Årsrapport driftsår

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2005. 50. driftsår"

Transkript

1 Årsrapport driftsår

2 Vi tar vare på miljøet Bilde fra arbeide med utskifting av PCB holdige lysarmaturer. FOTO: LUOSTEJOK KRAFTLAG Adresse: Pb 104, 9711 Lakselv Tlf: Web: Foretak: E-post:

3 Innhold Representantskapet...side 4 Styret...side 5 Organisasjon...side 6 Styrets årsberetning...side 7 Resultatregnskap...side 11 Balanse...side 12 Regnskapsprinsipper...side 13 Noteopplysninger...side 15 Kontantstrømsoppstilling...side 20 Nøkkeltall...side 21 Samisk sammendrag...side 22 Revisjonsberetning...side 23 Kort om Luostejok Kraftlag AL Etablert: 21. november 1949 Lokalisert til: Lakselv i Porsanger kommune med underavdeling for lokal drift i Karasjok. Antall ansatte: 22 Hovedoppgave: Å overføre elektrisk energi med høy leveringskvalitet i et effektivt nett til kunder i Karasjok kommune, østre del av Porsanger kommune samt Veidnes i Lebesby kommune. Utfordringer i kommende år: Å bestå som et selvstendig nettselskap, opprettholde sikker levering samt skape forståelse internt og eksternt for kraftlagets rolle til samfunnets beste. Årsrapport

4 Representantskapet Representantskapet som er kraftlagets øverste organ hadde i 2005 følgende sammensetning: Oppnevnt av Porsanger kommune: Hedly Mikalsen, Lakselv Atle Mikael Hove, Lakselv Paul Even Paulsen, Lakselv Varamedlem: Rolf Johansen, Lakselv Varamedlem: Ernst Jensen, Lakselv Varamedlem: Bjørg Sivertsen, Lakselv Oppnevnt av Karasjok kommune: Jan Terje Nedrejord, Karasjok Johanne E. Gaup, Karasjok Gudrun E. Lindi, Karasjok Mathis M. Somby, Karasjok Varamedlem: Jan Helge Soleng, Karasjok Varamedlem: Tore Jan Gjerpe, Karasjok Varamedlem: John Nystad, Karasjok Varamedlem: Anders Nils N. Utsi, Karasjok Representantskapets ordfører har vært Johanne E Gaup, Karasjok, med Hedly Mikalsen, Lakselv, som varaordfører. Representantskapet har i 2005 avholdt 1 møte og behandlet 7 saker. Styret deltar i representantskapsmøte uten stemmerett. Av de viktigste sakene nevnes: Årsmelding Regnskap Budsjett Salg av eiendommer 4 Luostejok Kraftlag AL

5 Styret Luostejok Kraftlag AL s styre i 2005 var følgende: Oppnevnt av representantskapet: Gudrun Kåven, Karasjok...Varamedlem: Elen Maria Gaup Eriksen, Karasjok Kjell H. Sæther, Karasjok... Varamedlem: Máret Sárá, Karasjok Åge Amundsen, Lakselv... Varamedlem: Bente Samuelsen, Lakselv Donald Ulriksen, Lakselv... Varamedlem: Ruth Persen, Lakselv Oppnevnt av de ansatte : Nils-Arve Lund, Karasjok... Varamedlem: Kjell-Åge Wilhelmsen, Karasjok Styrets leder har vært Åge Amundsen med Gudrun Kåven som nestleder. Styret har i 2005 avholdt 5 møter og behandlet 41 saker. Administrerende direktør og administrasjonssjef deltar i styrets møter uten stemmerett. Av de viktigste sakene nevnes: Årsberetning og regnskap Budsjett Aksjekjøp i ElTele Nord AS Ny organisasjonsplan Ny logo/profil Styret og adm. direktør Fra venstre: Åge Amundsen (leder), Donald Ulriksen, Kjell H. Sæther, Gudrun Kåven, Nils-Arve Lund og Sverre Pedersen (adm. direktør). FOTO: FRILUFTSLIV OG FOTO Årsrapport

6 Organisasjon Luostejok Kraftlag AL er organisert som følger: Representantskap Styret Adm. dir. Administrasjonsavd. Nettavdeling Tilsynsavdeling Administrasjonsavdelingen har ansvaret for kundeservice, økonomi og personal funksjon. Nettavdelingen tar seg av utbygging, drift og vedlikehold av nettet, samt drift av produksjon. Tilsynsavdelingen innehar DLE funksjon, måling og kommunikasjon. Luostejok Kraftlag AL ledes av adm. direktør Sverre Pedersen og ved utgangen av året hadde kraftlaget 22 fast ansatte og 2 energimontør lærlinger. Arbeidsgivertilslutning, KS bedrift. Medeier i andre organisasjoner: Kvænangen Kraftverk AS Ishavskraft AS Finnmark Miljøvarme AS ElTele Nord AS 6 Luostejok Kraftlag AL

7 Styrets årsberetning GENERELT Luostejok Kraftlag A/L sin hovedvirksomhet er distribusjon av el. kraft. Konsesjonsområde er Karasjok kommune, den vesentlige delen av Porsanger kommune og Veidnes i Lebesby kommune. Selskapets hovedkontor ligger i Lakselv, med montørstasjon i Karasjok. I tillegg er selskapet engasjert lokalt i energirelatert virksomhet og bredbånd. Selskapet skal foruten være en lokal samarbeidspartner innenfor sitt interesseområde. Selskapet har i løpet av året endret den interne organiseringen og på den måten lagt til rette for en bedre aktivitet og kostnadsstyring. Ny logo er utarbeidet for bedre å befeste selskapets identitet som en solid nettleverandør i Finnmark. NETTVIRKSOMHETEN Året 2005 har driftsmessig forløpt etter selskapets vedtak og forpliktelser. Totalt overført volum var 129 GWh, 3,6 % lavere i forhold til budsjett og prognose. Årsaken til nedgangen er sammensatt. Året startet og ble avsluttet med mildværsperioder utover det normale for årstiden. Også utvidelsen av fjernvarmenettet til Finnmark Miljøvarme bidrar til reduksjon. Akkumulert mindre inntekt pr er mill kroner. Det er i årets regnskap tatt til inntekt mill kroner av akkumulert kileramme. Den nye 66 kv linja Lakselv Karasjok ble ferdigstilt og satt i drift i Sikrere strømforsyning til Karasjok med to parallelle linjer tilknyttet sentralnettet. FOTO: LUOSTEJOK KRAFTLAG Årsrapport

8 april måned. De totale investeringene for prosjektet beløper seg til 32 mill. kroner og som sådan innenfor budsjett. Mindre endringer i framdriftsplanen ga noen forsinkelser i prosjektet uten at det har forringet resultatet. Vi har nå på plass en fullverdig reserveforbindelse til Karasjok kommune som vil redusere risikoen for langvarige avbrudd betydelig. I 2005 har det vært stor aktivitet med skogrydding i våre linjetraseer. Arbeidet har foregått med egne mannskaper og innleide entreprenører. En stor del av egen kapasitet er gått med. Skogryddingen gjøres av sikkerhetsmessige hensyn og for å forhindre at trær kommer i berøring med linjenettet og skaper driftsforstyrrelser. Det har i enkelte tilfeller vært en betydelig utfordring å skape forståelse for nødvendigheten av å rydde skog. Vi har i året kommet i gang med et langsiktig renovering av vårt 22 kv linje nett. Første fase av dette arbeidet er å utbedre mastefundamenteringen. Etter at mastene har stått i år, utsatt for telehiv og vær og vind, må mange master i større og mindre grad fundamenteres på nytt. Omlag 25 % av linje strekningene er utført i året. Arbeidet videreføres kommende år. Årets KILE kostnad har vært 1.1 mill kroner som tilsvarer 39,7 MWh ikke levert energi på grunn av feil og planlagte avbrudd. Dette gir en leveringsgrad på 99,96 % en forbedring i forhold til De totale nett - tapene var på 5,7 %. Det er investert 6,6 mill kroner i løpet av året hvor av det vesentligste er den nye 66 kv linja fra Lakselv til Karasjok, ny liftbil og nyanlegg i distribusjonsnettet. PRODUKSJON Produksjon i Luostejok Kraftstasjon var i året 10.2 Gwh. Årets produksjon ble solgt til Ishavskraft A/S til markedspris. Volummessig et svært godt år. Men pågrunn av noe lavere priser i 2005 ble inntekten 2,2 mill kroner mot 2,4 mill kroner i Det ble i året som gikk satt i gang revurdering av dammen i magasin Gaggavann. En foreløpig rapport viser at dammen har en relativt god tilstand alderen tatt i betraktning. KRAFTOMSETNING Kraftomsetningen ivaretas av Ishavskraft A/S hvor vår eierandel er på 7,5 %. ØVRIGE VIRKSOMHETER Engasjementet i bredbåndsvirksomheten er videreført i perioden. Aksessnettet drives på leiebasis av ElTele Nord. Tilknytning av næringskunder er videreført i perioden. Den videre utbyggingen har også gjort ADSL 2 tilgjengelig for kundene i perioden. Det er 458 kunder tilknyttet aksessnettet i område. For å styrke engasjementet i bredbåndvirksomheten valgte Luostejok Kraftlag å kjøpe en aksjepost på 6,8 % i ElTele Nord. 8 Luostejok Kraftlag AL

9 RESULTAT Inntektene for året viser en økning på 8,8 mill kroner i forhold til Den høye inntekten skyldes at det er inntektsført 6.5 mill kroner fra akkumulert kileramme. Inntektsføringen er begrunnet i opparbeidet nettkvalitet i forhold til norm og har til hensikt å sikre en stabil nettariff framover. Andre driftsinntekter omfatter inntekter ved salg av egne hus, gebyr og tjenester med 3,0 mill kroner. Produksjonsinntekter ligger noe lavere sammenlignet med foregående år på grunn av lavere priser i kraftmarkedet. Økningen i driftskostnadene skyldes i hovedsak høy vedlikeholdsaktivitet i distribusjonsnettet. Renteinntekter og utbytte gir et finansresultat på om lag 2.3 mill. kroner. Totalresultatet balanserer med et overskudd på 7.2 mill kroner. ARBEIDSMILJØ HMS Arbeidsmiljøet synes å være godt. Årlig kurses personalet mhp sikkerhet og øvrig faglig oppdatering. HMS - arbeidet organiseres av kraftlagets verneleder. Sykefraværet i 2005 etter fradrag av langtidssykemeldte ligger på 3.16 % en nedgang på ca 1 % fra forrige år. Kraftlaget har iverksatt tiltak for å begrense fraværet. Luostejok Kraftlag A/L er medlem av Finnmark Bedriftshelse A/S. LIKESTILLING Pr var det 22 fast ansatte i Luostejok Kraftlag, hvorav 5 kvinner og 17 menn. Selskapets ledergruppe består 3 ledere hvorav 1 er kvinne, - selskapets adm. direktør er mann. Av styrets 5 medlemmer er det 1 kvinne, - styrets nestleder er kvinne. Det er ikke satt i verk spesielle tiltak med hensyn på likestilling i året. YTRE MILJØ Luostejok Kraftlag forurenser ikke det ytre miljø. UTSIKTENE FREMOVER Luostejok Kraftlag har vært igjennom en periode med store investeringer i nye anlegg. Ny overføringslinje til Karasjok bidrar til å bedre leveringssikkerheten og toveis kommunikasjon gir en effektiv avregning og faktureringsfunksjon. Investeringen medfører også en økning av kapitalen, men uten at inntektsgrunnlaget øker. Kapitaløkningen skjer samtidig som den eksisterende kapitalen (nett og produksjonsanlegg) begynner å få en betydelig slitasje. Vi må derfor påregne høyere vedlikeholdskostnader, samtidig som behovet for reinvesteringer melder seg. Det gjør at vi i nettleien framover må ta høyde for kostnadene til Årsrapport

