Årsrapport driftsår

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2005. 50. driftsår"

Transkript

1 Årsrapport driftsår

2 Vi tar vare på miljøet Bilde fra arbeide med utskifting av PCB holdige lysarmaturer. FOTO: LUOSTEJOK KRAFTLAG Adresse: Pb 104, 9711 Lakselv Tlf: Web: Foretak: E-post:

3 Innhold Representantskapet...side 4 Styret...side 5 Organisasjon...side 6 Styrets årsberetning...side 7 Resultatregnskap...side 11 Balanse...side 12 Regnskapsprinsipper...side 13 Noteopplysninger...side 15 Kontantstrømsoppstilling...side 20 Nøkkeltall...side 21 Samisk sammendrag...side 22 Revisjonsberetning...side 23 Kort om Luostejok Kraftlag AL Etablert: 21. november 1949 Lokalisert til: Lakselv i Porsanger kommune med underavdeling for lokal drift i Karasjok. Antall ansatte: 22 Hovedoppgave: Å overføre elektrisk energi med høy leveringskvalitet i et effektivt nett til kunder i Karasjok kommune, østre del av Porsanger kommune samt Veidnes i Lebesby kommune. Utfordringer i kommende år: Å bestå som et selvstendig nettselskap, opprettholde sikker levering samt skape forståelse internt og eksternt for kraftlagets rolle til samfunnets beste. Årsrapport

4 Representantskapet Representantskapet som er kraftlagets øverste organ hadde i 2005 følgende sammensetning: Oppnevnt av Porsanger kommune: Hedly Mikalsen, Lakselv Atle Mikael Hove, Lakselv Paul Even Paulsen, Lakselv Varamedlem: Rolf Johansen, Lakselv Varamedlem: Ernst Jensen, Lakselv Varamedlem: Bjørg Sivertsen, Lakselv Oppnevnt av Karasjok kommune: Jan Terje Nedrejord, Karasjok Johanne E. Gaup, Karasjok Gudrun E. Lindi, Karasjok Mathis M. Somby, Karasjok Varamedlem: Jan Helge Soleng, Karasjok Varamedlem: Tore Jan Gjerpe, Karasjok Varamedlem: John Nystad, Karasjok Varamedlem: Anders Nils N. Utsi, Karasjok Representantskapets ordfører har vært Johanne E Gaup, Karasjok, med Hedly Mikalsen, Lakselv, som varaordfører. Representantskapet har i 2005 avholdt 1 møte og behandlet 7 saker. Styret deltar i representantskapsmøte uten stemmerett. Av de viktigste sakene nevnes: Årsmelding Regnskap Budsjett Salg av eiendommer 4 Luostejok Kraftlag AL

5 Styret Luostejok Kraftlag AL s styre i 2005 var følgende: Oppnevnt av representantskapet: Gudrun Kåven, Karasjok...Varamedlem: Elen Maria Gaup Eriksen, Karasjok Kjell H. Sæther, Karasjok... Varamedlem: Máret Sárá, Karasjok Åge Amundsen, Lakselv... Varamedlem: Bente Samuelsen, Lakselv Donald Ulriksen, Lakselv... Varamedlem: Ruth Persen, Lakselv Oppnevnt av de ansatte : Nils-Arve Lund, Karasjok... Varamedlem: Kjell-Åge Wilhelmsen, Karasjok Styrets leder har vært Åge Amundsen med Gudrun Kåven som nestleder. Styret har i 2005 avholdt 5 møter og behandlet 41 saker. Administrerende direktør og administrasjonssjef deltar i styrets møter uten stemmerett. Av de viktigste sakene nevnes: Årsberetning og regnskap Budsjett Aksjekjøp i ElTele Nord AS Ny organisasjonsplan Ny logo/profil Styret og adm. direktør Fra venstre: Åge Amundsen (leder), Donald Ulriksen, Kjell H. Sæther, Gudrun Kåven, Nils-Arve Lund og Sverre Pedersen (adm. direktør). FOTO: FRILUFTSLIV OG FOTO Årsrapport

