Vedtekter for driften av Stabekktunet barnehage

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedtekter for driften av Stabekktunet barnehage"

Transkript

1 STABEKKTUNET BARNEHAGE JERNBANEVEIEN STABEKK TELEFON TELEFAX Vedtekter for driften av Stabekktunet barnehage 01. Navn og leieforhold 02. Formål 03. Forvaltning av barnehagen 04. Samarbeidsutvalget 05. Foreldreråd 06. Personal 07. Regler for opptak a)opptaksmyndighet b)opptakskriterier c) Oppsigelse 08. Åpningstider /Ferie 09. Fremmøte / Henting 10. Måltider 11. Barnas helse 12. Barnas tøy og eiendeler 13. Økonomi 14. Innskudd 15. Mislighold 16. Forsikring og erstatningsansvar 17. Dugnad 18. Taushetsplikt 19. Arealbestemmelser 20. Aksept av vedtekter 21. Nedleggelse av barnehagen 22. Kvalitetssikring / Internkontroll 23. Iverksetting og endring av vedtekter

2 1 Navn og leieforhold Barnehagens navn er Stabekktunet barnehage. Stabekktunet barnehage er underlagt Stiftelsen Stabekktunet barnehage. Stiftelsen skal ha et styre som representerer stiftelsen utad, og har ansvar for at stiftelsen og det som vedkommer den, blir forvaltet tilfredsstillende. Stiftelsen har ansvar for alle forhold ( økonomi, ansettelser, personalets øvrige tjenesteforhold, forhold som gjelder endring av driften mm ) i barnehagen unntatt de indre forhold, disse er underlagt barnehagens samarbeidsutvalg (se punkt 4). Stiftelsens styre skal bestå av 3-5 styremedlemmer. Styremedlemmene velges på generalforsamlingen til stiftelsen årlig. Lokalene leies av Cana eiendom A/S. Barnehagen er godkjent for barn fra 1-6 år. 2 Formål Lov om barnehager 1 : «Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. Den skal hjelpe til med å stimulere barna til å bruke å utvikle egne evner og anlegg, og barnehagen skal gi den et godt grunnlag til å bli selvstendige, tolerante og skapende mennesker med forutsetninger for å ta ansvar for og ha omsorg for andre. Barnehagen skal hjelpe til med å gi barna en oppdragelse i samsvar med kristne grunnverdier «. 3 Forvaltning av barnehagen Barnehagen drives av Stiftelsen Stabekktunet barnehage. Barnehagen skal drives i samsvar med Lov om barnehager med forskrifter, Rammeplanen for barnehager, samt vedtekter fastsatt av eier. Barnehagen skal ha en autorisert regnskapsfører og en statsautorisert eller registrert revisor. Barnehagen mottar statstilskudd, og kommunal støtte. (Vilkår for kommunal støtte, se vedlegg 1.) 4 Samarbeidsutvalget Barnehagen skal ha et samarbeidsutvalg. (Se lov om barnehager 4) Vårt samarbeidsutvalg består av 5 medlemmer fordelt på følgende grupper: 2 representanter fra foreldrene 2 representanter fra de ansatte 1 representanter fra eier Foreldrerådet, de ansatte og eier velger selv sine representanter til samarbeidsutvalget. Barnehagens styrer har møterett, talerett og forslagsrett selv om vedkommende ikke sitter i SU. Representantene fra foreldrene og ansatte velges for et år, men det er fullt mulig å sitte i flere perioder. Samarbeidsutvalget er beslutningsdyktig når minst en innenfor hver gruppe er representert. I tilfelle stemmelikhet har utvalgets leder dobbel 2

3 stemme. Ved fravær sender representanten en vara, denne har da i dette tilfellet stemmerett. Samarbeidsutvalgets oppgaver vil være saker som gjelder barnehagens daglige drift. Dvs. føre tilsyn med at virksomheten drives i samsvar med gjeldende mål, regler og retningslinjer for barnehagen, utformet lovverk, vedtekter og rammeplanen. Samarbeidsutvalget har et særlig ansvar for barnehagens indre forhold. Dvs. forhold som knytter seg særlig til det daglige livet i barnehagen. F.eks. planer for virksomheten, tilstelninger / utflukter, dugnader, virksomhetens innhold og aktiviteter m.m. Samarbeidsutvalget skal godkjenne årsplanen for barnehagens virksomhet. Samarbeidsutvalget skal ikke behandle saker som omfatter barnehagens ansatte eller økonomi, da dette er tillagt Stiftelsen styre (se punkt 7). Samarbeidsutvalget skal be foreldrerådets syn på saker som må anses særlig viktig for foreldrene. Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende og kontakt skapende organ, og samtidig fremme kontakten mellom barnehagen og samfunnet. Samarbeidsutvalget skal ikke behandle personalsaker eller saker som gjelder det enkelte barn. De som sitter i samarbeidsutvalget har taushetsplikt etter barnehagelovens 20. Tvister som oppstår kan ankes til Stiftelsens styre. Samarbeidsutvalget skal ha minimum 2 møter i året. 5 Foreldreråd Barnehagen skal ha et foreldreråd (se lov om barnehager 4). Foreldrerådet skal bestå av foreldrene til alle barna i barnehagen. Foreldrerådet er det formelle organet som skal gi foreldrene medinnflytelse på barnehagens virksomhet. Første møtet i foreldrerådet innkalles og ledes av foreldrerepresentantene i Samarbeidsutvalget. På dette møtet velges to representanter. De valgte representantene utgjør foreldrerådets arbeidsutvalg. Disse to er foreldrenes representanter i samarbeidsutvalget. Foreldrerådets arbeidsutvalg har ansvar for innkallelser og ledelse av de senere rådsmøter. Foreldrerådets utvalg konstituerer seg selv med leder og nestleder. Alle valg gjelder for et år. De skal være skriftlige dersom noen ønsker dette. Ansatte som selv har barn i barnehagen er ikke valgbare foreldrerepresentanter. Foreldrerådet skal ivareta barnas og foreldrenes interesserer når det gjelder å sikre barna gode utviklings- og aktivitetsmuligheter, og fremme foreldresamarbeidet og foreldrenes medbestemmelse i barnehagen. Personalsaker skal ikke ligge under foreldrerådets ansvarsområde. Saker fra foreldrerådet skal behandles i samarbeidsutvalget. Ved avstemming i foreldreråd gis det en stemme for hver fremmøtte. 6 Personal Barnehagen har et pedagogisk personal som følger Lov om barnehager. Stiftelsens styre ansetter personalet etter innstilling fra styrer. Stillingsbeskrivelser fastsettes av stiftelsens styre. Personalet i barnehagen skal være lønnet av Stiftelsen Stabekktunet barnehage. Den daglige driften forestås av en styrer med godkjent førskolelærerutdanning. Øvrig personale skal med mindre stiftelsens styre uttrykkelig beslutter annet innenfor barnehagelovens rammer, bestå av minst 1 pedagogisk leder med førskolelærerutdanning for 18 barn over 3 år og 1 pedagogisk leder for 9 barn 3

4 under 3 år. Det skal være 2 assistenter på hver avdeling. Styrer skal utarbeide pedagogisk årsplan for barnehagen, og legge denne fram for samarbeidsutvalget. Det skal føres oversikt over fravær for personalet. 7 Regler for opptak Det er nå samordnet opptak for alle barnehager i Bærum. Det vil si at man sender en søknad uansett om man søker privat eller kommunal barnehageplass. Opptak av nye barn skjer hovedsaklig hver høst. Søknadsfristen for opptak av barn er senest 1.februar det året søknaden gjelder for. Søknaden sendes til Bærum Kommune. Kommunen samordner søkerne og lager søkerlister. Tildeling av plasser skal skje innen 15. mai, hvoretter styrer straks skal gi skriftlig underretning til de som er tildelt plass. For å beholde plass må bindende/uforbeholden aksept av plass være mottatt av barnehagen senest innen 8 dager fra meddelelse om tildeling er mottatt. Takker man nei til plassen, slettes søknaden. Skulle det senere oppstå behov for barnehageplass, må ny søknad sendes. a) Opptaksmyndighet: Opptaket skal behandles i Stiftelsens styre eller av styrer etter fullmakt fra stiftelsens styre. Aksept av plass er bindene, men kan allikevel sies opp med 2 mnd. oppsigelse. b) Opptakskriterier: Prioriteringskriterier for opptak 1. Barn med funksjonshemming Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage. Det skal foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet har nedsatt funksjonsevne (barnehageloven 13) 2. Barnevernsvedtak Barn det er fattet vedtak om etter lov om barnevernstjenester 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd, har rett til prioritet ved opptak i barnehage (barnehageloven 13) 3. Barn av ansatte 4. Søsken av barn som allerede har plass i barnehagen 5. Barn bosatt i nærmiljøet prioriteres før andre barn. Bortsett fra de opptaksregler som er nedfelt i barnehageloven kan alle opptakskriterier/ prioriteringskriterier fravikes av opptaksmyndigheten i forhold til barnegruppens sammensetting av alder og kjønn, samt økonomi. Ved tildeling av plass innbetales et innskudd (se punkt 15) dersom ikke annet er avtalt. Barn som ikke er bosatt i Bærum kan få plass (eller beholde plassen dersom de flytter ut av Bærum mens barnet går i barnehagen), men må da betale et tillegg til den ordinære oppholdsbetalingen tilsvarende det barnehagen mister i offentlig støtte. Eier forbeholder seg retten til når som helst å leie ut plasser som blir ledige til bedrifter og institusjoner. Eventuelle utleide plasser følger sine egne opptakskriterier (innenfor barnehagelovens rammer). Klagerett og klagebehandling: Man har rett til å klage på vedtaket. Klagefristen er på 3 uker fra underretning. Klagen skal fremsettes skriftig og sendes til Bærum kommune, barnehagekontoret (se vedlegg 2). 4

