ikke. Andre pensjonsforpliktelser som er usikret er vurdert til nåverdi og opptatt i selskapets balanse. Magasinbeholdning Det foreligger ingen kostpris på tilsig av vann. Oppmagasinert vannbeholdning opptas derfor ikke i balansen. Materielbeholdning Beholdningen består av driftsmateriell til bruk ved vedlikehold og reinvesteringsaktiviteter samt reservedeler. Beholdningen er vurdert til anskaffelseskost. Årsrapport

14 Aksjer og andeler i andre selskaper Aksjer og andeler i andre selskaper er innarbeidet etter kostmetoden og vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kompensasjon for ikke levert energi Tildelt inntektsramme overstiger beregnet kompensasjon. Da det er beheftet med usikkerhet hvorvidt selskapet som følge av innføringen av kompensasjonsordningen vil øke nettleien, er denne mindreinntekten ikke inntektsført. Skatter Skatt på alminnelig inntekt beregnes til 28 %. Utsatt skatt beregnes etter gjeldsmetoden på midlertidige forskjeller mellom skattemessig og regnskapsmessig verdi av eiendeler og gjeld. Utsatt skattefordel er målt til nominell verdi og opptas i balansen dersom det er sann synlig at skattefordelen i fremtiden kan utnyttes. Plikt til å svare grunn renteskatt og naturressursskatt er for 2004 satt til produksjonsanlegg med en merkeytelse som overstiger 5500 kva. Selskapets produksjonsanlegg overstiger ikke denne grensen og er således fritatt for grunnrente- og naturressursskatt. Kontantstrømsoppstilling Kontantstrømsoppstilling er oppsatt etter den indirekte modellen i henhold til foreløpig norsk regnskapsstandard. Rein på vandring FOTO: LUOSTEJOK KRAFTLAG 14 Luostejok Kraftlag AL

15 Noteopplysninger 2003 (alle tall i hele 1.000) Note 1 Egenkapital Andelskapital Annen egenkapital Sum Egenkapital Innbetaling av andeler 50 Årets resultat Egenkapital Selskapet har ca andelshavere. Andelshaverne er abonnenter i selskapets konsesjonsområde. Note 2 Bundne midler Posten likvide midler består i sin helhet av kontanter og bankinnskudd. Bundne bankinnskudd for oppbevaring av skattetrekksmidler utgjør 505. Note 3 Kundefordringer Kundefordringer er vurdert til antatt virkelig verdi. For å møte forventede tap har selskapet en avsetning på 230. Konstaterte tap i 2004 utgjør 41. Note 4 Ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte Selskapet har 25 fast ansatte. Ansatte har lån i selskapet på til sammen 381. Lånet forrentes med 3,25 % januar - april og 2,5 % mai - desember og nedbetales etter fastsatte planer. Lønnskostnader består av følgende poster: Lønn og vaktgodtgjørelser Refunderte sykepenger og lærlingstilskudd Pensjonspremier og avsetning til dekning av pensjonsforplikt Sosiale kostnader 37 Aktiverte lønnskostn. knyttet til investeringsaktiviteter Sum Godtgjørelser Adm.dir Styret Revisor Lønn 507 Annen godtgjørelse 96 Honorar Konsulent bistand 32 Sum Årsrapport

