VEDEKTER FOR BERGHOFF BARNEHAGE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEDEKTER FOR BERGHOFF BARNEHAGE"

Transkript

1 VEDEKTER FOR BERGHOFF BARNEHAGE Innholdfortegnelse 1 Barnehagens formål. 2 2 Forvaltning av barnehagen 2 3 Opptak av barn. 2 4 Opptaksmyndighet og klageinstans og vilkår for kommunal støtte... 2,3 5 Oppholdsbetaling og oppsigelsesfrist 3 6 Åpningstid og leke og oppholdsareal 3 7 Samarbeidsutvalget sammensetning og funksjonstid 3 8 Samarbeidsutvalgets oppgaver Foreldreråd, sammensetning og funksjonstid Foreldrerådets oppgaver Foreeldereengasjement Personalet Helsebestemmelser, barn Helsebestemmelser, personalet Mislighold Nedleggelse Iverksetting og endring av vedtektene 5 Vedtekter for Berghoff Barnehage 1

2 Vedtektene Stiftelsesstyret har i møtet 27. mars 1996, med revisjon på styremøtet 17. september 1998, august 2002, 11. mars 2003, 13. desember 2005, 20. januar 2006 og 14. februar 2008 fastsatt disse vedtektene for Berghoff barnehage i medhold til Lov av 5. Mai 1995 og forskrift av samme dato om barnehager m.v. 1 BARNEHAGENS FORMÅL Berghoff Barnehage er en privat stiftelse med formål å sikre barna gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. Barnehagen vil hjelpe til med å gi barna oppdragelse i samsvar med Barnehagelovens formålsparagraf. Barnehagen skal stimulere barna til å utvikle egne evner og anlegg, og gi dem et godt grunnlag til å bli selvstendige, tolerante og skapende mennesker med forutsetninger for senere å ta ansvar og omsorg for seg selv og andre - noe som også gjelder på det musikalske plan. 2 FORVALTNING AV BARNEHAGEN Berghoff Barnehage drives og eies av Stiftelsen Berghoff Barnehage som et ideelt foretak. Stiftelsesstyret er hovedansvarlig for barnehagens drift. Barnehagens samarbeidsutvalg har ansvaret for barnehagens daglige drift. Barnehagen er godkjent at Bærum Kommune. Den drives i samsvar med gjeldene lover, foreskrifter og retningslinjer, gitt av det offentlige og i samsvar med gjeldene egne vedtekter. Regnskapet skal føres av autoriserte regnskapsfører og revideres av registrerte eller statsautorisert revisor. Bærum Kommune har rett til innsyn i barnehagens økonomi. Detaljert regnskap og budsjett skal sendes til kommunen. Se også Vedtekter for Stiftelsen Berghoff Barnehage 3 OPPTAK Berghoff barnehage kan ta inn barn fra 1 år og opp til skolealder til to avdelinger. Alle barn tas opp for ett år av gangen, men barn som har gått ett år er automatisk prioritert ved neste års opptak. Opptakskriterier: a) I lov om barnehager 13: Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage. Det skal foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet har nedsatt funksjonsevne. b) Barn det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester 4-12 og 4-4-annet og fjerde ledd, har rett til prioritet ved opptak i barnehage. c) Personalbarn d) Barn som i h.h.t. alder/kjønn passer inn i barnehagens gruppesammensetning. e) Barn som sogner til Skui vel området. f) Barn som har gått på Berghoff tidligere, eller som har/hatt søsken der. g) Står flere barn helt likt etter denne prioriteringen følges alders kø etter Bærum kommune. 4 OPPTAKSMYNDIGHET, KLAGERETT OG KLAGEBEHANDLING Bærum kommune er ansvarlig for opptak av barn etter innstilling fra styrer. Ved hovedopptak kan søker klage over avslag på søknad om barnehageplass. Søker kan også klage dersom søker verken får sitt første eller andre ønske oppfylt. Klage på opptaket skal rettes til Bærum kommunes klageorgan, Klagenevnden. Klagen fremsettes skriftlig og sendes Barnehagekontoret. Klagefrist er 3 uker. Vedtekter for Berghoff Barnehage 2

