Årsrapport driftsår

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2003. 48. driftsår"

Transkript

1 48. driftsår

2 Innhold Ny og gammel linje Bildet er tatt av den nye kraftlinjen som bygges mellom Lakselv og Karasjok. FOTO: ÅSMUND SAMUELSEN Representantskapet... side 4 Styret... side 5 Organisasjon... side 6 Styrets årsberetning... side 7 Resultatregnskap... side 11 Balanse... side 12 Regnskapsprinsipper... side 13 Noteopplysninger... side 15 Kontantstrømoppstilling... side 20 Nøkkeltall... side 21 Samisk sammendrag... side 22 Revisjonsberetning... side 23 Kort om Etablert: 21. november Lokalisert til: Lakselv i Porsanger kommune med underavdeling for lokal drift i Karasjok. Antall ansatte: 25. Hovedoppgave: Å overføre elektrisk energi med høy leveringskvalitet i et effektivt nett til kunder i Karasjok kommune, østre del av Porsanger kommune samt Veidnes i Lebesby kommune. Omslagsbilde: Karasjok sentrum fra slalombakken. FOTO: ÅSMUND SAMUELSEN Utfordringer i kommende år: Å bestå som et selvstendig nettselskap, opprettholde sikker levering samt skape forståelse internt og eksternt for kraftlagets rolle til samfunnets beste. 3

3 Representantskapet Styret Representantskapet som er kraftlagets øverste organ hadde i 2003 følgende sammensetning: Oppnevnt av Porsanger kommune: Hedly Mikalsen, Lakselv... Varamedlem: Rolf Johansen, Lakselv Fred Are Hopland, Lakselv... Varamedlem: Agnar Nilsen, Lakselv Almar Paulsen, Lakselv...Varamedlem: Atle Michael Hove, Lakselv Rino L. Kristoffersen, Lakselv...Varamedlem: Bente Moen, Lakselv Oppnevnt av Karasjok kommune: Jan Terje Nedrejord, Karasjok.. Varamedlem: Berit Alette U. Eira, Karasjok Sylvi Høgden, Karasjok...Varamedlem: Hans Ingvald Hansen, Karasjok Nils Kristian Anti, Karasjok... Varamedlem: Karl Martin Stueng, Karasjok Representantskapets ordfører har vært Hedly Mikalsen, Lakselv, med Jan Terje Nedrejord, Karasjok, som varaordfører. Representantskapet har i 2003 hatt 1 møte og behandlet 4 saker. Styrets medlemmer deltar i representantskapets møter uten stemmerett. Av de viktigste sakene kan nevnes: Årsmelding Regnskap Budsjett s styre i 2003 var følgende: Oppnevnt av representantskapet: Gudrun Kåven, Karasjok...Varamedlem: Randi Johansen Paltto, Karasjok Åge Amundsen, Lakselv... Varamedlem: Rolf Johansen, Lakselv Pirkko Hansen, Lakselv... Varamedlem: Ruth Persen, Lakselv Kjell H. Sæther, Karasjok Oppnevnt av de ansatte : Nils Arve Lund, Karasjok... Varamedlem: Kjell-Åge Wilhelmsen, Karasjok Styret har i 2003 avholdt 10 møter og behandlet 49 saker. Adm. direktør og administrasjonssjef deltar i styrets møter uten stemmerett. Av de viktigste sakene nevnes: Årsberetning og regnskap Budsjett Byggestart på ny 66 kv linje Lakselv-Karasjok Aksjekjøp i Finnmark Bredbånd AS Ansettelse av adm.dir Kapital tilførsel Finnmark Bredbånd AS Pikefossen FOTO: ÅSMUND SAMUELSEN 4 5