16 Note 5 Pensjonsforpliktelser Selskapet har en kollektiv pensjonsordning som er sikret i et livforsikringsselskap hvor samtlige av selskapets ansatte inngår. I tillegg inngår samtlige av selskapets ansatte i ordning om avtalefestet pensjon. Pensjonsforpliktelser knyttet til disse ordningene balanseføres ikke. Årets premie er kostnadsført og utgjør I tillegg har selskapet usikrede pensjonsforpliktelser for to tidligere ansatte. Årlige utbetalinger belastes over drift. Pensjonsforpliktelsen estimeres til 555 og balanseføres som opptas i selskapets balanse. Note 6 Varige driftsmidler Kraft- Fordelings- Inventar, stasjon nett Bygninger Bredbånd Kjøretøyer målere etc Sum Anskaffelseskost Tilgang til kostpris Avgang til kostpris Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Bokført verdi Nedskrivninger Årets avskrivninger Årets avskrivninger i % 1,3-4,0 2,9-4,0 2,0 10,0 25,0 6,6-20,0 Aktivering av eget arbeid utgjør samlet Note 7 Skattekostnad Midlertidige forskjeller Skattøkende og skattereduserende forskjeller som revererserer eller kan reversere i samme periode er utlignet. Midlertidige skattereduserende forskjeller er knyttet til: Endring Driftsmidler Kundefordringer Pensjonsforpliktelser Aksjer Midlertidige forskjeller Akkumulert fremførbart underskudd Grunnlag utsatt skattefordel De skattereduserende midlertidige forskjellene vil redusere selskapets fremtidige betalbare skatt. Utsatt skattefordel er derfor opptatt i selskapets balanse. Utsatt skattefordel, midlertidige forskjeller, 28 % Luostejok Kraftlag AL

17 Betalbar skatt Resultat før skattekostnad Utbytte Regnskapsmessig tap realisasjon av aksjer 220 Endring i midlertidige forskjeller som påvirker skatt på ordinært resultat Grunnlag for betalbar skatt av ordinært resultat Årets skattekostnad på ordinært resultat Betalbar skatt på ordinært resultat 0 Endring i utsatt skatt Skatt på ekstraordinære poster Sum skattekostnad ordinært resultat -348 Årets skattekostnad på ekstraordinært resultat Resultat av ekstraordinære poster Endring i midlertidige forskjeller som påvirker skatt på ekstraord.resultat Grunnlag for betalbar skatt av ekstraordinært resultat 0 Betalbar skatt av ekstraordinært resultat 0 Endring i utsatt skatt Sum skattekostnad på ekstraordinært resultat Tidligere nedskrivninger av aksjer klassifisert under ekstraordinære poster Utsatt skatt på årets nedskrivninger Endring i utsatt skatt på ekstraordinære poster Note 8 Investeringer i andre selskaper Selskapets aksjer og andeler vurderes etter kostmetoden og består av følgende: Selskap Eierandel Ansk.kost Bokført verdi Ishavskraft AS 7,2 % Kvænangen AS 3,6 % Finnmark Miljøvarme AS 13,5 % Andre 2 2 Sum aksjer og andeler Årsrapport

18 Note 9 Virksomhetsområder I tillegg til at selskapet driver nettvirksomhet har selskapet en mindre egenproduksjon av kraft. Videre utfører selskapet montørtjenester ol. for andre. Disse tjenestene er nedenfor definert som sekundærvirksomhet. Internfakturering er foretatt mellom virksomhetsområdene. Driftsinntekter og driftskostnader er derfor ikke sammenlignbar med vedkommende linjer i resultatregnskapet. Produksjon Regionalt- Distrib.- Sekundær- Sum Driftsinntekter nett nett virksomhet Salgsinntekter Korr. mindre Årets merinntekt Andre inntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Overføringskostnader Nettap Personalkostnader Ordinære avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Årets mindreinntekt Regionalt- Distrib.- nett nett Fastsatte inntektsrammer fra NVE Overføringskostnader Tillatt inntekt av monopolvirksomhet Sum driftsinntekter Merinntekt Akk. mindreinntekt Korreksjon mindreinntekt Akkumulert mindreinntekt Renter mindreinntekt -218 Sum mindreinntekt som opptas i selskapets balanse Regionalt- Distrib.- Sum nett nett Avkastning av investert nettkapital Nettkapital Nettkapital Gjennomsnittlig nettkapital % påslag netto arbeidskapital Avkastningsgrunnlag Avkastning av investert nettkapital 2,9 % 1,8 % (driftsresultat i % av gj.kapital) 18 Luostejok Kraftlag AL

