Konsekvensutredning for utvidelse av gassprosessanlegget på Nyhamna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Konsekvensutredning for utvidelse av gassprosessanlegget på Nyhamna"

Transkript

1 Konsekvensutredning for utvidelse av gassprosessanlegget på Nyhamnaa September

2 Forord Foreliggende konsekvensutredning er utarbeidet i henhold til petroleumslovens bestemmelser for PUD/PAD på norsk sokkel, og omhandler utvidelse av anlegget og tilknytning av en ny gassrørledning, Norwegian Sea Gas Infrastructure (NSGI), fra planlagte og fremtidige felt i Norskehavet. Foreliggende konsekvensutredning utgjør en del av revidert Plan for anlegg og drift 1 for Nyhamna, som planlegges levert januar Gassprosessanlegget på Nyhamna var som en del av beslutningsprosessen for utbygging gjenstand for en egen konsekvensutredningsprosess, der konsekvenser for miljø, naturressurser og samfunn ble grundig vurdert (Norsk Hydro, 2002). Foreliggende konsekvensutredning er avgrenset til å fokusere på de endringer som planlegges i forhold til dagens situasjon og hva eventuelle konsekvenser av en utvidelse av det eksisterende anlegget vil innebære. Bakgrunnen for utvidelsen av gassprosessanlegget på Nyhamna er relatert til et økt gassuttak fra Ormen Lange-feltet, samt tilknytning av en ny gassrørledning fra andre felt i Norskehavet. Konsekvensutredningen er utarbeidet i henhold til program for konsekvensutredning som ble fastsatt av Olje- og energidepartementet 4. juli Foreliggende konsekvensutredning legges herved frem for offentlig høring. Eventuelle kommentarer eller innspill til forslaget anmodes sendt til Shell med kopi til Olje- og energidepartementet i henhold til følgebrevet. I forståelse med Olje- og energidepartementet er høringsperioden satt til 12 uker. Konsekvensutredningen ligger elektronisk på 1 PAD for Nyhamna utgjorde en integrert del av PUD for Ormen Lange, godkjent av Stortinget 2. april 2004 i

3 Innholdsfortegnelse Forord... i Forkortelser... 1 Sammendrag Innledning Bakgrunn Økt gassuttak fra Ormen Lange feltet... 5 Tilknytning av en ny gassrørledning (NSGI) fra andre felt i Norskehavet Rettighetshavere og eierforhold... 6 Lovverkets krav til konsekvensutredning Krav i norsk lovverk... 6 Annet relevant regelverk og nødvendige tillatelser Kommunale og fylkeskommunale forhold og planer... 9 Forholdet til tilgrensende prosjekt Konsekvensutredningsprosess... 9 Tidsplan for konsekvensutredningsarbeidet Planer for utbygging og drift Geografisk beliggenhett Beskrivelsee av eksisterende landanlegg Eksport av gass og kondensat Dagens kraftbehov Dagens utslippsgrenser og støygrenser på landanlegget Økt gassuttak fra Ormen Lange feltet Tilknytning av en ny gassrørledningg (NSGI) fra andre felt i Norskehavet N Planlagt utbygging Miljøkriterier Planlagte modifikasjoner på Nyhamna Kjemikaliebehov Kraftbehov Tilknytning av en ny gassrørledningg (NSGI) fra andre felt i Norskehavet N Etablering av rørgate Anleggsarbeid Inntrekning av NSGI rørledningen Klargjøring for operasjon ii

4 3.3.5 Kjemikaliebehov Kostnader Tidsplan Tiltak for å redusere utslipp Avviklingsplan Helse, miljø og sikkerhet Metodikk for vurdering av konsekvense er Sammenfatning av innkomne høringsuttalelser til forslaget til utredningsprogram Statusbeskrivelse av miljøtilstand Meteorologi Oseanografi Berggrunn Overflatevann Landskap Vegetasjon Dyreliv Kystnær sjøfugl Oter Hjortevilt Kystsel Marin fauna/floraa Koraller Kulturminner Naturvernområder/friluftsområderr Naturressurser Jordbruk Fiskeri Akvakultur Miljøovervåkningsprogrammer på Nyhamna Konsekvenser for miljø Utslipp til luft Konsekvenser ved modifikasjoner på gassprosessanlegget Konsekvenser ved anleggsarbeider for tilknytning av gassrørledning ng (NSGI) Utslipp til sjø iii

5 7.2.1 Konsekvenser ved modifikasjoner på gassprosessanlegget Konsekvenser ved anleggsarbeider for tilknytning av gassrørledning ng (NSGI) Støy Forhold til gjeldende støykravv Dagens støysituasjon Konsekvenser ved modifikasjoner på gassprosessanlegget Konsekvenser ved anleggsarbeider for tilknytning av gassrørledning ng (NSGI) Lys Landskap Konsekvenser ved modifikasjoner på gassprosessanlegget Konsekvenser ved anleggsarbeider for tilknytning av gassrørledning ng (NSGI) Dyreliv Konsekvenser for kystnære sjøfugl Konsekvenser for oter Konsekvenser for hjortevilt Konsekvenser for kystsel Konsekvenser for marin fauna/flora Konsekvenser for korallområder Konsekvenser for kulturminner Naturvernområder/friluftsliv Konsekvenser ved modifikasjoner på gassprosessanlegget Konsekvenser ved anleggsarbeider for tilknytning av gassrørledning ng (NSGI) Akutte utslipp Konsekvenser ved modifikasjoner på gassprosessanlegget Konsekvenser ved anleggsarbeider for tilknytning av gassrørledning ng (NSGI) Sikkerhet og Beredskap Kvantitativ risikovurdering (QRA) Avfall Konsekvenser for naturressurser Jordbruksressurser Fiskeri Konsekvenser ved modifikasjoner på gassprosessanlegget Konsekvenser ved anleggsarbeider for tilknytning av gassrørledning ng (NSGI) Akvakultur iv

6 8.3.1 Konsekvenser ved modifikasjoner på gassprosessanlegget Konsekvenser ved anleggsarbeider for tilknytning av gassrørledning ng (NSGI) Endringer i miljøovervåkningsprogrammer Tungmetaller og organiske miljøgifter Grunn og overflatevann Konsekvenser for samfunn Konsekvenser for kraftsituasjonen i regionen Samfunn Generelt Utbyggingskostnader Konsekvenser for transport Eksisterende transportsystem Framtidig transportsystem konsekvenser Vegnettet Kollektivtrafikk Andre forhold Overnattingskapasitet Konklusjonn konsekvenser samfunn Sammenstilling av konsekvenser og forslag til avbøtende tiltak Sammenstilling av konsekvenser Forslag til avbøtende tiltak Referanser v

7 Forkortelser Forkortelse AD ALARP BAT BTEX CH 2 (CH 2 CHO) 2 CH 4 CO CO 2 DAL ESD FeS FeCO 3 Fisk. Dir. FKD GWh HMS H 2 S IPPC Klif KU kv MEG MRDB MSm 3 MW NINA NOx Na 2 O 5 S 2 nmvoc NPD NSGI NVE OD OED PCB PLL Ptil PAD PAH PNEC PUD QRA ROV SEAPOP SO 2 St. prp. TEG THC TOC VOC Beskrivelse Arbeidsdepartementet As low as reasonably practicable Best tilgjengelig teknikker Benzen, toluen, etylbenzen og xylener Glutaraldehyd Metan Karbonmonoksid Karbondioksid Dimensjonerende ulykkesbelastning Emergency shut down Jernsulfid Jernkarbonat Fiskeridirektoratet Fiskeri- og Kystdepartementet Gigawatt timer Helse, miljø og sikkerhet Hydrogensulfid Integrated pollution prevention and control Klima- og forurensningsdirektoratet Konsekvensutredning Kilovolt Monoetylenglykol Marin ressurs database Millioner Standard kubikkmeter Mega watt Norsk Institutt for Naturforskning Nitrogenoksid Dinatriumdisulfitt Non-methane flyktige organiske forbindelser Naftalen, phenantren og dibenzothiophen Norwegian Sea Gas Infrastructure Norges Vassdrags- og Energidirektorat Oljedirektoratet Olje- og energidepartementet Polyklorerte bifenyler Potensielt tap av liv Petroleumstilsynet Plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum Polysykliske aromatiske hydrokarboner Predicted no-effect concentration Plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst Kvantitativ risikovurdering Remotely operated vehicle Seabird populations - overvåkings- og kartleggingsprogram for norske sjøfugler Svoveldioksid Stortingsproposisjon Trietylenglykol Tetrahydrocannabinol Totalt organisk karbon Flyktige organiske forbindelser 1

8 Sammendrag En viktig del av den industrielle utvikling av Norskehavet er etablering av en ny transportrørledning for gass fra eksisterende og framtidige felt. Prosjektet Norwegian Sea Gas Infrastructure (NSGI) innebærer at det etableres en ny felles transportrørledning for gass for å kunne håndtere en økning i produksjonsvolumer. Bakgrunnen for utvidelsen av gassprosessanlegget på Nyhamna er relatert til krav til økt prosesskapasitet på anlegget som følge av økt utvinningsgrad av gass fra Ormen Langefeltet, og tilknytning av en ny gassrørledning, Norwegian Sea Gas Infrastructure (NSGI), fra planlagte og fremtidige felt i Norskehavet. Hovedendringene ved anlegget vil være: Installasjon av mottaksfasiliteter for NSGI-rørledningen bestående av piggmottaker og forvarmer, og tilhørende anleggsarbeid i sjø og på land. Installasjon av to nye 35 MW gasskompresjonstog. Installasjon av et fjerde 48 MW kompressortog for gasseksport. Modifikasjoner på prosess- og støttesystemer. NSGI prosjektet består av: NSGI rørledningsprosjekt, hvor Statoil har ansvaret for prosjektering og utbyggingene: o En ca 481 km rørledning fra Aasta Hansteen feltet til Nyhamna gassprosesseringsanlegg. NSGI rørledningen forberedes for tilkobling til Linnorm over Draugen, Kristin, Zidane og et fremtidig felt (KP60). o En ca 31 km tilkoblingsrør fra Kristin feltet til NSGI rørledningen. Utbygginger og modifikasjoner på Nyhamna for å kunne motta tredjeparts gass. Shell, som operatør for Ormen Lange, har ansvaret for prosjektering og utbyggingene på Nyhamna. Denne konsekvensutredningen omhandler utvidelse av gassprosessanlegget på Nyhamna. Figur 0-1 oppsummerer de viktigste vurderingene av miljø- og samfunnsmessige konsekvenser ved planlagte modifikasjoner på gassprosessanlegget i Nyhamna. De vurderte konsekvensene er gitt med ulik farge, der sirklenes størrelse øker med økende grad av usikkerhet i vurderingene. Utstrekning i horisontal retning viser usikkerhet av vurderingen i forhold til områdets verdi eller sårbarhet. Som man ser av figuren er kun små negative konsekvenser forventet fra utslipp til sjø, forårsaket av henholdsvis økt volum kjølevann og økt mengde varme tilført resipienten. Forbigående små negative konsekvenser på dyreliv (oterbestanden) i området forventes også. I perioder med økt anleggs- og byggeaktivitet vil oteren sannsynligvis unngå området, men når anlegget er tilbake i drift forventes oter og hjort å gjenoppta vanlig aktivitet i og rundt området. I anleggsfasen og i den etterfølgende driftsfasen vil sikkerhetsrisikoen øke noe for personell, forårsaket av økningen av aktivitetsnivå og bemanning i forbindelse med 2

9 installasjonen av det nye utstyret. I tillegg vil risikoen for tredjepart øke noe og eksisterende sikkerhetssone på anlegget vil måtte utvides. Risikoøkningen vurderes ellers som å ha en liten negativ effekt. Den tekniske overføringskapasiteten fra Viklandet V til Nyhamnaa er mer enn stor nok til å dekke den forventedee økning i kraftforbruk med NSGI og Ormen Lange offshore kompresjon etablert rundt år Det økte kraftbehovet vil derfor være innenfor dagens transformatorkapasitet. Det forventes ubetydelige / ingen konsekvenser av utbyggingen på de resterende vurderte miljøkomponentene som s følge av utbyggingen av landanlegget (ikke vist i Figur 0-1). Figur 0-1. Oppsummering av de viktigste miljø- og samfunnsmessige modifikasjoner og i drift på gassprosessanlegget på Nyhamna. Støy Utslipp til sjø Dyreliv Sikkerhet og beredskap konsekvensene ved Figur 0-2 oppsummerer de viktigstee vurderingene av miljø- og samfunnsmessige konsekvenser ved anleggsarbeider for tilknytning av NSGI-gassrørledning. Det forventes forbigående små negative miljøkonsekvenser fra utslipp til luft og sjø ved anleggsarbeider for tilknytningen av NSGI-gassrørledningen. Prosjektet krever sement og det vurderes derfor å etablere et eget sementanlegg på landanlegget. Dette vil kunne medføree spredning av støv i omgivelsene. Primært vil dette rammee den umiddelbare omgivelsen på Nyhamna og kunne bli en belastning for arbeidsmiljøet. Tiltak vil bli iverksatt ved behov. Det kan ikke utelukkes at det kan påvirke bebyggelse nærmest Nyhamna. I forbindelse med gravearbeider i sjø vil marin flora/fauna berøres fysisk i området det graves og indirekte i områdene rundt forårsaket av sedimentering av a partikler. Konsekvensen på marin flora/fauna er forbigående, og de ulike artene vil reetablere seg, siden omfanget av tiltaket er begrenset. Det forventes ubetydelige / ingen konsekvenser av utbyggingen på de resterende vurderte miljøkomponentene som følge av utbyggingen av landanlegget (ikke( vist i Figur 0-2). 3

10 Støy Luft (Støv) Dyreliv Figur 0-2. Oppsummering av de viktigste vurderingene av miljø- og samfunnsmessige konsekvenser ved anleggsarbeiderr for tilknytning av NSGI-gassrørledning. 4

11 1 Innledning 1.1 Bakgrunn A/S Norske Shell (heretter referert r til som Shell) er driftsoperatør for Ormen Lange sitt gassprosessanleggg på Nyhamna og legger på vegne avv rettighetshaverne frem f en konsekvensutredning for kapasitetsutvidelse av landanlegget samt tilknytning av en ny gassrørledning, Norwegian Sea Gas Infrastructure (NSGI), fraa planlagte og fremtidige felt i Norskehavet. Konsekvensutredning for NSGI prosjektet er delt i to deler: Konsekvensutredning for rørledningsdelenn av prosjektet: «Videreutvikling av infrastruktur forgasstransport fra Norskehavet (Norwegian Sea Gas Infrastructure NSGI prosjektet). Konsekvensutredning for rørledningsprosjekt. Septemberr 2012», under ansvar av Statoil. Konsekvensutredning for utbyggingene på Nyhamna: «Konsekvensutredning for utvidelse av gassprosessanlegget på Nyhamna», underr ansvar av Shell. Gassprosessanlegget på Nyhamna var som en del av beslutningsprosessen for utbygging gjenstand for en egen konsekvensutredningsprosess, der konsekvenser for miljø, naturressurser og samfunn ble grundig vurdert (Norsk Hydro, 2002). Foreliggende konsekvensutredning er avgrenset til å fokusere på de endringer som planlegges i forhold til dagens situasjon og hva eventuelle konsekvenser av enn kapasitetsutvidelse av det eksisterende anlegget vil innebære. Bakgrunnen for utvidelsen av gassprosessanlegget på Nyhamna N er relatert til økt utvinningsgrad fra Ormen Lange-feltet, samt tilknytning av en ny n gassrørledning fra andre felt i Norskehavet (NSGI-rørledning) Økt gassuttak fra Ormen Lange feltet Produksjon av gass fra Ormen Lange medfører at trykket i reservoaret gradvis reduseres. Etterhvert som trykket reduseres vil det være behov for kompresjon for å optimalisere utvinningsgraden fra feltet. Dette vil skjee i flere trinn. Første trinn t innebærer installasjon av økt kompresjonskapasitet på gassprosessanlegget på Nyhamna, med planlagt oppstart i Deretter vil det installeres ytterligere kompresjonskapasitet, enten plattformbasert eller i form av en undervannsinstallasjon på Ormen Lange-feltet. Kun første trinn er omhandlet av foreliggende konsekvensutredning Tilknytning av en ny gassrørledn ning (NSGI) fra andre felt i Norskehavet Det vil etableres en ny felles transportrørledning for gass som s skal gå fra planlagte og fremtidige felt i Norskehavet og inn til landanlegget på Nyhamna. Den nyee gassrørledningen, Norwegian Sea Gas Infrastructure (NSGI), vil starte ved Aastaa Hansten (tidligere Luva) som er lokalisert på Vøringplatået på om lag 1300 meters dyp, 300 km vest for Bodø. Rørledningen vil gå sørover til landanlegget på Nyhamna, med forbindelse til feltene Linnorm/Draugen, Zidane og Kristin. NSGI-prosjektet er planlagt ferdigstilt i 2016, og Statoil har, på vegne av NSGI-partnerskapet, ansvaret for planleggingen og utbyggingen av rørledningen med tilhørende landbasert infrastruktur. Herunder inngår en egen konsekvensutredning. 5

12 Gjennomføringen av arbeidet på gassprosessanlegget vil samordnes medd de utvidelsene og modifikasjonene som er planlagt i forbindelse med installasjonn av økt kompresjonskapasitet på gassprosessanlegget. 1.2 Rettighetshavere og eierforhold Shell er driftsoperatør for gassprosessanlegget på Nyhamna. Tabell T 1-1 viser en fordeling av eierandelene i anlegget. Eierfordelingen vil ikke endres som følge avv ombyggingen av anlegget. Tabell 1-1. Rettighetshavere og eierfordelingen på Nyhamna (Ormen Lange). Rettighetshavere Petoro AS Statoil Petroleum AS A/S Norske Shell DONG E&P Norge AS ExxonMobil Exploration & Production Norwayy AS Eierandel ( %) 36,48 28,92 17,04 10,34 7, Lovverkets krav til konsekvensutredning Krav i norsk lovverk I henhold til Petroleumslovens 4-3, samt Petroleumsforskriften 28, vil de utvidelsene ved Nyhamna prosessanleggg være utredningspliktige. aktuelle Prosjektet omfatter videre arbeid på land innenfor Plan- og bygningslovens virkeområde. Forskrift om konsekvensutredninger i henhold til Plan- og bygningsloven, fastsatt ved kongeligg resolusjon , fastslår at visse typer tiltak som er angitt i vedlegg I til forskriften, alltid skal meldes og konsekvensutredes. Utvidelsen av landanlegget anses å ligge innenfor rammen av de tiltak som er listet i vedlegg I. Lovens 14-2 bestemmer at en konsekvensutredning skal gjennomføress på grunnlag av fastsatt utredningsprogram. Også andre lovverk inneholder bestemmelser som stiller krav til konsekvensutredning, blant annet forurensingsloven. Forurensningslovens 13 har bestemmelser om melding og konsekvensutredning ved planlegging av virksomhet som kan medføre forurensning. Foreliggende KU følger prosessen som er gitt av petroleumslovens bestemmelser og skal samtidig ivareta relevante forhold i henhold til de ovenfornevntee lovverk Annet relevant regelverk og nødvendige tillatelser For å gjennomføre utbyggingsplanene påå landanlegget vil det måtte m innhentes ulike tillatelser t fra myndighetene. Noen av disse vil måtte innhentes i planfasen, mens andre tillatelser kan vente til utbyggingsfasen. En oversikt over nødvendige søknader og tillatelser som vil måtte innhentes er presentert i Tabell

13 Tabell 1-2. Nødvendige søknader og tillatelser tilknyttet utvidelse, anlegg og drift av Nyhamna. Søknad Gjeldende lovverk Ansvarlig myndighet Ansvarlig for søknad Kristin Opplysningsforskriften Petroleumstilsynet Statoil Samtykke før utføring av større modifikasjon 5e Samtykke før bruk Opplysningsforskriften Petroleumstilsynet Statoil 5d Anlegg og drift av rørledning i sjø Havne-og farvannsloven Kystverket Statoil Avklaring iht. KML 9 Kulturminneloven M&R Fylkeskommune Statoil (undersøkelsesplikt) Prosedyrer, frigivelse av Sjøfartsloven FOHK Statoil sjøbunnstopografiske data, kontraktortillatelser mv. Legging av sjørør og arbeid i landfallområdene Havne- og farvannsloven Kystverket Havnevesen Statoil Traseundersøkelser i sjøen, forundersøkelser mv Petroleumsloven, Petroleumsforskriften 30 Rammefoskriften 7 Styringsforskriften 40 Petroleumsloven, Styringsforskriften 40 Petroleumsloven, SFOR 10 Oljedirektoratet Fiskeridirektoratet Statoil Traseundersøkelser i sjøen, forundersøkelser mv Statens Kartverk Sjø NGU Statoil Lokalisering av rørledning, EFS Statoil ankermerker, steindumper o.a Fiskeripressen Petroleumstilsynet Kartlegging av ankermerker, Fiskeridirektoratet Statoil steindumping mv. Klargjøring av rørledning (RFO) Forurensningsloven 11 Klima- og Statoil tillatelse til utslipp til sjø forurensningsdirektoratet Bemannede undervannsoperasjoner Opplysningsforskriften Petroleumstilsynet Statoil 16 Forandringer i planbestemmelsene for Plan- og bygningsloven Aukra kommune Shell utbyggingsplanen til Nyhamna Søknad om tillatelse for mudring, Forurensningsloven Fylkesmannen i Møre og Shell steindumping og sprengning under Havne- og Romsdal, Miljøvern vann for å ilandføre NSGI- rørledningen farvannsloven Kystverket Søknad om anlegg og drift av rørledning i sjø Havne- og farvannsloven Kystverket Utslippstillatelse for anleggsarbeid Forurensningsloven Klima- og forurensningsdirektoratet Søknad om tillatelse for oppstart av anleggsarbeid Oppdatering av eksisterende utslippstillatelse for Ormen Langelandanlegg Samtykke for å ta i bruk / igangsette nye anlegg Bygging av nytt gjerde pga. endringer i risikobildet Shell Shell Plan- og bygningsloven Aukra kommune Shell Forurensningsloven Petroleumsregelverket Rammeforskriften Petroleumsloven/ Plan- og bygningsloven Klima- og forurensningsdirektoratet Petroleumstilsynet Aukra kommune Fylkesmannen i Møre og Romsdal Rammetillatelse Plan- og bygningsloven Aukra kommune Shell Melding ved fullført bygging Plan- og bygningsloven Aukra kommune Shell Oppdatering av den eksisterende sikkerhetsrapporten for landanlegget Storulykkeforskriften Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Shell Samtykkesøknad for å starte opp Utvidelse av gassprosessanlegget på Nyhamna Petroleumsloven 4-3/ Forskrift til petroleumsloven 20,23. Rammeforskriften 20 Petroleumstilsynet Fiskal måling Oljedirektoratet Shell Shell Shell Shell Shell 7

14 Søknad om samtykke og videreføring innenfor ressursforvaltningsområdet Søknad om prosedyrer, frigivelse av sjøbunnstopografiske data, kontraktortillatelser mv. Rapportering om lokalisering av rørledning, ankermerker, steindumper o.a Petroleumsloven Petroleumsforskriften 30a Olje og energidepartementet Shell Sjøfartsloven Fellesoperativt hovedkvarter Shell Petroleumsloven, Sikkerhetsforskiften 10 Etterretninger for sjøfarende Fiskeripressen Ptil Shell 8

15 1.4 Kommunale og fylkeskommunale forhold og planer Gassprosessanlegget på Nyhamna ligger i et område som allerede er regulert til industriformål. Endringene som skal gjennomføres på anlegget vil ikke berøre områder utenfor dette og vil således ikke kreve revidering eller nye reguleringsplaner/ byggesaksbehandling. 1.5 Forholdet til tilgrensende prosjekt Selve utbyggingen av landanlegget på Nyhamna har vært gjenstand for en egen konsekvensutredningsprosess der konsekvenser for miljø, naturressurser og samfunn har blitt vurdert (Norsk Hydro, 2002). Foreliggende konsekvensutredning er således avgrenset til å fokusere på endringer i forhold til dagens situasjon. Parallelt med foreliggende konsekvensutredning sendes også på høring: Konsekvensutredning for utbygging og drift av Linnorm-feltet PL 255 (Shell ansvarlig) Konsekvensutredning for Norwegian Sea Gas Infrastructure (Statoil ansvarlig) Avgrensing mellom KU for NSGI rørledningsprosjektet (Statoil) og for utvidelse av gassprosessanlegget på Nyhamna (Shell) er koordinert mellom Statoil og Shell. Grensesnittet er som beskrevet under: KU for NSGI rørledningsprosjektet inneholder en beskrivelse av anlegg og drift for rørledningsprosjektet opp til tilkoblingspunkt på land til gassprosessanlegget på Nyhamna, Vurdering av de miljømessige og samfunnsøkonomiske påvirkninger fra rørledningsprosjektet som kan forekomme fra landfall (omkring 400 meter fra land, 15 meter dyp) og frem til tilkoblingspunkt på anlegget, er inkludert i KU for utvidelse av gassprosessanlegget på Nyhamna. KU for gassprosessanlegget på Nyhamna vil inneholde et sammendrag av de vurderinger som er gjort i KU for rørledningsprosjektet (NSGI). 1.6 Konsekvensutredningsprosess Rettighetshaverne gjennomfører konsekvensutredningsarbeidet i henhold til fastsatt utredningsprogram. Operatøren sender konsekvensutredningen til høring til myndigheter og interesseorganisasjoner, samtidig som det kunngjøres i Norsk Lysingsblad at konsekvensutredningen er sendt på høring. Konsekvensutredningen, og så langt som mulig relevant bakgrunnsinformasjon, gjøres tilgjengelig på internett (www.shell.no). Fristen for høring vil for konsekvensutredningen for utvidelse av gassprosessanlegget på Nyhamna være 12 uker. Uttalelser til konsekvensutredningen sendes til operatøren med kopi Olje- og energidepartementet (OED). Operatøren vil vurdere innkomne kommentarer og sende sin vurdering til OED. Departementet vil, på bakgrunn av høringen, ta stilling til om det er behov for tilleggsutredninger eller dokumentasjon om bestemte forhold. Eventuelle tilleggsutredninger skal forelegges berørte myndigheter og dem som har avgitt uttalelse til konsekvensutredningen før det fattes vedtak i saken. Basert på investeringens størrelse antas det at Regjeringen vil fatte beslutning i saken. OED vil derfor presentere 9

16 saksdokumentene for Regjeringen for beslutning. Myndighetsprosessen konsekvensutredningsprosessen for utvidelsene på landanlegget er skissert i Figur 1-1. for Figur 1-1. Skjematisk fremstilling av utredningsprosess og saksbehandling for konsekvensutredninger. Som en del av KU-prosessen ble det i perioden med m høringg av forslaget til utredningsprogram avholdt folkemøter og møter med kommunepolitikere i Aukra og Fræna. Nyttige innspill ble mottatt og er forsøktt ivaretatt i den videree KU-prosessen. I dialog med OED og Aukra kommune vil det vurderes å avholde et folkemøte lokalt om prosjektplanen også i løpet av konsekvensutredningens høringsperiode. 1.7 Tidsplan for konsekvensutredningsarbeidet Antatt tidsplan for konsekvensutredningsprosessen er angitt i Tabell T 1-3. Tabell 1-3. Antatt tidsplan for landanleggets konsekvensutredningsprosess. Aktivitet Forslag til utredningsprogram Offentlig høring av utredningsprogram Behandling av høringsuttalelser Fastsettelse av utredningsprogram Offentlig høring av konsekvensutredning Innsending av oppdatert plan for utbygging og drift (PUD)/ plan for anlegg og drift (PAD) (inkludert konsekvensutredning) Godkjenning (oppdatert) PUD/PAD Tidsplann 9. mars mars 1. juni 2012 (12 uker) Juni 2012 Juli 2012 September november (12 uker) 30. Januar 2013 Vårsesjonen

17 2 Planer for utbyggingg og driftt Bakgrunnen for utvidelsen av gassprosessanlegget på Nyhamna er relatert til krav til økt prosesskapasitet på anlegget som følge av økt gassuttak fra Ormen Lange-feltet, og tilknytning av en ny gassrørledning, Norwegian Sea Gas Infrastructure (NSGI), fra planlagte og fremtidige felt i Norskehavet. Hovedendringene ved anlegget vil være: Installasjon av mottaksfasiliteter for NSGI-rørledningen bestående av piggmottaker og forvarmer, og tilhørende anleggsarbeid i sjø og på land. Installasjon av to nye 35 MW gasskompresjonstog. Installasjon av et fjerdee 48 MW kompressortog for gasseksport. Modifikasjoner på prosess og støttesystemer. Tiltaket og anleggets beliggenhet er nærmere omtalt nedenfor. 2.1 Geografisk beliggenhet Prosessanlegget for Ormen Lange ligger nord på øya Gossenn i Aukra kommune i Møre og Romsdal. Lokaliseringen av Nyhamna er vist i Figur 2-1. Gossen G har r ferjeforbindelse til fastlandet. Avstanden til Molde er ca. 23 km og til Kristiansund og Ålesundd ca. 80 km. Figur 2-1. Lokalisering av Nyhamna (MRDB 2010, foto Shell). 11

18 2.2 Beskrivelse av eksisterende landanlegg Utbyggingen av Ormen Lange-landanlegg startet i 2003 og anlegget ble ferdigstilt for f drift i Anlegget ble bygget for en levetid på 30 år, mens deler av hovedinfrastrukturen er bygget med en levetid på 50 år. Brønnstrømmen fra Ormen Lange, som består av gass, kondensat, tilsatt frostvæske og vann, føres ubehandlet gjennom to 30 flerfaserør de 1200 km inn til landanlegget på Nyhamna for prosessering. Når brønnstrømmen ankommer landanlegget, blir den først ført til et mottaksanlegg for væskeplugger, en såkalt slug catcher. Slike S væskeplugger kan ellers fylle oppp og skade prosessanlegget. Deretter blir gass, kondensat, vann ogg frostvæske (MEG) separert gjennom ulike utskillingsprosesser. Gassen går så til en e prosess for vannfjerning og tørking (med trietylenglykol, TEG) før den komprimeres for eksport. Den vannholdige fasen overføres til gjenvinningsanlegget for frostvæske, der frostvæske og vannn separeres. Vannet behandles videre på vannbehandlingsanlegget før det slippes ut u til sjø Eksport av gass og kondensat Etter at gassen er tørket og komprimert blir den eksportert gjennom den 1200 km lange transportrørledningen, Langeled, via Sleipner til Easington i England. Kondensatet skilles ut på landanlegget og lagres i fjellhaller som rommer m 3 før det eksporteres med skip fra Nyhamna. Dagens kondensatproduksjon er ca m 3 per dag. Kondensatet eksporteres fra landanlegget i skipslasterr med hyppighet på 2-33 ganger per måned Dagens kraftbehov Gasskompressorene på anlegget forsynes med kraft fra det lokale strømnettet (ca 150 MW), mens varme forsynes fra to gassbaserte forbrenningsovner. I tillegg har anlegget i beredskap tre dieseldrevne motorer for brannvannspumper og en elektriskk generator for nedstrøm Dagens utslippsgrenser og støygrenser på landanlegg et Dagens utslippstillatelse for landanlegget på Nyhamna blee gitt 4.juni Tillatelsen omhandler i hovedsak utslipp til luft, utslipp til vann og støy. Tabell 2-1 og Tabell 2-2 viser gjeldende utslippsgrenser for anlegget. I dagens vannbehandlingsanlegg på Nyhamna blir produsert vann, v vann fra fjellagrene (dvs. inntrengningsvann og vann fra kondensatvasking) og drenasjevann behandlet i et tretrinns- t vannbehandlingsanlegg som består av en enhet for oljeekstraksjon, en enhet for biologisk rensing og en enhet for kjemisk flotasjon. Etter behandling i anleggett blir avløpsvannet sluppet ut i sjø, sammen med kjølevannet på 42 meters dyp. I henhold til utslippstillatelsen skal kjølevannet fra anlegget slippes ut ca 150 m fra anleggskaien og på 42 m dyp. Dagens utslippsgrense for Nyhamna er m 3 pr time og resipienten skal ikkee tilføres mer varme enn 175 MW. Grensen for kjølevannetss maksimale temperatur idet det slippes til sjø, skal ikke overstige 28,5 C. 12

19 Tabell 2-1. Utslippsgrenser for utslipp til vann fra vannrenseanlegget. Komponent Utslippsgrense døgn (mg/l) Utslippsgrense år (tonn/år) Hydrokarboner 1,5 0,33 Fenoler 0,4 0,11 Totalt organisk karbon (TOC) ,2 Ammonium (NH4-N) 15 3,4 Monoetylenglykol (MEG) Trietylenglykol 1,5 0,33 Totalt suspendert stoff Tabell 2-2. Utslippsgrenser for utslipp til luft. Komponent Utslippskilde Utslippsgrense tonn/år CO 2 Hetoljekjeler, fakkel Jf. Klimakvoteloven Dieselmotorer 250 Ventilasjon, MEG-systemet 1500 NOx Fakkel 35 Dieselmotorer 5 Diffuse utslipp fra prosessanlegget og MEGsystemet 115 CH 4 Kjeler, fakkel og kondensatlasting 5 Lasting av kondensat 285 nmvoc Diffuse utslipp fra prosessanlegget, MEGsystemet 75 og fakkelsystem CO Kjeler, fakkelsystem og dieselmotorer 25 SO 2 Dieselmotorer 0,1 Videre definerer utslippstillatelsen krav til maksimalt tillatt støynivå målt ved nærmeste bolig eller annen bolig som eventuelt er mer støyutsatt (Tabell 2-3). Tabell 2-3. Maksimalt tillatt støynivå. Tidspunkt dba Hverdager Kveld Søndag og helligdager Natt Økt gassuttak fra Ormen Lange feltet Ormen Lange er et gassfelt i den sørlige delen av Norskehavet, omtrent 120 km nordvest for Kristiansund, lokalisert i blokk 6305/5 (Figur 2-2). Feltet, som er Europas tredje største gassfelt, ble oppdaget i oktober 1997 og produksjonen startet i september Norsk Hydro var utbyggingsoperatør for Ormen Lange frem til 1.desember 2007, da Shell tok over som driftsoperatør. 13

20 Figur 2-2. Plassering av Ormen Lange-feltet i Norskehavet (MRDB, 2012). 2 Ormen Lange- reservoaret ligger om lag 2000 m under havbunnen og dekker et område som er omkring 40 km langt og mellom 8-10 km bredt (Figur 2-3). Brønnrammene er plassert på mellom 850 og 1100 m havdybde hvor det er tilrettelagt for totalt 24 brønner er fordelt på fire havbunnsrammer. Havbunnen i området er veldig kupert ogg vanntemperaturen ligger på rundt - 1 til -2 C. Slike temperaturforhold kombinert med høytt trykk, kann føre til at gass og vann danner hydrater (issørpe) som igjen kan plugge røret ved stans i produksjonen. For å hindre hydratdannelse injiseres det frostvæske (MEG) ute påå feltet. Frostvæsken føres f fra landanlegget ut til feltet i to 6 rørledninger og injiseres kontinuerlig i transportrørene ved hvert brønnhode på havbunnen. 14

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan olje- og gassfelt i norge kulturminneplan 189 er et gassfelt sør i Norskehavet, omtrent 130 km nordvest av Molde. Gassen blir ført i land til Nyhamna i Møre og Romsdal. ligger i et område hvor de klimatiske

Detaljer

Utslipp fra Nyhamna Landanlegg 2015

Utslipp fra Nyhamna Landanlegg 2015 fra Nyhamna Landanlegg 2015 A/S Norske Shell Årsrapportering til Miljødirektoratet A/S Norske Shell 15.03.2016 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 2 1. FELTETS STATUS... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Produksjon

Detaljer

Utslipp fra Nyhamna Landanlegg 2014

Utslipp fra Nyhamna Landanlegg 2014 fra Nyhamna Landanlegg 2014 A/S Norske Shell Årsrapportering til Miljødirektoratet A/S Norske Shell 15.03.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING...2 1. FELTETS STATUS...3 1.1 Generelt...3 1.2 Produksjon av

Detaljer

Forslag til utredningsprogram for: Europipe II; - alternative traséer Kårstø - Vestre Bokn

Forslag til utredningsprogram for: Europipe II; - alternative traséer Kårstø - Vestre Bokn Forslag til utredningsprogram for: Europipe II; - alternative traséer Kårstø - Vestre Bokn Desember 1997 1 1 Bakgrunn for tilleggsutredningen Foreliggende forslag til utredningsprogram omhandler alternative

Detaljer

Årsrapportering til Miljødirektoratet 2013 Melkøya landanlegg Hammerfest LNG AU-DPN ON SNO-00268

Årsrapportering til Miljødirektoratet 2013 Melkøya landanlegg Hammerfest LNG AU-DPN ON SNO-00268 Classification: Internal Status: Final Expiry date: 2015-01-10 Page 1 of 6 I henhold til Norsk olje og gass «Anbefalte retningslinjer for utslippsrapportering», rev. dato 9.1.2014 inneholder årsrapport

Detaljer

Årsrapportering til Miljødirektoratet 2014. Hammerfest LNG landanlegg AU-SNO-00021

Årsrapportering til Miljødirektoratet 2014. Hammerfest LNG landanlegg AU-SNO-00021 Classification: Internal Status: Final Expiry date: 2016-01-10 Page 1 of 6 I henhold til Norsk olje og gass «Anbefalte retningslinjer for utslippsrapportering», rev. dato 9.1.2014 inneholder årsrapport

Detaljer

Utslipp fra Ormen Lange Landanlegget 2011. A/S Norske Shell. Årsrapportering til Oljedirektoratet (OD)

Utslipp fra Ormen Lange Landanlegget 2011. A/S Norske Shell. Årsrapportering til Oljedirektoratet (OD) srapport for utslipp til luft fra Nyhamna Landanlegg 2010 fra Ormen Lange Landanlegget 2011 A/S Norske Shell Årsrapportering til Oljedirektoratet (OD) A/S Norske Shell 01.03.2012 Side 1 av 5 srapport for

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Alstahaug kommunestyre Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Alstahaug kommunestyre Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Stig-Gøran Olsen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Alstahaug kommunestyre Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l

Detaljer

Årsrapport 2014 - Utslipp fra Hymefeltet AU-HYME-00003. Classification: Open Status: Final Expiry date: 2016-02-23 Page 1 of 7

Årsrapport 2014 - Utslipp fra Hymefeltet AU-HYME-00003. Classification: Open Status: Final Expiry date: 2016-02-23 Page 1 of 7 Classification: Open Status: Final Expiry date: 2016-02-23 Page 1 of 7 Table of contents Innledning... 4 1 Feltets status... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Produksjon av olje og gass... 5 1.3 Gjeldende utslippstillatelser

Detaljer

Uttalelse til søknad og konsekvensutredning - Etablering av overføringsanlegg for kraft fra land til Johan Sverdrup-feltet - Statoil ASA

Uttalelse til søknad og konsekvensutredning - Etablering av overføringsanlegg for kraft fra land til Johan Sverdrup-feltet - Statoil ASA Norges vassdrags- og energidirektorat Boks 5091 Majorstua 0301 OSLO Oslo, 9.januar 2015 Deres ref.: 201201635-46 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2014/1976 Saksbehandler: Anne-G. Kolstad Uttalelse til

Detaljer

SDØE-resultater 1 kvartal 2012 - presentasjon

SDØE-resultater 1 kvartal 2012 - presentasjon SDØE-resultater 1 kvartal 2012 - presentasjon Kjell Pedersen, administrerende direktør Marion Svihus, økonomidirektør Jan Rosnes, direktør gassfelt og nye utbygginger Sveinung Sletten, kommunikasjonssjef

Detaljer

Plugging og permanent avstengning av brønnene A53 og A55 på Draugen

Plugging og permanent avstengning av brønnene A53 og A55 på Draugen A/S Norske Shell Postboks 40 4098 TANANGER Oslo, 31.10.2014 Att: Jan Martin Haug Deres ref.: Mdir1416 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/181 Saksbehandler: Bent Barman Skaare Plugging og permanent avstengning

Detaljer

Årsrapport for utslipp 2014 Sigyn

Årsrapport for utslipp 2014 Sigyn Årsrapport for utslipp 2014 Sigyn Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 4 1 FELTETS STATUS... 5 1.1 BELIGGENHET OG RETTIGHETSHAVERE... 5 1.2 ORGANISATORISKE FORHOLD... 5 1.3 UTBYGNINGSKONSEPT... 5 1.4 FELTETS

Detaljer

Grane Søknad om tillatelse til å grave i marine områder og operere i områder med forurensede sedimenter

Grane Søknad om tillatelse til å grave i marine områder og operere i områder med forurensede sedimenter 1 av 13 Miljødirektoratet v/ Mihaela Ersvik Postboks 5672 Sluppen 7485 Trondheim Grane Søknad om tillatelse til å grave i marine områder og operere i områder med forurensede sedimenter I henhold til Forurensningsforskriften

Detaljer

Plan for utbygging og drift av Linnorm-feltet

Plan for utbygging og drift av Linnorm-feltet Plan for utbygging og drift av Linnorm-feltet PL255 September 2012 Partnere: Forord Rettighetshaverne i utvinningstillatelse PL255 har startet en planleggingsprosess for utvikling av Linnorm-feltet. Forslag

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven

Tillatelse etter forurensningsloven Tillatelse etter forurensningsloven for permanent plugging av brønnene A1-A12 på Heimdal (PL 036) Statoil Petroleum AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

Konsekvensutredningsprogram for Lopphavet

Konsekvensutredningsprogram for Lopphavet Innholdsfortegnelse 1 Konsekvensutredningsprogram for Lopphavet Utarbeidet av DN i samarbeid med Direktoratsgruppen 22. juli 2010 Innholdsfortegnelse 1 Lovhjemmel og formål med konsekvensutredninger...

Detaljer

Årsrapport ytre miljø 2006

Årsrapport ytre miljø 2006 Årsrapport ytre miljø 26 Innledning Petoro forvalter statens eierinteresser gjennom SDØE på de fleste felt på norsk sokkel. SDØE sin eierandel i felt på norsk sokkel er blitt noe redusert gjennom nedsalg

Detaljer

Utslippsrapport for TAMBAR feltet

Utslippsrapport for TAMBAR feltet Utslippsrapport for TAMBAR feltet 2003 Forus 1. Mars 2004 Utarbeidet av: Godkjent av: Ingvild Anfinsen Miljørådgiver BP Norge AS Shona Grant Ula Tambar Draugen Performance Unit Leader BP Norge AS Innholdsfortegnelse

Detaljer

Vedtak om endring av utslippsgrenser til luft for Knarr. Midlertidig unntak fra krav om HOCNF for Therminol 55

Vedtak om endring av utslippsgrenser til luft for Knarr. Midlertidig unntak fra krav om HOCNF for Therminol 55 BG Norge AS Postboks 780 Sentrum 4004 STAVANGER Oslo, 13.10.2015 Deres ref.: BGN-2015-086-HS-MD Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/4378 Saksbehandler: Bjørn A. Christensen Vedtak om endring av utslippsgrenser

Detaljer

RFO-aktiviteter på Edvard Grieg oljeeksportrørledning

RFO-aktiviteter på Edvard Grieg oljeeksportrørledning Statoil Petroleum AS 4035 STAVANGER v./reidun Førdestrøm Verhoeven Oslo, 06.01.2015 Deres ref.: AU-EGP-00025/AU-DPN OW-00077 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2014/8135 Saksbehandler: Mihaela Ersvik RFO-aktiviteter

Detaljer

Oversendelse av endret tillatelse etter forurensningsloven til Statnetts reservekraftverk på Nyhamna

Oversendelse av endret tillatelse etter forurensningsloven til Statnetts reservekraftverk på Nyhamna Statnett SF Postboks 4904 Nydalen 0423 OSLO Oslo, 19.12.2013 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/3515 Saksbehandler: Audun Aukrust Oversendelse av endret tillatelse etter forurensningsloven

Detaljer

Produksjon og drift av Edvard Grieg

Produksjon og drift av Edvard Grieg Lundin Norway AS Postboks 247 1326 LYSAKER Oslo, 16.12.2015 Att: Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/4081 Saksbehandler: Angelika Baumbusch Produksjon og drift av Edvard Grieg

Detaljer

Søknad om utslippstillatelse pa Draugenfeltet i 2014. Brønnintervensjon pa E1 brønnen A/S NORSKE SHELL

Søknad om utslippstillatelse pa Draugenfeltet i 2014. Brønnintervensjon pa E1 brønnen A/S NORSKE SHELL Søknad om utslippstillatelse pa Draugenfeltet i 2014 Brønnintervensjon pa E1 brønnen A/S NORSKE SHELL Oktober 2014 Brønnintervensjon på E1 på Draugenfeltet Side 2 av 8 Innholdsfortegnelse 1 Generell informasjon

Detaljer

Endret tillatelse til utslipp fra Tine meieriet Sem i Tønsberg kommune.

Endret tillatelse til utslipp fra Tine meieriet Sem i Tønsberg kommune. Tine meieriet Øst Sem Postboks 114 3107 SEM Vår saksbehandler / telefon: Deres ref: Vår referanse: Vår dato: Sigurd Anders Svalestad 2003/7040 28.10.2003 33 37 11 90 Arkivnr: 461.3 Endret tillatelse til

Detaljer

FAKTA. Kollsnes. prosessanlegg

FAKTA. Kollsnes. prosessanlegg FAKTA Kollsnes prosessanlegg Som en oase lyser prosessanlegget opp kystlandskapet en sensommerkveld Kollsnesanlegget spiller en nøkkelrolle når det gjelder transport av gass i store mengder fra felt i

Detaljer

Vurdering av metoder for opparbeidelse av ledningsgrøfter med fokus på bevaring av biologisk mangfold.

Vurdering av metoder for opparbeidelse av ledningsgrøfter med fokus på bevaring av biologisk mangfold. Fylkesmannen i Vestfold Miljøvernavdelingen Postboks 2076 3103 Tønsberg Att.: Berit Løkken Jernbanealleen 17 3210 Sandefjord Telefon: 335 222 60 Telefax: 335 222 61 Mail: firmapost@vaconsult.no Hjemmeside:

Detaljer

DYPERE-STØRRE-MER SUBSEA UTFORDRINGER I ET 2020 PERSPEKTIV.

DYPERE-STØRRE-MER SUBSEA UTFORDRINGER I ET 2020 PERSPEKTIV. DYPERE-STØRRE-MER SUBSEA UTFORDRINGER I ET 2020 PERSPEKTIV. Jan André Furnes Subsea IMR Team lead A/S Norske Shell 1 DRIFT OG VEDLIKEHOLD FRA KRISTIANSUND A/S Norske Shell 2 1.0 DRAUGEN A/S Norske Shell

Detaljer

Ren Borgundfjord. Opprydding av forurenset sjøbunn John Vegard Øien

Ren Borgundfjord. Opprydding av forurenset sjøbunn John Vegard Øien Ren Borgundfjord Opprydding av forurenset sjøbunn John Vegard Øien Introduksjon Prosjektet er del-finansiert av klima- og forurensningsdirektoratet. Stillingen er underlagt Ålesund kommune. Prosjektperiode

Detaljer

Rapport om sluttførte forhandlinger om andres bruk av innretninger

Rapport om sluttførte forhandlinger om andres bruk av innretninger Rapport om sluttførte forhandlinger om andres bruk av innretninger Rapporten avgis i henhold til 14 i forskrift om andres bruk av innretninger, fastsatt av Olje- og energidepartementet 20.12.2005. Eier

Detaljer

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan olje- og gassfelt i norge kulturminneplan 165 området området ligger sammen med Snorreområdet og Statfjordområdet på Tampen i den nordlige delen av Nordsjøen. området omfatter feltene, Sør, Gimle og Tordis.

Detaljer

Videreutvikling av infrastruktur for gasstransport fra Norskehavet (Norwegian Sea Gas Infrastructure - NSGI prosjektet)

Videreutvikling av infrastruktur for gasstransport fra Norskehavet (Norwegian Sea Gas Infrastructure - NSGI prosjektet) Videreutvikling av infrastruktur for gasstransport fra Norskehavet (Norwegian Sea Gas Infrastructure - NSGI prosjektet) Melding om forslag til utredningsprogram for rørledning Side 1 av 25 Forord På vegne

Detaljer

Kraftkrise i Hordaland

Kraftkrise i Hordaland Classification: Statoil internal Status: Draft Kraftkrise i Hordaland - er oljeindustrien problemet eller løsningen? Energiforum, 15. november 2006 Kraftkrise i Hordaland - er oljeindustrien problemet

Detaljer

Kommentarer til forslag til program for konsekvensutredning for PL 532 Johan Castberg, tidligere Skrugard, Statoil ASA

Kommentarer til forslag til program for konsekvensutredning for PL 532 Johan Castberg, tidligere Skrugard, Statoil ASA Statoil 4035 Stavanger Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no Internett: www.klif.no

Detaljer

Konsekvensutredningen skal fremstå som ett samlet dokument og inneholde nødvendige illustrasjoner og kartmateriale.

Konsekvensutredningen skal fremstå som ett samlet dokument og inneholde nødvendige illustrasjoner og kartmateriale. Utredningsprogram Fastsatt av Sysselmannen på Svalbard 31.01.2012 Utredningsprogram for leting etter gull i Sankt Jonsfjorden Konsekvensutredningen skal fremstå som ett samlet dokument og inneholde nødvendige

Detaljer

Esso Norge AS ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2003 SIGYN

Esso Norge AS ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2003 SIGYN Esso Norge AS ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2003 SIGYN SLEIPNER - SIGYN LAYOUT Sleipner East Loke 9" 9" SLB SLT 20" SLR 30" 16/11 S SLA 40" Zeebrugge 10" 8" Sigyn 1 mars, 2004 Signaturer Dokument: Utslipp fra

Detaljer

MELDING. med forslag til utredningsprogram for: GASSRØRLEDNING TJELDBERGODDEN - SKOGN

MELDING. med forslag til utredningsprogram for: GASSRØRLEDNING TJELDBERGODDEN - SKOGN MELDING med forslag til utredningsprogram for: GASSRØRLEDNING TJELDBERGODDEN - SKOGN November 1997 Innhold 1 Innledning... side 3 2 Bakgrunn for tiltaket... side 3 3 Prosjektbeskrivelse... side 3 4 Prosjektkostnader...

Detaljer

Iht. adresseliste. Innspill til tiltaksanalyser i vannregionene

Iht. adresseliste. Innspill til tiltaksanalyser i vannregionene Iht. adresseliste Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no Internett: www.klif.no

Detaljer

Konsekvensutredningsprogram for Transekt Skagerrak

Konsekvensutredningsprogram for Transekt Skagerrak Konsekvensutredningsprogram for Transekt Skagerrak Utarbeidet av DN i samarbeid med Direktoratsgruppen 17. august 2010 Innholdsfortegnelse 1 Lovhjemmel og formål med konsekvensutredninger... 3 2 Konsekvensutredningen...

Detaljer

Ny gasseksportrørledning fra Kollsnes til kontinentet eller Storbritannia

Ny gasseksportrørledning fra Kollsnes til kontinentet eller Storbritannia Ny gasseksportrørledning fra Kollsnes til kontinentet eller Storbritannia Gas Network Expansion (GNE) Miller Forslag til program for konsekvensutredning Juni 2007 Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Innledning...

Detaljer

Kerosene = parafin 4

Kerosene = parafin 4 1 2 3 Kerosene = parafin 4 Eg. iso-oktan (2,2,4 trimetylpentan) og n-heptan 5 Tetraetylbly brukes ofte sammen med tetrametylbly som tilsetningsstoff til motorbrennstoffer (blybensin) for å øke oktantallet

Detaljer

Gassinfrastruktur i og fra Barentshavet. Thor Otto Lohne Direktør forretningsutvikling og økonomi

Gassinfrastruktur i og fra Barentshavet. Thor Otto Lohne Direktør forretningsutvikling og økonomi Gassinfrastruktur i og fra Barentshavet Thor Otto Lohne Direktør forretningsutvikling og økonomi Petroleumsnæringen er Norges største industri Dagens aktivitetsnivå: 76 felt i produksjon - over 40% av

Detaljer

Forslag til forskrift om hindring av spredning av fremmede marine organismer via ballastvann og sedimenter fra skip (ballastvannforskriften)

Forslag til forskrift om hindring av spredning av fremmede marine organismer via ballastvann og sedimenter fra skip (ballastvannforskriften) Forslag til forskrift om hindring av spredning av fremmede marine organismer via ballastvann og sedimenter fra skip (ballastvannforskriften) Fastsatt av Miljøverndepartementet xx.xx.xx med hjemmel i lov

Detaljer

Beskrivelse Hjemmel Innsending til Kommentarer Rapportering av arbeidstimer

Beskrivelse Hjemmel Innsending til Kommentarer Rapportering av arbeidstimer Beskrivelse Hjemmel Innsending til Kommentarer Rapportering av arbeidstimer Avslutningsplan Opphør av virksomhet på landanlegg Boreprogram Hovedplan for bore- og brønnaktiviteter Informasjon om formasjonstest

Detaljer

Endring i tillatelse for installasjon og klargjøring av kontrollkabler, rørledninger og stigerør Goliatfeltet Eni Norge AS

Endring i tillatelse for installasjon og klargjøring av kontrollkabler, rørledninger og stigerør Goliatfeltet Eni Norge AS Eni Norge AS Postboks 101 Forus 4064 STAVANGER Trondheim, 20.04.2016 Deres ref.: LT-GOL-MDI-0008 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Saksbehandler: [Deres ref.] 2016/979 Reidunn Stokke Endring i tillatelse

Detaljer

Deres ref.: Vår dato: 16.01.2014 Vår ref.: 2013/7389 Arkivnr.: 461.5

Deres ref.: Vår dato: 16.01.2014 Vår ref.: 2013/7389 Arkivnr.: 461.5 Deres ref.: Vår dato: 16.01.2014 Vår ref.: 2013/7389 Arkivnr.: 461.5 Stavanger kommune Postboks 8001 4068 STAVANGER Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44, Stavanger

Detaljer

Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 Oslo 21.07.15

Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 Oslo 21.07.15 Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 Oslo 21.07.15 postmottak@kld.dep.no Tillatelsesnummer 2013.0128.T Klage på avgjørelse hos miljødirektoratet. Endret tillatelse for SAR avd. Averøy om

Detaljer

NORDSJØEN OG SKAGERRAK

NORDSJØEN OG SKAGERRAK Helhetlig forvaltningsplan for NORDSJØEN OG SKAGERRAK SAMMENDRAG PRIORITERTE KUNNSKAPSBEHOV Prioriterte kunnskapsbehov Sammendrag for rapport om prioriterte kunnskapsbehov Om rapporten om prioriterte

Detaljer

Greenpeace notat om planlagt oljeboring i Sula-revet korallvernområde

Greenpeace notat om planlagt oljeboring i Sula-revet korallvernområde Greenpeace notat om planlagt oljeboring i Sula-revet korallvernområde Oslo, 17/02.2009 Som del av Greenpeace arbeid med beskyttelse av unike norske korallområder, har vi sammenliknet tildelte oljeblokker

Detaljer

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan olje- og gassfelt i norge kulturminneplan 87 ULAOMRÅDET området omfatter feltene, Tambar, Blane og Oselvar. Blane, som ligger på både norsk og britisk sokkel, var det andre feltet som ble bygget ut, etter

Detaljer

Forslag til forskrift om tanklagring av helse- og miljøfarlige kjemikalier og farlig avfall - høring

Forslag til forskrift om tanklagring av helse- og miljøfarlige kjemikalier og farlig avfall - høring Til adressater ifølge liste Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no Internett:

Detaljer

Sokkelåret 2009. Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 15. januar 2010

Sokkelåret 2009. Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 15. januar 2010 Sokkelåret 2009 Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 15. januar 2010 Innhold Produksjon Utbyggingsplaner Investeringer Leting Seismikk Karbonfangst og -lagring Klimakur Utslipp til vann og luft 20.01.2010

Detaljer

Vurdering av vindkraft offshore til reduksjon av klimagassutslipp

Vurdering av vindkraft offshore til reduksjon av klimagassutslipp Vurdering av vindkraft offshore til reduksjon av klimagassutslipp en mulighetsstudie v/mette Kristine Kanestrøm, Lyse Produksjon Klimakur 2020 Seminar OD 20/8-2009 Beskrivelse av oppdraget for OD Produktet

Detaljer

Konsekvensutredning Utvidelser av anleggene på Kollsnes, Mongstad og Kårstø for Kvitebjørn og Haltenbanken Sør

Konsekvensutredning Utvidelser av anleggene på Kollsnes, Mongstad og Kårstø for Kvitebjørn og Haltenbanken Sør Konsekvensutredning Utvidelser av anleggene på Kollsnes, Mongstad og Kårstø for Kvitebjørn og Haltenbanken Sør November 1998 Kollsnes Mongstad Kårstø HK-GT980411 Konsekvensutredning Utvidelser av anleggene

Detaljer

Fremtidige utbygginger

Fremtidige utbygginger Fremtidige utbygginger Freja Dagny og Glitne Volve Sigyn Grane Vale Skirne Byggve Tune Kvitebjørn 34/7 25S (STUJ) Gjøa Fram Mikkel Kristin Lavrans Trestakk Tyrihans Heidrun Nord Snøhvit Ringhorne Tambar

Detaljer

Vedtak om endring av tillatelse til drift av sorteringsanlegg for avfall på Gulskogen i Drammen kommune

Vedtak om endring av tillatelse til drift av sorteringsanlegg for avfall på Gulskogen i Drammen kommune Vår dato: 12.05.2015 Vår referanse: 2015/3001 Arkivnr.: 461.3 Deres referanse: Saksbehandler: Irene Tronrud Norsk Gjenvinning AS postboks 567 Skøyen 0214 OSLO Innvalgstelefon: 32266819 Brevet er sendt

Detaljer

Einar Lystad Fagsjef Utslipp til sjø OLF. Petroleumsvirksomhet..i nord

Einar Lystad Fagsjef Utslipp til sjø OLF. Petroleumsvirksomhet..i nord Einar Lystad Fagsjef Utslipp til sjø OLF Petroleumsvirksomhet..i nord Miljø og petroleumsvirksomhet Rammeverk - Lover og forskrifter Petroleumsvirksomhet og forurensning Utslipp til sjø Nullutslipp Miljøovervåking

Detaljer

Prosjekt Gilhus - Opprensking sjø

Prosjekt Gilhus - Opprensking sjø Statens forurensningstilsyn Postboks 8100 Dep 0032 Oslo Att.: Rune Andersen/Harald Solberg Dato: 14.03.08 NOTAT Tilbakemelding på rapport etter inspeksjon fra SFT den 26. februar 2008 1 Bakgrunn Gilhus

Detaljer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Guro Kristine Milli, miljørådgiver COWI AS 1 11. SEPTEMBER 2012 Hva er forurenset grunn? 2 Foto: Regjeringen.no Hvordan forurenses grunnen?

Detaljer

Fra grunndata til kunnskap for bærekraftig verdiskapning og forvaltning. Oddvar Longva NGU

Fra grunndata til kunnskap for bærekraftig verdiskapning og forvaltning. Oddvar Longva NGU Fra grunndata til kunnskap for bærekraftig verdiskapning og forvaltning Oddvar Longva NGU Undervannslandskap Sokkel; rolig landskap - dype renner og grunne banker SENJA Kyst og fjord; kupert og komplekst

Detaljer

Forventninger til bransjen og nyttig informasjon. Ingvild Marthinsen, seksjonsleder industriseksjon 1

Forventninger til bransjen og nyttig informasjon. Ingvild Marthinsen, seksjonsleder industriseksjon 1 Forventninger til bransjen og nyttig informasjon Ingvild Marthinsen, seksjonsleder industriseksjon 1 Krav til søknad om tillatelse Vannforskriften Beskrive miljøtilstanden i resipient (økologisk og kjemisk

Detaljer

på bekostning av tiltak for å økte utvinningsgraden i eksisterende prosjekter, tiltak som for eksempel produksjonsboring og brønnintervensjon.

på bekostning av tiltak for å økte utvinningsgraden i eksisterende prosjekter, tiltak som for eksempel produksjonsboring og brønnintervensjon. NOTAT Økt utvinning på norsk sokkel Bellona stiller seg uforstående til det høye tempoet som åpning av nye områder og tildeling av nye lisenser i kystnære områder og områder langt nord, nå skjer med. Det

Detaljer

Nortura Egersund AS, gnr 48 og bnr 40 i Eigersund kommune - Offentlig ettersyn, søknad om utslippstillatelse etter forurensningsloven

Nortura Egersund AS, gnr 48 og bnr 40 i Eigersund kommune - Offentlig ettersyn, søknad om utslippstillatelse etter forurensningsloven Deres ref.: Vår dato: 20.12.2011 Vår ref.: 2007/1021 Arkivnr.: 461.3 Eigersund kommune Postboks 580 4379 Egersund Postadresse: Postboks 59 Sentrum, N-4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44, Stavanger

Detaljer

Regjeringens samråd den 26. januar 2007 om CO2-håndtering på Kårstø Innspill fra Aker Kværner

Regjeringens samråd den 26. januar 2007 om CO2-håndtering på Kårstø Innspill fra Aker Kværner Regjeringens samråd den 26. januar 2007 om CO2-håndtering på Kårstø Innspill fra Aker Kværner Takk for at vi fikk anledning til å gi Aker Kværners synspunkter i paneldebatten den 26. januar. Vårt innlegg

Detaljer

Veiledningsdokument endring 2006

Veiledningsdokument endring 2006 I veiledning til forskrift 3. september 2001 nr. 1157 om utføring av aktiviteter i petroleumsvirksomheten (aktivitetsforskriften) gjøres følgende endringer: Til 19 Kompetanse Andre avsnitt bokstav b skal

Detaljer

Ormen Lange. Konsekvensutredning Feltutbygging og ilandføring. Juli 2003 STATOIL. Operatør for. utbyggingsfasen. Partnere: Operatør for.

Ormen Lange. Konsekvensutredning Feltutbygging og ilandføring. Juli 2003 STATOIL. Operatør for. utbyggingsfasen. Partnere: Operatør for. Ormen Lange Konsekvensutredning Feltutbygging og ilandføring Operatør for utbyggingsfasen Partnere: STATOIL Operatør for driftsfasen Forord Norsk Hydro fremmer med dette konsekvensutredning for feltutbyggingen

Detaljer

Utbygging og Drift av Linnorm-feltet PL255

Utbygging og Drift av Linnorm-feltet PL255 Utbygging og Drift av Linnorm-feltet PL255 Forslag til program for konsekvensutredning 9. mars 2012 Partnere: Forord Rettighetshaverne i utvinningstillatelse PL255 har startet en planleggingsprosess for

Detaljer

Prosjekt Rjukan Oppgradering 2011-2015. Hydro Energi

Prosjekt Rjukan Oppgradering 2011-2015. Hydro Energi Prosjekt Rjukan Oppgradering 2011-2015 Hydro Energi Hydro Energi Hydro Energi har ansvaret for Hydros kraftproduksjon og den kommersielle forvaltningen av selskapets energiportefølje. Hydro er den nest

Detaljer

Seminar om hydrogeologi og miljøgeokjemi 14.2.2011

Seminar om hydrogeologi og miljøgeokjemi 14.2.2011 Seminar om hydrogeologi og miljøgeokjemi 14.2.2011 Industri i havner Fokus: Skipsverft Marit Elveos, Norconsult Bodø Gaute Salomonsen, Norconsult Horten Innhold Historikk skipsverft Miljøtilstand i havner

Detaljer

Null. miljøskadelige. utslipp. til sjø på norsk sokkel

Null. miljøskadelige. utslipp. til sjø på norsk sokkel Olje- og gassindustrien har mål om Null miljøskadelige utslipp til sjø på norsk sokkel Olje- og gassindustrien jobber hele tiden med å utvikle teknologi og systemer som kan redusere utslippene fra virksomheten.

Detaljer

ShellExploration & Production

ShellExploration & Production ShellExploration & Production Miljødirektoratet Postboks5672Sluppen 7485Trondheim Attn BentBarmanSkaare A/S Norske Shell P.O. Box 40 4098 Tananger Norway Mobiltelefon 99321 139 E-postjanmartin.haug@shell.com

Detaljer

Ormen Lange - Onshore Project

Ormen Lange - Onshore Project Hydro Olje & Energi - Onshore Project Erfaringer med påseplikt Operatør for utbyggingsfasen Berit Viig - Myndighetskontakt Langeled: Tre underprosjekter Offshore Onshore Langeled Total investering fase

Detaljer

Røsvikrenna Borg havn - Mudringsutstyr

Røsvikrenna Borg havn - Mudringsutstyr NOTAT Røsvikrenna Borg havn - Mudringsutstyr Klifs mudrings- og dumpetillatelse vil inneholde krav til utslipp fra anlegget. Det blir utarbeidet et kontroll- og overvåkingsprogram slik at det kan dokumenteres

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Tormod Utne Kvåle OPPRETTET AV. Morten Martinsen. Støvvurdering for nytt masseuttak og flytting av asfaltverk i Sandbumoen, Sel kommune

OPPDRAGSLEDER. Tormod Utne Kvåle OPPRETTET AV. Morten Martinsen. Støvvurdering for nytt masseuttak og flytting av asfaltverk i Sandbumoen, Sel kommune NOTAT OPPDRAG RIAKUstøv Sandbumoen Sel masseuttak reguleringsplan OPPDRAGSNUMMER 14150001 OPPDRAGSLEDER Tormod Utne Kvåle OPPRETTET AV Morten Martinsen DATO 19.04.15 KS 18.04.2015 Leif Axenhamn Støvvurdering

Detaljer

Aktivitetsbilder for petroleumsvirksomhet i det nordøstlige Norskehavet

Aktivitetsbilder for petroleumsvirksomhet i det nordøstlige Norskehavet Aktivitetsbilder for petroleumsvirksomhet i det nordøstlige Norskehavet Kunnskapsinnhenting for det nordøstlige Norskehavet Utarbeidet på oppdrag fra Olje- og energidepartementet Innledning ved Olje- og

Detaljer

FORSKRIFT OM STYRING I PETROLEUMSVIRKSOMHETEN (STYRINGSFORSKRIFTEN)

FORSKRIFT OM STYRING I PETROLEUMSVIRKSOMHETEN (STYRINGSFORSKRIFTEN) FORSKRIFT OM STYRING I PETROLEUMSVIRKSOMHETEN (STYRINGSFORSKRIFTEN) Petroleumstilsynet (Ptil) Statens forurensingstilsyn (SFT) Sosial- og helsedirektoratet (SHDIR) INNHOLD KAP I STYRING AV RISIKO...3 1

Detaljer

Sikker og kostnadseffektiv livbåtløsning Draupner

Sikker og kostnadseffektiv livbåtløsning Draupner www.gassco.no Sikker og kostnadseffektiv livbåtløsning Draupner v/ Kristin Kinn Kaste, Direktør Transportnett, Gassco AS HMS konferansen 2015 Det integrerte transportsystemet for norsk gass Tilknyttet

Detaljer

DETALJREGULERING ENGENES HAVN KONSEKVENSUTREDNING AV KULTURMINNER OG KULTURMILJØ

DETALJREGULERING ENGENES HAVN KONSEKVENSUTREDNING AV KULTURMINNER OG KULTURMILJØ DETALJREGULERING ENGENES HAVN KONSEKVENSUTREDNING AV KULTURMINNER OG KULTURMILJØ Beregnet til Ibestad kommune Dokument type Konsekvensutredning Deltema Klima Dato 14.09.2015 KONSEKVENSUTREDNING DETALJREGULERING

Detaljer

Troll Videreutvikling

Troll Videreutvikling Troll Videreutvikling PL 054/ PL 085 Troll Vest Oljeprovins Troll Øst 60 45 Troll Vest Gassprovins 3 40 Forslag til program for konsekvensutredning Juni 2007 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Innledning... 6

Detaljer

Tillatelse til utslipp av kjemikalier på Ormen Lange-feltet i forbindelse med drift og vedlikeholdsoperasjoner

Tillatelse til utslipp av kjemikalier på Ormen Lange-feltet i forbindelse med drift og vedlikeholdsoperasjoner A/S Norske Shell Postboks 40 4098 TANANGER Oslo, 12.10.2015 Deres ref.: Mdir1504 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/4196 Saksbehandler: Sissel Wiken Sandgrind Tillatelse til utslipp av kjemikalier på

Detaljer

Forurenset grunn: Innledende studie

Forurenset grunn: Innledende studie Askim kommune Forurenset grunn: Innledende studie Områderegulering for to områder i Askim sentrum 2013-06-10 Oppdragsnr.: 5122124/5122123 02 10.6.2013 Revidert med ny planområdeavgrensning LiBoh Tosto

Detaljer

Tillatelse til utfylling i sjø for å utvide arealet ved Kleppestøkaien

Tillatelse til utfylling i sjø for å utvide arealet ved Kleppestøkaien Sakshandsamar, innvalstelefon Kjell Kvingedal, 5557 2317 Vår dato 26.08.2011 Dykkar dato 16.06.2011 Vår referanse 2010/117328 461.5 Dykkar referanse Askøy kommune Postboks 323 5323 Kleppestø Tillatelse

Detaljer

MEMORANDUM MELLOM ENERGISTYRELSEN PETROLEUMSTILSYNET TILSYNSAKTIVITETER UTVEKSLING AV INFORMASJON VEDRØRENDE UTVINNING OG OVERFØRING AV PETROLEUM FRA

MEMORANDUM MELLOM ENERGISTYRELSEN PETROLEUMSTILSYNET TILSYNSAKTIVITETER UTVEKSLING AV INFORMASJON VEDRØRENDE UTVINNING OG OVERFØRING AV PETROLEUM FRA MEMORANDUM MELLOM ENERGISTYRELSEN OG PETROLEUMSTILSYNET OM TILSYNSAKTIVITETER OG UTVEKSLING AV INFORMASJON VEDRØRENDE UTVINNING OG OVERFØRING AV PETROLEUM FRA TRYMFELTET TIL HARALD-INNRETNINGEN Desember

Detaljer

Kyotoavtalen. Store ambisjoner UTSLIPP TIL LUFT

Kyotoavtalen. Store ambisjoner UTSLIPP TIL LUFT OLJE OG MILJØ Å hente opp olje og gass fra dypene utenfor norskekysten, fører med seg utslipp til luft og sjø. Derfor jobber olje- og gasselskapene hele tiden med å utvikle teknologi og systemer som kan

Detaljer

Tillatelse til mudring av inntil 75 m 3 muddermasse ved gnr/bnr 10/23 og disponering av massene på gnr/bnr 10/23 på Justøya i Lillesand kommune

Tillatelse til mudring av inntil 75 m 3 muddermasse ved gnr/bnr 10/23 og disponering av massene på gnr/bnr 10/23 på Justøya i Lillesand kommune Miljøvernavdelingen Justøygavlen Velforening Anton Brøggers gate 47 4041 HAFRSFJORD Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2014/5005 / FMAACKI 20.04.2015 Tillatelse til mudring av inntil

Detaljer

Plan for utbygging, anlegg og drift av Gjøafeltet

Plan for utbygging, anlegg og drift av Gjøafeltet Plan for utbygging, anlegg og drift av Gjøafeltet Utvinningstillatelse PL 153 PL 153 Gjøa 3.parts tilknytning Vega Gasseksport Strøm fra land Oljeeksport Del 2 Konsekvensutredning Plan for utbygging,

Detaljer

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan olje- og gassfelt i norge kulturminneplan 114 Balderområdet Balderområdet omfatter feltene Balder, Ringhorne, Ringhorne Øst og Jotun. Det ligger omtrent 190 km vest av Stavanger der havdypet er mellom

Detaljer

Ormen Lange, landanlegget og rørledningen Forelesere: Dag Ryen Ofstad og Asbjørn Wilhelmsen, Norsk Hydro

Ormen Lange, landanlegget og rørledningen Forelesere: Dag Ryen Ofstad og Asbjørn Wilhelmsen, Norsk Hydro Ormen Lange, landanlegget og rørledningen Forelesere: Dag Ryen Ofstad og Asbjørn Wilhelmsen, Norsk Hydro Ettertrykk er kun tillatt etter avtale med foreleser og Tekna Hydro Oil & Energy Norsk Offshoredag

Detaljer

Miljøoppfølgingsprogram

Miljøoppfølgingsprogram MOP for Granåsen dagbrudd. Normin Mine AS Daneljordet 15 8656 Mosjøen Innhold 1. Om MOP... 3 1.1. Tiltakshaver drift dagbruddet... 3 1.2. Oppfølgende myndighet... 3 1.3. Revisjoner av miljøoppfølgingsprogrammet...

Detaljer

Ressurspotensialet i Lofoten, Vesterålen og Senja

Ressurspotensialet i Lofoten, Vesterålen og Senja Ressurspotensialet i Lofoten, Vesterålen og Senja (Nordland V, VI, VII og Troms II) Novemberkonferansen Narvik 2014 Stig-Morten Knutsen Oljedirektoratet Harstad 18. Mai 2010 Petroleumsressursene i havområdene

Detaljer

OPERASJONSMANUAL FOR OFFSHORE SERVICEFARTØYER PÅ NORSK SOKKEL Vedlegg 10.1

OPERASJONSMANUAL FOR OFFSHORE SERVICEFARTØYER PÅ NORSK SOKKEL Vedlegg 10.1 OPERASJONSMANUAL FOR OFFSHORE SERVICEFARTØYER PÅ NORSK SOKKEL Vedlegg 10.1 A.1.19 Sleipner A, R, T og B Sleipner A (2 sider) Sleipner R (2 sider) Sleipner T (2 sider) Sleipner B (2 sider) Dato: 29.1.2015

Detaljer

141 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for styring av storulykkerisiko i lisenser

141 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for styring av storulykkerisiko i lisenser 141 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for styring av storulykkerisiko i lisenser Original versjon Nr: 141 Etablert: 23.11.2015 Side: 2 Forord Denne retningslinjen er anbefalt av Norsk olje og

Detaljer

Klima- og forurensningsdirektoratet vurdering av de foreslåtte blokkene

Klima- og forurensningsdirektoratet vurdering av de foreslåtte blokkene Miljøverndepartementet Boks 8013 Dep 0030 Oslo Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Miljøvernavdelingen Midlertidig pukkverk ved i Østreheimsveien 28A ved Årvoll ridesenter - Kontrollrapport Bedriftsnr. Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 972297542 0301.1271.01 2011.083.I.FMOA

Detaljer

Bruk av Flerfasema ler som Fiskal Ma ler

Bruk av Flerfasema ler som Fiskal Ma ler Bruk av Flerfasema ler som Fiskal Ma ler Driftserfaring fra Trym feltet v/ Bjarne Syre, DONG E&P Norge BAKGRUNN Trym feltet er lokalisert sør i Nordsjøen på grensen mot Danmark og ble påvist i 1990. Feltet

Detaljer

Petroleumsvirksomheten og miljøet

Petroleumsvirksomheten og miljøet Petroleumsvirksomheten og miljøet Diffuse utslipp Avgass fra gassturbiner Fakling Avgass fra dieselmotorer Brønntesting Ventilering av gass Figur 10.1 Utslipp til luft. 10 Utslippene til sjø og luft fra

Detaljer

OPPFINNELSENS OMRÅDE TEKNISK BAKGRUNN FOR OPPFINNELSEN

OPPFINNELSENS OMRÅDE TEKNISK BAKGRUNN FOR OPPFINNELSEN OPPFINNELSENS OMRÅDE Foreliggende oppfinnelse gjelder generelt en fremgangsmåte og en apparatur for flow assurance (d.v.s. tiltak for å sikre god strømning) for strømbare hydrokarboner gjennom en rørledning,

Detaljer

Plan for utbygging, anlegg og drift av Mikkel

Plan for utbygging, anlegg og drift av Mikkel Plan for utbygging, anlegg og drift av Mikkel Utvinningstillatelse 092 og 121 Del 2 Konsekvensutredning Utarbeidet av Statoil INNHOLDSLISTE 1 Sammendrag... 5 2 Innledning... 8 2.1 Vurdering av gasstransport-

Detaljer

Transport av 3 muddermasser I prinsippet er det to reelle transportmetoder for muddermasser fra Oslo havn til sluttdisponering, dypvannsdeponi ved : Transport i rørledning Sjøtransport med lastefartøy

Detaljer