4 Organisasjon Styrets årsberetning er organisert som følger: Representantskap Styre GENERELT Luostejok Kraftlag A/L sin hovedvirksomhet er distribusjon av el. kraft. Konsesjonsområde er Karasjok kommune, den vesentlige delen av Porsanger kommune og Veidnes i Lebesby kommune. Selskapets hovedkontor ligger i Lakselv, med montørstasjon i Karasjok. I tillegg er selskapet engasjert lokalt i energirelatert virksomhet og bredbånd. Selskapet skal foruten være en lokal samarbeidspartner innenfor sitt interesseområde. Adm. dir. Stabsingeniør Administrasjonsavd. Nettavdeling Tilsynsavdeling Administrasjonsavdelingen har ansvaret for kundeservice, økonomi og personal funksjon. Nettavdelingen tar seg av utbygging, drift og vedlikehold av nettet samt drift av produksjon. NETTVIRKSOMHETEN Året 2003 gikk inn med svært høye kraftpriser, og en mild vinter. Medias fokus på pris, underdekning i markedet og myndighetenes oppfordring til sparing, førte sammen med den milde ettervinteren til en betydelig nedgang i overført volum for nettvirksomheten. På grunn av svikt i overført mengde og nettinntekter, så selskapet det nødvendig å øke prisen fra 1. juli med om lag 14 %, til tross for dette ble det igjennom året akkumulert en mindreinntekt på 3.8 mill kroner. Totalt overført volum var 127 GWh, en nedgang på 9,4 % i forhold til år Hendelsen viste til fulle at også monopolvirksomheten påvirkes av svingningene i markedet, myndighetene og kundenes adferd. Bygging av den nye 66 kv linja fra Lakselv til Karasjok startet som planlagt på ettervinteren. Framdriften har gått som planlagt og ved utgangen av året var omlag halvdelen av anlegget ferdig. Prosjektet 2-veis kom- Tilsynsavdelingen innehar DLE funksjon, måling og kommunikasjon. ble ledet av adm.dir. Bjørn Jensen fram til 1.okt hvor han gikk av med pensjon. Fra samme dato tiltrådte Sverre Pedersen som adm.dir. Ved utgangen av 2003 hadde selskapet 25 ansatte. Arbeidsgivertilslutning, KS bedrift. Medeier i andre organisasjoner: Kvænangen Kraftverk AS Finnmark ENØK Senter AS Ishavskraft AS Finnmark Miljøvarme AS IT-Kontorsystemer AS Finnmark Bredbånd AS Nordlys Bildet er tatt ved Nattvann høsten FOTO: ÅSMUND SAMUELSEN 6 7

