Nr. 10/200 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 451/2008. av 23.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr. 10/200 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 451/2008. av 23."

Transkript

1 Nr. 10/200 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 451/ /EØS/10/15 av 23. april 2008 om opprettelse av en ny statistisk produktgruppering etter næring (CPA), og om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 3696/93(*) EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, særlig artikkel 285 nr. 1, under henvisning til forslag fra Kommisjonen, etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251( 1 ) og ut fra følgende betraktninger: 1) Ved forordning (EØF) nr. 3696/93( 2 ) ble det opprettet en statistisk produktgruppering etter næring (CPA) i Det europeiske økonomiske fellesskap. 2) For å ta hensyn til den teknologiske utvikling samt strukturelle endringer i økonomien bør det opprettes en ajourført CPA. 3) Når produktgrupperingen ordnes etter den aktuelle produksjonsvirksomheten, er det mulig å unngå at det innføres en rekke forskjellige kodesystemer uten innbyrdes sammenheng, og det blir enklere for produsentene å identifisere de aktuelle markedene. 4) Det må utarbeides en referanseramme som gjør det mulig å sammenligne statistiske opplysninger om produksjon, forbruk, utenrikshandel og transport. 5) En ajourført CPA er av avgjørende betydning for Kommisjonens løpende innsats for omlegging av Fellesskapets statistikk. Den forventes å bidra til bedre økonomisk styring både på fellesskapsplan og nasjonalt plan gjennom mer sammenlignbare og relevante opplysninger. 6) For at det indre marked skal fungere, kreves det statistikkstandarder som kan anvendes på innsamling, overføring og offentliggjøring av statistikker både på nasjonalt plan og på fellesskapsplan, slik at foretak, finansinstitusjoner, myndigheter og alle andre deltakere i det indre marked kan få tilgang til pålitelige og sammenlignbare statistiske opplysninger. For dette formål er det avgjørende at de forskjellige kategoriene i CPA tolkes på en ensartet måte i samtlige medlemsstater. (*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 145 av , s. 65, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 126/2008 av 7. november 2008 om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 79, , s. 28. ( 1 ) Europaparlamentsuttalelse av 10. juli 2007 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 14. februar ( 2 ) EFT L 342 av , s. 1. Forordningen sist endret ved europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 av , s. 1). 7) Pålitelige og sammenlignbare statistikker er nødvendige for at foretak skal kunne vurdere sin konkurranseevne, og er nyttige for Fellesskapets organer for å hindre konkurransevridning. 8) Innføringen av en felles standard for statistisk produktgruppering etter næring innebærer ingen forpliktelse for medlemsstatene til å samle inn, offentliggjøre eller innberette opplysninger. Bare dersom medlemsstatene anvender standarder for produktgruppering som er knyttet til Fellesskapets standard, er det mulig å få fram sammenhengende opplysninger som har den pålitelighet, tilgjengelighet, fleksibilitet og det detaljnivå som kreves for forvaltningen av det indre marked. 9) For å kunne oppfylle nasjonale krav bør det legges til rette for at medlemsstatenes standarder for produktgruppering skal kunne innføre ytterligere kategorier som bygger på CPA. 10) For at økonomiske statistikker skal kunne sammenlignes internasjonalt, må medlemsstatene og Fellesskapets organer benytte standarder for produktgruppering som er direkte knyttet til den sentrale produktgruppering (CPC) versjon 2, som vedtatt av De forente nasjoners statistikkontor. 11) Bruken av CPA forutsetter at Kommisjonen får bistand fra Komiteen for statistikkprogrammet, nedsatt ved rådsbeslutning 89/382/EØF, Euratom( 3 ), særlig med hensyn til utredning av problemer som følge av gjennomføring av CPA, og med innføring av endringer av CPA. 12) Innføringen av en revidert standard for produktgruppering gjør det nødvendig å særlig endre visse henvisninger til CPA. Forordning (EØF) nr. 3696/93 bør derfor oppheves. 13) De tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av denne forordning, bør vedtas i samsvar med rådsbeslutning 1999/468/EF av 28. juni 1999 om fastsettelse av nærmere regler for utøvelsen av den gjennomføringsmyndighet som er gitt Kommisjonen( 4 ). Kommisjonen bør særlig få myndighet til å endre CPA for å kunne ta hensyn til den teknologiske eller økonomiske utvikling, eller for å kunne avstemme standarden med andre standarder for økonomisk statistikk og samfunnsstatistikk. Ettersom disse tiltakene er allmenne og har som formål å endre ikkegrunnleggende bestemmelser i denne forordning eller å utfylle den med nye ikke-grunnleggende bestemmelser, bør de vedtas etter framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll fastsatt i artikkel 5a i beslutning 1999/468/EF. ( 3 ) EFT L 181 av , s. 47. ( 4 ) EFT L 184 av , s. 23. Beslutningen endret ved beslutning 2006/512/EF (EUT L 200 av , s. 11).

2 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 10/201 14) Ettersom målet for denne forordning, som er å opprette en ny CPA, ikke kan nås i tilstrekkelig grad av medlemsstatene og derfor bedre kan nås på fellesskapsplan, kan Fellesskapet treffe tiltak i samsvar med nærhetsprinsippet som fastsatt i traktatens artikkel 5. I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i nevnte artikkel går denne forordning ikke lenger enn det som er nødvendig for å nå dette målet. 15) Komiteen for statistikkprogrammet er blitt rådspurt f) et sjette nivå som består av posisjoner angitt ved en sekssifret tallkode (undergrupper). 2. CPA er fastsatt i vedlegget. Artikkel 3 Anvendelse av CPA Kommisjonen skal anvende CPA på alle statistikker der produkter grupperes etter næring. VEDTATT DENNE FORORDNING: Artikkel 1 Formål og virkeområde 1. Ved denne forordning innføres en ny felles CPA i Fellesskapet, for å sikre at den svarer til den økonomiske virkeligheten og gir bedre sammenlignbarhet mellom nasjonale standarder, Fellesskapets standarder og internasjonale standarder og dermed mellom nasjonale statistikker, fellesskapsstatistikker og internasjonale statistikker. 2. Med «produkt» menes resultater av økonomisk virksomhet, enten varer eller tjenester. 3. Denne forordning får bare anvendelse når standarden benyttes til statistiske formål. Artikkel 2 Nivåer i og oppbygning av CPA 1. CPA skal omfatte følgende: a) et første nivå som består av posisjoner angitt ved en bokstavkode (næringshovedområder), b) et andre nivå som består av posisjoner angitt ved en tosifret tallkode (næringer), c) et tredje nivå som består av posisjoner angitt ved en tresifret tallkode (næringshovedgrupper), d) et fjerde nivå som består av posisjoner angitt ved en firesifret tallkode (næringsgrupper), e) et femte nivå som består av posisjoner angitt ved en femsifret tallkode (grupper), og Artikkel 4 Nasjonale standarder for produktgruppering etter næring 1. Medlemsstatene kan anvende CPA til å utarbeide mer aggregerte eller detaljerte nasjonale, spesifikke eller funksjonelle grupperinger som bygger på undergruppene i CPA. 2. Disse grupperingene skal knyttes til CPA i samsvar med følgende regler: a) grupperinger som er mer aggregerte enn CPA, skal bestå av nøyaktige sammenslåinger av undergruppene i CPA, b) grupperinger som er mer detaljerte enn CPA, skal bestå av nøyaktige oppdelinger av undergruppene i CPA. Grupperinger som utarbeides i samsvar med dette nummer, kan gis en annen koding. 3. Medlemsstatene kan anvende en nasjonal produktgruppering etter næring som er utarbeidet på grunnlag av CPA. I slike tilfeller skal utkastet til den nasjonale produktgrupperingen oversendes Kommisjonen. Kommisjonen skal innen tre måneder etter at den har mottatt et slikt utkast, kontrollere at den foreslåtte nasjonale produktgrupperingen stemmer overens med kravene i nr. 2, og oversende den til de andre medlemsstatene til orientering. Medlemsstatenes nasjonale produktgrupperinger skal inneholde en sammenligningstabell som viser sammenhengen mellom den nasjonale grupperingen og CPA. Artikkel 5 Kommisjonens oppgaver I samarbeid med medlemsstatene skal Kommisjonen sikre at CPA formidles, vedlikeholdes og fremmes, særlig ved å a) utarbeide, ajourføre og offentliggjøre forklaringer til CPA, b) utarbeide og offentliggjøre retningslinjer for anvendelsen av CPA,

3 Nr. 10/202 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende c) offentliggjøre sammenligningstabeller mellom den nye utgaven og tidligere utgaver av CPA, og mellom CPA og Den kombinerte nomenklatur (KN), som er gjengitt i vedlegg I til rådsforordning (EØF) nr. 2658/87 av 23. juli 1987 om toll- og statistikknomenklaturen og om den felles tolltariff( 1 ), og d) arbeide for å forbedre sammenhengen med andre grupperinger. Artikkel 6 Gjennomføringstiltak 1. Følgende tiltak for gjennomføring av denne forordning skal vedtas i samsvar med framgangsmåten med forskriftskomité nevnt i artikkel 7 nr. 2: a) beslutninger som kreves for å behandle problemer som oppstår ved gjennomføringen av CPA, herunder inndeling av produkter etter bestemte næringsgrupper, og b) tekniske tiltak som sikrer en fullt ut samordnet overgang fra den forrige utgaven av CPA. 2. Følgende tiltak med sikte på endring av ikkegrunnleggende bestemmelser i denne forordning, herunder endring av forordningen, skal vedtas i samsvar med framgangsmåten med forskriftskomité nevnt i artikkel 7 nr. 3: a) endringer av CPA som er utarbeidet for å ta hensyn til den teknologiske eller økonomiske utvikling, og b) endringer av CPA som er utarbeidet for å avstemme den med andre standarder for økonomisk statistikk og samfunnsstatistikk. 3. Det skal legges vekt på prinsippet om at fordelene ved en ajourføring av CPA må være større enn omkostningene, og på prinsippet om at tilleggsutgifter og byrder skal ligge innenfor en rimelig grense. Artikkel 7 Komité 1. Kommisjonen skal bistås av en komité. 2. Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 og 7 i beslutning 1999/468/EF anvendelse, samtidig som det tas hensyn til bestemmelsene i beslutningens artikkel 8. Tidsrommet fastsatt i artikkel 5 nr. 6 i beslutning 1999/468/EF skal være tre måneder. 3. Når det vises til dette nummer, får artikkel 5a nr. 1-4 og artikkel 7 i beslutning 1999/468/EF anvendelse, samtidig som det skal tas hensyn til bestemmelsene i beslutningens artikkel 8. Artikkel 8 Oppheving av forordning (EØF) nr. 3696/93 Forordning (EØF) nr. 3696/93 oppheves med virkning fra 1. januar Artikkel 9 Ikrafttredelse Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. Den får anvendelse fra 1. januar Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. Utferdiget i Strasbourg, 23. april For Europaparlamentet H.-G. PÖTTERING President For Rådet J. LENARČIČ Formann ( 1 ) EFT L 256 av , s. 1. Forordningen sist endret ved kommisjonsforordning (EF) nr. 360/2008 (EUT L 111 av , s. 9).

4 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 10/203 VEDLEGG CPA 2008 [(*): inngår i] A PRODUKTER FRA JORDBRUK, SKOGBRUK OG FISKE 01 Jordbruk og tjenester tilknyttet jordbruk, jakt og viltstell 01.1 Ettårige vekster Korn (unntatt ris), belgvekster og oljeholdige vekster Hvete Durumhvete (*) (*) Hvete, unntatt durumhvete (*) (*) Mais Mais Bygg, rug og havre Bygg Rug Havre Sorghum, hirse og andre kornslag Sorghum Hirse Andre kornslag Halm og agner av korn Halm og agner av korn Grønne tørkede belgfrukter Bønner, grønne Erter, grønne Andre grønne belgfrukter Tørkede belgfrukter Bønner, tørkede Bønnevikker, tørkede Kikerter, tørkede Linser, tørkede Erter, tørkede Tørkede belgfrukter ikke nevnt annet sted 01709

5 Nr. 10/204 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Soyabønner, jordnøtter og bomullsfrø Soyabønner Jordnøtter, med skall Jordnøtter, uten skall Bomullsfrø Andre oljeholdige frø Linfrø Sennepsfrø Rybs- eller rapsfrø Sesamfrø Solsikkefrø Oljeholdige frø ikke nevnt annet sted Ris, uavskallet Ris, uavskallet Ris, uavskallet Grønnsaker, meloner, rot- og knollvekster Bladgrønnsaker eller stengelgrønnsaker Asparges Kål Blomkål og brokkoli Salat (*) Sikori (*) Spinat Artisjokker Andre bladgrønnsaker eller stengelgrønnsaker Meloner Vannmeloner Andre meloner Andre fruktbærende grønnsaker Chilipepper og paprika, grønn (bare Capsicum) Agurker og sylteagurker Eggplanter (auberginer) Tomater Andre fruktbærende grønnsaker ikke nevnt annet sted Rotvekster, løk eller rotknoller Gulrøtter og turnips Hvitløk Løk 01253

6 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 10/ Purre og andre Allium-arter Andre rotvekster, løk eller rotknoller (uten høyt stivelses- eller inulininnhold) Spiselige røtter og rotknoller med høyt stivelses- eller inulininnhold Poteter Søtpoteter Kassava Andre spiselige røtter og rotknoller med høyt stivelses- eller inulininnhold Grønnsakfrø, unntatt betefrø Grønnsakfrø, unntatt betefrø Sukkerbete og sukkerbetefrø Sukkerbeter Sukkerbetefrø Sopp og trøfler Sopp og trøfler Grønnsaker, friske, ikke nevnt annet sted Grønnsaker, friske, ikke nevnt annet sted Sukkerrør Sukkerrør Sukkerrør Råtobakk Råtobakk Råtobakk Fibervekster Fibervekster Bomull Jute, kenaf og andre tekstilfibrer av bast, rå eller røytede, unntatt lin, hamp og rami Lin, hamp og råfibervekster, ikke nevnt annet sted Andre ettårige vekster Fôrvekster Fôrvekster Avskårne blomster og blomsterknopper, blomsterfrø Avskårne blomster og blomsterknopper Blomsterfrø Betefrø, frø av fôrplanter, andre ubearbeidede planteprodukter Betefrø (unntatt sukkerbetefrø) og frø av fôrplanter Ubearbeidede planteprodukter ikke nevnt annet sted Flerårige vekster

7 Nr. 10/206 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Druer Druer Spisedruer (*) Andre druer, friske (*) Tropiske og subtropiske frukter Tropiske og subtropiske frukter Avokado Bananer, pisanger og lignende Dadler Fikener Andre tropiske og subtropiske frukter Sitrusfrukter Sitrusfrukter Pomeloer og grapefrukter Sitroner og limetter Appelsiner Tangeriner, mandariner, klementiner Andre sitrusfrukter Kjernefrukter og steinfrukter Epler Epler Andre kjernefrukter og steinfrukter Pærer (*) Kveder (*) Aprikoser Kirsebær Ferskener (*) Nektariner (*) Plommer (*) Slåpetorn (*) Andre kjernefrukter og steinfrukter ikke nevnt annet sted Andre frukter som vokser på trær eller busker samt nøtter Bær og frukter av slekten Vaccinium Kiwifrukter Bringebær Jordbær Andre bær og frukter av slekten Vaccinium ikke nevnt annet sted Fruktfrø

8 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 10/ Fruktfrø Nøtter (unntatt ville spiselige nøtter, jordnøtter og kokosnøtter) Mandler Kastanjer (*) Hasselnøtter Pistasienøtter (*) Valnøtter (*) Andre nøtter (unntatt ville spiselige nøtter, jordnøtter og kokosnøtter) (*) Andre frukter som vokser på trær, ikke nevnt annet sted Andre frukter som vokser på trær, ikke nevnt annet sted Oljeholdige frukter Oliven Oliven til konsum (*) Oliven til produksjon av olivenolje (*) Kokosnøtter Kokosnøtter (*) Andre oljeholdige frukter Andre oljeholdige frukter Vekster til framstilling av drikkevarer Vekster til framstilling av drikkevarer Kaffebønner (ubrente) Teblader Matéblader Kakaobønner Krydder og aromatiske, medisinske og farmasøytiske vekster Krydder, ubearbeidet Pepper (Piper spp.), rå Chilipepper og paprika, tørket (Capsicum spp.), rå Muskatnøtt, muskatblomme og kardemomme, rå Stjerneanis, fennikel, koriander, karve, spisskarve, fennikel og einebær, rå Kanel (Canella), rå Kryddernellik (nellikspiker), rå Ingefær, tørket, rå 01657

9 Nr. 10/208 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Vanilje, rå Andre krydderier, ubearbeidede Humle Humle Planter brukt hovedsakelig til framstilling av parfymepreparater, legemidler, insektog soppbekjempende midler eller lignende Planter brukt hovedsakelig til framstilling av parfymepreparater, legemidler, insektog soppbekjempende midler eller lignende (*) Andre flerårige vekster Naturgummi Naturgummi Juletrær, hogde Juletrær, hogde Vegetabilske materialer som hovedsakelig brukes til fletting, stopping, polstring, farging eller garving Vegetabilske materialer som hovedsakelig brukes til fletting, stopping, polstring, farging eller garving Plantemateriale: levende planter, løker, rotknoller og røtter, stiklinger og podekvister, mycelium Plantemateriale: levende planter, løker, rotknoller og røtter, stiklinger og podekvister, mycelium Plantemateriale: levende planter, løker, rotknoller og røtter, stiklinger og podekvister, mycelium Plantemateriale: levende planter, løker, rotknoller og røtter, stiklinger og podekvister, mycelium (*) 01.4 Husdyrhold Melkeproduksjon på storfe Melkekyr, levende Melkekyr, levende 0211 (*) Rå melk fra melkekyr Rå melk fra melkekyr Oppdrett av annet storfe Annet storfe, levende Annet storfe, levende, unntatt kalver 0211 (*) Kalver av storfe, levende 0211 (*) Storfesæd Storfesæd Hester og andre dyr av hestefamilien, levende Hester og andre dyr av hestefamilien, levende Hester og andre dyr av hestefamilien, levende Kameler og andre kameldyr, levende Kameler og andre kameldyr, levende Kameler og andre kameldyr, levende Saue- og geitehold Sauer og geiter, levende Sauer, levende Geiter, levende 02123

10 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 10/ Rå melk fra sauer og geiter Rå melk fra sauer Rå melk fra geiter Klippet ull fra sauer og geiter, råull, herunder ryggvasket klippet ull Klippet ull fra sauer og geiter, råull, herunder ryggvasket klippet ull Svinehold Svinehold Svinehold Fjørfehold Fjørfe, levende Kyllinger, levende Kalkuner, levende Gjess, levende Ender og perlehøns, levende Egg, med skall, friske Hønseegg, med skall, friske Egg fra annet fjørfe, med skall, friske Rugeegg Husdyrhold ellers Andre produksjonsdyr, levende Kaniner som holdes som husdyr, levende Andre oppdrettsfugler ikke nevnt annet sted, levende Oppdrettsreptiler (herunder slanger og skilpadder), levende Andre produksjonsdyr ikke nevnt annet sted, levende Andre animalske produkter fra produksjonsdyr Naturlig honning Rå melk ikke nevnt annet sted Snegler, ferske, kjølte, fryste, tørkede, saltede eller i saltlake, unntatt sjøsnegler Spiselige produkter av animalsk opprinnelse, ikke nevnt annet sted Silkekokonger anvendelige til avhesping Insektvoks og spermasett, også raffinert eller farget Animalske embryoer for reproduksjon Ikke-spiselige produkter av animalsk opprinnelse, ikke nevnt annet sted Rå pelsskinn samt diverse rå huder og skinn Rå pelsskinn, unntatt av lam (*) Rå pelsskinn av lam (*)

11 Nr. 10/210 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Rå skinn av dyr ikke nevnt annet sted (ferske eller konserverte, men ikke videre preparerte) Tjenester tilknyttet jordbruk og husdyrhold (unntatt veterinærtjenester) Tjenester tilknyttet planteproduksjon Tjenester tilknyttet planteproduksjon Tjenester tilknyttet planteproduksjon Tjenester tilknyttet husdyrhold Tjenester tilknyttet husdyrhold Tjenester tilknyttet husdyrhold Etterbehandling av vekster etter innhøsting Etterbehandling av vekster etter innhøsting Etterbehandling av vekster etter innhøsting Behandling av såfrø Behandling av såfrø Behandling av såfrø Jakt, viltstell og tjenester tilknyttet jakt og viltstell Jakt, viltstell og tjenester tilknyttet jakt og viltstell Jakt, viltstell og tjenester tilknyttet jakt og viltstell Jakt, viltstell og tjenester tilknyttet jakt og viltstell Produkter fra skogbruk og tjenester tilknyttet skogbruk 02.1 Skogskjøtsel og andre skogbruksaktiviteter Skogskjøtsel og andre skogbruksaktiviteter Levende skogstrær, frø av skogstrær Levende skogstrær (*) Frø av skogstrær Investeringsarbeid, skogkultur Investeringsarbeid, skogkultur (*) Skogstrær Skogstrær Ubehandlet tre Ubehandlet tre Ubehandlet tre Tømmer av bartrær Tømmer av lauvtrær, unntatt tropiske tresorter (*) Tømmer av tropiske tresorter (*) Ved til brensel (*) 02.3 Viltvoksende produkter av annet enn tre Viltvoksende produkter av annet enn tre Naturgummi Balata, guttaperka, guayule, chicle og lignende naturgummi Skjellakk, balsamer og andre typer naturgummi og harpiks Naturlig kork, rå eller enkelt bearbeidet Naturlig kork, rå eller enkelt bearbeidet 03220

12 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 10/ Deler av planter, gress, mose og lav som brukes til pryd Deler av planter, gress, mose og lav som brukes til pryd Viltvoksende spiselige produkter Viltvoksende spiselige produkter Tjenester tilknyttet skogbruk Tjenester tilknyttet skogbruk Tjenester tilknyttet skogbruk Tjenester tilknyttet skogbruk (*) 03 Fisk og andre fiskeprodukter, akvakulturprodukter, tjenester tilknyttet fiske og fangst 03.0 Fisk og andre fiskeprodukter, akvakulturprodukter, tjenester tilknyttet fiske og fangst Fisk og andre fiskeprodukter, akvakulturprodukter, tjenester tilknyttet fiske og fangst Fisk, levende Levende akvariefisk Levende saltvannsfisk, ikke oppdrettet (*) Levende ferskvannsfisk, ikke oppdrettet (*) Levende saltvannsfisk, oppdrettet (*) Levende ferskvannsfisk, oppdrettet (*) Fisk, fersk eller kjølt Fersk eller kjølt saltvannsfisk, ikke oppdrettet (*) Fersk eller kjølt ferskvannsfisk, ikke oppdrettet (*) Fersk eller kjølt saltvannsfisk, oppdrettet (*) Fersk eller kjølt ferskvannsfisk, oppdrettet (*) Skalldyr, ikke fryste Skalldyr, ikke fryste, ikke oppdrettede (*) Skalldyr, ikke fryste, oppdrettede (*) Andre bløtdyr og virvelløse dyr som lever i vann, levende, ferske eller kjølte Østers, levende, ferske eller kjølte, ikke oppdrettede (*) Andre bløtdyr og virvelløse dyr som lever i vann, levende, ferske eller kjølte, ikke oppdrettede 0429 (*) Østers, levende, ferske eller kjølte, oppdrettede (*) Andre bløtdyr og virvelløse dyr som lever i vann, levende, ferske eller kjølte, oppdrettede 0429 (*) Perler, ubearbeidede Naturperler, ubearbeidede (*) Kulturperler, ubearbeidede (*) Andre vannlevende planter og dyr samt produkter fra disse Koraller og lignende produkter, skall av bløtdyr, skalldyr eller pigghuder og ryggskall av blekksprut Naturlige svamper av animalsk opprinnelse Tang og andre alger, ikke oppdrettede (*) Tang og andre alger, oppdrettede (*)

13 Nr. 10/212 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Andre vannlevende planter og dyr samt produkter fra disse, ikke nevnt annet sted 0 (*) Tjenester tilknyttet fiske, fangst og akvakultur Tjenester tilknyttet fiske og fangst (*) Tjenester tilknyttet akvakultur (*) B BERGVERKSDRIFT OG UTVINNING 05 Steinkull og brunkull 05.1 Steinkull Steinkull Steinkull Steinkull Brunkull Brunkull Brunkull Brunkull (*) 06 Råolje og naturgass 06.1 Råolje Råolje Jordolje og oljer utvunnet av bituminøse mineraler, rå Jordolje og oljer utvunnet av bituminøse mineraler, rå Bituminøs skifer eller oljeskifer samt tjæresand Bituminøs skifer eller oljeskifer samt tjæresand Naturgass, flytende eller i gassform Naturgass, flytende eller i gassform Naturgass, flytende eller i gassform Naturgass, flytende eller i gassform Metallholdig malm 07.1 Jernmalm Jernmalm Jernmalm Jernmalm Ikke-jernholdig malm Uran- og thoriummalm Uran- og thoriummalm Uran- og thoriummalm Annen ikke-jernholdig malm, også konsentrert Annen ikke-jernholdig malm, også konsentrert Kobbermalm, også konsentrert Nikkelmalm, også konsentrert Aluminiummalm, også konsentrert Malm for utvinning av edle metaller, også konsentrert Bly-, sink- og tinnmalm, også konsentrert (*) Annen ikke-jernholdig malm, også konsentrert, ikke nevnt annet sted (*) 08 Bryting og bergverksdrift ellers

14 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 10/ Stein, sand og leire Bryting av stein til bygge- og anleggsvirksomhet, kalkstein, gips, kritt og skifer Stein til bygge- eller anleggsvirksomhet Marmor og annen kalkholdig stein til bygge- eller anleggsvirksomhet Granitt, sandstein og annen stein til bygge- eller anleggsvirksomhet Kalkstein og gips Kalkstein og gips Kritt og dolomitt Kritt og dolomitt Skifer Skifer Grus, sand, leire og kaolin Grus og sand Naturlig sand Korn, splinter og pulver, småstein, grus (*) Blandinger av slagg og lignende industriavfall, herunder også småstein, grus, singel og flint til bygge- og anleggsvirksomhet (*) Leire og kaolin Kaolin og annen kaolinholdig leire (*) Annen leire, andalusitt, cyanitt og sillimanitt, mulitt, chamotte- eller dinasjord (*) 08.9 Bryting og utvinning ikke nevnt annet sted Kjemiske mineraler og gjødselsmineraler Kjemiske mineraler og gjødselsmineraler Naturlige kalsiumfosfater eller kalsiumaluminiumfosfater Urøstet svovelkis, rå eller uraffinert svovel Andre kjemiske mineraler og gjødselsmineraler (*) Torv Torv Torv (*) Salt og rent natriumklorid, sjøvann Salt og rent natriumklorid, sjøvann Salt og rent natriumklorid, sjøvann (*) Andre produkter fra bryting og utvinning, ikke nevnt annet sted Naturlig bitumen og naturasfalt, asfaltitter og asfaltholdige bergarter Naturlig bitumen og naturasfalt, asfaltitter og asfaltholdige bergarter Edle og halvedle steiner, industridiamanter, ubearbeidede eller enkelt sagd, delt eller brutt, pimpstein, naturlig korund, naturlig granat og andre naturlige slipestoffer, andre mineraler Edle og halvedle steiner, unntatt industridiamanter, ubearbeidede eller enkelt sagde eller grovslipte 16310

PAN-EURO-MED/Tillegg I/no 1

PAN-EURO-MED/Tillegg I/no 1 VEDLEGG II LISTE OVER BEARBEIDING ELLER FOREDLING SOM KREVES UTFØRT PÅ IKKE-OPPRINNELSESMATERIALER FOR AT DET FREMSTILTE PRODUKT KAN OPPNÅ OPPRINNELSESSTATUS kapittel 1 Levende dyr Alle dyr fra kapittel

Detaljer

STATISTISK VAREFORTEGNELSE FOR

STATISTISK VAREFORTEGNELSE FOR STATISTISK VAREFORTEGNELSE FOR o `^UTENRIKSHANOELEN ^ 1071 STATISTISK SENTRALBYRÅS HANDBØKER 26 Statistisk VAREFORTEGNELSE for UTENRIKSHANDELEN 1971 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1971 FORORD Fra og med

Detaljer

Nr. 49/272 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2002/6/EF. av 18. februar 2002

Nr. 49/272 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2002/6/EF. av 18. februar 2002 Nr. 49/272 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2.10.2003 NORSK utgave EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2002/6/EF av 18. februar 2002 om meldingsformaliteter for skip som ankommer og/eller

Detaljer

Tillegg 1 til Vedlegg IV INNLEDENDE ANMERKNINGER TIL LISTEN I TILLEGG 2

Tillegg 1 til Vedlegg IV INNLEDENDE ANMERKNINGER TIL LISTEN I TILLEGG 2 Tillegg 1 til Vedlegg IV INNLEDENDE ANMERKNINGER TIL LISTEN I TILLEGG 2 Anmerkning 1: Listen fastsetter for alle varer, de vilkår som kreves oppfylt for at varene kan anses som tilstrekkelig bearbeidet

Detaljer

STATISTISK VAREFORTEGNELSE UTENRIKSHANDELEN

STATISTISK VAREFORTEGNELSE UTENRIKSHANDELEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 432 STATISTISK VAREFORTEGNELSE FOR UTENRIKSHANDELEN 1984 TILLEGG TIL UTENRIKSHANDEL HEFTE I STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1983 ISBN 82-537- 2016-5 EMNEGRUPPE

Detaljer

Standard for næringsgruppering Korrigert utgave

Standard for næringsgruppering Korrigert utgave D 383 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Standard for næringsgruppering Korrigert utgave Standard Industrial Classification Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger

Detaljer

Landbruksavtale. mellom Republikken Montenegro og Kongeriket Norge

Landbruksavtale. mellom Republikken Montenegro og Kongeriket Norge Landbruksavtale mellom Republikken Montenegro og Kongeriket Norge ARTIKKEL 1 Virkeområde 1. Denne avtalen om handel med landbruksvarer mellom Kongeriket Norge (heretter kalt Norge ) og Montenegro er inngått

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 27 ISSN 1022-9310. 12. årgang 2.6.2005 EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 27 ISSN 1022-9310. 12. årgang 2.6.2005 EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2. ORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGAER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISS 1022-9310 r. 27 12. årgang 2.6.2005 2005/EØS/27/01 2005/EØS/27/02 2005/EØS/27/03 2005/EØS/27/04

Detaljer

Regulation (EC) No 183/2005 of the European Parliament and of the Council of 12 January 2005 laying down requirements for feed hygiene

Regulation (EC) No 183/2005 of the European Parliament and of the Council of 12 January 2005 laying down requirements for feed hygiene Regulation (EC) No 183/2005 of the European Parliament and of the Council of 12 January 2005 laying down requirements for feed hygiene NOR/305R0183.00T OJ L 35/05, p. 1-22 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING

Detaljer

NOR/399L0042.00T OJ L 201/99, p. 77-93

NOR/399L0042.00T OJ L 201/99, p. 77-93 NOR/399L0042.00T OJ L 201/99, p. 77-93 Directive 1999/42/EC of the European Parliament and of the Council of 7 June 1999 establishing a mechanism for the recognition of qualifications in respect of the

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 124/1999. av 24. september 1999. om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 124/1999. av 24. september 1999. om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk) Nr. 60/489 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 21.12.2000 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 124/1999 2000/EØS/60/24 av 24. september 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk)

Detaljer

NOR/309L0125.ohfo OJ L 285/09, p. 10-35

NOR/309L0125.ohfo OJ L 285/09, p. 10-35 NOR/309L0125.ohfo OJ L 285/09, p. 10-35 DIRECTIVE 2009/125/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 21 October 2009 establishing a framework for the setting of ecodesign requirements for energy-related

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 21 EØS-ORGANER. 7. årgang 11.5.2000. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 21 EØS-ORGANER. 7. årgang 11.5.2000. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 2000/EØS/21/01 I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 21 EØS-komiteens beslutning nr. 13/99 av 29. januar 1999 om

Detaljer

NORSK STANDARD FOR NÆRINGSGRUPPERING (NSN) INNHOLD

NORSK STANDARD FOR NÆRINGSGRUPPERING (NSN) INNHOLD 10 71/9 22. juni 1971 NORSK STANDARD FOR NÆRINGSGRUPPERING (NSN) INNHOLD I. innledning... OOOOO...,... 2 II. Standardens gruppeinndeling med karakteristikk av gruppene 1. Jordbruk, skogbruk, fiske og fangst...

Detaljer

Konsolidert forordning (EF) nr. 648/2004

Konsolidert forordning (EF) nr. 648/2004 Konsolidert forordning (EF) nr. 648/2004 Nedenfor gjengis forordning (EF) nr. 648/2004, slik Miljøverndepartementet tolker denne. Forordning (EF) nr. 648/2004 er konsolidert for endringer gjennomført ved

Detaljer

29. Råd om kosthold og fysisk aktivitet

29. Råd om kosthold og fysisk aktivitet Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer 29. Råd om kosthold og fysisk aktivitet Basert på dokumentasjonsgrunnlaget (kap. 3-28) er det utarbeidet 13 råd om kosthold og fysisk aktivitet.

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 73 20. årgang ISSN 1022-9310 19.12.2013 I EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 73 20. årgang ISSN 1022-9310 19.12.2013 I EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2013/EØS/73/01 I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 73 20. årgang 19.12.2013 Europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/44/EF av 5.

Detaljer

Konsolidert forordning (EF) nr. 725/2004

Konsolidert forordning (EF) nr. 725/2004 Konsolidert forordning (EF) nr. 725/2004 Nedenfor følger EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 56bb (forordning (EF) nr. 725/2004 om forbedret sikkerhet for fartøyer og havneanlegg), slik Kystverket forstår denne

Detaljer

...jf. nr. 2 (direktiv 73/440/EØF endret ved direktiv 82/242/EØF og direktiv 86/94 EØF), nr. 3 (direktiv 73/405/EØF endret ved direktiv 82/243/EØF)

...jf. nr. 2 (direktiv 73/440/EØF endret ved direktiv 82/242/EØF og direktiv 86/94 EØF), nr. 3 (direktiv 73/405/EØF endret ved direktiv 82/243/EØF) Forskrift om endring av forskrift av 1. juni 2004 nr 922 om begrensning i bruk av helseog miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften). Fastsatt av Miljøverndepartementet xx.xx.2005

Detaljer

28.6.2007 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2004/49/EF. av 29. april 2004

28.6.2007 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2004/49/EF. av 29. april 2004 28.6.2007 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 31/101 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2004/49/EF 2007/EØS/31/32 av 29. april 2004 om sikkerhet på Fellesskapets jernbaner og om endring

Detaljer

HOTELL- OG NÆRINGSMIDDELFAG

HOTELL- OG NÆRINGSMIDDELFAG HOTELL- OG NÆRINGSMIDDELFAG Kjell E. Innli og Helge Helmersen RÅSTOFFLÆRE Bokmål Yrkeslitteratur as 2 Yrkeslitteratur as, Oslo 1994 ISBN 82-584-0507-1 2. utgave 2003 Det må ikke kopieres fra denne bok

Detaljer

råd, tips og oppskrifter

råd, tips og oppskrifter råd, tips og oppskrifter Tekstforfattere og bidragsytere: Kaja Lund-Iversen, Anne Gaarder Amland, Siw Ellen Jakobsen, Bård Amundsen, Helle Grøttum, Ellen Christine Sjølie, Vigdis Brit Skulberg, Reidun

Detaljer

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) NR. 561/2006. av 15. mars 2006

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) NR. 561/2006. av 15. mars 2006 VEDLEGG 1. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) NR. 561/2006 av 15. mars 2006 om harmonisering av visse bestemmelser på det sosiale området innen veitransport og om endring av rådsforordning (EØF)

Detaljer

ØKOLOGISKMAT. i SFO gjennom fire årstider. i Sande. Økologisk fremtid - Drammensregionen

ØKOLOGISKMAT. i SFO gjennom fire årstider. i Sande. Økologisk fremtid - Drammensregionen ØKOLOGISKMAT i SFO gjennom fire årstider i Sande Økologisk fremtid - Drammensregionen Økologisk mat i SFO Målet med dette heftet er å gi et eksempel på hvordan en kan jobbe med å øke det økologiske matforbruket.

Detaljer

råd, tips og oppskrifter

råd, tips og oppskrifter råd, tips og oppskrifter Tekstforfattere og bidragsytere: Kaja Lund-Iversen, Anne Gaarder Amland, Siw Ellen Jakobsen, Bård Amundsen, Solveig Helene Aksnes, Helle Grøttum, Ellen Christine Sjølie, Vigdis

Detaljer

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSVEDTAK nr. 574/2007/EF. av 23. mai 2007

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSVEDTAK nr. 574/2007/EF. av 23. mai 2007 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSVEDTAK nr. 574/2007/EF av 23. mai 2007 om opprettelse av fondet for de ytre grenser for perioden 2007 til 2013 innenfor rammen av det alminnelige programmet «Solidaritet og forvaltning

Detaljer

RÅDSFORORDNING (EF) nr. 139/2004. av 20. januar 2004. («EFs fusjonsforordning») under henvisning til uttalelse fra Europaparlamentet( 2 ),

RÅDSFORORDNING (EF) nr. 139/2004. av 20. januar 2004. («EFs fusjonsforordning») under henvisning til uttalelse fra Europaparlamentet( 2 ), Nedenfor gjengis EØS-avtalen vedlegg XIV del A nr. 1 (rådsforordning (EF) nr. 139/2004), slik Fornyings- og administrasjons- og kirkedepartementet tolker denne delen av avtalen. RÅDSFORORDNING (EF) nr.

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 25 ISSN 1022-9310. 22. årgang 30.4.2015 I EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 25 ISSN 1022-9310. 22. årgang 30.4.2015 I EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2015/EØS/25/01 I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 25 22. årgang 30.4.2015 Kommisjonsforordning (EF) nr. 123/2009 av 10. februar

Detaljer

Vinterarbeidshefte_original_ny.indd 1 30.01.12 17.00

Vinterarbeidshefte_original_ny.indd 1 30.01.12 17.00 Vinterarbeidshefte_original_ny.indd 1 30.01.12 17.00 1 Foto: Mette Randem På Geitmyra vil vi bidra til at barn og unge blir glade i mat som gjør dem godt! Vinterarbeidshefte_original_ny.indd 2 30.01.12

Detaljer

Nr. 7 2014 Side 953 1107 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 7 2014 Side 953 1107 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 7 2014 Side 953 1107 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 7 Utgitt 10. juli 2014 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2014 Mai. 23. Lov nr. 18 om endr.

Detaljer