19 Kvalitetsjustert inntektsramme Av forsiktighetshensyn balanseføres ikke mindreinntekt relatert til kvalitetsjustert inntektsramme ved ikke levert energi (KILE) Vedtatt inntektsramme for Varslede avbrudd Ikke varslede avbrudd Mindreinntekt Akkumulert mindreinntekt (KILE) Sum ikke balanseført mindreinntekt (KILE) Note 10 Langsiktig gjeld Langsiktig gjeld nedbetales lineært med over 20 år. Saldo pr utgjør Det er inngått en rentebytte avtale som sikrer selskapet en fast rente frem til Som sikkerhet for langsiktig gjeld er det inngått negativ pantsettelseserklæring. Note 11 Ekstraordinære poster Selskapet har i 2004 solgt samtlige av aksjene i Finnmark Bredbånd AS. Fremtidig inntjening fra investeringer i bredbånd er beheftet med betydelig usikkerhet. Forventede kontantstrømmer fra investeringene forsvarer ikke bokførte verdier. Verdifallet ansees ikke som forbigående og selskapet har derfor valgt å regnskapsmessig nedskrive nettet i sin helhet. Ekstraordinære nedskrivninger i 2003 er relatert til aksjer i Finnmark Bredbånd AS og Finnmark Miljøvarme AS Traversmontasje på nylinja til Karasjok. FOTO: LUOSTEJOK KRAFTLAG Årsrapport

20 Kontantstrømsoppstilling 2004 (alle tall i hele 1.000) Kontantstrømmer fra operasjonell aktiviteter Ordinært resultat før skattekostnad Periodens betalte skatter Gevinst ved salg av anleggsmidler -214 Tap ved salg av aksjer 232 Ordinære avskrivninger Reduksjon i materiellbeholdning Reduksjon i kortsiktige fordringer (økning i 2003) Reduksjon av leverandørgjeld (økning i 2003) Økning i annen kortsiktig gjeld Reduksjon i pensjonsforpliktelser over drift (økning i 2003) Netto innbetalinger fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler 692 Innbetalinger fra selskapets utlån Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av aksjer Innbetalinger ved salg av aksjer 270 Netto utbetalinger knyttet til investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Innbetaling av andelskapital Avdrag på langsiktig gjeld Opptak av langsiktige lån Netto innbetalinger fra finansieringsaktiviteter Netto endring av likvide midler Beholdning av likvide midler Netto endring av likvide midler Beholdning av likvide midler Luostejok Kraftlag AL

21 NØKKELTALL 2004 Likviditet Likviditetsgrad 1 (tot.om:kg) 9,07 6,26 Likviditetsgrad 2 (mest likvide om:kg) 5,27 3,97 Soliditet Egenkapitalprosent (ekx100:tot.k) 83,55 81,51 Rentedekningsgrad (tot.res+rentek.:rentek.) -7,00 0,70 Rentabilitet Egenkapital rentabiliteten (res.før.ek.o.p.x100:i.b.) -0,25 4,29 Overskuddsgrad (dritsres.+finansx100:oms) -1,33 15,88 (driftsres.x100:oms) -2,07 8,62 Totalt overført kwh Tilfeldig kraft 14% Nettap 6% Husholdning 42% Næring 38% Overføringskostnader Avskrivninger 28% Nettap 7% Sentralnett kostnader 14% Andre 25% Lønn 27% Årsrapport