6 Organisasjon Luostejok Kraftlag AL er organisert som følger: Representantskap Styret Adm. dir. Administrasjonsavd. Nettavdeling Tilsynsavdeling Administrasjonsavdelingen har ansvaret for kundeservice, økonomi og personal funksjon. Nettavdelingen tar seg av utbygging, drift og vedlikehold av nettet, samt drift av produksjon. Tilsynsavdelingen innehar DLE funksjon, måling og kommunikasjon. Luostejok Kraftlag AL ledes av adm. direktør Sverre Pedersen og ved utgangen av året hadde kraftlaget 22 fast ansatte og 2 energimontør lærlinger. Arbeidsgivertilslutning, KS bedrift. Medeier i andre organisasjoner: Kvænangen Kraftverk AS Ishavskraft AS Finnmark Miljøvarme AS ElTele Nord AS 6 Luostejok Kraftlag AL

7 Styrets årsberetning GENERELT Luostejok Kraftlag A/L sin hovedvirksomhet er distribusjon av el. kraft. Konsesjonsområde er Karasjok kommune, den vesentlige delen av Porsanger kommune og Veidnes i Lebesby kommune. Selskapets hovedkontor ligger i Lakselv, med montørstasjon i Karasjok. I tillegg er selskapet engasjert lokalt i energirelatert virksomhet og bredbånd. Selskapet skal foruten være en lokal samarbeidspartner innenfor sitt interesseområde. Selskapet har i løpet av året endret den interne organiseringen og på den måten lagt til rette for en bedre aktivitet og kostnadsstyring. Ny logo er utarbeidet for bedre å befeste selskapets identitet som en solid nettleverandør i Finnmark. NETTVIRKSOMHETEN Året 2005 har driftsmessig forløpt etter selskapets vedtak og forpliktelser. Totalt overført volum var 129 GWh, 3,6 % lavere i forhold til budsjett og prognose. Årsaken til nedgangen er sammensatt. Året startet og ble avsluttet med mildværsperioder utover det normale for årstiden. Også utvidelsen av fjernvarmenettet til Finnmark Miljøvarme bidrar til reduksjon. Akkumulert mindre inntekt pr er mill kroner. Det er i årets regnskap tatt til inntekt mill kroner av akkumulert kileramme. Den nye 66 kv linja Lakselv Karasjok ble ferdigstilt og satt i drift i Sikrere strømforsyning til Karasjok med to parallelle linjer tilknyttet sentralnettet. FOTO: LUOSTEJOK KRAFTLAG Årsrapport

8 april måned. De totale investeringene for prosjektet beløper seg til 32 mill. kroner og som sådan innenfor budsjett. Mindre endringer i framdriftsplanen ga noen forsinkelser i prosjektet uten at det har forringet resultatet. Vi har nå på plass en fullverdig reserveforbindelse til Karasjok kommune som vil redusere risikoen for langvarige avbrudd betydelig. I 2005 har det vært stor aktivitet med skogrydding i våre linjetraseer. Arbeidet har foregått med egne mannskaper og innleide entreprenører. En stor del av egen kapasitet er gått med. Skogryddingen gjøres av sikkerhetsmessige hensyn og for å forhindre at trær kommer i berøring med linjenettet og skaper driftsforstyrrelser. Det har i enkelte tilfeller vært en betydelig utfordring å skape forståelse for nødvendigheten av å rydde skog. Vi har i året kommet i gang med et langsiktig renovering av vårt 22 kv linje nett. Første fase av dette arbeidet er å utbedre mastefundamenteringen. Etter at mastene har stått i år, utsatt for telehiv og vær og vind, må mange master i større og mindre grad fundamenteres på nytt. Omlag 25 % av linje strekningene er utført i året. Arbeidet videreføres kommende år. Årets KILE kostnad har vært 1.1 mill kroner som tilsvarer 39,7 MWh ikke levert energi på grunn av feil og planlagte avbrudd. Dette gir en leveringsgrad på 99,96 % en forbedring i forhold til De totale nett - tapene var på 5,7 %. Det er investert 6,6 mill kroner i løpet av året hvor av det vesentligste er den nye 66 kv linja fra Lakselv til Karasjok, ny liftbil og nyanlegg i distribusjonsnettet. PRODUKSJON Produksjon i Luostejok Kraftstasjon var i året 10.2 Gwh. Årets produksjon ble solgt til Ishavskraft A/S til markedspris. Volummessig et svært godt år. Men pågrunn av noe lavere priser i 2005 ble inntekten 2,2 mill kroner mot 2,4 mill kroner i Det ble i året som gikk satt i gang revurdering av dammen i magasin Gaggavann. En foreløpig rapport viser at dammen har en relativt god tilstand alderen tatt i betraktning. KRAFTOMSETNING Kraftomsetningen ivaretas av Ishavskraft A/S hvor vår eierandel er på 7,5 %. ØVRIGE VIRKSOMHETER Engasjementet i bredbåndsvirksomheten er videreført i perioden. Aksessnettet drives på leiebasis av ElTele Nord. Tilknytning av næringskunder er videreført i perioden. Den videre utbyggingen har også gjort ADSL 2 tilgjengelig for kundene i perioden. Det er 458 kunder tilknyttet aksessnettet i område. For å styrke engasjementet i bredbåndvirksomheten valgte Luostejok Kraftlag å kjøpe en aksjepost på 6,8 % i ElTele Nord. 8 Luostejok Kraftlag AL

