Politiattest - Formål

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Politiattest - Formål"

Transkript

1 Politia - Formål Kategori Tittel Formål Hjemmel Atype Bekreftelse Adopsjon Adopsjon - Søknad til norske Søknad om adopsjon til norske myndigheter. Adopsjonsloven 3a. myndigheter Adopsjon Adopsjon - Søknad til utenlandske Søknad om adopsjon til utenlandske myndigheter. Politiregisterloven 38 første myndigheter - politia. Adopsjon Adopsjon - Søknad til utenlandske Søknad om adopsjon til utenlandske myndigheter. Politiregisterloven 38 første myndigheter - Uttømende politia. Annet Alkohol - Registrering av virksomhet som driver engrossalg, import og produksjon av alkohol Person som eier en vesentlig del av virksomheten, person som oppebærer en vesentlig del av virksomhetens inntekter og person som i kraft av sin stilling som leder har vesentlig innflytelse på virksomhet som driver engrossalg, import og produksjon av alkohol. Alkoholloven 1-4c, jf. forskrift om engrossalg og tilvirkning av alkoholholdig drikk 5-1 andre ledd, jf. Forskrift om særavgifter 5-3 tredje Annet Ambassade Personer som søker om tilsetting ved utenlandsk ambassade eller lignende i Norge. Politiregisterloven 38 første ledd andre setning. Annet Dyrepensjonat Søknad om tillatelse fra Mattilsynet til å drive Dyrevelferdsloven 40 andre ledd, Begrenset Ingen dyrepensjonat. jf. forskrift om dyrepensjonater og lignende 2 første ledd Annet Hoffet Personer som skal ansettes ved Hoffet. Politiregisterforskriften Annet Honorær konsul Personer som er aktuelle for godkjenning som fremmed lands honorære konsul i Norge. Politiregisterforskriften Annet Jakt og fangst i statsallmenning Utskriving av jaktkort for jakt og fangst i Fjellova 25 tredje Begrenset statsallmenning. Annet Kortprodusenter Personer som skal ansettes i virksomhet som skal produsere pass, førerkort, oppholdskort eller andre offentlig utstedte kort. Politiregisterforskriften Annet Kulturinstitusjoner Personer som skal utføre oppgaver i kulturinstitusjoner som innebærer et tillitsforhold eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming. Politiregisterforskriften 34-16, jf. Politiregisterloven 39, første 1/13

2 Politia - Formål Annet Lotteri Styrets leder, daglig leder, innehaver eller ansvarlige deltakere, i foretak som skal autoriseres som entreprenør for lotteri, eller i foretak som skal autoriseres som lokalinnehaver for lotteri. Lotteriloven 4c andre ledd andre setning, jf. forskrift om lotteritilsynet m.m. 2-2 andre ledd bokstav a og 2-3 andre ledd bokstav a. Annet Nasjonalt ID-senter Personer som skal ansettes i Nasjonalt ID-senter. Politiregisterforskriften Annet Offentlige anskaffelser Innlevering av tilbud etter lov om offentlige Lov om offentlige anskaffelser 16 anskaffelser der oppdragsgiver krever bevis for at jf. forskrift om offentlige anskaffelser leverandøren ikke er kjent skyldig i straffbare forhold andre ledd bokstav c) jf. som angår den yrkesmessige vandel. tredje ledd og forskrift om offentlige anskaffelser andre ledd bokstav c) jf. tredje Apotek og legemidler Apotek - Konsesjon til drift Søknad om driftskonsesjon til apotek. Apotekloven 3-2 første ledd d). Apotek og legemidler Apotek - Tilsetting Tilsettinger i farmasøytisk industri, legemiddelgrossister Legemiddelloven 30a. Begrenset og apotek. Apotek og legemidler Legemidler Søknad om lisens for import, eksport, transitt, Legemiddelloven 25a, fjerde Begrenset tilvirkning, mottak, besittelse, håndtering og omsetning av stoffer som kan brukes ved illegal fremstilling av narkotika (legemidler). Arkiv Arkivhåndtering og informasjonssikkerhetssystemer Personer som skal ansettes i virksomhet som ivaretar arkivhåndtering og informasjonssikkerhetssystemer for offentlige og private virksomheter når det er nødvendig av sikkerhetsmessige hensyn. Endring i en ansatts stilling eller arbeidsoppgaver gjør at sikkerhetsmessige grunner tilsier at det fremlegges ny politia. Arkiv Riksarkivet og statsarkiver Personer som skal tilsettes i Riksarkivet eller statsarkivene. Bank Forretningsbank Styremedlemmer, administrerende direktør, daglig leder eller annen person som faktisk leder virksomheten i en forretningsbank. Politiregisterforskriften Arkivloven 21 andre Forretningsbankloven 8a, andre ledd nr. 2 2/13

