Årsrapport driftsår

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2003. 48. driftsår"

Transkript

1 48. driftsår

2 Innhold Ny og gammel linje Bildet er tatt av den nye kraftlinjen som bygges mellom Lakselv og Karasjok. FOTO: ÅSMUND SAMUELSEN Representantskapet... side 4 Styret... side 5 Organisasjon... side 6 Styrets årsberetning... side 7 Resultatregnskap... side 11 Balanse... side 12 Regnskapsprinsipper... side 13 Noteopplysninger... side 15 Kontantstrømoppstilling... side 20 Nøkkeltall... side 21 Samisk sammendrag... side 22 Revisjonsberetning... side 23 Kort om Etablert: 21. november Lokalisert til: Lakselv i Porsanger kommune med underavdeling for lokal drift i Karasjok. Antall ansatte: 25. Hovedoppgave: Å overføre elektrisk energi med høy leveringskvalitet i et effektivt nett til kunder i Karasjok kommune, østre del av Porsanger kommune samt Veidnes i Lebesby kommune. Omslagsbilde: Karasjok sentrum fra slalombakken. FOTO: ÅSMUND SAMUELSEN Utfordringer i kommende år: Å bestå som et selvstendig nettselskap, opprettholde sikker levering samt skape forståelse internt og eksternt for kraftlagets rolle til samfunnets beste. 3

3 Representantskapet Styret Representantskapet som er kraftlagets øverste organ hadde i 2003 følgende sammensetning: Oppnevnt av Porsanger kommune: Hedly Mikalsen, Lakselv... Varamedlem: Rolf Johansen, Lakselv Fred Are Hopland, Lakselv... Varamedlem: Agnar Nilsen, Lakselv Almar Paulsen, Lakselv...Varamedlem: Atle Michael Hove, Lakselv Rino L. Kristoffersen, Lakselv...Varamedlem: Bente Moen, Lakselv Oppnevnt av Karasjok kommune: Jan Terje Nedrejord, Karasjok.. Varamedlem: Berit Alette U. Eira, Karasjok Sylvi Høgden, Karasjok...Varamedlem: Hans Ingvald Hansen, Karasjok Nils Kristian Anti, Karasjok... Varamedlem: Karl Martin Stueng, Karasjok Representantskapets ordfører har vært Hedly Mikalsen, Lakselv, med Jan Terje Nedrejord, Karasjok, som varaordfører. Representantskapet har i 2003 hatt 1 møte og behandlet 4 saker. Styrets medlemmer deltar i representantskapets møter uten stemmerett. Av de viktigste sakene kan nevnes: Årsmelding Regnskap Budsjett s styre i 2003 var følgende: Oppnevnt av representantskapet: Gudrun Kåven, Karasjok...Varamedlem: Randi Johansen Paltto, Karasjok Åge Amundsen, Lakselv... Varamedlem: Rolf Johansen, Lakselv Pirkko Hansen, Lakselv... Varamedlem: Ruth Persen, Lakselv Kjell H. Sæther, Karasjok Oppnevnt av de ansatte : Nils Arve Lund, Karasjok... Varamedlem: Kjell-Åge Wilhelmsen, Karasjok Styret har i 2003 avholdt 10 møter og behandlet 49 saker. Adm. direktør og administrasjonssjef deltar i styrets møter uten stemmerett. Av de viktigste sakene nevnes: Årsberetning og regnskap Budsjett Byggestart på ny 66 kv linje Lakselv-Karasjok Aksjekjøp i Finnmark Bredbånd AS Ansettelse av adm.dir Kapital tilførsel Finnmark Bredbånd AS Pikefossen FOTO: ÅSMUND SAMUELSEN 4 5

4 Organisasjon Styrets årsberetning er organisert som følger: Representantskap Styre GENERELT Luostejok Kraftlag A/L sin hovedvirksomhet er distribusjon av el. kraft. Konsesjonsområde er Karasjok kommune, den vesentlige delen av Porsanger kommune og Veidnes i Lebesby kommune. Selskapets hovedkontor ligger i Lakselv, med montørstasjon i Karasjok. I tillegg er selskapet engasjert lokalt i energirelatert virksomhet og bredbånd. Selskapet skal foruten være en lokal samarbeidspartner innenfor sitt interesseområde. Adm. dir. Stabsingeniør Administrasjonsavd. Nettavdeling Tilsynsavdeling Administrasjonsavdelingen har ansvaret for kundeservice, økonomi og personal funksjon. Nettavdelingen tar seg av utbygging, drift og vedlikehold av nettet samt drift av produksjon. NETTVIRKSOMHETEN Året 2003 gikk inn med svært høye kraftpriser, og en mild vinter. Medias fokus på pris, underdekning i markedet og myndighetenes oppfordring til sparing, førte sammen med den milde ettervinteren til en betydelig nedgang i overført volum for nettvirksomheten. På grunn av svikt i overført mengde og nettinntekter, så selskapet det nødvendig å øke prisen fra 1. juli med om lag 14 %, til tross for dette ble det igjennom året akkumulert en mindreinntekt på 3.8 mill kroner. Totalt overført volum var 127 GWh, en nedgang på 9,4 % i forhold til år Hendelsen viste til fulle at også monopolvirksomheten påvirkes av svingningene i markedet, myndighetene og kundenes adferd. Bygging av den nye 66 kv linja fra Lakselv til Karasjok startet som planlagt på ettervinteren. Framdriften har gått som planlagt og ved utgangen av året var omlag halvdelen av anlegget ferdig. Prosjektet 2-veis kom- Tilsynsavdelingen innehar DLE funksjon, måling og kommunikasjon. ble ledet av adm.dir. Bjørn Jensen fram til 1.okt hvor han gikk av med pensjon. Fra samme dato tiltrådte Sverre Pedersen som adm.dir. Ved utgangen av 2003 hadde selskapet 25 ansatte. Arbeidsgivertilslutning, KS bedrift. Medeier i andre organisasjoner: Kvænangen Kraftverk AS Finnmark ENØK Senter AS Ishavskraft AS Finnmark Miljøvarme AS IT-Kontorsystemer AS Finnmark Bredbånd AS Nordlys Bildet er tatt ved Nattvann høsten FOTO: ÅSMUND SAMUELSEN 6 7