5 c) Oppsigelse av barnehageplass: Aksept av plass er bindende, men kan allikevel sies opp med minst 2 måneders varsel. Oppsigelse gjelder fra den 1. i den påfølgende måned etter at oppsigelsen er gitt. Oppsigelse av barnehageplass skal skje skriftlig og leveres styrer. Oppsigelse av barnehageplassen kan også gis fra stiftelsens styre dersom: - opptaksmyndighetene erfarer at plassen er tildelt ut fra uriktige opplysninger gitt av foresatte i søknaden - oppholdsavgiften er uteblitt etter forfall - ansettelsesforholdet opphører - barnehagen blir nedlagt 8 Åpningstider / Ferie Barnehagen skal være åpen fra kl , alle virkedager. Barnehagen holder stengt fire uker i juli, samt julaften, romjulen, virkedagene i påsken, helligdager, offentlige fridager og planleggingsdager. De 4 ukene i juli vil være 28, 29 og 30. Den siste uken vil være avhengig av skolefritidsordningen. Det skal være 5 planleggingsdager pr år hvor barnehagen er stengt for barna, uten at dette medfører redusert oppholdsbetaling. Oppsatt ferie er bindende. 9 Fremmøte og henting Barna skal følges til barnehagen og det skal gies beskjed til de ansatte at barnet er kommet / hentet. Når foreldrene eller den som henter / bringer er i barnehagen er ansvaret for barnet deres. Skal barna hentes av andre enn den / de som har den daglige omsorgen for barnet skal det gis beskjed om dette på forhånd til barnehagen. Barnet skal krysses inn når det kommer og ut når det blir hentet. 10 Måltider Barna må ha med seg mat hjemmefra hvis de ønsker å spise frokost i barnehagen. Ellers serveres det to måltider pr. dag, som det betales ekstra for. 11 Barnas helse Ved tildeling av plass i barnehagen forplikter foreldrene seg til å informere personalet om allergier eller andre helseforhold som har betydning for barnet. Er det smittsomme sykdommer i hjemmet, plikter foresatte straks å melde fra til barnehagen. Syke barn skal ikke oppholde seg i barnehagen. 12 Barnas tøy og eiendeler Barnas tøy og fottøy merkes med barnets navn. Barna må ha tøy med seg hver dag slik at de kan være kledd etter værforholdene når vi er ute. Alle barna skal ha et fullt skift liggende i barnehagen til enhver tid. Barnehagen har intet ansvar for private eiendeler eller barnas tøy. 13 Økonomi Grunnkapitalen til stiftelsen skal til enhver tid ikke være mindre enn kroner. Budsjett og regnskap skal endelig vedtas av styret i Stiftelsen Stabekktunet barnehage. Det vedtatte budsjett er bindende for barnehagen, og eventuelle endringer må forelegges for godkjennelse av stiftelsens styre (se punkt 7). På grunnlag av det vedtatte budsjett skal stiftelsens styre fastsette foreldrebetaling som betales for hvert barn i barnehagen. Foreldreandelen betales forskuddsvis før den 05. i hver måned. Det betales uavkortet foreldrebetaling for den måned barnet begynner uavhengig av 5

6 startdato. Ved barns sykdom betales ordinær foreldreandel. Ved lengre tids sykdom kan betaling bortfalle etter nærmere vurdering foretatt av stiftelsens styre. Styret i Stiftelsen Stabekktunet barnehage skal utarbeide og innsende søknader om offentlig støtte til barnehagens drift. I denne forbindelse skal styrer fremskaffe det materiell og de opplysninger som er nødvendig for en forsvarlig behandling av slike søknader. Stabekktunet barnehages økonomi baserer seg på foreldrebetaling, statsstøtte og økonomisk støtte fra Bærum kommune. Bærum kommune har vedtatt vilkår som må være til stede for at kommunal støtte skal gis (se vedlegg 1). 14 Depositum Ved tildeling av plass innbetales et depositum pålydende kr Innbetalingen skal skje senest 14 dager etter at melding om tildeling av plass er gitt. Depositumet tilbakebetales (uten renter) når barnet slutter i barnehagen og alle utgifter for barnet er betalt. Depositumet samles på en egen klient konto. Denne kontoen skal også holdes utenfor en eventuell konkurs da dette er foreldrenes penger og ikke barnehagens. 15 Mislighold Dersom det ikke er betalt foreldreandel innen forfall, og betalingsutsettelse ikke er innvilget, eller dersom foreldre/foresatte unnlater å følge vedtektene, eller eiers evt. barnehagens styres bestemmelser, gir stiftelsens styre de foresatte skriftlig beskjed om at barnet umiddelbart mister plassen dersom betaling ikke finner sted innen 14 dager. De som er skyldig betaling for opphold kan ikke få sine barn i barnehagen ved nytt opptak før all gjeld er slettet. Utestående kan trekkes fra depositum. 16 Forsikrings- og erstatningsansvar. Barna er forsikret gjennom kommunens kollektive ulykkesforsikring. Ansatte er forsikret gjennom barnehagen for ulykker som skjer i arbeidstiden. Ingen kan kreve erstatning for skade utover de beløpsgrenser som gjelder i henhold til kommunens / barnehagens forsikringsordning. Dersom foreldrene ikke ønsker at deres barn skal være med på turer ut av barnehagens område og eventuelt være passasjer i bil eller andre transportmidler ved utflukter o.l., må dette meddeles barnehagen skriftlig. Verken barnehagen eller barnehagens eier har erstatningsansvar for tap som skyldes at barnehagen må holdes stengt pga sykdom, streik, bemanningsproblemer, brann m.m. samt ved force majeure. Barnehagen har intet ansvar for private leker som medbringes i barnehagen. Barnehagen har ikke erstatnings ansvar for eventuelle skader som påføres biler, som står parkert på barnehagens parkeringsplass. 17 Dugnad Foreldre og foresatte plikter å delta på avtalte dugnader, til sammen minimum 6 timer pr. år. Dersom ingen av foreldrene / foresatte møter kan det innkreves et beløp på til sammen kr eller det kan bli krevd annet arbeid. 18 Taushetsplikt Barnehagens personale er underlagt taushetsplikt etter 20 i Lov om barnehager. For øvrig vises det til reglene om taushetsplikt i forvalningsloven 13-13f. Forvaltningsloven 13. «Enhver som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan, plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til det han i forbindelse med tjenesten eller arbeidet får vite om: 1) noens personlige forhold, eller 6