22 Min sámegielat lohkkiide oaneha at Luostejok Kraftlag AL ja vássán jagi birra. Luostejok Kraftlag AL váldodoaibma lea elfámu doaimmaheapmi. Min rávdnjedoaimmahanlohpi fátmmasta Kárášjoga gieldda, váldooasi Porsá ggu gielddas ja Sáltesávjju Davvesiidda gielddas. Fitnodagas leat 25 bargi, váldokantuvra lea Leavnnjas, ja Kárášjogas lea monterenstaªuvdna. Mii buvttadat sullii 10 Gwh elfámu Luostejoga elfápmodoaimmahagas ja eaiggádat maid 3,6 % Návuona elfápmodoaimmahagas, Kvænangen Kraftverk:s. Ishavskraft AS, man ossosiin mii eaiggádat 7,2 %, vuovdá elfámu. Fitnodat bargá maid báikkálaččat gáiddusliggemiin ja diehtošávahagain (bredbånd). Fitnodat galgá maid doaibmat báikkálaš ovttasbargin beroštupmesuorggistis. Jagis 2004 fitnodat jorahii 31 milj. ruvnno, mii lea 3,9 milj. ruvnno unnit go ovddit jagi. Geahppáneami váldosivva lea neahttadoaimmaid boahtorámmaid njiedjan ja elfápmobuvttadeami boaπuid unnun. Mii doaimmaheimmet sullii 134 Gwh (miljovnna kwh) guovllu kundariidda, mii lea sullii 5 % unnit go ovdal. Suodjalusa doaimmat leat geahppánan ja Finnmark Miljøvarme lea doaimmahišgoahtán elfámu guovllus, ja mii navdit ahte geavaheapmi bissu jagi 2004 dásis ain boahtteáiggisge. Luostejok Kraftlag lea ma imuš áigodagas investeren ollu. Leat huksemin oππa 66 kv linjá Kárášjohkii, ja dan geavahišgoahtit cuo ománus Dán áigge gulahallat maid guovtti guvlui kundariiguin elfápmofierpmádaga bokte, ja sirdit dan láhkai dieπuid kundariid fápmogeavaheami birra rehkenastindiehtovuππui ja liggenguovddážiid stivremii. Finnmark Miljøvarme joπiheapmi lei váttis álggus ja ruhtadilli lei heittot olles jagi. Luostejok Kraftlag AS bijai ovttas eará eaiggádiiguin fitnodahkii oππa oasuskapitála oktiibuot 9 milj. ruvnno, mas min oassi lei 1,26 milj. ruvnno. Luostejok Kraftlag AL eaiggáda 75 % diehtošávahatfitnodagas Finnmark Bredbånd AS, man olis dat lea doaimmahan guvlui diehtošávahatbálvalusaid jagi 2001 rájes. Dat ahte árrat á giruššagoπiimet báikkálaš diehtošávahaga ovdii, lea eahpitkeahttá ovddidan beroštumi ja geavaheami. Jagi loahpas vuvddiimet Finnmark Bredbånd nuppi fitnodahkii, ElTele Nord AS:i, nu ahte kundarat ožžot buoret fálaldaga ja gilvodilli nanosmuvvá.diehtošávahatfierp mádahkii investeren ii leat dattetge addán dárbbašlaš vuoittu fitnodahkii, ja leat danin vuolidan rusttegiid árvvu rehketdoalus sullii 11 miljovnnain ruvnnuin dán jagi. Mii hálidat ain ovddidit guovllu diehtosávahatfálaldagaid, muhto ráddjet á giruššama riskka mielde. Jahkeboaπusin fitnodagas lea 9,9 milj. ruvnno vuollebáza, man váldo sivva lea 11,1 milj. ruvnno liigegolut diehtošávahaga rusttegiid árvovuolideames. Luostejok Kraftlag AL stivra geige jagi 2004 jahkeraportta ja lea sihkkar das ahte fitnodat duostu boahtteáigge hástalusaid ja lea ain ovddosguvluige nana fitnodat, mas lea ávki searvái, kundariidda, Sápmái ja olles servodahkii. 22 Luostejok Kraftlag AL

23

24 Luostejok Kraftlag AL Adr: Pb 104, 9711 LAKSELV Foretak: NO NO Tlf:

Årsrapport 2012 57. driftsår

Årsrapport 2012 57. driftsår Årsrapport 2012 57. driftsår Forsidebildet: Fra Østerbotn i Porsanger. Foto: Almar Paulsen Driftsass. Kjell Åge Wilhelmsen. Styret i Luostejok Bredbånd (innfusjonert i Luostejok Kraftlag i 2012). Fra venstre:

Detaljer

Årsrapport 2013 58. driftsår

Årsrapport 2013 58. driftsår Årsrapport 2013 58. driftsår Forsidebildet: Kvæntunet i Børselv. Foto: Terje Aronsen Direktør Ole G. Thomassen takker avd.leder Nils Roger Pettersen for god innsats på bredbåndsavdelingen. Avju småjenter