9 RESULTAT Inntektene for året viser en økning på 8,8 mill kroner i forhold til Den høye inntekten skyldes at det er inntektsført 6.5 mill kroner fra akkumulert kileramme. Inntektsføringen er begrunnet i opparbeidet nettkvalitet i forhold til norm og har til hensikt å sikre en stabil nettariff framover. Andre driftsinntekter omfatter inntekter ved salg av egne hus, gebyr og tjenester med 3,0 mill kroner. Produksjonsinntekter ligger noe lavere sammenlignet med foregående år på grunn av lavere priser i kraftmarkedet. Økningen i driftskostnadene skyldes i hovedsak høy vedlikeholdsaktivitet i distribusjonsnettet. Renteinntekter og utbytte gir et finansresultat på om lag 2.3 mill. kroner. Totalresultatet balanserer med et overskudd på 7.2 mill kroner. ARBEIDSMILJØ HMS Arbeidsmiljøet synes å være godt. Årlig kurses personalet mhp sikkerhet og øvrig faglig oppdatering. HMS - arbeidet organiseres av kraftlagets verneleder. Sykefraværet i 2005 etter fradrag av langtidssykemeldte ligger på 3.16 % en nedgang på ca 1 % fra forrige år. Kraftlaget har iverksatt tiltak for å begrense fraværet. Luostejok Kraftlag A/L er medlem av Finnmark Bedriftshelse A/S. LIKESTILLING Pr var det 22 fast ansatte i Luostejok Kraftlag, hvorav 5 kvinner og 17 menn. Selskapets ledergruppe består 3 ledere hvorav 1 er kvinne, - selskapets adm. direktør er mann. Av styrets 5 medlemmer er det 1 kvinne, - styrets nestleder er kvinne. Det er ikke satt i verk spesielle tiltak med hensyn på likestilling i året. YTRE MILJØ Luostejok Kraftlag forurenser ikke det ytre miljø. UTSIKTENE FREMOVER Luostejok Kraftlag har vært igjennom en periode med store investeringer i nye anlegg. Ny overføringslinje til Karasjok bidrar til å bedre leveringssikkerheten og toveis kommunikasjon gir en effektiv avregning og faktureringsfunksjon. Investeringen medfører også en økning av kapitalen, men uten at inntektsgrunnlaget øker. Kapitaløkningen skjer samtidig som den eksisterende kapitalen (nett og produksjonsanlegg) begynner å få en betydelig slitasje. Vi må derfor påregne høyere vedlikeholdskostnader, samtidig som behovet for reinvesteringer melder seg. Det gjør at vi i nettleien framover må ta høyde for kostnadene til Årsrapport

10 vedlikehold og tilstrekkelig avkastning på kapitalen. Vi nærmer oss slutten på en 5 årlig reguleringsperiode som opphører Myndigheten har i 3 år arbeidet med utformingen av nytt reguleringsregime som skal tre i kraft fra Selskapet har i løpet av året gjennomført en analyse av våre framtidsutsikter basert på gitte signaler. Med disse forutsetningene vil vi få rammevilkår som gir oss tilstekkelige inntektsmuligheter. Men det vil likevel bli en utfordring å holde nettleia på et akseptabelt nivå med de vedlikehold og reinvesteringskostnadene vi ser framfor oss. Som kompetansearbeidsplass må vi også regne med at oljeindustriens inntog i Finnmark vil skape større konkurranse om kvalifiserte medarbeidere, og i neste fase lønns- og kostnadspress. Å sikre kompetanse gjennom å legge forholdene til rette slik at vi kan være en trygg og attraktiv arbeidsplass har vært og vil være svært viktig framover. Situasjonen krever at vi må søke å begrense kostnadsutviklingen der det er mulig og konsentrere innsatsen om kjernevirksomheten. Vårt engasjement utover kan best ivaretas gjennom samarbeid med øvrige kraftselskap og medeierskap i energi og bredbåndsrelatert virksomhet. Forøvrig er Luostejok Kraftlag opptatt av at det etableres initiativ som gjennom relevante planer og strategier kan gi Finnmark et bredbåndtransportnett basert på fiberteknologi. Et slikt nett vil gjøre at innbyggerne kan gis den samme kommunikasjonsmulighet som den øvrige delen av landet. ÅRETS RESULTAT Totalresultatet balanserer med et overskudd på 9,5 mill kroner før skatt. Etter utlignet skatt gir det et resultat på 7,2 mill kroner, som foreslås overført til selskapets egenkapital. Forutsetning av fortsatt drift er tilstede, og årsregnskapet er for 2005 er satt opp under disse forutsetningene. Lakselv / Luostejok Kraftlag AL

11 Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note Driftsinntekter Overføringsinntekter Energisalg Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Driftskostnader Sentralnettskostnader og nettap Lønnskostnad 4, Avskrivning på varige driftsmidler Annen driftskostnad Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT ( ) FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Utbytte Renteinntekter Andre finansinntekter Sum finansinntekter Finanskostnader Rente og gebyrkostnader Sum finanskostnader NETTO FINANSPOSTER ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD ( ) Skattekostnad på ordinært resultat ( ) ORDINÆRT RESULTAT (58 906) Ekstraordinære poster Ekstraordinær kostnad Netto ekstraordinære poster 0 ( ) Skattekostnad på ekstraordinært resultat 7 0 ( ) ÅRSRESULTAT ( ) Overføringer Overføringer fra annen egenkapital ( ) SUM OVERFØRINGER ( ) Årsrapport

12 Balanse EIENDELER Anleggsmidler Note Utsatt skattefordel Varige driftsmidler Investeringer i aksjer og andeler Langsiktige fordringer Sum anleggsmidler Omløpsmidler Materiellbeholdning Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Mindreinntekt nettvirksomhet Likvide midler Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital Andelskapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL Gjeld Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Lakselv

13 Regnskapsprinsipper Generelt Selskapets årsregnskap er avlagt etter gjeldende regnskapsregler for små foretak. Klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie og bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Prinsipper for inntekts- og kostnadsføring Driftsinntekter representerer opptjent verdi knyttet til overføring av energi, salg av kraft og arbeid for andre. Kostnadsføring av varer og tjenester foretas ved levering. Anleggsmidler Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet ikke forventes å være forbigående. Nye anlegg og reinvesteringer av komponenter som øker driftsmidlets levetid eller på annen måte øker den fremtidige inntjeningsevnen aktiveres. Øvrige aktiviteter klassifiseres som drift/vedlikehold og kostnadsføres. Vedlikehold av driftsmidler for 2005 er gjennomført i henhold til selskapets vedlikeholdsplaner. Vedlikeholdsaktiviteter kostnadsføres ved gjennomføringen. Egentilvirkning av driftsmidler, dvs utvidelser og reinvesteringer i regionaltnett og i distribusjonsnettet vurderes til til variabel tilvirkningskost og aktivieres på vedkommende driftsmiddel. Pensjonsforpliktelser Selskapet har pensjonsforpliktelser som er sikret gjennom livforsikringsselskaper og forpliktelser som er usikret og dekkes over selskapets drift. Pensjonsforpliktelser som er sikret og forpliktelser knyttet til avtalefestet pensjon balanseføres ikke. Andre pensjonsforpliktelser som er usikret er vurdert til nåverdi og opptatt i selskapets balanse. Magasinbeholdning Det foreligger ingen kostpris på tilsig av vann. Oppmagasinert vannbeholdning opptas derfor ikke i balansen. Materielbeholdning Beholdningen består av driftsmateriell til bruk ved vedlikehold og reinvesteringsaktiviteter samt reservedeler. Beholdningen er vurdert til anskaffelseskost. Årsrapport

14 Aksjer og andeler i andre selskaper Aksjer og andeler i andre selskaper er innarbeidet etter kostmetoden og vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kompensasjon for ikke levert energi Tildelt inntektsramme overstiger beregnet kompensasjon. Da det er beheftet med usikkerhet hvorvidt selskapet som følge av innføringen av kompensasjonsordningen vil øke nettleien tilsvarende, er deler av denne mindreinntekten ikke inntektsført. Skatter Skatt på alminnelig inntekt beregnes til 28 %. Utsatt skatt beregnes etter gjeldsmetoden på midlertidige forskjeller mellom skattemessig og regnskapsmessig verdi av eiendeler og gjeld. Utsatt skattefordel er målt til nominell verdi og opptas i balansen dersom det er sannsynlig at skattefordelen i fremtiden kan utnyttes. Produksjonsanleggets påstemplede merkeytelse er under 5500 kva. Det foreligger således ikke plikt plikt til å svare skatte på grunnrenteinntekt eller naturressursskatt. Kontantstrømsoppstilling Kontantstrømsoppstilling er oppsatt etter den indirekte modellen i henhold til foreløpig norsk regnskapsstandard. System for innsamling av målerstand fra alle kundene via strømnettet er på plass. På bildet måletekniker Roald Sandmo. FOTO: LUOSTEJOK KRAFTLAG 14 Luostejok Kraftlag AL

15 Noteopplysninger 2005 (alle tall i hele 1.000) Note 1 Egenkapital Andelskapital Annen egenkapital Sum Egenkapital Innbetaling av andeler 32 Årets resultat Egenkapital Selskapet har ca andelshavere. Andelshaverne er abonnenter i selskapets konsesjonsområde. Note 2 Likvide midler Posten likvide midler består av kontanter, bankinnskudd og pengemarkedsfond. Pengemarkedsfondet er vurdert til markdsverdi og utgjør Bundne bankinnskudd for oppbevaring av skattetrekksmidler utgjør 507. Note 3 Kundefordringer Kundefordringer er vurdert til antatt virkelig verdi. For å møte forventede tap har selskapet en avsetning på 230. Konstaterte tap i 2005 utgjør 36. Note 4 Ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte Selskapet har 22 fast ansatte.ansatte har lån i selskapet på til sammen 381. Lånet forrentes med 2,5% januar-desember og nedbetales etter fastsatte planer. Lønnskostnader består av følgende poster: Lønn og vaktgodtgjørelser Refunderte sykepenger og lærlingstilskudd Pensjonspremier og avsetning til dekning av pensjonsforplikt Sosiale kostnader Aktiverte lønnskostn. knyttet til investeringsaktiviteter Sum Godtgjørelser Adm.dir Styret Revisor Lønn 566 Annen godtgjørelse 102 Honorar Konsulent bistand 46 Sum Årsrapport

16 Note 5 Pensjonsforpliktelser Selskapet har en kollektiv pensjonsordning som er sikret i et livforsikringsselskap hvor samtlige av selskapets ansatte inngår. I tillegg inngår samtlige av selskapets ansatte i ordning om avtalefestet pensjon. Pensjonsforpliktelser knyttet til disse ordningene balanseføres ikke. Årets premie er kostnadsført og utgjør I tillegg har selskapet usikrede pensjonsforpliktelser for to tidligere ansatte. Årlige utbetalinger belastes over drift. Pensjonsforpliktelsen estimeres til 472 og balanseføres som opptas i selskapets balanse. Note 6 Varige driftsmidler Kraft- Kraft- Fordelings- Inventar, Inventar, Anlegg Anlegg stasjon stasjon nett nett Bygninger Bygninger Bredbånd Bredbånd Kjøretøyer Kjøretøyer målere etc målere u/utførelse etc Sum Sum Anskaffelseskost Tilgang til kostpris Tilgang til kostpris Avgang til kostpris Avgang til kostpris Anskaffelseskost Anskaffelseskost Akk.nedskrivninger Akkumulerte Akk.avskrivninger avskrivninger Bokført verdi Nedskrivninger Årets avskrivninger Årets avskrivninger i % i 1,3 1,3-4,0-4,0 2,9-2,9 4,0-4,0 2,0 2,0 10,0 10,0 25,0 25,0 6,6-20,0 6,6-20,0 0,0 Aktivering av eget arbeid utgjør samlet 882. Note 7 Skattekostnad Midlertidige forskjeller Skattøkende og skattereduserende forskjeller som revererserer eller kan reversere i samme periode er utlignet. Midlertidige skattereduserende forskjeller er knyttet til: Endring Driftsmidler Kundefordringer Pensjonsforpliktelser Aksjer Midlertidige forskjeller Akkumulert fremførbart underskudd Grunnlag utsatt skattefordel De skattereduserende midlertidige forskjellene vil redusere selskapets fremtidige betalbare skatt. Utsatt skattefordel er derfor opptatt i selskapets balanse. Utsatt skattefordel, midlertidige forskjeller, 28 % Luostejok Kraftlag AL

17 Betalbar skatt Resultat før skattekostnad Utbytte Andre permanente forskjeller Endring i midlertidige forskjeller Anvendelse av fremførbart underskudd Grunnlag for betalbar skatt av ordinært resultat Årets skattekostnad på ordinært resultat Betalbar skatt på ordinært resultat 540 Endring i utsatt skatt 1811 Skattekostnad Note 8 Investeringer i andre selskaper Selskapets aksjer og andeler vurderes etter kostmetoden og består av følgende: Selskap Eierandel Ansk.kost Bokført verdi Ishavskraft AS 7,5 % Kvænangen AS 3,6 % Finnmark Miljøvarme AS 13,4 % ElteleNord 6,8 % Andre 2 2 Sum aksjer og andeler Årsrapport

18 Note 9 Virksomhetsområder I tillegg til at selskapet driver nettvirksomhet har selskapet en mindre egenproduksjon av kraft. Videre utfører selskapet montørtjenester ol. for andre. Disse tjenestene er nedenfor definert som sekundærvirksomhet. Internfakturering er foretatt mellom virksomhetsområdene. Driftsinntekter og driftskostnader er derfor ikke sammenlignbar med vedkommende linjer i resultatregnskapet. Produksjon Regionalt- Distrib.- Sekundær- Sum Driftsinntekter nett nett virksomhet Salgsinntekter Årets mindreinntekt Korr. mindreinnt Andre inntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Overføringskostnader Nettap Personalkostnader Ordinære avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Årets mindreinntekt Regionalt- Distrib.- nett nett Fastsatte inntektsrammer fra NVE Overføringskostnader Ramme fra KILE Tillatt inntekt av monopolvirksomhet Sum driftsinntekter Mindreinntekt Akk. mindreinntekt Sum mindreinntekt som opptas i selskapets balanse Regionalt- Distrib.- Sum nett nett Avkastning av investert nettkapital Nettkapital Nettkapital Gjennomsnittlig nettkapital % påslag netto arbeidskapital Avkastningsgrunnlag Avkastning av investert nettkapital (driftsresultat i % av gj.kapital) 2,9 % 1,8 % 18 Luostejok Kraftlag AL

