Utøverhåndbok antidoping

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utøverhåndbok antidoping"

Transkript

1 Utøverhåndbok antidoping JANUAR 2008 ANTIDOPING NORGE 1

2 Norsk Tippings virksomhet finansierer Antidoping Norge og bidrar til Fair Play med en ren og ærlig idrett. Norsk Tippings formål er å tilby spill som gleder og underholder, uten å forårsake uheldig spilladferd. Samtidig skal vi skape forutsigbare inntekter til overskuddsmottakerne innen norsk idrett og kultur. I 2007 ble spillemidlene fordelt slik: Idrettsanlegg Nasjonalanlegg/spesielle anlegg Idrettsforskning/utvikling Antidopingarbeid Grunnstøtte til NIF Barn/ungdom/bredde Toppidrett Tilskudd til lokale lag og foreninger Inkludering/friluft/fysisk aktivitet Totalt 695 millioner 13,1 millioner 24 millioner 24,5 millioner 83 millioner 55 millioner 74 millioner 125 millioner 16,4 millioner millioner Gjelder fra Layout: Akilles Foto: Per-Åge Eriksen, istockphoto og Getty Images Illustrasjoner: Steinar Iversen Antidoping Norge 2

3 Sammen for en en idrett symboliserer en Ren idrett med Rene utøvere utøvere som ikke kan godta doping og juks, og som ønsker en Rettferdig idrettskonkurranse. Som Ren utøver må du vite hva som er doping, og hvilke regler som gjelder når du driver idrett. For eksempel er det viktig å ha et bevisst forhold til bruk av legemidler. For å sikre en ren idrett tar Antidoping Norge hvert år om lag dopingprøver. I denne boka får du vite hvordan dopingkontrollen skjer, og hvilke rettigheter og plikter du har ved en dopingkontroll. Det viktigste i kampen mot doping er å ha alle med. I håndboka finner du informasjon om hva som kan gjøres for å forebygge doping i idrettslaget, på treningssenteret, på skolen, og tilbud Antidoping Norge har til trenere og støttepersonell. Antidoping Norge Antidoping Norge er en selvstendig stiftelse som driver antidopingarbeidet i norsk idrett. Vi har myndighet til å gjennomføre dopingkontroller. Antidoping Norges påtalenemnd avgjør om dopingsaker skal anmeldes til NIFs domsutvalg. Antidoping Norge driver også et omfattende forebyggende arbeid for en ren idrett. Vi ønsker deg lykke til i idretten din! Antidoping Norge, januar

4 4

5 Innhold Hva er doping? 6 Må jeg forholde meg til flere sett med antidopingregler? 8 Dopingkontrollen 9 Hva skjer på en dopingkontroll? 10 Hvordan analyseres dopingprøven? 15 Hva skjer hvis prøven er positiv? 15 Hva er straffen for doping? 18 Hva er utøverinformasjon? 19 Hvilke stoffer står på dopinglista? 20 Hvordan vite om legemiddelet står på dopinglista? 21 Hva hvis jeg bruker et legemiddel med forbudte stoffer? 22 Hva er risikoen med kosttilskudd og naturpreparater? 25 Finnes det norske utøvere som doper seg? 26 Hvordan bidra til en ren idrett? 27 Tilbud til andre grupper 28 5

6 Hva er doping? Definisjonen av doping er gitt i det internasjonale regelverket, World Anti-Doping Code. Vi finner den samme definisjonen i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités (NIFs) lov, kapittel 12. NIFs lov 12-2: (1) Følgende forhold anses som regelbrudd: a) Tilstedeværelsen av et forbudt stoff eller spor av dette i utøvers dopingprøve. b) Bruk eller forsøk på bruk av et stoff eller metode som er forbudt i hht. særskilt dopingliste fastsatt av WADA. c) Å unnlate å møte til pålagt dopingkontroll, nekte å avgi dopingprøve eller å unndra seg dopingkontroll på annen måte. d) Å bryte retningslinjer om utøverinformasjon eller ikke være tilgjengelig for dopingkontroll i henhold til retningslinjene. e) Å forfalske, forbytte, eller å ødelegge dopingprøve. f) Å besitte stoff som i hht. dopinglisten er forbudt ved dopingkontroll utenfor konkurranse eller besitte forbudt metode. g) Å tilvirke, innføre, utføre, selge, distribuere, erverve, sende eller overdra et forbudt middel eller en forbudt metode. h) Å foreskrive eller gi et forbudt middel eller metode eller forsøk på dette. 6

7 Må jeg forholde meg til flere sett med antidopingregler? 7

8 Må jeg forholde meg til flere sett med antidopingregler? Det overordnede regelverket finner vi i et felles internasjonalt regelverk, som kalles «World Anti-Doping Code» (WADC). Dette regelverket er både nasjonale og internasjonale idrettsorganisasjoner forpliktet til å følge. (For ikke-olympiske idretter er det ikke alle internasjonale særforbund som følger WADC.) Her i Norge betyr det at dopingbestemmelsene i NIFs lov er skrevet slik at de følger bestemmelsene i WADC. Likevel kan det være ulikheter når det gjelder detaljer i praktisering av regelverket. Dette må toppidrettsutøvere som forholder seg til sitt internasjonale særforbunds regelverk være klar over. Det kan for eksempel dreie seg om ulike krav til utøverinformasjon eller fritaksdokumentasjon. Det kan være egne regler i forbindelse med OL/Paralympics. Dopingbestemmelsene finner du i NIFs lov, kapittel 12. 8

9 Dopingkontrollen Hvorfor gjennomføres dopingkontroller? Dopingkontroller gjennomføres for å avsløre de som eventuelt prøver å jukse. Derfor gjennomføres de uten at utøver varsles på forhånd, og foretas både i og utenfor konkurranse. Men kontrollene har også andre formål: de skal avskrekke utøvere fra å dope seg og vise at vi tar dopingproblemet på alvor. På denne måten har dopingkontroller også en forebyggende effekt. At vi har lite doping i norsk idrett er sannsynligvis et resultat av 30 års antidopingarbeid! Må jeg stille på dopingkontroll? Utøvere som blir innkalt til dopingkontroll må avlevere urinprøve og/eller blodprøve. Dersom du nekter kan det medføre at du blir utestengt for brudd på dopingbestemmelsene. Antidoping Norge kan innkalle alle utøvere som: er medlem av idrettslag tilsluttet NIF (også hvis du er i utlandet) deltar på lag som representerer NIF (som landslag) deltar på stevne eller idrettsarrangement som avholdes av et organisasjonsledd tilsluttet NIF utøvere som meldte seg ut av NIF for mindre enn ett år siden. 9

10 Hva skjer på en dopingkontroll? Innkalling Dopingkontrolløren skal identifisere seg. Du har rett til å ha med deg en person du selv velger under kontrollen. Denne personen kan hjelpe deg å se at alt går riktig for seg. Underskrift Dopingkontrolløren vil informere deg om dine rettigheter og plikter, be deg om å signere innkallingen og deretter gi deg en kopi. Innkallingen kan skje muntlig eller skriftlig. Begge deler er like bindende. Under oppsyn! Du vil være under kontinuerlig oppsyn fra du er innkalt til dopingkontrollen er ferdig og du har signert protokollen. Du plikter selv å passe på at du er under observasjon av noen i kontrollteamet. 10

11 Velg urinbeger Du velger ett av flere forseglete urinbeger. Sjekk at forseglingen på urinbegeret ikke er brutt og at utstyret er rent. Urinprøve Du avgir urinprøve under tilsyn av en kontrollør/eskorte av samme kjønn som deg. Du må ha urinprøven under kontinuerlig tilsyn til urinen er forseglet. Velg utstyr Du skal velge én av flere forseglingspakker bestående av to flasker i en ytre emballasje. Du må påse at forseglingen på utstyret ikke er brutt, at utstyret er rent og ikke ødelagt og at alle kodenummer er like. 11

12 A- og B-prøve Du skal selv fordele urinen på to flasker, en A- og en B-prøve. Flaskene skal deretter forsegles etter anvisning fra dopingkontrolløren. Måling av spesifikk vekt Urinprøvens spesifikke vekt blir målt. For at prøven skal være mulig å analysere må verdien være innenfor gitte grenser. Avgivelse av blodprøve Blodprøver skal tas av kvalifisert helsepersonell. Du velger én av flere forseglete pakker. Du må påse at forseglingen ikke er brutt og kontrollere at innholdet er rent og ikke ødelagt og at alle kodenummer på beholdere og blodprøverør er like. Blodprøven blir tatt og blir forseglet i henhold til prosedyren. 12

13 Fyll ut protokoll for dopingkontroll Du skal oppgi alt du har brukt av legemidler, vitaminer/proteiner, naturlegemidler og kosttilskudd de siste sju dager. Denne informasjonen kan også gis i en lukket konvolutt. Sjekk at personopplysninger og prøvens kodenummer er korrekt nedtegnet i protokollen. Du kan også gi kommentarer i protokollen dersom det er noe du er misfornøyd med eller har følt deg uttrygg på. Protokollen signeres av deg selv, den du eventuelt har med deg og dopingkontrolløren. Du får med deg en kopi av protokollen. 13

14 14

15 Hvordan analyseres dopingprøven? Den forseglede dopingprøven sendes til et WADA-godkjent laboratorium. Laboratoriet analyserer prøven for stoffer og metoder som står oppført på dopinglista. Laboratoriet sender analyseresultatet til Antidoping Norge. Du vil deretter bli informert av Antidoping Norge om at prøven din enten er negativ (ingen forbudte stoffer er funnet ) eller positiv (analysen viser funn av forbudt stoff eller metode). Gjenoppta prøver Antidoping Norge kan be laboratoriet om å analysere prøver på nytt når det utvikles nye analysemetoder. Dette skjedde for eksempel da man fikk en analyse som kunne avdekke det anabole steroidet THG (tetrahydrogestrinon). Blod- og steroideprofiler Avgitt urin og/eller blodprøve kan brukes til å opprette individuelle profiler. Kunnskap om utøvers variasjoner i ulike blodverdier eller testosteronverdier gir større mulighet for å avsløre dopede utøvere. Valg av utøvere som får egne individuelle profiler avhenger av risikovurderingen for den enkelte idrett og den enkelte utøvers nivå. Utøver har rett til innsyn i resultatene fra egne blod- og urinprøver. Hva skjer hvis prøven er positiv? Legemiddelbruk? Det første som undersøkes er om den positive prøven kan skyldes legemiddelbruk. Altså om utøveren i henhold til regelverket om 15

16 medisinsk fritak har tillatelse til å bruke det stoffet som er funnet. Mange saker avsluttes når utøveren kan dokumentere at den positive prøven skyldes legitim medisinsk behandling og utøveren har fulgt regelverket om medisinsk fritak. Utøvers rettssikkerhet Ved en positiv prøve som ikke skyldes tillatt legemiddelbruk ved sykdom, vil særforbundet ditt bli orientert. Du vil bli bedt om å komme med din forklaring på saken og du får mulighet til å fremlegge bevis. Du kan også be om at B-prøven skal analyseres. Antidoping Norge har plikt til å innhente all relevant og tilgjengelig informasjon om saken. Antidoping Norges påtalenemnd vurderer all fremlagt informasjon og beslutter om saken skal anmeldes til NIFs domsutvalg eller henlegges. Domsutvalget dømmer Domsutvalget NIF vil vurdere anmeldelsen og all annen innhentet informasjon i saken. De kan eventuelt be utøveren om mer informasjon. I noen tilfeller innkaller Domsutvalget til en muntlig høring. Domsutvalget kan frifinne eller dømme utøveren på grunnlag av fakta som foreligger, vurdert opp mot NIFs lov. Avgjørelsen skal være begrunnet. Anke Utøver kan anke avgjørelsen til appellutvalget i NIF. I tillegg kan Antidoping Norge, ditt internasjonale særforbund og WADA anke den samme avgjørelsen. Er du prioritert utøver gjelder egne tilleggsregler for ankebehandling. 16

17 Oversikt over saksgangen ved positiv prøve Positiv A prøve uten medisinsk fritak Annet brudd på dopingbestemmelsene Utøver blir bedt om å gi forklaring Særforbund blir informert Henleggelse Antidoping Norge utreder saken utøvers forklaring eventuelt analyse av B-prøve vitner ekspertuttalelser saksfremlegg Henleggelse Antidoping Norges påtalenemnd vurderer saken opp mot NIFs lov anmeldelse NIFs domsutvalg vurderer saken opp mot NIFs lov Frifinnelse Dom dom/frifinnelse kan bli stående eller ankes Frifinnelse Dom NIFs appellutvalg vurderer saken opp mot NIFs lov 17

18 Hva er straffen for doping? Brudd på dopingbestemmelsene fører normalt til to års utestengelse fra idretten, både fra konkurranser, organisert trening og fra tillitsverv. Blir du dømt for andre gang risikerer du livstid. Det er enkelte stoffer som kan gi grunnlag for lavere straff, som for eksempel cannabis. Du kan også tape premier, plasseringer i mesterskap eller rekorder. Topputøvere kan miste stipend og sponsorinntekter dersom de blir dømt for doping. For de fleste er det en svært tøff psykisk belastning når treningskamerater, venner og familie får vite om dopingdommen. Med en utestengelse fra idretten mister mange et svært viktig sosialt nettverk og treningsmiljø. Les strafferammene i NIFs lov, kapittel 12: 18

19 Hva er utøverinformasjon? I henhold til de internasjonale reglene må toppidrettsutøverne rapportere utøverinformasjon. Det vil si at de må gi opplysninger om hvor de oppholder seg. Enkelte dopingmidler kan bare spores i korte tidsintervaller. Det er derfor helt nødvendig å kunne kontrollere utøverne på riktig tidspunkt og uten først å måtte ringe og spørre dem om hvor de befinner seg. Dopingkontrollen må være uanmeldt for å ha optimal nytteverdi. Utøverne dette gjelder får skriftlig beskjed. Dersom de ikke følger rapporteringsreglene risikerer de å bryte dopingbestemmelsene og bli utestengt. 19

20 Hvilke stoffer står på dopinglista? Dopinglisten består av stoffgrupper og metoder: Forbudt både i og utenfor konkurranse Anabole stoffer (f.eks. «russere», «deca», clenbuterol, testosteron) Hormoner og relaterte substanser (f.eks. EPO, veksthormon, insulin) Beta-2 agonister (f.eks. inneholder mange astma-medisiner slike stoffer) Hormon-antagonister og modulatorer (f.eks. antiøstrogene stoffer som clomifen, tamoxifen og fulvestrant, samt myostatin modulatorer som øker muskelvekst) Diuretika (vanndrivende midler) og andre maskeringsmidler Kun forbudt i konkurranse: Stimulerende midler (f.eks. efedrin, amfetamin, kokain, kat) Narkotika (f.eks. heroin, morfin, metadon) Cannabis (f.eks. hasj og marihuana) Glukokortikoider (f.eks. enkelte allergisprøyter) Forbudte metoder Forbedring av oksygenopptaket (f.eks. bloddoping) Kjemisk og fysisk manipulasjon (f.eks. falsk dopingprøve, tilsetning av stoffer som ødelegger prøven eller påvirker analysemetodene) Gendoping Forbudt i enkelte idretter: Alkohol (f.eks. i motorsport, karate og luftsport) Betablokkere (ofte brukt av hjertepasienter, forbudt f.eks. i skyting og bueskyting og noen andre idretter med store krav til presisjon) 20

21 Det er World Anti-Doping Agency (WADA) som utgir dopinglista. På antidoping.no finner du en norsk oversettelse. Hvordan vite om legemiddelet står på dopinglista? For å finne ut om legemiddelet du bruker står på dopinglista, må du sjekke legemiddellista på antidoping.no. Her står alle legemidler som selges i Norge, og som inneholder forbudte stoffer. Dersom du er i utlandet må du sjekke legemiddelet ekstra nøye. Undersøk om virkestoffene i legemiddelet står på WADAs dopingliste som er på engelsk. Sjekk legemiddelet ditt: antidoping.no «dopinglista» (her kan du sjekke om preparatet er et registrert legemiddel i Norge) internasjonalt: «Prohibited list» 21

22 Hva hvis jeg bruker et legemiddel med forbudte stoffer? Medisinsk fritak For at alle skal ha mulighet til å delta i idrett, er det laget regler for medisinsk fritak. Følger du reglene om medisinsk fritak er det tillatt å bruke nødvendige legemidler, selv om de skulle inneholde stoffer på dopinglista. Bruken må dokumenteres og/eller godkjennes i henhold til fastsatte regler. Hvor mye dokumentasjon idrettsutøvere må sende inn avhenger først og fremst av utøverens idrettslige nivå. Kravet til dokumentasjon og søknad øker jo høyere nivå utøveren er på. For svært mange utøvere er det tilstrekkelig å sørge for at legemiddelbruken dokumenteres i legejournalen. Utøvere under 15 år skal ikke sende inn fritaksdokumentasjon til Antidoping Norge. Internasjonale topputøvere i alle aldre må følge fritaksreglene i sitt internasjonale særforbund. Under OL og andre store konkurranser kan egne regler gjelde og kravene til medisinsk dokumentasjon kan være strengere. For mer informasjon, se: antidoping.no «medisinsk fritak» 22

23 23

24 24

25 Hva er risikoen med å bruke kosttilskudd og naturpreparater? Idrettsutøvere har blitt utestengt og dømt for doping etter å ha brukt kosttilskudd som viste seg å inneholde dopingmidler. Det er en risiko for at kosttilskudd og naturpreparater kan inneholde virkestoffer som står på dopinglisten, selv om det ikke framkommer på preparatets innholdsdeklarasjon. Kosttilskudd og naturpreparater er ikke legemidler, og gjennomgår ikke den samme strenge kvalitetskontroll som legemidler. Preparatene vil derfor ikke stå på vår legemiddelliste, selv om de skulle inneholde forbudte stoffer. Naturlegemidler er en spesiell gruppe som selges via apotek og er godkjent av Statens legemiddelverk. Krav til godkjenning av naturlegemidlers kvalitet er like strenge som for vanlige legemidler. Olympiatoppens risikovurdering: Kosthold Idrettsutøvere har stor nytte av et skikkelig kosthold. Det er viktig å spise variert og få i seg nok mat til å dekke energibehovet. Med et variert og sunt kosthold vil du som regel få i deg det kroppen trenger for å prestere optimalt. Konkrete kostholdsanbefalninger for idrettsutøvere: 25

26 Finnes det norske utøvere som doper seg? Dessverre finnes det enkelte utøvere innenfor norsk idrett som benytter seg av ulovlige, prestasjonsfremmende stoffer/metoder. I gjennomsnitt utestenges det om lag ti personer fra norsk idrett hvert år som en konsekvens av at de har brutt dopingbestemmelsene. Kroppskultur I Norge i dag er det mange unge menn som benytter seg av anabole androgene steroider for raskt å kunne øke muskelveksten og få den kroppen de ønsker seg. Sentralstimulerende midler, som efedrin, benyttes av både kvinner og menn blant annet for å gå ned i vekt. Doping blir brukt som et middel for å oppnå et bestemt utseende. 26

27 Kokain, amfetamin og cannabis Kokain, amfetamin og cannabis er stoffer som ofte blir brukt for å oppnå rus. Disse stoffene står på dopinglista. De siste årene har flere utøvere blitt utestengt for bruk av disse rusmidlene. Cannabis kan spores i en dopingprøve lenge etter inntak. Hvordan bidra til en ren idrett? Rent idrettslag Antidoping Norge har laget et opplegg som klubber og idrettslag kan gjennomføre. Ved hjelp av opplæring og holdningsskapende arbeid tar man sammen avstand fra doping. Klubben får hjelp til å sette doping på dagsordenen. Les mer: Si ifra! Si klart ifra hva du mener dersom du oppdager noe du ikke synes er bra. Mest av alt skader doperne seg selv. Det er ingen vennetjeneste å la noen få lov til å dope seg i fred. Det er mulig å henvende seg anonymt til Antidoping Norge, både for å søke råd i en sak, for å gi et tips, eller informere om ting som du reagerer på. Foredrag, stand, informasjonsmateriell Du kan også ta initiativ til at klubben eller idrettslaget ditt inviterer Antidoping Norge til å holde et foredrag. Aktuelle temaer er: dopinglisten, dopingkontrollen, kosthold og kosttilskudd og helsekonsekvenser ved bruk av doping-midler. Foredragene er normalt gratis for NIF-medlemmer og organisasjonsledd i NIF. Antidoping Norge kan også sende plakater, faktabrosjyrer og annet materiell på forespørsel. Antidoping Norge stiller gjerne med stand på større idrettsarrangement. 27

28 Tilbud til andre grupper Seminar for leger, fysioterapeuter og annet støttepersonell To ganger i året arrangeres seminar for denne gruppen. Seminaret er obligatorisk for alle som vil bli autorisert som Idrettslege eller Idrettsfysioterapeut. Kurset varer i 12 timer og gir en innføring i hvordan deltakerne kan bidra i det holdningsskapende arbeidet. De får en innføring i dopinglisten, dopingkontrollen, lover og regler og kosthold/kosttilskudd. Undervisningsopplegg for videregående skole På antidoping.no finnes det et eget undervisningsopplegg om doping til bruk i den videregående skole, med særlig tanke på idrettsfaglig fordypning. Informasjon til trenere Trenerne har en nøkkelrolle i forhold til å utvikle sunne idrettsholdninger hos utøvere. Antidoping Norge holder gjerne kurs på trenerseminar/samlinger og har egne kurs tilpasset trenerne. Rent treningssenter Trener du og ditt idrettslag på treningssenter? Har dette senteret en avtale med Antidoping Norge om et antidoping-program? Velg et treningssenter som har et antidoping-program, da vet du at de jobber aktivt mot doping! 28

29 29

30 Sjekk antidoping.no for mer informasjon! regelverk dopinglista fritak oppdatert legemiddelliste nyheter undervisningsmateriell brosjyrer samling over tidligere dopingdommer rapporter/forskning/fakta quiz Bruk R-klær og vis din holdning for en Ren idrett, se antidoping.no. 30

31 sammen for en en idrett Temahefter fra Antidoping Norge Kosttilskudd Anabole steroider Efedrin Hasj og marihuana Amfetamin og kokain Alkohol Du finner dem på 31

32 ANTIDOPING NORGE Sognsveien 75 A N-0855 Oslo E-post: Tlf: Norsk Tippings virksomhet finansierer Antidoping Norge og bidrar til Fair Play med en ren og ærlig idrett. 32

ta en kort stopp... denne brosjyren kan redde sykkelkarrieren din. ikke avgi en positiv dopingprøve, selv ved en feiltakelse.

ta en kort stopp... denne brosjyren kan redde sykkelkarrieren din. ikke avgi en positiv dopingprøve, selv ved en feiltakelse. ikke avgi en positiv dopingprøve, selv ved en feiltakelse. ta en kort stopp... denne brosjyren kan redde sykkelkarrieren din. DOPING Hva er doping? I dagligtale forstås doping gjerne som medikamenter eller

Detaljer

Tiltaksplan mot doping i norsk idrett

Tiltaksplan mot doping i norsk idrett Tiltaksplan mot doping i norsk idrett Utvalgets anbefalinger 29. november 2013 Til Idrettsstyret Utvalget som ble nedsatt av NIFs generalsekretær med hjemmel i Idrettsstyrets vedtak nr. 158, for å utarbeide

Detaljer

Antidopingpolicy for idrettslag:

Antidopingpolicy for idrettslag: Antidopingpolicy for idrettslag: Nittedal Idrettslag Rent Idrettslag Forebyggende antidopingarbeid Utviklet av Stiftelsen Antidoping Norge i samarbeid med Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske

Detaljer

Farlig stor. - en diskursanalyse av anabole steroider. Kjersti Svenkerud. Mastergrad, vår 2005. Institutt for kriminologi og rettssosiologi

Farlig stor. - en diskursanalyse av anabole steroider. Kjersti Svenkerud. Mastergrad, vår 2005. Institutt for kriminologi og rettssosiologi Farlig stor - en diskursanalyse av anabole steroider Kjersti Svenkerud Mastergrad, vår 2005 Institutt for kriminologi og rettssosiologi Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Forord I arbeidet med

Detaljer

Velkommen som medlem av et norsk idrettslag!

Velkommen som medlem av et norsk idrettslag! Velkommen som medlem av et norsk idrettslag! Denne brosjyrens formål NIF Denne brosjyren skal gi deg tydelig informasjonen om hva medlemskapet i et idrettslag innebærer for deg. Idrettslaget ditt er medlem

Detaljer

Kapittel 1: Politiavhør

Kapittel 1: Politiavhør Politiavhør Kapittel 1: Politiavhør Denne boken handler mest om hva som skjer under soningen, men vi mener det også er viktig å si noe om det som skjer før soningen starter. Denne første delen vil derfor

Detaljer

Bjørn Barland og Jan Ove Tangen. Kroppspresentasjon og andre prestasjoner. - en omfangsundersøkelse om bruk av DOPING. PHS Forskning 2009:3

Bjørn Barland og Jan Ove Tangen. Kroppspresentasjon og andre prestasjoner. - en omfangsundersøkelse om bruk av DOPING. PHS Forskning 2009:3 Bjørn Barland og Jan Ove Tangen Kroppspresentasjon og andre prestasjoner - en omfangsundersøkelse om bruk av DOPING PHS Forskning 2009:3 Bjørn Barland og Jan Ove Tangen Kroppspresentasjon og andre prestasjoner

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep

Retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep Retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep Hva er seksuell trakassering og overgrep?... 3 Forebygging av seksuell trakassering og overgrep... 4 Politiattest... 5 Hva er en politiattest?... 5

Detaljer

t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t

t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t Pasientrettigheter t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t Rett til pasientansvarlig lege t Samtykke

Detaljer

Friidrett. for barn og ungdom. En håndbok for trenere, ledere, aktive, foreldre og dommere

Friidrett. for barn og ungdom. En håndbok for trenere, ledere, aktive, foreldre og dommere Friidrett for barn og ungdom En håndbok for trenere, ledere, aktive, foreldre og dommere Norsk Friidretts målsettinger for barneog ungdomsfriidretten Visjon Friidrett skal være en attraktiv idrett for

Detaljer

«Bare en ekstra tallerken på bordet?»

«Bare en ekstra tallerken på bordet?» Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med kommunenes arbeid med oppfølging av barn som bor i fosterhjem «Bare en ekstra tallerken på bordet?» RAPPORT FRA HELSETILSYNET 1/2015 MARS 2015

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Småskrift nr 49 Nye muligheter for behandling ved sjeldne diagnoser

Småskrift nr 49 Nye muligheter for behandling ved sjeldne diagnoser Småskrift nr 49 Nye muligheter for behandling ved sjeldne diagnoser ISBN 1501-973X Forord Målet med dette heftet er å gi en kort innføring om utprøvende og eksperimentell behandling ved sjeldne diagnoser.

Detaljer

tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet

tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet FORORD Tenk før du deler er et aktivitetshefte for å legge til rette for samtaler med barn på mellomtrinnet om deres sosiale liv

Detaljer

Globale retningslinjer for god opptreden

Globale retningslinjer for god opptreden Globale retningslinjer for god opptreden Ethics Line www.rolls-royce.com/ethicsline Du kan når som helst stille spørsmål eller komme med bekymringsmeldinger ved å bruke Rolls Royce Ethics Line. Budskap

Detaljer

Sikker håndtering av personopplysninger i skolen

Sikker håndtering av personopplysninger i skolen Sikker håndtering av personopplysninger i skolen veiledning Om Senter for IKT i utdanningen Senter for IKT i utdanningen er et forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet. Senterets oppgave er å bidra

Detaljer

Til deg som er pårørende

Til deg som er pårørende Til deg som er pårørende familie, venn eller kollega kreftforeningen.no > < Innledning Innhold 3 Innledning 4 Å være pårørende hva innebærer det? 8 I møte med helsepersonell 10 Samspillet mellom deg og

Detaljer

Trygg og tilstede. En veiviser for barne- og ungdomsorganisasjonene i møte med grenseoverskridende seksuell atferd

Trygg og tilstede. En veiviser for barne- og ungdomsorganisasjonene i møte med grenseoverskridende seksuell atferd Trygg og tilstede En veiviser for barne- og ungdomsorganisasjonene i møte med grenseoverskridende seksuell atferd Landsrådet for Norges Barne- og ungdomsorganisasjoner LNU er et samarbeidsorgan for rundt

Detaljer

HVORDAN VÆRE EN GOD IDRETTSFORELDER? Olympiatoppens 9 anbefalinger

HVORDAN VÆRE EN GOD IDRETTSFORELDER? Olympiatoppens 9 anbefalinger HVORDAN VÆRE EN GOD IDRETTSFORELDER? Olympiatoppens 9 anbefalinger HVORDAN VÆRE EN GOD IDRETTSFORELDER? Olympiatoppens 9 anbefalinger Mange foreldre ønsker å bidra til at deres barn får ta del i et godt

Detaljer

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN Innholdsfortegnelse: 1. Innledning s.2 2. Når skal vi bruke spørreskjema? s.2 3. Hvem skal spørreskjemaet rettes til?

Detaljer

REGLER FOR MARKEDSFØRING AV LEGEMIDLER

REGLER FOR MARKEDSFØRING AV LEGEMIDLER REGLER FOR MARKEDSFØRING AV LEGEMIDLER Fastsatt av Legemiddelindustriforeningens generalforsamling 15. november 1994 med senere endringer på generalforsamlingene i LMI 31. mars 2009, 3. mars 2010 og senest

Detaljer

Når du er sykmeldt. - eller står i fare for å bli det. Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg

Når du er sykmeldt. - eller står i fare for å bli det. Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg Når du er sykmeldt - eller står i fare for å bli det Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg Når du er sykmeldt - eller står i fare for å bli det Informasjon, tips og gode råd UNN HF Raskere tilbake Ortopedi

Detaljer

Innhenting og håndtering av POLITIATTESTER. Veileder for IDRETTSLAG i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Innhenting og håndtering av POLITIATTESTER. Veileder for IDRETTSLAG i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Innhenting og håndtering av POLITIATTESTER Veileder for IDRETTSLAG i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Hva skal idrettslaget gjøre? Styret skal avkreve politiattest av alle ansatte

Detaljer

Retningslinjer for god forretningsskikk

Retningslinjer for god forretningsskikk Retningslinjer for god forretningsskikk Integritet verden over The REAL Thing På RIKTIG måte Opptre med integritet. Vær ærlig. Følg loven. Følg retningslinjene. Vis ansvar. COCA-COLA PLAZA ATLANTA, GEORGIA

Detaljer

KIRKENS FRIVILLIGE ARBEID FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV SEKSUELLE KRENKELSER

KIRKENS FRIVILLIGE ARBEID FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV SEKSUELLE KRENKELSER KIRKENS FRIVILLIGE ARBEID FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV SEKSUELLE KRENKELSER Januar 2012 FORORD Den norske kirke har siden 1996 hatt prosedyrer og retningslinjer for behandling av overgrepssaker, der den

Detaljer

Miniguide til prosjektledelse

Miniguide til prosjektledelse Miniguide til prosjektledelse LNU - Norges barne- og ungdomsorganisasjoner september 2012 1 Innledning 3 Innledning Kurs og kompetanse Oppsummering av hele teksten - sjekkliste Hva er et prosjekt? Hva

Detaljer

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale helse-, sosialog Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid tilsyn med sosial og helse Rapport fra Helsetilsynet 5/2009 Mars 2009 Rapport

Detaljer

Tiltrekker lav lønn bedre ledere?

Tiltrekker lav lønn bedre ledere? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, Vår 2014 Tiltrekker lav lønn bedre ledere? Betydningen av lønnsnivå for selvseleksjon av ledere med ulik prososial adferd av Ole Fredrik Sørensen Veileder: Alexander W. Cappelen

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 07/2013-F Bruk av tvang i sykehjem

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 07/2013-F Bruk av tvang i sykehjem Trondheim kommunerevisjon Rapport 07/2013-F Bruk av tvang i Sammendrag Bakgrunn og problemstillinger Kapittel 4A i pasientrettighetsloven omhandler helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som

Detaljer