10 vedlikehold og tilstrekkelig avkastning på kapitalen. Vi nærmer oss slutten på en 5 årlig reguleringsperiode som opphører Myndigheten har i 3 år arbeidet med utformingen av nytt reguleringsregime som skal tre i kraft fra Selskapet har i løpet av året gjennomført en analyse av våre framtidsutsikter basert på gitte signaler. Med disse forutsetningene vil vi få rammevilkår som gir oss tilstekkelige inntektsmuligheter. Men det vil likevel bli en utfordring å holde nettleia på et akseptabelt nivå med de vedlikehold og reinvesteringskostnadene vi ser framfor oss. Som kompetansearbeidsplass må vi også regne med at oljeindustriens inntog i Finnmark vil skape større konkurranse om kvalifiserte medarbeidere, og i neste fase lønns- og kostnadspress. Å sikre kompetanse gjennom å legge forholdene til rette slik at vi kan være en trygg og attraktiv arbeidsplass har vært og vil være svært viktig framover. Situasjonen krever at vi må søke å begrense kostnadsutviklingen der det er mulig og konsentrere innsatsen om kjernevirksomheten. Vårt engasjement utover kan best ivaretas gjennom samarbeid med øvrige kraftselskap og medeierskap i energi og bredbåndsrelatert virksomhet. Forøvrig er Luostejok Kraftlag opptatt av at det etableres initiativ som gjennom relevante planer og strategier kan gi Finnmark et bredbåndtransportnett basert på fiberteknologi. Et slikt nett vil gjøre at innbyggerne kan gis den samme kommunikasjonsmulighet som den øvrige delen av landet. ÅRETS RESULTAT Totalresultatet balanserer med et overskudd på 9,5 mill kroner før skatt. Etter utlignet skatt gir det et resultat på 7,2 mill kroner, som foreslås overført til selskapets egenkapital. Forutsetning av fortsatt drift er tilstede, og årsregnskapet er for 2005 er satt opp under disse forutsetningene. Lakselv / Luostejok Kraftlag AL

11 Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note Driftsinntekter Overføringsinntekter Energisalg Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Driftskostnader Sentralnettskostnader og nettap Lønnskostnad 4, Avskrivning på varige driftsmidler Annen driftskostnad Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT ( ) FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Utbytte Renteinntekter Andre finansinntekter Sum finansinntekter Finanskostnader Rente og gebyrkostnader Sum finanskostnader NETTO FINANSPOSTER ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD ( ) Skattekostnad på ordinært resultat ( ) ORDINÆRT RESULTAT (58 906) Ekstraordinære poster Ekstraordinær kostnad Netto ekstraordinære poster 0 ( ) Skattekostnad på ekstraordinært resultat 7 0 ( ) ÅRSRESULTAT ( ) Overføringer Overføringer fra annen egenkapital ( ) SUM OVERFØRINGER ( ) Årsrapport

12 Balanse EIENDELER Anleggsmidler Note Utsatt skattefordel Varige driftsmidler Investeringer i aksjer og andeler Langsiktige fordringer Sum anleggsmidler Omløpsmidler Materiellbeholdning Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Mindreinntekt nettvirksomhet Likvide midler Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital Andelskapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL Gjeld Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Lakselv

13 Regnskapsprinsipper Generelt Selskapets årsregnskap er avlagt etter gjeldende regnskapsregler for små foretak. Klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie og bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Prinsipper for inntekts- og kostnadsføring Driftsinntekter representerer opptjent verdi knyttet til overføring av energi, salg av kraft og arbeid for andre. Kostnadsføring av varer og tjenester foretas ved levering. Anleggsmidler Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet ikke forventes å være forbigående. Nye anlegg og reinvesteringer av komponenter som øker driftsmidlets levetid eller på annen måte øker den fremtidige inntjeningsevnen aktiveres. Øvrige aktiviteter klassifiseres som drift/vedlikehold og kostnadsføres. Vedlikehold av driftsmidler for 2005 er gjennomført i henhold til selskapets vedlikeholdsplaner. Vedlikeholdsaktiviteter kostnadsføres ved gjennomføringen. Egentilvirkning av driftsmidler, dvs utvidelser og reinvesteringer i regionaltnett og i distribusjonsnettet vurderes til til variabel tilvirkningskost og aktivieres på vedkommende driftsmiddel. Pensjonsforpliktelser Selskapet har pensjonsforpliktelser som er sikret gjennom livforsikringsselskaper og forpliktelser som er usikret og dekkes over selskapets drift. Pensjonsforpliktelser som er sikret og forpliktelser knyttet til avtalefestet pensjon balanseføres ikke. Andre pensjonsforpliktelser som er usikret er vurdert til nåverdi og opptatt i selskapets balanse. Magasinbeholdning Det foreligger ingen kostpris på tilsig av vann. Oppmagasinert vannbeholdning opptas derfor ikke i balansen. Materielbeholdning Beholdningen består av driftsmateriell til bruk ved vedlikehold og reinvesteringsaktiviteter samt reservedeler. Beholdningen er vurdert til anskaffelseskost. Årsrapport