3 Politia - Formål Bank Sparebank Styremedlemmer, administrerende direktør, daglig leder eller annen person som faktisk leder virksomheten i en sparebank. Barnevern Barnevernsinstitusjoner Ansatte, og andre som utfører oppgaver for, statlige institusjoner, statlig senter for foreldre og barn, omsorgssentre for mindreårige, godkjente private institusjoner, godkjente private senter for foreldre og barn, godkjente kommunale institusjoner og godkjente Barnevern Fosterhjem og avlastningshjem - Andre som bor i hjemmet Barnevern Fosterhjem og avlastningshjem - Fosterforeldre og private som tar i mot barn som avlastningstiltak kommunale senter for barn og foreldre. Andre som bor i fosterhjemmet eller avlastningshjemmet. Godkjenning av fosterforeldre og private som tar imot barn som avlastningstiltak. Barnevern Kommunal barneverntjeneste Ansatte, støttekontakter, tilsynsførere og andre som utfører oppgaver for kommunal barneverntjeneste. Brann- og eksplosjonsvern Brann- og eksplosjonsvern Brann- og eksplosjonsvern Bergsprenging Brannvesen Eksplosiv vare Søknad om sertifikat som bergsprenger, søknad om sertifikat som bergsprengningsleder og søknad om fornyelse av sertifikat som bergsprenger eller bergsprengningsleder. Tilsetting i brannvesenet. Tjenesteplikt i brannvesenet. Personell i virksomhet som etter avtale helt eller delvis utfører brannvesenets oppgaver. Søknad om tillatelse til erverv, tilvirkning, oppbevaring og handel med eksplosiv vare. Domstoler Dommere og dommerfullmektiger Utnevning av faste og midlertidige dommere og tilsetting av dommerfullmektiger Sparebankloven 3 tredje ledd nr. 2 Barnevernloven 6-10, andre ledd, jf. politiregisterloven 39, første Barnevernloven 6-10, tredje ledd, jf. politiregisterloven 39, første Barnevernloven 6-10, tredje ledd, jf. politiregisterloven 41 nr. 1 og nr. 2. Barnevernloven 6-10, første ledd, jf. politiregisterloven 39, første Brann- og eksplosjonsvernloven 19a jf. forskrift om eksplosjonsfarlig stoff 11-3 første ledd c), 11-2 d) barnevernet eller Bufetat. barnevernet eller Bufetat. og 11-4 c). Brann- og eksplosjonsvernloven 18. Brann- og eksplosjonsvernloven 19a, jf. forskrift om eksplosjonsfarlig stoff 8-2 tredje ledd og 2-1 fjerde Domstolloven 55 fjerde 3/13

4 Politia - Formål Eiendomsmegling og inkasso Eiendomsmegling og inkasso Fengsel og kriminalomsorg Finans og forsikring for øvrig Finans og forsikring for øvrig Finansieringsvirksomh et Eiendomsmegling Inkasso Fengsel og kriminalomsorg Norges Bank Operatør av interbanksystem Alternative investeringsfond Utstedelse av eiendomsmeglerbrev. Tillatelse for jurister til å være fagansvarlig og ansvarlig megler. Styremedlemmer, daglig leder og fagansvarlig av eiendomsmeglingsforetak. Personer som søker inkassobevilling. Styremedlemmer, daglig leder og faktisk leder i foretak som søker inkassobevilling og foretak som søker bevilling til å drive oppkjøp og inndriving av fordringer. Tilsatte i fengsel, kriminalomsorgen for øvrig og andre som utfører arbeid i fengsel eller for kriminalomsorgen. Opptak til fengselsbetjentutdanning (fengselsskolen). Aspiranter i kriminalomsorgen. Arbeid eller tjeneste for Norges Bank. Arbeid eller tjeneste for en tjenesteleverandør til Norges Bank. Daglig leder og styremedlemmer i operatør av interbanksystem. Styremedlemmer, daglig leder og andre som faktisk deltar i ledelsen hos forvalter av alternative investeringsfond. Eiendomsmeglingsloven 4-2 andre ledd, 4-3 andre ledd og 2-9 første og andre ledd, jf. 2-9 tredje ledd jf. forskrift om eiendomsmegling 2-7. Inkassoloven 5 første, andre og tredje ledd, jf. sjette Straffegjennomføringsloven 8 første ledd tredje setning. Straffegjennomføringsloven 5, jf. forskrift til lov om straffegjennomføring 2-2, jf. Forskrift om aspiranter i kriminalomsorgen 3, jf. Straffegjennomføringsloven 8 første ledd tredje setning. Sentralbankloven 11 fjerde ledd, jf. forskrift om politia ved arbeid eller tjeneste for Norges Bank 2 Betalingssystemloven 2-4 andre Lov om forvaltning av alternative investeringsfond 2-5 første Begrenset Begrenset Begrenset 4/13

5 Politia - Formål Finansieringsvirksomh et Finansieringsvirksomh et Betalingsforetak Finansieringsforetak Personer med ansvar for ledelse eller drift av virksomheten i betalingsforetak. Styremedlem, administrerende direktør og annen person som faktisk leder virksomheten i finansieringsforetak. Forsikring Forsikringsagent Forsikringsagent, daglig leder og annen person som faktisk leder forsikringsagentvirksomhet. Forsikring Forsikringsagent - Aksessorisk Daglig leder og andre personer som er direkte beskjeftiget med forsikringsformidling i aksessorisk forsikringsagentvirksomhet. Forsikring Forsikringsmegling Forsikringsmegler, daglig leder og annen person som faktisk leder forsikringsmeglingsvirksomhet. Forsikring Forsikringsselskap Styremedlem, administrerende direktør og annen person som faktisk leder virksomheten i forsikringsselskap. Lov om finansieringsvirksomhet 4b-2 tredje ledd jf. forskrift om betalingsforetak 4 første ledd bokstav k, og lov om finansieringsvirksomhet 4b-3 første ledd bokstav c jf. forskrift om betalingsforetak 18 første ledd, bokstav a. Lov om finansieringsvirksomhet 3-3 tredje ledd, nr. 2. Lov om forsikringsformidling 7-2 tredje Lov om forsikringsformidling 7-9, jf. forskrift om aksessoriske forsikringsagenter 3. Lov om forsikringsformidling 3-3 første Forsikringsvirksomhetsloven 2-1 andre Begrenset Forsikring Pensjonskasse Styremedlem, administrerende direktør og annen person som faktisk leder virksomheten i pensjonskasse. Forsikringsvirksomhetsloven 7-3, tredje ledd, jf. 2-1, andre ledd, b). Forsvar Heimevernet Opptak av frivillige til Heimevernet. Heimevernloven 29 andre Heimevernet. Forsvar Sivilforsvaret Tjeneste i Sivilforsvaret. Sivilbeskyttelsesloven 8 tredje ledd andre setning. Fritidsklubber Fritidsklubber og barne- og ungdomsleirer Politiregisterforskriften 34-12, jf. Politiregisterloven 39, første Personer som skal arbeide eller ha oppgaver i fritidsklubber eller i barne- og ungdomsleirer og hvor oppgavene innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming. 5/13

6 Politia - Formål Frivillige organisasjoner Frivillige organisasjoner Frivillige organisasjoner Treningsvirksomhet for barn i samarbeid med det offentlige Personer som, lønnet eller ulønnet, utfører eller skal utføre oppgaver for frivillige organisasjoner som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming. Personer som i samarbeid med det offentlige skal arbeide eller ha oppgaver knyttet til trening for barn utenfor frivillige organisasjoner, og hvor oppgavene innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming. Helse og omsorg Arbeidsmarkedstiltak Ansettelse i bedrift som arrangerer arbeidsmarkedstiltak rettet mot utviklingshemmede. Helse og omsorg Asylmottak Den som skal tilsettes i mottak, og andre som skal utføre oppgaver for utlendingsmyndighetene og som har direkte kontakt med mindreårige som oppholder seg i mottak. Helse og omsorg Helsepersonell - Barn Helsepersonell som skal yte helse- og omsorgstjenester til barn. Helse og omsorg Helsepersonell - Utviklingshemmede Helsepersonell som skal yte helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming. Helse og omsorg Incestsentre og ressurssentre for voldtatte Helse og omsorg Helse og omsorg Kommunale helse- og omsorgstjenester - Barn Kommunale helse- og omsorgstjenester - Utviklingshemmede Personer som, lønnet eller ulønnet, skal utføre oppgaver for incestsentre eller ressurssentre for voldtatte, som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige Personell som skal yte helse- og omsorgstjenester til barn. Personell som skal yte helse- og omsorgstjenester til utviklingshemmede. Politiregisterforskriften 34-1, jf. Politiregisterloven 39, første Politiregisterforskriften 34-13, jf. politiregisterloven 39 første Arbeidsmarkedsloven 21, jf. politiregisterloven 39 første Utlendingsloven 97 første ledd, jf. politiregisterloven 39 første arbeidsgiver/or ganisasjonen. Helsepersonelloven 20a første ledd, jf. politiregisterloven 39 første Helsepersonelloven 20a andre Begrenset Politiregisterforskriften 34-3, jf. politiregisterloven 39 første Helse- og omsorgstjenesteloven 5-4 første ledd jf. helsepersonelloven 20a første ledd, jf. politiregisterloven 39 første Helse- og omsorgstjenesteloven 5-4 første ledd, jf. helsepersonelloven 20a andre Begrenset 6/13

