Årsrapport driftsår

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2003. 48. driftsår"

Transkript

1 48. driftsår

2 Innhold Ny og gammel linje Bildet er tatt av den nye kraftlinjen som bygges mellom Lakselv og Karasjok. FOTO: ÅSMUND SAMUELSEN Representantskapet... side 4 Styret... side 5 Organisasjon... side 6 Styrets årsberetning... side 7 Resultatregnskap... side 11 Balanse... side 12 Regnskapsprinsipper... side 13 Noteopplysninger... side 15 Kontantstrømoppstilling... side 20 Nøkkeltall... side 21 Samisk sammendrag... side 22 Revisjonsberetning... side 23 Kort om Etablert: 21. november Lokalisert til: Lakselv i Porsanger kommune med underavdeling for lokal drift i Karasjok. Antall ansatte: 25. Hovedoppgave: Å overføre elektrisk energi med høy leveringskvalitet i et effektivt nett til kunder i Karasjok kommune, østre del av Porsanger kommune samt Veidnes i Lebesby kommune. Omslagsbilde: Karasjok sentrum fra slalombakken. FOTO: ÅSMUND SAMUELSEN Utfordringer i kommende år: Å bestå som et selvstendig nettselskap, opprettholde sikker levering samt skape forståelse internt og eksternt for kraftlagets rolle til samfunnets beste. 3

3 Representantskapet Styret Representantskapet som er kraftlagets øverste organ hadde i 2003 følgende sammensetning: Oppnevnt av Porsanger kommune: Hedly Mikalsen, Lakselv... Varamedlem: Rolf Johansen, Lakselv Fred Are Hopland, Lakselv... Varamedlem: Agnar Nilsen, Lakselv Almar Paulsen, Lakselv...Varamedlem: Atle Michael Hove, Lakselv Rino L. Kristoffersen, Lakselv...Varamedlem: Bente Moen, Lakselv Oppnevnt av Karasjok kommune: Jan Terje Nedrejord, Karasjok.. Varamedlem: Berit Alette U. Eira, Karasjok Sylvi Høgden, Karasjok...Varamedlem: Hans Ingvald Hansen, Karasjok Nils Kristian Anti, Karasjok... Varamedlem: Karl Martin Stueng, Karasjok Representantskapets ordfører har vært Hedly Mikalsen, Lakselv, med Jan Terje Nedrejord, Karasjok, som varaordfører. Representantskapet har i 2003 hatt 1 møte og behandlet 4 saker. Styrets medlemmer deltar i representantskapets møter uten stemmerett. Av de viktigste sakene kan nevnes: Årsmelding Regnskap Budsjett s styre i 2003 var følgende: Oppnevnt av representantskapet: Gudrun Kåven, Karasjok...Varamedlem: Randi Johansen Paltto, Karasjok Åge Amundsen, Lakselv... Varamedlem: Rolf Johansen, Lakselv Pirkko Hansen, Lakselv... Varamedlem: Ruth Persen, Lakselv Kjell H. Sæther, Karasjok Oppnevnt av de ansatte : Nils Arve Lund, Karasjok... Varamedlem: Kjell-Åge Wilhelmsen, Karasjok Styret har i 2003 avholdt 10 møter og behandlet 49 saker. Adm. direktør og administrasjonssjef deltar i styrets møter uten stemmerett. Av de viktigste sakene nevnes: Årsberetning og regnskap Budsjett Byggestart på ny 66 kv linje Lakselv-Karasjok Aksjekjøp i Finnmark Bredbånd AS Ansettelse av adm.dir Kapital tilførsel Finnmark Bredbånd AS Pikefossen FOTO: ÅSMUND SAMUELSEN 4 5