5 munikasjon til alle kundene ble på det nærmeste ferdigstilt i året. Det er forventet en betydelig effektivisering i avregningen når systemet er funksjonsmessig på plass. Det er investert om lag 20 mill kroner i nettet, hvor av det vesentligste er den nye 66 kv linja fra Lakselv til Karasjok og 2-veis kommunikasjon til kundene. PRODUKSJON Produksjon i Luostejok Kraftstasjon var i året 10,2 Gwh. Årets produksjon ble solgt til Ishavskraft AS til markedspris. Både produksjonsvolum og pris ga et godt resultat for året med inntekt på 2.8 mill kroner mot 2 mill. kroner i KRAFTOMSETNING Kraftomsetningen ivaretas av Ishavskraft AS hvor vår eierandel er på 7,2 %. Ny kraftlinje Bildet er tatt ved Guorbmet under byggingen. FOTO: ÅSMUND SAMUELSEN ØVRIGE VIRKSOMHETER Utbyggingen av bredbåndsnett til kundene er videreført i perioden. Etterspørselen fra såvel private som næringskunder har vært økende, noe som gjenspeiler den positive betydningen tiltaket har hatt på såvel næringsliv som private brukere. Tiltross, erfaringene har vist at utbyggingen er blitt atskillig mer kostnadskrevende enn forutsatt. Det gjør det nødvendig med en prioritering mellom de enkelte områder relatert til kundegrunnlaget for den videre utbygging. har i perioden økt sin eierandel i Finnmark Bredbånd AS til 75 %. Mot slutten av året ble det avdekket uregelmessigheter i Finnmark Bredbånd AS sin drift, og selskapets kapital var også betydelig svekket. Etter en rettet emisjon fra Finnmark Bredbånd har Luostejok Kraftlag valgt å bidra til å bedre kapitalen i selskapet. For øvrig er det i perioden investert 4.9 mill kroner i infrastruktur for bredbånd. Totalresultatet balanserer med et underskudd på 0.2 mill kroner og skyldes i hovedsak ekstraordinære kostnader på 6.8 mill kroner i forbindelse med nedskrivning av aksjekapital i Finnmark Bredbånd AS og Finnmark Miljøvarme AS ARBEIDSMILJØ HMS Arbeidsmiljøet synes å være godt. Årlig kurses personalet mhp sikkerhet og øvrig faglig oppdatering. HMS-arbeidet organiseres av kraftlagets verneleder. Sykefraværet i 2003 etter fradrag av langtidssykemeldte ligger på 3,16 % som må betraktes som tilfredsstillende. er medlem av Finnmark Bedriftshelse AS. Det har ikke vært arbeidsulykker i selskapet i år RESULTAT LIKESTILLING Inntektene for året viser en økning på 2.4 mill kroner i forhold til 2002 i hovedsak på grunn av høye priser i kraftmarkedet og økning i sentralnettariffen. Driftskostnadene ligger noe lavere enn forrige år. Årets driftsresultat viser 2.97 mill kroner og en avkastning på nettkapitalen på 4.5 %. Årets finansresultat viser 3.09 mill kroner, en nedgang på ca 1.3 mill kroner fra foregående år som skyldes selskapets låneopptak og lavere renter på innskudd. Pr var det 25 ansatte i, hvorav 6 kvinner og 19 menn. Selskapets ledergruppe består 3 ledere hvorav 1 er kvinne, - selskapets øverste leder er mann. Av styrets 5 medlemmer er det 2 kvinner, - styrets leder er kvinne. Det er ikke satt i verk spesielle tiltak mhp. likestilling i året. 8 9

