Nr. 10/200 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 451/2008. av 23.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr. 10/200 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 451/2008. av 23."

Transkript

1 Nr. 10/200 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 451/ /EØS/10/15 av 23. april 2008 om opprettelse av en ny statistisk produktgruppering etter næring (CPA), og om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 3696/93(*) EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, særlig artikkel 285 nr. 1, under henvisning til forslag fra Kommisjonen, etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251( 1 ) og ut fra følgende betraktninger: 1) Ved forordning (EØF) nr. 3696/93( 2 ) ble det opprettet en statistisk produktgruppering etter næring (CPA) i Det europeiske økonomiske fellesskap. 2) For å ta hensyn til den teknologiske utvikling samt strukturelle endringer i økonomien bør det opprettes en ajourført CPA. 3) Når produktgrupperingen ordnes etter den aktuelle produksjonsvirksomheten, er det mulig å unngå at det innføres en rekke forskjellige kodesystemer uten innbyrdes sammenheng, og det blir enklere for produsentene å identifisere de aktuelle markedene. 4) Det må utarbeides en referanseramme som gjør det mulig å sammenligne statistiske opplysninger om produksjon, forbruk, utenrikshandel og transport. 5) En ajourført CPA er av avgjørende betydning for Kommisjonens løpende innsats for omlegging av Fellesskapets statistikk. Den forventes å bidra til bedre økonomisk styring både på fellesskapsplan og nasjonalt plan gjennom mer sammenlignbare og relevante opplysninger. 6) For at det indre marked skal fungere, kreves det statistikkstandarder som kan anvendes på innsamling, overføring og offentliggjøring av statistikker både på nasjonalt plan og på fellesskapsplan, slik at foretak, finansinstitusjoner, myndigheter og alle andre deltakere i det indre marked kan få tilgang til pålitelige og sammenlignbare statistiske opplysninger. For dette formål er det avgjørende at de forskjellige kategoriene i CPA tolkes på en ensartet måte i samtlige medlemsstater. (*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 145 av , s. 65, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 126/2008 av 7. november 2008 om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 79, , s. 28. ( 1 ) Europaparlamentsuttalelse av 10. juli 2007 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 14. februar ( 2 ) EFT L 342 av , s. 1. Forordningen sist endret ved europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 av , s. 1). 7) Pålitelige og sammenlignbare statistikker er nødvendige for at foretak skal kunne vurdere sin konkurranseevne, og er nyttige for Fellesskapets organer for å hindre konkurransevridning. 8) Innføringen av en felles standard for statistisk produktgruppering etter næring innebærer ingen forpliktelse for medlemsstatene til å samle inn, offentliggjøre eller innberette opplysninger. Bare dersom medlemsstatene anvender standarder for produktgruppering som er knyttet til Fellesskapets standard, er det mulig å få fram sammenhengende opplysninger som har den pålitelighet, tilgjengelighet, fleksibilitet og det detaljnivå som kreves for forvaltningen av det indre marked. 9) For å kunne oppfylle nasjonale krav bør det legges til rette for at medlemsstatenes standarder for produktgruppering skal kunne innføre ytterligere kategorier som bygger på CPA. 10) For at økonomiske statistikker skal kunne sammenlignes internasjonalt, må medlemsstatene og Fellesskapets organer benytte standarder for produktgruppering som er direkte knyttet til den sentrale produktgruppering (CPC) versjon 2, som vedtatt av De forente nasjoners statistikkontor. 11) Bruken av CPA forutsetter at Kommisjonen får bistand fra Komiteen for statistikkprogrammet, nedsatt ved rådsbeslutning 89/382/EØF, Euratom( 3 ), særlig med hensyn til utredning av problemer som følge av gjennomføring av CPA, og med innføring av endringer av CPA. 12) Innføringen av en revidert standard for produktgruppering gjør det nødvendig å særlig endre visse henvisninger til CPA. Forordning (EØF) nr. 3696/93 bør derfor oppheves. 13) De tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av denne forordning, bør vedtas i samsvar med rådsbeslutning 1999/468/EF av 28. juni 1999 om fastsettelse av nærmere regler for utøvelsen av den gjennomføringsmyndighet som er gitt Kommisjonen( 4 ). Kommisjonen bør særlig få myndighet til å endre CPA for å kunne ta hensyn til den teknologiske eller økonomiske utvikling, eller for å kunne avstemme standarden med andre standarder for økonomisk statistikk og samfunnsstatistikk. Ettersom disse tiltakene er allmenne og har som formål å endre ikkegrunnleggende bestemmelser i denne forordning eller å utfylle den med nye ikke-grunnleggende bestemmelser, bør de vedtas etter framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll fastsatt i artikkel 5a i beslutning 1999/468/EF. ( 3 ) EFT L 181 av , s. 47. ( 4 ) EFT L 184 av , s. 23. Beslutningen endret ved beslutning 2006/512/EF (EUT L 200 av , s. 11).

2 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 10/201 14) Ettersom målet for denne forordning, som er å opprette en ny CPA, ikke kan nås i tilstrekkelig grad av medlemsstatene og derfor bedre kan nås på fellesskapsplan, kan Fellesskapet treffe tiltak i samsvar med nærhetsprinsippet som fastsatt i traktatens artikkel 5. I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i nevnte artikkel går denne forordning ikke lenger enn det som er nødvendig for å nå dette målet. 15) Komiteen for statistikkprogrammet er blitt rådspurt f) et sjette nivå som består av posisjoner angitt ved en sekssifret tallkode (undergrupper). 2. CPA er fastsatt i vedlegget. Artikkel 3 Anvendelse av CPA Kommisjonen skal anvende CPA på alle statistikker der produkter grupperes etter næring. VEDTATT DENNE FORORDNING: Artikkel 1 Formål og virkeområde 1. Ved denne forordning innføres en ny felles CPA i Fellesskapet, for å sikre at den svarer til den økonomiske virkeligheten og gir bedre sammenlignbarhet mellom nasjonale standarder, Fellesskapets standarder og internasjonale standarder og dermed mellom nasjonale statistikker, fellesskapsstatistikker og internasjonale statistikker. 2. Med «produkt» menes resultater av økonomisk virksomhet, enten varer eller tjenester. 3. Denne forordning får bare anvendelse når standarden benyttes til statistiske formål. Artikkel 2 Nivåer i og oppbygning av CPA 1. CPA skal omfatte følgende: a) et første nivå som består av posisjoner angitt ved en bokstavkode (næringshovedområder), b) et andre nivå som består av posisjoner angitt ved en tosifret tallkode (næringer), c) et tredje nivå som består av posisjoner angitt ved en tresifret tallkode (næringshovedgrupper), d) et fjerde nivå som består av posisjoner angitt ved en firesifret tallkode (næringsgrupper), e) et femte nivå som består av posisjoner angitt ved en femsifret tallkode (grupper), og Artikkel 4 Nasjonale standarder for produktgruppering etter næring 1. Medlemsstatene kan anvende CPA til å utarbeide mer aggregerte eller detaljerte nasjonale, spesifikke eller funksjonelle grupperinger som bygger på undergruppene i CPA. 2. Disse grupperingene skal knyttes til CPA i samsvar med følgende regler: a) grupperinger som er mer aggregerte enn CPA, skal bestå av nøyaktige sammenslåinger av undergruppene i CPA, b) grupperinger som er mer detaljerte enn CPA, skal bestå av nøyaktige oppdelinger av undergruppene i CPA. Grupperinger som utarbeides i samsvar med dette nummer, kan gis en annen koding. 3. Medlemsstatene kan anvende en nasjonal produktgruppering etter næring som er utarbeidet på grunnlag av CPA. I slike tilfeller skal utkastet til den nasjonale produktgrupperingen oversendes Kommisjonen. Kommisjonen skal innen tre måneder etter at den har mottatt et slikt utkast, kontrollere at den foreslåtte nasjonale produktgrupperingen stemmer overens med kravene i nr. 2, og oversende den til de andre medlemsstatene til orientering. Medlemsstatenes nasjonale produktgrupperinger skal inneholde en sammenligningstabell som viser sammenhengen mellom den nasjonale grupperingen og CPA. Artikkel 5 Kommisjonens oppgaver I samarbeid med medlemsstatene skal Kommisjonen sikre at CPA formidles, vedlikeholdes og fremmes, særlig ved å a) utarbeide, ajourføre og offentliggjøre forklaringer til CPA, b) utarbeide og offentliggjøre retningslinjer for anvendelsen av CPA,

3 Nr. 10/202 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende c) offentliggjøre sammenligningstabeller mellom den nye utgaven og tidligere utgaver av CPA, og mellom CPA og Den kombinerte nomenklatur (KN), som er gjengitt i vedlegg I til rådsforordning (EØF) nr. 2658/87 av 23. juli 1987 om toll- og statistikknomenklaturen og om den felles tolltariff( 1 ), og d) arbeide for å forbedre sammenhengen med andre grupperinger. Artikkel 6 Gjennomføringstiltak 1. Følgende tiltak for gjennomføring av denne forordning skal vedtas i samsvar med framgangsmåten med forskriftskomité nevnt i artikkel 7 nr. 2: a) beslutninger som kreves for å behandle problemer som oppstår ved gjennomføringen av CPA, herunder inndeling av produkter etter bestemte næringsgrupper, og b) tekniske tiltak som sikrer en fullt ut samordnet overgang fra den forrige utgaven av CPA. 2. Følgende tiltak med sikte på endring av ikkegrunnleggende bestemmelser i denne forordning, herunder endring av forordningen, skal vedtas i samsvar med framgangsmåten med forskriftskomité nevnt i artikkel 7 nr. 3: a) endringer av CPA som er utarbeidet for å ta hensyn til den teknologiske eller økonomiske utvikling, og b) endringer av CPA som er utarbeidet for å avstemme den med andre standarder for økonomisk statistikk og samfunnsstatistikk. 3. Det skal legges vekt på prinsippet om at fordelene ved en ajourføring av CPA må være større enn omkostningene, og på prinsippet om at tilleggsutgifter og byrder skal ligge innenfor en rimelig grense. Artikkel 7 Komité 1. Kommisjonen skal bistås av en komité. 2. Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 og 7 i beslutning 1999/468/EF anvendelse, samtidig som det tas hensyn til bestemmelsene i beslutningens artikkel 8. Tidsrommet fastsatt i artikkel 5 nr. 6 i beslutning 1999/468/EF skal være tre måneder. 3. Når det vises til dette nummer, får artikkel 5a nr. 1-4 og artikkel 7 i beslutning 1999/468/EF anvendelse, samtidig som det skal tas hensyn til bestemmelsene i beslutningens artikkel 8. Artikkel 8 Oppheving av forordning (EØF) nr. 3696/93 Forordning (EØF) nr. 3696/93 oppheves med virkning fra 1. januar Artikkel 9 Ikrafttredelse Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. Den får anvendelse fra 1. januar Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. Utferdiget i Strasbourg, 23. april For Europaparlamentet H.-G. PÖTTERING President For Rådet J. LENARČIČ Formann ( 1 ) EFT L 256 av , s. 1. Forordningen sist endret ved kommisjonsforordning (EF) nr. 360/2008 (EUT L 111 av , s. 9).