19 Kvalitetsjustert inntektsramme Av forsiktighetshensyn balanseføres ikke mindreinntekt relatert til kvalitetsjustert inntektsramme ved ikke levert energi (KILE) Vedtatt inntektsramme for Varslede avbrudd 149 Ikke varslede avbrudd Mindreinntekt Inntektsført Akkumulert mindreinntekt (KILE) Sum ikke balanseført mindreinntekt (KILE) Note 10 Langsiktig gjeld Langsiktig gjeld nedbetales lineært med over 20 år. Saldo pr utgjør Det er inngått en rentebytte avtale som sikrer selskapet en fast rente frem til Som sikkerhet for langsiktig gjeld er det avgitt en negativ pantsettelseserklæring. Note 11 Ekstraordinære poster Ekstraordinære kostnader i 2004 er knyttet til nedskrivninger av tidligere investeringer i bredbånd. Vinterstemmning og kraftlinjer på Karasjokfjellet. FOTO: LUOSTEJOK KRAFTLAG Årsrapport

20 Kontantstrømsoppstilling 2005 (alle tall i hele 1.000) Kontantstrømmer fra operasjonell aktiviteter Ordinært resultat før skattekostnad Periodens betalte skatter -732 Gevinst ved salg av anleggsmidler Tap ved salg av aksjer 232 Ordinære avskrivninger Reduksjon i materiellbeholdning Økning i kortsiktige fordringer (reduksjon i 2004) Økning av leverandørgjeld (reduksjon i 2004) Økning i annen kortsiktig gjeld Reduksjon i pensjonsforpliktelser over drift Netto innbetalinger fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Innbetalinger fra selskapets utlån Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av aksjer Innbetalinger ved salg av aksjer 270 Netto utbetalinger knyttet til investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Innbetaling av andelskapital Avdrag på langsiktig gjeld Opptak av langsiktige lån Netto innbetalinger fra finansieringsaktiviteter Netto endring av likvide midler Beholdning av likvide midler Netto endring av likvide midler Beholdning av likvide midler Luostejok Kraftlag AL

21 Nøkkeltall 2005 Likviditet Likviditetsgrad 1 (tot.om:kg) 6,12 9,07 Likviditetsgrad 2 (mest likvide om:kg) 3,79 5,27 Soliditet Egenkapitalprosent (ekx100:tot.k) 82,88 83,55 Rentedekningsgrad (tot.res+rentek.:rentek.) 7,06-7,00 Rentabilitet Egenkapital rentabiliteten (res.før.ek.o.p.x100:i.b.) 6,57-0,25 Overskuddsgrad (dritsres.+finansx100:oms) 24,20-1,33 (driftsres.x100:oms) 18,52-2,07 Totalt overført kwh Tilfeldig kraft 13% Nettap 6% Husholdning 34% Næring 47% Overføringskostnader Avskrivninger 20% Nettap 6% Sentralnett 14% Andre 32% Lønnskostnader 28% Årsrapport