6 YTRE MILJØ forurenser ikke det ytre miljø. UTSIKTER FREMOVER Engasjement i ny virksomhet har vist seg å være risikofylt for selskapet. Samtidig har vi et ønske om å engasjere oss i å bidra til utviklingen i lokalsamfunnet. Det er likevel slik av at vi må søke å begrense risikoen slik at innsatsen kan gi varige og positive virkninger. For vår hovedvirksomhet vil aktiviteten framover være preget av å fullføre den nye overføringslinja til Karasjok. Vårt krav til kvalitet og sikkerhet i nettet gjør at skogrydding, tilstandskontroll, oppgradering av de eldste linjene og nettstasjonene må vies oppmerksomhet framover. Gjeldende reguleringsregime er for tiden under revisjon. Prinsippene for den nye nett-reguleringen gjeldende fra 2007 skal være avklart i løpet av våren. Vi vil anta at kravet til effektivitet, god kompetanse og organisering vil møte oss i økende grad mot Vår innsats for å gi befolkning og næringsliv et godt bredbåndstilbud videreføres gjennom fortsatt utbygging av fibernett i og mellom Karasjok og Porsanger. Styret er av den oppfatning at skal møte utfordringene og innrette virksomheten slik at selskapet fortsatt kan fremstå som en solid bedrift til beste for kundene, ansatte og samfunnet for øvrig. ÅRETS RESULTAT Regnskapet viser et resultat på kr som dekkes av selskapets annen egenkapital. Forutsetning av fortsatt drift er tilstede, og årsregnskapet for 2003 er satt opp under disse forutsetningene. Lakselv Gudrun Kåven Styreleder Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Overføringsinntekter Energisalg Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Driftskostnader Sentralnettskostnader og nettap Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler Annen driftskostnad Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Utbytte Renteinntekter Andre finansinntekter Sum finansinntekter Finanskostnader Rente og gebyrkostnader Sum finanskostnader NETTO FINANSPOSTER ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD Skattekostnad på ordinært resultat ORDINÆRT RESULTAT EKSTRAORDINÆRE KOSTNADER Nedskrivning aksjer Skattekostnad på ekstraordinært resultat RESULTAT AV EKSTRAORDINÆRE POSTER ÅRSRESULTAT Åge Amundsen Styrets nestleder Pirkko Hansen Kjell H. Sæther Nils Arve Lund OVERFØRINGER Overføringer annen egenkapital SUM OVERFØRINGER Sverre Pedersen Adm. dir

7 Balanse Regnskapsprinsipper EIENDELER Anleggsmidler: Utsatt skattefordel Varige driftsmidler Investeringer i aksjer og andeler Langsiktige fordringer Sum anleggsmidler Omløpsmidler: Materiellbeholdning Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Mindreinntekt nettvirksomhet Likvide midler Sum omløpsmidler SUM EIENDELER Generelt Selskapets årsregnskap er avlagt etter gjeldende regnskapsregler for små foretak. Med grunnlag i regnskapsregler for små foretak utarbeides det ikke konsernregnskap for selskapets investering i Finnmark bredbånd AS. Klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie og bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Prinsipper for inntekts- og kostnadsføring Driftsinntekter representerer opptjent verdi knyttet til overføring av energi, salg av kraft og arbeid for andre. Kostnadsføring av varer og tjenester foretas ved levering. Anleggsmidler EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital Andelskapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital SUM EGENKAPITAL Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet ikke forventes å være forbigående. Nye anlegg og reinvesteringer av komponenter som øker driftsmidlets levetid eller på annen måte øker den fremtidige inntjeningsevnen aktiveres. Øvrige aktiviteter klassifiseres som drift/vedlikehold og kostnadsføres. Vedlikehold av driftsmidler for 2002 er gjennomført i henhold til selskapets vedlikeholdsplaner. Vedlikeholdsaktiviteter kostnadsføres ved gjennomføringen. Egentilvirkning av driftsmidler, dvs utvidelser og reinvesteringer i regionaltnett og i distribusjonsnettet vurderes til variabel tilvirkningskost. Gjeld Pensjonsforpliktelser Langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Plasseringer i obligasjonsfond, aksjefond mv Selskapet har plassert deler av sin overskuddslikviditet i aktiv forvaltning. Beholdning av verdipapirer er klassifisert som markedsbaserte omløpsmidler. Beholdningen er vurdert til markedsverdi pr , urealiserte gevinster og urealiserte tap er således resultatført. Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Pensjonsforpliktelser Selskapet har pensjonsforpliktelser som er sikret gjennom livforsikringsselskaper og forpliktelser som er usikret dekkes over selskapets drift. Pensjonsforpliktelser som er sikret og forpliktelser knyttet til avtalefestet pensjon balanseføres ikke. Andre pensjonsforpliktelser som er usikret er vurdert til nåverdi og opptatt i selskapets balanse

8 Noteopplysninger 2003 (alle tall i hele 1.000) Magasinbeholdning Det foreligger ingen kostpris på tilsig av vann. Oppmagasinert vannbeholdning opptas derfor ikke i balansen. Note 1 Egenkapital Andelskapital Annen egenkapital Sum Egenkapital Innbetaling av andeler Årets resultat Egenkapital Selskapet har ca andelshavere. Andelshaverne er abonnenter i selskapets konsesjonsområde. Materielbeholdning Beholdningen består av driftsmateriell til bruk ved vedlikehold og reinvesteringsaktiviteter samt reservedeler. Beholdningen er vurdert til anskaffelseskost. Aksjer og andeler i andre selskaper Aksjer og andeler i andre selskaper er innarbeidet etter kostmetoden og vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Note 2 Bundne midler Posten likvide midler består i sin helhet av kontanter og bankinnskudd. Bundne bankinnskudd for oppbevaring av skattetrekksmidler utgjør 502. Kompensasjon for ikke levert energi Tildelt inntektsramme overstiger beregnet kompensasjon. Da det er beheftet med stor usikkerhet hvorvidt selskapet som følge av innføringen av kompensasjonsordningen vil øke nettleien, er denne mindreinntekten ikke inntektsført. Skatter Skatt på alminnelig inntekt beregnes til 28 %. Utsatt skatt beregnes etter gjeldsmetoden på midlertidige forskjeller mellom skattemessig og regnskapsmessig verdi av eiendeler og gjeld. Utsatt skattefordel er målt til nominell verdi og opptas i balansen dersom det er sannsynlig at skattefordelen i fremtiden kan utnyttes. Utsatt skattefordel knyttet til negativ grunnrenteinntekt tas med denne begrunnelse ikke opp i selskapets balanse. Note 3 Kundefordringer Kundefordringer er vurdert til antatt virkelig verdi. For å møte forventede tap har selskapet en avsetning på 230. Konstaterte tap i 2003 utgjør 25. Selskapet har et berettiget krav på ca. kr ovenfor en leverandør av bredbåndsutstyr. Med grunnlag i leverandørens økonomiske stilling er kravet regnskapsmessig avsatt til tap. Note 4 Ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte Selskapet har 25 ansatte. Ansatte har lån i selskapet på til sammen 599. Lånene forrentes med 6 % og nedbetales etter fastsatte planer. Naturressursskatt fastsettes på bakgrunn av kraftverkets gjennomsnittlige produksjon de siste 7 år. Naturressursskatt kan kreves til reduksjon i skatt på alminnelig inntekt og er derfor samordnet ved presentasjon av betalbar skatt. Lønnskostnader består av følgende poster: Lønn og vaktgodtgjørelser Refunderte sykepenger og lærlingstilskudd Pensjonspremier og avsetning til dekning av pensjonsforpliktelser Aktiverte lønnskostn. knyttet til investeringsaktiviteter Kontantstrømsoppstilling Sum Kontantstrømsoppstilling er oppsatt etter den indirekte modellen i henhold til foreløpig norsk regnskapsstandard. Godtgjørelser Adm. dir Styret Revisor Lønn 130 Annen godtgjørelse 16 Honorar Konsulentbistand 49 Sum Ny adm.dir. tiltrådte Lønn og sluttvederlag til selskapets tidligere adm. dir. utgjorde til sammen

9 Note 5 Pensjonsforpliktelser Selskapet har en kollektiv pensjonsordning som er sikret i et livforsikringsselskap hvor samtlige av selskapets ansatte inngår. I tillegg inngår samtlige av selskapets ansatte i ordning om avtalefestet pensjon. Pensjonsforpliktelser knyttet til disse ordningene balanseføres ikke. Årets premie er kostnadsført og utgjør I tillegg har selskapet usikrede pensjonsforpliktelser for to tidligere ansatte. Årlige utbetalinger belastes over drift og er estimert til Forpliktelsen er opptatt i selskapets balanse. Note 6 Varige driftsmidler Kraft- Fordelings- Inventar, stasjon nett Bygninger Bredbånd Kjøretøyer målere etc Sum Anskaffelseskost Tilgang til kostpris Avgang til kostpris Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Bokført verdi Årets avskrivninger Årets avskrivninger i % 1,3-4,0 2,9-4,0 2,0 10,0 25,0 6,6-20,0 Aktivering av eget arbeid utgjør samlet Selskapet har i 2003 endret estimat for timepris ved aktivering av eget arbeid. Estimatendringen har medført en resultatforbedring på 430. Note 7 Skattekostnad Midlertidige forskjeller Skatteøkende og skattereduserende forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet. Midlertidige skattereduserende forskjeller er knyttet til: Endring Driftsmidler Kundefordringer Pensjonsforpliktelser Aksjer Midlertidige forskjeller, grunnlag utsatt skatt De skattereduserende midlertidige forskjellene vil redusere selskapets fremtidige betalbare skatt. Utsatt skattefordel er derfor opptatt i selskapets balanse. Utsatt skattefordel midlertidige forskjeller, 28 % Årets skattekostnad på ordinært resultat Ordinært resultat før skattekostnad Permanente forskjeller 14 Endring i midlertidige forskjeller som påvirker skatt på ordinært resultat Grunnlag for betalbar skatt av ordinært resultat Betalbar skatt av ordinært resultat Godtgjørelse på mottatt aksjeutbytte -337 Naturressursskatt til kommune og fylkeskommune 124 Ikke samordnet naturressursskatt balanseføres som utsatt skattefordel -124 Betalbar skatt av ordinært resultat 732 Endring i utsatt skatt 634 Sum skattekostnad på ordinært resultat Årets skattekostnad på ekstraordinært resultat Resultat av ekstraordinære poster Endring i midlertidige forskjeller som påvirker skatt på ekstraordinært resultat Grunnlag for betalbar skatt av ekstraordinært resultat 0 Betalbar skatt av ekstraordinært resultat 0 Endring i utsatt skatt Sum skattekostnad på ekstraordinært resultat Betalbar skatt av: Ordinært resultat 732 Ekstraordinært resultat 0 Sum betalbar skatt 732 Naturressursskatt Det beregnes naturressursskatt av gjennomsnittlig kraftproduksjon de siste 7 år. Grunnlag for beregning av naturressursskatt for 2003 er MWh. Til kommune 1,1 øre pr kwh 105 Til fylkeskommune 0,2 øre pr kwh 19 Sum naturressursskatt 124 Naturressursskatt som samordnes mot fellesskatt 0 Ikke samordnet naturressursskatt til fremføring 124 Skatt på grunnrenteinntekt Beregnet grunnrenteinntekt for Fremførbar negativ grunnrenteinntekt inkl renter Sum negativ grunnrenteinntekt til fremføring Utsatt skattefordel knyttet til negativ grunnrenteinntekt opptas ikke i balansen

10 Note 8 Investeringer i andre selskaper Selskapets aksjer og andeler vurderes etter kostmetoden og består av følgende: Selskap Eierandel Ansk.kost Bokført verdi Ishavskraft AS 7,2 % Kvænangen AS 3,4 % Finnmark Miljøvarme AS 11,9 % Finnmark Bredbånd AS 75,0 % IT Kontorsystemer 2,7 % Andre Sum aksjer og andeler Ekstraordinær nedskrivning av aksjer i andre selskaper Investeringer i aksjer i Finnmark Bredbånd AS, Finnmark Miljøvarme AS og i andre mindre aksjeposter er nedskrevet til antatt virkelig verdi og klassifisert som en ekstraordinær kostnad. Nedskrivning Finnmark Bredbånd AS Nedskrivning Finnmark Miljøvarme AS Nedskrivning andre aksjer 3 Sum nedskrivning aksjer i andre selskaper Årets mindreinntekt Regionalt- Distrib.- nett nett Fastsatte inntektsrammer fra NVE Overføringskostnader Tillatt inntekt av monopolvirksomhet Sum driftsinntekter Mindreinntekt Mindreinntekt Korreksjon mindreinntekt Akkumulert mindreinntekt Renter mindreinntekt -250 Sum mindreinntekt som opptas i selskapets balanse Note 9 Virksomhetsområder I tillegg til at selskapet driver nettvirksomhet har selskapet en mindre egenproduksjon av kraft. Videre utfører selskapet montørtjenester ol. for andre. Disse tjenestene er nedenfor definert som sekundærvirksomhet. Internfakturering er foretatt mellom virksomhetsområdene. Driftsinntekter og driftskostnader er derfor ikke sammenlignbar med vedkommende linjer i resultatregnskapet. Driftsinntekter Produksjon Regional- Distrib.- Sekundær- Sum nett nett virksomhet Salgsinntekter Korr.meravk Årets merinntekt Andre inntekter Sum driftsinntekter Merinntekt renteberegnes med rente som fastsettes årlig. Rente på merinntekt pr er beregnet med 6,86 %. Regionalt- Distrib.- Sum nett nett Avkastning av investert nettkapital Nettkapital Nettkapital Gjennomsnittlig nettkapital % påslag netto arbeidskapital Avkastningsgrunnlag Avkastning av investert nettkapital 0,0 % 5,6 % 4,5 % (driftsresultat i % av gj.kapital) Kvalitetsjustert inntektsramme Av forsiktighets hensyn balanseføres ikke mindreinntekt relatert til kvalitetsjustert inntektsramme ved ikke levert energi (KILE) Vedtatt inntektsramme for Varslede avbrudd -242 Ikke varslede avbrudd Mindreinntekt Akkumulert mindreinntekt (KILE) Sum ikke balanseført mindreinntekt (KILE) Driftskostnader Overføringskostnader Nettap Personalkostnader Ordinære avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Note 10 Langsiktig gjeld Selskapet har i 2003 tatt opp et langsiktig lån med nedbetalingstid over 20 år. Saldo pr utgjør kr Den langsiktige gjelden forutsetter ingen pantsatt sikkerhet utover negativ pantsettelseserklæringer. Driftsresultat

11 Kontantstrømsoppstilling 2003 (alle tall i hele 1.000) Nøkkeltall Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Ordinært resultat før skattekostnad Periodens betalte skatter Gevinst ved salg av anleggsmidler Ordinære avskrivninger Reduksjon i materiellbeholdning Økning i kortsiktige fordringer Økning av leverandørgjeld (reduksjon i 2002) Økning i annen kortsiktig gjeld Økning i pensjonsforpliktelser over drift 344 Netto innbetalinger fra operasjonelle aktiviteter Likviditet Likviditetsgrad 1 (tot.om:kg) 6,26 5,82 Likviditetsgrad 2 (mest likvide om:kg) 3,97 4,01 Soliditet Egenkapitalprosent (ekx100:tot.k) 81,51 92,86 Rentedekningsgrad (tot.res+rentek.:rentek.) 0,70 30,23 Rentabilitet Egenkapital rentabiliteten (res.før.ek.o.p.x100:i.b.) 4,29 3,51 Overskuddsgrad (dritsres.+finansx100:oms) 15,88 14,49 (driftsres.x100:oms) 8,62 0,20 Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Innbetalinger fra selskapets utlån Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av aksjer Netto utbetalinger knyttet til investeringsaktiviteter Totalt overført Kwh Tilført kraft 12 % Nettap 6 % Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Innbetaling av andelskapital Avdrag på langsiktig gjeld -250 Opptak av langsiktige lån Netto innbetalinger fra finansieringsaktiviteter Husholdning 38 % Næring 44 % Netto endring av likvide midler Overføringskostnader Beholdning av likvide midler Netto endring av likvide midler Beholdning av likvide midler Avskrivning 23 % Lønn-/personalkostnader 31 % Nettap 8 % Diverse kostnader 24 % Sentralnettkostnader 14 % 20 21

12 Oanehis diehtojuohkin sámegielat lohkkiide Luostejoga el-fápmosearvvi (Luostejok kraftlag AL) ja vássán jagi birra. Luostejoga el-fápmosearvvi váldodoaibma lea el-fápmojuohkin. Doaibmalohpeguvlui gullet Kárášjoga gielda, váldooassi Porsá ggu gielddas ja Sáltesávju/Čiesti Davvisiidda gielddas. Searvvi váldokantuvra lea Leavnnjas ja Kárášjogas lea monterenstašuvdna. Dasa lassin searvi oassálastá báikkálaš energiijadoaimmaide ja datašávahatdoaimmaide. Searvi galgá maid oassálastit báikkálaš ovttasbargui iežas doaibmasuorggis. Searvvis leat 25 bargi ja dat gávppaša 34.4 milj. kr ovddas jagis ja fievrrida 130 Gwh (miljovnna kwh) guovllu kundariidda. Mii buvttadit el-fámu Luostejoga el-fápmorusttegiin, mii buvttada 10 Gwh. Dasa lassin eaiggádat 3,4% Návuona el-fápmorusttegis (Kvænangen Kraftverk). El-fápmogávppi joπiha Ishavskraft A/S, man ossosiin mii eaiggádat 7,2 %. Luostejoga el-fápmosearvi lea dán áigodagas háhkan ollu oππa linjáid. Leat dál sihkkarastimin el-rávnnji Kárášjohkii oππa 66 kv linnjáin, maid hukset Leavnnjas Kárášjohkii, ja leat maid bidjan buot kundariidda vuogádaga, mainna gulahallat guovtti guvlui el-rávdnjefierpmádagas, háhkamiid ollislaš haddi lea 40 milj. kruvnna. Searvi lea maid ožžon bargun hukset ja lágidit datašávahatbálvalusaid Finnmark Bredbånd A/S olis, man ossosiin mii eaiggádat 75%. Doaibma lea lágiduvvon nu, ahte Luostejoga el-fápmosearvi hukse ja eaiggáduššá datašávahatfierpmádaga. Finnmark Bredbånd fas fállá fierpmádatbálvalusaid. Dássážii leat geavahan sullii 15 milj. kr datašávahahkii ja joatkit dál fiber- ja radiofierpmádagaid huksemiin kundariidda. Dan ma á go 2003 čavčča fuomášeimmet dásehisvuoπaid Finnmark Bredbånd joπiheames, lea searvái fievrriduvvon oππa kapitála ja dat lea oπasmahttojuvvon. Searvvi doallu ja ulbmilat leat bures vuhtiiváldojuvvon, nu ahte kundarat ožžot joπánisfierpmádaga seammá dásis riikka stuorrá guovddášbáikkiinge. Jagi ollislaš boaπus čájeha 0.2 milj. kr vuolláibáhcaga, vuosttažettiin 6,8 milj. kr liigegoluid geažil, mat šadde Finnmark Bredbånd AS ja Finnmark Miljøvarme AS oasuskapitála vuolideames. Luostejoga el-rávdnjesearvi OS geige 2003 jahkeraportta vissisvuoπain, ahte searvi duste boahtteáiggi hástalusaid ja lea nana fitnodat buoremussan sihke searvái, kundariidda, Sápmái ja muπuige servodahkii. Flyfoto over Gagga med demningen i forgrunnen. FOTO: ROBERT ØVERVOLD 22

13 Adr: Foretak: Tlf: Pb 104, 9711 LAKSELV NO MVA

49. driftsår. Årsrapport 2004

49. driftsår. Årsrapport 2004 49. driftsår Årsrapport 2004 Luostejok Kraftlag AL Adresse: Pb 104 9711 Lakselv Tlf: 78 46 06 00 Web: www.lkal.no Foretak: 938 260 494 E-post: Firmapost@LKAL.no Linjestrekking på nylinja til Karasjok FOTO:

Detaljer

Årsrapport 2012 57. driftsår

Årsrapport 2012 57. driftsår Årsrapport 2012 57. driftsår Forsidebildet: Fra Østerbotn i Porsanger. Foto: Almar Paulsen Driftsass. Kjell Åge Wilhelmsen. Styret i Luostejok Bredbånd (innfusjonert i Luostejok Kraftlag i 2012). Fra venstre:

Detaljer

Årsrapport 2013 58. driftsår

Årsrapport 2013 58. driftsår Årsrapport 2013 58. driftsår Forsidebildet: Kvæntunet i Børselv. Foto: Terje Aronsen Direktør Ole G. Thomassen takker avd.leder Nils Roger Pettersen for god innsats på bredbåndsavdelingen. Avju småjenter

Detaljer

ÅRSRAPP0RT 2004. Nord Troms Kraftlag AS sitt hovedkontor i Sørkjosen

ÅRSRAPP0RT 2004. Nord Troms Kraftlag AS sitt hovedkontor i Sørkjosen ÅRSRAPP0RT 2004 Nord Troms Kraftlag AS sitt hovedkontor i Sørkjosen 1 I N N H O L D Innledning 3 Eierforhold 4 Generalforsamling 4 Styre 4 Administrasjon 4 Organisasjonsplan 5 Utvalg og medlemskap 6 Kommentarer

Detaljer

Toppbefaring i Loppa. Foto: Øystein Sandelin. Årsrapport 2014

Toppbefaring i Loppa. Foto: Øystein Sandelin. Årsrapport 2014 Toppbefaring i Loppa. Foto: Øystein Sandelin Årsrapport 2014 Innhold 1 Begivenheter i året som gikk... 3 2 Orientering fra virksomheten... 6 2.1 Fiberutbygging... 8 2.2 Nettdrift... 10 2.3 Kraftproduksjon...

Detaljer

årsrapport 2013 Årsrapport 2013 Ymber sykler til jobben. Foto: Viktor Enoksen, journalist Framtid i Nord.

årsrapport 2013 Årsrapport 2013 Ymber sykler til jobben. Foto: Viktor Enoksen, journalist Framtid i Nord. Årsrapport 213 1 Ymber sykler til jobben. Foto: Viktor Enoksen, journalist Framtid i Nord. innhold 1 Begivenheter i året som gikk... 3 2 Orientering fra virksomheten... 5 2.1 Fiberutbygging... 8 2.2 Nettdrift...

Detaljer

1 Årsrapport 2011 4. juni 2012

1 Årsrapport 2011 4. juni 2012 Årsrapport 2011 4. juni 2012 1 innhold 1 Begivenheter i året som gikk... 3 2 orientering fra virksomheten... 6 2.1 Fiberutbygging... 8 2.2 Nettdrift... 10 2.3 Kraftproduksjon... 11 2.4 Det lokale eltilsyn...

Detaljer

Selskapsstruktur Midtnett / Midtkraft Buskerud

Selskapsstruktur Midtnett / Midtkraft Buskerud Årsrapport 2011 Selskapsstruktur Midtnett / Midtkraft Buskerud Selskapsstruktur Modum Kommune 66,6% Sigdal Kommune 33,4% Ramfoss Kraftlag Fylket 36,00% Modum 36,35% Krødsherad 18,17% Sigdal 9,48% Sigdal

Detaljer

Selskapsstruktur Midt Nett / Midt Kraft Buskerud

Selskapsstruktur Midt Nett / Midt Kraft Buskerud Årsrapport 2009 Selskapsstruktur Midt Nett / Midt Kraft Buskerud Modum K ommune Sigdal K ommune Ramfos s Kraftlag F ylket 36,00 % Modum 36,35 % Krødsherad 18, 17 % Sigdal 9,48 % 66,6 % 33,4 % Midt Nett

Detaljer

70 år i 2007. «overordnet målsetting» side 2

70 år i 2007. «overordnet målsetting» side 2 2007 Årsrapport 70 år i 2007 «Trollfjord Kraft AS skal dekke sine kunders behov for energi, primært elkraft med vekt på høy leveringssikkerhet, god servicekvalitet og riktig pris» «overordnet målsetting»

Detaljer

Årsberetning 2008 C L

Årsberetning 2008 C L Årsberetning 2008 Selskapsstruktur Midt Nett / Midt Kraft Buskerud Modum K ommune Sigdal K ommune Ramfos s Kraftlag F ylket 36,00 % Modum 36,35 % Krødsherad 18, 17 % Sigdal 9,48 % 66,6 % 33,4 % Midt Nett

Detaljer

Årsrapport. Toppbefaring i Loppa. Utsikt over Frakkfjorden. Foto: Øystein Sandelin

Årsrapport. Toppbefaring i Loppa. Utsikt over Frakkfjorden. Foto: Øystein Sandelin Årsrapport Toppbefaring i Loppa. Utsikt over Frakkfjorden. Foto: Øystein Sandelin 20 14 innhold 1 Begivenheter i året som gikk... 3 2 orientering fra virksomheten... 6 2.1 Fiberutbygging... 8 2.2 Nettdrift...

Detaljer

Årsberetning 2007 C L

Årsberetning 2007 C L Årsberetning 2007 Selskapsstruktur Midt Nett / Midt Kraft Buskerud Modum K ommune Sigdal K ommune Ramfos s Kraftlag F ylket 36,00 % Modum 36,35 % Krødsherad 18, 17 % Sigdal 9,48 % 66,6 % 33,4 % Midt Nett

Detaljer

Dalane energi Årsberetning

Dalane energi Årsberetning 2013 Dalane energi Årsberetning Innhold Dalane energi Årsberetning Om Dalane energi... 2 Hovedtall for Dalane energi... 3 Organisasjon og administrasjon... 4 Styrets beretning... 5 Resultatregnskap 2012...

Detaljer

Innhold. Konsernet Sjøfossen Energi AS. Årsberetning... s. 1. Årsregnskap... s. 5. Kontantstrømanalyse... s. 8. Noter til regnskapet...s.

Innhold. Konsernet Sjøfossen Energi AS. Årsberetning... s. 1. Årsregnskap... s. 5. Kontantstrømanalyse... s. 8. Noter til regnskapet...s. Årsrapport 2006 Innhold Årsberetning... s. 1 Årsregnskap... s. 5 Kontantstrømanalyse... s. 8 Noter til regnskapet...s. 9 Revisjonsberetning... s. 20 Forsidebilde: Selskapets administrasjons- og lagerbygg

Detaljer

Selskapsstruktur. Ramfoss Kraftlag. Sigdal Kommune. Modum Kommune. Sigdal Energi. Horga Kraftverk. Modum Kraftproduksjon KF. Hellefoss Kraft AS

Selskapsstruktur. Ramfoss Kraftlag. Sigdal Kommune. Modum Kommune. Sigdal Energi. Horga Kraftverk. Modum Kraftproduksjon KF. Hellefoss Kraft AS Årsrapport 2013 Selskapsstruktur Modum Kommune 66,6% Sigdal Kommune 33,4% Ramfoss Kraftlag Fylket 36,00% Modum 36,35% Krødsherad 18,17% Sigdal 9,48% Sigdal Energi Sigdal 100% Horga Kraftverk I tillegg

Detaljer

Årsrapport 2007 VOKKS

Årsrapport 2007 VOKKS Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3-4 Styrets beretning... 5-6 Økonomi,

Detaljer

Dalane energi Årsberetning

Dalane energi Årsberetning 2012 Dalane energi Årsberetning Innhold Dalane energi Årsberetning Om Dalane energi... 2 Hovedtall for Dalane energi... 3 Organisasjon og administrasjon... 4 Styrets beretning... 5 Resultatregnskap 2012...

Detaljer

DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS. Årsrapport 2014

DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS. Årsrapport 2014 DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS Årsrapport 2014 2 - Årsrapport 2014 Innhold Årsberetning 2014 3 Resultatregnskap 6 Balanse: Eiendeler/Egenkapital og gjeld 7 Noter til regnskapet 10 Kontantstrømoppstilling 20

Detaljer

TITTEL 1. Årsrapport 2002

TITTEL 1. Årsrapport 2002 TITTEL 1 Årsrapport 2002 VISJON - et ledende nordnorsk energikonsern med internasjonal konkurransekraft. INNHOLD 3 Årsrapport 2002 SAMFUNNSREGNSKAP.............................5 ADM. DIREKTØR HAR ORDET..................7

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2010 ÅRSRAPPORT 2010 1

ÅRSRAPPORT 2010 ÅRSRAPPORT 2010 1 ÅRSRAPPORT 2010 ÅRSRAPPORT 2010 1 I N N H O L D Forord... 2 Hovedtall 2010... 3 Nettdrift... 5 S T Y R E T S B E R E T N I N G Organisasjon og ledelse... 6 Helse, miljø og sikkerhet... 6 Ytre miljø...

Detaljer

Årsrapport 2008 VOKKS

Årsrapport 2008 VOKKS Årsrapport 2008 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3-4 Styrets beretning... 5-6 Økonomi, Resultatregnskap...

Detaljer

«Trollfjord Kraft AS skal dekke sine kunders behov for energi, primært elkraft med vekt på høy leveringssikkerhet, god servicekvalitet og riktig pris»

«Trollfjord Kraft AS skal dekke sine kunders behov for energi, primært elkraft med vekt på høy leveringssikkerhet, god servicekvalitet og riktig pris» 2008 Årsrapport «Trollfjord Kraft AS skal dekke sine kunders behov for energi, primært elkraft med vekt på høy leveringssikkerhet, god servicekvalitet og riktig pris» «overordnet målsetting» side 2 årsrapport

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING OG REGNSKAP INNHOLD Styrets beretning... 5 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Noter til regnskapet... 16 Revisjonsberetning... 28 Samfunnsregnskap... 30 STYRETS BERETNING 2014 For Nord-Salten

Detaljer

Årsrapport 2009 VOKKS

Årsrapport 2009 VOKKS Årsrapport 2009 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3-4 Styrets beretning... 5-6 Økonomi, Resultatregnskap...

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING 2010 OG REGNSKAP INNHOLD Styrets beretning... 5 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Noter til regnskapet... 16 Revisjonsberetning... 28 STYRETS BERETNING 2010 Generelt Året 2010 var et begivenhetsrikt

Detaljer

Innhold. Krediteringer: Naturfoto: istockphoto Foto av ansatte: Tynset Foto Grafisk formgiving: Form til fjells

Innhold. Krediteringer: Naturfoto: istockphoto Foto av ansatte: Tynset Foto Grafisk formgiving: Form til fjells årsrapport 2013 Innhold Organisasjonskart 4 Dette er NØK 5 Organisasjonskart 6 Nord-Østerdal Kraftlag SA 7 Everksjefen har ordet 10 Årsberetning 2013 12 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Kontantstrømanalyse

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING 2011 OG REGNSKAP INNHOLD Styrets beretning... 5 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Noter til regnskapet... 16 Revisjonsberetning... 28 STYRETS BERETNING 2011 For Nord-Salten Kraft AS («NSK»)

Detaljer

Årsrapport 2011 VOKKS

Årsrapport 2011 VOKKS Årsrapport 2011 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3 Styrets beretning... 4 Økonomi, Resultatregnskap...

Detaljer

Dalane Energi Årsberetning

Dalane Energi Årsberetning 2005 Dalane Energi Årsberetning 1 Innhold Dalane energi Årsberetning Om Dalane energi 2 Hovedtall for Dalane energi 3 Organisasjon og administrasjon 4 Styrets beretning 5 2005 Dalane energi 100 år 11 Resultatregnskap

Detaljer