7 2) tekniske innretninger og fremgangsmåter samt drifts- eller forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som opplysningen angår. Som personlige forhold regnes ikke fødested, fødselsdato og personnummer, statsborgerforhold, sivilstand, yrke, bopel og arbeidssted, med mindre slike opplysninger røper et klientforhold eller andre forhold som må anses som personlige. Kongen kan ellers gi nærmere forskrifter om hvilke opplysninger som skal reknes som personlige, om hvilke organer som kan gi privatpersoner opplysninger som nevnt i punktumet foran og opplysninger om den enkeltes personlige status for øvrig, samt om vilkårene for å gi slike opplysninger. Taushetsplikten gjelder også etter at vedkommende har avsluttet tjenesten eller arbeidet. Han kan heller ikke utnytte opplysninger som nevnt i denne paragraf i egen virksomhet eller i tjeneste eller arbeid for andre». Tilføyd ved lov 27 mai 1977 nr. 40, endret ved lov 11 juni 1982 nr Arealbestemmelser Netto lekeareal i barnehagen er 4 kvm pr. barn 20 Aksept av vedtektene. Ved tildeling av plass må barnets foreldre / foresatte skriftlig akseptere barnehagens vedtekter. 21 Nedleggelse av barnehagen Barnehagen kan nedlegges dersom Stiftelsens styret ikke finner det økonomisk mulig, eller av en annen grunn ikke finner det hensiktsmessig å opprettholde driften. Oppsigelse av plasser i forbindelse med en nedleggelse skal skje med to mnd skriftlig oppsigelse til hvert enkelt barns foresatte. Oppsigelsestiden trer i kraft fra den 1. i den påfølgende måned oppsigelsen blir gitt. Et eventuelt driftsoverskudd ved nedleggelse skal brukes til å støtte andre private barnehager. Det er Stiftelsens styre som velger hvilke barnehager som skal tilgodesees. 22 Kvalitetssikring / Internkontroll. Stabekktunet barnehage følger de forskrifter som til enhver tid gjelder for Internkontroll i barnehager. Leder for eierstyret, styrer og HMS ansvarlig har ansvar for å påse at barnehagens egen sjekkliste blir fulgt opp, og at krav fastsatt i «Forskrift om miljørettet helsevern av » blir fulgt opp. Barnehagen har et kvalitetssikrings system. I dette ligger også et internkontrollsystem. 23 Iverksetting og endring av vedtektene. Vedtektene gjøres gjeldende fra Endring i vedtektene kan bare foretas av Stiftelsens styre og skal sendes kommunen til orientering. Endring av vedtektene For Stiftelsens styret Cathinka Cappelen Narverud, 7

8 Vedlegg 1 VILKÅR FOR KOMMUNAL STØTTE TIL DRIFT AV PRIVATE BARNEHAGER I følge 5 i Forskrift om likeverdig behandling av barnehager i forhold til offentlige tilskudd, kan kommunen sette rimelige og relevante vilkår knyttet til barnehagedriften. Følgende vilkår er satt for kommunalt tilskudd i Bærum; 1) Kommunens vilkår skal fremgå av barnehagens vedtekter. Vedtektsendringer skal sendes kommunen til orientering. 2) Kommunen har rett til innsyn i barnehagens økonomi. Resultatregnskap sendes hvert år på fastsatt skjema (Q 0257 B Årsregnskap for ikke-kommunale barnehager) innen fastsatt frist. I tillegg skal revidert årsregnskap sendes til kommunen. Budsjett fremlegges dersom kommunen krever det. Ved nedleggelse av barnehagen, skal revidert sluttregnskap sendes til kommunen. 3) Det skal brukes en autorisert regnskapsfører til å føre regnskap når barnetallet er over 20. Regnskapet skal revideres av en registrert eller statsautorisert revisor når barnetallet er over 10. 4) Der hvor kommunen har gitt garanti for husbanklån, skal regnskapet revideres av registrert eller statsautorisert revisor. Regnskapet skal føres av autorisert regnskapsfører. 5) Der hvor kommunen har gitt garanti for husbanklån, plikter barnehagen årlig å avsette midler til et vedlikeholdsfond som sikrer at kostnadene med opprettelse, drift, vedlikehold 8

9 og kapitalkostnader for barnehagen fordeles mest mulig rettferdig mellom foreldregenerasjonene. 6) Kommunen skal til enhver tid vite hvilke barn som går i barnehagen. Det vil si at barnehagen plikter løpende å melde om endringer i barnegruppen (barn som slutter og begynner i barnehagen). Kommunalt tilskudd gis for det antall barn barnehagen er godkjent for. Der hvor barnehagen har depositumsordning skal pengene settes på egen bankkonto. Videre skal det opprettes en avtale mellom barnehageeier og den enkelte forelder om at pengene kun skal benyttes til manglende betaling av barnehageplass Vedlegg 2 Forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage INNHOLD Forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage. 1. Formål og virkeområde 2. Opptakskrets og opptakskriterier 3. Tildeling av plass 4. Rett til begrunnelse 5. Søkerens adgang til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter 6. Klagerett 7. Klagen 8. Klageinstansen 9. Klagefrist 10. Saksbehandlingstid, foreløpig svar 11. Taushetsplikt mv. 12. Omgjøring av egen avgjørelse om opptak uten klage 13. Ikrafttredelse Forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage. Fastsatt ved kgl.res. 16. desember 2005 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) 12 annet ledd. Fremmet av Barne- og familiedepartementet. 1. Formål og virkeområde 9

10 Formålet med forskriften er å sikre at opptak i barnehage skjer på en måte som ivaretar søkernes rettssikkerhet og en forsvarlig og effektiv saksbehandling. Forskriften gjelder ved opptak i alle virksomheter som omfattes av barnehageloven. 2. Opptakskrets og opptakskriterier Barnehagens vedtekter skal definere barnehagens opptakskrets og opptakskriterier. Opptakskriteriene må være objektive og etterprøvbare. Opptakskriteriene skal gi søkere med rett til prioritet etter barnehageloven 13 første prioritet. 3. Tildeling av plass Tildeling av plass skal skje i samsvar med de fastsatte opptakskriteriene. Ved det årlige hovedopptaket skal alle søkere varsles skriftlig om hvorvidt og i hvilken barnehage de har fått tilbud om plass. Søkerne skal orienteres om retten til etterfølgende begrunnelse for avgjørelsen etter 4, retten til å klage etter 6 og klagefristen etter 9. Søkere som ikke har fått første ønske oppfylt, skal gis rett til å bli satt på søkerliste ved denne barnehagen. Ved supplerende opptak i løpet av barnehageåret skal først søkere fra søkerlisten tilbys plass i samsvar med de fastsatte opptakskriteriene. Tildeling av plass skal skje skriftlig. Ved supplerende opptak skal kun søkere til barnehagen med lovfestet rett til prioritet som ikke tilbys plass, underrettes skriftlig om at en ledig plass i barnehagen er tilbudt en annen, og gis orientering om retten til etterfølgende begrunnelse for avgjørelsen etter 4, retten til å klage etter 6 og klagefristen etter Rett til begrunnelse Søkere som verken får første eller andre ønske oppfylt, kan kreve en skriftlig begrunnelse for hvorfor barnet ikke har fått ønsket barnehageplass. Ved supplerende opptak kan søkere til barnehagen med lovfestet rett til prioritet kreve slik begrunnelse dersom de ikke tilbys plass. 5. Søkerens adgang til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter Forvaltningslovens regler om partsinnsyn i 18, 19, 20 og 21 gjelder tilsvarende så langt det ikke er gitt særregler her. Retten til innsyn gjelder ikke for opplysninger om andres personlige forhold etter forvaltningsloven 13 annet ledd, herunder bl.a. opplysninger om fysisk og psykisk helse, familie- og hjemforhold, boligforhold, økonomi eller klientforhold til det offentlige. Henvendelser om innsyn skal behandles av kommunen. 6. Klagerett Ved hovedopptak kan søker klage over avslag på søknad om barnehageplass. Søker kan også klage dersom søker verken får sitt første eller andre ønske oppfylt. Ved supplerende opptak kan bare søkere til barnehagen med lovfestet rett til prioritet etter barnehageloven 13 klage dersom de ikke tilbys plass i den aktuelle barnehagen. 7. Klagen Klagen må fremsettes skriftlig for kommunen og må nevne den avgjørelse det klages over og de grunner klagen støtter seg til. Kommunen skal foreta de undersøkelser klagen gir grunn til, herunder alltid forelegge klagen for barnehageeieren. Finner kommunen at klageren skulle vært tilbudt den ønskede barnehageplassen, skal barnet tilbys første ledige plass etter at barn med prioritet etter barnehageloven 13 er tilbudt plass. 10