22 Min sámegielat lohkkiide oaneha at Luostejok Kraftlag AL ja vássán jagi birra. Luostejok Kraftlag A/L váldodoaibma lea elektrihkalaª fámu doaimmaheapmi. Min rávdnjedoaimmahanlohpi fátmmasta Káráªjoga gieldda, váldooasi Porsá ggu gielddas ja Sáltesávjju Davvesiidda gielddas. Fitnodagas leat 22 bargi, váldokantuvra Leavnnjas ja monterenstaªuvdna Káráªjogas. Mii buvttadat sullii 10 GWh elfámu Luostejoga elfápmodoaimmahagas ja eaiggádat maid 3,6 % Návuona elfápmodoaimmahagas, Kvænangen Kraftverk: s. Ishavskraft A/S, man ossosiin mii eaiggádat 7,2 %, vuovdá elfámu. Fitnodat bargá maid báikkála at gáiddusliggemiin Finnmark Miljøvarme olis ja ieωas diehtoªávahaga (bredbånd) akseassafierpmádagain. Stivra hálida nannet diehtoªávahatdoaimmaideamet, ja mearridii oastit 6.8 % ElTele Nord AS ossosiin. Vuollil 3 jagi huksemiid ma á biddjui oππa 66 kv linnjá Leavnnjas Káráªjohkii johtui cuo ománu 15. beaivve. Linnjá buorida ielgasit Káráªjoga gieldda levererensihkkarvuoπa ja geahpeda guhkes áiggi ªleaπgaboatkagiid riskka. Maiddái vássán jagi leat bargan ollu linnjáid birrasa njáskamiin. Nu dahkko sihkkarvuoπa sivaid geaωil, ja eastadit muoraid guoskamis linnjáfierpmádagain, mii sáhttá dagahit feaillaid. Leat maid oπasmahttigoahtán 22 kv linjáid, mii lea guhkes áiggi bargu. Stuorámus oassi linnjáfierpmádagas huksejuvvui jagi dassái. Dálkkit, biekkat ja girse leat guoππan mearkkaid, ja má ga sajis ferte ráhkadit másttaid oππa vuoπu, ja eará osiid, nu mo johtasiid ja isoláhtoriid ferte buoridit. Jagis 2005 fitnodat jorahii 39 milj. ruvnno, mii lea 9 milj. ruvnno eanet go ovddit jagi. Lassáneami váldosivva lea oagganan unnimusboaπu boahtun állin. Sullii 129 Gwh (miljovnna kwh) sirdojuvvui guovllu kundariidda, mii lea sullii 3.5 % unnit go ovddit jagi. Geahppáneami váldosivva lea ereliiggán bivvalis álgojahki ja loahppajahki, ja Finnmark Miljøvarme lassánan doaimmaheamit guovllus. Searvvi siskkáldas organiseren lea diibmá rievdaduvvon, ja dat lea heivehuvvon buoret aktivitehttii ja gollostivremii. Searvái lea ráhkaduvvon oππa logo, mii galgá nannet searvvi Finnmárkku nana neahttadoaimmaheaddjin. Jagi áigge ráhkaduvvui kundariid duhtavaªvuoπa iskkadeapmi. Boaπus lea buot uoggáid dáfus buoret go riikka gaskamearri. Mii giitit kundariid iskkadeapmái oassálastimis. Boaπusa vuoπul mii áigut dattetge boahtteáiggis deattuhit diehtojuohkima kundariidda. Jahkeboaπusin fitnodagas lea 7,2 miljovnna ruvnno badjebáza. Luostejok Kraftlag A/L stivra geige jagi 2005 jahkeraportta ja lea sihkkar das ahte fitnodat duostu boahtteáigge hástalusaid ja lea ain ovddosguvluige nana fitnodat, mas lea ávki kundariidda, Sápmái ja olles servodahkii. Sverre Pedersen Hálddahushoavda 22 Luostejok Kraftlag AL

23

24 Luostejok Kraftlag AL Adr: Pb 104, 9711 LAKSELV Foretak: NO NO Tlf:

49. driftsår. Årsrapport 2004

49. driftsår. Årsrapport 2004 49. driftsår Årsrapport 2004 Luostejok Kraftlag AL Adresse: Pb 104 9711 Lakselv Tlf: 78 46 06 00 Web: www.lkal.no Foretak: 938 260 494 E-post: Firmapost@LKAL.no Linjestrekking på nylinja til Karasjok FOTO:

Detaljer

Årsrapport 2003. 48. driftsår

Årsrapport 2003. 48. driftsår 48. driftsår Innhold Ny og gammel linje Bildet er tatt av den nye kraftlinjen som bygges mellom Lakselv og Karasjok. FOTO: ÅSMUND SAMUELSEN Representantskapet... side 4 Styret... side 5 Organisasjon...

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Sørfold Kraftlag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salg energi/overføring 20 347 271 22 076 891 Salg installasjon 8 682 761 9 720 904 Annen driftsinntekt 381 658 981

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016 Solstua Barnehage AS Solstua Barnehage AS Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2016 2015 Driftsinntekter Foreldrebetaling 1 667 819 603 120 Kommunale driftstilskudd 1

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Driftsinntekter Inntektsføring ved

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

Modum Kraftproduksjon KF

Modum Kraftproduksjon KF Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 Årsberetning Årsregnskap 2014 Vedtatt i styremøte 14.04.2015 Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 RESULTATREGNSKAP Resultatregnskap 01.01-31.12. Regnskap

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland Resultatregnskap Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold Driftsinntekter og driftskostnader Bergen og Hordaland Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 4 1 500 908 1 603 483 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2013 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av overføringstjenester skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 38908 Årsberetning

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 978 655 521 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI AS Forretningsadresse: Ensjøveien 20 0661 OSLO

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp BA Året 2012 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 190 000 142 500 Sum

Detaljer