3 VILKÅR FOR KOMMUNAL STØTTE TIL DRIFT AV PRIVATE BARNEHAGER. Kommunens vilkår skal fremgå av barnehagens vedtekter. Se vedlegg. Vedtektsendringer skal sendes kommunen til orientering Kommunen har rett til innsyn i barnehagens økonomi. Det skal sendes inn detaljert regnskap og budsjett. Det skal brukes en autorisert regnskapsfører til å føre regnskap. Regnskapet skal revideres av en registrert eller autorisert revisor. Ved avvikling av barnehagen kan et eventuelt driftsoverskudd ikke utdeles til eierne av barnehagen. Vedtektene må derfor inneholde en bestemmelse om hva som skal skje med barnehagens eventuelle driftsoverskudd ved avvikling. Denne vedtektsbestemmelsen må godkjennes av kommunen. Kommunen har rett til å kjøpe barnehageplasser etter nærmere avtale. 5 OPPHOLDSBETALING OG OPPSIGELSESFRIST Stiftelsesstyret fastsetter hvert år oppholdsbetalingen for barnehageplassene. Barnehagen følger makspris. Betalingen skal skje forskuddsvis hver måned. Betalingen påløper også for ubenyttet plass dersom denne ikke er sagt opp med 3 måneder skriftlig varsel. Det er gjensidig oppsigelsesfrist fra den første i hver måned. Dersom det lykkes å skaffe et nytt barn innen månedens utgang, vil oppsigelsestiden kunne begrenses til 1 måned. 6 ÅPNINGSTID OG LEKE OG OPPHOLDSAREAL Åpningstiden er fra kl til kl Det forventes at foreldrene respekterer barnehagens åpningstid, og personalets arbeidstid. Barnehagen kan pålegge foreldrene et gebyr når barnet hentes/leveres utenfor åpningstid. Berghoff barnehage holder stengt mellom jul og nytt år og dagene i påskeuken. Barnehagen holder stengt hele juli måned. Siste barnehage dag før juleferien er det juleavslutning for barn og foreldre på Berghoff. Dette er en dag med kortere åpningstid og ikke en vanlig barnehage dag. Barnehagen holdes stengt på planleggingsdager (inntil 5 planleggingsdager i året.) Arealnorm pr. barn er fastsatt til 4m2 for barn over 3 år og 5.5 m2 for barn under 3 år. 7 SAMARBEIDSUTVALGETS SAMMENSETNING OG FUNKSJONSTID Ansvarlig for barnehagens drift og indre forhold er samarbeidsutvalget. Det skal ha følgende sammensetning: 2 representanter valgt av foreldrerådet 2 representanter valgt av personalet 2 representanter valgt av stiftelsesstyret Representanter velges for et år av gangen Eiers representanter i samarbeidsutvalget er, i samarbeid med styrer, ansvarlig for ivaretakelse av barnehagens internkontroll system ved gjennomgang av rutinene 2 ganger pr. år. Barnehagens styrer har møte-, tale- og forslags rett i samarbeidsutvalget. Styrer kan kreve å få sin mening i en sak protokollert. Styrer har ikke stemmerett med mindre vedkommende er valgt medlem. Barnehagens styrer innkaller til første møte innen utgangen av september. Samarbeidsutvalget konstituerer seg selv, og vedtaket protokollføres. De som møter i samarbeidsutvalget har taushetsplikt i medhold av barnehageloven 21 og forvaltningsloven 13 og 13 a-f. Vedtekter for Berghoff Barnehage 3