11 Dersom kommunen ikke tar klagen under behandling eller ikke gir klageren medhold i at denne skulle vært tilbudt den ønskede barnehageplassen, skal kommunen sende klagen til klageinstansen. 8. Klageinstansen Kommunens klageorgan er klageinstans. Dersom klageinstansen finner at klageren skulle vært tilbudt den ønskede plassen, skal barnet tilbys første ledige plass etter at barn med prioritet etter barnehageloven 13 er tilbudt plass. 9. Klagefrist Klagefristen er 3 uker fra det tidspunkt underretning om avgjørelsen er kommet fram til vedkommende søker. For den som ikke har mottatt underretning, løper fristen fra det tidspunktet vedkommende har fått eller burde ha skaffet seg kunnskap om avgjørelsen. Krav om begrunnelse etter 4 avbryter fristen. Ny frist løper fra det tidspunkt søkeren har mottatt begrunnelsen. Selv om klageren har oversittet klagefristen, kan klagen tas under behandling dersom det er rimelig at den blir behandlet. 10. Saksbehandlingstid, foreløpig svar Klagen skal forberedes og avgjøres uten ugrunnet opphold. Dersom klagen ikke kan behandles innen en måned etter at den er mottatt, skal det gis foreløpig svar, såfremt dette ikke må anses som åpenbart unødvendig. 11. Taushetsplikt mv. Forvaltningslovens regler om taushetsplikt gjelder tilsvarende for saker om opptak i barnehage. Opplysninger om noens personlige forhold må ikke spres til andre enn dem som skal behandle søknaden om opptak. Fødselsnummer kan bare brukes når det er saklig behov for sikker identifikasjon og metoden er nødvendig for å oppnå slik identifisering. 12. Omgjøring av egen avgjørelse om opptak uten klage En avgjørelse om tildeling av plass kan omgjøres der en søker bevisst har gitt uriktige opplysninger og disse har vært bestemmende for tildelingen av plassen. 13. Ikrafttredelse Forskriften trer i kraft 1. januar Databasen sist oppdatert 14. nov

VEDTEKTER FOR KLØVERBAKKEN BARNEHAGE

VEDTEKTER FOR KLØVERBAKKEN BARNEHAGE 1 VEDTEKTER FOR KLØVERBAKKEN BARNEHAGE Sist endret 29.08.11 1. Eierforhold Eiendommen DI Kløverbakken eies av Bærum Kommune som leier ut lokalene med tilhørende utearealer til DI gruppen as for barnehageformål.

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER FROLAND KOMMUNE

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER FROLAND KOMMUNE FROLAND KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER FROLAND KOMMUNE Vedtatt i k-sak 27/2008, den 6. mars 2008 Gjeldende fra 01.02.2008 Revisjonsansvarlig: Rådmannen v/skole-barnehagefaglig Sist revidert:

Detaljer

1. NAVN OG EIERFORHOLD

1. NAVN OG EIERFORHOLD 1. NAVN OG EIERFORHOLD Barnehagens navn er Østheim Barnehage (heretter Barnehagen). Barnehagen er organisert som en ideel forening. Foreningen er eget rettssubjekt med begrenset og upersonlig ansvar for

Detaljer

Innholdsfortegnelse, vedtekter

Innholdsfortegnelse, vedtekter Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for Eikebo Barnehage SA... 2 1 Navn og selskapsform... 2 2 Formål... 2 3 Medlemmer... 2 4 Rettslig disposisjonsevne. Ansvar for gjeld.... 2 5 Årsmøte... 3 6 Årsmøtets

Detaljer

VEDEKTER FOR BERGHOFF BARNEHAGE

VEDEKTER FOR BERGHOFF BARNEHAGE VEDEKTER FOR BERGHOFF BARNEHAGE Innholdfortegnelse 1 Barnehagens formål. 2 2 Forvaltning av barnehagen 2 3 Opptak av barn. 2 4 Opptaksmyndighet og klageinstans og vilkår for kommunal støtte... 2,3 5 Oppholdsbetaling

Detaljer

DRIFTS VEDTEKTER FOR LYSAKER IDRETTSBARNEHAGE AS (LIB) 2. FORRETNINGSKONTOR Selskapets forretningskontor er i Bærum kommune.

DRIFTS VEDTEKTER FOR LYSAKER IDRETTSBARNEHAGE AS (LIB) 2. FORRETNINGSKONTOR Selskapets forretningskontor er i Bærum kommune. DRIFTS VEDTEKTER FOR LYSAKER IDRETTSBARNEHAGE AS (LIB) 1. SELSKAPETS FIRMA Selskapets navn er Lysaker Idrettsbarnehage AS (LIB). Selskapet er et aksjeselskap og skal ikke registreres i Verdipapirsentralen.