14 Aksjer og andeler i andre selskaper Aksjer og andeler i andre selskaper er innarbeidet etter kostmetoden og vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kompensasjon for ikke levert energi Tildelt inntektsramme overstiger beregnet kompensasjon. Da det er beheftet med usikkerhet hvorvidt selskapet som følge av innføringen av kompensasjonsordningen vil øke nettleien tilsvarende, er deler av denne mindreinntekten ikke inntektsført. Skatter Skatt på alminnelig inntekt beregnes til 28 %. Utsatt skatt beregnes etter gjeldsmetoden på midlertidige forskjeller mellom skattemessig og regnskapsmessig verdi av eiendeler og gjeld. Utsatt skattefordel er målt til nominell verdi og opptas i balansen dersom det er sannsynlig at skattefordelen i fremtiden kan utnyttes. Produksjonsanleggets påstemplede merkeytelse er under 5500 kva. Det foreligger således ikke plikt plikt til å svare skatte på grunnrenteinntekt eller naturressursskatt. Kontantstrømsoppstilling Kontantstrømsoppstilling er oppsatt etter den indirekte modellen i henhold til foreløpig norsk regnskapsstandard. System for innsamling av målerstand fra alle kundene via strømnettet er på plass. På bildet måletekniker Roald Sandmo. FOTO: LUOSTEJOK KRAFTLAG 14 Luostejok Kraftlag AL

15 Noteopplysninger 2005 (alle tall i hele 1.000) Note 1 Egenkapital Andelskapital Annen egenkapital Sum Egenkapital Innbetaling av andeler 32 Årets resultat Egenkapital Selskapet har ca andelshavere. Andelshaverne er abonnenter i selskapets konsesjonsområde. Note 2 Likvide midler Posten likvide midler består av kontanter, bankinnskudd og pengemarkedsfond. Pengemarkedsfondet er vurdert til markdsverdi og utgjør Bundne bankinnskudd for oppbevaring av skattetrekksmidler utgjør 507. Note 3 Kundefordringer Kundefordringer er vurdert til antatt virkelig verdi. For å møte forventede tap har selskapet en avsetning på 230. Konstaterte tap i 2005 utgjør 36. Note 4 Ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte Selskapet har 22 fast ansatte.ansatte har lån i selskapet på til sammen 381. Lånet forrentes med 2,5% januar-desember og nedbetales etter fastsatte planer. Lønnskostnader består av følgende poster: Lønn og vaktgodtgjørelser Refunderte sykepenger og lærlingstilskudd Pensjonspremier og avsetning til dekning av pensjonsforplikt Sosiale kostnader Aktiverte lønnskostn. knyttet til investeringsaktiviteter Sum Godtgjørelser Adm.dir Styret Revisor Lønn 566 Annen godtgjørelse 102 Honorar Konsulent bistand 46 Sum Årsrapport

16 Note 5 Pensjonsforpliktelser Selskapet har en kollektiv pensjonsordning som er sikret i et livforsikringsselskap hvor samtlige av selskapets ansatte inngår. I tillegg inngår samtlige av selskapets ansatte i ordning om avtalefestet pensjon. Pensjonsforpliktelser knyttet til disse ordningene balanseføres ikke. Årets premie er kostnadsført og utgjør I tillegg har selskapet usikrede pensjonsforpliktelser for to tidligere ansatte. Årlige utbetalinger belastes over drift. Pensjonsforpliktelsen estimeres til 472 og balanseføres som opptas i selskapets balanse. Note 6 Varige driftsmidler Kraft- Kraft- Fordelings- Inventar, Inventar, Anlegg Anlegg stasjon stasjon nett nett Bygninger Bygninger Bredbånd Bredbånd Kjøretøyer Kjøretøyer målere etc målere u/utførelse etc Sum Sum Anskaffelseskost Tilgang til kostpris Tilgang til kostpris Avgang til kostpris Avgang til kostpris Anskaffelseskost Anskaffelseskost Akk.nedskrivninger Akkumulerte Akk.avskrivninger avskrivninger Bokført verdi Nedskrivninger Årets avskrivninger Årets avskrivninger i % i 1,3 1,3-4,0-4,0 2,9-2,9 4,0-4,0 2,0 2,0 10,0 10,0 25,0 25,0 6,6-20,0 6,6-20,0 0,0 Aktivering av eget arbeid utgjør samlet 882. Note 7 Skattekostnad Midlertidige forskjeller Skattøkende og skattereduserende forskjeller som revererserer eller kan reversere i samme periode er utlignet. Midlertidige skattereduserende forskjeller er knyttet til: Endring Driftsmidler Kundefordringer Pensjonsforpliktelser Aksjer Midlertidige forskjeller Akkumulert fremførbart underskudd Grunnlag utsatt skattefordel De skattereduserende midlertidige forskjellene vil redusere selskapets fremtidige betalbare skatt. Utsatt skattefordel er derfor opptatt i selskapets balanse. Utsatt skattefordel, midlertidige forskjeller, 28 % Luostejok Kraftlag AL