4 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 10/203 VEDLEGG CPA 2008 [(*): inngår i] A PRODUKTER FRA JORDBRUK, SKOGBRUK OG FISKE 01 Jordbruk og tjenester tilknyttet jordbruk, jakt og viltstell 01.1 Ettårige vekster Korn (unntatt ris), belgvekster og oljeholdige vekster Hvete Durumhvete (*) (*) Hvete, unntatt durumhvete (*) (*) Mais Mais Bygg, rug og havre Bygg Rug Havre Sorghum, hirse og andre kornslag Sorghum Hirse Andre kornslag Halm og agner av korn Halm og agner av korn Grønne tørkede belgfrukter Bønner, grønne Erter, grønne Andre grønne belgfrukter Tørkede belgfrukter Bønner, tørkede Bønnevikker, tørkede Kikerter, tørkede Linser, tørkede Erter, tørkede Tørkede belgfrukter ikke nevnt annet sted 01709

5 Nr. 10/204 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Soyabønner, jordnøtter og bomullsfrø Soyabønner Jordnøtter, med skall Jordnøtter, uten skall Bomullsfrø Andre oljeholdige frø Linfrø Sennepsfrø Rybs- eller rapsfrø Sesamfrø Solsikkefrø Oljeholdige frø ikke nevnt annet sted Ris, uavskallet Ris, uavskallet Ris, uavskallet Grønnsaker, meloner, rot- og knollvekster Bladgrønnsaker eller stengelgrønnsaker Asparges Kål Blomkål og brokkoli Salat (*) Sikori (*) Spinat Artisjokker Andre bladgrønnsaker eller stengelgrønnsaker Meloner Vannmeloner Andre meloner Andre fruktbærende grønnsaker Chilipepper og paprika, grønn (bare Capsicum) Agurker og sylteagurker Eggplanter (auberginer) Tomater Andre fruktbærende grønnsaker ikke nevnt annet sted Rotvekster, løk eller rotknoller Gulrøtter og turnips Hvitløk Løk 01253

6 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 10/ Purre og andre Allium-arter Andre rotvekster, løk eller rotknoller (uten høyt stivelses- eller inulininnhold) Spiselige røtter og rotknoller med høyt stivelses- eller inulininnhold Poteter Søtpoteter Kassava Andre spiselige røtter og rotknoller med høyt stivelses- eller inulininnhold Grønnsakfrø, unntatt betefrø Grønnsakfrø, unntatt betefrø Sukkerbete og sukkerbetefrø Sukkerbeter Sukkerbetefrø Sopp og trøfler Sopp og trøfler Grønnsaker, friske, ikke nevnt annet sted Grønnsaker, friske, ikke nevnt annet sted Sukkerrør Sukkerrør Sukkerrør Råtobakk Råtobakk Råtobakk Fibervekster Fibervekster Bomull Jute, kenaf og andre tekstilfibrer av bast, rå eller røytede, unntatt lin, hamp og rami Lin, hamp og råfibervekster, ikke nevnt annet sted Andre ettårige vekster Fôrvekster Fôrvekster Avskårne blomster og blomsterknopper, blomsterfrø Avskårne blomster og blomsterknopper Blomsterfrø Betefrø, frø av fôrplanter, andre ubearbeidede planteprodukter Betefrø (unntatt sukkerbetefrø) og frø av fôrplanter Ubearbeidede planteprodukter ikke nevnt annet sted Flerårige vekster

7 Nr. 10/206 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Druer Druer Spisedruer (*) Andre druer, friske (*) Tropiske og subtropiske frukter Tropiske og subtropiske frukter Avokado Bananer, pisanger og lignende Dadler Fikener Andre tropiske og subtropiske frukter Sitrusfrukter Sitrusfrukter Pomeloer og grapefrukter Sitroner og limetter Appelsiner Tangeriner, mandariner, klementiner Andre sitrusfrukter Kjernefrukter og steinfrukter Epler Epler Andre kjernefrukter og steinfrukter Pærer (*) Kveder (*) Aprikoser Kirsebær Ferskener (*) Nektariner (*) Plommer (*) Slåpetorn (*) Andre kjernefrukter og steinfrukter ikke nevnt annet sted Andre frukter som vokser på trær eller busker samt nøtter Bær og frukter av slekten Vaccinium Kiwifrukter Bringebær Jordbær Andre bær og frukter av slekten Vaccinium ikke nevnt annet sted Fruktfrø

8 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 10/ Fruktfrø Nøtter (unntatt ville spiselige nøtter, jordnøtter og kokosnøtter) Mandler Kastanjer (*) Hasselnøtter Pistasienøtter (*) Valnøtter (*) Andre nøtter (unntatt ville spiselige nøtter, jordnøtter og kokosnøtter) (*) Andre frukter som vokser på trær, ikke nevnt annet sted Andre frukter som vokser på trær, ikke nevnt annet sted Oljeholdige frukter Oliven Oliven til konsum (*) Oliven til produksjon av olivenolje (*) Kokosnøtter Kokosnøtter (*) Andre oljeholdige frukter Andre oljeholdige frukter Vekster til framstilling av drikkevarer Vekster til framstilling av drikkevarer Kaffebønner (ubrente) Teblader Matéblader Kakaobønner Krydder og aromatiske, medisinske og farmasøytiske vekster Krydder, ubearbeidet Pepper (Piper spp.), rå Chilipepper og paprika, tørket (Capsicum spp.), rå Muskatnøtt, muskatblomme og kardemomme, rå Stjerneanis, fennikel, koriander, karve, spisskarve, fennikel og einebær, rå Kanel (Canella), rå Kryddernellik (nellikspiker), rå Ingefær, tørket, rå 01657

9 Nr. 10/208 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Vanilje, rå Andre krydderier, ubearbeidede Humle Humle Planter brukt hovedsakelig til framstilling av parfymepreparater, legemidler, insektog soppbekjempende midler eller lignende Planter brukt hovedsakelig til framstilling av parfymepreparater, legemidler, insektog soppbekjempende midler eller lignende (*) Andre flerårige vekster Naturgummi Naturgummi Juletrær, hogde Juletrær, hogde Vegetabilske materialer som hovedsakelig brukes til fletting, stopping, polstring, farging eller garving Vegetabilske materialer som hovedsakelig brukes til fletting, stopping, polstring, farging eller garving Plantemateriale: levende planter, løker, rotknoller og røtter, stiklinger og podekvister, mycelium Plantemateriale: levende planter, løker, rotknoller og røtter, stiklinger og podekvister, mycelium Plantemateriale: levende planter, løker, rotknoller og røtter, stiklinger og podekvister, mycelium Plantemateriale: levende planter, løker, rotknoller og røtter, stiklinger og podekvister, mycelium (*) 01.4 Husdyrhold Melkeproduksjon på storfe Melkekyr, levende Melkekyr, levende 0211 (*) Rå melk fra melkekyr Rå melk fra melkekyr Oppdrett av annet storfe Annet storfe, levende Annet storfe, levende, unntatt kalver 0211 (*) Kalver av storfe, levende 0211 (*) Storfesæd Storfesæd Hester og andre dyr av hestefamilien, levende Hester og andre dyr av hestefamilien, levende Hester og andre dyr av hestefamilien, levende Kameler og andre kameldyr, levende Kameler og andre kameldyr, levende Kameler og andre kameldyr, levende Saue- og geitehold Sauer og geiter, levende Sauer, levende Geiter, levende 02123

10 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 10/ Rå melk fra sauer og geiter Rå melk fra sauer Rå melk fra geiter Klippet ull fra sauer og geiter, råull, herunder ryggvasket klippet ull Klippet ull fra sauer og geiter, råull, herunder ryggvasket klippet ull Svinehold Svinehold Svinehold Fjørfehold Fjørfe, levende Kyllinger, levende Kalkuner, levende Gjess, levende Ender og perlehøns, levende Egg, med skall, friske Hønseegg, med skall, friske Egg fra annet fjørfe, med skall, friske Rugeegg Husdyrhold ellers Andre produksjonsdyr, levende Kaniner som holdes som husdyr, levende Andre oppdrettsfugler ikke nevnt annet sted, levende Oppdrettsreptiler (herunder slanger og skilpadder), levende Andre produksjonsdyr ikke nevnt annet sted, levende Andre animalske produkter fra produksjonsdyr Naturlig honning Rå melk ikke nevnt annet sted Snegler, ferske, kjølte, fryste, tørkede, saltede eller i saltlake, unntatt sjøsnegler Spiselige produkter av animalsk opprinnelse, ikke nevnt annet sted Silkekokonger anvendelige til avhesping Insektvoks og spermasett, også raffinert eller farget Animalske embryoer for reproduksjon Ikke-spiselige produkter av animalsk opprinnelse, ikke nevnt annet sted Rå pelsskinn samt diverse rå huder og skinn Rå pelsskinn, unntatt av lam (*) Rå pelsskinn av lam (*)

11 Nr. 10/210 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Rå skinn av dyr ikke nevnt annet sted (ferske eller konserverte, men ikke videre preparerte) Tjenester tilknyttet jordbruk og husdyrhold (unntatt veterinærtjenester) Tjenester tilknyttet planteproduksjon Tjenester tilknyttet planteproduksjon Tjenester tilknyttet planteproduksjon Tjenester tilknyttet husdyrhold Tjenester tilknyttet husdyrhold Tjenester tilknyttet husdyrhold Etterbehandling av vekster etter innhøsting Etterbehandling av vekster etter innhøsting Etterbehandling av vekster etter innhøsting Behandling av såfrø Behandling av såfrø Behandling av såfrø Jakt, viltstell og tjenester tilknyttet jakt og viltstell Jakt, viltstell og tjenester tilknyttet jakt og viltstell Jakt, viltstell og tjenester tilknyttet jakt og viltstell Jakt, viltstell og tjenester tilknyttet jakt og viltstell Produkter fra skogbruk og tjenester tilknyttet skogbruk 02.1 Skogskjøtsel og andre skogbruksaktiviteter Skogskjøtsel og andre skogbruksaktiviteter Levende skogstrær, frø av skogstrær Levende skogstrær (*) Frø av skogstrær Investeringsarbeid, skogkultur Investeringsarbeid, skogkultur (*) Skogstrær Skogstrær Ubehandlet tre Ubehandlet tre Ubehandlet tre Tømmer av bartrær Tømmer av lauvtrær, unntatt tropiske tresorter (*) Tømmer av tropiske tresorter (*) Ved til brensel (*) 02.3 Viltvoksende produkter av annet enn tre Viltvoksende produkter av annet enn tre Naturgummi Balata, guttaperka, guayule, chicle og lignende naturgummi Skjellakk, balsamer og andre typer naturgummi og harpiks Naturlig kork, rå eller enkelt bearbeidet Naturlig kork, rå eller enkelt bearbeidet 03220

12 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 10/ Deler av planter, gress, mose og lav som brukes til pryd Deler av planter, gress, mose og lav som brukes til pryd Viltvoksende spiselige produkter Viltvoksende spiselige produkter Tjenester tilknyttet skogbruk Tjenester tilknyttet skogbruk Tjenester tilknyttet skogbruk Tjenester tilknyttet skogbruk (*) 03 Fisk og andre fiskeprodukter, akvakulturprodukter, tjenester tilknyttet fiske og fangst 03.0 Fisk og andre fiskeprodukter, akvakulturprodukter, tjenester tilknyttet fiske og fangst Fisk og andre fiskeprodukter, akvakulturprodukter, tjenester tilknyttet fiske og fangst Fisk, levende Levende akvariefisk Levende saltvannsfisk, ikke oppdrettet (*) Levende ferskvannsfisk, ikke oppdrettet (*) Levende saltvannsfisk, oppdrettet (*) Levende ferskvannsfisk, oppdrettet (*) Fisk, fersk eller kjølt Fersk eller kjølt saltvannsfisk, ikke oppdrettet (*) Fersk eller kjølt ferskvannsfisk, ikke oppdrettet (*) Fersk eller kjølt saltvannsfisk, oppdrettet (*) Fersk eller kjølt ferskvannsfisk, oppdrettet (*) Skalldyr, ikke fryste Skalldyr, ikke fryste, ikke oppdrettede (*) Skalldyr, ikke fryste, oppdrettede (*) Andre bløtdyr og virvelløse dyr som lever i vann, levende, ferske eller kjølte Østers, levende, ferske eller kjølte, ikke oppdrettede (*) Andre bløtdyr og virvelløse dyr som lever i vann, levende, ferske eller kjølte, ikke oppdrettede 0429 (*) Østers, levende, ferske eller kjølte, oppdrettede (*) Andre bløtdyr og virvelløse dyr som lever i vann, levende, ferske eller kjølte, oppdrettede 0429 (*) Perler, ubearbeidede Naturperler, ubearbeidede (*) Kulturperler, ubearbeidede (*) Andre vannlevende planter og dyr samt produkter fra disse Koraller og lignende produkter, skall av bløtdyr, skalldyr eller pigghuder og ryggskall av blekksprut Naturlige svamper av animalsk opprinnelse Tang og andre alger, ikke oppdrettede (*) Tang og andre alger, oppdrettede (*)

13 Nr. 10/212 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Andre vannlevende planter og dyr samt produkter fra disse, ikke nevnt annet sted 0 (*) Tjenester tilknyttet fiske, fangst og akvakultur Tjenester tilknyttet fiske og fangst (*) Tjenester tilknyttet akvakultur (*) B BERGVERKSDRIFT OG UTVINNING 05 Steinkull og brunkull 05.1 Steinkull Steinkull Steinkull Steinkull Brunkull Brunkull Brunkull Brunkull (*) 06 Råolje og naturgass 06.1 Råolje Råolje Jordolje og oljer utvunnet av bituminøse mineraler, rå Jordolje og oljer utvunnet av bituminøse mineraler, rå Bituminøs skifer eller oljeskifer samt tjæresand Bituminøs skifer eller oljeskifer samt tjæresand Naturgass, flytende eller i gassform Naturgass, flytende eller i gassform Naturgass, flytende eller i gassform Naturgass, flytende eller i gassform Metallholdig malm 07.1 Jernmalm Jernmalm Jernmalm Jernmalm Ikke-jernholdig malm Uran- og thoriummalm Uran- og thoriummalm Uran- og thoriummalm Annen ikke-jernholdig malm, også konsentrert Annen ikke-jernholdig malm, også konsentrert Kobbermalm, også konsentrert Nikkelmalm, også konsentrert Aluminiummalm, også konsentrert Malm for utvinning av edle metaller, også konsentrert Bly-, sink- og tinnmalm, også konsentrert (*) Annen ikke-jernholdig malm, også konsentrert, ikke nevnt annet sted (*) 08 Bryting og bergverksdrift ellers

14 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 10/ Stein, sand og leire Bryting av stein til bygge- og anleggsvirksomhet, kalkstein, gips, kritt og skifer Stein til bygge- eller anleggsvirksomhet Marmor og annen kalkholdig stein til bygge- eller anleggsvirksomhet Granitt, sandstein og annen stein til bygge- eller anleggsvirksomhet Kalkstein og gips Kalkstein og gips Kritt og dolomitt Kritt og dolomitt Skifer Skifer Grus, sand, leire og kaolin Grus og sand Naturlig sand Korn, splinter og pulver, småstein, grus (*) Blandinger av slagg og lignende industriavfall, herunder også småstein, grus, singel og flint til bygge- og anleggsvirksomhet (*) Leire og kaolin Kaolin og annen kaolinholdig leire (*) Annen leire, andalusitt, cyanitt og sillimanitt, mulitt, chamotte- eller dinasjord (*) 08.9 Bryting og utvinning ikke nevnt annet sted Kjemiske mineraler og gjødselsmineraler Kjemiske mineraler og gjødselsmineraler Naturlige kalsiumfosfater eller kalsiumaluminiumfosfater Urøstet svovelkis, rå eller uraffinert svovel Andre kjemiske mineraler og gjødselsmineraler (*) Torv Torv Torv (*) Salt og rent natriumklorid, sjøvann Salt og rent natriumklorid, sjøvann Salt og rent natriumklorid, sjøvann (*) Andre produkter fra bryting og utvinning, ikke nevnt annet sted Naturlig bitumen og naturasfalt, asfaltitter og asfaltholdige bergarter Naturlig bitumen og naturasfalt, asfaltitter og asfaltholdige bergarter Edle og halvedle steiner, industridiamanter, ubearbeidede eller enkelt sagd, delt eller brutt, pimpstein, naturlig korund, naturlig granat og andre naturlige slipestoffer, andre mineraler Edle og halvedle steiner, unntatt industridiamanter, ubearbeidede eller enkelt sagde eller grovslipte 16310

15 Nr. 10/214 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Industridiamanter, ubearbeidede eller enkelt sagd, delt eller brutt, pimpstein, naturlig korund, naturlig granat og andre naturlige slipestoffer Andre mineraler Tjenester tilknyttet bergverksdrift 09.1 Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass Boretjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass (*) Montering, reparasjon og demontering av boretårn samt tjenester tilknyttet olje- og gassutvinning (*) Omdanning av naturgass til væske og ny omdanning til gass, utført ved gassfeltet (*) 09.9 Tjenester tilknyttet annen bergverksdrift og utvinning Tjenester tilknyttet annen bergverksdrift og utvinning Tjenester tilknyttet annen bergverksdrift og utvinning Tjenester tilknyttet utvinning av steinkull (*) Tjenester tilknyttet annen bergverksdrift og utvinning, ikke nevnt annet sted (*) C INDUSTRI 10 Nærings- og nytelsesmidler 10.1 Konservert kjøtt og kjøttvarer Kjøtt, bearbeidet og konservert Kjøtt av storfe, svin, sauer, geiter, hester og andre dyr av hestefamilien, ferskt eller kjølt Kjøtt av storfe, ferskt eller kjølt Kjøtt av svin, ferskt eller kjølt Kjøtt av sauer, ferskt eller kjølt Kjøtt av geiter, ferskt eller kjølt Kjøtt av hester og andre dyr av hestefamilien, ferskt eller kjølt Spiselig slakteavfall av storfe, svin, sauer, geiter, hester og andre dyr av hestefamilien, ferskt eller kjølt Spiselig slakteavfall av storfe, svin, sauer, geiter, hester og andre dyr av hestefamilien, ferskt eller kjølt (*) (*) (*) (*) (*) Fryst kjøtt og spiselig slakteavfall, annet kjøtt og spiselig slakteavfall Kjøtt av storfe, fryst Kjøtt av svin, fryst Kjøtt av sauer, fryst Kjøtt av geiter, fryst Kjøtt av hester og andre dyr av hestefamilien, fryst 21138

16 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 10/ Annet kjøtt og spiselig slakteavfall, kjølt eller fryst (*) (*) (*) (*) (*) Plukket ull samt rå huder og skinn av storfe eller dyr av hestefamilien, sauer og geiter Plukket ull, råull, herunder ryggvasket plukket ull Rå huder og skinn av storfe eller dyr av hestefamilien, hele Andre rå huder og skinn av storfe eller dyr av hestefamilien Rå huder og skinn av sauer eller lam Rå huder og skinn av geiter eller kje Fett av storfe, sauer, geiter eller svin Fett av storfe, sauer, geiter eller svin (*) (*) Rått slakteavfall, uspiselig Rått slakteavfall, uspiselig (*) Deler av produksjonen av bearbeidet og konservert kjøtt som utføres av Deler av produksjonen av bearbeidet og konservert kjøtt som utføres av (*) Kjøtt av fjørfe, bearbeidet og konservert Kjøtt av fjørfe, ferskt eller kjølt Kjøtt av fjørfe, ferskt eller kjølt Kjøtt av fjørfe, fryst Kjøtt av fjørfe, fryst Fett av fjørfe Fett av fjørfe (*) Spiselig slakteavfall av fjørfe

17 Nr. 10/216 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Spiselig slakteavfall av fjørfe Fjør og skinn av fugler med fjør Fjør og skinn av fugler med fjør (*) Deler av produksjonen av bearbeidet og konservert fjørfekjøtt som utføres av Deler av produksjonen av bearbeidet og konservert fjørfekjøtt som utføres av (*) Kjøtt- og fjørfevarer Konserver og bearbeidede produkter av kjøtt, slakteavfall eller blod Kjøtt av svin, saltet, tørket eller røykt (herunder bacon og skinke) Kjøtt av storfe, saltet, tørket eller røykt Annet kjøtt og spiselig slakteavfall, saltet, i saltlake, tørket eller røykt (unntatt kjøtt av svin og storfe), spiselig mel av kjøtt eller slakteavfall Pølser og lignende varer av kjøtt, slakteavfall eller blod Annet bearbeidet og konservert kjøtt, slakteavfall eller blod, unntatt ferdigretter av kjøtt og slakteavfall Mel og pelleter av kjøtt, uegnet til konsum, grakse Koking og annen tilberedning for produksjon av kjøttvarer, deler av produksjonen av bearbeidede kjøtt- og fjørfevarer som utføres av Koking og annen tilberedning for produksjon av kjøttvarer (*) Deler av produksjonen av kjøtt- og fjørfevarer som utføres av (*) 10.2 Bearbeiding og konservering av fisk, skalldyr og bløtdyr Bearbeiding og konservering av fisk, skalldyr og bløtdyr Fersk, kjølt eller fryst fisk Fiskefileter og annet fiskekjøtt (herunder hakket), ferskt eller kjølt Fiskelever og rogn, fersk eller kjølt Fisk, fryst Fiskefileter, fryste Fiskekjøtt (herunder hakket), fryst Fiskelever og rogn, fryst Fisk, bearbeidet eller konservert på annen måte, kaviar og kaviarerstatninger Fiskefileter, tørkede, saltede eller i saltlake, ikke røykte Fiskelever og rogn, tørket, røykt, saltet eller i saltlake, mel og pelleter av fisk, til konsum (*)

18 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 10/ Fisk, tørket, saltet, usaltet eller i saltlake Fisk, herunder fileter, røykt Fisk, bearbeidet eller konservert på annen måte, unntatt ferdigretter av fisk (*) Kaviar og kaviarerstatninger Skalldyr, fryste, bløtdyr og andre virvelløse dyr som lever i vann, fryste, bearbeidede eller konserverte Skalldyr, fryste Bløtdyr, fryste, tørkede, saltede eller i saltlake, røykte Andre virvelløse dyr som lever i vann, fryste, tørkede, saltede eller i saltlake, røykte Skalldyr, bearbeidede eller konserverte på annen måte, bløtdyr og andre virvelløse dyr som lever i vann, bearbeidede eller konserverte på annen måte Mel og pelleter av fisk, skalldyr, bløtdyr eller andre virvelløse dyr som lever i vann, uegnet til konsum, ikke nevnt annet sted Mel og pelleter av fisk, skalldyr, bløtdyr eller andre virvelløse dyr som lever i vann, uegnet til konsum Andre produkter av fisk, skalldyr, bløtdyr eller andre virvelløse dyr som lever i vann, uspiselige Røyking og annen konservering eller bearbeiding for produksjon av fiskevarer, deler av produksjonen av bearbeidede og konserverte fiskevarer, skalldyr og bløtdyr som utføres av Røyking og annen konservering eller bearbeiding for produksjon av fiskevarer (*) Deler av produksjonen av bearbeidede og konserverte varer av fisk, skalldyr og bløtdyr (*) 10.3 Frukt og grønnsaker, bearbeidede og konserverte Poteter, bearbeidede og konserverte Poteter, bearbeidede og konserverte Poteter, fryste Tørkede poteter, herunder oppdelte eller i skiver, men ikke ytterligere bearbeidede (*) Tørkede poteter i form av mel, flak, korn og pelleter Poteter, bearbeidede eller konserverte (*) Koking og annen tilberedning for bearbeidede og konserverte poteter og potetprodukter, deler av produksjonen av bearbeidede og konserverte poteter som utføres av Koking og annen tilberedning for poteter og potetvarer (*) Deler av produksjonen av bearbeidede og konserverte poteter som utføres av (*) Frukt- og grønnsaksjuice Frukt- og grønnsaksjuice Tomatjuice Appelsinjuice Grapefruktjuice Ananasjuice Druejuice 21434

19 Nr. 10/218 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Eplejuice Blandinger av frukt- og grønnsaksjuice Annen frukt- og grønnsaksjuice Deler av produksjonen av frukt- og grønnsaksjuice som utføres av Deler av produksjonen av frukt- og grønnsaksjuice som utføres av (*) Andre frukter og grønnsaker, bearbeidede og konserverte Grønnsaker (unntatt poteter), bearbeidede og konserverte Grønnsaker, fryste Grønnsaker, midlertidig konserverte (*) Grønnsaker, tørkede (*) Grønnsaker og frukter, oppskåret og pakket 0 (*) Bønner, konserverte på annen måte enn med eddik eller eddiksyre, unntatt ferdigretter av grønnsaker Erter, konserverte på annen måte enn med eddik eller eddiksyre, unntatt ferdigretter av grønnsaker Andre grønnsaker (unntatt poteter), konserverte på annen måte enn med eddik eller eddiksyre, unntatt ferdigretter av grønnsaker Grønnsaker (unntatt poteter), frukt, nøtter og andre spiselige plantedeler, konserverte på annen måte enn med eddik eller eddiksyre (*) Frukter og nøtter, bearbeidede og konserverte Frukter og nøtter (også kokte), fryste Syltetøy, fruktgelé samt puré og mos av frukter eller nøtter Nøtter, jordnøtter, ristede, saltede eller bearbeidet på annen måte Frukter og nøtter, midlertidig konserverte, ikke til direkte konsum Andre bearbeidede eller konserverte frukter Vegetabilsk materiale og vegetabilsk avfall, vegetabilske reststoffer og biprodukter Vegetabilsk materiale og vegetabilsk avfall, vegetabilske reststoffer og biprodukter (*) Koking og annen tilberedning for konservering av frukter og grønnsaker, deler av produksjonen av andre bearbeidede og konserverte frukter og grønnsaker som utføres av Koking og annen tilberedning for konservering av frukt og grønnsaker (*) Deler av produksjonen av bearbeidede og konserverte frukter og grønnsaker som utføres av (*) 10.4 Vegetabilske og animalske oljer og fettstoffer Oljer og fettstoffer Animalske oljer og fettstoffer samt deres fraksjoner, rå Solarstearin, isterolje, oleostearin, oleomargarin og talgolje, ikke emulgert, oppblandet eller bearbeidet på annen måte (*)

20 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 10/ Fett og oljer samt deres fraksjoner, av fisk og sjøpattedyr Andre animalske fettstoffer og oljer og deres fraksjoner, også raffinerte, men ikke kjemisk omdannede (*) (*) Vegetabilske oljer, rå Soyaolje, rå Jordnøttolje, rå Olivenolje, rå Solsikkeolje, rå Bomullsfrøolje, rå Raps-, rybs- og sennepsolje, rå Palmeolje, rå Kokosolje, rå Andre vegetabilske oljer, rå (*) Bomulllinters Bomulllinters Oljekaker og andre faste reststoffer, av vegetabilske fettstoffer eller oljer og mel av oljeholdige frø eller oljeholdige frukter Oljekaker og andre faste reststoffer av vegetabilske fettstoffer eller oljer Mel av oljeholdige frø eller oljeholdige frukter, unntatt sennepsmel Raffinerte oljer, unntatt restprodukter Soyaolje og dens fraksjoner, raffinert, men ikke kjemisk omdannet Jordnøttolje og dens fraksjoner, raffinert, men ikke kjemisk omdannet Olivenolje og dens fraksjoner, raffinert, men ikke kjemisk omdannet Solsikkeolje og dens fraksjoner, raffinert, men ikke kjemisk omdannet Bomullsfrøolje og dens fraksjoner, raffinert, men ikke kjemisk omdannet Raps-, rybs- og sennepsolje, og deres fraksjoner, raffinerte, men ikke kjemisk omdannede Palmeolje og dens fraksjoner, raffinert, men ikke kjemisk omdannet Kokosolje og dens fraksjoner, raffinert, men ikke kjemisk omdannet Andre oljer og deres fraksjoner, raffinerte, men ikke kjemisk omdannede, bundne vegetabilske fettstoffer og andre vegetabilske oljer (unntatt maisolje) og deres fraksjoner, ikke nevnt annet sted, raffinerte, men ikke kjemisk omdannede (*) Animalske eller vegetabilske fettstoffer og oljer og deres fraksjoner, hydrogenerte, forestrede, men ikke videre bearbeidede Animalske eller vegetabilske fettstoffer og oljer og deres fraksjoner, hydrogenerte, forestrede, men ikke videre bearbeidede (*) Vegetabilsk voks (unntatt triglyserider), degras, reststoffer etter behandling av fettstoffer eller animalsk eller vegetabilsk voks Vegetabilsk voks, unntatt triglyserider Degras, reststoffer etter behandling av fettstoffer eller animalsk eller vegetabilsk voks Deler av produksjonen av bearbeidede og konserverte oljer og fettstoffer som utføres av Deler av produksjonen av bearbeidede og konserverte oljer og fettstoffer som utføres av (*)

Vedlegg 1 Importverdi år 2000 og 2004 under tolltariffens posisjoner, fordelt på landgrupper

Vedlegg 1 Importverdi år 2000 og 2004 under tolltariffens posisjoner, fordelt på landgrupper Vedlegg 1 Importverdi og 2004 under tolltariffens posisjoner, fordelt på landgrupper Kapittel 1, Tolltariffen Levende dyr Tolltariffen posisjon 01.06 Andre levende dyr. Tolltariffen, 01.06 Total importverdi

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 88/2002 av 25. juni 2002. om endring av EØS-avtalens vedlegg XV (Statsstøtte)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 88/2002 av 25. juni 2002. om endring av EØS-avtalens vedlegg XV (Statsstøtte) EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 88/2002 av 25. juni 2002 om endring av EØS-avtalens vedlegg XV (Statsstøtte) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, endret

Detaljer

TABELL III TIL PROTOKOLL A LIECHTENSTEIN, SVEITS

TABELL III TIL PROTOKOLL A LIECHTENSTEIN, SVEITS TABELL III TIL PROTOKOLL A LIECHTENSTEIN, SVEITS Sveitsisk 04.03 Kjernemelk, kulturmelk (surmelk) og rømme, yoghurt, kefir og annen gjæret eller syrnet melk og fløte, også konsentrert, med eller uten tilsetning

Detaljer

TABELL II TIL PROTOKOLL A ISLAND

TABELL II TIL PROTOKOLL A ISLAND TABELL II TIL PROTOKOLL A ISLAND Islandsk tolltariff ex 04.03 Kjernemelk, kulturmelk (surmelk) og rømme, yoghurt, kefir og annen gjæret eller syrnet melk og fløte, også konsentrert, med eller uten tilsetning

Detaljer

Nr. 49/324 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 204/2002. av 19. desember 2001

Nr. 49/324 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 204/2002. av 19. desember 2001 Nr. 49/324 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2.10.2003 NORSK utgave KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 204/2002 av 19. desember 2001 om endring av rådsforordning (EØF) nr. 3696/93 om den statistiske

Detaljer

2.6.2005 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2002/97/EF. av 16. desember 2002

2.6.2005 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2002/97/EF. av 16. desember 2002 2.6.2005 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 27/131 KOMMISJONSDIREKTIV 2002/97/EF 2005/EØS/27/19 av 16. desember 2002 om endring av vedleggene til rådsdirektiv 86/362/EØF, 86/363/EØF og

Detaljer

Vedlegg 3. Artikkel 1. Definisjoner. Artikkel 2. Opprinnelseskriterier. fremstilt der i sin helhet i henhold til artikkel 4 i dette vedlegg;

Vedlegg 3. Artikkel 1. Definisjoner. Artikkel 2. Opprinnelseskriterier. fremstilt der i sin helhet i henhold til artikkel 4 i dette vedlegg; Vedlegg 3 OPPRINNELSESREGLER Artikkel 1 Definisjoner Ved anvendelse av dette vedlegget, skal definisjonene fastsatt i artikkel 1 i vedlegg I til Frihandelsavtalen med unntak for bokstav (k) gjelde. Enhver

Detaljer

Særskilt vedlegg til St prp. nr 10 (2001-2002) Revidert Konvensjon om opprettelse av Det europeiske frihandelsforbund (EFTA) av 21.

Særskilt vedlegg til St prp. nr 10 (2001-2002) Revidert Konvensjon om opprettelse av Det europeiske frihandelsforbund (EFTA) av 21. Særskilt vedlegg til St prp. nr 10 (2001-2002) Revidert Konvensjon om opprettelse av Det europeiske frihandelsforbund (EFTA) av 21. juni 2001 Konsolidert versjon VEDLEGG 4 Vedlegg C Liste over landbruksvarer

Detaljer

PROTOKOLL A. VIST TIL I ARTIKKEL 4 (b) BEARBEIDEDE LANDBRUKSPRODUKTER

PROTOKOLL A. VIST TIL I ARTIKKEL 4 (b) BEARBEIDEDE LANDBRUKSPRODUKTER PROTOKOLL A VIST TIL I ARTIKKEL 4 (b) BEARBEIDEDE LANDBRUKSPRODUKTER Protokoll A Vist til i artikkel 4 (b) BEARBEIDEDE LANDBRUKSPRODUKTER Artikkel 1 1. For å kunne ta hensyn til prisforskjellene på de

Detaljer

TILLEGG 2 TO VEDLEGG IV

TILLEGG 2 TO VEDLEGG IV TILLEGG 2 TO VEDLEGG IV LISTE OVER BEARBEIDING ELLER FOREDLING SOM KREVES UTFØRT PÅ IKK-OPPRINNELSESMATERIALER FOR AT DET FREMSTILTE PRODUKT KAN OPPNÅ OPPRINNELSESSTATUS Ikke alle produkter som er oppført

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2004/59/EF. av 23. april 2004

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2004/59/EF. av 23. april 2004 Nr. 31/49 KOMMISJONSDIREKTIV 2004/59/EF 2007/EØS/31/17 av 23. april 2004 om endring av rådsdirektiv 90/642/EØF med hensyn til grenseverdiene for bromopropylatrester fastsatt i nevnte direktiv(*) KOMMISJONEN

Detaljer

13.20.16.90. Bauxitt (til aluminiumproduksjon) og konsentrater 2606. Malm for utvinning av edle metaller og konsentrater 2616

13.20.16.90. Bauxitt (til aluminiumproduksjon) og konsentrater 2606. Malm for utvinning av edle metaller og konsentrater 2616 NACE 13.10 : Bryting av jernmalm RODCOM LITEN 2006 RODCOM til utenrikshandelsnomenklatur for 2006 (H/KN) NACE 13.10 : Bryting av jernmalm 13.10.10.30 Ikke agglomerert jernmalm og konsentrater, unntatt

Detaljer

VEDLEGG II PROTOKOLL 3. OM VARER OMHANDLET I AVTALENS ARTIKKEL 8 NR. 3 BOKSTAV b) Artikkel 1

VEDLEGG II PROTOKOLL 3. OM VARER OMHANDLET I AVTALENS ARTIKKEL 8 NR. 3 BOKSTAV b) Artikkel 1 4 VEDLEGG II PROTOKOLL 3 OM VARER OMHANDLET I AVTALENS ARTIKKEL 8 NR. 3 BOKSTAV b) Artikkel 1 1. Avtalens bestemmelser skal gjelde for varer oppført i tabell I og II, om ikke annet følger av bestemmelsene

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 45/1999 av 26. mars 1999. om endring av EØS-avtalens protokoll 4 om opprinnelsesregler

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 45/1999 av 26. mars 1999. om endring av EØS-avtalens protokoll 4 om opprinnelsesregler Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde EØS-komiteen EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 45/1999 av 26. mars 1999 om endring av EØS-avtalens protokoll 4 om opprinnelsesregler EØS-KOMITEEN HAR -

Detaljer

6.5.2010 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2006/59/EF. av 28. juni 2006

6.5.2010 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2006/59/EF. av 28. juni 2006 6.5.2010 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 23/201 KOMMISJONSDIREKTIV 2006/59/EF 2010/EØS/23/18 av 28. juni 2006 om endring av vedleggene til rådsdirektiv 76/895/EØF, 86/362/EØF, 86/363/EØF

Detaljer

Nr. 73/162 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 212/2008. av 7. mars 2008

Nr. 73/162 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 212/2008. av 7. mars 2008 Nr. 73/162 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 212/2008 2013/EØS/73/26 av 7. mars 2008 om endring av vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr.

Detaljer

VEDLEGG III OMTALT I UNDERPARAGRAF (B) TIL ARTIKKEL 2.2 OG ARTIKLENE 3.3 OG 3.5 VEDRØRENDE BEARBEIDEDE LANDBRUKSVARER

VEDLEGG III OMTALT I UNDERPARAGRAF (B) TIL ARTIKKEL 2.2 OG ARTIKLENE 3.3 OG 3.5 VEDRØRENDE BEARBEIDEDE LANDBRUKSVARER VEDLEGG III OMTALT I UNDERPARAGRAF (B) TIL ARTIKKEL 2.2 OG ARTIKLENE 3.3 OG 3.5 VEDRØRENDE BEARBEIDEDE LANDBRUKSVARER TABELL 1 TIL VEDLEGG III EFTA HS nr. Vareslag Island Norge Sveits/ Liechtenstein 04.03

Detaljer

VEDLEGG II OMTALT I ARTIKKEL 2.1 BEARBEIDEDE LANDBRUKSVARER

VEDLEGG II OMTALT I ARTIKKEL 2.1 BEARBEIDEDE LANDBRUKSVARER VEDLEGG II OMTALT I ARTIKKEL 2.1 BEARBEIDEDE LANDBRUKSVARER VEDLEGG II OMTALT I ARTIKKEL 2.1 BEARBEIDEDE LANDBRUKSVARER Artikkel 1 Tiltak for råvarepriskompensasjon 1. For å kunne ta hensyn til forskjeller

Detaljer

Nr. 26/254 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2003/118/EF. av 5. desember 2003

Nr. 26/254 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2003/118/EF. av 5. desember 2003 Nr. 26/254 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 7.6.2007 KOMMISJONSDIREKTIV 2003/118/EF 2007/EØS/26/23 av 5. desember 2003 om endring av vedleggene til rådsdirektiv 76/895/EØF, 86/362/EØF, 86/363/EØF

Detaljer

TABELL IV TIL PROTOKOLL A NORGE. Liste 1

TABELL IV TIL PROTOKOLL A NORGE. Liste 1 TABELL IV TIL PROTOKOLL A NORGE Liste 1 0403 Kjernemelk, kulturmelk (surmelk) og rømme, yoghurt, kefir og annen gjæret eller syrnet melk og fløte, også konsentrert, med eller uten tilsetning av sukker,

Detaljer

Vedlegg III Omtalt i artikkel 6, nr. 1(B)

Vedlegg III Omtalt i artikkel 6, nr. 1(B) Vedlegg III Omtalt i artikkel 6, nr. 1(B) Vedlegg 1 til dette rundskriv BEARBEIDEDE LANDBRUKSPRODUKTER Artikkel 1 1. For å kunne ta hensyn til prisforskjellene på de landbruksvarer som inngår i produkter

Detaljer

VEDLEGG II OMTALT I UNDERPARAGRAF (A) I ARTIKKEL 2.2 VEDRØRENDE VARER SOM ER UNNTATT FRA AVTALEN

VEDLEGG II OMTALT I UNDERPARAGRAF (A) I ARTIKKEL 2.2 VEDRØRENDE VARER SOM ER UNNTATT FRA AVTALEN VEDLEGG II OMTALT I UNDERPARAGRAF (A) I ARTIKKEL 2.2 VEDRØRENDE VARER SOM ER UNNTATT FRA AVTALEN VEDLEGG II OMTALT I UNDERPARAGRAF (a) I ARTKKEL 2.2 VEDRØRENDE VARER SOM ER UNNTATT FRA AVTALEN Varene opplistet

Detaljer

Særskilt vedlegg til St prp. nr 10 (2001-2002) Revidert Konvensjon om opprettelse av Det europeiske frihandelsforbund (EFTA) av 21.

Særskilt vedlegg til St prp. nr 10 (2001-2002) Revidert Konvensjon om opprettelse av Det europeiske frihandelsforbund (EFTA) av 21. Særskilt vedlegg til St prp. nr 10 (2001-2002) Revidert Konvensjon om opprettelse av Det europeiske handelsforbund (EFTA) av 21. juni 2001 Konsolidert versjon VEDLEGG 5 Vedlegg D Liste over tollkonsesjoner

Detaljer

Tillegg 1 til Vedlegg IV INNLEDENDE ANMERKNINGER TIL LISTEN I TILLEGG 2

Tillegg 1 til Vedlegg IV INNLEDENDE ANMERKNINGER TIL LISTEN I TILLEGG 2 Tillegg 1 til Vedlegg IV INNLEDENDE ANMERKNINGER TIL LISTEN I TILLEGG 2 Anmerkning 1: Listen fastsetter for alle varer, de vilkår som kreves oppfylt for at varene kan anses som tilstrekkelig bearbeidet

Detaljer

16.7.2009 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 317/2006. av 22. desember 2005

16.7.2009 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 317/2006. av 22. desember 2005 16.7.2009 EØ-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 39/501 KOMMIJONFORORDNING (EF) nr. 317/2006 2009/EØ/39/36 av 22. desember 2005 om opprettelse av 2005-utgaven av «rodcom-listen» over industriprodukter

Detaljer

Nr. 67/604 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 294/2007. av 20. februar 2007

Nr. 67/604 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 294/2007. av 20. februar 2007 Nr. 67/604 EØ-tillegget til Den europeiske unions tidende 2.12.2010 KOMMIJONFORORDNING (EF) nr. 294/2007 2010/EØ/67/62 av 20. februar 2007 om opprettelse av 2006-utgaven av «rodcom-listen» over industriprodukter

Detaljer

Nr. 16/270 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1165/2007. av 3. september 2007

Nr. 16/270 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1165/2007. av 3. september 2007 Nr. 16/270 EØ-tillegget til Den europeiske unions tidende 15.3.2012 KOMMIJONFORORDNING (EF) nr. 1165/2007 av 3. september 2007 2012/EØ/16/40 om opprettelse av 2007-utgaven av «rodcom-listen» over industriprodukter

Detaljer

RÅDSDIREKTIV 96/32/EF. av 21. mai 1996

RÅDSDIREKTIV 96/32/EF. av 21. mai 1996 Nr. 48/2 RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HARunder henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, RÅDSDIREKTIV 96/32/EF av 21. mai 1996 om endring av vedlegg II til direktiv 76/895/EØF

Detaljer

Nr. 12/162 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2000/48/EF. av 25. juli 2000

Nr. 12/162 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2000/48/EF. av 25. juli 2000 Nr. 12/162 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 28.2.2002 NORSK utgave KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap,

Detaljer

VEDLEGG III VAREOMFANG MED HENSYN TIL ANDRE VARER ENN LANDBRUKSVARER

VEDLEGG III VAREOMFANG MED HENSYN TIL ANDRE VARER ENN LANDBRUKSVARER VEDLEGG III VAREOMFANG MED HENSYN TIL ANDRE VARER ENN LANDBRUKSVARER VEDLEGG III VAREOMFANG MED HENSYN TIL ANDRE VARER ENN LANDBRUKSVARER Kapittel 2 skal omfatte følgende varer: a) Fisk og andre marine

Detaljer

TABELL V TIL PROTOKOLL A LIBANON

TABELL V TIL PROTOKOLL A LIBANON TABELL V TIL PROTOKOLL A LIBANON Libanesisk tolltariff nr. Varebeskrivelse 1) A Nåværende anvendt tollsats B Reduksjon av tollsatsen i A 2) C Spesielle bestemmelser 0403 Kjernemelk, kulturmelk (surmelk)

Detaljer

Vedlegg III. Vist til i paragraf 1(b) i artikkel 2.1. Bearbeidede landbruksvarer

Vedlegg III. Vist til i paragraf 1(b) i artikkel 2.1. Bearbeidede landbruksvarer Vedlegg III Vist til i paragraf 1(b) i artikkel 2.1 Bearbeidede landbruksvarer Vedlegg III Vist til i paragraf 1(b) i artikkel 2.1 Bearbeidede landbruksvarer Artikkel 1 1. For å kunne ta hensyn til prisforskjellene

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift om råvareprisutjevning for bearbeidede jordbruksvarer

Forskrift om endring av forskrift om råvareprisutjevning for bearbeidede jordbruksvarer Forskrift om endring av forskrift om råvareprisutjevning for bearbeidede jordbruksvarer Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 16. desember 2013 med hjemmel i lov av 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova)

Detaljer

Et verktøy for sunnere valg. Anniken Owren Aarum Helsedirektoratet

Et verktøy for sunnere valg. Anniken Owren Aarum Helsedirektoratet Et verktøy for sunnere valg Anniken Owren Aarum Helsedirektoratet Nøkkelhullet enklere å velge sunt Disposisjon Bakgrunn Utkast til forskrift om frivillig merking av matvarer med Nøkkelhullet Status i

Detaljer

29.9.2005 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR. 347/2003. av 30. desember 2002

29.9.2005 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR. 347/2003. av 30. desember 2002 29.9.2005 EØ-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 49/435 KOMMIJONFORORDNING (EF) NR. 347/2003 2005/EØ/49/47 av 30. desember 2002 om opprettelse av 2003-utgaven av «rodcom-listen» over industriprodukter

Detaljer

EØS-tillegget ISSN 1022-9310 Nr. 57 11. årgang utgave 18.11.2004 I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet NORSK 2. EØS-komiteen 2004/EØS/57/01

EØS-tillegget ISSN 1022-9310 Nr. 57 11. årgang utgave 18.11.2004 I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet NORSK 2. EØS-komiteen 2004/EØS/57/01 NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 57 11. årgang 2004/EØS/57/01 EØS-komiteens beslutning nr. 138/2004 av 29. oktober

Detaljer

TILLEGG 1 TIL VEDLEGG I PRODUKTSPESIFIKKE REGLER. Forklarende anmerkninger. 1. Dette tillegget inneholder tre lister i rekkefølge som oppført her:

TILLEGG 1 TIL VEDLEGG I PRODUKTSPESIFIKKE REGLER. Forklarende anmerkninger. 1. Dette tillegget inneholder tre lister i rekkefølge som oppført her: TILLEGG 1 TIL VEDLEGG I PRODUKTSPESIFIKKE REGLER Forklarende anmerkninger 1. Dette tillegget inneholder tre lister i rekkefølge som oppført her: a) Produktspesifikke regler, kapittel 1-24 EFTA-Costa Rica

Detaljer

Nr. 49/746 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR. 296/2003. av 17. februar 2003

Nr. 49/746 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR. 296/2003. av 17. februar 2003 Nr. 49/746 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 29.9.2005 KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR. 296/2003 2005/EØS/49/51 av 17. februar 2003 om endring av rådsforordning (EØF) nr. 959/93 om statistiske

Detaljer

Nr. 16/152 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2002/76/EF. av 6. september 2002

Nr. 16/152 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2002/76/EF. av 6. september 2002 Nr. 16/152 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2.4.2005 KOMMISJONSDIREKTIV 2002/76/EF 2005/EØS/16/12 av 6. september 2002 om endring av vedleggene til rådsdirektiv 86/362/EØF og 90/642/EØF

Detaljer

KAPITTEL 19 PRODUKTER AV KORN, MEL, STIVELSE ELLER MELK; BAKVERK

KAPITTEL 19 PRODUKTER AV KORN, MEL, STIVELSE ELLER MELK; BAKVERK KAPITTEL 19 PRODUKTER AV KORN, MEL, STIVELSE ELLER MELK; BAKVERK Alminnelige bestemmelser Dette kapitlet omfatter en rekke tilberedte produkter som vanligvis brukes som næringsmidler, og som er fremstilt

Detaljer

Forskrift om frivillig merking av næringsmidler med Nøkkelhullet

Forskrift om frivillig merking av næringsmidler med Nøkkelhullet Forskrift om frivillig merking av næringsmidler med Nøkkelhullet Hjemmel: Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 18. februar 2015 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet

Detaljer

3. Nøkkelhullets utforming Nøkkelhullets grafiske utforming fremgår av vedlegg 1. Symbolet skal etterfølges av merket.

3. Nøkkelhullets utforming Nøkkelhullets grafiske utforming fremgår av vedlegg 1. Symbolet skal etterfølges av merket. Utkast til forskrift om endring i forskrift om frivillig merking av næringsmidler med Nøkkelhullet Hjemmel: Hjemmel: Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 17. juni 2009 med hjemmel i lov 19. desember

Detaljer

Nr. 26/294 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/115/EF. av 22. desember 2003

Nr. 26/294 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/115/EF. av 22. desember 2003 Nr. 26/294 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/115/EF 2007/EØS/26/31 av 22. desember 2003 om endring av direktiv 94/35/EF om søtstoffer til bruk i næringsmidler(*)

Detaljer

vanlig brød, kjeks og sauser med gluten/hvete 普 通 面 包 饼 干 和 含 有 面 筋 蛋 白 的 酱 料 soya 大 豆 / 黄 豆

vanlig brød, kjeks og sauser med gluten/hvete 普 通 面 包 饼 干 和 含 有 面 筋 蛋 白 的 酱 料 soya 大 豆 / 黄 豆 Jeg er allergisk mot følgende matvarer og det er derfor viktig at maten min er uten disse ingrediensene (jeg får akutt diare, magekramper og kaster opp om jeg får i meg noe av dette): 因 为 我 对 以 下 这 些 东

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 973/2007. av 20. august 2007

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 973/2007. av 20. august 2007 Nr. 16/558 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 973/2007 2012/EØS/16/43 av 20. august 2007 om endring av visse EF-forordninger innenfor særlige statistikkområder

Detaljer

25.7.2002 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2000/36/EF. av 23. juni 2000

25.7.2002 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2000/36/EF. av 23. juni 2000 Nr. 37/82 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2000/36/EF 2002/EØS/37/28 av 23. juni 2000 om kakao- og sjokoladeprodukter beregnet på konsum (*) EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EURO- PEISKE UNION HAR under

Detaljer

Nr. 49/178 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende RÅDSDIREKTIV 2001/113/EF. av 20. desember 2001

Nr. 49/178 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende RÅDSDIREKTIV 2001/113/EF. av 20. desember 2001 Nr. 49/178 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2.10.2003 NORSK utgave RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR RÅDSDIREKTIV 2001/113/EF av 20. desember 2001 om syltetøy, fruktgelé, marmelade og kastanjepuré

Detaljer

Forskrift om forskningsavgift på landbruksprodukter

Forskrift om forskningsavgift på landbruksprodukter Forskrift om forskningsavgift på landbruksprodukter Hjemmel: Fastsatt av Landbruksdepartementet 20. desember 2012 med hjemmel i lov av 26. juni 1970 nr. 74 om forskningsavgift på landbruksprodukter 2,

Detaljer

I forskrift 22. desember 2005 nr 1723 om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer gjøres følgende endringer:

I forskrift 22. desember 2005 nr 1723 om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer gjøres følgende endringer: Forskrift om endring av forskrift 22. desember 2005 nr 1723 om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 30. juni 2009 med hjemmel i lov 21. desember

Detaljer

KAPITTEL 18 KAKAO OG VARER DERAV

KAPITTEL 18 KAKAO OG VARER DERAV KAPITTEL 18 KAKAO OG VARER DERAV 18 Alminnelige bestemmelser Dette kapitlet omfatter kakao (herunder kakaobønner) i alle former, kakaosmør, -fett og -olje og næringsmidler som inneholder kakao (uansett

Detaljer

Omtalt under punkt 1 (c) i artikkel 6

Omtalt under punkt 1 (c) i artikkel 6 Omtalt under punkt 1 (c) i artikkel 6 FISK OG ANDRE MARINE PRODUKTER Vedlegg 2 til dette rundskriv Artikkel 1 Fisk og andre marine produkter, oppført i tabell 1, er omfattet av avtalens bestemmelser, med

Detaljer

KAPITTEL 20 PRODUKTER AV GRØNNSAKER, FRUKTER, NØTTER ELLER ANDRE PLANTEDELER

KAPITTEL 20 PRODUKTER AV GRØNNSAKER, FRUKTER, NØTTER ELLER ANDRE PLANTEDELER KAPITTEL 20 PRODUKTER AV GRØNNSAKER, FRUKTER, NØTTER ELLER ANDRE PLANTEDELER Dette kapitlet omfatter: Alminnelige bestemmelser 1. Grønnsaker, frukter, nøtter og andre spiselige plantedeler, tilberedt eller

Detaljer

KOMMISJONSVEDTAK. av 15. februar 1996

KOMMISJONSVEDTAK. av 15. februar 1996 Nr. 42/176 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 8.10.1998 NORSK utgave KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HARunder henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap,

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 97/2006. av 7. juli 2006. om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 97/2006. av 7. juli 2006. om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk) EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 97/2006 av 7. juli 2006 om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, endret

Detaljer

Ingredienser i salat- og tapasbar

Ingredienser i salat- og tapasbar Marinert sopp Champignon, vann, salt, sitronsyre, olivenolje, eddik, sukker, persille Amandinepoteter med pesto Poteter, rapsolje, bladpersille, pepper, basilikum, hvitløk fryst, salt, løk Spansk omelett

Detaljer

Nr. 49/164 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende RÅDSDIREKTIV 2001/111/EF. av 20. desember 2001. om visse typer sukker beregnet på konsum(*)

Nr. 49/164 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende RÅDSDIREKTIV 2001/111/EF. av 20. desember 2001. om visse typer sukker beregnet på konsum(*) Nr. 49/164 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, særlig artikkel 37, under henvisning

Detaljer

Landbruksavtale. mellom Republikken Montenegro og Kongeriket Norge

Landbruksavtale. mellom Republikken Montenegro og Kongeriket Norge Landbruksavtale mellom Republikken Montenegro og Kongeriket Norge ARTIKKEL 1 Virkeområde 1. Denne avtalen om handel med landbruksvarer mellom Kongeriket Norge (heretter kalt Norge ) og Montenegro er inngått

Detaljer

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt EØS-avtalen, særlig artikkel 98, Artikkel 1

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt EØS-avtalen, særlig artikkel 98, Artikkel 1 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 115/2017 av 13. juni 2017 om endring av EØS-avtalens protokoll 3 om varer omhandlet i avtalens artikkel 8 nr. 3 bokstav b) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om

Detaljer

Spis fargerikt. Lun laksesalat med avokado og spinat

Spis fargerikt. Lun laksesalat med avokado og spinat Brokkoli, kål, rosenkål, grønn paprika, erter, Kiwi, spinat, asparges, pærer, grønne epler, salat. Lun laksesalat med avokado og spinat 300 g laksefilet i biter (gjerne Salma) 120 g spinat 80 g avocado

Detaljer

AVSNITT IV TILBEREDTE NÆRINGSMIDLER; DRIKKEVARER, ETYLALKOHOL OG EDDIK; TOBAKK OG VARER FREMSTILT AV TOBAKKERSTATNINGER KAPITTEL 16

AVSNITT IV TILBEREDTE NÆRINGSMIDLER; DRIKKEVARER, ETYLALKOHOL OG EDDIK; TOBAKK OG VARER FREMSTILT AV TOBAKKERSTATNINGER KAPITTEL 16 AVSNITT IV TILBEREDTE NÆRINGSMIDLER; DRIKKEVARER, ETYLALKOHOL OG EDDIK; TOBAKK OG VARER FREMSTILT AV TOBAKKERSTATNINGER KAPITTEL 16 PRODUKTER AV KJØTT, FLESK, FISK, KREPSDYR, BLØTDYR ELLER ANDRE VIRVELLØSE

Detaljer

K A P I T T E L 5 2 B O M U L L

K A P I T T E L 5 2 B O M U L L K A P I T T E L 5 2 B O M U L L Alminnelige bestemmelser Foruten de alminnelige bestemmelser til dette kapitlet, se også de alminnelige bestemmelser til avsnitt XI. Dette kapitlet omfatter i alminnelighet

Detaljer

26.1.2012 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EØS-ORGANER KOMMISJONSVEDTAK. av 17. april 2007

26.1.2012 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EØS-ORGANER KOMMISJONSVEDTAK. av 17. april 2007 26.1.2012 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 5/1 EØS-ORGANER EØS-komiteen KOMMISJONSVEDTAK 2012/EØS/5/01 av 17. april 2007 om lister over dyr og produkter som skal kontrolleres på grensekontrollstasjonene

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 48 EØS-ORGANER. 4. årgang 20.11.1997. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 48 EØS-ORGANER. 4. årgang 20.11.1997. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 97/EØS/48/01 I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 48 4. årgang 20.11.1997 EØS-komiteens beslutning nr. 51/97 av

Detaljer

INNLEDENDE ANMERKNINGER

INNLEDENDE ANMERKNINGER INNLEDENDE ANMERKNINGER Anmerkning 1 Generell innledning: 1.1 Dette vedlegget fastsetter reglene for alle produkter, men hvis et produkt er oppført i prosesslisten, betyr det ikke nødvendigvis at det er

Detaljer

VEDLEGG III OMTALT I ARTIKKEL 4, PUNKT C FISK OG ANDRE MARINE PRODUKTER

VEDLEGG III OMTALT I ARTIKKEL 4, PUNKT C FISK OG ANDRE MARINE PRODUKTER VEDLEGG III OMTALT I ARTIKKEL 4, PUNKT C FISK OG ANDRE MARINE PRODUKTER VEDLEGG III OMTALT I ARTIKKEL 4, PUNKT C FISK OG ANDRE MARINE PRODUKTER Artikkel 1 Med mindre annet er bestemt i dette vedlegg,

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1131/2011. av 11. november 2011

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1131/2011. av 11. november 2011 Nr. 54/715 KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1131/2011 2016/EØS/54/21 av 11. november 2011 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 med hensyn til steviolglykosider

Detaljer

Ingredienslister for beregnete produkter og retter

Ingredienslister for beregnete produkter og retter Matvaretabellen 2006: Oppskrifter Side 1 av 7 Ingredienslister for beregnete produkter og retter Egg: Retter av egg Eggerøre, stekt i fett (02.008) 220 g egg, 50 g vann, 3 g gressløk, 22 g uspesifisert

Detaljer

FODMAP. Teori og praktisk bruk i allmennpraksis

FODMAP. Teori og praktisk bruk i allmennpraksis FODMAP Teori og praktisk bruk i allmennpraksis FODMAPs FODMAPs er samlebetegnelsen på tungt absorberbare karbohydrater (kortkjedete) som kan gi IBS symptomer hvis de kommer ned i tykktarm. Målet er lowfodmaps

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 987/2008. av 8. oktober 2008

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 987/2008. av 8. oktober 2008 26.3.2015 Nr. 18/469 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 987/2008 2015/EØS/18/45 av 8. oktober 2008 om endring av vedlegg IV og V til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om under henvisning

Detaljer

Høring- endring av forskrift om administrative tolinedsettelser for landbruksvarer

Høring- endring av forskrift om administrative tolinedsettelser for landbruksvarer $ Toll- og avgiftsdirektoratet 0 Avdeling for toll, merverdiavgift og vareførsel Vår dato: Vår referanse: Arkivnummer: 09.02.09 2008/03178 008 Saksbehandler Deres dato: Deres referanse Bjørn Fredriksen

Detaljer

1) I del B2 innsettes følgende oppføring for E 960 etter oppføringen for E 959: «E 960. Steviolglykosider»

1) I del B2 innsettes følgende oppføring for E 960 etter oppføringen for E 959: «E 960. Steviolglykosider» 1) I del B2 innsettes følgende oppføring for E 960 etter oppføringen for E 959: «E 960 Steviolglykosider» 2) I del E innsettes følgende oppføringer for E 960 i riktig numorden i de relevante næringsmiddelkategoriene:

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 140/2001 av 23. november 2001

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 140/2001 av 23. november 2001 Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde EØS-komiteen EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 140/2001 av 23. november 2001 om endring av EØS-avtalens protokoll 2 og 3 om bearbeidede landbruksvarer og

Detaljer

KAPITTEL 2 KJØTT, FLESK OG SPISELIG SLAKTEAVFALL

KAPITTEL 2 KJØTT, FLESK OG SPISELIG SLAKTEAVFALL KAPITTEL 2 KJØTT, FLESK OG SPISELIG SLAKTEAVFALL Alminnelige bestemmelser Dette kapitlet omfatter kjøtt og flesk i hele skrotter (det vi si kroppen av dyret med eller uten hode), halve skrotter (skrotten

Detaljer

Vedlegg til rundskriv

Vedlegg til rundskriv Vedlegg til rundskriv Landbruksprotokoll mellom Kongeriket Norge og Republikken Kroatia Herr, 2. juni 200 Jeg har den ære å bekrefte på vegne av den norske regjering at, som et resultat av forhandlingene

Detaljer

VEDLEGG II OMTALT I ARTIKKEL 7 BEARBEIDEDE LANDBRUKSVARER. Artikkel 1. Tiltak for råvarepriskompensasjon. Artikkel 2. EFTA - tollkonsesjoner

VEDLEGG II OMTALT I ARTIKKEL 7 BEARBEIDEDE LANDBRUKSVARER. Artikkel 1. Tiltak for råvarepriskompensasjon. Artikkel 2. EFTA - tollkonsesjoner VEDLEGG II OMTALT I ARTIKKEL 7 BEARBEIDEDE LANDBRUKSVARER Artikkel 1 Tiltak for råvarepriskompensasjon 1. For å kunne ta hensyn til forskjeller i råvarekostnader av produktene nevnt i artikkel 2, utelukker

Detaljer

spor av andre nøtter/nötter/nødder og peanøtter/jordnötter/jor dnødder. Produktet kan inneholde Produktet kan inneholde Produktet kan inneholde

spor av andre nøtter/nötter/nødder og peanøtter/jordnötter/jor dnødder. Produktet kan inneholde Produktet kan inneholde Produktet kan inneholde Cashewnøtter m/havsalt nøtter. DLN Cashewnøtter 300 g Ingredienser: Cashewnøtter/-nötter/-nødder, rapsolje 7%, havsalt 1%. Fett enu fleru 2474 kj/592 kcal 50 g 8 g 28 g 10 g - 28 g 5 g 3 g 16 g - 1 g DLN

Detaljer

NOR/311R0420.lbjo OJ L 111/11, p. 3-6 COMMISSION REGULATION (EU) No 420/2011 of 29 April 2011 amending Regulation (EC) No 1881/2006 setting maximum

NOR/311R0420.lbjo OJ L 111/11, p. 3-6 COMMISSION REGULATION (EU) No 420/2011 of 29 April 2011 amending Regulation (EC) No 1881/2006 setting maximum NOR/311R0420.lbjo OJ L 111/11, p. 3-6 COMMISSION REGULATION (EU) No 420/2011 of 29 April 2011 amending Regulation (EC) No 1881/2006 setting maximum levels for certain contaminants in foodstuffs KOMMISJONSFORORDNING

Detaljer

Nr. 56/278 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR. 113/2002. av 23. januar 2002

Nr. 56/278 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR. 113/2002. av 23. januar 2002 Nr. 56/278 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR. 113/2002 2004/EØS/56/27 av 23. januar 2002 om endring av rådsforordning (EF) nr. 2223/96 med hensyn til de reviderte

Detaljer

B Kommisjonsforordning (EF) nr. 197/2006 av 3. februar A1 Kommisjonsforordning (EF) nr. 832/2007 av 16. juli 2007

B Kommisjonsforordning (EF) nr. 197/2006 av 3. februar A1 Kommisjonsforordning (EF) nr. 832/2007 av 16. juli 2007 Nedenfor gjengis til informasjon EØS-avtalen vedlegg I kapittel I del 7.2 nr. 45 (forordning (EF) nr. 197/2006 som endret ved forordning (EF) nr. 832/2007 og forordning (EF) nr. 129/2009) slik Mattilsynet

Detaljer

VEDLEGG I. OMTALT I ARTIKKEL 6 UNDERPARAGRAF 1 (a) VARER SOM ER UNNTATT

VEDLEGG I. OMTALT I ARTIKKEL 6 UNDERPARAGRAF 1 (a) VARER SOM ER UNNTATT VEDLEGG I OMTALT I ARTIKKEL 6 UNDERPARAGRAF 1 (a) VARER SOM ER UNNTATT VEDLEGG I OMTALT I ARTIKKEL 6, UNDERPARAGRAF 1 (a) VARER SOM ER UNNTATT Varene i tabellen under er unntatt fra bestemmelsen under

Detaljer

NOR/311R1131.grbo OJ L 295 /11, p. 205-211 COMMISSION REGULATION (EU) No 1131/2011 of 11 November 2011 amending Annex II to Regulation (EC) No

NOR/311R1131.grbo OJ L 295 /11, p. 205-211 COMMISSION REGULATION (EU) No 1131/2011 of 11 November 2011 amending Annex II to Regulation (EC) No NOR/311R1131.grbo OJ L 295 /11, p. 205-211 COMMISSION REGULATION (EU) No 1131/2011 of 11 November 2011 amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council with

Detaljer

NOR/306R T OJ L 360/2006, p

NOR/306R T OJ L 360/2006, p NOR/306R1877.00T OJ L 360/2006, p. 133-136 COMMISSION REGULATION (EC) No 1877/2006 of 18 December 2006 amending Regulation (EC) No 878/2004 laying down transitional measures in accordance with Regulation

Detaljer

KAPITTEL 4 MELK OG MEIERIPRODUKTER; FUGLEEGG; NATURLIG HONNING; SPISELIGE PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE, IKKE NEVNT ELLER INNBEFATTET ANNET STED

KAPITTEL 4 MELK OG MEIERIPRODUKTER; FUGLEEGG; NATURLIG HONNING; SPISELIGE PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE, IKKE NEVNT ELLER INNBEFATTET ANNET STED KAPITTEL 4 MELK OG MEIERIPRODUKTER; FUGLEEGG; NATURLIG HONNING; SPISELIGE PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE, IKKE NEVNT ELLER INNBEFATTET ANNET STED Dette kapitlet omfatter: I. Meieriprodukter: Alminnelige

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 17/97. av 8. januar 1997

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 17/97. av 8. januar 1997 9.7.1998 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr.27/49 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 17/97 av 8. januar 1997 om endring av vedlegg I, II, III og IV til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/1101 of 8 July 2015 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/1101 of 8 July 2015 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the COMMISSION REGULATION (EU) 2015/1101 of 8 July 2015 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for difenoconazole,

Detaljer

KAPITTEL 17 SUKKER OG SUKKERVARER

KAPITTEL 17 SUKKER OG SUKKERVARER KAPITTEL 17 SUKKER OG SUKKERVARER Alminnelige bestemmelser Rettelse nr 1 Dette kapitlet omfatter ikke bare sukker i egentlig forstand (for eksempel sakkarose, laktose, maltose og glukose eller fruktose),

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/1200 of 22 July 2015 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/1200 of 22 July 2015 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the COMMISSION REGULATION (EU) 2015/1200 of 22 July 2015 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for amidosulfuron,

Detaljer

INTERNASJONAL STANDARD FOR. 40r VAREGRUPPERING I STATISTIKKEN r G OVER UTENRIKSHANOELEN

INTERNASJONAL STANDARD FOR. 40r VAREGRUPPERING I STATISTIKKEN r G OVER UTENRIKSHANOELEN INTERNASJONAL STANDARD FOR 40r VAREGRUPPERING I STATISTIKKEN r G OVER UTENRIKSHANOELEN STANDARDER FOR NORSK STATISTIKK 9 INTERNASJONAL STANDARD FOR VAREGRUPPERING I STATISTIKKEN OVER UTENRIKSHANDELEN (SITC

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 14. november 2006

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 14. november 2006 Nr. 67/77 KOMMISJONSVEDTAK 2010/EØS/67/13 av 14. november 2006 om minstekrav til innsamling av opplysninger ved inspeksjoner av produksjonssteder der visse dyr holdes for landbruksformål (produksjonsdyr)(*)

Detaljer

TILLEGG 2 TIL VEDLEGG V

TILLEGG 2 TIL VEDLEGG V TILLEGG 2 TIL VEDLEGG V LISTE OVER BEARBEIDING ELLER FOREDLING SOM KREVES UTFØRT PÅ IKKE-OPPRINNELSESMATERIALER FOR AT DET FREMSTILTE PRODUKT KAN OPPNÅ OPPRINNELSESSTATUS Ikke alle de produkter som er

Detaljer

opprinnelsesstatus (1) (2) (3) Kapittel 1 Levende dyr Alle dyr fra kapittel 1 må være fremstilt i sin helhet

opprinnelsesstatus (1) (2) (3) Kapittel 1 Levende dyr Alle dyr fra kapittel 1 må være fremstilt i sin helhet LISTE OVER PRODUKTER OG BEARBEIDINGER ELLER FOREDLINGER SOM GIR OPPRINNELSESSTATUS HSposisjon Produktbeskrivelse Bearbeiding foredling utført på ikkeopprinnelsesmaterialer som gir opprinnelsesstatus (1)

Detaljer

TILLEGG 1 TIL VEDLEGG IV PRODUKTSPESIFIKKE REGLER DEL I INNLEDENDE ANMERKNINGER

TILLEGG 1 TIL VEDLEGG IV PRODUKTSPESIFIKKE REGLER DEL I INNLEDENDE ANMERKNINGER TILLEGG 1 TIL VEDLEGG IV PRODUKTSPESIFIKKE REGLER DEL I INNLEDENDE ANMERKNINGER 1. Den første kolonnen i listen i avsnitt II inneholder kapitler, posisjoner eller underposisjoner, og den andre kolonnen

Detaljer

KAPITTEL 11 MØLLEPRODUKTER; MALT; STIVELSE; INULIN; GLUTEN AV HVETE

KAPITTEL 11 MØLLEPRODUKTER; MALT; STIVELSE; INULIN; GLUTEN AV HVETE KAPITTEL 11 11 Dette kapitlet omfatter: MØLLEPRODUKTER; MALT; STIVELSE; INULIN; GLUTEN AV HVETE Alminnelige bestemmelser 1. Produkter fremstilt ved maling av korn som hører under kapittel 10, og av sukkermais

Detaljer

Nr. 23/488 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1365/2006. av 6.

Nr. 23/488 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1365/2006. av 6. Nr. 23/488 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1365/2006 2010/EØS/23/59 av 6. september 2006 om statistikk over godstransport på innlands vannveier

Detaljer

Sandefjord svømmeklubb

Sandefjord svømmeklubb Sandefjord svømmeklubb 22.9.12 Hvorfor spiser vi? Til en hver tid foregår det ca. 2000 kjemiske reaksjoner i kroppen vår, i tillegg arbeider våre muskler. Alt dette krever energi og tilførsel av nye "råvarer".

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 188/1999 av 17. desember 1999. om endring av EØS-avtalens protokoll 4 om opprinnelsesregler

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 188/1999 av 17. desember 1999. om endring av EØS-avtalens protokoll 4 om opprinnelsesregler Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde EØS-komiteen EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 188/1999 av 17. desember 1999 om endring av EØS-avtalens protokoll 4 om opprinnelsesregler EØS-KOMITEEN HAR

Detaljer

Dressinger og dipp. Guacamole

Dressinger og dipp. Guacamole Dressinger og dipp. Guacamole 2 modne avokado 1 tomat 1 lime Litt chili hvis du tørr? Evn litt hvitløk og koriander For å runde smaken kan det være lurt med ¼ ts salt og evt ¼ ts sukker hvis ikke søte

Detaljer

Følgende menyer er forslag til måltider du kan lage 7 til 2 dager før undersøkelsen.

Følgende menyer er forslag til måltider du kan lage 7 til 2 dager før undersøkelsen. Følgende menyer er forslag til måltider du kan lage 7 til 2 dager før undersøkelsen. Uken før behandling med tarmtømmingsmiddel bør du spise lettfordøyelig mat. Du bør unngå fullkorn og frø, tungt fordøyelige

Detaljer

NOR/304L T OJ L 195/04, p

NOR/304L T OJ L 195/04, p NOR/304L0041.00T OJ L 195/04, p. 12-15 Directive 2004/41/EC of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 repealing certain directives concerning food hygiene and health conditions for

Detaljer

VEDLEGG III. OMTALT I ARTIKKEL 7 NR. 1 (c) FISK OG ANDRE MARINE PRODUKTER

VEDLEGG III. OMTALT I ARTIKKEL 7 NR. 1 (c) FISK OG ANDRE MARINE PRODUKTER VEDLEGG III OMTLT I RTIKKEL 7 NR. 1 (c) FISK OG NDRE MRINE PRODUKTER VEDLEGG III OMTLT I RTIKKEL 7 NR. 1 (c) FISK OG NDRE MRINE PRODUKTER rtikkel 1 Fisk og andre marine produkter som er oppført i tabell

Detaljer