5 munikasjon til alle kundene ble på det nærmeste ferdigstilt i året. Det er forventet en betydelig effektivisering i avregningen når systemet er funksjonsmessig på plass. Det er investert om lag 20 mill kroner i nettet, hvor av det vesentligste er den nye 66 kv linja fra Lakselv til Karasjok og 2-veis kommunikasjon til kundene. PRODUKSJON Produksjon i Luostejok Kraftstasjon var i året 10,2 Gwh. Årets produksjon ble solgt til Ishavskraft AS til markedspris. Både produksjonsvolum og pris ga et godt resultat for året med inntekt på 2.8 mill kroner mot 2 mill. kroner i KRAFTOMSETNING Kraftomsetningen ivaretas av Ishavskraft AS hvor vår eierandel er på 7,2 %. Ny kraftlinje Bildet er tatt ved Guorbmet under byggingen. FOTO: ÅSMUND SAMUELSEN ØVRIGE VIRKSOMHETER Utbyggingen av bredbåndsnett til kundene er videreført i perioden. Etterspørselen fra såvel private som næringskunder har vært økende, noe som gjenspeiler den positive betydningen tiltaket har hatt på såvel næringsliv som private brukere. Tiltross, erfaringene har vist at utbyggingen er blitt atskillig mer kostnadskrevende enn forutsatt. Det gjør det nødvendig med en prioritering mellom de enkelte områder relatert til kundegrunnlaget for den videre utbygging. har i perioden økt sin eierandel i Finnmark Bredbånd AS til 75 %. Mot slutten av året ble det avdekket uregelmessigheter i Finnmark Bredbånd AS sin drift, og selskapets kapital var også betydelig svekket. Etter en rettet emisjon fra Finnmark Bredbånd har Luostejok Kraftlag valgt å bidra til å bedre kapitalen i selskapet. For øvrig er det i perioden investert 4.9 mill kroner i infrastruktur for bredbånd. Totalresultatet balanserer med et underskudd på 0.2 mill kroner og skyldes i hovedsak ekstraordinære kostnader på 6.8 mill kroner i forbindelse med nedskrivning av aksjekapital i Finnmark Bredbånd AS og Finnmark Miljøvarme AS ARBEIDSMILJØ HMS Arbeidsmiljøet synes å være godt. Årlig kurses personalet mhp sikkerhet og øvrig faglig oppdatering. HMS-arbeidet organiseres av kraftlagets verneleder. Sykefraværet i 2003 etter fradrag av langtidssykemeldte ligger på 3,16 % som må betraktes som tilfredsstillende. er medlem av Finnmark Bedriftshelse AS. Det har ikke vært arbeidsulykker i selskapet i år RESULTAT LIKESTILLING Inntektene for året viser en økning på 2.4 mill kroner i forhold til 2002 i hovedsak på grunn av høye priser i kraftmarkedet og økning i sentralnettariffen. Driftskostnadene ligger noe lavere enn forrige år. Årets driftsresultat viser 2.97 mill kroner og en avkastning på nettkapitalen på 4.5 %. Årets finansresultat viser 3.09 mill kroner, en nedgang på ca 1.3 mill kroner fra foregående år som skyldes selskapets låneopptak og lavere renter på innskudd. Pr var det 25 ansatte i, hvorav 6 kvinner og 19 menn. Selskapets ledergruppe består 3 ledere hvorav 1 er kvinne, - selskapets øverste leder er mann. Av styrets 5 medlemmer er det 2 kvinner, - styrets leder er kvinne. Det er ikke satt i verk spesielle tiltak mhp. likestilling i året. 8 9

6 YTRE MILJØ forurenser ikke det ytre miljø. UTSIKTER FREMOVER Engasjement i ny virksomhet har vist seg å være risikofylt for selskapet. Samtidig har vi et ønske om å engasjere oss i å bidra til utviklingen i lokalsamfunnet. Det er likevel slik av at vi må søke å begrense risikoen slik at innsatsen kan gi varige og positive virkninger. For vår hovedvirksomhet vil aktiviteten framover være preget av å fullføre den nye overføringslinja til Karasjok. Vårt krav til kvalitet og sikkerhet i nettet gjør at skogrydding, tilstandskontroll, oppgradering av de eldste linjene og nettstasjonene må vies oppmerksomhet framover. Gjeldende reguleringsregime er for tiden under revisjon. Prinsippene for den nye nett-reguleringen gjeldende fra 2007 skal være avklart i løpet av våren. Vi vil anta at kravet til effektivitet, god kompetanse og organisering vil møte oss i økende grad mot Vår innsats for å gi befolkning og næringsliv et godt bredbåndstilbud videreføres gjennom fortsatt utbygging av fibernett i og mellom Karasjok og Porsanger. Styret er av den oppfatning at skal møte utfordringene og innrette virksomheten slik at selskapet fortsatt kan fremstå som en solid bedrift til beste for kundene, ansatte og samfunnet for øvrig. ÅRETS RESULTAT Regnskapet viser et resultat på kr som dekkes av selskapets annen egenkapital. Forutsetning av fortsatt drift er tilstede, og årsregnskapet for 2003 er satt opp under disse forutsetningene. Lakselv Gudrun Kåven Styreleder Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Overføringsinntekter Energisalg Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Driftskostnader Sentralnettskostnader og nettap Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler Annen driftskostnad Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Utbytte Renteinntekter Andre finansinntekter Sum finansinntekter Finanskostnader Rente og gebyrkostnader Sum finanskostnader NETTO FINANSPOSTER ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD Skattekostnad på ordinært resultat ORDINÆRT RESULTAT EKSTRAORDINÆRE KOSTNADER Nedskrivning aksjer Skattekostnad på ekstraordinært resultat RESULTAT AV EKSTRAORDINÆRE POSTER ÅRSRESULTAT Åge Amundsen Styrets nestleder Pirkko Hansen Kjell H. Sæther Nils Arve Lund OVERFØRINGER Overføringer annen egenkapital SUM OVERFØRINGER Sverre Pedersen Adm. dir

7 Balanse Regnskapsprinsipper EIENDELER Anleggsmidler: Utsatt skattefordel Varige driftsmidler Investeringer i aksjer og andeler Langsiktige fordringer Sum anleggsmidler Omløpsmidler: Materiellbeholdning Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Mindreinntekt nettvirksomhet Likvide midler Sum omløpsmidler SUM EIENDELER Generelt Selskapets årsregnskap er avlagt etter gjeldende regnskapsregler for små foretak. Med grunnlag i regnskapsregler for små foretak utarbeides det ikke konsernregnskap for selskapets investering i Finnmark bredbånd AS. Klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie og bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Prinsipper for inntekts- og kostnadsføring Driftsinntekter representerer opptjent verdi knyttet til overføring av energi, salg av kraft og arbeid for andre. Kostnadsføring av varer og tjenester foretas ved levering. Anleggsmidler EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital Andelskapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital SUM EGENKAPITAL Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet ikke forventes å være forbigående. Nye anlegg og reinvesteringer av komponenter som øker driftsmidlets levetid eller på annen måte øker den fremtidige inntjeningsevnen aktiveres. Øvrige aktiviteter klassifiseres som drift/vedlikehold og kostnadsføres. Vedlikehold av driftsmidler for 2002 er gjennomført i henhold til selskapets vedlikeholdsplaner. Vedlikeholdsaktiviteter kostnadsføres ved gjennomføringen. Egentilvirkning av driftsmidler, dvs utvidelser og reinvesteringer i regionaltnett og i distribusjonsnettet vurderes til variabel tilvirkningskost. Gjeld Pensjonsforpliktelser Langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Plasseringer i obligasjonsfond, aksjefond mv Selskapet har plassert deler av sin overskuddslikviditet i aktiv forvaltning. Beholdning av verdipapirer er klassifisert som markedsbaserte omløpsmidler. Beholdningen er vurdert til markedsverdi pr , urealiserte gevinster og urealiserte tap er således resultatført. Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Pensjonsforpliktelser Selskapet har pensjonsforpliktelser som er sikret gjennom livforsikringsselskaper og forpliktelser som er usikret dekkes over selskapets drift. Pensjonsforpliktelser som er sikret og forpliktelser knyttet til avtalefestet pensjon balanseføres ikke. Andre pensjonsforpliktelser som er usikret er vurdert til nåverdi og opptatt i selskapets balanse