17 Betalbar skatt Resultat før skattekostnad Utbytte Andre permanente forskjeller Endring i midlertidige forskjeller Anvendelse av fremførbart underskudd Grunnlag for betalbar skatt av ordinært resultat Årets skattekostnad på ordinært resultat Betalbar skatt på ordinært resultat 540 Endring i utsatt skatt 1811 Skattekostnad Note 8 Investeringer i andre selskaper Selskapets aksjer og andeler vurderes etter kostmetoden og består av følgende: Selskap Eierandel Ansk.kost Bokført verdi Ishavskraft AS 7,5 % Kvænangen AS 3,6 % Finnmark Miljøvarme AS 13,4 % ElteleNord 6,8 % Andre 2 2 Sum aksjer og andeler Årsrapport

18 Note 9 Virksomhetsområder I tillegg til at selskapet driver nettvirksomhet har selskapet en mindre egenproduksjon av kraft. Videre utfører selskapet montørtjenester ol. for andre. Disse tjenestene er nedenfor definert som sekundærvirksomhet. Internfakturering er foretatt mellom virksomhetsområdene. Driftsinntekter og driftskostnader er derfor ikke sammenlignbar med vedkommende linjer i resultatregnskapet. Produksjon Regionalt- Distrib.- Sekundær- Sum Driftsinntekter nett nett virksomhet Salgsinntekter Årets mindreinntekt Korr. mindreinnt Andre inntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Overføringskostnader Nettap Personalkostnader Ordinære avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Årets mindreinntekt Regionalt- Distrib.- nett nett Fastsatte inntektsrammer fra NVE Overføringskostnader Ramme fra KILE Tillatt inntekt av monopolvirksomhet Sum driftsinntekter Mindreinntekt Akk. mindreinntekt Sum mindreinntekt som opptas i selskapets balanse Regionalt- Distrib.- Sum nett nett Avkastning av investert nettkapital Nettkapital Nettkapital Gjennomsnittlig nettkapital % påslag netto arbeidskapital Avkastningsgrunnlag Avkastning av investert nettkapital (driftsresultat i % av gj.kapital) 2,9 % 1,8 % 18 Luostejok Kraftlag AL

19 Kvalitetsjustert inntektsramme Av forsiktighetshensyn balanseføres ikke mindreinntekt relatert til kvalitetsjustert inntektsramme ved ikke levert energi (KILE) Vedtatt inntektsramme for Varslede avbrudd 149 Ikke varslede avbrudd Mindreinntekt Inntektsført Akkumulert mindreinntekt (KILE) Sum ikke balanseført mindreinntekt (KILE) Note 10 Langsiktig gjeld Langsiktig gjeld nedbetales lineært med over 20 år. Saldo pr utgjør Det er inngått en rentebytte avtale som sikrer selskapet en fast rente frem til Som sikkerhet for langsiktig gjeld er det avgitt en negativ pantsettelseserklæring. Note 11 Ekstraordinære poster Ekstraordinære kostnader i 2004 er knyttet til nedskrivninger av tidligere investeringer i bredbånd. Vinterstemmning og kraftlinjer på Karasjokfjellet. FOTO: LUOSTEJOK KRAFTLAG Årsrapport

20 Kontantstrømsoppstilling 2005 (alle tall i hele 1.000) Kontantstrømmer fra operasjonell aktiviteter Ordinært resultat før skattekostnad Periodens betalte skatter -732 Gevinst ved salg av anleggsmidler Tap ved salg av aksjer 232 Ordinære avskrivninger Reduksjon i materiellbeholdning Økning i kortsiktige fordringer (reduksjon i 2004) Økning av leverandørgjeld (reduksjon i 2004) Økning i annen kortsiktig gjeld Reduksjon i pensjonsforpliktelser over drift Netto innbetalinger fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Innbetalinger fra selskapets utlån Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av aksjer Innbetalinger ved salg av aksjer 270 Netto utbetalinger knyttet til investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Innbetaling av andelskapital Avdrag på langsiktig gjeld Opptak av langsiktige lån Netto innbetalinger fra finansieringsaktiviteter Netto endring av likvide midler Beholdning av likvide midler Netto endring av likvide midler Beholdning av likvide midler Luostejok Kraftlag AL

21 Nøkkeltall 2005 Likviditet Likviditetsgrad 1 (tot.om:kg) 6,12 9,07 Likviditetsgrad 2 (mest likvide om:kg) 3,79 5,27 Soliditet Egenkapitalprosent (ekx100:tot.k) 82,88 83,55 Rentedekningsgrad (tot.res+rentek.:rentek.) 7,06-7,00 Rentabilitet Egenkapital rentabiliteten (res.før.ek.o.p.x100:i.b.) 6,57-0,25 Overskuddsgrad (dritsres.+finansx100:oms) 24,20-1,33 (driftsres.x100:oms) 18,52-2,07 Totalt overført kwh Tilfeldig kraft 13% Nettap 6% Husholdning 34% Næring 47% Overføringskostnader Avskrivninger 20% Nettap 6% Sentralnett 14% Andre 32% Lønnskostnader 28% Årsrapport

22 Min sámegielat lohkkiide oaneha at Luostejok Kraftlag AL ja vássán jagi birra. Luostejok Kraftlag A/L váldodoaibma lea elektrihkalaª fámu doaimmaheapmi. Min rávdnjedoaimmahanlohpi fátmmasta Káráªjoga gieldda, váldooasi Porsá ggu gielddas ja Sáltesávjju Davvesiidda gielddas. Fitnodagas leat 22 bargi, váldokantuvra Leavnnjas ja monterenstaªuvdna Káráªjogas. Mii buvttadat sullii 10 GWh elfámu Luostejoga elfápmodoaimmahagas ja eaiggádat maid 3,6 % Návuona elfápmodoaimmahagas, Kvænangen Kraftverk: s. Ishavskraft A/S, man ossosiin mii eaiggádat 7,2 %, vuovdá elfámu. Fitnodat bargá maid báikkála at gáiddusliggemiin Finnmark Miljøvarme olis ja ieωas diehtoªávahaga (bredbånd) akseassafierpmádagain. Stivra hálida nannet diehtoªávahatdoaimmaideamet, ja mearridii oastit 6.8 % ElTele Nord AS ossosiin. Vuollil 3 jagi huksemiid ma á biddjui oππa 66 kv linnjá Leavnnjas Káráªjohkii johtui cuo ománu 15. beaivve. Linnjá buorida ielgasit Káráªjoga gieldda levererensihkkarvuoπa ja geahpeda guhkes áiggi ªleaπgaboatkagiid riskka. Maiddái vássán jagi leat bargan ollu linnjáid birrasa njáskamiin. Nu dahkko sihkkarvuoπa sivaid geaωil, ja eastadit muoraid guoskamis linnjáfierpmádagain, mii sáhttá dagahit feaillaid. Leat maid oπasmahttigoahtán 22 kv linjáid, mii lea guhkes áiggi bargu. Stuorámus oassi linnjáfierpmádagas huksejuvvui jagi dassái. Dálkkit, biekkat ja girse leat guoππan mearkkaid, ja má ga sajis ferte ráhkadit másttaid oππa vuoπu, ja eará osiid, nu mo johtasiid ja isoláhtoriid ferte buoridit. Jagis 2005 fitnodat jorahii 39 milj. ruvnno, mii lea 9 milj. ruvnno eanet go ovddit jagi. Lassáneami váldosivva lea oagganan unnimusboaπu boahtun állin. Sullii 129 Gwh (miljovnna kwh) sirdojuvvui guovllu kundariidda, mii lea sullii 3.5 % unnit go ovddit jagi. Geahppáneami váldosivva lea ereliiggán bivvalis álgojahki ja loahppajahki, ja Finnmark Miljøvarme lassánan doaimmaheamit guovllus. Searvvi siskkáldas organiseren lea diibmá rievdaduvvon, ja dat lea heivehuvvon buoret aktivitehttii ja gollostivremii. Searvái lea ráhkaduvvon oππa logo, mii galgá nannet searvvi Finnmárkku nana neahttadoaimmaheaddjin. Jagi áigge ráhkaduvvui kundariid duhtavaªvuoπa iskkadeapmi. Boaπus lea buot uoggáid dáfus buoret go riikka gaskamearri. Mii giitit kundariid iskkadeapmái oassálastimis. Boaπusa vuoπul mii áigut dattetge boahtteáiggis deattuhit diehtojuohkima kundariidda. Jahkeboaπusin fitnodagas lea 7,2 miljovnna ruvnno badjebáza. Luostejok Kraftlag A/L stivra geige jagi 2005 jahkeraportta ja lea sihkkar das ahte fitnodat duostu boahtteáigge hástalusaid ja lea ain ovddosguvluige nana fitnodat, mas lea ávki kundariidda, Sápmái ja olles servodahkii. Sverre Pedersen Hálddahushoavda 22 Luostejok Kraftlag AL

23

24 Luostejok Kraftlag AL Adr: Pb 104, 9711 LAKSELV Foretak: NO NO Tlf:

49. driftsår. Årsrapport 2004

49. driftsår. Årsrapport 2004 49. driftsår Årsrapport 2004 Luostejok Kraftlag AL Adresse: Pb 104 9711 Lakselv Tlf: 78 46 06 00 Web: www.lkal.no Foretak: 938 260 494 E-post: Firmapost@LKAL.no Linjestrekking på nylinja til Karasjok FOTO:

Detaljer

Årsrapport 2003. 48. driftsår

Årsrapport 2003. 48. driftsår 48. driftsår Innhold Ny og gammel linje Bildet er tatt av den nye kraftlinjen som bygges mellom Lakselv og Karasjok. FOTO: ÅSMUND SAMUELSEN Representantskapet... side 4 Styret... side 5 Organisasjon...

Detaljer

Årsrapport 2010 55. driftsår

Årsrapport 2010 55. driftsår Årsrapport 2010 55. driftsår Forsidebildet: Dolomitt i Porsangerfjorden Foto: Almar Paulsen Fiberbygging. Pausegym for aktive medarbeidere. Adresse: Pb 104, 9711 Lakselv Tlf: 78 46 06 00 Web: www.lksa.no

Detaljer

Årsrapport 2012 57. driftsår

Årsrapport 2012 57. driftsår Årsrapport 2012 57. driftsår Forsidebildet: Fra Østerbotn i Porsanger. Foto: Almar Paulsen Driftsass. Kjell Åge Wilhelmsen. Styret i Luostejok Bredbånd (innfusjonert i Luostejok Kraftlag i 2012). Fra venstre:

Detaljer

Årsrapport 2013 58. driftsår

Årsrapport 2013 58. driftsår Årsrapport 2013 58. driftsår Forsidebildet: Kvæntunet i Børselv. Foto: Terje Aronsen Direktør Ole G. Thomassen takker avd.leder Nils Roger Pettersen for god innsats på bredbåndsavdelingen. Avju småjenter