7 Politia - Formål Helse og omsorg Krisesenter Ansettelse eller tildeling av oppgaver som innebærer kontakt med brukere av krisesenter eller tilsvarende boog dagtilbud. Helse og omsorg Regionale sikkerhetsavdelinger Person som utfører eller skal utføre arbeid ved regional Helse og omsorg Helse og omsorg Regionale sikkerhetsavdelinger med særlig høyt sikkerhetsnivå Representant for enslige mindreårige asylsøkere sikkerhetsavdeling. Personer som utfører eller skal utføre arbeid ved regional sikkerhetsavdeling med særlig høyt sikkerhetsnivå. Personer som skal oppnevnes som representant for enslige mindreårige asylsøkere. Krisesenterloven 7. Begrenset Psykisk helsevernloven 4A-7 første Psykisk helsevernloven 4A-7 andre Utlendingsloven 98c andre ledd, jf. politiregisterloven 39, første ledd første punkt. Jernbaneloven 6 andre ledd c), jf. Jernbaneforskriften 5-3 tredje Kirkeloven 29 andre ledd, jf. Politiregisterloven 39, første Jernbane Jernbaneforetak Eier, daglig leder og andre personer i ledelsen av jernbaneforetak. Kirken Den norske kirke Personer som lønnet eller ulønnet skal tilsettes, utføre oppgaver eller inneha tillitsverv i Den norske kirke der vedkommende vil ha omsorg for eller oppgaver knyttet til mindreårige. Klimakvoter Det norske registeret for klimakvoter Den som ønsker å opprette eller disponere konto i Det Klimakvoteloven jf. norske registeret for klimakvoter, og den som gir Klimakvoteforskriften 7-4. fullmakt til disponering av auksjonsleveringskonto, personkonto, handelskonto og ekstern plattformkonto i registeret Kringkasting Kringkasting Personell med arbeidsoppgaver som innebærer Kringkastingsloven 2-18, jf. regelmessig kontakt med mindreårige, hos kringkastere, Politiregisterloven 39, første tilbydere av audiovisuelle bestillingstjenester og produksjonsforetak som produserer programmer bestilt av en kringkaster eller tilbyder av audiovisuelle bestillingstjenester. Luftfart Flygesjef Godkjenning av flygesjef i luftfartsforetak. Luftfartsloven 15-4 første ledd, jf. Forskrift om organisasjon av luftfartsforetak 6 første ledd bokstav d. Begrenset fylkesmannen. 7/13

8 Politia - Formål Luftfart Luftfartstilsynets bakgrunnssjekk Personers adgang til og ferdsel på landingsplasser og andre luftfartsanlegg. Personer som utfører oppgaver på landingsplasser og andre luftfartsanlegg. Personer som utfører oppgaver av betydning for sikkerheten i luftfarten andre steder (kjent avsender mv.). Låsesmeder Ansettelse i medlemsbedrifter til Personer som skal ansettes i medlemsbedrifter til Foreningen Norske låsesmeder Foreningen Norske låsesmeder Låsesmeder Opptak i Foreningen Norske låsesmeder Personer som skal tas opp som medlemmer i Foreningen Norske låsesmeder Politiaer til bruk i Adopsjon - Søknad til utenlandske Søknad om adopsjon til utenlandske myndigheter. myndigheter - politia. Politiaer til bruk i Adopsjon - Søknad til utenlandske Søknad om adopsjon til utenlandske myndigheter. Politiaer til bruk i Politiaer til bruk i Politiaer til bruk i Politiaer til bruk i Politiaer til bruk i myndigheter - Politia til personer til bruk i utlandet - Politia til personer til bruk i utlandet - Politia til personer til bruk i utlandet - Visum til USA Visum, innreise arbeidstillatelse, bosetting og oppholdstillatelse i et annet land_ politia. Personer som trenger politia til formål der bestemmelser i andre land krever dokumentasjon om hvorvidt en person har vært ilagt straff eller andre strafferettslige reaksjoner. Personer som trenger politia til formål der bestemmelser i andre land krever dokumentasjon om hvorvidt en person har vært ilagt straff eller andre strafferettslige reaksjoner eller andre tiltak som følge av lovbrudd. Personer som trenger politia til formål der bestemmelser i andre land krever dokumentasjon om hvorvidt en person har vært ilagt straff eller andre strafferettslige reaksjoner eller andre tiltak som følge av lovbrudd, eller er under straffeforfølgning. Personer som trenger politia for innreise, visum, arbeidstillatelse eller bosetting i USA. Personer som trenger politia for visum, innreise arbeidstillatelse, bosetting og oppholdstillatelse i et annet land. Luftfartsloven 7-24 andre ledd og 7-25 andre ledd, jf. Forskrift om sikkerheten i luftfarten 40 første Politiregisterforskriften 34-7 første Politiregisterforskriften 34-7 første Politiregisterloven 38 første Politiregisterloven 38 første Politiregisterloven 38 første Politiregisterloven 38 første Politiregisterloven 38 første Politiregisterloven 38 første Politiregisterloven 38 første 8/13

9 Politia - Formål Politiaer til bruk i Visum, innreise arbeidstillatelse, bosetting og oppholdstillatelse i et annet land_ Personer som trenger politia for visum, innreise arbeidstillatelse, bosetting og oppholdstillatelse i et annet land. Politiregisterloven 38 første Politiet Begrenset politimyndighet Personer som skal tildeles begrenset politimyndighet. Politiloven 20 sjuende Politiet Grensevakter Tildeling av begrenset politimyndighet til militært personell fra Forsvaret ved utøvelse av grenseoppsyn på landegrensen mellom Norge og Russland. Politiloven 20 fjerde ledd, jf. Instruks om politimyndighet til militære grensevakter ved den norskrussiske grensen 3, jf. politiloven 20 sjuende Politiet Opptak til Politihøgskolen Opptak av studenter til Politihøgskolen. Politiloven 24b Politiet Politiet Personer som skal tilsettes i politi- og lensmannsetaten, herunder i Politidirektoratet, Politiets Fellestjenester og Politiets IKT-tjenester. Personer som skal utføre arbeid eller tjeneste for politiet eller for en tjenesteleverandør for politiet. Politiloven 18 Politiet Påtalemyndigheten Utnevning og tilsetting av embets- og tjenestemenn i påtalemyndigheten. Politiet Tolk i politiet og påtalemyndigheten Personer som skal tjenestegjøre som tolk for politiet og Politiregisterforskriften påtalemyndigheten. Regnskap og revisjon Regnskapsfører Søknad om autorisasjon som regnskapsfører. Regnskapsførerloven 4 første ledd nr. 4. Regnskap og revisjon Revisor Søknad om godkjenning som registrert eller statsautorisert revisor. Regnskap og revisjon Revisor i kommune eller fylkeskommune Ansettelse som revisor i kommune eller fylkeskommune. Ansvar for revisjonsoppdrag for kommuner, fylkeskommuner eller kommunale eller fylkeskommunale foretak. GSV. Kopi av innkallingsbrev til opptaksprøve ved PHS. Straffeprosessloven 55 tredje Politiet. Revisorloven 3-4 Kommuneloven 79, tredje ledd, jf. Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner 12 9/13

10 Politia - Formål Rettsvesen for øvrig Gjeldsforhandling Oppnevnelse av medhjelper ved gjeldsforhandling etter gjeldsordningsloven. Gjeldsordningsloven 2-4, jf. Forskrift om medhjelper ved gjeldsforhandling 1-2 tredje ledd Straffeprosessloven 395, andre ledd, fjerde setning Konfliktrådsloven 6 tredje ledd, jf. politiregisterloven 41. Rettsvesen for øvrig Gjenopptakelseskommisjonen Leder, nestleder, medlemmer og de ansatte i Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker. Rettsvesen for øvrig Konfliktråd Ansettelse og oppnevning av konfliktrådsledere, ungdomskoordinatorer og meklere. Rettsvesen for øvrig Toll Tilsettinger innen tollmyndighetene. Tolloven første Sjøfart Losaspirant Antakelse som losaspirant. Losloven 19, jf. Forskrift om kvalifikasjonskrav for losaspiranter 2 andre ledd Skole og barnehage Barnehage Fast ansettelse, midlertidig ansettelse og regelmessig opphold i barnehage. Vikarer tilknyttet en etablert vikarordning, sivilarbeidere og personer som har vesentlig innflytelse på barnehagens drift. Skole og barnehage Leksehjelps- eller mentorordninger for mindreårige Personer som skal arbeide som lærere eller veiledere i leksehjelps- og mentorordninger og som ikke faller inn under leksehjelpsordningen i opplæringslova. Skole og barnehage Offentlig skole Fast ansettelse, midlertidig ansettelse og regelmessig opphold i grunnskole, videregående skole, musikk- og kulturskole, SFO, leksehjelp og skolelignende aktivitetstilbud. Skole og barnehage Privat skole Fast ansettelse, midlertidig ansettelse og regelmessig opphold i grunnskole, videregående skole, leksehjelp og skolelignende aktivitetstilbud. Skole og barnehage Samlea skole og barnehage Fast ansettelse, midlertidig ansettelse og regelmessig opphold i grunnskole, videregående skole, musikk- og kulturskole, SFO, leksehjelp, skolelignende aktivitetstilbud og i barnehage. Vikarer tilknyttet en etablert vikarordning, sivilarbeidere og personer som har vesentlig innflytelse på barnehagens drift. Barnehageloven 19, jf. politiregisterloven 39 første Politiregisterforskriften 34-14, jf. politiregisterloven 39 første Opplæringsloven 10-9 første og andre ledd, jf. Politiregisterloven 39, første Privatskoleloven 4-3 første og andre leddet jamfør politiregisterlova 39, første leddet. Opplæringsloven 10-9 første og andre ledd og barnehageloven 19, jf. politiregisterloven 39 første 10/13

11 Politia - Formål Statsborgerskap Statsborgerskap Tilsynsrådet for advokatvirksomhet Tilsynsrådet for advokatvirksomhet Tilsynsrådet for advokatvirksomhet Statsborgerskap - Melding om statsborgerskap fra nordiske statsborgere med 7 års botid Statsborgerskap - Søknad om statsborgerskap Melding om statsborgerskap fra nordiske (danske, finske, svenske og islandske) statsborgere med 7 års botid. Statsborgerloven 20, andre ledd Begrenset Søknad om norsk statsborgerskap. Statsborgerloven 7, fjerde ledd Advokatbevilling Søknad om advokatbevilling. Domstolloven 220 fjerde ledd Advokatfullmektig Søknad om autorisasjon som advokatfullmektig. Domstolloven 223 andre ledd Rettshjelper Søknad om tillatelse til å drive rettshjelpsvirksomhet. Domstolloven 219 første ledd fjerde setning, jf. Advokatforskriften 1-1 andre ledd andre setning. Trafikkskoler Trafikklærer Søknad om offentlig godkjenning som trafikklærer. Vegtrafikkloven 27 første ledd andre setning Transportløyve Transportløyve - Personer Transportløyve for personer: Søknad om drosjeløyve m.v. (Yrkestransportloven 9). Søknad om fellesskapsløyve for person- og godstransport (Yrkestransportloven 4 og 5). Søknad om løyve til persontransport i rute med motorvogn (Yrkestransportloven 6). Søknad om løyve til persontransport i rute med fartøy (Yrkestransportloven 7). Yrkestransportloven 26 Universiteter og høgskoler Universiteter og høgskoler Opptak til Politihøgskolen Opptak av studenter til Politihøgskolen. Politiloven 24b. Opptak til universiteter og høyskoler Opptak til utdanninger hvor studenter kan komme i kontakt med mindreårige som del av klinisk undervisning eller praksisstudier. Universitets- og høyskoleloven 4-9 første ledd andre setning, jf. forskrift om opptak til høyere utdanning 6-1 første ledd, jf. politiregisterloven 39 første Kopi av innkallingsbrev til opptaksprøve ved PHS. Samordna opptak, universitet eller høyskole. 11/13

12 Politia - Formål Vaktvirksomhet Alarmanlegg Personer som skal jobbe som montører av alarmanlegg, samt selgere av alarmanlegg hvor arbeidet medfører befaring av eiendommer eller lokaler der alarmen skal monteres. Vaktvirksomhet Vaktvirksomhet Innehaver, daglig leder, styremedlemmer, personer som eier en vesentlig del, personer som mottar en vesentlig del av avkastningen, personer som innehar lederfunksjon og personer som har vesentlig innflytelse på driften i foretak, enmannsforetak og forvaltningsorgan som utøver ervervsmessig vaktvirksomhet eller egenvakthold. Vaktvirksomhet Vekter Tilsetting av person som skal utføre vakttjeneste eller ha oppgaver direkte knyttet til vakttjeneste, i foretak som driver ervervsmessig vaktvirksomhet eller egenvakthold. Verdipapir Børsen Styremedlemmer, daglig leder og andre som faktisk deltar i ledelsen av Børsen. Politiregisterforskriften 34-7 andre Vaktvirksomhetsloven 3 tredje og fjerde ledd, jf. Vaktvirksomhetsforskriften 4 Vaktvirksomhetsloven 8 første ledd, jf. Vaktvirksomhetsforskriften 5. Børsloven 10 femte ledd Verdipapir Oppgjørssentral Den som faktisk leder oppgjørsvirksomheten. Verdipapirhandelloven 13-1 tredje ledd Verdipapir Verdipapirfond Styremedlemmer, daglig leder og andre som faktisk leder virksomheten i forvaltningsselskap. Verdipapirfondloven 2-3 første ledd, jf. 2-7 første ledd Verdipapir Verdipapirhandel Styremedlemmer, daglig leder og andre som faktisk deltar i ledelsen av verdipapirforetak. Verdipapirhandelloven 9-9 første ledd Verge Verge Oppnevnelse som verge. Vergemålsloven 28 andre ledd, jf. 26, jf. Vergemålsforskriften 15, jf. Politiregisterloven 39, første ledd første punkt, Begrenset fylkesmannen. Vertsfamilier Vertsfamilier - Elever i videregående skole Vertsfamilier for mindreårige elever i videregående skole. Politiregisterforskriften 34-5 jf. politiregisterloven 39 første videregående skole. 12/13

13 Politia - Formål Vertsfamilier Vertsfamilier - Utvekslingsstudenter Vertsfamilier som skal ha omsorg for mindreårige utvekslingsstudenter. Politiregisterforskriften utvekslingsorga nisasjonen. 13/13

Politiattest - Formål

Politiattest - Formål Kategori Tittel Formål Hjemmel Adopsjon Adopsjon - Søknad til Søknad om adopsjon til norske myndigheter. Adopsjonsloven 3a. norske myndigheter Adopsjon Adopsjon - Søknad til utenlandske myndigheter Søknad

Detaljer

Politiattest - Føremål

Politiattest - Føremål Kategori Tittel Føremål Heimel Adopsjon Adopsjon - Søknad til Søknad om adopsjon til norske styresmakter. Adopsjonslova 3a. norske styresmakter Adopsjon Adopsjon - Søknad til utanlandske styresmakter Søknad

Detaljer

Nr. 9 2006 Side 1117 1297 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 9 2006 Side 1117 1297 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 9 2006 Side 1117 1297 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 9 Utgitt 28. juli 2006 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2006 Juni 30. Lov nr. 36 om

Detaljer

Nr. 7 Side 1067 1285 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 7 Side 1067 1285 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 7 Side 1067 1285 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 7 Utgitt 30. juli 2015 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2015 Juni 19. Ikrafts. av lov 19.

Detaljer

Nr. 7 2009 Side 981 1271 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 7 2009 Side 981 1271 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 7 2009 Side 981 1271 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 7 Utgitt 22. juli 2009 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2009 Juni 19. Lov nr. 38 om endr.

Detaljer

Lov om eiendomsmegling. Kapittel 1. Lovens formål og virkeområde. 29 juni. Nr. 73. 2007

Lov om eiendomsmegling. Kapittel 1. Lovens formål og virkeområde. 29 juni. Nr. 73. 2007 29 juni. Nr. 73. 2007 Lov om eiendomsmegling. Kapittel 1. Lovens formål og virkeområde 1 1. Formål Lovens formål er å legge til rette for at omsetning av fast eiendom ved bruk av mellommann skjer på en

Detaljer

Nr. 15 2004 Side 2297 2460 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 15 2004 Side 2297 2460 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 15 2004 Side 2297 2460 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 15-2004 Utgitt 24. januar 2005 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2004 Des. 17. Lov nr.

Detaljer

Nr. 4 2007 Side 469 543 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 4 2007 Side 469 543 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 4 2007 Side 469 543 NORSK LOVTDEND Avd. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 4 Utgitt 15. mai 2007 nnhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2007 April 13. Lov nr. 14 om endr.

Detaljer

Forskrift om vaktvirksomhet

Forskrift om vaktvirksomhet Forskrift om vaktvirksomhet Hjemmel: Fastsatt av Justis- og politidepartementet med hjemmel i lov 5. januar 2001 nr. 1 om vaktvirksomhet (vaktvirksomhetsloven) 19. EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg

Detaljer

Nr. 16 2006 Side 2083 2305 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 16 2006 Side 2083 2305 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 16 2006 Side 2083 2305 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 16 2006 Utgitt 30. januar 2007 Dette er siste hefte i 2006-årgangen. Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering

Detaljer

Retningslinjer til lov om gjennomføring av straff mv (straffegjennomføringsloven) og til forskrift til loven

Retningslinjer til lov om gjennomføring av straff mv (straffegjennomføringsloven) og til forskrift til loven Retningslinjer til lov om gjennomføring av straff mv (straffegjennomføringsloven) og til forskrift til loven Fastsatt av Kriminalomsorgens sentrale forvaltning 16. mai 2002 med hjemmel i forskrift til

Detaljer

etiske regler og retningslinjer for Finanstilsynet Vedtatt av Finanstilsynets styre 26. oktober 2010

etiske regler og retningslinjer for Finanstilsynet Vedtatt av Finanstilsynets styre 26. oktober 2010 etiske regler og retningslinjer for Finanstilsynet Vedtatt av Finanstilsynets styre 26. oktober 2010 Etiske regler og retningslinjer for Finanstilsynet Fastsatt av Finanstilsynets styre 26. oktober 2010

Detaljer

F-01-15 14/3741-72 26.01.2015. Endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning - oppdatert versjon med merknader

F-01-15 14/3741-72 26.01.2015. Endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning - oppdatert versjon med merknader Rundskriv Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Erstatter tidligere rundskriv F-01-14, F-01-13, F-07-11 og F-15-10 Nr. Vår ref Dato F-01-15 14/3741-72 26.01.2015 Endringer i forskrift om opptak

Detaljer

Nr. 10 2008 Side 1449 1521 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 10 2008 Side 1449 1521 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 10 2008 Side 1449 1521 NORSK LOVTDEND Avd. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 10 Utgitt 15. oktober 2008 nnhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2008 Sept. 12. Lov nr. 75 om

Detaljer

Besl. O. nr. 133. (2008 2009) Odelstingsbeslutning nr. 133. Jf. Innst. O. nr. 101 (2008 2009) og Ot.prp. nr. 78 (2008 2009)

Besl. O. nr. 133. (2008 2009) Odelstingsbeslutning nr. 133. Jf. Innst. O. nr. 101 (2008 2009) og Ot.prp. nr. 78 (2008 2009) Besl. O. nr. 133 (2008 2009) Odelstingsbeslutning nr. 133 Jf. Innst. O. nr. 101 (2008 2009) og Ot.prp. nr. 78 (2008 2009) År 2009 den 15. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov

Detaljer

Besl. O. nr. 114. Jf. Innst. O. nr. 119 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 52 (2000-2001) År 2001 den 1. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr. 114. Jf. Innst. O. nr. 119 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 52 (2000-2001) År 2001 den 1. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 114 Jf. Innst. O. nr. 119 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 52 (2000-2001) År 2001 den 1. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lo v om veterinærer og annet dyrehelsepersonell

Detaljer

Nr. 16 2005 Side 2415 2657 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 16 2005 Side 2415 2657 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 16 2005 Side 2415 2657 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 16 2005 Utgitt 20. januar 2006 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2005 Des. 21. Lov nr.

Detaljer

FOR 2008-07-11 nr 831: Forskrift om skytevåpen, våpendeler og ammunisjon mv. (Våpenforskriften)

FOR 2008-07-11 nr 831: Forskrift om skytevåpen, våpendeler og ammunisjon mv. (Våpenforskriften) For å lenke til dette dokumentet bruk: http://www.lovdata.no/cgiwift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20080711-0831.html Kopiert den 14. September 2008 FOR 2008-07-11 nr 831: Forskrift om skytevåpen, våpendeler og

Detaljer

ADVOKATLOVUTVALGET - UTKAST PER JULI 2014

ADVOKATLOVUTVALGET - UTKAST PER JULI 2014 Del II ADVOKATER Kapittel 2 Advokatbevilling Vilkår for advokatbevilling (1) Rett til å få advokatbevilling har enhver myndig person som kan godtgjøre at personen a) har mastergrad i rettsvitenskap eller

Detaljer

Veiledning til verger for enslige mindreårige asylsøkere:

Veiledning til verger for enslige mindreårige asylsøkere: Veiledning til verger for enslige mindreårige asylsøkere: Til deg som er verge eller vurderer å bli det Det er et viktig samfunnsansvar å være verge for en enslig mindreårig asylsøker. Som øverste ansvarlig

Detaljer

Vedlegg 1 FINANSIERINGSVIRKSOMHETSLOV. Kapittel 1. Virkeområde mv.

Vedlegg 1 FINANSIERINGSVIRKSOMHETSLOV. Kapittel 1. Virkeområde mv. Vedlegg 1 FINANSIERINGSVIRKSOMHETSLOV Kapittel 1. Virkeområde mv. 1-1 Virkeområde mv. (1) (1) Loven gjelder foretak som driver virksomhet som finansforetak, samt finanskonsern og virksomheten i finanskonsern,

Detaljer

Nr. 12 2012 Side 1989 2148 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 12 2012 Side 1989 2148 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 12 2012 Side 1989 2148 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 12 2012 Utgitt 15. februar 2013 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2012 Nov. 16. Lov

Detaljer

Nr. 5 2002 Side 529 644 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 5 2002 Side 529 644 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 5 2002 Side 529 644 NORSK LOVTDEND Avd. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 5 Utgitt 18. juni 2002 nnhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 1997 Juli 17. Deleg. av myndighet

Detaljer

FOR 1963-01-25 nr 9722: Forskrift om skytevåpen, våpendeler og ammunisjon.

FOR 1963-01-25 nr 9722: Forskrift om skytevåpen, våpendeler og ammunisjon. ... med ev. merknader /cgilex/wiftmrens?1/lex/hist/sf-19630125-9722-200309.htmlskriv ut 200309.html FOR 1963-01-25 nr 9722: Forskrift om skytevåpen, våpendeler og ammunisjon. DATO: FOR-1963-01-25-9722

Detaljer

FOR 2009-06-25 nr 904: Forskrift om skytevåpen, våpendeler og ammunisjon mv. (våpenforskriften)

FOR 2009-06-25 nr 904: Forskrift om skytevåpen, våpendeler og ammunisjon mv. (våpenforskriften) FOR 2009-06-25 nr 904: Forskrift om skytevåpen, våpendeler og ammunisjon mv. (vå... Page 1 of 39 FOR 2009-06-25 nr 904: Forskrift om skytevåpen, våpendeler og ammunisjon mv. (våpenforskriften) DATO: FOR-2009-06-25-904

Detaljer

Nr. 10 2003 Side 1499 1694 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 10 2003 Side 1499 1694 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 10 2003 Side 1499 1694 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 10 Utgitt 30. juli 2003 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2003 Juni 27. Lov nr. 57 om

Detaljer

Nr. 1 2015 Side 1 153 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 1 2015 Side 1 153 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 1 2015 Side 1 153 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 1 Utgitt 12. mars 2015 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2015 Jan. 9. Lov nr. 1 om endr.

Detaljer

Barnerett, barnevernsrett og utlendingsrett

Barnerett, barnevernsrett og utlendingsrett Barnerett, barnevernsrett og utlendingsrett Dette notatet gir en innføring i barnerett og barnevernsrett. I saker hvor barnevernsbarn har sak til behandling i UNE gir notatet en innføring i skjæringspunktene

Detaljer

Forskrift om skytevåpen, våpendeler og ammunisjon mv. (våpenforskriften) Første del. Innledende bestemmelser

Forskrift om skytevåpen, våpendeler og ammunisjon mv. (våpenforskriften) Første del. Innledende bestemmelser Forskrift om skytevåpen, våpendeler og ammunisjon mv. (våpenforskriften) Hjemmel: Fastsatt av Justis- og politidepartementet 25. juni 2009 med hjemmel i lov 9. juni 1961 nr. 1 om skytevåpen og ammunisjon

Detaljer

Nr. 4 2005 Side 467 588 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 4 2005 Side 467 588 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 4 2005 Side 467 588 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 4 Utgitt 4. mai 2005 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2005 April 1. Lov nr. 14 om europeiske

Detaljer