8 Noteopplysninger 2003 (alle tall i hele 1.000) Magasinbeholdning Det foreligger ingen kostpris på tilsig av vann. Oppmagasinert vannbeholdning opptas derfor ikke i balansen. Note 1 Egenkapital Andelskapital Annen egenkapital Sum Egenkapital Innbetaling av andeler Årets resultat Egenkapital Selskapet har ca andelshavere. Andelshaverne er abonnenter i selskapets konsesjonsområde. Materielbeholdning Beholdningen består av driftsmateriell til bruk ved vedlikehold og reinvesteringsaktiviteter samt reservedeler. Beholdningen er vurdert til anskaffelseskost. Aksjer og andeler i andre selskaper Aksjer og andeler i andre selskaper er innarbeidet etter kostmetoden og vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Note 2 Bundne midler Posten likvide midler består i sin helhet av kontanter og bankinnskudd. Bundne bankinnskudd for oppbevaring av skattetrekksmidler utgjør 502. Kompensasjon for ikke levert energi Tildelt inntektsramme overstiger beregnet kompensasjon. Da det er beheftet med stor usikkerhet hvorvidt selskapet som følge av innføringen av kompensasjonsordningen vil øke nettleien, er denne mindreinntekten ikke inntektsført. Skatter Skatt på alminnelig inntekt beregnes til 28 %. Utsatt skatt beregnes etter gjeldsmetoden på midlertidige forskjeller mellom skattemessig og regnskapsmessig verdi av eiendeler og gjeld. Utsatt skattefordel er målt til nominell verdi og opptas i balansen dersom det er sannsynlig at skattefordelen i fremtiden kan utnyttes. Utsatt skattefordel knyttet til negativ grunnrenteinntekt tas med denne begrunnelse ikke opp i selskapets balanse. Note 3 Kundefordringer Kundefordringer er vurdert til antatt virkelig verdi. For å møte forventede tap har selskapet en avsetning på 230. Konstaterte tap i 2003 utgjør 25. Selskapet har et berettiget krav på ca. kr ovenfor en leverandør av bredbåndsutstyr. Med grunnlag i leverandørens økonomiske stilling er kravet regnskapsmessig avsatt til tap. Note 4 Ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte Selskapet har 25 ansatte. Ansatte har lån i selskapet på til sammen 599. Lånene forrentes med 6 % og nedbetales etter fastsatte planer. Naturressursskatt fastsettes på bakgrunn av kraftverkets gjennomsnittlige produksjon de siste 7 år. Naturressursskatt kan kreves til reduksjon i skatt på alminnelig inntekt og er derfor samordnet ved presentasjon av betalbar skatt. Lønnskostnader består av følgende poster: Lønn og vaktgodtgjørelser Refunderte sykepenger og lærlingstilskudd Pensjonspremier og avsetning til dekning av pensjonsforpliktelser Aktiverte lønnskostn. knyttet til investeringsaktiviteter Kontantstrømsoppstilling Sum Kontantstrømsoppstilling er oppsatt etter den indirekte modellen i henhold til foreløpig norsk regnskapsstandard. Godtgjørelser Adm. dir Styret Revisor Lønn 130 Annen godtgjørelse 16 Honorar Konsulentbistand 49 Sum Ny adm.dir. tiltrådte Lønn og sluttvederlag til selskapets tidligere adm. dir. utgjorde til sammen

9 Note 5 Pensjonsforpliktelser Selskapet har en kollektiv pensjonsordning som er sikret i et livforsikringsselskap hvor samtlige av selskapets ansatte inngår. I tillegg inngår samtlige av selskapets ansatte i ordning om avtalefestet pensjon. Pensjonsforpliktelser knyttet til disse ordningene balanseføres ikke. Årets premie er kostnadsført og utgjør I tillegg har selskapet usikrede pensjonsforpliktelser for to tidligere ansatte. Årlige utbetalinger belastes over drift og er estimert til Forpliktelsen er opptatt i selskapets balanse. Note 6 Varige driftsmidler Kraft- Fordelings- Inventar, stasjon nett Bygninger Bredbånd Kjøretøyer målere etc Sum Anskaffelseskost Tilgang til kostpris Avgang til kostpris Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Bokført verdi Årets avskrivninger Årets avskrivninger i % 1,3-4,0 2,9-4,0 2,0 10,0 25,0 6,6-20,0 Aktivering av eget arbeid utgjør samlet Selskapet har i 2003 endret estimat for timepris ved aktivering av eget arbeid. Estimatendringen har medført en resultatforbedring på 430. Note 7 Skattekostnad Midlertidige forskjeller Skatteøkende og skattereduserende forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet. Midlertidige skattereduserende forskjeller er knyttet til: Endring Driftsmidler Kundefordringer Pensjonsforpliktelser Aksjer Midlertidige forskjeller, grunnlag utsatt skatt De skattereduserende midlertidige forskjellene vil redusere selskapets fremtidige betalbare skatt. Utsatt skattefordel er derfor opptatt i selskapets balanse. Utsatt skattefordel midlertidige forskjeller, 28 % Årets skattekostnad på ordinært resultat Ordinært resultat før skattekostnad Permanente forskjeller 14 Endring i midlertidige forskjeller som påvirker skatt på ordinært resultat Grunnlag for betalbar skatt av ordinært resultat Betalbar skatt av ordinært resultat Godtgjørelse på mottatt aksjeutbytte -337 Naturressursskatt til kommune og fylkeskommune 124 Ikke samordnet naturressursskatt balanseføres som utsatt skattefordel -124 Betalbar skatt av ordinært resultat 732 Endring i utsatt skatt 634 Sum skattekostnad på ordinært resultat Årets skattekostnad på ekstraordinært resultat Resultat av ekstraordinære poster Endring i midlertidige forskjeller som påvirker skatt på ekstraordinært resultat Grunnlag for betalbar skatt av ekstraordinært resultat 0 Betalbar skatt av ekstraordinært resultat 0 Endring i utsatt skatt Sum skattekostnad på ekstraordinært resultat Betalbar skatt av: Ordinært resultat 732 Ekstraordinært resultat 0 Sum betalbar skatt 732 Naturressursskatt Det beregnes naturressursskatt av gjennomsnittlig kraftproduksjon de siste 7 år. Grunnlag for beregning av naturressursskatt for 2003 er MWh. Til kommune 1,1 øre pr kwh 105 Til fylkeskommune 0,2 øre pr kwh 19 Sum naturressursskatt 124 Naturressursskatt som samordnes mot fellesskatt 0 Ikke samordnet naturressursskatt til fremføring 124 Skatt på grunnrenteinntekt Beregnet grunnrenteinntekt for Fremførbar negativ grunnrenteinntekt inkl renter Sum negativ grunnrenteinntekt til fremføring Utsatt skattefordel knyttet til negativ grunnrenteinntekt opptas ikke i balansen