Detaljer

Barnehagen er organisert som aksjeselskap som eies av Grenland Barnehagedrift AS.

Barnehagen er organisert som aksjeselskap som eies av Grenland Barnehagedrift AS. 1 Eierforhold Barnehagen er organisert som aksjeselskap som eies av Grenland Barnehagedrift AS. 2 Formål Barnehagen er en pedagogisk virksomhet, og skal sikre barn under opplæringspliktig alder gode utviklings-

Detaljer

Lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) med forskrifter og departementets merknader til bestemmelsene

Lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) med forskrifter og departementets merknader til bestemmelsene Rundskriv F-08/2006 Lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) med forskrifter og departementets merknader til bestemmelsene Barnehageløftet Rundskriv F-08/2006 Lov 17. juni 2005 nr. 64 om

Detaljer

VEDTEKTER FOR BERGHEIM BARNEHAGE SA

VEDTEKTER FOR BERGHEIM BARNEHAGE SA VEDTEKTER FOR BERGHEIM BARNEHAGE SA Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for Bergheim Barnehage SA med andelskapital...3 1 Navn og forretningssted...3 2 Formål...3 3 Andelshavere...3 4 Rettslig disposisjonsevne.

Detaljer

Vedtekter. for. Eplehagan barnehage SA

Vedtekter. for. Eplehagan barnehage SA Vedtekter for Eplehagan barnehage SA Vedtatt på Årsmøtet i Eplehagan barnehage SA 15.03.2012 VEDTEKTER for samvirkeforetaket Eplehagan Barnehage SA, org. nr. [880 711 792] vedtatt på årsmøte den [15.03.2012],

Detaljer

Vedtekter for Øverland Barnehage A/S

Vedtekter for Øverland Barnehage A/S Vedtekter for Øverland Barnehage A/S Vedtatt i generalforsamling 5. desember 2005 med virkning fra 1. august 2006. Endret og vedtatt i generalforsamling 07.10.13 Adresse: Gml. Ringeriksv. 125 1356 Bekkestua

Detaljer

Barnehagevedtekter. for Nærsnes Barnehage SA i henhold til barnehageloven 7

Barnehagevedtekter. for Nærsnes Barnehage SA i henhold til barnehageloven 7 1 Eierforhold Barnehagevedtekter for Nærsnes Barnehage SA i henhold til barnehageloven 7 Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 17. oktober 2012. Sammenslutningen er et samvirkeforetak med foretaksnavnet Nærsnes

Detaljer

VEDTEKTER FOR PUTTARA FUS BARNEHAGE AS Vedtatt av styret for Puttara FUS barnehage as 03.06. 2011

VEDTEKTER FOR PUTTARA FUS BARNEHAGE AS Vedtatt av styret for Puttara FUS barnehage as 03.06. 2011 VEDTEKTER FOR PUTTARA FUS BARNEHAGE AS Vedtatt av styret for Puttara FUS barnehage as 03.06. 2011 1. Barnehagen eies og drives av Puttara FUS barnehage as 2. FORMÅL Aksjeselskapets formål er på best mulig

Detaljer

Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA

Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA 1 Navn og forretningssted Andelslagets navn er Nygårdshaugen barnehage SA. Andelslaget ligger i Sarpsborg kommune. Andelslaget er en økonomisk forening,

Detaljer

Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA

Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA...2 1 Navn og forretningssted...2 2 Formål......2 3 Andelshavere......2

Detaljer

Vedtekter for Osa Gårdsbarnehage.

Vedtekter for Osa Gårdsbarnehage. Vedtekter for Osa Gårdsbarnehage. 1. EIERFORHOLD Barnehagen er en privat barnehage som eies og drives av Osa Gårdsbarnehage as. Eiere av Osa Gårdsbarnehage as er Rolf Skjæveland og Marit Osa Skjæveland.

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905 SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905 Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 16.12. 2012 Innholdsfortegnelse Selskapsvedtekter i henhold til Samvirkeloven 1

Detaljer

Vedtekter for Egenes Idrettsbarnehage

Vedtekter for Egenes Idrettsbarnehage Vedtekter for Egenes Idrettsbarnehage 1. Eierforhold Barnehagen drives som et aksjeselskap(as). Barnehagen eies av Svein Aase, adresse Hitraveien. 2. Formål Formål for barnehage Barnehagen skal i samarbeid

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE BARNEHAGER Vedtatt av kommunestyret i møte 26. februar 2014

VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE BARNEHAGER Vedtatt av kommunestyret i møte 26. februar 2014 VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE BARNEHAGER Vedtatt av kommunestyret i møte 26. februar 2014 1 DRIFT Barnehagene eies av Skedsmo kommune og drives i samsvar med Lov om barnehager av 17. juni 2005, kommunale

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGEN

VEDTEKTER FOR BARNEHAGEN Hunsrød-Fevang Barnehage Vedtekter for barnehagen VEDTEKTER FOR BARNEHAGEN Revidert på styremøte, 25. februar 2009 (Samvirkelaget «Hunsrød-Fevang Barnehage SA» har egne vedtekter) INNHOLDSFORTEGNELSE 1.