4 8 SAMARBEIDSUTVALGETS OPPGAVER Utvalget skal være et samarbeidsorgan overfor foreldre, personalet og eierne. Utvalget skal ha ansvar for den alminnelige drift i nær kontakt med styrer i barnehagen, og bl.a.: Se til at barnehagen blir drevet innenfor rammen av Barnehageloven, barnehagens vedtekter, budsjett og årsplan. Organisere forelderarbeid som eks. dugnad, vask, komiteer, m.v. Fatte vedtak om årsplan etter innstilling fra styrer. Utarbeide forslag til budsjett for den daglige drift og de nødvendige investeringer/ vedlikehold till stiftelsesstyret. Utvalget skal forelegges saker, som er av betydning for barnehagens virksomhet. Utvalget har rett til å uttale seg i slike saker før avgjørelser blir tatt, og har uttalelsesrett ved endringer av vedtekter. 9 FORELDRERÅD, SAMMENSETNING OG FUNKSJONSTID Barnehagen skal ha et foreldreråd, som består av alle foreldre/foresatte til barn i Berghoff barnehage. Første møte i foreldrerådet etter sommerferien innkalles til, og ledes av, barnehagens styrer innen utgangen av september. Det avholdes minimum 2 møter, ett om høsten og ett etter årsskiftet. På det første foreldrerådet velges 4 representanter til stiftelsesstyret og 2 til samarbeidsutvalget. Barnehagens regnskaper løper fra 1. januar til 31. desember hvert år. Årsregnskapet og forslag til budsjett fremlegges foreldrerådet på første møte etter årsskifte, senest innen utgangen av april.. Alle valg i foreldrerådet gjelder for ett år, de skal være skriftlig dersom noen ønsker det. Ved avstemning i foreldrerådet gis en stemme for hver fremmøtt. Det skal føres møtebok. Personalet er ikke valgbare som forelderrepresentanter. 10 FORELDRERÅDETS OPPGAVER Foreldrerådet skal ivareta barnas og foreldrenes interesser når det gjelder å sikre barnet gode utviklings- og aktivitetsmuligheter. Foreldrerådet skal fremme samarbeidet mellom hjem og barnehage. Foreldrerådet kan be om å få seg forelagt saker av betydning for foreldrenes forhold til barnehagen. Foreldrerådet kan kreve innsyn i og har uttalelsesrett i saker av stor betydning for barnehagens drift og fremtid. Foreldrerådet har rett til å uttale seg i saker før avgjørelser blir tatt. Foreldrerådet skal velge representanter til drift av barnehagen i stiftelsesstyret og samarbeidsutvalget. 11 FORELDRE ENGASJEMENT Foreldre/foresatte med barn i barnehagen er forpliktet til å delta i drift av barnehagen. Dette vil som minimum innebære deltagelse i halvårlig dugnad, foruten vask av barnehagen og hvis nødvendig arbeid i styrene, foreldreråd og/eller diverse komiteer. Vedtekter for Berghoff Barnehage 4

5 12 PERSONALET Stiftelsesstyret utlyser ledige stillinger og ansetter etter innstilling fra styrer. Barnehagen bemannes med styrer og pedagogisk leder som skal ha førskoleutdanning. For øvrig tilsettes nødvendig personalet. Stiftelsesstyret fastsetter instruks for personalet. Personalet har 6 måneders prøvetid. 13 HELSEBESTEMMELSER Ved ulykker, sykdom og ved mistanke om epidemi, avgjør styrer om helsepersonell, eventuelt lege, må kontaktes omgående. Foresatte skal da underrettes. Styrer avgjør etter rådføring med den aktuelle avdelingsleder, om et barn på grunn av sykdom, midlertidig og maksimalt 1 uke, ikke kan være i barnehagen av hensyn til barnet eller de andre barna. Ved begrunnet mistanke om barnmishandling/omsorgsvikt plikter styrer å melde fra til sosialsenteret i det distriktet barnet bor. Når det gjelder barn med funksjonshemming eller står i fare for ugunstig utvikling skal barnehagens styrer ta initiativ til den nødvendig kontakt med helsestasjon eller den pedagogiske/psykologiske rådgivningstjenesten i samråd med de foresatte. 14 POLITIATTEST I henhold til Lov om Barnehager av 5 mai 1995, jfr. 20 og forskriftens punkt 7, skal alle ansatte legge frem tilfredsstillende politiattest. 15 MISLIGHOLD Dersom foreldre /foresatte som har barn i barnehagen bryter eller unnlater å følge disse vedtektene, foreldrerådets eller samarbeid-utvalgets retningslinjer og beslutninger, eller unnlater rettidig å betale ved den vedtatte månedlige foreldreandel, kan stiftelsesstyret beslutte at det aktuelle barnet skal utmeldes. Før en slik utmelding skal de aktuelle foreldre /foresatte gis skriftlig melding med 14 dagers frist til å rette opp forholdet. 16 NEDLEGGELSE Stiftelsesstyret kan bestemme at driften skal nedlegges dersom det, etter Stiftelsesstyrets oppfatning ikke lenger er økonomisk driftsgrunnlag og/eller spesielle forhold som muliggjør videre drift. En eventuell nedleggelse av barnehagen må skje i henhold til stiftelsesloven. 17 IVERKSETTING OG ENDRING AV VEDTEKTENE Vedtekter for Berghoff barnehage med revisjoner, gjøres gjeldene fra 14. februar Endringer av vedtektene kan bare foretas av stiftelsesstyret etter uttalelse fra samarbeidsutvalget og foreldrerådet. Vedtekter for Berghoff Barnehage 5

6

VEDTEKTER FOR KLØVERBAKKEN BARNEHAGE

VEDTEKTER FOR KLØVERBAKKEN BARNEHAGE 1 VEDTEKTER FOR KLØVERBAKKEN BARNEHAGE Sist endret 29.08.11 1. Eierforhold Eiendommen DI Kløverbakken eies av Bærum Kommune som leier ut lokalene med tilhørende utearealer til DI gruppen as for barnehageformål.

Detaljer

Innholdsfortegnelse, vedtekter

Innholdsfortegnelse, vedtekter Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for Eikebo Barnehage SA... 2 1 Navn og selskapsform... 2 2 Formål... 2 3 Medlemmer... 2 4 Rettslig disposisjonsevne. Ansvar for gjeld.... 2 5 Årsmøte... 3 6 Årsmøtets

Detaljer

DRIFTS VEDTEKTER FOR LYSAKER IDRETTSBARNEHAGE AS (LIB) 2. FORRETNINGSKONTOR Selskapets forretningskontor er i Bærum kommune.

DRIFTS VEDTEKTER FOR LYSAKER IDRETTSBARNEHAGE AS (LIB) 2. FORRETNINGSKONTOR Selskapets forretningskontor er i Bærum kommune. DRIFTS VEDTEKTER FOR LYSAKER IDRETTSBARNEHAGE AS (LIB) 1. SELSKAPETS FIRMA Selskapets navn er Lysaker Idrettsbarnehage AS (LIB). Selskapet er et aksjeselskap og skal ikke registreres i Verdipapirsentralen.

Detaljer

Det finnes ikke dårlig vær, Bare dårlige klær

Det finnes ikke dårlig vær, Bare dårlige klær Vedtekter for Natur og aktivitetsbarnehager AS Det finnes ikke dårlig vær, Bare dårlige klær INNHOLDSFORTEGNELSE 1. eierform 2. formål 3. styringsorganer 4. opptak av barn 5. foreldrebetaling/oppsigelse

Detaljer

VEDTEKTER FOR BERGHEIM BARNEHAGE SA

VEDTEKTER FOR BERGHEIM BARNEHAGE SA VEDTEKTER FOR BERGHEIM BARNEHAGE SA Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for Bergheim Barnehage SA med andelskapital...3 1 Navn og forretningssted...3 2 Formål...3 3 Andelshavere...3 4 Rettslig disposisjonsevne.

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGE

VEDTEKTER FOR BARNEHAGE VEDTEKTER FOR Skauen kristelige BARNEHAGE Utrustet for livet og framtiden 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. EIERFORHOLD 3 2. FORMÅL 3 3. STYRINGSORGANER 3 3A BARNEHAGENS STYRE 3 3.1. STYRETS MEDLEMMER 3 3.2 STYRETS

Detaljer

VEDTEKTER FOR GRINDABERGET BARNEHAGE SA Vedtatt 22.03.2012. 1 Navn Barnehagens navn er Grindaberget barnehage SA, heretter benevnt barnehagen.

VEDTEKTER FOR GRINDABERGET BARNEHAGE SA Vedtatt 22.03.2012. 1 Navn Barnehagens navn er Grindaberget barnehage SA, heretter benevnt barnehagen. VEDTEKTER FOR GRINDABERGET BARNEHAGE SA Vedtatt 22.03.2012 1 Navn Barnehagens navn er Grindaberget barnehage SA, heretter benevnt barnehagen. 2 Formål Barnehagens formål er å eie og drive barnehage i Bærum

Detaljer

Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA

Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA 1 Navn og forretningssted Andelslagets navn er Nygårdshaugen barnehage SA. Andelslaget ligger i Sarpsborg kommune. Andelslaget er en økonomisk forening,

Detaljer

1. Navn og forretningssted... 3. 2. Formål... 3 3. Andelshavere... 3 4. Rettslig disposisjonsevne - ansvar for gjeld... 3

1. Navn og forretningssted... 3. 2. Formål... 3 3. Andelshavere... 3 4. Rettslig disposisjonsevne - ansvar for gjeld... 3 Del I: Vedtekter for samvirkeforetaket Båsmobakken Barnehage SA 1. Navn og forretningssted... 3 2. Formål... 3 3. Andelshavere... 3 4. Rettslig disposisjonsevne - ansvar for gjeld... 3 5. Årsmøte... 4

Detaljer

Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA

Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA...2 1 Navn og forretningssted...2 2 Formål......2 3 Andelshavere......2