10 Note 8 Investeringer i andre selskaper Selskapets aksjer og andeler vurderes etter kostmetoden og består av følgende: Selskap Eierandel Ansk.kost Bokført verdi Ishavskraft AS 7,2 % Kvænangen AS 3,4 % Finnmark Miljøvarme AS 11,9 % Finnmark Bredbånd AS 75,0 % IT Kontorsystemer 2,7 % Andre Sum aksjer og andeler Ekstraordinær nedskrivning av aksjer i andre selskaper Investeringer i aksjer i Finnmark Bredbånd AS, Finnmark Miljøvarme AS og i andre mindre aksjeposter er nedskrevet til antatt virkelig verdi og klassifisert som en ekstraordinær kostnad. Nedskrivning Finnmark Bredbånd AS Nedskrivning Finnmark Miljøvarme AS Nedskrivning andre aksjer 3 Sum nedskrivning aksjer i andre selskaper Årets mindreinntekt Regionalt- Distrib.- nett nett Fastsatte inntektsrammer fra NVE Overføringskostnader Tillatt inntekt av monopolvirksomhet Sum driftsinntekter Mindreinntekt Mindreinntekt Korreksjon mindreinntekt Akkumulert mindreinntekt Renter mindreinntekt -250 Sum mindreinntekt som opptas i selskapets balanse Note 9 Virksomhetsområder I tillegg til at selskapet driver nettvirksomhet har selskapet en mindre egenproduksjon av kraft. Videre utfører selskapet montørtjenester ol. for andre. Disse tjenestene er nedenfor definert som sekundærvirksomhet. Internfakturering er foretatt mellom virksomhetsområdene. Driftsinntekter og driftskostnader er derfor ikke sammenlignbar med vedkommende linjer i resultatregnskapet. Driftsinntekter Produksjon Regional- Distrib.- Sekundær- Sum nett nett virksomhet Salgsinntekter Korr.meravk Årets merinntekt Andre inntekter Sum driftsinntekter Merinntekt renteberegnes med rente som fastsettes årlig. Rente på merinntekt pr er beregnet med 6,86 %. Regionalt- Distrib.- Sum nett nett Avkastning av investert nettkapital Nettkapital Nettkapital Gjennomsnittlig nettkapital % påslag netto arbeidskapital Avkastningsgrunnlag Avkastning av investert nettkapital 0,0 % 5,6 % 4,5 % (driftsresultat i % av gj.kapital) Kvalitetsjustert inntektsramme Av forsiktighets hensyn balanseføres ikke mindreinntekt relatert til kvalitetsjustert inntektsramme ved ikke levert energi (KILE) Vedtatt inntektsramme for Varslede avbrudd -242 Ikke varslede avbrudd Mindreinntekt Akkumulert mindreinntekt (KILE) Sum ikke balanseført mindreinntekt (KILE) Driftskostnader Overføringskostnader Nettap Personalkostnader Ordinære avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Note 10 Langsiktig gjeld Selskapet har i 2003 tatt opp et langsiktig lån med nedbetalingstid over 20 år. Saldo pr utgjør kr Den langsiktige gjelden forutsetter ingen pantsatt sikkerhet utover negativ pantsettelseserklæringer. Driftsresultat