Detaljer

ÅRSRAPP0RT 2004. Nord Troms Kraftlag AS sitt hovedkontor i Sørkjosen

ÅRSRAPP0RT 2004. Nord Troms Kraftlag AS sitt hovedkontor i Sørkjosen ÅRSRAPP0RT 2004 Nord Troms Kraftlag AS sitt hovedkontor i Sørkjosen 1 I N N H O L D Innledning 3 Eierforhold 4 Generalforsamling 4 Styre 4 Administrasjon 4 Organisasjonsplan 5 Utvalg og medlemskap 6 Kommentarer

Detaljer

Årsberetning 2008 C L

Årsberetning 2008 C L Årsberetning 2008 Selskapsstruktur Midt Nett / Midt Kraft Buskerud Modum K ommune Sigdal K ommune Ramfos s Kraftlag F ylket 36,00 % Modum 36,35 % Krødsherad 18, 17 % Sigdal 9,48 % 66,6 % 33,4 % Midt Nett

Detaljer

1 Årsrapport 2011 4. juni 2012

1 Årsrapport 2011 4. juni 2012 Årsrapport 2011 4. juni 2012 1 innhold 1 Begivenheter i året som gikk... 3 2 orientering fra virksomheten... 6 2.1 Fiberutbygging... 8 2.2 Nettdrift... 10 2.3 Kraftproduksjon... 11 2.4 Det lokale eltilsyn...

Detaljer

Selskapsstruktur Midtnett / Midtkraft Buskerud

Selskapsstruktur Midtnett / Midtkraft Buskerud Årsrapport 2011 Selskapsstruktur Midtnett / Midtkraft Buskerud Selskapsstruktur Modum Kommune 66,6% Sigdal Kommune 33,4% Ramfoss Kraftlag Fylket 36,00% Modum 36,35% Krødsherad 18,17% Sigdal 9,48% Sigdal

Detaljer

Selskapsstruktur. Ramfoss Kraftlag. Sigdal Kommune. Modum Kommune. Sigdal Energi. Horga Kraftverk. Modum Kraftproduksjon KF. Hellefoss Kraft AS

Selskapsstruktur. Ramfoss Kraftlag. Sigdal Kommune. Modum Kommune. Sigdal Energi. Horga Kraftverk. Modum Kraftproduksjon KF. Hellefoss Kraft AS Årsrapport 2013 Selskapsstruktur Modum Kommune 66,6% Sigdal Kommune 33,4% Ramfoss Kraftlag Fylket 36,00% Modum 36,35% Krødsherad 18,17% Sigdal 9,48% Sigdal Energi Sigdal 100% Horga Kraftverk I tillegg

Detaljer

Selskapsstruktur Midt Nett / Midt Kraft Buskerud

Selskapsstruktur Midt Nett / Midt Kraft Buskerud Årsrapport 2009 Selskapsstruktur Midt Nett / Midt Kraft Buskerud Modum K ommune Sigdal K ommune Ramfos s Kraftlag F ylket 36,00 % Modum 36,35 % Krødsherad 18, 17 % Sigdal 9,48 % 66,6 % 33,4 % Midt Nett

Detaljer

Årsberetning 2007 C L

Årsberetning 2007 C L Årsberetning 2007 Selskapsstruktur Midt Nett / Midt Kraft Buskerud Modum K ommune Sigdal K ommune Ramfos s Kraftlag F ylket 36,00 % Modum 36,35 % Krødsherad 18, 17 % Sigdal 9,48 % 66,6 % 33,4 % Midt Nett

Detaljer

årsrapport 2013 Årsrapport 2013 Ymber sykler til jobben. Foto: Viktor Enoksen, journalist Framtid i Nord.

årsrapport 2013 Årsrapport 2013 Ymber sykler til jobben. Foto: Viktor Enoksen, journalist Framtid i Nord. Årsrapport 213 1 Ymber sykler til jobben. Foto: Viktor Enoksen, journalist Framtid i Nord. innhold 1 Begivenheter i året som gikk... 3 2 Orientering fra virksomheten... 5 2.1 Fiberutbygging... 8 2.2 Nettdrift...

Detaljer

Årsrapport 2007 VOKKS

Årsrapport 2007 VOKKS Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3-4 Styrets beretning... 5-6 Økonomi,

Detaljer

70 år i 2007. «overordnet målsetting» side 2

70 år i 2007. «overordnet målsetting» side 2 2007 Årsrapport 70 år i 2007 «Trollfjord Kraft AS skal dekke sine kunders behov for energi, primært elkraft med vekt på høy leveringssikkerhet, god servicekvalitet og riktig pris» «overordnet målsetting»

Detaljer

Toppbefaring i Loppa. Foto: Øystein Sandelin. Årsrapport 2014

Toppbefaring i Loppa. Foto: Øystein Sandelin. Årsrapport 2014 Toppbefaring i Loppa. Foto: Øystein Sandelin Årsrapport 2014 Innhold 1 Begivenheter i året som gikk... 3 2 Orientering fra virksomheten... 6 2.1 Fiberutbygging... 8 2.2 Nettdrift... 10 2.3 Kraftproduksjon...

Detaljer

Innhold. Feilretting pågår. Årsberetning 2014

Innhold. Feilretting pågår. Årsberetning 2014 Årsberetning 2014 Innhold Side 1 Innledning... 3 1.1 Verdigrunnlag er en viktig veiviser for oss.... 3 1.2 Kraftlagets formål... 4 1.3 Selskapsstruktur og organisasjon... 4 1.4 Nyansettelser i løpet av

Detaljer

Årsrapport 2008 VOKKS

Årsrapport 2008 VOKKS Årsrapport 2008 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3-4 Styrets beretning... 5-6 Økonomi, Resultatregnskap...

Detaljer

Dalane energi Årsberetning

Dalane energi Årsberetning 2013 Dalane energi Årsberetning Innhold Dalane energi Årsberetning Om Dalane energi... 2 Hovedtall for Dalane energi... 3 Organisasjon og administrasjon... 4 Styrets beretning... 5 Resultatregnskap 2012...

Detaljer

Årsrapport. Toppbefaring i Loppa. Utsikt over Frakkfjorden. Foto: Øystein Sandelin

Årsrapport. Toppbefaring i Loppa. Utsikt over Frakkfjorden. Foto: Øystein Sandelin Årsrapport Toppbefaring i Loppa. Utsikt over Frakkfjorden. Foto: Øystein Sandelin 20 14 innhold 1 Begivenheter i året som gikk... 3 2 orientering fra virksomheten... 6 2.1 Fiberutbygging... 8 2.2 Nettdrift...

Detaljer

INNHOLD. Direktøren... 4. Styrets beretning for 2011... 5. Resultatregnskap 2011... 9. Balanse pr. 31.12.11... 10. Regnskapsprinsipper...

INNHOLD. Direktøren... 4. Styrets beretning for 2011... 5. Resultatregnskap 2011... 9. Balanse pr. 31.12.11... 10. Regnskapsprinsipper... Årsberetning og regnskap 2011 INNHOLD Direktøren... 4 Styrets beretning for 2011... 5 Resultatregnskap 2011... 9 Balanse pr. 31.12.11... 10 Regnskapsprinsipper... 12 Noter... 14 Kontantstrømanalyse...

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2010 ÅRSRAPPORT 2010 1

ÅRSRAPPORT 2010 ÅRSRAPPORT 2010 1 ÅRSRAPPORT 2010 ÅRSRAPPORT 2010 1 I N N H O L D Forord... 2 Hovedtall 2010... 3 Nettdrift... 5 S T Y R E T S B E R E T N I N G Organisasjon og ledelse... 6 Helse, miljø og sikkerhet... 6 Ytre miljø...

Detaljer

Å R S R A P P O R T 2 0 1 2

Å R S R A P P O R T 2 0 1 2 Årsrapport 212 2 Å R S R A P P O R T 2 1 2 Innhold Side Forord........................................... 3 Hovedtall 212.................................. 4 Nettdrift.........................................

Detaljer

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter Årsrapport 211 2 INNHOLD FORORD 3 HOVEDTALL / NETTDRIFT 4 STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse 5 - Miljø 6 - Økonomi 7 - Fremtidsutsikter 8 RESULTATREGNSKAP 9 BALANSE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 12 KONTANT

Detaljer

Styrets beretning for 2013... 4 Resultatregnskap 2013... 8 Balanse pr. 31.12.13... 9 Regnskapsprinsipper... 11 Noter... 13 Kontantstrømanalyse...

Styrets beretning for 2013... 4 Resultatregnskap 2013... 8 Balanse pr. 31.12.13... 9 Regnskapsprinsipper... 11 Noter... 13 Kontantstrømanalyse... Årsberetning og regnskap 2013 Styrets beretning for 2013... 4 Resultatregnskap 2013... 8 Balanse pr. 31.12.13... 9 Regnskapsprinsipper... 11 Noter... 13 Kontantstrømanalyse... 22 Nøkkeltall... 23 INNHOLD

Detaljer

«Trollfjord Kraft AS skal dekke sine kunders behov for energi, primært elkraft med vekt på høy leveringssikkerhet, god servicekvalitet og riktig pris»

«Trollfjord Kraft AS skal dekke sine kunders behov for energi, primært elkraft med vekt på høy leveringssikkerhet, god servicekvalitet og riktig pris» 2008 Årsrapport «Trollfjord Kraft AS skal dekke sine kunders behov for energi, primært elkraft med vekt på høy leveringssikkerhet, god servicekvalitet og riktig pris» «overordnet målsetting» side 2 årsrapport

Detaljer

Årsrapport 2013 VOKKS

Årsrapport 2013 VOKKS Årsrapport 2013 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3 Styrets beretning... 4 Økonomi, Resultatregnskap...

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING OG REGNSKAP INNHOLD Styrets beretning... 5 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Noter til regnskapet... 16 Revisjonsberetning... 28 Samfunnsregnskap... 30 STYRETS BERETNING 2014 For Nord-Salten

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING 2010 OG REGNSKAP INNHOLD Styrets beretning... 5 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Noter til regnskapet... 16 Revisjonsberetning... 28 STYRETS BERETNING 2010 Generelt Året 2010 var et begivenhetsrikt

Detaljer

Foto: Espen Mortensen. Årsrapport 2013. Trygger hverdagen - investerer i framtiden

Foto: Espen Mortensen. Årsrapport 2013. Trygger hverdagen - investerer i framtiden Foto: Espen Mortensen Årsrapport 2013 Trygger hverdagen - investerer i framtiden 1 Innholdsfortegnelse Om konsernet... 3 Hovedtall... 4 Lofotkrafts visjon / Konsesjonsområde... 7 Direktørens betraktninger...

Detaljer