Detaljer

VEDTEKTER for Stiftelsen Hydroparken Barnehage

VEDTEKTER for Stiftelsen Hydroparken Barnehage Stiftelsen Hydroparken Barnehage Org. nr.: 985 211 205 Bygdøy Alle 2 0257 Oslo Rev.: 2014-04-04 Rev.: 2012-03-20 Rev.: 2010-06-10 Rev.: 2007-12-31 VEDTEKTER for Stiftelsen Hydroparken Barnehage 1. EIERFORHOLD

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I HITRA KOMMUNE

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I HITRA KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I HITRA KOMMUNE (Sist vedtatt av Hitra kommunestyre den 21. november 2013) 1. Definisjon 2. Virkeområde 3. Formål 4. Ramme for driften 5. Forvaltningen 6. Samarbeidsutvalget

Detaljer

Vedtekter for Skogkanten barnehage SA Vedtekter vedtatt på årsmøte mai 2011.

Vedtekter for Skogkanten barnehage SA Vedtekter vedtatt på årsmøte mai 2011. Vedtekter for Skogkanten barnehage SA Vedtekter vedtatt på årsmøte mai 2011. Barnehagen eies og drives av Skogkanten Barnehage SA. Sørumsand 2.5.2011 1 NAVN OG FORRETNINGSSTED Samvirkeforetakets navn er

Detaljer

VEDTEKTER. For Vækerø Gård Barnehage ANS

VEDTEKTER. For Vækerø Gård Barnehage ANS Vækerø Gård Barnehage ANS Org. nr.: 868 432 322 Drammensveien 250 0277 OSLO Rev: 2014.04.04 Rev: 2010.06.10 VEDTEKTER For Vækerø Gård Barnehage ANS 1. EIERFORHOLD Barnehagen drives av Vækerø Gård Barnehage

Detaljer

Forelagt av styret i Aktivitetsbarnehagen AS den 26.05.05, endret 30.01.06, 27.06.07 og 01.10.2013

Forelagt av styret i Aktivitetsbarnehagen AS den 26.05.05, endret 30.01.06, 27.06.07 og 01.10.2013 VEDTEKTER FOR AKTIVITETSBARNEHAGEN Skogveien 64 a, 1368 Stabekk Forelagt av styret i Aktivitetsbarnehagen AS den 26.05.05, endret 30.01.06, 27.06.07 og 01.10.2013 1. EIERFORHOLD Barnehagen eies av Aktivitetsbarnehagen

Detaljer

Vedtekter for stiftelsen x Barnehage BA... 2

Vedtekter for stiftelsen x Barnehage BA... 2 Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for stiftelsen x Barnehage BA... 2 1 Navn... 2 2 Formål... 2 3 Grunnkapital... 2 4 Rettslig disposisjonsevne. Ansvar for gjeld.... 2 5 Årsmøte... 2 6 Årsmøtets

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905 SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905 Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 16.12. 2012 Innholdsfortegnelse Selskapsvedtekter i henhold til Samvirkeloven 1

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. SINTEF-barnehagene Prestegårdsjordet og Tyholttunet SA

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. SINTEF-barnehagene Prestegårdsjordet og Tyholttunet SA SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR SINTEF-barnehagene Prestegårdsjordet og Tyholttunet SA Vedtatt på årsmøtet 20.05.2014 Org.nr. 971 375 914 (SINTEF-barnehagene Prestegårdsjordet og Tyholttunet

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE BARNEHAGER Vedtatt av kommunestyret i møte 26. februar 2014

VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE BARNEHAGER Vedtatt av kommunestyret i møte 26. februar 2014 VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE BARNEHAGER Vedtatt av kommunestyret i møte 26. februar 2014 1 DRIFT Barnehagene eies av Skedsmo kommune og drives i samsvar med Lov om barnehager av 17. juni 2005, kommunale

Detaljer

Vedtatt på samarbeidsutvalgsmøte 10 september 2012.

Vedtatt på samarbeidsutvalgsmøte 10 september 2012. Driftsvedtekter for Gapatrosten barnehage SA Vedtatt på samarbeidsutvalgsmøte 10 september 2012. 1 Barnehagen eies og drives av Gapatrosten barnehage SA. 2 Formål Lagets formål er på best mulig måte å

Detaljer

Innholdsfortegnelse vedtekter

Innholdsfortegnelse vedtekter Innholdsfortegnelse vedtekter INNHOLDSFORTEGNELSE VEDTEKTER... 1 VEDTEKTER FOR ANDELSLAGET KJERRATEN BARNEHAGE SA... 2 1 SAMVIRKEFORETAKET... 2 2 FORMÅL... 2 3 ANDELER... 2 4 GENERALFORSAMLINGEN... 2 5

Detaljer

Vedtekter. for de kommunale barnehagene

Vedtekter. for de kommunale barnehagene Vedtekter for de kommunale barnehagene Vedtatt i Hovedutvalg for oppvekst og kultur, sak 12/14, 28.08.12. Erstatter vedtekter, 07/19, 16.08.07, revidert, sak 13/21, 02.05.13 1 Generell del 1. Eier og styringsorganer

Detaljer

1 EIEFORHOLD OG DRIFT Barnehagene eies og drives av Eidsvoll kommune. Administrativt er barnehagene organisert i Virksomhet barnehage.

1 EIEFORHOLD OG DRIFT Barnehagene eies og drives av Eidsvoll kommune. Administrativt er barnehagene organisert i Virksomhet barnehage. Vedtekter for de kommunale barnehagene i Eidsvoll Vedtatt av kommunestyret 03.02.15 1 EIEFORHOLD OG DRIFT Barnehagene eies og drives av Eidsvoll kommune. Administrativt er barnehagene organisert i Virksomhet

Detaljer

Vedtekter for Mari Andelsbarnehage SA. Organisasjonsnummer 985695458

Vedtekter for Mari Andelsbarnehage SA. Organisasjonsnummer 985695458 Vedtekter for Mari Andelsbarnehage SA Organisasjonsnummer 985695458 2014 Innholdsfortegnelse: 1. Sammenslutningsform og foretaksnavn 2. Formål 3. Forvaltning av barnehagen, eierforhold mv. 4. Selskapets

Detaljer

V E D T E K T E R. Barnehageroversikt i ULNA. Familiebarnehager: - Alvheim barnehage. - Andromeda barnehage. - Borge barnehage. - Brøholt barnehage

V E D T E K T E R. Barnehageroversikt i ULNA. Familiebarnehager: - Alvheim barnehage. - Andromeda barnehage. - Borge barnehage. - Brøholt barnehage Barnehageroversikt i ULNA - Alvheim barnehage - Andromeda barnehage - Borge barnehage - Brøholt barnehage - Foss barnehage - Fyrstikkalléen barnehage - Gaia barnehus - Hauerseter barnehage - Hola barnehage

Detaljer

Vedtekter for Osa Gårdsbarnehage.

Vedtekter for Osa Gårdsbarnehage. Vedtekter for Osa Gårdsbarnehage. 1. EIERFORHOLD Barnehagen er en privat barnehage som eies og drives av Osa Gårdsbarnehage as. Eiere av Osa Gårdsbarnehage as er Rolf Skjæveland og Marit Osa Skjæveland.

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I SKI

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I SKI VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I SKI Vedtatt av Ski kommunestyret 1.april 1998, endret 1.januar 2011 og 1.januar 2015. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Innhold side 1 Eierforhold og ansvar for drift 3 2

Detaljer

Vedtekter for Kirkerudbakken friluftsbarnehage SA

Vedtekter for Kirkerudbakken friluftsbarnehage SA Vedtekter for Kirkerudbakken friluftsbarnehage SA Vedtekter som følger av samvirkeloven 1 Foretaksnavn Foretakets navn er Kirkerudbakken friluftsbarnehage SA. Foretaket er et samvirkeforetak. Medlemmene

Detaljer

Vedtekter. Hvitveisen barnehage as Ivar Aasensvei 10/5b 0373 Oslo www.hvitveisen.net

Vedtekter. Hvitveisen barnehage as Ivar Aasensvei 10/5b 0373 Oslo www.hvitveisen.net Vedtekter Hvitveisen barnehage as Ivar Aasensvei 10/5b 0373 Oslo www.hvitveisen.net Vedtekter for Hvitveisen barnehage as. 1 Hvitveisen barnehage as drives som et aksjeselskap i henhold til aksjeloven.

Detaljer

V E D T E K T E R. 11. februar 2009. En ULNA barnehage

V E D T E K T E R. 11. februar 2009. En ULNA barnehage VEDTEKTER FOR U - utvikling L - lek N - nærhet A - ansvar A S Oversikt over våre barnehager: www.ulna.no 1 Lovgrunnlag Ulna as sine barnehager drives i samsvar med Lov om barnehager av 17. juni 2005 nr.

Detaljer