Utøverhåndbok antidoping

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utøverhåndbok antidoping"

Transkript

1 Utøverhåndbok antidoping JANUAR 2008 ANTIDOPING NORGE 1

2 Norsk Tippings virksomhet finansierer Antidoping Norge og bidrar til Fair Play med en ren og ærlig idrett. Norsk Tippings formål er å tilby spill som gleder og underholder, uten å forårsake uheldig spilladferd. Samtidig skal vi skape forutsigbare inntekter til overskuddsmottakerne innen norsk idrett og kultur. I 2007 ble spillemidlene fordelt slik: Idrettsanlegg Nasjonalanlegg/spesielle anlegg Idrettsforskning/utvikling Antidopingarbeid Grunnstøtte til NIF Barn/ungdom/bredde Toppidrett Tilskudd til lokale lag og foreninger Inkludering/friluft/fysisk aktivitet Totalt 695 millioner 13,1 millioner 24 millioner 24,5 millioner 83 millioner 55 millioner 74 millioner 125 millioner 16,4 millioner millioner Gjelder fra Layout: Akilles Foto: Per-Åge Eriksen, istockphoto og Getty Images Illustrasjoner: Steinar Iversen Antidoping Norge 2

3 Sammen for en en idrett symboliserer en Ren idrett med Rene utøvere utøvere som ikke kan godta doping og juks, og som ønsker en Rettferdig idrettskonkurranse. Som Ren utøver må du vite hva som er doping, og hvilke regler som gjelder når du driver idrett. For eksempel er det viktig å ha et bevisst forhold til bruk av legemidler. For å sikre en ren idrett tar Antidoping Norge hvert år om lag dopingprøver. I denne boka får du vite hvordan dopingkontrollen skjer, og hvilke rettigheter og plikter du har ved en dopingkontroll. Det viktigste i kampen mot doping er å ha alle med. I håndboka finner du informasjon om hva som kan gjøres for å forebygge doping i idrettslaget, på treningssenteret, på skolen, og tilbud Antidoping Norge har til trenere og støttepersonell. Antidoping Norge Antidoping Norge er en selvstendig stiftelse som driver antidopingarbeidet i norsk idrett. Vi har myndighet til å gjennomføre dopingkontroller. Antidoping Norges påtalenemnd avgjør om dopingsaker skal anmeldes til NIFs domsutvalg. Antidoping Norge driver også et omfattende forebyggende arbeid for en ren idrett. Vi ønsker deg lykke til i idretten din! Antidoping Norge, januar

4 4

5 Innhold Hva er doping? 6 Må jeg forholde meg til flere sett med antidopingregler? 8 Dopingkontrollen 9 Hva skjer på en dopingkontroll? 10 Hvordan analyseres dopingprøven? 15 Hva skjer hvis prøven er positiv? 15 Hva er straffen for doping? 18 Hva er utøverinformasjon? 19 Hvilke stoffer står på dopinglista? 20 Hvordan vite om legemiddelet står på dopinglista? 21 Hva hvis jeg bruker et legemiddel med forbudte stoffer? 22 Hva er risikoen med kosttilskudd og naturpreparater? 25 Finnes det norske utøvere som doper seg? 26 Hvordan bidra til en ren idrett? 27 Tilbud til andre grupper 28 5

6 Hva er doping? Definisjonen av doping er gitt i det internasjonale regelverket, World Anti-Doping Code. Vi finner den samme definisjonen i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités (NIFs) lov, kapittel 12. NIFs lov 12-2: (1) Følgende forhold anses som regelbrudd: a) Tilstedeværelsen av et forbudt stoff eller spor av dette i utøvers dopingprøve. b) Bruk eller forsøk på bruk av et stoff eller metode som er forbudt i hht. særskilt dopingliste fastsatt av WADA. c) Å unnlate å møte til pålagt dopingkontroll, nekte å avgi dopingprøve eller å unndra seg dopingkontroll på annen måte. d) Å bryte retningslinjer om utøverinformasjon eller ikke være tilgjengelig for dopingkontroll i henhold til retningslinjene. e) Å forfalske, forbytte, eller å ødelegge dopingprøve. f) Å besitte stoff som i hht. dopinglisten er forbudt ved dopingkontroll utenfor konkurranse eller besitte forbudt metode. g) Å tilvirke, innføre, utføre, selge, distribuere, erverve, sende eller overdra et forbudt middel eller en forbudt metode. h) Å foreskrive eller gi et forbudt middel eller metode eller forsøk på dette. 6

7 Må jeg forholde meg til flere sett med antidopingregler? 7

8 Må jeg forholde meg til flere sett med antidopingregler? Det overordnede regelverket finner vi i et felles internasjonalt regelverk, som kalles «World Anti-Doping Code» (WADC). Dette regelverket er både nasjonale og internasjonale idrettsorganisasjoner forpliktet til å følge. (For ikke-olympiske idretter er det ikke alle internasjonale særforbund som følger WADC.) Her i Norge betyr det at dopingbestemmelsene i NIFs lov er skrevet slik at de følger bestemmelsene i WADC. Likevel kan det være ulikheter når det gjelder detaljer i praktisering av regelverket. Dette må toppidrettsutøvere som forholder seg til sitt internasjonale særforbunds regelverk være klar over. Det kan for eksempel dreie seg om ulike krav til utøverinformasjon eller fritaksdokumentasjon. Det kan være egne regler i forbindelse med OL/Paralympics. Dopingbestemmelsene finner du i NIFs lov, kapittel 12. 8

9 Dopingkontrollen Hvorfor gjennomføres dopingkontroller? Dopingkontroller gjennomføres for å avsløre de som eventuelt prøver å jukse. Derfor gjennomføres de uten at utøver varsles på forhånd, og foretas både i og utenfor konkurranse. Men kontrollene har også andre formål: de skal avskrekke utøvere fra å dope seg og vise at vi tar dopingproblemet på alvor. På denne måten har dopingkontroller også en forebyggende effekt. At vi har lite doping i norsk idrett er sannsynligvis et resultat av 30 års antidopingarbeid! Må jeg stille på dopingkontroll? Utøvere som blir innkalt til dopingkontroll må avlevere urinprøve og/eller blodprøve. Dersom du nekter kan det medføre at du blir utestengt for brudd på dopingbestemmelsene. Antidoping Norge kan innkalle alle utøvere som: er medlem av idrettslag tilsluttet NIF (også hvis du er i utlandet) deltar på lag som representerer NIF (som landslag) deltar på stevne eller idrettsarrangement som avholdes av et organisasjonsledd tilsluttet NIF utøvere som meldte seg ut av NIF for mindre enn ett år siden. 9

10 Hva skjer på en dopingkontroll? Innkalling Dopingkontrolløren skal identifisere seg. Du har rett til å ha med deg en person du selv velger under kontrollen. Denne personen kan hjelpe deg å se at alt går riktig for seg. Underskrift Dopingkontrolløren vil informere deg om dine rettigheter og plikter, be deg om å signere innkallingen og deretter gi deg en kopi. Innkallingen kan skje muntlig eller skriftlig. Begge deler er like bindende. Under oppsyn! Du vil være under kontinuerlig oppsyn fra du er innkalt til dopingkontrollen er ferdig og du har signert protokollen. Du plikter selv å passe på at du er under observasjon av noen i kontrollteamet. 10

11 Velg urinbeger Du velger ett av flere forseglete urinbeger. Sjekk at forseglingen på urinbegeret ikke er brutt og at utstyret er rent. Urinprøve Du avgir urinprøve under tilsyn av en kontrollør/eskorte av samme kjønn som deg. Du må ha urinprøven under kontinuerlig tilsyn til urinen er forseglet. Velg utstyr Du skal velge én av flere forseglingspakker bestående av to flasker i en ytre emballasje. Du må påse at forseglingen på utstyret ikke er brutt, at utstyret er rent og ikke ødelagt og at alle kodenummer er like. 11

12 A- og B-prøve Du skal selv fordele urinen på to flasker, en A- og en B-prøve. Flaskene skal deretter forsegles etter anvisning fra dopingkontrolløren. Måling av spesifikk vekt Urinprøvens spesifikke vekt blir målt. For at prøven skal være mulig å analysere må verdien være innenfor gitte grenser. Avgivelse av blodprøve Blodprøver skal tas av kvalifisert helsepersonell. Du velger én av flere forseglete pakker. Du må påse at forseglingen ikke er brutt og kontrollere at innholdet er rent og ikke ødelagt og at alle kodenummer på beholdere og blodprøverør er like. Blodprøven blir tatt og blir forseglet i henhold til prosedyren. 12

13 Fyll ut protokoll for dopingkontroll Du skal oppgi alt du har brukt av legemidler, vitaminer/proteiner, naturlegemidler og kosttilskudd de siste sju dager. Denne informasjonen kan også gis i en lukket konvolutt. Sjekk at personopplysninger og prøvens kodenummer er korrekt nedtegnet i protokollen. Du kan også gi kommentarer i protokollen dersom det er noe du er misfornøyd med eller har følt deg uttrygg på. Protokollen signeres av deg selv, den du eventuelt har med deg og dopingkontrolløren. Du får med deg en kopi av protokollen. 13

14 14

15 Hvordan analyseres dopingprøven? Den forseglede dopingprøven sendes til et WADA-godkjent laboratorium. Laboratoriet analyserer prøven for stoffer og metoder som står oppført på dopinglista. Laboratoriet sender analyseresultatet til Antidoping Norge. Du vil deretter bli informert av Antidoping Norge om at prøven din enten er negativ (ingen forbudte stoffer er funnet ) eller positiv (analysen viser funn av forbudt stoff eller metode). Gjenoppta prøver Antidoping Norge kan be laboratoriet om å analysere prøver på nytt når det utvikles nye analysemetoder. Dette skjedde for eksempel da man fikk en analyse som kunne avdekke det anabole steroidet THG (tetrahydrogestrinon). Blod- og steroideprofiler Avgitt urin og/eller blodprøve kan brukes til å opprette individuelle profiler. Kunnskap om utøvers variasjoner i ulike blodverdier eller testosteronverdier gir større mulighet for å avsløre dopede utøvere. Valg av utøvere som får egne individuelle profiler avhenger av risikovurderingen for den enkelte idrett og den enkelte utøvers nivå. Utøver har rett til innsyn i resultatene fra egne blod- og urinprøver. Hva skjer hvis prøven er positiv? Legemiddelbruk? Det første som undersøkes er om den positive prøven kan skyldes legemiddelbruk. Altså om utøveren i henhold til regelverket om 15

16 medisinsk fritak har tillatelse til å bruke det stoffet som er funnet. Mange saker avsluttes når utøveren kan dokumentere at den positive prøven skyldes legitim medisinsk behandling og utøveren har fulgt regelverket om medisinsk fritak. Utøvers rettssikkerhet Ved en positiv prøve som ikke skyldes tillatt legemiddelbruk ved sykdom, vil særforbundet ditt bli orientert. Du vil bli bedt om å komme med din forklaring på saken og du får mulighet til å fremlegge bevis. Du kan også be om at B-prøven skal analyseres. Antidoping Norge har plikt til å innhente all relevant og tilgjengelig informasjon om saken. Antidoping Norges påtalenemnd vurderer all fremlagt informasjon og beslutter om saken skal anmeldes til NIFs domsutvalg eller henlegges. Domsutvalget dømmer Domsutvalget NIF vil vurdere anmeldelsen og all annen innhentet informasjon i saken. De kan eventuelt be utøveren om mer informasjon. I noen tilfeller innkaller Domsutvalget til en muntlig høring. Domsutvalget kan frifinne eller dømme utøveren på grunnlag av fakta som foreligger, vurdert opp mot NIFs lov. Avgjørelsen skal være begrunnet. Anke Utøver kan anke avgjørelsen til appellutvalget i NIF. I tillegg kan Antidoping Norge, ditt internasjonale særforbund og WADA anke den samme avgjørelsen. Er du prioritert utøver gjelder egne tilleggsregler for ankebehandling. 16

17 Oversikt over saksgangen ved positiv prøve Positiv A prøve uten medisinsk fritak Annet brudd på dopingbestemmelsene Utøver blir bedt om å gi forklaring Særforbund blir informert Henleggelse Antidoping Norge utreder saken utøvers forklaring eventuelt analyse av B-prøve vitner ekspertuttalelser saksfremlegg Henleggelse Antidoping Norges påtalenemnd vurderer saken opp mot NIFs lov anmeldelse NIFs domsutvalg vurderer saken opp mot NIFs lov Frifinnelse Dom dom/frifinnelse kan bli stående eller ankes Frifinnelse Dom NIFs appellutvalg vurderer saken opp mot NIFs lov 17

18 Hva er straffen for doping? Brudd på dopingbestemmelsene fører normalt til to års utestengelse fra idretten, både fra konkurranser, organisert trening og fra tillitsverv. Blir du dømt for andre gang risikerer du livstid. Det er enkelte stoffer som kan gi grunnlag for lavere straff, som for eksempel cannabis. Du kan også tape premier, plasseringer i mesterskap eller rekorder. Topputøvere kan miste stipend og sponsorinntekter dersom de blir dømt for doping. For de fleste er det en svært tøff psykisk belastning når treningskamerater, venner og familie får vite om dopingdommen. Med en utestengelse fra idretten mister mange et svært viktig sosialt nettverk og treningsmiljø. Les strafferammene i NIFs lov, kapittel 12: 18

19 Hva er utøverinformasjon? I henhold til de internasjonale reglene må toppidrettsutøverne rapportere utøverinformasjon. Det vil si at de må gi opplysninger om hvor de oppholder seg. Enkelte dopingmidler kan bare spores i korte tidsintervaller. Det er derfor helt nødvendig å kunne kontrollere utøverne på riktig tidspunkt og uten først å måtte ringe og spørre dem om hvor de befinner seg. Dopingkontrollen må være uanmeldt for å ha optimal nytteverdi. Utøverne dette gjelder får skriftlig beskjed. Dersom de ikke følger rapporteringsreglene risikerer de å bryte dopingbestemmelsene og bli utestengt. 19

20 Hvilke stoffer står på dopinglista? Dopinglisten består av stoffgrupper og metoder: Forbudt både i og utenfor konkurranse Anabole stoffer (f.eks. «russere», «deca», clenbuterol, testosteron) Hormoner og relaterte substanser (f.eks. EPO, veksthormon, insulin) Beta-2 agonister (f.eks. inneholder mange astma-medisiner slike stoffer) Hormon-antagonister og modulatorer (f.eks. antiøstrogene stoffer som clomifen, tamoxifen og fulvestrant, samt myostatin modulatorer som øker muskelvekst) Diuretika (vanndrivende midler) og andre maskeringsmidler Kun forbudt i konkurranse: Stimulerende midler (f.eks. efedrin, amfetamin, kokain, kat) Narkotika (f.eks. heroin, morfin, metadon) Cannabis (f.eks. hasj og marihuana) Glukokortikoider (f.eks. enkelte allergisprøyter) Forbudte metoder Forbedring av oksygenopptaket (f.eks. bloddoping) Kjemisk og fysisk manipulasjon (f.eks. falsk dopingprøve, tilsetning av stoffer som ødelegger prøven eller påvirker analysemetodene) Gendoping Forbudt i enkelte idretter: Alkohol (f.eks. i motorsport, karate og luftsport) Betablokkere (ofte brukt av hjertepasienter, forbudt f.eks. i skyting og bueskyting og noen andre idretter med store krav til presisjon) 20

21 Det er World Anti-Doping Agency (WADA) som utgir dopinglista. På antidoping.no finner du en norsk oversettelse. Hvordan vite om legemiddelet står på dopinglista? For å finne ut om legemiddelet du bruker står på dopinglista, må du sjekke legemiddellista på antidoping.no. Her står alle legemidler som selges i Norge, og som inneholder forbudte stoffer. Dersom du er i utlandet må du sjekke legemiddelet ekstra nøye. Undersøk om virkestoffene i legemiddelet står på WADAs dopingliste som er på engelsk. Sjekk legemiddelet ditt: antidoping.no «dopinglista» (her kan du sjekke om preparatet er et registrert legemiddel i Norge) internasjonalt: «Prohibited list» 21

22 Hva hvis jeg bruker et legemiddel med forbudte stoffer? Medisinsk fritak For at alle skal ha mulighet til å delta i idrett, er det laget regler for medisinsk fritak. Følger du reglene om medisinsk fritak er det tillatt å bruke nødvendige legemidler, selv om de skulle inneholde stoffer på dopinglista. Bruken må dokumenteres og/eller godkjennes i henhold til fastsatte regler. Hvor mye dokumentasjon idrettsutøvere må sende inn avhenger først og fremst av utøverens idrettslige nivå. Kravet til dokumentasjon og søknad øker jo høyere nivå utøveren er på. For svært mange utøvere er det tilstrekkelig å sørge for at legemiddelbruken dokumenteres i legejournalen. Utøvere under 15 år skal ikke sende inn fritaksdokumentasjon til Antidoping Norge. Internasjonale topputøvere i alle aldre må følge fritaksreglene i sitt internasjonale særforbund. Under OL og andre store konkurranser kan egne regler gjelde og kravene til medisinsk dokumentasjon kan være strengere. For mer informasjon, se: antidoping.no «medisinsk fritak» 22

23 23

24 24

25 Hva er risikoen med å bruke kosttilskudd og naturpreparater? Idrettsutøvere har blitt utestengt og dømt for doping etter å ha brukt kosttilskudd som viste seg å inneholde dopingmidler. Det er en risiko for at kosttilskudd og naturpreparater kan inneholde virkestoffer som står på dopinglisten, selv om det ikke framkommer på preparatets innholdsdeklarasjon. Kosttilskudd og naturpreparater er ikke legemidler, og gjennomgår ikke den samme strenge kvalitetskontroll som legemidler. Preparatene vil derfor ikke stå på vår legemiddelliste, selv om de skulle inneholde forbudte stoffer. Naturlegemidler er en spesiell gruppe som selges via apotek og er godkjent av Statens legemiddelverk. Krav til godkjenning av naturlegemidlers kvalitet er like strenge som for vanlige legemidler. Olympiatoppens risikovurdering: Kosthold Idrettsutøvere har stor nytte av et skikkelig kosthold. Det er viktig å spise variert og få i seg nok mat til å dekke energibehovet. Med et variert og sunt kosthold vil du som regel få i deg det kroppen trenger for å prestere optimalt. Konkrete kostholdsanbefalninger for idrettsutøvere: 25

26 Finnes det norske utøvere som doper seg? Dessverre finnes det enkelte utøvere innenfor norsk idrett som benytter seg av ulovlige, prestasjonsfremmende stoffer/metoder. I gjennomsnitt utestenges det om lag ti personer fra norsk idrett hvert år som en konsekvens av at de har brutt dopingbestemmelsene. Kroppskultur I Norge i dag er det mange unge menn som benytter seg av anabole androgene steroider for raskt å kunne øke muskelveksten og få den kroppen de ønsker seg. Sentralstimulerende midler, som efedrin, benyttes av både kvinner og menn blant annet for å gå ned i vekt. Doping blir brukt som et middel for å oppnå et bestemt utseende. 26

27 Kokain, amfetamin og cannabis Kokain, amfetamin og cannabis er stoffer som ofte blir brukt for å oppnå rus. Disse stoffene står på dopinglista. De siste årene har flere utøvere blitt utestengt for bruk av disse rusmidlene. Cannabis kan spores i en dopingprøve lenge etter inntak. Hvordan bidra til en ren idrett? Rent idrettslag Antidoping Norge har laget et opplegg som klubber og idrettslag kan gjennomføre. Ved hjelp av opplæring og holdningsskapende arbeid tar man sammen avstand fra doping. Klubben får hjelp til å sette doping på dagsordenen. Les mer: Si ifra! Si klart ifra hva du mener dersom du oppdager noe du ikke synes er bra. Mest av alt skader doperne seg selv. Det er ingen vennetjeneste å la noen få lov til å dope seg i fred. Det er mulig å henvende seg anonymt til Antidoping Norge, både for å søke råd i en sak, for å gi et tips, eller informere om ting som du reagerer på. Foredrag, stand, informasjonsmateriell Du kan også ta initiativ til at klubben eller idrettslaget ditt inviterer Antidoping Norge til å holde et foredrag. Aktuelle temaer er: dopinglisten, dopingkontrollen, kosthold og kosttilskudd og helsekonsekvenser ved bruk av doping-midler. Foredragene er normalt gratis for NIF-medlemmer og organisasjonsledd i NIF. Antidoping Norge kan også sende plakater, faktabrosjyrer og annet materiell på forespørsel. Antidoping Norge stiller gjerne med stand på større idrettsarrangement. 27

28 Tilbud til andre grupper Seminar for leger, fysioterapeuter og annet støttepersonell To ganger i året arrangeres seminar for denne gruppen. Seminaret er obligatorisk for alle som vil bli autorisert som Idrettslege eller Idrettsfysioterapeut. Kurset varer i 12 timer og gir en innføring i hvordan deltakerne kan bidra i det holdningsskapende arbeidet. De får en innføring i dopinglisten, dopingkontrollen, lover og regler og kosthold/kosttilskudd. Undervisningsopplegg for videregående skole På antidoping.no finnes det et eget undervisningsopplegg om doping til bruk i den videregående skole, med særlig tanke på idrettsfaglig fordypning. Informasjon til trenere Trenerne har en nøkkelrolle i forhold til å utvikle sunne idrettsholdninger hos utøvere. Antidoping Norge holder gjerne kurs på trenerseminar/samlinger og har egne kurs tilpasset trenerne. Rent treningssenter Trener du og ditt idrettslag på treningssenter? Har dette senteret en avtale med Antidoping Norge om et antidoping-program? Velg et treningssenter som har et antidoping-program, da vet du at de jobber aktivt mot doping! 28

29 29

30 Sjekk antidoping.no for mer informasjon! regelverk dopinglista fritak oppdatert legemiddelliste nyheter undervisningsmateriell brosjyrer samling over tidligere dopingdommer rapporter/forskning/fakta quiz Bruk R-klær og vis din holdning for en Ren idrett, se antidoping.no. 30

31 sammen for en en idrett Temahefter fra Antidoping Norge Kosttilskudd Anabole steroider Efedrin Hasj og marihuana Amfetamin og kokain Alkohol Du finner dem på 31

32 ANTIDOPING NORGE Sognsveien 75 A N-0855 Oslo E-post: Tlf: Norsk Tippings virksomhet finansierer Antidoping Norge og bidrar til Fair Play med en ren og ærlig idrett. 32

Er doping et tema i G lf?

Er doping et tema i G lf? Er doping et tema i G lf? Golfforbundet 09765 Sarpsborg 20.november 2010 Anne Cappelen Fagsjef Det er alltid utøvers ansvar, men støttepersonell har også et ansvar.. Roller og ansvar for støttepersonell

Detaljer

Antidoping Norge. 5. mars 2013 Einar Koren, rådgiver folkehelse. Antidoping Norge. einar.koren@antidoping.no

Antidoping Norge. 5. mars 2013 Einar Koren, rådgiver folkehelse. Antidoping Norge. einar.koren@antidoping.no Antidoping Norge 5. mars 2013 Einar Koren, rådgiver folkehelse Antidoping Norge einar.koren@antidoping.no Stiftelsen Antidoping Norge Opprettet i 2003 av Kulturdep. og NIF Hovedkontor i Oslo Avd. for toppidrett

Detaljer

- For en REN idrett og et DOPINGFRITT samfunn

- For en REN idrett og et DOPINGFRITT samfunn - For en REN idrett og et DOPINGFRITT samfunn Stiftelsen Antidoping Norge Opprettet i 2003 av Kulturdep. og NIF Hovedkontor i Oslo, 14 ansatte Foredragsholdere, kontrollører og prosjektmedarbeidere landet

Detaljer

Einar Koren Folkehelserådgiver f / dopingkontrollør. einar.koren@antidoping.no.» MER INFO? Følg oss på antidoping.no facebook.

Einar Koren Folkehelserådgiver f / dopingkontrollør. einar.koren@antidoping.no.» MER INFO? Følg oss på antidoping.no facebook. Einar Koren Folkehelserådgiver f / dopingkontrollør einar.koren@antidoping.no» MER INFO? Følg oss på antidoping.no facebook.no/antidopingnorge [ personlighet ] [personlighet] Antidoping Norge vil være

Detaljer

ta en kort stopp... denne brosjyren kan redde sykkelkarrieren din. ikke avgi en positiv dopingprøve, selv ved en feiltakelse.

ta en kort stopp... denne brosjyren kan redde sykkelkarrieren din. ikke avgi en positiv dopingprøve, selv ved en feiltakelse. ikke avgi en positiv dopingprøve, selv ved en feiltakelse. ta en kort stopp... denne brosjyren kan redde sykkelkarrieren din. DOPING Hva er doping? I dagligtale forstås doping gjerne som medikamenter eller

Detaljer

Antidopingpolicy for idrettslag:

Antidopingpolicy for idrettslag: Antidopingpolicy for idrettslag: Nittedal Idrettslag Rent Idrettslag Forebyggende antidopingarbeid Utviklet av Stiftelsen Antidoping Norge i samarbeid med Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske

Detaljer

8 Spørsmål: Idrettsutøvere med funksjonshemming kan bruke en hvilken som helst medisin de måtte trenge.

8 Spørsmål: Idrettsutøvere med funksjonshemming kan bruke en hvilken som helst medisin de måtte trenge. Norwegian 1 Spørsmål: Jeg er helt og holdent ansvarlig for hva jeg putter i kroppen, svelger eller injiserer. Svar: Rett Alle idrettsutøvere må være føre var ved at de stiller spørsmål til hva de får eller

Detaljer

Antidopingpolicy for Gjerdrum Idrettslag

Antidopingpolicy for Gjerdrum Idrettslag Antidopingpolicy for Gjerdrum Idrettslag Rent Idrettslag Forebyggende antidopingarbeid Utviklet av Stiftelsen Antidoping Norge i samarbeid med Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Detaljer

Antidoping Norge (ADN) opprettet av NIF og KKD Stiftelse pr. juni 2003. Ærlig og dopingfri idrett

Antidoping Norge (ADN) opprettet av NIF og KKD Stiftelse pr. juni 2003. Ærlig og dopingfri idrett Antidoping Norge (ADN) opprettet av NIF og KKD Stiftelse pr. juni 2003 ADNs hovedvirksomhet Gjennomføre dopingkontroller Informasjon og forebyggende arbeid Forskning Internasjonalt samarbeid VERDIER Hvorfor

Detaljer

Forbud mot doping og bruk av rusmidler

Forbud mot doping og bruk av rusmidler Forbud mot doping og bruk av rusmidler 9-1 Formål Bestemmelsene om forbud mot doping og bruk av rusmidler har som formål å ivareta utøvernes sikkerhet og helse, og travsportens anseelse. Bestemmelsene

Detaljer

Jan de Lange Dopingkontrollør/Foredragsholder

Jan de Lange Dopingkontrollør/Foredragsholder Antidoping Norge Sted, Bergen den 08.11.13. Jan de Lange Dopingkontrollør/Foredragsholder jan@rentidrettslag.no DM xxxxxxx Stiftelsen Antidoping Norge Opprettet i 2003 av Kulturdep. og NIF Hovedkontor

Detaljer

Antidoping Norge. - sammen for en ren idrett

Antidoping Norge. - sammen for en ren idrett Antidoping Norge - sammen for en ren idrett 1 Forord 3 Forord Sammen for en ren idrett Sammen for en ren idrett Organisering og økonomi Antidoping Norge er en selvstendig stiftelse Informasjon og forebygging

Detaljer

Antidopingpolicy og beredskapsplan. Policy, mål og strategi for NVF s antidopingarbeid i topp og bredde

Antidopingpolicy og beredskapsplan. Policy, mål og strategi for NVF s antidopingarbeid i topp og bredde Antidopingpolicy og beredskapsplan Policy, mål og strategi for NVF s antidopingarbeid i topp og bredde Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Mål... 4 3. Strategi... 4 3.1.Strategiske suksessfaktorer... 4 3.2 Suksessfaktorer

Detaljer

Sentrale endringer i WADC pr. 01.01.2015

Sentrale endringer i WADC pr. 01.01.2015 Sentrale endringer i WADC pr. 01.01.2015 Lov- og organisasjonsseminaret 25.10.2014 Niels R. Kiær Prosessen Tre «høringsrunder» der berørte parter har gitt innspill Ikke en lovgivningsprosess som ved

Detaljer

Norges Skiskytterforbund. Beredskapsplan i dopingsaker

Norges Skiskytterforbund. Beredskapsplan i dopingsaker Norges Skiskytterforbund Beredskapsplan i dopingsaker Innledning Beredskapsplanen for skiskytterforbundet i dopingsaker skal være et verktøy og en plan som trer i kraft ved en positiv dopingsak hos en

Detaljer

Antidopingpolicy for Team Hitec Products UCK

Antidopingpolicy for Team Hitec Products UCK Antidopingpolicy for Team Hitec Products UCK Rent Idrettslag Forebyggende antidopingarbeid Utviklet av Stiftelsen Antidoping Norge i samarbeid med Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Detaljer

Regler om medisinsk fritak fra dopinglisten

Regler om medisinsk fritak fra dopinglisten Regler om medisinsk fritak fra dopinglisten 1 Hjemmel Disse Reglene er gitt med hjemmel i NIFs lov 12-2 punkt 4. 2 Virkeområde 1) I henhold til dopingbestemmelsene skal enhver utøver som er medlem av et

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FRIIDRETTENS ANTIDOPINGARBEID. Arbeidet mot doping i friidretten er nedfelt i Norges Friidrettsforbunds verdigrunnlag og holdninger:

HANDLINGSPLAN FOR FRIIDRETTENS ANTIDOPINGARBEID. Arbeidet mot doping i friidretten er nedfelt i Norges Friidrettsforbunds verdigrunnlag og holdninger: HANDLINGSPLAN FOR FRIIDRETTENS ANTIDOPINGARBEID 1. Innledning Arbeidet mot doping i friidretten er nedfelt i Norges Friidrettsforbunds verdigrunnlag og holdninger: Friidretten skal være en trygg og inkluderende

Detaljer

RENT SÆRFORBUND. Tydelig holdning konkret handling

RENT SÆRFORBUND. Tydelig holdning konkret handling RENT SÆRFORBUND Tydelig holdning konkret handling NORSK IDRETT SKAL FRAMSTÅ MED STOR TROVERDIGHET OG TYDELIGHET I SPØRSMÅL KNYTTET TIL ETIKK OG DOPING. DET ER BAKGRUNNEN FOR AT NIF HAR UTARBEIDET EN OMFATTENDE

Detaljer

Trening skal være sunt og helsefremmende. Si nei til doping.

Trening skal være sunt og helsefremmende. Si nei til doping. Trening skal være sunt og helsefremmende. Si nei til doping. ÆRLIG TALT 1 brosjyre-a5.indd 1 18.03.14 09:57 2 Du vil ta grep som gir deg styrke Med doping risikerer du å miste kontrollen ÆRLIG TALT brosjyre-a5.indd

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR SKIIDRETTENS ANTIDOPINGARBEID

HANDLINGSPLAN FOR SKIIDRETTENS ANTIDOPINGARBEID HANDLINGSPLAN FOR SKIIDRETTENS ANTIDOPINGARBEID 1. Innledning Arbeidet mot doping i skiidretten er forankret i Norges Skiforbunds formålsbestemmelse som sier at arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati,

Detaljer

Doping kontroll av hunder: Steg for steg

Doping kontroll av hunder: Steg for steg NORGES HUNDEKJØRERFORBUND NORWEGIAN SLED DOG RACING ASSOCIATION Doping kontroll av hunder: Steg for steg 1. Utvelgelse av hund Utvelgelsen av hund som skal dopingtestes er basert på krav fra den ansvarlige

Detaljer

Prioritert utøverliste Utøverinformasjon

Prioritert utøverliste Utøverinformasjon Prioritert utøverliste Utøverinformasjon Anders Solheim Daglig leder i Antidoping Norge Antidoping Norge 8. mars 2007 HVORFOR! Dopingmidler har effekt i lang tid, men kan kun avsløres i en kort periode

Detaljer

BESTEMMELSER OM DOPING OG ULOVLIG MEDISINERING FOR HEST

BESTEMMELSER OM DOPING OG ULOVLIG MEDISINERING FOR HEST Vedtatt av Idrettstyret 03.03.2014 BESTEMMELSER OM DOPING OG ULOVLIG MEDISINERING FOR HEST Fastsatt med hjemmel i NIFs lov 12-1 (6). Del 1 Innledende bestemmelser 1 Formål (1) Bestemmelsene skal fremme

Detaljer

Antidopingplan for Norges Skiskytterforbund - en skisse til antidopingarbeid i topp og bredde for norsk skiskyting

Antidopingplan for Norges Skiskytterforbund - en skisse til antidopingarbeid i topp og bredde for norsk skiskyting Antidopingplan for Norges Skiskytterforbund - en skisse til antidopingarbeid i topp og bredde for norsk skiskyting BAKGRUNN Norsk skiskyting har så langt vært skjermet fra de store dopingsakene, målsettingen

Detaljer

REN IDRETT Nr. 1 Februar 2010 Nyhetsbrev fra Antidoping Norge

REN IDRETT Nr. 1 Februar 2010 Nyhetsbrev fra Antidoping Norge w REN IDRETT Nr. 1 Februar 2010 Nyhetsbrev fra Antidoping Norge Stiftelsen Antidoping Norge Sognsveien 75 A, N-0855 Oslo tlf. 09765 post@antidoping.no Ansvarlig redaktør for Ren idrett: Halvor H. Byfuglien

Detaljer

Velkommen som medlem av et norsk idrettslag!

Velkommen som medlem av et norsk idrettslag! Velkommen som medlem av et norsk idrettslag! Denne brosjyrens formål NIF Denne brosjyren skal gi deg tydelig informasjonen om hva medlemskapet i et idrettslag innebærer for deg. Idrettslaget ditt er medlem

Detaljer

Tilleggsveileder for utfylling av Datatilsynets skjema for søknad om konsesjon i forbindelse med gjennomføring av dopingkontroller på treningssentre

Tilleggsveileder for utfylling av Datatilsynets skjema for søknad om konsesjon i forbindelse med gjennomføring av dopingkontroller på treningssentre Tilleggsveileder for utfylling av Datatilsynets skjema for søknad om konsesjon i forbindelse med gjennomføring av dopingkontroller på treningssentre Antidopingprogrammet gir treningssentre muligheten til

Detaljer

(a) Dette reglement gjelder for de personer som er som angitt i DNTs løpsreglement 1-1 og 1-5.

(a) Dette reglement gjelder for de personer som er som angitt i DNTs løpsreglement 1-1 og 1-5. Dopingreglement 2013 Dopingreglementet er gitt av styret i Det Norske Travselskap (heretter: DNT) med hjemmel i DNTs lov 13-1, jfr. forskrift av 1. mars 2007 om forbud mot doping av hest, 7. Dopingreglementet

Detaljer

Våre tanker om spillansvar - i lys av den Norske Idrettsmodellen. Inge Andersen, 23. September 2014

Våre tanker om spillansvar - i lys av den Norske Idrettsmodellen. Inge Andersen, 23. September 2014 Våre tanker om spillansvar - i lys av den Norske Idrettsmodellen Inge Andersen, 23. September 2014 Norges største frivillige organisasjon en folkebevegelse 2.112.137 medlemskap 11.807 idrettslag 366 idrettsråd

Detaljer

Stiftelsen Antidoping Norge. Årsrapport 2007. April 2008. Stiftelsen Antidoping Norge #193542

Stiftelsen Antidoping Norge. Årsrapport 2007. April 2008. Stiftelsen Antidoping Norge #193542 Stiftelsen Antidoping Norge Årsrapport 2007 April 2008 1 Innholdsfortegnelse Årsberetning 2007 fra styret 3 Økonomisk beretning 4 Regnskap med revisjonsberetninger 6 Virksomhetsberetning for 2007 12 1.0

Detaljer

2014 Kagge Forlag AS. Omslagsdesign: Harvey Macaulay Imperiet.dk Layout: Dag Brekke akzidenz as ISBN: 978-82-489-1472-3

2014 Kagge Forlag AS. Omslagsdesign: Harvey Macaulay Imperiet.dk Layout: Dag Brekke akzidenz as ISBN: 978-82-489-1472-3 2014 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Harvey Macaulay Imperiet.dk Layout: Dag Brekke akzidenz as ISBN: 978-82-489-1472-3 Kagge Forlag AS Stortingsg. 12 0161 Oslo www.kagge.no Forfatteren har mottatt støtte

Detaljer

Stiftelsen Antidoping Norge. Årsrapport 2009

Stiftelsen Antidoping Norge. Årsrapport 2009 Stiftelsen Antidoping Norge Årsrapport 2009 28. april 2010 1 Nøkkelinformasjon fra 2009 3 360 dopingprøver 595 alkoholprøver 17 rettskraftige avgjørelser 276 foredrag 8 stand på idrettsarrangement med

Detaljer

Idrettens barnerettigheter Bestemmelser om barneidrett

Idrettens barnerettigheter Bestemmelser om barneidrett Idrettens barnerettigheter Bestemmelser om barneidrett Behandlet på Idrettstinget 11. 13. mai 2007. Vedtatte endringer innarbeidet og godkjent av Idrettsstyret 28. august 2007. norges idrettsforbund og

Detaljer

DOPINGREGLEMENT FOR TRAVHEST

DOPINGREGLEMENT FOR TRAVHEST DOPINGREGLEMENT FOR TRAVHEST Dopingreglementet er gitt av styret i Det Norske Travselskap (heretter: DNT) med hjemmel i DNTs lov 14-1, jfr. forskrift av 1. mars 2007 om forbud mot doping av hest, 7. Dopingreglementet

Detaljer

Honningsvåg Turn- og Idrettsforening

Honningsvåg Turn- og Idrettsforening Honningsvåg Turn- og Idrettsforening Klart vi e fra Honningsvåg Vi skaper idrettsglede Verdigrunnlag og holdningsdokument www.htif.no 1.4.2011 Verdigrunnlag All aktivitet i HT&IF skal være tuftet på disse

Detaljer

Oppdatert i juni 2016 - Alle rettigheter forbeholdt - 2016 - WADA

Oppdatert i juni 2016 - Alle rettigheter forbeholdt - 2016 - WADA 1 Spørsmål: Jeg er helt og holdent ansvarlig for hva jeg putter i kroppen, svelger eller injiserer. Svar: Riktig Forklaring: Alle idrettsutøvere må være føre var ved at de stiller spørsmål til hva de får

Detaljer

om konsesjon til å behandle personopplysninger i forbindelse med program om antidoping ved treningssentre.

om konsesjon til å behandle personopplysninger i forbindelse med program om antidoping ved treningssentre. Treningssenter AS Postboks OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 13/00001-34/KBK 10. september 2013 Konsesjon til å behandle personopplysninger - Treningssenter - Dopingkontroll

Detaljer

Dopingreglement 2015

Dopingreglement 2015 Dopingreglement 2015 Dopingreglementet er gitt av styret i Det Norske Travselskap (heretter: DNT) med hjemmel i DNTs lov 13-1, jfr. forskrift av 1. mars 2007 om forbud mot doping av hest, 7. Dopingreglementet

Detaljer

Doping som samfunns- og ungdomsproblem

Doping som samfunns- og ungdomsproblem Doping som samfunns- og ungdomsproblem Steinkjer 28. november 2013 Einar Koren, rådgiver folkehelse Antidoping Norge einar.koren@antidoping.no Ærlig talt - kampanjen; er et samarbeid mellom Antidoping

Detaljer

IDRETTENS BARNERETTIGHETER BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT

IDRETTENS BARNERETTIGHETER BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT IDRETTENS BARNERETTIGHETER BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT Vedtatt på Idrettstinget 2007 2 idrettens barnerettigheter bestemmelser om barneidrett idrettens barnerettigheter bestemmelser om barneidrett 3 Idrettens

Detaljer

Doping som ungdoms- og samfunnsproblem

Doping som ungdoms- og samfunnsproblem Stiftelsen Antidoping Norge Doping som ungdoms- og samfunnsproblem Telemark fylkeskommune 23. januar 2014 Einar Koren, folkehelserådgiver Antidoping Norge einar.koren@antidoping.no Opprettet i 2003 av

Detaljer

Petter Riiser Spesialrådgiver

Petter Riiser Spesialrådgiver Antidoping Norge Føyka, 13. februar 2013 Petter Riiser Spesialrådgiver Petter.riiser@antidoping.no DM # 602683 Litt om organiseringen av idretten Organisering og eierskapet/rettighetene til idrettene/arrangementene.

Detaljer

Skoletilbud ved Det helsevitenskapelige fakultet

Skoletilbud ved Det helsevitenskapelige fakultet Foto: Lars Åke Andersen Skoletilbud ved Det helsevitenskapelige fakultet Skoleåret 2013/2014 Velkommen! Hva har trening, forelskelse, musikk, sex, spill og matinntak til felles med nikotin, alkohol, narkotika

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2010 STIFTELSEN ANTIDOPING NORGE

ÅRSRAPPORT 2010 STIFTELSEN ANTIDOPING NORGE ÅRSRAPPORT 2010 STIFTELSEN ANTIDOPING NORGE - - NØKKELINFORMASJON FOR 2010 13,8 årsverk i administrasjonen, 85 regionalt ansatte Tilskudd fra Kulturdepartementet: 22,1 millioner kr 24 saker behandlet av

Detaljer

Toppidrettsstipend. Hedmark Gymnastikk og Turnkrets

Toppidrettsstipend. Hedmark Gymnastikk og Turnkrets Toppidrettsstipend Hedmark Gymnastikk og Turnkrets 2013 BAKGRUNN Hedmark Gymnastikk og Turnkrets er i den heldige situasjonen at man har utøvere som aspirerer til Toppidrettsstipend fra NGTF. Siden søknaden

Detaljer

IDRETTENS BARNERETTIGHETER BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT

IDRETTENS BARNERETTIGHETER BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT IDRETTENS BARNERETTIGHETER BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT Vedtatt av Idrettstinget 2007. Revidert av Idrettstinget 2015 Foto: Pixtal, NTB scanpix I Norge deltar 8 av 10 barn i alderen 6 12 år i én eller flere

Detaljer

Gamle prøver nye muligheter

Gamle prøver nye muligheter Gamle prøver nye muligheter Kromatografi i hverdagen Spesialkurs NITO Oslo, 4.2.2015 Peter Hemmersbach Oslo universitetssykehus og Farmasøytisk institutt Universitetet i Oslo 1 3 Dilemmaet for antidopingarbeidet

Detaljer

Kosttilskudd -forundringspakke i pilleform

Kosttilskudd -forundringspakke i pilleform Kosttilskudd -forundringspakke i pilleform Tore Haslemo cand.pharm. PhD Kromatografi i hverdagen, 03.02.2015 Kasus Kvinnelig lege, 40 år, avga jevnlige urinprøver på grunn av tidligere rusmiddelbruk. Etter

Detaljer

- antidoping på timeplanen

- antidoping på timeplanen - antidoping på timeplanen REN SKOLE pilotprosjekt i Sør-Trøndelag Sprek, sunn, og spenstig! Clarion Hotell 18/10-2012 Stig Kammen, prosjektleder Dagens foredrag Antidoping Norge Pilotprosjektet doping

Detaljer

Stiftelsen Antidoping Norge. Årsrapport 2008

Stiftelsen Antidoping Norge. Årsrapport 2008 Stiftelsen Antidoping Norge Årsrapport 2008 15. april 2009 Innhold Årsberetning og økonomisk beretning fra styret for 2008... 3 Regnskap med noter... 6 Revisjonsberetning... 10 Virksomhetsberetning for

Detaljer

Det Norske Travselskaps Dopingreglement for hest

Det Norske Travselskaps Dopingreglement for hest Det Norske Travselskaps Dopingreglement for hest Vedtatt av styret i Det Norske Travselskap 7. desember 2007 Dopingreglementet er gitt av styret i Det Norske Travselskap (heretter: DNT) med hjemmel DNTs

Detaljer

YNGRE LEDERE I IDRETTEN

YNGRE LEDERE I IDRETTEN YNGRE LEDERE I IDRETTEN BLI EN UNG, DYKTIG IDRETTSLEDER! Nivå 3: Coaching og ledelse for unge ledere fra 18-29 år Starter opp i september 2008 Nivå 2: Lederutdanning for ungdommer fra 15 20 år Starter

Detaljer

Regler om medisinsk fritak fra dopinglista

Regler om medisinsk fritak fra dopinglista Regler om medisinsk fritak fra dopinglista Revidert av styret i Antidoping Norge 14.12.2009. Reglene trer i kraft fra 01.01.2010. 1 Hjemmel Disse Reglene er gitt med hjemmel i NIFs lov 12-22. 2 Virkeområde

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR STIFTELSEN ANTIDOPING NORGE

ÅRSRAPPORT FOR STIFTELSEN ANTIDOPING NORGE ÅRSRAPPORT FOR STIFTELSEN ANTIDOPING NORGE 2006 Oslo, april 2007 Innhold Årsberetning 2006 fra styret... 3 Regnskap med revisjonsberetninger... 6 Virksomhetsberetning fra Stiftelsen Antidoping Norge for

Detaljer

Narkotikaforbrytelser og doping. Narkotikabekjempelse. Sentrale rettskilder (utover lovteksten)

Narkotikaforbrytelser og doping. Narkotikabekjempelse. Sentrale rettskilder (utover lovteksten) Narkotikaforbrytelser og doping Narkotikabekjempelse Prioritert område for politi og påtalemyndighet Egenproduserte saker Antall anmeldelser skal opp Hvorfor? Generell narkotikabekjempelse Annen kriminalitet

Detaljer

Nasjonalt medisinsk reglement

Nasjonalt medisinsk reglement NORGES MOTORSPORTFORBUND Nasjonalt medisinsk reglement Vedtatt i Forbundsstyret 18.08.06 Gjeldende fra 01.01.07 Sist endret etter Forbundsstyrets vedtak 26.05.09 (p.6, uthevet) 1 NASJONALT MEDISINSK REGLEMENT

Detaljer

Stabæk Fotball. Trygghet for alle. Stabæk Fotball har utarbeidet egne retningslinjer for Trygghet for klubbens medlemmer.

Stabæk Fotball. Trygghet for alle. Stabæk Fotball har utarbeidet egne retningslinjer for Trygghet for klubbens medlemmer. Stabæk Fotball Trygghet for alle Stabæk Fotball har utarbeidet egne retningslinjer for Trygghet for klubbens medlemmer. Formål Å sikre at alle som deltar i våre aktiviteter og arrangementer kan gjøre dette

Detaljer

Høringsuttalelse forslag om forbud mot erverv, besittelse og bruk av visse dopingmidler

Høringsuttalelse forslag om forbud mot erverv, besittelse og bruk av visse dopingmidler .1" 5PAntidoptg Helse - og omsorgsdepartementet Postboks8011 Dep 0030 OSLO Deres ref:201201828-/krs Vår ref:#566195-v9 Oslo, 18.10.2012 Høringsuttalelse forslag om forbud mot erverv, besittelse og bruk

Detaljer

Revidert VIRKSOMHETSPLAN 2012 FOR STIFTELSEN ANTIDOPING NORGE

Revidert VIRKSOMHETSPLAN 2012 FOR STIFTELSEN ANTIDOPING NORGE [1] Revidert VIRKSOMHETSPLAN 2012 FOR STIFTELSEN ANTIDOPING NORGE 09.02.12 # 521290 [2] INNHOLDSFORTEGNELSE 1. PERSONAL 1.1. Ansatte 1.2. Personalutvikling 1.3. Rekruttering 2. DRIFT 2.1. Styret 2.2. Kontordrift

Detaljer

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Postboks 5000 0840 OSLO

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Postboks 5000 0840 OSLO Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Postboks 5000 0840 OSLO Deres ref Vår ref Dato 15/3022-18.12.2015 Spillemidler til Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité for

Detaljer

8.1 IDRETTENS BARNERETTIGHETER OG BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT

8.1 IDRETTENS BARNERETTIGHETER OG BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT 8.1 IDRETTENS BARNERETTIGHETER OG BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT Vedtatt på idrettstinget i 2015 I Norge deltar 8 av 10 barn i alderen 6 12 år i én eller flere idrettsaktiviteter. Deltagelse i barneidretten

Detaljer

Årsrapport Antidoping Norge 2005

Årsrapport Antidoping Norge 2005 Årsrapport Antidoping Norge 2005 Oslo, mai 2006 Innhold Årsberetning 2005 fra styret... 3 Innledning... 6 Styret... 6 Påtalenemnd... 7 Administrasjon og drift... 8 Kontrollvirksomhet... 10 Informasjon

Detaljer

Lev sunt men hvordan?

Lev sunt men hvordan? Kapittel 6 Lev sunt men hvordan? Veiledning til fagstoffet LÆREMÅL Formuleringene i elevboka på side 223: Hva vi mener med et sunt og variert kosthold, og hvorfor det er viktig for helsa. Hvorfor det er

Detaljer

Økonomisk beretning Regnskapet er avgitt i henhold til regnskapsloven og viser et overskudd for 2004 på 165 759 kroner som tillegges egenkapitalen.

Økonomisk beretning Regnskapet er avgitt i henhold til regnskapsloven og viser et overskudd for 2004 på 165 759 kroner som tillegges egenkapitalen. ÅRSBERETNING 2004 ÅRSBERETNING 2004 Årsberetning 2004 fra styret Stiftelsen Antidoping Norge (ADN) har utført virksomheten i 2004 i tråd med stiftelsens vedtekter. Styret har i 2004 bestått av: - Jens

Detaljer

Er laboratorieanalyserne sikre?

Er laboratorieanalyserne sikre? HORMONLABORATORIET - AKER UNIVERSITETSSYKEHUS - OSLO Er laboratorieanalyserne sikre? Forskerseminar om dopingforskning Odense, 13.1.2005 Peter Hemmersbach Hormonlaboratoriet Aker universitetssykehus og

Detaljer

Doping som samfunns- og ungdomsproblem

Doping som samfunns- og ungdomsproblem Doping som samfunns- og ungdomsproblem Rusfaglig forum og Nettverk for psykisk helsearbeid I Sør-Trøndelag Einar Koren, prosjektleder/rådgiver folkehelse Antidoping Norge einar.koren@antidoping.no [ personlighet

Detaljer

KRIMINALOMSORGENS SENTRALE FORVALTNING Kommentarer til rusmiddel- og dopingstatistikk i fengslene 2004

KRIMINALOMSORGENS SENTRALE FORVALTNING Kommentarer til rusmiddel- og dopingstatistikk i fengslene 2004 KRIMINALOMSORGENS SENTRALE FORVALTNING Kommentarer til rusmiddel- og dopingstatistikk i fengslene 24 Sammendrag Statistikken for 24 må ses i sammenheng med at det til enhver tid var nær 3 innsatte. Totalt

Detaljer

Arbeid mot piratkopier og nye håndhevingsregler - sett fra Legemiddelverket

Arbeid mot piratkopier og nye håndhevingsregler - sett fra Legemiddelverket Arbeid mot piratkopier og nye håndhevingsregler - sett fra Legemiddelverket Hva er falske legemidler? EUs tiltakspakke - regulering i Norge Internasjonalt samarbeid Personlig innførsel hva er nytt? Møte

Detaljer

Referat fra Lederseminar i Praha

Referat fra Lederseminar i Praha Tilsluttet: Norges Idrettsforbund & Olympiske komité Nordiska Tyngdlyftningsförbundet European Weightlifting Federation International Weightlifting Federation Trondheim 14.oktober 2013. Referat fra Lederseminar

Detaljer

Dopingreglement 2016

Dopingreglement 2016 Dopingreglement 2016 Dopingreglementet er gitt av styret i Det Norske Travselskap (heretter DNT) med hjemmel i DNTs lov 13-1, jfr. forskrift av 1. mars 2007 om forbud mot doping av hest, 7. Dopingreglementet

Detaljer

Innhenting og håndtering av POLITIATTESTER. Veileder for IDRETTSLAG i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Innhenting og håndtering av POLITIATTESTER. Veileder for IDRETTSLAG i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Innhenting og håndtering av POLITIATTESTER Veileder for IDRETTSLAG i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Hva skal idrettslaget gjøre? Styret skal avkreve politiattest av alle ansatte

Detaljer

INVITASJON NM BEDRIFT SKYTING

INVITASJON NM BEDRIFT SKYTING INVITASJON NM BEDRIFT SKYTING 18. - 21. mars 2015 Alfhallen, på Borgen, ved Kløfta INVITASJON NM bedrift 2015 - Skyting Luftrifle - luftpistol miniatyrrifle - Luftsprint Norges Bedriftsidrettsforbund i

Detaljer

NGFs Regelkort 2015 Sist revidert 20. mars 2015

NGFs Regelkort 2015 Sist revidert 20. mars 2015 NGFs Regelkort 2015 Sist revidert 20. mars 2015 Del 1 - Lokale regler Følgende lokale regler gjelder i alle forbundsturneringer. Eventuelle tillegg til lokale regler publiseres i forbindelse med den aktuelle

Detaljer

Idrettsernæring Olympiatoppen Nord-Norge. Foredrag for utøvere, foreldre, trenere og ledere i idretten

Idrettsernæring Olympiatoppen Nord-Norge. Foredrag for utøvere, foreldre, trenere og ledere i idretten Idrettsernæring Olympiatoppen Nord-Norge Foredrag for utøvere, foreldre, trenere og ledere i idretten Idrettsernæring Idrettsernæring omfatter både kostholdet i hverdagen samt prestasjonsernæringen før,

Detaljer

Leveregler for utøvere, trenere og foreldre i LRK

Leveregler for utøvere, trenere og foreldre i LRK Ansvarlig: Leder svømming og leder vannpolo Gjelder fra 28.08.13 Leveregler for utøvere, trenere og foreldre i LRK Formål Formålet med disse levereglene er å tydeliggjøre de forventninger og krav som stilles

Detaljer

Harald Tronvik, Steinar Birkeland, Kirsti Jaråker, og Jostein O. Mo (1. vara). Johan Fr. Remmen, Bodil Kristine Høstmælingen, Unn Birkeland

Harald Tronvik, Steinar Birkeland, Kirsti Jaråker, og Jostein O. Mo (1. vara). Johan Fr. Remmen, Bodil Kristine Høstmælingen, Unn Birkeland NORGES IDRETTSFORBUNDS LOVUTVALG PROTOKOLL FRA MØTE DEN 06.02.2013 stede: Forfall: Dessuten møtte: Harald Tronvik, Steinar Birkeland, Kirsti Jaråker, og Jostein O. Mo (1. vara). Johan Fr. Remmen, Bodil

Detaljer

Nasjonalt Medisinsk Reglement

Nasjonalt Medisinsk Reglement NORGES MOTORSPORTFORBUND Nasjonalt Medisinsk Reglement Vedtatt i Forbundsstyret 18.08.2006 Revidert ved Forbundsstyrevedtak 08.04.2014, gjeldende fra 01.5.2014 Sist revidert ved Forbundsstyrevedtak 07.11.2014

Detaljer

Hovedmål. Delmål: Deltakeren skal:

Hovedmål. Delmål: Deltakeren skal: Kursplan trener 2 Hovedmål - Ha en helhetlig forståelse av treningsprosessen, og hva som kreves for å skape en sunn, positiv utvikling i valgt dansegren. - Ivareta utøvernes behov i et sosialt, spennende

Detaljer

7.1 IDRETTENS BARNERETTIGHETER OG BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT

7.1 IDRETTENS BARNERETTIGHETER OG BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT 7.1 IDRETTENS BARNERETTIGHETER OG BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT Vedtatt på idrettstinget i 2007 Barn som driver med idrett gjør det fordi de synes det er moro. Sammen med venner får de opplevelser og lærdom

Detaljer

OSLO TINGRETT DOM. 07.02.2014 i Oslo tingrett, 13-091890TVI-OTIR/08. Dommer: Meddommere: Ingeborg Bjølseth Kjell-Torgeir Skjetne

OSLO TINGRETT DOM. 07.02.2014 i Oslo tingrett, 13-091890TVI-OTIR/08. Dommer: Meddommere: Ingeborg Bjølseth Kjell-Torgeir Skjetne OSLO TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 07.02.2014 i Oslo tingrett, 13-091890TVI-OTIR/08 Dommer: Meddommere: Tingrettsdommer Anette Barth Ingeborg Bjølseth Kjell-Torgeir Skjetne Saken gjelder: Erstatning etter

Detaljer

Antidopingarbeidet i fortid og nåtid. Inggard Lereim Prof. Dr. med. Sjeflege Norges skiforbund

Antidopingarbeidet i fortid og nåtid. Inggard Lereim Prof. Dr. med. Sjeflege Norges skiforbund Antidopingarbeidet i fortid og nåtid Inggard Lereim Prof. Dr. med. Sjeflege Norges skiforbund Prestasjon Et produkt av personlige anlegg Utviklingsmuligheter Miljø Krav Press En balansegang mellom belastning

Detaljer

Verktøykasse for (spissa)toppidrett. Slik gjør vi det ved Steinkjer vgs.

Verktøykasse for (spissa)toppidrett. Slik gjør vi det ved Steinkjer vgs. Verktøykasse for (spissa)toppidrett Slik gjør vi det ved Steinkjer vgs. Krav, forventninger og utfordringer Forbund - Satsningsskole Landslinjestatus - Anbefale utøvere? Olympiatoppen - Prestasjoner

Detaljer

SPORTSPLAN FOR DRESSUR JUNIOR/UNGE RYTTERE

SPORTSPLAN FOR DRESSUR JUNIOR/UNGE RYTTERE 1 Innhold Introduksjon... 3 Visjon... 3 Formål... 3 Sportslige mål... 4 Organisatoriske mål... 4 Landslag, elitegruppe og rekrutteringsgruppe... 5 Uttak til landslag og elitegruppe... 5 Evaluering av landslag

Detaljer

Doping som samfunnsproblem

Doping som samfunnsproblem Doping som samfunnsproblem 13. mars 2015 Therese S. Torgersen prosjektmedarbeider post@antidoping.no [ personlighet ] Antidoping Norge vil være en uavhengig, Antidoping Norge kunnskapsrik og vil være

Detaljer

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION)

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION) NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION) Medlem av International Rugby Board FIRA-AER Association Européenne de Rugby - Skandinavisk Rugby Union Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité LOV FOR NORGES

Detaljer

Veien mot toppen. Hva betyr det å være toppidrettsutøver? - OLT s utviklingsfilosofi for unge utøvere

Veien mot toppen. Hva betyr det å være toppidrettsutøver? - OLT s utviklingsfilosofi for unge utøvere Veien mot toppen Hva betyr det å være toppidrettsutøver? - OLT s utviklingsfilosofi for unge utøvere Bakgrunnsinformasjoner Flere nasjoner konkurrerer. I karate VM hvor Stein Rønning vant VM-gull deltok

Detaljer

VEDTEKTER (org.nr. 983 409 644)

VEDTEKTER (org.nr. 983 409 644) VEDTEKTER (org.nr. 983 409 644) Dokument status: Rev 4 Godkjent side 2 av 5 Dato: 8.2.2012 Innholdsfortegnelse: 1 Formålsparagraf... 3 2 Styrende organer, dokumenter og personer... 3 2.1 JKA Norway...

Detaljer

AMATØRKONTRAKT (arbeidsavtale) FOR HÅNDBALLSPILLERE I KLUBB

AMATØRKONTRAKT (arbeidsavtale) FOR HÅNDBALLSPILLERE I KLUBB NORGES HÅNDBALLFORBUND - AMATØRKONTRAKT AMATØRKONTRAKT (arbeidsavtale) FOR HÅNDBALLSPILLERE I KLUBB MELLOM ARBEIDSGIVER/KLUBBEN ORG.NR ADRESSE OG ARBEIDSTAKER/SPILLER FØDSELSDATO ADRESSE / STED FOR PERIODEN

Detaljer

Harald Tronvik, Steinar Birkeland, Kirsti Jaråker, Bodil Kristine Høstmælingen, Jostein O. Mo og Unn Birkeland

Harald Tronvik, Steinar Birkeland, Kirsti Jaråker, Bodil Kristine Høstmælingen, Jostein O. Mo og Unn Birkeland NORGES IDRETTSFORBUNDS LOVUTVALG PROTOKOLL FRA MØTE DEN 18.02.2015 Tilstede: Forfall: Dessuten møtte: Harald Tronvik, Steinar Birkeland, Kirsti Jaråker, Bodil Kristine Høstmælingen, Jostein O. Mo og Unn

Detaljer

NTN instruktørstige. NTN Instruktør 1: o Tidligere barneinstruktørkurs, samt ytterligere 60 sider med nytt stoff o Kompetansekrav for grad 1.

NTN instruktørstige. NTN Instruktør 1: o Tidligere barneinstruktørkurs, samt ytterligere 60 sider med nytt stoff o Kompetansekrav for grad 1. NTN instruktørstige NTN Grunnkurs: o Nytt kurs (Taekwon- Do etikette, Grunnprinsippene, Hjelpeinstruktørrollen, Konkurranseregler, Helse og kosthold, Graderingskrav, Forklaring av kursstigen) o Kompetansekrav

Detaljer

Av Mattilsynets dopingutvalgs redegjørelse går det frem at koffein stimulerer sentralnervesystemet og virker vanndrivende.

Av Mattilsynets dopingutvalgs redegjørelse går det frem at koffein stimulerer sentralnervesystemet og virker vanndrivende. Onsdag 16. april 2008 møttes Den Høyere Voldgiftsrett (DHV) for å behandle sak vedrørende positiv dopingprøve av hestene Maybach og Will Bee på Øvrevoll galoppbane 26. august 2007. Hestene ble trenet av

Detaljer

Saksbehandlinger for hvordan Påtalenemnda skal utføre sitt mandat, NFFs lov 6-9 (5)

Saksbehandlinger for hvordan Påtalenemnda skal utføre sitt mandat, NFFs lov 6-9 (5) Saksbehandlinger for hvordan Påtalenemnda skal utføre sitt mandat, NFFs lov 6-9 (5) 1 Bakgrunn og mandat Forbundstinget vedtok i 2010 å opprette en påtalenemnd. I motiveringen fra forslagsstiller fremheves

Detaljer

Holdningsavtale mellom

Holdningsavtale mellom Holdningsavtale mellom GØIF Fotball og Navn.. Dato GØIF Fotball om verdier og holdninger I GØIF Fotball ønsker vi å skape et godt miljø for våre medlemmer, hvor idrett og sosialt fellesskap kan bidra til

Detaljer

Hva kan Vitaminer og Mineraler

Hva kan Vitaminer og Mineraler Hva kan Vitaminer og Mineraler gjøre for meg? Hvor kommer vitaminer/mineraler fra? Vitaminer er naturlige substanser som du finner i levende planter. Vitaminer må taes opp i kroppen gjennom maten eller

Detaljer

KAMPEN MOT KAMPFIKSING

KAMPEN MOT KAMPFIKSING KAMPEN MOT KAMPFIKSING En kamp du må avgjøre alene 1 n DETTE HEFTET er utgitt av Norges Fotballforbund. Sammen med heftet hører en presentasjon i Power Point-format som fritt kan lastes ned på fotball.no/

Detaljer

ÅRSRAPPORT. for STIFTELSEN ANTIDOPING NORGE

ÅRSRAPPORT. for STIFTELSEN ANTIDOPING NORGE ÅRSRAPPORT 2012 for STIFTELSEN ANTIDOPING NORGE NØKKELINFO FOR 2012 KONTROLLVIRKSOMHETEN Det ble totalt tatt 2780 dopingprøver i det nasjonale kontrollprogrammet, 2130 urinprøver og 650 blodprøver. Ski,

Detaljer

Norges Kampsportforbunds Toppidrettslige handlingsplan for Karate

Norges Kampsportforbunds Toppidrettslige handlingsplan for Karate Norges Kampsportforbunds Toppidrettslige handlingsplan for Karate Innledning Planen skal ses som en samlet plan for Norges Kampsportforbunds (NKF) toppidrettssatsning og talentutvikling som skal følge

Detaljer

Hurtig kartlegging og handling (HKH) Bruk av anabole steroider blant gutter mellom 16 og 20 år, utenfor organisert idrett.

Hurtig kartlegging og handling (HKH) Bruk av anabole steroider blant gutter mellom 16 og 20 år, utenfor organisert idrett. Hurtig kartlegging og handling (HKH) Bruk av anabole steroider blant gutter mellom 16 og 20 år, utenfor organisert idrett. Kartleggingens målsetting Innhente informasjon om bruk av anabole steroider blant

Detaljer

TRENERLØYPA. Norges Rugbyforbund 21.3-2015. Rammeverk for norsk trenerutvikling. Seniorrådgiver Trenerutvikling. Antero Wallinus-Rinne

TRENERLØYPA. Norges Rugbyforbund 21.3-2015. Rammeverk for norsk trenerutvikling. Seniorrådgiver Trenerutvikling. Antero Wallinus-Rinne TRENERLØYPA Rammeverk for norsk trenerutvikling Norges Rugbyforbund 21.3-2015 Antero Wallinus-Rinne Seniorrådgiver Trenerutvikling TEMA Trenerløypa Ansvar og roller innenfor Trenerløypa Fellesleveranser

Detaljer