11 Kontantstrømsoppstilling 2003 (alle tall i hele 1.000) Nøkkeltall Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Ordinært resultat før skattekostnad Periodens betalte skatter Gevinst ved salg av anleggsmidler Ordinære avskrivninger Reduksjon i materiellbeholdning Økning i kortsiktige fordringer Økning av leverandørgjeld (reduksjon i 2002) Økning i annen kortsiktig gjeld Økning i pensjonsforpliktelser over drift 344 Netto innbetalinger fra operasjonelle aktiviteter Likviditet Likviditetsgrad 1 (tot.om:kg) 6,26 5,82 Likviditetsgrad 2 (mest likvide om:kg) 3,97 4,01 Soliditet Egenkapitalprosent (ekx100:tot.k) 81,51 92,86 Rentedekningsgrad (tot.res+rentek.:rentek.) 0,70 30,23 Rentabilitet Egenkapital rentabiliteten (res.før.ek.o.p.x100:i.b.) 4,29 3,51 Overskuddsgrad (dritsres.+finansx100:oms) 15,88 14,49 (driftsres.x100:oms) 8,62 0,20 Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Innbetalinger fra selskapets utlån Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av aksjer Netto utbetalinger knyttet til investeringsaktiviteter Totalt overført Kwh Tilført kraft 12 % Nettap 6 % Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Innbetaling av andelskapital Avdrag på langsiktig gjeld -250 Opptak av langsiktige lån Netto innbetalinger fra finansieringsaktiviteter Husholdning 38 % Næring 44 % Netto endring av likvide midler Overføringskostnader Beholdning av likvide midler Netto endring av likvide midler Beholdning av likvide midler Avskrivning 23 % Lønn-/personalkostnader 31 % Nettap 8 % Diverse kostnader 24 % Sentralnettkostnader 14 % 20 21