4 Organisasjon Styrets årsberetning er organisert som følger: Representantskap Styre GENERELT Luostejok Kraftlag A/L sin hovedvirksomhet er distribusjon av el. kraft. Konsesjonsområde er Karasjok kommune, den vesentlige delen av Porsanger kommune og Veidnes i Lebesby kommune. Selskapets hovedkontor ligger i Lakselv, med montørstasjon i Karasjok. I tillegg er selskapet engasjert lokalt i energirelatert virksomhet og bredbånd. Selskapet skal foruten være en lokal samarbeidspartner innenfor sitt interesseområde. Adm. dir. Stabsingeniør Administrasjonsavd. Nettavdeling Tilsynsavdeling Administrasjonsavdelingen har ansvaret for kundeservice, økonomi og personal funksjon. Nettavdelingen tar seg av utbygging, drift og vedlikehold av nettet samt drift av produksjon. NETTVIRKSOMHETEN Året 2003 gikk inn med svært høye kraftpriser, og en mild vinter. Medias fokus på pris, underdekning i markedet og myndighetenes oppfordring til sparing, førte sammen med den milde ettervinteren til en betydelig nedgang i overført volum for nettvirksomheten. På grunn av svikt i overført mengde og nettinntekter, så selskapet det nødvendig å øke prisen fra 1. juli med om lag 14 %, til tross for dette ble det igjennom året akkumulert en mindreinntekt på 3.8 mill kroner. Totalt overført volum var 127 GWh, en nedgang på 9,4 % i forhold til år Hendelsen viste til fulle at også monopolvirksomheten påvirkes av svingningene i markedet, myndighetene og kundenes adferd. Bygging av den nye 66 kv linja fra Lakselv til Karasjok startet som planlagt på ettervinteren. Framdriften har gått som planlagt og ved utgangen av året var omlag halvdelen av anlegget ferdig. Prosjektet 2-veis kom- Tilsynsavdelingen innehar DLE funksjon, måling og kommunikasjon. ble ledet av adm.dir. Bjørn Jensen fram til 1.okt hvor han gikk av med pensjon. Fra samme dato tiltrådte Sverre Pedersen som adm.dir. Ved utgangen av 2003 hadde selskapet 25 ansatte. Arbeidsgivertilslutning, KS bedrift. Medeier i andre organisasjoner: Kvænangen Kraftverk AS Finnmark ENØK Senter AS Ishavskraft AS Finnmark Miljøvarme AS IT-Kontorsystemer AS Finnmark Bredbånd AS Nordlys Bildet er tatt ved Nattvann høsten FOTO: ÅSMUND SAMUELSEN 6 7

5 munikasjon til alle kundene ble på det nærmeste ferdigstilt i året. Det er forventet en betydelig effektivisering i avregningen når systemet er funksjonsmessig på plass. Det er investert om lag 20 mill kroner i nettet, hvor av det vesentligste er den nye 66 kv linja fra Lakselv til Karasjok og 2-veis kommunikasjon til kundene. PRODUKSJON Produksjon i Luostejok Kraftstasjon var i året 10,2 Gwh. Årets produksjon ble solgt til Ishavskraft AS til markedspris. Både produksjonsvolum og pris ga et godt resultat for året med inntekt på 2.8 mill kroner mot 2 mill. kroner i KRAFTOMSETNING Kraftomsetningen ivaretas av Ishavskraft AS hvor vår eierandel er på 7,2 %. Ny kraftlinje Bildet er tatt ved Guorbmet under byggingen. FOTO: ÅSMUND SAMUELSEN ØVRIGE VIRKSOMHETER Utbyggingen av bredbåndsnett til kundene er videreført i perioden. Etterspørselen fra såvel private som næringskunder har vært økende, noe som gjenspeiler den positive betydningen tiltaket har hatt på såvel næringsliv som private brukere. Tiltross, erfaringene har vist at utbyggingen er blitt atskillig mer kostnadskrevende enn forutsatt. Det gjør det nødvendig med en prioritering mellom de enkelte områder relatert til kundegrunnlaget for den videre utbygging. har i perioden økt sin eierandel i Finnmark Bredbånd AS til 75 %. Mot slutten av året ble det avdekket uregelmessigheter i Finnmark Bredbånd AS sin drift, og selskapets kapital var også betydelig svekket. Etter en rettet emisjon fra Finnmark Bredbånd har Luostejok Kraftlag valgt å bidra til å bedre kapitalen i selskapet. For øvrig er det i perioden investert 4.9 mill kroner i infrastruktur for bredbånd. Totalresultatet balanserer med et underskudd på 0.2 mill kroner og skyldes i hovedsak ekstraordinære kostnader på 6.8 mill kroner i forbindelse med nedskrivning av aksjekapital i Finnmark Bredbånd AS og Finnmark Miljøvarme AS ARBEIDSMILJØ HMS Arbeidsmiljøet synes å være godt. Årlig kurses personalet mhp sikkerhet og øvrig faglig oppdatering. HMS-arbeidet organiseres av kraftlagets verneleder. Sykefraværet i 2003 etter fradrag av langtidssykemeldte ligger på 3,16 % som må betraktes som tilfredsstillende. er medlem av Finnmark Bedriftshelse AS. Det har ikke vært arbeidsulykker i selskapet i år RESULTAT LIKESTILLING Inntektene for året viser en økning på 2.4 mill kroner i forhold til 2002 i hovedsak på grunn av høye priser i kraftmarkedet og økning i sentralnettariffen. Driftskostnadene ligger noe lavere enn forrige år. Årets driftsresultat viser 2.97 mill kroner og en avkastning på nettkapitalen på 4.5 %. Årets finansresultat viser 3.09 mill kroner, en nedgang på ca 1.3 mill kroner fra foregående år som skyldes selskapets låneopptak og lavere renter på innskudd. Pr var det 25 ansatte i, hvorav 6 kvinner og 19 menn. Selskapets ledergruppe består 3 ledere hvorav 1 er kvinne, - selskapets øverste leder er mann. Av styrets 5 medlemmer er det 2 kvinner, - styrets leder er kvinne. Det er ikke satt i verk spesielle tiltak mhp. likestilling i året. 8 9

6 YTRE MILJØ forurenser ikke det ytre miljø. UTSIKTER FREMOVER Engasjement i ny virksomhet har vist seg å være risikofylt for selskapet. Samtidig har vi et ønske om å engasjere oss i å bidra til utviklingen i lokalsamfunnet. Det er likevel slik av at vi må søke å begrense risikoen slik at innsatsen kan gi varige og positive virkninger. For vår hovedvirksomhet vil aktiviteten framover være preget av å fullføre den nye overføringslinja til Karasjok. Vårt krav til kvalitet og sikkerhet i nettet gjør at skogrydding, tilstandskontroll, oppgradering av de eldste linjene og nettstasjonene må vies oppmerksomhet framover. Gjeldende reguleringsregime er for tiden under revisjon. Prinsippene for den nye nett-reguleringen gjeldende fra 2007 skal være avklart i løpet av våren. Vi vil anta at kravet til effektivitet, god kompetanse og organisering vil møte oss i økende grad mot Vår innsats for å gi befolkning og næringsliv et godt bredbåndstilbud videreføres gjennom fortsatt utbygging av fibernett i og mellom Karasjok og Porsanger. Styret er av den oppfatning at skal møte utfordringene og innrette virksomheten slik at selskapet fortsatt kan fremstå som en solid bedrift til beste for kundene, ansatte og samfunnet for øvrig. ÅRETS RESULTAT Regnskapet viser et resultat på kr som dekkes av selskapets annen egenkapital. Forutsetning av fortsatt drift er tilstede, og årsregnskapet for 2003 er satt opp under disse forutsetningene. Lakselv Gudrun Kåven Styreleder Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Overføringsinntekter Energisalg Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Driftskostnader Sentralnettskostnader og nettap Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler Annen driftskostnad Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Utbytte Renteinntekter Andre finansinntekter Sum finansinntekter Finanskostnader Rente og gebyrkostnader Sum finanskostnader NETTO FINANSPOSTER ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD Skattekostnad på ordinært resultat ORDINÆRT RESULTAT EKSTRAORDINÆRE KOSTNADER Nedskrivning aksjer Skattekostnad på ekstraordinært resultat RESULTAT AV EKSTRAORDINÆRE POSTER ÅRSRESULTAT Åge Amundsen Styrets nestleder Pirkko Hansen Kjell H. Sæther Nils Arve Lund OVERFØRINGER Overføringer annen egenkapital SUM OVERFØRINGER Sverre Pedersen Adm. dir

7 Balanse Regnskapsprinsipper EIENDELER Anleggsmidler: Utsatt skattefordel Varige driftsmidler Investeringer i aksjer og andeler Langsiktige fordringer Sum anleggsmidler Omløpsmidler: Materiellbeholdning Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Mindreinntekt nettvirksomhet Likvide midler Sum omløpsmidler SUM EIENDELER Generelt Selskapets årsregnskap er avlagt etter gjeldende regnskapsregler for små foretak. Med grunnlag i regnskapsregler for små foretak utarbeides det ikke konsernregnskap for selskapets investering i Finnmark bredbånd AS. Klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie og bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Prinsipper for inntekts- og kostnadsføring Driftsinntekter representerer opptjent verdi knyttet til overføring av energi, salg av kraft og arbeid for andre. Kostnadsføring av varer og tjenester foretas ved levering. Anleggsmidler EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital Andelskapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital SUM EGENKAPITAL Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet ikke forventes å være forbigående. Nye anlegg og reinvesteringer av komponenter som øker driftsmidlets levetid eller på annen måte øker den fremtidige inntjeningsevnen aktiveres. Øvrige aktiviteter klassifiseres som drift/vedlikehold og kostnadsføres. Vedlikehold av driftsmidler for 2002 er gjennomført i henhold til selskapets vedlikeholdsplaner. Vedlikeholdsaktiviteter kostnadsføres ved gjennomføringen. Egentilvirkning av driftsmidler, dvs utvidelser og reinvesteringer i regionaltnett og i distribusjonsnettet vurderes til variabel tilvirkningskost. Gjeld Pensjonsforpliktelser Langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Plasseringer i obligasjonsfond, aksjefond mv Selskapet har plassert deler av sin overskuddslikviditet i aktiv forvaltning. Beholdning av verdipapirer er klassifisert som markedsbaserte omløpsmidler. Beholdningen er vurdert til markedsverdi pr , urealiserte gevinster og urealiserte tap er således resultatført. Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Pensjonsforpliktelser Selskapet har pensjonsforpliktelser som er sikret gjennom livforsikringsselskaper og forpliktelser som er usikret dekkes over selskapets drift. Pensjonsforpliktelser som er sikret og forpliktelser knyttet til avtalefestet pensjon balanseføres ikke. Andre pensjonsforpliktelser som er usikret er vurdert til nåverdi og opptatt i selskapets balanse

8 Noteopplysninger 2003 (alle tall i hele 1.000) Magasinbeholdning Det foreligger ingen kostpris på tilsig av vann. Oppmagasinert vannbeholdning opptas derfor ikke i balansen. Note 1 Egenkapital Andelskapital Annen egenkapital Sum Egenkapital Innbetaling av andeler Årets resultat Egenkapital Selskapet har ca andelshavere. Andelshaverne er abonnenter i selskapets konsesjonsområde. Materielbeholdning Beholdningen består av driftsmateriell til bruk ved vedlikehold og reinvesteringsaktiviteter samt reservedeler. Beholdningen er vurdert til anskaffelseskost. Aksjer og andeler i andre selskaper Aksjer og andeler i andre selskaper er innarbeidet etter kostmetoden og vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Note 2 Bundne midler Posten likvide midler består i sin helhet av kontanter og bankinnskudd. Bundne bankinnskudd for oppbevaring av skattetrekksmidler utgjør 502. Kompensasjon for ikke levert energi Tildelt inntektsramme overstiger beregnet kompensasjon. Da det er beheftet med stor usikkerhet hvorvidt selskapet som følge av innføringen av kompensasjonsordningen vil øke nettleien, er denne mindreinntekten ikke inntektsført. Skatter Skatt på alminnelig inntekt beregnes til 28 %. Utsatt skatt beregnes etter gjeldsmetoden på midlertidige forskjeller mellom skattemessig og regnskapsmessig verdi av eiendeler og gjeld. Utsatt skattefordel er målt til nominell verdi og opptas i balansen dersom det er sannsynlig at skattefordelen i fremtiden kan utnyttes. Utsatt skattefordel knyttet til negativ grunnrenteinntekt tas med denne begrunnelse ikke opp i selskapets balanse. Note 3 Kundefordringer Kundefordringer er vurdert til antatt virkelig verdi. For å møte forventede tap har selskapet en avsetning på 230. Konstaterte tap i 2003 utgjør 25. Selskapet har et berettiget krav på ca. kr ovenfor en leverandør av bredbåndsutstyr. Med grunnlag i leverandørens økonomiske stilling er kravet regnskapsmessig avsatt til tap. Note 4 Ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte Selskapet har 25 ansatte. Ansatte har lån i selskapet på til sammen 599. Lånene forrentes med 6 % og nedbetales etter fastsatte planer. Naturressursskatt fastsettes på bakgrunn av kraftverkets gjennomsnittlige produksjon de siste 7 år. Naturressursskatt kan kreves til reduksjon i skatt på alminnelig inntekt og er derfor samordnet ved presentasjon av betalbar skatt. Lønnskostnader består av følgende poster: Lønn og vaktgodtgjørelser Refunderte sykepenger og lærlingstilskudd Pensjonspremier og avsetning til dekning av pensjonsforpliktelser Aktiverte lønnskostn. knyttet til investeringsaktiviteter Kontantstrømsoppstilling Sum Kontantstrømsoppstilling er oppsatt etter den indirekte modellen i henhold til foreløpig norsk regnskapsstandard. Godtgjørelser Adm. dir Styret Revisor Lønn 130 Annen godtgjørelse 16 Honorar Konsulentbistand 49 Sum Ny adm.dir. tiltrådte Lønn og sluttvederlag til selskapets tidligere adm. dir. utgjorde til sammen

9 Note 5 Pensjonsforpliktelser Selskapet har en kollektiv pensjonsordning som er sikret i et livforsikringsselskap hvor samtlige av selskapets ansatte inngår. I tillegg inngår samtlige av selskapets ansatte i ordning om avtalefestet pensjon. Pensjonsforpliktelser knyttet til disse ordningene balanseføres ikke. Årets premie er kostnadsført og utgjør I tillegg har selskapet usikrede pensjonsforpliktelser for to tidligere ansatte. Årlige utbetalinger belastes over drift og er estimert til Forpliktelsen er opptatt i selskapets balanse. Note 6 Varige driftsmidler Kraft- Fordelings- Inventar, stasjon nett Bygninger Bredbånd Kjøretøyer målere etc Sum Anskaffelseskost Tilgang til kostpris Avgang til kostpris Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Bokført verdi Årets avskrivninger Årets avskrivninger i % 1,3-4,0 2,9-4,0 2,0 10,0 25,0 6,6-20,0 Aktivering av eget arbeid utgjør samlet Selskapet har i 2003 endret estimat for timepris ved aktivering av eget arbeid. Estimatendringen har medført en resultatforbedring på 430. Note 7 Skattekostnad Midlertidige forskjeller Skatteøkende og skattereduserende forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet. Midlertidige skattereduserende forskjeller er knyttet til: Endring Driftsmidler Kundefordringer Pensjonsforpliktelser Aksjer Midlertidige forskjeller, grunnlag utsatt skatt De skattereduserende midlertidige forskjellene vil redusere selskapets fremtidige betalbare skatt. Utsatt skattefordel er derfor opptatt i selskapets balanse. Utsatt skattefordel midlertidige forskjeller, 28 % Årets skattekostnad på ordinært resultat Ordinært resultat før skattekostnad Permanente forskjeller 14 Endring i midlertidige forskjeller som påvirker skatt på ordinært resultat Grunnlag for betalbar skatt av ordinært resultat Betalbar skatt av ordinært resultat Godtgjørelse på mottatt aksjeutbytte -337 Naturressursskatt til kommune og fylkeskommune 124 Ikke samordnet naturressursskatt balanseføres som utsatt skattefordel -124 Betalbar skatt av ordinært resultat 732 Endring i utsatt skatt 634 Sum skattekostnad på ordinært resultat Årets skattekostnad på ekstraordinært resultat Resultat av ekstraordinære poster Endring i midlertidige forskjeller som påvirker skatt på ekstraordinært resultat Grunnlag for betalbar skatt av ekstraordinært resultat 0 Betalbar skatt av ekstraordinært resultat 0 Endring i utsatt skatt Sum skattekostnad på ekstraordinært resultat Betalbar skatt av: Ordinært resultat 732 Ekstraordinært resultat 0 Sum betalbar skatt 732 Naturressursskatt Det beregnes naturressursskatt av gjennomsnittlig kraftproduksjon de siste 7 år. Grunnlag for beregning av naturressursskatt for 2003 er MWh. Til kommune 1,1 øre pr kwh 105 Til fylkeskommune 0,2 øre pr kwh 19 Sum naturressursskatt 124 Naturressursskatt som samordnes mot fellesskatt 0 Ikke samordnet naturressursskatt til fremføring 124 Skatt på grunnrenteinntekt Beregnet grunnrenteinntekt for Fremførbar negativ grunnrenteinntekt inkl renter Sum negativ grunnrenteinntekt til fremføring Utsatt skattefordel knyttet til negativ grunnrenteinntekt opptas ikke i balansen

10 Note 8 Investeringer i andre selskaper Selskapets aksjer og andeler vurderes etter kostmetoden og består av følgende: Selskap Eierandel Ansk.kost Bokført verdi Ishavskraft AS 7,2 % Kvænangen AS 3,4 % Finnmark Miljøvarme AS 11,9 % Finnmark Bredbånd AS 75,0 % IT Kontorsystemer 2,7 % Andre Sum aksjer og andeler Ekstraordinær nedskrivning av aksjer i andre selskaper Investeringer i aksjer i Finnmark Bredbånd AS, Finnmark Miljøvarme AS og i andre mindre aksjeposter er nedskrevet til antatt virkelig verdi og klassifisert som en ekstraordinær kostnad. Nedskrivning Finnmark Bredbånd AS Nedskrivning Finnmark Miljøvarme AS Nedskrivning andre aksjer 3 Sum nedskrivning aksjer i andre selskaper Årets mindreinntekt Regionalt- Distrib.- nett nett Fastsatte inntektsrammer fra NVE Overføringskostnader Tillatt inntekt av monopolvirksomhet Sum driftsinntekter Mindreinntekt Mindreinntekt Korreksjon mindreinntekt Akkumulert mindreinntekt Renter mindreinntekt -250 Sum mindreinntekt som opptas i selskapets balanse Note 9 Virksomhetsområder I tillegg til at selskapet driver nettvirksomhet har selskapet en mindre egenproduksjon av kraft. Videre utfører selskapet montørtjenester ol. for andre. Disse tjenestene er nedenfor definert som sekundærvirksomhet. Internfakturering er foretatt mellom virksomhetsområdene. Driftsinntekter og driftskostnader er derfor ikke sammenlignbar med vedkommende linjer i resultatregnskapet. Driftsinntekter Produksjon Regional- Distrib.- Sekundær- Sum nett nett virksomhet Salgsinntekter Korr.meravk Årets merinntekt Andre inntekter Sum driftsinntekter Merinntekt renteberegnes med rente som fastsettes årlig. Rente på merinntekt pr er beregnet med 6,86 %. Regionalt- Distrib.- Sum nett nett Avkastning av investert nettkapital Nettkapital Nettkapital Gjennomsnittlig nettkapital % påslag netto arbeidskapital Avkastningsgrunnlag Avkastning av investert nettkapital 0,0 % 5,6 % 4,5 % (driftsresultat i % av gj.kapital) Kvalitetsjustert inntektsramme Av forsiktighets hensyn balanseføres ikke mindreinntekt relatert til kvalitetsjustert inntektsramme ved ikke levert energi (KILE) Vedtatt inntektsramme for Varslede avbrudd -242 Ikke varslede avbrudd Mindreinntekt Akkumulert mindreinntekt (KILE) Sum ikke balanseført mindreinntekt (KILE) Driftskostnader Overføringskostnader Nettap Personalkostnader Ordinære avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Note 10 Langsiktig gjeld Selskapet har i 2003 tatt opp et langsiktig lån med nedbetalingstid over 20 år. Saldo pr utgjør kr Den langsiktige gjelden forutsetter ingen pantsatt sikkerhet utover negativ pantsettelseserklæringer. Driftsresultat

11 Kontantstrømsoppstilling 2003 (alle tall i hele 1.000) Nøkkeltall Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Ordinært resultat før skattekostnad Periodens betalte skatter Gevinst ved salg av anleggsmidler Ordinære avskrivninger Reduksjon i materiellbeholdning Økning i kortsiktige fordringer Økning av leverandørgjeld (reduksjon i 2002) Økning i annen kortsiktig gjeld Økning i pensjonsforpliktelser over drift 344 Netto innbetalinger fra operasjonelle aktiviteter Likviditet Likviditetsgrad 1 (tot.om:kg) 6,26 5,82 Likviditetsgrad 2 (mest likvide om:kg) 3,97 4,01 Soliditet Egenkapitalprosent (ekx100:tot.k) 81,51 92,86 Rentedekningsgrad (tot.res+rentek.:rentek.) 0,70 30,23 Rentabilitet Egenkapital rentabiliteten (res.før.ek.o.p.x100:i.b.) 4,29 3,51 Overskuddsgrad (dritsres.+finansx100:oms) 15,88 14,49 (driftsres.x100:oms) 8,62 0,20 Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Innbetalinger fra selskapets utlån Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av aksjer Netto utbetalinger knyttet til investeringsaktiviteter Totalt overført Kwh Tilført kraft 12 % Nettap 6 % Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Innbetaling av andelskapital Avdrag på langsiktig gjeld -250 Opptak av langsiktige lån Netto innbetalinger fra finansieringsaktiviteter Husholdning 38 % Næring 44 % Netto endring av likvide midler Overføringskostnader Beholdning av likvide midler Netto endring av likvide midler Beholdning av likvide midler Avskrivning 23 % Lønn-/personalkostnader 31 % Nettap 8 % Diverse kostnader 24 % Sentralnettkostnader 14 % 20 21

12 Oanehis diehtojuohkin sámegielat lohkkiide Luostejoga el-fápmosearvvi (Luostejok kraftlag AL) ja vássán jagi birra. Luostejoga el-fápmosearvvi váldodoaibma lea el-fápmojuohkin. Doaibmalohpeguvlui gullet Kárášjoga gielda, váldooassi Porsá ggu gielddas ja Sáltesávju/Čiesti Davvisiidda gielddas. Searvvi váldokantuvra lea Leavnnjas ja Kárášjogas lea monterenstašuvdna. Dasa lassin searvi oassálastá báikkálaš energiijadoaimmaide ja datašávahatdoaimmaide. Searvi galgá maid oassálastit báikkálaš ovttasbargui iežas doaibmasuorggis. Searvvis leat 25 bargi ja dat gávppaša 34.4 milj. kr ovddas jagis ja fievrrida 130 Gwh (miljovnna kwh) guovllu kundariidda. Mii buvttadit el-fámu Luostejoga el-fápmorusttegiin, mii buvttada 10 Gwh. Dasa lassin eaiggádat 3,4% Návuona el-fápmorusttegis (Kvænangen Kraftverk). El-fápmogávppi joπiha Ishavskraft A/S, man ossosiin mii eaiggádat 7,2 %. Luostejoga el-fápmosearvi lea dán áigodagas háhkan ollu oππa linjáid. Leat dál sihkkarastimin el-rávnnji Kárášjohkii oππa 66 kv linnjáin, maid hukset Leavnnjas Kárášjohkii, ja leat maid bidjan buot kundariidda vuogádaga, mainna gulahallat guovtti guvlui el-rávdnjefierpmádagas, háhkamiid ollislaš haddi lea 40 milj. kruvnna. Searvi lea maid ožžon bargun hukset ja lágidit datašávahatbálvalusaid Finnmark Bredbånd A/S olis, man ossosiin mii eaiggádat 75%. Doaibma lea lágiduvvon nu, ahte Luostejoga el-fápmosearvi hukse ja eaiggáduššá datašávahatfierpmádaga. Finnmark Bredbånd fas fállá fierpmádatbálvalusaid. Dássážii leat geavahan sullii 15 milj. kr datašávahahkii ja joatkit dál fiber- ja radiofierpmádagaid huksemiin kundariidda. Dan ma á go 2003 čavčča fuomášeimmet dásehisvuoπaid Finnmark Bredbånd joπiheames, lea searvái fievrriduvvon oππa kapitála ja dat lea oπasmahttojuvvon. Searvvi doallu ja ulbmilat leat bures vuhtiiváldojuvvon, nu ahte kundarat ožžot joπánisfierpmádaga seammá dásis riikka stuorrá guovddášbáikkiinge. Jagi ollislaš boaπus čájeha 0.2 milj. kr vuolláibáhcaga, vuosttažettiin 6,8 milj. kr liigegoluid geažil, mat šadde Finnmark Bredbånd AS ja Finnmark Miljøvarme AS oasuskapitála vuolideames. Luostejoga el-rávdnjesearvi OS geige 2003 jahkeraportta vissisvuoπain, ahte searvi duste boahtteáiggi hástalusaid ja lea nana fitnodat buoremussan sihke searvái, kundariidda, Sápmái ja muπuige servodahkii. Flyfoto over Gagga med demningen i forgrunnen. FOTO: ROBERT ØVERVOLD 22

13 Adr: Foretak: Tlf: Pb 104, 9711 LAKSELV NO MVA

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

49. driftsår. Årsrapport 2004

49. driftsår. Årsrapport 2004 49. driftsår Årsrapport 2004 Luostejok Kraftlag AL Adresse: Pb 104 9711 Lakselv Tlf: 78 46 06 00 Web: www.lkal.no Foretak: 938 260 494 E-post: Firmapost@LKAL.no Linjestrekking på nylinja til Karasjok FOTO:

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Modum Kraftproduksjon KF

Modum Kraftproduksjon KF Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 Årsberetning Årsregnskap 2014 Vedtatt i styremøte 14.04.2015 Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 RESULTATREGNSKAP Resultatregnskap 01.01-31.12. Regnskap

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Sørfold Kraftlag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salg energi/overføring 20 347 271 22 076 891 Salg installasjon 8 682 761 9 720 904 Annen driftsinntekt 381 658 981

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av overføringstjenester skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Årsrapport 2005. 50. driftsår

Årsrapport 2005. 50. driftsår Årsrapport 2005 50. driftsår Vi tar vare på miljøet Bilde fra arbeide med utskifting av PCB holdige lysarmaturer. FOTO: LUOSTEJOK KRAFTLAG Adresse: Pb 104, 9711 Lakselv Tlf: 78 46 06 00 Web: www.lkal.no

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2015 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014 Salgsinntekt 135 657 163 962 Sum driftsinntekter 135

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS

Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS Foretaksnr. 952629808 Utarbeidet av: Myrvold Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap 7890 NAMSSKOGAN Regnskapsførernummer 30727 Årsberetning 2011 Virksomhetens

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2015 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2015 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 256 333 192 264 006 289 198 708 213 Annen driftsinntekt 3 7 202 516 3 000

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559 Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS Foretaksnr. 991834559 Årsberetning 2010 Beskrivelse av selskapets virksomhet VisuRay Holding AS investerer i andre selskaper. Virksomheten drives i Randaberg komune.

Detaljer

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. Energi 1 Røyken Follo AS

Årsoppgjør 2007 for. Energi 1 Røyken Follo AS Årsoppgjør 2007 for Energi 1 Røyken Follo AS Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salg overføringstjenester 1 160 483 203 171 862 578 Annen driftsinntekt 7 775 586 4

Detaljer

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2009 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 262 142 4 448 780 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Årsregnskap 2012 CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 6 000 000 0 Annen driftsinntekt 5 757 274 1 728 611 Sum driftsinntekter

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Foretaksnr. 994331795 Utarbeidet av: DM-Consult AS Autorisert regnskapsførerselskap Kåfjorddalsveien 10 9147 BIRTAVARRE Org.nr. 981 110 943 MVA Innholdsfortegnelse

Detaljer

Resultatregnskap. Normisjon Region Østfold

Resultatregnskap. Normisjon Region Østfold Resultatregnskap Normisjon Region Østfold Note 29 28 Salgsinntekter 4.235.563 3.963.665 Gaver 4.982.23 4.151.491 Messer, bassarer og lotteri 557.367 166.997 Tilskudd 149.13 124.122 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av:

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Åsvn 13 7620 Skogn Registreringsnummer i Regnskapsførerregisteret: 31077 Resultatregnskap

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2010. Næringsforeningen i Tromsøregionen. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS

ÅRSREGNSKAP 2010. Næringsforeningen i Tromsøregionen. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS ÅRSREGNSKAP 2010 Næringsforeningen i Tromsøregionen Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2010 Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HAMAR 2322 RIDABU

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HAMAR 2322 RIDABU Årsregnskap for 2013 2322 RIDABU Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Avskrivning på driftsmidler og

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap 2011 (1. januar - 31. desember) DRIFTSINNTEKTER 130 3 431 19 Gevinst på investering i verdipapirer 19 130 3 431 2 255 20 903 Verdiregulering aksjer 2 255 20 903 513 1 614 Utbytte 513 1

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer