DRIFTS VEDTEKTER FOR LYSAKER IDRETTSBARNEHAGE AS (LIB) 2. FORRETNINGSKONTOR Selskapets forretningskontor er i Bærum kommune.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DRIFTS VEDTEKTER FOR LYSAKER IDRETTSBARNEHAGE AS (LIB) 2. FORRETNINGSKONTOR Selskapets forretningskontor er i Bærum kommune."

Transkript

1 DRIFTS VEDTEKTER FOR LYSAKER IDRETTSBARNEHAGE AS (LIB) 1. SELSKAPETS FIRMA Selskapets navn er Lysaker Idrettsbarnehage AS (LIB). Selskapet er et aksjeselskap og skal ikke registreres i Verdipapirsentralen. 2. FORRETNINGSKONTOR Selskapets forretningskontor er i Bærum kommune. 3. SELSKAPETS VIRKSOMHET Selskapets virksomhet er: Å drive idrettsbarnehage. Lysaker Idrettsbarnehage skal drives i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter, og kommunale vilkår for barnehagevirksomhet, barnehagens egne vedtekter, fastsatt budsjett og årsplan.. Barnehagen skal gi barna mulighet for samvær og lek under tilsyn og omsorg av voksne, samt gi gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nært samarbeid med barnas hjem. LIB har en målsetting om å utvikle barnehagen slik at den oppleves som ett ressurssenter for barnehagedrift og arbeidsmarked. Vårt mål er å bygge Norges beste barnehage for både barn, foreldre og ansatte. LIB er en barnehage hvor idrett, lek og bevegelse er en integrert del av den pedagogiske praksis. Idrettsbarnehagen har fokus rundt motorisk utvikling gjennom læring, kropp og lek. Barnehagen ønsker å stimulere barna slik at de vil kunne få langsiktig helsegevinst. LIB ønsker å tilby noe mer enn tradisjonelle barnehager. Vi vil skape et tverrfaglig miljø og satser på høyt kvalifiserte medarbeidere. Vi samarbeider med Høgskolen i Oslo, Norges Idretts høgskole og Universitetet i Oslo. Sammenfattet kan vi si: Hos oss skal barna stifte bekjentskap med aktiviteter og materiell som utvikler de motoriske og sansemotoriske ferdigheter. Barnehagen vil inkludere tverrfaglige samarbeidspartnere Barnehagen vil ha fokus på ett sunt kosthold, alle måltider serveres i barnehagen Barnehagen forplikte seg til å gi personalet videre utdanning og faglig påfyll Barnehagen forholder seg til gjeldende tariff avtaler i PBL - A.

2 4. STYRINGSORGANER Lysaker Idrettsbarnehage AS er et aksjeselskap og følgelig skal aksjeloven tas til følge vedr styringsorganer og drift. LIB har egen regnskapsfører og revisor. Videre understrekes det at barnehageloven med tilhørende forskrifter skal følges. 5. Barnehagens innhold Barnehagen skal være en pedagogisk tilrettelagt virksomhet. Departementet har fastsatt en rammeplan for barnehagen. Rammeplanen gir retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver. Barnehagens eier kan tilpasse rammeplanen til lokale forhold. Samarbeidsutvalget for hver barnehage skal fastsette en årsplan for den pedagogiske virksomheten. Det har i henhold til barnehageloven blitt utarbeidet et system for intern-kontroll i barnehagen. Intern-kontrollmappen står i hyllen på kontoret i barnehagen 6. Forvaltning av barnehagen Barnehagen skal drives i samsvar med lov om barnehager, samt forskrifter og retningslinjer som fastsatt av Kunnskapsdepartementet, samt de vedtekter som til enhver tid gjelder for barnehagen 7. Foreldreråd og samarbeidsutvalg Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget. Foreldrerådet opprettes etter lov om barnehager 4 og forskriftene pkt. 1. Det består av foreldre til alle barn i barnehagen. Foreldrerådet skal fremme foreldrenes fellesinteresser, samt bidra til et godt samarbeid mellom hjem og barnehagen. Foreldrerådet skal være med å sikre og fremme samarbeidet mellom hjem og barnehagen. Foreldrerådet skal forelegges saker av viktighet for foreldrenes forhold til barnehagen. Foreldrerådet har rett til å uttale seg før slike avgjørelser blir tatt. Ved avstemning i foreldrerådet gis det en stemme for hvert barn. Barnehagen skal ha et samarbeidsutvalg (jfr. lov om barnehager 4 med forskrifter). Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av 4 medlemmer hvorav 2 medlemmer velges av foreldreråd og 2 av de ansatte. Eier kan selv bestemme om de vil være med i samarbeidsutvalget. Men dog ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene. Samarbeidsutvalget konstituerer seg selv. Representantene for foreldre og de ansatte velges for ett år av gangen. Funksjonstiden for eventuelle eierrepresentanter fastsettes av eier. Styrer som ikke er valgt medlem har møte-, tale- og forslagsrett i samarbeidsutvalget.

3 Samarbeidsutvalgsmøter holdes i hht. fastsatt plan og for øvrig når Samarbeidsutvalgets formann finner det nødvendig. For at det skal kunne fattes vedtak må minst to medlemmer av samarbeidsutvalget møte. Det skal skrives protokoll som underskrives av møtedeltakerne. Samarbeidsutvalget skal bli forelagt og har rett til å uttale seg i saker som er av viktighet for barnehagens innhold, virksomhet og forholdet til foreldrene. Samarbeidsutvalget fastsetter årsplan for barnehagen. Samarbeidsutvalget skal gi uttalelser til forslag om endringer i vedtektene og retningslinjer for barnehagen (herunder betalings- og oppsigelsesfrister). Samarbeidsutvalget skal påpeke overfor eier, og kan melde fra til kommunen eller fylkesmannen som tilsynsmyndighet, dersom barnehagen ikke drives innefor de rammene som settes av gjeldende lover, forskrifter, barnehagens vedtekter og barnehagens budsjett. 8. OPPTAK AV BARN Alle godkjente barnehager i kommunen skal samarbeide om opptak av barn. Kommunen skal legge til rette for en samordnet opptaksprosess, der det tas hensyn til barnehagenes mangfold og egenart. Brukernes ønsker og behov skal tillegges stor vekt ved selve opptaket. Ved en samordnet opptaksprosess skal likebehandling av barn og likebehandling av kommunale og private barnehager sikres. Søknadsfrist for det ordinære opptak fastsettes etter nærmere kunngjøring fra Bærum kommune. Eventuell klage sendes styrer i LIB. Opptak foretas av styrer i samarbeid med eier etter følgende kriterier: 13.Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage. Det skal foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet har nedsatt funksjonsevne. Barn som det er fattet vedtak på etter lov om barneverntjenester 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd, har prioritet ved opptak. Deretter prioriteres barn i følgende rekkefølge: Pedagogisk personell i barnehagen (har fortrinnsrett av hensyn til rekruttering) Barn av styrerepresentanter og samarbeidspartnere, herunder tinglyst avtale med Skanska Søsken til barn som har plass Interne overflytninger i idrettsbarnehagene Barn i Oslo og Akershus Bærum kommune + barn som sogner til skolene i nærmiljøet Øvrige barn som ønsker plass i barnehagen.

4 Klage på opptaket skal rettes til Bærum kommunes klageorgan, Klage nevnden. Klagen fremsettes skriftlig og sendes Barnehagekontoret. Klagefrist er 3 uker. Vi trekker plasser, først blant de som har barnhagen som 1. prioritet, deretter 2. prioritet osv Det skal ved opptak tas hensyn til best mulig sammensetning av avdelingene når det gjelder alder og kjønn Barnehageplassen beholdes frem til skriftlig oppsigelse er mottatt Ved tildeling av plass må barnas foresatte skriftlig akseptere barnehagens vedtekter. 9. FORELDREBETALING/OPPSIGELSE LIB forholder seg til makspris som er fastsatt i Stortinget, men tar i tillegg ekstrabetalt for fullt kosthold i barnehagen. Jf forskrift om foreldrebetaling i barnehager 1, med Departementets merknad. Betalingen skjer forskuddsvis innen den 01. i hver måned. Betalingen påløper for ubenyttet plass. Det betales for 11 måneder. Det gis søskenmoderasjon etter regler gitt av kommune. Uteblir betaling kan barnehageplassen sies opp skriftlig med 20 dagers frist. Oppsigelse av barn skal skje skriftlig til styrer i LIB. Det er to måneds gjensidig oppsigelse, regnet fra den første i kommende måned. Det betales ordinær foreldrebetaling i oppsigelsestiden. Dersom oppsigelser fra barn eller personale gjør at fortsatt drift ikke er mulig, gjelder den samme oppsigelsestiden fra eier til foreldre. Det samme er tilfelle dersom barnehagen opphører/stenges. LIB krever to måneders depositum og vil tilbakebetales til foreldrene ved oppsigelse av plass, evt. avregnes mot ubetalt foreldrebetaling. 10. MISLIGHOLD Ved uteblivelse av foreldre betaling eller mat- og turpenger, uten forhåndsgodkjenning fra barnehagens daglige leder / styrer, vil det bli sendt ut purring med gebyr. Dersom dette ikke fører frem vil kravet bli oversendt inkasso og barnet mister plassen i barnehagen. Utestående kan trekkes fra depositum.

5 11. ÅPNINGSTIDER/FERIER/PLANLEGGINGSDAGER Barnehagens åpningstid er fra kl 07:30 til kl 17:00 Barnehagen begynner nytt år i uke 32. Barnehagen er stengt: Romjul, fra og med julaften til og med 1. januar Påskeuken f.o.m palmesøndag og til og med 2. påskedag. Sommerlukket uke 28, 29 og 30 5 planleggings dager i løpet av barnehageåret. Planleggings dagene kunngjøres i god tid. LIB vil tilstrebe og ha et høyt kvalifisert og utdannet personale og velger å sende sine ansatte på kurs og utviklingsprogram. Av denne grunn er barnehagen stengt i jul og påske for å kompensere for merarbeid ansatte utøver i helg og på kveldstid 12. FREMMØTE Barna skal følges/hentes til barnehagen, og det skal gis beskjed om at de er kommet/hentet. Skal et barn hentes av andre en den/de som har den daglige omsorg for barnet, skal det på forhånd gid beskjed om dette til barnehagen. Ved fravær skal de foresatte gi beskjed til barnehagen innen klokken 09: MÅLTIDER Barnehagen serverer alle måltider 14. LEKE- OG OPPHOLDSAREAL Arealnormen pr. barn er fastsatt til 4 m2 for barn over 3 år og 5,5 for barn under 3 år. 15. INTERNKONTROLL Barnehagen har intern kontrollsystem som er eiers ansvar og skal ivaretas ved jevnlig kontroll i hht. lov om barnehager 15. Barnehagens intern kontrollperm skal være tilgjengelig i barnehagen. 16. VIKARORDNING LIB har større bemanning enn hva normen tilsier, uavhengig av dette har vi etablert et samarbeid med vikarer og vikarbyrå som vil bli benyttet ved behov. 17. DUGNAD For å kunne holde barnehagen i tilfredsstillende stand, er vi avhengi av at foreldrene kan stille opp på dugnad. Vi ønsker en hyggelig setting rundt dugnad, og samles 1-2 ganger i året følg med på våre internettsider

6 18. POLITIATTEST Alle ansatte i barnehagen skal legge frem tilfredsstillende politiattest. Politiattesten skal vise om vedkommende er siktet, tiltalt eller dømt for seksuelle overgrep mot barn. Med seksuelle overgrep mot barn menes overtredelser av straffeloven 195, 196, 200 annet ledd, 201 bokstav c og 204a. 19. TAUSHETSPLIKT Styret, samarbeidsutvalgets medlemmer og barnehagens ansatte har taushetsplikt i henhold til forvaltningsloven (jfr. lov om barnehager 20 22). 20. FORSIKRING/PENSJON LIB har egen ulykkesforsikring på alle barn i oppholdstiden. Fra og med 1. januar 2006 gjelder lov om obligatorisk tjenestepensjon for ansatte. De ansatte er forsikret i arbeidstiden av arbeidsgiver i hht. lov om yrkesskade-forsikring. Barnehagen har en kollektiv ulykkesforsikring for barna i barnehagen i tillegg har Bærum kommune forsikringsavtale med Gjensidige, og alle barn i barnehager og barneparker i Bærum er forsikret i denne avtalen Barnehagen er ikke erstatningspliktig ved tap av sko/tøy etc. til barna i barnehagen. Barn er forsikret av Bærum kommune gjennom en kollektiv ulykkesforsikring, som gjelder i barnehagens åpningstid og på direkte vei mellom hjemmet og barnehagen Barnehagen har ikke erstatningsansvar for tap som skyldes at barnehagen må holde stengt pga. sykdom, streik, bemanningsproblemer, brann m.v samt ved force majure. 21. VEDTEKTSENDRINGER Jf.. aksjeloven. Vedtektene skal sendes kommunen til orientering. 22. OPPHØR OG AVVIKLING Ved opphør av LIB skal barnehagens økonomiske forpliktelser først dekkes. Dersom det blir midler til overs, skal disse tilfalle BBG i henhold til styrets beslutning.

7 23. VILKÅR FOR KOMMUNAL STØTTE TIL DRIFT AV PRIVATE BARNEHAGER I følge 5 i Forskrift om likeverdig behandling av barnehager i forhold til offentlige tilskudd, kan kommunen sette rimelige og relevante vilkår knyttet til barnehagedriften. Følgende vilkår er satt for kommunalt tilskudd i Bærum; 1) Kommunens vilkår skal fremgå av barnehagens vedtekter. Vedtektsendringer skal sendes kommunen til orientering. 2) Kommunen har rett til innsyn i barnehagens økonomi. Det skal sendes inn detaljert regnskap og budsjett. 3) Det skal brukes en autorisert regnskapsfører til å føre regnskap når barnetallet er over 20. Regnskapet skal revideres av en registrert eller statsautorisert revisor når barnetallet er over 10. 4) Der hvor kommunen har gitt garanti for husbanklån, skal regnskapet revideres av registrert eller statsautorisert revisor. Regnskapet skal føres av autorisert regnskapsfører. 5) Der hvor kommunen har gitt garanti for husbanklån, plikter barnehagen å fremlegge detaljert og spesifisert budsjett og regnskap hvert år før kommunal støtte utbetales. Budsjett og regnskap skal godkjennes av kommunen (vedtak i formannskapet ). 6) Der hvor kommunen har gitt garanti for husbanklån, plikter barnehagen årlig å avsette midler til et vedlikeholdsfond som sikrer at kostnadene med opprettelse, drift, vedlikehold og kapitalkostnader for barnehagen fordeles mest mulig rettferdig mellom foreldregenerasjonene. 7) Barnehagen plikter å melde barn inn og ut av det kommunale opptakssystemet.

VEDTEKTER FOR KLØVERBAKKEN BARNEHAGE

VEDTEKTER FOR KLØVERBAKKEN BARNEHAGE 1 VEDTEKTER FOR KLØVERBAKKEN BARNEHAGE Sist endret 29.08.11 1. Eierforhold Eiendommen DI Kløverbakken eies av Bærum Kommune som leier ut lokalene med tilhørende utearealer til DI gruppen as for barnehageformål.

Detaljer

Det finnes ikke dårlig vær, Bare dårlige klær

Det finnes ikke dårlig vær, Bare dårlige klær Vedtekter for Natur og aktivitetsbarnehager AS Det finnes ikke dårlig vær, Bare dårlige klær INNHOLDSFORTEGNELSE 1. eierform 2. formål 3. styringsorganer 4. opptak av barn 5. foreldrebetaling/oppsigelse

Detaljer

D R I F T S V E D T E K T E R FOR HASLUM IDRETTSBARNEHAGE AS ORG. NR. 892 398 992

D R I F T S V E D T E K T E R FOR HASLUM IDRETTSBARNEHAGE AS ORG. NR. 892 398 992 D R I F T S V E D T E K T E R FOR HASLUM IDRETTSBARNEHAGE AS ORG. NR. 892 398 992 1 EIERFORHOLD Haslum Idrettsbarnehage AS (heretter benevnt HIB ) er en privat barnehage og virksomheten drives gjennom

Detaljer

Forelagt av styret i Aktivitetsbarnehagen AS den 26.05.05, endret 30.01.06, 27.06.07 og 01.10.2013

Forelagt av styret i Aktivitetsbarnehagen AS den 26.05.05, endret 30.01.06, 27.06.07 og 01.10.2013 VEDTEKTER FOR AKTIVITETSBARNEHAGEN Skogveien 64 a, 1368 Stabekk Forelagt av styret i Aktivitetsbarnehagen AS den 26.05.05, endret 30.01.06, 27.06.07 og 01.10.2013 1. EIERFORHOLD Barnehagen eies av Aktivitetsbarnehagen

Detaljer

Innholdsfortegnelse, vedtekter

Innholdsfortegnelse, vedtekter Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for Eikebo Barnehage SA... 2 1 Navn og selskapsform... 2 2 Formål... 2 3 Medlemmer... 2 4 Rettslig disposisjonsevne. Ansvar for gjeld.... 2 5 Årsmøte... 3 6 Årsmøtets

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGE

VEDTEKTER FOR BARNEHAGE VEDTEKTER FOR Skauen kristelige BARNEHAGE Utrustet for livet og framtiden 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. EIERFORHOLD 3 2. FORMÅL 3 3. STYRINGSORGANER 3 3A BARNEHAGENS STYRE 3 3.1. STYRETS MEDLEMMER 3 3.2 STYRETS

Detaljer

Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA

Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA 1 Navn og forretningssted Andelslagets navn er Nygårdshaugen barnehage SA. Andelslaget ligger i Sarpsborg kommune. Andelslaget er en økonomisk forening,

Detaljer

www.idrettsbarnehage.no

www.idrettsbarnehage.no IDRETTS BARNEHAGE DRIFTSVEDTEKTER FOR HASLUM IDRETTSBARNEHAGEAS ORG. NR. 892 398 992 1 EIERFORHOLD Haslum Idrettsbarnehage AS (heretter benevnt "HIB") er en privat barnehage og virksomheten drives gjennom

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE BARNEHAGER Vedtatt av kommunestyret i møte 26. februar 2014

VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE BARNEHAGER Vedtatt av kommunestyret i møte 26. februar 2014 VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE BARNEHAGER Vedtatt av kommunestyret i møte 26. februar 2014 1 DRIFT Barnehagene eies av Skedsmo kommune og drives i samsvar med Lov om barnehager av 17. juni 2005, kommunale

Detaljer

VEDTEKTER for Stiftelsen Hydroparken Barnehage

VEDTEKTER for Stiftelsen Hydroparken Barnehage Stiftelsen Hydroparken Barnehage Org. nr.: 985 211 205 Bygdøy Alle 2 0257 Oslo Rev.: 2014-04-04 Rev.: 2012-03-20 Rev.: 2010-06-10 Rev.: 2007-12-31 VEDTEKTER for Stiftelsen Hydroparken Barnehage 1. EIERFORHOLD

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905 SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905 Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 16.12. 2012 Innholdsfortegnelse Selskapsvedtekter i henhold til Samvirkeloven 1

Detaljer

VEDTEKTER FOR GRINDABERGET BARNEHAGE SA Vedtatt 22.03.2012. 1 Navn Barnehagens navn er Grindaberget barnehage SA, heretter benevnt barnehagen.

VEDTEKTER FOR GRINDABERGET BARNEHAGE SA Vedtatt 22.03.2012. 1 Navn Barnehagens navn er Grindaberget barnehage SA, heretter benevnt barnehagen. VEDTEKTER FOR GRINDABERGET BARNEHAGE SA Vedtatt 22.03.2012 1 Navn Barnehagens navn er Grindaberget barnehage SA, heretter benevnt barnehagen. 2 Formål Barnehagens formål er å eie og drive barnehage i Bærum

Detaljer

1 EIEFORHOLD OG DRIFT Barnehagene eies og drives av Eidsvoll kommune. Administrativt er barnehagene organisert i Virksomhet barnehage.

1 EIEFORHOLD OG DRIFT Barnehagene eies og drives av Eidsvoll kommune. Administrativt er barnehagene organisert i Virksomhet barnehage. Vedtekter for de kommunale barnehagene i Eidsvoll Vedtatt av kommunestyret 03.02.15 1 EIEFORHOLD OG DRIFT Barnehagene eies og drives av Eidsvoll kommune. Administrativt er barnehagene organisert i Virksomhet

Detaljer

VEDTEKTER. For Vækerø Gård Barnehage ANS

VEDTEKTER. For Vækerø Gård Barnehage ANS Vækerø Gård Barnehage ANS Org. nr.: 868 432 322 Drammensveien 250 0277 OSLO Rev: 2014.04.04 Rev: 2010.06.10 VEDTEKTER For Vækerø Gård Barnehage ANS 1. EIERFORHOLD Barnehagen drives av Vækerø Gård Barnehage

Detaljer

Vedtekter for Skogkanten barnehage SA Vedtekter vedtatt på årsmøte mai 2011.

Vedtekter for Skogkanten barnehage SA Vedtekter vedtatt på årsmøte mai 2011. Vedtekter for Skogkanten barnehage SA Vedtekter vedtatt på årsmøte mai 2011. Barnehagen eies og drives av Skogkanten Barnehage SA. Sørumsand 2.5.2011 1 NAVN OG FORRETNINGSSTED Samvirkeforetakets navn er

Detaljer

Lov om barnehager med forskrifter

Lov om barnehager med forskrifter Lov 5. mai 1995 nr. 19 Lov om barnehager med forskrifter Lov 5. mai 1995 nr. 19 om barnehager (med endringer senest ved lov 4. juli 2003 nr. 73) med forskrifter og departementets merknader til bestemmelsene

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. SINTEF-barnehagene Prestegårdsjordet og Tyholttunet SA

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. SINTEF-barnehagene Prestegårdsjordet og Tyholttunet SA SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR SINTEF-barnehagene Prestegårdsjordet og Tyholttunet SA Vedtatt på årsmøtet 20.05.2014 Org.nr. 971 375 914 (SINTEF-barnehagene Prestegårdsjordet og Tyholttunet

Detaljer

Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA

Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA...2 1 Navn og forretningssted...2 2 Formål......2 3 Andelshavere......2

Detaljer

Lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) med forskrifter og departementets merknader til bestemmelsene

Lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) med forskrifter og departementets merknader til bestemmelsene Rundskriv F-08/2006 Lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) med forskrifter og departementets merknader til bestemmelsene Barnehageløftet Rundskriv F-08/2006 Lov 17. juni 2005 nr. 64 om

Detaljer

1. Navn og forretningssted... 3. 2. Formål... 3 3. Andelshavere... 3 4. Rettslig disposisjonsevne - ansvar for gjeld... 3

1. Navn og forretningssted... 3. 2. Formål... 3 3. Andelshavere... 3 4. Rettslig disposisjonsevne - ansvar for gjeld... 3 Del I: Vedtekter for samvirkeforetaket Båsmobakken Barnehage SA 1. Navn og forretningssted... 3 2. Formål... 3 3. Andelshavere... 3 4. Rettslig disposisjonsevne - ansvar for gjeld... 3 5. Årsmøte... 4

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I HITRA KOMMUNE

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I HITRA KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I HITRA KOMMUNE (Sist vedtatt av Hitra kommunestyre den 21. november 2013) 1. Definisjon 2. Virkeområde 3. Formål 4. Ramme for driften 5. Forvaltningen 6. Samarbeidsutvalget

Detaljer

Innholdsfortegnelse vedtekter

Innholdsfortegnelse vedtekter Innholdsfortegnelse vedtekter INNHOLDSFORTEGNELSE VEDTEKTER... 1 VEDTEKTER FOR ANDELSLAGET KJERRATEN BARNEHAGE SA... 2 1 SAMVIRKEFORETAKET... 2 2 FORMÅL... 2 3 ANDELER... 2 4 GENERALFORSAMLINGEN... 2 5

Detaljer

Vedtekter for Kirkerudbakken friluftsbarnehage SA

Vedtekter for Kirkerudbakken friluftsbarnehage SA Vedtekter for Kirkerudbakken friluftsbarnehage SA Vedtekter som følger av samvirkeloven 1 Foretaksnavn Foretakets navn er Kirkerudbakken friluftsbarnehage SA. Foretaket er et samvirkeforetak. Medlemmene

Detaljer

Veiledning om etablering og drift av PRIVATE FAMILIEBARNEHAGER I BÆRUM

Veiledning om etablering og drift av PRIVATE FAMILIEBARNEHAGER I BÆRUM 1 Bærum Kommune Barnehagekontoret Veiledning om etablering og drift av PRIVATE FAMILIEBARNEHAGER I BÆRUM 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING Side 4 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE? Side 5 Familiebarnehagens driftsform

Detaljer

Vedtatt på samarbeidsutvalgsmøte 10 september 2012.

Vedtatt på samarbeidsutvalgsmøte 10 september 2012. Driftsvedtekter for Gapatrosten barnehage SA Vedtatt på samarbeidsutvalgsmøte 10 september 2012. 1 Barnehagen eies og drives av Gapatrosten barnehage SA. 2 Formål Lagets formål er på best mulig måte å

Detaljer

Vedtekter. for de kommunale barnehagene

Vedtekter. for de kommunale barnehagene Vedtekter for de kommunale barnehagene Vedtatt i Hovedutvalg for oppvekst og kultur, sak 12/14, 28.08.12. Erstatter vedtekter, 07/19, 16.08.07, revidert, sak 13/21, 02.05.13 1 Generell del 1. Eier og styringsorganer

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I SKI

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I SKI VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I SKI Vedtatt av Ski kommunestyret 1.april 1998, endret 1.januar 2011 og 1.januar 2015. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Innhold side 1 Eierforhold og ansvar for drift 3 2

Detaljer

Vedtekter for Mari Andelsbarnehage SA. Organisasjonsnummer 985695458

Vedtekter for Mari Andelsbarnehage SA. Organisasjonsnummer 985695458 Vedtekter for Mari Andelsbarnehage SA Organisasjonsnummer 985695458 2014 Innholdsfortegnelse: 1. Sammenslutningsform og foretaksnavn 2. Formål 3. Forvaltning av barnehagen, eierforhold mv. 4. Selskapets

Detaljer

Vedtekter for Holmestrand Internasjonale Montessoribarnehage SA Pr 19.03.2013

Vedtekter for Holmestrand Internasjonale Montessoribarnehage SA Pr 19.03.2013 Vedtekter for Holmestrand Internasjonale Montessoribarnehage SA Pr 19.03.2013 1 Barnehagens navn og organisasjon Barnehagens navn er Holmestrand Internasjonale Montessoribarnehage SA. Barnehagen er organisert

Detaljer

a) Lov om barnehager og de av Barne- og familiedepartementet til enhver tid fastsatte forskrifter og retningslinjer/rammeplan.

a) Lov om barnehager og de av Barne- og familiedepartementet til enhver tid fastsatte forskrifter og retningslinjer/rammeplan. Barnehagen: VEDTEKTER FOR MARIHØNA BARNEHAGE SA Vedtatt på styremøtet 16.02.2012 Barnehagevedtektene kan endres av styret i virksomheten. 1. Barnehagen eies og drives av Marihøna barnehage SA 2. FORMÅL

Detaljer