12 Oanehis diehtojuohkin sámegielat lohkkiide Luostejoga el-fápmosearvvi (Luostejok kraftlag AL) ja vássán jagi birra. Luostejoga el-fápmosearvvi váldodoaibma lea el-fápmojuohkin. Doaibmalohpeguvlui gullet Kárášjoga gielda, váldooassi Porsá ggu gielddas ja Sáltesávju/Čiesti Davvisiidda gielddas. Searvvi váldokantuvra lea Leavnnjas ja Kárášjogas lea monterenstašuvdna. Dasa lassin searvi oassálastá báikkálaš energiijadoaimmaide ja datašávahatdoaimmaide. Searvi galgá maid oassálastit báikkálaš ovttasbargui iežas doaibmasuorggis. Searvvis leat 25 bargi ja dat gávppaša 34.4 milj. kr ovddas jagis ja fievrrida 130 Gwh (miljovnna kwh) guovllu kundariidda. Mii buvttadit el-fámu Luostejoga el-fápmorusttegiin, mii buvttada 10 Gwh. Dasa lassin eaiggádat 3,4% Návuona el-fápmorusttegis (Kvænangen Kraftverk). El-fápmogávppi joπiha Ishavskraft A/S, man ossosiin mii eaiggádat 7,2 %. Luostejoga el-fápmosearvi lea dán áigodagas háhkan ollu oππa linjáid. Leat dál sihkkarastimin el-rávnnji Kárášjohkii oππa 66 kv linnjáin, maid hukset Leavnnjas Kárášjohkii, ja leat maid bidjan buot kundariidda vuogádaga, mainna gulahallat guovtti guvlui el-rávdnjefierpmádagas, háhkamiid ollislaš haddi lea 40 milj. kruvnna. Searvi lea maid ožžon bargun hukset ja lágidit datašávahatbálvalusaid Finnmark Bredbånd A/S olis, man ossosiin mii eaiggádat 75%. Doaibma lea lágiduvvon nu, ahte Luostejoga el-fápmosearvi hukse ja eaiggáduššá datašávahatfierpmádaga. Finnmark Bredbånd fas fállá fierpmádatbálvalusaid. Dássážii leat geavahan sullii 15 milj. kr datašávahahkii ja joatkit dál fiber- ja radiofierpmádagaid huksemiin kundariidda. Dan ma á go 2003 čavčča fuomášeimmet dásehisvuoπaid Finnmark Bredbånd joπiheames, lea searvái fievrriduvvon oππa kapitála ja dat lea oπasmahttojuvvon. Searvvi doallu ja ulbmilat leat bures vuhtiiváldojuvvon, nu ahte kundarat ožžot joπánisfierpmádaga seammá dásis riikka stuorrá guovddášbáikkiinge. Jagi ollislaš boaπus čájeha 0.2 milj. kr vuolláibáhcaga, vuosttažettiin 6,8 milj. kr liigegoluid geažil, mat šadde Finnmark Bredbånd AS ja Finnmark Miljøvarme AS oasuskapitála vuolideames. Luostejoga el-rávdnjesearvi OS geige 2003 jahkeraportta vissisvuoπain, ahte searvi duste boahtteáiggi hástalusaid ja lea nana fitnodat buoremussan sihke searvái, kundariidda, Sápmái ja muπuige servodahkii. Flyfoto over Gagga med demningen i forgrunnen. FOTO: ROBERT ØVERVOLD 22

13 Adr: Foretak: Tlf: Pb 104, 9711 LAKSELV NO MVA

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Sørfold Kraftlag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salg energi/overføring 20 347 271 22 076 891 Salg installasjon 8 682 761 9 720 904 Annen driftsinntekt 381 658 981

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

49. driftsår. Årsrapport 2004

49. driftsår. Årsrapport 2004 49. driftsår Årsrapport 2004 Luostejok Kraftlag AL Adresse: Pb 104 9711 Lakselv Tlf: 78 46 06 00 Web: www.lkal.no Foretak: 938 260 494 E-post: Firmapost@LKAL.no Linjestrekking på nylinja til Karasjok FOTO:

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Modum Kraftproduksjon KF

Modum Kraftproduksjon KF Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 Årsberetning Årsregnskap 2014 Vedtatt i styremøte 14.04.2015 Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 RESULTATREGNSKAP Resultatregnskap 01.01-31.12. Regnskap

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av overføringstjenester skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016 Solstua Barnehage AS Solstua Barnehage AS Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2016 2015 Driftsinntekter Foreldrebetaling 1 667 819 603 120 Kommunale driftstilskudd 1

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Driftsinntekter Inntektsføring ved

Detaljer

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2013 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2015 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland Resultatregnskap Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold Driftsinntekter og driftskostnader Bergen og Hordaland Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 4 1 500 908 1 603 483 Sum driftsinntekter

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Markus Data AS Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Årsberetning Årsregnskap Konsernoppgjør Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noteopplysninger Revisjonsberetning ÅRSBERETNING FOR 2004

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 978 655 521 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI AS Forretningsadresse: Ensjøveien 20 0661 OSLO

Detaljer

Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2015 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014 Salgsinntekt 135 657 163 962 Sum driftsinntekter 135

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 38908 Årsberetning

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer