Drangedal kommune BOSTRAK VANNVERK NYTT VANNBEHANDLINGSANLEGG. Konkurransegrunnlag for totalentreprise maskin/prosess

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Drangedal kommune BOSTRAK VANNVERK NYTT VANNBEHANDLINGSANLEGG. Konkurransegrunnlag for totalentreprise maskin/prosess"

Transkript

1 Drangedal kommune BOSTRAK VANNVERK NYTT VANNBEHANDLINGSANLEGG Konkurransegrunnlag for totalentreprise maskin/prosess

2 KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurransegrunnlag: Prosess Oppdragsnr.: Dato: Kunde: Drangedal kommune Bostrak vannverk - nytt vannbehandlingsanlegg Konkurransegrunnlag for totalentreprise maskin/prosess Sammendrag: Ved Bostrak vannverk skal det bygges nytt behandlingsanlegg for grunnvann. Prosessen skal baseres på ozonering-filtrering, marmorfiltrering og UV-desinfeksjon for fjerning av mangan, ph-kontroll og forsvarlig hygienisk sikring. Samtidig skal dagens pumpeanlegg og automasjon byttes ut. Totalentreprise maskin/prosess omfatter følgende leveranser: Utstyr for komplett vannbehandling Pumper og frekvensomformere Rørsystem i rustfritt stål, samt ventiler Instrumenter og givere Elektro- og signalkabling til alt utstyr i leveransen Komplett styringssystem (automasjonstavle, PLS, operatørgrensesnitt) Radiokommunikasjon mellom vannverksbygg, høydebasseng og brønnhus Vellykket prøvedrift i to måneder før overtakelse. Rev. Dato Revisjonen gjelder Sign. Utarbeidet av: Henk Stel Kontrollert av: Svein Forberg Liane Sign.: Sign.: Oppdragsansvarlig / avdeling: Svein Forberg Liane / 222 Oppdragsleder / avdeling: John Kleiv / 222 Side 2 av 60

3 Innhold! " #$$ %& ' #$ ' ' () ' * + $', ' -$' $. *.. * / $0* 10* $ ( $ %.. )$5 #! )! 78 & $ " 7 0$ " / $ 0 " #. & 0 " 9 " # Side 3 av 60

4 !" # 1! 1 #! 12 $$ ) " $ $ % : : 9 & $) ' : 75 ' : & ' ; 56) * ;. * ; <. ; < ) ; <. ;! 9 ; " & ; <. ; )$ ; < ; ; 6. ) ; ; ( ;! 2. ; " #.. ; # 4 40 ; ' 7 $ ; * 6 0 ; 8 ; 7 ; ; + ; 3 4! ;! =! ; " 3;(&.! ; " ' ( ; ;. Side 4 av 60

5 ; $> ;. ;. ; > ; >$ ; <. ) $ ( *' " + ; : & ' ; >.. ' ; 3 * ; ).. ; > ;! % $, -.( " ; ; ;. ; (. ; #. ; & # / ) ;! <. ;! <.. ;! /. ;!. ;! 3.. ;! #! ;!! ;! #.! ;! 7. " ;!.. $. " 0 1 ;" < ;" # ;" ;" $ 0 ;" ' ;". ' ;"! 7 ) ' ;"" ;. ' ;" 8. ' ;".. ' ;" (. 5 $ * ;" # 0) * ;"! 3 * ;"" # 4* ;" 3... Side 5 av 60

6 . ) ; < ; /)& ; 7 ; ; ; + ;. ; #$ ;! 9 ; " #. + 2 ) ;' < ;' (.. ) ;' / ) $ ;' # ;' +. ;'! #.. ;'" 8&. ;' ) ;'' #. )# ; * <! ; *! ; *! ; *.! ; * <! ; * 7 " ; * # " ; * 7 ; * 1 ; *! #$ ; * 97& ' ; * 97' ; * ' ; * 7 0. ' ; * #$97* ; * * ; * * ; *... * ; * * ; * # ; *. ; *! #$ ; * 7, ; (1 ; 6 ; 970 $ Side 6 av 60

7 ; ( < 7+ &,) ; < ; 3 ",, 3 - ",, 3 4,# 2..! 2.! 2, " 2 ( " 2 ). " 2 (. " 2 #. " / $ 2 # 2 < ' 2 %$. ' 2. $. ' 2! 3 ' 2" 3.!* 2 3 $0!* 2'!* Vedlegg Nr. 1 Funksjonsbeskrivelse for prosesstyring, datert Nr. 2 Overordnet SHA-plan, datert Nr. 3 Råvannsanalyser fra 2010 og 2011 Nr. 4 Plan- og snittegning av eksisterende vannverksbygg, datert 1982 Nr. 5 Nr. 6 Plan- og snittegninger av planlagt vannverksbygg (foreløpig) Prosesskjema for nytt anlegg (foreløpig) Nr. 7 Nr. 8 Oversiktskart Bilder fra dagens vannverksbygg Side 7 av 60

8 A A1 Prosjektinformasjon Dokumentliste Dokumentlisten som er identisk med NS 3450:2006, fremgår av konkurransegrunnlagets komplette innholdsfortegnelse på side 2-5, samt: Funksjonsbeskrivelse for prosesstyring Tegninger i hht. tegningsliste Råvannsanalyser fra 2010 og 2011 Overordnet SHA-plan A2 Kunngjøring A2.1 Oppdragsgiver Byggherre: Drangedal kommune, teknisk forvaltning v/lars Naas Tlf , e-post Kontaktperson for konkurransen: Svein Forberg Liane, Sweco Norge AS avd. Seljord Tlf , e-post A2.2 Utlevering av konkurransegrunnlag Konkurransegrunnlaget leveres til følgende firma etter gjennomført prekvalifisering: Hydro-Elektrik AS Krüger Kaldnes AS Sterner Aquatech AS / Enwa PMI AS (samarbeid) A2.3 Anskaffelsesprosedyre Anskaffelsen gjennomføres som konkurranse med forhandling to-trinns (med prekvalifisering) i hht. Forskrift om offentlige anskaffelser 2006 nr. 402 del I og II. A2.4 Prosjekt Leveransen gjelder levering av totalentreprise for maskin, prosess og automasjon til nytt vannbehandlingsanlegg ved Bostrak VV. A2.5 Kunngjøring Prekvalifisering til tilbudskonkurransen ble kunngjort på Doffin , med frist for anmodning om deltakelse A2.6 Kvalifikasjonskrav Forespurte firma oppfyller kvalifikasjonskrav gitt i kunngjøring for prekvalifisering. Side 8 av 60

9

10 A3 Orientering om prosjektet A3.1 Arbeidenes art og omfang A3.1.1 Prosjektets samlede omfang Ved Bostrak vannverk skal man i 2012 gjennomføre følgende samordnede tiltak: Ny grunnvannsbrønn i løsmasser som supplement til dagens brønn. Nytt/utvidet vannbehandlingsanlegg for å oppnå tilfredsstillende rentvannskvalitet og hygienisk sikkerhet. Overføringsledning på 6,7 km mellom Bostrak og forsyningsområdet i Bø i Tørdal, og nedlegging av det kommunale Bø vannverk. Nytt høydebasseng i Bø med volum 350 m 3 som skal gi kapasitetsmessig sikkerhet for hele forsyningsområde Bostrak-Bø. Etter ombygging vil Bostrak vannverk forsyne personer. A3.1.2 Nytt vannbehandlingsanlegg Eksisterende vannbehandlingsbygg skal utvides og rehabiliteres. Den nye behandlingsprosessen skal bestå i manganfjerning, karbonatisering/ph-kontroll og desinfeksjon, med følgende flyt: CO 2 -avdriving Ozontilsats Kontaktkammer Flermediafilter med alkalisk del Lavreservoar Utløpspumper UV-desinfeksjon. Anlegget skal dimensjoneres for vannmengde 20 m 3 /h, men skal hydraulisk kunne håndtere 30 m 3 /h. Dagens bygg på 40 m 2 skal utvides med tilbygg for nytt prosessrom og garderobe. På tegninger i vedlegg 5 (tegn.nr , -2210, -2250, -2254), som er å anse som foreløpige, foreslås et høyt prosessrom på ca. 40 m 2 mot nord, og nytt inngangsparti, garderobe og toalettrom i et tilbygg på 12 m 2 mot syd. Videre legges opp til et nytt tavle- og kontrollrom i gammelt bygg. Eksisterende hovedfordeling, automasjonsanlegg, pumpeanlegg og rørsystem skal byttes ut. A3.1.3 Beliggenhet Vannbehandlingsbygget i Bostrak ligger lett tilgjengelig rett ved riksveg 38, på motstående side av vegkryss mot Gautefall, 12 km nord for Drangedal sentrum. Plassering er vist på oversiktskart i vedlegg 7 (tegn.nr ). Det vil ikke være telerestriksjoner eller andre begrensninger i byggeperioden. Side 10 av 60

11 A3.1.4 Entreprisens omfang Totalentreprise maskin/prosess omfatter: Utstyr for komplett vannbehandling Pumper og frekvensomformere Rørsystem i rustfritt stål, samt ventiler Instrumenter og givere Elektro- og signalkabling til alt utstyr i leveransen Komplett styringssystem (automasjonstavle, PLS, operatørgrensesnitt) Radiokommunikasjon mellom vannverksbygg, høydebasseng og brønnhus Prøvedrift i minst to måneder før overtakelse Det henvises for øvrig til kap. D Beskrivende del. A3.2 Byggetid Følgende framdriftsplan gjelder for vannbehandlingsanlegget: Kontrahering prosessentreprenør: Prosessentreprenørens underlag for øvrige fag: Kontrahering byggentreprenør: Byggestart (bygningsmessige arbeider): Innlasting av vanntanker: Bygg klart for øvrig maskinell montasje: Driftsklart anlegg: Ny grunnvannsbrønn skal etter planen være klar til bruk etter prøvepumping Ny overføringsledning og nytt høydebasseng skal etter planen være ferdigstilt til A3.3 Forbehold om tillatelser, finansiering, mv. Prosjektet er høyt prioritert i Drangedal kommune, og det tas ingen forbehold vedr. finansiering. Det tas imidlertid forbehold om: Mattilsynets godkjenning av prosjektet (plangodkjenningssøknad er til behandling). Byggetillatelse og arbeidstilsynets godkjenning for nytt vannbehandlingsbygg. Grunneieravtaler og myndighetsgodkjenning for ny brønn, ledningsanlegg og høydebasseng. A3.4 Entrepriseform og kontraktstype A3.4.1 Oppdeling i entrepriser For nytt vannbehandlingsanlegg vil følgende entrepriser være involvert: Totalentreprise maskin/prosess inkl. automasjon og maskinell kabling Byggentreprise inkl. grunnarbeider og VVS Elektroentreprise (hovedfordeling og el.husinstallasjoner) Side 11 av 60

12 I det totale ubyggingsprosjekt inngår i tillegg en rekke entrepriser. De viktigste er: Entreprise brønnetablering Anleggsentreprise for alle VA-ledninger i grøft, herunder også sammenknytting av ny brønn og avløpsledning for spylevann fra vannbehandlingsanlegget Entreprise sjøledninger Totalentreprise høydebasseng, inkl. ventilhus, rørinstallasjoner, grunnarbeider og tilkomstveg Entreprise fjernovervåkningsanlegg (kan tilkomme senere). A3.4.2 Entrepriseform Totalentreprise maskin/prosess i samsvar med NS 8407:2011 er en delt entreprise med eget prosjekterings- og funksjonsansvar. A3.4.3 Vederlagsberegning / oppgjørsformer Totalentreprisen skal gjøres opp etter følgende faktureringsplan: 30 % av kontraktssum faktureres for betaling mot bankgaranti ved kontraktsinngåelse. 30 % av kontraktssum faktureres etter at vesentlig utstyr (prosessutstyr, tanker, rør, pumper og automasjonstavle) er levert byggeplass. 30 % av kontraktssum faktureres når byggherren har godkjent anlegget klar for prøvedrift. 10 % av kontraktssum faktureres ved overtakelse etter godkjent prøvedrift. Ellers vises til NS 8407:2011 kap. VI Vederlag og betaling. A3.4.4 Koordinering og administrasjon på byggeplass ansvar Byggentreprenør har ansvar for koordinering av sideentreprenører i byggeperioden fram til ferdig bygg. Totalentreprenør maskin/prosess har ansvar for koordinering av sideentreprenør elektro under kontroll, test og prøvedrift av nytt automasjons- og prosessanlegg. A3.4.5 Tiltransport av entrepriser Ingen tiltransport anses pr. i dag aktuelt. A3.4.6 Entreprenørens prosjekteringsansvar Totalentreprenør maskin/prosess er ansvarlig for prosjektering av egen leveranse i samsvar med NS 8407:2011 punkt 16. Side 12 av 60

13 A3.5 Oppdragsgiverens organisasjon A3.5.1 Byggherre Drangedal kommune Teknisk forvaltning Gudbransvei Drangedal Telefon: Byggherrens prosjektleder (PL): Lars Naas Telefon: / e-post: A3.5.2 Rådgiver Sweco Norge AS Vekanvegen 10 Postboks Seljord Telefon: Oppdrags- og KS-ansvarlig (OA): Svein Forberg Liane Telefon: / e-post: Prosjekteringsgruppeleder (PGL): John Kleiv Telefon: / e-post: Rådgiver maskin/prosess (RIM): Henk Stel Telefon: / e-post: Rådgiver bygg (RIB): Roger Magnushommen Telefon: / e-post: Side 13 av 60

14 Rådgiver VVS og VA (RIV): Bent Sveinsson Telefon: / e-post: Rådgiver elektro (RIE): Hans Olav Dalen Telefon: / e-post: A3.6 Oppdragsgiverens organisering av SHA-arbeidet Det vises til byggherrens overordnede SHA-plan i vedlegg 2. A3.7 Spesielle forhold ved byggeplassen A3.7.1 Naboforhold Vannverksbygget ligger lett synlig nær riksveg. Dette betyr at det må tas hensyn til god arkitektonisk utforming ved tilbygging/ombygging. Videre anses det lite heldig med større sprengningsarbeider på tomta. A3.7.2 Tomt- og grunnforhold Vannverkstomta ender og skrår kraftig ned ca. 10 meter nord for, og ca. 3 meter øst for, dagens bygg. Lokal veg ligger 4-5 m vest for bygget. Tomta heller fra sør mot nord. Mot sør møter man fjell i dagen 4 m fra bygget. Mot nord er det løsmasser og enkelt å grave. Tomta gir en begrenset frihet for bygningsmessig løsning. Forholdene tilsier at et tilbygg med mer enn én etasjehøyde bør skje mot nord, selv om plassen her er begrenset. Dette er grunnlaget for forslaget til byggutforming i vedlagte tegninger. Hvorvidt utbyggingen blir som tegningene viser, avhenger bl.a. av forslag og innspill i valgt prosesstilbud. A3.7.3 Ledninger i grunnen Råvannsledning kommer inn i bygget fra øst, og rentvannsledning er ført ut i grøft mot vest. Tappeledning for rentvannsbasseng er ført mot nord-øst. A3.7.4 Tilknytningspunkt Rørtilknytning av nytt anlegg til eksisterende rør inn/ut skal skje inne i eksisterende bygg. Side 14 av 60

15 B B1 Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav Konkurranseregler B1.1 Alminnelige konkurranseregler Anskaffelsen skal gjennomføres i henhold til gjeldende Lov om offentlige anskaffelser og Forskrift om offentlige anskaffelser (FOR nr. 402), fastsatt ved kgl.res. 7. april 2006 siste utgave, Del I ( Alminnelige bestemmelser ) og Del II ( Anskaffelser under EØS-terskelverdiene og uprioriterte tjenester), med etterfølgende presiseringer og suppleringer. Nedenfor er det angitt presiseringer og tilføyelser til forskriften. Hele, eller deler av teksten under respektive punkter som ikke er i strid med nevnte presiseringer og tilføyelser, gjelder fortsatt. Konkurransegrunnlaget består av det foreliggende tilbudsgrunnlag med tilhørende tegninger, vedlegg og henvisninger. B1.2 Spesielle konkurranseregler 5-1 Tillatte anskaffelsesprosedyrer Valgt innkjøpsprosedyre er konkurranse med forhandling etter en to-trinnsmodell. (dvs. med prekvalifisering). Anskaffelsen er kunngjort i DOFFIN-databasen. Prekvalifisering av entreprenører som meldte interesse, er gjennomført. Alle tilbydere vil bli innkalt til forhandlingsmøte, med mindre tilbudet er avvist. 8-2 Rettelser, suppleringer eller endringer av konkurransegrunnlaget Dersom tilbyder i tilbudsgrunnlaget oppdager mangler eller uklarheter som har betydning for prissettingen, plikter han umiddelbart å varsle oppdragsgiver om dette. 8-4 Kvalifikasjonskrav Kontrakten skal gjennomføres av entreprenøren eller dennes ansatte i tjenesteforhold. Underleverandører/underentreprenører skal tilfredsstille de samme krav som settes til hovedentreprenør og skal godkjennes av byggherren. Det henvises for øvrig til avholdt prekvalifiseringskonkurranse og til kap. C2.1 om Antikontraktørklausul Vedståelsesfrist Vedståelsesfrist utløper kl. 24:00, 90 dager etter tilbudsfristens utløp Tilbudets utforming Som en del av tilbudet skal det medfølge et forpliktende signert og datert tilbudsbrev. Brevet skal inneholde tilbudssum og eventuelle leveringstider, forbehold, fremdrift mv. Samtlige forbehold skal beskrives i tilbudsbrevet, og være formulert på en slik måte at deres økonomiske konsekvenser kan vurderes ved tilbudsbedømmelsen, selv om de også fremgår og/eller er avmerket i andre dokumenter. Side 15 av 60

16 Forbehold og anmerkninger som tilbyder gjør i tekst eller mengdeoppstilling uten å omtale disse konkret i tilbudsbrevet, anses som ugyldige. Manglende innlevering eller utfylling av beskrivelse eller svarskjema kan medføre avvisning av tilbudet. Tilbudet skal være skrevet på norsk. Tilsvarende gjelder for dokumenter entreprenøren senere skal levere. Tilbud avgitt med elektroniske middel aksepteres ikke Alternative tilbud Oppdragsgiver tillater at tilbyder kommer med alternative løsninger i tillegg til de prosjekterte og beskrevne løsningene. Byggherren kan imidlertid velge ikke å vurdere disse Kriterier for valg av tilbud Tildelingen skal skje på basis av det økonomisk mest fordelaktige tilbud. Kriterier framgår av kap. B2.2. B2 Krav til tilbyder kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier B2.1 Kvalifikasjonskrav Prekvalifiserte tilbydere oppfyller de kvalifikasjonskrav som ble stilt i kunngjøringen av konkurransen. Alle har innlevert og fått godkjent de dokumenter som her ble etterspurt. B2.2 Tildelingskriterier Tildelingskriteriene framgår av tabellen på neste side. Informasjon i tilbudsbrev og tilbudsvedlegg anses å utfylle hverandre. Dersom tilbudsbrev og vedlegg skulle inneholde opplysninger som strider mot hverandre, gjelder i prinsipp opplysninger i tilbudsbrevet foran opplysninger gitt i vedleggene. Når det gjelder pris, går likevel opplysninger i utfylt tilbudsskjema (kap. E3.1.1) foran opplysninger i tilbudsbrevet dersom det skulle være motstrid. Side 16 av 60

17 A: Kriterier B: Vekt C: Grunnlag D: Del av tilbud Pris (tilbudspris + vurdert kostnad for evt. bygningsmessig utvidelse utover tilbudsgrunnlagets byggtegninger) Kvalitet og funksjonalitet 60 % Opplysning om eventuelle forbehold eller avvik i tilbudsbrev Utfylt tilbudsskjema med opplysninger om totalpris, timesatser og påslagsfaktorer. 40 % Entreprenøren skal vedlegge fyllestgjørende beskrivelse av tilbudt anlegg, og prospekter på tilbudt utstyr/viktige enkeltkomponenter. Tilbudsbrev Innlevert tilbudsskjema (kap. E2) Vedlegg til tilbudet (kap. E1) B2.2.1 Evaluering av tilbud basert på poengkriterier Generelt benyttes et poengsystem som beskrevet nedenfor på en skala fra 1 til 100 der 100 er beste poengsum. Den av tilbyderne som oppnår høyest poengsum tildeles oppdraget. Ved poenglikhet tildeles oppdraget til den tilbyder som har laveste pris blant de likeverdige tilbud. Poengberegning: Hvert tildelingskriterium poengberegnes ut fra en skala fra 1 til 100. Laveste pris og best kvalitet/funksjonalitet gis poengsum 100. Poengsum for tilbyders pris beregnes ved å multiplisere beste poengsum med reduksjonsfaktor R = 1- ((Tilbyders pris/laveste pris) -1). Ved prisdifferanser over 100 % vil negativ poengsum forekomme, da utvides poengskalaen for øvrige tildelingskriterier tilsvarende. Poengsum for hvert tildelingskriterium multipliseres deretter med fastsatt vektingstall (oppgitt i tabell) for beregning av tilbyders samla poengsum. Beregnet poengsum for hvert av tildelingskriteriene avrundes til nærmeste hele tall. Ved evaluering av pris benyttes tilbudssum som framkommer etter forhandling. Dersom tilbudet forutsetter et større bygg eller endret utbygging enn det som presenteres i konkurransegrunnlaget, vil merkostnad for utvidelse eller endring bli tillagt tilbudsprisen før evaluering. Det gjøres oppmerksom på at det da skal vil bli tatt hensyn til forsvarlig tilkomst rundt prosess- og maskinenheter. Merkostnaden for utvidelse eller endring vil bli stipulert av rådgivende ingeniør bygg (RIB). Side 17 av 60

18 C C1 Kontraktsbestemmelser Alminnelige kontraktsbestemmelser For denne entreprisen gjelder NS 8407:2011 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser. C2 Spesielle kontraktsbestemmelser C2.1 Antikontraktørklausul Regjeringen fastsatte 12. november 1992 følgende klausul som gjøres gjeldende som et ufravikelig kontraktsvilkår: Arbeidet skal utføres av entreprenøren og dennes ansatte i tjenesteforhold, eventuelt ved underentreprise. Avtale om underentreprise med enmannsforetak eller anvendelse av innleid arbeidskraft må være oppgitt og begrunnet i tilbudet og godkjent skriftlig av byggherren. Det forutsettes at den innleide arbeidskraft er lovlig. Slik godkjennelse endrer ikke entreprenørens forpliktelser overfor byggherren. Byggherrens nektelse av å godkjenne entreprenørens valg av underentreprenører etter denne bestemmelse gir ikke entreprenøren rett til godtgjørelse for de merkostnader dette måtte påføre ham. Entreprenøren skal til enhver tid kunne dokumentere at den anvendte arbeidskraft oppfyller kontraktens bestemmelser. Dokumentasjonsplikten omfatter også underentreprenøren og dennes personell. Alle avtaler om underentreprise skal inneholde likelydende bestemmelser om arbeidets utførelse, forhold på byggeplassen og utførelse ved underentreprise som anvendt i dette avtaledokument. Byggherren kan kreve dagmulkt dersom entreprenøren selv eller noen av hans underentreprenører anvender ulovlig eller ikke kontraktsmessig arbeidskraft og forholdet ikke er blitt rettet innen frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren. Mulkten løper fra fristens utløp til forholdets opphør. Mulkten skal utgjøre 1 promille av kontraktssummen, men ikke mindre enn kr pr hverdag. Ved konstatert brudd på ovenfornevnte bestemmelser, og entreprenøren ikke har rettet feilen innen fristens utløp, kan byggherren heve kontrakten. Rett til heving av kontrakten på dette grunnlaget gir byggherren anledning til å utelukke entreprenøren/underentreprenøren fra å delta i oppdrag for denne byggherren innen bygge- og anleggsvirksomhet for inntil ett år. Side 18 av 60

19 I tillegg påpekes: Byggherren kan kreve framlagt at entreprenøren angir antall årsverk i kontraktsarbeidet som skal utføres med ansatte i tjenesteforhold, ved underentreprise og ved innleid arbeidskraft. Dersom entreprenøren eller engasjerte underentreprenører forutsetter å bruke enmannsforetak eller innleid arbeidskraft, skal disse være oppgitt i tilbudet og godkjent av byggherren. Entreprenøren skal gi opplysninger om enmannsforetakene/utleiebedriftene i sitt tilbudsbrev. All annen bruk av enmannsforetak og innleid arbeidskraft er unntak fra hovedregelen, og entreprenøren skal sende en forespørsel til byggherren som kan gi sin godkjennelse. Norsk Arbeidsmandsforbund har gjennom byggherren adgang til innsyn i de nevnte opplysninger. Byggherren kan kreve at entreprenøren med en frist på 3 dager besvarer konkrete henvendelser fra byggherren angående bruk av enmannsforetak og innleid arbeidskraft. Byggherren kan kreve at entreprenøren med en frist på 5 dager retter på forhold som er i strid med antikontraktørklausulen. Fristen løper fra det tidspunkt entreprenøren er blitt kjent med forholdet eller byggherren skriftlig har påtalt dette. C2.2 Lønns- og arbeidsvilkår Det stilles i kontrakten krav til lønns- og arbeidsvilkår jfr. reglene i Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter av Byggherren kan kreve at entreprenøren med en frist på 5 dager retter på forhold som strider mot overnevnte forskrift. Fristen løper fra det tidspunkt entreprenøren er blitt kjent med forholdet eller byggherren skriftlig har påtalt dette. C2.3 Skatteattest underentreprenører Entreprenøren skal kreve skatteattester i alle underliggende entrepriseforhold. Brudd på entreprenørens plikt til å kreve skatteattester gir byggherren rett til å kreve at entreprenøren erstatter vedkommende firma med underentreprenør som kan fremlegge skatteattester. C2.4 Prosess- og funksjonsgaranti Entreprenøren skal gi en skriftlig garanti for at tilbudt anlegg oppfyller de krav til produksjonskapasitet og drikkevannskvalitet som er forutsatt i konkurransegrunnlaget. Underskrevet garantibevis skal følge kontrakten. Side 19 av 60

20 D D1 Beskrivende del Overordnede krav D1.1 Krav til rentvannskvalitet Råvannsforutsetninger Totalentreprenøren har ansvar for å levere vann fra sitt prosessanlegg i henhold til kvalitetskravene gitt i tabellen nedenfor. Rentvannskravene før UV-desinfisering skal gjelde opp til oppsatt dimensjonerende råvannskvalitet. Parameter Dimensjonerende råvannskvalitet Krav til rentvann (før UV-desinf.) Tillatt avvik (før UV-desinf.) Kimtall 22 o C (pr. ml.) -- < Koliforme bakterier (pr. 100 ml) E-coli (pr. 100 ml) Intestinale enterokokker (pr. 100 ml) Clostridium perfringens (pr. 100 ml) Fargetall (mg Pt/l) 10 < 3 5 TOC (mg C/l) 2 < 1,0 1,5 Turbiditet (FNU) 2 < 0,2 0,3 UV-transmisjon (% pr. 5 cm) -- > 70 % 60 % Jern (µg Fe/l) 200 < Mangan (µg Mn/l) 200 < ph 5,5-6,5 7,5-8,5 7,5-9,0 Alkalitet (mmol/l) 0,05-0,1 0,8-1,2 0,5-1,5 Kalsium (mg Ca/l) CO 2 -innhold (mg CO 2 /l) 30 < 5 10 Temperatur ( o C) Totalentreprenøren skal garantere at kvalitetskravene oppfylles i hele reklamasjonsperioden, regnet 3 år fra overtakelse. Avvik fra forangitte kvalitetskrav (i 2. kolonne fra høyre) i denne perioden skal behandles som nevnt i forrige avsnitt, med avbøtende tiltak fra totalentreprenøren. Dersom garantert vannkvalitet ikke oppfylles innenfor dimensjonerende produksjonsvannmengde (Q dim ), skal totalentreprenøren på egen bekostning gjøre prosessmessige tiltak eller bygge om prosessanlegget slik at forutsatt vannkvalitet oppnås. D1.2 Krav til produksjonsvannmengde Nytt vannbehandlings- og pumpeanlegg skal dimensjoneres for: Vannmengde med påkrevd vannkvalitet: Q dim = 20 m 3 /h Hydraulisk produksjonskapasitet: Q hyd = 30 m 3 /h Side 20 av 60

21 D1.3 Generelle krav til motordrifter og elektrisk utrusting Permanent driftsspenning 3 x 230 V - spenningssystem IT (50 Hz) All elektroutrustning og kabling/tilkobling knyttet til utstyret ute i anlegget følger i denne entreprise. Det skal kun benyttes normerte el-motorer. Alle krav gitt i "Forskrift om maskiner" (FOR ) skal være ivaretatt. Herunder krav om CE-merkede produkter hvor dette er relevant. D1.4 Generelle krav til trykkpåkjente anleggsdeler Rørsystem og annet trykkpåkjent utstyr skal tilfredsstille EU-direktiv 97/23/EU for trykkpåkjent utstyr med underliggende standarder. D1.5 Generelt materialkrav Alle materialoverflater som kommer i kontakt med drikkevann skal være drikkevannsgodkjente. D1.6 Lovverk og standarder Leveransen skal i sin helhet, for alle fag, tilfredsstille krav og pålegg som fremkommer i Lovverk (arbeidsmiljøloven) Forskrifter og normer (Arbeidstilsynets forskrifter, byggherreforskriften, forskrifter for energikrav og drikkevannsforskriften) Norsk standard, NBI byggedetaljer, enkeltkomponentens monteringsanvisning Norsk elektroteknisk norm (NEK400:2010, FEL, FEU) D1.7 Krav til kontroll Entreprenør er før montasje selv ansvarlig for å kontrollere faktisk utførte bygningsmessige konstruksjoner og eksisterende installasjoner som han skal tilpasse seg og bygge videre på. Entreprenøren skal også kontrollere at ny hovedfordeling har nødvendig kapasitet og korrekte avganger før tilkobling av underfordeling automasjon og nye maskininstallasjoner. Side 21 av 60

22 D2 D.2.1 Generelle kostnader Generalomkostninger Samtlige kostnader for rigg og drift, lagring, transport, kraner, stillaser, administrasjon, planlegging, prosjektering, forsikringer, kontroller m.m. nødvendig for oppdraget skal medtas. D2.2 Rigg og drift Forhold på byggeplassen Ved vurdering av rigg- og driftkostnader på byggeplass skal entreprenøren ta hensyn til etterfølgende (generell beskrivelse gjeldende for alle entrepriser på byggeplassen): D2.2.1 Generelt Entreprenørene forplikter å sette seg inn i og overholde alle gjeldende offentlige og lokale regler og bestemmelser vedr. elektrisk anlegg, trafikkforhold og akseltrykk, sikring av byggeplass, vern og sikkerhet for egne ansatte m.v. D2.2.2 Utstikking Drangedal kommune vil definere/sette ut fastmerke. Byggentreprenøren er ansvarlig for utstikking og merking av akser, retninger og høyder som grunnlag for egne og sideentreprenørers arbeider. All videre utmåling for egne arbeider påhviler den enkelte sideentreprenør. D2.2.3 Riggområde Disponibelt riggområde nær anleggsplassen, vil bli definert. All rigg skal i prinsipp foregå innenfor dette området med mindre annet avtales med byggherren. Entreprenøren skal holde seg innenfor avtalt riggplass og sørge for god orden. Lagring på riggplass må avtales med byggentreprenør. Den enkelte sideentreprenør må selv sørge for evt. egen lager- og verkstedcontainer. Dersom entreprenøren ønsker lager/verksted inne i tilbygget når det er tettet, må entreprenøren samordne dette med øvrige entreprenører. Byggherren vil ikke akseptere noen form for tilleggskrav fra noen på dette punkt. D2.2.4 Personalanlegg Byggentreprenøren får ansvar for at det på byggeplass finnes: Felles kontor- og møtebrakke Spiserom/-brakke Skifterom med vaskemulighet Toalett Side 22 av 60

23 Personalanlegget skal stilles vederlagsfritt til disposisjon både for sideentreprenørenes og byggherrens personell fram til overtakelse av byggentreprisen. D2.2.5 Vann og avløp Byggentreprenør er ansvarlig for: Vann kan hentes fra vannverksbygget. Påkoblingen skal godkjennes av byggherren. Toalettavløp fra riggplass skal føres til tett tank. D2.2.6 Elektrisk strøm Byggentreprenøren er ansvarlig for etablering av, og løpende kostnad med, uttak av byggestrøm til maskiner og utstyr, og strøm til brakkerigg. Elektrisk strøm til riggplass og byggestrøm skal fortrinnsvis hentes fra vannverksbygget, spenning 230 V. Byggentreprenør er videre ansvarlig for at det er tilgang på byggestrøm for alle sideentreprenører med ett sentralt uttak på byggeplassen. Fordeling/skjøteledninger og arbeidsbelysning til eget bruk er den enkelte entreprenør sitt ansvar. D2.2.7 Telekommunikasjon Entreprenørene skal benytte mobiltelefonsambandet. D2.2.8 Transport, stillaser, heiser Entreprenørene er ansvarlig for, og bekoster, all transport av eget utstyr helt fram til monteringsstedet. Videre skal entreprenørene selv holde stillaser, heiser, kraner etc. for egne arbeider. Samordning på dette punkt er selvsagt en fordel, men en ser dette som en entreprenørssak. Totalentreprenør maskin/prosess må på eget initiativ samordne med byggentreprenør ved evt. behov for inntransport og plassering av større utstyrsenheter under bygningsmessig oppføring. D2.2.9 Sikring av byggeplassen God sikring av byggeplassen er viktig. Alt verktøy og maskinelt utstyr skal være forsvarlig sikret og låst når det ikke er i bruk. D Rydding og renhold Byggentreprenøren skal holde avfallscontainer og besørge bortkjøring av eget og sideentreprenørenes avfall. Side 23 av 60

24 Det skal praktiseres kildesortering på byggeplassen, med separate avfallscontainere for: Treverk og annet organisk avfall Plast Metall og kabler Annet ikke-organisk avfall Det er ikke tillatt å brenne avfall. Entreprenørene skal holde byggeplassen i skikkelig orden med hensyn til egne arbeider, og tilstrekkelig kapasitet for rydding og renhold skal opprettholdes kontinuerlig. Rydding og renhold skal skje løpende og på en slik måte at forurensning og forsøpling unngås, og slik at kvaliteten og de miljømessige forhold i det ferdige anlegg ikke forringes. Støv skal fjernes ved støvsuging. Utstyr og ferdig arbeid skal beskyttes/tildekkes. Ved mangelfull rydding og rengjøring, vil byggherren sørge for å få dette gjort for regning til respektiv entreprenør. Entreprenørene skal ved arbeidenes avslutning foreta en fullstendig opprydding og rengjøring etter egne arbeider. Arbeidene anses ikke som kontraktsmessig ferdig før all opprydding og rengjøring er utført og godkjent av byggherren. D Hensyntagen til vannverksdriften Entreprenørene må ta hensyn til at dagens pumpe- og vannbehandlingsanlegg er i drift i byggeperioden. Stans i vannleveranse på nett får i prinsipp ikke skje før nytt høydebasseng er klar til bruk (etter planen i oktober 2012). Ved behov for stans i vannproduksjonen, må dette avtales med Drangedal kommunes driftsoperatør i god tid på forhånd. Det må spesielt tas hensyn ved arbeider over eller i rentvannsbasseng slik at man unngår forurensing av drikkevannet. Ved arbeider i nedtappet basseng skal det benyttes rene og desinfiserte støvler og rene kjeledresser. Ved arbeider i gammelt bygg skal det holdes løpende ryddig og rent slik at den daglige driften av anlegget ikke vanskeliggjøres. D Sluttrengjøring Før overlevering skal byggentreprenøren foreta fullstendig sluttrengjøring/vasking av hele anlegget. All vask og klargjøring for drift skal godkjennes av byggherren. Opprydding og rengjøring etter arbeid utført etter sluttrengjøring skal utføres og bekostes av den aktuelle entreprenør. Totalentreprenør maskin/prosess har ansvar for at nye vanntanker og vannrør i vannbehandlingsbygget kloreres og dekloreres etter godkjent prosedyre. Side 24 av 60

Kvinnherad kommune. Ølve og Hatlestrand vassverk. Revidert forprosjekt

Kvinnherad kommune. Ølve og Hatlestrand vassverk. Revidert forprosjekt Kvinnherad kommune Ølve og Hatlestrand vassverk Revidert forprosjekt RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 185467 Kunde: Kvinnherad kommune Ølve og Hatlestrand vassverk Revidert forprosjekt Sammendrag:

Detaljer

1/56 INNHOLDSFORTEGNELSE TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUDSBESTEMMELSER 2 - PRISSKJEMAER 11-25

1/56 INNHOLDSFORTEGNELSE TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUDSBESTEMMELSER 2 - PRISSKJEMAER 11-25 1/56 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE KAP 0 TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUDSBESTEMMELSER 2 - PRISSKJEMAER 11-25 KAP 1 ORIENTERING, GENERELLE KRAV OG RIGG/DRIFT 26 ROMFUNKSJONSBESKRIVELSE KAP 2 BYGNING 51 KAP 3 VVS

Detaljer

STAVANGER LUFTHAVN, SOLA

STAVANGER LUFTHAVN, SOLA STAVANGER LUFTHAVN, SOLA HELIKOPTERTERMINAL OMBYGGING, UTBYGGING, OPPRUSTING KONKURRANSE MED FORHANDLING T-183684 BAGASJETRANSPORTANLEGG Oktober 2014 Tilbyderne Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse

Detaljer

NORHEIMSUND NYE BARNESKULE

NORHEIMSUND NYE BARNESKULE 1 KVAM HERAD NORHEIMSUND NYE BARNESKULE NYBYGG, OMBYGGING OG UTOMHUSARBEID MAI 2011 Beskrivelse med masseberegning K 401 ELEKTRO Rådgivere: ARK - Og Arkitekter as RIB/ RIBr/ RIE/ RIM/ RIV - Cowi AS RIAKU

Detaljer

EIDEBAKKEN SKOLE Lyngen kommune

EIDEBAKKEN SKOLE Lyngen kommune EIDEBAKKEN SKOLE Lyngen kommune FELLES TILBUDSGRUNNLAG / BOK 0 - (PA-BOK) - (HMS-Plan) - (Tekniske redegjørelser) Innholdsfortegnelse A. Tilbudsinnbydelse... 3 B. Prosjektet... 4 B1. Innledning... 4 B2.

Detaljer

Konkurransegrunnlag Totalentreprise

Konkurransegrunnlag Totalentreprise Statens vegvesen Region Nord A0-1 A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2013-01-16 Konkurransegrunnlag Totalentreprise Prosjekt: Fv.78 Halsøya-Leirosen Tilbudsnummer: 2013/005313 Statens vegvesen

Detaljer

Innhold i Hovedplan for Flateby Vannverk (FVV).

Innhold i Hovedplan for Flateby Vannverk (FVV). HOVEDPLAN 2013 2025 Innhold i Hovedplan for Flateby Vannverk (FVV). 1. Sammendrag. side 1-2 2. Effektivitet og organisering. side 3-4 3. Historikk. side 5-7 4. Forvaltningssystemet for vannforsyningen.

Detaljer

ANBUD BOK 0 Felles anbudsgrunnlag.

ANBUD BOK 0 Felles anbudsgrunnlag. Anbud Vadsø Helsesenter Omsorgssenteret. Vadsø Kommune. ANBUD BOK 0 Felles anbudsgrunnlag. Namsos Mai 2003 Y:\-2002\2002-04 - Vadsø, omsorgsboliger\3 BESKRIVELSER\VADSØ - Anbudsbok bok 0 Orginal.doc (02.10.02)

Detaljer

SAMEIENE BLINDERNVEIEN 2 og 4 Rehabilitering av fasader

SAMEIENE BLINDERNVEIEN 2 og 4 Rehabilitering av fasader S. nr. 7191/92 SAMEIENE BLINDERNVEIEN 2 og 4 Rehabilitering av fasader TILBUDSMATERIALE FOR TOTALENTREPRISE utarbeidet av: oktober 2013 TILBUDSINNBYDELSE På vegne av Sameiene Blindernveien 2 og 4 inviterer

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Dato: 3.10.2013

KONKURRANSEGRUNNLAG. Dato: 3.10.2013 KONKURRANSEGRUNNLAG Prosjektering og leie av deponigasspumpestasjon med fakkel (testanlegg). Prosjektering og etablering av tilkoblingspunkt til eksisterende deponigassanlegg. Opsjon 1: Etablere overføringsledning

Detaljer

Innhold. Dokument: BOK 0 Prosjektnavn: Trimveien 6 og Marselis' gate 24 Prosjektnr: 284 og 283 Byggherre: SiO Eiendom T-2 Prosjekt Asker AS

Innhold. Dokument: BOK 0 Prosjektnavn: Trimveien 6 og Marselis' gate 24 Prosjektnr: 284 og 283 Byggherre: SiO Eiendom T-2 Prosjekt Asker AS Innhold 0 Generelt... 3 0.1 Byggherre (BH) og byggesaken... 3 0.2 Byggherrens prosjektorganisasjon... 3 0.3 Entrepriseform... 5 1 Kontraktsbestemmelser... 5 1.1 Sikkerhetsstillelse:... 5 1.2 Evt. regulering

Detaljer

Funksjonsbeskrivelse elektro anlegg. IKEA Ringsaker

Funksjonsbeskrivelse elektro anlegg. IKEA Ringsaker Funksjonsbeskrivelse elektro anlegg IKEA Ringsaker Tiltakshaver: Utarbeidet av: IKEA EIENDOM HOLDING AS Itech AS Dato: 05. desember 2012 Rev. Dato: 01. mars 2013 IKEA Eiendom Holding ASSide 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

IKEA EIENDOM HOLDING AS Itech AS

IKEA EIENDOM HOLDING AS Itech AS Tiltakshaver Utarbeidet av Dato Rev. Dato : : : : IKEA EIENDOM HOLDING AS Itech AS 21. Februar 2013 1. Mars 2013 IKEA Eiendom Holding AS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 310 Sanitærinstallasjoner, generelt....22

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE KRAV TIL FUNKSJON OG UTFØRELSE AV KOMMUNALE AVLØPSPUMPESTASJONER. Dette er et levende dokument

GRIMSTAD KOMMUNE KRAV TIL FUNKSJON OG UTFØRELSE AV KOMMUNALE AVLØPSPUMPESTASJONER. Dette er et levende dokument GRIMSTAD KOMMUNE KRAV TIL FUNKSJON OG UTFØRELSE AV KOMMUNALE AVLØPSPUMPESTASJONER Dette er et levende dokument Der det måtte være særskilte krav utover denne beskrivelse Er det entreprenørens ansvar at

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Statens vegvesen C2-1 C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Innhold 1 Definisjoner... 3 1.1 Kontraktssum (se NS 8406 pkt. 2)... 3 1.2 Underentreprenør, underleverandør, innleid og utsendt

Detaljer

PROSJEKTERINGSLEDELSE i bygge- og anleggsprosjekter. organisering engasjement oppgaver ansvar

PROSJEKTERINGSLEDELSE i bygge- og anleggsprosjekter. organisering engasjement oppgaver ansvar i bygge- og anleggsprosjekter organisering engasjement oppgaver ansvar Prosjekteringsledelse i bygge- og anleggsprosjekter ISBN 82-91510-71-7 Desember 2004 RIF - Organisasjonen for rådgivere Essendropsgate

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Statens vegvesen C2-1 C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Innhold 1 Definisjoner... 3 1.1 Kontraktssum (se NS 8406 pkt. 2)... 3 1.2 Underentreprenør, underleverandør, innleid og utsendt

Detaljer

VARDEVEIEN 41 ANBUD TOTALENTREPRISE

VARDEVEIEN 41 ANBUD TOTALENTREPRISE VARDEVEIEN 41 ANBUD TOTALENTREPRISE Byggherre: Sandefjord Kommunes Boligstiftelse v/usbl Prosjekt: Vardeveien 41 VVS installasjoner F2 2015-01-06 For anskaffelse Joott Fbell Fbell D1 2014-12-12 Tilbudsdokument

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Statens vegvesen C2-1 C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Innhold 1 Definisjoner... 3 1.1 Kontraktssum (se NS 8406, pkt 2)... 3 1.2 Underentreprenør og underleverandør... 3 2 Kontraktsdokumenter

Detaljer

ANBUDSINNBYDELSE KVALITETSHEVING AV KARTVERK

ANBUDSINNBYDELSE KVALITETSHEVING AV KARTVERK ANBUDSINNBYDELSE KVALITETSHEVING AV KARTVERK Prosjekt i regi av: GODT VANN DRAMMENSREGIONEN Februar 2010 / GIS-Gruppen 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE...2 2 TILBUDSINNBYDELSE...4 2.1 INNBYDELSE...4

Detaljer

0.1 ANBUDSINNBYDELSE... 1 0.2 INFORMASJON OM OPPDRAGSGIVER... 2 0.3 TILBUDSBREV... 3-4

0.1 ANBUDSINNBYDELSE... 1 0.2 INFORMASJON OM OPPDRAGSGIVER... 2 0.3 TILBUDSBREV... 3-4 INNHOLDSFORTEGNELSE 0.1 ANBUDSINNBYDELSE... 1 0.2 INFORMASJON OM OPPDRAGSGIVER... 2 0.3 TILBUDSBREV... 3-4 0.3.1 ANBUDSSKJEMA BRØYTING... 3 0.3.2 ANTALL RODER... 4 0.3.3 SAMARBEIDSPARTNER... 4 0.3.4 FIRMAOPPLYSNINGER...

Detaljer

Alminnelige kontraktsbestemmelser for utførelsesentrepriser NS 8405 basert. Innholdsfortegnelse KAP I INNLEDENDE BESTEMMELSER... 6

Alminnelige kontraktsbestemmelser for utførelsesentrepriser NS 8405 basert. Innholdsfortegnelse KAP I INNLEDENDE BESTEMMELSER... 6 Side 1 av 46 Som kontraktsbestemmelser gjelder norsk bygge- og anleggskontrakt med Jernbaneverkets endringer. Disse bestemmelsene er utarbeidet med basis i NS 8405:2008 (utgave 2008) fastsatt av Norges

Detaljer

Opprusting av gammel traktorvei til skogsbilvei på strekningen Sørmo Tverrelva i Sørdalen, samt etablering av parkeringsplass ved veienden

Opprusting av gammel traktorvei til skogsbilvei på strekningen Sørmo Tverrelva i Sørdalen, samt etablering av parkeringsplass ved veienden Åpen anbudskonkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser av 7. april 2006 nr 402, del I og II Opprusting av gammel traktorvei til skogsbilvei på strekningen Sørmo Tverrelva i Sørdalen, samt etablering

Detaljer

Side 1 av 9. Generelle kontraktsvilkår - utførelsesentreprise

Side 1 av 9. Generelle kontraktsvilkår - utførelsesentreprise Side 1 av 9 I GENERELT Som generelle kontraktsvilkår gjelder NS 8415:2008/NS 8416:2009/NS3433 ( Standardkontrakten ), med de endringer og tillegg som fremgår av dette dokument. Ved motstrid mellom Standardkontrakten,

Detaljer

VEILEDER I KONTRAHERING AV BYGGELEDERE HVORDAN UNNGÅ BYGGESKANDALER!

VEILEDER I KONTRAHERING AV BYGGELEDERE HVORDAN UNNGÅ BYGGESKANDALER! VEILEDER I KONTRAHERING AV BYGGELEDERE HVORDAN UNNGÅ BYGGESKANDALER! Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer (FOBE) Januar 2008 Side 1 Innhold FORORD...3 1. INNLEDNING...5 HAR KOMMUNEN NØDVENDIG BESTILLERKOMPETANSE?...5

Detaljer

GENERELLE OG SPESIELLE

GENERELLE OG SPESIELLE BLÅBOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENTREPRISER Side 1 av 33 Blåboka (basert på NS 8405) Innhold DEL I... 4 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 4 1 Definisjoner (NS 8405

Detaljer

DEL I: TILBUDSINNBYDELSE... 4. 1 Om oppdragsgiver, rammeavtalen og konkurransen... 4. 2 Kvalifikasjonskrav Krav til leverandører som vil delta...

DEL I: TILBUDSINNBYDELSE... 4. 1 Om oppdragsgiver, rammeavtalen og konkurransen... 4. 2 Kvalifikasjonskrav Krav til leverandører som vil delta... INNHOLDSFORTEGNELSE: DEL I: TILBUDSINNBYDELSE... 4 1 Om oppdragsgiver, rammeavtalen og konkurransen... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Anskaffelsen - Rammeavtalen... 4 1.3 Varighet av rammeavtalene... 4 1.4

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE SAKSPAPIR

FAUSKE KOMMUNE SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE SAKSPAPIR JournalpostID: /31 Arkiv sakid.: /1 Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 033/1 036/1 Saksbehandler: Tom Seljeås FORMANNSKAP KOMMUNESTYRE Dato: 11.0.1.0.1 INNKJØPSVEILEDER

Detaljer

K 401 Sulitjelma skole

K 401 Sulitjelma skole VSO CONSULTING 0 K 401 Sulitjelma skole Nytt tilbygg og ombygging Elektro- og teletekniske anlegg. Fauske kommune 12.09.2011 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE VSO CONSULTING BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE

Detaljer

TORSKEN KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN VANNFORSYNING DEL II BEREDSKAPSFORHOLD

TORSKEN KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN VANNFORSYNING DEL II BEREDSKAPSFORHOLD TORSKEN KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN VANNFORSYNING DEL II BEREDSKAPSFORHOLD INNHOLDSFORTEGNELSE side 1. INNLEDNING 7 1.1 BAKGRUNN. 7 1.2 PLANEN 7 2. MÅLSETTING FOR BEREDSKAP. 8 2. 1 GRUNNLAG. 8 2.2 MÅL... 8

Detaljer