Nr Side NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr. 1 2006 Side 1 122 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv."

Transkript

1 Nr Side NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 1 Utgitt 15. februar 2006

2 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2006 Jan Des. 6. Lov nr. 1 om endr. i utlendingsloven (beskyttelse mot tvangsekteskap og mishandling i ekteskap og vern av utenlandske arbeidstakeres lønns- og arbeidsvilkår mv.) Deleg. av myndighet til Politidirektoratet etter lov om Schengen informasjonssystem (SIS) og SIS-forskriften (Nr. 1765) Des. 29. Deleg. av myndighet til Mattilsynet etter kosmetikklova (Nr. 1770) Jan. 6. Delvis ikrafttr. av lov 6. januar 2006 nr. 1 om endringer i utlendingsloven (beskyttelse mot tvangsekteskap og mishandling i ekteskap og vern av utenlandske arbeidstakeres lønns- og arbeidsvilkår mv.) (Nr. 1) Kunngjøring av stortingsvedtak 2005 Des. 5. Vedtak om avgift av kol som blir utført frå Svalbard for budsjetterminen 2006 (Nr. 1755) Des. 5. Vedtak om formues- og inntektsskatt til Svalbard for inntektsåret 2006 (Nr. 1756) Forskrifter 2005 Des. 14. Forskrift om lokalt opptak til studier på lavere grads nivå ved Høgskolen i Agder (Nr. 1749)... 2 Des. 14. Forskrift om opptak til mastergradsstudier og videreutdanningsstudier ved Høgskolen i Agder (Nr. 1750)... 4 Des. 15. Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Misjonshøgskolen (Nr. 1751)... 6 Des. 15. Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Finnmark (Nr. 1752) Aug. 25. Forskrift om fartøykvoter og rapporteringsplikt ved fangst av kongekrabbe øst for 26 Ø i 2005 (Nr. 1754) Des. 19. Forskrift om stopp i fangst av kongekrabbe øst for 26 Ø i 2005 (Nr. 1760) Des. 19. Forskrift for eksamen ved Høgskolen i Østfold (Nr. 1761) Des. 20. Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Nord-Trøndelag (Nr. 1762) Des. 20. Forskrift om bachelorgraden ved Høgskolen i Nord-Trøndelag (Nr. 1763) Nov. 24. Forskrift for studier ved Universitetet i Tromsø (Nr. 1777) Des. 15. Forskrift om krav til bachelorgraden ved Høgskolen i Finnmark (Nr. 1778) Des. 15. Forskrift for eksamener ved Universitetet i Tromsø (Nr. 1779) Des. 15. Forskrift for graden philosophiae doctor (Ph.D.) ved Universitetet i Tromsø (Nr. 1780) Des. 15. Forskrift for opptak til studier ved Universitetet i Tromsø (Nr. 1781) Des. 21. Forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter 2006 (Nr. 1783) Jan. 4. Forskrift om innmelding i og utmelding av Den norske kirke (Nr. 6) Jan. 10. Forskrift til rammeplan for yrkesfaglærerutdanning (Nr. 17) Endringsforskrifter 2005 Des. 22. Endr. i forskrift om utføring av aktiviteter i petroleumsvirksomheten (aktivitetsforskriften) (Nr. 1753) Des. 12. Endr. i forskrift om fartøykvoter og rapporteringsplikt ved fangst av kongekrabbe øst for 26 Ø i 2005 (Nr. 1757) Des. 14. Endr. i forskrift for graden Philosophiae doctor (PhD) ved Høgskolen i Agder (Nr. 1758) Des. 16. Endr. i forskrift om legemiddelklassifisering (legemiddellisten, unntakslisten og urtelisten) (Nr. 1759) Des. 21. Endr. i forskrift om melding av fødsler, erkjennelse av farskap og melding om valg av navn (Nr. 1764) Des. 22. Endr. i forskrifter som følge av innføring av regler for fangstbasert akvakultur (Nr. 1766)... 61

3 Des. 22. Endr. i forskrift om omsetningsavgift på jordbruksvarer, og om overproduksjonsavgift på mjølk (Nr. 1767) Des. 28. Endr. i forskrift om drift av akvakulturanlegg (akvakulturdriftsforskriften) (Nr. 1768) Des. 29. Endr. i forskrift om forebygging av, kontroll med og utryddelse av overførbare spongiforme encefalopatier (TSE) og om oppheving av forskrifter om særskilte tiltak på grunn av BSE i Portugal (Nr. 1769) Des. 21. Endr. i forskrift om utøvelse av fisket i sjøen (Nr. 1782) Jan. 2. Endr. i forskrift om legemiddelklassifisering (legemiddellisten, unntakslisten og urtelisten) (Nr. 2) Jan. 3. Endr. i forskrift om legemidler (legemiddelforskriften) (Nr. 3) Jan. 4. Endr. i forskrift om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten (BSL A 2 1) (Nr. 4) Jan. 4. Endr. i forskrift om utvidet stønad til helsetjenester under opphold i utlandet (Nr. 7) Jan. 4. Endr. i forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) (Nr. 8) Jan. 5. Endr. i forskrift om kvalifikasjonskrav og sertifikatrettigheter for personell på norske skip, fiske- og fangstfartøy og flyttbare innretninger (Nr. 9) Jan. 6. Endr. i forskrift om spesielle kvoteordninger for kystfiskeflåten og i forskrift om strukturkvoteordning mv. for havfiskeflåten (Nr. 10) Jan. 6. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62 N i 2006 (Nr. 11) Jan. 6. Endr. i generell forskrift for produksjon, import og frambud mv av kosmetikk og kroppspleieprodukter (Nr. 16) Jan. 10. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2006 (Nr. 18) Jan. 10. Endr. i forskrift om stønad til dekning av utgifter til ortopediske hjelpemidler, brystprotese, ansiktsdefektprotese, øyeprotese og parykk (Nr. 19) Jan. 10. Endr. i forskrift om stønad til høreapparat og tinnitusmaskerer (Nr. 20) Diverse 2006 Jan. 4. Endr. i delegering av myndighet fra det sentrale Mattilsynet til det lokale og regionale Mattilsynet (Nr. 5) Jan. 10. Opph. av forskrift om tilskott til funksjonstest av spredeutstyr (Nr. 21) Rettelser Nr. 16/2005 s (i forskrift 21. desember 2005 nr om endring i forskrift 29. juni 2001 nr. 722 om personellsikkerhet) Oversikt over rettelser omslagsside Bestillinger, adresseendringer mv omslagsside

4 6. jan. Lov nr NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Utgitt 15. februar 2006 Nr jan. Lov nr Lov om endringer i utlendingsloven (beskyttelse mot tvangsekteskap og mishandling i ekteskap og vern av utenlandske arbeidstakeres lønns- og arbeidsvilkår mv.). Ot.prp.nr.19 ( ) jf. Ot.prp.nr.109 ( ), Innst.O.nr.24 ( ) og Besl.O.nr.31 ( ). Odels- og lagtingsvedtak hhv. 16. og 20. desember Fremmet av Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Kunngjort 6. januar I I lov 24. juni 1988 nr. 64 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) gjøres følgende endringer: 9 annet og nytt tredje ledd skal lyde: Arbeidstillatelse og oppholdstillatelse for familieetablering kan nektes dersom det er sannsynlig at søkeren eller dennes særkullsbarn vil bli mishandlet eller grovt utnyttet. Tilsvarende gjelder særkullsbarn som søker familiegjenforening med forelder som har fått arbeidstillatelse eller oppholdstillatelse for familieetablering. Kongen kan gi nærmere regler om bestemmelsens anvendelse i forskrift. Arbeidstillatelse og oppholdstillatelse etter første ledd kan nektes dersom referansepersonen etter forespørsel ikke samtykker i at søkeren gis tillatelse eller dersom det er sannsynlig at ekteskapet er inngått mot en av partenes vilje. Nåværende 9 annet ledd blir nytt fjerde ledd. Ny 9 a skal lyde: 9 a. Krav til intervju av referansepersonen i Norge Dersom arbeidstillatelse eller oppholdstillatelse søkes etter utlendingsloven 9 med grunnlag i et ekteskap eller samboerforhold som er etablert i utlandet etter at referansepersonen har vært bosatt i Norge, kan tillatelse ikke innvilges før referansepersonen har vendt tilbake til Norge og har vært til intervju hos utlendingsmyndighetene, med mindre a) referansepersonen var til intervju i Norge i anledning saken før ekteskapet ble inngått, eller b) søkeren har rett til innreise uten visum. Kongen kan fastsette unntak fra første ledd i forskrift. Kongen kan også gi nærmere regler i forskrift om fremgangsmåten ved fremsettelse av søknad og om gjennomføringen av slikt intervju som nevnt i første ledd. Overskriften til 11 a skal lyde: 11 a. Tilsyn med at vilkår for tillatelser følges og tiltak ved brudd på vilkårene 11 a nytt tredje og fjerde ledd skal lyde: Dersom en arbeidsgiver i forhold til sine utenlandske arbeidstakere grovt eller gjentatte ganger bryter regler som skal verne om arbeidstakeres lønns- eller arbeidsvilkår, og som er gitt i eller i medhold av denne lov, kan Utlendingsdirektoratet treffe vedtak om at det ikke skal innvilges arbeidstillatelse for å utføre arbeid hos vedkommende arbeidsgiver. Vedtak etter denne bestemmelsen skal gjelde for to år. Kongen kan gi nærmere regler i forskrift, herunder fastsette at vedtak etter bestemmelsen skal gjelde for mindre enn to år. Vedtak etter tredje ledd berører ikke retten til oppholdstillatelse etter kapittel 8. Ny 25 a skal lyde: 25 a. Avslag på søknad om visum ved fare for overgrep mot søkeren Visum kan nektes dersom det er sannsynlig at søkeren eller dennes særkullsbarn vil bli mishandlet eller grovt utnyttet.

5 14. des. Nr Ny 44 a skal lyde: 44 a. Vandelskontroll i sak om familieetablering mv. Politiet kan som ledd i forberedelse av sak som nevnt i 9 annet ledd eller sak om familieetablering etter forskriftsbestemmelse gitt i medhold av utlendingsloven 8 annet ledd, benytte vandelsopplysninger om referansepersonen eller den referansepersonen har fått familieetablering med når søkeren er referansepersonens særkullsbarn. Dersom politiet har vandelsopplysninger av betydning for om arbeidstillatelse eller oppholdstillatelse skal avslås, kan det gis en uttalelse om dette til det organ som avgjør saken. Kongen kan gi nærmere regler i forskrift om hvilke vandelsopplysninger som skal gis til det organ som avgjør saken, og om utformingen av politiets uttalelse for øvrig. Ny 44 b skal lyde: 44 b. Vandelskontroll i sak om visum Dersom Utlendingsdirektoratet eller Utlendingsnemnda finner at det er særlig grunn til å undersøke referansepersonens vandel for å avgjøre om visum skal nektes etter 25 a, kan det innhentes uttalelse fra politiet om forhold av betydning for å bedømme dette. Kongen kan gi nærmere regler i forskrift om hvilke vandelsopplysninger som skal gis til Utlendingsdirektoratet eller Utlendingsnemnda etter første ledd, og om utformingen av politiets uttalelse for øvrig. 57 første ledd bokstav b skal lyde: b) som er utvist fra riket med innreiseforbud som ennå gjelder, og utlendingen ikke har fått adgang til riket etter søknad, 58 annet ledd annet punktum oppheves. 58 fjerde ledd oppheves. Nåværende 58 femte til åttende ledd blir fjerde til syvende ledd. II Loven trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer. Kongen kan bestemme at de enkelte bestemmelsene trer i kraft til forskjellig tid. 14. des. Nr Forskrift om lokalt opptak til studier på lavere grads nivå ved Høgskolen i Agder. Fastsatt av styret for Høgskolen i Agder 14. desember 2005 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 3 5 og 3 7 og forskrift 10. oktober 2005 nr om opptak til universiteter og høyskoler 1 1. Kunngjort 6. januar Virkeområde Forskriften gjelder lokalt opptak til studier som kan inngå i bachelorgrad eller i 4-årig lærerutdanning. For opptak til studier som bygger på bachelorgrad eller tilsvarende utdanning, gjelder forskrift om opptak til masterstudier og videreutdanningsstudier ved Høgskolen i Agder. 2. Opptaksgrunnlag Grunnlag for opptak til studier som bygger på annen høgre utdanning, skal framgå av studie- eller fagplanen for vedkommende studium. For studier som har nasjonal rammeplan, fastsettes opptaksgrunnlaget i samsvar med rammeplanen eller forskrift til rammeplanen. 3. Søkere med utenlandsk utdanning Søkere med utenlandsk utdanning må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper i forskrift om opptak til grunnutdanninger ved universiteter og høyskoler. Krav om norskkunnskaper gjelder ikke dersom både obligatoriske deler av studiet og den aktuelle spesialiseringen i sin helhet undervises på engelsk. 4. Betinget opptak 1) Med betinget opptak menes opptak av søkere som ved studiestart ikke vil tilfredsstille opptaksgrunnlaget, jf. 2. Slike søkere kan tas opp etter 2. ledd i denne paragraf. Eventuelle forkunnskapskrav som framgår av studie- /fagplanen eller emnebeskrivelsene må likevel være oppfylt før søkere med betinget opptak får adgang til studiet eller det enkelte emne. Det kan ikke gis betinget opptak til søkere som ikke kan dokumentere tilstrekkelige kunnskaper i norsk og engelsk, jf. 3. 2) Ved opptak til studier som bygger på 30 studiepoeng, gis ikke betinget opptak. Ved opptak til studier som bygger på 60 studiepoeng, kan det gis betinget opptak til søkere som mangler inntil 10 studiepoeng. Ved opptak til studier som bygger på 120 studiepoeng, kan det gis betinget opptak til søkere som mangler inntil 15 studiepoeng.

6 14. des. Nr Rangering av søkere til påbyggingsstudier 1) Søkere til utøvende studier i musikk rangeres på grunnlag av opptaksprøve alene. Høgskoledirektøren kan fastsette kvoter for instrumenter eller grupper av instrumenter. 2) Søkere til øvrige påbyggingsstudier rangeres på grunnlag av vektet gjennomsnittskarakter for de emner som inngår i opptaksgrunnlaget. 3) For søkere som gis betinget opptak, regnes ikke manglende eksamener med i vektet gjennomsnittskarakter. 4) Det gis ikke tilleggspoeng. 5) Ved poenglikhet avgjøres rangeringen ved loddtrekning. 6. Opptak til valgfri del av bachelorprogram og til valgfri del av lærerutdanning 1) Styret fastsetter regler for rangering av søkere ved opptak til valgfrie deler av bachelorprogram og 4-årige lærerutdanninger. 2) Høgskoledirektøren fastsetter kvoter for ulike søkergrupper i de tilfeller der et kortere studium kan inngå i valgfri del av flere bachelorstudier og/eller lærerutdanninger. 7. Opptak av studenter fra andre institusjoner eller andre studiesteder til 2. og 3. studieår 1) Det kan tas opp studenter til 2. og 3. studieår i følgende studier: Førskolelærerutdanning Faglærerutdanning i musikk, dans og drama Sykepleierutdanning Vernepleierutdanning Ingeniørutdanning Sosionomutdanning 2) Det kan tas opp studenter til 2. studieår i allmennlærerutdanningen og til 2. og 3. studieår i faglærerutdanningen i praktiske og estetiske fag. 3) Fakultetet/lærerutdanningsledelsen avgjør for hvert studieår om det er ledig plass i de aktuelle kull og dermed skal åpnes for opptak etter denne paragrafen. 4) Søkere fra andre institusjoner eller fra annet studiested ved Høgskolen i Agder kan tas opp til høyere årskurs dersom følgende kriterier er oppfylt; a) Det er ledig studieplass på det kullet det søkes byttet til. b) Det er rimelig samsvar i studiemodellene, og søkeren har bestått de eksamener som iflg. fag- eller studieplanen er nødvendig for å kunne gå inn på det aktuelle nivå. 5) Dersom det er flere søknader enn antall ledige studieplasser, rangeres søkerne etter en helhetsvurdering, der det også legges vekt på søkernes grunner for bytte av studiested. Ved tilnærmet like forhold rangeres søkerne på grunnlag av konkurransepoeng. 6) Søknadene behandles av fakultetet, for lærerutdanningene av studieleder. Tvilstilfeller innen lærerutdanningene konfereres med aktuelt fakultet. 8. Omregning mellom tall- og bokstavkarakterer. Søkere som ikke poengberegnes 1) Det benyttes konverteringstabeller for omregning fra tall- til bokstavkarakterer. Konverteringstabeller utarbeides separat for ulike fagområder, og fastsettes av høgskoledirektøren i samarbeid med berørte fakulteter. 2) Søkere med tallkarakterer fra emner som omfattes av ulike konverteringstabeller, rangeres i forhold til øvrige søkere etter en skjønnsmessig vurdering. Det samme gjelder søkere med for lite omfang av emner med graderte karakterer til at karakterene kan benyttes ved poengberegningen og søkere som tas opp på grunnlag av realkompetanse. 3) Søkere med utenlandsk utdanning vurderes individuelt og rangeres skjønnsmessig i forhold til øvrige søkere. 9. Opptak utenom poenggrensene Søkere kan tas opp utenom bestemmelsene i 5 dersom dokumentert sykdom, funksjonshemming eller andre forhold gir grunn til å anta at eksamensresultatene ikke gir et riktig bilde av søkerens kvalifikasjoner. Søkere som tas opp utenom poenggrensene må være kvalifisert for opptak etter de samme regler som gjelder for øvrige søkere. 10. Søknadsfrist. Forhåndsløfte 1) Ordinær søknadsfrist og frist for søknad om forhåndsløfte fastsettes av høgskolen. 2) Forhåndsløfte kan gis til søkere som oppfyller flg. vilkår: på søknadstidspunktet fyller opptakskravene uten tvil ville ha kommet inn ved foregående opptak har et dokumentert behov for tidligere svar på søknaden om studieplass 3) Inntil 30% av studieplassene kan tildeles søkere som ber om forhåndsløfte. 4) Forhåndsløfte gis ikke ved opptak etter 6 eller Frist for innsending av dokumentasjon Høgskolen fastsetter frist for innsending av dokumentasjon for eksamen som avlegges eller praksis som fullføres etter søknadsfristen.

7 14. des. Nr Utsettelse av studieplass Tildelt studieplass kan reserveres til året etter dersom det foreligger tungtveiende grunner. Ytterligere utsettelse innvilges normalt ikke. Tildelt studieplass kan ikke reserveres ved opptak etter Ikrafttreden. Opphevelse av andre forskrifter Forskriften trer i kraft f.o.m. opptak til studieåret Samtidig oppheves flg. forskrifter: Forskrift om opptak til revisjonsstudiet og 2. avd. av siviløkonomstudiet ved Høgskolen i Agder 1 Forskrift om opptak til 1. avdeling spesialpedagogikk ved Høgskolen i Agder 1 Forskrift om opptak til 2. avdeling spesialpedagogikk ved Høgskolen i Agder 1 Forskrift om opptak til mellomfagstillegg i pedagogikk ved Høgskolen i Agder 1 Forskrift om opptak til studium i personalledelse og kompetanseutvikling ved Høgskolen i Agder 1 Forskrift om opptak til studium i yrkesrettet attføring ved Høgskolen i Agder 1 Forskrift 19. februar 2003 nr. 395 om opptak til videreutdanninger i musikk ved Høgskolen i Agder. 1 Ikke kunngjort i. 14. des. Nr Forskrift om opptak til mastergradsstudier og videreutdanningsstudier ved Høgskolen i Agder. Fastsatt av styret for Høgskolen i Agder 14. desember 2005 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 3 5 og 3 7, forskrift 1. desember 2005 nr om krav til mastergrad 2 og forskrift 10. oktober 2005 nr om opptak til universiteter og høyskoler 1 1. Kunngjort 6. januar Virkeområde 1) Forskriften gjelder for mastergrad av 90 eller 120 studiepoengs omfang videreutdanningsstudier som bygger på bachelorgrad eller tilsvarende utdanning. Ved opptak til studiet i europeisk integrasjon (30 studiepoeng) gjelder samme regler som ved opptak til masterstudier. 2) Forskriften gjelder ikke for praktisk-pedagogisk utdanning. 7, 8, 10 og 11 gjelder ikke for masterstudiet i utøvende musikk og for videreutdanninger i utøvende musikk. Styret fastsetter rangeringsregler for disse studiene. 2. Opptaksgrunnlag for masterstudier Generelt opptaksgrunnlag for masterstudier framgår av forskrift om krav til mastergrad, fastsatt av Utdanningsog forskningsdepartementet. Styret fastsetter i utfyllende regler nærmere krav til faglig grunnlag for det enkelte masterstudium, eventuelle faglige minstekrav og eventuelt krav om examen philosophicum og examen facultatum eller tilsvarende faglig innhold. 3. Opptaksgrunnlag for andre videreutdanningsstudier Opptaksgrunnlag for videreutdanningsstudier framgår av studie- eller fagplanen for vedkommende studium. For studier med nasjonal rammeplan, fastsettes opptaksgrunnlaget i samsvar med rammeplanen eller forskrift til rammeplanen. 4. Kvoter Styret kan fastsette kvoter for søkere med ulike søkergrunnlag. 5. Søkere med utenlandsk utdanning Søkere med utenlandsk utdanning må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper i forskrift om opptak til grunnutdanninger ved universiteter og høyskoler. Krav om norskkunnskaper gjelder ikke dersom både obligatoriske deler av studiet og den aktuelle spesialiseringen i sin helhet undervises på engelsk. 6. Betinget opptak 1) Med betinget opptak menes opptak av søkere som ved studiestart ikke vil tilfredsstille opptaksgrunnlaget, jf. 2 og 3. 2) Søkere kan gis betinget opptak dersom de mangler inntil 15 studiepoeng i forhold til opptaksgrunnlaget. I utfyllende regler eller i studie-/fagplanen kan det spesifiseres hvilke deler av opptaksgrunnlaget søkere kan mangle for å få betinget opptak. Eventuelle forkunnskapskrav som framgår av studie-/fagplanen eller emnebeskrivelsene eller må være oppfylt før søkere med betinget opptak får adgang til studiet eller det enkelte emne. Det kan ikke gis betinget opptak til søkere som ikke kan dokumentere tilstrekkelige kunnskaper i norsk og engelsk, jf. 5. 3) Søkere med betinget opptak gis karakterutskrift for avlagte eksamener på samme måte som øvrige studenter. For studenter på masterstudier må manglende eksamener være avlagt før vitnemål for masterstudiet utstedes. 7. Rangering av søkere til masterstudier Dersom det er flere kvalifiserte søkere enn antall studieplasser, rangeres søkerne på flg. grunnlag:

8 14. des. Nr a) Det regnes ut vektet gjennomsnittskarakter for de emner som inngår i det faglige grunnlaget som er fastsatt i utfyllende regler for det enkelte masterstudium. b) For søkere som gis betinget opptak, jf. 6, regnes ikke manglende eksamener med i vektet gjennomsnittskarakter. c) For søkere med bokstavkarakterer benyttes flg. omregningsskala som grunnlag for utregning av vektet gjennomsnitt: A=5, B=4, C=3, D=2, E=1. d) Det gis 0,1 tilleggspoeng pr. år for relevant praksis etter avsluttet utdanning som utgjør søkerens opptaksgrunnlag, maksimalt 0,2 poeng. Det gis ikke tilleggspoeng for eventuell praksis som inngår i opptaksgrunnlaget. e) Det gis 0,1 tilleggspoeng til kvinnelige søkere dersom disse utgjør mindre enn 40% av søkerne til det aktuelle studiet. f) Ved poenglikhet etter poengberegning i samsvar med pkt. a e, rangeres søkere på grunnlag av vektet gjennomsnittskarakter i eventuelle emner i opptaksgrunnlaget som ikke inngår i det faglige grunnlaget for det aktuelle masterstudiet (jf. 2). Ved fortsatt poenglikhet rangeres søkere på grunnlag av antall studiepoeng ut over opptaksgrunnlaget, deretter på grunnlag av alder slik at eldre søkere går foran yngre. g) Dersom en søker har flere opptaksgrunnlag, velges det grunnlaget som gir gunstigst resultat for søkeren. h) Dersom et studium tilbys primært for ansatte hos en oppdragsgiver, gjelder ikke denne paragrafs bokstav a g for rangering av disse søkerne. Oppdragsgiver rangerer da selv sine søkere etter at høgskolen har godkjent deres opptaksgrunnlag. i) Styret kan fastsette andre rangeringsregler for studier som finansieres ved egenbetaling fra studentene. 8. Rangering av søkere til andre videreutdanningsstudier Dersom det er flere kvalifiserte søkere enn antall studieplasser, rangeres søkerne på flg. grunnlag: a) Det regnes ut vektet gjennomsnittskarakter for de emner som inngår i opptaksgrunnlaget, jf. 3. b) Det gis 0,1 tilleggspoeng pr. år for relevant praksis etter avsluttet utdanning som utgjør søkerens opptaksgrunnlag, maksimalt 0,5 poeng. Det gis ikke tilleggspoeng for eventuell praksis som inngår i opptaksgrunnlaget. c) Ved poenglikhet etter poengberegning i samsvar med pkt. a b, rangeres søkere på grunnlag av antall studiepoeng ut over opptaksgrunnlaget, deretter på grunnlag av alder slik at eldre søkere går foran yngre. d) 7 b, c, g, h og i gjelder tilsvarende. 9. Omregning mellom tall- og bokstavkarakterer. Søkere som ikke poengberegnes etter 7 eller 8 1) Det benyttes konverteringstabeller for omregning fra tall- til bokstavkarakterer. Konverteringstabeller utarbeides separat for ulike fagområder, og fastsettes av høgskoledirektøren i samarbeid med berørte fakulteter. 2) Søkere med tallkarakterer fra emner som omfattes av ulike konverteringstabeller, rangeres i forhold til øvrige søkere etter en skjønnsmessig vurdering. Det samme gjelder søkere med for lite omfang av emner med graderte karakterer til at karakterene kan benyttes ved poengberegningen og søkere som vurderes på grunnlag av realkompetanse. 3) Søkere med utenlandsk utdanning vurderes individuelt og rangeres skjønnsmessig i forhold til øvrige søkere. 10. Opptak utenom rangeringsreglene. Søkere kan tas opp utenom bestemmelsene i 7 og 8 dersom dokumentert sykdom, funksjonshemming eller andre forhold gir grunn til å anta at eksamensresultatene ikke gir et riktig bilde av søkerens kvalifikasjoner. Søkere som tas opp utenom rangeringsreglene må være kvalifisert for opptak etter de samme regler som gjelder for øvrige søkere. 11. Søknadsfrist. Forhåndsløfte 1) Ordinær søknadsfrist og frist for søknad om forhåndsløfte fastsettes av høgskolen. 2) Forhåndsløfte kan gis til søkere som oppfyller følgende vilkår: på søknadstidspunktet fyller opptakskravene uten tvil ville ha kommet inn ved foregående opptak har et dokumentert behov for tidligere svar på søknaden om studieplass 3) Inntil 30% av studieplassene kan tildeles søkere som ber om forhåndsløfte. 12. Frist for innsending av dokumentasjon Høgskolen fastsetter frist for innsending av dokumentasjon for eksamen som avlegges eller praksis som fullføres etter søknadsfristen. 13. Utsettelse av studieplass Tildelt studieplass kan reserveres til året etter dersom det foreligger tungtveiende grunner. Ytterligere utsettelse innvilges normalt ikke. 14. Ikrafttreden. Opphevelse av andre forskrifter Forskriften trer i kraft f.o.m. opptak til studieåret Samtidig oppheves flg. forskrifter:

9 15. des. Nr Forskrift 19. februar 2003 nr. 587 om opptak til mastergradsstudier ved Høgskolen i Agder Forskrift 30. mars 2005 nr. 344 om opptak til videreutdanning i familieterapi ved Høgskolen i Agder Forskrift om opptak til videreutdanning i psykisk helsearbeid ved Høgskolen i Agder 1 Forskrift 12. mai 2004 nr om opptak til lokalbasert psykisk helsearbeid videreutdanning i nettverksintervensjon (30 studiepoeng) ved Høgskolen i Agder. Forskrift 18. desember 2002 nr om opptak til videreutdanningene i anestesi-, intensiv-, operasjons- og barnesykepleie ved Høgskolen i Agder. Forskrift om opptak til videreutdanninger for ingeniører ved Høgskolen i Agder 1 Forskrift om opptak til Skolekunnskap for morsmålslærere for språklige minoriteter ved Høgskolen i Agder 1 Forskrift om opptak til Organisasjon og ledelse i barnehagen og Småbarnspedagogikk ved Høgskolen i Agder 1 Forskrift om opptak til videreutdanning i sexologi ved Høgskolen i Agder 1 Forskrift om opptak til videreutdanning i helse- og sosialinformatikk ved Høgskolen i Agder 1 Forskrift om opptak til videreutdanning i rehabilitering ved Høgskolen i Agder 1 Forskrift om opptak til videreutdanning i Arbeid med barn fra familier med rusproblemer ved Høgskolen i Agder 1 Forskrift 19. februar 2003 nr. 588 om opptak til tilpasset opplæring ved Høgskolen i Agder. 1 Ikke kunngjort i. 15. des. Nr Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Misjonshøgskolen. Fastsatt av styret for Misjonshøgskolen 15. desember 2005 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 3 3, 3 4, 3 5, 3 6, 3 7, 3 8, 3 9, 3 10, 3 11, 4 5, 4 7, 4 8, 5 1 og 7 1. Kunngjort 6. januar Kapittel I: Allmenne regler 1. Virkeområde 1. Forskriften gjelder for studier ved Misjonshøgskolen med unntak av studier på doktorgradsnivå (Ph.D.). 2. Forskriften gir regler om opptak til studier, organisering av studier, eksamen, krav for tildeling av grader og bestemmelser om studentens og institusjonens rettigheter og plikter. 3. Reglene i det følgende er bygd på at studentene følger normert studieprogresjon. For studenter som har søkt om og fått innvilget lavere progresjon, skal anvendelsen av reglene ta hensyn til dette, med mindre noe annet er særskilt angitt. 2. Beslutningsmyndighet I saker der beslutningsmyndighet er lagt til Misjonshøgskolen, treffes avgjørelser av rektor eller den han eller hun gir fullmakt til. Der beslutningsmyndighet er lagt til styret selv eller rektor selv, kan myndigheten ikke delegeres til lavere nivå. 3. Definisjoner 1. ECTS: European Course Credit Transfer System (ECTS) er navnet på et system for å overføre avlagte eksamener og eksamensresultat mellom ulike nasjonale utdanningssystem. 2. Eksamen eller deleksamen: Formell prøving av studentenes kunnskaper og ferdigheter, enten underveis eller ved slutten av studiet i et emne/modul. Resultatet av prøvingen inngår i grunnlaget for karakterfastsetting for et emne eller gir alene grunnlag for fastsettelse av karakter i emnet. 3. Eksamenskandidat: Student eller privatist som går opp til eksamen. 4. Ekstraordinær eksamen: Eksamen som arrangeres når et emne går ut, eller dersom det går mer enn to semestre til neste ordinære eksamen. Ekstraordinær eksamen kan også etter særlig vurdering avholdes for studenter som av tvingende grunner ikke kan vente til neste ordinære eksamen. 5. Emne: Den minste enheten som kan inngå i et fag eller modul/hovedemne. Alle emner skal ha et omfang målt i studiepoeng. 6. Emnebeskrivelse: Oversikt over faglig innhold, evalueringsform m.m. for et emne som del av en eller flere moduler. 7. Emnegruppe/studieenhet/studieretning: Samling av emner fra ett eller flere fag som gjennom en studieplan er definert til å utgjøre en samlet enhet. 8. Hovedemne/modul: Den minste enheten man kan få utskrift av eksamensprotokollen fra. En modul kan bestå av ett eller flere emner. En modul ved MHS kan ha en størrelse på studiepoeng. 9. Emnenummerering: Alle emner har egen kode som består av bokstaver og tall. Bokstavene angir fag eller program og første tall i tallkoden viser nivået på emnet: Alle emner skal ha et tresifret nummer, der første siffer er enten 1 (100-emner), 2 (200-emner) eller 3 (300-emner). 100-emner er begynneremner. 200-emner angir en høgre grad av fordypning eller spesialisering, mens 300-emner angir høgeste grad av fordypning eller spesialisering. 100-emner kan normalt bare inngå i bachelorgraden, mens 200-emner kan inngå i bacheloreller mastergraden. Dette fastsettes i studieplanene. 300-emner kan normalt bare inngå i mastergraden. 10. Fag: Samling av emner som er beslektet og som er samlet under én felles fagbetegnelse.

Nr. 2 2014 Side 143 304 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 2 2014 Side 143 304 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 2 2014 Side 143 304 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 2 Utgitt 9. april 2014 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2014 Feb. 14. Deleg. av myndighet

Detaljer

Nr. 2 2008 Side 291 442 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 2 2008 Side 291 442 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 2 2008 Side 291 442 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 2 Utgitt 12. mars 2008 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2008 Feb. 7. Deleg. av myndighet

Detaljer

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Gjøvik. Fremlagt for høgskolestyret 15.12.2014

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Gjøvik. Fremlagt for høgskolestyret 15.12.2014 Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Gjøvik Fremlagt for høgskolestyret 15.12.2014 1. Allmenne regler 1. Virkeområde 1.1. Forskriften gjelder grunnutdanning, videreutdanning, mastergradsutdanning

Detaljer

Nr. 8 2009 Side 1273 1459 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 8 2009 Side 1273 1459 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 8 2009 Side 1273 1459 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 8 Utgitt 12. august 2009 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2009 Juni 19. Delvis ikrafts.

Detaljer

Nr. 17 2005 Side 2659 2924 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 17 2005 Side 2659 2924 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 17 2005 Side 2659 2924 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 17 2005 Utgitt 30. januar 2006 Dette er siste hefte i 2005-årgangen. Innhold Side Forskrifter 2005 Mai 30. Eksamensforskrift

Detaljer

Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder

Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder Høringsutkast - forslag til endringer våren 2011 Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder Hjemmel: Fastsatt av styret for Universitetet i Agder 22. juni 2005 med hjemmel i lov 1. april

Detaljer

på bachelor- og masternivå

på bachelor- og masternivå Side 1 av 12 Forskrift om opptak, studier og eksamen på bachelor- og masternivå ved Høyskolen Campus Kristiania Fastsatt av Høyskolekollegiet 12.10.05 og revidert og vedtatt i styret 08.08.12 1 Side 2

Detaljer

Nr. 13 2003 Side 2045 2197 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 13 2003 Side 2045 2197 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 13 2003 Side 2045 2197 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 13 Utgitt 13. oktober 2003 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2003 Aug. 29. Lov nr. 87

Detaljer

Kap. 1. Generelle bestemmelser

Kap. 1. Generelle bestemmelser FORSKRIFT OM STUDIER OG EKSAMEN VED HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG Fastsatt av styret for Høgskolen i Sør-Trøndelag 19. juni 2008, med hjemmel i lov 2005-04-01 nr. 15: Lov om universiteter og høyskoler (uhl)

Detaljer

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo INNHOLD KAPITTEL I. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1-1 FORSKRIFTENS VIRKEOMRÅDE... 2 1-2 DEFINISJONER... 2 KAPITTEL II. OPPTAK... 3 2-1 OPPTAKSRAMME... 3

Detaljer

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark Fastsatt av styret for Høgskolen i Hedmark i møte 16.06.10 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15, 3-9 nr. 7. 1 Virkeområde.

Detaljer

Nr. 5 2010 Side 771 916 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 5 2010 Side 771 916 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 5 2010 Side 771 916 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 5 Utgitt 12. mai 2010 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2010 April 9. Lov nr. 11 om endr.

Detaljer

MØTEINNKALLING - Fellesstyret

MØTEINNKALLING - Fellesstyret 1 MØTEINNKALLING - Fellesstyret Møtedato: Onsdag 23.10.2013 Dokumentdato: 18.10.13 Saksbehandler: Direktørene Saksnummer: HiBu 12/1740 og HiVe 2012/996 SAK 58/13 INNKALLING TIL MØTE I FELLESSTYRET HØGSKOLEN

Detaljer

Kapittel 2 Grader 2.1 Høgskolekandidat 2.2 Candidata/candidatus medicinae veterinariae (cand.med.vet.)

Kapittel 2 Grader 2.1 Høgskolekandidat 2.2 Candidata/candidatus medicinae veterinariae (cand.med.vet.) Forskrift om opptak, studium og eksamen ved Norges veterinærhøgskole Fastsatt av styret for Norges veterinærhøgskole 15. juni 2006 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler.

Detaljer

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark.

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark. Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark. Fastsatt av styret for Høgskolen i Hedmark i møte 12. juni 2008 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15, 3-9 nr. 7. 1 Virkeområde.

Detaljer

FORSKRIFT OM EKSAMEN OG SLUTTVURDERING VED SAMISK HØGSKOLE

FORSKRIFT OM EKSAMEN OG SLUTTVURDERING VED SAMISK HØGSKOLE FORSKRIFT OM EKSAMEN OG SLUTTVURDERING VED SAMISK HØGSKOLE Endelig godkjenning ved Samisk høgskolestyre vedtak 15.06.2011 S-sak 29/11 Innhold 1 Virkeområde... 2 2 Definisjoner... 2 3 Fag-/studieplaner

Detaljer

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser Hjemmel: Fastsatt av fellesstyret

Detaljer

Nr. 11 2012 Side 1853 1987 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 11 2012 Side 1853 1987 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 11 2012 Side 1853 1987 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 11 2012 Utgitt 29. januar 2013 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2012 Sept. 21. Lov

Detaljer

Nr. 8 2011 Side 1111 1222 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 8 2011 Side 1111 1222 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 8 2011 Side 1111 1222 NORSK LOVTDEND Avd. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 8 Utgitt 26. september 2011 nnhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2011 Aug. 26. Lov nr. 40 om

Detaljer

Nr. 2 2004 Side 173 339 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 2 2004 Side 173 339 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 2 2004 Side 173 339 NORSK LOVTDEND Avd. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 2 Utgitt 20. februar 2004 nnhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2003 Des. 2004 Jan. 19. Vedtak

Detaljer

Nr. 8 Side 1287 1423 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 8 Side 1287 1423 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 8 Side 1287 1423 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 8 Utgitt 20. august 2015 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2009 Sept. 22. Deleg. av myndighet

Detaljer

UTDRAG AV LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER

UTDRAG AV LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER 11 UTDRAG AV LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER Kapittel 3. Faglige bestemmelser - akkreditering 3-5. Godskriving og faglig godkjenning (1) Universiteter og høyskoler som tilbyr akkrediterte studier etter

Detaljer

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høyskolen for Ledelse og Teologi

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høyskolen for Ledelse og Teologi Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høyskolen for Ledelse og Teologi Hjemmel: Fastsatt av styret for Høyskolen for Ledelse og Teologi 09. september 2013 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om

Detaljer

Forskrift om opptak til studier ved Høgskolen i Sør- Trøndelag (HiST)

Forskrift om opptak til studier ved Høgskolen i Sør- Trøndelag (HiST) H-V-017/11 1 Forskrift om opptak til studier ved Høgskolen i Sør- Trøndelag (HiST) Hjemmel: Fastsatt av styret ved Høgskolen i Sør-Trøndelag 1. mai 2011 med hjemmel i lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter

Detaljer

F-01-15 14/3741-72 26.01.2015. Endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning - oppdatert versjon med merknader

F-01-15 14/3741-72 26.01.2015. Endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning - oppdatert versjon med merknader Rundskriv Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Erstatter tidligere rundskriv F-01-14, F-01-13, F-07-11 og F-15-10 Nr. Vår ref Dato F-01-15 14/3741-72 26.01.2015 Endringer i forskrift om opptak

Detaljer

Nr. 4 2006 Side 339 461 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 4 2006 Side 339 461 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 4 2006 Side 339 461 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 4 Utgitt 11. april 2006 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2006 Mars. 3. Lov nr. 5 om lønnsnemndbehandling

Detaljer

GENERELL INFORMASJON... 3 HØGSKOLENS MÅLSETTING OG VERDIGRUNNLAG... 4

GENERELL INFORMASJON... 3 HØGSKOLENS MÅLSETTING OG VERDIGRUNNLAG... 4 STUDIEHÅNDBOK 2015 2016 GENERELL INFORMASJON... 3 HØGSKOLENS MÅLSETTING OG VERDIGRUNNLAG... 4 PRAKTISKE OPPLYSNINGER... 5 Resepsjonen... 5 Datoer for studieåret 2015 2016... 5 FEIDE... 5 StudentWeb...

Detaljer

Opptaksforskriften med samlede merknader

Opptaksforskriften med samlede merknader SAMORDNA OPPTAK AJOURFØRT UTGAVE MED ENDRINGER GJELDENDE FOR OPPTAK I FORBINDELSE MED STUDIEÅRET: 2012-2013 Opptaksforskriften med samlede merknader Forskrift av 31. januar 2007 nr. 173 (Forskriften trådte

Detaljer

Nr. 10 2005 Side 1521 1693 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 10 2005 Side 1521 1693 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 10 2005 Side 1521 1693 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 10 Utgitt 2. september 2005 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2005 Juni 29. Endr. i

Detaljer

GENERELL INFORMASJON... 3 HØGSKOLENS MÅLSETTING OG VERDIGRUNNLAG... 4

GENERELL INFORMASJON... 3 HØGSKOLENS MÅLSETTING OG VERDIGRUNNLAG... 4 STUDIEHÅNDBOK 2013 2014 GENERELL INFORMASJON... 3 HØGSKOLENS MÅLSETTING OG VERDIGRUNNLAG... 4 PRAKTISKE OPPLYSNINGER... 5 Resepsjonen... 5 Datoer for studieåret 2013 2014... 5 FEIDE... 5 StudentWeb...

Detaljer