Konsekvensutredning for utvidelse av gassprosessanlegget på Nyhamna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Konsekvensutredning for utvidelse av gassprosessanlegget på Nyhamna"

Transkript

1 Konsekvensutredning for utvidelse av gassprosessanlegget på Nyhamnaa September

2 Forord Foreliggende konsekvensutredning er utarbeidet i henhold til petroleumslovens bestemmelser for PUD/PAD på norsk sokkel, og omhandler utvidelse av anlegget og tilknytning av en ny gassrørledning, Norwegian Sea Gas Infrastructure (NSGI), fra planlagte og fremtidige felt i Norskehavet. Foreliggende konsekvensutredning utgjør en del av revidert Plan for anlegg og drift 1 for Nyhamna, som planlegges levert januar Gassprosessanlegget på Nyhamna var som en del av beslutningsprosessen for utbygging gjenstand for en egen konsekvensutredningsprosess, der konsekvenser for miljø, naturressurser og samfunn ble grundig vurdert (Norsk Hydro, 2002). Foreliggende konsekvensutredning er avgrenset til å fokusere på de endringer som planlegges i forhold til dagens situasjon og hva eventuelle konsekvenser av en utvidelse av det eksisterende anlegget vil innebære. Bakgrunnen for utvidelsen av gassprosessanlegget på Nyhamna er relatert til et økt gassuttak fra Ormen Lange-feltet, samt tilknytning av en ny gassrørledning fra andre felt i Norskehavet. Konsekvensutredningen er utarbeidet i henhold til program for konsekvensutredning som ble fastsatt av Olje- og energidepartementet 4. juli Foreliggende konsekvensutredning legges herved frem for offentlig høring. Eventuelle kommentarer eller innspill til forslaget anmodes sendt til Shell med kopi til Olje- og energidepartementet i henhold til følgebrevet. I forståelse med Olje- og energidepartementet er høringsperioden satt til 12 uker. Konsekvensutredningen ligger elektronisk på 1 PAD for Nyhamna utgjorde en integrert del av PUD for Ormen Lange, godkjent av Stortinget 2. april 2004 i

3 Innholdsfortegnelse Forord... i Forkortelser... 1 Sammendrag Innledning Bakgrunn Økt gassuttak fra Ormen Lange feltet... 5 Tilknytning av en ny gassrørledning (NSGI) fra andre felt i Norskehavet Rettighetshavere og eierforhold... 6 Lovverkets krav til konsekvensutredning Krav i norsk lovverk... 6 Annet relevant regelverk og nødvendige tillatelser Kommunale og fylkeskommunale forhold og planer... 9 Forholdet til tilgrensende prosjekt Konsekvensutredningsprosess... 9 Tidsplan for konsekvensutredningsarbeidet Planer for utbygging og drift Geografisk beliggenhett Beskrivelsee av eksisterende landanlegg Eksport av gass og kondensat Dagens kraftbehov Dagens utslippsgrenser og støygrenser på landanlegget Økt gassuttak fra Ormen Lange feltet Tilknytning av en ny gassrørledningg (NSGI) fra andre felt i Norskehavet N Planlagt utbygging Miljøkriterier Planlagte modifikasjoner på Nyhamna Kjemikaliebehov Kraftbehov Tilknytning av en ny gassrørledningg (NSGI) fra andre felt i Norskehavet N Etablering av rørgate Anleggsarbeid Inntrekning av NSGI rørledningen Klargjøring for operasjon ii

4 3.3.5 Kjemikaliebehov Kostnader Tidsplan Tiltak for å redusere utslipp Avviklingsplan Helse, miljø og sikkerhet Metodikk for vurdering av konsekvense er Sammenfatning av innkomne høringsuttalelser til forslaget til utredningsprogram Statusbeskrivelse av miljøtilstand Meteorologi Oseanografi Berggrunn Overflatevann Landskap Vegetasjon Dyreliv Kystnær sjøfugl Oter Hjortevilt Kystsel Marin fauna/floraa Koraller Kulturminner Naturvernområder/friluftsområderr Naturressurser Jordbruk Fiskeri Akvakultur Miljøovervåkningsprogrammer på Nyhamna Konsekvenser for miljø Utslipp til luft Konsekvenser ved modifikasjoner på gassprosessanlegget Konsekvenser ved anleggsarbeider for tilknytning av gassrørledning ng (NSGI) Utslipp til sjø iii

5 7.2.1 Konsekvenser ved modifikasjoner på gassprosessanlegget Konsekvenser ved anleggsarbeider for tilknytning av gassrørledning ng (NSGI) Støy Forhold til gjeldende støykravv Dagens støysituasjon Konsekvenser ved modifikasjoner på gassprosessanlegget Konsekvenser ved anleggsarbeider for tilknytning av gassrørledning ng (NSGI) Lys Landskap Konsekvenser ved modifikasjoner på gassprosessanlegget Konsekvenser ved anleggsarbeider for tilknytning av gassrørledning ng (NSGI) Dyreliv Konsekvenser for kystnære sjøfugl Konsekvenser for oter Konsekvenser for hjortevilt Konsekvenser for kystsel Konsekvenser for marin fauna/flora Konsekvenser for korallområder Konsekvenser for kulturminner Naturvernområder/friluftsliv Konsekvenser ved modifikasjoner på gassprosessanlegget Konsekvenser ved anleggsarbeider for tilknytning av gassrørledning ng (NSGI) Akutte utslipp Konsekvenser ved modifikasjoner på gassprosessanlegget Konsekvenser ved anleggsarbeider for tilknytning av gassrørledning ng (NSGI) Sikkerhet og Beredskap Kvantitativ risikovurdering (QRA) Avfall Konsekvenser for naturressurser Jordbruksressurser Fiskeri Konsekvenser ved modifikasjoner på gassprosessanlegget Konsekvenser ved anleggsarbeider for tilknytning av gassrørledning ng (NSGI) Akvakultur iv

6 8.3.1 Konsekvenser ved modifikasjoner på gassprosessanlegget Konsekvenser ved anleggsarbeider for tilknytning av gassrørledning ng (NSGI) Endringer i miljøovervåkningsprogrammer Tungmetaller og organiske miljøgifter Grunn og overflatevann Konsekvenser for samfunn Konsekvenser for kraftsituasjonen i regionen Samfunn Generelt Utbyggingskostnader Konsekvenser for transport Eksisterende transportsystem Framtidig transportsystem konsekvenser Vegnettet Kollektivtrafikk Andre forhold Overnattingskapasitet Konklusjonn konsekvenser samfunn Sammenstilling av konsekvenser og forslag til avbøtende tiltak Sammenstilling av konsekvenser Forslag til avbøtende tiltak Referanser v

7 Forkortelser Forkortelse AD ALARP BAT BTEX CH 2 (CH 2 CHO) 2 CH 4 CO CO 2 DAL ESD FeS FeCO 3 Fisk. Dir. FKD GWh HMS H 2 S IPPC Klif KU kv MEG MRDB MSm 3 MW NINA NOx Na 2 O 5 S 2 nmvoc NPD NSGI NVE OD OED PCB PLL Ptil PAD PAH PNEC PUD QRA ROV SEAPOP SO 2 St. prp. TEG THC TOC VOC Beskrivelse Arbeidsdepartementet As low as reasonably practicable Best tilgjengelig teknikker Benzen, toluen, etylbenzen og xylener Glutaraldehyd Metan Karbonmonoksid Karbondioksid Dimensjonerende ulykkesbelastning Emergency shut down Jernsulfid Jernkarbonat Fiskeridirektoratet Fiskeri- og Kystdepartementet Gigawatt timer Helse, miljø og sikkerhet Hydrogensulfid Integrated pollution prevention and control Klima- og forurensningsdirektoratet Konsekvensutredning Kilovolt Monoetylenglykol Marin ressurs database Millioner Standard kubikkmeter Mega watt Norsk Institutt for Naturforskning Nitrogenoksid Dinatriumdisulfitt Non-methane flyktige organiske forbindelser Naftalen, phenantren og dibenzothiophen Norwegian Sea Gas Infrastructure Norges Vassdrags- og Energidirektorat Oljedirektoratet Olje- og energidepartementet Polyklorerte bifenyler Potensielt tap av liv Petroleumstilsynet Plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum Polysykliske aromatiske hydrokarboner Predicted no-effect concentration Plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst Kvantitativ risikovurdering Remotely operated vehicle Seabird populations - overvåkings- og kartleggingsprogram for norske sjøfugler Svoveldioksid Stortingsproposisjon Trietylenglykol Tetrahydrocannabinol Totalt organisk karbon Flyktige organiske forbindelser 1

8 Sammendrag En viktig del av den industrielle utvikling av Norskehavet er etablering av en ny transportrørledning for gass fra eksisterende og framtidige felt. Prosjektet Norwegian Sea Gas Infrastructure (NSGI) innebærer at det etableres en ny felles transportrørledning for gass for å kunne håndtere en økning i produksjonsvolumer. Bakgrunnen for utvidelsen av gassprosessanlegget på Nyhamna er relatert til krav til økt prosesskapasitet på anlegget som følge av økt utvinningsgrad av gass fra Ormen Langefeltet, og tilknytning av en ny gassrørledning, Norwegian Sea Gas Infrastructure (NSGI), fra planlagte og fremtidige felt i Norskehavet. Hovedendringene ved anlegget vil være: Installasjon av mottaksfasiliteter for NSGI-rørledningen bestående av piggmottaker og forvarmer, og tilhørende anleggsarbeid i sjø og på land. Installasjon av to nye 35 MW gasskompresjonstog. Installasjon av et fjerde 48 MW kompressortog for gasseksport. Modifikasjoner på prosess- og støttesystemer. NSGI prosjektet består av: NSGI rørledningsprosjekt, hvor Statoil har ansvaret for prosjektering og utbyggingene: o En ca 481 km rørledning fra Aasta Hansteen feltet til Nyhamna gassprosesseringsanlegg. NSGI rørledningen forberedes for tilkobling til Linnorm over Draugen, Kristin, Zidane og et fremtidig felt (KP60). o En ca 31 km tilkoblingsrør fra Kristin feltet til NSGI rørledningen. Utbygginger og modifikasjoner på Nyhamna for å kunne motta tredjeparts gass. Shell, som operatør for Ormen Lange, har ansvaret for prosjektering og utbyggingene på Nyhamna. Denne konsekvensutredningen omhandler utvidelse av gassprosessanlegget på Nyhamna. Figur 0-1 oppsummerer de viktigste vurderingene av miljø- og samfunnsmessige konsekvenser ved planlagte modifikasjoner på gassprosessanlegget i Nyhamna. De vurderte konsekvensene er gitt med ulik farge, der sirklenes størrelse øker med økende grad av usikkerhet i vurderingene. Utstrekning i horisontal retning viser usikkerhet av vurderingen i forhold til områdets verdi eller sårbarhet. Som man ser av figuren er kun små negative konsekvenser forventet fra utslipp til sjø, forårsaket av henholdsvis økt volum kjølevann og økt mengde varme tilført resipienten. Forbigående små negative konsekvenser på dyreliv (oterbestanden) i området forventes også. I perioder med økt anleggs- og byggeaktivitet vil oteren sannsynligvis unngå området, men når anlegget er tilbake i drift forventes oter og hjort å gjenoppta vanlig aktivitet i og rundt området. I anleggsfasen og i den etterfølgende driftsfasen vil sikkerhetsrisikoen øke noe for personell, forårsaket av økningen av aktivitetsnivå og bemanning i forbindelse med 2

9 installasjonen av det nye utstyret. I tillegg vil risikoen for tredjepart øke noe og eksisterende sikkerhetssone på anlegget vil måtte utvides. Risikoøkningen vurderes ellers som å ha en liten negativ effekt. Den tekniske overføringskapasiteten fra Viklandet V til Nyhamnaa er mer enn stor nok til å dekke den forventedee økning i kraftforbruk med NSGI og Ormen Lange offshore kompresjon etablert rundt år Det økte kraftbehovet vil derfor være innenfor dagens transformatorkapasitet. Det forventes ubetydelige / ingen konsekvenser av utbyggingen på de resterende vurderte miljøkomponentene som s følge av utbyggingen av landanlegget (ikke vist i Figur 0-1). Figur 0-1. Oppsummering av de viktigste miljø- og samfunnsmessige modifikasjoner og i drift på gassprosessanlegget på Nyhamna. Støy Utslipp til sjø Dyreliv Sikkerhet og beredskap konsekvensene ved Figur 0-2 oppsummerer de viktigstee vurderingene av miljø- og samfunnsmessige konsekvenser ved anleggsarbeider for tilknytning av NSGI-gassrørledning. Det forventes forbigående små negative miljøkonsekvenser fra utslipp til luft og sjø ved anleggsarbeider for tilknytningen av NSGI-gassrørledningen. Prosjektet krever sement og det vurderes derfor å etablere et eget sementanlegg på landanlegget. Dette vil kunne medføree spredning av støv i omgivelsene. Primært vil dette rammee den umiddelbare omgivelsen på Nyhamna og kunne bli en belastning for arbeidsmiljøet. Tiltak vil bli iverksatt ved behov. Det kan ikke utelukkes at det kan påvirke bebyggelse nærmest Nyhamna. I forbindelse med gravearbeider i sjø vil marin flora/fauna berøres fysisk i området det graves og indirekte i områdene rundt forårsaket av sedimentering av a partikler. Konsekvensen på marin flora/fauna er forbigående, og de ulike artene vil reetablere seg, siden omfanget av tiltaket er begrenset. Det forventes ubetydelige / ingen konsekvenser av utbyggingen på de resterende vurderte miljøkomponentene som følge av utbyggingen av landanlegget (ikke( vist i Figur 0-2). 3

10 Støy Luft (Støv) Dyreliv Figur 0-2. Oppsummering av de viktigste vurderingene av miljø- og samfunnsmessige konsekvenser ved anleggsarbeiderr for tilknytning av NSGI-gassrørledning. 4

11 1 Innledning 1.1 Bakgrunn A/S Norske Shell (heretter referert r til som Shell) er driftsoperatør for Ormen Lange sitt gassprosessanleggg på Nyhamna og legger på vegne avv rettighetshaverne frem f en konsekvensutredning for kapasitetsutvidelse av landanlegget samt tilknytning av en ny gassrørledning, Norwegian Sea Gas Infrastructure (NSGI), fraa planlagte og fremtidige felt i Norskehavet. Konsekvensutredning for NSGI prosjektet er delt i to deler: Konsekvensutredning for rørledningsdelenn av prosjektet: «Videreutvikling av infrastruktur forgasstransport fra Norskehavet (Norwegian Sea Gas Infrastructure NSGI prosjektet). Konsekvensutredning for rørledningsprosjekt. Septemberr 2012», under ansvar av Statoil. Konsekvensutredning for utbyggingene på Nyhamna: «Konsekvensutredning for utvidelse av gassprosessanlegget på Nyhamna», underr ansvar av Shell. Gassprosessanlegget på Nyhamna var som en del av beslutningsprosessen for utbygging gjenstand for en egen konsekvensutredningsprosess, der konsekvenser for miljø, naturressurser og samfunn ble grundig vurdert (Norsk Hydro, 2002). Foreliggende konsekvensutredning er avgrenset til å fokusere på de endringer som planlegges i forhold til dagens situasjon og hva eventuelle konsekvenser av enn kapasitetsutvidelse av det eksisterende anlegget vil innebære. Bakgrunnen for utvidelsen av gassprosessanlegget på Nyhamna N er relatert til økt utvinningsgrad fra Ormen Lange-feltet, samt tilknytning av en ny n gassrørledning fra andre felt i Norskehavet (NSGI-rørledning) Økt gassuttak fra Ormen Lange feltet Produksjon av gass fra Ormen Lange medfører at trykket i reservoaret gradvis reduseres. Etterhvert som trykket reduseres vil det være behov for kompresjon for å optimalisere utvinningsgraden fra feltet. Dette vil skjee i flere trinn. Første trinn t innebærer installasjon av økt kompresjonskapasitet på gassprosessanlegget på Nyhamna, med planlagt oppstart i Deretter vil det installeres ytterligere kompresjonskapasitet, enten plattformbasert eller i form av en undervannsinstallasjon på Ormen Lange-feltet. Kun første trinn er omhandlet av foreliggende konsekvensutredning Tilknytning av en ny gassrørledn ning (NSGI) fra andre felt i Norskehavet Det vil etableres en ny felles transportrørledning for gass som s skal gå fra planlagte og fremtidige felt i Norskehavet og inn til landanlegget på Nyhamna. Den nyee gassrørledningen, Norwegian Sea Gas Infrastructure (NSGI), vil starte ved Aastaa Hansten (tidligere Luva) som er lokalisert på Vøringplatået på om lag 1300 meters dyp, 300 km vest for Bodø. Rørledningen vil gå sørover til landanlegget på Nyhamna, med forbindelse til feltene Linnorm/Draugen, Zidane og Kristin. NSGI-prosjektet er planlagt ferdigstilt i 2016, og Statoil har, på vegne av NSGI-partnerskapet, ansvaret for planleggingen og utbyggingen av rørledningen med tilhørende landbasert infrastruktur. Herunder inngår en egen konsekvensutredning. 5

12 Gjennomføringen av arbeidet på gassprosessanlegget vil samordnes medd de utvidelsene og modifikasjonene som er planlagt i forbindelse med installasjonn av økt kompresjonskapasitet på gassprosessanlegget. 1.2 Rettighetshavere og eierforhold Shell er driftsoperatør for gassprosessanlegget på Nyhamna. Tabell T 1-1 viser en fordeling av eierandelene i anlegget. Eierfordelingen vil ikke endres som følge avv ombyggingen av anlegget. Tabell 1-1. Rettighetshavere og eierfordelingen på Nyhamna (Ormen Lange). Rettighetshavere Petoro AS Statoil Petroleum AS A/S Norske Shell DONG E&P Norge AS ExxonMobil Exploration & Production Norwayy AS Eierandel ( %) 36,48 28,92 17,04 10,34 7, Lovverkets krav til konsekvensutredning Krav i norsk lovverk I henhold til Petroleumslovens 4-3, samt Petroleumsforskriften 28, vil de utvidelsene ved Nyhamna prosessanleggg være utredningspliktige. aktuelle Prosjektet omfatter videre arbeid på land innenfor Plan- og bygningslovens virkeområde. Forskrift om konsekvensutredninger i henhold til Plan- og bygningsloven, fastsatt ved kongeligg resolusjon , fastslår at visse typer tiltak som er angitt i vedlegg I til forskriften, alltid skal meldes og konsekvensutredes. Utvidelsen av landanlegget anses å ligge innenfor rammen av de tiltak som er listet i vedlegg I. Lovens 14-2 bestemmer at en konsekvensutredning skal gjennomføress på grunnlag av fastsatt utredningsprogram. Også andre lovverk inneholder bestemmelser som stiller krav til konsekvensutredning, blant annet forurensingsloven. Forurensningslovens 13 har bestemmelser om melding og konsekvensutredning ved planlegging av virksomhet som kan medføre forurensning. Foreliggende KU følger prosessen som er gitt av petroleumslovens bestemmelser og skal samtidig ivareta relevante forhold i henhold til de ovenfornevntee lovverk Annet relevant regelverk og nødvendige tillatelser For å gjennomføre utbyggingsplanene påå landanlegget vil det måtte m innhentes ulike tillatelser t fra myndighetene. Noen av disse vil måtte innhentes i planfasen, mens andre tillatelser kan vente til utbyggingsfasen. En oversikt over nødvendige søknader og tillatelser som vil måtte innhentes er presentert i Tabell

13 Tabell 1-2. Nødvendige søknader og tillatelser tilknyttet utvidelse, anlegg og drift av Nyhamna. Søknad Gjeldende lovverk Ansvarlig myndighet Ansvarlig for søknad Kristin Opplysningsforskriften Petroleumstilsynet Statoil Samtykke før utføring av større modifikasjon 5e Samtykke før bruk Opplysningsforskriften Petroleumstilsynet Statoil 5d Anlegg og drift av rørledning i sjø Havne-og farvannsloven Kystverket Statoil Avklaring iht. KML 9 Kulturminneloven M&R Fylkeskommune Statoil (undersøkelsesplikt) Prosedyrer, frigivelse av Sjøfartsloven FOHK Statoil sjøbunnstopografiske data, kontraktortillatelser mv. Legging av sjørør og arbeid i landfallområdene Havne- og farvannsloven Kystverket Havnevesen Statoil Traseundersøkelser i sjøen, forundersøkelser mv Petroleumsloven, Petroleumsforskriften 30 Rammefoskriften 7 Styringsforskriften 40 Petroleumsloven, Styringsforskriften 40 Petroleumsloven, SFOR 10 Oljedirektoratet Fiskeridirektoratet Statoil Traseundersøkelser i sjøen, forundersøkelser mv Statens Kartverk Sjø NGU Statoil Lokalisering av rørledning, EFS Statoil ankermerker, steindumper o.a Fiskeripressen Petroleumstilsynet Kartlegging av ankermerker, Fiskeridirektoratet Statoil steindumping mv. Klargjøring av rørledning (RFO) Forurensningsloven 11 Klima- og Statoil tillatelse til utslipp til sjø forurensningsdirektoratet Bemannede undervannsoperasjoner Opplysningsforskriften Petroleumstilsynet Statoil 16 Forandringer i planbestemmelsene for Plan- og bygningsloven Aukra kommune Shell utbyggingsplanen til Nyhamna Søknad om tillatelse for mudring, Forurensningsloven Fylkesmannen i Møre og Shell steindumping og sprengning under Havne- og Romsdal, Miljøvern vann for å ilandføre NSGI- rørledningen farvannsloven Kystverket Søknad om anlegg og drift av rørledning i sjø Havne- og farvannsloven Kystverket Utslippstillatelse for anleggsarbeid Forurensningsloven Klima- og forurensningsdirektoratet Søknad om tillatelse for oppstart av anleggsarbeid Oppdatering av eksisterende utslippstillatelse for Ormen Langelandanlegg Samtykke for å ta i bruk / igangsette nye anlegg Bygging av nytt gjerde pga. endringer i risikobildet Shell Shell Plan- og bygningsloven Aukra kommune Shell Forurensningsloven Petroleumsregelverket Rammeforskriften Petroleumsloven/ Plan- og bygningsloven Klima- og forurensningsdirektoratet Petroleumstilsynet Aukra kommune Fylkesmannen i Møre og Romsdal Rammetillatelse Plan- og bygningsloven Aukra kommune Shell Melding ved fullført bygging Plan- og bygningsloven Aukra kommune Shell Oppdatering av den eksisterende sikkerhetsrapporten for landanlegget Storulykkeforskriften Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Shell Samtykkesøknad for å starte opp Utvidelse av gassprosessanlegget på Nyhamna Petroleumsloven 4-3/ Forskrift til petroleumsloven 20,23. Rammeforskriften 20 Petroleumstilsynet Fiskal måling Oljedirektoratet Shell Shell Shell Shell Shell 7

14 Søknad om samtykke og videreføring innenfor ressursforvaltningsområdet Søknad om prosedyrer, frigivelse av sjøbunnstopografiske data, kontraktortillatelser mv. Rapportering om lokalisering av rørledning, ankermerker, steindumper o.a Petroleumsloven Petroleumsforskriften 30a Olje og energidepartementet Shell Sjøfartsloven Fellesoperativt hovedkvarter Shell Petroleumsloven, Sikkerhetsforskiften 10 Etterretninger for sjøfarende Fiskeripressen Ptil Shell 8

15 1.4 Kommunale og fylkeskommunale forhold og planer Gassprosessanlegget på Nyhamna ligger i et område som allerede er regulert til industriformål. Endringene som skal gjennomføres på anlegget vil ikke berøre områder utenfor dette og vil således ikke kreve revidering eller nye reguleringsplaner/ byggesaksbehandling. 1.5 Forholdet til tilgrensende prosjekt Selve utbyggingen av landanlegget på Nyhamna har vært gjenstand for en egen konsekvensutredningsprosess der konsekvenser for miljø, naturressurser og samfunn har blitt vurdert (Norsk Hydro, 2002). Foreliggende konsekvensutredning er således avgrenset til å fokusere på endringer i forhold til dagens situasjon. Parallelt med foreliggende konsekvensutredning sendes også på høring: Konsekvensutredning for utbygging og drift av Linnorm-feltet PL 255 (Shell ansvarlig) Konsekvensutredning for Norwegian Sea Gas Infrastructure (Statoil ansvarlig) Avgrensing mellom KU for NSGI rørledningsprosjektet (Statoil) og for utvidelse av gassprosessanlegget på Nyhamna (Shell) er koordinert mellom Statoil og Shell. Grensesnittet er som beskrevet under: KU for NSGI rørledningsprosjektet inneholder en beskrivelse av anlegg og drift for rørledningsprosjektet opp til tilkoblingspunkt på land til gassprosessanlegget på Nyhamna, Vurdering av de miljømessige og samfunnsøkonomiske påvirkninger fra rørledningsprosjektet som kan forekomme fra landfall (omkring 400 meter fra land, 15 meter dyp) og frem til tilkoblingspunkt på anlegget, er inkludert i KU for utvidelse av gassprosessanlegget på Nyhamna. KU for gassprosessanlegget på Nyhamna vil inneholde et sammendrag av de vurderinger som er gjort i KU for rørledningsprosjektet (NSGI). 1.6 Konsekvensutredningsprosess Rettighetshaverne gjennomfører konsekvensutredningsarbeidet i henhold til fastsatt utredningsprogram. Operatøren sender konsekvensutredningen til høring til myndigheter og interesseorganisasjoner, samtidig som det kunngjøres i Norsk Lysingsblad at konsekvensutredningen er sendt på høring. Konsekvensutredningen, og så langt som mulig relevant bakgrunnsinformasjon, gjøres tilgjengelig på internett (www.shell.no). Fristen for høring vil for konsekvensutredningen for utvidelse av gassprosessanlegget på Nyhamna være 12 uker. Uttalelser til konsekvensutredningen sendes til operatøren med kopi Olje- og energidepartementet (OED). Operatøren vil vurdere innkomne kommentarer og sende sin vurdering til OED. Departementet vil, på bakgrunn av høringen, ta stilling til om det er behov for tilleggsutredninger eller dokumentasjon om bestemte forhold. Eventuelle tilleggsutredninger skal forelegges berørte myndigheter og dem som har avgitt uttalelse til konsekvensutredningen før det fattes vedtak i saken. Basert på investeringens størrelse antas det at Regjeringen vil fatte beslutning i saken. OED vil derfor presentere 9

16 saksdokumentene for Regjeringen for beslutning. Myndighetsprosessen konsekvensutredningsprosessen for utvidelsene på landanlegget er skissert i Figur 1-1. for Figur 1-1. Skjematisk fremstilling av utredningsprosess og saksbehandling for konsekvensutredninger. Som en del av KU-prosessen ble det i perioden med m høringg av forslaget til utredningsprogram avholdt folkemøter og møter med kommunepolitikere i Aukra og Fræna. Nyttige innspill ble mottatt og er forsøktt ivaretatt i den videree KU-prosessen. I dialog med OED og Aukra kommune vil det vurderes å avholde et folkemøte lokalt om prosjektplanen også i løpet av konsekvensutredningens høringsperiode. 1.7 Tidsplan for konsekvensutredningsarbeidet Antatt tidsplan for konsekvensutredningsprosessen er angitt i Tabell T 1-3. Tabell 1-3. Antatt tidsplan for landanleggets konsekvensutredningsprosess. Aktivitet Forslag til utredningsprogram Offentlig høring av utredningsprogram Behandling av høringsuttalelser Fastsettelse av utredningsprogram Offentlig høring av konsekvensutredning Innsending av oppdatert plan for utbygging og drift (PUD)/ plan for anlegg og drift (PAD) (inkludert konsekvensutredning) Godkjenning (oppdatert) PUD/PAD Tidsplann 9. mars mars 1. juni 2012 (12 uker) Juni 2012 Juli 2012 September november (12 uker) 30. Januar 2013 Vårsesjonen

17 2 Planer for utbyggingg og driftt Bakgrunnen for utvidelsen av gassprosessanlegget på Nyhamna er relatert til krav til økt prosesskapasitet på anlegget som følge av økt gassuttak fra Ormen Lange-feltet, og tilknytning av en ny gassrørledning, Norwegian Sea Gas Infrastructure (NSGI), fra planlagte og fremtidige felt i Norskehavet. Hovedendringene ved anlegget vil være: Installasjon av mottaksfasiliteter for NSGI-rørledningen bestående av piggmottaker og forvarmer, og tilhørende anleggsarbeid i sjø og på land. Installasjon av to nye 35 MW gasskompresjonstog. Installasjon av et fjerdee 48 MW kompressortog for gasseksport. Modifikasjoner på prosess og støttesystemer. Tiltaket og anleggets beliggenhet er nærmere omtalt nedenfor. 2.1 Geografisk beliggenhet Prosessanlegget for Ormen Lange ligger nord på øya Gossenn i Aukra kommune i Møre og Romsdal. Lokaliseringen av Nyhamna er vist i Figur 2-1. Gossen G har r ferjeforbindelse til fastlandet. Avstanden til Molde er ca. 23 km og til Kristiansund og Ålesundd ca. 80 km. Figur 2-1. Lokalisering av Nyhamna (MRDB 2010, foto Shell). 11

18 2.2 Beskrivelse av eksisterende landanlegg Utbyggingen av Ormen Lange-landanlegg startet i 2003 og anlegget ble ferdigstilt for f drift i Anlegget ble bygget for en levetid på 30 år, mens deler av hovedinfrastrukturen er bygget med en levetid på 50 år. Brønnstrømmen fra Ormen Lange, som består av gass, kondensat, tilsatt frostvæske og vann, føres ubehandlet gjennom to 30 flerfaserør de 1200 km inn til landanlegget på Nyhamna for prosessering. Når brønnstrømmen ankommer landanlegget, blir den først ført til et mottaksanlegg for væskeplugger, en såkalt slug catcher. Slike S væskeplugger kan ellers fylle oppp og skade prosessanlegget. Deretter blir gass, kondensat, vann ogg frostvæske (MEG) separert gjennom ulike utskillingsprosesser. Gassen går så til en e prosess for vannfjerning og tørking (med trietylenglykol, TEG) før den komprimeres for eksport. Den vannholdige fasen overføres til gjenvinningsanlegget for frostvæske, der frostvæske og vannn separeres. Vannet behandles videre på vannbehandlingsanlegget før det slippes ut u til sjø Eksport av gass og kondensat Etter at gassen er tørket og komprimert blir den eksportert gjennom den 1200 km lange transportrørledningen, Langeled, via Sleipner til Easington i England. Kondensatet skilles ut på landanlegget og lagres i fjellhaller som rommer m 3 før det eksporteres med skip fra Nyhamna. Dagens kondensatproduksjon er ca m 3 per dag. Kondensatet eksporteres fra landanlegget i skipslasterr med hyppighet på 2-33 ganger per måned Dagens kraftbehov Gasskompressorene på anlegget forsynes med kraft fra det lokale strømnettet (ca 150 MW), mens varme forsynes fra to gassbaserte forbrenningsovner. I tillegg har anlegget i beredskap tre dieseldrevne motorer for brannvannspumper og en elektriskk generator for nedstrøm Dagens utslippsgrenser og støygrenser på landanlegg et Dagens utslippstillatelse for landanlegget på Nyhamna blee gitt 4.juni Tillatelsen omhandler i hovedsak utslipp til luft, utslipp til vann og støy. Tabell 2-1 og Tabell 2-2 viser gjeldende utslippsgrenser for anlegget. I dagens vannbehandlingsanlegg på Nyhamna blir produsert vann, v vann fra fjellagrene (dvs. inntrengningsvann og vann fra kondensatvasking) og drenasjevann behandlet i et tretrinns- t vannbehandlingsanlegg som består av en enhet for oljeekstraksjon, en enhet for biologisk rensing og en enhet for kjemisk flotasjon. Etter behandling i anleggett blir avløpsvannet sluppet ut i sjø, sammen med kjølevannet på 42 meters dyp. I henhold til utslippstillatelsen skal kjølevannet fra anlegget slippes ut ca 150 m fra anleggskaien og på 42 m dyp. Dagens utslippsgrense for Nyhamna er m 3 pr time og resipienten skal ikkee tilføres mer varme enn 175 MW. Grensen for kjølevannetss maksimale temperatur idet det slippes til sjø, skal ikke overstige 28,5 C. 12

19 Tabell 2-1. Utslippsgrenser for utslipp til vann fra vannrenseanlegget. Komponent Utslippsgrense døgn (mg/l) Utslippsgrense år (tonn/år) Hydrokarboner 1,5 0,33 Fenoler 0,4 0,11 Totalt organisk karbon (TOC) ,2 Ammonium (NH4-N) 15 3,4 Monoetylenglykol (MEG) Trietylenglykol 1,5 0,33 Totalt suspendert stoff Tabell 2-2. Utslippsgrenser for utslipp til luft. Komponent Utslippskilde Utslippsgrense tonn/år CO 2 Hetoljekjeler, fakkel Jf. Klimakvoteloven Dieselmotorer 250 Ventilasjon, MEG-systemet 1500 NOx Fakkel 35 Dieselmotorer 5 Diffuse utslipp fra prosessanlegget og MEGsystemet 115 CH 4 Kjeler, fakkel og kondensatlasting 5 Lasting av kondensat 285 nmvoc Diffuse utslipp fra prosessanlegget, MEGsystemet 75 og fakkelsystem CO Kjeler, fakkelsystem og dieselmotorer 25 SO 2 Dieselmotorer 0,1 Videre definerer utslippstillatelsen krav til maksimalt tillatt støynivå målt ved nærmeste bolig eller annen bolig som eventuelt er mer støyutsatt (Tabell 2-3). Tabell 2-3. Maksimalt tillatt støynivå. Tidspunkt dba Hverdager Kveld Søndag og helligdager Natt Økt gassuttak fra Ormen Lange feltet Ormen Lange er et gassfelt i den sørlige delen av Norskehavet, omtrent 120 km nordvest for Kristiansund, lokalisert i blokk 6305/5 (Figur 2-2). Feltet, som er Europas tredje største gassfelt, ble oppdaget i oktober 1997 og produksjonen startet i september Norsk Hydro var utbyggingsoperatør for Ormen Lange frem til 1.desember 2007, da Shell tok over som driftsoperatør. 13

20 Figur 2-2. Plassering av Ormen Lange-feltet i Norskehavet (MRDB, 2012). 2 Ormen Lange- reservoaret ligger om lag 2000 m under havbunnen og dekker et område som er omkring 40 km langt og mellom 8-10 km bredt (Figur 2-3). Brønnrammene er plassert på mellom 850 og 1100 m havdybde hvor det er tilrettelagt for totalt 24 brønner er fordelt på fire havbunnsrammer. Havbunnen i området er veldig kupert ogg vanntemperaturen ligger på rundt - 1 til -2 C. Slike temperaturforhold kombinert med høytt trykk, kann føre til at gass og vann danner hydrater (issørpe) som igjen kan plugge røret ved stans i produksjonen. For å hindre hydratdannelse injiseres det frostvæske (MEG) ute påå feltet. Frostvæsken føres f fra landanlegget ut til feltet i to 6 rørledninger og injiseres kontinuerlig i transportrørene ved hvert brønnhode på havbunnen. 14

A /S Norske Shell - S øknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven

A /S Norske Shell - S øknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven Miljødirektoratet Postboks 5672 Sluppen 7485 Trondheim Attn. Si ssel Sandgrind A/S Norske Shell P. O. Box 40 4098 Tananger Norway Telefon +47 71564000 Mobiltelefon +47 99321 139 E - post janmartin.haug

Detaljer

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan olje- og gassfelt i norge kulturminneplan 189 er et gassfelt sør i Norskehavet, omtrent 130 km nordvest av Molde. Gassen blir ført i land til Nyhamna i Møre og Romsdal. ligger i et område hvor de klimatiske

Detaljer

Utslipp fra Nyhamna Landanlegg 2014

Utslipp fra Nyhamna Landanlegg 2014 fra Nyhamna Landanlegg 2014 A/S Norske Shell Årsrapportering til Miljødirektoratet A/S Norske Shell 15.03.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING...2 1. FELTETS STATUS...3 1.1 Generelt...3 1.2 Produksjon av

Detaljer

Utslipp fra Nyhamna Landanlegg 2015

Utslipp fra Nyhamna Landanlegg 2015 fra Nyhamna Landanlegg 2015 A/S Norske Shell Årsrapportering til Miljødirektoratet A/S Norske Shell 15.03.2016 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 2 1. FELTETS STATUS... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Produksjon

Detaljer

Utslipp fra Ormen Lange Landanlegget 2007

Utslipp fra Ormen Lange Landanlegget 2007 fra Ormen Lange Landanlegget 2007 A/S Norske Shell Årsrapportering til Oljedirektoratet (OD) A/S Norske Shell 01.03.2008 Ormen Lange Landanlegg-2007 Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 STATUS...4 1.1 FELTETS

Detaljer

Utslipp fra Nyhamna Landanlegg 2016

Utslipp fra Nyhamna Landanlegg 2016 Utslipp fra Nyhamna Landanlegg 2016 A/S Norske Shell Årsrapportering til Miljødirektoratet A/S Norske Shell 02.03.2017 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 2 1. FELTETS STATUS... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Produksjon

Detaljer

Utslipp fra Ormen Lange Landanlegg 2013

Utslipp fra Ormen Lange Landanlegg 2013 fra Ormen Lange Landanlegg 2013 A/S Norske Shell Årsrapportering til Miljødirektoratet A/S Norske Shell 17.03.2014 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 2 1. FELTETS STATUS... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Produksjon

Detaljer

Årsrapportering til Miljødirektoratet 2013 Melkøya landanlegg Hammerfest LNG AU-DPN ON SNO-00268

Årsrapportering til Miljødirektoratet 2013 Melkøya landanlegg Hammerfest LNG AU-DPN ON SNO-00268 Classification: Internal Status: Final Expiry date: 2015-01-10 Page 1 of 6 I henhold til Norsk olje og gass «Anbefalte retningslinjer for utslippsrapportering», rev. dato 9.1.2014 inneholder årsrapport

Detaljer

Forslag til utredningsprogram for: Europipe II; - alternative traséer Kårstø - Vestre Bokn

Forslag til utredningsprogram for: Europipe II; - alternative traséer Kårstø - Vestre Bokn Forslag til utredningsprogram for: Europipe II; - alternative traséer Kårstø - Vestre Bokn Desember 1997 1 1 Bakgrunn for tilleggsutredningen Foreliggende forslag til utredningsprogram omhandler alternative

Detaljer

Årsrapport 2011 for Vega Sør AU-DPN OE TRO-00091

Årsrapport 2011 for Vega Sør AU-DPN OE TRO-00091 Årsrapport 2011 for Vega Sør Gradering: Internal Side 2 av 10 Innhold 1 STATUS... 5 1.1 Generelt... 5 1.2 Status produksjon... 7 1.3 Oversikt over utslippstillatelser for feltet... 9 1.4 Overskridelser

Detaljer

Årsrapportering til Miljødirektoratet 2014. Hammerfest LNG landanlegg AU-SNO-00021

Årsrapportering til Miljødirektoratet 2014. Hammerfest LNG landanlegg AU-SNO-00021 Classification: Internal Status: Final Expiry date: 2016-01-10 Page 1 of 6 I henhold til Norsk olje og gass «Anbefalte retningslinjer for utslippsrapportering», rev. dato 9.1.2014 inneholder årsrapport

Detaljer

Utslipp fra Ormen Lange Landanlegget A/S Norske Shell. Årsrapportering til Oljedirektoratet (OD)

Utslipp fra Ormen Lange Landanlegget A/S Norske Shell. Årsrapportering til Oljedirektoratet (OD) fra Ormen Lange Landanlegget 2010 A/S Norske Shell Årsrapportering til Oljedirektoratet (OD) A/S Norske Shell 01.03.2011 srapport for utslipp til luft fra Nyhamna Landanlegg 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1

Detaljer

Utslipp fra Ormen Lange Landanlegget 2011. A/S Norske Shell. Årsrapportering til Oljedirektoratet (OD)

Utslipp fra Ormen Lange Landanlegget 2011. A/S Norske Shell. Årsrapportering til Oljedirektoratet (OD) srapport for utslipp til luft fra Nyhamna Landanlegg 2010 fra Ormen Lange Landanlegget 2011 A/S Norske Shell Årsrapportering til Oljedirektoratet (OD) A/S Norske Shell 01.03.2012 Side 1 av 5 srapport for

Detaljer

NORSKE SHELL AS. Oppsummering av miljøvurdering for brønnåpninger på Ormen Lange-feltet. 2015

NORSKE SHELL AS. Oppsummering av miljøvurdering for brønnåpninger på Ormen Lange-feltet. 2015 NORSKE SHELL AS Oppsummering av miljøvurdering for brønnåpninger på Ormen Lange-feltet. 2015 ADDRESS Aquateam COWI AS Hasleveien 10 Postboks 6875 Rodeløkke 504 Oslo TEL +47 02694 WWW cowi.no NORSKE SHELL

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Alstahaug kommunestyre Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Alstahaug kommunestyre Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Stig-Gøran Olsen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Alstahaug kommunestyre Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l

Detaljer

Landanlegg. Innholdsfortegnelse. Side 1 / 5

Landanlegg. Innholdsfortegnelse.  Side 1 / 5 Landanlegg Innholdsfortegnelse http://test.miljostatus.no/tema/hav-og-kyst/olje-og-gass/utbyggingslosninger-og-infrastruktur/landanlegg/ Side 1 / 5 Landanlegg Publisert 06.12.2012 av Miljødirektoratet

Detaljer

Årsrapport til Klif 2012 Melkøya landanlegg

Årsrapport til Klif 2012 Melkøya landanlegg Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: 2013-02-14 Side 1 av 7 Status: Final Utløpsdato: 2013-02-14 Side 2 av 7 I henhold til OLF dokument Veiledning til vedlegg til opplysningspliktforskriften inneholder

Detaljer

Årsrapport 2014 - Utslipp fra Hymefeltet AU-HYME-00003. Classification: Open Status: Final Expiry date: 2016-02-23 Page 1 of 7

Årsrapport 2014 - Utslipp fra Hymefeltet AU-HYME-00003. Classification: Open Status: Final Expiry date: 2016-02-23 Page 1 of 7 Classification: Open Status: Final Expiry date: 2016-02-23 Page 1 of 7 Table of contents Innledning... 4 1 Feltets status... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Produksjon av olje og gass... 5 1.3 Gjeldende utslippstillatelser

Detaljer

Petroleumsrett høst 2011: Utvikling av felt og infrastruktur

Petroleumsrett høst 2011: Utvikling av felt og infrastruktur Petroleumsrett høst 2011: Utvikling av felt og infrastruktur Mette Karine Gravdahl Agerup Underdirektør Ressursforvaltning viktigste instrumenter Plikt til ressursforvaltning PL 1-2 Tildelingssystemet

Detaljer

Uttalelse til søknad og konsekvensutredning - Etablering av overføringsanlegg for kraft fra land til Johan Sverdrup-feltet - Statoil ASA

Uttalelse til søknad og konsekvensutredning - Etablering av overføringsanlegg for kraft fra land til Johan Sverdrup-feltet - Statoil ASA Norges vassdrags- og energidirektorat Boks 5091 Majorstua 0301 OSLO Oslo, 9.januar 2015 Deres ref.: 201201635-46 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2014/1976 Saksbehandler: Anne-G. Kolstad Uttalelse til

Detaljer

Årsrapport Hammerfest LNG 2011

Årsrapport Hammerfest LNG 2011 Årsrapport Hammerfest LNG 2011 Gradering: Internal (Restricted Distribution) Status: Final Utløpsdato: 2013-02-14 Side 1 av 6 Gradering: Internal (Restricted Distribution) Status: Final Utløpsdato: 2013-02-14

Detaljer

Din ref: Vår ref: Dato:

Din ref: Vår ref: Dato: Miljødirektoratet Postboks 5672 Torgarden 7485 Trondheim Din ref: Vår ref: Dato: 14.09.2017 Attn.: Michaela Ersvik Søknad om tillatelse til installasjon av undervannsinnretninger, rørledninger og kontrollkabel

Detaljer

Alve årsrapport 2014 AU-ALVE-00002

Alve årsrapport 2014 AU-ALVE-00002 Security Classification: Internal - Status: Final Page 1 of 10 Innhold 1 Feltets Status... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Produksjon av olje og gass... 6 1.3 Gjeldende utslippstillatelser på Alve... 7 1.4 Overskridelser

Detaljer

Utslipp fra Nyhamna Landanlegg A/S Norske Shell. Årsrapportering til KLIF

Utslipp fra Nyhamna Landanlegg A/S Norske Shell. Årsrapportering til KLIF fra Nyhamna Landanlegg 2012 A/S Norske Shell Årsrapporting til KLIF Side 1 av 5 A/S Norske Shell 01.03.2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 STATUS... 4 1.1 FELTETS STATUS... 4 2 UTSLIPP TIL LUFT... 5 2.1 UTSLIPP

Detaljer

Forskrift om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten og på enkelte landanlegg (rammeforskriften).

Forskrift om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten og på enkelte landanlegg (rammeforskriften). Forskrift om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten og på enkelte landanlegg (rammeforskriften). Fastsatt ved kongelig resolusjon 12. februar 2010 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 62 om

Detaljer

Årsrapport til Statens forurensningstilsyn

Årsrapport til Statens forurensningstilsyn Årsrapport til Statens forurensningstilsyn 2003 HYDRO Sture Side 2 Innhold 1 FELTETS STATUS... 3 1.1 GENERELT... 3 1.2 GJELDENDE UTSLIPPSTILLATELSE(R)... 4 2 UTSLIPP TIL LUFT... 5 2.1 UTSLIPP VED LAGRING

Detaljer

Forskrift om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten og på enkelte landanlegg (rammeforskriften).

Forskrift om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten og på enkelte landanlegg (rammeforskriften). Forskrift om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten og på enkelte landanlegg (rammeforskriften). Fastsatt ved kongelig resolusjon 12. februar 2010 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 62 om

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven

Tillatelse etter forurensningsloven Tillatelse etter forurensningsloven til permanent plugging av brønnene 8 brønner på Varg (PL 038) Talisman Energy Norge AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

Årsrapport Tune 2012 AU-DPN OE OSE-00191

Årsrapport Tune 2012 AU-DPN OE OSE-00191 Innhold 1 Feltets status... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Produksjon av olje/gass... 5 1.3 Gjeldende utslippstillatelser... 6 1.4 Overskridelser av utslippstillatelser / Avvik... 7 1.5 Kjemikalier prioritert

Detaljer

Søknad om tillatelse til installasjon av undervannsinnretninger på Snøhvitfeltet i forbindelse med etablering av ny CO 2 injeksjonsbrønn

Søknad om tillatelse til installasjon av undervannsinnretninger på Snøhvitfeltet i forbindelse med etablering av ny CO 2 injeksjonsbrønn 1 av 5 Miljødirektoratet v/ Ingrid Bjotveit Postboks 5672 Sluppen 7485 Trondheim Søknad om tillatelse til installasjon av undervannsinnretninger på Snøhvitfeltet i forbindelse med etablering av ny CO 2

Detaljer

Årsrapport for utslipp 2014 Sigyn

Årsrapport for utslipp 2014 Sigyn Årsrapport for utslipp 2014 Sigyn Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 4 1 FELTETS STATUS... 5 1.1 BELIGGENHET OG RETTIGHETSHAVERE... 5 1.2 ORGANISATORISKE FORHOLD... 5 1.3 UTBYGNINGSKONSEPT... 5 1.4 FELTETS

Detaljer

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan olje- og gassfelt i norge kulturminneplan 123 området området omfatter feltene, Skirne og Vale i den nordlige delen av Nordsjøen. I tillegg blir gass fra Oseberg og Huldra transportert via. Det er også

Detaljer

Tilførsler av olje fra petroleumsinstallasjoner i Norskehavet

Tilførsler av olje fra petroleumsinstallasjoner i Norskehavet Tilførsler av olje fra petroleumsinstallasjoner i Norskehavet Innholdsfortegnelse Side 1 / 5 Tilførsler av olje fra petroleumsinstallasjoner i Norskehavet Publisert 04.07.2016 av Overvåkingsgruppen (sekretariat

Detaljer

SDØE-resultater 1 kvartal 2012 - presentasjon

SDØE-resultater 1 kvartal 2012 - presentasjon SDØE-resultater 1 kvartal 2012 - presentasjon Kjell Pedersen, administrerende direktør Marion Svihus, økonomidirektør Jan Rosnes, direktør gassfelt og nye utbygginger Sveinung Sletten, kommunikasjonssjef

Detaljer

Alve årsrapport 2015 AU-ALVE Gradering: Open Status: Final Utløpsdato: Side 1 av 9

Alve årsrapport 2015 AU-ALVE Gradering: Open Status: Final Utløpsdato: Side 1 av 9 Gradering: Open Status: Final Utløpsdato: 2017-01-03 Side 1 av 9 Gradering: Open Status: Final Utløpsdato: 2017-01-03 Side 2 av 9 Innhold 1 Feltets status... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Gjeldende utslippstillatelser

Detaljer

Plugging og permanent avstengning av brønnene A53 og A55 på Draugen

Plugging og permanent avstengning av brønnene A53 og A55 på Draugen A/S Norske Shell Postboks 40 4098 TANANGER Oslo, 31.10.2014 Att: Jan Martin Haug Deres ref.: Mdir1416 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/181 Saksbehandler: Bent Barman Skaare Plugging og permanent avstengning

Detaljer

Veiledning til petroleumsforskriften 30a Søknad om samtykke til oppstart og videreføring innenfor ressursforvaltningsområdet

Veiledning til petroleumsforskriften 30a Søknad om samtykke til oppstart og videreføring innenfor ressursforvaltningsområdet Veiledning til petroleumsforskriften 30a Søknad om samtykke til oppstart og videreføring innenfor ressursforvaltningsområdet Sist oppdatert 23.6.17 1. Samtykke til oppstart og videreføring 1 Samtykke til

Detaljer

Plan for utbygging og drift av Linnorm-feltet

Plan for utbygging og drift av Linnorm-feltet Plan for utbygging og drift av Linnorm-feltet PL255 September 2012 Partnere: Forord Rettighetshaverne i utvinningstillatelse PL255 har startet en planleggingsprosess for utvikling av Linnorm-feltet. Forslag

Detaljer

Årsrapportering til Miljødirektoratet Hammerfest LNG landanlegg AU-HLNG-00004

Årsrapportering til Miljødirektoratet Hammerfest LNG landanlegg AU-HLNG-00004 Classification: Internal Status: Final Expiry date: 2016-12-10 Page 1 of 8 Classification: Internal Status: Final Expiry date: 2016-12-10 Page 2 of 8 1. Feltets status 1.1 Generelt Denne rapporten er utarbeidet

Detaljer

Årsrapport til Statens forurensningstilsyn

Årsrapport til Statens forurensningstilsyn Årsrapport til Statens forurensningstilsyn 2004 HYDRO Sture Side 2 Innhold 1 FELTETS STATUS...3 1.1 GENERELT... 3 1.2 GJELDENDE UTSLIPPSTILLATELSE(R)... 4 2 UTSLIPP TIL LUFT...5 2.1 UTSLIPP VED LAGRING

Detaljer

KONSEPTET HELHETLIG FORVALTNINGSPLAN FOR BARENTSHAVET

KONSEPTET HELHETLIG FORVALTNINGSPLAN FOR BARENTSHAVET KONSEPTET HELHETLIG FORVALTNINGSPLAN FOR BARENTSHAVET (oppdatert 19.01.2006) Bakgrunn formålet med forvaltningsplanen for Barentshavet Opplegget for en mer helhetlig forvaltning av havområdene og for etableringen

Detaljer

Årsrapport 2009 Vilje AU-EPN ONS MAS-00603

Årsrapport 2009 Vilje AU-EPN ONS MAS-00603 Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: 2011-03-01 Side 1 av 8 Innhold 1 Feltets status... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Produksjon av olje/gass... 4 1.3 Gjeldende utslippstillatelse(r)... 8 1.4 Overskridelser

Detaljer

Grane Søknad om tillatelse til å grave i marine områder og operere i områder med forurensede sedimenter

Grane Søknad om tillatelse til å grave i marine områder og operere i områder med forurensede sedimenter 1 av 13 Miljødirektoratet v/ Mihaela Ersvik Postboks 5672 Sluppen 7485 Trondheim Grane Søknad om tillatelse til å grave i marine områder og operere i områder med forurensede sedimenter I henhold til Forurensningsforskriften

Detaljer

Årsrapport 2010 Vilje AU-EPN ONS MAS-00675

Årsrapport 2010 Vilje AU-EPN ONS MAS-00675 Årsrapport 2010 Vilje Innhold 1 Feltets status... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Produksjon av olje/gass... 4 1.3 Gjeldende utslippstillatelse(r)... 7 1.4 Overskridelser av utslippstillatelser/avvik... 7 1.5

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Årsrapport for Atla feltet 2013

INNHOLDSFORTEGNELSE. Årsrapport for Atla feltet 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FELTETS STATUS... 3 1.1. Generelt... 3 1.2. Produksjonen på feltet... 5 1.3. Utslippstillatelser... 5 2. FORBRUK OG UTSLIPP KNYTTET TIL BORING... 5 3. OLJEHOLDIG VANN... 5 4. BRUK

Detaljer

Årsrapportering til Miljødirektoratet Hammerfest LNG landanlegg AU-SNO-00067

Årsrapportering til Miljødirektoratet Hammerfest LNG landanlegg AU-SNO-00067 Classification: Internal Status: Final Expiry date: 2017-12-10 Page 1 of 8 Title: Document no. : Contract no.: Project: Årsrapportering 2016 Classification: Distribution: Internal Corporate Statoil Expiry

Detaljer

UTSLIPPSRAPPORT for Norpipe Gassrørledning, B-11

UTSLIPPSRAPPORT for Norpipe Gassrørledning, B-11 UTSLIPPSRAPPORT 2013 for Norpipe Gassrørledning, B-11 Innledning Rapporten dekker utslipp til sjø og til luft, samt håndtering av avfall fra Norpipe Gassrørledning i år 2013. Kontaktperson hos GASSCO AS

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om materiale og opplysninger i petroleumsvirksomheten (opplysningspliktforskriften).

Forskrift om endring i forskrift om materiale og opplysninger i petroleumsvirksomheten (opplysningspliktforskriften). Forskrift om endring i forskrift om materiale og opplysninger i petroleumsvirksomheten (opplysningspliktforskriften). Fastsatt av Petroleumstilsynet.. i medhold av lov 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet

Detaljer

Årsrapport til Miljødirektoratet - Fram 2014

Årsrapport til Miljødirektoratet - Fram 2014 Gradering: Open Status: Final Side 1 av 9 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Produksjon av olje/gass... 5 1.2 Gjeldende utslippstillatelser... 6 1.3 Overskridelser av utslippstillatelser... 7 1.4 Status for

Detaljer

14 Fremtidige utbygginger

14 Fremtidige utbygginger Fremtidige utbygginger Funn i planleggingsfase (hvor beslutning om utbygging ventes innen 4 år. Listen omfatter ikke funn som faller inn under nye ressurser i eksisterende felt). 2/12-1 Freja...135 3/7-4

Detaljer

Flytting av sedimenter på Visund

Flytting av sedimenter på Visund Statoil Petroleum AS - Drift Vestlig og Nordlig Nordsjø Postboks 8500 Forus 4035 STAVANGER Oslo, 14.09.2017 Deres ref.: AU-VIS-00059 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/316 Saksbehandler: Marte Braathen

Detaljer

Årsrapport til Miljødirektoratet PL- 274 Oselvar

Årsrapport til Miljødirektoratet PL- 274 Oselvar Årsrapport til Miljødirektoratet 2013 PL- 274 Oselvar Innhold 1 STATUS FOR FELTET... 4 1.1 GENERELT... 4 1.2 EIERANDELER... 6 1.3 GJELDENDE UTSLIPPSTILLATELSER... 6 1.4 BRØNNSTATUS... 6 1.5 STATUS FOR

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Ormen Lange Landanlegg

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Ormen Lange Landanlegg INSPEKSJONSRAPPORT A/S NORSKE SHELL AVD PRODUKSJON OG PROSESSERING AV GASS OG LETTOLJE Nyhamna 6480 Aukra Oslo, 20. desember 2016 Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): Jan Martin Haug 2016/1715 Saksbehandler:

Detaljer

UTVINNINGSTILLATELSE NR. XXX FOR PETROLEUMSVIRKSOMHET. tildelt X X X X. ved kongelig resolusjon XX.XX.XXXX

UTVINNINGSTILLATELSE NR. XXX FOR PETROLEUMSVIRKSOMHET. tildelt X X X X. ved kongelig resolusjon XX.XX.XXXX XX. KONSESJONSRUNDE UTVINNINGSTILLATELSE NR. XXX FOR PETROLEUMSVIRKSOMHET tildelt X X X X ved kongelig resolusjon XX.XX.XXXX 2 Ved kongelig resolusjon xx.xx.xxxx er bestemt: I medhold av lov 29. november

Detaljer

Ormen Lange 2016 A/S Norske Shell. Årsrapport til Miljødirektoratet

Ormen Lange 2016 A/S Norske Shell. Årsrapport til Miljødirektoratet Ormen Lange 2016 A/S Norske Shell Årsrapport til Miljødirektoratet A/S Norske Shell 02.03.2017 Side 2 av 20 Rolle Ansvarlig Godkjent av Rapport utarbeidet av Navn og stilling Tor Bjerkestrand, Operations

Detaljer

BKK utreder gasskraftverk tilrettelagt for CO2-rensing

BKK utreder gasskraftverk tilrettelagt for CO2-rensing BKK utreder gasskraftverk tilrettelagt for CO2-rensing Informasjon om BKKs melding til NVE om et gasskraftverk som mulig løsning for å styrke kraftsituasjonen i BKK-området. www.bkk.no/gass Melding til

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven

Tillatelse etter forurensningsloven Tillatelse etter forurensningsloven for permanent plugging av brønnene A1-A12 på Heimdal (PL 036) Statoil Petroleum AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Formannskapet

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Formannskapet STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: U22 Arkivsaksnr: 2012/3462-4 Saksbehandler: Audny Merete Mehammer Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Formannskapet Konsekvensutredning PL 475

Detaljer

À Ã Õ Õ Œ fl Œ Ã. fl à fl Ã Ã Ó ÔÏ

À Ã Õ Õ Œ fl Œ Ã. fl à fl Ã Ã Ó ÔÏ Ã Ãfl fl Õ À Ã Õ Õ Œ fl Œ à fl à fl Ã Ã Ó ÔÏ Ÿ à fl À à fl Œ fi à fl Œ à Œ Œ fl Ã Õ Œ Ã Õ fi À INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FELTETS STATUS... 3 1.1. Generelt... 3 1.2. Produksjonen på feltet... 5 1.3. Utslippstillatelser...

Detaljer

Utslippsrapport for TAMBAR feltet

Utslippsrapport for TAMBAR feltet Utslippsrapport for TAMBAR feltet 2003 Forus 1. Mars 2004 Utarbeidet av: Godkjent av: Ingvild Anfinsen Miljørådgiver BP Norge AS Shona Grant Ula Tambar Draugen Performance Unit Leader BP Norge AS Innholdsfortegnelse

Detaljer

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2011/ Marianne Hestvik

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2011/ Marianne Hestvik Ove Vold Drammensveien 264, Vækerø 0246 OSLO Att. Ove Vold Melding om vedtak Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2011/1188-10 Marianne Hestvik 14.03.2012 Oversendelse av uttalelse til program for konsekvensutredning

Detaljer

Masseuttak og -deponi på Drivenes

Masseuttak og -deponi på Drivenes TT ANLEGG AS Regulering av Masseuttak og -deponi på Drivenes i Vennesla kommune PLANPROGRAM TIL KONSEKVENSUTREDNING Ortofoto fra GIS-line Dokumentnr -01 Versjon 00 Utgivelsesdato 11112010 Utarbeidet Kontrollert

Detaljer

Søknad om utslippstillatelse pa Draugenfeltet i 2014. Brønnintervensjon pa E1 brønnen A/S NORSKE SHELL

Søknad om utslippstillatelse pa Draugenfeltet i 2014. Brønnintervensjon pa E1 brønnen A/S NORSKE SHELL Søknad om utslippstillatelse pa Draugenfeltet i 2014 Brønnintervensjon pa E1 brønnen A/S NORSKE SHELL Oktober 2014 Brønnintervensjon på E1 på Draugenfeltet Side 2 av 8 Innholdsfortegnelse 1 Generell informasjon

Detaljer

Årsrapport ytre miljø 2006

Årsrapport ytre miljø 2006 Årsrapport ytre miljø 26 Innledning Petoro forvalter statens eierinteresser gjennom SDØE på de fleste felt på norsk sokkel. SDØE sin eierandel i felt på norsk sokkel er blitt noe redusert gjennom nedsalg

Detaljer

Videreutvikling av infrastruktur for gasstransport fra Norskehavet (Norwegian Sea Gas Infrastructure - NSGI prosjektet)

Videreutvikling av infrastruktur for gasstransport fra Norskehavet (Norwegian Sea Gas Infrastructure - NSGI prosjektet) Videreutvikling av infrastruktur for gasstransport fra Norskehavet (Norwegian Sea Gas Infrastructure - NSGI prosjektet) Melding om forslag til utredningsprogram for rørledning Side 1 av 25 Forord På vegne

Detaljer

Utvidelse av gassprosessanlegget på Nyhamna

Utvidelse av gassprosessanlegget på Nyhamna Utvidelse av gassprosessanlegget på Nyhamna Forslag til program for konsekvensutredning 9. mars 2012 Partnere: Forord Rettighetshaverne for gassprosessanlegget på Nyhamna er i gang med å planlegge en utvidelse

Detaljer

Vedtak om endring av utslippsgrenser til luft for Knarr. Midlertidig unntak fra krav om HOCNF for Therminol 55

Vedtak om endring av utslippsgrenser til luft for Knarr. Midlertidig unntak fra krav om HOCNF for Therminol 55 BG Norge AS Postboks 780 Sentrum 4004 STAVANGER Oslo, 13.10.2015 Deres ref.: BGN-2015-086-HS-MD Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/4378 Saksbehandler: Bjørn A. Christensen Vedtak om endring av utslippsgrenser

Detaljer

Endret tillatelse til utslipp fra Tine meieriet Sem i Tønsberg kommune.

Endret tillatelse til utslipp fra Tine meieriet Sem i Tønsberg kommune. Tine meieriet Øst Sem Postboks 114 3107 SEM Vår saksbehandler / telefon: Deres ref: Vår referanse: Vår dato: Sigurd Anders Svalestad 2003/7040 28.10.2003 33 37 11 90 Arkivnr: 461.3 Endret tillatelse til

Detaljer

Årsrapport til Miljødirektoratet for 2016 MARIA

Årsrapport til Miljødirektoratet for 2016 MARIA Årsrapport til Miljødirektoratet for 2016 MARIA Revision Date Reason for issue Prepared by Checked by Accepted by 01 13.03.2017 M. Lima-Charles Dines Haslund Rikke Tittel Document Title: Årsrapport til

Detaljer

14 Fremtidige utbygginger

14 Fremtidige utbygginger Fremtidige utbygginger (Funn i planleggingsfase, hvor beslutning om utbygging ventes innen 4 år. Listen omfatter ikke funn som faller inn under nye ressurser i eksisterende felt.) 2/12-1 Freja.................................................

Detaljer

Utslippsrapport for Viljefeltet 2012

Utslippsrapport for Viljefeltet 2012 Utslippsrapport for Viljefeltet 2012 1. mars 2013 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FELTETS STATUS... 3 1.1 INNLEDNING... 3 1.2 PRODUKSJON OG FORBRUK... 4 1.3 STATUS PÅ NULLUTSLIPPSARBEIDET... 4 2 UTSLIPP FRA BORING...

Detaljer

Vedtak om endring av tillatelse til injeksjon og lagring av CO2 på Snøhvitfeltet

Vedtak om endring av tillatelse til injeksjon og lagring av CO2 på Snøhvitfeltet Statoil Petroleum AS 4035 Stavanger Oslo, 6.12.2016 Deres ref.: AU-SNO-00037 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/1614 Saksbehandler: Bjørn A. Christensen Vedtak om endring av tillatelse til injeksjon

Detaljer

16 Fremtidige utbygginger

16 Fremtidige utbygginger Fremtidige utbygginger (Funn i planleggingsfase, hvor beslutning om utbygging ventes innen 4 år. Listen omfatter ikke funn som faller inn under nye ressurser i eksisterende felt.) 2/12-1 Freja... 143 3/7-4

Detaljer

RFO-aktiviteter på Edvard Grieg oljeeksportrørledning

RFO-aktiviteter på Edvard Grieg oljeeksportrørledning Statoil Petroleum AS 4035 STAVANGER v./reidun Førdestrøm Verhoeven Oslo, 06.01.2015 Deres ref.: AU-EGP-00025/AU-DPN OW-00077 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2014/8135 Saksbehandler: Mihaela Ersvik RFO-aktiviteter

Detaljer

Klifs forventninger til petroleumsvirksomhetenes beredskap

Klifs forventninger til petroleumsvirksomhetenes beredskap Klifs forventninger til petroleumsvirksomhetenes beredskap Beredskapsforum 2013 Signe Nåmdal, avdelingsdirektør i industriavdelingen Klif er bekymret for at petroleumsindustrien ikke er godt nok forberedt

Detaljer

Inntekter fra petroleumsvirksomhet på nasjonalt nivå

Inntekter fra petroleumsvirksomhet på nasjonalt nivå Inntekter fra petroleumsvirksomhet på nasjonalt nivå Konsekvensutredning for havområdene ved Jan Mayen Utarbeidet på oppdrag fra Olje- og energidepartementet KU-område Grense norsk sokkel Spesielle ordninger

Detaljer

ARLIG UTSLIPPSRAPPORT ATLA FELTET

ARLIG UTSLIPPSRAPPORT ATLA FELTET Arsraort for Atla feltet 2016 ARLIG UTSLIPPSRAPPORT ATLA FELTET 2016 Ill IF1flAt - :.j. - -:r N - -z - :. Utarbeidet av Verifisert av Godkjent av Dato MILJØKOORDINATOR HSEO MILJeRADGIVER DIREKTØR OPERATION

Detaljer

Tillatelse til å operere i områder med forurensede sedimenter i forbindelse med installasjon av system for permanent overvåking på Grane

Tillatelse til å operere i områder med forurensede sedimenter i forbindelse med installasjon av system for permanent overvåking på Grane Statoil ASA 4035 STAVANGER Oslo, 31.03.2014 Deres ref.: AU-DPN OW KVG-00328 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/3680 Saksbehandler: Mihaela Ersvik Tillatelse til å operere i områder med forurensede sedimenter

Detaljer

Transportløsninger for gass i Norskehavet. Thorbjørn G. Svendsen, Gassco Oljens dag, Kristiansund 17 september 2007

Transportløsninger for gass i Norskehavet. Thorbjørn G. Svendsen, Gassco Oljens dag, Kristiansund 17 september 2007 Transportløsninger for gass i Norskehavet Thorbjørn G. Svendsen, Gassco Oljens dag, Kristiansund 17 september 2007 Innhold Gasstransportsystemet Gassco Infrastrukturutvikling Norskehavet Behov for transport

Detaljer

Vurdering av metoder for opparbeidelse av ledningsgrøfter med fokus på bevaring av biologisk mangfold.

Vurdering av metoder for opparbeidelse av ledningsgrøfter med fokus på bevaring av biologisk mangfold. Fylkesmannen i Vestfold Miljøvernavdelingen Postboks 2076 3103 Tønsberg Att.: Berit Løkken Jernbanealleen 17 3210 Sandefjord Telefon: 335 222 60 Telefax: 335 222 61 Mail: firmapost@vaconsult.no Hjemmeside:

Detaljer

Esso Norge AS ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2003 SIGYN

Esso Norge AS ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2003 SIGYN Esso Norge AS ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2003 SIGYN SLEIPNER - SIGYN LAYOUT Sleipner East Loke 9" 9" SLB SLT 20" SLR 30" 16/11 S SLA 40" Zeebrugge 10" 8" Sigyn 1 mars, 2004 Signaturer Dokument: Utslipp fra

Detaljer

Konsekvensutredningsprogram for Lopphavet

Konsekvensutredningsprogram for Lopphavet Innholdsfortegnelse 1 Konsekvensutredningsprogram for Lopphavet Utarbeidet av DN i samarbeid med Direktoratsgruppen 22. juli 2010 Innholdsfortegnelse 1 Lovhjemmel og formål med konsekvensutredninger...

Detaljer

UTKAST. 1. Virkeområde mv. skal lyde:

UTKAST. 1. Virkeområde mv. skal lyde: Forskrift om endring i forskrift 20. desember 2002 nr. 1724 om fastsettelse av tariffer mv. for bestemte innretninger. Fastsatt av Olje- og energidepartementet [..] 2005 med hjemmel i lov 29. november

Detaljer

Vedtak om endring av krav til VOC-utslipp ved lagring på Skarv

Vedtak om endring av krav til VOC-utslipp ved lagring på Skarv Aker BP ASA Postboks 65 1324 LYSAKER Oslo, 13.11.2017 Deres ref.: Aker BP-Ut-2017-0309 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/2945 Saksbehandler: Ingeborg Rønning Vedtak om endring av krav til VOC-utslipp

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven

Tillatelse etter forurensningsloven Tillatelse etter forurensningsloven for produksjon på Troll A Statoil Petroleum AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) av 13. mars 1981 nr.

Detaljer

FAKTA. Kollsnes. prosessanlegg

FAKTA. Kollsnes. prosessanlegg FAKTA Kollsnes prosessanlegg Som en oase lyser prosessanlegget opp kystlandskapet en sensommerkveld Kollsnesanlegget spiller en nøkkelrolle når det gjelder transport av gass i store mengder fra felt i

Detaljer

11Felt under utbygging

11Felt under utbygging fakta_2005_kap11_15 12-04-05 14:48 Side 142 11Felt under utbygging Godkjente oppgraderingar av eksisterande felt er omtala i kapittel 10 fakta_2005_kap11_15 12-04-05 14:48 Side 143 Alvheim Blokk og utvinningsløyve

Detaljer

Boring og produksjon-endring av tillatelse- Oseberg Feltsenter

Boring og produksjon-endring av tillatelse- Oseberg Feltsenter Statoil Petroleum AS 4035 STAVANGER Oslo, 30.07.2015 Deres ref.: AU-DPN-OE OSE-00145 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/1246 Saksbehandler: Anne-Grethe Kolstad Boring og produksjon-endring av tillatelse-

Detaljer

DYPERE-STØRRE-MER SUBSEA UTFORDRINGER I ET 2020 PERSPEKTIV.

DYPERE-STØRRE-MER SUBSEA UTFORDRINGER I ET 2020 PERSPEKTIV. DYPERE-STØRRE-MER SUBSEA UTFORDRINGER I ET 2020 PERSPEKTIV. Jan André Furnes Subsea IMR Team lead A/S Norske Shell 1 DRIFT OG VEDLIKEHOLD FRA KRISTIANSUND A/S Norske Shell 2 1.0 DRAUGEN A/S Norske Shell

Detaljer

Veiledning om samtykke til oppstart og videreføring innenfor ressursforvaltningsområdet

Veiledning om samtykke til oppstart og videreføring innenfor ressursforvaltningsområdet Veiledning om samtykke til oppstart og videreføring innenfor ressursforvaltningsområdet 18.12.2015 1. Innledning Om ordningen med samtykke til oppstart og videreføring Myndighetene har behov for å følge

Detaljer

Oversendelse av endret tillatelse etter forurensningsloven til Statnetts reservekraftverk på Nyhamna

Oversendelse av endret tillatelse etter forurensningsloven til Statnetts reservekraftverk på Nyhamna Statnett SF Postboks 4904 Nydalen 0423 OSLO Oslo, 19.12.2013 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/3515 Saksbehandler: Audun Aukrust Oversendelse av endret tillatelse etter forurensningsloven

Detaljer

Produksjon og drift av Edvard Grieg

Produksjon og drift av Edvard Grieg Lundin Norway AS Postboks 247 1326 LYSAKER Oslo, 16.12.2015 Att: Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/4081 Saksbehandler: Angelika Baumbusch Produksjon og drift av Edvard Grieg

Detaljer

Tillatelse til bruk av kjemiske sporstoff på Brage. Oversendelse av tillatelse etter forurensningsloven

Tillatelse til bruk av kjemiske sporstoff på Brage. Oversendelse av tillatelse etter forurensningsloven Statoil Petroleum AS 4035 STAVANGER Att: Gisle Vassenden Oslo, 13.08.2013 Deres ref.: AU-DPN OW MF-00333 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/1216 Saksbehandler: Mihaela Ersvik Tillatelse til bruk av

Detaljer

Årsrapport til Miljødirektoratet PL- 274 Oselvar

Årsrapport til Miljødirektoratet PL- 274 Oselvar Årsrapport til Miljødirektoratet 2014 PL- 274 Oselvar Innhold 1 STATUS FOR FELTET... 4 GENERELT... 4 EIERANDELER... 6 GJELDENDE UTSLIPPSTILLATELSER... 6 BRØNNSTATUS... 6 STATUS FOR NULLUTSLIPPSARBEIDET...

Detaljer

Retningslinjer for rapportering av radioaktive stoffer fra petroleumsvirksomheten.

Retningslinjer for rapportering av radioaktive stoffer fra petroleumsvirksomheten. Retningslinjer for rapportering av radioaktive stoffer fra petroleumsvirksomheten. Forord Alle operatører på norsk sokkel leverer årlige rapporter for utslipp av radioaktive stoffer til Statens strålevern,

Detaljer

Ren Borgundfjord. Opprydding av forurenset sjøbunn John Vegard Øien

Ren Borgundfjord. Opprydding av forurenset sjøbunn John Vegard Øien Ren Borgundfjord Opprydding av forurenset sjøbunn John Vegard Øien Introduksjon Prosjektet er del-finansiert av klima- og forurensningsdirektoratet. Stillingen er underlagt Ålesund kommune. Prosjektperiode

Detaljer

Årsrapport 2012 Fram AU-DPN OE TRO-00175

Årsrapport 2012 Fram AU-DPN OE TRO-00175 Innhold 1 Feltets status... 4 1.1 Produksjon av olje/gass... 5 1.2 Gjeldende utslippstillatelser... 7 1.3 Overskridelser av utslippstillatelser... 8 1.4 Status for nullutslippsarbeidet... 8 1.5 Kjemikalier

Detaljer

Ny gasseksportrørledning fra Kollsnes til kontinentet eller Storbritannia

Ny gasseksportrørledning fra Kollsnes til kontinentet eller Storbritannia Ny gasseksportrørledning fra Kollsnes til kontinentet eller Storbritannia Gas Network Expansion (GNE) Miller Forslag til program for konsekvensutredning Juni 2007 Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Innledning...

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven

Tillatelse etter forurensningsloven Tillatelse etter forurensningsloven til injeksjon og lagring av CO2 på Snøhvitfeltet, Statoil Petroleum AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer