Møteinnkalling. Organisasjonsutvalget. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: Kl. 13:30. Rådhuset, Formannskapssalen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Organisasjonsutvalget. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Dato: 16.10.2012 Tidspunkt: Kl. 13:30. Rådhuset, Formannskapssalen"

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: Kl. 13:30 Organisasjonsutvalget Rådhuset, Formannskapssalen Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Organisasjonsutvalget, Torill Kristiansen telefon , e-post: så tidlig at vararepresentant kan innkalles med rimelig varsel. Varamedlemmer møter kun etter særskilt innkalling. Dagsorden Godkjenning av innkalling, saksliste, protokoll fra Side1

2 Saksliste Saksnr PS 12/15 Innhold Tvungen rustesting av helsepersonell Bodø, 8. oktober 2012 Ingrid Lien leder Torill E. Kristiansen sekretær Side2

3 Personal- og organisasjonskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /4050 G20 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/15 Organisasjonsutvalget Tvungen rustesting av helsepersonell Sammendrag Med bakgrunn i for mange alvorlige konsekvenser av rusmisbruk blant helsepersonell i tjeneste vedtok Stortinget den 4. mai 2012 ny 8 i lov om helsepersonell (hlspl). Samme dag vedtok Helseog Omsorgsdepartementet tilhørende forskrift. Reglene trådte i kraft 4. mai Endringene består i det alt vesentlige av følgende: Helsepersonell pålegges pliktmessig avhold fra rusmidler åtte timer før arbeidstidens begynnelse. Arbeidsgiver kan ved mistanke om rus pålegge arbeidstaker å la seg teste for ruspåvirkning, også ved bruk av tvang. Utøvelse av tvang er en alvorlig inngripen i den private sfære, men rusbruk utgjør en fare for pasientsikkerheten og bidrar til å svekke tilliten til helsepersonell. Bodø kommune bør benytte seg av muligheten til å skjerpe oppmerksomheten omkring rusmisbruk i tjenesten og etablere klare rutiner for praktisering av de nye reglene. Saksopplysninger Bakgrunn I 2010 mistet 119 helseansatte i Norge sin helsefaglige autorisasjon (hvorav 32 sykepleiere og 10 leger). 64 av alle 119 sakene var knyttet til ulike former for rusmisbruk. Forklaringsfaktorer er økt rusbruk i samfunnet, bedre og mer effektive kontroller samt generelt økt aktivitet i helsevesenet. En undersøkelse (FHI og SIRUS) fra 2009 viser at 6 % av et tilfeldig utvalg arbeidstakere hadde vært borte fra jobb det siste året grunn av alkoholbruk, og 24 % hadde opplevd redusert konsentrasjon og yteevne på jobb på grunn av bakrus. Sløvende legemidler ble brukt av ca 5 % av deltakerne i undersøkelsen. Helsepersonell har lettere tilgang til medikamenter enn hva som gjelder for andre grupper av arbeidstakere. Dette kan bety en større risiko for rusmisbruk blant helsepersonell enn blant andre yrkesgrupper. I Bodø kommune fremkommer statistikk på tilfeller av rus i tjenesten ved antall AKAN-avtaler og antall advarsler gitt med bakgrunn i ruspåvirkning. Arbeidsgruppen har ikke kartlagt advarslene, men vet at det er flere advarsler enn AKAN-avtaler, fordi ikke alle tilfeller av rusbruk i tjenesten blir bragt inn for AKANoppfølging. Vi vet også at ovennevnte dokumentasjon ikke avspeiler det reelle omfang av tilfeller med Side3

4 bekreftet eller mistenkt ruspåvirkning i tjenesten fordi ruspåvirkning ikke rapporteres eller følges opp på en slik måte at det kan spores. I Bodø kommune foreligger per tiden tre AKAN-avtaler. En avtale ble avsluttet vår 2012, det var fem avtaler i 2011, og fire i Virksomheten Bodø kommune ligger forholdsmessig lavt hva angår avdekket rusmisbruk i tjenesten sammenlignet med andre virksomheter/kommuner. Resultater fra nasjonal forskning overført til våre forhold tilsier at vi har anslagsvis et par hundre mennesker i vår tjeneste med rusproblemer. Årsaken til at de fleste sakene forblir udokumenterte er nok sammensatt, men det er ikke usannsynlig at mangelfulle kontrollrutiner kan være en blant flere forklaringsfaktorer. Kommunen bør utnytte de muligheter lovgiver gir for å styrke arbeidet med rusbekjempelse med alle tilgjengelige midler. En kjent, politisk vedtatt og faglig kvalifisert prosedyre for tvungen rustesting innenfor lovens rammer vil ha flere positive effekter. Muligheten for bruk av tvang vil direkte redusere feilpotensialet ved at leder kan stanse farlig arbeid straks. Rutinen vil skape klare ansvarsforhold og bidra til å skape trygge arbeidsplasser med ansatte som vet hvordan rusproblematikk skal håndteres. Prosedyren vil motvirke passivitet som følge av usikkerhet hos ledere og medarbeidere, og vil i seg selv virke preventivt på rusmisbruk i tjenesten. Alt helsepersonell i Bodø kommune får klare signaler om hva som forventes, og hvilke konsekvenser som må påregnes ved overtredelse av reglene om pliktmessig avhold. Metode Forslag til rutine for utøvelse av tvang ved testing er et resultat av samarbeid mellom Bedriftshelsetjenesten (BHT), Helse- og Sosialavdelingen (HS), Fellesorganisasjonen (LO) og Personal- og Organisasjonskontoret (PO). Arbeidsgruppen består av leder for hjemmetjenesten i Bodø kommune Liv-Bente Sælø, leder for bedriftshelsetjenesten Ragnhild Skålbones, arbeidstakerrepresentant Anders Eivik og rådgiver Marianne Bjørklund. Forslaget har vært til høring hos alle virksomheter innenfor helse- og sosiale tjenester, og drøftet med hovedsammenslutningene på arbeidstakersiden. Ved forslag til prosedyre er det tatt hensyn til kommunens eksisterende rutine for håndtering av alkohol- og rusmisbruk blant ansatte, den såkalte AKAN-rutinen. Spesielt for testrutinen er at den er a. spisset mot helsetjeneste og b. bruk av tvang, med bakgrunn i problemstillingens egenart gjeldene for helsesektoren og de særlige hensyn til personvern som aktualiseres ved ufrivillig testing. Testrutinen må betraktes om et supplement til AKAN-rutinen. Det er gjort en generell vurdering av risiko ved rusmiddel- og medikamentmisbruk i helse- og omsorgstjenesten i kommunen, slik at forslaget er tilpasset Bodø kommunes tjenestetilbud slik dette er organisert og bemannet hos oss. Saken ble drøftet med hovedsammenslutningene 21. september. Fakta om Bodø kommune Innenfor definisjonen «helsepersonell» er Bodø kommunes helse- og omsorgstjeneste betjent av leger, sykepleiere, hjelpepleiere, helsesøstre, jordmødre, miljøterapeuter og -arbeidere, helsefagarbeidere, omsorgsarbeidere, helsesekretærer, fysio- og ergoterapeuter, vernepleiere og assistenter som fordeler seg på HS og Oppvekst- og Kulturavdelingen (OK). Risikoen for alvorlige feil som følge av rus vil være avhengig av hvilke oppgaver den ansatte er satt til å utføre. Dette må hensyntas av den ansvarlige på stedet når en situasjon oppstår. De oppgavene der utførers edruelighet er mest påkrevd er medisinering/medisinsk behandling, herunder rådgivning, men også ved direkte omsorgs- og pleieoppgaver. Side4

5 Kort sammenfattet kan risiko ved rus presenteres slik: - Feilmedisinering - Feilvurdering - Sviktende etisk refleksjon - Feil observasjon - Dårlig/sviktende relasjon til bruker/pasient Nødvendigheten av å påtvinge testtaking må vurderes i forhold til den aktuelle risiko sammenholdt med andre tilgjengelige metoder for å stanse arbeidet og fange opp en medarbeider med hjelpebehov. Der rustest ikke anses påkrevd bør AKAN-rutinen være tilstrekkelig som verktøy for å håndtere et mulig rusproblem hos en ansatt, uavhengig av arbeidstakerens stilling og oppgaver. Regelverk Ny 8 i helsepersonelloven lyder som følger: «Pliktmessig avhold Helsepersonell skal ikke innta eller være påvirket av alkohol eller andre rusmidler i arbeidstiden. Legemidler som er nødvendige på grunn av sykdom, regnes ikke som rusmidler etter første ledd. Helsepersonell som inntar slike legemidler, skal snarest orientere sin arbeidsgiver om dette. Departementet kan i forskrift gi bestemmelser om: 1. at helsepersonell skal kunne pålegges å avgi utåndingsprøve, blodprøve eller lignende prøve ved mistanke om overtredelse av første ledd, 2. forbud mot inntak av rusmidler i et nærmere bestemt tidsrom før tjenestetiden begynner, og 3. at helsepersonell skal kunne bli fremstilt for prøvetaking med bistand fra politiet i de tilfellene helsepersonell nekter, eller på annen måte unndrar seg, å avgi prøve.» Ny lovtekst er understreket ledd pålegger ansatte som inntar «legemidler» å varsle sin arbeidsgiver om dette. Her er det kun snakk om å kjentgjøre bruk av medisiner som kan virke inn på den ansattes yrkesutøvelse. Dersom det oppstår mistanke om rus kan det ha stor betydning for en ansatt som bruker sløvende/beroligende legemidler/medisiner om han eller hun i medhold av ovennevnte bestemmelse har varslet arbeidsgiver om dette. De formuleringer i forskriften som er av spesiell interesse er 1, 2. og 3.ledd: «Helsepersonell skal ikke innta alkohol eller andre rusmidler i et tidsrom av 8 (åtte) timer før arbeidstiden begynner. Med arbeidstiden menes i denne forskriften tidsrommet fra helsepersonell i henhold til sin tjenesteplikt skal påbegynne utførelse av slikt arbeid som stillingen krever og til arbeidet er avsluttet. Som arbeidstid regnes også de tidsperioder hvor helsepersonell mot godtgjøring og i henhold til vaktordninger og arbeidsavtaler har forpliktet seg til å møte på arbeid på kort varsel eller til å gi råd og veiledning på telefon eller ved annen form for elektronisk kommunikasjon.», og 2: «Plikt til å avlegge prøve Side5

6 Er det grunn til å tro at helsepersonell har overtrådt forbudet mot å innta eller å være påvirket av alkohol eller andre rusmidler i arbeidstiden, kan arbeidsgiver eller Fylkesmannen pålegge helsepersonell å avgi utåndingsprøve, blodprøve eller lignende prøve. Slik prøvetaking skal foretas av lege, sykepleier eller bioingeniør, jf. helsepersonelloven 12. Dersom helsepersonell nekter eller på annen måte unndrar seg fra å avgi prøver som nevnt i første ledd, kan arbeidsgiver eller Fylkesmannen be politiet om bistand til å fremstille helsepersonellet for prøvetaking.» Forskriften i korte trekk: arbeidstaker plikter å avstå fra rusmidler i arbeidstiden og de siste åtte timer før arbeidstiden begynner, (nytt) hva som regnes som arbeidstid, grenseverdiene for ruspåvirkning, testing mot arbeidstakers vilje (nytt) vilkår for bruk av tvang Vurderinger Drøfting Bestemmelser om pliktavhold åtte timer før arbeidstidens start, samt regler om tvungen rustest har lenge vært gjeldende rett for yrkessjåfører (Vegtrafikkloven), piloter (Luftfartsloven), lokførere (Jernbaneloven) og fører av skip (Sjøloven). Det har tidligere vært anledning til å teste for rusmisbruk blant helsepersonell, men den rusmistenkte har hatt rett til å nekte å avlegge prøve. For tvangstesting av helsepersonell må følgende vilkår være oppfylt: Den rusmistenkte må oppfylle kriteriene for «helsepersonell» etter hlspl 3. For oss betyr dette personer med autorisasjon og personer under opplæring som utfører helsehjelp. Forskriften må forstås slik at det er et visst saklighetskrav knyttet til hvilke oppgaver den ansatte har ansvaret for. Etter hlspl 3 kommer følgende inn under begrepet «utfører helsehjelp»: «enhver handling som har forebyggende, diagnostisk, behandlende, helsebevarende, rehabiliterende eller pleie- og omsorgsformål og som utføres av helsepersonell.» Lovkommentarene sier uttrykkelig: «Personell som ikke har kontakt med pasienter, omfattes ikke av 3 første ledd punkt 2.» Arbeidstiden må ha begynt. Selv om forbudet om inntak av rusmidler gjelder åtte timer før arbeidstiden tar til gjelder ikke retten til å teste ved tvang før etter at arbeidstiden har begynt. (Dersom arbeidstiden tar til kl. 15, kan ikke arbeidsgiver påtvinge testing kl. 14). Det er ruspåvirkningen i selve arbeidstiden som eventuelt skal avdekkes. Det er tilstrekkelig at mistanken oppstår innenfor arbeidstiden. Det er ikke relevant om den ansatte oppholder seg på arbeidsstedet. Det må foreligge mistanke om eller grunn til å tro at den ansatte er påvirket av rusmidler. Arbeidsgiver har ikke lov til å foreta rutinemessige stikkprøver. Antagelsen om ruspåvirkning må bero på en viss saklighet. Det har ingen betydning hvem som fatter mistanke. Mistanken kan oppstå hos bruker eller annen ekstern part, men kommunen kan bare pålegge egne ansatte varslingsplikt. Lovgiver har bestemt hvilke metoder som skal nyttes ved testing. Forskriften angir eksempler på rustesting som «blodprøve, utånding og lignende». Ved å ta i bruk forbeholdet «og lignende» har lovgiver sikret seg mot innsigelser med hensyn til hvilke metoder som kan brukes. Side6

7 Lovgiver har klart angitt hvem som har myndighet til hva. Det er bare arbeidsgiver som kan pålegge testing, og det er bare politiet som kan innbringe den ansatte til fremstilling for prøvetaking. Arbeidsgiver kan altså ikke lovlig mot den ansattes vilje bringe ham/henne til lege, politikammer eller annet sted for prøvetaking. Prøvetaking kan bare foretas av lege, sykepleier eller bioingeniør. Dette gjelder også utåndingsprøve, som ellers gjerne utføres av polititjenestemenn. Så har lovgiver definert grenseverdiene for når rus foreligger og positivt angitt dette til ruspåvirking tilsvarende 0,2 promille. Villfarelse hos den ansatte med hensyn til faktisk ruspåvirkning virker ikke fritakende for arbeidsrettslige eller strafferettslige reaksjoner. Det lovgiver ikke har sagt noe om er varsling hvem som skal defineres som arbeidsgiver hvilken konsekvens overtredelse av bestemmelsene skal få hvor prøvetaking skal finne sted oppbevaring av opplysninger sakshåndtering ved negativt testresultat Det er her behovet for lokale rutiner oppstår. For å ivareta bruker- og personvernet best mulig må testrutinen oppfylle noen klare kriterier hva angår vilkår, dokumentasjon, ansvar, konsekvens, rolleavklaring og etterfølgende oppbevaring av opplysninger. Når det gjelder varsling har kommunen etablert en rutine som kjentgjør og regulerer ansattes rett og plikt til å melde om avvik. Gruppen forutsetter at denne rutinen er tilstrekkelig. Arbeidsgruppen har vært i kontakt med NSB, to flyselskap, Forsvaret, en annen kommune, et sykehus og en operatør på norsk sokkel uten å finne tilsvarende rutiner for tvangstesting av ansatte, til tross for at de angitte virksomheter har lovhjemmel for dette. I Norden er det bare Finland som har tilsvarende hjemmel for tvangstesting av helsepersonell. Det understrekes at muligheten for å påtvinge rustest ikke kan erstatte dialog og kulturbygging som metode for å motvirke rus i tjeneste. Rutinen bør ledsages av informasjon om kommunens overordnede arbeid mot rus der viktigheten av omsorg, gode dialoger og trygge medarbeidere blir fremhevet som et viktigere verktøy enn testing. Denne rutinen føyer seg inn i et større pågående arbeid med rusforebyggende plan og utvikling av det individuelle AKAN-arbeidet, der siktemålet er politisk behandling noe frem i tid. Konklusjon og anbefaling Prosedyre ved mistanke om rus Innledning Alt helsepersonell i Bodø kommune plikter i samsvar med hlspl 8 med tilhørende forskrift å avstå fra rusmidler i arbeidstiden og åtte 8 timer før arbeidstiden begynner. Ruspåvirkning i arbeidstiden kan medføre oppsigelse, straff og tap av autorisasjon. Side7

8 Ansatte som bruker legemidler/medisiner som kan påvirke yrkesutøvelsen skal gi beskjed om dette til sin nærmeste leder. Med arbeidstid menes også de tidsperioder hvor arbeidstaker mot godtgjøring og i henhold til vaktordninger og arbeidsavtaler har forpliktet seg til å møte på arbeid på kort varsel eller til å gi råd og veiledning på telefon eller ved annen form for elektronisk kommunikasjon. Med helsepersonell menes her personell med autorisasjon eller lisens og som utfører helsehjelp, samt annet personell som utfører helsehjelp. Med helsehjelp menes enhver handling som har forebyggende, diagnostisk, behandlende, helsebevarende, rehabiliterende eller pleie- og omsorgsformål. Følgende prosedyrebeskrivelse for tvungen rustesting er et supplement til Bodø kommunes etiske retningslinjer. Rutinen skal gjøres kjent på arbeidsplassen og være lett tilgjengelig for alle ansatte. I det følgende brukes begrepet «arbeidsgiver» slik at begrepet dekker den som til enhver tid er bemyndiget som arbeidsgivers representant på stedet. Dersom mistanken retter seg mot virksomhetsleder skal overordnet nivå varsles. Vilkår og definisjoner Denne rutinen kommer til anvendelse når mistanke om ruspåvirkning oppstår. Rutinen gjelder for helsepersonell i Bodø kommune, jfr hlspl 3. Dette betyr at også elever og studenter er underlagt rutinen. Den del av rutinen som omhandler testing gjelder bare innenfor den enkelte ansattes arbeidstid. Beslutning om tvungen testing kan bare tas av arbeidsgiver. Med arbeidsgiver menes virksomhetsleder. Dersom virksomhetsleder er den som utsettes for mistanke er det virksomhetslederens nærmeste overordnede som tar beslutning om testing. Gjennomføring Den som er utsatt for mistanke om rus skal på ethvert trinn i prosessen og så langt det er forsvarlig informeres og høres. Tvungen testing skal gjennomføres så skånsomt og diskret som mulig. Varsling Dersom en ansatt i Bodø kommune fatter mistanke om ruspåvirkning hos helsepersonell skal dette varsles muntlig og umiddelbart til arbeidsgiver. Arbeidsgiver skal sørge for at varselet dokumenteres skriftlig i ettertid. Manglende varsling kan få arbeidsrettslige konsekvenser. Dette gjelder også manglende varsling ved mistanke om at rutinen blir misbrukt. Samtale Arbeidsgiver kaller umiddelbart den ansatte inn til samtale, og avgjør om mistanken er berettiget. Beslutning Dersom arbeidsgiver finner mistanken berettiget beslutter han/hun om arbeidstaker skal pålegges testing. Den ansatte skal gis anledning til å uttale seg til dette, og oppfordres til å underlegge seg testing frivillig. Dersom vedkommende nekter å la seg teste skal dette opplyses i sakens etterfølgende dokumentasjon. Hvis arbeidsgiver beslutter at den ansatte skal testes mot sin vilje skal arbeidsgiver umiddelbart kontakte Salten Politidistrikt for å få bistand til å bringe den ansatte til prøvetaking. Prøvetaking Side8

9 Den antatt ruspåvirkede skal bringes til sin fastlege for prøvetaking. Dersom fastlege ikke er tilgjengelig eller den ansatte ikke har fastlege skal arbeidsgiver ta kontakt (tlf) med Bodø legevakt for å få gjennomført testen. Den ansatte skal gis rimelig mulighet til å ha med seg rådgiver/tillitsvalgt/ pårørende under prøvetakingen. Det skal tas hensyn til den tid som eventuelt går med til å bringe støtteperson til arbeidssted eller lege/legevakt, slik at prøvetaking skal prioriteres foran retten til å la seg bistå. Det er ikke anledning til å teste for annet eller mer enn ruspåvirkning. Det er legen som avgjør hvilken type test som er mest adekvat i forhold til mistanken. Reaksjon Arbeidsgiver skal vurdere om den ansatte kan utføre annet arbeid inntil testresultatet foreligger. Dersom dette ikke lar seg gjøre skal arbeidsgiver i samråd med Personal- og Organisasjonssjefen vurdere suspensjon. Hvis arbeidstaker blir suspendert skal arbeidsgiver etter en konkret vurdering sørge for at den ansatte ikke overlates til seg selv samme og påfølgende dag(er). Arbeidstaker skal umiddelbart tilbys bistand fra kommunens bedriftshelsetjeneste. Konsekvens og etterfølgende arbeid Hendelsen skal følges opp av arbeidsgiver uten ugrunnet opphold. Oppfølging skal foregå slik: UNDER FORUTSETNING AV POSITIVT TESTRESULTAT Reaksjon Arbeidsgiver skal - i samråd med Personal- og Organisasjonssjef beslutte arbeidsrettslige tiltak - be om Fylkesmannens (Helsetilsynet) vurdering av forholdet, jfr Helsepersonelloven 17 - politianmelde saken, jfr Helsepersonelloven 67 Dokumentasjon Dokumenter som skal arkiveres på personalmappe: Varslingens tid, sted og involverte Kort referat fra umiddelbar samtale Melding til Helsetilsynet Politianmeldelse Eventuell arbeidsrettslig reaksjon Opplysninger som ikke skal arkiveres: Dokument som viser testresultatet, jfr Personopplysningsloven 9 jfr 2. UNDER FORUTSETNING AV NEGATIVT TESTRESULTAT Reaksjon Den ansatte har rett og plikt til å gjenoppta arbeidet. Dokumentasjon Dokumenter som skal arkiveres på personalmappe: Arbeidsgivers notat om hendelsen, med kopi til ansatt Dokument som viser testresultatet Side9

10 Virksomhetsleder har ansvaret for at rutinen gjøres kjent for alle ansatte i egen enhet. Spørsmål til rutinen kan rettes til Personal- og Organisasjonskontoret. Oppsummering Bodø kommune innfører med dette en prosedyre for gjennomføring av testing ved bruk av tvang overfor helsepersonell der det foreligger mistanke om ruspåvirkning i arbeidstiden. Forslag til vedtak Organisasjonsutvalget vedtar prosedyre for tvangstesting av helsepersonell i Bodø kommune slik det er foreslått. Rolf Kåre Jensen Rådmann Saksbehandler: Marianne Bjørklund Trykte vedlegg: Forskrift om pliktmessig avhold for helsepersonell av 4. mai 2012 Fylkesmannens informasjon Referat fra drøftingsmøte Vigleik M. Aas Kst. Personal- og Organisasjonssjef Side10

11 Personal- og organisasjonskontoret Dato Løpenr. Arkivsaksnr. Arkiv / /4050 G20 Vedlegg Forskrift om pliktmessig avhold for helsepersonell Forskrift om pliktmessig avhold for helsepersonell Hjemmel: Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 4. mai 2012 med hjemmel i lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven) 8 tredje ledd. 1. Tidsrom for pliktmessig avhold Helsepersonell skal ikke innta eller være påvirket av alkohol eller andre rusmidler i arbeidstiden, jf. helsepersonelloven 8 første ledd. Helsepersonell skal ikke innta alkohol eller andre rusmidler i et tidsrom av 8 (åtte) timer før arbeidstiden begynner. Med arbeidstiden menes i denne forskriften tidsrommet fra helsepersonell i henhold til sin tjenesteplikt skal påbegynne utførelse av slikt arbeid som stillingen krever og til arbeidet er avsluttet. Som arbeidstid regnes også de tidsperioder hvor helsepersonell mot godtgjøring og i henhold til vaktordninger og arbeidsavtaler har forpliktet seg til å møte på arbeid på kort varsel eller til å gi råd og veiledning på telefon eller ved annen form for elektronisk kommunikasjon. 2. Plikt til å avlegge prøve Er det grunn til å tro at helsepersonell har overtrådt forbudet mot å innta eller å være påvirket av alkohol eller andre rusmidler i arbeidstiden, kan arbeidsgiver eller Fylkesmannen pålegge helsepersonell å avgi utåndingsprøve, blodprøve eller lignende prøve. Slik prøvetaking skal foretas av lege, sykepleier eller bioingeniør, jf. helsepersonelloven 12. Dersom helsepersonell nekter eller på annen måte unndrar seg fra å avgi prøver som nevnt i første ledd, kan arbeidsgiver eller Fylkesmannen be politiet om bistand til å fremstille helsepersonellet for prøvetaking. 3. Konsentrasjon av rusmidler i blodet Helsepersonell må ikke på noe tidspunkt i løpet av arbeidstiden ha høyere konsentrasjon av rusmidler i blodet enn hva som tilsvarer 0,2 promille alkohol. 4. Villfarelse om rusmiddelkonsentrasjonens størrelse Villfarelse med hensyn til rusmiddelkonsentrasjonens størrelse, fritar ikke for administrativ reaksjon eller straffereaksjon etter helsepersonelloven. 5. Ikrafttredelse Forskriften trer i kraft straks. Side11

12 Fylkesmannen i Nordland SaksbehandlerVår datovar referansevår arkivkode Eli Løkken / Deres datoderes referanse Alle kommuner i Nordland Informasjon om endringer i helsepersonelloven 8 - pliktmessig avhold Helsedirektoratet har i brev av bedt Fylkesmannen informere kommunene om lovendringen. Den 4. mai 2012 trådte forandringene i reglene om pliktmessig avhold for helsepersonell i kraft. I helsepersonelloven 8 om pliktmessig avhold for helsepersonell er det gjort endringer for å tydeliggjøre det generelle forbudet mot å være ruset i arbeidstiden. Tidligere har forbudet vært rettet mot inntak av alkohol eller andre rusmidler i arbeidstiden. Forbudet er utvidet slik at det også tydelig omfatter helsepersonell som er påvirket av rusmidler i arbeidstiden. Med hjemmel i 8 tredje ledd er det også fastsatt ny forskrift om pliktmessig avhold for helsepersonell. Etter forskriften kan arbeidsgiver eller Fylkesmannen pålegge helsepersonell å avlegge rusprøver ved mistanke om inntak av rusmidler i arbeidstiden, og også ved mistanke om at rusmidler er inntatt før arbeidstiden begynner. Videre følger det av forskriften at Fylkesmannen eller arbeidsgiver kan be politiet om hjelp til å framstille helsepersonell for prøvetaking i de tilfellene hvor helsepersonellet nekter eller på annen måte unndrar seg å avlegge prøve. Med forskriften er det i tillegg innført et forbud mot å innta rusmidler de siste åtte timene før arbeidstidens start. Forskriften definerer arbeidstid som tidsrommet fra helsepersonell i henhold til sin tjenesteplikt skal påbegynne utførelse av slikt arbeid som stillingen krever og til arbeidet er avsluttet. Som arbeidstid regnes også de tidsperioder hvor helsepersonell mot godtgjøring og i henhold til vaktordninger og arbeidsavtaler har forpliktet seg til å møte på arbeid på kort varsel eller til å gi råd og:veiledning på telefon eller ved annen form for elektronisk kommunikasjon. Forskriften slår fast at helsepersonell ikke på noe tidspunkt i løpet av arbeidstiden må ha høyere konsentrasjon av rusmidler i blodet enn hva som tilsvarer 0,2 promille alkohol. Når det gjelder hva som er å anse som rusmidler. viser Helse- og omsorgsdepartementet i forarbeidene til lovendringen til følgende sitat fra handlingsplanen mot rusmiddelproblemer : «Med rusmidler menes alle stoffer som gir rus på grunn av sin virkning på hjernen. Disse omfatter alkohol, illegale stoffer (cannabis, amfetamin, heroin, osv.), løsemidler og visse legale legemidler (sovemidler. beroligende midler). Felles for alle er at rusen vil være kjennetegnet av oppstemthet, konsentrasjonssvekkelse, hukommelses- og innlæringssvikt, kritikkløshet og endret stemningsleie. Hvert rusmiddel har også typiske egenvirkninger.» Se Heise- E-post Rode e F reefon: r I Side12

13 Side 2 av 2 Forskriften kan leses i sin helhet på Med hilsen 7-Pa,-/e,,,t,-e-,-4._ etter Lea (e.f.) Fylkeslege I- Eli Løkken ass. fylkeslege Dette brevet er godkjent elektronisk Side13

14 Personal- og organisasjonskontoret Unio Akademikerne LO Lederne YS Dato: Saksbehandler:... Marianne Bjørklund Telefon direkte: Deres ref.:...«ref» Løpenr.: /2012 Saksnr./vår ref.: /4050 Arkivkode:...G20 Referat fra drøftingsmøte Tid: Kl Sted: Til stede: Rådhuset Wenche Høyforslett, LO Kristin Schjenken Navjord, Unio Ole-Christian Erikstad, Akademikerne Ragnhild Skålbones, Bedriftshelsetjenesten Marianne Bjørklund, PO-kontoret (ref.) Bakgrunn: Forskrift av 4. mai 2012 gir arbeidsgiver rett til med tvang å på legge helsepersonell testing for ruspåvirkning. Arbeidsgiver fremmer sak for Organisasjonsutvalget med forslag til rutine ved bruk av tvang. Arbeidstakersiden er invitert til drøftinger om forslaget. Rådgiver gjennomgår sakens bakgrunn (forskrift) og prosess (arbeidsgruppe/metode). Saken har vært til høring på alle virksomheter i HS, samt de berørte virksomheter i OK. Ved høringsfristens utløp var det ikke innkommet noen uttalelser med unntak av muntlig tilbakemelding fra kommunens hjemmetjeneste, som anså forslaget som kurant. Forslaget har vært forelagt lederen for sykepleierne ved legevakten, som har bidratt med sine innspill. Under drøftingen blir det klart at det er uklart hvilke arbeidstakergrupper forskriften gjelder for (hva er «helsepersonell»?). PO-kontoret skal omformulere saksfremlegg og forslag til rutine slik at det ikke levnes tvil om hvem som kan pålegges testing. Unio vil ha en vurdering av om ansatte ved Tildelingskontoret skal komme inn under rutinen. Kommunen har ansatte der som gjør vurderinger av (sosial-)medisinsk karakter hva angår innbyggernes rettigheter ift kommunale tjenester (eks. plass på institusjon o.l.). Personal- og organisasjonskontoret Postadresse: Telefoner: Elektroniske adresser: Orgnr.: Postboks 319, Sentralbord: Besøksadresse: Ekspedisjon: Bankkonto: Kongensgt 23, 8006 Bodø Telefax: Side14

15 Unio mener at rutinen er uklar i forhold til at virksomhetslederen kan være den som utsettes for mistanke. PO-kontoret skal omformulere rutinen slik at den er presis på hvem som skal varsles om mistanke alt avhengig av hvem mistanken retter seg mot. LO påpeker viktigheten av at tvang gjennomføres så skånsomt som mulig. Det er arbeidsgiver enig i, og dette vil bli formidlet til virksomhetene når rutinen skal iverksettes. Arbeidsgiver påpeker at saken vil kunne involvere de tillitsvalgte på arbeidsplassene når en situasjon oppstår, og viktigheten av at disse da er kjent med rutinen og bevisst viktigheten av å prioritere. Arbeidstakeren har rett til å ha med seg en støtteperson under prosessen, men prøvetaking kan ikke vente til det passer. Akademikerne skal undersøke spesielt med Psykologforeningen om det er innspill derfra, og POkontoret skal følge opp saken overfor Legeforeningen. Det er ingen prinsipielle diskusjoner eller uenigheter knyttet til saken. Med hilsen Marianne Bjørklund referent Kopi til: Ingunn Lie Mosti Arne Øvsthus YS Lederne Referat fra drøftingsmøte 2 av 2 Side15

Saltstraumen kommunedelsutvalg. Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II - Saltstraumen fritidssenter

Saltstraumen kommunedelsutvalg. Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II - Saltstraumen fritidssenter Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 06.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Saltstraumen kommunedelsutvalg Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II - Saltstraumen fritidssenter Forfall med angivelse av forfallsgrunn

Detaljer

Samhandlingsmøter i virksomheten Godt samarbeid i form av jevnlige møter med vernetjenesten og tillitsvalgt er i seg selv forebyggende.

Samhandlingsmøter i virksomheten Godt samarbeid i form av jevnlige møter med vernetjenesten og tillitsvalgt er i seg selv forebyggende. VEILEDER FOR HÅNDTERING AV PERSONALSAKER 1. Innledning God ledelse, en sunn og åpen organisasjonskultur basert på en ryddig organisering og fornuftig fordeling av arbeidsoppgaver, vil normalt kunne forebygge

Detaljer

Møteinnkalling. Komitè for levekår. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: I forbindelse med bystyremøte samme dag

Møteinnkalling. Komitè for levekår. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: I forbindelse med bystyremøte samme dag Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Komitè for levekår Rådhuset Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: I forbindelse med bystyremøte samme dag Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat,

Detaljer

ARBEIDSMILJØLOVENS 2-4 - OM VERN AV VARSLERE

ARBEIDSMILJØLOVENS 2-4 - OM VERN AV VARSLERE VADSØ KOMMUNE RÅDMANNEN Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Bystyresalen Møtedato: 11.09.2006 Klokkeslett: kl.12.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 14. For varamedlemmenes

Detaljer

Retningslinjer om rusforebyggende arbeid

Retningslinjer om rusforebyggende arbeid Retningslinjer om rusforebyggende ID UTS.F.2.5 Versjon 1.00 Gyldig fra 06.08.2014 Forfatter Tone Vangen Verifisert Godkjent Øystein Johannessen Side 1 av5 Retningslinjer om rusforebyggende og håndtering

Detaljer

Komite for oppvekst og kultur

Komite for oppvekst og kultur Møteinnkalling Utvalg: Komite for oppvekst og kultur Møtested: Tverlandet Samfunnshus (Ta av til høyre ved lyskrysset og til venstre mot Tverlandet kirke). Dato: 26.08.2010 Tidspunkt: 10:00 Forfall med

Detaljer

AKAN I LARVIK KOMMUNE

AKAN I LARVIK KOMMUNE AKAN I LARVIK KOMMUNE (ARBEIDSLIVETS KOMITÉ MOT ALKOHOLISME OG NARKOMANI ) Retningslinjer for håndtering av rusmiddelmisbruk på arbeidsplassen Vedtatt av Hovedarbeidsutvalget 06.09.2004. Revidert 30.03.05

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato 11/2 Organisasjonsutvalget 22.11.2011 11/164 Bystyret 08.12.2011 11/5 Organisasjonsutvalget 22.11.2011

Saksnummer Utvalg Møtedato 11/2 Organisasjonsutvalget 22.11.2011 11/164 Bystyret 08.12.2011 11/5 Organisasjonsutvalget 22.11.2011 Personal- og organisasjonskontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 07.11.2011 65842/2011 2011/9311 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/2 Organisasjonsutvalget 22.11.2011 11/164 Bystyret

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER 1. Verdigrunnlag Borgestadklinikken Blå Kors Sør BA eies av Blå Kors Norge som bygger på et kristent verdigrunnlag. Vi forvalter samfunnets fellesmidler og det må derfor stilles spesielt

Detaljer

Anvendelse av helsepersonelloven for hjelpekorpset og ambulansetjeneste

Anvendelse av helsepersonelloven for hjelpekorpset og ambulansetjeneste Norges Røde Kors Avd. Beredskap og utland P.B 1 Grønland 0133 OSLO Deres ref.: Saksbehandler: TMB Vår ref.: 10/5825 Dato: 15.12.2010 Anvendelse av helsepersonelloven for hjelpekorpset og ambulansetjeneste

Detaljer

Rådmannen anbefaler bystyret å avvise krav om lovlighetskontroll av sak PS 10/164 fordi vilkårene for klage ikke er tilstede jfr lovens 59, punkt 4.

Rådmannen anbefaler bystyret å avvise krav om lovlighetskontroll av sak PS 10/164 fordi vilkårene for klage ikke er tilstede jfr lovens 59, punkt 4. Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.01.2011 2296/2011 2010/16866 252 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/1 Formannskapet 26.01.2011 11/1 Bystyret 17.02.2011 Vurdering av lovlighetskontroll

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR Å MOTVIRKE RUSMIDDELMISBRUK I OPPLAND FYLKESKOMMUNE NYE AKAN RETNINGSLINJER 2006 Sist oppdatert 30.1.2007

RETNINGSLINJER FOR Å MOTVIRKE RUSMIDDELMISBRUK I OPPLAND FYLKESKOMMUNE NYE AKAN RETNINGSLINJER 2006 Sist oppdatert 30.1.2007 Personal og lønn RETNINGSLINJER FOR Å MOTVIRKE RUSMIDDELMISBRUK I OPPLAND FYLKESKOMMUNE NYE AKAN RETNINGSLINJER 2006 Sist oppdatert 30.1.2007 De reviderte AKAN-retningslinjene er tilrådd av hovedarbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Forsvarlighetskravet i helsepersonelloven. Turnuslegekurs 09.04.2014

Forsvarlighetskravet i helsepersonelloven. Turnuslegekurs 09.04.2014 Forsvarlighetskravet i helsepersonelloven Turnuslegekurs 09.04.2014 Helsepersonelloven - formål Bidra til sikkerhet for pasienter Bidra til kvalitet i helse- og omsorgstjenesten Danne grunnlaget for befolkningens

Detaljer

Rusmisbruk hos kollegaer. AKAN hovedkontakt Linn C. Wergeland Digranes

Rusmisbruk hos kollegaer. AKAN hovedkontakt Linn C. Wergeland Digranes Rusmisbruk hos kollegaer AKAN hovedkontakt Linn C. Wergeland Digranes 1 Hvem er jeg? Psykiatrisk sykepleier Seksjon IR (Illegale rusmidler)/ Forskning, Naltrekson studien AKAN hovedkontakt i 50% stilling

Detaljer

Tid for å søke jobb. Hvem er NFF? 23.11.2015. Tromsø 19. november 2015 Forhandlingssjef Jon Ole Whist

Tid for å søke jobb. Hvem er NFF? 23.11.2015. Tromsø 19. november 2015 Forhandlingssjef Jon Ole Whist Tid for å søke jobb Tromsø 19. november 2015 Forhandlingssjef Jon Ole Whist Hvem er NFF? Stiftet i 1858, og dermed en av Norges eldste fagforeninger Profesjonsforening for alle farmasøyter, også for apotekere

Detaljer

Fortolkning - Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4 A - Ansvars- og oppgavefordeling

Fortolkning - Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4 A - Ansvars- og oppgavefordeling Den norske legeforening Postboks 734 Sentrum Deres ref.: 201203057-/VP Saksbehandler: SKU Vår ref.: 12/6618 Dato: 30.08.2012 0105 OSLO Fortolkning - Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4 A - Ansvars-

Detaljer

Arbeidsreglement. Arbeidsreglement er, etter forhandlinger mellom arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte, fastsatt ved skriftlig avtale.

Arbeidsreglement. Arbeidsreglement er, etter forhandlinger mellom arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte, fastsatt ved skriftlig avtale. Arbeidsreglement Arbeidsreglement er, etter forhandlinger mellom arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte, fastsatt ved skriftlig avtale. Vedtatt av administrerende direktør 31. april 2002 1. Formål

Detaljer

Møteinnkalling. Organisasjonsutvalget. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: 04.03.2014 Tidspunkt: Kl.: 08:00

Møteinnkalling. Organisasjonsutvalget. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: 04.03.2014 Tidspunkt: Kl.: 08:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Organisasjonsutvalget Rådhuset Dato: 04.03.2014 Tidspunkt: Kl.: 08:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 13, e-post:

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 13/4846-2.10.2015 Spørsmål om plikt til å bistå pasienter med administrering av legemidler som pasientene på egen hånd har finansiert 1. Innledning Det har i media vært

Detaljer

Forbud mot doping og bruk av rusmidler

Forbud mot doping og bruk av rusmidler Forbud mot doping og bruk av rusmidler 9-1 Formål Bestemmelsene om forbud mot doping og bruk av rusmidler har som formål å ivareta utøvernes sikkerhet og helse, og travsportens anseelse. Bestemmelsene

Detaljer

Namdalseid administrasjonsutvalg

Namdalseid administrasjonsutvalg Møteinnkalling Utvalg: Namdalseid administrasjonsutvalg Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 03.09.2015 Tidspunkt: 09:00 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, eller

Detaljer

RUSMIDDELBRUK PÅ ARBEIDSPLASSEN

RUSMIDDELBRUK PÅ ARBEIDSPLASSEN RUSMIDDELBRUK PÅ ARBEIDSPLASSEN Retningslinjer for AKAN-arbeidet i Verdal kommune, Levanger kommune og Innherred samkommune 1 INNLEDNING... 1 2 GRUNNSYN OG KJØREREGLER I AKAN-ARBEIDET... 1 2.1 Grunnsyn...

Detaljer

Retningslinjer for konflikthåndtering

Retningslinjer for konflikthåndtering Retningslinjer for konflikthåndtering Søgne kommune Vedtatt ADM.UTV.16.04.2013 PS 22/13 Innhold 1. Formål... 3 2. Lov- og avtaleverk og retningslinjer... 3 2. Omfang... 3 3. Definisjoner... 3 4. Roller

Detaljer

Nr. Vår ref Dato I - 2/2013 13/1641 28.05.2013

Nr. Vår ref Dato I - 2/2013 13/1641 28.05.2013 Rundskriv Nr. Vår ref Dato I - 2/2013 13/1641 28.05.2013 LEDERANSVARET I SYKEHUS 1. INNLEDNING Sykehusets hovedoppgaver er å yte god pasientbehandling, utdanne helsepersonell, forskning og opplæring av

Detaljer

Endring av forskrift om åpningstider for serveringssteder i Bodø kommune

Endring av forskrift om åpningstider for serveringssteder i Bodø kommune Servicekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.11.2012 67692/2012 2012/6671 U60 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/200 Bystyret 13.12.2012 Endring av forskrift om åpningstider for serveringssteder

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.12.2013 Tid: 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75068000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr.

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 21.03.2012 12/158 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Onsdag 28. mars 2012 kl. 09.00 Møtested: Møterom Bolga, 2. etg, rådhuset,

Detaljer

Møteinnkalling. Tverlandet lokalutvalg. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Dato: 30.08.2011 Tidspunkt: 18:00. Tverlandet samfunnshus

Møteinnkalling. Tverlandet lokalutvalg. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Dato: 30.08.2011 Tidspunkt: 18:00. Tverlandet samfunnshus Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 30.08.2011 Tidspunkt: 18:00 Tverlandet lokalutvalg Tverlandet samfunnshus Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Tverlandet lokalutvalg,

Detaljer

Helsepersonells taushetsplikt og plikten til å medvirke ved kontroll etter ligningsloven

Helsepersonells taushetsplikt og plikten til å medvirke ved kontroll etter ligningsloven Skattedirektoratet Postboks 9200 Grønland 0134 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/1258 SL JGA/MAV 04.02.2015 Helsepersonells taushetsplikt og plikten til å medvirke ved kontroll etter ligningsloven Departementet

Detaljer

Rusmiddeltesting i arbeidslivet

Rusmiddeltesting i arbeidslivet Rusmiddeltesting i arbeidslivet Adgang og begrensninger til generell rusmiddeltesting Advokat Nina Melsom, NHO 20. september 2007 Bruk av rusmidler. Bruk av rusmidler i arbeidslivet kan representere risiko

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Dato: 30.10.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Dato: 30.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Dato: 30.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19000. Vararepresentanter

Detaljer

DRØMME, VÅGE, SKAPE. VEILEDER - Innføring og bruk av alkolås i kommersielle kjøretøy

DRØMME, VÅGE, SKAPE. VEILEDER - Innføring og bruk av alkolås i kommersielle kjøretøy DRØMME, VÅGE, SKAPE VEILEDER - Innføring og bruk av alkolås i kommersielle kjøretøy Innledning Alkolås er en teknisk innretning som sørger for at et motorkjøretøy ikke kan startes eller settes i bevegelse

Detaljer

Oppfølging av kontroll med lokale kvalitetsregistre - Vurdering av helsepersonelloven 26

Oppfølging av kontroll med lokale kvalitetsregistre - Vurdering av helsepersonelloven 26 Datatilsynet Postboks 8177 Dep 0034 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 12/5062-3 Saksbehandler: Elisabeth Sagedal Dato: 18.12.2012 Oppfølging av kontroll med lokale kvalitetsregistre - Vurdering av helsepersonelloven

Detaljer

Lengst mulig i eget liv - i eget hjem - pilotprosjekt

Lengst mulig i eget liv - i eget hjem - pilotprosjekt Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 27.10.2011 63556/2011 2011/8685 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/13 Arbeidsmiljøutvalget HS 16.11.2011 11/8 Eldrerådet 14.11.2011 11/6

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orienteringer: -Bruk av velferdsmidler 2012 -Inneklima Kommunehuset/NAV SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Orienteringer: -Bruk av velferdsmidler 2012 -Inneklima Kommunehuset/NAV SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.03.2012 Tid: kl.12:00-15:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

Høring - Utvidelse av pasientskadelovens virkeområde til å omfatte barneboliger, kommunale rusinstitusjoner og aldershjem

Høring - Utvidelse av pasientskadelovens virkeområde til å omfatte barneboliger, kommunale rusinstitusjoner og aldershjem Se vedlagt høringsliste Deres ref Vår ref Dato 12/5170-20.12.2012 Høring - Utvidelse av pasientskadelovens virkeområde til å omfatte barneboliger, kommunale rusinstitusjoner og aldershjem Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa Helse- og omsorgsutvalg. Utvalg: Møtested: Ordførers møterom, Rådhuset Dato: 15.12.2011 Tidspunkt: 08:30

Møteinnkalling. Nordreisa Helse- og omsorgsutvalg. Utvalg: Møtested: Ordførers møterom, Rådhuset Dato: 15.12.2011 Tidspunkt: 08:30 Møteinnkalling Nordreisa Helse- og omsorgsutvalg Utvalg: Møtested: Ordførers møterom, Rådhuset Dato: 15.12.2011 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 70710 eller til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 03.03.2009 Tid: Kl. 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

Retningslinjer for AKAN - Tvedestrand kommune. Opprettet Jan. 09

Retningslinjer for AKAN - Tvedestrand kommune. Opprettet Jan. 09 Tvedestrand kommune Retningslinjer for AKAN - Tvedestrand kommune Sist endret 01.05.12 Rådmannen Dokumentansvarlig: Rådmannen Opprettet Jan. 09 Vedtatt av Adm.utvalget 17. mars 09. Gjeldende fra 17. mars

Detaljer

30.10.2014 HELSERETT AVVIK, DISIPLINÆRFORFØYNINGER OG MELDEORDNINGER UØNSKEDE HENDELSER ER EN DEL AV. Tillitsvalgtkurs modul II Gorm Are Grammeltvedt

30.10.2014 HELSERETT AVVIK, DISIPLINÆRFORFØYNINGER OG MELDEORDNINGER UØNSKEDE HENDELSER ER EN DEL AV. Tillitsvalgtkurs modul II Gorm Are Grammeltvedt HELSERETT AVVIK, DISIPLINÆRFORFØYNINGER OG MELDEORDNINGER Tillitsvalgtkurs modul II Gorm Are Grammeltvedt Rettslig ansvar - reaksjoner og straff Lovregulering av avvikshåndtering Rett og plikt til å melde

Detaljer

Retningslinjer for håndtering av konflikter mellom arbeidstakere i Troms fylkeskommune

Retningslinjer for håndtering av konflikter mellom arbeidstakere i Troms fylkeskommune Dok.id.: 1.2.2.2.7.0 Retningslinjer for håndtering av konflikter mellom arbeidstakere i Troms Fylkeskommune Utgave: 1.01 Skrevet av: Tom-Vidar Salangli Gjelder fra: 19.12.2008/rev 17.11.2010 Godkjent av:

Detaljer

Rutiner for håndtering av vold og trusler Begrepsavklaring Vold og problematferd er ikke et privat problem det er et arbeidsmiljøproblem.

Rutiner for håndtering av vold og trusler Begrepsavklaring Vold og problematferd er ikke et privat problem det er et arbeidsmiljøproblem. Dok.id.: 1.2.2.2.12.0 Rutiner for håndtering av vold og trusler Utgave: 1.02 Skrevet av: Trine Hennig Gjelder fra: 05.02.2010 Godkjent av: HAMU Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av 5 Rutiner for håndtering

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2013 Tid: 09.00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2013 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2013 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

Høring - endringer i pasient- og brukerrettighetsloven - rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Høring - endringer i pasient- og brukerrettighetsloven - rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Tildelingskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 23.05.2013 34736/2013 2013/3361 Saksnummer Utvalg Møtedato Eldrerådet 03.06.2013 Råd for funksjonshemmede 04.06.2013 13/4 Ruspolitisk råd 04.06.2013

Detaljer

Høring Forslag til ny autorisasjonsordning for helsepersonell utdannet utenfor EØS

Høring Forslag til ny autorisasjonsordning for helsepersonell utdannet utenfor EØS Høring Forslag til ny autorisasjonsordning for helsepersonell utdannet utenfor EØS Arkivsak-dok. 14/08277-2 Saksbehandler Kari Strand Saksgang Møtedato Saksnr Fylkesrådet i Nord-Trøndelag 27.01.2015 25/15

Detaljer

Den midlertidige forskriften gjelder som et tillegg til de regler som allerede gjelder for denne type anlegg.

Den midlertidige forskriften gjelder som et tillegg til de regler som allerede gjelder for denne type anlegg. Tekniske bedrifters Landforening Ventilasjons- og rørentreprenørenes landsforening Kulde- og varmepumpeentreprenørnes landsforening Kjemikalieleverandørenes forening Næringslivets hovedorganisasjon Handels-

Detaljer

Høringsnotat. Helse- og omsorgsdepartementet

Høringsnotat. Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat om forslag til endringer i lov 28. februar 1997 om folketrygd og enkelte andre endringer som følge av henvisning fra psykolger Høringsfrist: 10. september 2013

Detaljer

Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten

Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten Arbeidsgruppe nedsatt av OSO Helgeland Anbefalt avtaletekst pr. 16. november 2011, inkludert sirkulerte etterkommentarer. Tjenesteavtale nr. 5 Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning

Detaljer

VEILEDNING FOR VARSLERE OG VARSLINGSMOTTAKERE

VEILEDNING FOR VARSLERE OG VARSLINGSMOTTAKERE 1 VEILEDNING FOR VARSLERE OG VARSLINGSMOTTAKERE Innledning Formålet med denne veilederen: Formålet med denne veilederen er å veilede ansatte som ønsker å varsle om kritikkverdige forhold og å veilede dem

Detaljer

Høringssvar statliggjøring av skatteoppkreverfunksjonen

Høringssvar statliggjøring av skatteoppkreverfunksjonen Kemneren i Bodø Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.01.2015 2602/2015 2014/7452 200 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/13 Formannskapet 28.01.2015 15/4 Bystyret 12.02.2015 Høringssvar statliggjøring

Detaljer

Kommentar. Presentasjonen tar ikke for seg hele Helsepersonelloven Helsepersonelloven med kommentarer (Helsedirektoratet, 2012)

Kommentar. Presentasjonen tar ikke for seg hele Helsepersonelloven Helsepersonelloven med kommentarer (Helsedirektoratet, 2012) Helsepersonelloven Kommentar Presentasjonen tar ikke for seg hele Helsepersonelloven Helsepersonelloven med kommentarer (Helsedirektoratet, 2012) Formål Sikkerhet for pasienter Kvalitet i helse- og omsorgstjenesten

Detaljer

MELDINGER, VARSLINGER, RAPPORTERING YTRINGSFRIHET. Bodø, april 2015 Olav Molven

MELDINGER, VARSLINGER, RAPPORTERING YTRINGSFRIHET. Bodø, april 2015 Olav Molven MELDINGER, VARSLINGER, RAPPORTERING YTRINGSFRIHET Bodø, april 2015 Olav Molven Hlspl 17 -Bestemmelsen Helsepersonell skalav eget tiltak gi tilsynsmyndighetene informasjon om forhold som kan medføre fare

Detaljer

AKAN-håndbok for Vestfold fylkeskommune

AKAN-håndbok for Vestfold fylkeskommune AKAN-håndbok for Vestfold fylkeskommune HMS samarbeidsforum Juni 2012 v/inger Brønseth AKAN Opprettet i 1963 Arbeidslivets komité mot alkoholisme og narkomani. Endret navn i 2006 til Arbeidslivets kompetansesenter

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato 09/7 Administrasjonsutvalget 24.03.2009 09/39 Bystyret 31.03.2009

Saksnummer Utvalg Møtedato 09/7 Administrasjonsutvalget 24.03.2009 09/39 Bystyret 31.03.2009 BODØ KOMMUNE Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.11.2008 63494/2008 2005/5483 036 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/7 Administrasjonsutvalget 24.03.2009 09/39 Bystyret 31.03.2009 Justering av interne

Detaljer

PROGRAM PROGRAM PROGRAM PROGRAM- PROGRAM HANDLINGS HANDLINGS HANDLINGS- 2015-2019 2015-2019 2015-2019 2015-2019 2015-2019 - VEILEDER I NEDBEMANNING -

PROGRAM PROGRAM PROGRAM PROGRAM- PROGRAM HANDLINGS HANDLINGS HANDLINGS- 2015-2019 2015-2019 2015-2019 2015-2019 2015-2019 - VEILEDER I NEDBEMANNING - HANDLINGS - HANDLINGS - HANDLINGS - HANDLINGS - HANDLINGS- OG OMSTILLING VEILEDER I NEDBEMANNING - Postboks 8704 Youngstorget, 0028 OSLO norsk@arb-mand.no Tlf.: 815 45 100 Nedbemanninger er en stor utfordring

Detaljer

Styresak Personalpolicy ansattes supplerende arbeidsforhold/engasjementer/bistillinger Bakgrunn

Styresak Personalpolicy ansattes supplerende arbeidsforhold/engasjementer/bistillinger Bakgrunn Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Styremøte: 26. mai 2003 Styresak nr: 044/03 B Dato skrevet: 16/05-03 Saksbehandler: Hilde Christiansen Vedrørende: Personalpolicy ansattes supplerende

Detaljer

Retningslinjer for varsling

Retningslinjer for varsling Retningslinjer for varsling Overordnet mål og verdigrunnlag for Gausdal kommune: Overordnet mål: Verdigrunnlag: Lojalitet Respekt og omsorg Trivsel og medvirkning Vi yter riktige tjenester med høy kvalitet,

Detaljer

Lier kommune Rådgivingsenheten

Lier kommune Rådgivingsenheten LL Lier kommune Rådgivingsenheten Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Vår ref: ELSO/2012/5802/F00 Deres ref: Lier 16.11.2012 Høring Bruk av varslings- og lokaliseringsteknologi i

Detaljer

Disse retningslinjene behandler prinsipper og rutiner ved ulike former for omorganisering i Malvik kommune.

Disse retningslinjene behandler prinsipper og rutiner ved ulike former for omorganisering i Malvik kommune. Retningslinjer for omstilling 1. Innledning Disse retningslinjene behandler prinsipper og rutiner ved ulike former for omorganisering i Malvik kommune. Retningslinjene viser saksgang i omstillingssaker,

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

Styre/råd/utvalg: Møtested: Dato: Tid: ARBEIDSMILJØUTVALG Lekatun 21.08.12 0930

Styre/råd/utvalg: Møtested: Dato: Tid: ARBEIDSMILJØUTVALG Lekatun 21.08.12 0930 LEKA KOMMUNE INNKALLING Styre/råd/utvalg: Møtested: : Tid: ARBEIDSMILJØUTVALG Lekatun 21.08.12 0930 Medlemmene innkalles herved til ovennevnte møte. (Eventuelt forfall meldes hit straks). Varamedlemmer

Detaljer

AKAN I MANDAL KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET MED RUSMIDDELPROBLEMATIKK

AKAN I MANDAL KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET MED RUSMIDDELPROBLEMATIKK AKAN I MANDAL KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET MED RUSMIDDELPROBLEMATIKK Vedtatt av Arbeidsmiljøutvalget 22.11.2007 RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SAKER VEDRØRENDE ANSATTE MED RUSPROBLEMER I MANDAL

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet Kultur- og kirkedepartementet. Deres ref Vår ref Dato 200605006-/EMK 09.01.2007

Helse- og omsorgsdepartementet Kultur- og kirkedepartementet. Deres ref Vår ref Dato 200605006-/EMK 09.01.2007 Helse- og omsorgsdepartementet Kultur- og kirkedepartementet De regionale helseforetakene Alle kommunene Alle fylkeskommunene Deres ref Vår ref Dato 200605006-/EMK 09.01.2007 Forholdet mellom lovbestemt

Detaljer

Høring forslag til nye regler om ansattes ytringsfrihet/varsling

Høring forslag til nye regler om ansattes ytringsfrihet/varsling 1 Arbeids- og inkluderingsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo Deres ref Vår ref Dato 200601047-/CRS 207.19/NSS 23.03.06 Høring forslag til nye regler om ansattes ytringsfrihet/varsling Det vises

Detaljer

Tvungen helsehjelp etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A

Tvungen helsehjelp etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A Tvungen helsehjelp etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A Pasrl. kap 4A,: helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen mv. 4A-1: Formålet med reglene i dette

Detaljer

Tjeneste erklæring institusjonstjenesten

Tjeneste erklæring institusjonstjenesten Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.11.2009 61621/2009 2009/7100 Saksnummer Utvalg Møtedato Råd for funksjonshemmede 16.11.2009 09/20 Eldrerådet 17.11.2009 09/23 Komite

Detaljer

Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 24. mai 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato Elisabeth Berg 08/7490-01.07.14. 1. Ansvar for logopedtjenester ved helseinstitusjoner

Deres ref Vår ref Dato Elisabeth Berg 08/7490-01.07.14. 1. Ansvar for logopedtjenester ved helseinstitusjoner Norsk Logopedlag Kortbølgen 10 9017 TROMSØ Deres ref Vår ref Dato Elisabeth Berg 08/7490-01.07.14 Svar på spørsmål om logopedtjenester Vi viser til deres brev av henholdsvis 18. juni, 12. september og

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV KONFLIKTER OG MOBBING I SØR-VARANGER KOMMUNE

SØR-VARANGER KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV KONFLIKTER OG MOBBING I SØR-VARANGER KOMMUNE SØR-VARANGER KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV KONFLIKTER OG MOBBING I SØR-VARANGER KOMMUNE Formålet med retningslinjene Definisjon av konflikt og mobbing Lover og avtaler Arbeidsmiljølovens forebyggende

Detaljer

REGELVERK for godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring (GOS)

REGELVERK for godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring (GOS) REGELVERK for godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring (GOS) : KAPITTEL 1 Innledende bestemmelser 1 1 Mål Målet med godkjenningsordningen er å sikre at selgere/rådgivere i skadeforsikring

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 4/15 GODKJENNING AV AMU`S MØTEPROTOKOLL AV DEN 08.01.2015

MØTEINNKALLING SAKLISTE 4/15 GODKJENNING AV AMU`S MØTEPROTOKOLL AV DEN 08.01.2015 GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 10.06.2015 Tid: 12:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

Retningslinjer for avhengighetsproblematikk (AKAN)

Retningslinjer for avhengighetsproblematikk (AKAN) RISSA KOMMUNE Retningslinjer for avhengighetsproblematikk (AKAN) Rissa kommune Vedtatt i arbeidsmiljøutvalget 27.9.2013 1 Innhold 2 Målsetning... 3 3 Hvem, hvorfor, hvordan?... 3 4 Rollefordelingen i AKAN-arbeidet:...

Detaljer

Informasjon til deg som har mistet din autorisasjon eller som frivillig har gitt avkall på den

Informasjon til deg som har mistet din autorisasjon eller som frivillig har gitt avkall på den Utgitt av Statens helsetilsyn Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep, 0032 Oslo Telefon 21 52 99 00 Telefaks 21 52 99 99 e-post: postmottak@helsetilsynet.no internett: www.helsetilsynet.no Rundskriv IK-1/2009 Saksnr.

Detaljer

Arbeidsreglement. Reglement. - Gjeldende for alle ansatte i Eigersund kommune - Vedtatt av: Rådmannen

Arbeidsreglement. Reglement. - Gjeldende for alle ansatte i Eigersund kommune - Vedtatt av: Rådmannen Reglement Arbeidsreglement - Gjeldende for alle ansatte i Eigersund kommune - Vedtatt av: Rådmannen Dato: 22.09.2014 Vedtaksnr. 14/23964 JpID: 14/25494 Dokumentansvarlig (Enhet): Personalseksjonen Revisjonsintervall:

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 3/2015 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 18.08.2015 klokka 12:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem

Detaljer

Helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen. Pasient og brukerrettighetsloven kapittel 4 A

Helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen. Pasient og brukerrettighetsloven kapittel 4 A Bergen kommune Helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen. Pasient og brukerrettighetsloven kapittel 4 A Prosedyre for Gullstøltunet sykehjem Internkontroll Gullstøltunet

Detaljer

Vdr. lovanvendelse ved bruk av epilepsialarmen overfor psykisk utviklingshemmede

Vdr. lovanvendelse ved bruk av epilepsialarmen overfor psykisk utviklingshemmede Fylkesmannen i Hedmark Postboks 4034 2306 HAMAR Deres ref.: Saksbehandler: SKU Vår ref.: 09/5713 Dato: 19.10.2009 Vdr. lovanvendelse ved bruk av epilepsialarmen overfor psykisk utviklingshemmede Det vises

Detaljer

Ronny Bratten, NAV Hjelpemiddelsentral Troms. Revurdering og erstatning av utlån

Ronny Bratten, NAV Hjelpemiddelsentral Troms. Revurdering og erstatning av utlån Ronny Bratten, NAV Hjelpemiddelsentral Troms Revurdering og erstatning av utlån Utgangspunkt Bekymringsmelding/varsling: Pårørende Kommunalt ansatte Politi Naboer NAV Hjelpemiddelsentral Andre NAV, 23.04.2014

Detaljer

mister autorisasjon Også vernepleiere

mister autorisasjon Også vernepleiere Anine Terland er vernepleier med hovedfag i helsefag og master i helseadministrasjon og ledelse. Hun har mange års erfaring med kommunale helse- og omsorgstjenester til personer med funksjonsnedsettelser

Detaljer

HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Møterom A, Frøya herredshus 04.03.2014 09.00. Møteinnkalling

HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Møterom A, Frøya herredshus 04.03.2014 09.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Møterom A, Frøya herredshus 04.03.2014 09.00 Saksliste Møteinnkalling Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

Innledning... side 2 Veiledning for den som har informasjon... side 3 Hovedpunkter... side 3. Utfyllende kommentarer... side 7

Innledning... side 2 Veiledning for den som har informasjon... side 3 Hovedpunkter... side 3. Utfyllende kommentarer... side 7 Lokal beredskapsplan for Oslo Bispedømme for varsling og håndtering av overgrepssaker ved mistanke eller anklage mot arbeidstaker om seksuelle overgrep. Utarbeidet av: Oslo bispedømmeråd, Oslo kirkelige

Detaljer

Skjerstad kommunedelsutvalg

Skjerstad kommunedelsutvalg Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Skjerstad kommunedelsutvalg Kommunehuset Dato: 8.4.2013 Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12, e-

Detaljer

Tilbakekalte 95 autorisasjoner og ga 97 helsepersonell advarsel i 2012

Tilbakekalte 95 autorisasjoner og ga 97 helsepersonell advarsel i 2012 Tilbakekalte 95 autorisasjoner og ga 97 helsepersonell advarsel i 2012 Statens helsetilsyn behandlet 312 tilsynssaker mot helsepersonell og virksomheter i helse- og omsorgstjenesten i 2012, mot 364 i 2011.

Detaljer

Psykisk helsvernlovens anvendelse ovenfor pasienter plassert i psykiatrisk institusjon etter straffeprosesslovens 167

Psykisk helsvernlovens anvendelse ovenfor pasienter plassert i psykiatrisk institusjon etter straffeprosesslovens 167 Kirsten Langseth Deres ref.: Saksbehandler: INM/ANMAR Vår ref.: 10/6077 Dato: 15.04.2011 Psykisk helsvernlovens anvendelse ovenfor pasienter plassert i psykiatrisk institusjon etter straffeprosesslovens

Detaljer

DRØFTINGSPLIKT MED TILLITSVALGTE OM BRUK AV DELTIDSSTILLINGER

DRØFTINGSPLIKT MED TILLITSVALGTE OM BRUK AV DELTIDSSTILLINGER VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 08.02.2013 2012/34049 DERES DATO DERES REFERANSE 13.12.2011 12/4229 VÅR SAKSBEHANDLER Tonje Faanes tlf 970 67 266 Arbeidsdepartementet Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo SVAR PÅ HØRING

Detaljer

RUS OM BORD? Rusmiddelforebyggende tiltak i Fjord1. v/ Kurt Werner Holsæter personalsjef Fjord1 MRF

RUS OM BORD? Rusmiddelforebyggende tiltak i Fjord1. v/ Kurt Werner Holsæter personalsjef Fjord1 MRF RUS OM BORD? Rusmiddelforebyggende tiltak i Fjord1 v/ Kurt Werner Holsæter personalsjef Fjord1 MRF Et av tilfellene i vårt rederi, som satte spor Mannskapet avga promilleprøve da ferja la til kai i Molde

Detaljer

098 - NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR

098 - NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR 098 - NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR REAKSJONSFORMER PÅ HELIKOPTER- TERMINALENE VED MISTANKE OM PÅVIRKNING ELLER BESITTELSE AV RUSMIDLER Originalversjon Nr.: 098 Etablert: 03.09.04 Revisjon

Detaljer

Sekretariatet i AFR har innstilt til nemnda på at innklagede rådgiver skal fratas sin autorisasjon.

Sekretariatet i AFR har innstilt til nemnda på at innklagede rådgiver skal fratas sin autorisasjon. Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere (AFR) Autorisasjonsnemndas behandling av sak vedrørende brudd på god rådgivningsskikk etter AFRs regelverk 3-4. Saken er mottatt fra bedriften 28. mai 2013.

Detaljer

Verdal kommune Møteinnkalling

Verdal kommune Møteinnkalling Møteinnkalling Utvalg: Verdal arbeidsmiljøutvalg Møtested: Stiklestad skole Dato: 19.11.2012 Tid: 13:00 15:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer

Detaljer

RETNINGSLINJER OG SAKSBEHANDLING VED NEDBEMANNING, OMORGANISERING OG OPPSIGELSE

RETNINGSLINJER OG SAKSBEHANDLING VED NEDBEMANNING, OMORGANISERING OG OPPSIGELSE RETNINGSLINJER OG SAKSBEHANDLING VED NEDBEMANNING, OMORGANISERING OG OPPSIGELSE TINGVOLL KOMMUNE Vedtatt av administrasjonsutvalget 11.03.2014 1 Retningslinjer skal bygge på gjeldende lov og avtaleverk.

Detaljer

Retningslinje 1. for. Ambulerende sykepleieteam. mellom. Akershus universitetssykehus HF. kommunene og bydelene i opptaksområdet

Retningslinje 1. for. Ambulerende sykepleieteam. mellom. Akershus universitetssykehus HF. kommunene og bydelene i opptaksområdet Retningslinje 1 for Ambulerende sykepleieteam mellom Akershus universitetssykehus HF og kommunene og bydelene i opptaksområdet Godkjent av Dato Merknad Somatikkforum Ahus og bydeler 28.8.2014 SU Ahus og

Detaljer

Bodø legevakt - evaluering

Bodø legevakt - evaluering Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 29.12.2011 76479/2011 2010/6113 G21 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/1 Eldrerådet 23.01.2012 12/1 Ruspolitisk råd 24.01.2012 12/1 Råd

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

WVV. bodø KOMMUNE. Tjenesteavtale nr. 5 NORDLANDSSYKEHUSET NORDLANDA SKIHPPIJVIESSO. mellom

WVV. bodø KOMMUNE. Tjenesteavtale nr. 5 NORDLANDSSYKEHUSET NORDLANDA SKIHPPIJVIESSO. mellom Tjenesteavtale nr. 5 Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra institusjon mellom NORDLANDSSYKEHUSET NORDLANDA SKIHPPIJVIESSO

Detaljer

Møteinnkalling. Innstranda Bydelsutvalg. Dagsorden Godkjenning av innkalling, saksliste, protokoll fra 27.04.2009. Saksliste

Møteinnkalling. Innstranda Bydelsutvalg. Dagsorden Godkjenning av innkalling, saksliste, protokoll fra 27.04.2009. Saksliste Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 15.06.2009 Tidspunkt: Kl. 18:30 Innstranda Bydelsutvalg Hunstad kultursenter, Lillesalen Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Innstranda

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Havneutvalget Møtested: Møterom 2. etg., Bygg- og anleggsavdelingen Dato: 09.11.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464

Detaljer

Helsedirektorartet viser til ovennevnte høring datert 11. januar 2011.

Helsedirektorartet viser til ovennevnte høring datert 11. januar 2011. ij Helsedirektoratet Helse- og omsorgsdepartementet Deres ref.: Saksbehandler: KSG Vår ref.: 11/192 Dato: 08.04.2011 Høringsuttalelse fra Helsedirektoratet - Forslag til endringer i forskrift om genetisk

Detaljer

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.11.2012 67869/2012 2012/8127 Saksnummer Utvalg Møtedato Eldrerådet Råd for funksjonshemmede Komitè for levekår 12/194 Bystyret 13.12.2012

Detaljer

099 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for rusmiddeltesting. Original versjon

099 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for rusmiddeltesting. Original versjon 099 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for rusmiddeltesting Original versjon Nr: 099 Etablert: 03.09.2004 Revisjon nr: 2 Rev. dato: 07.08.2015 Side: 2 FORORD Denne retningslinjen er anbefalt av

Detaljer