Detaljer

Vedtekter for Kulur Åsemyra barnehage - Accrington AS

Vedtekter for Kulur Åsemyra barnehage - Accrington AS Vedtekter for Kulur Åsemyra barnehage - Accrington AS Barnehagens navn er Kulur Åsemyra barnehage. Driver av barnehagen er Accrington AS. Barnehagen følger Lov om barnehager med tilhørende forskrifter

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET VEDTEKTER FOR BARNEHAGEN

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET VEDTEKTER FOR BARNEHAGEN VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET OG VEDTEKTER FOR BARNEHAGEN INNHOLDSFORTEGNELSE VEDTEKTER Vedtekter for Samvirkeforetaket Brusletta Barnehage SA 1 Ansvar og formål. 3 2 Andelshavere 3 3 Andel. 3 4 Valg

Detaljer

VEDTEKTER FOR ANDELSLAGET VEDTEKTER FOR BARNEHAGEN

VEDTEKTER FOR ANDELSLAGET VEDTEKTER FOR BARNEHAGEN VEDTEKTER FOR ANDELSLAGET OG VEDTEKTER FOR BARNEHAGEN INNHOLDSFORTEGNELSE VEDTEKTER Vedtekter for andelslaget Brusletta Barnehage BA 1 Ansvar og formål. 3 2 Andelshavere 3 3 Andel. 3 4 Valg av styre 3

Detaljer

VEDTEKTER FOR SOLA BARNEHAGE Gjeldende fra 9. februar 2015. 1. BARNEHAGEN EIES OG DRIVES AV: Samvirkeforetaket Sola Barnehage SA

VEDTEKTER FOR SOLA BARNEHAGE Gjeldende fra 9. februar 2015. 1. BARNEHAGEN EIES OG DRIVES AV: Samvirkeforetaket Sola Barnehage SA VEDTEKTER FOR SOLA BARNEHAGE Gjeldende fra 9. februar 2015 1. BARNEHAGEN EIES OG DRIVES AV: Samvirkeforetaket Sola Barnehage SA 2. FORMÅL: Lagets formål er på best mulig måte å drive barnehage i Sola kommune

Detaljer

1. Navn og forretningssted... 3. 2. Formål... 3 3. Andelshavere... 3 4. Rettslig disposisjonsevne - ansvar for gjeld... 3

1. Navn og forretningssted... 3. 2. Formål... 3 3. Andelshavere... 3 4. Rettslig disposisjonsevne - ansvar for gjeld... 3 Del I: Vedtekter for samvirkeforetaket Båsmobakken Barnehage SA 1. Navn og forretningssted... 3 2. Formål... 3 3. Andelshavere... 3 4. Rettslig disposisjonsevne - ansvar for gjeld... 3 5. Årsmøte... 4

Detaljer

Vedtekter for Skogkanten barnehage SA Vedtekter vedtatt på årsmøte mai 2011.

Vedtekter for Skogkanten barnehage SA Vedtekter vedtatt på årsmøte mai 2011. Vedtekter for Skogkanten barnehage SA Vedtekter vedtatt på årsmøte mai 2011. Barnehagen eies og drives av Skogkanten Barnehage SA. Sørumsand 2.5.2011 1 NAVN OG FORRETNINGSSTED Samvirkeforetakets navn er

Detaljer

Harstad kommune Dok.id.: I.6.6.1-2 Side: 1

Harstad kommune Dok.id.: I.6.6.1-2 Side: 1 Harstad kommune Dok.id.: I.6.6.1-2 Side: 1 VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I HARSTAD Sist revidert i kommunestyret 14.4.2011. 1 Innledning Harstad kommune er eier av de kommunale barnehagene i Harstad

Detaljer

sukkerspinn familiebarnehage VEDTEKTER

sukkerspinn familiebarnehage VEDTEKTER sukkerspinn familiebarnehage VEDTEKTER 1 VEDTEKTER Revidert 03.09.2015 1.Eierforhold Sukkerspinn familiebarnehage er en privateid barnehage for barn i alderen 0-3 år. 1.1 Barnehagens eierform er: Delt

Detaljer

Vedtekter for Reisa Montessoribarnehage

Vedtekter for Reisa Montessoribarnehage Vedtekter for Reisa Montessoribarnehage 1 EIERFORHOLD Reisa Montessoribarnehage er en privateid barnehage for barn i alder 0-6 år. Barnehagen eies av Reisa Montessoriforening og er organisert som en forening.

Detaljer

Vedtekter for Stokkebarnehagene Gjeldende fra 01.01.09 Kommunale og private barnehager

Vedtekter for Stokkebarnehagene Gjeldende fra 01.01.09 Kommunale og private barnehager STOKKE KOMMUNE Virksomhet barnehager Postboks 124 3161 STOKKE Telefon: 33 29 56 00 E-post: post.barnehage@stokke.kommune.no Vedtekter for Stokkebarnehagene Gjeldende fra 01.01.09 Kommunale og private barnehager

Detaljer