Detaljer

ÅRSRAPP0RT 2004. Nord Troms Kraftlag AS sitt hovedkontor i Sørkjosen

ÅRSRAPP0RT 2004. Nord Troms Kraftlag AS sitt hovedkontor i Sørkjosen ÅRSRAPP0RT 2004 Nord Troms Kraftlag AS sitt hovedkontor i Sørkjosen 1 I N N H O L D Innledning 3 Eierforhold 4 Generalforsamling 4 Styre 4 Administrasjon 4 Organisasjonsplan 5 Utvalg og medlemskap 6 Kommentarer

Detaljer

Selskapsstruktur Midtnett / Midtkraft Buskerud

Selskapsstruktur Midtnett / Midtkraft Buskerud Årsrapport 2011 Selskapsstruktur Midtnett / Midtkraft Buskerud Selskapsstruktur Modum Kommune 66,6% Sigdal Kommune 33,4% Ramfoss Kraftlag Fylket 36,00% Modum 36,35% Krødsherad 18,17% Sigdal 9,48% Sigdal

Detaljer

Selskapsstruktur. Ramfoss Kraftlag. Sigdal Kommune. Modum Kommune. Sigdal Energi. Horga Kraftverk. Modum Kraftproduksjon KF. Hellefoss Kraft AS

Selskapsstruktur. Ramfoss Kraftlag. Sigdal Kommune. Modum Kommune. Sigdal Energi. Horga Kraftverk. Modum Kraftproduksjon KF. Hellefoss Kraft AS Årsrapport 2013 Selskapsstruktur Modum Kommune 66,6% Sigdal Kommune 33,4% Ramfoss Kraftlag Fylket 36,00% Modum 36,35% Krødsherad 18,17% Sigdal 9,48% Sigdal Energi Sigdal 100% Horga Kraftverk I tillegg

Detaljer

Årsberetning 2008 C L

Årsberetning 2008 C L Årsberetning 2008 Selskapsstruktur Midt Nett / Midt Kraft Buskerud Modum K ommune Sigdal K ommune Ramfos s Kraftlag F ylket 36,00 % Modum 36,35 % Krødsherad 18, 17 % Sigdal 9,48 % 66,6 % 33,4 % Midt Nett

Detaljer

Selskapsstruktur Midt Nett / Midt Kraft Buskerud

Selskapsstruktur Midt Nett / Midt Kraft Buskerud Årsrapport 2009 Selskapsstruktur Midt Nett / Midt Kraft Buskerud Modum K ommune Sigdal K ommune Ramfos s Kraftlag F ylket 36,00 % Modum 36,35 % Krødsherad 18, 17 % Sigdal 9,48 % 66,6 % 33,4 % Midt Nett

Detaljer

Dalane energi Årsberetning

Dalane energi Årsberetning 2013 Dalane energi Årsberetning Innhold Dalane energi Årsberetning Om Dalane energi... 2 Hovedtall for Dalane energi... 3 Organisasjon og administrasjon... 4 Styrets beretning... 5 Resultatregnskap 2012...

Detaljer

Årsberetning 2007 C L

Årsberetning 2007 C L Årsberetning 2007 Selskapsstruktur Midt Nett / Midt Kraft Buskerud Modum K ommune Sigdal K ommune Ramfos s Kraftlag F ylket 36,00 % Modum 36,35 % Krødsherad 18, 17 % Sigdal 9,48 % 66,6 % 33,4 % Midt Nett

Detaljer

Toppbefaring i Loppa. Foto: Øystein Sandelin. Årsrapport 2014

Toppbefaring i Loppa. Foto: Øystein Sandelin. Årsrapport 2014 Toppbefaring i Loppa. Foto: Øystein Sandelin Årsrapport 2014 Innhold 1 Begivenheter i året som gikk... 3 2 Orientering fra virksomheten... 6 2.1 Fiberutbygging... 8 2.2 Nettdrift... 10 2.3 Kraftproduksjon...

Detaljer

årsrapport 2013 Årsrapport 2013 Ymber sykler til jobben. Foto: Viktor Enoksen, journalist Framtid i Nord.

årsrapport 2013 Årsrapport 2013 Ymber sykler til jobben. Foto: Viktor Enoksen, journalist Framtid i Nord. Årsrapport 213 1 Ymber sykler til jobben. Foto: Viktor Enoksen, journalist Framtid i Nord. innhold 1 Begivenheter i året som gikk... 3 2 Orientering fra virksomheten... 5 2.1 Fiberutbygging... 8 2.2 Nettdrift...

Detaljer

Årsrapport 2007 VOKKS

Årsrapport 2007 VOKKS Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3-4 Styrets beretning... 5-6 Økonomi,

Detaljer

1 Årsrapport 2011 4. juni 2012

1 Årsrapport 2011 4. juni 2012 Årsrapport 2011 4. juni 2012 1 innhold 1 Begivenheter i året som gikk... 3 2 orientering fra virksomheten... 6 2.1 Fiberutbygging... 8 2.2 Nettdrift... 10 2.3 Kraftproduksjon... 11 2.4 Det lokale eltilsyn...

Detaljer

«Trollfjord Kraft AS skal dekke sine kunders behov for energi, primært elkraft med vekt på høy leveringssikkerhet, god servicekvalitet og riktig pris»

«Trollfjord Kraft AS skal dekke sine kunders behov for energi, primært elkraft med vekt på høy leveringssikkerhet, god servicekvalitet og riktig pris» 2008 Årsrapport «Trollfjord Kraft AS skal dekke sine kunders behov for energi, primært elkraft med vekt på høy leveringssikkerhet, god servicekvalitet og riktig pris» «overordnet målsetting» side 2 årsrapport

Detaljer

Innhold. Konsernet Sjøfossen Energi AS. Årsberetning... s. 1. Årsregnskap... s. 5. Kontantstrømanalyse... s. 8. Noter til regnskapet...s.

Innhold. Konsernet Sjøfossen Energi AS. Årsberetning... s. 1. Årsregnskap... s. 5. Kontantstrømanalyse... s. 8. Noter til regnskapet...s. Årsrapport 2006 Innhold Årsberetning... s. 1 Årsregnskap... s. 5 Kontantstrømanalyse... s. 8 Noter til regnskapet...s. 9 Revisjonsberetning... s. 20 Forsidebilde: Selskapets administrasjons- og lagerbygg

Detaljer

INNHOLD. Direktøren... 4. Styrets beretning for 2011... 5. Resultatregnskap 2011... 9. Balanse pr. 31.12.11... 10. Regnskapsprinsipper...

INNHOLD. Direktøren... 4. Styrets beretning for 2011... 5. Resultatregnskap 2011... 9. Balanse pr. 31.12.11... 10. Regnskapsprinsipper... Årsberetning og regnskap 2011 INNHOLD Direktøren... 4 Styrets beretning for 2011... 5 Resultatregnskap 2011... 9 Balanse pr. 31.12.11... 10 Regnskapsprinsipper... 12 Noter... 14 Kontantstrømanalyse...

Detaljer

Dalane Energi Årsberetning

Dalane Energi Årsberetning 2005 Dalane Energi Årsberetning 1 Innhold Dalane energi Årsberetning Om Dalane energi 2 Hovedtall for Dalane energi 3 Organisasjon og administrasjon 4 Styrets beretning 5 2005 Dalane energi 100 år 11 Resultatregnskap

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Regnskap. Virksomhetene. 1 Elverum Energi AS 2 Årsberetning 2011

Innholdsfortegnelse. Regnskap. Virksomhetene. 1 Elverum Energi AS 2 Årsberetning 2011 ÅRSRAPPORT 2011 Innholdsfortegnelse 1 Elverum Energi AS 2 Årsberetning 2011 Regnskap 5 Resultatregnskap 6 Balanse 8 Noter 19 Kontantstrømoppstilling 21 Verdiskapningsregnskap 22 Revisjonsberetning Virksomhetene

Detaljer

Styrets beretning for 2013... 4 Resultatregnskap 2013... 8 Balanse pr. 31.12.13... 9 Regnskapsprinsipper... 11 Noter... 13 Kontantstrømanalyse...

Styrets beretning for 2013... 4 Resultatregnskap 2013... 8 Balanse pr. 31.12.13... 9 Regnskapsprinsipper... 11 Noter... 13 Kontantstrømanalyse... Årsberetning og regnskap 2013 Styrets beretning for 2013... 4 Resultatregnskap 2013... 8 Balanse pr. 31.12.13... 9 Regnskapsprinsipper... 11 Noter... 13 Kontantstrømanalyse... 22 Nøkkeltall... 23 INNHOLD

Detaljer

Årsrapport 2008 VOKKS

Årsrapport 2008 VOKKS Årsrapport 2008 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3-4 Styrets beretning... 5-6 Økonomi, Resultatregnskap...

Detaljer

Årsrapport 2009 VOKKS

Årsrapport 2009 VOKKS Årsrapport 2009 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3-4 Styrets beretning... 5-6 Økonomi, Resultatregnskap...

Detaljer

Dalane energi Årsberetning

Dalane energi Årsberetning 2011 Dalane energi Årsberetning Innhold Dalane energi Årsberetning Om Dalane energi... 2 Hovedtall for Dalane energi... 3 Organisasjon og administrasjon... 4 Styrets beretning... 5 Resultatregnskap 2010...

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING OG REGNSKAP INNHOLD Styrets beretning... 5 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Noter til regnskapet... 16 Revisjonsberetning... 28 Samfunnsregnskap... 30 STYRETS BERETNING 2014 For Nord-Salten

Detaljer

Innhold. Side. 2 Generelt om året som har gått... 14 2.1 Kraftforsyning... 14 2.2 Kraftlagets fiberutbygging... 16

Innhold. Side. 2 Generelt om året som har gått... 14 2.1 Kraftforsyning... 14 2.2 Kraftlagets fiberutbygging... 16 Årsberetning 213 Innhold 1 Innledning...................................................... 1.1 Verdigrunnlag er en viktig veiviser for oss....................... 1.2 Kraftlagets formål...........................................

Detaljer

Innhold. Krediteringer: Naturfoto: istockphoto Foto av ansatte: Tynset Foto Grafisk formgiving: Form til fjells

Innhold. Krediteringer: Naturfoto: istockphoto Foto av ansatte: Tynset Foto Grafisk formgiving: Form til fjells årsrapport 2013 Innhold Organisasjonskart 4 Dette er NØK 5 Organisasjonskart 6 Nord-Østerdal Kraftlag SA 7 Everksjefen har ordet 10 Årsberetning 2013 12 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Kontantstrømanalyse

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING 2010 OG REGNSKAP INNHOLD Styrets beretning... 5 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Noter til regnskapet... 16 Revisjonsberetning... 28 STYRETS BERETNING 2010 Generelt Året 2010 var et begivenhetsrikt

Detaljer

Om ValdresEnergi Styret Virksomheten Regnskap

Om ValdresEnergi Styret Virksomheten Regnskap Årsrapport 2014 Om ValdresEnergi Styret Virksomheten Regnskap /03/ Selskapet og organisasjonen /11/ Styret /16/ Teknisk årsrapport /26/ Resultatregnskap /06/ Adm. direktørs beretning /12/ Styrets årsberetning

Detaljer

TITTEL 1. Årsrapport 2002

TITTEL 1. Årsrapport 2002 TITTEL 1 Årsrapport 2002 VISJON - et ledende nordnorsk energikonsern med internasjonal konkurransekraft. INNHOLD 3 Årsrapport 2002 SAMFUNNSREGNSKAP.............................5 ADM. DIREKTØR HAR ORDET..................7

Detaljer

ÅRSBERETNING 2011 ÅRSBERETNING

ÅRSBERETNING 2011 ÅRSBERETNING ÅRSRAPPORT 2011 2 ÅRSBERETNING 2011 ÅRSBERETNING 2011 3 Den 17. august 1973 ble det i Nesset kommunestyre gjort et endelig vedtak om at partslaget P/L Nesset kraftverk og Eresfjord og Vistdal kommunale

Detaljer

Selskapet og organisasjon

Selskapet og organisasjon Årsrapport 2013 Om ValdresEnergi Styret Virksomheten Regnskap Selskapet og organisasjonen Adm. direktørs beretning Den årlige kundeundersøkelsen Samfunnsregnskap og sosialt ansvar 3 Selskapet og organisasjon

Detaljer